BİSİKLO[2.2.2]OKTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Meryem KEÇECİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİSİKLO[2.2.2]OKTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Meryem KEÇECİ"

Transkript

1 BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ Y.Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa CEYLAN 2011 Her hakkı saklıdır

2 T.C. GAZİSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ TKAT 2011 Her Hakkı Saklıdır

3 Bu tez çalışması; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından (Proje No: 2011/18) desteklenmiştir.

4

5 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Meryem KEÇECİ

6 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mustafa CEYLAN Çalışmada ilk olarak siklohekzen e oda sıcaklığında moleküler brom katılarak trans-1,2- dibrom siklohekzan elde edildi. Dibrom siklohekzan ın etilenglikol içerisinde ve 160 C de KH ile dehidbrominasyonu sonucu 1,3-siklohekzadien hazırlandı. İkinci aşamada 1,3-siklohekzadien e maleikanhidrit diklormetan içinde 55 C de katılarak (Diels-Alder katılması) 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion elde edildi. Üçüncü aşamada, 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion trietilamin varlığında toluen içerisinde 4-aminoasetofenon ile 190 C de ıstılarak bisiklo[2.2.2]okten birimi içeren 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion sentezlendi. Çalışmanın son aşamasında, 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoisoindol- 1,3-dion ilgili benzaldehit türevleri ile bazik ortamda muamele edilerek ilgili kalkon türevleri sentezlendi. Elde edilen kalkon türevleri kromatografik yöntemler ile saflaştırıldıktan sonra spektroskopik metotlar (NMR, IR, Kütle) kullanılarak yapıları aydınlatıldı. 2011, 62 Sayfa Anahtar Kelimeler: Bisiklo[2.2.2]okten, Kalkon, Diels-Alder Reaksiyonu, İsoindol- 1,3-dion i

7 ABSTRACT Master Thesis SYNTHESIS AND CHARACTERIZATIN F CNTAINING BICYCL[2.2.2]CTENE UNIT NVEL CHALCN DERİVATIVES Meryem KEÇECİ Gasiosmanpasa University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Chemistry Supervisor: Prof. Dr. Mustafa CEYLAN In this study, firstly, trans-1, 2-dibromocyclohexadiene was obtained by addition of molecular bromine to cyclohexene at room temperature. Dehydrobromination of 1,2- dibromocyclohexane with KH at 160 C in ethyleneglicol gave the 1,3- cyclohexadiene. Secondly, 3a,4,7a-tetrahydro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dione was synthesized by addition of maleic anhydride to 1,3-cyclohexadiene (Diels-Alder addition) at 55 C in CH 2 Cl 2. Thirdly, containing bicyclo [2.2.2]octene unit 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion which is starting material was obtained by heating of 3a,4,7a-tetrahydro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dion and 4-aminoacetophenone in the presence of triethylamine 190 C in toluene. At the last stage, chalcone derivatives were prepared by treatment of 2-(4-asetofenil)- 3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoisoindol-1,3-dion with corrosponding benzaldehyde derivatives in basic medium. The structures of obtained chlacone derivatives were characterized using the spectroscopic methods (NMR, IR, Mass). 2011, 62 pages Keywords: Bicyclo[2.2.2]octene, Diels-Alder Reaction, Chalcone, Isoindol-1,3-dion ii

8 ÖNSÖZ Bu çalışmada hem bisiklo[2.2.2]okten birimi hem de imit yapısı taşıyan yeni kalkon türevleri siklohekzenden çıkılarak beş basamakta sentezlenerek yapıları aydınlatıldı. Çalışmalarım süresince eşsiz sabrı, bilgisi ve deneyimleri ile karşılaştığım zorlukların üstesinden gelmemde emeği olan danışman hocam Prof. Dr. Mustafa CEYLAN a, Laboratuar çalışmalarım boyunca yanımda olan ve her konuda yardımlarını esirgemeyen Öğr. Gör. Esra FINDIK a ve Arş. Gör. Hayrettin GEZEGEN e, Kişisel görüş ve önerileri ile beni destekleyen Yrd. Doç. Dr. M. Burcu GÜRDERE ye, Yrd. Doç. Dr. Yakup BUDAK a, Ve aileme sonsuz teşekkürler Meryem KEÇECİ Tokat, 2011 iii

9 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET..... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ.... iii İÇİNDEKİLER... iv SİMGE ve KISALTMALAR... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... x ŞEMALAR DİZİNİ... xi 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETLERİ Kalkonlar Kalkonların Sentez Yöntemleri MATERYAL ve YÖNTEM Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler Kromatografik Çalışmalarda Kullanılan Adsorbandlar İnce Tabaka Kromatografisi Çalışmasında Kullanılan Belirteçler Sentezlenen Çıkış Maddelerine ve Terpenoit Tipi Kalkonlar İçin Yapılan Analitik Çalışmalar Siklohekzen nin (5) bromlanması ,3-Siklohekzadien (7) Sentezi (3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dion) sentezi (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13h) türevlerinin sentezi (Kalkon türevleri) BULGULAR ve TARTIŞMA Trans-1,2-dibrom siklohekzan in (6) sentezi ,3-Siklohekzadien (7) sentezi a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) sentezi (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-terahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4, Çıkış bileşiklerinin ve kalkon türevlerinin spektroskopik verileri Trans-1,2-dibrom siklohekzan (6) iv

10 1,3-Siklohekzadien (7) a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion (9) (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11): (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13a) (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13b) (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13c) (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13d) (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13e) (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13f) (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13g) (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13h) (2-{4-[(2E)-2-Tiyenil-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13i) SNUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR EKLER...43 ÖZGEÇMİŞ v

11 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler J m s t δ Açıklama Etkileşme Sabiti Multiplet Singlet Triplet Kimyasal Kayma Kısaltmalar Açıklama CDCl3 Dötorokloroform DMS Dimetilsülfoksit d Dublet dd Dubletin dubleti E. N. Erime Noktası IR Infrared NMR Nükleer Manyetik Rezonans ppm Milyonda bir kısım (NMR spektrumunda ölçü birimi) vi

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil Kalkon un (1) yapısı ve gösterimi... 1 Şekil Kalkonun (1) yapısı ve gösterimi... 4 Şekil B.rapa bitkisinden izole edilen C1, C2, C3, PN, GS ve CC bileşiklerinin RBL-2H3 hücrelerine karşı etkisi... 7 Şekil Trans-1,2-dibrom siklohekzan ın (6) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz) Şekil Trans-1,2-dibrom siklohekzan ın (6) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil ,3-Siklohekzadien in (7) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil ,3-Siklohekzadien in (7) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3dion un (9) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil (4-Asetifenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3- dion un (11) 1 H-(NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3- dion un (11) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil Bisiklo sübstiue-kalkon (2-{4-[(2E)-3-fenilprop-2-enoyl]fenil}- 3a,4,7,7a tetrahidro-1h-4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13h) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ).28 Şekil Bisiklo sübstiue-kalkon (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}- 3a,4,7,7a tetrahidro-1h-4,7-etanoizoindol-1,3-dion) un (13h)13C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil 1. a. 3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) IR spektrumu.. 43 Şekil 1. b. 3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) Kütle spektrumu Şekil 2. a. 2-(4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion un (11) IR spektrumu Şekil 2. b. 2-(4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindole-1,3-dion un Kütle spektrumu (11) spektrumu Şekil 3. a. (2-{4-[(2E)-4-metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13a) 400 MHz 1 H-NMR spektrumu Şekil 3. b. (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13a) 400 MHz 13 C-NMR spektrumu Şekil 3. c. (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13a) IR spektrumu Şekil 3. d. (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un Kütle spektrumu (13a) spektrumu Şekil 4. a. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1Hvii

13 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13b) 1 H-NMR spektrumu Şekil 4. b. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13b) 13 C-NMR spektrumu Şekil 4. c. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13b) IR spekturumu Şekil 5. a. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoyl]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13c) 1 H-NMR spektrumu Şekil 5. b. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13c) 13 C-NMR spektrumu Şekil 5. c. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13c) IR spektrumu Şekil 5. d. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un Kütle spektrumu (13c) spektrumu Şekil 6. a. (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) in (13d) 1 H-NMR spektrumu Şekil 6. b. (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13d) 400 MHz 13 C-NMR spektrumu Şekil 6. c. (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13d) IR spektrumu Şekil 6. d. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un Kütle spektrumu (13d) spektrumu Şekil 7. a. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) 1 H-NMR spektrumu Şekil 7. b. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) 13 C-NMR spektrumu Şekil 7. c. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enol]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) IR spektrumu Şekil 7. d. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) Kütle spektrumu Şekil 8. a. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) 1 H-NMR spektrumu Şekil 8. b. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) 13 C-NMR spektrumu Şekil 8. c. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) IR spektrumu Şekil 8. d. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) Kütle spektrumu Şekil 9. a. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) 1 H-NMR spektrumu Şekil 9. b. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) 13 C-NMR spektrumu Şekil 9. c. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) IR spektrumu Şekil 9. d. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) Kütle spektrumu spektrumu Şekil 10. a.(2-{4-[(2e)-3-fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1h-4,7- viii

14 etanoisoindol-1,3-dion) un (13h) IR spektrumu (430 FT/IR) Şekil 10. b. (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13h) Kütle spektrumu Şekil 11. a. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) 1 H-NMR spektrumu Şekil 11. b. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) 13 C-NMR spektrumu Şekil 11. c. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) IR spektrumu Şekil 11. d. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) Kütle spektrumu ix

15 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge Terpenoit tipi biskalkon analoglarının aktivite test sonuçları Çizelge Reaktifler ve Sentezlenen kalkon türevleri x

16 ŞEMALAR DİZİNİ Şema Sayfa Şema Siklohekzan a brom katılması Şema ,3-Siklohekzadien in (7) sentezi Şema a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3dion (9) sentezi Şema (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi Şema Bisiklo[2.2.2]okten birimi içeren kalkon sentezi için genel reaksiyon xi

17 1 1. GİRİŞ Kalkon (1) ve türevleri, flavonoidlerin heterosiklik C halkasına sahip olmayan üyelerinden biridir. Kalkon ifadesi 1,3-diaril-2-propen-1-on yapısı içeren bütün bileşikler için kullanılır. Kalkon yapısındaki iki halkadan keton grubuna komşu olanı A simgesi ile gösterilir ve karbonlar numaralandırılırken üssü (') numaralar verilir. Diğer aromatik halka ise B ile simgelenir ve normal numaralandırma yapılır. 5' 4' 6' A 3' 1' 2' B Şekil Kalkon un (1) yapısı ve gösterimi Doğal ya da sentetik yoldan elde edilen kalkon türevleri ve analoglarının çeşitli biyolojik aktivitelere sahip oldukları (Satyanarayana ve ark., 2004) ve kalkon türevlerinin antioksidan (Mukherje ve ark., 2001), antimalaryal, (Amit ve ark.,2009, Jose ve ark., 2005), antikanser (Kamal ve ark., 2010) antitümör (Kumar ve ark.,2003, Satyanarayana ve ark., 2004), antimikrobiyal (Karaman ve ark., 2010, Kumar ve ark., 2009), antidiyabetik, antienflamatuar (Herencia ve ark., 1998), antitüberküloz, antifungal (Rao ve ark., 2004), antileishmanyal (Satyanarayana ve ark., 2004) gibi aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir. Ayrıca kalkonların HIV1 virüsünü inhibe ettiği (Deng ve ark., 2007), sitotoksik ve inhibitör etkileriyle lösemi hastalığının tedavisinde kullanılabileceği de (Sağlam ve ark., 2002) rapor edilmiştir. Tıbbi tedavide kullanıldıkları kadar polimerlerde UV-absorbsiyon filtreleri olarak farklı türdeki optik materyallerde, yiyecek endüstrisinde, holografik kayıt teknolojileri gibi birçok uygulama alanında da kullanıldıkları (Fayed ve ark., 2004) kaydedilmiştir.

18 2 Litaratürde sülsonamit (2), ester (3) ve imit (4) birimlerini içeren kalkon türevlerinin de antipigment (Won Ryu ve ark., 2009), antitümör (Kim ve ark., 2010), fotosentetiv (Rehab ve ark., 2003), sitostatik (Jha ve ark., 2007) gibi önemli biyolojik aktivitelere sahip oldukları rapor edilmiştir. H R S N H H 2 3 C N R 2 R 1 4 Tezin amacı, biyolojik aktivite gösterecekleri tahmin edilen ve yapılarında hem terpen tipi bir bileşik olan bisiklo[2.2.2]okten birimi hem de imit (4) yapısı içeren kalkon türevlerini sentezleyerek yapı analizlerini yapmaktır. Bu çalışma, sentetik ve mekanistik amaçlara yönelik olup siklohekzenden (5) çıkılarak, bisiklo[2.2.2]okten ve imit birimlerini içeren yeni bir asetofenon türevi hazırlamak ve bu bileşiğin farklı aldehit (12) türevleri ile kondenzasyonu sonucu yeni kalkon türevlerinin sentezini kapsamaktadır ve dört aşamadan oluşmaktadır: İlk aşamasında siklohekzenden (5) yola çıkılarak bromlama ve eliminasyon reaksiyonları ile 1,3- siklohekzadien (7) sentezlenecektir. Br 2 CH 2 Cl 2 Br Br KH/ NaH Etilenglikol /160 C ) 5 6 7

19 3 İkinci aşamada, 1,3-siklohekzadien in (7) maleikanhidrit (8) ile Diels-Alder katılma reaksiyonundan başlangıç maddesi olan bisiklo[2.2.2]okten birimi içeren 3a,4,7atetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion (9) hazırlanmış olacaktır. + CH 2 Cl 2 Reflüks ( 55 C ) Çalışmanın üçüncü aşamasında 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion (9), 4-aminoasetofenon (10) ile muamele edilip, çıkış bileşiği 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7aterahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezlenecektir. + H 2 N CH 3 Toluen / Trietilamin Reflüks ( 190 C ) N CH 3 Çalışmanın son aşamasında ise sentezlenen 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-terahidro-1H- 4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) ilgili aldehit türevleri (12 a-i) ile reaksiyonu sonucunda değişik kalkon türevleri (13 a-i) sentezlenecektir. N CH 3 + X H CH 2 Cl 2 / Piperidin Reflüks ( 55 C) N a- i 13 a-i X

20 4 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 2.1. Kalkonlar Kalkon (1) türevleri, flavonoidlerin heterosiklik C halkasına sahip olmayan üyelerinden biridir. Flavonoidlerin temel yapısındaki propan zinciri üzerinde α,β-doymamış karbonil grubunun bulunması yani bir çift bağ ve bir keton grubunun yer alması kalkonları ortaya çıkarır. Kalkon (1) ifadesi 1,3-diaril-2-propen-1-on yapısı içeren bütün bileşikler için kullanılır. Kalkon yapısındaki iki halkadan keton grubuna komşu olanı A simgesi ile gösterilir ve karbonlar numaralandırılırken üssü (') numaralar verilir. Diğer aromatik halka ise B ile simgelenir ve normal numaralandırma yapılır. 5' 4' 6' A 3' 1' 2' B Şekil Kalkonun (1) yapısı ve gösterimi Doğal ya da sentetik yoldan elde edilen kalkon (1) türevleri ve analoglarının çeşitli biyolojik aktivitelere sahip oldukları (Satyanarayana ve ark., 2004) ve kalkon türevlerinin antioksidan ( Mukherje ve ark., 2001), antimalaryal, (Amit ve ark., 2009; Jose ve ark., 2005), antikanser (Kamal ve ark., 2010), antitümör (Kumar ve ark., 2003; Satyanarayana ve ark., 2004), antimikrobiyal (Karaman ve ark., 2010; Kumarve ark., 2009), antidiyabetik, antienflamatuar (Herencia ve ark., 1998), antiinvasiv, antitüberküloz, antifungal (Rao ve ark., 2004), antileishmanyal (Satyanarayana ve ark., 2004) gibi aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir. Ayrıca kalkonların HIV1 virüsünü inhibe ettiği (Deng ve ark., 2007), sitotoksik ve inhibitör etkileriyle lösemi hastalığının tedavisinde kullanılabileceği de (Sağlam ve ark., 2002) rapor edilmiştir.

21 5 Tıbbi tedavide kullanıldıkları kadar polimerlerde UV-absorbsiyon filtreleri olarak farklı türdeki optik materyallerde, yiyecek endüstrisinde, holografik kayıt teknolojileri gibi birçok uygulama alanında da kullanıldıkları (Fayed ve ark., 2004) kaydedilmiştir. Ayrıca bir ketovinil grubuna sahip çok sayıda bileşiğin önemli derecede biyolojik aktivite gösterdiği iyi bilinen bir gerçektir (Jovanovic ve ark., 1999). Kalkonlar (1) da ketovinil grubu içeren bileşikler arasındadır ve gösterdikleri biyolojik aktiviteden dolayı kalkonlar üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hyung Won Ryu ve grubu 4 - (p-toluenesulfonilamino)-4-hidroksi kalkonu (13) (TSAHC) sentezlemiş ve bu bileşiğin sebze mantarlarında bulunan ve doğranmış sebzelerin havayla temas ettiğinde kararmasına neden olan tirozinaz enzimini inhibe edebilen iyi bir antipigment olduğunu göstermişlerdir (Won Ryu ve ark., 2009 ). S N H 13 H Tae-Hee Kim ve grubu ise 4-(p-toluensulfonilamino)-3,4-dihidroksi kalkon (TSHDC) u (14) sentezleyerek insan akciğer kanser hücrelerine karşı antitümör özelliğe sahip olduğunu belirlemişlerdir (Kim ve ark., 2010). S N H 14 H H Seo ve grubu TSHDC nın metil türevini (15) sentezlemiş ve bu bileşiğin enzim inhibitör özelliği gösterdiği ve α-glukozid, α-amilaz ve β-amilaz a karşı aktif olduğunu göstermişlerdir (Seo ve ark., 2005).

22 6 H Me S N H H 15 Ahmed ve grubu norbornen birimi içeren kalkon esterini (16) sentezleyerek fotosentetiv olduğunu belirtmişlerdir (Ahmed ve ark., 2003). 16 C Jha ve grubu (2007), yapmış oldukları çalışmada sentezledikleri imit birimi içeren kalkonların, L1210, Molt C4/8 ve CEM hücreleri üzerinde deneyerek sitotoksik özelliğe sahip olduklarını belirtmişlerdir (Jha ve ark., 2007). N R 2 17a - i R 1 a: R 1 = R 2 = H; b: R 1 = H, R 2 = Cl; c: R 1 = R 2 = Cl; d: R 1 =H, R 2 = CH3; e: R 1 =H, R 2 = CH3; f: R 1 = R 2 = CH3; g: R 1 = H, R2 =N2; h: R 1 = H, R 2 = C2H; i: R 1 = R 2 = CH2 Tomahiro ve grubu B. rapa (hidabeni) adı verilen bir bitkinin üst kısımlarından izole ettikleri kalkon glikozitleri ve diğer gilikozitleri RBL-2H3 adı verilen lösemili fare hücreleri üzerinde deneyerek kalkon glikozizlerinin öldürücü bir hastalık olan lösemiye

23 7 karşı aktivitelerini incelemişlerdir. Yaptıkları çalışma sonunda C1 ve C2 adını verdikleri kalkon glikozitlerinin daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir (Tomahiro ve ark., 2010) (Şekil. 2. 1). H H Me H H H Me Me H H H H (C1) (C2) H H Me H H H H H H (C3) H H H H Me H H Me H H H H H H H ( PN ) ( GS ) (CC) Şekil B.rapa bitkisinden izole edilen C1, C2, C3, PN, GS ve CC bileşiklerinin RBL-2H3 hücrelerine karşı etkisi. Hugo Pereira ve grubunun yapmış olduğu çalışmada ise 31 farklı kalkonu, 4 farklı bakteri üzerinde (Bacillus cereus ATCC 11778, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923)

24 8 deneyerek antibakterial özellikleri karşlaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda hem 4 - hidroksi grubu hem de isopren birimi içeren kalkonların antibakteriyel olarak daha etkili oldukları belirtilmiştir (Pereira ve ark., 2008) (18, 19, 20). H H H Me H H H H H Xing ve grubu siklohekzen ve izopren birimi içeren kalkonları (21) sentezlemiş ve HIV- 1 e karşı inhibitör etki gösterdiklerini ve ayrıca anti kanser özelliğe de sahip olduklarını göstermiştirler (Xing ve ark., 2010 ). H H R 2 H H R 1 H H 21 R 1 : H, H, R 2 : H, H Wang ve grubunun Humulus lupulu (Şerbetçi otu) bitkisinden izole ettikleri (22, 23, 24, 25) nolu kalkonların mide de oluşabilecek kötü huylu BGC-823 tümörlerine ve HepG2 hücrelerine karşı sitotoksik etkiye sahip olduğunu, xanthohum B (26) adı verilen

25 9 kalkonun ise ksantom adı verilen tümoral, dejeneratif ya da infeksiyöz bir cilt hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini belirtilmiştir (Wang ve ark., 2007). H Me H H Me H H H Me Me H H Me H H H 24 H 25 Me H H H (xanthohumol B) 26 Fındık ve grubu α- ve β iyonon un farklı aldehit türevleri ile reaksiyonu sonucunda terpenoit tipi biskalkon analoglarını sentezlemiş ve 12 farklı insan patojenik mikroorganizmalarına karşı aktivitelerini incelemiştir. Aktivite testlerinde diskdiffüzyon tekniği kullanmış ve kalkonların birçoğunun bakterilere karşı aktif olduklarını göstermiştir (Tablo 2. 1) (Fındık ve ark., 2009). + ArCH NaH EtH Ar 27 a, b 28 a - h; 29 a - h a: α-iyonon; b: β-iyonon Ar = Ph, 4-CH 3 Ph, 3-CH 3 Ph, 3-ClPh, 3-BrPh, 3-HPh, Furil, Tiyenil.

26 10 Çizelge Terpenoit tipi biskalkon analoglarının aktivite test sonuçları Bileşikler A B C D E F G H I J K L 3a (28) b c _ d _ e _ 17 3f g h _ 19 4a (29) b _ c _ d _ e _ f g h _ 20 SCF CH3H 10 _ 8 _ 9 8 _ SCF: Sulbactam (30 mg) şcefoperazona (75 mg)¼ pozitif kontrol. CH3H: Methanol¼negatif kontrol. A: Proteus Vulgaris KUEN 1329, B: Candida utilis KUEN 1031, C: Streptococcus homilis, D: E.coli 111, E: Bacillus cereus DSM 4312, F: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, G: Bacillus subtilis ATCC 6633, H: S. Aureus ATCC 29213, I: Salmonella enteridis ATCC 13076, J: St. Pyogenez ATCC 176, K: Enterococous fecaelis ATCC 29122, L: Candida albicans ATCC 1213.

27 Kalkonların Sentez Yöntemleri Kalkonlar asetofenon (30) ve benzaldehit (31) türevlerinden bazik ortamda aldol kondenzasyonu (Claisen-Schmidt) yöntemiyle kolayca sentezlenebilirler. Aldehit ve ketonun etanol veya metanol içerisinde çözülerek NaH, KH gibi bir bazla etkileştirilmesiyle yapılan sentez en klasik yöntemdir. Literatürde kalkonların sentezi için farklı katalizörler kullanılarak gerçekleştirilen benzer yöntemler bulunmaktadır. CH 3 + H NaH EtH Aneta ve ark. (2006), bazı kalkon türevlerinin antikanser özelliğini belirlediği çalışmasında üç farklı yöntem ile kalkonları sentezlemiştir. R R, H A, B, C Ar R R, Ar A = KH(sulu), EtH, refluks. B = KH, EtH, oda sıcaklığı. C = KH, EtH, reflüks, KH, Et 2, BrCH 2 B(R) 2 Qing-bao ve ark. (2004), yapmış olduğu çalışmada Asetilferrosen (34) ve 4- bromobenezaldehitin (35) etilalkol içerisinde, sulu NaH ile oda sıcaklığında ki reaksiyonundan % 96 verimle yeni bir kalkon türevi (36) sentezlemiştir.

28 12 Br Fe CCH 3 CH 35 Fe Etanol / (NaH+H 2 ) Br Yarishkin ve ark. (2008), ise sülfolanmış asetofenon (37) ve uygun aldehit türevlerini methanol içerisinde reflüks ortamında, H 2 S 4 ile muamele ederek % 93 verim ile yeni sülfonlu kalkonları (38) sentezlemişlerdir. N 2 S H R H 2 S 4 / MeH N 2 S R Batt ve ark. (1993), ise bir substitüe aromatik bileşikler (39) ve substitüe sinnamoil klorürden (40) AlCl 3 varlığında Friedel-Crafts açilasyonu ile kalkonları (1) sentezlemiştir. Ar'H + Cl Ar AlCl 3 /CH 2 Cl 2-5 o C, 30 dakika Ar' Ar Li ve ark. (2002), kalkonların sentezi için toz haline getirilmiş KH veya hazırladıkları KF-Al 2 3 karışımı katalizörlüğünde bir ultrasonik temizleyici su banyosu ile ultrasonik ışınlama yöntemini kullanmışlardır. Bu yöntemde aromatik aldehitleri asetofenonla, etanol içerisinde toz KH ile veya metanol içerisinde KF-Al 2 3 karışımı ile değişik sıcaklık (20 46 C) ve farklı zaman aralıklarında (4-240 dakika) ultrasonik ışınlamayla

29 13 reaksiyona tabi tutarak % arasında değişen verimlerle kalkon türevlerini sentezlemeyi başarmışlardır. ArCH + CH 3 CPh Katalizör, çözücü ArCH=CHCPh

30 14 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler Diklorometan Hekzan Kloroform Silikajel Kalsiyum Klorür İyot Toluen Piperidin Trietilamin 3.2. Kromatografik Çalışmalarda Kullanılan Adsorbandlar İnce Tabaka Kromatografisi; Silikajel (Merck) Kolon Kromatografisi; Silikajel (Merck) İnce Tabaka Kromatografisi Çalışmasında Kullanılan Belirteçler I 2 (İyot buharı) UV Lambası

31 Sentezlenen Çıkış Maddelerine ve Terpenoit Tipi Kalkonlar İçin Yapılan Analitik Çalışmalar Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR), (Bruker 400 MHz ) İnfrared Spektroskopisi (IR) (Jasco 430 FT/IR) Kolon Kromatografisi (KK), İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) Erime noktası Tayini (Elektrotermal 1A-9100) Kütle Spektroskopisi (GS-MS) (Perkin Elmer Clarus 500) Kütle Spektroskopisi (HPLC-ESI-MS-TF) (Agilent Tech. 6210) Siklohekzen nin (5) bromlanması 10 g (120 mmol) siklohekzen (5) 20 ml diklorometan da çözülerek tuz buz banyosunda üzerine 15 ml diklorometandaki 19,5 g (240 mmol) moleküler brom damla damla ilave edildi. İlave işlemi tamamlandıktan sonra reaksiyon sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırmaya devam edildi. Reaksiyon karışımı (30 ml) ile saf suyla 2 defa yıkandı. rganik faz Na 2 S 4 üzerinden kurutulup çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı ,3-Siklohekzadien (7) Sentezi 15,4 g (60 mmol) trans-1,2-dibromsiklohekzan (6) 150 ml lik bir balona 75 ml etilenglikol içerisine tartıldı. 5,1 g NaH (k) (130 mmol) ilave edildi. Manyetik karıştırıcılı bir ceketli ısıtıcı kullanılarak 160 C de destilasyon işlemi yapıldı. Reaksiyon esnasında oluşan 1,3-Siklohekzadien (7) destilasyon yöntemi ile reaksiyon ortamından ayrıldı. Destilasyon sırasında 80 C nin altındaki destilat toplanarak kalsiyum klorür ile kurutularak saf 1,3-siklohekzadien (7) elde edildi. Bir sonraki basamakta kullanmak üzere iyi bir şekilde izole edilerek buzdolabında muhafaza edildi. Verim: % 81

32 (3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dion) sentezi 2 g (30 mmol) 1,3-siklohekzadien (7) içerisinde 30 ml diklorometan bulunan 100 ml lik bir balon içerisine tartıldı. (Maleikanhidritin ilavesi ile oluşaçak ani ısınmayı önlemek için balon buz banyosuna yerleştirildi). 2,5 g (30 mmol) maleikanhidrit (8) tartıldı ve reaksiyon balonuna eklendi C de reflüks işlemi yapıldı. Karıştırma esnasında beyaz renkli bir karışımın oluştuğu gözlendi. Karıştırma işlemine bir gece devam edildi. Bu sürenin sonunda oluşan beyaz renkli kısım diklorometan (30 ml) ile çözülerek saf suyla yıkandı. rganik faz NaS 4 üzerinden kurutulup çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı. Beyaz renkte ham ürün bir sonraki basamakta kullanılmak üzere muhafaza edildi. Saf olarak elde edilen 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran- 1,3dion (9) % 88,8 verimle elde edildi (beyaz renkli katı, E. N: 104 o C) (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi 2 g (10 mmol) 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3dion ve 1,52 g (10 mmol) 4- Aminoasetofenon (10) diklorometan 250ml lik reaksiyon balonuna tartıldı. 10 ml toluen ve 4 ml trietilamin reaksiyon balonuna eklendi. 200 C de 24 saat reflüks işlemi yapıldı. Çözücüsü evaprotörde uzaklaştırıldı. luşan katı diklorometan içerisinde kristallendirildi. Sentezlenen 2-(4-asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion yeni kalkonların sentezinde kullanılmak üzere uygun bir şekilde muhafaza edildi. Saf olarak ham ürün % 100 verimle elde edildi. (Sarı renkli katı, EN: 175 C).

