Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler"

Transkript

1 Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y

2 Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler VESAİK K HAZIRLIĞI

3 ICC 600 MADDE 17 ORİJİNAL BELGELER VE KOPYALAR: Akreditifte ibrazı şart koşulan her bir belgenin en az bir adet aslı (orijinali) ibraz edilmelidir. Belgenin bizzat kendisinde orijinal olmadığı belirtilmediği i sürece s bankalar, belgeyi düzenleyenin orijinal görünümlg mlü bir imzasını, işaretini, aretini, kaşesini veya etiketini taşı şıyan herhangi bir belgeyi orijinal bir belge olarak işleme i alacaktır.

4 Aksi belirtmediği sürece bir banka; ICC 600 MADDE 17 belgeyi düzenleyenin d eliyle yazılm lmış,, daktilo edilmiş, delgilenmiş veya kaşelenmi elenmiş gözüken; veya belgeyi düzenleyenin d orijinal kırtasiyesi k kullanılarak larak düzenlendiği i gözüken; g veya belgedeki "orijinal" kaydının n ibraz edilen belgeye özgü olmadığı gözükmediği i sürece s orijinal olduğunu unu belirten bir belgeyi de orijinal olarak kabul edecektir.

5 ICC 600 MADDE 17 Bir akreditifte belgelerin kopyalarının n ibrazı istendiği i takdirde orijinallerin veya kopyaların ibrazına izin verilir. Bir akreditifte in duplicate, in two fold veya in two copies gibi terimler kullanılarak larak birden fazla nüshalı belgelerin ibrazı istendiği i takdirde bu şart, bizzat belgenin kendisi aksini belirtmediği i sürece s en az bir orijinal ve kalan sayıdaki nüshalarn shaların n kopya olarak ibrazı ile yerine getirilmiş olacaktır.

6 Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Ticari belgeler Resmi belgeler Taşı şıma belgeleri Sigorta belgeleri Finansman belgeleri Teşvik belgeleri

7 Ticari Belgeler Faturalar Proforma Faturalar Ticari Fatura Navlun Faturası Konsolosluk faturası

8 Proforma faturalar: Proforma Invoice Ticari Belgeler Faturalar Satış koşullarını belirten bir teklif niteliğindedir. Satın alınmak istenen malın cinsini, miktarını, fiyatını ve satış şeklini gösteren bir belgedir. Alıcı firma Proforma faturada yer alan şartları kabul ettiği takdirde malların ithali için ön anlaşma yapılmış olmaktadır. Ticari faturalar: Commercial Invoice Malın gümrükten çekilmesine ve mal bedelinin transfer edilmesine dayanak oluşturacak aşağıdaki bilgileri içeren bir belgedir

9 Ticari Belgeler Faturanın n Unsurları Düzenlendiği i lisanda fatura başlığı Sevkiyat bilgileri (Teslim şekli) Satıcının n ismi, unvanı,, adresi Ambalaj işaretleri i Alıcının ismi unvanı ve adresi Düzenleme tarihi ve numarası Malın n (hizmetin) ayrınt ntılı tanımı Ödeme şekli Akreditifin para cinsinden düzenlenir Satıcının n imzası (Akr.de şart konulmamış ışsa gerek yoktur) Alıcının özel olarak istediği i diğer bilgiler Miktar, birim fiyat, toplam değer er, net ve brüt t ağıa ğırlık

10 Ticari Belgeler Navlun Faturası (Freight Invoice) Navlunun satıcı (ihracatçı) ) tarafından ödenmesi durumunda, bunun konşimento üzerinde belirtilmesi gerekli ve bazen de zorunluluktur. Ancak bu belirtme yapılmam lmamışsa, satıcı firmanın taşı şıyıcı firmadan bir navlun faturası alarak ithalatçı firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da koyması gerekir. Navlun faturası malın n ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin k tespitinde dikkate alınacak kıymet k faktörlerinden birini oluşturur turur.

11 Onaylı fatura Orijinal faturaların n ithalat yapılan ülkelerdeki konsolosluklarınca nca onaylanmasını isteyebilir. Ticari fatura orjinallerine yapılır. Onay isteyen ülkeler:cezayir, Fas, İran, Mısır, M Suriye,Tunus, Ürdün, Lübnan

12 Resmi Belgeler Çeki Listesi Packing List Dolaşı şım m Belgeleri Menşe Şehadetnamesi

13 Resmi Belgeler Çeki Listesi (Weight List) Her ambalaj içerisindeki i malın n brüt t ve net ağırlığını belirten listelerdir. Özellikle hasar durumlarında sigorta tazminatının n yerine getirilmesinde başvurulan önemli belgelerden biridir. Uluslararası ticarete taraf olan kuruluşlarca larca istenilen detaylarda düzenlenebilir.

14 Resmi Belgeler Koli/Ambalaj Listesi (Packing List) Her bir kolinin içinde i inde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde malın n gümrg mrük k makamları tarafından örnekleme yöntemi y ile kontrol edilmesine yarar. Ayrıca yabancı alıcılar lar ihracatçı tarafından kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre g malları çeşitli perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilir. g Ambalaj listeleri alıcının n kendi içi dağı ğıtımında bu açıdan a yardımc mcı olur.

15 Resmi Belgeler Koli/Ambalaj Listesi Ambalaj listeleri yabancı al ülkelerin gümrg mrük makamlar sağlar. (Packing List) alıcılar lar ve alıcılar ların n bulunduğu k makamlarının n incelemelerine kolaylık Türk gümrg mrük k idarelerinin de kontrolleri hızlh zlı bir şekilde yaparak ihracat işlemlerinin i hızla h tamamlamasını sağlar. Bu yüzden y ambalaj listeleri TürkT rkçe e ve yabancı her iki dilde düzenlenmelidir. İthalat yapacak olan firmaların n da ithalattaki gümrg mrük işlemlerinde kolaylık k sağlamak ve kendi içi dağı ğıtım sisteminde yararlanmak üzere yabancı ticari ortaklarından ambalaj listeleri istemeleri gerekir.

16 Diğer Resmi Belgeler Spesifikasyon Belgesi İmalatçının n analiz Belgesi Ekspertiz Raporu Kontrol Belgesi Uygunluk Belgesi Sağlık k ve Veteriner Sertifikaları (Health /Sanitary/phytasanitary Certificate, Veterinary Cert.) Helal Belgesi (Halal( Certificate) Boykot, Kara Liste Sert.(Boykott Boykott, Black List Cert.) Radyasyon Belgesi (Radiation( Certificate)

17 Resmi Belgeler - Spesifikasyon Belgesi (Specification) Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatları ve mal değerleri erleri de dahil edilerek düzenlenirse, elde edilen yeni belge spesifikasyon belgesi adını alır. İthalattan sonra malların n dağı ğıtımının yapılmas lmasında pratiklik sağlayan bir belgedir.

18 Resmi Belgeler -İmalatçının n Analiz Belgesi (Manufacturer s Analysis Certificate) Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların n formüllerindeki elemanların n isim ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde eklinde yada bağı ğımsız z laboratuarlar tarafından düzenlenebilmektedir.

19 Resmi Belgeler Ekspertiz Raporu İhraç veya ithal mallarının n fiyat, miktar, kalite, bileşim im katkı oranı,, ticari teamül l gibi hususlarda, gümrg mrük idarelerince tereddüde de düşülen d durumlarda, bu idarelere verilen raporlardır. r. Gümrük k Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşlar ların n vereceği expertiz raporuna itibar edileceği i belirtilmiştir. tir. Genelde bu tür t r raporlar ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar lar tarafından verilir.

20 Resmi Belgeler Üçünc ncü Taraflarca Düzenlenen D Kontrol Belgeleri (Third( Party Certificate Of Inspection) Alıcılar ların n kendilerini korumak üzere zere hazırlatt rlattığı özel amaçlı kontrol belgeleri. Genelde uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenip d alıcılara lara verilir.

21 Resmi Belgeleri Uygunluk Belgesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler D ve Standardizasyon Mevzuatı'n 'nın n yürürly rlüğe e girmesiyle, çok sayıda sanayi ürününün n Türkiye'ye T ithalatında uygunluk denetimi yapılmaya başlanm lanmıştır. Uygunluk denetimine tabi malları ithal etmek isteyen firmalar, bunların n TSE tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu unu belgelemek zorundalar. Mallar fiilen ithal edilmeden önce numuneleri alınmak ve TSE tarafından teste tabi tutulmak suretiyle uygunluk belgeleri verilir.

22 Resmi Belgeleri Uygunluk Belgesi Test ve belgelendirme uygulaması,, ithalat konusu malların, insan bitki ve hayvan sağlığı açısından zararlı bir etki taşı şımadığını, çevreye zarar vermediğini, ini, güvenlik g ve asayişle ilgili olumsuz etkilerinin bulunmadığı ığını belgelemek amacını güder. Ayrıca tüketicinin t korunması açısından da bu belgenin gerekliliğine ine inanılmaktad lmaktadır. Standartlara uymayan malların ithalatına izin verilmez. Çok sayıda sanayi ürünün n ithalinde uygunluk belgesi aranılır. r. Bunlar bir liste halinde DışD Ticarette Teknik Düzenlemeler D ve Standardizasyon Tebliği'nin i'nin eki olarak yayımlanm mlanmış olup, ithali zorunlu standarda tabi mallar olarak anılır. Bunlardan az sayıda tekstil ve hazır r giyim ürününün n ithalatı zorunlu standarda tabi.

23 Resmi Belgeleri Uygunluk Belgesi Uygunluk Belgesinin Aranmadığı Haller: TS ISO ISO 9000, AQAP, GMP (Good( Manufacturing Practises) ) belgesi veya İmalat Yeterlilik Belgesi sahibi firmaların n yapacağı ithalatlarda Uygunluk Belgesi aranmaz. Dahilde işleme i leme izin belgeleri kapsamında TürkiyeT rkiye ye geçici olarak ithal edilen ve işlendikten i sonra tekrar ihraç edilecek olan mallar için i in Uygunluk Belgesi gerekmez.

24 Resmi Belgeleri Sağlık k Sertifikası Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan lan bir belgedir. Malların; Türk T gümrg mrüklerinden çıkışış işlemlerinin, ithalatçı ülke gümrg mrüklerinde giriş işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan lan uluslararası geçerlili erliliği i olan bir belgedir. İhraç konusu ürünün, n, her türlt rlü hastalık k ve zararlıdan arınd ndırılmış olduğunu, unu, tüketime t uygun olduğunu unu kanıtlamak amacıyla kullanılır. Bitki Sağlık k Sertifikaları; Zirai Karantina Teşkilat kilatı veya Tarım m ve Köy K y işleri i leri Bakanlığı İl l MüdürlM rlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere dayanılarak verilir.

25 Dolaşı şım m Belgeleri ATR Dola Dolaşım m Belgesi EUR 1 1 Dolaşı şım m Belgesi A3 INF INF 2 2 Belgesi Menşe Şehadetnamesi GATT Menşe Şehadetnamesi

26 Dolaşı şım m Belgeleri ATR Dolaşı şım m Belgesi (Movement Certificate ATR) Türkiye ile AB arasındaki ortaklık k anlaşmas masının n bir gereği i olarak, Türkiye T 'de serbest dolaşı şım m hakkına sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dolaşı şım hakkına sahiptirler. Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye'den T AB ülkelerine ithal edilmesinde KDV dışıd ışında bir vergi ödenmesi söz s z konusu değil (zaman zaman gündeme g gelen anti damping vergisi hariç). Türkiye'de serbest dolaşı şımda bulunan tarım m ve işlenmii lenmiş tarım ürünlerinin AB ülkelerine girişinde inde çeşitli tavizlerden yararlanılmas lması söz z konusudur. Türkiye de serbest dolaşı şımda bulunan sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de serbest dolaşı şımını sağlayan ya da Türk T menşeli eli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli tavizlerden yararlanılmas lmasını sağlayan belgelere ATR Belgesi denir.

27 ATR belgeleri; Dolaşı şım m Belgeleri ATR Dolaşı şım m Belgesi (Movement Certificate ATR) firmalar tarafından tanzim edilir, Ticaret Odaları tarafından onaylanır r ve İhracatın n yapıld ldığı Gümrük k idareleri tarafından vize edilir. Basitleştirilmi tirilmiş usul çerçevesinde evesinde onaylanmış ihracatçı statüsüne' ne' sahip olan firmalar kendi ATR belgelerini kendileri vize edebilir. AB ülkelerinde serbest dolaşan sanayi ürünlerinin veya çeşitli tavizlerden yararlanan ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmesinde ve bu ürünlerin AB ülkelerinden birinden alınmış bir ATR belgesi ile ithal edilmesi durumunda, Türk gümrüklerinde de KDV dışında bir vergi tahsilatı yapılmaz, gerekli tavizler sağlanır.

28 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi Nakliye Şekli Deniz : By Vessel Karayolu: By Trac Tren : By Train Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Gümrük ismi ve Onayı İhracat Ülkesi Varış Ülkesi Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Belgenin düzenlendiği yer, tarih İhracatçı firma kaşe ve imzası

29 Almanya Portekiz İtaya Yunanistan İngiltere İspanya Fransa İrlanda Lüksemburg Danimarka Hollanda Belçika İsveç Finlandiya Avusturya Polonya A.TR Dolaşı şım m Belgesi Düzenlendiği Ülkeler: Macaristan Çek Cumhuriyeti Hırvatistan Letonya Slovak Cumhuriyeti Estonya Litvanya Malta Romanya Bulgaristan

30 EUR MED Türkiye, Avrupa Topluluğu u ve EFTA Ülkeleri nden oluşan Pan Avrupa Menşe e Kümülasyon K Sistemine (PAMK) taraf ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmalar maları kapsamında yapılan tercihli ticarette; Sisteme taraf ülkeler menşeli eli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe e kullanılmas lmasına, üretilen eşyane yanın n söz s z konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının n birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

31 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İhracat Ülkesi Varış Ülkesi Menşe Ülkesi Varış Ülkesi Nakliye Şekli Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Gümrük ismi ve Onayı Düzenleyen Ülke Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Invoce No su ve Tarihi Belgeniz Düzenlendiği Yer ve İhracatçı İmzası Onay Yeri ve Tarihi

32 Dolaşı şım m Belgeleri EUR 1 1 Dolaşı şım m Belgesi Fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile aynıdır. EUR 1 1 belgeleri aşağıa ğıdaki ticari işlemlerde i kullanılır: EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ticaret, Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili ürünlerin ticareti, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticaret.

33 Dolaşı şım m Belgeleri EUR 1 1 Dolaşı şım m Belgesi Düzenlendiği Ülkeler: a) PAMK Ülkeler: a) AB Ülkeleri (Tarım m ve Demir, Çelik Ürünlerinde ) b) EFTA(Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/BirliB lgesi/birliği) i) Ülkeleri ; İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn tayn b) STA : İsrail, Hırvatistan, H Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Suriye, Mısır, M Arnavutluk, GürcistanG

34 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi Nakliye Şekli By Vessel By Track Tren : By Train Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Gümrük ismi ve Onayı İhracat Ülkesi Varış Ülkesi İhracat Ülkesi Varış Ülkesi Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Belgenin düzenlendiği yer, tarih Düzenleyen Ülke

35 Dolaşı şım m Belgeleri A3 INF INF 2 2 Belgesi Türkiye de serbest dolaşı şımda bulunan girdilerin önce bir üçünc ncü ülkeye gönderilip burada işçilii iliğe e tabi tutulması,, işlenmii lenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihraç edilmesi işlemlerinde i nihai ihraç ürünü bünyesinde yer alan serbest dolaşı şım m hakkına sahip Türk T girdisinin GümrG mrük k vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belgedir. Bu belgeler; Türkiye'de T gümrg mrük k idareleri tarafından düzenlenip d vize edilir. AB GümrG mrük k Alanında nda serbest dolaşı şımda bulunan bir ürünün, n, üçünc ncü bir ülkede (hariçte) işçilii iliğe e tabi tutulmak üzere ihraç edildikten sonra, işlem i görmüş ürünlerin TürkiyeT rkiye ye ithal edilmek istenmesinde, bunların n AB ülkeleri tarafından düzenlenip d onaylanan INF 2 2 belgeleri ile birlikte dolaşmalar maları durumunda, işlenmii lenmiş ürünler bünyesindeki b AB menşeli eli ürünler için i in GümrG mrük k Vergisi uygulanmaz. Sadece üçünc ncü ülkede yaratılan katma değer er için i in GümrG mrük k Vergisi tahsili söz s z konusudur.

36 Dolaşı şım m Belgeleri Menşe Şehadetnamesi GATT'ın koyduğu prensipler çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin genelde birbirine benzeyen menşe kuralları bulunur. Ülkeler birbirinden yaptığı ithalatlarda ithal ürünlerinin hangi ülke menşeli olduğunu bilmek isterler. Çünkü, ithalat işlemlerinde, ürünlerin menşeine göre muameleye tabi tutulması gerekir. Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten belgelere menşe şahadetnamesi denilir. Türkiye'den ihraç edilen ürünler için bu belgeler firmalar tarafından tanzim edilir ve Ticaret Odaları tarafından onaylanır. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahali konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilir. Türkiye ye ithal edilecek mallar üçüncü bir ülkenin liman veya serbest bölgesinden yüklenecek olursa, menşe şahadetnamesinin mahalli Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

37 Menşe Şehadetnamelerinin Unsurları Gönderici Malın n net ve brüt t ağıa ğırlığı, Alıcı Malın ünite fiyatı, Malın n cinsi, özelliği, i, Malın n değeri eri (FOB, CF, CFR vb.) Ambalaj şekli, Koli adedi, Kolilerin marka ve numarası Malın n yüklendiy klendiği i aracın n ismi ve hareket tarihi Yükleme limanı veya yükleme y yeri Mal TürkiyeT rkiye de geçirdi irdiği i değişiklik iklik dolayısı ile Türk T menşeli eli sayılıyorsa yorsa bu hususun açıklanması Menşe Şahadetnamesi.

38 Özel menşe şahadetnamesi (FORM A): Menşe Şehadetnamesi Türleri GATT prensipleri çerçevesinde, evesinde, bazı ülkelerin (özellikle( sanayileşmi miş ülkeler) gelişmekte olan ülkelerden sanayi malları ithalatında, bu ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamak amacıyla belirli referanslar sağlayabilmeleri için i in gerekli olan bir menşe şahadetnamesi türüdür. t r. Gelişmekte olan ülkelere bu anlamda referans sağlayan ülkeler: ABD, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Kanada, Avustralya, Rusya, Polonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri. Türkiye'den ihraç şahadetnameleri; edilen ürünler için i in gerekli özel menşe Firmalar tarafından tanzim edilir, Ticaret odaları ve DışD Ticaret MüsteM steşarlığı'na bağlı taşra birimleri tarafından onaylanır.

39 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi Nakliye Şekli By Vessel By Track By Train Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Düzenleyen Ülke Onaylayan Kuruluş Onay Yeri ve Tarihi

40 Menşe Şehadetnamesi Türleri ABC Formu: Yalnızca ticaret odaları tarafından onaylanan ve çeşitli ülkelere lkelere her türlü ürünün n ihracatında kullanılan lan menşe şahadetnamesi türü. t GATT Menşe Şahadetnamesi: Gelişmekte olan ülkeler arası ticaret müzakerelerine m dair protokol kapsamında düzenlenen d bir menşe şahadetnamesi türü. t

41 Menşe Şehadetnamesi Türleri Özel menşe şahadetnamesi (FORM A): GTS (Genelleştirilmi tirilmiş Tercihler Sistemi) çerçevesinde; evesinde; TürkiyeT rkiye ye tavizli gümrg mrük oranları uygulayan ülkelere yapılan ihracatlarda kullanılır. GTS; Gelişmi miş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatlarını arttırabilmek rabilmek amacıyla, bu ülkelerden yaptıklar kları ithalatta belirli tavizlerde bulunmalarını öngören bir sistemdir.

42 Menşe Şehadetnamesi Türleri 1968 yılında y toplanan II. UNCTAD(Birleşmi miş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konseyi) Konferansı ile GTS nin yürürlüğe e konulması kararlaştırılm lmıştır Türkiye 1 Ocak 2002 tarihinde GTS rejimini uygulamaya başlam lamıştır. Tam anlamıyla uygulamaya ise tarihinde başlam lamıştır. Türkiye eskiden birçok ülkenin GTS Rejimi kapsamında yer almakta iken, AB ile gerçekle ekleştirilen GümrG mrük k Birliği, i, birçok ülke ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalar maları nedeniyle bugün n sadece Japonya, Rusya, Y.Zelanda, Beyaz Rusya, Avustralya ve Kanada GTS'inden yararlanmaktadır. r.

43 Menşe Şehadetnamesi Düzenlendiği Ülkeler: Japonya Yeni Zelanda Kanada Avustralya Rusya Federasyonu Beyaz Rusya Ukrayna BDT Ülkeleri: Azerbaycan, Gürcistan, G Kazakistan, KırgK rgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, T Moldavya

44 Dolaşı şım m Belgeleri Kontrol Belgesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler D ve Standardizasyon mevzuatında belirlenmiş bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan bir denetim belgesidir. Bu kapsamdaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalar, bunları fiilen ithal etmeden önce DışD Ticarette Standardizasyon Yönetmeliklerine, Y ithalat konusu malın n bir numunesi ile başvurarak Kontrol Belgesi'ni almak zorundalar. Kontrol Belgesi, ithalat konusu malların n TSE tarafından belirlenmiş standarda uygun olup olmadığı ığını belirlemeye yarar. TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olmayan malların n ithalatına izin verilmez.

45 ATR.1 Dolaşı şım Belgesi Verilen Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İtalya Lüksemburg Monako Portekiz Yunanistan

46 EUR.1 ve Özel Menşe EUR.1 Verilen Efta Ülkeleri: İsviçre İzlanda Lihtenştayn Norveç Verilen Ülkeler Özel Menşe (FORMA) Verilen Ülkeler: Kanada Çek Cumhuriyeti Avustralya Yeni Zelanda Japonya Rusya Federasyonu BDT Ülkeleri

47 Taşı şıma Belgeleri Konşimento / Bill Of Lading (B/L) Taşı şıma ma Senetleri / Way Bills CMR Nakliyeci Makbuzu / Forwarders Certificate of Receipts (FCR) Demiryolu Hamule Senedi / Railway Bill

48 Taşı şıma Belgeleri Konşimento Fonksiyonları: 1. Malların n taşı şıyan tarafından teslim alınd ndığını gösterir. 2. Taşı şıyan ile taşı şıtan arasında bir taşı şıma ma sözleşmesidir 3. Malların n mülkiyetini m temsil eder. (Kıymetli evraktır) r)

49 Taşı şıma Belgeleri Konşimentonun Unsurları Bir konşimento üzerinde bulunması gereken bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz: s Yükleyicinin adı, ünvanı (shipper/sender) Taşı şıtanın adı Yükün n nitelikleri (marka, içerik, i hacim, vs) Yükleme Limanı Boşaltma Limanı

50 Taşı şıma Belgeleri Konşimentonun Unsurları Navlun (nerede ödemeli olduğu) u) Alıcının adı (consignee/receiver) Konşimento numarası ve tarihi (çok( önemli) Kaptan ya da gemi acentasının imzası Geminin adı ve tabiyeti Tanzim olunan nüshalarn shaların n sayısı

51 Taşı şıma Belgeleri Konişmentolar mentoların orijinal (Negotiable( Negotiable) nüshaların n tamamına tam takım konşimento imento (Full set of B/L) denir. Konşimento (Not negotiable) ) kaydını taşı şıyan konşimento nüshaları ciro edilme olanağı bulunmayan nüshalardır. r. Hukuken değersiz ersiz nüshalardır.tam r.tam Takım Konişmentolar genelde 3/3 olarak düzenlenirler. d Denizyolu konişmentosu ayrınt ntılı bilgi (UCP600 20md)

52 Taşı şıma Belgeleri Konşimento Düzenlenme D Şekilleri Nama yazılı konşimento / straight B/L: Doğrudan rudan malın gönderildiği şahıs s ya da firmaya kesilen konşimentodur. Consignee kısmında malı ithal gümrg mrüğünde teslim alacak olan taraf yazılıdır. Bu konşimentolar imentolar devredilemez. Konşimento imento banka adına düzenlenmid zenlenmiş ise ancak yazılı devir beyanı ve konişmentonun teslimi ile devri mümkm mkündür. Emrine/Emre yazılı konşimento / negotible B/L: Consignee kısmında ORDER veya TO THE ORDER yazılı konşimentolardır. r. Kimin adına mal gönderildig nderildiği i ise Notify kısmımda mda belirtilir. Emrine gönderilenin g cirosu ile asıl l alıcısına devredilir.

53 Taşı şıma Belgeleri Konşimento - Düzenlenme Şekilleri Consignee kısmında sadece "ORDER" yazılı olan konşimentolar imentolar emre yazılı konşimentolard imentolardır. r. Taşı şıtanın emrine düzenlenmiş konşimentolar olarak kabul edilir. Yükleten Y konşimento üzerine ismini yazıp imzalayarak (blank( endorsement) ) konşimentoyu ciro eder ve o aşamadan a amadan sonra cirolu konşimento kimin elinde ise mallan taşı şıyandan teslim alma hakkını elde eder. Konşimentolar imentolar genelde denizyolu için i in düzenlenmekte d olup, sevkiyatın n diğer taşı şıma şekillerinden biri ile yapılmas lması durumunda, konşimentolar kıymetli k evrak niteliğinde inde değildir ve nama düzenlenirler. (AWB,RWB gibi) Malların n fiilen ambalajında veya paketlenmesinde sorun veya kusur olmadığı görülerek yüklemenin y yapılmas lması durumunda Konşimento imento üzerine Clean on board ibaresi konulur. Buna temiz yükleme y konşimentosu denir. (UCP600 de bu şart bulunmamaktadır)

54 Taşı şıma belgeleri Charter Party Konişmento Taşı şıyan/taşıtan, geminin tümünüt veya bir bölümünü bir sefer için i in kiraladığı ığında gemi sahibi ile charter party sözleşmesi yapar. Taşı şımanın n ayrınt ntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözles zleşmeye tabidir. Konişmentoya subject to charter party kaydı konulur. süre için i in yapılanlar time Charter belirli bir sefer için i in yapılanlar trip charter UCP md

55 Taşı şıma Belgeleri Taşı şıma Senetleri (Way( Bills) Taşı şıma senetleri, denizyolu taşı şımacılığıığı dışında, havayolu, demiryolu ve karayolu nakliyesi için i in düzenlenen d taşı şıma belgeleridir. Ciro ile devredilemezler. Havayolu konşimentosu / airway bills: Havayolu kargo şirketinin yükleme y noktasında malı teslim aldığı ığını ve boşaltma noktasında teslim edeceğini gösteren g belgedir. 3 orijinal ve 9 kopya olarak direk olarak gönderilenin g adına düzenlenir. Ciro ile e devri söz s z konusu değildir. Mallar; mal mukabili ödeme sistemine göre g gönderiliyorsa g alıcı adına, a, vesaik mukabili ödeme sistemine göre g gönderiliyor g ise alıcının bankası adına a düzenlenir. d Alıcı malın bedeli lini bankaya ödediğinde, inde, banka havayolu şirketine yazılı talimat geçer er ve malın alıcıya teslimini sağlar.

56 Taşı şıma Belgeleri Taşı şıma Senetleri (Way( Bills) Kamyon konşimentosu / CMR: Karayolu île Mal Dolaşım Birli liği Üyesi ülkelerin kendi aralarında veya en az birinin karış ıştığıığı nakliye işlemlerinde yüklemy kleme noktasında mutlaka CMR (Convention Merchandise Routiers) ) belgesinin düzenlenmesi gerekir. Bu birliğe üye ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika ika, Bulgaristan, Cebelitarık Danimarka, Finlandiya, Çek CumhuriyetiC mhuriyeti, Fransa Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya Lüksembourg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz Romanya, Slovakya,T ürkiye, Yugoslavya, Yunanistan

57 Taşı şıma Belgeleri CMR CMR belgesi; taşınacak acak malların uğrayabileceği i hasarların ne şekilde karşı şılanacağını gösterir. Bir belge özelliği i de taşı şır. Bu sebeple CMR aynı zamanda CMR sigortası tahtında taşı şımacı tarafından malların sigorta edildiğini ini de gösterir g bir belgedir.

58 Taşıma Belgeleri Nakliyeci Makbuzu & Demiryolu Hamule Senedi Nakliyeci makbuzu / FCR Forwarder's Certificate of Receipt; Malların karayolu taşı şınması durumunda yükleme y noktasında düzenlenen d yükleme y senedidir. Ciro edilemez. Demiryolu hamule senedi / Railway Bill: Bu belge yükleme y noktasında demiryolu idaresi tarafından düzenlenir. d Malın n teslim ahındığı ığını gösterir. Devredilemez.

59 Sigorta Belgeleri Sigorta Poliçesi Sigorta Poliçesi; Mallar bir yerden başka bir yere sevk edilirken, sevkiyat esnasında nda vuku bulabilecek risklere karşı lehdarı koruyan bir belgedir. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır. r. Bunlar; Sigorta eden (sigorta şirketi), Sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır. r.

60 Sigorta Belgeleri Sigorta Poliçesinin Unsurları Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir: Sigortacı (sigortayı yapan) Sigorta ettiren Sigortadan yararlanacak kimse Sigortanın konusu Taşıyıcı firma Taşımanın süresi Malın taşıyıcıya teslim edildiği yer ile alıcıya teslim edileceği yer Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi Taşıyacak araç Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih

61 Nakliye sigortası; Sigorta Belgeleri Nakliye Sigortası Mal bedelinin satıcı ile alıcı arasında belirlenmesinden sonra sevkiyat sırass rasındaki risklerin karşı şılanmasıdır. Nakledilen ticari eşyane yanın, n, taşı şıma sırass rasında karşı şılaşabileceği i ziyan, hasar ve zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür. t r. Malın n sigortalı olduğunu unu gösteren g belge Sigorta Poliçesi esi'dir. Sigorta poliçeleri, bir seferlik yapılan taşı şımanın n risklerini taşı şıdığıığı gibi yıl y l içinde i inde yapılan tüm t m sevkiyatların riskini de teminat altına a alabilir.

62 Sigorta edilen riskler: Sigorta Belgeleri Teminatlar Dar Teminat: Taşı şıma aracının çarpması,, yanması,, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziki olayları doğal afetler sonucu eşyarun ziyan ve hasara uğramasu raması,, gemideki eşyalare yaları kurtarmak için i in yapılan masrafların risklerini kapsamaktadır. Sadece havayolu taşı şımasında dar teminat verilmemektedir. Geniş Teminat: (ALL RISKS) Tüm T m taşı şıma türleri t için i in geçerlidir. erlidir. Eşyanın n taşı şınması,, yükleme y ve boşalt altılması ile depolanması sırasında meydana gelen tüm t m riskleri teminat altına alır. Force Majeur: Nakliyenin yapılaca lacağı bölgelerde savaş,, grev, lokavt, karışı ışıklık, k, ve halk hareketlerden doğan riskler söz s konusu ise geçerlidir. erlidir.

63 Nakliye Poliçeleri Nakliyat Poliçelerinin Özellikleri: Nakliyat primleri peşin ödenir. Nakliyat poliçesinde iptal yoktur, ancak, malın yola çıkmadığının n belirlenmesi gerekir.

64 Finansman Belgeleri Poliçeler Poliçenin Sağladığı Avantajlar: Alacağı ğın n teşviki Kredi aracı İskonto Temlik Rehin Poliçe İle İlgili Bazı Kavramlar Tam ciro Beyaz ciro Temlik cirosu Tahsil cirosu Rehin cirosu Poliçenin kabulü (Müşteri Kabulü-Banka Kabulü) Poliçe de aval

65 Finansman Belgeleri Poliçeler Satıcı tarafından düzenlenen d alıcının n veya bir bankanın kabulünü,, bazen de alıcının n bankasının n avalini içeren i ve alıcıya verilen kayıts tsız z bir ödeme emridir. Ödeme emri, belirli bir meblağı ğın n belirli bir tarihte ödenmesini içerebilecei erebileceği i gibi, ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir. Poliçelerde üç taraf mevcuttur: 1. Keşideci: Poliçeyi düzenleyen d (satıcı) 2. Keşideli: Üzerine poliçe e gönderilen g taraf (alıcı) 3. Lehdar: : Poliçede belirtilen meblağı ğın ödeneceği i kişi

66 Finansman Belgeleri Poliçelerin Unsurları Poliçelerin şu şekil şartlarına uyması gerekiyor: Düzenlediği i lisanda poliçe sözcüğünü içermeli. Şartsız ödeme emri (ödeyiniz,( pay. vb gibi) ihtiva etmeli. Lehdar (ödemenin yapılaca lacağı özel ya da tüzel t kişi) i) belirtilmeli. Keşide yeri ve tarihi bulunmalı. Döviz cinsi ve tutarı belirtilmeli. Keşidecinin idecinin ve keşidelinin adı,, soyadı, ünvanı ve imzası yer almalı. Vade bilgisi bulunmalı.. Akreditif koşullar ullarına göre g konulması gerekli kayıtlar verilmeli.

67 Belgeler ile ilgili genel bilgiler Bilgilerin belgeler de ve akreditifte kendi aralarında uyumluluk içerisinde i olması gerekir. Akreditif de yer alan mal/hizmet tanımının n ticari fatura dışıd ışında diğer belgelerde genel ifadeler ile yapılabilir. Taşı şıma belgesi, ticari fatura ve sigorta belgesi dışıd ışında nda istenen belgelerin içerii eriğinin inin ve kim tarafından düzenleneceğinin akreditifte belirtilmesi gerekir.

68 Uyumsuzluk var/yok Akr.de mal ismi CAR CAR şeklinde faturada car car şeklinde yazılm lmış Akr.de car car faturada care care olarak yazılm lmış malın n ismi C/O üzerinde menşe ülke Turkey Turkey faturada Türkiye rkiye olarak yazılm lmış Menşe e sert. İki ayrı numara var Knoişmentoda iki ayrı numara var B/L üzerinde 3pcs, diğer er belgelerde 2 pcs yazıyor yor

69 Fatura numarası diğer belgelerde farklı yazılm lmış Malın n ağıa ğırlığı faturada ve diğer belgelerde farklı Akr.de commercial Invoice yazdığı halde ibraz edilen fatura üzerinde ınvoice yazıyor yor Akr.de ve diğer belgeler de 1000 kgs yazdığı halde c/o de 50 box olarak yazılm lmış

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. BELGELERİN ÖNEMİ Belgeler düzenlenmediğinde; ihracat gerçekleşmez Alıcı

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents)

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) 1 FATURA (Invoice) Satılan veya üretilen bir mal veya verilen bir hizmet veya elde edilen bir menfaat karşılığında verilen

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYĠĞĠT * ÖZET Uluslararası ticarette mal veya hizmetin alımı ve satımı süreci çerçevesinde kullanılan belgeler (vesaik) uluslararası ticari

Detaylı

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da dış ticaret kuruluşlarının

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER Hazırlayan Esin ŞEN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA KULLANILAN ULUSLAR ARASI BELGELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Eylül 2005 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHRACAT ve İTHALAT MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU S.M.M.M.O Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm

Detaylı