Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri"

Transkript

1 Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri 15, 61, Figen Esin KAYHAN Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe-ÝSTANBUL Nuray BALKIS, Abdullah AKSU Ýstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Ýþletmeciliði Enstitüsü, Vefa-ÝSTANBUL Özet Bu çalýþmada amaç, 2004 yýlýnda Ýstanbul balýk halinden alýnan Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis) türü midyelerde arsenik (As) düzeylerini tespit etmektir. Bu çalýþmada gerçek aðýr metal kirliliðini yansýtabilecek, yer deðiþtirmeyen ve tüm dünyada kirliliðe karþý biyoindikatör tür olarak kabul edilen M. galloprovincialis türü midye araþtýrma materyali olarak seçilmiþtir. Analiz çalýþmalarýnda atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) kullanýlmýþtýr. Analiz edilen midyelerde en yüksek As deðeri, 9 nolu örnekte 0,098 mg/kg, en düþük As seviyesi ise 7 nolu örnekte 0,019 mg/kg olarak bulunmuþtur. Alýnan örneklerde tespit edilen arsenik seviyelerinin ülkemiz için kabul edilen normal sýnýrlar içinde olduðu gözlenmiþtir. Ýncelenen örneklerin analizleri sonucunda As düzeyleri bakýmýndan aralarýnda istatistik açýdan anlamlý bir fark bulunamamýþtýr (p<0,05). Sonuçlar Ýstanbul balýk halinden alýnan ve incelenen örneklerde arsenik açýsýndan ciddi bir tehlike olmadýðýný göstermiþtir. Anahtar Kelimeler: Akdeniz midyesi, arsenik, deniz kirliliði. Arsenic (As) Levels of Mediterranean Mussels (Mytilus galloprovincialis) From Istanbul Fish Market Abstract The aim of this study was to evaluate arsenic levels in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) obtained from Ýstanbul fish market in Mussels serve as useful indicators of temporal trends in environmental quality because they accumulate some contaminants in their tissues at levels many time higher than in the surrrounding water and quickly to changes in contamination. Atomic absorption spectrophotometry (AAS) was used to determine arsenic levels in mussels. The highest level of As was mg/kg (no: 9) and the lowest was mg/kg (no: 7) in the mussels that has analysed. Evaluation of the study results showed that the As levels were within the normal ranges for our country's acceptable limits. The results showed that there was no serious hazard in the samples in terms of the arsenic analysed from Ýstanbul fish market. Keywords: Arsenic, marine pollution, Mediterranean mussel. GÝRÝÞ Bu araþtýrmanýn amacý, ülkemizde yüksek ekonomik deðere sahip olan Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis (L., 1819)'sinde arsenik düzeylerini belirlemektir. Su ürünlerinde toksik aðýr metal seviyelerinin araþtýrýlmasý insan ve toplum saðlýðý açýsýndan çok önemlidir. Bu nedenle Ýstanbul balýk halinden alýnan tüketime hazýr halde olan midyelerde bulunabilecek arsenik düzeyleri araþtýrýlmýþtýr. Ýstanbul Boðazý'nýn evsel ve sanayi atýklar tarafýndan kirletildiði de yapýlan birçok araþtýrma tarafýndan gösterilmektedir (Topçuoðlu 1995, Baþsarý ve ark. 2000, Göksu 2005). Bu çalýþmalarda deniz sularýnda aðýr metal kirliliðinin araþtýrýlmasýnda balýklar, deniz yosunlarý ve genellikle midyeler kullanýlmýþtýr. Civa, kadmiyum, kurþun, bakýr, nikel, çinko, krom ve arsenik gibi aðýr metaller belli deriþimlerin üzerinde toksik etki yaptýklarý ve bir organizmadan diðerine geçiþleri sýrasýnda deriþimi artabildiði için önem kazanmýþtýr. Midyeler, sudaki organik maddeleri ve fitoplanktonu filtre ederek beslenen canlýlardýr. Midyeler suyu süzme iþlemi sýrasýnda toksik maddeleri de filtre edebilirler. Kirlilik, besin zincirleri boyunca ilerlemekte ve insanlar dahil tüm canlýlara zarar vermektedir (Julsham ve Grahl-Nielsen 1996, Bat ve ark. 1999). Atýk materyaller olarak bilinen maddeler arasýnda aðýr metaller uzun süreli No: 61,