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1) (2012) 10-15 Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 1 Adıyaman

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi Journal Homepage: http://www.jaccer.com/anasayfa.aspx Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi Mehmet Taşkın ve Cumhur Kırılmış Makale Bilgileri: Mehmet Taşkın ve Cumhur Kırılmış. Benzofuran sübstitüe

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-1 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Her NMR spektrumu bir karmaşık bilgiler topluluğudur. Spektrayı kolaylıkla

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

Doç. Dr. H Ü S E Y İ N Ç A V D A R

Doç. Dr. H Ü S E Y İ N Ç A V D A R Doç. Dr. H Ü S E Y İ N Ç A V D A R Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (00) KÜTAHYA Telefon: 0-7-50-00 E-posta: huseyin.cavdar@dpu.edu.tr

Detaylı

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water Reşit YILDIZ Kimya Anabilim Dalı E.Sultan GİRAY Kimya Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Giriş NMR organik bileşiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çeşitli çekirdeklerin çalışılmasında kullanılabilir : 1 H 13 C 15

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Bu etkileşim absorbsiyon (soğurma) ya da emisyon (yayınma) şeklinde olabilir. Elektromanyetik ışımanın

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi. Murat Yiğit

Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi. Murat Yiğit Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1117 Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının SuzukiMiyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi Murat Yiğit Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NEGATİF BİR İYON VEYA PAYLAŞILMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ BULUNAN NÖTRAL BİR MOLEKÜL OLARAK BİLİNEN NÜKLEOFİL, ORGANİK BİR SUBSTRATTAN AYRILAN GRUBUN YERİNİ ALIR. NÜKLEOFİLİK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi. Doç.Dr. Esvet AKBAŞ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi. Doç.Dr. Esvet AKBAŞ YÜZÜCÜ YIL ÜİVERSİTESİ FE FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi Doç.Dr. Esvet AKBAŞ SUUM İÇERİĞİ: Pirimidin ve Pirimidin Türevleri Genel Özellikleri Kullanım Alanları Reaksiyonları

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

KMS 324 AROMATİK BİLEŞİKLER

KMS 324 AROMATİK BİLEŞİKLER KMS 324 AROMATİK BİLEŞİKLER PROF. DR. SULTAN GİRAY 2016-17 ÖDEV TESLİM TARİHİ 22/03/2017 1. Konu: Aromatiklik ve aromatik bileşiklerde adlandırma 1) Aşağıda adları verilen moleküllerin formüllerini çiziniz.

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2) (2013) 71-78 Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Fırat Üniversitesi,

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Prof.Dr.Meral TUNÇBİLEK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Prof.Dr.Meral TUNÇBİLEK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Prof.Dr.Meral TUNÇBİLEK Yeni İlaç Geliştirme Çalışmaları: Uzun Kompleks Yüksek maliyetli Son derece riskli bir süreçtir. Tek bir yeni

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİK FURO-İZOKİNOLİN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ.

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİK FURO-İZOKİNOLİN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ. T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİK FURO-İZOKİNOLİN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ Ali İkbal BAŞBUĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2014 T.C. AHİ

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) GRUP ADI: ÇİÇEĞİ BURNUNDA PROJE

Detaylı

Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod-13-en-15,16-olide

Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod-13-en-15,16-olide SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi), 2010, 5 (1): 75-80 Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod-13-en-15,16-olide Bileşiğinin

Detaylı

W(CO){=C=C(H)Si(Me) 3 }(NO)Tp* Sentezi

W(CO){=C=C(H)Si(Me) 3 }(NO)Tp* Sentezi AÜ FE Dergisi Cilt 10, Sayı:2, 82-87 Aralık 2008 W(CO){=C=C()Si(Me) 3 }(O)Tp* Sentezi. MARŞA Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya ölümü Özet W(CO){=C=C 2 }(O)Tp* kompleksinden proton koparılarak

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ Doğum Yılı 12.08.1980 YazıĢma Adresi Giresun Fen-Edebiyat, Kimya Bölümü, 28100, Giresun Telefon 0 (454) 216 12 55, cep: 0 505 776 48 86 Fax 0 (454) 216 45 18 e-posta

Detaylı

1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ÖZETLERİ. 1.1. AntraseninBrominasyonu ve Önemi

1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ÖZETLERİ. 1.1. AntraseninBrominasyonu ve Önemi 1 1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ÖZETLERİ 1.1. Antraseninominasyonu ve Önemi Antrasen, C 14 H 10 (1), kömür katranından elde edilen üç halkalı aromatik bir bileşiktir. Taş kömürü katranının destilasyonundan benzen,

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BINA TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of New Binap Derivative Ligand and Their Ruthenium Complexes, Investigation of Their Catalytic

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and atural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article SYTHESIS AD CHARACTERIZATIO OF A EW AMIOPHOSPHAZAE

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

DİELS-ALDER REAKSİYONU

DİELS-ALDER REAKSİYONU BALIKESİ ÜNİVESİTESİ KİMYA FEF-I.ÖĞ. PELİN YILMAZ 200610105055 DİELS-ALDE EAKSİYNU + DİENLEİN 1,4-SİKL KATILMA TEPKİMESİ 1928 de iki Alman kimyacısı tto Diels ve Kurt Alder, dienlerin, daha sonraları kendi

Detaylı

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 167-176, 2008 4-[(2-HİDRKSİETİLİMİN)METİL]BENZEN-1,3- DİL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MDİFİKASYNU VE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

EMİR AKGÜLLER KİMYA BÖLÜMÜ 3. SINIF ORGANİK SENTEZ DERSİ

EMİR AKGÜLLER KİMYA BÖLÜMÜ 3. SINIF ORGANİK SENTEZ DERSİ EMİR AKGÜLLER 200610105017 KİMYA BÖLÜMÜ 3. SINIF ORGANİK SENTEZ DERSİ WOLFF REARRANGEM ENT Diazoketonlar katalitik miktarda gümüş oksitle ısıtıldıklarında azot kaybederler ara basamak olarak açil karben

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Hülya ELMALI GÜLBAŞ 1,*,Yeşim HEPUZER GÜRSEL 2, Belkıs BİLGİ ERA 3 1 Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül Özbay* Başak Burcu Uzun** Esin Apaydın** Ayşe Eren Pütün** *Anadolu Üniversitesi Bozuyük Meslek Yüksekokulu Bozuyük.BİLECİK

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

BOĞA DĐKENĐ (Eryngium campestre) BĐTKĐ EKSTRELERĐNĐN BĐYOLOJĐK AKTĐVĐTESĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE BĐTKĐNĐN KĐMYASAL BĐLEŞENLERĐNĐN KARAKTERĐZASYONU

BOĞA DĐKENĐ (Eryngium campestre) BĐTKĐ EKSTRELERĐNĐN BĐYOLOJĐK AKTĐVĐTESĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE BĐTKĐNĐN KĐMYASAL BĐLEŞENLERĐNĐN KARAKTERĐZASYONU BOĞA DĐKENĐ (Eryngium campestre) BĐTKĐ EKSTRELERĐNĐN BĐYOLOJĐK AKTĐVĐTESĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE BĐTKĐNĐN KĐMYASAL BĐLEŞENLERĐNĐN KARAKTERĐZASYONU Hüseyin AKŞĐT Y.Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi SYNTHESIS OF BROMINATED QUINOLINES Sigma 33, 8-15, 2015 Salih ÖKTEN 1, Dilek EYİGÜN

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BUADA ÖZET BİLGİ VEİLMİŞTİ. DAHA AYINTILI BİLGİ İÇİN VEİLEN KAYNAK KİTAPLAA BAKINIZ. KAYNAKLA 1) P. Volhardt, N. Schore; rganic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E. Craine,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU YENİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU YENİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI. T.C. AKARA ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİ RAPRU YEİ PİRİMİDİ TÜREVLERİİ SETEZİ VE REAKSİYLARI Proje Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA PROJE ADI Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) Antibakteriyel

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E)

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E) Analitik Kimya-1 Aşağıda verilen çözeltiler NaH, Na 2 C 3 ve NaHC 3 ten birini veya ikisini içermektedir. Çözeltiden alınan 25.0 ml lik kısımlar (1) fenolftaleyn ve (2) bromokrezol yeşili indikatörleri

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek PLİMER KİMYASI ARA SINAVI 31.07.2015 SRU N 1 2 3 4 5 PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme dışı kalacaktır. N : AD

Detaylı

1. ORGANİK REAKSİYONLARA GİRİŞ

1. ORGANİK REAKSİYONLARA GİRİŞ 1. ORGANİK REAKSİYONLARA GİRİŞ Genel olarak ele alındığında farmasötik kimya bilim alanında, hastalık etkenlerine karşı veya fizyo-patalojik bozuklukları düzenleyecek kimyasal maddeler tasarlanır. Bu yapılara

Detaylı

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri

Detaylı

KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *

KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * Synthesis Of Transition Metal Complexes With Mixed Ligands And Characterization Serpil KARAKUŞ Kimya Anabilim Dalı Osman SERİNDAĞ

Detaylı