İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN YERİ VE ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN YERİ VE ÖNEMİ"

Transkript

1 531 İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN YERİ VE ÖNEMİ ÇOLAK, Filiz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Türk-Amerikan Münasebetlerinin Kuruluş Devresine Genel Bir Bakış Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığını ilanının ertesi yılında, 1784 ten itibaren, ticari açıdan Osmanlı Devleti ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu konuda, Osmanlı Devleti nin değil, fakat esas itibarıyla Birleşik Devletlerin çok daha fazla çaba harcadığına şüphe yoktur. Amerikan Kongresi nin, 7 Mayıs 1784 te Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve John Adams ı, ticaret ve dostluk antlaşmaları yapmak üzere görevlendirdiği ülkeler arasında Osmanlı Devleti de vardı. Bu da Amerikan tüccarlarını yakalayan veya taciz eden Cezayir Korsanlarının Osmanlı Padişahlarını tabii olarak kabul etmesinden ileri geliyordu. Zira Amerika nın İngiltere ile barış antlaşması imzalamasından sonra, Amerikan gemileri, Akdeniz de artık İngiliz bayrağının himayesinden mahrum kalmışlardı. Ancak sonradan Adams ve Jefferson Babıali ile anlaşma yapmak fikrinden vazgeçtiler. Osmanlı Devleti ile bir dostluk antlaşması yapmak üzere ikinci teşebbüs, Amerika nın Londra ortaelçisi Rufus King den geldi. Osmanlı Devleti ile bir dostluk ve ticaret antlaşmasının, Amerika ya birtakım faydalar sağlayacağına King i ikna edenler, 1799 Haziranı başlarında, Londra daki Osmanlı meslektaşı İsmail Ferruh Efendi yi ziyaret etmesini sağlamışlardır. Bu ziyarette King, Hükûmeti nin Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkileri kurmak istediğini bildirmiş ve bu maksatla İstanbul a elçi göndermeyi teklif etmiştir (Dr. Orhan Köprülü, Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri, Belleten, Cilt: LI, Ağustos 1987, Sayı: 200, s ). Ancak bu teşebbüs sonuçsuz kalmıştır. Çünkü, 1798 Temmuzunda Fransa nın Mısır a asker çıkarması üzerine, 1799 Ocak ayında Osmanlı Devleti İngiltere ile ittifak antlaşması imzalamıştı. Bu durumda Padişah bir ayaklanma sonunda İngiltere den ayrılmış olan ABD ile dostluk antlaşması kurmayı uygun görmedi (Prof. Dr. Ercüment Kuran, XIX. Yüzyılda Osmanlı Türklerinin Amerika yı Tanıması, 500. Yılında Amerika, Yayına Hazırlayan: Recep Ertürk-Hayati Tüfekçioğlu, İstanbul 1994, 39-44). ABD nin Osmanlı Devleti ile ilişkileri, bu resmi girişimlerin dışında, gayri resmi olarak daha erken tarihlerde başlamıştır. Gemi teknolojisindeki gelişmelerin de katkısı ile Amerikan tüccarı deniz aşırı ülkeler arasında ticaret yapmaya başlamışlardır. İşte bu çerçevede Amerikalı tüccarların Türklerle ilk teması, zahiren de olsa Osmanlı idaresine bağlı Kuzey Afrika Beylikleri nde

2 532 vuku bulmuştur. ABD, Cezayir le 1795 te, Trablus ile 1796 da ve Tunus ile 1797 de Dostluk ve Barış Antlaşması imzalamıştı (Nuri Doğan, Cumhuriyet Öncesi Türk Amerikan Ticaret Antlaşmaları, İstanbul, 1996, s ). Bu antlaşmalarla birlikte Amerikalı tüccarlar Akdeniz de serbest dolaşmak için Ocaklar a yıllık bir vergi, ayrıca mühimmat ve kıymetli hediyeler de vermek mecburiyetinde idiler (Doç. Dr. Mine Erol, Osmanlı İmparatorluğu nun Amerika Birleşik Devletleri ile Yaptığı Ticaret Antlaşmaları, Konya, basım yılı yok, s. 9) yazında söz konusu vergiyi Cezayir e getiren Amerikalı Kaptan William Bainbridge Dayı Mustafa Paşa nın Padişah a sunduğu hediyeleri İstanbul a götürmeye zorlanmış, o da bu görevi mecburen kabul etmiştir (Prof. Dr. Ercüment Kuran, agm, s ). Bainbridge komutasındaki George Washington adlı gemi Akdeniz e giren ilk Amerikan harp gemisi olmuş ve 9 Kasım 1800 de İstanbul Limanı na girmiştir. 7 hafta İstanbul da kalan Albay Bainbridge ve mürettebatı 30 Aralık 1800 de şehirden ayrılmıştır(dr. Orhan Köprülü, agm, s. 929) yılı sonlarında Amerika, Luther Bradish i İstanbul a gönderdi. Onun dostluk antlaşması imzalaması hususunda Babıali ye sunduğu teklif, II. Mahmut un iradesi üzerine, Bab-ı Fetva da toplanan Meclis te görüşüldü. Reisülküttab ın hazırladığı lahiya okunduktan sonra, Meclis e katılanlar düşüncelerini söylediler. Sonuçta ABD ile anlaşma yapılmasında Osmanlı Devleti nin menfaati olmadığı kararına varıldı. Bu kararın alınmasında yine İngiltere yi gücendirmemek düşüncesi ağırlık taşımaktadır (Prof. Dr. Ercüment Kuran, agm, s. 40 ; Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Türkiye İle Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Münasebetlere Ait Arşiv Vesikaları, A.Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: V, Sayı: 8-9, Ankara 1967, s. 292) li yılların sonunda ABD yönetimi yeni bir girişimde daha bulundu. Cumhurbaşkanı Andrew Jackson, Osmanlı Devleti ile resmî ilişkilerin kurulabilmesi için Akdeniz Filosu Komutanı James Biddle, Charles Rhind ve David Offley i Osmanlı Devleti ile bir dostluk ve ticaret antlaşması yapmaları için 12 Eylül 1829 da görevlendirdi (Doç. Dr. Mine Erol, age, s. 12). Görüşmeler 8 Şubat 1830 da İstanbul da başladı. Bu kez zamanlama çok uygundu. Çünkü Yunan ayaklanması sırasında Osmanlı Devleti bütün Avrupa yı karşısında bulmuş ve özellikle 27 Ekim 1827 de Navarin de Osmanlı donanması ortak Avrupa donanması tarafından tahrip edilmiş ve yakılmıştı. Bu gelişme, Osmanlı Devleti ni bir yandan Avrupa dışında bir müttefik aramaya sevk ederken, diğer yandan da kaybettiği donanmasını yeniden ve hızla ve bir dış yardımla inşa zarureti ile karşı karşıya bırakmıştı. Bu nedenle 45 yıldır kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan Amerika nın girişimlerine bu kez cevap vererek, Amerika ile 7 Mayıs 1830 da Seyri Sefain ve İcrayı Ticarete Dair bir Muahede-i Hümayun imzalamıştır (Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri (Açıklamalı), Ankara, 1991, s. 1: Antlaşma nın Türkçe ve İngilizce metinlerini de bu eserde görmek mümkündür. s. 3-13: Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, agm, s. 288).

3 533 Dokuz maddeden oluşan bu antlaşma ile ABD ye ilk defa en imtiyazlı Devletlere tanınan haklar tanınmış oluyordu. Amerikalı tüccarları Osmanlı Devleti ne geldiği zaman en imtiyazlı Devletler kadar mal ve gümrük vergisi ödeyecekti. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ne de aynı haklar tanınmış oluyordu. Bu antlaşmanın ikinci maddesi ile Amerikalılar Osmanlı Devleti nin herhangi bir bölgesinde ticaret merkezleri kurma ve oralara konsolos ve başkonsolos atama hakkını elde etmiş oluyordu. Osmanlı Devleti ne de aynı haklar tanınmıştı. Antlaşmanın üçüncü maddesi ile Amerikalılara dinine ve milliyetine bakılmaksızın herhangi bir şahsı simsar olarak kullanma hakkı tanınıyordu. Amerika tüccar gemilerine geliş gidişlerinde gümrük memurları tarafından Osmanlı Devleti nin gemilerine yapılan yoklama kadar yoklama yapılmasını sağlamıştı. Dördüncü madde ile Amerikalılara Kapitülasyon haklarından faydalanma imkânı sağlanmaktadır. Beşinci madde ile Osmanlı Devleti nin çıkarları da düşünülmüş ve Osmanlı reayasının gemilerine Amerikan bayrağı çekerek Amerika ya tanınan haklardan faydalanması olanağı kaldırılmıştır. Altıncı maddeye göre Osmanlı gemileri ile Amerikan gemileri birbirlerine rastladıklarında denizcilik usulüne göre birbirlerini selamlayacaklardı. Yedinci madde ile Amerikan tüccar gemilerine boğazlardan geçerken en imtiyazlı Devletlere tanınan geçiş hakkı Amerika ya da tanınmaktadır. Sekizinci madde, her iki tarafın tüccar gemilerinin sahip ve kaptanlarına harp malzemeleri yükleme husussunda zor kullanmayacağı teminatını vermektedir. Dokuzuncu ve son maddede, taraflardan birinin tüccar gemileri kazaya uğrarsa kurtarılan tayfa ve eşyaların en yakın Amerikan konsolosluğuna teslim edileceği belirtilmektedir (Doç. Dr. Mine Erol, age, s ). Bunların yanı sıra antlaşmanın birde ayrı ve gizli maddesi bulunmaktaydı. Bu maddeyle Amerikan kerestesinin bol ve sağlam olması ve inşaat masraflarının ucuzluğunu göz önünde bulunduran Osmanlı Devleti nin, ABD ye savaş gemileri inşa ettirmek istemesi hâlinde, İstanbul daki Amerikan temsilcisinin, istenilen cins ve ebattaki geminin fiyat ve inşa süresini Babıali ye bildirmesi, bunun uygun bulunması hâlinde tarafların görevlendirdikleri kişiler arasında sözleşme yapılarak gemilerin zamanında teslim edilmesi üzerine mutabakata varılmaktaydı. ABD Anayasası na göre antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Senatoda kabul edilmesi gerekiyordu. ABD Senatosu, antlaşmayı ayrı ve gizli maddeyi reddederek kabul etti. Başkan Jackson da 2 Şubat 1831 de bu hâliyle antlaşmayı

4 534 onayladı. Gizli maddenin Senato tarafından reddedilmiş olması, Babıali de memnuniyetsizliğe yol açtı. Çünkü, 1827 de Navarin de tüm donanmasını yitiren Osmanlı Devleti, ABD ye sağladığı ayrıcalıklar karşılığında, bu ülkeden kolaylıkla savaş gemileri satın almak istemekteydi. Bu memnuniyetsizliği ortadan kaldırmak isteyen ABD Başkanı, II. Mahmut a bir mektup yollayarak ABD Anayasası na göre, Senato nun onayı olmaksızın, kendisinin bu maddenin onaylanmasından tamamıyla men edilmiş olduğunu ve padişahın bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ettiğini bildiriyordu. Bu arada ABD nin en ünlü gemi mühendislerinden Henry Eckford, kendi yaptığı bir savaş gemisini Osmanlı Devleti ne satması için İstanbul a gönderildi. Bunu, ABD Başkanı nın Senato nun gizli maddeyi reddetmiş olmasına rağmen attığı olumlu bir adım olarak değerlendiren II. Mahmut, 1831 Ekiminde antlaşmayı onayladı. Onaylanmış metinlerin teatisi, 5 Ekim 1831 de ABD nin İstanbul a maslahatgüzar olarak atadığı David Porter ile Reis Efendi arasında gerçekleşti (Çağrı Erhan, agm, s. 237) da, Türk-Amerikan antlaşmasının imzalandığı yıl, Amerika nın Osmanlı Devleti ne ihracatı $ olup, başlıca kalemlerde yünlü eşya, rom, işlenmiş tütün, barut, zahire ve mum bulunmaktadır. Aynı yıl Amerika nın Türkiye den ithal ettiği mallar ise $ olup, bu mallar önem sırasıyla afyon, meyve (üzüm-incir), fındık, gümüş, işlenmemiş yün, deri, şarap ve eski bakırdı (Prof. Dr. Leland James Gordon, American Relations with Türkiye , Philadelphia, 1932, s. 43). Antlaşma nın imzalanmasından sonra ise ticaret hacminde yavaş yavaş başlayan gelişme, 1850 sonrasında hız kazanmıştır. Hatta ABD nin Türkiye den ithalatı daima ihracatından fazla gerçekleşirken 1855 ve 1856 yıllarında, ilk kez ihracatı ithalatından fazla olmuştur. Ancak sonraki yıllarda durum tekrar eski seyrine dönmüştür Antlaşmasına kadar ABD nin Osmanlı Devleti nden ithalat ve ihracatı şöyledir: Sene ABD nin Osm. Dev.ne İhracatı ABD nin Osm. Dev.nden İthâlâtı $ $ Kaynak: Prof. Dr. Leland J. Gordon, age, s

5 de Osmanlı Devleti ile Amerika arasında yeni bir dostluk ve ticaret antlaşması daha imzalandı. Bunun sebebi ise diğer devletlere 1861 de kapitülasyonlara ek olarak bazı ticari imtiyazlar verilmişti antlaşmasıyla Amerika da bu ek imtiyazlardan elde etme hakkına kavuşmuş oluyordu. Burada eski antlaşmanın 1. maddesi olan en imtiyazlı millet muamelesi aynen bırakılıyordu dan beri % 8 olarak geçerli olan ihraç gümrüğü resminin, tedricen % 1 e kadar indirileceği, ithal gümrüğü resminin ise % 1 olarak kalacağı belirtiliyordu. Yine bu antlaşma, Osmanlı Devleti nin silah ve cephane için koyduğu yasağı da kabul ediyordu. Amerikan tüccarı Osmanlı Devleti nin herhangi bir bölgesinde herhangi bir malın alım satımını yapabilecek, malını bir bölgeden diğerine götürürken kendisinden mürur tezkeresi istenmeyecekti. Yed-i Vahid uygulaması da kaldırılmıştır (Doç. Dr. Mine Erol, age, s ). Antlaşmanın getirdiği bu kolaylıklar neticesinde Amerika Osmanlı Devleti nden daha fazla mal almaya başlamıştır te Amerika nın aldığı mal ve eşya için ödediği para 5 milyon doları aşmıştır ( $). Bu artış, 1897 de $ a ulaşarak XIX. yüzyıl ın en yüksek değerini elde etmiştir. İthâlâttaki bu yükselişe karşılık Osmanlı Devleti ne sattığı mallarda ise bir azalma olmuş, ancak bu azalma 1897 dan itibaren tekrar artmaya başlamıştır (Prof. Leland J. Gordon, age, s. 47, Tablo 2) Türk-Amerikan Ticaretinde İzmir Limanı nın Rolü Açık denizlerin tesirinden uzak olan İzmir Limanı, Osmanlı Devleti nin son yüzyılında İstanbul Limanı nı geride bırakarak İmparatorluğun en önemli ihracaat limanı özelliğine sahip olmuştur. Bu özelliği ile İzmir, bir yandan Osmanlı ekonomisi içerisinde farklı bir konuma sahip olurken, diğer yandan Batı emperyalizminin Anadolu üzerindeki en önemli rekabet alanlarından birisi olmuştur. XIX. yüzyılda bu rekabette Avrupa Devletleri birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisindedir. Bu yarışta, 1838 tarihli Balta Limanı Antlaşması ndan sonra İngiltere, belirgin bir şekilde yükselmeye başlamış ve yüzyılın ikinci yarısından Osmanlı Devleti nin yıkılışına kadar ki süreçte I. Dünya Savaşı yılları hariç diğer Avrupa Devletlerine fark atarak İzmir Limanı ithalat ve ihracatında lider konumunda olmuştur. İzmir Limanı nın Akdeniz ticaretindeki bu yükselişi Okyanusun öbür yakasında henüz yeni kurulan ve kendi içine dönük bir siyaset izleyen Amerika Birleşik Devletleri nin de dikkatinden kaçmamıştır. Amerika nın Osmanlı Devleti ile kurmaya çalıştığı ticari münasebetlerin başlangıç ve gelişme yeri Kuzey Afrika Beylikleri haricinde İzmir şehri olmuş ve İzmir Limanı, Amerikan gemilerinin uğrak yeri olarak Türk Amerikan ticaretinin yoğunlaştığı önemli bir merkez hâline gelmiştir (Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan İlişkilerine Kısa Bir Bakış ( ), Ankara, 1959, s. 8). Amerikan bayrağını taşıyan ilk ticaret gemisi 1797 tarihinde İzmir Limanı na demir atmıştır. Gemi kaptanı İngiliz konsolosluğuna müracaat ederek himaye

6 536 istemiştir. Çünkü kapitülasyon hükümlerine göre, İzmir deki İngiliz Konsolosu Türkiye ile antlaşması olmayan devletlere ait gemi ve tayfaların himayesini üzerine alma yetkisine sahipti (Nuri Doğan, age, s. 18.). Bu tarihten sonra Amerikan bayrağı taşıyan gemilerin İzmir Limanı na mütemadiyen uğradıkları anlaşılmaktadır. XIX. yüzyıla girerken Amerikan Başkanı Jefferson, ortada resmî bir antlaşma olmamasına rağmen William Stewart ı 1802 de İzmir e Konsolos olarak tayin etmiş ve bu kararın aynı yılın 4 Mayısında Amerikan Senatosu tarafından onaylanması üzerine Stewart, 1803 Nisanında İzmir e gelmiştir. Bu girişim Amerika nın İzmir e verdiği ticari ehemmiyeti göstermesi açısından önemlidir. İzmir deki bu ilk gayri resmi Amerikan Konsolosu, Amerika ya gönderdiği 25 Nisan 1803 tarihli raporunda, Osmanlı Devleti ile bir ticaret antlaşması yapılmasını tavsiye ettiği gibi İzmir e gelişinden önceki 2 yıl zarfında bu limanı 3 Amerikan gemisinin ziyaret ettiğini bildirmektedir. Bu raporun gayesi, Amerikalı tüccarlara İzmir de yapılacak alış-veriş imkânları hakkında etraflı bilgi vermek ve Amerikalıları Türkiye ile ticarete teşvik etmekti (Akdes Nimet Kurat, age, s. 9). Ancak Osmanlı Devleti nin bu tayini tanımaması üzerine 1803 Kasımı nda İzmir den ayrılmak zorunda kalan Stewart İzmir de oturan, Danimarka ve İsveç Başkonsolosluğu görevini sürdüren bir İngilizi kendi yerine vekil olarak bırakmış, o da bu vazifesini ölümüne kadar sürdürmüştür de Amerikan Hükûmeti, Baltimorelu Sloane ı İzmir e konsolos olarak gönderdi ise de, Osmanlı Hükûmeti birincisinde olduğu gibi bu kişiyi de konsolos olarak tanımadı. Böylelikle Amerika, Osmanlı Devleti ile ticaretini yine İngiliz konsolosu aracılığıyla sürdürmek zorunda kaldı. Bu aracılığı nedeniyle Amerika, İzmir deki İngiliz konsolusuna 1799 dan 1811 e kadar dolar konsolosluk masrafı ödemiştir (Dr. Orhan Köprülü, agm, s ). İzmir le en fazla alış-verişi olan Amerikan şehirleri Philadelphia ve Baltimore idi. Boston ve New York tüccarları da kısa bir süre sonra bu ticarete katılmışlardır. Ticaretin bilhassa kahve ve şeker üzerinde yapıldığı, Amerikan tütününe İzmir de rağbet gösterilmediği, Türklerin kendi nefis tütünlerini tercih ettikleri bilinmektedir. Bu sıralarda Amerikalılar için en kârlı ticaret maddelerinden birisi afyon idi. Ancak afyon Amerikalıların kendileri için değil, Hindistan ve daha doğudaki limanlar arasında ticaretini yaptıkları bir meta idi. Hatta 1797 de İzmir e ilk giren Amerikan gemisinin Bengal den gelmiş olduğu hatırlanırsa, İzmir Limanı nın Amerikan afyon ticaretinin gelişmesindeki rolünün önemi açıkça görülmüş olur yılına kadar Amerika ile İzmir arasında muntazam seferler yapılmıyordu; ticaret gemileri, belirli olmayan zamanlarda, İzmir e uğruyorlar ve Amerika ya dönmeksizin, Afrika nın güneyinden dolaşarak Hindistan ve Çin e gidiyorlar. Philadephialı bazı tüccarların teşebbüsü ile, bu defa, 1810 dan

7 537 itibaren Amerika ile İzmir arasında muntazam ticaret seferleri tesis edilmiş oldu. (Yrd. Doç. Dr. Erdal Açıkses, Türk-Amerikan Münasebetlerinin Değerlendirilmesi, Türkler, Cilt: 13, Ankara, 2002, s. 542). Philadelphia daki Woodman ve Offley adlı ticaret şirketi İzmir ile alış-veriş yapan belli başlı bir müessese idi de David Offley bu şirket tarafından İzmir e gönderilince Türkiye de ticaret yapan Amerikalıların durumunda esaslı değişikler meydana geldi. Bunlardan en önemlisi, Amerikan tüccarlarının İngiliz vesayet ve himayesinden kurtulmaları ve Türk makamlarına kendileri için ayrı bir tarife yaptırtmayı başarmasıdır. İzmir Türk Gümrük Dairesi ile David Offley arasında varılan bir antlaşma ile Amerikalı tüccarlara tatbik edilecek olan tarifenin esasları tespit edildi. Bu başarılarından ötürü Amerikan Hükûmeti David Offley i İzmir e Konsolos ettiyse de, Osmanlı Hükûmeti bir kez daha bu atamayı kabul etmedi (Akdes Nimet Kurat, age, s. 9). Öte yandan İzmir Limanı ile ticaret yapan Amerikalı tüccarlar, resmî Amerikan görevlilerinin yokluğunda, Osmanlı bürokratları ve diğer yabancı ülkelerin tacirleriyle aralarında doğacak sorunların halledilmesi için çalışacak gayri resmi bir örgütü 1811 de kurdular. Başkanlığını David Offley in yaptığı Amerikan Ticaretevi, kısa sürede İzmir Limanı na gelen Amerikalı tüccarların ilk uğrak yeri hâline geldi. Ticaretevi görüntüsü altındaki bu kurum, aslında kapısına tabela asılmamış bir konsolosluk gibi çalışıyordu. Offley, bir konsolosun yerine getirmesi gereken tüm işleri ifa ediyordu (Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu, Osmanlı-ABD Ticari İlişkileri, Türkler, Cilt: 14, Ankara, 2002, s. 275). David Offley 1816 da, İzmir de Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa ile dostluk kurarak, Amerika dan resmî bir talep olmamasına rağmen, Paşa dan, Amerikan Konsolosu olarak tanınmak imtiyazını koparmıştır. Bu imtiyazdan yıllar sonra, ancak 1824 te David Offley resmen Amerika nın İzmir konsolosu olarak Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır (G. Bie Ravndall, Türkiye/A Commercial and Industrial Handbook, Washington, 1926, s. 228) e gelindiğinde İzmir deki Amerikan şirketlerinin şubelerinin Sayısı 4 e yükselmişti. Evvelce açılan T. H. Perkins ve Woodmans & Offley temsilciliklerine, 1821 de Langdon & Co. ve 1823 te Styh & Co. of Baltimore adlı şirketlerin temsilcilikleri eklenmişti (Çağrı Erhan, Osmanlı-ABD İlişkileri, Osmanlı, Cilt: 2, Ankara, 1999, s. 236). XIX. Yüzyılda İzmir Limanı Ticaretinde Amerika nın Yeri Amerika ile Osmanlı Devleti arasında resmî münasebetler kurulmadığı hâlde, İzmir vasıtasıyla yapılan Amerikan ticareti gittikçe gelişme göstermiş ve İzmir de küçük bir Amerikan Kolonisi nin meydana geldiğinden yukarıda bahsedilmişti. İzmir e uğrayan ticaret gemilerinin sayısı da mütemadiyen artmaya başlamıştır yılları arasında yılda ortalama 13 Amerikan gemisi İzmir Limanı na geliyordu. Gemilerin yüklerinin değeri 1 milyon doların üstündeydi. Gemilerin İzmir e getirdiği mallar arasında şeker, kahve, rom,

8 538 baharat, boya maddeleri, mobilya, kereste, pamuklu çarşaf gibi sanayi ürünleri, İzmir den aldığı mallar arasında ise, afyon, ham ve işlenmiş ipek, yün, şarap, meyve (İzmir ihracatının geleneksel iki ürünü olan üzüm ve incir), gül yağı, sabun, eski bakır, post, zamk, tütün, meyankökü gibi hammadde kaynağı olan ürünler yer almaktadır (G. Bie Ravndall, age, s. 229). Bu ürünler bize, Osmanlı Devleti nin ticaretindeki genel özellik olan hammadde kaynaklarını ihraç edip, sanayi ürünlerini ithal etmesinin Amerika ile olan ticarette de aynen uygulandığını göstermektedir te İzmir e gelen Amerikan gemisinin adedi 17 ye yükselmiştir. Bu gemilerin çoğu Boston kayıtlıdır da ise bu rakam 32 ye yükseldi. Aynı yıl içerisinde imzalanan Ticaret ve Dostluk Antlaşması ndan sonra, Amerikan ticaret faaliyetleri ivme kazanmış ve 1832 de İzmir e gelen Amerikan ticaret gemilerinin sayısı 46 ya ulaşmıştır. Aynı yıl İzmir den Amerika ya sevk edilen mallar arasında 655 sandık afyon, 4165 balya yün, 2800 adet deri ve çok miktarda incir ve üzüm, bakır, şarap, tuz ve ceviz vardı. Buna karşılık Amerika dan İzmir e gelen eşya arasında kahve, şeker ve rom vardı (Akdes Nimet Kurat, age, s. 10) yılında İzmir Limanı ndan Amerika ya yapılan ihracat değeri ki bu değer toplam İzmir Limanı ihracatının % 10.6 nı oluşturmaktadır. Amerika dan gerçekleşen ithalat değeri ise değerindedir. Bu miktarda toplam ithalatın % 5.3 tür (J. Lewis Farley, The Resources of Türkiye, London, 1863, s. 91) de İzmir Limanı na Amerikan bandıralı 8 yelkenli gelmiş, İzmir den Amerika ya ise 11 yelkenli gitmiştir (Karl von Scherzer, İzmir 1873, Çev.: İlhan Pınar, İzmir, 2001, s. 135) li yıllarda, Amerika nın İzmir Limanı na yaptığı ihracatta görülen büyük artış, Osmanlı Devleti nin Ticaret Antlaşması nda Amerika nın Türkiye ye ateşli silahlar ve cephane satışını yasaklayan hükmü kaldırmasından ileri gelmektedir. Zira Osmanlı-Rus Savaşı na denk gelen devrede Osmanlı Hükûmeti ordusunu yeniden modern silahlarla donatmak için böyle bir kararı gerekli görmüştür (Dr. Orhan Köprülü, agm, s. 935). Amerika nın Osmanlı Devleti ne ateşli silahlar ve cephane satışına başlamasıyla artan ihracat hacmini Grafik 1 e bakıldığı zaman net bir şekilde görebiliriz. İzmir Limanı ihracatındaki Amerika nın payı 1877 yılından itibaren belirgin bir artış göstermektedir. Bir yıl öncesinde değerinde gerçekleşen ihracat değeri 1877 de yaklaşık 10 katı birden artarak değerine ulaşmıştır. Önceki yıllarda İzmir Limanı ihracatında Amerika nın payı İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Rusya nın gerisinde kalıyorken silah ticaretinin başlaması ile bu pay gittikçe artmaya başlamıştır arasında ihracat içindeki payı % arasında gerçekleşirken 1877 de bu pay % 6.2 ye çıkmıştır. Sonraki yıllarda da bu artış aşamalı bir şekilde devam etmiştir:

9 539 Sene İzm. Lim. İhracatında ABD nin Payı (%) Yukarıda görülen yükseliş grafiği, sonraki yıllarda gerilemeye başlamıştır. Bu gerileyişte Osmanlı Devleti ile Almanya arasında başlayan yakınlaşma etkili olmuştur. Dış politikada başlayan Osmanlı-Alman yakınlığı ticarette de kendisini hissettirmeye başlamış ve Türk ordusunun modernleşmesindeki Alman etkisi silah ve teçhizata da yansımıştır. Silah ticaretindeki gerilemeye rağmen afyon ticaretindeki ABD üstünlüğü devam etmektedir (İzmir ticaretindeki afyonun yeri ve buradaki Amerika nın payı için şu çalışmamıza bakılabilir: Filiz Çolak, İzmir Ticaretinde Afyonun Yeri ve Önemi, Osmanlı, Cilt: 3, Ankara, 1999, s ) da İzmir Limanı ndan ihraç edilen kg afyonun yarısı, % 58.6 sı, Amerika ya satılmıştır (2.062 kg.). Aynı yıl bir diğer önemli ihraç ürünü ise meyanköküdür kg ihraç edilen meyankökünün tamamına yakın bir kısmı, yaklaşık % 95 i ( kg.) Amerika ya gönderilmiştir Bu yılda Amerika ya ihraç edilen diğer ürünler arasında; kg üzüm, kg incir, 12 kg şarap, 146 kg tütün, 128 kg zamk, 89 kg paçavra, kg yünlü, kg halı ve kg zımpara madeni bulunmaktadır. (Bakınız: F. Rougon, Smyrne, Situation Cımmerciale Et Economique, Paris, 1892, s ). İki yıl sonra da, 1891 de, İzmir den yapılan afyon ihracatında en büyük pay Amerika ya aittir. Bu ihracat Frank değerinde gerçekleşmiştir (Vital Cuinet, La Turquie D Asie Geographie Administrative, Paris, 1894, s. 431). İzmir Limanı ithalatındaki Amerika nın payı ise oldukça düşük seviyede görülmektedir arasında İzmir Limanı ithalatındaki Amerika nın payı ortalama % 2.1 seviyesindedir. Bu yıllar arasındaki en düşük payı % 0.5 olarak

10 da ve en yüksek % 4.6 ile 1881 de gerçekleşmiştir (Bkz.: Grafik 2). Yukarıda da belirtildiği gibi ithal ürünleri arasında şeker, kahve, rom, baharat, boya maddeleri, mobilya, kereste, pamuklu çarşaf gibi sanayi ürünleri yer almaktadır. Osmanlı Devleti nin Son Yıllarında İzmir Limanı Ticaretinde Amerika nın Yeri XX. yüzyıl başlarında, yani Osmanlı Devleti nin son yıllarındaki duruma baktığımız zaman XIX. yüzyıldaki görünümün aynen devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda İzmir Limanı ihracatındaki ABD nin payındaki XIX. yüzyıl sonlarında başlayan düşüşün statik bir devreye girdiği görülmektedir (Grafik 3 ve 4). Bu yıllar arasındaki İzmir Limanı ticaretinde ABD nin payı şöyledir: Sene İzm.Lim.İthâlâtında ABD nin Payı % İzm. Lim. İhracatında ABD nin Payı % Kaynak: İzmir Ticaret Odası, İthâlât ve İhracat İstatistikleri, İzmir, Yukarıdaki verilerde de görüldüğü gibi ihracattaki en düşük oran 1901 yılında gerçekleşirken aynı yıl ithalatta en fazla payı oluşturmaktadır. İhracattaki en yüksek oran 1905 ve 1907 yıllarında gerçekleşmişken, ithalattaki en düşük oran ise 1908 yılında sağlanmıştır. İzmir Limanı nın bundan sonraki yıllara ait elimizde yukarıdakiler gibi düzenli istatistik verileri bulunmamaktadır. Bu neden 1909 yılından itibaren İzmir Limanı ndan ABD ye gerçekleşen ithalat ve ihracat rakamlarından yoksun bulunmaktayız. Bu boşluğu Osmanlı Devleti nin ithalat ve ihracatı içerisindeki Amerika nın yerini göstermekle doldurmaya çalışacağız. Burada, 1914 yılına kadar, Osmanlı Devleti nin Ticaret-i Hariciye İstatistikleri, sonraki yıllar içinde Amerikan arşiv kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve yukarıda da zaman

11 541 zaman atıfta bulunduğumuz Prof. Gordon ın eserinde verilen ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ithalat ve ihracat verilerden yararlanılmıştır yılında Osmanlı Devleti ABD den kuruş kıymetinde eşya satın alırken kuruş kıymetinde mal satmıştır. Ertesi yıl ithalat % 12.5 oranında artarken ihracat % 69 artmıştır de ise bu kez ithalatta belirgin yükseliş görülmektedir. Çünkü iki yıl öncesine göre % 110 luk artışla kuruşa ulaşmıştır. Aynı yılın ihracat değeri ise önceki yıla göre % 50 artmıştır te ise hem ithalatta hem de ihracatta % 10 gibi cüzi bir düşüş görülmektedir (1325, 1326, 1327 ve 1329 Ticaret-i Hariciye İstatistikleri; Filiz Çolak, II. Meşrutiyet ten Cumhuriyet e Batı Anadolu da Üretim ve Dış Ticaret ( ), DEÜ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihî Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İzmir, 2005, s. 104, ). I. Dünya Savaşı nın ilk yıllarında ise iki ülke arasındaki münasebetler fena değildi. Ticari ilişkiler devam etmekteydi. Ancak Osmanlı Devleti, 28 Ekim 1914 te İzmir Limanı nı ticarete kapatmış (M. Kamil Dursun, İzmir Hatıraları, İzmir, 1994, s. 79) ve 29 Ağustos 1916 yılında da güvenliğinin sağlanması gerekçesi ile İzmir Limanı ve Rıhtımı na el koymuştur (Takvim-i Vekayi, 12 Ağustos 1335, nr.: 3621). Bu durum 30 Ekim 1918 deki Mütareke Antlaşması nın imzalanmasına kadar devam etmiştir. İzmir Limanı nın kapalı olduğu sürede ticaret Bandırma Limanı yoluyla devam etmiştir. Bu nedenle I. Dünya Savaşı yıllarındaki ( ) İzmir Limanı nın ve aynı zamanda Bandırma Limanı nın ticaret trafiğini takip edemiyoruz. İki devlet arasındaki ilişkiler 6 Nisan 1917 de Amerika Birleşik Devletleri nin Osmanlı Devleti nin müttefiki olan Almanya ya savaş ilan etmesi üzerine değişmeye başlayacaktır. Amerika nın bu adımı üzerine Osmanlı Hükûmeti, 20 Nisan 1917 de Amerika ile münasebetlerini kestiğini bildirmiştir. Bu durumda Türkiye deki Amerikan haklarını koruma görevini İsveç Sefareti üstlenmiştir (Akdes Nimet Kurat, age, s. 40). İki ülke arasında resmî ilişkilerin kesilmesine rağmen ticarete devam edilmiştir. Savaşın başladığı yıl 3 milyon dolar civarında ithalat ile 20 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirilmişken ertesi yıl ciddi bir düşüşle ithalat 1 milyon doların altına ( dolar), ihracat ise yaklaşık % 50 lik bir kayıpla 12 milyon dolara gerilemiştir. 1916, 1917 ve 1918 yıllarında gerileme daha bir belirgin hâl alarak devam etmiştir (Grafik-5), (Leland J. Gordon, age, s. 60, Tablo 7). I. Dünya Savaşı nın sona ermesini müteakip Anadolu üzerindeki siyasi emeller Anadolu nun işgali ile sahneye konulmaya çalışılması Anadolu yu bir başka savaşın içerisine sürüklemiştir. Batı emperyalizmine karşı Anadolu nun münferit bölgelerinde başlayan bölgesel direniş 19 Mayıs 1919 da Yunanistan ın İzmir i işgaliyle ulusal bir boyut kazanmıştır. Yunanlıların şehrin ticari kontrolünü ele almaları bölgedeki yabancı yatırımcıları endişelendirmiştir. Amerikalı girişimcilerde bu endişeye katılmışlar ve bölge halkın tekrar güvenini

12 542 kazanmak için, tıpkı Almanlar gibi Anadolu topraklarını işgal etmemiş ülke sloganını kullanmışlardır. Amerikalıların bu siyasette başarılı oldukları gözlenmektedir. Çünkü Amerikan yönetiminin Osmanlı Devleti ile resmî, ticari ilişkilerin başladığını ilan ettiği 15 Ocak 1919 tarihinden (Leland J. Gordon, age, s. 21) kısa bir süre sonra, Şubat 1919 da Amerika nın Türkiye ile yaptığı ticaret yeniden canlanmıştır de ABD den gerçekleştirilen dolar civarındaki ithalat kıymeti, 1919 da 25 milyon dolar, 1920 de 42 milyon dolar, 1921 de 23 milyon dolar ve 1922 de yaklaşık 16 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. ABD ye yapılan ihracat ise 1918 de dolar civarında iken 1919 da 37 milyon dolara, 1920 de 39 milyon dolara yükselmiştir de bu rakam 13 milyon dolara gerilerken 1922 de tekrar yükselerek 22 milyon dolara yaklaşmıştır. Bu rakamlardan dikkati çeken nokta, ABD-Osmanlı Devleti ticaretindeki ihracatın ithalattan daima fazla olan genel görüntüsünün XX. yüzyıl başları için sadece 1920 ve 1921 yıllarında farklılık göstermesidir. Çünkü 1920 ve 1921 deki ithalat kıymeti ihracat kıymetinden oldukça fazla gerçekleşmiştir. (Leland J. Gordon, age, s. 60, Tablo 7) (Grafik 5). İthâlât kıymetindeki bu artışın sonucu olarak Türk pazarına büyük ölçüde Amerikan malı hâkim olmuştur. Yunan işgali altındaki İzmir deki bu döneme ait münferit bilgilerimiz şöyledir: 1919 yılı boyunca İzmir Limanı ndan ihraç edilen ton zımpara madeninin tonu Amerika ya gönderilmiştir (Captain C. H. Courthope- Munroe, General Report on The Trade and Economic Conditions of Türkiye for The Year 1919, London, 1920, s. 69). Bu dönemde Amerika ya ihraç edilen ürünlerin başında tütün gelmektedir. Tütünü üzüm, incir, meyankökü, tiftik, halı-kilim, zeytinyağı, afyon, palamut, yün, çeşitli tohumlar (kenevir, haşhaş, pamuk ve susam) ve sakız takip etmektedir (İzmir 1921 (Uluslararası Amerikan Koleji, Araştırma Komitesi Raporu), Çeviri: Aykan Candemir, İzmir, 2000, s. 2-3). İzmir deki Amerikan Konsolosu nun raporuna göre ise, İzmir den Amerika ya 1921 yılında $, 1922 yılında ise $ değerinde ihracat gerçekleşmiş ve başlıca ihraç malları arasında yine tütün, incir, üzüm, meyankökü, yün ve halı yer almıştır (Eliot Grinnel Mears, Modern Türkiye, New York, 1924, s. 336) yılında sona eren Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bir yandan Anadolu nun işgali girişimine son verilirken diğer yandan da ulusal bir devletin temelleri atılmıştır. Bu gelişme 6 asırdır Anadolu da hüküm süren Osmanlı Devleti ni de tarih sahnesinden çıkarmıştır. Ankara Hükûmeti, Lozan da başlayan barış görüşmelerinde siyasi rüştünü ispatlama mücadelesine girdiğinde, konferansta gözlemci sıfatıyla bulunan ABD de Anadolu daki ticari ve kültürel faaliyetlerini devam ettirebilmek için, bu yeni oluşumla irtibat kurmaya çalışmıştır. Bu girişimler, Lozan Konferansı nın imzalanmasından iki hafta sonra Türk- Amerikan ikili antlaşmalarının imzalanması ile meyvesini vermiştir. Bu antlaşmalardan biri dostluk ve ticaret, diğeri suçluların iadesi ile ilgilidir. Her ne

13 543 kadar bu antlaşma, Amerikan Senatosu nda onaylanmadığı için resmen yürürlüğe girmediyse de 17 Şubat 1927 yılında imzalanacak yeni antlaşmaya kadar, Türk Hükûmeti açısından, Türk-Amerikan ilişkilerinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Grafik 1 İzmir Limanı ndan ABD ye Gerçekleşen İhracat Kıymeti (Sterlin) Kaynak: Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Dış Ticareti nin Gelişmesinde İzmir Limanı ve Gümrüklerinin Rolü, İzmir Tarihinden Kesitler, İzmir-2000, Tablo 4, 5. Grafik 2 İzmir Limanı na ABD den Gerçekleştirilen İthalat Kıymeti (Sterlin) Kaynak: Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Dış Ticaretinin Gelişmesinde İzmir Limanı ve Gümrüklerinin Rolü, İzmir Tarihinden Kesitler, İzmir-2000, Tablo 4, 5. Grafik 3

14 544 XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Limanı ndan ABD ne Gerçekleşen İhracat Kıymeti (Kuruş) ( ) Kaynak: İzmir Ticaret Odası İthâlât ve İhracat İstatistikleri, İzmir, Grafik 4 XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Limanı na ABD den Gerçekleşen İthalat Kıymeti (Kuruş) ( ) Kaynak: İzmir Ticaret Odası İthâlât ve İhracat İstatistikleri, İzmir,

15 545 Grafik 5 Kaynak: Prof. Leland J. Gordon, American Relations with Türkiye ( ), Philadelphia, 1932, s. 60.

16 546

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

MÜTAREKE YILLARINDA SAMSUN UN EKONOMİK DURUMU (1919-1920)

MÜTAREKE YILLARINDA SAMSUN UN EKONOMİK DURUMU (1919-1920) MÜTAREKE YILLARINDA SAMSUN UN EKONOMİK DURUMU (1919-1920) Bünyamin KOCAOĞLU Giriş Coğrafi konum itibariyle Samsun, tarih boyunca, önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Daha ilk çağlarda

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE 1841 YILINDA SAMSUN VE ÇEVRESİNDE TİCARET

İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE 1841 YILINDA SAMSUN VE ÇEVRESİNDE TİCARET İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE 1841 YILINDA SAMSUN VE ÇEVRESİNDE TİCARET K. Tuncer ÇAĞLAYAN * İngiltere nin Osmanlı Devleti ile imzaladığı 1838 Ticaret Sözleşmesinden 1 sonra İngiliz diplomatik temsilciliğinin

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Erkan CEVİZLİLER * Ali Servet ÖNCÜ ** Özet Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, Almanya ya kabul ettirilen Versailles

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

GÖLGESİNDE ABD ANTLAŞMASI NIN TÜRKİYE GRANT IN

GÖLGESİNDE ABD ANTLAŞMASI NIN TÜRKİYE GRANT IN Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/1 (Yaz 2013), s.37-55. AYASTEFANOS ANTLAŞMASI NIN GÖLGESİNDE ABD ESKİ BAŞKANI GRANT IN TÜRKİYE ZİYARETİ Former Us President Ulysses

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) *

TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) * , s.s.203-232 TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) * Sinan DEMİRBİLEK** Özet Bu çalışmada Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar olan süre zarfında inhisarların tarihsel gelişim

Detaylı

Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji ( - )

Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji ( - ) Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji ( - ) Filiz Dığıroğlu* A Forgetten Field in the Economy of Salonica: Tobacca Production and Trade, and the Regie (1883-1912) Abstract

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI

PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI AVRASYA DOSYASI 133 PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI Dr. M. Vedat GÜRBÜZ* Oil and oil politics are important in the Middle East history.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

AMERİKA'NIN HARPUT KONSOLOSU LESLIE AMMWERON DAVIS'IN TİCARİ RAPORU Dr. Ali Gökçen ÖZDEM

AMERİKA'NIN HARPUT KONSOLOSU LESLIE AMMWERON DAVIS'IN TİCARİ RAPORU Dr. Ali Gökçen ÖZDEM Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 65 AMERİKA'NIN HARPUT KONSOLOSU LESLIE AMMWERON DAVIS'IN TİCARİ RAPORU Dr. Ali Gökçen

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 427-442, ELAZIĞ-2010 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Effects of 1929 World

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı