MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK GİYECEK YARDIMI VE KORUYUCU MALZEME YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK GİYECEK YARDIMI VE KORUYUCU MALZEME YÖNERGESİ"

Transkript

1 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK GİYECEK YARDIMI VE KORUYUCU MALZEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler,Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Kurumda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Mali Hükümlerine tabi olarak çalışan personel ile sözleşmeli personelin yaptığı görevin içeriği ile çalışılan yerin iklim ve coğrafi şartları göz önüne alınarak görev yapılırken giyilmesi gereken eşyanın cins, miktar ve kullanım süreleri ile kimlere ne gibi giyecek eşyası ve koruyucu malzemelerin verileceği hususundaki kuralları saptamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Mali Hükümlerine tabi olarak çalışan personelle sözleşmeli personeli kapsar. Personelin giyim eşyası ve koruyucu malzemeden yararlanabilmesi için işgal etmekte olduğu kadro ünvanının ve hizmet sınıflarının ( EK-1 ) ve ( EK-2 ) nolu cetvellerde yer alması ve kadro görevini fiilen yapması zorunludur. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, MKE Kurumu Ana Statüsüne ve 09/10/1991 tarih ve Sayılı resmi Gazetede yayınlanan 14/09/1991 tarih ve 91/2268 Sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği esaslarına dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-(1) Bu Yönergede geçen kavramlardan; a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarını, b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu, c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü, ç) Personel: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mali Hükümlerine tabi olarak ve sözleşmeli olarak kurumda görev yapan kişileri, d) Merkez Teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri, e) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki İşletme/Fabrika Müdürlüklerini, f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan idari ve teknik ihtisas bölümlerini. g) Dış Mevzuat: Yasama, Yürütme ve Yargı organları ile Teşekkül dışı üst birimlerce hazırlanan ve Teşekkülü kapsamına alan hukuki düzenlemeleri, ğ) İç Mevzuat: Teşekkülde düzen ve disiplinin sağlanması, iş ve işlemlerin belirli kurallara göre yürütülmesi, iş ve işlemlerde izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ile görev, yetki ve sorumlulukların saptanması amacıyla düzenlenen metinleri. ifade eder. İlkeler MADDE 5- (1) Personelin kapalı ve açık yerlerde görevinin gereği iş ve iklim koşulları karşısında korunmasını daha sağlıklı ve güvenceli görev yapmasını sağlamaktır. 1

2 Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları MADDE 6-(1) Bu Yönergenin hükümlerinin uygulamasından ve uygulamanın izlenmesinden merkezde Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İç Hizmetler Şubesi Müdürlüğü, taşra teşkilatında ise İşletme/Fabrika Müdürlükleri ile İdari İşler Müdürleri sorumludur. (2) Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir. (3) Müfettişler ve uygulamadan sorumlu birim amirleri, gerektiğinde bu yönergenin geliştirilmesine ilişkin olarak rapor verirler. Değişiklik esasları MADDE 7-(1) Bu Yönergenin Kurum teşkilat yapısının veya Dış Mevzuatın gerektirdiği durumlarda tümü veya birkaç maddesi değiştirilebilir. Dağıtım ve kullanma esasları MADDE 8-(1) Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır. İKİNCİ BÖLÜM Giyim eşyası ve koruyucu malzemeden yararlanacak personel MADDE 9- (1) Kurum tarafından verilecek giyim eşyası ve koruyucu malzemeden yararlanacak personel ile bu eşyanın cinsi ve kullanma süresi Yönergeye ekli (EK-1 ) ve ( EK-2 ) nolu cetvellerde belirtilmiştir. Birimler, giyim eşyası ve koruyucu malzemeden yararlanacak personel ve giyim eşyası, ekli cetvellerde gerektiğinde verileceği belirtilen giyim eşyasının nerede, hangi görevi yapan personele verileceği ve cetvellerde yer alanlardan birinin verileceği belirtilen giyim eşyasından hangisinin nerede, hangi görevi yapan personele verileceği hususlarını, hizmetin niteliği, görev yerinin iklimi ve coğrafi şartlarını göz önünde bulundurarak tespit ederler. Ayrıca ; a) Aynı hizmetin değişik derecelerdeki ünvanları için aynı eşya verilir. b) Listedeki unvanlar bakımından birden fazlasına girebilecek durumda olanlar, özel durumlarını belirten unvanlar karşısında gösterilen giyecek eşyalarından yararlanırlar. c) Kurum memur adayları da görev unvanları esas alınarak asli memurlar gibi giyim eşyası ve koruyucu malzemeden yararlandırılır. Giyim eşyası ve koruyucu malzemeden yararlanma şekli MADDE 10- (1) Kurumda çalışan personele verilecek giyim eşyası ve koruyucu malzeme ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. (2) Ancak sözleşmeli personele verilecek malzeme demirbaş olarak verilir. (3) Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır, gerektiğinde beden ölçüsüne göre Kurumca diktirilir. Giyecek eşyalarının rengi, cinsleri, kaliteleri ve biçimlerinin tespiti ; MADDE 11-(1) Giyim eşyalarının rengi, cinsi, kalitesi ve biçimi giyim eşyası tespit komisyonunca saptanır. (2) Ancak, resmi kıyafet giymek mecburiyetinde olan hizmetliler, itfaiyeciler ile iş gereği yeknesak bir kıyafet giymek zorunda olan personelin elbise biçimleri yönerge ekinde belirlenmiştir. 2

3 Giyim eşyası tespit komisyonu MADDE 12- (1) Giyim Eşyası Tespit Komisyonu, İdari Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında ; Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanı Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanı İkmal Dairesi Başkanı Yatırım Planlama Dairesi Başkanı İç Hizmetler Şube Müdüründen ( Raportör ) oluşur. Giyecek ihtiyacı bildirimi MADDE 13- (1) Kurum tarafından giyim eşyalarının verilmesinde, ekli cetveller esas alınarak, personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Bu listeler Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilgili birimlere intikal ettirilir. Giyecek yardımı bu listelere göre yapılır. (2) Merkez teşkilatı ile, fabrika, İşletme Müdürlüklerinde görev yapan personele ekli cetvellerde belirtilen giyim eşyası ve koruyucu malzeme verilmesine ilişkin tüm işlemler Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. ile; Giyecek eşyasının dağıtım zamanı ve veriliş şekli MADDE 14-(1) Giyecek eşyasının dağıtım zamanı ve veriliş şekli aşağıda belirtilmiştir. a) Dağıtım zamanı : Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacı 1 ) Kışlık giyecek eşyaları Eylül Ekim aylarında, 2 ) Yazlık giyecek eşyaları Nisan Mayıs aylarında, 3 ) Mevsimle ilgisi olmayan giyim eşyaları ise Nisan Mayıs aylarında verilir. Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenilmeden giyim eşyası verilir. Ancak bu personele giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre o eşya için tespit edilen kullanma süresinin ¼ ünden az ise ilk giyim eşyası verilmez. Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte verilemez. b) Yenisinin Verilmesi : Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır. Her giyim eşyası için kabul edilmiş bulunan kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez. Ancak giyim eşyası görev başında ve elde olmayan sebeplerle kullanılmaz hale geldiği taktirde ilgili servis şefi, Sosyal İşler Şefinin düzenleyecekleri bir tutanağın birim amirince tasdikinden sonra o giyim eşyasının genel veriliş tarihi beklenmeksizin yenisi verilebilir. Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası ( beyaz önlük vb. ) o eşya için belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir. c) Veriliş Şekli : Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra Giyim Eşyası Teslim Tutanağı nda ( EK- 3) gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya (14.b) maddesi gereğince yenisi verildiği taktirde eskisi zimmetten düşülür. 3

4 Kurumdan ayrılma halinde MADDE 15-(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu mali hükümlerine tabi olarak çalışan personel ile sözleşmeli personelden emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkartılanlar veya bu Yönerge uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Nakillerde uygulanacak esaslar : MADDE 16- (1) Giyim Eşyası ve Koruyucu malzemeden yararlanan bir personelin aynı görevi yapmak üzere Kurumun diğer bir ünitesine geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu, veriliş tarihi, ayrıldığı birim tarafından gittiği birime bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin süresi doluncaya kadar yeni birimce o eşya ilgiliye verilmez. (2) Giyecek yardımından yararlanan personel, başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi gittiği kuruma bildirilir. Giyim eşyasının kullanılış yer ve zamanı MADDE 17- (1) Giyim Eşyası ve koruyucu malzemeler veriliş amacına uygun olarak görev süresinde kullanılır. Bu eşyaları alanlar, sorulduğunda ilgililere göstermeye mecburdurlar. (2) Birim yöneticileri giyim eşyalarının işyerinde giyilmesinden ve takibinden sorumludurlar. Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır. Demirbaş olarak işyerlerinde bulundurulacak eşyalar MADDE 18-(1) Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 13.ncü maddede belirtilen şekilde demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir. Giyim eşyasının bakımı MADDE 19-(1) Kurum tarafından verilen giyim eşyasını alanlar bunları iyi kullanmaya mecburdurlar. Bu eşyaların bakım, onarım ve temizlikleri kendilerine aittir. (2) Ancak işyerinde görevliler tarafından münavebe ile kullanılan eşyaların temizlik ve onarımı Kurum tarafından yaptırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 20- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Makamın 24/12/1991 tarihli Olur u ile 01/01/1992 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MKE Kurumu Personeline Yapılacak Giyecek Yardımı ve Koruyucu Malzeme Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 21-(1) Bu Yönerge Makamın 14/04/2006 tarihli Olur u ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22-(1) Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür. 4

5 I SAYILI CETVEL KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL EK -1 Sıra No Kadro Unvanı Cinsi Verilecek Giyim Eşyasının Miktarı Kul.Süre Niteliği 1 Ambar Memuru ( Açıkta Çalışan ) İş önlüğü Yağmurluk ( Muşamba ) Keten Kumaştan Şoför Ambar Memuru ( kapalı yerde çalışan ) - Daktilograf - Bilgisayar İşletmeni -Veri Hazır.ve Kont.İşletmeni - Haberleşme memuru - Santral memuru - Veznedar - Prog. Sistem programcısı - Çözümleyici -Demirbaş,Kütüphane,Arşiv, Evrak işlerinde çalışanlar Hemşire - Uzman Tabip - Tabip - Diş tabibi - Eczacı - Sağlık Memuru Takım Elbise Tulum Yağmurluk ( Muşamba ) Atkı veya Kaşkol Eldiven İş önlüğü Hemşire forması Kep Çorap İş önlüğü 1 Takım 1 adet 2 adet 2 adet 2 Adet 2 Adet 3 Yıl Yünlü Kumaştan Keten Kumaştan Bunlardan biri verilir. Yün Keten Kumaştan Terlen Kumaştan Patiskadan Naylon Keten Kumaştan 5

6 Sıra No Kadro Unvanı Cinsi Verilecek Giyim Eşyasının Miktarı Kul.Süre Niteliği 6 Avukat Cüppe 7 Bekçi ( Üniformalı ) Takım Elbise Palto Yağmurluk ( Muşamba ) Bot Şapka Eldiven Gömlek Kravat 1 Takım 4 Adet 3 Yıl Yünlü kumaştan 2 Yazlık, 2 kışlık verilir. 8 Resmi Kıyafet Taşıyan Personel ( İtfaiye Personeli ) Takım elbise Gömlek Kravat Şapka Palto veya Pardesü Yağmurluk (Muşamba) 1 Takım 2 çift 4 adet 3 Yıl Yünlü Kumaştan 2 Yazlık,2 Kışlık verilir. Bunlardan Biri verilir. 6

7 Sıra No Sınıfı II. SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARIDIMI YAPILACAK PERSONEL Verilecek Giyim Eşyasının Cinsi EK - 2 Miktarı Kul.Süre Niteliği 1 TEKNİK HİZMETLER SINIFI Atölye, Fabrikada Fiilen çalışanlar İş önlüğü veya Tulum Lastik Çizme veya Bot (*) veya 2 Adet Keten kumaştan (*) bunlardan biri verilir. 2 Açıkta çalışanlar ( arazide, şantiyede çalışanlar ) İş önlüğü veya Tulum Yağmurluk ( Muşamba ) Lastik Çizme veya bot 2 Adet Keten kumaştan Bun. Biri verilir. 3 Laboratuarda fiilen çalışanlar İş önlüğü 2 Adet 1 çift Keten Kumaştan SAĞLIK HİZMETLERİ ve YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI İş önlüğü 2 Adet Keten kumaştan YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ( Bu hizmet sınıfında çalışan Personel ) Takım elbise veya tayyör 1 Takım Yünlü kumaştan DİP NOT : a ) 1. Resmi kıyafet taşıyan personele ayrıca keten kumaştan 1 adet yazlık takım elbise verilir. 2. itfaiye işinde fiilen çalışan personele 1 sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk ( Muşamba ) iş ayakkabısı veya lastik çizme ve eldiven verilir. 3. II sayılı cetvelin Teknik hizmetler sınıfına ait bölümünün 2.nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya mesin ceket verilebilir. 4. Laboratuarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir. Yukarıda belirtilen giyim eşyaları için Yönergeye ekli cetvellerde gösterilen adet ve süreler esas alınır. 5. Şoförlere verilen tulum, aracın bakımı ve tamiri sırasında kullanılmak üzere Kurum araçlarında hazır bulundurulur. b ) Bu Yönerge ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2.nci sırasında belirtilen ( Açıkta çalışanlar ) ibaresi, yıllık çalışma programı çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade eder. 7

8 GİYİM EŞYASI TESLİM TUTANAĞI EK - 3 V e r i l e n G i y i m E ş y a s ı n ı n C i n s I M i k t a r ı K u l l a n m a S ü r e s i V e r i l d i ğ i T a r ih Yukarıda cins, miktar, ve süresi ile nitelikleri yazılı giyim eşyasını tamamen teslim aldım. ADI SOYADI : TESLİM EDEN TESLİM ALAN GÖREVİ : KURUM SİCİL NO : İMZA : 8

9 EK 4 GİYİM EŞYASI 1-İŞ GÖMLEĞ İ: Beyaz veya mavi patıska veya bej keten, gömleğin yakası devrik olup, sol üste 1, yanlarda 2 cep bulunacaktır. Gömlek 3 düğme ile iliklenecektir. Gömleğin arkası dikişli bel kısmında 1 düğme ile tutturulacak yarım kuşak olacaktır. 2-TAKIM ELBİSE : Serj kumaştan ceketin yakası devrik olup, sol üstte 1, yanlarda 2 kapaksız cep bulunacak ön iki düğme ile iliklenecektir. Pantolon paçası dublesizdir. Ön tarafta bir saat cebi, yanlarda birer, arka sağ tarafta bir gizli cep bulunacaktır. Bekçilerde sol üst cebin altında ad ve soyadlarını belirten birer kimlik plakası ile üzerinde MKE yazısı ve arması bulunan birer kokart ile şapka, şapkanın önünde yine aynı kokart bulunacaktır. 3-KADIN KIŞLIK ELBİSESİ : Serj kumaştan tayyör : Klasik biçimde 3 düğmeli devrik yakalı yanlarında 2 iç cep bulunacaktır. Etek ; beli kemerli ve dört parçalı olacaktır. 4- KADIN DAKTİLOGRAF GÖMLEĞİ : Keten bej renkte, yakası devrik önden 3 düğmeli, yanlarda üstten kapaklı 2 cep bulunacaktır. Arkası dikişlidir. 5-ERKEK DAKTİLOĞRAF GÖMLEĞİ : Keten bej renkte yakası devrik ön üstte 1, yanlarda üstten kapaklı 2 cep bulunacak üç düğme ile iliklenecektir arkası dikişlidir. 6-iTFAİYECİ ELBİSESİ : Serj kumaştan ceketin yakası devrik olup üstte 2, dıştan alta içten cep üzerinde kapak ve düğme bulunacak, arkadan tek yırtmaçlı, ön dört düğme ile iliklenecektir. Kol ağızları yırtmaçlı ve üzerinde 3 düğme olacaktır. Pantolon paçası dublesizdir. Ön tarafta bir saat cebi yanlarda birer, arka sağ tarafta bir gizli cep bulunacaktır. Şapka aşkın tipi olacaktır. 9

10 EK-5 İTFAİYE İŞARETLERİ Yaka Neftesi ( Kışlık ) : Etrafı sarı sırmalı kırmızı zemin üzerine 3 yıldız ve alev takılı her iki yakada. Gömlek Amblemi ( Yazlık ) : Gömleğin sağ göğsünde cep üzerinde sarı sırmalı kırmızı zemin üzerine. Cep Çelengi : Personel için sol cep üzerinde, amirler için kırmızı zemin üzerinde etrafı sarı sırmalı sol cep üzerinde. Yaka Çelengi : İtfaiyeciler için her iki yakada kırmızı zemin üzerinde. Omuz Çelengi : Bütün personel için her iki omuzda. Yaka Çelengi ( Şoförler için ) İTFAİYECİLERDE RESMİ KIYAFET ÜZERİNE TAKILACAK İŞARETLER İtfaiye Teşkilatı Kısım Müdürü : Ceket sol üst cebi üzerine etrafı sarı sırmalı kırmızı zemine oturtulmuş MKE rumuzu bulunan çelenk, sağ üst cep üzerinde etrafı sarı sırma ile işlenmiş kırmızı zemin üzerinde 3 sarı yıldız, etrafı sarı şeritli şapkanın önünde MKE rumuzlu emir kokartı ve sarı renkte ön sakındırı, omuzlarda etrafı sarı sırmalı, kırmızı zeminli omuz apoleti ; ceket yakalarının ucunda etrafı sarı sırmalı kırmızı zemin üzerinde 3 yıldız alev bulunur. Bütün düğmeler madeni ve sarı renktedir. Üzerinde İtfaiye mihveri işareti vardır. İtfaiye Amiri : Ceket sol üst cebi üzerine etrafı sarı sırmalı kırmızı zemine oturtulmuş MKE rumuzu bulunan çelenk, sağ üst cep üzerinde etrafı sarı sırma ile işlenmiş kırmızı zemin üzerinde 2 sarı yıldız, etrafı kırmızı şeritli şapkanın önünde MKE rumuzlu emir kokartı ve sarı renkte ön sakındırı, omuzlarda itfaiye amiri omuz demiri, ceket yakalarının ucunda etrafı sarı sırmalı kırmızı zemin üzerinde 2 yıldız alev bulunur. Bütün düğmeler madeni ve sarı renktedir. Üzerinde itfaiye mihveri işareti vardır. 1 dir. İtfaiye Şefi : Takılan bütün işaretler itfaiye amirinde olduğu gibidir. Ancak yıldız adetleri İtfaiyeci : Ceket üst cebi üzerinde göğüs arması, omuz demirleri ve yaka çelengi bulunur. Şoför ( İtfaiye ) : İtfaiyeci işaretinin aynı olup ancak yakalarda birer adet şoförler için yaka çelengi bulunur. Bu işaretler her iki yılda bir defa kurum tarafından verilir. 10

11 MKE KURUMU... Beden No Cinsi Takım Elbise Tayyör Pardesü Palto Meşin Ceket Gocuk Yağmurluk Muşamba İş Elbisesi Tulum Hemşire For. Cüppe İş önlüğü YAKA NO Gömlek AYAK NO İş sı Bot Lastik Çizme BAŞÖLÇÜSÜ NO Şapka Kep Kravat Atkı Kaşkol Eldiven Çorap... YILI GİYİM EŞYASI İHTİYAÇ LİSTESİ EK - 6 TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM Sosyal İşler Şefi Ambar Şefi... Md. 11

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2813 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991, No : 91/2268 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/10/1991,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA TÖRENİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA TÖRENİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA TÖRENİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2719 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.9.1990, No : 90/915 Dayandığı KHK'nin Tarihi : 22.1.1990, No :

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı