RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1: (1) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ne kabul edilecek ön lisans ve lisans düzeyinde Uluslararası öğrencilere ilişkin esasları düzenler. Kapsam MADDE 2: Bu yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde ikili anlaşmalar ve devlet burslusu olarak kabul edilenler hariç ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim görmek isteyen Uluslararası öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3: Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun un 3 üncü Maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu nun tarihli kararı dikkate alınarak tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (f) bendi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında yapılan değişiklikle kabul edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4: (1) Bu yönergede geçen; a) T.C. : Türkiye Cumhuriyetini b) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, c) Üniversite : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ç) Rektör : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, d) Yönetim Kurulu : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, e) Senato : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, f) Birim : Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu veya bunlara bağlı bölüm, anabilim dalı ve programlarını, g) Birim Yönetim Kurulu : Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, h) Aday öğrenci : Yurtdışından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde önlisans/lisans düzeyinde öğrenim görmek veya RTEÜYÖS e girmek isteyen öğrenciyi, ı) RTEÜYÖS : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavını i) TÖMER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini j) Ölçme ve Değerlendirme Merkezi : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Başvuru Şartları MADDE 5: Başvuracak adaylardan: (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; (a) Yabancı uyruklu olanların, (b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, (d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil), (e) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C. de ikamet eden ve K.K.T.C. de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir, (2) Adaylardan; (a) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye de veya K.K.T.C. de tamamlayanların, (b) K.K.T.C. uyruklu olanların (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç), (c) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), (d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç), (e) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. Kontenjanlar MADDE 6: (1) Üniversitede, normal örgün öğretim, ikinci öğretim, açıköğretim ve uzaktan eğitim yolu ile yürütülen önlisans ve lisans programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile uluslararası öğrenci kabul edilir. (2) İlgili birimlerin teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenen uluslararası öğrenci kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer alır.

3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜYÖS): Madde 7: (1) RTEÜ Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (RTEÜYÖS) her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. (2) RTEÜYÖS, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yürütülür. Yapılan başvuruların derlenmesi, sınav evrakının hazırlanması ve sonuçların ilanı merkez tarafından gerçekleştirilir. (4) RTEÜYÖS, RTEÜYÖS SÖZEL ve RTEÜYÖS SAYISAL olmak üzere iki kategoride yapılır. RTEÜYÖS SAYISAL, Temel Öğrenme Becerileri Testi dir ve Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir. RTEÜYÖS SÖZEL, dünya tarihi, dünya coğrafyası ve genel kültür alanları ile ilgili 80 sorudan oluşan bir testtir. (5) RTEÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir. (6) RTEÜYÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen 1 yıl geçerlidir. (7) RTEÜYÖS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir. Özel Yetenek Sınavı MADDE 8: (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak adayların başvuru için taban puanlardan birine sahip olmaları zorunludur. (2) RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini ilgili Birimlere gönderir. Bu öğrencilerin Özel Yetenek Programlarına yerleştirilmesi Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılır (3) Özel Yetenek Sınavları akademik takvime göre Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. (4) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek sınavı uygular. Özel Yetenek Sınavı sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. (5) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunar. (6) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını kaybeder. Başvuru MADDE 9: (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavından (RTEÜYÖS) en az 40 puan veya ek tabloda (Tablo 1) yer alan eşdeğer sınavlardan taban puana sahip adaylar başvuru yapabilir. (2) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. (3) Adaylar, Rektörlükçe belirlenen tarihlerde başvuru yapar. Başvuruların kabulünde, evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır, postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmaz.

4 Değerlendirme MADDE 10: (1) Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılır. (2) Aday, RTEÜ de yerleşmek istediği programlardan en fazla dört tanesini tercih edebilir. (3) Adaylar, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. Değerlendirme sonucunda asil ve yedek listeler oluşturulur. (4) Adayların programlara yerleştirilmesinde; öncelikle RTEÜYÖS sınav sonuçları dikkate alınır. Boş kalan kontenjanlara sırasıyla Türkiye de bulunan diğer devlet üniversitelerinin yaptığı YÖS sınavı, Uluslararası SAT sınavı, LYS ve YGS, Tablo-1 de yer alan ülke sınavları ile yerleştirme yapılar. Yine boş kalan kontenjanlara orta öğretim başarı puanı ile de yerleştirme yapılır. (5) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir. Sonuçların Duyurulması MADDE 11: (1) Yerleştirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitenin web sayfasında (www.erdogan.edu.tr) duyurulur. (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri adreslerine Kabul Mektubu gönderilir. Kayıtlar MADDE 12: (1) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliğinden Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. (2) Türkiye de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden İkamet Tezkeresi alırlar. (3) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: a) Ortaöğrenimini Türkiye de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları, b) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil), c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. (4) Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz.

5 (5) Kayıt Evrakları: (a) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylanmış Türkçe çevirisi, (b) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi, (c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak Denklik Belgesi nin aslı, Diploma denklik belgesi (d) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylanmış Türkçe çevirisi, (e) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylanmış fotokopisi (f) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesi, (g) İkamet Tezkeresinin fotokopisi, (h) T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (i) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı, (j) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, (k) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan son 3 yıla ait transkript (karne), (l) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu, (Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlar aşılmamak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.) (m) Fotoğraf (6 adet), (n) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, (o) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER), (ö)sağlık Kurulu Raporu (İsteyen birimler için) (p) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge. Öğretim Dili ve Türkçe yeterlik Madde 13: (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğretim dili Türkçedir. (2) Üniversiteyi kazanan ve Türkçe bir programa yerleştirilen öğrencilerin o programda eğitimlerine başlayabilmeleri için RTEÜ TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekir. YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan başarı belgesine sahip olanlar ile öğretim dili Türkçe olan liselerden mezun olanlar da doğrudan eğitime başlayabilirler. (3) RTEÜ TÖMER sınavından A ve B düzeyinde (60-100) puan alanlar doğrudan eğitime başlarlar. Daha düşük puan alanlar bir yıl RTEÜ TÖMER de Türkçe dil kursuna devam ederler. Bir yıl içinde başarılı olanlar bir sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabilirler. Başarılı olamayan öğrencilerin ise programla ilişiği kesilir

6 Yabancı dilde yeterlik MADDE 14: (1) Yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına (TOEFL, IELTS, YDS ) ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar. Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar RTEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. (2) Yabancı dilde öğretim yapan programlara kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya RTEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (Arapça için RTEÜ İlahiyat Fakültesi) tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre RTEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda (Arapça için RTEÜ İlahiyat Fakültesinde) yabancı dil öğrenimine devam ederler. Eğitim-Öğretim Madde 15: Uluslararası öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem görürler. Uluslararası Öğrencilerin Yükümlülükleri Madde 16: (1) Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan Uluslararası Öğrenciler; (a) Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime vermekle, (b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversiteye bildirmekle, (c) İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla, (ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, (d) İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri 48 saat içinde üniversiteye, ayrıldıkları ve adreslerini naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle, (e) Üniversiteye kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin, istemeleri halinde her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her dönemin başından itibaren üç ay içinde ödemekle yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme Genel hükümler MADDE 17: (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 18: (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve varsa emsal teşkil eden durumlarda uygulanan hükümler uygulanır.

7 Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 19: (1) tarih ve 69 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 20: (1) Bu yönerge, Senatonun kabulü sonrası Yükseköğretim Kurulunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21: (1) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

8 Tablo 1 RTEÜÖS Sınavın Adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı Başarı Şartı Tablosu Açıklama En Düşük puan En Yüksek Puan Yıl geçerli Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi ABITUR Almanya/Finlandiya 4 1 Lise bitirme sınavı süresiz ACT American College Test Matematik(Math) ve Fen(science reasoning) alanlarında toplam en az AFGANİSTAN Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR) ARJANTİN Arjantin Bakaloryası 6 10 Lise bitirme sınavı süresiz ARNAVUTLUK (Certificate of Maturity) Zorunlu konu sınavları (Edebiyat ve Matematik) ve başvurulan programla ilgili olmak üzere alınan seçmeli konu sınavlarının her birinden AZERBAYCAN Üniversite Giriş Sınavı (TQDK) BAHREYN BANGLADEŞ (Tawjihi) Lise Bitirme Diploması (Higher Secondary Certificate -HSC) 3 alanda en az 6 10 Lise bitirme sınavı süresiz 75% 100% Lise bitirme sınavı süresiz 65% 100% Lise bitirme sınavı süresiz BEYAZ RUSYA Beyaz Rusya Merkezi Sınavı BOSNA HERSEK Olgunluk Sınavı (Matura) 3 5 Lise bitirme sınavı süresiz CEZAYİR Cezayir Bakaloryası Lise bitirme sınavı süresiz DANİMARKA Lise Bitirme Sınavı 7 13 Lise bitirme sınavı süresiz DİPLOME DEBİRESTAN VE PİŞDANEŞGAHİ İran da Lise Bitirme ve Diploma Notu ENDONEZYA Ujian Akhir Nasional (UAN) ETİYOPYA Üniversite Giriş Sınavı Lise bitirme sınavı süresiz 70% 100% FAS Fas Bakaloryası Lise bitirme sınavı süresiz Filipinler Üniversite Yerleştirme FİLİPİNLER 60% 100% Sınavı (PEPT) Orta Öğretim Mezuniyet Sınavı Başvurulan programın puan FİLİSTİN Lise bitirme sınavı süresiz (Tawjihi) türünden en az FRANSIZ BAKALORYASI GAOKO GCE (A LEVEL) SINAVI GÜNEY KORE HİNDİSTAN IB Fransız Bakaloryası (French Baccalaureate) Çin Halk Cumhuriyeti nde Yapılan Üniversite Giriş Sınavı General Certificate Education Yeterlilik Testi (C SAT) Hindistan Lise Bitirme Sınavları Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Diploma notu en az Lise bitirme sınavı süresiz Başvurulan programın puan türünde en az En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi Başvurulan programla ile ilgili Lise bitirme sınavı süresiz % 100% Lise bitirme sınavı süresiz Diploma notu en az Lise bitirme sınavı süresiz

9 KATAR Al-Shahada-Al Thanawiyya Al Lise bitirme sınavı süresiz Amma KAZAKİSTAN Ulusal Üniversite Testi KIRGIZİSTAN Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT) KOSOVA Kosova ve Makedonya da Yapılan Olgunluk Sınavı 40% 100% Lise bitirme sınavı süresiz KUVEYT Al-Shahada-Al Thanawiyya Al Lise bitirme sınavı süresiz Amma LİBYA Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı 70% 100% Lise bitirme sınavı süresiz Başvurulan bölümle ilgili LÜBNAN Lübnan da Yapılan Bakalorya sınavdan alınan sınav notu BAKALORYASI Sınavı (Baccalaureate Libanais) ortalaması Lise bitirme sınavı süresiz LYS LYS Başvurulan programın puan türünden LYS den en az (1 yıl geçerli) MAKEDONYA Merkezi Lise Bitirme (Matura) Sınavı 2 5 Lise bitirme sınavı süresiz MISIR Al-Shahada-Al Thanawiyya Al Lise bitirme sınavı süresiz Amma MOĞOLİSTAN Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR) dört alanın her birinde Üniversite giriş sı MOLDOVA Bakalorya Sınavı olmak üzere iki sınavdan 7 10 Lise bitirme sınavı süresiz PAKİSTAN Lise Bitirme Diploması (Higher 3 Secondary Certificate -HSC) alanda en az 65% 100% Lise bitirme sınavı süresiz PORTEKİZ Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (Concurso Nacional De Candidatura Do Ensino Superior) ROMANYA Romanya Bakaloryası 6 10 Lise bitirme sınavı süresiz RUSYA SAT 1 Rusya Federasyonu Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı (EGE) Scholastic Assessment Test En az toplam puan Matematik puanı SENEGAL Senegal Bakaloryası Lise bitirme sınavı süresiz SURİYE BAKALORYASI Suriye de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (baccalaureate) sınavı Fen dalında (scientific stream)en az Sosyal Lise bitirme sınavı süresiz TÜBİTAK TÜBİTAK ın Tanıdığı ve Katıldığı Altın, gümüş, bronz madalyaya Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında sahip olmak Süresiz UKRAYNA En az ikisi başvurulan Bağımsız Üniversite Giriş Sınavı programla ilgili olmak üzere üç (ZNO) sınavdan en az ÜRDÜN Tawjihi Başvurulan programın puan türünden en az 75% %100 Lise bitirme sınavı süresiz YEMEN 70% %100 Lise bitirme sınavı süresiz YGS YGS Başvurulan programın puan türünden YGS den en az (1 yıl geçerli) YUNANİSTAN Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı %40 %100 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar Tam notun en az % 60 ına sahip olmak Süresiz Bu sınavlar dışında denkliği Üniversite tarafından kabul edilen diğer sınavlarla başvuran adaylar için, burada açıklanmayan ülke ve sınavlar ile başvurulması durumunda Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu'nun belirlediği puanlar geçerli olacaktır.

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı