T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 52 NUMBER: 2003/9 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 PREPACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...71 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER VII

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara Ankara 1968 SA SB 121 Bilim ve Ütopya stanbul A 1995 SC 203 Acil T p Dergisi Bilimname Ankara Kayseri 2003 SB SA 19 Adam Sanat Biotech stanbul stanbul 1985 SA SB 306 Adli T p Bülteni Birikim stanbul stanbul 2002 SB SB 50 Akademik Araflt rmalar Dergisi Bulletin of the Mineral Research and stanbul Exploration SA 17 Ankara Akupunktur Dergisi SB 430 stanbul 1989 SB 38 C Amme daresi Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Ankara Dergisi SA 170 Sivas Ana Dili SA 21 zmir 1997 SA 2 Ç Ankara Barosu Dergisi Ça dafl E itim Ankara Ankara 1956 SA SA 19 Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Ça dafl Türk Dili Hukuku Dergisi Ankara Ankara 1988 SA SA 21 Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ankara Ankara 1958 SA SA 103 Arredamento Mimarl k stanbul D 1989 SB 5 Diyaliz, Transplantasyon ve Yan k Artroplasti Artroskopik Cerrahi Ankara Ankara 1984 SB SA 46 Diyanet lmi Dergi Atatürk Yolu Ankara Ankara 1963 SA SA 41 Dünya G da Dergisi Atlas stanbul stanbul 1995 SB SB 328 Avrasya Dosyas E Ankara E SA 27 stanbul 1999 SB 160 B Egemimarl k Bankac lar zmir stanbul 1991 SB SB 52 E itim Yönetimi Beklenen Mahalli dareler Dergisi Ankara SA 54 Ankara Ekoloji Çevre Dergisi SB 48 Ankara Belgelerle Türk Tarihi Dergisi SB 191 stanbul Ekonomik Forum SB 460 Ankara Bilim ve Teknik , 430/Ek Say : 1994 SB 206 Beynin Gizemi.2003 Elektrik Mühendisli i IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara stanbul Üniversitesi stanbul T p 1962 SB 29 Fakültesi Mecmuas Evrensel Kültür stanbul stanbul 1956 SA SB 96 F J F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Bilimleri Dergisi stanbul Elaz 1987 SB SB 3 Journal of British Literature and Culture Finans Dünyas stanbul Ankara 1993 SB SA 59 Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar stanbul K 1965 SA 5 Kad n Do um Dergisi Flora , 3/Ek Say Ankara Ankara 2002 SB SB 120 Kal p Malzeme ve Plastik Yansanayi Teknolojileri 2003 stanbul G 2002 SA 2 Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Kar nca Dergisi Ankara Ankara 1963 SB SA 20 Karizma Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler stanbul Fakültesi Dergisi SB 199 Ankara KHukA (Kamu Hukuku Arflivi) SA 21 Diyarbak r Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k 1999 SB 267 Fakültesi Dergisi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Ankara stanbul 1986 SA SB 258 G da Köprü 2003 Ankara stanbul 1976 SB SA 32 G da Teknolojisi Kriz Dergisi stanbul Ankara 1999 SB SB 267 Gülhane T p Dergisi Ankara 1979 SB 51 L Gümrük Dergisi Liberal Düflünce stanbul Ankara 1992 SA SB 150 H Hacettepe T p Dergisi M Ankara Makina & Metal Teknolojileri SA 154 stanbul Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma 1992 SB 136 Hastanesi T p Dergisi Mali Hukuk stanbul Ankara 1965 SA SA 7 Hürriyet Gösteri Mali K lavuz stanbul Ankara 1981 SB SA 19 Medical Network Oftalmoloji Dergisi stanbul Barosu Dergisi Ankara stanbul 1994 SB SA 235 Mimarl k Dekorasyon 2003 stanbul 1990 SB 296 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi Ankara Ankara 1998 SB SA 29 Tarih ve Toplum stanbul N 1984 SB 53 National Geographic Türkiye Teknik Ar c l k stanbul Ankara 2001 SB SB 102 The Turkish Journal of Pediatrics Ankara P 1958 SA 61 Perinatoloji Dergisi Toplum ve Hekim stanbul stanbul 1993 SB SA 41 Politeknik Dergisi Turkish Journal of Biology Ankara Ankara 1999 SB SA 105 Popüler Tarih Turkish Journal of Haematology stanbul Ankara 2000 SB SB 120 Praksis Turkish Journal of Mathematics Ankara Ankara 2001 SA SA 78 Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi , 3/Ek Say : Bipolar Bozukluk ve Ketiyapin stanbul 1990 SA SB 216 Turkish Neurosurgery Ankara R 1989 SB 243 Romatoloji ve T bbi Rehabilitasyon Dergisi Ankara 1991 SB 374 Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Ankara Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne i Dergisi stanbul 1972 SA 78 Türk Dili Ankara 1963 SA 60 Türk Dünyas Araflt rmalar stanbul 1980 SA 26 Türk Geriatri Derne i Ankara 1999 SB 132 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi stanbul 2004 SB 45 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi Ankara 1977 SA 47 Türk Klinik Biyokimya Dergisi zmir 2003 SB 444 Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi stanbul 2000 SA 36 Türk Kütüphanecili i Ankara S Selçuk Journal of Applied Mathematics Konya 2004 SA 2 Sendrom , 9/Ek Say : Ba fl klamalar.2003 stanbul 1989 SB 92 SSK zmir E itim Hastanesi T p Dergisi zmir 1996 SB 290 Standard Ankara 1962 SB 194 Stratejik Analiz Ankara 2001 SB 177 Su Ürünleri Dergisi zmir 1988 SA SA 57 Türk Nöroloji Dergisi T Ankara Tabiat ve nsan SB 513 Ankara Türk Oftalmoloji Gazetesi SA 428 stanbul Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji SA 110 Ankara Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 1995 SB 206 Cerrahi Dergisi Tar m Bilimleri Dergisi Ankara XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1994 SB SB 152 Türk Yurdu Vergi Dünyas Ankara stanbul 1960 SB SA 23 Türkiye Entomoloji Dergisi Vergi Sorunlar Dergisi zmir stanbul 2004 SA SA 44 Türkiye Günlü ü Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Ankara stanbul 1989 SB SA 5 Türkiye Jeoloji Bülteni stanbul X 1971 SA 161 XXI Türkiye Klinikleri Alerji-Ast m Dergisi Ankara SB 216 Ankara 2003 SB 443 Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Dergisi Y Yang n ve Güvenlik Ankara stanbul 2003 SB SB 219 Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi Yap /Özel Say : Böbrek stanbul Transplantasyonu SA 152 Ankara Yap Dünyas SB 431 Ankara Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 1/Özel 1996 SB 341 Say : Alzheimer Hastal.2003 Yeni E itim Ankara Ankara 2003 SB SB 510 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Yerel Yönetim ve Denetim Ankara Ankara 2002 SB SB 357 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Ankara 1992 SB 379 Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi , Ankara 2003 SB 447 Türkiye'de Sanat stanbul 1992 SB 6 Türklük Araflt rmalar Dergisi stanbul 1984 SA 223 U Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bursa 1982 SA 88 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi stanbul 2004 SB 57 Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar Ankara 1992 SB 160 V Varl k , 1152/Kitap Eki stanbul XII

13 000 (4) 000 GENEL KONULAR K l ç, Ebru - fiirin Karadeniz - Serçin Karatafl. nternet Destekli Yap c Bilecik, Erol. Biliflim Bakanl kla Temsil Edilmelidir [Söylefli] Konuflan: Mehmet Ali Do an, Ekonomik Forum 10, , ss SB , (1) Choi, Kwan. yi Hakem Olmak. Çeviren: nayet Pehlivan Ayd n, E itim Yönetimi 9(36) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Derman, Ethem. BSA. Elektrik Mühendisli i 41(419) , ss SB Do an, Mehmet Ali. Biliflim Hem Yatay Hem Stratejik Sektörü. Ekonomik Forum 10, , ss SB , (3) Erbarut, Erkan. Web Temelli E itim ve Ö renme-biliflim Teknolojileri. Elektrik Mühendisli i 41(419) , ss SB , 370 Ö renme Ortamlar. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Karatafl, Serçin. Ö retim Amaçl Web Sayfas Tasar m nda Renk Kullan m. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA Özdamar, Dilek. Döner Sermaye Saymanl klar nda Kullan lan Muhasebe Programlar. Mali K lavuz 6(21) , ss SA , (5) Özdemir, Önder. ADSL: Ucuz ve Kaliteli Internet Nihayet Yayg nlafl yor. Elektrik Mühendisli i 41(419) , 83. s SB (6) Özkazanç, M. Kemal. Kablolu TV Üzerinden nternet Erifliminin Sorunlar. Elektrik Mühendisli i 41(419) , ss SB , (7) Özkul, Ali Ekrem. E-Ö renme ve Mühendislik E itimi. Elektrik Mühendisli i 41(419) , ss SB , 370, (8) Yeni Dünya. Çeviren: Ayflenur T. Akman, Bilim ve Teknik 36(430) , ss.

14 010 B BL YOGRAFYA 020 (5) Karakafl, Sekine. IFLA (1) Epistemoloji için Seçme. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , 120 Konferans ve Almanya Kütüphaneleri. Türk Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) 020 KÜTÜPHANE VE Kohl, David F. Öngörü ve B LG LEND RME Düzenekler: Ortakl k Olanaklar. Türk Kütüphanecili i 17(3) , 020 (1) ss. Türkçe ve ng. özet. Akbaytürk, Tuba. Türkiye'deki Konsorsiyumlar n Kütüphanelerde 1987 SA 57 Sat n Alma Üzerine Etkisi. Türk 020 Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (7) 1987 SA 57 Özdemirci, Fahrettin. lk 020 Uluslararas Belge Yönetim Standard : Ülkemiz Aç s ndan Bir De erlendirme. Türk Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (2) Baydur, Gülbün. Yerel Araflt rmalarda Arflivlerin De eri. Türk Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Ermifl, Kemal. Süreli Yay nlar n De erlendirilmesinde Kullan lan Yöntem ve Teknikler. Türk Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe özet SA , SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Ercan, Enver - Kemal Özer. Edebiyat m z n 'Varl k' 70 Yafl nda [Söylefli] Hürriyet Gösteri (251) , ss SB , (4) Fenerci, Tülay. Kütüphanecilik ve Disiplinleraras Niteli i. Türk Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe özet SA Ermifl, Kemal. Süreli Yay nlar n De erlendirilmesinde Kullan lan Yöntem ve Teknikler. Türk Kütüphanecili i 17(3) , ss. Türkçe özet SA , 050 2

15 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Beykal, Canan. Osman Hamdi Süpermen miydi? Türkiye'de Sanat (60) , ss SB 6 750, 060 Madran, Burçak. ki Türk Müzeci lk Türk Arkeolog. Türkiye'de Sanat (60) , ss. 070 (2) Timur, Taner. Gustave Flourens stanbul'da Bir Komün Kahraman. Evrensel Kültür (141) , ss SB , (3) Uçman, Abdullah. Bilgi Mecmuas Üzerine... Tarih ve Toplum 40(237) , ss SB SB 6 930, FELSEFE VE PS KOLOJ 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Andrianopulu, Konstantina. stanbul Rum Bas n n Tepkisi ve 6-7 Eylül Olaylar. Tarih ve Toplum 40(237) , ss SB , (1) Çubukçu, Ayd n. Küreselleflme Felsefesini Ar yor. Evrensel Kültür (141) , ss SB Çüçen, A. Kadir. Bilgi Felsefesi [Kitap Tan tma] Tan tan: Muhsin Y lmaz, Bilimname (2) , ss. 070 (1) 2004 SA 19 Gündüzalp, Kenan. Ça dafl 120, 100 Yay nc l k Politikas çin Bir Ça r. E 5(54) , ss. Kay ran, Yücel. Komünizmden Sonra Dünya, Marksizmden Sonra Felsefe SB SB , 100 Kolo lu, Orhan. Bat Bas n ndaki Haber ve Yorumlarla... zmir Yang n 'n n Ard ndaki Gerçek. Popüler Tarih 4(37) , ss SB , 070 Orçan, Mustafa. Latin Harfleriyle Yay nlanan lk Reklamlar. Tarih ve Toplum 40(237) , ss SB , 650, 070 Varl k 71(1152) , ss. 100 (2) Sözer, Önay. Felsefe Nas l 'Olay' Oldu? Bilim ve Ütopya (111) , ss SC (3) Turan, Halil. Felsefenin K r lganl ve Dünya Sorunlar. Adam Sanat (212) , ss SA

16 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Fournier, Pierre F. Lorenz Güzellik Teorisi. Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Dergisi 4(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) yi, Sevgi. Politika, Eyleyen nsanla Do rudan liflkili Bir Alan Oldu undan Etik ile Çok Köklü Bir liflkisi Vard r [Söylefli] Hürriyet Gösteri (251) , ss SB (3) Tatar, Burhanettin. Mircea Eliade'in Modern Rasyonel Düflünceyi Elefltirisi. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , (3) Çüçen, A. Kadir. Bilgi Felsefesi [Kitap Tan tma] Tan tan: Muhsin Y lmaz, Bilimname (2) , ss SA , (4) Çüçen, A. Kadir. Bilgi Kuram na Girifl. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA Daskaya, brahim. Kesinbilim Aray fl nda Husserl'in Naturalizm Elefltirisi. Bilimname (2) , ss SA , (5) Demos, Raphael. 'Dinî nanç' ile 'Bilimsel nanç' n Bir Karfl laflt rmas ' Çeviren: Ramazan Ertürk, Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 2004 SA (1) 010, 120 Aç kgenç, Alparslan. Bilim Epistemolojisine Yeni Bir Yaklafl m. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA (2) Barnes, Barry. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Celaleddin Çelik, Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , Epistemoloji için Seçme. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet. Filiz, fiahin. Ebu Hayyam Tevhidi ve Bilgi Felsefesi. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , 120, (6) Hekman, Susan. Kitap, Sempozyum De erlendirmeleri Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida [Kitap Tan tma] Tan tan: Celaleddin Çelik,

17 Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , 300 Keskin, Halife. mamiyye'de Bilginin Tarifi ve K s mlar. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , (10) Türer, Celal. Charles S. Peirce'ün Epistemolojisi. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , 150, BEL RL FELSEF OKULLAR 120 (7) K l ç, Muharrem. Dini Bilginin Do rulu u Ba lam nda Zâhirî Epistemolojinin Dayand Dil Kuram. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , (8) Küçükalp, Kas m. Modern Epistemolojik Kriz ve Postmodern Epistemoloji. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA (1) Dinçer, Kurtulufl. E itimin Amac Herkese Felsefi Bak fl Kazand rmak Olursa Dünya Sorunlar yla Hep Birlikte Bafl Edebiliriz [Söylefli] Hürriyet Gösteri (251) , ss SB PS KOLOJ 150 (1) Altun, nsaf. 17 A ustos 1999 Marmara Depremi Sonras Kocaeli Sa l k Yüksek Okulu Ö rencilerinin Benlik Sayg lar, Etkileyen Faktörler ve Kiflisel De erleri ile liflkisi. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve 120 (9) Simard, Jean-Claude. Epistemoloji. Çeviren: Ramazan Ad belli, ng. özet. Bilimname (2) , ss SB SA (2) Ayd n, Hayati. d, Ego ve Süper Ego Ba lam nda Bilimsel Verilerin Tatar, Burhanettin. Mircea Eliade'in Modern Rasyonel Düflünceyi Elefltirisi. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , SA , 297 Taylan, Ferhat. Gençlik ve Ö renci Oturumlar. Hürriyet Gösteri (251) , 84. s SB , SB Kur'ân' n lgili Kavramlar yla Karfl laflt r lmas. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(18) , ss. ng. özet. 150 (3) Çapo lu, Davut Cahit. Ayna Ayna! Söylesene Biz Kimiz? Yeni E itim 1(4) , ss.

18 150 (4) 150 (9) Çocu unuz Çekingen mi? Yeni Ö renme ve Bellek. Bilim ve E itim 1(4) , 63. s. Teknik 36(430/Ek Say : Beynin Gizemi) , 12. s SB SA Kara, Hüseyin. Çocuklar m za Korkuyu mu Ö retiyoruz? Yeni E itim 1(4) , ss SB , SB (5), 150 Kenç, Muhammed Fuat - fiirin Yumflak. Ben Kimim? Yeni E itim 1(4) , ss SB , SB (6) 150 Korkut, Fidan. Etkili Davranma Becerileri E itiminin Banka Çal flanlar n n Etkili Davranma Say l, Ifl k - Saynur Canat - Handan Tu cu. Onalt ntihar Olgusunun Psikolojik Otopsi Yöntemi ile De erlendirilmesi. Kriz Dergisi 11(2) 2003, 1-6. ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (10) Soykan, Çi dem. Öfke ve Öfke Yöntemi. Kriz Dergisi 11(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. Türer, Celal. Charles S. Peirce'ün Epistemolojisi. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA 19 Düzeylerine Etkisi. Ça dafl E itim 28(301) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, , (11) 150 (7) Y lmaz, Elif. Dikkat Eksikli i ve Korkut, Fidan. Hamilelik ve Do um ile lgili Alg lar ve Psikolojik Dan flmanl k Hizmetleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (8) Kuru, Emin - Y ld ray Persil. Polis Milli Futbol Tak m nda Oyanayan Üst Düzey Elit Sporcu Polislerle, Spor Yapmayan Polislerin Psikolojik htiyaçlar n n Karfl laflt r lmas. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 790 Hiperaktivite Bozuklu u Bizim Çocukta da Var m Acaba? Bilim ve Teknik 36(430) , ss SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Aksoy, fiahin. srail'de Düzenlenen 'Uluslararas T p Eti i ve T p Hukuku Konferans ' zlenimleri. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 9(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 447, 170 6

19 170 (1) 170 (5) Aksoy, fiahin. Tayvan'da Düzenlenen Mercan- rgil, Emel. Ethics and "2. Uluslararas Biyoetik Konferans " Public Health. Türkiye Klinikleri zlenimleri. Türkiye Klinikleri T p T p Eti i Dergisi 8(2) , Eti i Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet ss SB SB , (2) 170 (6) Alt ntafl, Ayten - Hanzade Do an. O uz, N. Yasemin. Torture as An Osmanl Esnaf Tabibinin Ahlak Ethical Problem. Türkiye Klinikleri E itimi ve De erleri (Fütüvvetnamelere T p Eti i Dergisi 8(2) , Göre) Türk Dünyas Araflt rmalar ss. ng. ve Türkçe özet. (146) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 330 F rat, A. Serap. Çevre Eti i Kavram Üzerine Yeniden Düflünmek. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (7) Ökte, Ertu rul Zekâi. Atatürkçü Düflünce Do rultusunda Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketi'nin "Ahlâk, Ahlâk Bilimi, Milli Ahlâk" Konusunda Görüflleri. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , 2-3. ss. 170 (3) 170 (8) The First Decade of Development of Sachedina, Abdulaziz. Islamic Bioethics in Slovakia ( ) Perspectives on Cancer Genetics and Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi Gene Therapy. Türkiye Klinikleri 8(2) , ss. ng. ve T p Eti i Dergisi 8(2) , Türkçe özet ss. ng. ve Türkçe özet SB SB , 297 Göçmen, Do an. Karl Marx' n Ahlak Felsefesi ve Adalet Teorisiyle Olan liflkisi Üzerine. Praksis (10) 2003, ss. ng. özet SA , SB , (4) Ida, Ryuichi. International Bioethics Committee. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB Üstün, Ça atay. T pta Yeni Bir Ça : nsan Genetik fiifresinin Haritas lan Edildi. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 170 (9) Yararl l k ve Zarar Vermeme lkelerinin Eczac l k Eti i Aç s ndan De erlendirilmesi. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 8(2)

20 , ss. Türkçe ve ng. özet SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) 1981 SB 57 Ceylan, Yasin. slam, Bat ve 190 Terörizm. Çeviren: Hatice Nur Erk zan, Evrensel Kültür (141) , ss SB , (2) Cihan, Ahmet Kamil. bn Sina'n n Bilgi Teorisine Genel Bir Bak fl. Bilimname (2) , ss SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Kaynarda, Arslan. Felsefenin Hiç de San ld Gibi Tamam yla 'Soyut' Gereksiz Bir U rafl Olmad Anlafl ld [Söylefli] Konuflan: Zeynep Davran, Hürriyet Gösteri (251) , ss. 190 (2) Tezeren, Nihat. Heidegger ve Ça [Yazar n Ayn Adl Eserin Çevirisinden Baz Bölümler] E 5(54) , ss SB D N 230 HIR ST YAN D NB L M 230 (1) 180 (3) Bulut, Süleyman. Evangelistler'in Erdo an, Mustafa. Farabi'nin K yamet Tasar mlar n n ABD Siyaset Felsefesi Üstüne. Türkiye Politikalar na Etkileri (29) Günlü ü (73) 2003, ss , ss SB SB K l ç, Muharrem. Dini Bilginin Do rulu u Ba lam nda Zâhirî Epistemolojinin Dayand Dil Kuram. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet. Hatemi, H. Hüsrev. Klonlama ve Etik. Köprü 83, 2003, ss SA , 230, SA HIR ST YAN SOSYAL 120, 180 D NB L M 180 (4) Selçuk, Sami. Sokrates ve "Savunma"s. Türkiye Günlü ü (73) 2003, ss SB (1) Bafler, Veli Hikmet. Heybeliada Ruhban Okulu. Türk Yurdu 23(193) , ss SB

21 260 (2) 290 (1) Güngör, Ali sa. Heybeliada Ruhban Okulu. Türk Yurdu 23(193) , ss. fienel, Alâeddin. Mezopotamya-Bat 1960 SB (3) Ozil, Ayfle Kurulufl Y ldönümünde Zo rafyon Tarihinden Bir Bölüm. Tarih ve Toplum 40(237) , ss SB Gelene i ile Dünyan n Öteki Kültürlerinin Yarat l fl Mitoslar. Bilim ve Ütopya (111) , ss SC , (2) Tafl n, Ahmet. Yezidilik Konulu ki Yaz Üzerine. Tarih ve Toplum 40(237) , ss SB (4) Vatandafl, Aydo an. Gizli Cemiyetler 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Gelecek Avc s d r [Söylefli] 2023 (29) , ss. 297 (1) 2002 SB 121 Adam, Hüdaverdi. Kelam 260, 320 Perspektifinden Genetik Kopyalama. Köprü 83, 2003, ss. 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 1977 SA , 570 Atay, Tayfun. Ayet ve Reklam. Birikim (173) , ss. 280 (1) Gökçen, Salim. Az nl k Kilisesi'nden 1975 SB 50 "Ekümenik Patrikhane"ye Yol Haritas. 650, (29) , ss SB 121 Ayd n, Hayati. d, Ego ve Süper Ego 280 Ba lam nda Bilimsel Verilerin Kur'ân' n lgili Kavramlar yla Karfl laflt r lmas. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(18) 290 HIR ST YANLIK , ss. ng. özet. DIfiINDAK D NLER Kitapç, Zekeriya. Dinler Aras Mücadelede Turfan Uygurlar Çin Elçisi Wang Yande ve slâm Gerçe i. Türk Dünyas Araflt rmalar (146) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (2) Aytaç, Ahmet Murat. [Ayhan Yalç nkaya'n n "Küf: Dede Korkut, Said Nursî ve Hz. Ali Üzerine Bir Yorumsama "Adl Eseri Üzerine] Ankara Üniversitesi Siyasal

22 Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(3) , ss SA , 390 Babuna, Cevat. "Genetik Bilimindeki Geliflmeler Abart l yor" [Söylefli] Konuflan: Selim Sönmez, Köprü 83, 2003, ss SA , (3) Çamuro lu, Reha. Tasavvuf Eflyan n S rr n Çözmenin Peflindedir [Söylefli] 2023 (29) , ss SB , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Durmufl, Zülfikar. Kur'an'da Hikmet Kavram. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(18) , ss. ng. özet SA (7) Erdo an, Mehmet. F k h Usûlünün Katîli i. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA (8) 297 (4) Farukî, Muhammed Yusuf. Sünnetin Daniel, Norman. Islam and The Hukukî Otoritesi: Raflit Halifelerin West " slam ve Bat " [Yazar n Ayn Adl Uygulamas ve lk Fakihlerin Eserinin Tan t m ] Tan tan: lhami Görüflleri. Çeviren: Yavuz Köktafl, Ayranc, Diyanet lmi Dergi 39(3) Diyanet lmi Dergi 39(3) , , ss. ng. özet ss. ng. özet SA SA (9) 297 (5) Filiz, fiahin. Ebu Hayyam Tevhidi ve Dartma, Bahattin. Arkeolojik Veriler Bilgi Felsefesi. Bilimname (2) Ba lam nda Kur'ân K ssalar n n Fiilen , ss. Türkçe özet. Gerçekleflmemifl Hadiseler Olduklar na Dair. Akademik 2004 SA 19 Araflt rmalar Dergisi 5(18) 297, 120, , ss. ng. özet SA (10) 297 Hatemi, H. Hüsrev. Klonlama ve Etik. Köprü 83, 2003, ss SA 32 Dökme, Baki. Akupunktur Noktalar ve Namaz. Akupunktur Dergisi 13(50) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB 38, 297 Duran, Hac. Türkiye'de Himayecilik E ilimlerinin Dini Yans malar. Türk Dünyas Araflt rmalar (146) , 230, (11) " nsana, Topluma ve Ekolojik Sisteme Zarar Vermemek Kofluluyla, Genler Üzerinde Biyolojik ve T bbi Nitelikte Bilimsel Çal flmalar Yapmak, slam Aç s ndan Bir Sak nca

23 Tafl mamaktad r" Köprü 83, 2003, ss. Diyanet lmi Dergi 39(3) , ss. ng. özet SA SA , (12) 297 (17) fleri, Mustafa Said. El-Hafiz: "Zahir Maksudo lu, Mehmet Emin. ve Bat n Aynalar"da Her fiey Kay t Osmanl Vak f Uygulamas ndan Baz Alt nda. Köprü 83, 2003, Örnekler. Diyanet lmi Dergi 39(3) ss , ss. ng. özet SA SA (13) Kara, smail. Taflrada Meflrutiyet Ruhu: Akçaabat Müftüsü Mehmet zzet Efendi ve "Mir'ât' Meflrutiyet" Risâlesi. Türklük Araflt rmalar Dergisi (13-14) , ss SA (19) 297 (18) Nursi, Bediüzzaman Said. "Çekirdek Umum A ac n Mânâs n, Fihristesini Tafl yor" Köprü 83, 2003, ss SA 32 Ocak, Ahmet Yaflar. slâm, Tasavvuf ve Tarikatlar (Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bak fl) Türkiye Günlü ü (73) 2003, ss. 297 (14) Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'an'a Göre Vicdan n Kayna ve fllevleri. Akademik Araflt rmalar Dergisi 1989 SB 149 5(18) , ss. ng. 297 özet SA Ok, Gökçe. Hafiziyyetin Tecellisi: Genler. Köprü 83, 2003, ss. 297 (15) 1977 SA 32 Kavak, Kubilay. slâm Ezoterizminin 570, 297 S rl Ö retisi: Hurûfîlik (29) , ss SB 121 Osmanbey, M. Kemal. Akupunktur 297 ve Abdest. Akupunktur Dergisi 13(50) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (16) Keskin, Halife. mamiyye'de Bilginin 1989 SB 38 Tarifi ve K s mlar. Bilimname (2), , ss. Türkçe özet SA (20) 297, 120 Öztürk, Mustafa. Geleneksel Te'vil Kuzubafl, Muhammet. Divan fiiirine Kaynakl k Etmesi Bak m ndan Kur'ân: Fuzûlî'nin Gazelleri Örne iyle SA Çeflitlemelerinin Epistemik De eri. Bilimname (2) , ss. Türkçe özet.

24 297 (21) 300 TOPLUM B L MLER Raysûnî, Ahmet. "Makâs d ve ctihat" fiat bî Merkezli Bir Bak fl. Çeviren: Ahmet Yaman, Diyanet lmi Dergi 39(3) , ss. ng. özet SA Sachedina, Abdulaziz. Islamic Perspectives on Cancer Genetics and Gene Therapy. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (22) Seyhan, Tanju Oral. Memlûk K pçakças yla Yaz lm fl Du'â'ü's-Seyfi. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (9) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Soysald, Mehmet. Kur'an'da Tebli Yöntemleri ile lgili Kavramlar n Analizi. Diyanet lmi Dergi 39(3) , ss. ng. özet SA (24) Terzi, Mustafa Zeki. Hz. Peygamber Döneminde Askerî Teflkilât. Diyanet lmi Dergi 39(3) , ss. ng. özet SA (25) Tunç, Cihat. Kelam lminde Niçin Kesin Bilgiye htiyaç Vard r? Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA SA , 300, (1) Abanaz r, N. Can. Hooligans? What Hooligans? Journal of British Literature and Culture (9) 2002, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Acar-Savran, Gülnur. Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx'dan Delphy'ye Bir Ufuk Taramas. Praksis (10) 2003, ss. ng. özet SA , (3) Akdo an, Ali. Türkiye'nin Avrupa Birli ine Girifl Sürecinde Farkl Kültür ve Dinlerin Bar fl çinde Birarada Yaflama mkan (Kültürel ve Dini Ço ulculu a Sosyolojik Bir Bak fl) Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(18) , ss. ng. özet SA (4) Alangoya, Kezban Ayça. Semper ve Kad nlar. Arredamento Mimarl k (161) , ss SB 5 300, 720, 700 Arslan, smail. Temettüat Kay tlar na Göre XIX. Yüzy l n lk Yar s nda diç (Selima a) Köyü. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(18) , ss. ng. özet.

25 300 (5) Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) Ayd n, N. Kamil. A Short Critical 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. Analysis of Kim Within the Tradition of British Colonial Novel. Journal of 1985 SA 20 British Literature and Culture (9) , ss SA Barnes, Barry. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Celaleddin Çelik, Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , (10) Çetinda, Yusuf. Orta Asya ile Osmanl Devleti Aras ndaki Kültürel liflkiler. Akademik Araflt rmalar Dergisi 5(18) , ss. ng. özet SA (11) Çetintürk, Salâhaddin. Osmanl 300 (6) mparatorlu u'nda Yürük S n f ve Bayhan, Vehbi. Irak Savafl Sonras Hukuki Statüleri. Belgelerle Türk Yeni Dünya Düzeni: Yeni mparatorluk Tarihi Dergisi (80) , mu? Karizma (15) , ss ss SB SB , (7) 300 (12) Cengiz, Recep. Alevi-Bektaflilik'de Da, Zeynep. Irak Krizinde Rus Miras Bölüflümü ve Kad n-erkek Diplomasisi: 'Kutuplaflmadan Eflitli i. KHukA (Kamu Hukuku Uzlafl ya' Karizma (15) , Arflivi) 6(2) , ss. ng. ve Türkçe özet ss SB SB Demos, Raphael. 'Dinî nanç' ile 300 (8) Cockburn, Andrew. 21. Yüzy l n 'Bilimsel nanç' n Bir Karfl laflt rmas ' Çeviren: Ramazan Ertürk, Bilimname Köleleri. Foto raflar: Jodi Cobb, (2) , ss. Türkçe özet. National Geographic Türkiye (29) , ss SA SB , Dosto lu, Neslihan Türkün. Mimarl kta Kad n n Ad. Arredamento Mimarl k (161) , ss. Çal k, Temel. E itimde De iflimin Yönetimi: Kavramsal Bir Çözümleme. E itim Yönetimi 9(36) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB 5 720, SA , (13) 300 (9) Eczac bafl, fiakir. Nedir stanbul'u Çetin, Turhan. Yalvaç fiehrinde stanbul Yapan? [Söylefli] Konuflan: Nüfus Hareketleri. Gazi Üniversitesi 13

26 Artun Ünsal, XXI (15) , ss SB (15) nal, Kemal. Avrupa'daki 'Türk Kültürü' Evrensel Kültür (141) , ss SB (14) 300 Ersanl, Kurtman - Melek Kalkan. Evlilik liflkisini Gelifltirme Kad na Karfl Cinsel fiiddet nsan Program n n Evli Çiftlerin Evlilik Haklar Avrupa Mahkemesinin Örnek liflkilerini De erlendirmelerine Etkisi. Kararlar. Çeviren: Osman Do ru, Psikiyatri Psikoloji ve Ankara Barosu Dergisi 61(3) 2003, Psikofarmakoloji Dergisi 11(3) ss , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (16) Gülendam, Ramazan - Nurgül Yal n. Memduh fievket Esendal' n Ayafll ile Kirac lar Adl Roman na Sosyolojik Bir Yaklafl m Denemesi. Türk Dili (621) , ss SA , 300 Gürel, Sebahat Atar - Hususi Gürel - Mansur Kamac. Çok Afl r Do urganl k: lgili Sosyodemografik Faktörler ve Gebelik Sonuçlar. Kad n Do um Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 407, 300 Hekman, Susan. Kitap, Sempozyum De erlendirmeleri Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida [Kitap Tan tma] Tan tan: Celaleddin Çelik, Bilimname (2) , ss. Türkçe özet SA , 300 lgen, Abdulkadir. Bat Anadolunun Dünya-Ekonomisiyle Bütünleflme Sanc lar ve Az nl klar n Rolü ( ) Avrasya Dosyas 9(3) 2003, ss. ng. özet SA , Kale, Bülent. Mevsimlik Hayatlar. Foto raflar: Fatih P nar, Atlas (126) , ss SB (17) Kayg, Abdullah. Bat l lara Bile Felsefe Ö renmeleri Konusunda Yard m Edebiliriz [Söylefli] Hürriyet Gösteri (251) , ss SB (18) Kaygusuz, Canani. Eylüllerde Biz Neleri Kaybettik. Evrensel Kültür (141) , ss SB (19) Kay n, Emel. Modernite'den Postmodernite'ye Kültürel De iflim ve Korumac l k. Arredamento Mimarl k (161) , ss SB Mutlu, Kayhan. Toplumsal De er Yarg lar ve Ekonomik Kalk nma. Avrasya Dosyas 9(3) 2003, ss. ng. özet SA , 300

27 300 (20) 300 (24) Orç n, Esmahan - fiahbal Aras - Rabia Aç k. Üniversiteli Gençlerin Cinsel Tutum ve Davran fllar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Sar bay, Ali Yaflar. Savafl ve Demokrasi: Sosyolojik Bir Yaklafl m. Karizma (15) , ss SB SB (25) 300 Sar o lu, Sezai. fiiddet ile Özgürlük Bir pte Oynamaz. Birikim (173) 300 (21) Ödemifl, Nuri. "fiiddet ve Kolayc l k" ya da Zor Olan fiiddetten Vazgeçmektir! Birikim (173) , ss SB , 320 Özer, Nilay. Metropolleflme Sürecinde Alevi Nefesleri. E 5(54) , ss , ss SB , (26) Sönmez, pek Özbek. Politikan n Kentleflmesi. Arredamento Mimarl k (161) , ss SB SB (27) 780, 300 Takkaç, Mehmet. Nature and Environmental Issues in Post-war Parekh, Bh khu. Liberal Demokrasinin Kültürel Nevi fiahs na Münhas rl. Çeviren: Erdem Türkgözü, Birikim (173) , ss. British Drama. Journal of British Literature and Culture (9) 2002, ss SA , SB (28) 320, 300 Timuro lu, Vecihi. Yaz n ve Etkisi ya da Gerçeklik Üzerine Kürflat'la Söylefli. Adam Sanat (212) , 300 (22) el-saadavi, Neval. Bazen Bir Dize Bir Devrim Yaratabilir [Söylefli] Konuflan: Stephanie McMillan; Çeviren: Özgür Üner, E 5(54) , ss SB (23) San, Coflkun. Yabanc laflt rma- Yabanc laflma. Amme daresi Dergisi 36(3) , 1-7.III. ss. Türkçe ve ng. özet SA ss SA (29) Tümer, Gürhan. Mimarl kta Cinsellik. Arredamento Mimarl k (161) , ss SB 5 300, (30) Türkdo an, Orhan. Do u ve Güneydo u Afliret-Kabile Yap s ve Antropolojik Yaklafl mlar. Türk Dünyas Araflt rmalar (146)

28 , ss. Türkçe ve ng. özet SA Uyer, Gülten. Hemflire-Hasta letiflimi ve letiflimin Hasta Yönünden Önemi. Türkiye Klinikleri T p Eti i Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 447, (31) Üstüner, Ali Cengiz. Osmanl Toplum Düzeni. Türk Dünyas Araflt rmalar (146) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) Zengel, Rengin. Kitle Turizminden Alternatif Turizme Tatil Köyü - Butik Otel kilemi. Arredamento Mimarl k (161) , ss SB 5 300, (35) Zengin, Eyüp - Nesimi Kamalov. Azerbaycan'da Nüfusun Yap s ve Sorunlar. Avrasya Dosyas 9(3) 2003, ss. ng. özet SA GENEL STAT ST KLER 310 (1) 300 (32) Kasap, Reflat. Cumhuriyetin 80. Warren, Lynne. nsanl k D fl Y l nda statistik Üzerine Genel Bir Kazanç. Foto raflar: Jodi Cobb, De erlendirme. Gazi Üniversitesi National Geographic Türkiye (29) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi , ss. Dergisi 5(2) 2003, 1-8. ss SB SA Yeflil, Fatih. Oryantalizmden Ottomanizme: Yeni Nesil Osmanl Çal flmalar na Bir Örnek Üzerine. Türklük Araflt rmalar Dergisi (13-14) , ss SA , 300 Yetifl, Mehmet. Marx ve Sivil Toplum. Praksis (10) 2003, ss. ng. özet SA , 300, (33) Yüksek, Özcan. Beden Zaman. Foto raflar: Aytunç Akad, Atlas (126) , ss SB SA , S YASAL B L MLER 320 (1) A ao ullar, Mehmet Ali. Frans z Devrimi'nin lk ki Y l nda Cumhuriyet Tart flmalar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akbulut, Örsan Ö. Türkiye'de Siyasal ktidar Sorunsal Aç s ndan Baflbakan. Amme daresi Dergisi 36(3) , III-IV. ss. Türkçe ve ng. özet. 16

29 320 (3) (141) , ss. Andrianopulu, Konstantina. stanbul Rum Bas n n Tepkisi ve SB 96 Eylül Olaylar. Tarih ve Toplum 320, (237) , ss. 320 (8) 1984 SB 53 Aytaç, Nurettin. Ejder'in Dirilifli: , 070 Yüzy lda Çin. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 12(41) 2003, ss. 320 (4) Araç, brahim - fieref ba. Türkiye'de Yasa Önerisi Haz rlama ve Norm Koyma Tekni i ve Yasamac Mesle inin Nitelikleri Üzerine. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA SB (5) Arslan, Zühtü. Liberal Demokrasilerin Zor Zaman Krizi ve fade Özgürlü ü. Liberal Düflünce 8(32) 2003, ss SB (6) "Art k Hiçbir fiey Eskisi Gibi Olmayacak" Fikrinin De iflimcili i ya da Wallerstein'in Devrim ve Reform Düflüncelerinin Elefltirelli i. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 12(41) 2003, ss SB Ataay, Faruk. Tarihsel Süreçte Azgeliflmifllik ve Demokrasi. Praksis (10) 2003, ss. ng. özet SA , SB (7) 320, Atefl, Kenan. Sosyobiyolojik Hezeyanlar ve nsan Do as [Kaan Arslano lu'nun "Politik Psikiyatri" Adl Eseri Üzerine] Evrensel Kültür (9) Barut, Ömer. Hitler ve Anti - Semitizm. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 12(41) 2003, ss. 320 (10) Baflk r, Do an. Yol Haritas nda Kaybolmak. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 12(41) 2003, ss SB (11) Baykal, Bekir S tk. Lord Salisbury'nin stanbul Fevkâlade Elçili i. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , ss SB , (12) Beli, Mahmut. Balkan Harbi'nin Siyasi Yönden ncelenmesi. Haz rlayan: Kurtulufl Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , ss. 320 (13) Ben-Efrat, Roni. "Filistinli Solcular da, srailli Solcular da Hayal K r kl na U rad lar" [Söylefli]

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı