BİSİKLO[2.2.2]OKTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Meryem KEÇECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİSİKLO[2.2.2]OKTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Meryem KEÇECİ"

Transkript

1 BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ Y.Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa CEYLAN 2011 Her hakkı saklıdır

2 T.C. GAZİSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ TKAT 2011 Her Hakkı Saklıdır

3 Bu tez çalışması; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından (Proje No: 2011/18) desteklenmiştir.

4

5 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Meryem KEÇECİ

6 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BİSİKL[2.2.2]KTEN BİRİMİ İÇEREN YENİ KALKN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU Meryem KEÇECİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mustafa CEYLAN Çalışmada ilk olarak siklohekzen e oda sıcaklığında moleküler brom katılarak trans-1,2- dibrom siklohekzan elde edildi. Dibrom siklohekzan ın etilenglikol içerisinde ve 160 C de KH ile dehidbrominasyonu sonucu 1,3-siklohekzadien hazırlandı. İkinci aşamada 1,3-siklohekzadien e maleikanhidrit diklormetan içinde 55 C de katılarak (Diels-Alder katılması) 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion elde edildi. Üçüncü aşamada, 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion trietilamin varlığında toluen içerisinde 4-aminoasetofenon ile 190 C de ıstılarak bisiklo[2.2.2]okten birimi içeren 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion sentezlendi. Çalışmanın son aşamasında, 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoisoindol- 1,3-dion ilgili benzaldehit türevleri ile bazik ortamda muamele edilerek ilgili kalkon türevleri sentezlendi. Elde edilen kalkon türevleri kromatografik yöntemler ile saflaştırıldıktan sonra spektroskopik metotlar (NMR, IR, Kütle) kullanılarak yapıları aydınlatıldı. 2011, 62 Sayfa Anahtar Kelimeler: Bisiklo[2.2.2]okten, Kalkon, Diels-Alder Reaksiyonu, İsoindol- 1,3-dion i

7 ABSTRACT Master Thesis SYNTHESIS AND CHARACTERIZATIN F CNTAINING BICYCL[2.2.2]CTENE UNIT NVEL CHALCN DERİVATIVES Meryem KEÇECİ Gasiosmanpasa University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Chemistry Supervisor: Prof. Dr. Mustafa CEYLAN In this study, firstly, trans-1, 2-dibromocyclohexadiene was obtained by addition of molecular bromine to cyclohexene at room temperature. Dehydrobromination of 1,2- dibromocyclohexane with KH at 160 C in ethyleneglicol gave the 1,3- cyclohexadiene. Secondly, 3a,4,7a-tetrahydro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dione was synthesized by addition of maleic anhydride to 1,3-cyclohexadiene (Diels-Alder addition) at 55 C in CH 2 Cl 2. Thirdly, containing bicyclo [2.2.2]octene unit 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion which is starting material was obtained by heating of 3a,4,7a-tetrahydro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dion and 4-aminoacetophenone in the presence of triethylamine 190 C in toluene. At the last stage, chalcone derivatives were prepared by treatment of 2-(4-asetofenil)- 3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoisoindol-1,3-dion with corrosponding benzaldehyde derivatives in basic medium. The structures of obtained chlacone derivatives were characterized using the spectroscopic methods (NMR, IR, Mass). 2011, 62 pages Keywords: Bicyclo[2.2.2]octene, Diels-Alder Reaction, Chalcone, Isoindol-1,3-dion ii

8 ÖNSÖZ Bu çalışmada hem bisiklo[2.2.2]okten birimi hem de imit yapısı taşıyan yeni kalkon türevleri siklohekzenden çıkılarak beş basamakta sentezlenerek yapıları aydınlatıldı. Çalışmalarım süresince eşsiz sabrı, bilgisi ve deneyimleri ile karşılaştığım zorlukların üstesinden gelmemde emeği olan danışman hocam Prof. Dr. Mustafa CEYLAN a, Laboratuar çalışmalarım boyunca yanımda olan ve her konuda yardımlarını esirgemeyen Öğr. Gör. Esra FINDIK a ve Arş. Gör. Hayrettin GEZEGEN e, Kişisel görüş ve önerileri ile beni destekleyen Yrd. Doç. Dr. M. Burcu GÜRDERE ye, Yrd. Doç. Dr. Yakup BUDAK a, Ve aileme sonsuz teşekkürler Meryem KEÇECİ Tokat, 2011 iii

