Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler"

Transkript

1 Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y

2 Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler VESAİK K HAZIRLIĞI

3 ICC 600 MADDE 17 ORİJİNAL BELGELER VE KOPYALAR: Akreditifte ibrazı şart koşulan her bir belgenin en az bir adet aslı (orijinali) ibraz edilmelidir. Belgenin bizzat kendisinde orijinal olmadığı belirtilmediği i sürece s bankalar, belgeyi düzenleyenin orijinal görünümlg mlü bir imzasını, işaretini, aretini, kaşesini veya etiketini taşı şıyan herhangi bir belgeyi orijinal bir belge olarak işleme i alacaktır.

4 Aksi belirtmediği sürece bir banka; ICC 600 MADDE 17 belgeyi düzenleyenin d eliyle yazılm lmış,, daktilo edilmiş, delgilenmiş veya kaşelenmi elenmiş gözüken; veya belgeyi düzenleyenin d orijinal kırtasiyesi k kullanılarak larak düzenlendiği i gözüken; g veya belgedeki "orijinal" kaydının n ibraz edilen belgeye özgü olmadığı gözükmediği i sürece s orijinal olduğunu unu belirten bir belgeyi de orijinal olarak kabul edecektir.

5 ICC 600 MADDE 17 Bir akreditifte belgelerin kopyalarının n ibrazı istendiği i takdirde orijinallerin veya kopyaların ibrazına izin verilir. Bir akreditifte in duplicate, in two fold veya in two copies gibi terimler kullanılarak larak birden fazla nüshalı belgelerin ibrazı istendiği i takdirde bu şart, bizzat belgenin kendisi aksini belirtmediği i sürece s en az bir orijinal ve kalan sayıdaki nüshalarn shaların n kopya olarak ibrazı ile yerine getirilmiş olacaktır.

6 Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Ticari belgeler Resmi belgeler Taşı şıma belgeleri Sigorta belgeleri Finansman belgeleri Teşvik belgeleri

7 Ticari Belgeler Faturalar Proforma Faturalar Ticari Fatura Navlun Faturası Konsolosluk faturası

8 Proforma faturalar: Proforma Invoice Ticari Belgeler Faturalar Satış koşullarını belirten bir teklif niteliğindedir. Satın alınmak istenen malın cinsini, miktarını, fiyatını ve satış şeklini gösteren bir belgedir. Alıcı firma Proforma faturada yer alan şartları kabul ettiği takdirde malların ithali için ön anlaşma yapılmış olmaktadır. Ticari faturalar: Commercial Invoice Malın gümrükten çekilmesine ve mal bedelinin transfer edilmesine dayanak oluşturacak aşağıdaki bilgileri içeren bir belgedir

9 Ticari Belgeler Faturanın n Unsurları Düzenlendiği i lisanda fatura başlığı Sevkiyat bilgileri (Teslim şekli) Satıcının n ismi, unvanı,, adresi Ambalaj işaretleri i Alıcının ismi unvanı ve adresi Düzenleme tarihi ve numarası Malın n (hizmetin) ayrınt ntılı tanımı Ödeme şekli Akreditifin para cinsinden düzenlenir Satıcının n imzası (Akr.de şart konulmamış ışsa gerek yoktur) Alıcının özel olarak istediği i diğer bilgiler Miktar, birim fiyat, toplam değer er, net ve brüt t ağıa ğırlık

10 Ticari Belgeler Navlun Faturası (Freight Invoice) Navlunun satıcı (ihracatçı) ) tarafından ödenmesi durumunda, bunun konşimento üzerinde belirtilmesi gerekli ve bazen de zorunluluktur. Ancak bu belirtme yapılmam lmamışsa, satıcı firmanın taşı şıyıcı firmadan bir navlun faturası alarak ithalatçı firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da koyması gerekir. Navlun faturası malın n ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin k tespitinde dikkate alınacak kıymet k faktörlerinden birini oluşturur turur.

11 Onaylı fatura Orijinal faturaların n ithalat yapılan ülkelerdeki konsolosluklarınca nca onaylanmasını isteyebilir. Ticari fatura orjinallerine yapılır. Onay isteyen ülkeler:cezayir, Fas, İran, Mısır, M Suriye,Tunus, Ürdün, Lübnan

12 Resmi Belgeler Çeki Listesi Packing List Dolaşı şım m Belgeleri Menşe Şehadetnamesi

13 Resmi Belgeler Çeki Listesi (Weight List) Her ambalaj içerisindeki i malın n brüt t ve net ağırlığını belirten listelerdir. Özellikle hasar durumlarında sigorta tazminatının n yerine getirilmesinde başvurulan önemli belgelerden biridir. Uluslararası ticarete taraf olan kuruluşlarca larca istenilen detaylarda düzenlenebilir.

14 Resmi Belgeler Koli/Ambalaj Listesi (Packing List) Her bir kolinin içinde i inde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde malın n gümrg mrük k makamları tarafından örnekleme yöntemi y ile kontrol edilmesine yarar. Ayrıca yabancı alıcılar lar ihracatçı tarafından kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre g malları çeşitli perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilir. g Ambalaj listeleri alıcının n kendi içi dağı ğıtımında bu açıdan a yardımc mcı olur.

15 Resmi Belgeler Koli/Ambalaj Listesi Ambalaj listeleri yabancı al ülkelerin gümrg mrük makamlar sağlar. (Packing List) alıcılar lar ve alıcılar ların n bulunduğu k makamlarının n incelemelerine kolaylık Türk gümrg mrük k idarelerinin de kontrolleri hızlh zlı bir şekilde yaparak ihracat işlemlerinin i hızla h tamamlamasını sağlar. Bu yüzden y ambalaj listeleri TürkT rkçe e ve yabancı her iki dilde düzenlenmelidir. İthalat yapacak olan firmaların n da ithalattaki gümrg mrük işlemlerinde kolaylık k sağlamak ve kendi içi dağı ğıtım sisteminde yararlanmak üzere yabancı ticari ortaklarından ambalaj listeleri istemeleri gerekir.

16 Diğer Resmi Belgeler Spesifikasyon Belgesi İmalatçının n analiz Belgesi Ekspertiz Raporu Kontrol Belgesi Uygunluk Belgesi Sağlık k ve Veteriner Sertifikaları (Health /Sanitary/phytasanitary Certificate, Veterinary Cert.) Helal Belgesi (Halal( Certificate) Boykot, Kara Liste Sert.(Boykott Boykott, Black List Cert.) Radyasyon Belgesi (Radiation( Certificate)

17 Resmi Belgeler - Spesifikasyon Belgesi (Specification) Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatları ve mal değerleri erleri de dahil edilerek düzenlenirse, elde edilen yeni belge spesifikasyon belgesi adını alır. İthalattan sonra malların n dağı ğıtımının yapılmas lmasında pratiklik sağlayan bir belgedir.

18 Resmi Belgeler -İmalatçının n Analiz Belgesi (Manufacturer s Analysis Certificate) Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların n formüllerindeki elemanların n isim ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde eklinde yada bağı ğımsız z laboratuarlar tarafından düzenlenebilmektedir.

19 Resmi Belgeler Ekspertiz Raporu İhraç veya ithal mallarının n fiyat, miktar, kalite, bileşim im katkı oranı,, ticari teamül l gibi hususlarda, gümrg mrük idarelerince tereddüde de düşülen d durumlarda, bu idarelere verilen raporlardır. r. Gümrük k Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşlar ların n vereceği expertiz raporuna itibar edileceği i belirtilmiştir. tir. Genelde bu tür t r raporlar ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar lar tarafından verilir.

20 Resmi Belgeler Üçünc ncü Taraflarca Düzenlenen D Kontrol Belgeleri (Third( Party Certificate Of Inspection) Alıcılar ların n kendilerini korumak üzere zere hazırlatt rlattığı özel amaçlı kontrol belgeleri. Genelde uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenip d alıcılara lara verilir.

21 Resmi Belgeleri Uygunluk Belgesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler D ve Standardizasyon Mevzuatı'n 'nın n yürürly rlüğe e girmesiyle, çok sayıda sanayi ürününün n Türkiye'ye T ithalatında uygunluk denetimi yapılmaya başlanm lanmıştır. Uygunluk denetimine tabi malları ithal etmek isteyen firmalar, bunların n TSE tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu unu belgelemek zorundalar. Mallar fiilen ithal edilmeden önce numuneleri alınmak ve TSE tarafından teste tabi tutulmak suretiyle uygunluk belgeleri verilir.

22 Resmi Belgeleri Uygunluk Belgesi Test ve belgelendirme uygulaması,, ithalat konusu malların, insan bitki ve hayvan sağlığı açısından zararlı bir etki taşı şımadığını, çevreye zarar vermediğini, ini, güvenlik g ve asayişle ilgili olumsuz etkilerinin bulunmadığı ığını belgelemek amacını güder. Ayrıca tüketicinin t korunması açısından da bu belgenin gerekliliğine ine inanılmaktad lmaktadır. Standartlara uymayan malların ithalatına izin verilmez. Çok sayıda sanayi ürünün n ithalinde uygunluk belgesi aranılır. r. Bunlar bir liste halinde DışD Ticarette Teknik Düzenlemeler D ve Standardizasyon Tebliği'nin i'nin eki olarak yayımlanm mlanmış olup, ithali zorunlu standarda tabi mallar olarak anılır. Bunlardan az sayıda tekstil ve hazır r giyim ürününün n ithalatı zorunlu standarda tabi.

23 Resmi Belgeleri Uygunluk Belgesi Uygunluk Belgesinin Aranmadığı Haller: TS ISO ISO 9000, AQAP, GMP (Good( Manufacturing Practises) ) belgesi veya İmalat Yeterlilik Belgesi sahibi firmaların n yapacağı ithalatlarda Uygunluk Belgesi aranmaz. Dahilde işleme i leme izin belgeleri kapsamında TürkiyeT rkiye ye geçici olarak ithal edilen ve işlendikten i sonra tekrar ihraç edilecek olan mallar için i in Uygunluk Belgesi gerekmez.

24 Resmi Belgeleri Sağlık k Sertifikası Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan lan bir belgedir. Malların; Türk T gümrg mrüklerinden çıkışış işlemlerinin, ithalatçı ülke gümrg mrüklerinde giriş işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan lan uluslararası geçerlili erliliği i olan bir belgedir. İhraç konusu ürünün, n, her türlt rlü hastalık k ve zararlıdan arınd ndırılmış olduğunu, unu, tüketime t uygun olduğunu unu kanıtlamak amacıyla kullanılır. Bitki Sağlık k Sertifikaları; Zirai Karantina Teşkilat kilatı veya Tarım m ve Köy K y işleri i leri Bakanlığı İl l MüdürlM rlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere dayanılarak verilir.

25 Dolaşı şım m Belgeleri ATR Dola Dolaşım m Belgesi EUR 1 1 Dolaşı şım m Belgesi A3 INF INF 2 2 Belgesi Menşe Şehadetnamesi GATT Menşe Şehadetnamesi

26 Dolaşı şım m Belgeleri ATR Dolaşı şım m Belgesi (Movement Certificate ATR) Türkiye ile AB arasındaki ortaklık k anlaşmas masının n bir gereği i olarak, Türkiye T 'de serbest dolaşı şım m hakkına sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dolaşı şım hakkına sahiptirler. Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye'den T AB ülkelerine ithal edilmesinde KDV dışıd ışında bir vergi ödenmesi söz s z konusu değil (zaman zaman gündeme g gelen anti damping vergisi hariç). Türkiye'de serbest dolaşı şımda bulunan tarım m ve işlenmii lenmiş tarım ürünlerinin AB ülkelerine girişinde inde çeşitli tavizlerden yararlanılmas lması söz z konusudur. Türkiye de serbest dolaşı şımda bulunan sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de serbest dolaşı şımını sağlayan ya da Türk T menşeli eli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli tavizlerden yararlanılmas lmasını sağlayan belgelere ATR Belgesi denir.

27 ATR belgeleri; Dolaşı şım m Belgeleri ATR Dolaşı şım m Belgesi (Movement Certificate ATR) firmalar tarafından tanzim edilir, Ticaret Odaları tarafından onaylanır r ve İhracatın n yapıld ldığı Gümrük k idareleri tarafından vize edilir. Basitleştirilmi tirilmiş usul çerçevesinde evesinde onaylanmış ihracatçı statüsüne' ne' sahip olan firmalar kendi ATR belgelerini kendileri vize edebilir. AB ülkelerinde serbest dolaşan sanayi ürünlerinin veya çeşitli tavizlerden yararlanan ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmesinde ve bu ürünlerin AB ülkelerinden birinden alınmış bir ATR belgesi ile ithal edilmesi durumunda, Türk gümrüklerinde de KDV dışında bir vergi tahsilatı yapılmaz, gerekli tavizler sağlanır.

28 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi Nakliye Şekli Deniz : By Vessel Karayolu: By Trac Tren : By Train Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Gümrük ismi ve Onayı İhracat Ülkesi Varış Ülkesi Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Belgenin düzenlendiği yer, tarih İhracatçı firma kaşe ve imzası

29 Almanya Portekiz İtaya Yunanistan İngiltere İspanya Fransa İrlanda Lüksemburg Danimarka Hollanda Belçika İsveç Finlandiya Avusturya Polonya A.TR Dolaşı şım m Belgesi Düzenlendiği Ülkeler: Macaristan Çek Cumhuriyeti Hırvatistan Letonya Slovak Cumhuriyeti Estonya Litvanya Malta Romanya Bulgaristan

30 EUR MED Türkiye, Avrupa Topluluğu u ve EFTA Ülkeleri nden oluşan Pan Avrupa Menşe e Kümülasyon K Sistemine (PAMK) taraf ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmalar maları kapsamında yapılan tercihli ticarette; Sisteme taraf ülkeler menşeli eli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe e kullanılmas lmasına, üretilen eşyane yanın n söz s z konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının n birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

31 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İhracat Ülkesi Varış Ülkesi Menşe Ülkesi Varış Ülkesi Nakliye Şekli Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Gümrük ismi ve Onayı Düzenleyen Ülke Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Invoce No su ve Tarihi Belgeniz Düzenlendiği Yer ve İhracatçı İmzası Onay Yeri ve Tarihi

32 Dolaşı şım m Belgeleri EUR 1 1 Dolaşı şım m Belgesi Fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile aynıdır. EUR 1 1 belgeleri aşağıa ğıdaki ticari işlemlerde i kullanılır: EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ticaret, Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili ürünlerin ticareti, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticaret.

33 Dolaşı şım m Belgeleri EUR 1 1 Dolaşı şım m Belgesi Düzenlendiği Ülkeler: a) PAMK Ülkeler: a) AB Ülkeleri (Tarım m ve Demir, Çelik Ürünlerinde ) b) EFTA(Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/BirliB lgesi/birliği) i) Ülkeleri ; İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn tayn b) STA : İsrail, Hırvatistan, H Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Suriye, Mısır, M Arnavutluk, GürcistanG

34 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi Nakliye Şekli By Vessel By Track Tren : By Train Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Gümrük ismi ve Onayı İhracat Ülkesi Varış Ülkesi İhracat Ülkesi Varış Ülkesi Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Belgenin düzenlendiği yer, tarih Düzenleyen Ülke

35 Dolaşı şım m Belgeleri A3 INF INF 2 2 Belgesi Türkiye de serbest dolaşı şımda bulunan girdilerin önce bir üçünc ncü ülkeye gönderilip burada işçilii iliğe e tabi tutulması,, işlenmii lenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihraç edilmesi işlemlerinde i nihai ihraç ürünü bünyesinde yer alan serbest dolaşı şım m hakkına sahip Türk T girdisinin GümrG mrük k vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belgedir. Bu belgeler; Türkiye'de T gümrg mrük k idareleri tarafından düzenlenip d vize edilir. AB GümrG mrük k Alanında nda serbest dolaşı şımda bulunan bir ürünün, n, üçünc ncü bir ülkede (hariçte) işçilii iliğe e tabi tutulmak üzere ihraç edildikten sonra, işlem i görmüş ürünlerin TürkiyeT rkiye ye ithal edilmek istenmesinde, bunların n AB ülkeleri tarafından düzenlenip d onaylanan INF 2 2 belgeleri ile birlikte dolaşmalar maları durumunda, işlenmii lenmiş ürünler bünyesindeki b AB menşeli eli ürünler için i in GümrG mrük k Vergisi uygulanmaz. Sadece üçünc ncü ülkede yaratılan katma değer er için i in GümrG mrük k Vergisi tahsili söz s z konusudur.

36 Dolaşı şım m Belgeleri Menşe Şehadetnamesi GATT'ın koyduğu prensipler çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin genelde birbirine benzeyen menşe kuralları bulunur. Ülkeler birbirinden yaptığı ithalatlarda ithal ürünlerinin hangi ülke menşeli olduğunu bilmek isterler. Çünkü, ithalat işlemlerinde, ürünlerin menşeine göre muameleye tabi tutulması gerekir. Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten belgelere menşe şahadetnamesi denilir. Türkiye'den ihraç edilen ürünler için bu belgeler firmalar tarafından tanzim edilir ve Ticaret Odaları tarafından onaylanır. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahali konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilir. Türkiye ye ithal edilecek mallar üçüncü bir ülkenin liman veya serbest bölgesinden yüklenecek olursa, menşe şahadetnamesinin mahalli Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

37 Menşe Şehadetnamelerinin Unsurları Gönderici Malın n net ve brüt t ağıa ğırlığı, Alıcı Malın ünite fiyatı, Malın n cinsi, özelliği, i, Malın n değeri eri (FOB, CF, CFR vb.) Ambalaj şekli, Koli adedi, Kolilerin marka ve numarası Malın n yüklendiy klendiği i aracın n ismi ve hareket tarihi Yükleme limanı veya yükleme y yeri Mal TürkiyeT rkiye de geçirdi irdiği i değişiklik iklik dolayısı ile Türk T menşeli eli sayılıyorsa yorsa bu hususun açıklanması Menşe Şahadetnamesi.

38 Özel menşe şahadetnamesi (FORM A): Menşe Şehadetnamesi Türleri GATT prensipleri çerçevesinde, evesinde, bazı ülkelerin (özellikle( sanayileşmi miş ülkeler) gelişmekte olan ülkelerden sanayi malları ithalatında, bu ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamak amacıyla belirli referanslar sağlayabilmeleri için i in gerekli olan bir menşe şahadetnamesi türüdür. t r. Gelişmekte olan ülkelere bu anlamda referans sağlayan ülkeler: ABD, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Kanada, Avustralya, Rusya, Polonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri. Türkiye'den ihraç şahadetnameleri; edilen ürünler için i in gerekli özel menşe Firmalar tarafından tanzim edilir, Ticaret odaları ve DışD Ticaret MüsteM steşarlığı'na bağlı taşra birimleri tarafından onaylanır.

39 İhracatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi İthalatçı firma ünvanı,adresi, ülkesi Nakliye Şekli By Vessel By Track By Train Ürünlerin kolilerinin; markası, adedi, cinsi ve numaraları Oda Onayı Kolilerin Ağırlığı (Brüt Kg) Düzenleyen Ülke Onaylayan Kuruluş Onay Yeri ve Tarihi

40 Menşe Şehadetnamesi Türleri ABC Formu: Yalnızca ticaret odaları tarafından onaylanan ve çeşitli ülkelere lkelere her türlü ürünün n ihracatında kullanılan lan menşe şahadetnamesi türü. t GATT Menşe Şahadetnamesi: Gelişmekte olan ülkeler arası ticaret müzakerelerine m dair protokol kapsamında düzenlenen d bir menşe şahadetnamesi türü. t

41 Menşe Şehadetnamesi Türleri Özel menşe şahadetnamesi (FORM A): GTS (Genelleştirilmi tirilmiş Tercihler Sistemi) çerçevesinde; evesinde; TürkiyeT rkiye ye tavizli gümrg mrük oranları uygulayan ülkelere yapılan ihracatlarda kullanılır. GTS; Gelişmi miş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatlarını arttırabilmek rabilmek amacıyla, bu ülkelerden yaptıklar kları ithalatta belirli tavizlerde bulunmalarını öngören bir sistemdir.

42 Menşe Şehadetnamesi Türleri 1968 yılında y toplanan II. UNCTAD(Birleşmi miş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konseyi) Konferansı ile GTS nin yürürlüğe e konulması kararlaştırılm lmıştır Türkiye 1 Ocak 2002 tarihinde GTS rejimini uygulamaya başlam lamıştır. Tam anlamıyla uygulamaya ise tarihinde başlam lamıştır. Türkiye eskiden birçok ülkenin GTS Rejimi kapsamında yer almakta iken, AB ile gerçekle ekleştirilen GümrG mrük k Birliği, i, birçok ülke ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalar maları nedeniyle bugün n sadece Japonya, Rusya, Y.Zelanda, Beyaz Rusya, Avustralya ve Kanada GTS'inden yararlanmaktadır. r.

43 Menşe Şehadetnamesi Düzenlendiği Ülkeler: Japonya Yeni Zelanda Kanada Avustralya Rusya Federasyonu Beyaz Rusya Ukrayna BDT Ülkeleri: Azerbaycan, Gürcistan, G Kazakistan, KırgK rgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, T Moldavya

44 Dolaşı şım m Belgeleri Kontrol Belgesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler D ve Standardizasyon mevzuatında belirlenmiş bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan bir denetim belgesidir. Bu kapsamdaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalar, bunları fiilen ithal etmeden önce DışD Ticarette Standardizasyon Yönetmeliklerine, Y ithalat konusu malın n bir numunesi ile başvurarak Kontrol Belgesi'ni almak zorundalar. Kontrol Belgesi, ithalat konusu malların n TSE tarafından belirlenmiş standarda uygun olup olmadığı ığını belirlemeye yarar. TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olmayan malların n ithalatına izin verilmez.

45 ATR.1 Dolaşı şım Belgesi Verilen Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İtalya Lüksemburg Monako Portekiz Yunanistan

46 EUR.1 ve Özel Menşe EUR.1 Verilen Efta Ülkeleri: İsviçre İzlanda Lihtenştayn Norveç Verilen Ülkeler Özel Menşe (FORMA) Verilen Ülkeler: Kanada Çek Cumhuriyeti Avustralya Yeni Zelanda Japonya Rusya Federasyonu BDT Ülkeleri

47 Taşı şıma Belgeleri Konşimento / Bill Of Lading (B/L) Taşı şıma ma Senetleri / Way Bills CMR Nakliyeci Makbuzu / Forwarders Certificate of Receipts (FCR) Demiryolu Hamule Senedi / Railway Bill

48 Taşı şıma Belgeleri Konşimento Fonksiyonları: 1. Malların n taşı şıyan tarafından teslim alınd ndığını gösterir. 2. Taşı şıyan ile taşı şıtan arasında bir taşı şıma ma sözleşmesidir 3. Malların n mülkiyetini m temsil eder. (Kıymetli evraktır) r)

49 Taşı şıma Belgeleri Konşimentonun Unsurları Bir konşimento üzerinde bulunması gereken bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz: s Yükleyicinin adı, ünvanı (shipper/sender) Taşı şıtanın adı Yükün n nitelikleri (marka, içerik, i hacim, vs) Yükleme Limanı Boşaltma Limanı

50 Taşı şıma Belgeleri Konşimentonun Unsurları Navlun (nerede ödemeli olduğu) u) Alıcının adı (consignee/receiver) Konşimento numarası ve tarihi (çok( önemli) Kaptan ya da gemi acentasının imzası Geminin adı ve tabiyeti Tanzim olunan nüshalarn shaların n sayısı

51 Taşı şıma Belgeleri Konişmentolar mentoların orijinal (Negotiable( Negotiable) nüshaların n tamamına tam takım konşimento imento (Full set of B/L) denir. Konşimento (Not negotiable) ) kaydını taşı şıyan konşimento nüshaları ciro edilme olanağı bulunmayan nüshalardır. r. Hukuken değersiz ersiz nüshalardır.tam r.tam Takım Konişmentolar genelde 3/3 olarak düzenlenirler. d Denizyolu konişmentosu ayrınt ntılı bilgi (UCP600 20md)

52 Taşı şıma Belgeleri Konşimento Düzenlenme D Şekilleri Nama yazılı konşimento / straight B/L: Doğrudan rudan malın gönderildiği şahıs s ya da firmaya kesilen konşimentodur. Consignee kısmında malı ithal gümrg mrüğünde teslim alacak olan taraf yazılıdır. Bu konşimentolar imentolar devredilemez. Konşimento imento banka adına düzenlenmid zenlenmiş ise ancak yazılı devir beyanı ve konişmentonun teslimi ile devri mümkm mkündür. Emrine/Emre yazılı konşimento / negotible B/L: Consignee kısmında ORDER veya TO THE ORDER yazılı konşimentolardır. r. Kimin adına mal gönderildig nderildiği i ise Notify kısmımda mda belirtilir. Emrine gönderilenin g cirosu ile asıl l alıcısına devredilir.

53 Taşı şıma Belgeleri Konşimento - Düzenlenme Şekilleri Consignee kısmında sadece "ORDER" yazılı olan konşimentolar imentolar emre yazılı konşimentolard imentolardır. r. Taşı şıtanın emrine düzenlenmiş konşimentolar olarak kabul edilir. Yükleten Y konşimento üzerine ismini yazıp imzalayarak (blank( endorsement) ) konşimentoyu ciro eder ve o aşamadan a amadan sonra cirolu konşimento kimin elinde ise mallan taşı şıyandan teslim alma hakkını elde eder. Konşimentolar imentolar genelde denizyolu için i in düzenlenmekte d olup, sevkiyatın n diğer taşı şıma şekillerinden biri ile yapılmas lması durumunda, konşimentolar kıymetli k evrak niteliğinde inde değildir ve nama düzenlenirler. (AWB,RWB gibi) Malların n fiilen ambalajında veya paketlenmesinde sorun veya kusur olmadığı görülerek yüklemenin y yapılmas lması durumunda Konşimento imento üzerine Clean on board ibaresi konulur. Buna temiz yükleme y konşimentosu denir. (UCP600 de bu şart bulunmamaktadır)

54 Taşı şıma belgeleri Charter Party Konişmento Taşı şıyan/taşıtan, geminin tümünüt veya bir bölümünü bir sefer için i in kiraladığı ığında gemi sahibi ile charter party sözleşmesi yapar. Taşı şımanın n ayrınt ntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözles zleşmeye tabidir. Konişmentoya subject to charter party kaydı konulur. süre için i in yapılanlar time Charter belirli bir sefer için i in yapılanlar trip charter UCP md

55 Taşı şıma Belgeleri Taşı şıma Senetleri (Way( Bills) Taşı şıma senetleri, denizyolu taşı şımacılığıığı dışında, havayolu, demiryolu ve karayolu nakliyesi için i in düzenlenen d taşı şıma belgeleridir. Ciro ile devredilemezler. Havayolu konşimentosu / airway bills: Havayolu kargo şirketinin yükleme y noktasında malı teslim aldığı ığını ve boşaltma noktasında teslim edeceğini gösteren g belgedir. 3 orijinal ve 9 kopya olarak direk olarak gönderilenin g adına düzenlenir. Ciro ile e devri söz s z konusu değildir. Mallar; mal mukabili ödeme sistemine göre g gönderiliyorsa g alıcı adına, a, vesaik mukabili ödeme sistemine göre g gönderiliyor g ise alıcının bankası adına a düzenlenir. d Alıcı malın bedeli lini bankaya ödediğinde, inde, banka havayolu şirketine yazılı talimat geçer er ve malın alıcıya teslimini sağlar.

56 Taşı şıma Belgeleri Taşı şıma Senetleri (Way( Bills) Kamyon konşimentosu / CMR: Karayolu île Mal Dolaşım Birli liği Üyesi ülkelerin kendi aralarında veya en az birinin karış ıştığıığı nakliye işlemlerinde yüklemy kleme noktasında mutlaka CMR (Convention Merchandise Routiers) ) belgesinin düzenlenmesi gerekir. Bu birliğe üye ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika ika, Bulgaristan, Cebelitarık Danimarka, Finlandiya, Çek CumhuriyetiC mhuriyeti, Fransa Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya Lüksembourg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz Romanya, Slovakya,T ürkiye, Yugoslavya, Yunanistan

57 Taşı şıma Belgeleri CMR CMR belgesi; taşınacak acak malların uğrayabileceği i hasarların ne şekilde karşı şılanacağını gösterir. Bir belge özelliği i de taşı şır. Bu sebeple CMR aynı zamanda CMR sigortası tahtında taşı şımacı tarafından malların sigorta edildiğini ini de gösterir g bir belgedir.

58 Taşıma Belgeleri Nakliyeci Makbuzu & Demiryolu Hamule Senedi Nakliyeci makbuzu / FCR Forwarder's Certificate of Receipt; Malların karayolu taşı şınması durumunda yükleme y noktasında düzenlenen d yükleme y senedidir. Ciro edilemez. Demiryolu hamule senedi / Railway Bill: Bu belge yükleme y noktasında demiryolu idaresi tarafından düzenlenir. d Malın n teslim ahındığı ığını gösterir. Devredilemez.

59 Sigorta Belgeleri Sigorta Poliçesi Sigorta Poliçesi; Mallar bir yerden başka bir yere sevk edilirken, sevkiyat esnasında nda vuku bulabilecek risklere karşı lehdarı koruyan bir belgedir. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır. r. Bunlar; Sigorta eden (sigorta şirketi), Sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır. r.

60 Sigorta Belgeleri Sigorta Poliçesinin Unsurları Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir: Sigortacı (sigortayı yapan) Sigorta ettiren Sigortadan yararlanacak kimse Sigortanın konusu Taşıyıcı firma Taşımanın süresi Malın taşıyıcıya teslim edildiği yer ile alıcıya teslim edileceği yer Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi Taşıyacak araç Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih

61 Nakliye sigortası; Sigorta Belgeleri Nakliye Sigortası Mal bedelinin satıcı ile alıcı arasında belirlenmesinden sonra sevkiyat sırass rasındaki risklerin karşı şılanmasıdır. Nakledilen ticari eşyane yanın, n, taşı şıma sırass rasında karşı şılaşabileceği i ziyan, hasar ve zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür. t r. Malın n sigortalı olduğunu unu gösteren g belge Sigorta Poliçesi esi'dir. Sigorta poliçeleri, bir seferlik yapılan taşı şımanın n risklerini taşı şıdığıığı gibi yıl y l içinde i inde yapılan tüm t m sevkiyatların riskini de teminat altına a alabilir.

62 Sigorta edilen riskler: Sigorta Belgeleri Teminatlar Dar Teminat: Taşı şıma aracının çarpması,, yanması,, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziki olayları doğal afetler sonucu eşyarun ziyan ve hasara uğramasu raması,, gemideki eşyalare yaları kurtarmak için i in yapılan masrafların risklerini kapsamaktadır. Sadece havayolu taşı şımasında dar teminat verilmemektedir. Geniş Teminat: (ALL RISKS) Tüm T m taşı şıma türleri t için i in geçerlidir. erlidir. Eşyanın n taşı şınması,, yükleme y ve boşalt altılması ile depolanması sırasında meydana gelen tüm t m riskleri teminat altına alır. Force Majeur: Nakliyenin yapılaca lacağı bölgelerde savaş,, grev, lokavt, karışı ışıklık, k, ve halk hareketlerden doğan riskler söz s konusu ise geçerlidir. erlidir.

63 Nakliye Poliçeleri Nakliyat Poliçelerinin Özellikleri: Nakliyat primleri peşin ödenir. Nakliyat poliçesinde iptal yoktur, ancak, malın yola çıkmadığının n belirlenmesi gerekir.

64 Finansman Belgeleri Poliçeler Poliçenin Sağladığı Avantajlar: Alacağı ğın n teşviki Kredi aracı İskonto Temlik Rehin Poliçe İle İlgili Bazı Kavramlar Tam ciro Beyaz ciro Temlik cirosu Tahsil cirosu Rehin cirosu Poliçenin kabulü (Müşteri Kabulü-Banka Kabulü) Poliçe de aval

65 Finansman Belgeleri Poliçeler Satıcı tarafından düzenlenen d alıcının n veya bir bankanın kabulünü,, bazen de alıcının n bankasının n avalini içeren i ve alıcıya verilen kayıts tsız z bir ödeme emridir. Ödeme emri, belirli bir meblağı ğın n belirli bir tarihte ödenmesini içerebilecei erebileceği i gibi, ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir. Poliçelerde üç taraf mevcuttur: 1. Keşideci: Poliçeyi düzenleyen d (satıcı) 2. Keşideli: Üzerine poliçe e gönderilen g taraf (alıcı) 3. Lehdar: : Poliçede belirtilen meblağı ğın ödeneceği i kişi

66 Finansman Belgeleri Poliçelerin Unsurları Poliçelerin şu şekil şartlarına uyması gerekiyor: Düzenlediği i lisanda poliçe sözcüğünü içermeli. Şartsız ödeme emri (ödeyiniz,( pay. vb gibi) ihtiva etmeli. Lehdar (ödemenin yapılaca lacağı özel ya da tüzel t kişi) i) belirtilmeli. Keşide yeri ve tarihi bulunmalı. Döviz cinsi ve tutarı belirtilmeli. Keşidecinin idecinin ve keşidelinin adı,, soyadı, ünvanı ve imzası yer almalı. Vade bilgisi bulunmalı.. Akreditif koşullar ullarına göre g konulması gerekli kayıtlar verilmeli.

67 Belgeler ile ilgili genel bilgiler Bilgilerin belgeler de ve akreditifte kendi aralarında uyumluluk içerisinde i olması gerekir. Akreditif de yer alan mal/hizmet tanımının n ticari fatura dışıd ışında diğer belgelerde genel ifadeler ile yapılabilir. Taşı şıma belgesi, ticari fatura ve sigorta belgesi dışıd ışında nda istenen belgelerin içerii eriğinin inin ve kim tarafından düzenleneceğinin akreditifte belirtilmesi gerekir.

68 Uyumsuzluk var/yok Akr.de mal ismi CAR CAR şeklinde faturada car car şeklinde yazılm lmış Akr.de car car faturada care care olarak yazılm lmış malın n ismi C/O üzerinde menşe ülke Turkey Turkey faturada Türkiye rkiye olarak yazılm lmış Menşe e sert. İki ayrı numara var Knoişmentoda iki ayrı numara var B/L üzerinde 3pcs, diğer er belgelerde 2 pcs yazıyor yor

69 Fatura numarası diğer belgelerde farklı yazılm lmış Malın n ağıa ğırlığı faturada ve diğer belgelerde farklı Akr.de commercial Invoice yazdığı halde ibraz edilen fatura üzerinde ınvoice yazıyor yor Akr.de ve diğer belgeler de 1000 kgs yazdığı halde c/o de 50 box olarak yazılm lmış

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Ticari Fatura: Dış ticaret işlemlerinde en önemli belgelerden biri ticari faturalardır. Faturalar malların gümrüklerden çekilebilmesi için

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Dış Ticarette; ülkelerin mevzuatlarının birbirinden farklı olması ve gerek çıkış, gerekse giriş işlemlerinin yapılabilmesi için mutlak surette gümrükleme rejimlerine tabi

Detaylı

NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA

NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİL LİSTESİ... XIII TABLO LİSTESİ... XV KISALTMALAR... XVII 1. GIRIŞ...1 2. DIŞ

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. BELGELERİN ÖNEMİ Belgeler düzenlenmediğinde; ihracat gerçekleşmez Alıcı

Detaylı

Uluslararası ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında çalışan Dış Ticaret Uzmanlarının; ithalat işlemlerinde görevleri.

Uluslararası ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında çalışan Dış Ticaret Uzmanlarının; ithalat işlemlerinde görevleri. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ & YAZAR BİYOGRAFİSİ 1- ULUSLARARASI TİCARET VE ÜLKEMİZİN GÜNCEL DURUMU 1-10 2- GÜMRÜK MÜŞAVİRİ UNVANINA GİDEN YOL 11-20 3- DIŞ TİCARET UZMANI UNVANINA GİDEN YOL 21-22 3.1- Uluslararası

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Dış Ticarette Kullanılan Belgeler İçindekiler 1- Deniz Konşimentosu (Marine Bill Of Lading) 2- Kısa Konşimento (Short Form- Blank Back B/L) 3- Düzgün Konşimento (Liner Bill Of Lading) 4- Konteyner Konşimento

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents)

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) 1 FATURA (Invoice) Satılan veya üretilen bir mal veya verilen bir hizmet veya elde edilen bir menfaat karşılığında verilen

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI Programın Amacı: Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.)

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.) SUNUŞ PLANI Nasıl Dış Ticaretçi Olunur? Gümrüğe Sunulması Gerekli Olan Evraklar Gümrük Modernizasyonuna Geçiş (BİLGE) ve e-imza Tek Pencere Sistemi Türkiye Gümrük Birliği İlişkileri İthalatta Gümrük Mevzuatı

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci İÇİNDEKİLER Giriş... 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 1.1. İthalat... 1.1.1. İthalatı Gümrük Vergisinden Muaf Eşya... 1.1.2. İthalatı Yasak Olan Mallar... 1.1.3. İthalatında Belirli Mercilerin Ön İzni Olan

Detaylı

ATA Karneleri. ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır. ATA Karnesi İle İlgili Açıklama

ATA Karneleri. ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır. ATA Karnesi İle İlgili Açıklama ATA Karneleri Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında, gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1. HAFTA DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARETİN UNSURLARI, KAVRAMLAR VE TANIMLAR DIŞ TİCARET NEDİR? Bağımsız ülkeler arasına gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 28289294 sayılı yazısı (Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması) Sayı : 16934678-724.01.02/FO T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. İÇİNDEKİLER... iii. ÖN SÖZ... xi

İ Ç İ NDEKİ LER. İÇİNDEKİLER... iii. ÖN SÖZ... xi İ Ç İ NDEKİ LER İÇİNDEKİLER... iii ÖN SÖZ... xi BÖLÜM 1: DIŞ TİCARET TEORİLERİ VE EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 Yrd. Doç. Dr. Levent Şahin - Yrd. Doç. Dr. Zekayi Kaya 1. DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 1 1.1.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ SUNUM İÇERİKLERİ Genel Bilgi İthalat işlemleri 1- İlaç ithalatı 2-Laboratuvar ekipmanları ve diğer eşyalar Geçici ithalat işlemleri İhracat işlemleri GENEL

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui BECERİ EĞİTİMİ SINAVI (DIŞ TİCARET) opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri AGMD Doğal Danışma kurulu Üyesi M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Bilindiği üzere, bazı tekstil ürünleri, mobilyalar, aydınlatma cihazları, ayakkabılar,

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

Havale Telgraf ile gönderilecek ise 9.1 sıradaki ücret. Faks ile gönderilecek ise 11. sıradaki ücret alınacaktır.

Havale Telgraf ile gönderilecek ise 9.1 sıradaki ücret. Faks ile gönderilecek ise 11. sıradaki ücret alınacaktır. VI- PTTBANK HİZMETLERİ ÜCRETLERİ Sıra GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ ÜCRET (TL) A Ç I K L A M A L A R 13 YURTİÇİ HAVALE ÜCRETLERİ YURTİÇİ HAVALE ÜST SINIRLARI 13.1 POSTA HAVALESİ (TL) 1- PTT Merkez ve Şubelerinde...

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları İhracat Gerçekleştirme Konsimento Talimatı Packing List Ceki Listesi Commercial Proforma Invoice Proforma

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS EKONOMİ BAKANLIĞI ÜGD MEVZUATI ve TAREKS B.Kaan KÖKTÜRK Dış Ticaret Uzmanı ÜGD Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İTO ZÜMRE TOPLANTISI İstanbul, 22 Şubat 2016 ÜGD MEVZUATI ve TAREKS Sunumun İçeriği I -

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

BÖLÜM I Genel Bilgiler

BÖLÜM I Genel Bilgiler BÖLÜM I Genel Bilgiler 1. Şirket Bilgileri Tüzel Kişi Şirket Unvanı ve Şirket Türü* Kuruluş Tarihi* Kayıtlı Adresi* Faaliyet Adresi* Çalışılan Banka Bilgileri* Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı

Detaylı