2 F. E. KAYHAN, N. BALKIS, A. AKSU problemler yaratýrlar. Bu maddeler sadece organizmalarda birikmekle ve böylece gýda zincirlerini dolaþmakla kalmazlar, ayrýca ekosistemde tehlikeli konsantrasyonlarda uzun süreyle kalabilirler (Francesconi ve Edmonds 1998). Deniz suyunda bulunan bazý aðýr metallerin toksisite sýrasý Hg>Cd>Ag>Ni>Pb>As>Cr>Sn>Zn þeklindedir. Organik maddeye baðlý olan metaller biyolojik aktiviteler sýrasýnda kullanýlabilir ve oksik koþullar altýnda organik maddenin bozuþmasý ile çözünmüþ olarak tekrar serbest hale geçer (Balkýs ve Algan 2005). Arsenik bileþiklerinin toksisitesi kimyasal yapý ve fiziksel özelliklerine göre deðiþir. Ýnorganik bileþikler, organiklere göre; üç deðerlikliler ise, beþ deðerliklilere göre daha toksiktir. Aðýr metaller de, metaller gibi canlý bünyesine deriden geçerek ve doðrudan besin yoluyla sindirim sistemine alýnarak katýlýrlar. Canlý bünyesine alýnan bu metallerin biyobirikimi her organ ve dokuda farklýdýr. Arseniðin etki mekanizmasý kükürt ihtiva eden enzimlerle reaksiyona girmesine baðlanmaktadýr. Arsenik özellikle karaciðer, kemik dokusu, deri ve týrnakta birikir (Francesconi ve ark. 1999, Þener ve Yýldýrým 2000, Clowes ve Francesconi 2004). Deniz ürünlerinde arsenik miktarý tolerans sýnýrlarýnýn üzerine çýkabilir. Örneðin morinanýn karaciðer yaðýnda, yengeçte ve planktonlarda yüksek oranda arseniðin saptandýðý bazý çalýþmalar vardýr (Yaðmur ve Hancý 2002). Su canlýlarýndaki aðýr metal birikim düzeyi yaþ, habitat ve beslenme davranýþýna baðlýdýr. Aðýr metal deriþimleri kýyý bölgelerde ve kapalý denizlerde, açýk denizlerden daha fazladýr (Egemen 2000). Arseniðin organizmalardaki birikimi ve etkileri, arseniðin bileþiðinin özelliklerine baðlýdýr ve embriyolarda kronik etkilere, DNA hasarlarýna veya kanserlere sebep olabilir (Dons ve Beck 1993, Berg ve ark.1997). MATERYAL VE METOT Bu çalýþmada kullanýlan midyeler (Mytilus galloprovincialis L., 1819) 2004 yýlýnda Ýstanbul Anadolu Kavaðý bölgesinden toplanýp, balýkçýlar tarafýndan Ýstanbul balýk haline getirilmiþtir (Þekil 1). Alýnan örnekler analiz zamanýna kadar derin dondurucuda bekletilmiþtir. Analiz öncesi temizlenen, deniz suyundan arýndýrýlan ve iþleme hazýr hale getirilen midyelerin et kýsýmlarý etüvde kurutulmuþtur. Arsenik tayininde etüvde kurutma iþleminde en fazla º C'lik bir sýcaklýk aralýðý yeterlidir. Bu iþlemdeki temel ilke organik dokuyu 2 Þekil 1. Ýstanbul Boðazý haritasý. tamamen kurutmaktýr. Bu sayede örnekler dövülerek un haline getirilmiþ ve homojen bir karýþým elde edilmiþtir. Bu þekilde yöntemde element kaybýnýn önüne geçilmiþtir. Çözünürleþtirme metodunda kurutulan örneklerin her biri 250 mg tartýlarak plastik tüplere aktarýlmýþtýr. Üzerlerine 10 ml HCl+HNO 3 (4:1) karýþýmýndan eklendikten sonra, oda sýcaklýðýnda bir buçuk saat beklemeye býrakýlmýþtýr. Örnekler daha sonra 90 º C'de 2 saat su banyosunda çözünürleþtirilmiþtir. Tüplerdeki sývýnýn bir kýsmý çözünürleþtirme iþlemi sýrasýnda buharlaþmýþ olabileceðinden üzerlerine üstteki asit karýþýmýndan 10 ml'ye tamamlanacak þekilde ilave edilmiþtir. Buzdolabýnda bir gün bekletilen tüpün içindeki berrak faz kýsmýndan 1 ml alýnýp üzerine, 9 ml 5 M HCl eklenerek, Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi (AAS) cihazýnda okunmak üzere buzdolabýnda saklanmýþtýr. Analizi yapýlacak örneklerden, standart çözeltilerinden ve körden 10 ml alýnmýþ, üzerlerine 1 ml %20'lik KI çözeltisinden eklenmiþ ve 3 saat bekletildikten sonra AAS'de hidrür sisteminde okunmuþtur. Bu þekilde hazýrlanan örnekler buzdolabýnda +4 º C'de 6 ay kadar bekletilebilirler (Siemer ve ark. 1976, Loring ve Rantala 1992). Midyelerdeki arsenik miktarlarýnýn tespit edilmesinde aðýr metal ölçümleri için SHIMADZU 6701 F modeli Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri cihazý kullanýlmýþtýr. Analizler sýrasýnda kullanýlan tüm kimyasallar analitik saflýktadýr ve kullanýlan saf su ise bidistiledir. Analizler sonucu elde edilen verilerin istatistiksel deðerlendirilmesinde Windows SPSS bilgisayar istatistik programý kullanýlmýþtýr. No: 61, 2006

3 Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde... BULGULAR Ýstanbul balýk halinden elde edilen tüketime hazýr haldeki midyelerde arsenik kirliliðini tespit etmek amacýyla yapýlan bu çalýþma sonucunda analiz edilen midye örneklerinde arsenik seviyeleri en yüksek 0,098 mg/kg As ve en düþük 0,019 mg/kg As olarak ölçülmüþtür. Analiz sonuçlarý Tablo 1'de gösterilmiþtir. Analizleri yapýlan midye örneklerinden elde edilen bu deðerler, T.C. Çevre Bakanlýðý ve Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) için kabul edilebilir deðerler ile karþýlaþtýrýlmýþ ve arsenik düzeylerinin normal sýnýrlar içinde olduðu gözlenmiþtir (Anonymous 1984, Anonymous 2001). Yukarýdaki tabloya göre, bu çalýþmada en yüksek As deðeri, 9. nolu örnekte 0,098 mg/kg, en düþük As deðeri 7. nolu örnekte ise 0,019 mg/kg olarak bulunmuþtur. Tüm deðerler normal ve kabul edilebilir sýnýrlar içindedirler (Tablo 2). Ýncelenen örneklerin analizleri sonucunda As düzeyleri bakýmýndan aralarýnda istatistik açýdan anlamlý bir fark bulunamamýþtýr (p<0,05). TARTIÞMA Ýstanbul kenti, Marmara Denizi için önemli bir kirletici kaynaðýdýr. Kirliliðin en yoðun olduðu deniz ortamý insanlýðýn gelecekteki gýda deposu olma özelliðini hýzla kaybetmektedir. Oysa protein kaynaðý olarak denizlerimizde yaþayan her canlý çok deðerlidir. Aðýr metal kirliliðini tespit çalýþmalarýnýn planktonlardan balýklara kadar tüm sucul canlýlarda, ayrýca deniz sedimenti gibi cansýz materyallerde bile ritmik olarak sürekli yapýlmasý gerekmektedir. Marmara Denizi ve Ýstanbul Boðazý'ndan seçilen dokuz farklý istasyondan ve farklý derinliklerden toplanan midyelerde (M. edulis L., 1758) toplam arsenik düzeyini saptayan bir araþtýrma 1987 yýlýnda Uzunören tarafýndan yapýlmýþtýr. Çalýþmada ortalama en düþük toplam arsenik düzeyi Ýstanbul Boðazý'nýn Karadeniz'e yakýn olan bölgesinde 0,99±0,16 mg/kg As, en yüksek düzeyi ise Ýzmit Körfezi'nin giriþinde 1,6±0,3 mg/kg As olarak bulunduðu belirtilmiþtir. Yapýlan çalýþmada arsenik birikim düzeyinin sadece bölgesel kirliliðe göre deðil, ayný zamanda midyenin büyüklüðüne ve derinliðe göre de deðiþim gösterdiði sonucuna varýlmýþtýr (Uzunören 1987). Bu çalýþmada bulunan arsenik düzeyleri ile Uzunören'in çalýþmasý arasýnda oldukça önemli farklar olduðu söylenebilir. Argese ve ark. (2005), Ýtalya'nýn Venedik Lagünü'ndeki M. galloprovincialis türü midyelerde arsenik bileþiklerinin daðýlýmýný inceleyen bir araþtýrma yapmýþlardýr. Midyenin Tablo yýlýnda Ýstanbul balýk halinden alýnan tüketime hazýr durumdaki midyelerde ölçülen arsenik (As) düzeyleri. Toplam n: 120 midye örneði kullanýldý. X±sx: Aritmetik ortalama ± Standart hata Tablo Mayýs 1991 tarih ve sayýlý Resmi Gazeteye göre su ürünlerinde arsenik (As)'in en fazla kabul edilebilir deðerleri (Anonymous 1984, Anonymous 2001). hepatopankreasýnda (sindirim bezleri) bulunan arsenik bileþikleri birikimi oranýnýn, diðer yumuþak dokulara oranla daha fazla olduðunu belirtmiþlerdir (Argese 2005). Potansiyel kirletici olarak kabul edilen bazý aðýr metallerin (Ag, As, Cr, Hg, Sb, Ba, Br, Ca, Co, Cs, Fe, Na, Sr, Zn) Diplodon chilensis (Gray 1828) türü midyelerdeki akümülasyonunun araþtýrýldýðý bir çalýþmada ise, hepatopankreas ve tüm yumuþak dokuda yüksek düzeyde tespit edildiði Arjantin'li araþtýrýcýlar tarafýndan rapor edilmiþtir (Guevara ve ark. 2004). Avrupa ülkeleri midye izleme projesi kapsamýnda Norveç'de Bergen kýyýsal bölgesinde tek mevsimde 23 farklý noktadan toplanan M. edulis türü midyelerde Cu, Zn, As, Ag, Cd, Hg ve Pb birikimleri araþtýrýlmýþtýr. Çalýþmadan elde edilen sonuçlar, 1993 yýlýnda elde edilenler ile karþýlaþtýrýlýnca As, Ag, Cd ve Hg düzeylerinin normal ölçülerde kaldýðý gözlenmiþtir (Airas ve ark. 2004). Ýtalya'nýn Venedik Körfezi ve Sardunya Adasý kýyýlarýndaki M. galloprovincialis türü midyelerde potansiyel arsenik bileþiklerinin araþtýrýldýðý bir çalýþmada, total arsenik birikimi incelenmiþtir. Çalýþmada ayrýca Hg, Pb ve Cd miktarlarý da araþtýrýlmýþ ve total arsenik dýþýnda tüm metallerin düzeylerinin Hýrvatistan Saðlýk Bakanlýðý'nca kabul edilebilir sýnýr deðerler içinde olduðu belirtilmiþtir (Juresa ve Blanusa 2003). Hong Kong'da tüketilen bazý deniz ürünlerindeki arsenik miktarlarýnýn No: 61,

4 F. E. KAYHAN, N. BALKIS, A. AKSU saptandýðý bir çalýþmada, midye analizleri içinde dokuz örnekten ikisinde çok yüksek bulgular (7,7 mg/kg ortalama As) edinilmiþtir. Bunun sebebinin Güney Çin Denizi'ndeki komþu ülkelerin yerel endüstriyel faaliyetleri sonucunda gerçekleþtiði düþünülmektedir (Man ve He 2000). Van Gölü'nden toplanan midye (Unio stevenianus Krynicki, 1837) örneklerinde arsenik düzeylerinin tespit edildiði bir araþtýrmada ise mevsimsel olarak sýnýflandýrýlan toplam 120 midyede çalýþýlmýþtýr. Analiz edilen midyelerde, arsenik düzeyleri 0,06±0,05 mg/kg As olarak bulunmuþtur. Elde edilen bu rakamlar, ülkemiz ve diðer bazý ülkeler için kabul edilebilir deðerler içinde olduðu için Van gölündeki midyelerde U. stevenianus türü midyelerde aðýr metal kirliliði olmadýðý rapor edilmiþtir (Yarsan ve ark. 2000). Sonuç olarak, bu çalýþmada tüm gruplarda arsenik seviyeleri M. galloprovincialis türü midyelerde kabul edilebilir deðerler içinde bulundu. En yüksek deðer olarak, 9. nolu grupta 0,098±0,024 mg/kg As bulunurken, 7. nolu grupta 0,019±0,018 mg/kg As bulunmuþtur. Bu çalýþmadaki istatistik deðerlendirmelerde örnekler arasýnda önemli bir fark gözlenmedi. Bu çalýþmada elde edilen arsenik düzeylerinin Türk standartlarý ile karþýlaþtýrýldýðý zaman oldukça düþük sýnýrlar içinde kaldýðý görülmüþtür. Ýstanbul balýk halinden alýnan midyelerde saptanan arsenik düzeylerinin insan saðlýðý açýsýndan zararsýz düzeyde olduðu tespit edilmiþtir. KAYNAKLAR Airas S, Duinker A, Julshamn K (2004) Copper, zinc, arsenic, cadmium, mercury and lead in Blue mussels (Mytilus edulis) in the Bergen Harbor Area. Western Norway. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 73, 2, Anonymous (1984) Arsenic. Guidelines for drinking-water quality. Vol. 1, Recommendations, World Health Organization, 53, Geneva. Anonymous (2001) T.C. Tarým Orman ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Su Ürünleri yönetmeliðinde deðiþiklik yapýlmasýna dair yönetmelik tarihli, sayýlý Resmi Gazete. Argese E, Bettiol C, Rigo C, Bertini S, Colomban S, Ghetti PF (2005) Distribution of arsenic compounds in Mytilus galloprovincialis of the Venice lagoon, Italy. Sci Total Environ 15, 1-3, Balkýs N, Algan O (2005) Marmara Denizi yüzey sedimentlerinde metallerin birikimi ve denetleyen mekanizmalar. Deniz Kirliliði, Tüdav Yayýnlarý No: 21, Ýstanbul. Baþsarý A, Türkmen G, Akyüz T (1998) Ýstanbul Boðazý'ndan toplanan Mytilus galloprovincialis örneklerinde eser ve toksik element düzeyleri. Ýstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi 25, 1, Bat L, Gündoðdu A, Öztürk M, Öztürk M (1999) Copper, zinc, lead and cadmium concentrations in the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis (L. 1718) from the Sinop coast of the Black Sea. Turk J Zool 23, Berg V, Erikson GS, Iverson PE. (1997) Strategies for monitoring of contamiants in marine organisms in Norwegian harbours and fjords. Norwegian State Food Control Reports. 94, Clowes LA, Francesconi KA (2004) Uptake and elimination of arsenobetaine by the mussel Mytilus edulis, (L., 1758) is related to salinity. Comparative Biochemistry and Physiology Part C 137, Dons C, Beck PA (1993) Priority hazardous substances in Norway. Norwegian State Pollution Control Reports 93, Egemen Ö (2000) Çevre ve Su Kirliliði. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayýnlarý No: 42, Bornova-Ýzmir. Francesconi KA, Edmonds JS (1998) Arsenic species in marine samples. Croa Chem Acta 71, 2, Francesconi KA, Gailer J, Edmonds JS, Goessler W, Irgolic KJ (1999) Uptake of arsenic-betaines by the mussel Mytilus edulis. Comp. Biochem. and Physiology Part C, 122, Göksu MZL, Akar M, Çevik F, Fýndýk Ö (2005) Bioaccumulation of some heavy metals in two bivalvia species. Turk J Vet Anim Sci 29, Guevara SR, Bubach D, Vigliano P, Lippolt G, Arribere M (2004) Heavy metal and other trace elements in native mussel Diplodon chilensis from Northern Patagonia Lakes, Argentina. Biol Trace Elem Res 102, 1-3, No: 61, 2006

5 Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde... Julshamn K, Grahl-Nielsen O (1996) Distribution of trace elemets from industrials discharges in the Hardangerfjord, Norway. A multivariate data-analysis of saithe, flounder, and blue mussel as sentinel organisms. Marine Pollution Bulletin 32, Juresa D, Blanusa M (2003) Mercury, arsenic, lead and cadmium in fish and shellfish from the Adriatic Sea. Food Addit Contam 20, 3, Loring DH, Rantala RTT (1992) Manuel for the chemical analysis of marine sediments and suspended particulate matter. Earth Science Reviews 32, Man CK, He XW (2000) Arsenic in dried seafood consumed in Hong Kong. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 246, 1, Siemer DD, Koteel P, Jaiwala V (1976) Optimization of arsine generation in atomic absorption arsenic determinations. Analytical Chemistry 48, 6, Þener S, Yýldýrým M (2000) Veteriner Toksikoloji. Teknik Yayýncýlýk, Ýstanbul. Topçuoðlu S, Kýrbaþoðlu Ç, Balkýs N (2004) Heavy metal concentrations in marine algae from the Turkish Coast of the Black Sea, during J. Black Sea/Mediterranean Environment 10, Uzunören N (1987) Aðýr metallerle kirlenmiþ sulardan toplanan midyeler ve benzeri deniz ürünlerinde aðýr metallerden arsenik ve türevleri ile kirlenme düzeylerinin saptanmasý. Doktora Tezi, Ýstanbul Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul. Yaðmur F, Hancý H. (2002) Arsenik. Sürekli Týp Eðitimi Dergisi 11, 7, Yarsan E, Bilgili A, Türel Ý (2000) Van Gölü'nden toplanan midye (Unio stevenianus) örneklerindeki aðýr metal düzeyleri. Turk J Vet Anim Sci 24, No: 61,

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Concentration of heavy metals in Penaeus semiculatis Tissue at Mersin Gulf

Concentration of heavy metals in Penaeus semiculatis Tissue at Mersin Gulf Mersin Körfezinde Penaeus semiculatis un Dokularında Ağır Metal Konsantrasyonları Hikmet Y. ÇOĞUN*, Mehmet ŞAHİN*, Ahmet TOPALBEKİROĞLU*, Gönül URAS*, Özgür FIRAT**, Utku GÜNER***, Tüzün A. YÜZEREROĞLU****,

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi DENİZ ÇAYIRLARI (Posidonia oceanica) KULLANILARAK BAZI METAL İYONLARININ BİYOSORPSİYONLA UZAKLAŞTIRILMASI Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

Murat Nehri nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Murat Nehri nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 85-90, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Aysun TÜRKMEN

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Aysun TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Aysun TÜRKMEN Adres Telefon E-posta : Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kimya Bölümü :0454 3101000-1469 :aturkmen72@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :02.04.1972 3. Unvanı

Detaylı

Mersin Sahilinde Makroalg (Ulva Sp. ve Enteromorpha Sp.) ve Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi

Mersin Sahilinde Makroalg (Ulva Sp. ve Enteromorpha Sp.) ve Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi Ekoloji 21, 82, 47-55 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.827 Mersin Sahilinde Makroalg (Ulva Sp. ve Enteromorpha Sp.) ve Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi Mehmet Tahir ALP 1*, Ozgür OZBAY 2,

Detaylı

Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860) nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860) nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 28(1),13-19, 2016 28(1),13-19, 2016 Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860) nin Ağır Metal

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Karacaören-II Baraj Gölü ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi

Karacaören-II Baraj Gölü ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi Ekoloji 21, 82, 65-70 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.829 Karacaören-II Baraj Gölü ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi Ismail KIR *, Hulya

Detaylı

MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNİN, GEDİZ NEHRİNİN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNİN, GEDİZ NEHRİNİN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ http://www.trakya.edu.tr/enstituler/fenbilimleri/dergi/net/index.htm Trakya Univ J Sci, 5(2): 135-139, 2004 ISSN 1302 647X DIC: 117OMMT520412040105 MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNİN, GEDİZ

Detaylı

Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi

Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 2010, 5 (2): 179-186 Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi İsmail Kır 1, *, Yusuf Tuncay 2 1 Süleyman

Detaylı

Yumuşakçalarda (Molluska) Yapılan Ağır Metal Çalışmaları

Yumuşakçalarda (Molluska) Yapılan Ağır Metal Çalışmaları Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (1): 35-42, 2010. Derleme Yumuşakçalarda (Molluska) Yapılan Ağır Metal Çalışmaları Kübra ATABEYOĞLU 1, Muhammed ATAMANALP 1 1. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

KARADENİZ DE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

KARADENİZ DE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ 1 T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ERDEMLİ, İÇEL VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ - YOMRA, TRABZON KARADENİZ DE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758) larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758) larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 69 74 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 INVESTIGATION OF SOIL CONTAMINATED BY LEAD, CADMIUM, MERCURY AND NICKEL Sevil VELİ *1, Savaş AYBERK 1, Banu

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Ulva rigida daki Ağır Metal (Pb, Cu, Zn ve Fe) Düzeyleri (Dardanel, Çanakkale)

Araştırma Makalesi / Research Article. Ulva rigida daki Ağır Metal (Pb, Cu, Zn ve Fe) Düzeyleri (Dardanel, Çanakkale) BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 4(1), 35-42, 2015 4(1), 35-42, 2015 Araştırma Makalesi / Research Article Ulva rigida daki Ağır Metal (Pb, Cu, Zn ve Fe) Düzeyleri (Dardanel, Çanakkale)

Detaylı

halimavci77@gmail.com, avci@kilis.edu.tr Tel: 0348 822 23 50 1468; Fax: 0348 822 23 51 GSM: 0506 305 99 57 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans Dicle 1991

halimavci77@gmail.com, avci@kilis.edu.tr Tel: 0348 822 23 50 1468; Fax: 0348 822 23 51 GSM: 0506 305 99 57 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans Dicle 1991 Ünvanı Adı-Soyadı Doç. Dr. Halim Avcı Doğum Tarihi ve Yeri Genç 27.01.1970 Fakülte Fen Edebiyat Bölüm Kimya E-posta/Web Telefon/Faks halimavci77@gmail.com, avci@kilis.edu.tr Tel: 0348 822 23 50 1468; Fax:

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8-Sayı/No: 1 : 131-138 (2007) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ABANT GÖLÜ SUYUNDA BAZI

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

Giresun Sahillerinde Denize Dökülen Aksu Deresi Balıklarında Metallerin Biyolojik Birikimi

Giresun Sahillerinde Denize Dökülen Aksu Deresi Balıklarında Metallerin Biyolojik Birikimi KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 6(14):45-53, 2016 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Giresun Sahillerinde Denize Dökülen Aksu Deresi Balıklarında Metallerin

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDAN VE İZMİT KÖRFEZİNDEN AVLANAN İSTAVRİT BALIKLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDAN VE İZMİT KÖRFEZİNDEN AVLANAN İSTAVRİT BALIKLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : 205-209

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Antalya Körfezi'nde Yetiþtiriciliði Yapýlan Mavi Yüzgeçli Orkinoslarýn (Thunnus thynnus) Karaciðer ve Kas Dokularýnda Kurþun (Pb) Düzeyleri

Antalya Körfezi'nde Yetiþtiriciliði Yapýlan Mavi Yüzgeçli Orkinoslarýn (Thunnus thynnus) Karaciðer ve Kas Dokularýnda Kurþun (Pb) Düzeyleri Ekoloji 19, 76, 65-70 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.767 ARAÞTIRMA NOTU Antalya Körfezi'nde Yetiþtiriciliði Yapýlan Mavi Yüzgeçli Orkinoslarýn (Thunnus thynnus) Karaciðer ve Kas Dokularýnda Kurþun (Pb)

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ

İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ Filiz KÜÇÜKSEZGİN, Aynur KONTAŞ, Oya ALTAY, Esin ULUTURHAN, Enis DARILMAZ DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İZMİR E-Posta: filiz.ksezgin@deu.edu.tr

Detaylı

Türkiye Denizleri nden Yakalanan Dil Balığı (Solea solea L., 1758) Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Türkiye Denizleri nden Yakalanan Dil Balığı (Solea solea L., 1758) Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Türkiye Denizleri nden Yakalanan Dil Balığı (Solea solea L., 1758) Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Aysun TÜRKMEN* * Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi

Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi Cilt: 13 Sayý: 49 1-5, 2003 Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi Mustafa KALAY, A. Erdem DÖNMEZ, C. Erkin KOYUNCU

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 17 İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma AKÇADAĞ Emrah UYSAL ÖZET TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Kimya Grubu Laboratuvarları yeterlilik testlerinin önemini

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

*M. Perçin Piner Olgunoğlu, Sevim Polat. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01330 Balcalı, Adana, Türkiye *E mail: mineper@cu.edu.

*M. Perçin Piner Olgunoğlu, Sevim Polat. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01330 Balcalı, Adana, Türkiye *E mail: mineper@cu.edu. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 25 30 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İskenderun Körfezi nde

Detaylı

Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Üzerİne. on Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Acute Toxicity of Lead (II) Nitrate Pb(NO 3

Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Üzerİne. on Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Acute Toxicity of Lead (II) Nitrate Pb(NO 3 KURŞUN NİTRAT IN Pb(NO 3 Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Üzerİne Akut Toksİsİtesİ Acute Toxicity of Lead (II) Nitrate Pb(NO 3 on Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Kahraman SELVİ Çanakkale Onsekiz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN RED PANDORA (PAGELLUS ERYTHRINUS) ALONG THE AEGEAN SEA COAST

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN RED PANDORA (PAGELLUS ERYTHRINUS) ALONG THE AEGEAN SEA COAST EGE DEN Z KIYILARINDA KIRMA MERCANDA (Pagellus erythrinus) A IR METAL B R K M ES N ULUTURHAN, F L Z KÜÇÜKSEZG N VE BÜLENT C HANG R Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, zmir

Detaylı

NWSA-Veterinary Sciences Received: September 2012 NWSA ID: B0022 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Veterinary Sciences Received: September 2012 NWSA ID: B0022 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7339 Status : Original Study NWSA-Veterinary Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.3B0022 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Gülsüm Öksüztepe

Detaylı

Fen Bilimleri Enstitüsü Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji ABD, Hidrobiyoloji BD

Fen Bilimleri Enstitüsü Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji ABD, Hidrobiyoloji BD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FATMA KOÇBAŞ Doğum Tarihi: 30.11.1970 Ünvanı: Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans BİYOLOJİ /Zooloji Ege Üniversitesi,

Detaylı

Batı Karadeniz Şelfi nde Suda, Midyede ve Yüzey Sedimentlerinde Metal Kirliliği

Batı Karadeniz Şelfi nde Suda, Midyede ve Yüzey Sedimentlerinde Metal Kirliliği Ekoloji 21, 82, 56-64 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.828 Batı Karadeniz Şelfi nde Suda, Midyede ve Yüzey Sedimentlerinde Metal Kirliliği Nuray BALKIS *, Abdullah AKSU Istanbul University, Chemical Oceanography,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI ZEYNEP AYDOĞAN¹ MEHMET BEKTAġ¹ Prof. Dr. ÜMĠT ĠNCEKARA¹ Prof. Dr. ALĠ GÜROL² ¹Atatürk

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. N. Mücellâ MÜFTÜOÐLU - Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMÝRER ARAÞTIRMA MAKALESÝ Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 7-12 Arþ. Gör. Fadime ATEÞ -

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR, Abdullah ZARARSIZ, Yakup KALAYCI, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL SEMPOZYUMU 7-9 EKİM 2015 İZMİR

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi

Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 6(14):99-105, 2016 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ

KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs 213 KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ CEMİLE OZCAN 1 ÖZET Bu çalışma Kırklareli ilinde yetişen hasır otu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ Gamze Güngör (1), Göksel N. Demirer (2) (1) Araþtýrma Görevlisi,

Detaylı