9 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET..... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ.... iii İÇİNDEKİLER... iv SİMGE ve KISALTMALAR... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... x ŞEMALAR DİZİNİ... xi 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETLERİ Kalkonlar Kalkonların Sentez Yöntemleri MATERYAL ve YÖNTEM Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler Kromatografik Çalışmalarda Kullanılan Adsorbandlar İnce Tabaka Kromatografisi Çalışmasında Kullanılan Belirteçler Sentezlenen Çıkış Maddelerine ve Terpenoit Tipi Kalkonlar İçin Yapılan Analitik Çalışmalar Siklohekzen nin (5) bromlanması ,3-Siklohekzadien (7) Sentezi (3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dion) sentezi (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13h) türevlerinin sentezi (Kalkon türevleri) BULGULAR ve TARTIŞMA Trans-1,2-dibrom siklohekzan in (6) sentezi ,3-Siklohekzadien (7) sentezi a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) sentezi (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-terahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4, Çıkış bileşiklerinin ve kalkon türevlerinin spektroskopik verileri Trans-1,2-dibrom siklohekzan (6) iv

10 1,3-Siklohekzadien (7) a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion (9) (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11): (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13a) (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13b) (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13c) (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13d) (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13e) (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13f) (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13g) (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13h) (2-{4-[(2E)-2-Tiyenil-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion) (13i) SNUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR EKLER...43 ÖZGEÇMİŞ v

11 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler J m s t δ Açıklama Etkileşme Sabiti Multiplet Singlet Triplet Kimyasal Kayma Kısaltmalar Açıklama CDCl3 Dötorokloroform DMS Dimetilsülfoksit d Dublet dd Dubletin dubleti E. N. Erime Noktası IR Infrared NMR Nükleer Manyetik Rezonans ppm Milyonda bir kısım (NMR spektrumunda ölçü birimi) vi

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil Kalkon un (1) yapısı ve gösterimi... 1 Şekil Kalkonun (1) yapısı ve gösterimi... 4 Şekil B.rapa bitkisinden izole edilen C1, C2, C3, PN, GS ve CC bileşiklerinin RBL-2H3 hücrelerine karşı etkisi... 7 Şekil Trans-1,2-dibrom siklohekzan ın (6) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz) Şekil Trans-1,2-dibrom siklohekzan ın (6) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil ,3-Siklohekzadien in (7) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil ,3-Siklohekzadien in (7) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3dion un (9) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil (4-Asetifenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3- dion un (11) 1 H-(NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3- dion un (11) 13 C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil Bisiklo sübstiue-kalkon (2-{4-[(2E)-3-fenilprop-2-enoyl]fenil}- 3a,4,7,7a tetrahidro-1h-4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13h) 1 H-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ).28 Şekil Bisiklo sübstiue-kalkon (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}- 3a,4,7,7a tetrahidro-1h-4,7-etanoizoindol-1,3-dion) un (13h)13C-NMR spektrumu (400 MHz, CDCl 3 ) Şekil 1. a. 3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) IR spektrumu.. 43 Şekil 1. b. 3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion un (9) Kütle spektrumu Şekil 2. a. 2-(4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion un (11) IR spektrumu Şekil 2. b. 2-(4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindole-1,3-dion un Kütle spektrumu (11) spektrumu Şekil 3. a. (2-{4-[(2E)-4-metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13a) 400 MHz 1 H-NMR spektrumu Şekil 3. b. (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13a) 400 MHz 13 C-NMR spektrumu Şekil 3. c. (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13a) IR spektrumu Şekil 3. d. (2-{4-[(2E)-4-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un Kütle spektrumu (13a) spektrumu Şekil 4. a. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1Hvii

13 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13b) 1 H-NMR spektrumu Şekil 4. b. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13b) 13 C-NMR spektrumu Şekil 4. c. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13b) IR spekturumu Şekil 5. a. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoyl]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13c) 1 H-NMR spektrumu Şekil 5. b. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13c) 13 C-NMR spektrumu Şekil 5. c. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13c) IR spektrumu Şekil 5. d. (2-{4-[(2E)-4-Klorfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un Kütle spektrumu (13c) spektrumu Şekil 6. a. (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) in (13d) 1 H-NMR spektrumu Şekil 6. b. (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13d) 400 MHz 13 C-NMR spektrumu Şekil 6. c. (2-{4-[(2E)-3-Bromfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13d) IR spektrumu Şekil 6. d. (2-{4-[(2E)-4-Metoksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un Kütle spektrumu (13d) spektrumu Şekil 7. a. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) 1 H-NMR spektrumu Şekil 7. b. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) 13 C-NMR spektrumu Şekil 7. c. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enol]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) IR spektrumu Şekil 7. d. (2-{4-[(2E)-3-Hidroksifenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H- 4,7-etanoisoindol-1,3-dion) un (13e) Kütle spektrumu Şekil 8. a. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) 1 H-NMR spektrumu Şekil 8. b. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) 13 C-NMR spektrumu Şekil 8. c. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) IR spektrumu Şekil 8. d. (2-{4-[(2E)-3-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13f) Kütle spektrumu Şekil 9. a. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) 1 H-NMR spektrumu Şekil 9. b. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) 13 C-NMR spektrumu Şekil 9. c. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) IR spektrumu Şekil 9. d. (2-{4-[(2E)-2-Metilfenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13g) Kütle spektrumu spektrumu Şekil 10. a.(2-{4-[(2e)-3-fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1h-4,7- viii

14 etanoisoindol-1,3-dion) un (13h) IR spektrumu (430 FT/IR) Şekil 10. b. (2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13h) Kütle spektrumu Şekil 11. a. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) 1 H-NMR spektrumu Şekil 11. b. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) 13 C-NMR spektrumu Şekil 11. c. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) IR spektrumu Şekil 11. d. (2-{4-[(2E)-2-Thienilprop-2-enoil]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) un (13i) Kütle spektrumu ix

15 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge Terpenoit tipi biskalkon analoglarının aktivite test sonuçları Çizelge Reaktifler ve Sentezlenen kalkon türevleri x

16 ŞEMALAR DİZİNİ Şema Sayfa Şema Siklohekzan a brom katılması Şema ,3-Siklohekzadien in (7) sentezi Şema a,4,7a-Tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3dion (9) sentezi Şema (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi Şema Bisiklo[2.2.2]okten birimi içeren kalkon sentezi için genel reaksiyon xi

17 1 1. GİRİŞ Kalkon (1) ve türevleri, flavonoidlerin heterosiklik C halkasına sahip olmayan üyelerinden biridir. Kalkon ifadesi 1,3-diaril-2-propen-1-on yapısı içeren bütün bileşikler için kullanılır. Kalkon yapısındaki iki halkadan keton grubuna komşu olanı A simgesi ile gösterilir ve karbonlar numaralandırılırken üssü (') numaralar verilir. Diğer aromatik halka ise B ile simgelenir ve normal numaralandırma yapılır. 5' 4' 6' A 3' 1' 2' B Şekil Kalkon un (1) yapısı ve gösterimi Doğal ya da sentetik yoldan elde edilen kalkon türevleri ve analoglarının çeşitli biyolojik aktivitelere sahip oldukları (Satyanarayana ve ark., 2004) ve kalkon türevlerinin antioksidan (Mukherje ve ark., 2001), antimalaryal, (Amit ve ark.,2009, Jose ve ark., 2005), antikanser (Kamal ve ark., 2010) antitümör (Kumar ve ark.,2003, Satyanarayana ve ark., 2004), antimikrobiyal (Karaman ve ark., 2010, Kumar ve ark., 2009), antidiyabetik, antienflamatuar (Herencia ve ark., 1998), antitüberküloz, antifungal (Rao ve ark., 2004), antileishmanyal (Satyanarayana ve ark., 2004) gibi aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir. Ayrıca kalkonların HIV1 virüsünü inhibe ettiği (Deng ve ark., 2007), sitotoksik ve inhibitör etkileriyle lösemi hastalığının tedavisinde kullanılabileceği de (Sağlam ve ark., 2002) rapor edilmiştir. Tıbbi tedavide kullanıldıkları kadar polimerlerde UV-absorbsiyon filtreleri olarak farklı türdeki optik materyallerde, yiyecek endüstrisinde, holografik kayıt teknolojileri gibi birçok uygulama alanında da kullanıldıkları (Fayed ve ark., 2004) kaydedilmiştir.

18 2 Litaratürde sülsonamit (2), ester (3) ve imit (4) birimlerini içeren kalkon türevlerinin de antipigment (Won Ryu ve ark., 2009), antitümör (Kim ve ark., 2010), fotosentetiv (Rehab ve ark., 2003), sitostatik (Jha ve ark., 2007) gibi önemli biyolojik aktivitelere sahip oldukları rapor edilmiştir. H R S N H H 2 3 C N R 2 R 1 4 Tezin amacı, biyolojik aktivite gösterecekleri tahmin edilen ve yapılarında hem terpen tipi bir bileşik olan bisiklo[2.2.2]okten birimi hem de imit (4) yapısı içeren kalkon türevlerini sentezleyerek yapı analizlerini yapmaktır. Bu çalışma, sentetik ve mekanistik amaçlara yönelik olup siklohekzenden (5) çıkılarak, bisiklo[2.2.2]okten ve imit birimlerini içeren yeni bir asetofenon türevi hazırlamak ve bu bileşiğin farklı aldehit (12) türevleri ile kondenzasyonu sonucu yeni kalkon türevlerinin sentezini kapsamaktadır ve dört aşamadan oluşmaktadır: İlk aşamasında siklohekzenden (5) yola çıkılarak bromlama ve eliminasyon reaksiyonları ile 1,3- siklohekzadien (7) sentezlenecektir. Br 2 CH 2 Cl 2 Br Br KH/ NaH Etilenglikol /160 C ) 5 6 7

19 3 İkinci aşamada, 1,3-siklohekzadien in (7) maleikanhidrit (8) ile Diels-Alder katılma reaksiyonundan başlangıç maddesi olan bisiklo[2.2.2]okten birimi içeren 3a,4,7atetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion (9) hazırlanmış olacaktır. + CH 2 Cl 2 Reflüks ( 55 C ) Çalışmanın üçüncü aşamasında 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3-dion (9), 4-aminoasetofenon (10) ile muamele edilip, çıkış bileşiği 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7aterahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezlenecektir. + H 2 N CH 3 Toluen / Trietilamin Reflüks ( 190 C ) N CH 3 Çalışmanın son aşamasında ise sentezlenen 2-(4-asetofenil)-3a,4,7,7a-terahidro-1H- 4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) ilgili aldehit türevleri (12 a-i) ile reaksiyonu sonucunda değişik kalkon türevleri (13 a-i) sentezlenecektir. N CH 3 + X H CH 2 Cl 2 / Piperidin Reflüks ( 55 C) N a- i 13 a-i X

20 4 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 2.1. Kalkonlar Kalkon (1) türevleri, flavonoidlerin heterosiklik C halkasına sahip olmayan üyelerinden biridir. Flavonoidlerin temel yapısındaki propan zinciri üzerinde α,β-doymamış karbonil grubunun bulunması yani bir çift bağ ve bir keton grubunun yer alması kalkonları ortaya çıkarır. Kalkon (1) ifadesi 1,3-diaril-2-propen-1-on yapısı içeren bütün bileşikler için kullanılır. Kalkon yapısındaki iki halkadan keton grubuna komşu olanı A simgesi ile gösterilir ve karbonlar numaralandırılırken üssü (') numaralar verilir. Diğer aromatik halka ise B ile simgelenir ve normal numaralandırma yapılır. 5' 4' 6' A 3' 1' 2' B Şekil Kalkonun (1) yapısı ve gösterimi Doğal ya da sentetik yoldan elde edilen kalkon (1) türevleri ve analoglarının çeşitli biyolojik aktivitelere sahip oldukları (Satyanarayana ve ark., 2004) ve kalkon türevlerinin antioksidan ( Mukherje ve ark., 2001), antimalaryal, (Amit ve ark., 2009; Jose ve ark., 2005), antikanser (Kamal ve ark., 2010), antitümör (Kumar ve ark., 2003; Satyanarayana ve ark., 2004), antimikrobiyal (Karaman ve ark., 2010; Kumarve ark., 2009), antidiyabetik, antienflamatuar (Herencia ve ark., 1998), antiinvasiv, antitüberküloz, antifungal (Rao ve ark., 2004), antileishmanyal (Satyanarayana ve ark., 2004) gibi aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir. Ayrıca kalkonların HIV1 virüsünü inhibe ettiği (Deng ve ark., 2007), sitotoksik ve inhibitör etkileriyle lösemi hastalığının tedavisinde kullanılabileceği de (Sağlam ve ark., 2002) rapor edilmiştir.

21 5 Tıbbi tedavide kullanıldıkları kadar polimerlerde UV-absorbsiyon filtreleri olarak farklı türdeki optik materyallerde, yiyecek endüstrisinde, holografik kayıt teknolojileri gibi birçok uygulama alanında da kullanıldıkları (Fayed ve ark., 2004) kaydedilmiştir. Ayrıca bir ketovinil grubuna sahip çok sayıda bileşiğin önemli derecede biyolojik aktivite gösterdiği iyi bilinen bir gerçektir (Jovanovic ve ark., 1999). Kalkonlar (1) da ketovinil grubu içeren bileşikler arasındadır ve gösterdikleri biyolojik aktiviteden dolayı kalkonlar üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hyung Won Ryu ve grubu 4 - (p-toluenesulfonilamino)-4-hidroksi kalkonu (13) (TSAHC) sentezlemiş ve bu bileşiğin sebze mantarlarında bulunan ve doğranmış sebzelerin havayla temas ettiğinde kararmasına neden olan tirozinaz enzimini inhibe edebilen iyi bir antipigment olduğunu göstermişlerdir (Won Ryu ve ark., 2009 ). S N H 13 H Tae-Hee Kim ve grubu ise 4-(p-toluensulfonilamino)-3,4-dihidroksi kalkon (TSHDC) u (14) sentezleyerek insan akciğer kanser hücrelerine karşı antitümör özelliğe sahip olduğunu belirlemişlerdir (Kim ve ark., 2010). S N H 14 H H Seo ve grubu TSHDC nın metil türevini (15) sentezlemiş ve bu bileşiğin enzim inhibitör özelliği gösterdiği ve α-glukozid, α-amilaz ve β-amilaz a karşı aktif olduğunu göstermişlerdir (Seo ve ark., 2005).

22 6 H Me S N H H 15 Ahmed ve grubu norbornen birimi içeren kalkon esterini (16) sentezleyerek fotosentetiv olduğunu belirtmişlerdir (Ahmed ve ark., 2003). 16 C Jha ve grubu (2007), yapmış oldukları çalışmada sentezledikleri imit birimi içeren kalkonların, L1210, Molt C4/8 ve CEM hücreleri üzerinde deneyerek sitotoksik özelliğe sahip olduklarını belirtmişlerdir (Jha ve ark., 2007). N R 2 17a - i R 1 a: R 1 = R 2 = H; b: R 1 = H, R 2 = Cl; c: R 1 = R 2 = Cl; d: R 1 =H, R 2 = CH3; e: R 1 =H, R 2 = CH3; f: R 1 = R 2 = CH3; g: R 1 = H, R2 =N2; h: R 1 = H, R 2 = C2H; i: R 1 = R 2 = CH2 Tomahiro ve grubu B. rapa (hidabeni) adı verilen bir bitkinin üst kısımlarından izole ettikleri kalkon glikozitleri ve diğer gilikozitleri RBL-2H3 adı verilen lösemili fare hücreleri üzerinde deneyerek kalkon glikozizlerinin öldürücü bir hastalık olan lösemiye

23 7 karşı aktivitelerini incelemişlerdir. Yaptıkları çalışma sonunda C1 ve C2 adını verdikleri kalkon glikozitlerinin daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir (Tomahiro ve ark., 2010) (Şekil. 2. 1). H H Me H H H Me Me H H H H (C1) (C2) H H Me H H H H H H (C3) H H H H Me H H Me H H H H H H H ( PN ) ( GS ) (CC) Şekil B.rapa bitkisinden izole edilen C1, C2, C3, PN, GS ve CC bileşiklerinin RBL-2H3 hücrelerine karşı etkisi. Hugo Pereira ve grubunun yapmış olduğu çalışmada ise 31 farklı kalkonu, 4 farklı bakteri üzerinde (Bacillus cereus ATCC 11778, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923)

24 8 deneyerek antibakterial özellikleri karşlaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda hem 4 - hidroksi grubu hem de isopren birimi içeren kalkonların antibakteriyel olarak daha etkili oldukları belirtilmiştir (Pereira ve ark., 2008) (18, 19, 20). H H H Me H H H H H Xing ve grubu siklohekzen ve izopren birimi içeren kalkonları (21) sentezlemiş ve HIV- 1 e karşı inhibitör etki gösterdiklerini ve ayrıca anti kanser özelliğe de sahip olduklarını göstermiştirler (Xing ve ark., 2010 ). H H R 2 H H R 1 H H 21 R 1 : H, H, R 2 : H, H Wang ve grubunun Humulus lupulu (Şerbetçi otu) bitkisinden izole ettikleri (22, 23, 24, 25) nolu kalkonların mide de oluşabilecek kötü huylu BGC-823 tümörlerine ve HepG2 hücrelerine karşı sitotoksik etkiye sahip olduğunu, xanthohum B (26) adı verilen

25 9 kalkonun ise ksantom adı verilen tümoral, dejeneratif ya da infeksiyöz bir cilt hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini belirtilmiştir (Wang ve ark., 2007). H Me H H Me H H H Me Me H H Me H H H 24 H 25 Me H H H (xanthohumol B) 26 Fındık ve grubu α- ve β iyonon un farklı aldehit türevleri ile reaksiyonu sonucunda terpenoit tipi biskalkon analoglarını sentezlemiş ve 12 farklı insan patojenik mikroorganizmalarına karşı aktivitelerini incelemiştir. Aktivite testlerinde diskdiffüzyon tekniği kullanmış ve kalkonların birçoğunun bakterilere karşı aktif olduklarını göstermiştir (Tablo 2. 1) (Fındık ve ark., 2009). + ArCH NaH EtH Ar 27 a, b 28 a - h; 29 a - h a: α-iyonon; b: β-iyonon Ar = Ph, 4-CH 3 Ph, 3-CH 3 Ph, 3-ClPh, 3-BrPh, 3-HPh, Furil, Tiyenil.

26 10 Çizelge Terpenoit tipi biskalkon analoglarının aktivite test sonuçları Bileşikler A B C D E F G H I J K L 3a (28) b c _ d _ e _ 17 3f g h _ 19 4a (29) b _ c _ d _ e _ f g h _ 20 SCF CH3H 10 _ 8 _ 9 8 _ SCF: Sulbactam (30 mg) şcefoperazona (75 mg)¼ pozitif kontrol. CH3H: Methanol¼negatif kontrol. A: Proteus Vulgaris KUEN 1329, B: Candida utilis KUEN 1031, C: Streptococcus homilis, D: E.coli 111, E: Bacillus cereus DSM 4312, F: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, G: Bacillus subtilis ATCC 6633, H: S. Aureus ATCC 29213, I: Salmonella enteridis ATCC 13076, J: St. Pyogenez ATCC 176, K: Enterococous fecaelis ATCC 29122, L: Candida albicans ATCC 1213.

27 Kalkonların Sentez Yöntemleri Kalkonlar asetofenon (30) ve benzaldehit (31) türevlerinden bazik ortamda aldol kondenzasyonu (Claisen-Schmidt) yöntemiyle kolayca sentezlenebilirler. Aldehit ve ketonun etanol veya metanol içerisinde çözülerek NaH, KH gibi bir bazla etkileştirilmesiyle yapılan sentez en klasik yöntemdir. Literatürde kalkonların sentezi için farklı katalizörler kullanılarak gerçekleştirilen benzer yöntemler bulunmaktadır. CH 3 + H NaH EtH Aneta ve ark. (2006), bazı kalkon türevlerinin antikanser özelliğini belirlediği çalışmasında üç farklı yöntem ile kalkonları sentezlemiştir. R R, H A, B, C Ar R R, Ar A = KH(sulu), EtH, refluks. B = KH, EtH, oda sıcaklığı. C = KH, EtH, reflüks, KH, Et 2, BrCH 2 B(R) 2 Qing-bao ve ark. (2004), yapmış olduğu çalışmada Asetilferrosen (34) ve 4- bromobenezaldehitin (35) etilalkol içerisinde, sulu NaH ile oda sıcaklığında ki reaksiyonundan % 96 verimle yeni bir kalkon türevi (36) sentezlemiştir.

28 12 Br Fe CCH 3 CH 35 Fe Etanol / (NaH+H 2 ) Br Yarishkin ve ark. (2008), ise sülfolanmış asetofenon (37) ve uygun aldehit türevlerini methanol içerisinde reflüks ortamında, H 2 S 4 ile muamele ederek % 93 verim ile yeni sülfonlu kalkonları (38) sentezlemişlerdir. N 2 S H R H 2 S 4 / MeH N 2 S R Batt ve ark. (1993), ise bir substitüe aromatik bileşikler (39) ve substitüe sinnamoil klorürden (40) AlCl 3 varlığında Friedel-Crafts açilasyonu ile kalkonları (1) sentezlemiştir. Ar'H + Cl Ar AlCl 3 /CH 2 Cl 2-5 o C, 30 dakika Ar' Ar Li ve ark. (2002), kalkonların sentezi için toz haline getirilmiş KH veya hazırladıkları KF-Al 2 3 karışımı katalizörlüğünde bir ultrasonik temizleyici su banyosu ile ultrasonik ışınlama yöntemini kullanmışlardır. Bu yöntemde aromatik aldehitleri asetofenonla, etanol içerisinde toz KH ile veya metanol içerisinde KF-Al 2 3 karışımı ile değişik sıcaklık (20 46 C) ve farklı zaman aralıklarında (4-240 dakika) ultrasonik ışınlamayla

29 13 reaksiyona tabi tutarak % arasında değişen verimlerle kalkon türevlerini sentezlemeyi başarmışlardır. ArCH + CH 3 CPh Katalizör, çözücü ArCH=CHCPh

30 14 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler Diklorometan Hekzan Kloroform Silikajel Kalsiyum Klorür İyot Toluen Piperidin Trietilamin 3.2. Kromatografik Çalışmalarda Kullanılan Adsorbandlar İnce Tabaka Kromatografisi; Silikajel (Merck) Kolon Kromatografisi; Silikajel (Merck) İnce Tabaka Kromatografisi Çalışmasında Kullanılan Belirteçler I 2 (İyot buharı) UV Lambası

31 Sentezlenen Çıkış Maddelerine ve Terpenoit Tipi Kalkonlar İçin Yapılan Analitik Çalışmalar Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR), (Bruker 400 MHz ) İnfrared Spektroskopisi (IR) (Jasco 430 FT/IR) Kolon Kromatografisi (KK), İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) Erime noktası Tayini (Elektrotermal 1A-9100) Kütle Spektroskopisi (GS-MS) (Perkin Elmer Clarus 500) Kütle Spektroskopisi (HPLC-ESI-MS-TF) (Agilent Tech. 6210) Siklohekzen nin (5) bromlanması 10 g (120 mmol) siklohekzen (5) 20 ml diklorometan da çözülerek tuz buz banyosunda üzerine 15 ml diklorometandaki 19,5 g (240 mmol) moleküler brom damla damla ilave edildi. İlave işlemi tamamlandıktan sonra reaksiyon sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırmaya devam edildi. Reaksiyon karışımı (30 ml) ile saf suyla 2 defa yıkandı. rganik faz Na 2 S 4 üzerinden kurutulup çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı ,3-Siklohekzadien (7) Sentezi 15,4 g (60 mmol) trans-1,2-dibromsiklohekzan (6) 150 ml lik bir balona 75 ml etilenglikol içerisine tartıldı. 5,1 g NaH (k) (130 mmol) ilave edildi. Manyetik karıştırıcılı bir ceketli ısıtıcı kullanılarak 160 C de destilasyon işlemi yapıldı. Reaksiyon esnasında oluşan 1,3-Siklohekzadien (7) destilasyon yöntemi ile reaksiyon ortamından ayrıldı. Destilasyon sırasında 80 C nin altındaki destilat toplanarak kalsiyum klorür ile kurutularak saf 1,3-siklohekzadien (7) elde edildi. Bir sonraki basamakta kullanmak üzere iyi bir şekilde izole edilerek buzdolabında muhafaza edildi. Verim: % 81

32 (3a,4,7a-Tetrahidro-4,7-ethano-2-benzofuran-1,3-dion) sentezi 2 g (30 mmol) 1,3-siklohekzadien (7) içerisinde 30 ml diklorometan bulunan 100 ml lik bir balon içerisine tartıldı. (Maleikanhidritin ilavesi ile oluşaçak ani ısınmayı önlemek için balon buz banyosuna yerleştirildi). 2,5 g (30 mmol) maleikanhidrit (8) tartıldı ve reaksiyon balonuna eklendi C de reflüks işlemi yapıldı. Karıştırma esnasında beyaz renkli bir karışımın oluştuğu gözlendi. Karıştırma işlemine bir gece devam edildi. Bu sürenin sonunda oluşan beyaz renkli kısım diklorometan (30 ml) ile çözülerek saf suyla yıkandı. rganik faz NaS 4 üzerinden kurutulup çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı. Beyaz renkte ham ürün bir sonraki basamakta kullanılmak üzere muhafaza edildi. Saf olarak elde edilen 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran- 1,3dion (9) % 88,8 verimle elde edildi (beyaz renkli katı, E. N: 104 o C) (4-Asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-etanoizoindol-1,3-dion (11) sentezi 2 g (10 mmol) 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-etano-2-benzofuran-1,3dion ve 1,52 g (10 mmol) 4- Aminoasetofenon (10) diklorometan 250ml lik reaksiyon balonuna tartıldı. 10 ml toluen ve 4 ml trietilamin reaksiyon balonuna eklendi. 200 C de 24 saat reflüks işlemi yapıldı. Çözücüsü evaprotörde uzaklaştırıldı. luşan katı diklorometan içerisinde kristallendirildi. Sentezlenen 2-(4-asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoizoindol-1,3-dion yeni kalkonların sentezinde kullanılmak üzere uygun bir şekilde muhafaza edildi. Saf olarak ham ürün % 100 verimle elde edildi. (Sarı renkli katı, EN: 175 C).

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. DİCLE ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ PİLİ TEMELLİ KİAL GAKATALİSTLEİ SETEZİ VE BULAI ALDL EAKSİYLAIDAKİ ASİMETİK İDÜKSİY ETKİLEİİ AAŞTIILMASI: DEEYSEL VE TEİK Bİ YAKLAŞIM evin ASLA DKTA TEZİ KİMYA

Detaylı

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ Hazırlayan Dönay KARAKAYA Danışman Doç. Dr. Gökçen Yuvalı ÇELİK Farmasötik Biyoteknoloji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Orhan GÖZEN TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

TRABZON VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BAYATLAMASININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TAKİBİ ve FRANCALA EKMEĞİ İLE MUKAYESESİ

TRABZON VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BAYATLAMASININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TAKİBİ ve FRANCALA EKMEĞİ İLE MUKAYESESİ 1 TRABZON VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BAYATLAMASININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TAKİBİ ve FRANCALA EKMEĞİ İLE MUKAYESESİ Kamil Emre GERÇEKASLAN Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. H. Gürbüz

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 12 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 27.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2013 Bu Sayıdaki Konularımız Editörden KİMYA SANAYİİ İÇİN ELZEM GİRİŞİM: Marmara da Kimya Endüstri Parkı Konu Yazar Sayfa No.

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı