Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar * Zekeriya ÇAM a Ankara Üniversitesi Sedef SEYDOOĞULLARI Ankara Üniversitesi Duygu ÇAVDAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Figen ÇOK Başkent Üniversitesi Öz Ahlak gelişimi alanında literatürde yer alan bilgiler çoğunlukla Piaget ve Kohlberg in kuramlarına dayanmaktadır. Gilligan ve Turiel gibi kuramcıların ahlak gelişimine yaptıkları katkılar bilinmemekte ve kuramları hakkında Türkçe kaynaklara rastlanmamaktadır. Bu nedenle Piaget ve Kohlberg in katkılarına değinerek, Gilligan ve Turiel in kuramlarını tanıtmak ve böylece ahlak gelişimi konusuna daha geniş bir kuramsal perspektiften bakmak gerekli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı ahlak gelişimi konusundaki psikoloji kuramlarını tanıtmak ve karşılaştırarak tartışmaktır. Piaget, ahlak gelişiminde dışabağımlı evre ve özerk evre olmak üzere iki evreli bir gelişimsel eğilim önermiştir. Kohlberg ise kuramını Piaget in zihin gelişimi alanında ortaya koyduğu evreler üstüne inşa etmiştir. Kohlberg, üç düzey ve altı evreli büyük bir ahlak gelişim kuramı önermiştir. Kohlberg in ahlak gelişimi kuramı çok etkileyici bir kuram özelliği taşımakla birlikte, yerel, kültürel ahlaki düşünceleri göz ardı etmesi, ahlaki davranışla ahlaki yargı arasındaki bağlantısızlık açılarından eksiklikler içermektedir. Özellikle Kohlberg in erkeklerle çalışmasına bir tepki olarak Gilligan yeni bir yaklaşımla ahlak gelişimi alanyazınına katkıda bulunmuştur. Ona göre ahlaki konularda kadınlar başkalarının bakım ve korunmasını göz önünde bulundurmaya erkeklerden daha çok eğilimlidirler. Gilligan söz konusu farklılığı bakım ahlakı ve adalet ahlakı modelleri ile açıklamıştır. Ancak alanyazında geleneksel Kohlberg kuramsal yaklaşımı çerçevesinde kadınlar ve erkekler arasında yürütülen çok az sayıda çalışmanın ahlaki yargı farkına işaret ettiği görülmüştür. Ayrıca Gilligan ın görüşlerinin farklı bağlam ve kültürlerde sınanmayışı da bir sınırlılık olarak değerlendirilmektedir. Turiel ise ahlak gelişimine farklı bir bakış açısından yaklaşmış ve daha çok sosyal yaşamla ahlaki düşünce arasındaki ilişkilere odaklanmıştır. Öncüsü olduğu Toplumsal Alan Kuramı, ahlak anlayışını toplumsal yaşam içerisinde değerlendirmiş ve toplumsal gelenek ile ahlaki yargı arasında farklılık olduğu gerçeğini vurgulamıştır. Bu çalışmada söz edilen kuramlar öne çıkan noktaları çerçevesinde sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler Ahlak Gelişimi, Ahlak Gelişimi Kuramları, Gilligan ın Ahlak Gelişimi Yaklaşımı, Toplumsal Alan Kuramı, Eliott Turiel. Ahlak gelişimi konusundaki kuramsal yaklaşımlar yaklaşık son 30 yılda çok önemli değişimler kat etmiştir. Konu alanında var olan kuramsal yaklaşımların çeşitliliği genişlemiş ve ele alınan ahlaksal konular artmıştır. Günümüzde ahlak * Bu çalışma, Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir de düzenlenen Değerler Eğitimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. a Zekeriya ÇAM Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi anabilim dalında araştırma görevlisi ve aynı programda doktora öğrencisidir. Çalışma alanları arasında psikososyal gelişim, ahlak gelişimi ve olumlu sosyal davranışlar yer almaktadır. İletişim: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, 06590, Çankaya/Ankara. E-posta: Telefon: /7103. Fax: gelişimi araştırmaları sivil haklar, kültürel farklar, gruplararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet, aile ilişkileri, anababalık, vicdan, değerler, toplum hizmetleri, saldırganlık, doğa, çocuk hakları, suç ve mağduriyet ve karakter eğitimi gibi çok çeşitli alanlarda yürütülmektedir. Öte yandan ahlak gelişimi alanı giderek daha disiplinlerarası bir yapıya dönüşmektedir. Ahlakın çocuğun vicdan gelişimine bağlı olarak geliştiğini düşünen Psikanalitik Kuram, bireyin gelişiminde ahlak gelişimini ele alan ilk kuram olmuştur. Jean Piaget de ahlaksal öğeleri kavramlara dayandırarak bireyin gelişiminde ahlak ı incelemiştir. Bu iki temel kuramda Freud anababa ilişkileri, duygular ve suçluluk, Piaget ise biliş, adalet ve akran ilişkileri gibi temel konulara değinmiştir.

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Ahlak gelişimi alanında literatürde yer alan bilgiler çoğunlukla Piaget, Kohlberg ve daha sonra geliştirilen kuramlara dayanmaktadır. Gilligan ve Turiel gibi kuramcıların ahlak gelişimine katkıları sınırlı olarak alanyazında yer almaktadır. Bununla beraber Gilligan ve Turiel ın kuramlarına ilişkin çok az sayıda Türkçe kaynağa rastlanmaktadır. Bu incelemede ahlak gelişimi konusunda Freud, Piaget ve Kohlberg in katkılarına değinerek, sınırlılıklarını ve onlara yönelik eleştirilerini ele alarak, Gilligan ve Turiel in kuramlarını tanıtmak ve diğer kuramlarla karşılaştırarak tartışmak gerekli görülmüştür. Freud, Psikanalitik Kuramda ahlak gelişimini temel kimlik yapılarından biri olan süperego nun bir işlevi olarak görmüş ve süperegonun içinde yer alan vicdan ahlak gelişiminin sonucu olarak ele alınmıştır (Turiel, 2002). Toplumsal standartların içselleştirilmesi, anababaların beklentileri gibi öğeler, gereksinim ve arzuların karşılanmasında gelişen birey için temel süreçler olarak görülmüştür. Bu noktada kuramda korku ve kaygıların süperegonun görevindeki önemi vurgulanmaktadır. Freud, kişilik ve ahlak gelişiminin ana hatlarının ilk beş yılda tamamlandığını ve altı yaşından sonra önemli başka bir gelişmenin olmadığını belirtmiştir (Kağıtçıbaşı, 1999). Freud için çocuk ile anababa ilişkileri önemlidir. Ayrıca Freud, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasının, anababa çocuk arasında oluşan güvenin ahlak gelişimi üzerindeki etkisine vurgu yapmıştır. Bilindiği üzere Freud un temel ilgi alanı ahlak gelişimi değildir. Ancak geliştirmiş olduğu kapsamlı psikoseksüel gelişim kuramlarına bakıldığında, gerek kişiliğin oluşumu gerekse cinselliğin gelişimi açısından iyi-kötü, vicdan, suçluluk gibi ahlak konularının kuramda önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Dolayısıyla bu kuramsal bakış açısının ahlak gelişimi konusunda önemli dolaylı doğurguları bulunmaktadır. Özellikle vicdan gelişimi, kuralların gelişimi ve çocuklukta fiziksel cezanın etkisi gibi konularda psikanalitik kuram temelinde önemli bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Piaget ve Kohlberg in Ahlak (Moral) Gelişim Kuramları Ahlak gelişimi; bireyin toplumda etkin bir şekilde kullanacağı bir değerler sistemini oluşturma sürecidir. Gelişim psikolojisine kazandırdıkları önemli kavramlarla karşımıza çıkan Jean Piaget ve Lawrence Kohlberg ahlak gelişimini bilişsel gelişim açısından ele almışlardır. Piaget, çocukları gözlemleyerek bilişsel bir gelişim kuramı geliştirmiştir, bu kuram geçmişten günümüze de oldukça ilgi görmektedir. Bilişsel gelişim anlayışına dayalı olarak Piaget, ayrıca çocuğun ahlak yargısını ele alarak çocukta ahlak yargısının gelişimini açıklamaya çalışmıştır. Piaget ye göre çocuğun bilişsel ve kişilik gelişimi yetişkininkinden nasıl farklıysa ahlak gelişimi de aynı şekilde farklılık gösterir. Kohlberg ise Piaget nin ahlak gelişimi ile ilgili açıklamalarını genişleterek oldukça önemli bir ahlak gelişimi kuramı oluşturmuştur ve bu kuram günümüzde ahlak gelişimi alanında en çok söz edilen kuramdır. Piaget ve Kohlberg e göre ahlak, daha çok bireyin ahlaki yargı ve düşüncesini kapsamaktadır (Wright ve Croxen, 1989). Ahlak gelişimine yönelik ilk kuramsal yaklaşım olarak Piaget, ahlak gelişiminde dışabağımlı evre ve özerk evre olmak üzere iki evreli bir gelişimsel eğilim önermiş ve özellikle çocuklarda sonuç odaklı bir ahlak anlayışından niyet odaklı bir ahlak anlayışına doğru gelişimsel geçişe dikkat çekmiştir. Son çocukluk yıllarının bu geçişte önemli olduğu vurgulanmaktadır. Piaget çocukların ahlak gelişimini anlayabilmek için, onların oyunlarını gözlemleme, onlarla oyun oynama, oyunlar ve oyunlardaki kurallar hakkında sorular sorma, hırsızlık, yalan söyleme, ilahi adalet, cezalandırma ve eşitlik anlayışı ile ilgili yaşamdan örnek hikayeler anlatıp bunlar hakkında düşüncelerini alma yollarını kullanmıştır (Wright ve Croxen, 1989). Piaget, duygu ve düşüncenin paralel gelişimini vurgulayarak ahlak gelişiminin de bilişsel gelişim ile paralel olduğu varsayımını ortaya atmıştır. Piaget e göre, ahlaki gelişim, iki olgunun gerçekleşmesine dayanır; karşılıklılık ve özerklik, birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Çünkü başkalarıyla ilişkisi olmadan ahlak olmaz, ahlak da özerkliği de şart koşar. Özerklik kendini tanımayı gerektirir, kendini tanıma ise başkası ile iletişim kurularak sağlanır (Onur, 1979). Piaget nin çalışmalarında, 7 yaş altı çocukların ahlaki gerçeklik ilkesine uygun olarak düşündükleri ifade edilmektedir. Gözlenen bu temel özellikler bu dönemin, dışa bağımlı evre olarak ifade edilmesine yol açmıştır. Bu evredeki çocuklara göre kurallar değişmez bir nitelik taşımakta ve kurallara uymama ceza ile sonuçlanmaktadır (Fleming, 2006; Kağıtçıbaşı, 1999). Piaget nin kuramında özerk ahlak evresi olarak adlandırılan ikinci evre, yaklaşık olarak 9-10 yaş dolaylarına denk düşmektedir. Bu dönemin temel özelliği kuralların insanlar tarafından konulduğu ve değiştirilebilir olduğu inancıdır. Ayrıca bu dönemde çocuklar davranışın somut niteliklerine bakarak ahlaki değerlendirmelerde bulunmak yerine olayların arkasındaki niyetlere odaklanmaktadırlar (Fleming, 2006; Gander ve Gardiner, 2010; Kağıtçıbaşı, 1999). Kuram ahlaki değerlendirmelerin cinsiyetler arasında nasıl farklılaştığı konusunu da 1212

3 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar dikkate almaktadır. Buna göre Piaget, kız çocuklarının kuralara yönelik duyarlılıklarının erkeklerden daha gelişmiş olduğunu belirtmektedir. Ancak bu durumun yüzeysel bir gözleme dayandığı ifade edilmekte ve herhangi bir genelleme ve karşılaştırma yapılması güçleşmektedir (Fleming). Piaget nin ahlak gelişimi kuramı özellikle çocuğun yapılandırıcı rolü, yetişkin ahlaki düşüncesinden farkı ve çocuğun ahlak kavramlarının önemi açılarından son derece etkileyici olmuştur. Öte yandan anılan kuram, özellikle yöntembilimsel açıdan çeşitli eleştirilerle de karşılaşmıştır. Örneğin çocuklara sunulan ahlaki ikilemlerin uzun ve karmaşık olması ve çocukların kendi deneyimlerinden uzak varsayımlara dayanması önemli eleştiriler olarak ileri sürülmüştür. Çocukların kişisel yaşamlarına uygun örnekler kullanıldığında Piaget nin önerdiğinden daha erken yaşlarda ahlaki akıl yürütmenin geliştiği bulunmuştur. Ayrıca hem dışa bağımlı hem de özerk evreden kaynaklanan yanıtların aynı zamanda aynı çocuktan alınabileceği ile ilgili bulgular Piaget nin kuramına başka bir eleştiri olarak sunulmaktadır (Schaffer, 1997). Piaget nin ahlak gelişimine dair sunmuş olduğu bilgiler diğer bir kuramcı olan Kohlberg e yol göstermiştir. Alanyazında sıkça yer bulan Kohlberg in ahlak gelişimi kuramı Piaget nin kuramına benzemektedir. Her iki kuram da ahlak gelişimini, bilişsel gelişim paralelinde ele almaktadırlar. Piaget den farklı olarak Kohlberg, iki evreli bir yaklaşım yerine üç düzey ve altı evreli bir yaklaşım öngörmüş, kuramını oluştururken çocuklar yerine, ergen ve yetişkin gruplarla çalışmıştır (Çileli, 1987). Kuramda birinci düzey olan gelenek öncesi düzeyde bulunan evreler itaat /bağımlı ahlak evresi ve araçsal amaç-karşılıklılık, saf çıkarcı eğilim evresidir. İkinci düzey olan geleneksel düzeyde bulunan evreler iyi bir ilişki için iyi bir çocuk evresi ve yasa ve düzen- vicdan evresidir. Üçüncü düzey olan gelenek sonrası (ya da ötesi) düzeyde bulunan evreler ise demokratik olarak kabul edilen kurallar- toplumsal sözleşme ve evrensel etik bilinci evresidir (Gander ve Gardiner, 2010; Kohlberg, 2008). Kohlberg, anti-davranışçı yaklaşımıyla oluşturduğu ahlak gelişim kuramı ile birlikte devrim yaratmıştır. Ahlak gelişimi alanına, bireysel ahlaki gelişim evrelerini izlemeyi önererek büyük bir katkıda bulunmuştur (Stroud, 2001). Kohlberg de Piaget gibi ahlaki gelişim evrelerinin değişmez sırayla gittiğini söylemiştir. Devinim ileriye dönüktür, bu süreçte evreden evreye atlamak olanaklı değildir. Bireysel farklılıklara göre evrelerin geçiş hızı farklı olabilmektedir (Mercin, 2005). Her evre yapısal bir bütündür, bilişsel gelişim evrelerinde olduğu gibi, ahlak gelişimi evreleri de bireyin nasıl düşündüğünün yeniden inşasıdır (Çileli, 1987). Bu yönleri ile Piaget ile ortak nitelikler taşıyan Kohlberg, çalışmalarını erkekler üzerinde gerçekleştirip tüm cinsiyetlere genellemesi bakımından eleştirilmektedir. Kohlberg in kuramına dayanan çalışmalar, daha çok batılı kültürlerin daha üst ahlaki evrelere ulaştığına ilişkin kanıtlar ortaya koyarken, Türkiye de ve ABD de yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada Kuyel ve Glover (2010) Türk üniversite öğrencilerinin ABD li öğrencilere göre daha üst ahlak gelişimi evrelerinden yanıtlar verdiğini ortaya koymuştur. Benzer bulguların Hindistan ve ABD için de bildirildiği görülmektedir (Miller, 2006). Dolayısıyla Kohlbergçi görüş, batılı toplumların üst evrelere ulaşmada daha uygun bir ortam hazırladığını vurgularken, bundan çok farklı sonuçlara da rastlanması kurama bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Schaffer (1997), Kohlberg in insanlar yalnızca ilkeleri doğrultusunda yargıda bulunur! iddiası çerçevesinde Kohlberg in ilkeli ahlak anlayışını değerlendirmiş ancak, aynı bireylerin durumdan duruma değişen ahlaki davranışlarını ve ahlaki ilkelerine uymayan davranışlarını ilkeler doğrultusunda açıklamakta bir zayıflık fark etmektedir. Örneğin, insanların bazı durumlarda yakınlarını aldatmaları ya da fırsatları olduğunda vergi ödememeleri gibi davranışlardan kaçınmalarını ahlaki ilkeler çerçevesinde açıklamanın zayıflığını fark etmiştir li yıllarda Yeni-Kohlbergçi model adıyla Kohlberg in bakış açısına katkı sağlanmış ve dört öğeli modele dayalı olarak Rest tarafından Görüşleri Belirleme Testi (Defining Issues Test) geliştirilmiştir (Thoma, 2006). Türkiye de de araştırma birikimine yansımış olan bu konuda Ekşi (2006), Yeni-Kohlbergçilerden olan Rest in, halen bu kuramın geçerliliğini koruduğunu ve yalnızca araştırma süreçlerinde yapılması gereken bazı değişiklikler öngördüğünü ifade etmektedir. Carol Gilligan ve Ahlak Gelişimi Kohlberg in kuramına eleştiri yönelten kuramcıların başında Carol Gilligan gelmektedir. Harvard Üniversitesi nde profesör olan Carol Gilligan; Erikson, Piaget ve Kohlberg in görüşlerinden etkilenerek bir kuram geliştirmiş olmakla beraber; Freud la başlayan gelişim kuramlarının erkeklere odaklanmasını bir problem olarak tanımlamış, yaptığı çalışmalarla ahlak gelişiminde kadınlar ve erkeklerin önemli ölçüde farklılaştıklarını göstermiştir (Austrian, 2008). 1213

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Gilligan ın kadınların ahlaki gelişimini incelemek üzere yaptığı araştırmaları, bilişsel ahlak gelişimi kuramlarına farklı bakış açıları sunmuştur. Kadınların ve erkeklerin ahlaki yargılamasında bazı niteliksel farklılıkların olduğunu belirten Gilligan söz konusu farklılığı Farklı Bir Sesle (In a Different Voice) ve Ses ve Sessizlik Arasında (Between Voice and Silence) adlı başyapıtlarında dünya ve etik seçimlerle ilgili yargılamada iki farklı model formüle ederek belirtmiştir (Talbot, 2002). Birinci model; insanların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak; koruma, sorumluluk ve bakım üzerine odaklanan bakım ahlakı dır. İkinci model ise adalet, eşitlik ve bireysel haklar gibi etik ilkeler temelinde düşünmeyi vurgulayan adalet ahlakı dır (Gilligan, 2003; Jaffe ve Hyde, 2000; Kyte, 1996; Rhodes, 1985). Gilligan, bu iki ahlaki yargılamanın zaman zaman hem erkekler, hem de kadınlar tarafından kullanıldığını; bakım ahlakının ağırlıklı olarak kadınlara (feminen), adalet ahlakının da erkeklere (maskülen) özgü olduğunu belirtmektedir (Gilligan, 1982 den akt., Jaffee ve Hyde, 2000). Ona göre kadınlar karşılaştıkları ahlaki konularda karar verirken başkalarının bakım ve korunmasını göz önünde bulundurmaya ve onları incitmekten sakınmaya erkeklerden daha çok eğimlidirler (Friedman, Robinson ve Friedman, 1987; Hotelling ve Forrest, 1985). Erkekler ise ahlaki ikilemlerde karar verirken başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı etmeye kadınlardan daha fazla eğimli olmakla beraber, adalet ve eşitlik gibi ilkeleri daha çok göz önünde bulundururlar (Friedman ve ark.). Gilligan; kadınların ve erkeklerin ahlaki yargılamasındaki niteliksel farklılıklardan dolayı, kadınların bazı özelliklerinin değerlendirilmesinde ahlaki gelişim evrelerine dayanan ölçümlerin yetersiz kaldığını vurgulamıştır. Bu noktada özellikle Kohlberg in ahlaki yargılamayı ölçmek üzere yaptığı görüşmeleri eleştirmiştir. Ona göre ölçümler erkek örneklemler üzerinde yapıldığı için sonuçlar sadece erkekler için geçerlidir. Buna ek olarak ahlaki yargılamanın ölçülmesinde değerlendirilen ahlak, bakım ahlakını içermekten daha çok doğruluk ve adalete ilişkin ahlakı ölçtüğünden yetersizdir (Friedman ve ark., 1987; Jaffe ve Hyde, 2000; Lasch, 1992; Woods, 1996). Gilligan ın yöntemi ise, kadınların ahlaki gelişimini incelerken Kohlberg gibi ahlaki ikilemlerin yer aldığı hikayeler kullanmak yerine kadınların çeşitli kriz durumlarını içeren gerçek yaşam öykülerini incelemek olmuştur (Gilligan, 2003). Söz konusu yöntemle çeşitli yaşlardaki, çeşitli sosyo-ekonomik düzeydeki ve etnik yapıdaki kürtaj deneyimi yaşamış olup olmadığı göz önünde bulundurulan 29 kadınla görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerden yola çıkarak bakım ahlakının 3 gelişim evresinden geçtiğini ileri sürmüştür. Buna göre birinci evre, kişinin kendi ihtiyaçlarına odaklandığı evreyken, ikinci evre kişinin kendisini feda ettiği ve başkalarının isteklerini merkeze aldığı evredir. Üçüncü evre ise kişinin kendisinin ve başkalarının ihtiyaçları arasındaki dengenin kurulabildiği evredir (Austrian, 2008; Jaffee ve Hyde, 2000). Kohlberg i, erkek örneklemden elde ettiği bulguları kadınlara da genellemek ve kadınların ahlaki yargılamadaki farklılığını ihmal etmekle eleştiren Gilligan, öne sürdüğü bakım ve adalet ahlakının kökenlerinin; çocukluk dönemlerindeki bağlanma figürüyle ve ilişkilerle ilgili deneyimlerde ve toplumlardaki kız ve erkek çocuklara yönelik farklı eğitim ve uygulamalarda yattığını belirtmektedir (Austrian, 2008; Gilligan ve Attanucci 1988). Ona göre birçok toplumda kız çocukları yetiştirilirken bakım verenlerine yani bağlanma figürlerine -genelde annelerine- yakınlıkları ve bağlılıkları desteklenir. Erkek çocuklarının ise kızlardan farklı olarak annelerinden ayrı ve bağımsız olarak büyümeleri sağlanır. Başka bir deyişle birçok toplumda kızların eğitiminde bağlanma deneyimi ve bağlılık daha önemliyken; erkeklerin eğitiminde ayrılık yani bağımsızlık daha başat bir konumdadır. Söz konusu farklı tutumlar, kızların; başkalarının duygularını önemseyen ve ilişkileri korumaya özen gösteren bireyler olarak yetişmesini beraberinde getirmektedir. Bu ilk deneyimler çocukluk ve ergenlik döneminde de doğrulanarak cinsiyet ve ahlaki yönelim arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır (Austrian; Gilligan ve Wiggins, 1987). Buradan hareketle Gilligan, Kohlberg in sınıflamasına göre kızların ahlaki yargılamanın üçüncü aşamasından sonra erkeklerden daha düşük düzeyde olma eğilimini dile getirmektedir (Gilligan, 2003). Kohlberg in üçüncü evresi yeniden hatırlanırsa; geleneksel düzeydeki iyi kız/iyi oğlan evresi; ilişkiler temelli, başkalarına iyilik etmenin ve sosyal kabulün önemli olduğu bir evredir (Gander ve Gardiner, 2010). Gilligan, bu evreden sonra toplumun beklentilerine ilişkin cinsiyet farklılıklarının açık hale geldiğini ve onay görme çabasında olan kızların Kohlberg in ahlak gelişimi sınıflamasındaki üçüncü evreyi aşamadıkları yönünde değerlendirildiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle de Gilligan Kohlberg in evre anlayışının evrensel olmadığını belirtmekte ve bu kurama çok önemli bir eleştiri getirmektedir (Gilligan, 2003). Gilligan kadınların ahlaki gelişimine odaklanmasından ve kadınların ahlaki gelişiminin erkeklerden farklı olduğunu göstermesi bakımından ahlak 1214

5 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar gelişimi açısından önemli bir yere sahip olmakla birlikte açıklamaları çeşitli kuramcılar tarafından eleştirilmiştir. Gilligan, Kohlberg in kuramını adalet yönelimli olması bakımından eleştirmiş ve bu noktada Kohlberg in kuramını aşırı basitleştirmiş olduğu ifade edilmiştir (Puka, 1991). Bununla beraber Gilligan, Kohlberg in sadece ahlak yönelimi ile ilgilenerek bakım yönelimini göz ardı ettiğini ve ahlaki sorunlara çok fazla vurgu yaptığını ifade etmektedir (Steinberg, 2007). Diğer bir eleştiri de Gilligan ın tanımlamış olduğu ahlaki yönelimler ile ilgili yeterince çalışma yapılmadığının ileri sürülmesidir. Bununla ilişkili olarak da ahlaki yönelimlerin çeşitli durumlar karşısında kullanılıp kullanılmadığı ve bu yönelimlerin birbirleriyle ve ahlaki davranışla nasıl ilişkilendirildiğinin açık olmaması da kuramın zayıf yönleri olarak değerlendirilmektedir (Walker, 1989). Buna dayalı olarak alanyazında kadın ve erkeklerin etik konularda birbirlerinden farklı düşündükleri konusunda kısmen, ergenlerin ahlaki problemler hakkında akıl yürütme biçimleri açısından cinsiyetler arasındaki farklılıkların bulunduğuna dair ise çok az görgül kanıtın bulunduğu belirtilmektedir (Steinberg). Skoe ve Marcia (1991) Gilligan ın bakım ahlakı evrelerini değerlendirmek için geliştirmiş oldukları Bakım Ahlakı Görüşmesi formunu kullandıkları araştırmalarında kadınların bakım ahlakı düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmış olsalar da bu bulguların aynı ölçeğin kullanıldığı diğer araştırmalarla desteklenmediği görülmüştür. Ayrıca bakım ahlakında bir evreden diğer evreye nasıl ve niçin geçildiği konusunda da tartışmalar söz konusudur. Gilligan bakım ahlakında bir üst düzeye geçilmesinin kriz durumları aracılığı ile olduğunu belirtmektedir. Fakat Gilligan ın bu açıklamasına rağmen, bir kişi en üst evreye gelir ve orada kalırsa ne olacağı açık değildir (Jaffe ve Hyde, 2000). Gilligan ın kuramı ile ilgili olarak 77 çalışmayı ele alan Walker (1989) ahlaki yargı konusunda cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını ifade etmektedir. Bununla beraber alanyazında Gilligan ın ahlak gelişimi konusundaki görüşlerinin hem akademik hem de popüler çevrelerce desteklendiği de ifade edilmektedir. Özellikle diğer kuramcılar tarafından ihmal edilen ve önemli bir ahlaki erdem olan şefkat (compassion) kavramına yaptığı vurgu nedeniyle takdir görmüştür. Diğer taraftan ahlak gelişimini yalnızca cinsiyet farklılıklarına bağlaması açısından eleştirilmektedir. Oysaki ahlak gelişiminin cinsiyet farklılıklarının ötesinde çok farklı değişkenler tarafından şekillendiği ifade edilmektedir (Thomas, 1997). Bunun yanı sıra sosyal ve kültürel bağlamın önemini vurgulayan Toplumsal Alan Kuramcıları, Gilligan tarafından ortaya konan görüşlerin bireyci ve toplulukçu kültürlerde farklı sonuçlar doğuracağını belirtmektedirler. Yine alan kuramcıları bakım ahlakı ve adalet ahlakının hem erkek hem de kadınlarda farklı bağlam ve durumlarda gözlendiğini bildirmektedirler. Bu nedenle Gilligan ın görüşlerinin değişik kültür ve bağlamlarda sınanmayışı, kuramın eksik bir yönü olarak ifade edilmektedir (Turiel, 2002). Toplumsal Alan Kuramcıları tarafından gerçekleştirilen görgül çalışmalardan elde edilen sonuçların da yine Gilligan ın ahlak gelişimine dair görüşlerini desteklemediği ifade edilmektedir. Brezilya da 125 orta sosyo-ekonomik düzeyden kız ve annesi ile 124 düşük sosyo-ekonomik düzeyden kız ve anneleri üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada toplulukçu kültürlerde anneler ile kızları arasında kişisel seçimler ve özel yaşamları konusunda bir uzlaşmanın olduğu ifade edilmektedir. Oysaki bu bulgu, alanyazında Gilligan ın da ifade ettiği ve toplulukçu kültürlerde kızların bağımsızlıklarının baskılandığı görüşünü desteklememektedir (Lins- Dyer ve Nucci, 2007). Toplumsal Alan Kuramı (Eliott Turiel) Kuramın öncüsü olan Turiel ın ahlak gelişimi konusuna eğilmesine neden olan kişisel yaşantısı aşağıda bir gazetecinin kaleminden kısaca aktarılmaktadır: Turiel, 1944 yılında Rodos ta yaşamakta olan 10 yaşında bir Yahudi çocuğu olarak, o zaman 30 yaşında olan Türk konsolos Selahattin Ülkümen tarafından ailesi ile birlikte Nazi işgalinden kurtarılmıştır. Bu genç konsolos, Turiel ın da içinde bulunduğu yaklaşık 200 kişinin Auschwitz toplama kampına gönderilmesine tanık olmak yerine, büyük bir risk alarak Türkiye ye getirip, Türk vatandaşlığına geçirmiş ve yaşamlarını kurtarmıştır. Turiel, ailesinin soykırımdan kurtarılmasında emeği olan Türk büyükelçi Selahattin Ülkümen için o an yasalar ve bürokratik engellerin baskısı altında olmasına rağmen, kendisi bu baskılara boyun eğmek ve bu insanların ölüme götürülmesi yerine insanları kurtarmaya çalışmıştır demektedir (Rosett, 2003). Toplumsal Alan Kuramı (Social Domain Theory) Eliott Turiel (1978; 1979; 1983) tarafından geliştirilmiş bir kuramdır. Turiel, 30 yılı aşkın bir süredir ergenlerde ahlaki yargı gelişimi üzerine odaklanmıştır. Kuram daha çok bireyin gelişiminde toplumsallaşma sürecinin açıklanmasına yönelik bilgiler ortaya koymaktadır. Toplumsal Alan Kuramı, insanlarda toplumsal bilginin gelişiminin tanım- 1215

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lanmasında, bireylerin kazandıkları bu toplumsal bilgileri ve sosyal düzenlemeler ile kurallara nasıl uyguladıklarına yönelik gerek görgül gerekse kuramsal açıklamalar getirmektedir. Ayrıca bireylerin kazandıkları bu toplumsal bilgileri farklı bağlam ve durumlara uyarlamaları da bu kuramın diğer bir çalışma alanıdır. Smetana ya (2011) göre insanlar günlük yaşamda sürekli toplumsal etkileşime girmektedirler. Bu durumlarda insanlar toplumsal yapıya ilişkin bir bilgi bombardımanına maruz kalmaktadırlar. Toplumsal etkileşimde kurallarla ve farklı düzenlemelerle yüz yüze gelen insanlar kimi zaman kuralları çiğnemektedir. Bu durumlar için temel iddia, çocukların kendi toplumsal dünyaları hakkında farklılaştırılmış ve sistematik bir düşünceye sahip olduklarıdır. Bu, toplumsal bilginin organize edilmiş üç sistemiyle ya da alanıyla tanımlanmaktadır. Toplumsal bilginin üç alanından biri olan ahlak alanında (moral domain) çocukların etkileşime girdikleri insanların hakları ve mutlulukları ile sonuçlanan eylemlere dayalı olarak ahlaka ilişkin düşünce gelişmektedir. Alanyazında mevcut olan birçok çalışma özellikle de okul öncesi dönem çocukları üzerinde yapılan çalışmalar bu durumu açık bir şekilde ifade etmektedir (Smetana, 1983). Smetana (2011) okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak yapmış olduğu gözlemlerinde bir çocuğun başka bir çocuğun oyuncak arabasını kendisinden izinsiz alması ya da bir çocuğun başka bir çocuğa yönelik fiziksel acı ve zarar veren eylemlerini incelemiştir. Bu çalışmalarda mağdurun yaşadığı acının, karşısındaki kişiye eylemde bulunmasının ahlaki olup olmadığına ilişkin bilgiler sunduğu ifade edilmektedir. Yine anababaların duruma ilişkin değerlendirmeleri de bir durumun ahlaki olup olmadığının anlaşılmasında çocuklara katkı sunmaktadır. Benzer şekilde Turiel (1983; 2002; 2006) çocukların deneyimlerinin adil-adil olmayan ve doğru-yanlış hakkında özet kanılar oluşturmalarına yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Buna bağlı olarak çocuklar zarar verici ya da adil olmayan durumlara ait doğrudan deneyimleri ile ahlaki sorunlara ilişkin bir anlayış geliştirirler. Bunun yanı sıra başka bireylerin iletişimlerinde ortaya çıkan zarar verici davranışlardan da ahlaki sorunlara yönelik bir anlayış geliştirmeleri mümkündür. Çocukların geliştirdikleri bu ahlaki anlayış, başkalarına karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda varolan ahlaki yargıları temellendirmektedir. Toplumsal bilginin ikinci kaynağı olarak ise gelenekler ya da toplumsal gelenekler (social conventions) alanı ifade edilmektedir. Toplumsal gelenekler, farklı sosyal ortamlarda sosyal etkileşimleri düzenleyen ve üzerinde ortak kanıya varılmış düzenlemeler ya da beklentiler şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuklar için toplumsal gelenekler, keyfi bir nitelik taşıyan ancak izlenmesi gereken bir dizi kural ve standartlardan oluşmaktadır. Çocuklar toplumsal geleneklere uymaya çalışmaktadırlar. Çünkü bu toplumsal geleneklerin yetişkinler için önemli olduğunun farkındadırlar (Smetana, 2011). Toplumsal geleneklerin, kişilerin toplumsal etkileşimlerinde bir rehber görevi olduğu da ifade edilmektedir. Örneğin, insanlara karşı nezaketli davranma, uygun giyinme ya da kişilere unvanları ya da toplumda alışılmış ifadelerle ile hitap etme (bay, bayan, öğretmenim, hocam gibi) davranışları toplumsal gelenek alanı içerisinde tanımlanan davranışlar arasında yer almaktadır (Vasta, Miller ve Ellis, 2004). Çocuklar bu gelenekleri ve geleneklerin amaçlarını da anlamaya çalışmaktadırlar. Örneğin geleneklerin farklı bağlamlarda ve farklı biçimlerde görülebildiğini fark ederler (Smetana, 1993). Çocuk arkadaşlarının evine gittiğinde ayakkabılarını çıkartabilir ancak bunu kendi evinde yapmayabilir. Bunun yanı sıra bir çocuk evinde yemekten sonra afiyet olsun diyebilir ancak bunu anaokulunda yapmayabilir. İşte bu örneklerde de görüldüğü gibi, çocuklar geleneklerin hangi ortamlarda ve nasıl uygulanacağını anlamaktadırlar (Smetana, 2011). Turiel (1979; 1983) çocukların gelişim sürecinde geleneklerin öneminin kabulünden bunların reddedilmesine doğru bir gelişim ve değişim gösterdiklerini belirtmektedir. Örneğin erken ya da küçük ergenler, kurallar var olduğu için toplumsal geleneklerin keyfi ve değişebilir olduğu inancına sahiptirler. Ergenliğin ortalarında ise gençler toplumsal yapıyı anlamak için daha sistematik kavramlar geliştirmeye başlarlar. Gençler bu dönemde toplumsal yapıda yer alan ve hiyerarşik bir yapı gösteren rolleri (öğretmen-öğrenci rolleri, anne-baba çocuk rolleri) ve toplumsal beklentilerin bu rollerin bir parçası olduğunu kavramaktadırlar. Böylelikle gençler toplumsal geleneklerin, toplumsal düzen içerisinde normatif bir yapı taşıdığını öğrenmektedirler. Yine bu dönemde toplumsal geleneklerin toplumsal sistemde yer alan hiyerarşik yapı ve sabit roller nedeniyle varolduğuna ilişkin anlayış geliştirmektedirler. Son olarak toplumsal bilgi kaynakları arasında yer alan alanlardan biri de kişisel ya da psikolojik (personal domain) alandır. Psikolojik alan, kendini anlama, kimlik, kişilik, nedensel yüklemeler, bir şeyi anlama, kendisinin ya da başka bir kişinin davranışının nedenlerini anlama gibi durumları içermektedir. Bu durumlar incelendiğinde dikkat edil- 1216

7 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar mesi gereken noktalardan biri her birinin psikolojik alanın bir parçası olması, bu alanın da üçüncü yapı olan ve toplumsal bilginin üçüncü kavramsal alanı olan gelişimsel sistem olmasıdır (Smetana, 2011). Kişisel alan, bireylerin özel durumlarını içermektedir. Bunlar ise bir kişinin günlüğünün okunması, kişinin bedeni üzerinde bir kontrolün sağlanması, kişisel tercihler ve seçimler gibi konular olabilmektedir (Nucci, 1981; 1996; 2001; 2008). Bunların yanı sıra kişisel alan içerisinde tedbire dayalı (prudential) ya da önleyici nitelik taşıyan bazı davranışlar da yer alabilmektedir. Bu davranışlar, her ne kadar benliğe ait olsa da bir dereceye kadar, psikolojik alanın içinde sayılabilir. Örneğin, anababa yönergelerine örnek olarak da sayılabilecek bazı durumlar (hava soğuk olduğunda montunu giy!, caddede koşma! gibi) kişinin kendi sağlığı, rahatı ve kendine zarar getirme olasılığı bulunan durumlardır. Tedbirli durumlar kendi içerisinde sigara içme, alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı gibi ergen sağlığı açısından risk içeren davranışları da içermektedir. Hem ahlaki hem de tedbirli durumlar kişi açısından zararlı ve olumsuz fiziksel sonuçları olan durumları da içermektedir. Ancak burada tedbirli durumları ahlaki durumlardan ayıran yön, ahlaki durumların kişilerarası zararla ya da kişilerarası ilişkilerde meydana gelen zarar verici bir eylemle sonuçlanmasıdır. Tedbirli durumlarda meydana gelecek bir zarar ise toplumsal değil, daha çok bireysel bir nitelik taşımaktadır (Smetana, 2011). Tisak (1986) 15 yaş ve altındaki ergenlerin ailenin gözetiminde ve denetiminde olduklarını ifade etmektedir. Buna bağlı olarak anababalar çocuklarının davranışlarını düzenleyerek, çocukların sağlık açısından güvende olma durumlarını kontrol etmektedirler. Bu durum anababaların tedbirli durumlara yönelik kontrollerinin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Smetana ve Asquith (1994) ise yaşın ilerlemesine bağlı olarak tedbire dayalı davranışların ergenlerin kendi alanlarına ait davranış sınıfına dahil olduğunu ifade etmektedirler. Diğer bir ifade ile yaşın ilerlemesine bağlı olarak bu davranışları kendi sorumluluk alanlarında görmektedirler. Toplumsal Alan Kuramında yer alan ifadeler ve Turiel tarafından öne sürülen görüşler bazı görgül çalışmalar ile desteklenmiştir. Bu çalışmaları gerçekleştiren araştırmacılardan Nucci ve Nucci (1982) 6-13 yaşları arasında yer alan ve okula devam eden çocukları gözlemlemişlerdir. Bu çocuklar okuldaki ortamlarında ve diğer çocukların geleneksel ve ahlaki kuralları ihlal ettikleri çeşitli durumlarda gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerde çocukların iki farklı şekilde tepkide bulundukları görülmüştür. Bunlardan ilki, çocukların geleneksel kuralların ihlali durumlarında okul kurallarının ihlallerine göre daha fazla tepkide bulunduklarıdır. Diğeri ise ahlaki durumlara ait kural ihlallerinde cezaya uygun ya da yapılan olumsuz davranış ile aynı davranışa maruz bırakma şeklinde cezalandırılmayı öngörmeleridir. Ancak gelenek alanına ilişkin kuralların ihlallerinde ise farklı tepkiler sunmuşlardır. Bu durumda ahlaki kuralların ihlali toplumsal geleneklerin ihlalinden daha önemli görülmektedir. Tisak ve Turiel (1988) tarafından yapılan bir çalışmanın bulguları Nucci ve Nucci nin çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Tisak ve Turiel yaşları 6,5 ile 12,5 arasında değişen bir grup çocuğa ahlaki durumlara ait küçük ihlaller (bir silginin çalınması) ve gelenek alanına ait daha önemli sayılabilecek bir kural ihlali (okula pijama ile gelmek) durumları sunmuşlardır. Bu durumlarda öğrenciler ahlak alanında yer alan ve gelenek alanından daha az olumsuz sonuç doğurabilecek bir durumu daha şiddetli tepki ile karşılamışlardır. Ayrıca çalışma kapsamında çocuklara neden bu şekilde düşündükleri de sorulmuştur. Bu durumda çocuklar, gelenek alanına ilişkin ihlallerin, ahlak alanına ait ihlallerden daha az yanlış olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Çünkü çocuklara göre ahlak alanına ait bir ihlal, kişisel rahat ve mutluluk üzerinde daha önemli bir etki yaratmaktadır. Yine Tisak (1993) tarafından yapılan bir çalışmada çocuklara varsayımsal/hayali (hypotetic) durumlar üzerinden davranışların değerlendirmesi yaptırılmıştır. Bu çalışmada Tisak (1993) çocuğa, bir örnek durum sunmuştur. Örnek durumda bir çocuk başkalarını bir zarardan korumak için bir yerden atmıştır, diğerinde ise amaçlı bir şekilde çocuğu bir yerden atmıştır. Her iki durumda da hayali çocuklar zarar görmüşlerdir. Bu durumda gerçekleşen eylemlerin ahlaki niteliği çocuğa sorulmuştur. Çocuklar, tedbir amaçlı çocuğun zarar görmesine karşın durumun bir ahlaki ihlali içermediğini ifade etmiştir. Ancak kasıtlı olarak çocuğun atıldığı durumlarda ise eylemin ahlaki olmadığı ifade edilmiştir. Buna dayalı olarak Tisak a (1993) göre her ne kadar bir eylem benzer sonuçlar içerse de ya da bir eylemin sonucu diğerinden ağır olsa bile çocuklar eylemin arkasındaki niyeti fark etmektedirler. Buna bağlı olarak bir eylemin tedbir amaçlı ya da keyfi oluşu çocuklar tarafından fark edilmekte ve ahlaki değerlendirmeler buna göre yapılmaktadır. Sonuç olarak çocuklar bir davranışın verdiği zararın şiddetinden bağımsız olarak, davranışın tedbire dayalı bir durum oluşu ya da ahlaki bir ihlal oluşuna göre yargıda bulunmaktadırlar. Toplumsal Alan Kuramında önemli olan farklılık toplumsal bilgi kaynaklarının alanlara ayrılması ve 1217

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ bu alanların hangi yaşlarda edinildiği gibi konulardır. Kuramda özellikle çocukların gelenek ve ahlak alanlarının ayrımını fark etmeleri önemli bir katkı olarak sunulmaktadır. Piaget ve Kohlberg in ahlak gelişimine ilişkin görüşleri incelendiğinde çocukların gelenek ve ahlak alanlarını ayırmadıkları görülmektedir. Fakat kimi kültürler ya da toplumlarda yetişen çocukların 3 yaşından itibaren ahlak alanına ait bir kural ihlalini (bir çocuğa vurma gibi) gelenek alanına ait bir kural ihlalinden (bir yiyeceği eliyle yeme gibi) daha yanlış buldukları ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra 4 yaşından sonra bir yetişkinin olmadığı ya da herhangi bir kural ve kısıtlamanın olmadığı ortamlarda çocukların ahlak alanına ait bir kural ihlalini yanlış buldukları belirtilmektedir (Smetana ve Breages, 1990). Kurama yönelik akla gelebilecek olası sorulardan biri ahlak gelişiminde alanların nasıl ayrıştırıldığı konusudur. Turiel e göre ahlak alanına ilişkin düşüncenin gelişmesi özellikle toplumsallaşma süreçleri ile açıklanabilmektedir. Çocukların akranları ile etkileşimleri sırasında maruz kaldıkları ahlaki ya da ahlaki olmayan durumlar ile olumsuz sonuçlara yol açan eylemler ahlak alanına ait düşüncenin gelişiminde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra toplumsal gelenek alanına ilişkin düşüncelerin gelişimi ise daha çok çocukların farklı toplumsal ortamlarda bulunmaları ve bu ortamlardaki deneyimleri ile gerçekleşmektedir. Her çocuk farklı toplumsal ortamda farklı geleneklerin olduğunu fark etmekte ve böylelikle geleneklere ait düşüncenin de gelişimi sağlanmış olmaktadır. Bu toplumsal ortamlardan en önemlisinin ise kültürel bağlam olduğu vurgulanmaktadır. Toplumsal Alan Kuramında öne sürülen modelin temel iddialarından biri her kültürde yetişen tüm çocukların ahlak alanı ve toplumsal gelenek alanları arasındaki farkı erken yaşlarda edindikleridir. Ancak bunun yanı sıra özellikle toplumsal gelenekler, kültürler arasında oldukça farklı biçimlerde olabilmektedir (Turiel, 2002; Turiel ve Wainryb, 1994; Wainryb, 1993). Toplumsal Alan Kuramı ve Kohlberg in bilişsel gelişimsel kuramına dair görüşlerin sadece batılı olan ve dindar olmayan toplumlara uygulanabileceği ifade edilmektedir. Özellikle dindar kimseler, kendi inançlarına dair ilkeleri ahlak alanına dair kurallar olarak algılamaktadırlar. Oysaki dindar olmayan kimseler için bu inanç ilkeleri daha çok toplumsal gelenek alanına ilişkin ilkeleri ifade etmektedir. Kişiler bu ilkeleri kendi ahlaki topluluklarına uygulamaktadırlar (Vainiu, 2011). Bu doğrultuda Toplumsal Alan Kuramı temelinde Türk üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma dindar ve dindar olmayan üniversite öğrencilerinin ahlaki yargılamalarına temel olarak adalet ve hak kavramlarını aldıklarını, ancak daha dindar gençlerin bazı yargılamalarında (bir kızın zorla zorla evlendirilmesi ve eşcinsellik gibi konular) dini, adaletten daha çok dikkate aldıkları, daha az dindarların ise adalet ve haklar temelinde değerlendirdiklerini bulmuştur. Öte yandan daha az dindar gençlerin de kötülükleri Tanrı nın cezalandıracağına inanmaları çalışmanın bulguları arasındadır (Kuyel, 2007). Batılı toplumlarda yetişen çocukların Turiel in ahlaki gelişim modeline uygun yargılarda bulundukları belirtilmektedir. Ancak her toplum ve kültürde benzer yaşlarda ve benzer şekillerde ahlak alanı, gelenek alanı ve kişisel alana ilişkin gelişim paralel bir seyir izlemekte midir? sorusu kuram için tartışma konularından biridir. Alanyazındaki bu tartışmalar kültürler arası çalışmalarda Turiel in öne sürdüğü modelin uyarlanmış biçimlerini doğurmuştur. Örneğin Turiel in kuramında yer alan ahlaki durumların yer aldığı varsayımsal (hypotetic) durumlar değişik kültürlere uyarlanmıştır (Vasta ve ark., 2004). Ahlak gelişimi konusunda çalışmalar yapan Rest, Toplumsal Alan Kuramına dair değerlendirmesinde ahlaki ve ahlaki olmayan davranışların toplumsal-geleneksel ve ahlak alanına dahil edilmesi ve bu alanlar arasındaki katı ayrımı eleştirmektedir. Ayrıca Rest, toplumsal-geleneksel alan ile ahlak alanının, genel kabuller olan anayasalar, sözleşmeler ve antlaşmaları içermediğini belirtmektedir (Swaner, 2004). Ancak kuramın öncüsü olan Turiel ın ahlak gelişimi konusuna eğilmesine neden olan kişisel yaşantısı dikkate alındığında bu durumun olağan olduğu da söylenebilir. Çünkü o dönemde genç konsolos, yasaların uygulanması yerine insan yaşamının değerini tercih ederek, görevinin ve sorumluluklarının üstünde bir ahlaki eyleme girişmiştir. Turiel ın yaşamını borçlu olduğu şükran dolu bu olay, ahlak, toplumsal gelenek ve kişisel alanların hepsinin ahlak gelişimi ile ilgili ancak, birbirinden bağımsız konular olduğunu farketmesine neden olmuştur. Bu nedenle toplumsal gelenek alanı ile ahlak alanının genel yasaları ya da sözleşmeleri içermemesi bu duruma bağlanabilir. Rest ve arkadaşları tarafından Toplumsal Alan Kuramına yöneltilen eleştirilerden biri de alanların değişik bağlamlara göre sonsuz sayıda gözlenebileceğidir. Örneğin yaş, durum ve ortam gibi bir dizi değişkenle beraber sınırsız sayıda alan tanımlanabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca alanların düşünce bağlantıları ya da şemalar ile açıklanması durumunda aile, iş, din ve kimlik gibi özelliklerle beraber yalnızca iki alanın değil, daha çok alanın gözlenmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. 1218

9 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar Bununla beraber özel bağlamlarda gözlenen değişik ilişkiler ve buna bağlı olarak gözlenen ahlaki değerlendirmelerin kişiden kişiye farklılaşması durumu kuramın olumlu tarafları arasında sıralanmaktadır (Swaner, 2004). Toplumsal Alan Kuramının güçlü yönlerinden biri, bireyin özellikle ergenin- gelişiminde günlük yaşam olaylarına, örneğin, anababa-ergen ilişkilerine odaklanmış olmasıdır. Bu da kurama ahlak gelişiminin ötesinde ergen gelişimini anlamaya katkı konusunda bir zenginlik getirmektedir. Araştırmacılar anababa-ergen ilişkilerinde ergenlerin kişisel tercih ve seçimleri ile aile otoritesi arasında bir çatışmanın olabileceğine vurguda bulunmuşlardır. Bu bağlamda anababalar çocukları yerine kararlar almakta ve ergenlerin özgürlüklerine sınırlamalar getirmektedirler (Nucci, Camino ve Sapiro, 1996; Smetana ve Asquith, 1994). Ergenlerle anababaları arasında meydana gelen bu durum, anababa-ergen çatışması olarak adlandırılmıştır. Smetana (2011) Çinli ve Hong Kong lu 300 den fazla kişiden anababa-ergen çatışmalarına yönelik olarak veri toplamıştır. Smetana nın bu çalışması ailelerin gözlenmesi başta olmak üzere aile içindeki bireylerle yapılan görüşme kayıtlarını da içermektedir. Kümeleme analizi yöntemi kullanan Smetana üç temel anababa-ergen çatışma alanı betimlemiştir. Bunlardan en yaygın olanı ve içinde 70 ten fazla ahlaki toplumsal değerlerin gelişimini içeren atışmalı aileler (squabbling families) dir. Smetana bu tür aileleri atışmalı aileler olarak tanımlamaktadır. Atışmalı ailelerde ergenler ve aileler sıkı bir ilişki içindedirler. Bu ailelerde sık sık çatışmalar yaşansa da bu çatışmalar düşük yoğunlukludur. Küme analizi sonucunda ortaya çıkan ve daha küçük bir grup olan diğer bir aile de sakin/ yumuşak aile (placid family) olarak adlandırılmıştır. Bu tür ailelerde meydana gelen çatışmalar da ya düşük ya da orta yoğunluklu çatışmalardır. Son grup aileler ise çalkantılı/gürültülü aileler (tumultous families) olarak tanımlanmıştır. Bu ailelerde hem çatışmalar sık yaşanmakta hem de çatışmalar daha şiddetli geçmektedir. Çalkantılı ve atışmalı ailelerin karmaşık durumlara karşı sakin ailelere göre daha fazla kurallara sahip oldukları görülmüştür. Yine çalkantılı ailelerin diğer aile türlerine göre boşanma ve yeniden evlenme oranlarının yüksek olduğu ile düşük sosyo-ekonomik düzeyde oldukları belirlenmiştir. Çalkantılı ailelerdeki anababaların diğer aile türlerindeki anababalara göre daha otoriter, daha kuralcı, ergenlerin özgürlüklerini kısıtlamada daha baskıcı oldukları görülmüştür. Bu anababalar, ergenlerin kişisel konularına yönelik olarak daha katı ve baskıcı bir tutum izlemektedirler. Smetana ya (2011) göre bu aileler ergenlerin kişisel alanlarına, kültürel ve gelişimsel yollardan daha çok, zorlayıcı bir yolla müdahale etmektedirler. Nucci (2001) ergenlerin kişisel alanlarına müdahalenin sonucu olarak ergenlerde depresyon ve buna benzer belirtilerin gözlendiğini ifade etmektedir. Sakin ailelerde her ne kadar az sayıda çatışma yaşansa da bu ailelerde çatışmaların yokluğundan söz edilemez. Bu ailelerin özellikleri arasında ise yüksek sosyo-ekonomik düzey ve anababaların profesyonel bir meslekte çalışmaları yer almaktadır. Bu aileler ergenlerin karar alma süreci ile ilgilenmekle beraber diğer aile türlerine göre daha az kısıtlayıcı ve daha içten bir ortam sunmaktadırlar. Atışmalı aileler de yine birçok yönden sakin ailelerle benzer özelliklere sahiptirler. Bunun yanı sıra ailedeki ergenlerle uzlaşma ve anlaşma konusunda istekli bir tutum izlemektedirler. Bu aileler çalkantılı ailelere göre daha içten ve sıcak bir aile ortamına sahiptirler. Sakin ailelere oranla atışmalı aileler toplumsalgeleneksel alana yönelik nedenler ortaya koymaya daha çok başvurmaktadırlar (Smetana, 2011). Sonuç Bireysel ahlaki gelişim evrelerini izleme önerisinde bulunan Piaget ve Kohlberg, ahlak gelişimi konusuna getirdikleri katkılarla alanda önemli bir yer teşkil etmektedirler. İki kuramcı da çıkış noktası olarak heteronomi ve özerklik kavramları üzerinde durarak bu kavramlarla evrelerin gelişimine ve bilişsel gelişime vurgu yapmıştır. Piaget çocuğun ahlak gelişiminin bilişsel gelişime bağlı olarak oluştuğunu belirtirken çocuklara örnek olaylar ile ilgili sorular sorarak ve onları oyunlar oynarken gözlemleyerek farklı bir yöntem kullanmıştır. Yöntemi eleştirilse de kuramının ardından yeni fikir ve tartışmalara yol açmıştır. Kohlberg in görüşleri de Piaget ye dayanmasına karşın, özellikle toplumsal olarak yaptığı açıklamalar Piaget nin oldukça önüne geçmiştir. Ancak Kohlberg de çalışmalarını bir grup erkek üzerinde yapması ile eleştirilmektedir (Wright ve Croxen, 1989). Bu iki kuram birbirlerine benzemekte ve ahlak gelişimi konusuna önemli ancak sınırlı bir bakış açısı getirmektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla bu derlemede, mevcut diğer önemli ahlak gelişim kuramları tanıtılmaya ve daha geniş bir ahlak gelişimi perspektifi sunulmaya çalışılmıştır. Ahlak gelişimini açıklayan kuramlara genel hatlarıyla bakıldığında oluşturulan kuramların, kuramcıların biliş ve toplumsallaşma üzerine oluşturdukları varsayımlarının bir uzantısı oldukları söylenebilir. Daha iyi bir kavrayış için kuramlara eklektik 1219

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ bir bakış açısı ile yaklaşılması ahlak gelişimi alanının kuramsal yapısı açısından daha yararlı olabilir. Çünkü tüm ahlaki gelişim sürecini açıklayabilmek için tek bir kavramsal sistem yeterli olamamaktadır. Bu bağlamda ele alınan diğer bir kuram olan Gilligan ın kuramı ise kadınların ahlaki gelişimine odaklanması ve kadınların ahlaki gelişiminin erkeklerden farklı olduğunu göstermesi bakımından alanyazında önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber ahlak gelişimi alanyazınına kazandırdığı yeni bir kavram olan ve kadınlara özgü olduğunu ifade ettiği bakım ahlakı kendisinden sonraki araştırmalara konu olmuştur. Gilligan ve kuramıyla ilgili alanyazın incelendiğinde ağırlıklı olarak Kohlberg ile ahlak gelişimi konusunda düştükleri görüş ayrılıkları göze çarpmaktadır. Bununla birlikte Jorgensen (2006) Kohlberg in A Current Statement on Some Theoretical Issues adlı yazısını ve Gilligan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği makalesinde iki kuramcının ilişkisinin bir düello değil bir düet olarak da değerlendirilebileceğini belirtmiştir. İlgili makalede yazar, Gilligan ın gelişimsel ahlak anlayışını reddedip reddetmediğini incelemiştir. Aynı araştırmada Kohlberg in evre anlayışını ve evrelerin evrenselliği iddiasını ve Gilligan ın kuramının Kohlberg in kuramının eleştirisi mi olduğu, yoksa onu genişletmek amacında mı olduğunu sorgulamıştır. Yapılan görüşmenin sonucunda Gilligan ın mantığın gelişiminde bir evrim geçirildiğini, kendisinin Kohlberg in evre anlayışını reddetmekten çok, odağını başka yöne çevirdiğini belirttiği ifade edilmiştir. Ayrıca Gilligan ın kuramının ne kendisi ne de Kohlberg tarafından bir eleştiri olarak algılanmadığı, daha çok Kohlberg in kuramını genişletmeyi amaçladığı belirtilmektedir (Jorgensen). Tüm bunlara ek olarak; Kohlberg ve Gilligan 1971 yılında yayımlanan ve Amerika daki ergenliği tanımladıkları Bir Filozof Olarak Ergen adlı yazılarında ergen ve gelişimiyle ilgili konularda hemfikir oldukları noktaları da dile getirmişlerdir. Kohlberg ve Gilligan; 1960 ların sonu ve 1970 lerin başında doğruluk, gerçeklik ve iyilikle ilgili derin sorgulamaların bir sonucu olarak; sosyal düzenin geçmişteki gibi durağan (stabil) olmadığını ifade etmişlerdir. Bununla beraber ergenlerin daima yetişkinlerin değer ve görüşlerinin karşısında olduklarını ancak, söz konusu tarihsel süreçte kültür karşıtlığının daha da aktif hale gelmesi nedeniyle buna yetişkinlerin önceki değer ve inanışlarını sorgulamalarının da eklendiğini belirtmişlerdir. Kohlberg ve Gilligan kültürün ergenlerin adalet ilkelerini başarılı bir şekilde somutlaştırması için geçerli alternatif ideolojiler önerdiği noktasında aynı fikirleri paylaşmaktadırlar (Austrian, 2008). Özet olarak ahlak gelişiminde önemli iki kuram olan Kohlberg in adalet ve Gilligan ın bakım ahlakı yaklaşımlarının çatıştığı görüşü uzun yıllar hakim olsa da aslında iki kuramcının görüşlerinin ortak pek çok noktasının olduğu ve bazı açılardan birbirlerinin tamamlayıcısı oldukları da ifade edilebilir. Ancak Toplumsal Alan Kuramı tarafından ortaya konulan ahlak gelişimine yönelik açıklamalar, hem Kohlberg in hem de Gilligan ın görüşlerini eleştirir ve bu yaklaşımlardan çeşitli biçimlerde ayrışır niteliktedir. Bu bağlamda ele alınabilecek ayrılıklardan bir tanesi de Toplumsal Alan Kuramcıları tarafından bağlamsal faktörlere yapılan vurgudur. Toplumsal Alan Kuramına göre ahlaki değerlendirmeler boyutunda Kohlberg in genel/küresel görüşlerinden daha fazla bağlamsal çeşitlilikler bulunmaktadır. Yine Gilligan ın cinsiyet temelli (gender based) görüşünde vurgulananların ötesinde bir ahlaki değerlendirme çeşitliliğinin bulunduğu alan kuramcıları tarafından vurgulanmaktadır. Alan kuramcıları bu durumu ergenlikteki ahlaki değerlendirmelerin, çok daha göreceli (relativistic) ve öz-yönelimli (self-oriented) olması ile açıklamaktadırlar (Smetana ve Turiel, 2003). Toplumsal Alan Kuramcıları insanların toplumsal bilginin kaynakları olan ahlak ve toplumsal gelenek alanlarından gelen bilginin farkına varmalarının, yaklaşık olarak dört yaşında gerçekleştiğini vurgulamaktadırlar (Turiel, 1983). Ancak Kohlberg (1984) ise ahlak ilkelerinin aşamalı bir şekilde toplumsal normlar, toplumsal gelenekler ve kültürden ayrıştığını iddia etmektedir. Bu nedenle birçok yetişkinin ahlaki ikilemlerin çözümünde toplumsal geleneklere başvurduğu Kohlberg tarafından vurgulanmaktadır. Smetana ya (1999) göre Piaget ve Kohlberg gibi bilişsel-gelişimsel yaklaşımlarda ahlak gelişimi süreci, ahlaki ve ahlaki olmayan kavramlar, gelenekler, sağduyu ve faydacılık gibi kavramlar arasındaki farklılıkların ilerlemesi ile gerçekleşmektedir. Oysaki Toplumsal Alan Kuramı, ahlak, gelenek ve psikolojik/kişisel alanların sadece gelişimsel açıdan değil aynı zamanda öz düzenlemeye (self-regulating) dayalı bir şekilde gelişimsel olarak gerçekleştiğini vurgulayarak bu kuramlardan farklılaşmaktadır. Sonuç olarak Toplumsal Alan Kuramının (Social Domain Theory) çocuklarda ahlaki gelişim ve ahlaki yargıların gelişimi süreçlerini betimlerken toplumsal bilgi kaynaklarına odaklandığı söylenebilir. Özellikle toplumsal bilgi kaynakları üç alana ayrılmış ve bu alanlar kişisel, toplumsal-geleneksel 1220

11 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar ve ahlak alanı olmak üzere üç başlıkta ele alınarak incelenmiştir. Yine Toplumsal Alan Kuramı, çocuklarda ahlaki yargı ve değerlerin gelişiminde sosyal etkileşimlerin önemine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, çocukların arkadaşları ile olan toplumsal ilişkileri ahlaki yargıların temellenmesine kaynaklık etmektedir. Bu yapısı ile ele alındığında kuram, bilişsel bir yaklaşım taşımasının yanı sıra bir öğrenme sürecini de içermektedir. Buna dayanarak Toplumsal Alan Kuramının sosyal-bilişsel ağırlıklı bir kuram olduğu söylenebilir. Ayrıca kuramın öne sürdüğü iddiaların farklı kültürel bağlamlarda sınanması, bu kuramın ahlaki gelişimi açıklayan diğer kuramlara yönelik bir üstünlüğü olarak kabul edilebilir. Yine Toplumsal Alan Kuramının anababa-ergen ilişkilerini açıklaması kuramın eğitim ve gelişimsel açıdan önemi konusunda bir ipucu sunabilir. Ayrıca Toplumsal Alan Kuramının öncüsü olan Eliott Turiel in yaşam öyküsü kuramın anlamlılığını daha bir arttırmaktadır. Özellikle Turiel ın başından geçen gerçek bir olaya bakarak, ahlak gelişimi konusunda çalışmalar yapmaya yönelmesi kurama daha bir anlam katmaktadır. Ayrıca Türk büyükelçi Selahattin Ülkümen in 1944 yılındaki takdire şayan davranışı kuramın anlamlılığına katkı sunan diğer bir özelliktir. Bunlara ek olarak Turiel ve Killen ın (1998) Toplumsal Alan Kuramını sadece ahlaki ikilemler ya da anababa ergen ilişkileri ile sınırlandırmamış olmaları da dikkat çeken bir özelliktir. Buna bağlı olarak Toplumsal Alan Kuramında psikososyal gelişim açısından önem atfedilen ve son zamanlarda pozitif gençlik gelişimi bağlamında da tartışılan olumlu sosyal davranışlara (prosocial behaviours) da odaklanmış olmaları önem taşmaktadır. Uzun yıllar ergenliğe yaklaşım biçiminin olumsuz olması, olumlu özelliklerin ihmal edilmesine yol açmıştır. Ancak Toplumsal Alan Kuramı gelişimsel bir yaklaşımı temel alarak olumlu sosyal davranışları açıklamaktadır. İnsan doğasındaki olumlu niteliklere odaklanılması kuramın, ergen gelişimini açıklayan klasik görüşlerden farklılaştığına dair bir ipucu sunmaktadır. Türkiye de geleneksel ahlaki gelişim kuramları olan Psikanalitik kuram, Piaget ve Kohlberg in kuramları çok sayıda kaynakta yer bulmuş ve eğitim bilimleri, psikoloji ve diğer disiplinlerde bilinen yaklaşımlar olmuştur. Ayrıca bu kuramların derlendiği yazılar yayınlanmıştır. Ekşi (2006), çalışmasında Kohlberg in ahlak gelişimi kuramına yöneltilen temel eleştiriler ve Yeni-Kohlbergçilerin günümüzdeki bakış açılarını konu alarak, Kohlberg in kuramını kısaca özetlemiş, Gilligan ve Turiel a yöneltilen detaylı eleştiriler üzerinde durmuştur. Çelen (2000), çalışmasında Kohlberg in ahlak gelişimi kuramı üzerine görüşlerini açıklamıştır. Bu bağlamda Çelen ve de Ekşi tarafından ortaya konan çalışmalar geleneksel kuramların tanıtılmasının yanı sıra çağdaş kuramlara dair bilgileri içermesi ve bu bilgileri alanyazına sunması açısından önemli çalışmalardır. Çelen in ve Ekşi nin çalışmaları dışında Gilligan ve Turiel in kuramsal çalışmalarına yönelik Türkiye de kapsamlı araştırmalara rastlanmamıştır. Buna dayalı olarak hem ahlak anlayışı hem de çocuk ve ergenlerin gelişimine dönük önemli bilgileri sunan bu kuramsal yaklaşımların araştırmalara temel oluşturması ümit edilmektedir. Bu çalışmanın belirtilen katkılarının yanı sıra bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Çalışmanın en temel sınırlılığı ise kuramsal bir çalışma olması nedeniyle çalışmada yer alan görüşlerin alanyazındaki diğer görgül veriler ve kültürler arası çalışmalar ile desteklenememiş olmasıdır. Ayrıca hazırlanan bu çalışmanın kuramsal bir çalışma olmasının yanı sıra Gilligan ve Turiel ın kuramlarına dair Türkiye deki alanyazında sınırlı bilgiler olması, bu çalışmanın sonucunda eğitimcilerin, politikacıların ve uygulayıcıların elde edebilecekleri faydaları sınırlandırmış bulunmaktadır. Belirtilen bu durum, çalışmanın diğer bir sınırlılığı olarak düşünülebilir. Bu nedenle çalışma alanyazındaki kuramları tanıtıcı ve bu kuramlara dair eleştirel bir yaklaşımı temel almaktadır. Ancak bu ve benzeri çalışmalardan hareketle konu alanı ile ilgili olarak ileride görgül çalışmaların yapılması hem ahlak gelişimi ile ilgili yabancı alanyazına hem de Türkiye deki ahlak gelişimi alanyazınına katkılar sunmuş olacaktır. Özellikle de ahlak gelişimi alanında Kuyel (2010), Kuyel ve Glover (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar gibi kültürler arası karşılaştırmaları içeren çalışmalara ya da alanyazındaki diğer kuramların Türk kültüründe sınanmasına yönelik çalışmaların yapılması yararlı görülebilir. Bu durum hem alanyazındaki kuramların daha net anlaşılmasına hem de kuramlara dair eleştirel bir bakış açısının gelişmesine daha bir imkan sağlayabilir. 1221

12 Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Supplementary Special Issue] Spring Educational Consultancy and Research Center Classical and Contemporary Approaches for Moral Development * Zekeriya ÇAM a Ankara University Duygu ÇAVDAR Eskişehir Osmangazi University Sedef SEYDOOĞULLARI Ankara University Figen ÇOK Başkent University Abstract Most of the information in the moral development literature depends on Theories of Piaget and Kohlberg. The theoretical contribution by Gilligan and Turiel are not widely known and not much resource is available in Turkish. For this reason introducing and discussing the theories of Gilligan and Turiel and more comprehensive perspective for moral development were attempted. The purpose of this paper is to presenting and discussing comparatively the psychological theories of moral development. Piaget had proposed two stage theory in children s development as called moral heteronomy stage and autonomous stage. Kohlberg, on the other hand, had established his comprehensive theory of moral development based on Piaget s cognitive developmental stages in which he suggested 3 levels and 6 stages. Although Kohlberg s theory had been very influential, it has limitations with ignoring local, cultural, moral ideas and being disconnected between moral behavior and moral judgment. Gilligan particularly as a reaction of focus on male development rather than females contributed to the literature of moral development. For her, women tend to consider other s care and protection and she emphasized this difference of ethic of care and ethic of justice. However only few studies in the literature have pointed out differences between women and men in terms of moral judgment. Besides Gilligan s ideas are also been criticized for lack of different contextual and cultural support. Turiel, has quite a different perspective for moral development and he specifically focused on connections between social life and morality. As the pioneer of Social Domain Theory he mentioned the difference between social convention and morality. In this paper, theories are presented with their major concepts. Key Words Moral Development, Theories of Moral Development, Gilligan s Moral Development Approach, Social Domain Theory, Eliott Turiel. * This study was presented at the Values Education Symposium, October 26 28, 2011, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey. a Zekeriya ÇAM is currently a research assistant and Ph.D student at Educational Psychology Programme of Ankara University, Faculty of Educational Sciences. His research topics include psychosocial development, moral development and prosocial behaviours. Correspondence: Res. Assist. Zekeriya ÇAM, Ankara University Faculty of Educational Sciences Department of Psychological Services in Education, 06590, Çankaya/ Ankara. Phone: /7103. Fax: Most of the knowledge in moral development literature depend largely on theories developed by Piaget, Kohlberg and later theories. Contributions from Gilligan and Turiel are represented relatively limited. However, only few Turkish resources mention Gilligan and Turiel s theories. In this review, contributions from Freud, Piaget and Kohlberg have been touched, criticisms are mentioned. Gilligan s and Turiel s theories comparatively introduced. In moral development, Freud considered conscience a key for moral development which develops in the superego (Turiel, 2002). In addition personality development is completed largely in the first 5 years of life (Kağıtçıbaşı, 1999). In the psychoanalytic theory, especially development of rules and effect of physical punishment are crucial. Piaget s and Kohlberg s Moral Development Theories Piaget and Kohlberg approach moral development from cognitive perspective. Piaget used various sto-

13 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Classical and Contemporary Approaches for Moral Development ries in order to investigate moral development and observed the children during in the play settings (Wright & Croxen, 1989). Piaget emphasized the importance of mutuality autonomy in moral development (Onur, 1979). Piaget proposed two stages in the moral development as heteronomous stage and autonomous stage (Fleming, 2006; Gander & Gardiner, 2010; Kağıtçıbaşı, 1999). Although Piaget s comments were very crucial in moral development, his method had been methodologically criticized (Schaffer, 1997). The Piagetian views led Kohlberg to develop a new theory based on three levels and six stages (Çileli, 1987). The levels in the theory are preconventional, conventional and post conventional (Gander & Gardiner; Kohlberg, 2008). Kohlberg s contributions to moral development have been very influential (Stroud, 2001). Kohlberg and Piaget theories have common qualities (Çileli; Mercin, 2005). Kohlberg s theory had reported western cultures reached higher stages. However this finding had not been supported by certain studies and criticized by some other researchers (Kuyel & Glover, 2010; Miller, 2006; Schaffer, 1997). Rest developed Defining Issues Test (DIT) which is used widely (Thoma, 2006) and most of findings support the validity Kohlberg s theory (Ekşi, 2006). Carol Gilligan and Moral Development Carol Gilligan stated already existing theories were developed mainly for man which was a problem (Austrian, 2008). Gilligan pointed out the quality differences women and men moral judgment (Talbot, 2002). Gilligan proposed two models in her theory which are ethic of care and ethic of justice (Gilligan, 2003; Jaffe & Hyde, 2000; Kyte, 1996; Rhodes, 1985). Gilligan stated that both women and men use two judgements from time to time. But ethic of care is mostly seen for women and ethic of justice is mostly viewed for men (Friedman, Robinson, & Friedman, 1987; Gilligan, 1982 cited in Jaffee & Hyde; Hotelling & Forrest, 1985). Gilligan criticized Kohlberg methodologically (Friedman et al.; Jaffe & Hyde; Lasch, 1992; Woods, 1996). Instead of hypothetical stories, she preferred real life events (Gilligan, 2003). Gilligan conducted interviews with 29 women from different socioeconomic backgrounds and suggested ethic of care had 3 levels (Austrian; Jaffee & Hyde). Gilligan criticized Kohlberg as he obtained all the findings from men and generalized the findings to all genders and stated experiences of girls and boys in various societies differ. In addition, Gilligan stated Kohlberg s ideas are not universal (Austrian, 2008; Gander & Gardiner, 2010; Gilligan, 2003; Gilligan & Attanucci, 1988; Gilligan & Wiggins, 1987). Although Gilligan criticized Kohlberg s theory, she herself received series of criticisms in the literature. Not many researches was done based on Gilligan s ideas and existing research only partially supported her ideas. Gilligan s overemphasis on gender differences and her ignorance of sociocultural context are major criticisms (Jaffe & Hyde, 2000; Lins-Dyer & Nucci, 2007; Puka, 1991; Skoe & Marcia, 1991; Steinberg, 2007; Thomas, 1997; Turiel, 2002; Walker, 1989). Social Domain Theory (Eliott Turiel) Turiel himself is a child in the year 1944 had been saved by a Turkish consolade from being sent on Auschwitz concentration camp and this experience contributed him to study moral development (Rosett, 2003). Social Domain Theory was developed by Turiel (1978; 1979; 1983). Smetana (1983; 2011) as one of the Social Domain Theorists stated through social interactions, individual obtain a lot of information and moral thinking were also based on social interactions. Especially thinking for moral issues develop this way. Turiel (1983; 2002; 2006) similarly stated that children s daily social experiences contributed the development of moral judgments. In this theory, social convention domain represent the rules that children think they are mandatory and these rules provide order for various social settings and they consist of series rules as a form of guide which are responsible for social interactions (Smetana, 1993, 2011; Vasta, Miller, & Ellis, 2004). Turiel (1979; 1983) thought children moved from accepting rules in the social convention domain towards rejecting these rules. The last sources of social knowledge are mentioned personal or psychological domain. This domain includes processes such as understanding and discovering the self (Smetana, 2011). In addition, personal domain includes individuals private life but also covers prudential conditions (Nucci, 1981; 1996; 2001; 2008). Prudential conditions in the social domain theory were mentioned by empirical studies in the literature (Smetana & Asquith, 1994; Tisak, 1986) and were supported (Nucci & Nucci, 1982; Tisak, 1993; Tisak & Turiel, 1988). From developmental perspective ages of sources of information in the social domain theory had been also mentioned (Smetana & Brages, 1990). However differences between cultural contexts and the 1223

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE separation age and quality in these cultural contexts have been discussed (Turiel, 2002; Turiel & Wainryb, 1994; Wainryb, 1993). Social Domain Theorists provided criticisms for Kohlberg s theory and the differences between religious and non-religious societies (Kuyel, 2007; Vainiu, 2011). So these are various form of Social Domain Theory adapted the different cultural contexts (Vasta et al., 2004). These are criticisms for social domain theory in the literature (Swaner, 2004). However focuses on adolescent parent relationship are considered strong aspects of the theory (Nucci, Camino, & Sapiro, 1996; Smetana & Asquith, 1994). In the literature, those are research in the context of adolescent parent relationships conducted in various cultures (Nucci, 2001; Smetana, 2011). Conclusion Although Piaget and Kohlberg provided valuable contribution to the literature, they were also exposed to criticisms (Wright & Croxen, 1989). Gilligan contributed the literature women s moral judgment. Jorgensen (2006) mentioned that Gilligan and Kohlberg criticized each other for their differing views. However they agree on the contributions of cultures on adolescents principles of justice (Austrian, 2008). Both Kohlberg and Gilligan had been criticized by social domain theorists (Smetana & Turiel, 2003). Social Domain Theorists and Kohlberg differ largely on awareness of sources of social knowledge and moral principles (Kohlberg, 1984; Smetana, 1999; Turiel, 1983). As contrary to other theories, Social Domain Theory is considered more social-cognitive. Turiel and Killen (1998) considered Social Domain Theory s limitation with social dilemmas and adolescent parent relationships a positive asset of the theory. In Turkey, there are limited studies on the moral development (Çelen, 2000; Ekşi, 2006). As these studies are first studies in moral development, they are valuable. However these researches are very limited in number. This paper does not include replications for practice which is considered as a limitation. Later studies may focus cross-cultural comparisons and theoretically and practically more functional. References/Kaynakça Austrian, S. G. (2008). Adolescence. In S. G. Austrian (Ed.), Developmental theories through the life cycle (pp ). New York: Columbia University Press. Çelen, N. (2000). Kohlberg in ahlak gelişimi kuramı üzerine görüşler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), Çileli, M. (1987). Ergenlikte ahlak gelişimi. B. Onur (Ed.), Ergenlik psikolojisi (s ). Ankara: Taş Kitapçılık. Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), Fleming, J. S. (2006). Piaget, Kohlberg, Gilligan, and others on moral development. Retrieved August 12, 2011, from swppr.com/textbook/ch%207%20morality.pdf Friedman, W., Robinson, A. B., & Friedman, B. L. (1987). Sex differences in moral judgments? A test of Gilligan s theory. Psychology of Women Quarterly, 11, Gander, M., & Gardiner, H. (2010). Çocuk ve ergen gelişimi (çev. A. Dönmez). Ankara: İmge Kitabevi. Gilligan, C. (2003). Hearing the difference: Theorizing connection. Anuario de Psicologia, 34 (2), Gilligan, C., & Attanucci, J. (1988). Two moral orientations: Gender differences and similarities. Merrill-Palmer Quarterly, 34, Gilligan, C., & Wiggins, G. (1987). The origins of morality in early childhood relationships. In J. Kagan & S. Lamb (Eds.), The emergence of morality in young children (pp ). Chicago: University of Chicago Press. Hotelling, K., & Forrest, L. (1985). Gilligan s theory of sex-role development: A perspective for counseling. Journal of Counseling Development, 64, Jaffee, S., & Hyde, J. S. (2000). Gender differences in moral orientation: A meta- analysis. Psychological Bulletin, 126 (5), Jorgensen, G. (2006). Kohlberg and Gilligan: Duet or duel? Journal of Moral Education, 35 (2), Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi. Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development: Essays on moral development, Vol. II. New York: Harper & Row. Kohlberg, L. (2008). The development of children s orientations toward a moral order I. sequence in the development of moral thought. Human Development, 51 (1), Kuyel, N. (2007). The relationship between religious rules and the moral judgments of more religious and less religious Turkish Muslims. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas at Austin, Austin. Kuyel, N., & Glover, R. J. (2010). Moral reasoning and moral orientation of U.S. and Turkish university students. Psychological reports, 107 (2), Kyte, R. (1996). Moral reasoning as perception: A reading of Carol Gilligan. Hypatia, 11 (3), Lasch, C. (1992). Gilligan s island. The New Republic, December, 7, Lins-Dyer, M. T., & Nucci, L. (2007). The impact of social classs and social cogntive domain on northastern Brazilian mothers and doughters conceptions of parental control. International Journal of Behavioral Development, 31 (2), Mercin, L. (2005). Piaget ve Kohlberg in ahlak (moral) gelişim kuramlarının özelliklerinin karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, Miller, J. G. (2006). Insights into moral development from cultural psychology. In M. Killen & J. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp ). London: Lawrence Erlbaum Associates. 1224

15 ÇAM, ÇAVDAR, SEYDOOĞULLARI, ÇOK / Classical and Contemporary Approaches for Moral Development Nucci, L. P. (1981). Conceptions of personel issues: A domain distinct from moral or societal concepts. Child Development, 52, Nucci, L. P. (1996). Morality and personal freedom. E. S. Reed, E. Turiel & T. Brown (Eds.), Values and knowledge (pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Nucci, L. P. (2001). Education in the moral domain. Cambridge, England: Cambridge University Press. Nucci, L. P. (2008). Nice is not enough: Facilitating moral development. New York: Pearson. Nucci, L. P., & Nucci, M. S. (1982). Children s social interactions in the context of moral and conventional transgressions. Child Development, 53, Nucci, L. P., Camino, C., & Sapiro, C. (1996). Social class effects on northeastern Brazilian children s conceptions of areas of personal choice and social regulation. Child Development, 67, Onur, B. (1979). Ahlak eğitiminin psikolojik temelleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 12 (1), Puka, B. (1991). Interpretive experiments: Probing the care justice debate in moral development. Human Development, 34, Rhodes, M. L. (1985). Gilligan s theory of moral development as applied to social work. Social Work, 30 (2), March- April, Rosett, C. (2003, June). Two refugee stories: A Turkish hero vs. U.N. goats. Wall Street Journal. Retrieved March 15, 2012 from Schaffer, H. R. (1997). Social development. UK, Oxford: Blackwell Publishing. Skoe, E. E., & Marcia, J. E. (1991). A measure of care-based morality and its relation to ego identity. Merrill-Palmer Quarterly, 37, Smetana, J. G. (1983). Social cognitive development: Domain distinctions and coordinations. Developmental Review, 3, Smetana, J. G. (1993). Children s conceptions of social rules. M. Bennett (Ed.), The child as psychologist (pp ). London: Simon & Schuster. Smetana, J. G. (1999). The Role of parents in moral development: A social domain analysis. Journal of Moral Education, 28 (3), Smetana, J. G. (2011). Adolescents, families and social development: How teens construct their worlds. UK: Wiley-Blackwell. Smetana, J. G., & Asquith, P. (1994). Adolescents and parents conceptions of parental and adolescent autonomy. Child Development, 65, Smetana, J. G., & Breages, J. L. (1990). The development of toddlers moral and conventional judgements. Merrill-Palmer Quarterly, 36, Smetana, J. G., & Turiel, E. (2003). Moral development during adolescence. In G. R. Adams & M. D. Berzonsky (Eds.), Blackwell Handbook of Adolescence (pp ). UK: Blackwell Publishing. Steinberg, L. (2007). Özerklik. (çev. T. Şener). F. Çok (Ed.), Ergenlik içinde (s ). Ankara: İmge Yayınevi. Stroud, S. (2001). Moral judgement and communicative action: Connections between moral development and formal-pragmatic presupposition awareness. Communications Reports, 14 (2), Swaner, L. E. (2004). Review of the literature. Educating for personal and social responsibility: A planning project of the association of American colleges and universities. Retrieved from March 15, 2012, from Talbot, M. (2002). Teen angels. The New Republic, July (22), Thoma, S. J. (2006). Research on the defining issues test. In M. Killen & J. Smetana (Eds.) Handbook of moral development (pp ). London: Lawrence Erlbaum Associates. Thomas, R. M. (1997). Moral development theories-secular and religious: A comparative study. Westport, CT: Greenwwod Press. Tisak, M. S. (1986). Children s conceptions of parental authority. Child Development, 57, Tisak, M. S. (1993). Preschool children s judgments of moral and personal events involving physical harm and property damage. Merrill Palmer Quarterly, 39, Tisak, M. S., & Turiel, E. (1988). Variation in seriousness of transgressions and children s moral and conventional concepts. Developmental Psychology, 24, Turiel, E. (1978). Social regulation and domains of social concepts. W. Damon (Ed.), New directions for child development: Vol. 1. Social cognition (pp ). San Francisco: Jossey-Bass. Turiel, E. (1979). Distinct conceptual and developmental domains: Social convention and morality. C. B. Keasey (Ed.), Nebraska symposium on motivation (pp ). Lincoln, NE: University of Nebraska Press. Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge, England: Cambridge University Press. Turiel, E. (2002). The culture of morality: Social development, context, and conflict. Cambridge, England: Cambridge University Press. Turiel, E. (2006). The development of morality. N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology, Vol. 3, Social, emotional, and personality development (6th ed., pp ). New York: Wiley. Turiel, E., & Killen, M. (1998). Adolescents and young adults evaluations of helping and sacrificing others. Journal of Research on Adolescence, 8 (3), Turiel, E., & Wainryb, C. (1994). Social reasoning and the varieties of social experiences in cultural contexts. H. W. Reese (Ed.), Advences in child development and behaviour (Vol. 25, pp ). San Diego, CA: Academic Press. Vainiu, H. (2011). Religious conviction, morality and social convention among Finish adolescents. Journal of Moral Education, 40 (1), Vasta, R., Miller, S. A., & Ellis, S. (2004). Child psychology. NJ: Wiley. Wainryb, C. (1993). The application of moral judgements to other cultures: Relativisim and universialty. Child Development, 69, Walker, L. J. (1989). A longitudinal study of moral reasoning. Child Development, 60, Woods, C. J. P. (1996). Gender differences in moral development and acquisition: A review of Kohlberg s and Gilligan s models of justice and care. Social Behavior and Personality, 24 (4), Wright, D., & Croxen, M. (1989). Ahlak yargısının gelişimi (çev. D. Öngen). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22 (1),

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 19-41 Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Elif Kuş* Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada, sosyal bilimler metodolojisindeki

Detaylı

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive Psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture Tuğba

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması Mustafa TÜRKMEN * Özet Bu çalışmada, öznel

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE ADATMA EĞİLİMLERİ ve ÇATIŞMA YÖNETİM BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE ADATMA EĞİLİMLERİ ve ÇATIŞMA YÖNETİM BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE ADATMA EĞİLİMLERİ ve ÇATIŞMA YÖNETİM BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ DİDAR

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI Bu çalışma, Elif Tuay ve İnci Güvenç tarafından, Doç. Dr. Reyhan Bilgiç ve Doç. Dr. H. Canan Sümer e ODTÜ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı Stajı

Detaylı

Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship

Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):117-141 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship Ramazan

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM AHLAK GELİŞİMİ 141EO0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

İKİLİ İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA: İLİŞKİ KALİTESİ VE YÜKLEMELERİN ROLÜ

İKİLİ İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA: İLİŞKİ KALİTESİ VE YÜKLEMELERİN ROLÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI İKİLİ İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA: İLİŞKİ KALİTESİ VE YÜKLEMELERİN ROLÜ Doktora Tezi Ebru TAYSİ Ankara-2007 T.C.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1, 3) Prof.Dr. Hasan ÜNDER (Ünite 2) Uzm. Aziz ŞEKER (Ünite 4) Doç.Dr. B. Aydem

Detaylı

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır. Bireylerin yaşam boyu geçirdiği, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişimleri açıklamaya çalışır ve aynı zamanda bu yönlerden bireyler arasındaki farklılık ve benzerliklerle de ilgilenir. Eğitim de

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı