Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý lcemaat-siyaset-ticaret Risale-i Nur daki temel parametreler çerçevesinde Kâzým Güleçyüz yazdý. PAZARTESÝ GÜNÜ BAÞLIYORUZ YUVASIZ KUÞ KALMAYACAK Miniklerin tasarladýðý kuþ yuvalarý Ýstanbul un deðiþik yerlerine konulacak. uha be ri say fa 16 da RÝSÂLE-Ý NUR GENÇLÝK KONGRESÝ BAÞLIYOR Risâle-i Nur Enstitüsü nün düzenlediði ve Ýttihad-ý Ýslâm konusunun ele alýnacaðý, Türkiye nin dört bir yanýndan 120 genci biraraya getirecek olan II. Risâle-i Nur Gençlik Kongresi bugün baþlýyor. Ha be ri say fa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi bugün bayinizden isteyiniz AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr SEÇÝM BEYANNAMESÝ AÇIKLANDI CHP den, Cuma vakti toplantý uchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu'nun par ti si nin se çim bil dir ge si ni, Cu ma na ma zý vak tin de, dü zen le di ði top lan tý i le a çýk la ma sý tep ki le re se bep ol du. Böy le bir u nut kan lýk, CHP nin mu ha fa za kâr ke si me a çýl ma ça lýþ ma la rý ný baþ la ma dan bi tir di ði þek lin de yo rum lan dý. Ha be ri sayfa SON DÖRT YILDA DÖRT KAT ARTIÞ OLDU Suç oranlarýnda ürküten artýþ uemniyet Genel Müdürlüðü nün kýsa bir süre önce açýkladýðý 2010 Faaliyet Raporu, suç oranlarýna dair son dört yýla ait ilginç sonuçlarý ortaya çýkardý. Buna göre, suç oranlarýnda dört kat artýþ görülürken, her gün 234 ev ve 114 iþ yeri de soyuluyor. Ha be ri 5 te YA GÜÇLENDÝRÝLMELÝ YA DA YIKILMALI HAKÝMÝYET HÂLÂ STATÜKONUN MECLÝSÝN AÇILIÞININ ÜZERÝNDEN 91 YIL GEÇMESÝNE RAÐMEN, MÝLLET HAKÝMÝYETÝ HÂLÂ TAM OLARAK TECELLÝ ETMEDÝ. ASKERÎ-SÝVÝL BÜROKRATÝK VESAYET KALKMADI u Ça tý sýn da Haki mi yet ka yýt sýz þart sýz mil le tin dir ya zý sý bu lu nan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin 23 Ni san 1920'de du â lar la a çý lý þý nýn ü ze rin den 91 yýl geç ti. A ra dan ge çen bir as ra yak la þan sü re ye rað men mil let i ra de si tam o la rak te cel li et me di. As ke rî -si vil bü rok ra tik ve sa yet, yap týk la rý a çýk la ma lar ve ver dik le ri ka rar lar la ha ki mi yet le ri ni sür dü rü yor. Sta tü ko nun de va mý ný is te yen bu zih ni yet ken di si ni Mec li sin de ü ze rin de gö rü yor. STATÜKOYU KORUMA NÖBETÝNÝ YARGI DEVRALDI u Geç miþ te dar be, muh tý ra, bil di ri gi bi de mok ra si dý þý gi ri þim ler le mil let i ra de si ni hi çe sa yan TSK, hak ve hür ri yet bi lin ci nin ge liþ me si i le ge ri pla na çe ki lir ken, yar gý, ver di ði ka rar lar la ka os or ta mý na ze min ha zýr lý yor. YSK'nýn, BDP'nin des tek le di ði ba ðým sýz mil let ve ki li a day la rý i le il gi li ve to ka ra rý, top lum mü hen dis li ði nin son ör ne ði o la rak de ðer len di ri li yor. Ka o sa yol a çan ve top lu mu ge ren bu tür gi ri þim le rin sta tü ko yan lý la rýn ca sür dü rü lebile ce ði ne de dik kat çe ki li yor. Millet hâkim, hükûmet hizmetkâr olmalý/ 2 de Þahin: Mec lis, mil let i ra de si nin tek ad re si/4 te Uz man lar mey da na ge le cek bir dep rem de can kay bý nýn ön len me si i çin risk li bi na la rýn güç len di ril me si ni ve ya yý ký lýp ye ni den ya pýl ma sý ný be lir ti yor lar. Binalarýn yüzde 60 ý risk altýnda uýn þa at Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ser dar Harp, Tür ki ye de res mî a raþ týr ma la ra gö re ya pý la rýn yüz de 40 ý pro je siz, yüz de 67 si i se pro je si ne uy gun ya pýl ma mýþ ve is kân ruh sa tý a lýn ma mýþ týr di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 11 de Darbe günlükleri Ergenekon a havale uan ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Dar be Gün lük le ri ne i liþ kin, es ki kuv vet ko mu tan la rý hak kýn da yü rüt tü ðü so ruþ tur ma da yet ki siz lik ka ra rý ve re rek, so ruþ tur ma dos ya sý ný, Er ge ne kon ve Bal yoz Pla ný id di a la rý na i liþ kin so ruþ tur ma lar la fi i lî ir ti bat bu lun du ðu ge rek çe siy le Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön der di. Ha be ri sayfa 4 te Bir aylýðýna Müslüman olun! uýngi liz Gu ar di an ga ze te si, Ýs lâ mý an la ma ya yö ne lik Ýs tan bul a dü zen le nen bir tur dan bah se de - ISSN rek, Ýs tan bul da bir ay lý ðý na Müs lü man o lun. Gün de beþ va kit na maz ký lýn, o ruç tu tun baþ lý ðý ný at tý. Ha be ri sayfa 7 de VETO HER YERDE uysk nýn ka rar dü zelt me si ni de ðer len di ren BDP es ki Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, Þu nun an la þýl ma sý ge re kir ki; sa de ce YSK nýn koy du ðu ve - to yok tur. Ya þa mýn her a la nýn da ve toy la, hak sýz lýk - la, hu kuk suz luk la kar þý kar þý ya yýz de di. n4 te DP, milletvekili adaylarýný tanýttý uha be ri sayfa 5 te STK lar: AB süreci týkanma noktasýnda uha be ri sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Millet hâkim, hükûmet hizmetkâr olmalý Meþrûtiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ý âmmenizin misâl-i mücessemi olan mebusân hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdýr. Meþ rû ti yet; Ve iþ ler de on lar la is ti þa re et (Âl-i Ým ran Sû re si: 159); On la rýn a ra la - rýn da ki iþ le ri is ti þa re i le dir (Þû râ Sû re si: 38) â yet-i ke rî me le ri nin te cel lî si dir ve meþ ve ret-i þer i ye dir. O vü cud-u nû râ nî - nin kuv ve te be del, ha ya tý hak týr, kal bi mâ ri fet tir, li - sâ ný mu hab bet tir, ak lý kâ nun dur, þa hýs de ðil dir. E vet, meþ rû ti yet hâ ki mi yet-i mil let tir; siz da - hi hâ kim ol du nuz. U mum ak vâ mýn se beb-i sa - a de ti dir; siz de sa a de te gi de cek si niz. Bü tün eþ - vâk ve his si yât-ý â li ye yi u yan dý rýr; uy ku bes, siz de u ya ný nýz. Ýn sa ný hay van lýk tan kur ta rýr; siz de tam in san o lu nuz. Ýs lâ mi ye tin bah tý ný, As - ya nýn tâ li i ni a ça cak týr. Si ze müj de. Bi zim dev le ti ömr-ü e be dî ye maz - har e der. Mil le tin be kâ sýy la ib kâ e de cek; siz da ha me yus ol ma yý nýz. Bir in ce tel gi bi her ta ra fa he vâ ve he ve sin teh yî ci i le çev ril me ye müs ta id o lan rey-i vâ hid-i is tib dâ dý lâ ye te zel zel bir de mir di rek gi bi, lâ ye te fel lel bir el mas ký lýnç gi bi o lan ef kâr-ý âm me ye teb dil e der; siz de, se fi ne-i Nuh gi bi em - ni yet e di niz. Her ke si bir pa di þah hük mü ne ge ti ri - yor; siz de hür ri yet per ver lik le pa di þah ol ma ya gay ret e di niz. E sâs-ý in sâ ni yet o lan cüz -ü ih ti yâ rý te min e der, â zâd e der; siz de câ mid ol ma ya râ zý ol ma yý nýz. Üç yüz mil yon dan zi yâ de ehl-i Ýs lâ mý bir a þî ret gi bi bir bi rý ne rap te der; siz de o râ bý ta yý mu hâ fa za e di niz. Zî râ meþ ve ret per de yi at tý; mil li - yet gö rün dü, ha re ke te gel di. Mil li yet i çin de Ýs lâ - mi yet ý þýk lan dý, ih ti zâ za gel di. Zî râ, mil li ye ti mi zin rû hu Ýs lâ mi yet tir; ha kî ki ve nis bî ve i zâ fi den mü - rek kep tir. Baþ ka mil le te ben ze mi yo ruz. Mü nâ za rât, s. 53 *** Meþ rû ti yet hâ ki mi yet-i mil let tir. Ya ni ef kâr-ý âm me ni zin mi sâl-i mü ces se mi o lan me bu sân hâ - kim dir; hü kû met, hâ dim ve hiz met kâr dýr. Öy le i se ken di niz den te þek kî e di niz; her ka ba ha ti hü kû met ve Türk le re at mak la çok al da nýr sý nýz. Mü nâ za rât, s. 103 *** Su âl: Þim di Er me ni ler kay ma kam ve va li o lu yor - lar. Na sýl o lur? Ce vap: Sa at çi ve ma ki ne ci ve sü pür ge ci ol duk la - rý gi bi... Zi ra, meþ rû ti yet, hâ ki mi yet-i mil let tir. Hü - kû met hiz met kâr dýr. Meþ ru ti yet doð ru o lur sa, kay ma kam ve vâ li, re is de ðil ler, bel ki üc ret li hiz - met kâr lar dýr. Gayr-ý müs lim re is o la maz, fa kat hiz met kâr o lur. Farz e di niz ki, me mu ri yet bir ne vî ri ya set ve bir a ða lýk týr. Mü nâ za rât, s. 192 LÜ GAT ÇE: hâ ki mi yet-i mil let: Mil let hâ ki mi ye ti. ef kâr-ý âm me: Ka mu o yu, hal kýn dü þün ce si ve fi kir le ri. mi sâl-i mü ces sem: Ci sim leþ miþ ör nek. me bu sân: Mil let ve kil le ri. meþ ve ret-i þer i ye: Dî ne uy gun o la rak ya pý lan meþ ve ret. ak vâm: Ka vim ler, mil let ler. eþ vâk: Þevk ler, is tek ler, ne þe ler. bes: Ye ter, ye ter li. ib kâ: Bâ ki leþ tir mek. De vam lý et mek. rey-i vâ hid-i is tib dâd: Bir ki þi nin rey ve gö rü þü ne da ya lý o - lan is tib dat yö ne ti mi. lâ ye te zel zel: Sar sýl maz, bö lün mez, par ça lan maz. lâ ye te fel lel: Að zý ký rýl maz ve kö rel mez. O kimseler ki, Rablerinin dâvetine uyarlar ve namazlarýný dosdoðru kýlarlar. Onlarýn aralarýndaki iþleri istiþare iledir. Onlar, kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeylerden baðýþta bulunurlar. Þûrâ Sûresi: 38 / Âyet-i Kerime Meâli Þevkin ve iradenin önündeki engeller - 2 Ge çen haf ta ki ya zý mýz da ki þevk ve i ra - de nin ö nün de ki en gel ler den i ki baþ - lý ðý e le al mýþ ve de ðer len dir miþ tik. Bu haf ta da, bu ko nu nun de va mý ni te li ðin - de þevk, gay ret ve i ra de nin ö nün de ki di ðer en gel ler den bah se de ce ðiz. Ý man ve Kur ân hiz met le rin de, Kur ân ýn til miz le ri nin him met ve gay ret le ri ni ký ra cak en gel ler den bi ri de, Be di üz za man ýn De si sei Þey ta ni ye Ri sâ le sin de tesbit et ti ði, in san da - ki kor ku da ma rý dýr. Bu ri sâ le de Be di üz za - man, ehl-i dün ya nýn, mü min le ri bu za yýf da ma rýn dan is ti fa de e de rek, hiz met ten so - Ýnsanýn dinî hayatý adýna þevkini hiç yitirmemesi, hep canlý kalmasý öncelikle iradesine baðlýdýr. Bu yüzden iradeyi kuvvetlendirmek veya önündeki engelleri kaldýrmak gerekir. ðut ma gay re tin de bu lun du ðu nu ve in san da en mü him bir his sin, his-i havf (kor ku his - si) ol du ðu i ka zýn da bu lu nur. Zýn dý ka ko mi te le ri, i man ve Kur ân a hiz met e den bir çok in sa ný bu da mar la rý ný tah rik e de rek cay dýr mýþ ve so - ðut muþ tur. Oy sa in san, ha ki kî i man sa i - kiy le hiç bir þey den kork maz. Zi ra her þey Ce nâb-ý Hakk ýn e lin de dir. O i zin ver mez se, hiç bir kim se ve hiç bir þey za rar ve re mez an la yý þý ha ki kî bir i - man yan sý ma sý dýr. Do la yý sýy la kor ku la rý mýz i ma ný mý zýn na sýl - lý ðýn dan ha ber ver mek te dir. Al lah a tes lim ve te vek kül ha ki - kat le ri in sa na iz zet li, va kar lý ve þe ca at kâr bir du ruþ ka zan dý rýr. Ýn san el bet te ih ti ya tý, ted bi - ri el den bý rak ma ma lý dýr. Fa kat ih ti yat i le kor ku la rýn za man za man ka rýþ tý rýl dý ðý na ve as - lýn da kor kak bir ruh ha li ne ted bi rin ký lý fý kon du ðu na þa - hit o lun mak ta ve ta viz ler ve - ril mek te dir. Bu in ce nok ta la rý mü min ler i yi a yar la ma lý ve o - na gö re dav ran ma lý dýr. Him met, þevk, gay ret ve i ra - de nin ö nün de bir di ðer en gel i se, in sa nýn þe he va nî ar zu ve is tek le ri dir. Bu is tek ve ar zu - lar ya ni yet le ri bo zup ih lâ sý ka çý rýr ya da in sa ný ne fis pe rest ya pýp tem bel li ðe a tar. Bu gün bir çok in sa ný zevk le ri, ar zu la rý, ih ti ras la rý ka yýt lar al tý na al mýþ, zin cir ler le bað la mýþ du - rum da dýr. Oy sa din, i man, Kur ân hiç bir þe ye fe da e di le mez. Meþ rû da i re key fe kâ fi dir. E ðer in san hýrs la dün ya ya bað la nýr ve bü tün ha ya tý nef se hiz met et - mek le ge çer se, o, in san ol ma hu - su si yet le ri ni kay bet me ye baþ la - ya cak týr. A sýl la rý na o lan ar zu ve e mel ler nü mu ne le re sap la nýp, ha ram lar la kir le ne cek tir. Zi ra sa - de ce ce se di nin zevk le ri ni ve lez - ze ti ni ta kip e den in san la rýn hak - pe rest ol ma sý zor dur. Bu yüz den Be di üz za man Mes ne vî-i Nu ri - ye de, Hay va ni yet ten çýk, cis ma - ni ye ti bý rak, kalp ve ru hun de re - ce-i ha ya tý na yük sel de miþ tir. Him met, þevk ve i ra de nin ö - nün de di ðer bir en gel de, in sa - nýn gu ru ra gir me si ya ni e na ni - ye ti dir. Bü yük in san lar, be nim o nu rum ve þe re fim de me yip, þah si iz zet ve gu rur la rý na ka pýl - ma mýþ lar dýr. Ken di le ri ne ve ri - len her tür lü pa ye, tak dir, öv gü ar ka sýn da ha ki kî sa hi bi mü þa - he de et miþ, ni met ten Mün im-i Ha ki kî ye, es bab dan Mü seb bi - bü l-es bab a yö nel miþ ler dir. Pey gam ber ler tür lü tür lü e zi - yet le re ma ruz kal mýþ lar, fa kat hiç bi ri Ýz zet ve þe re fi me do kun - du di ye rek teb lið va zi fe sin den u zak dur ma mýþ týr. Haz ret-i Pey gam ber e (asm) Mek ke nin müþ rik le ri de ve iþ kem be si koy muþ, Ta if li ço cuk lar taþ la mýþ lar, ba þý na toz, top rak a týl mýþ, kü für ler e dil miþ, fa kat o bir ke re ol sun o nu rum ve þe re fim de me miþ, him - met, þevk ve gay re ti hiç bir za man ký rýl ma mýþ - týr. Zi ra ger çek iz zet ve þe ref sa hi bi o lan lar, Boþ ve çir kin söz ler le kar þý laþ týk la rý za man, iz zet ve þe ref le ri ni mu ha fa za e de rek o ra dan çe kip gi der ler ha ki ka ti ni ya þa yan lar dýr. Kar þý laþ týk la rý mu a me le ler bü yük ruh la rý ne bez dir miþ, ne yýl dýr mýþ, ne de ü mit siz li ðe dü - þür müþ tür. Tam ter si her de fa sýn da i man la rý da ha da kuv vet len miþ, da ha çok þevk ve gay - ret le hiz me te sa rýl mýþ lar dýr. Be di üz za man ýn ha ya tý na ba kýl dý ðýn da da ay ný du rum gö rü lür. Tür lü tür lü iþ ken ce, taz - yi kat ve sý kýn tý la ra rað men ü mit siz lik, yýl gýn lýk hal le ri hiç bir za man gö rül me miþ tir. O nu gön der dik le ri her yer i man, Kur ân, hiz met me kân la rý ol muþ tur. Ha pis ha ne ler Med re se-i Yu su fi ye, mah ke me ler i man ve Kur ân dâ vâ sý ný an lat tý ðý kür sü ler, ö lüp yok o lup git sin di ye gön de ri len mem le ket - ler med re se-i nu ri ye ve med re se tü z-zeh - ra ya dön müþ tür. Ýn sa nýn ken di ni bil me si, had di ni bil me si, Rab bi ni bil me siy le doð ru o ran tý lý dýr. Ken di - ni bil me yen, had din den te ca vüz e den, e na - ni yet li, gu rur lu, hýrs lý in san lar kay bet me ye mah kûm dur. Böy le ya pý la rýn hiz met i çin de de vam lý lý ðý, þev ki, gay re ti o la maz. Tam ter si ken di le ri ni be ðen me nin ne ti ce sin de baþ ka la - rý ný be ðen me yen ve ten kit has ta lý ðý na dü þen bu ya pý da ki in san lar gir dik le ri ca mi a nýn te - sa nü dü nü de bo za bi lir ler. E na ni ye tin bir gös ter ge si de, ken di ne ta - kýn tý lý in san lar dýr. Böy le in san lar me lek le ri bi le ge çe bi le cek do na ný ma sa hip i ken kü - çü cük zer re de bo ðu lur, öf ke si ne, þeh ve ti - ne, ak lý na ta ký lýp, hiz met te ki þevk ve gay - re ti ni kay be dip i ra de si ni felç e de bi lir. Ha sý lý, in sa nýn di nî ha ya tý a dý na þev ki ni hiç yi tir me me si, hep can lý kal ma sý ön ce lik le i ra de si ne bað lý dýr. Bu yüz den i ra de yi kuv - vet len dir mek ve ya ö nün de ki en gel le ri kal - dýr mak ge re kir. E ne nin en ö nem li rük nü o - lan i ra de yi felç e den za af la rý, za yýf da mar la rý þey ta nýn de si se le ri ne ma hal ver me ye cek þe - kil de ta ný mak, bu nok ta la rý tes bit ve te da vi et mek ge re ke cek tir. Ak si hal de, him met ve þevk a tý na bi nip mü ba re ze-i ha yat mey da ný - na çýk tý ðý va kit, pek çok en gel o kim se yi dur du ra cak ve ya cay dý ra bi le cek tir. Bun lar ki þi nin ken di iç dün ya sýn dan ge le - bil di ði gi bi, dýþ et ken ler le de o la bi lir. Me se lâ ma kam sev gi si, ü mit siz lik, a ce le ci lik, ra ha ta düþ kün lük, kor ku lar, e na ni yet, ta ma, tem - bel lik ve tem per ver lik gi bi za yýf da mar lar þevk ve gay re ti ký ra bi le ce ði gi bi, din siz düþ - man lar, in sî þey tan lar ve ya ü mit siz o lup sü - rek li et ra fý na ne ga tif e ner ji da ðý tan, ten kit e - den in san lar da him met ve gay ret le rin, i ra - de nin ö nün de en gel ler dir. Þevk ve gay re tin ö nün de ki bir di ðer en - gel de, in sa nýn þevk kay nak la rýn dan u zak dur ma sý dýr. Me se lâ ev râd, zi kir, du â, Kur ân ve i ba det le rin hep si mü min le rin þevk kay nak la rý dýr. Bun lar da ki ih mal in sa - ný has ta lan dý ra cak, i ra de si ni felç e de cek, þevk ve gay re ti ni yok e de cek tir. Ýn sa nýn ma hi ye ti ne ko nan ma ne vi ci ha - zat ve la ti fe le rin her bi ri nin ay rý rý zýk la rý mev cut tur. Bu yüz den in sa nýn hep di ri kal ma sý ný en gel le yen bir du rum da bu lâ ti - fe ve ci haz la rýn öl dü rül me si ve ya ya ra tý lýþ hik me ti ne zýt kul la nýl ma sý dýr. Da ha ö zet bir i fa dey le iþ le nen her gü nah, ma ne vî ci haz lar hük mün de ki lâ ti fe ler de tah ri - bat lar yap mak ta, ki mi si ni öl dür mek te, ki mi si - ni za yýf lat mak ta dýr. Böy le in san lar da ço ðu za - man bil dik le ri hal de, yap ma la rý ge re ke ni id rak et tik le ri hal de i ra de le ri fel ce uð ra mýþ o la rak ma ne vî plan da bir a dým ö te si ne gi de mez ve i - ler le ye mez ler. Hep ký sýr dön gü ler i çe ri sin de ha yat la rý ný de vam et ti rir ler. Bu hâl on la rýn pör sü me si ne ve can lý lýk la rý nýn kay bol ma sý na, yor gun luk ve bit kin li ðe se bep o lur. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 C. Evvel 1432 Ru mî: 10 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si baþ lý yor RÝ SÂ LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜ NÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ VE ÝT TÝ HAD-I ÝS LÂM KO NU SU NUN E LE A LI NA CA ÐI I I. RÝ SÂ LE-Ý NUR GENÇ LÝK KON GRE SÝ BU GÜN BAÞ LI YOR. YAVUZ TOPALCI ÝSTANBUL RÝSÂLE-Ý Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan i kin ci si dü zen le nen ve bu gün baþ la yan Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si, bu yýl Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu su nu ma sa ya ya tý rý yor. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü Ge - nel Sek re te ri Þe ner Boz taþ, Ri sâ le-i Nur Ens ti tü o la rak a maç la rý nýn Sa id Nur sî ve Ri - sâ le-i Nur un doð ru bir þe kil de an la þýl ma sý - nýn ya ný sý ra doð ru bir þe kil de an la týl ma sý ol du ðu nu söy le di. Ri sâ le-i Nur u ve ver di ði me saj la rý bi lim sel ve ri ler ý þý ðýn da ve a ka de - mik bir yak la þým la in ce le me yi he def le dik le - ri ni be lir ten Þe ner Boz taþ, bu se ne Þam da ger çek leþ tir dik le ri VI. Ri sâ le-i Nur Kon gre - si nin ya ný sý ra a ka de mik ya yýn or ga ný Köp - rü der gi si ve Genç lik Kon gre si ça lýþ ma la rý - nýn da bu a ma ca hiz met et ti ði ni kay det ti. Genç le re yö ne lik bir kon gre or ga ni ze et me - le ri nin se be bi ni i se Þe ner, þöy le a çýk la dý: Gü nü müz e ði tim sis te - min de ez ber ci li ðin ön pla na çý ka rak genç le rin mu ha ke me den u zak kal ma sý ma a le sef ü zü cü bir du rum dur. Bu an - lam da o ku yan, a raþ tý ran, ya zan, ko nu þan a - raþ týr ma cý la ra ih ti ya cý mýz var. Ki tam bu nok ta da Ri sâ le-i Nur dev re ye gi ri yor. Mü - el li fi nin ken di söz le ri nin bi le tah kik e dil - me si is te ði i le mu ha tap ol du ðu muz bir e - ser den bah se di yo ruz. Bu za man da mu ha - ke me ve ne den sel lik ön pla na çý ký yor. Bu an lam da Ri sâ le-i Nur da ça ðýn ge rek le ri ne uy gun þe kil de i ma nî ha ki kat le ri ak lî ve man ti kî de lil ler le is pat e di yor. Biz de a çýl - ma yý bek le yen bir ha zi ne san dý ðý hük mün - de ki bu e ser le rin da ha i yi an la þý la bil me si, e - ser de yer a lan me tin le rin ak la da ha faz la yak laþ tý rý la bil me si a ma cýy la ve en ö nem li si ül ke mi zin a ka de mik ca mi a sý na sor gu la yý cý, a raþ tý rý cý ve fark lý bir ba kýþ a çý sý ka zan dý ra - bi le cek genç le re im kân ve re bil mek a ma cýy - la bu kon gre yi dü zen le miþ bu lu nu yo ruz. DEKLARASYONLAR 15 MA YIS TA KON YA DA A ÇIK LA NA CAK BU za ma nýn en ö nem li farz va zi fe si nin it ti had-ý Ýs lâm ol du ðu nu vur gu la yan Boz - taþ, bu a maç la bu yýl i kin ci si ni dü zen le dik le ri Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si nin ko - nu su nu, Ýt ti had-ý Ýs lâm o la rak be lir le dik le ri ne dik kat çek ti. Kon gre, An ka ra ve Ýs - tan bul ol mak ü ze re i ki fark lý mer kez de ya pý la cak. Bu gün er kek le rin An ka ra da, ha ným la rýn i se Ýs tan bul da ya pa ca ðý i ki gün lük o tu rum lar la ger çek le þe cek o lan kon gre, Tür ki - ye nin dört bir ya nýn dan 120 gen ci bir a ra ya ge ti re cek. Genç ler, Ýt ti had-ý Ýs lâm kav ra mý i le a lâ ka lý do kuz fark lý ko nu yu ir de le ye cek ler. Bu - gün kü o tu rum da ka tý lým cý lar teb lið le ri ni su na - cak lar ve ma sa ko nu la rý çer çe ve sin de mü za ke re - ler de bu lu na cak lar. Ya rýn ki o tu rum lar da i se her Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu lu kon gre 9 baþ lýk al týn da yü rü tü le cek. Ma sa baþ lýk la rý i se þöy le: I. Ma sa: Ý man; I I. Ma sa: E ði tim; I I. Ma sa: Hür ri yet ve A da let; IV. Ma sa: Si ya set; V. Ma sa: Ýk ti sat; VI. Ma sa: Top lum sal ku rum lar; VI I. Ma sa: Mil li yet çi lik; VI II. Ma sa: Kül tür-sa nat-dil; IX. Ma sa: Ý le ti þim arz et me si bu ra yý seç me miz de bir et ken ol du de di. ma sa ken di ko nu su hak kýn da so nuç bil di ri si ve o - nun ö ze ti ma hi ye tin de dek la ras yon ha zýr la ya cak. Ma sa ça lýþ ma la rý so nu cu o lu þan dek la ras yon lar, 15 Ma yýs gü nü Kon ya da dü zen le ne cek o la cak Ri sâ - le-i Nur Genç lik Þö le ni nde ka mu o yu i le pay la þý la - cak. Bu se ne dek la ras yon la rý nýn Kon ya da a çýk la - na cak ol ma sý nýn ay rý bir ö ne mi ol du ðu nu vur gu - la yan Boz taþ, Bu yýl Kon ya yý ter cih et me miz de - ki en bü yük ne den ler den bi ri si el bet te ki Mev lâ - nâ þeh ri ol ma sý dýr. Ýt ti had-ý Ýs lâm dan bah set ti - ði miz or tam da as rýn Mev lâ nâ sý Üs tad Be di üz - za man Haz ret le ri nin bu za ma nýn en ö nem li farz va zi fe si nin Ýt ti had-ý Ýs lâm ol du ðu nu i fa de et me si ve bu hiz met a çý sýn dan Kon ya nýn da ay rý bir ö nem ir ti ni as ya.com.tr Meclis 135 yaþýnda Bu gün TBMM nin 91. ku ru luþ yýl dö nü mü. Yi ne Çan ka ya dan baþ la ya rak bü rok ra si nin ö nem li kol tuk la rý nda, ay lar ön ce sin den be lir le nip ta lim ler yap tý rýl an ço cuk la ra, ez ber le - ti lmiþ lâf lar söy let ti ri lip þi rin lik ler ser gi le ne cek. Me saj ve ko nuþ ma lar da mil lî i ra de nu tuk la rý a - tý la cak. A ma mil let i ra de si ve o nun te cel lî gâ hý o - lan Mec lis ü ze rin de, yü rür lük te ki dar be a na ya - sa sýn dan kay nak la nan bas ký ve göl ge ler, bu nu - tuk la rý bir kez da ha ha va da bý ra ka cak. Bu göl ge - le ri kal dýr ma söz le ri i se, 12 Ha zi ran son ra sý na er te le nen va ad ve ta ah hüt ler o la rak, se çim kam - pan ya la rý na ko nu e di le cek. An cak 2002 den bu ya na Mec lis kom po zis yo - nu nu o luþ tu ran bel li baþ lý par ti le rin, a na ya sa da ki de ðiþ ti ri le mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif e di le mez mad de le re do kun ma ma yak la þý mý, bu va ad ve ta - ah hüt le ri da ha baþ tan boþ luk ta bý ra ka cak. Oy sa son o la rak, TBMM Baþ ka ný nýn Mec li sin gü cü nü za yýf lat tý de di ði YSK-BDP kri zin de ol du - ðu gi bi, ih ti lâl ü rü nü a na ya sa ve pa ra le lin de ha zýr - la nýp hâ lâ yü rür lük te o lan ya sa lar, her an her a lan - da ye ni ve bek len me dik kriz pat la ma la rý na yol a - ça bi le cek teh li ke li ma yýn lar la do lu. Ve bun la rý te - miz le me nin þar tý, o a na ya sa ile ya sa la rýn kül li yen ip tal e di lip, yer le ri ne ev ren sel kri ter le re uy gun ye - ni dü zen le me le rin i ka me e dil me si. Ve böy le top ye kûn bir de mok ra si ham le si, de - ðiþ mez mad de le r i ko ru ya rak as la ba þa rý la maz. «««Res mî i de o lo ji ta bu la rý a þýl ma dan... Ha ki mi yet ka yýt sýz þart sýz mil le tin dir sö zün de - ki mâ nâ yý ger çek leþ ti re bil mek ve Mec li si an ti de - mok ra tik da yat ma lar la sü rek li za yýf bir ko num da tu tan ya pý dan kur tu la bil mek i çin, de ðiþ mez mad - de le re so kuþ tu ru lan res mî i de o lo ji ta bu la rý nýn mut la ka a þýl ma sý ve mil let i ra de si ne 61 a na ya sa - sýyla ge ti ri lip 82 a na ya sa sýyla pe kiþ ti ri le rek de vam et ti ri len zo ra ki or tak la rýn, ev ren sel de mok ra si ve hu kuk pren sip le ri çer çe ve sin de yer li ye ri ne o tur - tul ma sý ge re ki yor ki, ger çek an lam da mil lî i ra de üs tün lü ðün den söz e de bi le lim. «««23 Ni san ve Kut lu Do ðum Mev cut tab lo ve sis tem de bu nun ol ma yý þý nýn çok çar pý cý ve dü þün dü rü cü ör nek le rin den bi ri, dört yýl ön ce bu gün ler de Ge nel kur may ýn in ter net si te si ne ko nu lup 27 Ni san muh tý ra sý o la rak ta ri he ge çen ve hâ lâ o ra da dur ma ya de vam e den bil di ri. O gün kü Mec li sin cum hur baþ ka ný seç me si ne en - gel ol ma yý a maç la ma sý yö nüy le de an ti de mok ra tik bir mü da ha le vas fý ný ta þý yan o bil di ri nin son de re - ce prob lem li bir baþ ka ci he ti i se, Kut lu Do ðum prog ram la rý ný e leþ ti rip, bun la rýn 23 Ni san la ay ný ta ri he denk ge ti ril me si ni la ik li ðe ay ký rý, ka sýt lý bir pro je nin par ça sý o la rak ni te le me si. Ve o muh tý - ra ya kar þý 23 Ni san, Mec li sin, sýrf mü ba re ki ye - tin den is ti fa i çin se çi len Cu ma gü nü, Cu ma na - ma zýn dan son ra ha tim du a la rý, kur ban lar ve tek - bir ler le a çýl dý ðý gün. Do la yý sýy la, Kut lu Do ðum prog ram la rý nýn böy le bir gü ne te va fuk et me si çok i sa bet li ve an lam lý dýr di ye me yen Di ya net, tam ter si ne Kut lu Do ðum prog ram la rý ný 23 Ni san dan a yýr mak i çin bir haf ta ge ri ye çek ti ve hâ lâ da öy le de vam e di yor... «««1876 ve 1908 den bu gü ne TBMM nin 91. yýl dö nü mü nü id rak e der ken, se le fi Mec lis-i Meb u san ý ve o nun da ilk a çý lýþ ta - ri hi i ti ba rýy la 135. yý lý nýn i çin de bu lun du ðu mu zu u nut ma ya lým da Bi rin ci Meþ ru ti ye tin i lâ - nýy la bir lik te top la nan ilk Mec lis-i Meb u san ýn, dev rin þart la rý i çin de faz la de vam e de me yip ka pa - týl dý ðý ný ve 1908 de tek rar ha yat bu lup Os man lý - nýn çö kü þü ne ka dar hiz me ti ne de vam ett ti ði ni ha týr la ya lým. O sü re ci ve o gün ler den bu gün le re ge liþ se ren ca mý ný da ha i yi an la ya bil mek i çin de, Ý - kin ci Meþ ru ti yet dö ne min de fi kir â le mi ne ak tif þe kil de da hil o lan Be di üz za man ýn o za man ki ma - ka le le ri ni, Hür ri ye te hi tap nut ku nu, Di van-ý Harb-i Ör fî mü da fa a sý ný, Mü nâ za rât ý ný, Hut be-i Þa mi ye si ni, Mu ha ke mat ý ný... ye ni baþ tan dik kat le ve de fa at le mü ta lâ a e de lim. Vak ti ol ma yan la ra ses li ki tap TÜRKÝYE'DE ge nel de gör me en gel li le re yö ne lik bir hiz met o la rak al gý la nan ses li ki tap lar ko nu sun da ilk kez bir ya yý ne - vi, bütün ke sim le re hi tap et mek ü ze re prog ram baþ lat tý. Ýz - mir Ki tap Fu a rý nda aç týk la rý stant ta a çýk la ma lar da bu lu - nan ti yat ro sa nat çý sý ve Ses li Ya yýn cý lýk Ge nel Sa nat Yö net - me ni Meh met A tay, doð ru Türk çe i çin re fe rans o la bi le cek bir kay nak o luþ tur ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da bir sü re dir plan la dýk la rý pro je yi 2009 yý lýn da ha ya ta ge çir dik le ri ni, bu - gü ne ka dar yak la þýk 200 ki ta bý ses len dir dik le ri ni, 25 ki ta bý da CD or ta mýn da sa tý þa sun duk la rý ný i fa de et ti. Ses li ki tap - la rýn Tür ki ye de ge nel de gör me en gel li ler i çin ha zýr lan dý ðý yö nün de bir iz le nim ol du ðu nu, an cak dün ya da di ji tal ki - tap lar ka dar ses li ki tap la rýn da ö nem li a ðýr lý ða sa hip ol du - ðu nu kay de den A tay, þu bil gi le ri ver di: ABD de ses li ki tap - la rýn ba sý lý ki tap la ra o ra ný yüz de 20 ci va rýn da. Bu a lan da ö - nem li bir ar þiv o luþ tu rul muþ. Ses li ki tap la rý dün ya da ö zel - lik le o ku ma ya vak ti ol ma yan lar, dil e ði ti mi a lan lar, göz le ri i yi gör me yen ya da gör me en ge li o lan lar i le ço cuk la rýn çok ter cih et ti ði ni gö rü yo ruz. A tay, ses li ki tap la rýn o ku ma ya bir al ter na tif ol ma dý ðý ný an cak çe þit li en gel le ri bu lu nan in - san la ra yö ne lik ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Ýz mir / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER YSK üyeleri hak kýn da suç du yu ru su ca ni as ya.com.tr Top ka pý Sa ra yý nda ki zah met Tür ki ye nin en çok zi ya ret e di len mü ze le rin den bi ri de bi lin di ði ü ze re Ýs tan bul da ki Top ka pý Sa ra yý dýr. Ýs tan bul a ge lip de bu mü ze yi zi ya ret et me den gi den tu rist e pek rast lan maz. Bu nun la bir lik te Top ka pý Sa ra yý ný Top ka pý sem tin de a ra yan ya da yýl lar ca Ýs tan bul da ya þa dý ðý hal de; ta rih ve ib ret ders le ri ba rýn dý ran bu mü ze yi gez me yen ler de var dýr. Bi zim de Ýs tan bul dý þýn dan ge len mi sa fir le ri mi zi gez mek i çin gö tür dü ðü müz yer le rin ba þýn da Top ka pý Sa ra yý ge lir. El bet te mi sa fir le ri mi zi sa de ce Top ka pý Sa ra yý na gö tür me yiz. Baþ ta Sul ta nah met Ca mii ol mak ü ze re di ðer ca mi ve mü ze le re de gö tü rü rüz. Bu cüm le den o la rak son yýl lar da ki zi ya ret lis te le ri ne i la ve e di len (Süt lü ce de ki) Mi ni a türk ya da bi zim ta bi ri miz le Mi ni Tür ki ye ve Top ka pý Þe hir Par kýn da yer a lan Pa no ra ma 1453 mü ze si ni de zik ret mek lâ zým. Bir mi sa fi ri miz ve si le siy le ge çen Pa zar gü nü (17 Ni san 2011) yi ne Sul ta nah met ci va rý ve Top ka pý Sa ra yý ný gez me ye git tik. He men i fa de e de lim ki, bun ca yýl dýr bu sa ra yý zi ya re te gi de riz, ilk de fa bu ka dar ka la ba lýk la kar þý laþ tým. Da ha doð ru su ba zý bö lüm le ri gez mek i çin o lu þan u zun kuy ruk lar la kar þý laþ týk. Ha zi ne da i re si bö lü mü ve mu kad des e ma net le rin bu lun du ðu Has O da bun la rýn ba þýn da ge li yor. Ka na a ti miz ce bu yo ðun luk, sa ra yýn ba zý bö lüm le ri nin (mut fak ve çin por se len le ri bö lüm le ri gi bi) ka pa lý ol ma sýn dan kay nak la ný yor. Ka pa lý bö lüm ler se be biy le bir ba ký ma sa ray kü çül müþ, zi ya ret çi ler de mec bu ren bel li bö lüm ler de yo ðun laþ mýþ. Sa at ler sü ren u zun kuy ruk lar ve ser gi le nen e ser le rin ö nün de ki ka la ba lýk, zi ya re ti ma a le sef an lam sýz laþ tý rý yor. Ne e ser ler ar zu e dil di ði gi bi in ce le ne bi li yor ne de ya zý lan bil gi not la rý ný o ku ma im kâ ný ka lý yor. As lýn da prob lem, sa ra yýn gi ri þin de ki bi let sa týþ bö lü mü nde baþ lý yor. Bi let sa týþ vez ne le ri var, a ma ye ter li de ðil. Bi let sa týþ bö lü mün de þöy le bir prob lem da ha ya þa ný yor: Ye te ri ka tar bil gi len dir me ya pýl ma dý ðý i çin Mü ze Kart al mak is te yen ler le bir de fa lýk zi ya ret i çin bi let al mak is te yen ler ay ný sý ra ya gi ri yor. Kuy ruk ta ya rým sa at bek le yen bir ki þi ye sý ra gel di ðin de Mü ze Kart al mak is ti yo rum di yor ve o an da Bu ra dan de ðil, me se lâ yan da ki sý ra dan/yan da ki vez ne den a la bi lir sin, yan lýþ sý ra ya gir miþ sin ce va bý ve ri li yor. Hay di, ye ni den di ðer vez ne nin ö nün de sý ra ya gir ve bir ya rým sa at da o ra da bek le! Top ka pý Sa ra yý ný zi ya ret, öð ren ci le re üc ret siz. Yer li tu ris tin zi ya re ti i se 20 TL. Kül tür Ba kan lý ðý na bað lý Tür ki ye de ki bü tün mü ze le ri, üs te lik de bir yýl bo yun ca zi ya ret im kâ ný sað la yan Mü ze Kart ýn fi ya tý da 20 TL. Böy le o lun ca in san lar Mü ze Kart al mak is ti yor. Fa kat ye te ri ka dar ta ný tým ve du yu ru ya pýl ma dý ðý i çin yan lýþ kuy ruk lar da u zun sü re bek le mek mec bu ri ye tin de ka lý ný yor. Dü þü nün, da ha mü ze ye gir me den tam 1 sa at bek le yen bir zi ya ret çi, mü ze yi na sýl gez sin? Za ten mü ze ye gir me den yor gun düþ müþ o lu nu yor. Ö nü müz yaz ay la rý ve bu mü ze le re zi ya ret çi a ký ný ol ma sý müm kün. O hal de, sa ray i da re si ya da Kül tür Ba kan lý ðý cid dî ve a cil ted bir al ma sý ge re kir. Sa ray hak kýn da ga ze te ve te le viz yon la ra ci lâ lý me saj lar ver mek le bu iþ ler hal lol mu yor. Biz zat gör dük ve ya þa dýk ki, bi let sa týþ kuy ruk la rýn da, vez ne ler de yo ðun luk var, zi ya ret çi ler þi kâ yet çi. Bi let ya da mü ze kart kuy ru ðun da 1 sa at bek le nir mi? Hiç ku su ra bak ma sýn lar, Top ka pý Sa ra yý gi ri þin de ki bi let kuy ru ðu nu ve kar ga þa yý gö rün ce 10 yýl ön ce si SSK Has ta ne le rin de ki i lâç kuy ruk la rý ný ha týr la dýk. Ya pý la cak iþ çok ba sit. Ön ce lik le Mü ze Kart ve ren vez ne ler le, gün lük bi let ve ren vez ne ler bir bi rin den ay rý lýr. U zak tan o ku na bi le cek þe kil de de bu bil gi ler doð ru-dü rüst her ye re ya zý lýr. Ge re ki yor sa, ses li sis tem le in san lar i kaz e di lir. Hiç kim se yan lýþ sý ra lar da bo þu na bek le yip va kit kay bet mez. Ýn sa na de ðer ve ren yö ne ti ci ler bu nu ya par. Yok sa bir nu ma ra lý mü ze de, sý fý rýn al týn da hiz met ve ril miþ o lur ki bu na hiç kim se nin hak ký yok. Þi kâ yet ten Top ka pý Sa ra yý not la rý ný yaz ma ya yer kal ma dý. Na sip se baþ ka bir ve si le i le on lar dan bah se de riz... GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz, Ali Kanýbir'in oðlu Bedrettin Kanibir'in trafik kazasý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý MAZ LUM DER ve Dar be le re Kar þý 70 Mil yon A dým Ko a lis yo nu ü ye le ri, Mil let ve ki li ge nel se çim le ri i çin baþ vu ran ba ðým sýz a day la rýn bir kýs mý nýn baþ vu ru la rý nýn red de dil me si se be biy le, Yük sek Se çim Ku ru lu (YSK) ü ye le ri hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun du. MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, suç du yu ru su di lek çe si ni ver me den ön ce ad li ye ö nün de yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, YSK nýn hu ku kun ev ren sel il ke le ri ni, top lum sal du yar lý lý ðý dik ka te al ma dan, key fi bir ka rar ve re rek, top lum sal in fi a le se bep ol du ðu nu söy le di. YSK nýn gö rev ku su ru i çin de ol du ðu nu, gö re vi ni Gü nay: Ba del ha rab-ül Bas ra KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, YSK nýn ba ðým sýz a day lar la il gi li son ka ra rý ný de ðer len di rir ken, Geç miþ ol sun. A ma bi raz Ba del ha rab-ül Bas ra der ler bu na. Bas ra ha rap ol duk tan son ra, so kak la ra in san lar çýk týk tan son ra, bir yurt ta þý mýz ca ný ný yi tir dik ten son ra dü zelt me im kâ ný ný bul duk de di. Ba yýn dýr Çi çek Fes ti va li ne ka týl mak ü ze re il çe ye ge len Gü nay, tö ren ön ce si ga ze te ci le rin, Yük sek Se çim Ku ru lu nun (YSK) ba ðým sýz mil let ve ki li a day lý ðý ip tal e di len 7 mil let ve ki li a da yý ný nýn i ti ra zý ný ka bul et me siy le il gi li so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki ye nin ge rek siz bir ger gin lik ya þa dý ðý ný, yar gý a dý na iþ gö ren bir yük sek ku rul o lan YSK nýn ge re ken ti tiz li ði gös ter me den bir ka rar ver di ði ni söy le yen Gü nay, da ha son ra çok yay gýn bir i ti raz ü ze ri ne dü zelt me i çin ge re ken sü re yi ve re rek, il gi li bil gi ve bel ge le ri in ce le ye rek, ka ra rý ö nem li öl çü de tas hih et tik le ri ni söy le di. Keþ ke böy le bir ger gin lik hiç ol ma say dý, keþ ke il gi li le re, Ev rak la rý nýz ek sik ya da bu ev rak la ra gö re a day ol maz sý nýz, baþ ka bel ge niz var sa ge ti rin di ye bir teb li gat ya pýl mýþ ol say dý di yen Gü nay, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Hu kuk bi raz da dik kat is ti yor. Ne ya zýk ki Tür ki ye hu ku kun da za man za man, sa de ce bu ba ðým sýz lar o la yýn da ol du ðu gi bi de ðil, çok sa yý da böy le ö zen siz lik ler ya þý yo ruz. Geç miþ ol sun. A ma bi raz Ba del ha rab-ül Bas ra der ler bu na. Bas ra ha rap ol duk tan son ra so kak la ra, in san lar çýk týk tan son ra bir yurt ta þý mýz ca ný ný yi tir dik ten son ra dü zelt me im ka ný ný bul duk. Keþ ke böy le ol ma say dý, baþ tan bu dik kat gös te ril sey di, bil gi ve bel ge is ten sey di ve bu ger gin lik le ri ya þa ma say dýk. Ba yýn dýr / a a TÜR KÝ YE NÝN AB KA TI LIM SÜ RE CÝ Ý ÇÝN SÝ VÝL TOP LUM PLAT FOR MU, TÜR KÝ YE NÝN AB YE KA TI LIM SÜ RE CÝ NÝN TI KAN MA NOK TA SI NA GEL DÝ ÐÝ NE DÝK KAT ÇEK TÝ. ÝK TÝ SA DÝ Kal kýn ma Vak fý (ÝKV) ve Tür ki ye Av ru pa Vak fý (TAV) ön cü lü ðün de bir a ra ya ge len 100 ü aþ kýn si vil top lum ku ru lu þu ve ü ni ver si te tem sil ci le ri, Tür ki ye nin AB Ka tý lým Sü re ci Ý çin Si vil Top lum Plat for mu nu o luþ tur du. Plat form, bu gün ba sý na ka pa lý o la rak ger çek leþ ti ri len top lan tý nýn ar dýn dan or tak bir a çýk la ma yap tý. Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu ta ra fýn dan o ku nan or tak a çýk la ma da, plat form da Tür ki ye de si vil top lu mun fark lý ke sim le ri nin, iþ dün ya sý nýn, e me ðin, kü çük iþ let me le rin, za na at kâ rýn, es na fýn, çift çi nin ve bi lim çev re le ri nin tem sil ci le ri o la rak Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re ci ne i liþ kin ge niþ bir mu ta ba ka tý nýn tem sil e dil di ði vur gu lan dý. A çýk la ma da, Tür ki ye nin AB ye ka tý lým sü re ci nin bir tý kan ma nok ta sý na gel di ði ne dik kat çe ki le rek, þöy le de nil di: Bu gi di þa týn ö nü ne ge çi le me me si nin ya ra ta ca ðý so nuç lar dan en di þe duy mak ta yýz. Bu en di þe mi zi hü kü me ti miz, si ya sî par ti le ri miz, ka mu o yu muz ve AB ku rum la rý, ü ye ül ke hü kü met le ri ve AB ka mu o yu i le pay laþ mak ü ze re bir a ra ya gel dik. Mev cut or tam, AB sü re ci nin her i ki ta raf ta da kö tü ye kul lan dý ðý ný, se çil me hak ký ný en gel le di ði ni, hal ký kin ve düþ man lý ða tah rik et ti ði ni sa vu nan Ün sal, bu se bep le YSK Baþ kan ve ü ye le ri hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun duk la rý ný be lirt ti. Pro tes to hak ký nýn ev ren sel ve de mok ra tik bir hak ol du ðu nu söy le yen Ün sal, an cak bu hak kul la ný lýr ken, ca na ve ma la za rar ve ril me si nin ka bul e di le me ye ce ði ni kay det ti. Ün sal, YSK nýn, ba zý ba ðým sýz a day la rýn mil let ve kil li ði baþ vu ru la rý ný ip tal ka ra rý nýn ar dýn dan mey da na ge len o lay la rýn so rum lu la rý nýn bu lun ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ün sal, be ra be rin de ki ler le da ha son ra suç du yu ru su di lek çe le ri ni An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na ver di. ön ce lik li gün dem mad de si ol mak tan çýk ma ya baþ la dý ðý ve dur ma nok ta sý na gel di ði iz le ni mi ni ver mek te dir. AB ü ye li ði, Tür ki ye nin vaz ge çil mez he de fi ol ma ya de vam et mek te dir. Biz ler i çin Tür ki ye nin AB ü ye li ði he de fi sür dü rü le bi lir kal kýn ma, yük sek de mok ra tik stan dart lar, hu kuk gü ven li ði, bi rey sel öz gür lük ler, top lum sal cin si yet e þit li ði ve re fah top lu mu an la mý na gel mek te dir. Ne AB de ki, ne Tür ki ye de ki dö nem sel si ya sal ve e ko no mik ge liþ me ler bu te mel doð rul tu yu de ðiþ ti re mez. Ha týr lat mak ge re kir ki AB yö ne li mi, ön ce lik le bi zim ken di me se le miz dir. Bu an la yýþ i çin de hü kü me ti mi zi, si ya sî par ti le ri mi zi, Tür ki ye nin tam ü ye lik he de fi an la yý þýy la da ha faz la gay ret gös ter me ye de vam e di yo ruz. Bu ne den le ö nü müz de ki se çim le rin ye ni bir baþ lan gýç ol ma sý ný di li yor ve Ha zi ran 2011 de o lu þa cak si ya sî i ra de yi par ti ler üs tü bir an la yýþ la re form sü re ci ni sü r'at le can lan dýr ma ya dâ vet e di yo ruz. Ö zel lik le AB nin ye ni büt çe dö ne min de Tür ki ye nin AB ü ye li ði ni dik ka te al ma sý sað lan ma lý dýr. AB nin 2014 yý lýn da baþ la ya cak ye ni büt çe ça lýþ ma la rýn da Tür ki ye nin ü ye li ði nin göz ö nün de tu tu la bil me si i çin re form lar hýz lan dý rýl ma lý dýr. Ýs tan bul / a a YSK yan lýþ tan dön dü YÜKSEK Se çim Ku ru lu (YSK), ba ðým sýz mil let ve ki li a day lý ðý ip tal e di len 7 mil let ve ki li a da yý nýn a day lý ðý ný ka bul et ti. YSK, Harun Özcan, Mehmet Hatip Dicle, Leyla Zana, Mehmet Salih Yýldýz, Ertuðrul Kürkçü, Gülten Kýþanak ve Sebahat Tuncel'in milletvekili adayý olmaya engel durumlarýnýn bulunmadýðýna karar verdi. Açýklamada, Ýsa Gürbüz, Çiçek Otlu ve Þerafettin Efe'nin itirazlarýnýn reddine, Abdullah Kýzýlay ve Nezir Sincar'ýn ise dosyalarýnýn incelemelerin devam ettiði kaydedildi. YSK Baþkaný Ali Em, Karar oybirliðiyle alýndý, önemli olan sonuçta haklarýn ortaya konulmasý dedi. DEMÝRTAÞ: VETO HER YERDE Es ki BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, Di yar ba kýr Ka ya pý nar Be - le di ye si ne a it Kül tür Mer ke zi nde BDP nin ye ni Ge nel Baþ ka ný Ha mit Gey - la ni ve es ki Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak i le yap tý ðý ba sýn a çýk - la ma sýn da, her þey den ön ce bü yük bir hak sýz lýk la, cid di bir hu kuk suz yak - la þým, an ti de mok ra tik bir tu tum i le kar þý kar þý ya kal dýk la rý ný söy le di. Kýs - men dü zel til miþ ol ma sý nýn el bet te ki o lum lu ol du ðu nu be lir ten De mir taþ, þun la rý söy le di: Bir yan lýþ tan ge ri dö nül müþ ol ma sý o lum lu dur. A ma bun - la rýn hiç bi ri si ol ma ya bi lir di. Bun la rýn hiç bi ri ya þan ma ya bi lir di ve be del le ri bu ka dar a ðýr ol ma ya bi lir di. Bu gün 18 ya þýn da ki bir kar de þi mi zi, bu gös te - ri ler de vu rul du ðu i çin ma a le sef ki top ra ða ver dik. Þu nun an la þýl ma sý ge re - kir ki; sa de ce YSK nýn koy du ðu ve to yok tur. Ya þa mýn her a la nýn da ve toy - la, hak sýz lýk la, hu kuk suz luk la kar þý kar þý ya yýz. Bun lar dan bir ta ne si ber ta - raf e dil miþ ol du, gi de ril miþ ol du. Ankara-Di yar ba kýr / aa 100'ü aþkýn sivil toplum kuruluþu ve üniversite temsilcilerinin oluþturduðu ''Türkiye'nin AB Katýlým Süreci Ýçin Sivil Toplum Platformu'' ortak bir açýklama yaptý. FO TOÐ RAF: AA AB SÜRECÝ TIKAN MA NOKTASINA GELDÝ 'GÖREVÝ KÖTÜYE KULLANDILAR'' SUÇLAMASI Dar be le re Kar þý 70 Mil yon A dým Ko a lis yo nu ü ye si bir grup da YSK Baþ ka ný A li Em ve 6 ü ye si hak kýn da, gö re vi kö tü ye kul lan dýk la rý ge rek çe siy le Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði ne suç du yu ru sun da bu lun du. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge len grup a dý na bir a çýk la ma ya pan Yal çýn Er gün do ðan, BDP nin ön de ge len i sim le ri nin a - day lýk la rý nýn ip tal e dil me si, Kürt hal ký nýn de mok ra tik hak ký nýn gas be dil me si dir de di. A çýk la ma nýn ar dýn dan grup ta ki ler den bir kýs mý, YSK i le il gi li suç du yu ru su di lek çe si ni, Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði ne tes lim et mek i çin ad li ye ye gir di ler. Nö bet çi o lan Er - ge ne kon so ruþ tur ma sý sav cý la rýn dan ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý U fuk Er mert can a su nu lan ve 23 þi kâ yet çi is mi nin yer al dý ðý di lek çe de, YSK Baþ ka ný A li Em i le ü ye ler Kýr - dar Öz soy lu, Ba ha dýr Do ðu soy, Hü se yin E ken, Mu har rem Coþ kun, Meh met Kür tül ve Tu ran Ka ra kay hak kýn da, Türk Ce za Ka nu nu nun 257/1. mad de si u ya rýn ca, gö re vi kö - tü ye kul lan mak su çun dan dâ vâ a çýl ma sý ta lep e dil di. An ka ra / a a AH DE VE FA ÝL KE SÝ NÝ DE DÝK KA TE A LA RAK GÖZ DEN GE ÇÝR ME LÝ LER ORTAK a çýk la ma da, sü re cin ay rýl maz par ça sý o - lan si vil top lu mun bu he def doð rul tu sun da gös - te ri le cek ça ba ya kat ký sý nýn e sas ol du ðu ve bu so rum lu lu ðun tam o la rak bi lin cin de o lun du ðu vur gu la na rak, var o lan AB Ý le ti þim Stra te ji si nin et kin li ði nin de ðer len di ril me si, AB ye ve ri len me - saj la rýn ne ka dar ik na e di ci ol du ðu nun ir de len - me si, ye ni ve da ha et kin bir i le ti þim stra te ji ge - liþ ti ri le rek güç lü bir þe kil de uy gu la ma ya ko nul - ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe kil di. Baþ mü za ke re ci - nin ça ba la rý na rað men vi ze ko nu su nun si vil top - lum di ya lo ðu ö nün de en gel ol ma ya de vam et ti - ði ne i þa ret e di len a çýk la ma da, de vam la þu gö - rüþ ler di le ge ti ril di: Bu ra dan AB li der le ri ne ve ku rum la rý na da çað rý da çað rý da bu lu nu yo ruz; Tür ki ye ve AB, tam ü ye lik i ra de le ri ni ya rým as rý aþ kýn sü re dir or ta ya koy muþ lar dýr. E sa sen bu ne den le dir ki Tür ki ye nin AB ü ye li ði, AB nin kü - re sel bir ak tör ol ma sü re ci nin ay rýl maz bir par ça - sý dýr. Bu an la yýþ i çin de AB li der le ri ni, ü ye lik sü re - cin de ki hu ku ki yü küm lü lük le ri ni ve Tür ki ye nin ü ye li ði ne yö ne lik tu tum ve söy lem le ri ni sü rat le ve cid di yet le ah de ve fa il ke si ni de dik ka te a lý na - rak göz den ge çir me ye dâ vet e di yo ruz. Þa hin: Mec lis, mil let i ra de si nin tek ad re si ntbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, bü yük bir bi ri ki me sa hip Mec li sin, mil let i ra de sin den al dý ðý güç le, dün ol du ðu gi bi bu gün de Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin te mel gü ven ce si, so run la rýn çö züm ad re si ve ze mi ni ol du ðu nu be lirt ti. 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý do la yý sýy la me saj ya yým la yan Þa hin, 23 Ni san 1920 nin, mil le tin kur tu lu þu nu, ba ðým sýz lý ðý ný, öz gür lü ðü nü sem bol leþ ti ren bir ta rih ol du ðu nu be lir terke, Yi ne bu ta rih, mil li e ge men li ðin, Cum hu ri ye tin ve de mok ra si nin te mel le ri nin a týl dý ðý gün dür de di. Mil le ti ha zin bir yý ký lýþ tan des tan sý bir ye ni den do ðu þa, e sa re tin göl ge sin den ba ðým sýz lý ðýn zir ve si ne ta þý yan Mec li sin, ül ke nin ö nün de yep ye ni u fuk lar aç tý ðý ný vur gu la yan TBMM Baþ ka ný Þa hin, þöy le de vam et ti: Ba ðým sýz lýk mü ca de le si ni za fe re ta þý yan Mec li si miz, a ra dan ge çen 91 yýl i çe ri sin de ha ya ta ge çir di ði a tý lým lar la Cum hu ri ye ti mi zi de mok ra siy le taç lan dýr mýþ týr. Dün ya da hiç bir par la men to, böy le si ne gör kem li ve eþ siz sa yý la bi le cek geç mi þi ya þa ma mýþ ve üs tün ba þa rý la ra im za at ma mýþ týr. Kur tu luþ Sa va þý mý zý yö ne ten ve Ga zi un va ný a lan, mil le ti mi zin çað daþ laþ ma öz le mi nin i fa de si Mec li si miz le her za man gu rur du yu yo ruz. Bü yük bir bi ri ki me sa hip Mec li si miz, mil let i ra de sin den al dý ðý güç le, dün ol du ðu gi bi bu gün de Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin te mel gü ven ce si, so run la rýn çö züm ad re si ve ze mi ni dir. An ka ra / a a CHP, se çim bil dir ge sini Cuma saatinde a çýk ladý nchp, 12 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel seçimi için hazýrlanan Seçim Bildirgesini genel merkezde tam Cuma namazý vaktinde düzenlediði toplantýda açýklanmasý tepkilere sebep oldu. Ký lýç da roð lu, par ti si nin 12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve ki li ge nel se çi mi i çin ha zýr la dý ðý Se çim Bil dir ge si n Cuma namazý vaktinde ge nel mer kez de dü zen le nen top lan tý da a çýk la dý. Mil let ve ki li a day la rý nýn da ta ný týl dý ðý top lan tý nýn baþ lan gý cýn da, CHP yi ve pro je le ri ni an la tan ký sa fil min gös te ri mi ya pýl dý. Ar dýn dan da CHP nin mil let ve ki li a day la rý nýn i sim le ri o kun du. Ký lýç da roð lu, top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma ya A day la rý mý zý ta ný dýk, u mu yo rum ki ö nü müz de ki se çim ler de bü tün a day la rý mýz ön se çim le ge le cek ler. Bu nun ça lýþ ma sý ný ya pa ca ðýz di ye rek baþ la dý. De mok ra si ve öz gür lü ðün gel me si i çin ye ni ve çað daþ bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu nu be lir ten Ký lýç da roð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ýlk ya pa ca ðý mýz iþ bi ri le ri nin yap tý ðý gi bi de ðil, bi zim ev ren sel de ðer le re sa hip o la rak de mok ra si ve öz gür lü ðü ge tir me miz ge re ki yor. Ge niþ ka tý lým lý her ke sin ü ze rin de dü þün dü ðü ta þýn dý ðý dü þün ce si ni öz gür ce di le ge tir di ði, si vil top lu mun bir an lam da fi i len ça lýþ ma la ra ka týl dý ðý, bir a na ya sa yý ya þa ma ge çi re ce ðiz. An ka ra / a a Dar be Gün lük le ri Ýs ta nbul a ha va le nankara Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Dar be Gün lük le ri ne i liþ kin, es ki De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný e mek li O ra mi ral Öz den Ör nek, es ki Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ýb ra him Fýr tý na ve es ki Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ay taç Yal man hak kýn da yü rüt tü ðü so ruþ tur ma da yet ki siz lik ka ra rý ver di. Baþ sav cý lýk, so ruþ tur ma dos ya sý ný, Er ge ne kon ve Bal yoz Pla ný id di a la rý na i liþ kin so ruþ tur ma lar la fi i li ir ti bat bu lun du ðu ge rek çe siy le Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön der di. A lý nan bil gi ye gö re, te rör ve or ga ni ze suç la ra i liþ kin so ruþ tur ma la ra bak mak la gö rev li Baþ sav cý ve ki li Hü se yin Gö rü þen, Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn yet ki siz lik ka ra rý ve re rek, An ka ra ya gön der di ði Dar be Gün lük le ri ne i liþ kin so ruþ tur ma dos ya sýy la il gi li in ce le me si ni ta mam la dý. Baþ sav cý ve ki li Gö rü þen, es ki kuv vet ko mu tan la rý Ör nek, Fýr tý na ve Yal man hak kýn da ki so ruþ tur ma dos ya sýn da, yet ki siz lik ka ra rý ve re rek, dos ya yý, Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön der di. Gö rü þen in, Dar be gün lük le ri ne i liþ kin so ruþ tur ma i le Er ge ne kon ve Bal yoz Pla ný id di a la rý na i liþ kin so ruþ tur ma lar a ra sýn da fi i li ir ti bat bu lun du ðu ge rek çe siy le, dos ya yý Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön der di ði öð re nil di. An ka ra / a a

5 Y HA BER 5 12 Eylül artýðý ucûbe Yi ne mev zu ba his 67. mad de de, Se çim ka nun la rý, tem sil de a dâ le ti ve yö ne tim de is tik rar il ke le ri ni bað daþ tý ra cak bi çim de dü zen le nir e sa sý na kar þý lýk, yi ne 12 Ey lül dar be si nin e se ri Si ya sî Par ti ler Ka nu nun da De mok ra tik ül ke ler de ya pý lan tem sil de a dâ let, yö ne tim de is tik rar a fe cid dî he sap la ma la ra gö re, An ka ra da ve to kri zi a par-to par vi - dâ e dil miþ ze yle a þýl dý; YSK nýn ba ðým sýz a day - yüz de 4 ü-5 i a þan se çim lar ka ra rýn dan jet hý zýy la dö nül dü. MÝL YON LAR CA OY TEM SÝL DI ÞI ba raj la rý nýn tem sil de An cak bu ka rar, Tür ki ye nin de mok ra si kar - Ko pan fýr tý na da tar týþ ma lar, Do ðu dan Ba ne si ni bir de fa da ha o kut tur du. tý ya BDP nin ö lüm le so nuç la nan so kak ça týþ a dâ le ti bal ta la dý ðý, da ha sý Gö rü nen o ki Tür ki ye de ya sa lar tu zak lar - ma la rýy la, pan zer li, grey der li, bom ba lý pro - yüz de 10 un mil let i râ de si nin la do lu. Bel li ki prob lem, kör dü ðü me dö nü - tes to lar la kar ga þa ya ba ha ne e di lip tu zak ve tem si li ni hiçe sayýp ber ha va þen an ti de mok ra tik çe liþ ki ler den kay nak lan - komp lo ya dö nüþ tü ðü id di a e di len mak ta. YSK, ma yýn lý tar la ya dö nü þen 12 YSK nýn ka ra rý ü ze ri ne o dak lan dý. et ti ði tes bit e dil miþ. Ey lül dar be si a na ya sa sý i le ya sa lar a ra sýn da kal mak ta Zi ra son çar pýk lýk, a na ya sa nýn 67. mad de sin de ki seç me, se çil me ve si ya sî fa a li yet te bu lun ma hak la rý na kar þý lýk, 76. mad de de ki mil let ve kil li ði se çil me ye ter li li ði ne da ir ka mu hiz me tin den ya sak lý lar i le bir yýl ve da ha faz la ha pis ce zâ sý a lan lar ve te rör ey lem le ri ne ka týl ma ve bu gi bi ey lem le ri ni tah rik ve teþ vik suç la rýn dan bi riy le hü küm giy miþ o lan lar ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu kim se ler i çin af fa uð ra mýþ ol sa lar bi le mil let ve ki li se çi le mez ler hük mü nün a na ya sa ve ya sa lar da dur ma sýn dan kay nak lan dý Ke za mem nu hak la rýn i â de si hak kýn da ki Türk Ce za Ka nu nu ve Ad lî Si cil Ka nu nu bir bi riy le te nâ kuz lu o la rak ya zýl mýþ. Ni hâ ye tin de Cum hur baþ ka ný nýn dev re ye gir me siy le, BDP li ba ðým sýz lar so ru nu çö zül dü. Lâ kin Tür ki ye nin ba þýn da ki de mok ra si a yý bý yi ne u nu tul du Oy sa de mok ra tik si ya se tin ö nün de en bü yük ba ri yer o la rak de vam e di yor. De mok ra tik ül ke ler de ya pý lan cid dî he sap la ma la ra gö re, yüz de 4 ü-5 i a þan se çim ba raj la rý nýn tem sil de a dâ le ti bal ta la dý ðý, da ha sý yüz de 10 un mil let i râ de si nin tem si li ni hiçe sayýp ber ha va et ti ði tes bit e dil miþ. Tür ki ye de si ya se tin ha li bu nun gös ter ge si Me se lâ, DYP nin yüz de 9.7 i le ba ra ja ta kýl dý ðý 3 Ka sým 2002 se çim le rin de seç me nin kul lan dý ðý yüz de 45 ten faz la mil yon lar ca o yun tem sil dý þý kal ma sý; 22 Tem muz 2007 ge nel se çim le rin de DP nin 5.44 e te ka bül e den 1 mil yon 892 bin 732 o yu i le SP nin yüz de 2.34 e te ka bül e den yüz de 812 bin 433 o yun Mec lis e yan sý ma ma sý, bu nun en çar pý cý ör ne ði. Ne ti ce de, yar gý de ne ti min de bir ön se çi min ve se çim it ti fak la rý nýn ol ma dý ðý mev cut se çim sis te miy le ba zý par ti ler di ðer par ti le rin o yuy la da ha çok mil let ve ki li el de e di yor, seç me nin bir par ti ye ver di ði oy, baþ ka par ti ye gi di yor. Mil yon lar ca oy he bâ o lu yor. Se kiz bu çuk yýl dýr ik ti dar par ti si nin, Â cil Ey lem Plâ ný nda, se çim bil dir ge le rin de ve hü kû met prog ra mýn da va ad et ti ði si ya sî par ti ler ve se çim sis te mi nin, bu na bað lý o la rak a na ya sal ve ya sal dü zen le me le rin ya pý la ma dý ðý ný bir de fa da ha or ta ya çý ka rý yor. ÖSYM mat ba asýnda þif re in ce le me si n YGS DE KÝ þif re id di a la rý na i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da so ru ki tap çýk la rý nýn ba sýl dý ðý ME TEK SAN da bi lir ki þi he ye ti, in ce le me ya pý yor. E di ni len bil gi ye gö re, so ruþ tur ma yý yü rü ten An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Þa dan Sa ký nan ýn ta li ma tý doð rul tu sun da, bi lir ki þi ler YGS so ru ki tap çýk la rý nýn ve ce vap a nah tar la rý nýn ba sýl dý ðý ME - TEK SAN a git ti. Bi lir ki þi ler bu ra da yak la þýk 1 mil yon 700 bin a da yýn so ru ki tap çý ðý ve ce vap a nah tar la rý na i liþ kin ve ri ta ba ný ü ze rin de in ce le me ya pa cak. Bi lir ki þi le rin ya rýn ak þam ya da pa zar te si sa ba hý na ka dar in ce le me ler de bu lu na cak la rý öð re nil di. An ka ra / a a Ay ný has ta ne de 3. dok tor ö lü mü n ER ZU RUM DA bir dok tor, has ta ne de ki o da sýn da ö lü bu lun du. Er zu rum Böl ge E ði tim Has ta ne sin de A cil Týp Uz ma ný Dr. Fa tih Bil ge (32), dün sa bah a cil ser vis te ki dok tor o da sýn da ö lü bu lun du. 19 Ni san da da Kar di yo lo ji Ser vi si dok tor la rýn dan Mu ham med Fýn dýk (26) has ta ne de ki nö bet o da sýn da ö lü bu lun muþ tu. Ge çen yýl da ay ný has ta ne nin a nes te zi uz man la rýn dan Bu ket Tas ma cý oð lu da nö bet çý ký þý o da sýn da ö lü bu lun muþ tu. Erzurum / a a 3 bü yü kel çi mer ke ze n DIÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðýn da ya pý lan ba zý a ta ma lar res mî ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re Brük sel Bü yü kel çi si Na zif Mu rat Er sav cý, Se ul Bü yü kel çi si Er do ðan Þe rif Ýþ can ve Ha noy Bü yü kel çi si A teþ Ök tem mer ke ze a tan dý. Av ru pa Gü ven lik ve Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (A GÝT) da i mi tem sil ci si Bü yü kel çi Mus ta fa Na ci Sa rý baþ Gü ney Ko re Bü yü kel çi li ði ne, mer kez den Ge nel Mü dür Bü yü kel çi Ta can Ýl dem A GÝT da i mî tem sil ci li ði ne ge ti ril di. Ba kan lar Ku ru lu nun Bur ki no Fa so ya Ay dýn Se fa A tay ýn Bü yü kel çi o la rak a tan ma sý ka ra rý da res mî ga ze te de ya yým lan dý. An ka ra / a a Ço cuk lar i çin a çýk gö rüþ ya pý la cak n CE ZA in faz ku rum la rýn da ki tu tuk lu ve hü küm lü ço cuk lar, 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý do la yý sýy la a çýk gö rüþ ya pa cak lar. A da let Ba ka ný Ah met Kah ra man ta ra fýn dan Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý na gön de ri len ge nel ge ye gö re, hü küm lü ve tu tuk lu ço cuk lar Ni san gün le rin de a çýk gö rüþ ten ya rar lan dý rý la cak. Sa yý la rý ve ko num la rý de ðer len di ril mek su re tiy le, ad lî suç lar dan ve ör güt lü suç lar dan hü küm lü ve tu tuk lu lar i çin ay rý grup lar o luþ tu ru la cak, her gru bun gö rüþ sa at le ri Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý i le ce za e vi i da re le ri ta ra fýn dan tesbit e di le cek. Bu grup la rýn, ay ný za man da ve ay ný gö rüþ ma hal lin de bir lik te bu lun du rul ma ma sý sað la na cak. Hü küm lü ve tu tuk lu lar, bel ge len di ril mek su re tiy le sa de ce an ne, ba ba, bü yü kan ne, bü yük ba ba ve kar deþ le riy le gö rüþ tü rü le cek. An ka ra / a a EM NÝ YET Ge nel Mü dür lü ðü nün a çýk la dý ðý 2010 Fa a li yet Ra po ru, suç o ran la rý na da ir son dört yý la a it il ginç so nuç la rý or ta ya çý kar dý. Ra po ra gö re; ha len sa at te 10 ev ve 5 iþ ye ri nin so yul du ðu Tür ki ye de, her gün 234 ev ve 114 iþ ye ri de so yu lu yor. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü nün ký sa bir sü re ön ce a çýk la dý ðý 2010 Fa a li yet Ra po ru, Tür ki ye de ki suç o ran la rý na da ir son dört yý la a it il ginç so nuç la rý or ta ya çý kar dý. Ra po ra gö re ha len her sa at 10 e vin so yul du ðu Tür ki ye de, yýl la rý a ra sýn da iþ yer le ri ne yö ne lik hýr sýz lýk o lay la rý yüz de 26 lýk dü þüþ le 55 bin 967 den 41 bin 656 ya i ner ken; ko nut la ra yö ne lik hýr sýz lýk o ran la - DE MOK RAT Par ti (DP), 12 Ha zi ran da ya pý la cak ge nel se çim ler de ya rý þa cak mil let ve ki li a day la rý ný ge nel mer kez de dü zen le nen bir top lan týy la ta nýt tý. DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek i le BTP Ge nel Baþ ka ný Hay dar Baþ, sa lo na bir lik te gi rer ken Baþ ba kan Zey bek slo gan la rý a týl dý. Ý ki li de rin par ti li le ri se lam la ma sý nýn ar dýn dan say gý du ru þun da bu lu nu la rak, Ýs tik lal Mar þý o kun du. DP Li de ri Zey bek, yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu top lan tý ta ri hî bir top lan tý dýr. Kü çük bir sa lon da Er zu rum da ya pý lan o gün, kim se nin ö ne mi ni an la ya ma dý ðý Er zu rum Kon gre si gi bi bir kon gre ol du ðu nu ta - rý i se yüz de 0,7 lik a zal may la 85 bin 964 ten 85 bin 349 a düþ tü. Gü ven lik güç le ri nin yürt tü ðü et ki li ça lýþ ma lar sa ye sin de el de e di len bu ba þa rý da, hal kýn soy gun gi bi o lum suz du rum la ra kar þý ar týk da ha faz la cay dý rý cý tedbir ler al ma sý da et kin rol oy nu yor. Pro net Ge nel Mü dü rü Me tin Kas tro, son dört yýl da e lek tro nik gü ven lik sis te mi a bo ne le ri nin 27 bin den 71 bi ne çý ka rak 2010 yý lý so nu i ti ba ri i le yüz de 163 o ra nýn da art tý ðý ný söy le di. Kas tro, a bo ne sa yý la rý nýn bu gün 80 bi ni aþ tý ðý ný ve bu nun pa za rýn yüz de 50 si ni o luþ tur du ðu nu be lir te rek Türk hal ký nýn ar týk su ça kar þý ön ce den ön lem al ma sý ge rek ti ði bi lin cin de ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya rih ler ya za cak de di. Zey bek, Tür ki ye nin or ta di re ðin yok e dil di ði, yok sul lu ðun, iþ siz li ðin a la bil di ði ne art tý ðý ve yu ka rý da do lar mil yar der le ri nin o tur tul du ðu bir ül ke ol du ðu nu i fa de de rek, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý e leþ tir di. Zey bek, Top lu mun or ta sý ný fý yok sa, çok yok sul lar i le çok zen gin ler a ra sýn da sý ký þýp ka lýr sa, bu ha le ge lir se, o or ta di rek te ki mü ba rek kit le yok sa pe ki mil li ma ne vi me se le le re kim sa hip çý ka cak? di ye sor du. Zey bek, TÜ ÝK ra po ru na gö re, Tür ki ye de 13 mil yon yok sul ol du ðu nu ha týr la ta rak, þun la rý kay det ti: Baþ ba kan ga yet piþ kin, yok ca ným da ha BA SÝT SÝ YA SÎ HE SAP LAR LA Bu nun i çin dir ki ger çek de mok ra si nin ön þar tý o lan si ya se tin de mok ra tik leþ me si i çin, a na mu ha le fe tin Mec lis in â ci len top la nýp baþ ta yüz de 10 ba ra jý ol mak ü ze re si ya sî par ti ler ve se çim ka nu nu nu dü zelt me si çað rý sý bü yük ö nem ta þý yor. As lýn da bu çað rý ya ge rek kal ma dan a na ya sa ve Mec lis Ýç Tü zü ðü ne gö re, 110 mil let ve ki li nin im za sý nýn ya ný sý ra Cum hur baþ ka ný i le Mec lis Baþ ka ný nýn Mec lis i o la ða nüs tü top lan tý ya ça ðý ra ma yet ki si var. Ne var ki bun la rýn hiç bi ri si ya pýl ma dý, ya pýl mý yor se çim le rin de Er do ðan ýn ve to lan ma sý ü ze ri ne CHP nin des te ðiy le A na ya sa yý ve ya sa la rý de ðiþ ti re rek, ip tal e di lip ye ni le nen Si irt se çim le riy le Ge nel Baþ kan la rý ný mil let ve ki li seç ti ren AKP söz cü le ri, son kri zi Baþ ba kan ýn Stras bu org ta Bu ya sa la rý biz ge tir me dik man tý ðýy la su çu YSK nýn ü ze ri ne at mak la ge çiþ tir di, ge çiþ ti ri yor... Ger çek ten, mil le te kar þý 12 Ey lül le he sap la þý la ca ðý pro pa gan da sý ný ya pan AKP, on ca top lum sal tep ki ve ta le be rað men 12 Ey lül re fe ran du mun da 12 Ey lül ar tý ðý bu u cû be yi kal dýr ma ya ya naþ ma dý, ya naþ mý yor? Sýrf ba sit si ya sî he sap lar uð ru na gü nü bir lik po li tik çý kar lar la an ti de mok ra tik tor tu la rýn te miz len me si ne bi gâ ne kal dý, ka lý yor Ve bir ha týr lat ma: Dar be dö ne min den kal ma yüz de 10 ba ra jý ný dü zelt me yen par ti le rin so nun da bu ba ra jýn al týn da kal dý ðý u nu tul ma sýn! Suç oranlarýnda ürküten artýþ EMNÝYETE GÖRE, SON DÖRT YILDA SUÇ ORANLARINDA DÖRT KAT ARTIÞ GÖRÜLÜRKEN, SAATTE 10 EV VE 5 ÝÞ YERÝ SOYULUYOR. HER GÜN 234 EV VE 114 ÝÞ YE RÝ SO YU LU YOR TÜR KÝ YE DE ha len sa at ba þý yak la þýk 10 e vin ve 5 iþ ye ri - nin so yul du ðu nu be lir ten Metin Kas tro, e lek tro nik gü - ven lik sis tem le ri nin yay gýn laþ ma sýy la ev ve iþ yer le ri ne yö ne lik soy gun va k'a la rý nýn çok da ha faz la a za la ca ðý na i - nan dýk la rý ný söy le di. Kas tro þun la rý kay det ti: A ma cý mýz, dün ya da stan dart ha li ne ge len e lek tro nik gü ven lik sis - tem le ri nin ül ke mi zin dört bir ya nýn da yay gýn laþ ma sý ný sað la ya rak, suç o ran la rý nýn dü þü rül me si ne yar dým cý o la - rak in san la rý mý zýn gü ven i çin de ya þa ma sý ný sað la mak. U - nut ma ma lý yýz ki dü þen o ran la ra rað men ha len gün de 234 ev ve 114 iþ ye ri so yu lu yor. Pro net o la rak 2014 yý lý na dek a bo ne sa yý mý zý 81 il de top lam 310 bi ne çý kar ma yý he - def li yo ruz. Bu he def le soy gun o ran la rý nýn a zal týl ma sý na ö nem li bir kat ký mýz o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. DP milletvekili adaylarý, genel merkezde düzenlenen toplantýyla kamuoyuna tanýtýldý. DP lideri Namýk Kemal Zeybek, toplantýda partililere seslendi. DP, A DAY LA RI NI TA NIT TI DEMOKRAT PARTÝ, 12 HAZÝRAN SEÇÝMLERÝNDE YARIÞACAK VEKÝL ADAYLARINI TANITTI. faz la di yor. Ta biî ki da ha faz la. Çün kü TÜ - ÝK sa de ce ka yýt i çi o lan la rý bi li yor. Bu ku rum ta raf sýz lý ðý ný ha la ko ru ya bi len na dir ku rum lar dan bi ri si. Do la yý sýy la ka yýt i çin de ne var sa söy lü yor. Söy le di ði þu, Tür ki ye nin yüz de 60 ý borç lu, yüz de 30 u bor cu nu ö de ye me ye cek hal de, if las et miþ du rum da. Ta rým ve hay van cý lýk çök tü za ten. Vak tiy le dý þa rý ya hay van ih raç e der dik, hat ta ka çak çý lýk var dý. Ya ni Tür ki ye de hay van o ka dar çok o ka dar u cuz du ki ka çak çý lýk ya pý lýr o ra da pa ha lý sa tý lýr dý. Þim di ne ol du? Þim di has ta lýk lý ö küz ler ge ti ri li yor. 9 mil yon genç in san iþ siz. Ýs tan bul / Ye ni As ya Hâ lâ ya yýn da! Bu gün 23 Ni san. Ço cuk bay ra mý do la yý sýy la bü tün yurt ta ve dýþ tem sil ci lik ler de kut la ma lar ya pý la cak. Ni san a yý nýn bu gün le ri bi ze baþ ka þey le ri de ha týr lat tý. Pey gam be ri mi zi (asm) an mak a ma cýy la, her yýl Ni san a yýn da Kut lu Do ðum Haf ta sý dü zen le nir, bu haf ta i çin de pa nel ler, kon fe rans lar dü zen le nir. Haf ta dört yýl ön ce si ne ka dar Ni san ta rih le ri a ra sýn da kut la nýr dý. Tâ ki, 27 Ni san 2007 ta ri hin de Ge nel kur may ýn in ter net si te sin den ve ri len ve e-muh tý ra o la rak i sim len di ri len bil di ri ya yýn la na na ka dar. Bil di ri nin si ya set te ba zý ne ti ce le ri ol muþ tu. 27 Ni san e-muh tý ra sý nýn en ö nem li so nuç la rýn dan bi ri si, cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ko nu sun da A na ya sa Mah ke me si nin al dý ðý ka rar ol muþ tur. 367 sa yý sý nýn se çil mek i çin a lýn ma sý ge re ken as ga rî oy o la rak ka bul e dil me si cid dî tar týþ ma la rý be ra be rin de ge tir miþ tir. So nuç la rý i ti ba riy le, 11. Cum hur baþ ka ný se çi le me di, er ken se çim ka ra rý a lýn dý. Se çim le rin ar dýn dan mað dur gö rü nen AKP, yüz de oy a la rak ik ti da ra gel di. Gül, se çim le rin ar dýn dan Cum hur baþ ka ný o la rak Köþk e çýk tý. «««27 Ni san 2007 gü nü Mec lis, 11. Cum hur baþ ka ný ný seç mek i çin top lan dý. Se çim de tek a day Ab dul lah Gül dü. Yar gý tay es ki Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Sa bih Ka na doð lu, Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi i çin Mec lis te 367 ve ki lin bu lun ma sý ge re kir gö rü þü nü or ta ya at tý. Oy la ma ya 361 ve kil ka tý lýr ken, Gül, 357 oy al dý. Top lan tý ye ter sa yý sý nýn 367 yi bul ma dý ðý id di a sýy la CHP, oy la ma yý A na ya sa Mah ke me si ne ta þý dý. Ay ný gü nün ge ce si sa at yi gös te rir ken Ge nel kur may, in ter net si te sin den ya yýn la dý ðý bil di ri i le sü re ce mü da ha le et miþ ol du. Bil di ri de, Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li yet le ri, çe þit li il ler de Kur ân o ku ma ya rýþ ma la rý nýn dü zen len me si, di nî soh bet le rin ya pýl ma sý ve i lâ hi le rin söy len me si ne va rýn ca ya ka dar bir çok þey yer al dý. 22 Ni san 2007 ta ri hin de Þan lý ur fa da; Mar din, Ga zi an tep ve Di yar ba kýr il le rin den ge len ba zý grup la rýn da ka tý lý mý i le, o sa at te ya tak la rýn da ol ma sý ge re ken ve yaþ la rý i le uy gun ol ma yan çað dý þý ký ya fet ler giy di ril miþ kü çük kýz ço cuk la rýn dan o lu þan bir ko ro ya i lâ hi ler o ku tul muþ An ka ra nýn Al týn dað il çe sin de Kut lu Do ðum Þö le ni i çin il çe de bu lu nan bütün o kul mü dür le ri ne ka tý lým em ri ve ril di ði, De niz li de Ýl Müf tü lü ðü i le bir si ya sî par ti nin or tak la þa dü zen le di ði faaliyet te il köð re tim o ku lu öð ren ci le ri nin baþ la rý ka pa lý o la rak i lâ hi ler söy le di ði, De niz li nin Ta vas il çe si ne bað lý Nik fer bel de sin de dört ca mi bu lun ma sý na rað men, A ta türk Ýl köð re tim O ku lun da ka dýn la ra yö ne lik va az ve di nî söy le þi ya pýl dý ðý þek lin de i fa de le re yer ve ril miþ ti. Bil di ri de ki en il ginç ge rek çe, Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li yet le ri nin 23 Ni san kut la ma la rý na al ter na tif ha le ge ti ril di ði nin söy len me si ol muþ tu. Bu da þöy le i fa de e dil miþ ti: An ka ra da 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý kut la ma la rý i le ay ný gün de Kur ân o ku ma ya rýþ ma sý ter tip len miþ, an cak du yar lý med ya ve ka mu o yu bas ký la rý so nu cu bu fa a li yet ip tal e dil miþ tir... Hü kü met, e-muh tý ra ya er te si gün ce vap ver miþ, Baþ ba kan a bað lý bir ku rum o lan Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn her han gi bir ko nu da hü kü me te kar þý bir i fa de kul lan ma sý de mok ra tik bir hu kuk dev le tin de dü þü nü le mez de nil miþ ti. Yýl lar son ra dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Ya þar Bü yü ka nýt, bil di ri yi ken di si nin yaz dý ðý ný söy le di. Bil di ri, Bü yü ka nýt ýn Er do ðan la gö rüþ me si nin ar dýn dan bir sü re li ði ne si te den kal dý rýl ma sý na rað men son ra dan Ge nel kur may in ter net si te si ne ye ni den ko nul du ve bun ca tar týþ ma la ra rað men hâ lâ da ye rin de du ru yor. Bu bil di ri nin mü da ha le ol ma dý ðý ný söy le yen Bü yü ka nýt, A na ya sa Mah ke me si nin ka ra rý nýn ken di le ri ni hak lý çý kar dý ðý ný söy le ye rek de, ib ret lik bir cüm le sarf et ti. «««Ge li nen saf ha da bil di ri de dik kat çe ki len Kut lu do ðum 23 Ni san tö ren le ri ne al ter na tif cüm le sin den son ra haf ta nýn ta ri hi de ðiþ ti ril di. Da ha ön ce Ni san ta rih le rin de kut la nan haf ta bu ta rih ten son ra Ni san ta rih le rin de kut lan ma ya de vam e di yor. Bu bi le bu a çýk la ma nýn bir bil di ri mi, yok sa e-muh tý ra mý ol du ðu nu gös ter me si a çý sýn dan ö nem li dir. Dört se ne son ra bu bil di ri hâ lâ ya yýn da Týp ký 28 Þu bat 1997 post mo dern dar be si nin mad de le ri a ra sýn da yer a lan Kur ân kurs la rý na yaþ sý nýr la ma sý gi bi ka rar lar a ra dan ge çen 14 yýl da de vam et ti ði gi bi 4 yýl dýr Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn ta ri hi da hi de ðiþ ti ri le me di. Yi ne týp ký, 28 Þu bat sü re cin de et ki li o lan lar dan he sap so ru la ma dý ðý gi bi bil di ri yi ka le me al dý ðý söy le nen ler den de he sap so ru la ma dý. Ýn sa nýn ak lý na ge li yor Baþ ba kan Er do ðan, Çýl gýn pro jem var, 27 Ni san da a çýk la ya ca ðým der ken, a ca ba 27 Ni san e-muh tý ra sý nýn 4. yýl dö nü mün de bu gi bi çar pýk lýk la rý dü zel te ce ði ni mi kas te di yor du? Bu bir ka ra mi zah as lýn da An cak, hü kü me tin Mec lis in ka pan ma sý na ya kýn çý kar dý ðý ka nun hük mün de ka rar na me ler yo luy la Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ný Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað la ya ca ðý yö nün de ki pro pa gan da lar ka dar da u çuk sa yýl maz doð ru su...

6 6 23 YURT HABER NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Y O nun (asm) þef kat ve mer ha me ti ev ren sel dir KUTLU DOÐUM DOLAYISIYLA DÜZENLENEN GECEDE KONUÞAN ÞANLIURFA ÝL MÜFTÜSÜ RAMAZAN TAHÝROÐLU, "O (ASM), HERÞEYE KARÞI MERHAMETLÝYDÝ" DÝYE KONUÞTU. Programa katýlanlar Ham za Yer li ka ya Spor Komp lek si ni týklým týklým doldurdu. Sultangazi de Kutlu Doðum buluþmasý SUL TAN GA ZÝ Be le di ye si, Pey gam ber E fen di miz in (asm) do ðu mu nun 1440 ýn cý yýl dö nü mü nü Mu hab bet Ka pý sý Kut lu Do ðum prog ra mýy la kut la dý. Ham za Yer li ka ya Spor Komp lek si nde ya pý lan prog ra ma Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit Al tu nay, E yüp Ýl çe Kay ma ka mý Os man Kay mak i le çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Sul tan ga zi li le rin yo ðun il gi gös ter di ði ve gö nül le rin Pey gam be ri Hz. Mu ham med in a nýl dý ðý prog ram da, Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Mus ta fa Ka ra taþ, va tan daþ lar la soh bet et ti. Prog ram da dün ya ca ta nýn mýþ ka ri ler Ab dur rah man Sa di en, Ah med E bul Ka sý mi ve Mem duh Cu de Sa ad Ku r'ân-ý Ke rim zi ya fe ti su nar ken Mus ta fa De mir ci ve Ö mer Ka ra oð lu da e ki biy le i lâ hi ler ve ez gi ler ses len di re rek iz le yi ci le re gü zel bir ak þam ya þat tý. NÝHAT ÇÝÇEK ÞANLIURFA ÞANLIURFA Ýl Müf tü lü ðü ta ra fýn dan ba yan la ra yö ne lik o la rak Hz. Pey gam ber (asm) ve Mer ha met E ði ti mi ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Þa ir Na bi Kül tür Mer ke zin de ki prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Þan lý ur fa Ýl Müf tü sü Ra ma zan Ta hi roð lu yap tý. Ta hi roð lu, Pey gam ber E fen di miz, Yü ce Al lah ta ra fýn dan þef kat li ve mer ha met li bir el çi o la rak va sýf lan dý rýl mýþ týr. Hz. Pey gam ber sa de ce in san la ra de ðil can lý can sýz bü tün mah lû ka ta mer ha met et miþ tir. Pey gam be ri miz (asm) mü min le re, kâ fir le re, hay van la ra, bit ki le re mer ha met li ol ma ya teþ vik et miþ tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) in san la rý mer ha met li ol ma ya çok ça ö zen dir miþ tir. Re su lûl lah Bir bi ri ni zi sev me dik çe (kâ mil mâ nâ da) i man et miþ ol maz sý nýz bu yur muþ tur di ye ko nuþ tu. Ta hi roð lu, ko nuþ ma sý ný Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya týndan mer ha met ör nek le ri ve re rek bi tir di. BÜ TÜN MAH LÛ KA TA KAR ÞI MER HA MET LÝY DÝ Þan lý ur fa Ýl Müf tü Yar dým cý sý Þa di ye Yýl maz i se Hz. Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi ko nu lu kon fe rans ver di. Yýl maz, Tüm kâ i na ta rah met ve si le si o la rak gön de ri len Hz. Pey gam be rin þef kat ve mer ha me ti ev ren sel dir. Ya ra týl mýþ lar i çe ri sin de Al lah ýn i sim le ri i le vas fe dil mek on da bir ay rý ca lýk týr. O bü tün kâ i na ta þef kat nu ru o lup ak mýþ týr. Es ma ü l Hüs na da Ra ûf ve Ra hîm i sim le ri, Tev be Sû re - Hz. Pey gam ber (asm) ve Mer ha met E ði ti mi ko nu lu kon fe ransa bayanlar büyük ilgi gösterdi. Programda Fatih Kýz Kur ân Kursu ilâhî korosu, ilâhiler seslendirdi. si nin so nun da ki â yet le Mü min le re kar þý çok þef kat ve mer ha met li dir di ye rek Re su lul lah ýn a dý ný ek ler. Do la yý sýy la E fen di mi zin þef ka ti ve mer ha me ti sa de ce mü min le re de ðil, tüm in san la ra, sa de ce in san la ra de ðil, hay van la ra, sa de ce hay van la ra de ðil, bit ki le re ve tüm mah lû ka ta yö ne lik bir þef kat ve mer ha me ti var dýr þek lin de ko nuþ tu. Pey gam be ri mi zin (asm) bü tün kâ i na - tý ku þa tan en gin lik te bir þef kat ve mer ha me tin sa hi bi ve mü reb bi si ol du ðu nu kay de den Yýl maz, Hz. Pey gam ber en zor an lar da bi le ü mit vâr ol muþ tur. Can ta þý yan her var lý ða þef kat ve mer ha me ti o lan Hz. Pey gam ber ha ya tý bo yun ca bu nun en gü zel ör ne ði ni gös ter miþ tir. Ku þu ö len Ya hu di ço cu ða baþ sað lý ðý di le me si, hay van sa ðan la rýn týr nak la rý ný kes me le ri ni tav si ye et me si ve ço cu ðun að la ma sý kar þý sýn da na ma zý ký sa tut ma sý, hiz met çi ve en gel li le re þef ka ti o nun ha ya týn da ki en gü zel mer ha met e ði ti mi ör nek le ri dir. Mer ha me tin kay na ðý Al lah týr. Mer ha met e ði ti mi ne fis te baþ lar, hem ken di mi ze hem ço cuk la rý mý za þef kat ve mer ha me ti öð ret me li yiz i fa de le ri ni kul lan dý. Prog ram, Fa tih Kýz Kur ân Kur su i lâ hî ko ro su nun ses len dir di ði i lâ hi ler le so na er di. KASÝAD 63 YETÝM ÇOCUÐU SEVÝNDÝRDÝ Yetimler unutulmadý KA RA MAN Ak tif Sa na yi ci ler ve Ý þa dam la rý Der ne ði (KA SÝ AD) Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li yet le ri kap sa mýn da dü zen le di ði prog ram da 63 ye ti mi se vin dir di. Ka ra man Pi ri re is Kül tür Mer ke zi nde de prog ram dü zen len di. Say gý du ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý nýn o kun ma sý ve Ka dir ha ne Ca mii Ý mam Ha ti bi Mus ta fa Ö za kýn ýn Ku r'ân-ý Ke - rim Ti lâ ve ti i le baþ la yan ge ce nin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan KA SÝ - AD Baþ ka ný Sa mi Ak dað mer ha met pey gam be ri Hz. Mu ham med in da ha i yi an la þýl ma sý nýn ö ne mi ne dik kat le ri çe ke rek, O nu an mak, an la mak, O nun tem sil et ti ði aþ kýn de ðer ler bü tü nü nü ta ný mak ve ha ya ta ý þýk tu tan bir me þa le ya pa bil mek ça ba sý i çin de yiz de di. Ka ra man Ýl Müf tü sü Nu ri De ðir men ci de ko nuþ ma sýn da Pey gam be ri mi zin yü ce ah lâ ký ve O nun ye tim ço cuk la rý se vin dir me siy le il gi li bu yur muþ ol duk la rý ha dis le rin den ör nek ler ve re rek, ya pý lan yar dý mýn Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li yet le ri kap sa mýn da ger çek leþ ti ri len en an lam lý faaliyet ol du ðu nu di le ge tir di. Ka ra man / ci han Park halindeki iki otomobil yandý Ýt fa i ye nin mü da ha le siy le sön dü rü len o to mo bil ler kul la ný la maz ha le gel di. FO TOÐ RAF: A A BAÞ ÞEHÝRDE park ha lin de ki i ki o to mo bil, sa ba ha kar þý ya na rak kul la ný la maz ha le gel di. Dik men Sal kým Sö ðüt So kak ta, 29 nu ma ra lý Ge lin cik a part ma ný ö nün de, ar ka ar ka ya park et miþ 06 KG 898 ve 34 ZN 0208 plâ ka lý i ki o to mo bi lin yan dý ðý ný gö ren ler du ru mu it fa i ye ye bil dir di. Ýt fa i ye nin mü da ha le siy le sön dü rü len o to mo bil ler kul la ný la maz ha le gel di. O lay ye ri ne ge len po lis, bi na nýn bah çe sin de ben zin bi do nu ve bez par ça sý bul du. Böl ge ye o lay ye ri in ce le me e kip le ri çað rý lýr ken, ký sa sü re de a lev ler i çin de ka lan ve kul la ný la maz ha le ge len o to mo bil le rin kun dak lan dý ðý þüp he si ü ze rin de du ru lu yor. An ka ra / a a Top lam 60 bin m² a lan ü ze ri ne Flor ya sa hi li ne ku rul muþ yaz kam pýn da bu yýl 5 bin 280 ö zür lü ve ö zür lü ya ký ný ta til yap ma im kâ ný na ka vu þa cak. Ö ZÜR LÜ LER YAZ KAM PI KA YIT LA RI BAÞ LA DI ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si nin her yýl ka pý la rý ný aç tý ðý Ö zür lü ler Yaz Kam pý ka yýt la rý baþ la dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý Ö zür lü ler Mü dür lü ðü (Ý - SÖM), Ýs tan bul lu ö zür lü le rin hayatý ný ko lay laþ týr ma a maç lý sür dür dü ðü ça lýþ ma la ra de vam e di yor. Ma yýs a yýn da ka pý la rý ný a ça cak o lan Ö zür lü ler Yaz Kam pý, ö zür lü ve ö zür lü a i le le ri ne bir haf ta bo yun ca üc ret siz ta til yap ma im kâ ný su nu yor. Top lam 60 bin m² a lan ü ze ri ne Flor ya sa hi li ne ku rul muþ yaz kam pýn da bu yýl 5 bin 280 ö zür lü ve ö zür lü ya ký ný ta til yap ma im kâ ný na ka vu þa cak. Te le viz yon, kli ma, 24 sa at sý cak su im kâ ný, te le fon, çar dak ve çi çek bah çe si ne sa hip 55 müs ta kil e vin bu lun du ðu kamp ta, ö zür lü ve ö zür lü ya kýn la rý bir haf ta bo yun ca ta ti lin key fi ni sü re cek ler. Her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da kamp sü re sin ce ta ri hi ve tu ris tik ge zi ler, kon ser ler, þen lik ler, spor or ga ni zas yon la rý ve se mi ner ler dü zen le ne cek. Ge ce ak ti vi te le rin de i se do ðum gü nü kut la ma sý, bil gi ve ye te nek ya rýþ ma la rý, film gös te ri mi, ve da par ti si gi bi faaliyet ler yer a lý yor. Ö zür lü ler Mü dür lü ðü (Ý - SÖM) bün ye sin de ö zür lü le re sað la nan pek çok hiz met ten bi ri o lan At la Te ra pi bu yýl da Ö zür lü ler Yaz Kam pý nda de vam e de cek. Fiz yo te ra pist ler le ya pý lan de ðer len dir me ler so nu cun da 2011 yý lý yaz dö ne min de 2 bin 400 se ans At la Te ra pi hiz me ti ö zür lü le ri mi ze üc ret siz o la rak sað la na cak. Ý - SÖM ta ra fýn dan sür dü rü len ö zür lü ve ya kýn la rý na üc ret siz yaz kam pý hiz me tin den 2004 yý lýn dan bu ya na top lam 23 bin 363 Ýs tan bul lu ö zür lü ve ö zür lü ya ký ný ya rar lan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Þe hir Hat la rý, ço cuk la rý de niz le bu luþ tu ra cak ÞE HÝR Hat la rý, Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, De niz Te miz Der ne ði ve SÜ TAÞ 23 Ni san da, Ýs tan bul un 7 il çe sin de ki (Ar na vut köy, Bað cý lar, Ga zi os man pa þa, Zey tin bur nu, San cak te pe, Sul tan bey li, Üs kü dar) il köð re tim o kull la rýn da o ku yan ve de ni zi hiç gör me miþ ço cuk la rý de niz le bu luþ tur mak i çin el e le ver di. Ka ba taþ ve Üs kü dar dan dü zen le ne cek ö zel va pur se fe ri i le bin öð ren ci öð ret men le riy le bir lik te Ýs tan bul u de niz den sey re de cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Üzerine bahçe kapýsý dü þen ço cuk öl dü ÝZ MÝR ÝN Me ne men il çe si ne bað lý A sar lýk bel de sin de, 75. Yýl Ýl köð re tim O ku lu nun sür gü lü bah çe ka pý sý nýn ü ze ri ne düþ tü ðü Meh met A li Ya vuz (4), 3 gün dür sür dür dü ðü ha yat mü ca de le si ni kay bet ti. A lý nan bil gi ye gö re, Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si Ço cuk Yo ðun Ba kým Ser vi sin de 3 gün dür te da vi gö ren Ya vuz, ça ba la ra rað men kur ta rý la ma dý. Ýz mir in Me ne men Ýl çe si ne bað lý A li Ya vuz (4), 19 Ni san Sa lý ak þa mý sa at sý ra la rýn da, o ku lun de mir bah çe ka pý sý nýn ü ze ri ne dev ril me si so nu cu a ðýr ya ra lan mýþ tý. Ýz mir / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ömer Faruk ile Gülcan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Keçiören Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Ömer Faruk ile Gülcan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Cumhuriyet Lisesi Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA

7 Y DÜNYA 7 ÝS RA ÝL, GAZ ZE YE KAR ÞI TU TU MU NU DE ÐÝÞ TÝR SÝN TÜR KÝYE NÝN, a dil bir so nuç bu lu na - cak bek len ti siy le BM nin so ruþ tur ma sü re ci ne her tür lü kat ký yý yap ma ya de - vam et ti ði ni be lir ten A pa kan, ko nuþ - ma sý ný þöy le sür dür dü: An cak bu ko - nu da ki ka rar lý lý ðý mýz hak kýn da hiç bir so ru i þa re ti ol ma ma lý, bu ko nu yu ta kip et me ye de vam e de ce ðiz ve a da le tin ye ri ne gel di ði ne ik na o la na ka dar u lus - la ra ra sý sis tem de ki bütün mev cut yol - la rý a raþ tý ra ca ðýz. U lus lar a ra sý top lu - mun hiç bir ü ye si u lus lar a ra sý hu ku kun üs tün de de ðil. He sap ver me yü küm - lü lü ðü nün is tik rar ve gü ven li ðin a nah - ta rý ko nu mun da ol du ðu nu söy le yen A - pa kan, Gaz ze ye yö ne len in sa nî yar dým kon voy la rý ol gu su nun tek ta raf lý pro - vo kas yon o la rak ba sit bir bi çim de a çýk - la na ma ya ca ðý ný be lirt ti. A pa kan, Ýs ra - il in Gaz ze ye yö ne lik bütün nü fu su o - ran tý sýz þe kil de he def a lan þu an ki tu - tu mu de ðiþ se bu tür tep ki le rin a sýl ne - den le ri de or ta dan kalk mýþ o lur de di. A pa kan, Fi lis tin ta ra fý na, ya þa ya bi lir, ba rýþ çýl ve re fah do lu bir Fi lis tin dev le ti he de fi ne u laþ ma da, Tür ki ye nin des tek ve yar dým et me ka rar lý lý ðýn da ol du ðu - nu i fa de et ti. Birleþmiþ Milletler / aa MA VÝ MAR MA RA NIN TA KÝP ÇÝ SÝ O LA CA ÐIZ TÜR KÝYE NÝN BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü - kel çi Er tuð rul A pa kan, Ma vi Mar ma ra so ruþ - tur ma sü re ciy le il gi li o la rak, U lus lar a ra sý top lu mun hiç bir ü ye si u lus lar a ra sý hu ku kun üs tün de de ðil de di. Bü yü kel çi A pa kan, BM Gü ven lik Kon se yi nin Or ta do ðu ko nu lu ay lýk top lan tý sýn da Tür ki ye nin Ýs ra il-fi lis tin me - se le si ve BM gö ze ti min de de vam e den Ma vi Mar ma ra so ruþ tur ma sýy la il gi li gö rüþ le ri ni a çýk la dý. A pa kan, 9 si vi lin öl dü ðü ve çok sa - yý da in sa nýn ya ra lan dý ðý Ýs ra il in Gaz ze ye in sa ni yar dým gö tü ren fi lo dan Ma vi Mar ma - ra ge mi si ne yap tý ðý sal dý rý nýn ar dýn dan 11 ay geç ti ði ni ha týr la ta rak, u lus lar a ra sý ba rýþ ve gü ven lik ü ze rin de so nuç la rý o lan bu u lus lar a ra sý o lay son ra sýn da BM Gü ven lik Kon se - yi nin son de re ce güç lü bir baþ kan lýk a çýk la - ma sý yap tý ðý ný be lirt ti. Bu tra jik o la yýn, Ýs ra - il in u lus lar a ra sý hu ku ku pek çok kez ve peþ pe þe ih lâl et me si nin bir so nu cu ol du ðu nu i - fa de e den A pa kan, Ýs ra il in Gaz ze de ka nun - suz bir ab lu ka uy gu la dý ðý ný, u lus lar a ra sý bir in sa nî yar dým kon vo yu nun yol cu la rý ný öl dür - dü ðü nü ve on la ra iþ ken ce et ti ði ni söy le di. Tür ki ye nin ön ce bu o la yý ön le me ye ça lýþ tý ðý - ný, an cak tra je di nin ya þan ma sý nýn ar dýn dan o la yý il gi li u lus lar a ra sý ku rum la ra gö tür dü - ðü nü kay de den A pa kan, Tür ki ye nin BM de - ne ti min de ki u lus lar a ra sý so ruþ tur ma sü re - ci nin bütün pa ra met re le ri ne ti tiz þe kil de uy - du ðu nu, bu a ra da tek ta raf lý ve kýþ kýr tý cý a - çýk la ma lar dan ka çýn dý ðý ný bil dir di. Ýsrail'in Gazze'ye uyguladýðý insanlýk dýþý ambargoya dikkat çekmek için geçen yýl ÝHH öncülüðünde düzenlenen uluslar arasý insanî yardým filosuna Ýsrail ordusu Akdeniz'de saldýrmýþ, 9 Türk vatandaþý þehit düþmüþtü. ÝSRAÝL DE FÝLO KORKUSU ÝNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERÝNCE GAZZE YE ÖNÜMÜZDEKÝ MAYIS AYINDA YENÝ BÝR FÝLO GÖNDERME HAZIRLIKLARI SÜRERKEN ÝSRAÝL, GEMÝLERÝ DURDURMASI ÝÇÝN BM YE ÇAÐRIDA BULUNDU. HABERLER Bakan Gates, Libya'da insansýz uçak kullanacaklarýný açýkladý. ABD, Lib ya da in san sýz si lâh lý u çak lar kul la na cak n ABD, Lib ya da si lâh lý in san sýz u çak lar kul la na cak. ABD Sa vun ma Ba ka ný Ro bert Ga tes, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ABD nin, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le ri he def al mak i çin Pre da tor mo del fü ze ler le mü ceh hez in san sýz u çak la rý kul lan ma ya baþ la ya ca ðý ný be lirt ti. Ga tes, Pa kis tan ýn Af ga nis tan sý ný rýn da da mi li tan la ra kar þý kul la ný lan in san sýz u çak la rýn, Kad da fi güç le ri ne kar þý da ha ke sin sal dý rý lar dü zen len me si ni sað la ya ca ðý ný söy le di. Lib ya da ki in sa nî du rum dolayýsýyla bu si lâh lý in san sýz u çak la rý kul lan ma ka ra rý al dýk la rý ný vur gu la yan Ga tes, bu u çak la rýn ö zel lik le si vil le rin öl me si ni en gel le mek i çin di ðer tip u çak la rýn sað la ya ma ya ca ðý des te ði ve re bi le ce ði ni kay det ti. Ro bert Ga tes, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Pre da tor la rýn kul la ný mý ný o nay la dý ðý ný i fa de et ti. Lib ya se ma la rýn da i ki in san sýz u çak gö rev ya pa cak. Lib ya lý mu ha lif ler, ABD nin Lib ya da si lâh lý in san sýz u çak lar kul lan ma ka ra rý ný mem nu ni yet le kar þý la dý ve bu u çak la rýn Mis ra ta da ki ku þat ma yý so na er dir me si is tek le ri ni di le ge tir di. U lu sal Ge çiþ Kon se yi söz cü sü Mus ta fa el Gu er ra ni, bu du rum dan do la yý mem nun ol duk la rý ný, bu u çak la rýn þehir böl ge le rin de kul la ný la bi len ö zel u çak lar ol du ðu nu be lir te rek, u çak la rýn Mis ra ta hal ký nýn ü ze rin de ki bas ký yý a zal ta bil me si ni ve þehire uy gu la nan ku þat ma yý so na er di re bil me si ni ü mit et tik le ri ni be lirt ti. Washington - Bingazi / a a U LUS LA RA RA SI in san hak la rý ve yar dým ör güt le ri nin, Gaz ze ye ö nü müz de ki Ma yýs a yýn da ye ni bir fi lo gön der me ha zýr lýk la rý sü rer ken, Ýs ra il, ge mi le rin ön len me si i çin ye ni den BM ye çað rý da bu lun du. Ýs ra il in BM nez din de ki tem sil ci si Me ron Re u ben, fi lo yu dü zen le yen le rin Ha mas ve di ðer te rör ör güt le riy le bað la rý bu lun du ðu id di a sýy la, BM Gü ven lik Kon se yi nden ye ni fi lo nun Gaz ze ye a çýl ma sý na i zin ve ril me me si ni is te di. Ha a retz ga ze te si nin in ter net si te sin de yer a lan ha be re gö re Re u ben, BM Gü ven lik Kon se yi top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, söz ko nu su ye ni fi lo nun plan la yý cý la rý a ra sýn da ki çok sa yý da ka tý lým cý nýn bu ça ba doð rul tu sun da þe hit ol mak is te dik le ri ni i fa de e den çok ra hat sýz e di ci a çýk la ma lar yap týk la rý ný i fa de et ti. Fi lo yu dü zen le yen le rin her han gi bir in sa ni he def güt me yip, a sýl a maç la rý nýn si ya si pro vo kas yon ol du ðu nu ö ne sü ren Me ron, Ýs ra il in Gaz ze ü ze rin de ki de niz ab lu ka sý ný uy gu la mak ta ve böl ge ye sý za cak ye ni te rö rist le ri de dur dur ma ya ka rar lý ol du ðu nu söy le di. ABD ve Al man ya tem sil ci le ri nin de Re u ben in a çýk la ma la rý na des tek ver di ði kay de dil di. BM de ki ABD Bü yü kel çi si Su san Ri ce, Mal ve ü rün le rin Gaz ze ye tes li mi i çin de ði þik me ka niz ma lar var ken, doð ru dan Gaz ze ye yel ken aç mak i çin hak lý ge rek çe ler bu lun mu yor de di. Al man ya Bü yü kel çi si Pe ter Wit tig de ben zer söz ler kul la na rak, ye ni fi lo or ga ni zas yo nu nun, böl ge de ger gin lik le rin týr man ma sý na yol a ça bi le ce ði ni kay det ti. Wit tig, fi lo plan la yý cý la rý na, Gaz ze hal ký na yar dým la rý ný i let mek i çin baþ ka yol lar bul ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Ýs ra il ge çen yýl Ma yýs a yýn da, Gaz ze ye gi den ge mi le ri u lus la ra ra sý su lar da dur dur muþ; Ma vi Mar ma ra ge mi si ne dü zen le di ði o pe ras yon da i se 9 Türk þe hid ol muþ tu. Gaz ze ye ye ni fi lo plan la yan ör güt ler, Ýs ra il in de niz ab lu ka sý ný ký ra rak Ma vi Mar ma ra o la yý nýn yýl dö nü mün de Gaz ze de ol ma yý he def ler ken, bu kez fi lo da en az 15 ge mi ve bin den faz la ak ti vis tin bu lu na ca ðý da be lir ti li yor. Tel Aviv / aa BA ÐIM SIZ FÝ LÝS TÝN E ÝS RA ÝL LÝ AY DIN DES TE ÐÝ ÝS RAÝL LÝ bir grup en te lek tü el ve a ka de mis yen, ba ðým sýz bir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý na des tek i çin bil di ri ya yým la dý. An cak Ýs ra il li ay dýn la rýn bil di ri si, a þý rý sað ey lem ci le rin pro tes to suy la kar þý laþ tý. Ýs ra il li ön de ge len i sim ler den, a ra la - rýn da Ýs ra il ö dül lü o lan la rýn da bu lun du ðu 21 ki þi lik grup, Ýs ra il in ilk Baþ ba ka ný Da vid ben Gu ri on un ba ðým sýz lýk bil di ri si ni o ku du ðu bi na nýn ö nün de top la na - rak, Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý na des tek ve ren bil di ri yi ka mu o yu na a çýk la dý - lar. Bil di ri yi, ay dýn lar a dý na ta nýn mýþ ak tris ler den Han na Ma ron o kur ken, Ma - ron un söz le ri, bir grup a þý rý sað cý pro tes to cu ta ra fýn dan sýk sýk ke sil di. Sað ey - lem ci ler, söz lü sa taþ ma ve ta ciz ler de de bu lu na rak, Sol cu pro fe sör ler, bü tün bun lar si zin yü zü nüz de pat la ya cak, A rap lar a kar þý ýrk çý gö rüþ le riy le bi li nen ve bir A rap ta ra fýn dan öl dü rü len sað li der ler den Me ir Ka ha ne ye a týf ta bu lu nan Ka ha ne hak lýy dý ve Ha in ler söz le riy le gru bu pro tes to et ti ler. Sa vun ma Ba ka - ný E hud Ba rak i se, kav ga dan son ra yap tý ðý a çýk la ma da, u yuþ maz lýk la rýn i ha net gibi ifadeler kullanmadan çö züm len me si ge rek ti ði ni söy le di. Tel Aviv / aa ABD den, Pa kis tan a 85 in san sýz u çak n ABD, Pa kis tan a 85 kü çük in san sýz u çak ve re cek. A me ri ka lý bir as ke rî yet ki li, Re u ters a yap tý ðý a çýk la ma da, A me ri kan A e ro Vi ro ment þir ke ti ta ra fýn dan ü re ti len ký sa men zil li si lâh sýz ke þif u çak la rý nýn ne ka da ra mal o la ca ðý ný be lirt me di. Þir ket söz cü sü de Ra ven ti pi u çak la rýn Ý tal ya, Ýs pan ya ve Nor veç gi bi ABD nin müt te fi ki ül ke ler ta ra fýn dan da kul la nýl dý ðý ný, dün ya nýn en çok kul la ný lan in san sýz u çak la rýn dan ol du ðu nu söy le di. Bir baþ ka A me ri ka lý sa vun ma yet ki li si i se Ra ven u çak la rý nýn, ABD nin Pa kis tan a da ha bü yük ve da ha u zun men zil li in san sýz u çak ver me plan la rý kap sa mýn da ol ma dý ðý ný i fa de et ti. ABD, ha li ha zýr da Pa kis tan a 12 Sha dow in san sýz u ça ðý ver me yi ö ner miþ ti. Pa kis tan, ABD den ge le cek ma lî yýl da 3 mil yar do lar ci va rýn da as ke rî yar dým bek li yor. Ýslamabad / a a ÝN GÝ LÝZ GU AR DÝ AN GA ZE TE SÝ: Ýs tan bul da bir ay lý ðý na Müs lü man o lun ÝN GÝ LÝZ GU AR DÝ AN GA ZE TE SÝ, ÝS TAN BUL DA BÝR AY LI ÐI NA MÜS LÜ MAN O LUN. GÜN DE BEÞ VA KÝT NA MAZ KI LIN, O RUÇ TU TUN BAÞ LI ÐI NI AT TI. ÝNGÝLÝZ Gu ar di an ga ze te si, Ýs lâ mý an la ma ya yö ne lik Ýs tan bul a dü zen le nen bir tur dan bah se de rek, Ýs tan bul da bir ay lý ðý na Müs lü man o lun. Gün de beþ va kit na maz ký lýn, o ruç tu tun baþ lý ðý ný at tý. Ga ze te nin din iþ le ri mu ha bi ri Ri a zat Butt ýn ka le me al dý ðý ya zý da, Müs lü man ol ma yan ki þi le re yö ne lik ya pý lan ve Müs lü man lý ðýn ve ci be le ri nin ye ri ne ge ti ril di ði Ýs tan bul tu run dan söz e dil di. Butt ya zý sýn da, Blo od Fo un da ti on i sim li bir si vil top lum ör gü tü nün or ga ni ze et ti ði Bir Ay lý ðý na Müs lü man ad lý 9 gün lük Ýs tan bul tu ruy la il gi li ku ru lu þun ba þýn da ki Ben Bow ler ýn þu söz le ri ni ak tar dý: (Mev lâ nâ Ce lâ led din) Ru mî ü ze ri ne yo ðun laþ mak is ti yo ruz çün kü bir leþ ti ri ci bir þah si yet. Tür ki ye, nis pe ten Müs lü man lýk i çin a çýk bir mar ka ve Ýs tan bul i se tu rist ler i çin he ye can ve ri ci bir yer. Tay land mer kez li ku ru lu þun tu ru ge le cek te 21 gü ne çý kar ma yý is te di ði ni ak ta ran Butt, Mev lâ nâ nýn ve tem sil et ti ði Su fi ge le ne ði nin ör nek a lýn dý ðý tu ra ka tý lan la rýn, Müs lü man lýk la il gi li ders al dý ðý ný, beþ va kit na maz kýl dý ðý ný, ab dest al dý ðý ný, o ruç tut tu ðu nu, iç ki iç me di ði ni ve do muz e ti ye me di ði ni kay det ti. Ay ný ku ru lu þun Ti bet te de bir ay lý ðý na Bu diz min da ha ya kýn dan ta nýn ma sý i çin tur dü zen le di ði be lir til di. Ku ru lu þun ba þýn da ki Bow ler ay rý ca, Ýs tan bul a dü zen le dik le ri tu run, e ði ti ci ve kül tü rel bir ta til is te yen a çýk fi kir li bi rey le re ca zip ge le ce ði ni bil dir di. Ri a zat Butt ya zý sýn da, Ýs lâ mi yet le il gi li bu tür prog ram la rýn ye ni ol ma dý ðý na da dik ka ti çek ti. Butt, 12 ül ke de fa a li yet gös te ren Li ving Lib rary ad lý ku ru lu þun Müs lü man lar la il gi li ön yar gý la rýn or ta dan kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ tý ðý ný, ay rý ca Ýn gi liz Chan nel 4 ka na lýn da 2007 yý lýn da Ýs la mýn ku ral la rý nýn an la týl ma ya ça lý þýl dý ðý Be ni Müs lü man Yap i sim li bir bel ge se lin ya yým lan dý ðý ný hatýrlat tý. Lon dra / a a Suriye de gergin Cuma n SU RÝYE DE baþþehir Þam baþ ta ol mak ü ze re ül ke ge ne lin de gü ven lik tedbir le ri üst dü ze ye çý ka rýl dý. Ül ke de yak la þýk 2 ay dýr de vam e den o lay la rýn ge nel lik le Cu ma gü nü na maz bi ti min den son ra mey da na gel me si ve dün i çin de kit le sel bir ey lem çað rý sý bu lun ma sý dolayýsýyla, a lý nan gü ven lik ted bir le ri dik kat çek ti. Gü ven lik tedbir le ri çer çe ve sin de þe hir le re gi riþ çý kýþ lar kon trol al tý na a lý nýr ken a na yol lar da, þe hir le ri et raf la rýn da ki yer le þim bi rim le ri ne bað la yan a ra yol lar da, köp rü ler de ve ön ce ki haf ta lar da çe þit li o lay la rýn ya þan dý ðý mu hit le rin çev re le rin de po lis ve as ker den o lu þan gü ven lik bi rim le ri ta ra fýn dan kon trol nok ta la rý o luþ tu rul du. Baþþehir Þam da i se sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren þehir mer ke zi nin çe þit li nok ta la rýn da, þehir mer ke zi nin bi raz dý þýn da ka lan ma hal le le re a çý lan yol lar da ve ba zý a ra so kak lar da çok sa yý da po li sin kon trol nok ta la rý o luþ tur du ðu göz len di. Þehir mer ke zin de po lis ten o lu þan gü ven lik bi rim le ri ne, Þam çev re sin de bu lu nan ve geç ti ði miz haf ta lar da çe þit li o lay la rýn ya þan dý ðý Du ma, Ha ras ta ve Mu a de mi ye gi bi yer le þim bi rim le ri ne a çý lan yol lar ve köp rü ler de o luþ tu ru lan kon trol nok ta la rýn da as ker le rin de ka týl ma sý dik kat çek ti. Baþþehir Þam a gi riþ çý kýþ lar da gü ven lik bi rim le ri nin ba zý yol la rý tra fi ðe ka pat tý ðý ve kon trol nok ta la rýn da kim lik kon tro lü nün ya ný sý ra ba zý a raç la rýn ba gaj la rýn da a ra ma yap týk la rý gö rül dü. Þe hir le ra ra sý yol lar da i se as ke ri bir lik le rin gö rev yap tý ðý bil di ril di. Ön ce ki gün ak þam sa at le rin den i ti ba ren Þam da yo ðun bir te le fon tra fi ði ya þan mýþ ve Þam lý lar bir bir le ri ne bu gün ev le rin den dý þa rý çýk ma ma la rý ný tav si ye et miþ ler di. Þehir i çin de ki ba zý yük sek bi na lar dan pro vo kas yon a maç lý a teþ a çý la bi le ce ði söy len ti le ri ya yýl mýþ tý. An cak res mî kay nak lar ca bu yön de bir u ya rý ya pýl ma dý. Res mî kay nak lar ca te yid e dil me yen bil gi le re gö re, gü ven lik bi rim le ri nin ül ke ça pýn da o pe ras yon la rý ný dün den i ti ba ren yo ðun laþ týr dý ðý ve ön ce ki gün Þam da yük lü mik tar da si lâ hýn e le ge çi ril di ði ö ne sü rü lü yor. Þam / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ömer Faruk ve Gülcan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ýhsan Emre ve Sedef Þahin Ailesi

8 8 23 MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Y Köh ne miþ bü rok ra si BU GÜN KÜ ko nu muz gü ven li ði mi ze kar þý teh dit, hem de cid di teh dit o luþ tu ran bir düþ man. Bu düþ man, dün ya nýn son mer ke zi plan la ma ka le le rin den bi ri. Beþ yýl lýk plan lar dik te e de rek hü küm sür mek te dir. Ta lep le ri ni bir baþ kent ten za man di lim le ri ne, ký ta la ra, ok ya nus la ra ve ö te si ne da yat ma ya ça lýþ mak ta dýr. Öz gür dü þün ce yi a cý ma sýz bir ka rar lý lýk la bas tý rýp ye ni fi kir le ri ez mek te dir. Sa vun ma gü cü ne sek te vur mak ta ve in san la rýn ca ný ný ka dýn-er kek ay rý mý yap mak sý zýn teh li ke ye sok mak ta dýr. Bu düþ man ku la ða es ki Sov yet ler Bir li ði gi bi gel miþ o la bi lir a ma o düþ man öl dü. Bu gün kü düþ man la rý mýz da ha kur naz ve a cý ma sýz. Dün ya nýn bir a ya ðý çu kur da ki son dik ta tör le rin den bi ri ni ta rif et ti ði mi dü þü ne bi lir si niz. A ma on la rýn dev ri de ka pan dý, ka pa ný yor ve sö zü nü et ti ðim düþ man la ne güç te ne de bo yut ta boy öl çü þe bi lir ler. Düþ man ev le ri mi ze da ha ya kýn. Sö zü nü et ti ðim, bü rok ra si dir.(..) O nu ken di sin den ko ru ma mýz ge rek. Bu söz ler Ge or ge W. Bush yö ne ti mi nin Sa vun ma Ba ka ný Do nald Rums feld e a it. Ko nuþ ma yý Pen ta gon da yap mýþ. Ta ri hi de pek bir ma ni dar; 10 Ey lül Er te si gün 11 Ey lül sal dý rý la rý ger çek leþ ti ve ABD nin ta ri hi de ðiþ ti. Bir kaç gün dür Tür ki ye de bü rok ra si nin de mok ra si yi hal laç pa mu ðu gi bi at ma sý ný þaþ kýn lýk la ve öf key le sey re der ken ak lým da hep bu ko nuþ ma nýn Ankara ya çöreklenen bürokrasi yýllarca toplum mühendisliðini kendisine bir görev bildi. yer al dý ðý Black wa ter ýn hi kâ ye si nin an la týl dý ðý ki tap var dý. Dün ya nýn en bü yük ö zel or du sun dan bah se di yo rum. ABD nin sa vun ma ba ka ný bü rok ra si ye çok hak lý bir sa vaþ aç tý ve son ra sýn da ka za nan dün ya nýn son yüz yýl da gör dü ðü en bü yük ö zel or du su ol du. Yu ka rý da ki þu bir kaç sa týr dan çý ka rý la cak çok ders var. An ka ra ya çö rek le nen bü rok ra si yýl lar ca top lum mü hen dis li ði ni ken di si ne bir gö rev bil di. Hal ký sa de ce loj man la rýn pen ce re le rin den ya da ma kam a raç la rý nýn cam la rýn dan gör dü ler. Ken di gü düm le rin de ki ga ze te ler de o ku duk la rý ný ger çek Tür ki ye san dý lar. Han tal bir dev let me ka niz ma sý nýn diþ li le ri o la rak An ka ra boz ký rý na sý ký þýp kal dý lar. Ye ni Tür ki ye ku ru lur ken a na ya sa da bu köh ne bü rok ra si den de kur tul ma nýn bir yo lu nu bul ma mýz ge re ke cek. E vet, bu ra ya ka dar her kes hem fi kir, a ma son ra sýn da ya þa na cak la rý da dü þün me miz ge rek. Rums feld in o gün a yak ta al kýþ la nan ko nuþ ma sý ar dýn dan þu son 10 yýl da ya þa nan lar gös ter di ki, yo la çý ký lan he def i le va rý lan he def her za man bir ol mu yor. Öy le ol say dý bu gün ABD or du su top ye kûn I rak tan çe ki lir ken ge ri ye ABD va tan daþ la rý nýn pa ra la rý i le fi nan se e di len ve ar týk Black wa ter a dý ný bi le kul lan ma ya u ta nan ö zel or du yu bý rak maz dý. Ya ni An ka ra bü rok ra si si ni yýk ma sý na yý ka lým da ye ri ne ne ko ya ca ðýz, o nu da en baþ tan ko nu þa lým... Cü neyt Öz de mir, Ra di kal, 22 Ni san 2011 AL GI LA MA YI yö ne te bil mek i çin he def kit le nin kül tür ve de ðer le ri ni id rak et me nin ol maz sa ol maz ko þul la rýn ba þýn da gel di ði ni hem ya zar, hem an la týr du ru ruz. Bu ko þul ih mal e dil di ði tak dir de her tür den i le ti þim et kin li ði nin ça ký la bi le ce ði ni de... Gen zi ne su ya da bir yi ye cek mad de si ka çýp da ök sü ren bi ri nin sýr tý na vu ra rak he lal he lal! di ye bil me za ra fe ti ni gös ter miþ bir hal ký, he def kit le si o la rak ka bul e den tüm si ya si le rin, Þan lý ur fa Va li si Nu ri O ku tan ýn se si ne ku lak ver me sin de ya rar var. Bi zim ga ze te de Þe nay Yýl dýz ýn Do ðu da de ði þi min þif re le ri baþ lýk lý di zi ya zý sý nýn ü çün cü bö lü mün de Þan lý ur fa Va li si Nu ri O ku tan di yor ki: He sap laþ ma ya lým, he lal le þe lim! 2006 yý lýn da Veh bi Koç Vak fý nýn 100 bin do lar lýk a na sý nýn ak sü tü gi bi he lal ö dü lü nü Sa kar ya ya a na sý nýn a dý na yap týr dý ðý o kul i le he lal e den, Þan lý ur fa Va li si Nu ri O ku tan, kat la dý ðý pa ra þüt le at la ný la cak in san lar dan bi ri dir. Va li O ku tan, Tak sim e ca mi ni çin ya pý la maz mýþ? ÇÜN KÜ yü rü me me sa fe sin de ye te rin ce di ni te sis var mýþ. Mi ni cik A ða Ca mii var, bir de ta a Þiþ li de bur ju va ca mi i, baþ ka ha týr la ya ma dým. Bir de Mak sem in he men ar ka sýn da lum pen mes ci di var ta bi i. So kak a ra la rý ný bi le mem, çe te le si ni tut ma dým. A ya Tri a da var, el de zul met me ye or to doks ce ma at kal ma dý ðý i çin boþ du ru yor, çev re de bin ler ce Müs lü man ya þý yor, bü yük ca mi yok. Yap týr mý yor lar. Di ni sim ge ol du ðu i çin!(...) Gü lünç o lu yor su nuz bey ler.(...) Yar gý nýn, ha ni þu bü rok ra si nin bay rak tar lý ðý ný or du nun e lin den a lan yar gý nýn Tak sim e ca mi yap týr ma ma ge rek çe si ne ba - HA BER ön ce ki gün Mil li yet ga ze te sin de ya yým lan dý, Brük sel den Gü ven Ö zalp in im za sýy la Ö ze ti þöy le: Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki en yük sek ka rar or ga ný Or tak lýk Kon se yi nin 49. top lan tý sýn da ( ) ta raf lar bir bi ri ni sert me saj lar la e leþ tir di. Bir AB yet ki li si top lan tý yý ol duk ça ne ga tif ve ya pý cý lýk tan u zak o la rak ta ným lar ken An ka ra i le Brük sel he men her ko nu da ay rý tel den çal dý ( ) Ba sýn top lan tý sýn da, mü za ke re le rin baþ la dý ðý 2005 ten bu ya na iþ ler kö tü ye git se bi le kul la nýl ma sý ge le nek ha li ne ge len, Ý liþ ki ler ra yýn da, mü za ke re ler i ler li yor me sa jý bi le ve ri le me di. Ta raf la rýn söz le ri ni e sir ge me di ði top lan tý da Tür ki ye vi ze mu a fi ye ti ve ril me me si, mü za ke re le rin si ya si en gel le re ta kýl ma sý ve dýþ po li ti ka a la nýn da stra te jik di ya log ek sik li ði ko nu la rý ný e leþ ti ri le ri nin o da ðý na yer leþ tir di. AB ka na dý i se a ra la rýn da ba sýn öz gür lü ðü nün de bu lun du ðu te mel öz gür lük le ri ön plan da tu tan bir yak la þým be nim se di. ký nýz: Hiç bir bi lim sel ve tek nik te me le da yan mý yor... Ni çin be ye fen di? Ze min mi kay gan? Mar ma ra o te li ne gü zel u yum sað la mýþ ta ri hi çev re ye, öy le mi be ye fen di? Bir mi ma ri baþ ya pý tý... AKM nin tam si met ri ðin de bir küt le da ha ol sa kö tü mü o lur o nu den ge le ye cek, yok sa boþ luk mu da ha es te tik tir, ben çö ze me dim. Bir ca mi nin han gi bi lim sel ve tek nik te me le da yan ma sý ge rek ti ði ni de çö ze me dim. Mi ma ri pro je nin sta tik he sap la rýn dan sö zet mi yo ruz bu ra da, Tak sim e ca mi ya pýl ma sý fik rin den sö ze di yo ruz. Çün kü Tak sim Mey da ný cum hu ri yet de ðer le riy le a ný lý yor muþ... Bu nu da TMMOB An ka ra-brük sel: Ne bir ses ne bir ne fes yýl lar bo yu Bit lis ten Gü müþ ha ne ye, Si irt ten Sa kar ya ya, Trab zon dan Þan lý ur fa ya ka dar hal kýn nab zý ný tu ta rak yap tý ðý tüm iþ ler de bu gü ven duy gu su nu her ke se ver miþ bir yö ne ti ci. Bu ne den le He sap laþ ma ya lým, he lal le þe lim i fa de si nin gü nü müz de ki ma na sý ný, hem söy le ne ne hem de söy le ye ne ba ka rak de ðer len dir mek la zým. «««Yer yü zün de bir bir le ri ü ze rin de ki hak la rýn dan kar þý lýk lý o la rak vaz geç tik le ri ni, hak la rý ný he lal et tik le ri ni, ba ðýþ la dýk la rý ný a çýk lýk la di le ge ti ren kaç ta ne mil let var dýr ki? He lal leþ mek, top lum sal bir de ðer o la rak duy gu sal ka yýt la rý mýz da de rin iz ler bý rak mýþ ken, he sap laþ mak, kar þý lýk lý o la rak kul la ný la cak koz la rý ön pla na çý kar dý ðý i çin ol ma lý, fe o da li te ar tý ðý kan da va sý suç la rý nýn a le ti o lan in san sý lar dý þýn da Türk hal ký nýn kül tü rel gen le rin de yer e di ne me miþ bir kav ram. He sap laþ ma ya yüz leþ me an la mýn da, o lum lu o la - Negatif ve yapýcýlýktan uzak geçen son toplantýnýn ardýndan Ýliþkiler rayýnda, müzakereler ilerliyor mesajý bile verilememiþ. Top lan tý ya ka tý lan bir bir lik yet ki li si, AB ka rar lý ve net me saj lar ver di. Türk ta ra fýn dan i se ye ni bir þey duy ma dýk i fa de le ri ni kul la nýr ken ( ) ge rek Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu ge rek se Baþ mü za ke re ci Ba ðýþ ýn ver di ði, Se çim ler son ra sýn da AB yo lun da da ha çok ça lý þý la ca ðý yö nün de ki me saj i se AB çev re le rin de ih ti yat lý bir i yim ser lik le kar þý lan dý. Gü ven, yýl la rýn de ne yi miy le az laf la çok þey an lat ma yý ba þar mýþ. Ha ber den yan sý yan fo toð raf Tür ki - Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung / Avusturya He sap laþ ma ya lým he lâl le þe lim! rak ba kýl dý ðýn da da bu yak la þý mýn ge çer li o la ca ðý ný sa ný yo rum. «««Þan lý ur fa Va li si Sa yýn O ku tan, hal kýn or tak de ðer le ri nin ön pla na çý kar týl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Et ni si te ü ze rin den çö züm bi zi ay rýþ týr ma ya gö tü rür di yor ve Þan lý ur fa nýn hem böl ge sel hem de u lus la ra ra sý po li ti ka lar da ö nem li bir sýk let mer ke zi ol du ðu na dik kat çe ki yor. Þu söz le ri ne ka týl ma mak müm kün mü? Ur fa mer kez li bir yak la þým, de ðer en deks li bir yak la þým dýr. Bu yak la þým, bü tün leþ ti ri ci o lur ve zen gin li ði art tý rýr. Ur fa da A rap ça, Kürt çe, Türk çe ko nu þu lur a ma kim se ken di si ni sa de ce et ni si te ü ze rin den de ðil, or tak ta rih ve de ðer ler ü ze rin den ta ným lar. Bi zi biz ya pan de ðer le re vur gu yap mak da ha sað lýk lý ve bü tün leþ ti ri ci dir. «««Der de der man a ran dý ðý za man lar da a kil a dam la rýn ne de di ði ne ö zel lik le söy lü yor, mü hen dis ler ve mi mar lar... Öy le ya, o ra da A ta türk ün hey ke li o lun ca, ca mi hiç uy maz. Si zin cum hu ri ye ti niz ca mi ye kar þý mý dýr? (Al lah Al lah, me rak et tim, ni çin hiç bir se çi mi ka za na mý yor su nuz ya hu?) Ay ný hey kel de A ta türk ün ya nýn da Bol þe vik ge ne ral le ri Frun ze i le Vo ro þi lov da var, on lar cum hu ri ye tin han gi de ðer le ri ne u yum sað la mýþ lar, Tür ki ye Ko mü nist Par ti si ni ka pa tan ve alt mýþ yýl bo yun ca ya sak la yan de ðer le ri ne mi? Töv be, gü lünç ol mu yor su nuz bey ler, bi za ti hi gü lünç a dam lar sý nýz. Cid di a dam lar ol sa nýz, ca mi nin var lý ðýn dan de ðil bi na nýn es te tik dü ze yin den kay gý du yar dý nýz. Çün kü, bu bir ger çek, gü nü müz de ya pý lan ye-ab i liþ ki le ri nin ge lip da yan dý ðý, tý kan dý ðý nok ta yý gös te ri yor. Mü za ke re sü re ci fi i len bit miþ du rum da. Ge çen yý la ka dar her al tý ay da bir baþ lýk a çý la bi li yor du; gel ge le lim son 10 ay dýr týk yok. Za ten to pu to pu üç baþ lýk var a çý la bi le cek, on lar da a çý la mý yor. Di ðer le ri ve to lu ya da blo ke. Üç baþ lýk tan bi ri nin ya kýn ge le cek te a çý la bi le ce ði ne i liþ kin bir u mut da yok dö ne min de sü rek li i le ri gi den Tür ki ye nin AB tre ni, üç yýl dýr ye rin de sa yý yor. Bu, i þin tek nik ya ný. A sýl ö nem li si i se i þin si ya si ya nýn da. Gü ven in ha be rin den de an la þý la ca ðý ü ze re bir sa ðýr lar di ya lo ðu söz ko nu su Tür ki ye i le AB a ra sýn da ar týk. Ön ce lik ler fark lý, da ha doð ru su u yum suz. Bek len ti ler kar þý la na mý yor. Çö züm ler de ðil, so run lar ko nu þu lu yor. Gü ven siz lik gi de rek de rin le þi yor. Ý nan dý rý cý lýk hay li a zal mýþ du rum da. Ki li di çö züp Tür ki ye-ab tre ni ne ye ni den iv me ka zan dý ra bi le cek Kýb rýs tan da i yi ha ber gel mi yor. Ge le ce ði de yok gi bi. Top lum li der le ri a ra sýn da ay lar dýr yü rü tü len mü za ke re ler de ne re dey se yap rak ký mýl da mý yor. BM, sü re ci nok ta la ma yý gö ze a la ma dý ðý i çin sü rek li u zat ma ya gi di yor. Ye te rin ce tý kan ma nok ta sý yok muþ gi bi bir de vi ze an laþ maz lý ðý çýk tý. O hak lý bu hak sýz bir ya na, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri vi ze mu a fi ye ti ne in dir gen di. San ki Tür ki ye nin AB den tek bek len ti si va tan daþ la rý nýn Av ru pa ya vi ze siz gi rip çý ka bil me siy miþ gi bi Ö zet o la rak, Tür ki ye i le AB mev cut an laþ maz lýk la rý ný gi de re me di ði gi bi ye ni an laþ maz lýk lar bi rik ti ri yor. Baþ ba kan Er do ðan ýn Av ru pa Kon se yi nde ki per for man sý bu bi ri ki min Tür ki ye yi yö ne ten le ri na sýl bir ha le ti ru hi ye ye sok tu ðu nu gös te ri yor du. Hal böy le o lun ca Er do ðan ýn se çim be yan na me si ni a çýk la dý ðý 1.5 sa at lik se çim ko nuþ ma sýn da AB ü ye li ði ne to pu to pu dört cüm le a yýr ma sý na da þa þýr ma mak la zým. Er dal Gü ven, Ra di kal, 22 Ni san 2011 dik kat et mek la zým. O dak la nýl mýþ me saj lar a ih ti ya cý mý zýn ol du ðu dö nem ler den ge çer ken, ü ze rin de ge niþ çev re ler ce fi kir bir li ði ne u la þýl mýþ bir ba kýþ a çý sý ol ma sý ne de niy le he sap laþ ma ya lým, he lal le þe lim u ya rý sý nýn tüm si ya si ler ta ra fýn dan iç sel leþ ti ril me sin de fay da gö rü yo ruz. (...) Di ðer yan dan hiç u nu tul ma sýn ki, i le ti þi mi tüm sü reç le riy le yö net mek, it ti fak lar me se le siy le bi re bir a la ka lý dýr. Bað daþ ma yan çý kar lar a ra sýn dan ge le ce ði miz a dý na en sað lýk lý iþ bir lik le ri ni o luþ tur ma dan, i çi ne dü þü len YSK tü rü þaþ kýn lýk lar dan kur tul mak müm kün gö rün mü yor. Kim ken di ni ka rar ve ri ci ko nu mun da yet kin sa yý yor sa, ön ce it ti fak a lan la rý ný be lir le sin ve bu a lan lar da kim var kim yok sa her bi riy le he lal leþ sin. Ta raf tu tar ken fik ri ta sal lut la rý na tes lim ol ma ma yý be ce re bi len ler le... A li Say dam, Ak þam, 22 Ni san 2011 ca mi ler ya çok sa kil, ya da Os man lý mi ma ri si nin en ka ba da yý sý or ta hal li tak lit le ri dir. Çað daþ mi mar lar çað daþ bir ca mi mi ma ri si ü re te me di ler. Gi dip de se vim siz bir bi na ya par lar de yin, an la ya lým. Mü hen dis ve mi mar ol du ðu nu za gö re o bi na nýn se vim li si ni, gü ze li ni, gör kem li si ni yap mak be nim de ðil si zin a sýl gö re vi niz, ha di o nu da ge çe lim. Biz mü hen dis ler ve mi mar lar gü zel bir ca mi in þa et mek ten a ciz in san la rýz de yin, pe ki di ye lim. A ma ge ri ci ler na maz ký lar lar son ra di ye ca mi yap týr ma mak... Li de ri niz Ký lýç da roð lu ya söy le yin, hiç bo þu na ne fe si ni tü ket me sin a dam ca ðýz. Si ze ik ti dar ha ram dýr.(...) En gin Ar dýç, Sa bah, 22 Ni san 2011 Ü ni ver si te de ki a yýp... KA DIN LAR gü nü ne denk gel miþ ti. 8 Mart ta bu kö þe de, 28 Þu bat ta baþ la yan ya sak la rýn 14 yýl son ra hâ lâ na sýl ya þa dý ðý na i þa ret et miþ tim. Ü ni ver si te ler de ba þör tü sü so ru nu kal ma dý der ken, Ký lýç da roð lu bi le ü ni ver si te de ya sak ol maz de mek du ru mun da ka lýr ken, öð ren miþ tik ki, Trak ya Ü ni ver si te si nde ba þör tü lü öð ren ci ler o ku la a lýn mý yor lar dý. Bir öð ren ci mek tu buy la fark et miþ tik du ru mu... Genç kýz ö zet le þun la rý yaz mýþ tý: Ba þör tü lü yüm. Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde ya þa nan o lay lar doð rul tu sun da Tür ki ye nin bir çok ü ni ver si te sin de ba þör tü i le kam pü se, ders le re gi ril me ye baþ lan dý. A ma i kin ci dö nem de iþ ler de ðiþ ti. 21 Þu bat 2011 ta ri hin de Trak ya Ü ni ver si te si Ay þe Ka dýn Yer leþ ke si kam pü sü ne ör tü müz le gir mek is te dik... Gü ven lik te en gel len dik... Fa kül te nin ka pý sýn da ör tü mü zü aç mak zo run da bý ra kýl dýk... 8 Mart Dün ya Ka dýn lar gü nü kut la nýr ken, ül ke nin ya þa dý ðý de ði þim ve de mok ra tik leþ me sü re ci nin ö be ðin de, ba þör tü lü genç öð ren ci ler, i nanç lý a ma ay ný za man da ka dýn ol duk la rý i çin so run ya þa ma ya de vam e di yor lar dý... (...) So run bir sü re or ta dan kalk tý, bel ki de kal kar gi bi ol du. Pe ki, bu gün du rum ne? Ne du rum da Trak ya Ü ni ver si te si, Trak ya Ü ni ver si te si nde hak la rý gasp e di len, bir ba ký ma ta ciz e di len genç kýz lar? Ne ya zýk ki, ge ri dö nüþ kuv vet li ol muþ... O to ri ter yö ne tim an la yý þý nýn ba þör tü sü ko nu sun da ka rar lý lý ðý ve ye ni gi ri þim le ri var... Ya sak da ha sý ký uy gu la ný yor... Bir kaç gün ön ce 19 Ni san ta ri hin de Trak ya Ü ni ver si te si nde ki fa kül te ler de du yu ru pa no la rý na rek tör lük ten ge len bir ya zý a sýl dý. Tür ki ye de ki tar týþ ma la ra, fark lý uy gu la ma la ra bak ma yýn, ya sa ðý uy gu la yýn, bu bir ta li mat týr di yor du rek tör lük... Bir lik te o ku ya lým gasp em ri nden ba zý bö lüm le ri: Trak ya Ü ni ver si te si Öð ren ci le ri nin Ge nel Gö rü nüþ, Gi yi niþ ve Dav ra nýþ la rý Yö ner ge si nin 4. Mad de si, Trak ya Ü ni ver si te si nin bü tün öð ren ci le ri nin, Fa kül te, Ens ti tü, Yük se ko kul, Kon ser va tu var ve Rek tör lü ðe bað lý tüm bi rim le re ay rýl mýþ ders ha ne, la bo ra tu var, kli nik, po lik li nik, a me li yat ha ne, ki tap lýk lar, a raþ týr ma ve uy gu la ma mer kez le ri, bü ro lar, yurt lar, ye mek ha ne, kan tin, ka fe tar ya ve ko ri dor lar da, top lan tý ve tö ren ler de çað daþ ký ya fet le bu lun mak zo run da ol duk la rý ný kýz ve er kek ay rý mý ya pýl mak sý zýn bü tün öð ren ci le rin a ný lan bu me kan lar la baþ la rý a çýk, çað daþ ký ya fet ve gö rü nüm de bu lun mak zo run da ol duk la rý ný, her han gi bir din, mez hep, ýrk, dil, si ya sal ve i de o lo jik e ði li mi sim ge le yen ve ya çað rýþ tý ran, ü ni ver si te öð ren ci li ði sý fa tý nýn ge rek tir di ði tu tum ve dav ra ný þa ay ký rý ký ya fet ve gö rü nüm de bu lu na ma ya cak la rý ný hü küm al tý na al mýþ týr. Fark lý uy gu la ma la rý or ta dan kal dýr mak i çin, tür ban ko nu sun da Ya sa ma Or ga nýn ca a çýk bir þe kil de ka nun ba zýn da ya sal dü zen le me ya pýl ma sý yo lu na gi dil me si nin ge rek li li ði a þi kâr dýr. Ül ke miz de bu so run ha len uy gu la ma bir li ði ni sað la ya cak ve ge rek ti re cek þe kil de çö zü le me miþ tir. Bu ne den le, Ü ni ver si te miz de ha len yü rür lük te bu lu nan Trak ya Ü ni ver si te si Öð ren ci le ri nin Ge nel Gö rü nüþ, Gi yi niþ ve Dav ra nýþ la rý Yö ner ge si u ya rýn ca ku ral la ra uy ma yan ve ya di sip lin siz dav ra nan öð ren ci le rin tu ta nak la rý nýn tu tu la rak u ya rýl ma la rý, ýs rar e den ler hak kýn da Yük se köð re tim ku rum la rý, Öð ren ci Di sip lin Yö net me li ði ne gö re di sip lin so ruþ tur ma sý nýn baþ la týl ma sý ge rek mek te dir. Bil gi le ri ni zi ve ge re ði ni ri ca e de rim... Ýþ te böy le... Mez hep, ýrk, dil, si ya sal ve i de o lo jik e ði li min ne ol du ðu na, o lup ol ma dý ðý na ka rar ve ren ve ya sak la yan bir ü ni ver si te... Ý nan ca ku ral ko yan bir ü ni ver si te... Böy le bir ya zý nýn se çim le re bir kaç ay ka la a lýn ma sý ve i lan e dil me si, köh ne bir zih ni ye tin ce sa ret pis ti ve im kân la rý na da i þa ret e di yor... U ma rýz se çim son ra sý bu so run ve ko nu bir da ha tar tý þýl ma mak ü ze re so na e rer... Bu a ra da Trak ya Ü ni ver si te si nin so rum lu la rý na ha týr lat mak ge re kir, Tür ki ye nin yak la þýk yüz de 74 ü mec lis te bi le ba þör tü sü ne do ðal ba ký yor... A li Bay ra moð lu, Ye ni þa fak, 21 Ni san 2011

9 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Za ma ný mý zýn ço ðu nu çok lü zum lu iþ le re a yýr ma mýz ge rek mez mi? Ne ki, za ma ný mý zýn kýy me ti ni bi le me di ði miz gi bi, ne re ye, ne ka dar har ca ya ca ðý mý zý da bi le mi yo ruz. Be di üz za man ýn çiz di ði þu þe ma ya göz a tar mý sý nýz: Her in sa nýn kalp, mi de (Al lah a ve ken di si ne Üsküdar dan Kýrklareli ne Dâ ve te i ca bet bir baþ ka, a sýr lar dýr yü rü yen ker va na ye ti þe bil mek bir baþ ka. Bir yan da Pey gam ber E fen di mi zin (asm) do ðu mu nun, dün ya ya teþ rif le ri nin 1440 se ne-i dev ri ye si, di ðer yan da Hz. Be di üz za man ýn ve fa tý nýn 51 nci se ne-i dev ri ye si. E fen di mi zin (asm) ve di ðer ma ne vi yat bü yük le ri mi zin do ðum la rý da ve fat la rý gi bi, ve fat la rý da do ðum la rý gi bi. El bet te E fen di mi zin (asm) do ðu mu ve ve fa tý ta ri fi im kân sýz ni te lik te dir. Sýr lar, hik met ler ve ha ki kat ler le dop do lu dur. Bu ci het le Tür ki ye den ve dýþ dün ya dan bu i ki ce nah i le a lâ ka lý dâ vet ler gel mek te dir, biz ler de im kân lar da hi lin de u laþ ma ya, koþ ma ya ve ko nuþ ma ya ça lýþ mak ta yýz. Geç ti ði miz haf ta Üs kü dar Nur vakf-ý ke bi rin de, Kut lu Do ðum mü na se be tiy le E fen di mi zin (asm) ha ya týn dan ba zý ke sit le ri, müj de le ri ni ve Hz. Be di üz za man ýn tes bit le ri ni nak le der ken, Ba tý dün ya sý nýn nam dar ve mü nev ver þah si yet le ri nin E fen di miz (asm) hak kýn da ki ger çek, ma ni dar ve gü zel söz le ri ni tak di me ça lýþ týk. Öy le di yor es ki Al man Baþ ba ka ný ve Al man Ým pa ra tor lu ðu nun ku ru cu su Prens Bis mark: Ya Mu ham med, sa na mu a sýr o la ma dý ðým dan do la yý çok mü te es si rim. Be þe ri yet se nin gi bi müm taz bir kud re ti bir de fa gör müþ, ba de ma gö re me ye cek tir. Bi na e na leyh se nin ö nün de ke mal-i hür met le e ði li rim. 1 Dr. John son i se þöy le ses le ni yor: Kur ân öy le bir Pey gam ber se si dir ki, o nu bü tün dün ya din le ye bi lir. Bu se sin ak si, sa ray lar da, çöl ler de, þe hir ler de, dev let ler de çýn lar. 2 Üs kü dar Nur vakf-ý ke bi ri nin ak þa mý bir â lem, sa ba hý bir â lem. Sa ba hýn da Bah ri Be yin mu si kî ma kam la rý i çin de Sa id Bey ta ra fýn dan o ku nan ve mü za ke re si ya pý lan mu hab bet bah sin den son ra, Ýs tan bul da be ni hiç yal nýz bý rak ma yan 19. Dö nem Ýz mir mil let ve ki li muh te rem Meh med Öz kan Bey le ve Ý ma ded din Be yin him me tiy le Ha san Ku çek kar de þi min kap tan lý ðýn da, dâ vet li ol du ðu muz Kýrk la re li ne in ti kal et tik. Þe hir Be le di ye si nin kon fe rans ve ge ce i le a lâ ka lý a nons la rý da hi he ye can ve ri ci i di. Bü yük bir a zim le ça lý þan Ha san Ka lý noð lu ve ba ba sý na, a i le fert le ri ne ve ya kýn da va ar ka daþ la rý na þük ran la rý mý zý su nu yo ruz. Git tik çe tak dim ci lik te me sa fe a lan Yu nus Em re kar de þi min, prog ra mýn ya pýl dý ðý Halk E ði tim mer ke zi nin gör kem li sa lo nu nu i da re si i çin de müs tes na bir ge ce ya þa dýk. Muh te rem Be kir Ý biþ A ða be yi mi zin muh te va lý a çýþ ko nuþ ma sý, Kur ân-ý Ke rim ti lâ vet le ri ve si ne viz yon gös te ri le ri ve o ku nan nat-ý þe rif ler ay rý bi rer gü zel lik ti. Ay rý ca ka tý lým da i yi i di. Ý lâ hi yat çý lar, e ði tim ci ler, sen di ka cý lar ve yýl la rýn bü rok ra tý muh te rem Ha san Ki raz Be yin ve çev re den Te kir dað dan ve E dir ne den ve bil has sa ço ðun lu ðu ha ným la rýn teþ kil et ti ði ka tý lým lar gö rül me ye de ðer di. Ye ni As ya ve Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü tem sil ci li ði nin biz den kon fe rans o la rak is te dik le ri  lem-i Ýs lâm ve Ri sâ le-i Nur Ha ki kat le ri nin Tür ki ye de ve Dün ya da Ýn ki þa fý ve Ba rý þa Kat ký sý baþ lýk lý hi ta bý mýz tam bir sa at i ki da ki ka, ya ni on la rýn is te di ði ka dar sür dü. Bu za man sü re cin de, fi kir le re, a kýl la ra ve ruh la ra hi tap et tik. Söz le ri mi zi Kur ân-ý Ha kim den, her þe yi miz o lan E fen di miz den (asm) ve Hz. Be di üz za man ýn â lem-i Ýs lâm ve dün ya dev let le ri ve mil let le ri i çin tesbit le ri nin ta hak kuk la rýn dan, ra kam lar ve bel ge ler su na rak ak tar ma ya ça lýþ týk. Ke di ye o lan mer ha met ten, ö rüm ce ðin ça lýþ ma hý zý na ka dar ký yas lar ya pa rak git tik. Er te si gün Sul tan bey li Suf fe vak fýn da dâ vet ü ze re 50 yi aþ kýn ü ni ver si te dü ze yen de ki Ri sâ le-i Nur i lim ve tah si li ni ya pan genç le re, muh te rem Ra gýp Ön cel Ho ca mýz la, muh te rem Meh med Öz kan Bey le bir lik te se mi ner ba býn da ve bü yük va kýf sa lo nun da mu ha tab ol duk. Biz ler 45 da ki ka i çin de hem on la rýn su al le ri ne ce vap ver dik, hem de dün ya da Ýs lâ mî ve nu râ nî nus ret le ri nin te cel lî le ri ni Ri sâ le-i Nur da ki sa týr lar la gös ter me ye ça lýþ týk. Bu mu az zez hiz met ler de e me ði ge çen nu ra nî ker va nýn a ziz gö nül dost la rý na bin ler teb rik ler ve te þek kür ler. Hak la rý ný he lâl et sin ler ve biz le re du â et sin ler... Dip not lar: 1- E mir dað Lâ hi ka sý, B. S. Nur sî. 2- Ý þâ râ tü l-ý câz, B. S. Nur sî. kar þý), be den, ha ne (be de ni ve ev hal ký na), ma hal le, þe hir, ül ke, dün ya, in san lýk, zi ha yat ve kâ i na ta ka dar bir bi ri i çin de da i re ler var. Her bir da i re de, her bir in sa nýn bir çe þit va zi fe si bu lu na bi lir. Fa kat en kü çük da i re de en bü yük ve e hem mi yet li ve da i mî va zi fe var. Ve en bü yük da i re de en kü çük ve mu vak kat a ra sý ra va zi fe bu lu na bi lir. 1 Bu na gö re, et ki a la ný ve il gi a la ný mýz var. Et ki a la ný, kalp, mi de, be den ve ha ne ; il gi a la ný mýz i se, di ðer ge niþ da i re ler dir. Et ki a la ný i le il gi a la ný ný bir bi ri ne ka rýþ týr ma ma lý, bir bi ri nin ye ri ne ge çir me me li. 2 Bu da, ki þi nin bi rin ci sý ra ya si ya se ti de ðil; Al lah a, ken di ne, a i le si ne ve çev re si ne kar þý me su li yet le ri al ma sý ný ge rek ti rir. Öy le i se, za ma ný mý zý, e ner ji mi zi ne den et ki le me ye ce ði miz il gi a la ný na ya tý rý yo ruz ki? E ðer, tam o la rak he de fi mi zi be lir le me yip is ti ka me te o dak lan ma mýþ sak! E ðer, ha yat çiz gi sin de, dü þün ce le ri miz de, ta výr ve du ru þu muz da de vam lý zik zak ya pý yor sak! E ðer, güç lük le re kar þý göð sü mü zü ge re me yip ba þa rý sýz lý ða dâ ve ti ye çý ka rý yor sak! E ðer, ha yat çiz gi miz de lü zum suz ye re bir çok cep he a çýp ko nu yu da ðý tý yor ve ya a ma cýn dan sap tý rý yor sak! E ðer, geç miþ ten ders a la ma yýp, ay ný yan lýþ la rý ya pýp bel li bir nok ta da ta ký lýp ka lý yor sak! E ðer, us ta lý ðýn ve tec rü be nin çý rak lý ðý na ta lip ol ma ya rak, a ce mi lik ler le ö mür tü ke tip, hiz met ü ret mek ten u zak ka lý yor sak! E ðer, Ben va rým ya! dev ri nin ta rih ol du ðu nu, vaz ge çil mez li ðin mo da sý nýn çok tan geç ti ði ni, ben cil li ðin ve ih ti ras la rýn hak i çin fren len me si ge rek ti ði ni id rak e de mi yor sak! E ðer, iþ yap ma ya ve hiz met ü ret me ye o dak la na mý yor sak! E ðer, ha yýr lý ne ti ce le ri ve bir lik te ba þa rý lan bun ca iþ ve hiz me ti yi ne bir lik ve be ra ber lik i çin ka bul le nip pay la þa mý yor sak! E ðer, ken di ça lý þa ca ðý mýz hiz met ruh lu ta ký mý ku rup, ye tiþ ti rip, a henk li ça lýþ tý ra rak, ko ru yup, on la ra say gý duy mu yor sak! E ðer, çe kir dek kad ro yu her ne sû ret ve þe kil de o lur sa ol sun mu ha fa za e de me yip, in ci tip, ka çý rý yor sak! E ðer, ba þa rý la rý ken di mi ze mal e de rek üs tün güç o la rak kul lan ma yý a maç ha li ne ge ti ri yor sak! En gü zel tak dir e di ci yol daþ pren si biy le mü kâ fat lan dý ra mý yor sak ve dost la rý mýz la, me sai ar ka daþ la rý mýz la pay laþ mý yor sak! E ðer, ma sa da o tur ma yý de ðil, sa ha da, MAKALE Ruhlarý serseri, akýllarý geveze eden meseleler Þu u ya rý ya bü tün zer re le ri miz le dik kat ke sil me li yiz: Bu za man da me rak la rad yo va sý ta sýy la cid dî a lâ ka da râ ne kü re-i arz da ki bo ðuþ ma la ra me rak e dip ba kan lar, dik kat e den ler, mad dî ve ma ne vî pek çok za rar la rý var dýr. Ya ak lý ný da ðý týr, ma ne vî bir di va ne o lur; ya kal bi ni da ðý týr, ma ne vî bir din siz o lur; ya fik ri ni da ðý týr, ma ne vî bir ec ne bî o lur. (...) E vet, ha ri cî si ya set me mur la rý ve er kân-ý harp ler ve ku man dan la ra bir de re ce va zi fe ce mü na se be ti bu lu nan si ya se tin ge niþ da i re le ri ne a it me sâ i li, ba sit fi kir li ve i dâ re-i ru hi ye ve dî ni ye si ne ve þah si ye si ne ve bey ti ye si ne ve kar ye si ne a it lü zum lu va zi fe si ni ge ri bý rak týr mak la on la rý me rak lan dý rýp ruh la rý ný ser se ri, a kýl la rý ný ge ve ze ve kalb le ri ni de ha ka ik-i i ma ni ye ve Ýs lâ mi ye ye a it zevk le ri ni, þevk le ri ni ký rýp ha va lan dýr mak ve o pi ya sa da me sai ve hiz met yap ma yý ter cih e de mi yor sak! E ðer, ça ðý ya ka la ma da geç ka lýp, im kân la rýn dan ya rar la na mý yor sak! E ðer, bil gi li, tec rü be li, do na ným lý ol ma yý ga ye e di ne me yip; de ði þim ve ge li þi mi tam o la rak iz le ye mi yor sak! E ðer, en i yi ye yö ne lip he def le ri mi zi yük sel te mi yor sak! E ðer, pa ra yý ve mad di yâ tý se vip, dün ya ya da lýp, dün ye vî iþ le ri ön plâ na a lan u cuz a dam lý ða ta lip o lu yor sak! E ðer, a i le miz le i þi mi zi a yý ra mý yor, fa a li yet ler çiz gi sin de ön ce lik le ri mi zi ih mal e di yor sak! Bize düþen ve yakýþan; Asya nýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr E ðer, risk al mak tan kor ku yor sak! E ðer, mü kel le fi yet le ri mi zi ye ri ne ge ti re me yip top lu ma ve mu ha tap la rý mý za kar þý say gý lý o la mý yor sak! E ðer, a dý mý zý, mes le ði mi zi, dâ vâ mý zý te miz tu ta mý yor sak! E ðer, da i ma gü ve ni lir o la mý yor sak! E ðer, dün ya da yal nýz bi zim ol ma dý ðý mý zý, baþ ka la rý nýn da var ol du ðu nu ka bul le ne mi yor sak! E ðer, lü zum suz ye re yað cý lýk, hýr çýn lýk, hýrs, ha set, hýnç, kýs kanç lýk, ih ti ras, gýy bet, if ti ra, it ham vb. kö tü ve men fi his ler den u zak du ra mý yor sak! E ðer, o ku ma yý, te fek kü rü, dü þün me yi, kalb le ri ser se ri et mek ve ma nen öl dür mek le din siz li ðe yer ih zar et mek tar zýn da, ke mal-i me rak la, on la ra gö re mâ lâ yâ ni ve lü zum suz me sâ il-i si ya si ye yi rad yoy la ders ve rip din let tir mek, ha yat-ý iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye ye öy le bir za rar dýr ki, i le ri de ve re ce ði ne ti ce le ri dü þün dük çe tüy ler ür pe rir... 3 Si ya sî ge ve ze lik de bir a lýþ kan lýk ve hat ta ba ðým lý lýk hâ li ne ge le bi lir. Hiç bir et ki le ri ol ma ya ca ðý hal de, de ðer li za ma ný ný si ya sî tar týþ ma lar ve ge ve ze lik ler le ge çi re ni dü þü nü nüz! Sa bah tan ak þa ma ka dar hü kû met ku rar, hü kû met yý kar... Ya zýk de ðil mi mil yar lar li ra dan da ha kýy met li da ki ka la ra, sa at le re, gün le re? Dip not lar: 1- A sa-yý Mu sa, s Ye ni As ya ga ze te si, Ens ti tü Say fa sý, ; 3- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s / Ha ya ta ba kýþ a çý mýz ve so rum lu luk im ti ha ný mýz hakikati doðrultusunda meþverete dayanmak ve ona tâbî olmaktýr. mu ha ke me yi ve baþ ka la rý ný din len me yi ta ti le gön der miþ sek! E ðer, ken di mi zi kü çük ve dar bir çev re nin i çi ne mah kûm et mek ten u zak du ra mý yor sak! E ðer, de ðil ra kip le ri miz le, dost me sa be sin de ki in san ve grup lar la bi le dost ol ma yý te sis e dip sür dü re mi yor sak! E ðer, fark lý fi kir le re ve ki þi le re say gý gös te rip, ta ham mül e dip, din le ye mi yor ve kat la na mý yor sak! E ðer, ba þa rý mý zý, pa ra mý zý mev cut ko nu mu mu zu ve ma ka mý mý zý ta þý ma yý be ce re mi yor sak! E ðer, bir çok i þi ay ný an da yap mak ta ýs rar e di yor sak! E ðer, i þi miz de ve hiz met le ri miz de þahs-ý ma ne vî a dý na, bir nu ma ra ol ma ya he def len me miþ sek! E ðer, bu keþ me keþ ve kar ma þýk as rýn fýr tý na la rý i çeri sin de a hi ret te bi zi kur ta ra cak bir e ser bý rak ma yý dü þü ne mi yor sak! O za man, ken di mi ze ye ni den bir for mat a týp; cid dî bir ge ri bil di ri me mü ra ca at e dip, ye ni bir baþ lan gýç i çin re set yap ma ya mut la ka muh ta cýz ve mec bu ruz de mek tir! Ey As ya nýn ci han gir or du la rý nýn men sup la rý o lan kah ra man din kar deþ le rim! Bi ze dü þen ve ya ký þan; As ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve ret ve þû râ dýr ha ki ka ti doð rul tu sun da meþ ve re te da ya nýp, o nu reh ber bi lip, o nu kuv vet len di rip, o nu uy gu la ma yý mut lak bir ha yat düs tu ru hâ li ne ge tir me yi bir þe ref bil mek tir. Da i ma meþ rû i yet te kal mak týr. Be þer ol ma mýz ha se biy le her za man kar þý la þa bi le ce ði miz ve ya pa bi le ce ði miz; ek sik, nok san, ha ta, yan lýþ ve ku sur la rý yi ne sün net o lan meþ ve ret ve þû râ ya mü ra ca at e de rek, o nun me to duy la dü zelt mek ve bu yol da sar sýl ma dan, is ti ka met le de vam et mek tir. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Kur ân da, Pey gam ber E fen di miz (asm) Er kan Bey: Pey gam ber E fen di mi zin (asm) di ðer pey gam ber ler den üs tün ol du ðu Kur ân da be lir til miþ mi dir? Be di üz za man ýn i fa de siy le, bü tün ehl-i i ma na i mam, bü tün in san la ra ha tip, bü tün en bi ya ya re is, bü tün ev li ya ya sey yid, bü tün en bi ya ve ev li ya dan mü rek kep bir hal ka-i zik rin ser za ki ri bu lu nan ve bü tün en bi ya yý ha yat tar kö kü ne, bü tün ev li ya yý ta ra vet tar se me re si ne a lan Sev gi li Pey gam be ri miz 1 (asm) Kur ân da muh te lif sý fat lar la zik re dil mek te dir. Kur ân-ý Ke rîm in Pey gam ber E fen di miz (asm) hak kýn da ne ler söy le di ði ni ö zet o la rak in ce le me ye ça lý þa lým: 1- Haz ret-i Mu ham med (asm) u lü l-azm pey gam ber ler den dir. Ce nâb-ý Hak bü tün pey gam ber ler den mî sak (ya ni zor luk lar kar þý sýn da ta bir câ iz se dön me me ye, ge ri çe kil me me ye, va zi fe yi bý rak ma ma ya, hak tan yüz çe vir me me ye ve teb lið va zi fe si ni hak kýy la ye ri ne ge ti re cek le ri ne dâ ir ye min) al mýþ týr. Beþ pey gam ber den i se mî sâk-ý ga lîz, ya ni çok a ðýr ye min, ya ni kuv vet li a hit al mýþ týr. Bu pey gam ber le re u lû l-azm pey gam ber ler de nir. Þu â yet bu nu bil di rir: Ha ni Biz Pey gam ber ler den a hid al mýþ týk. Bil has sa Sen den, Nuh tan, Ýb râ him den, Mû sâ dan ve Mer yem oð lu Î sâ dan Mi sak-ý Ga liz (kuv vet li a hit) al mýþ týk Pey gam ber ler a ra sýn da de re ce far ký var dýr. Ce nâb-ý Hak bu yu rur ki: Biz, kýs sa la rý ný zik ret ti ði miz bu pey gam ber ler den bir kýs mý ný di ðer le ri ne üs tün kýl dýk. On lar dan ba zý la rý var ki, Al lah on la ra biz zat hi tap bu yur du. Ba zý la rý nýn da de re ce le ri ni yük selt ti Haz ret-i Ýb râ hîm (as) ve Haz ret-i Ýs mâ il (as), Kâ be nin te me li ni yük selt tik le ri sý ra da, Pey gam ber E fen di miz in (asm) gel me si i çin du â et miþ tir: Rab bi miz! Nes li miz den, on la ra Se nin â yet le ri ni o ku ya cak, ki tâ bý ný öð re te cek, kâ i nâ týn ya ra tý lýþ sýr la rý ný ve gâ ye si ni bil di re cek ve on la rý in kâr ve is yan kir le rin den te miz le ye cek bir pey gam ber gön der Pey gam ber E fen di miz in (asm) va sýf la rý Tev rat ve Ýn cil de ya zýl mýþ, ge le ce ði müj de len miþ ti: O kim se ler ki, yan la rýn da ki Tev rat ve Ýn cil de va sýf la rý ný ya zý lý bul duk la rý üm mî pey gam ber o lan Re sû lul lah a u yar lar. Re sû lul lah ken di le ri ni i yi li ðe sevk e dip, kö tü lük ler den sa kýn dý rýr. Te miz ve gü zel ni met le ri on la ra he lâl, ha bis o lan la rý i se ha ram ký lar. Da ha ön ce ken di le ri ne yük le di ði miz a ðýr yük le ri ve ü zer le rin de ki bað la rý on lar dan kal dý rýr. Ýþ te o na i man e den, o na hür met e den, düþ man la rý na kar þý o na yar dým da bu lu nan ve o nun la in di ril miþ o lan nû ra u yan lar, kur tu lu þa e ren le rin tâ ken di si dir Haz ret-i Î sâ (as), Pey gam ber E fen di miz in (asm) ge le ce ði ni müj de le miþ ti: Ha ni Mer yem oð lu Î sâ, Ey Ýs râ il o ðul la rý! de miþ ti. Ben, da ha ön ce in di ri len Tev rât ý doð ru la mak ve ben den son ra ge le cek Ah med is min de ki bir Re sû lü müj de le mek ü ze re si ze Al lah ta ra fýn dan gön de ril miþ bir pey gam be rim Pey gam ber E fen di miz in (asm) Pey gam ber li ði u mû mî dir, me sa jý ci han þü mul dur (ev ren sel dir). O (asm) bütün in san la ra ve ký yâ me te ka dar ge le cek bütün za man la ra gön de ril miþ tir: Biz Se ni in san la ra re sûl o la rak gön der dik. Bu na þa hit o la rak Al lah ye ter. 7, Ey in san lar! Pey gam ber, si ze Rabb i niz den hak ký ge tir di. O na i na nýn. Hak ký nýz da ha yýr lý o lan bu dur. 8 Ey in san lar! Si ze, Rabb i niz den a pa çýk bir de lil o lan bir pey gam ber gel di ve si ze dün ya ný zý ve â hi re ti ni zi ay dýn la tý cý a pa çýk bir nur o la rak Kur ân ý in dir dik. 9, Bu Kur ân, si zi ve ký yâ me te ka dar o nun u la þa ca ðý bü tün in san la rý Al lah ýn a za býn dan sa kýn dýr mam i çin ba na vahy o lun du. 10, Ey in san lar! Ben si zin he pi ni ze gök le rin ve ye rin sa hi bi o lan Al lah ýn gön der di ði pey gam be rim! 11, Biz Se ni an cak â lem le re rah met o la rak gön der dik. 12, Biz se ni in san la rýn hep si ne bir den müj de le yi ci ve sa kýn dý rý cý o la rak gön der dik Pey gam ber E fen di miz (asm) Pey gam ber le rin so nun cu su dur: Mu ham med, hiç bi ri ni zin ba ba sý de ðil dir. O Al lah ýn Re su lü dür ve Pey gam ber le rin so nun cu su dur. Al lah her þe yi hak kiy le bi len dir Pey gam ber E fen di miz in (asm) ge tir di ði din bü tün din ler den üs tün dür: Bü tün din le re üs tün kýl mak ü ze re Re sû lü nü hi dâ yet ve hak i le gön de ren O dur. Bu na þa hit o la rak Al lah ye ter Pey gam ber E fen di miz (asm) Al lah ýn en bü yük â yet le ri ne þâ hit ol du: And ol sun ki O, Rabb i nin â yet le rin den en bü yük le ri ni gör dü Al lah, Pey gam ber E fen di miz in (asm) þâ ný ný yü celt miþ, o na Kev ser i ver miþ ve Ma kam-ý Mah mûd u va ad bu yur muþ tur: Biz se nin þâ ný ný yü celt tik. 17 Biz sa na Kev ser i ver dik. 18 Ey Re sû lüm! Ge ce vak ti sa na mah sus na fi le bir i bâ det o la rak Te hec cüd na ma zý kýl. U mu lur ki, Rabb in Se ni Ma kam-ý Mah mud a u laþ tý rýr. 19 Dip not lar: 1- Mek tu bat, s Ah zab Sû re si: Ba ka ra Sû re si: Ba ka ra Sû re si: A râf Sû re si: Saf Sû re si: Ni sâ Sû re si: Ni sâ Sû re si: Ni sâ Sû re si: En âm Sû re si: A râf Sû re si: En bi yâ Sû re si: Se be Sû re si: Ah - zâb Sû re si: Fe tih Sû re si: 28 (Ay rý ca ba ký nýz: Tev - be Sû re si: 33, Saf Sû re si: 9) 16- Necm Sû re si: Ýn þi - rah Sû re si: Kev ser Sû re si: Ýs râ Sû re si: 79.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Sanaldan gerçeðe çocuk oyunlarý sa a det bay ma il.com Hayatýmýn tavan arasý lâzým olur, atma giyersin sözü eskilerde kalsa da, atýlamayan ne çok eþya var Sakla evim(iz)de. Bir dostum taþýnmak için hazýrlýk yaparken, ne kadar gereksiz, iþe yaramayan eþyasýný attýðýný ve atarken ferahladýðýný anlattý. Bir diðeri katýldýðýný söylerken, arýnma giriþimlerinin hangi hýzda gittiðini ara ara haber verdi. Ve bu iþleme katýlan herkes ayný ferahlýktan bahsetti; evim boþaldý. Taþýnýrken, ne kadar çok þeyi Bir gün lâzým olur kaygýsýyla sakladýðýmý fark etmiþtim. Çöp poþetini doldururken, hafif burkulmuþtu içim. Atmak için dokunduðum her eþyamýn üzerinde, geçmiþe ait bir iz vardý. Bu izlerin yardýmýyla, geçmiþi yeniden yâd ederken, unutmanýn ne kolay olduðunu görmek incitmiþti. Fark ettim ki; en zor arýnma hali, eskilerden kurtulmaktý. Temizlenmek, tenhalaþmak göründüðü kadar kolay deðildi. Bu arýnma iþlemi; her þeye sahip olduðumu sanýrken, hiçbir þeyim olduðunu görmeme sebep oluyordu. ** Elime deðen bir mektup yýllar öncesini haber verirken, gözlerimden destursuz aktý yine yaþlarým. On yýl öncesinden kalma þu satýrlar, ne kadar özenle yazýlmýþ ve her bir kelime ne kadar itinayla seçilmiþti. Kokladým zarfý ve eski bir dostun ellerinin kokusuydu sanki duyduðum. Fanilik her yanýmý kuþatmýþtý iþte. Hiç unutamam dediðim birçok ânýmý, þimdi bir iþaretle anýmsýyordum. Oysa o anlarý yaþarken ne kadar sevinmiþ ya da ne çok üzülmüþtüm. Bir daha mý dediðim ne çok hatam tekrarlanmýþtý yaþarken. Ve bunlarýn tekrar olduðunu bile fark edememiþtim. ** Liseden mezun olurken imzalattýðým gömleðime deðdi elim. Çoðunun yüzünü unuttuðum isimler deðdi gözlerime. Hatýrlýyorum ne kadar mutluydum o kalemi elden ele gezdirirken. Seni hiç unutmayacaðým diyordu biri. Oysa ben onun ismini bile unutmuþtum, yüzü gibi Gömleðimi çöp poþetine koyarken, bir geçmiþi tamamen sildiðimi fark ettim. Bir daha hiç hatýrlayamayacaðým onca isim, iþte oradaydý. Neredeyse okul hayatým boyunca yanýmdan ayýrmadýðým ajandam. Hiç bilmediðim þairlerden derlenmiþ þiirler, notlar ve hatýra yazýlar. Ýþte çöp poþetinde sayfalarýna bile bakýlmadan duruyordu. Ve attýðým her bir eþya: Ýþte bu kadar kýymetli olacak bir gün, þu an çok kýymetlilerin diyordu sanki. Atsam mý atmasam mý? diye elime geçen bir kartpostal. Küçük kâðýtlara düþülmüþ küçük ayrýntýlar. Hediye paketleri ve daha neler neler Attýkça, arýndýkça eskilerden fark ettim ki; týpký çekmecelerim ve dolaplarým gibi hayatýmda da birçok yer boþalmýþtý. Ve tavan arasýndan boþaltýp ayrýþtýrýrken bütün eskilerimi, arada aklýmý ve yüreðimi de arýndýrýp temizlemem gerekliydi. ** Derkenar: Hayatýndan silmek istediklerini gerçekten sil. Çünkü geri dönüþüm kutusunda bekletirsen; sistemini yavaþlatýr! (Adam Fawer) KONFERANSA DÂVET KONU: Çanakkale'den Hürriyete KONUÞMACI : Mehmet Kaplan (Araþtýrmacý Yazar) TARÝH : 23/04/2011 SAAT: 20:30 ORGANÝZASYON : Çanakkale Köprü Kültür Derneði TEL: 0(286) YA KAN TOP, MEN DÝL KAP MA CA GÝ BÝ GE LE NEK SEL O YUN LAR LA ÇO CUK LA RI SA NAL EÐ LEN CE LER DEN U ZAK LAÞ TI RAN SA NAL DAN GER ÇE ÐE ÇO CUK O YUN LA RI ÞAM PÝ YO NA SI NIN FÝ NAL LE RÝ BU GÜN YA PI LI YOR. MALATYA Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan, ço cuk la rý sa nal eð len ce ler den u zak laþ tý ra rak, gü ver cin tak la sý, ya kan top, men dil kap ma - ca gi bi ge le nek sel o yun la ra yön len dir mek a ma - cýy la Sa nal dan Ger çe ðe Ço cuk O yun la rý Þam pi - yo na sý dü zen le ni yor. Ýl köð re tim o kul la rý a ra sýn - da or ga ni ze e di len þam pi yo na nýn fi nal le ri bu gün Ço cuk Bay ra mý tö ren le ri sý ra sýn da ger çek leþ ti ri - le cek. Em ni yet Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la - ma da, tek no lo jik ü rün le rin a ma cý na uy gun kul - la nýl dý ðýn da ya rar lý ol du ðu na, ak si du rum da i se B U L M A C Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da A SOL DAN SA ÐA ki þi lik so run la rý, dep res yon, i le ti þim bo zuk luk la - rý na yol aç tý ðý na dik kat çe kil di. Ö zel lik le ço cuk - la rýn ö dev yap mak ba ha ne si i le ge nel lik le in ter - net te sos yal pay la þým si te le ri ne gir di ði ya da o - yun oy na dý ðý nýn al tý çi zi len a çýk la ma da, Bu o yun lar dan ço ðu þid det i çe rik li ol du ðu i çin ço cuk la rýn ruh sað lý ðý ný o lum suz et ki le mek te ve þid de te yö nelt mek te dir. Sa nal dün ya i le faz la iç i çe o lan ki þi ler de yal nýz lýk, top lu ma u - yum sað la ya ma ma, i çi ne ka pan ma, ger çek dün ya dan kop ma, dep res yon ve a ðýr ruh sal Be yoð lu Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü 2007 yý lýn da baþ lat tý ðý çeþ me res to ras yon ça lýþ ma la rý so nu cun da, il çe de ki 112 ta ri hî çeþ me den 44 ü nü res to re et ti. bo zuk luk lar gö rül mek te dir. Tür ki ye de ge nel - lik le ço cuk la rý mýz ve genç le ri miz ma a le sef tek no lo ji nin ni met le rin den fay da lan mak ye ri - ne, tek no lo ji nin o lum suz luk la rý ný al mak ta dýr - lar de nil di. Ço cuk la rýn sa nal â le min za rar la - rýn dan ko ru ya rak so kak o yun la rý na yön len dir - mek a ma cýy la Sa nal dan Ger çe ðe Ço cuk O - yun la rý Þam pi yo na sý dü zen len di ði an la tý lan a - çýk la ma da þöy le de nil di: Ma lat ya Em ni yet Mü dür lü ðü nün yü rüt müþ ol du ðu Gü ven li O kul Pro je si kap sa mýn da ge le ce ði miz o lan Be yoð lu nda ki ta ri hî çeþ me ler res to re e dil di BEYOÐLU Be le di ye si ta ri hi mi zin, kül tü - rü mü zün ö nem li par ça la rýn dan bi ri o - lan çeþ me le ri mi ze ha yat ve ri yor. Be - yoð lu Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü 2007 yý lýn da baþ lat tý ðý çeþ me res to ras - yon ça lýþ ma la rý so nu cun da, il çe de ki 112 ta ri hi çeþ me den 44 ü nü res to re et - ti. Res to ras yon ça lýþ ma la rý 2011 yý lýn da da de vam e de cek. Pa di þah lar dan va li de sul tan la ra, sad ra zam lar dan pa þa la ra ka dar Os man lý Dö ne mi nden ö nem li i - sim le rin çeþ me le ri nin yer al dý ðý Be yoð - lu nda bun dan son ra her semt, ta ri hi çeþ me ler le süs le ne cek. Os man lý Dö ne - mi ne a it top lam 112 çeþ me bu lu nan Be yoð lu nda çeþ me res to ras yon ça lýþ - ma la rý ilk o la rak 2007 yý lýn da baþ la dý yý lýn da 22 çeþ me ye ni le nir ken, 2008 yý lýn da 5 çeþ me ta ri he ye ni den ka zan dý rýl dý. Be yoð lu Be le di ye si Fen Ýþ - le ri Mü dür lü ðü 2010 yý lýn da 120 gün gi bi ký sa bir sü re de top lam 17 çeþ me ye ha yat ver di yý lýn da res to re e di len çeþ me ler a ra sýn da, Fi ru za ða ma hal le si Ka di ri ler yo ku þun da ki Top çu Ýs ma il A ða Çeþ me si, Ký lýç A li Pa þa ma hal le si Su sam so kak ta ki Kö þe Çeþ me si, Fi ru - za ða ma hal le si Türk gü cü cad de sin de ki Ket hü da Yu suf E fen di Çeþ me si, Ö mer Av ni ma hal le si Mec li si Me bu san cad - de sin de ki Ko ca Yu suf Pa þa Çeþ me si ve Se bi li, As ma lý Mes cit ma hal le si As ma lý Mes cit so kak ta ki La le Be þir A ða Çeþ - me si, Çu kur ma hal le si Ka ra kum so - kak ta ki 2. Mah mut Çeþ me si i le Mü ey - yet za de ma hal le si Ho ca A li so kak ta ki Mih ri þah Ka dýn Çeþ me si gi bi bir çok çeþ me bu lu nu yor. DEMÝRCAN: UNUTULAN BÝRÇOK ÇEÞME GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI BEYOÐLU Be le di ye Baþ ka ný Ah met Mis bah De mir - can, ta ri hî çeþ me le rin res to ras yo nu hak kýn da, þun la rý söy le di ; Ýl çe miz de ki es ki e ser le ri gü nü mü ze ka zan dý - ra rak bu ta ri hî e ser le ri mi zi ge le ce ðe e ma net et mek gö rev le ri mi zin ba þýn da ge li yor yý lýn da da ça lýþ - ma la rý mý za a ra ver me den de vam e de ce ðiz ve ta ri hî çeþ me le ri mi zi Be yoð lu na ka zan dý ra ca ðýz. Res to re e - di len bu çeþ me ler den Si lah tar A ða Yah ya E fen di Çeþ - me si, Ket hü da Yu suf E fen di Çeþ me si, I I. Mah mut Çeþ me si gi bi ta ri hî çeþ me le rin yer üs tü ne çý ka rý lan çeþ me ler den ol du ðu nu ve es ki e ser le ri gü nü mü ze ka - zan dý ra rak bu na di de e ser le ri ge le cek nes le e ma net e di yo ruz. Be yoð lu sa kin le ri de, Os man lý Dö ne mi ne a it ta ri hi mi zin bu za rif e ser le ri nin tek rar can lan ma sýn - dan ve kul la ný ma a çýl ma sýn dan bü yük mut lu luk duy - duk la rý ný i fa de e di yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Vü cu dun her han gi bir ye ri ni ha fif çe çi zip ü ze ri ne boy nuz, bar dak ve ya þi þe o tur ta rak kan al ma. - Si lâh o la rak kul la ný lan, u cu siv ri, i ki að zý da kes kin u zun bý çak. 2. Bir dü þün ce ve ya ka ra rý be nim se - me ye rek kar þý çýk ma. - Jo key le rin giy di ði, göz a lý cý renk ler de bir tür ce ket. 3. Muð la'nýn bir il çe si. - Da i re ler de, ku rum lar da bel li ko nu lar la il gi li iþ le rin gö rül dü ðü bö lüm. 4. Ka muf le et mek, giz le mek. - Bir yüzey ölçüsü. 5. Ha fif e sen rüz gâr. - Çok u cu za sa tý lan eþ ya. 6. Renk siz, ko ku suz, gö rün mez; kok fý rý ný ga zý i le do ðal gaz bi le þi - min de bu lu nan, hid ro kar bon la rýn pa ra fin di zi si nin i kin ci bi le þi ði o lan gaz. - Bir ya pý nýn ve ya bir mo bil ya nýn en yu ka rý sý na süs o la rak ya pý lan bö lüm. 7. Sat ranç ta ye nil gi. - E þi ol ma yan, bi ri cik, ye gâ ne. - Bir nota. 8. Ý ki a ðaç ve ya di rek a ra sý na a sý la rak ku ru lan, i çi ne ya tý lan ve sal la na bi len, að, bez vb.nden ya pýl mýþ ya tak, að ya tak. - Bir mey ve. 9. Ye tiþ kin er kek ler de ya nak ve alt çe ne de çý kan kýl la rýn tamamý. - An lam lý ses ve ya ses bir li ði, söz, söz - cük. 10. Bal mu mun dan i mal e di len krem. - O kul lar da te nef fü sü bil di ren ses. - U zun men zil li su i kast si lâ hý. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Doð ru yol, hak o lan Müs lü man lýk yo lu. - Se len yu mun sim ge si. 2. Tem bel - lik, gev þek lik. - Ol gun laþ ma mýþ mey ve. 3. Ci la i le par - lat mak. 4. As ya'da bir göl. - Ýç ten dý þa dýþ tan i çe sa hi bi - ni ku þat ma sý ge re ken i ba det. 5. An ka ra'nýn bir il çe si. - Ý kin ci de re ce de o lan, i kin cil. 6. Bü yük lü lük, u lu luk. 7. Ý lâ hî rah met ten mah rum o luþ. 8. Ço ban la rýn o muz la rý - na al dýk la rý di kiþ siz, kol suz, ke çe den üst lük. 9. Es ki Türk ler de din gö rev li si. - "De di ðin gi bi ol sun, öy le ka - bul e de lim an lam la rýn da bir söz, pe ki. 10. Köy ih ti yar mec li si ü ye si. - Yurt, yö re. - Yu nan ca bu run an la mý na ge len ön ek. 11. Gi der ler, mas raf lar. - A rap ça da su. 12. Gelir. - Hay van lar i çin a ra lýk lý tel, me tal ve ya a ðaç çu - buk lar dan ya pýl mýþ ta þý na bi lir böl me ço cuk la rý mý zýn spor tif fa a li yet ler de yer al ma - la rý ný sað la mak i çin çe þit li ça lýþ ma lar ya pýl - mak ta dýr. Ö zel lik le ta kým ru hu nu gös ter mek, fi zik sel ve psi ko lo jik ge li þim le ri ne kat ký da bu - lun mak a ma cýy la, ge le nek sel ço cuk o yun la rý - nýn can lan dý rýl ma sý ný sað la mak ü ze re il köð re - tim o kul la rý nýn ka tý lý mýy la Sa nal dan Ger çe ðe Ço cuk O yun la rý Þam pi yo na sý' or ga ni ze e dil di. Þam pi yo na nýn e le me le ri Po lis Mes lek Yük sek O ku lu Spor Sa lo nun da ya pýl dý. Fi nal ler Ý nö nü Stad yu mu nda ya pý la cak Ma lat ya / ci han An tal ya O yun cak Mü ze si, bu gün a çý lý yor DÜNYANIN her ye rin de ço cuk la ra da ðýt tý ðý o yun cak lar la ta - ný nan No el Ba ba nýn mem le ke ti An tal ya da bir O yun cak Mü ze si a çý lý yor. An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý bu gün ö nem li bir kül tür hiz me - ti ne im za a tý yor. A raþ týr ma cý ya zar Su nay A kýn ýn da nýþ - man lý ðýn da An tal ya ya O yun cak Mü ze si ka zan dý rý yor. Ça lýþ - ma la rý na yak la þýk 8 ay ön ce baþ la ný lan An tal ya O yun cak Mü ze si nin a çý lý þý bu gün sa at da Ka le i çi Yat Li ma - ný nda ger çek leþ ti ri le cek. Ço cuk la rýn ya ný sý ra ye tiþ kin le rin de il gi si ni çe ke rek on la rý bü yü lü bir dün ya nýn i çi ne sü rük le ye - cek o lan O yun cak Mü ze si, Tür ki ye nin tu rizm baþ þehri An - tal ya ya ge len tu rist le rin de il gi o da ðý o la cak. Su nay A kýn ýn gö ze ti min de yü rü tü len ça lýþ ma lar bü yük bir ti tiz lik le i çin de sü rü yor. Dün ya nýn her ye rin den se çil miþ o yun cak la rýn yer a la ca ðý mü ze, ta ri hî bi na sý ve sah ne ta sa rým sa nat çý sý Ay han Do ðan ýn ta sa rým la rýy la da zi ya ret çi le ri ni bü yü le ye cek. An - tal ya / Mü þer ref Ak soy Ýh ti yaç sa hip le ri ne ki tap pro je si ne yo ðun il gi TARÝHÝN toz lu raf la rýn da du ran bin ler ce ki tap, E yüp Be le di - ye si nin kü tüp ha ne pro je siy le tek rar ha yat bu lu yor. O kul la ra ve ih ti ya cý o lan ku rum la ra da ki tap des te ðin de bu lu nan E - yüp Be le di ye si, ki tap da ðýt ma ya de vam e di yor. E yüp O ðuz Can po lat Li se si, kü tüp ha ne sin de ki ki tap la ra ye ni le ri ni ek le - mek i çin E yüp Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Ka vun cu dan des tek is te di. Baþ kan Ka vun cu, o kul yö ne ti mi ne ta ri hi ve kül tü rel e - ser ler, ro man ve þi ir ler den o lu þan yak la þýk 60 ta kým ki tap he di ye et ti. E yüp Be le di ye si Kü tüp ha ne si nde yak la þýk 9 bin ta ri hî, kül tü rel, e de bi ki tap yer a lý yor. Tek rar re vi ze e di len kü tüp ha ne de faz la o lan ki tap lar o kul lar dan ge len is tek ler doð rul tu sun da da ðý tý lý yor. E yüp Be le di ye si Kü tüp ha ne si nde, en es ki si 1910 yý lý na a it ta ri hi ki tap lar, e de bî e ser ler, an sik lo - pe di ler, söz lük ler, 100 Te mel E ser den fen bi lim le ri ne, ta rih - ten coð raf ya ya, öy kü den ro ma na ka dar ge niþ bir yel pa ze de top lam 9 bi ne ya kýn ki tap bu lu nu yor ön ce si e ser le rin ye ni den ya pý lan dý rý la rak hal kýn hiz me ti ne su nul ma sý i çin de ça lýþ ma lar sür dü rü lü yor. E yüp Be le di ye si Kü tüp ha ne si, tez - le ri ni ha zýr la yan ü ni ver si te öð ren ci le ri ne, öð re tim ü ye le ri ne, ö dev le ri ni ya pan li se li öð ren ci le re ve ü ni ver si te ye ha zýr la nan genç le re de ö nem li bir kay nak mer ke zi o lu yor. Ýstanbul / aa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI E T E R O M A N Ý R E S V E K A L E T Ý Ç E K Ö A R Ý Y E T U Ç E R Ý K Z A M M F A T A L Ý T E E N M S Ý N O P E K A N Ý E M Ý N T K A R E Z M E Ý E V S B A G A Z L A T E L A Þ E E S U L A K E N E S M K U T L A M A K E K M Ç A R K M R A K GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ahmet Baðcý'nýn oðlu Selman Baðcý'nýn bir iþ kazasý sonucu baþarýlý bir amaliyat geçirmiþ olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý KERMESE DÂVET Birbirinden deðerli el emeði göz nuru eserlerin sergilendiði, hediyelik eþyalarýn teþhir edildiði, mahalli tadlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonunun yer aldýðý kermesimize bekliyoruz. Öðrenciler yararýna tertiplediðimiz kermesimize katýlýn, hayýr yarýþýna ortak olun. Tarih: Yer: Mevlânâkapý Caddesi No: 139/B Odabaþý Camii Karþýsý, Burda Market yaný Fýndýkzade-Fatih/ ÝSTANBUL Organizasyon: Ýstanbul Hanýmlar Komisyonu KERMESE DÂVET Birbirinden deðerli el emeði göz nuru eserlerin sergilendiði, hediyelik eþyalarýn teþhir edildiði, mahalli tadlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonunun yer aldýðý kermesimize bekliyoruz. Öðrenciler yararýna tertiplediðimiz kermesimize katýlýn, hayýr yarýþýna ortak olun. Tarih: Yer: Kâzým Karabekir Caddesi, Mehmet Þen Þirinevler Ýlköðretim Okulunun Karþýsý (Ayvaz Et Yaný) Þirinevler/ÝSTANBUL Ýrtibat: 0(212) Gsm: (0536) Organizasyon: Þirinevler Hanýmlar Komisyonu

11 Y EKONOMÝ 11 HA BER LER Oto mo tiv sek tö rü ih ra cat ta he def bü yüt tü nge ÇEN yýl yüz de 16 ar týþ la 17 mil yar 383 mil yon do - lar lýk ih ra cat ya pan o to mo tiv sek tö rü, bu yýl ih ra ca tý ný mil yar do lar se vi ye le ri ne ta þý ma yý he def li yor. U - lu dað O to mo tiv En düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (O ÝB) Baþ kan Yar dým cý sý ve Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ö mer Bur ha noð lu, o to - mo tiv ih ra ca tý nýn 2010 da yüz de 16 ar týþ la 17 mil yar 383 mil yon do la ra çýk tý ðý ný ha týr lat tý. Sek tör de ki iç pa - zar ve ih ra ca ta dö nük ge liþ me nin bu yýl da sür dü ðü nü i fa de e den Bur ha noð lu, ilk çey rek te ki o lum lu gi di þin yýl so nu na ka dar sür me si ni bek le dik le ri ni söy le di. O to - mo tiv sek tö rü nün yýl so nun da mil yar do lar se vi - ye le rin de bir ra ka mý ya ka la ya ca ðý ný vur gu la yan Bur ha - noð lu, þöy le ko nuþ tu: O to mo tiv sek tö rü, yi ne Tür ki - ye nin ih ra cat li de ri o lur. Bu ra ka mýn üç te bi ri ni yan sa na yi ih ra ca tý o luþ tu rur. Yan sa na yi ih ra ca tý 7-7,5 mil - yar do lar se vi ye le ri ni gö rür. Tür ki ye nin ih ra ca tý da mil yar se vi ye le rin de ger çek le þir. Bu gü ne ka - dar ge liþ me ler i yi yön de top lam ih ra ca týn da 130 mil yar do la rý ge çe cek gi bi du ru yo ruz. Ýlk çey rek ra - kam la rý he def le re u la þý la ca ðý ný gös te ri yor. Bur sa / a a Kra li yet a i le si nin hay ran lý ðý ih ra cat çý ya ya ra dý n DE NÝZ LÝ'DEN it hal et ti ði fay to nu, dü ðün hav lu su ve Çeþm-i Bül bül i le ko nu þu lan Ýn gil te re Kra li yet a i - le si, De niz li ih ra cat çý sý nýn po pü la ri te si ni art týr dý. De - niz li Ýh ra cat çý lar Bir li ði (DE NÝB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Sü ley man Ko ca sert, Kra li yet a i le si ta ra fýn dan it hal e di len ü rün le rin Ýn gil te re ye o lan ih ra ca tý da ha da art týr dý ðý ný söy le di. Ko ca sert, þun la rý kay det ti: Sa - de ce kra li yet a i le si ne yö ne lik o la rak de ðil, Ýn gil te - re de ki pek çok ün lü mar ka nýn ü rün le ri De niz li de ü - re ti li yor. De niz li li ler o la rak da bun dan gu rur du yu yo - ruz. Son o la rak Kra li yet a i le si nin dü ðün hav lu la rý ný da ü ret tik. 40 bi ne ya kýn al týn iþ le me li hav lu yu 3 haf ta gi bi ký sa sü re de ha zýr la yýp Ýn gil te re ye tes lim et tik. Bu nun gu ru ru nu ya þý yo ruz. De niz li / a a Ba tý Ak de niz e 2 ye ni ma ri na n BA TI Ak de niz ký yý sýn da i ki ay rý ma ri na ya pý la ca ðý bil di ril di. An tal ya U laþ týr ma Böl ge Mü dü rü Sa lih O - kur, An tal ya nýn Dem re il çe sin de Taþ di bi mev ki in de de niz de bin, ka ra da 500 yat ka pa si te li ol mak ü ze re top lam bin 500 yat lýk ma ri na pro je si nin i mar plan la - rý na iþ len mek ü ze re ta mam lan dý ðý ný söy le di. An tal - ya nýn dört bir ya ný nýn ta ri hî þehirler le do lu ol ma sý ne de niy le sit a la ný ol du ðu nu, bu ne den le Kül tür ve Tu rizm Var lýk la rý ný Ko ru ma Ku ru lu ndan da o nay a lýn dý ðý ný be lir ten O kur, Dem re Yat Li ma ný pro je si - nin 35 mil yon li ra ke þif be del li ol du ðu nu bil dir di. Kum lu ca il çe sin de de de niz de bin 500 ka ra da 500 ol mak ü ze re 2 bin yat ka pa si te li 40 mil yon li ra ke þif be del li ma ri na pro je si bu lun du ðu nu an la tan O kur, Kum lu ca Ma ri na Pro je si nin i mar plan la rý na iþ len - me si ça lýþ ma la rý sü rü yor. Kum lu ca Be le di ye si nin ta - le bi ü ze ri ne bu ma ri na pro je si ni DLHÝ ta ra fýn dan ya pý la cak de di. An tal ya / a a Ýc ra dan sa tý lýk buz fab ri ka sý n ÝZ MÝR'DE bir buz fab ri ka sý ic ra yo luy la sa tý la cak. ra ma tik.com yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Ýz mir in Bor no va il çe si Çam di bi ma hal le sin de - ki buz fab ri ka sý 350 bin li ra mu ham men be del le sa - tý þa çý ka rýl dý. Ý ha le, Ýz mir Ah kam-ý Þah si ye 14. Hu - kuk Mah ke me si ka le min de ya pý la cak. Bi rin ci art tý - rým da ta þýn maz lar, mas raf la rý i le bir lik te mu ham - men be de lin yüz de 60 ý ný bul maz ve ya a lý cý sý çýk - maz sa ta þýn maz la rýn ay ný yer ve sa at te 10 Ha zi ran 2011 de i kin ci i ha le si ger çek leþ ti ri le cek. Ý kin ci ar ttý - rým da ta þýn maz lar, mas raf la rý i le bir lik te mu ham - men be de lin yüz de 40 ý nýn al týn da sa týl ma ya cak. Sa - tý þa gi ren ler, yüz de 20 nak di te mi nat la rý ný Va kýf bank Ad li ye Þu be si ne ya tý ra cak. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Osman Erkut'un babasý Ramazan Erkut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mustafa Kale, Cuma Bahçeci, Osman Ýlhan, Velid Menek, Yusuf Seydanoðlu, Ahmet Demirdöðmez, Arif Turgut, Erol Toros, Yaþar Kýlýnç, Muzaffer Durak, Timur Aras, Basri Özdemir, Ýhsan Yýldýrým, Þerif Akay, Mahmut Demirdöðmez, Aziz Demirdöðmez, Hüseyin Küçükoðlu, Ali Kale, Kemal Kotay, Ýbrahim Ersoylu, A. Hamit Yýldýz, Hanifi Kurnaz, Feyzullah Adýyaman, Mikail Turan Ýþeri, Bülent Oktar, Said Erdem / MERSÝN GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Hasan Alaca'nýn damadý ve Ali Kanýbir Aðabeyimizin oðlu Bedrettin Kanibir'in trafik kazasý geçirdiðini teessürle öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 21 NÝSAN 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ TMMOB Ýn þa at Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ser dar Harp, son dö nem ler - de çe þit li böl ge ler de çök me teh li ke si ge çi ren bi na lar la il gi li Tür ki ye de res mî a raþ týr ma la - ra gö re ya pý la rýn yüz de 40 ý pro je siz, yüz de 67 si i se pro je si ne uy gun ya pýl ma mýþ ve is - kân ruh sa tý a lýn ma mýþ týr de di. Harp, bi na - lar da ya þa nan yý kýl ma teh li ke le ri nin Tür ki - ye de ya pý ü re tim sis te mi nin sað lýk sýz iþ le - me sin den kay nak lan dý ðý ný, pro je ü re tim ve ha ya ta ge çi ril me sü re cin de de ne tim me ka - niz ma sý nýn doð ru iþ le me di ði ni sa vun du den son ra çý ka rý lan Ya pý De ne tim Ya - sa sý nda bü yük boþ luk lar ol du ðu nu, ek sik lik - ler den do la yý doð ru düz gün de ne ti min ger - çek leþ ti ril me di ði ni dik ka te çe ken Harp, þöy le ko nuþ tu: De ne ti min ol ma dý ðý bir yer de sað - lýk lý ü re tim müm kün de ðil dir. Ya pý de ne ti - mi nin sý ký ol ma ma sý ka li te li mal ze me kul lan - mak tan tu tun da pro je nin bi re bir uy gu lan - ma ma sý na ka dar bir çok sý kýn tý yý ge ti rir. Ýs - tan bul da o da mýz ca ya pý lan bir a raþ týr ma da in ce le di ði miz 4-5 yýl i çin de bi ze ge len 1300 pro je nin yüz de 90 ýn da ha ta lar gör dük. Pro je ü re tim a þa ma sýn dan baþ la ya rak sý ký de ne ti - me ta bi tu tul ma yan, i ma lat sü re cin de bu du - ru mun de vam et ti ði ya pý ü re ti min de o lum - suz luk la rýn or ta ya çýk ma sý müm kün. Di yar - ba kýr da bir bö lü mü çö ken 28 da i re li a part - man ruh sat sýz bir ya pý. O ra da ki ar ka daþ la rý - mýz bi na çök me den ön ce yap týk la rý in ce le - me de ko lon la rýn da cid dî tah ri ba týn ol du ðu - nu göz lem le miþ, ya pý nýn bo þal týl ma sý ko nu - sun da ra por ver miþ ti. Bý ra kýn pro je ha ta la rý - ný, i ma lat sü re cin de kul la ný lan mal ze me nin ye ter siz li ði da hil yý kým da et ken þey ler dir Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ HARP, dep rem gi bi bir ta bi at o la yý mey da na gel di ðin de ya pý la rýn ne o la ca ðý ný dü þün mek bi le is te me dik le ri ni i þa ret e de rek, þöy le de - vam et ti: Tür ki ye de res mi a raþ týr ma la ra gö re ya pý la rýn yüz de 40 ý pro je siz, yüz de 67 si i se pro je si ne uy gun ya pýl ma mýþ ve is kân ruh - sa tý a lýn ma mýþ týr. Ýs kân ruh sa tý al mýþ ya pý la - rýn bir ço ðu da dep rem yö net me lik le rin den ön ce ya pýl mýþ. Her han gi a fet te risk ta þý yan ya pý la rý mýz yüz de 60 ýn ü ze rin de dir, bun la rýn bir kýs mý o la sý a fet te yý ký ma uð ra ya cak týr. Bir kýs mý da a ðýr ha sar gö re cek, can ka yýp la rý na ne den o la cak. Böy le bir ya pý sto ku muz var. E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Said Kaya ve eþi Hatice Kübra'nýn Muhammed Yavuz Selim ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder. Saðlýklý uzun ömürler diler. Salih bir evlât olmasýný temenni ederiz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Ramazan Seydanoðlu'nun baþarýlý bir göz amaliyatý geçirmiþ olduðunu öðrendik. Aðabeyimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý DO LAR DÜN 1,5170 ÖN CE KÝ GÜN 1,5170 tu Ön ce lik le bun la rýn be lir len me si ge re ki yor. En - van te ri nin çý ka rýl ma sý lâ zým. Ya pý la rýn mik ta rý da hi bi lin mi yor. Ýs tan bul u dü þü nün, ka çak ya pý lar la be ra ber ki mi ne gö re 1 mil yon 300 bin, ki mi ne gö re 1 mil yon 600 bin ya pý mýz var. Net sa yý bel li de ðil, ne ka da rý sað lýk lý hiç bil mi yo ruz. Bun la rý ön ce be lir le ye cek si niz, son ra da bel ki yý kýp ye ni den yap mak zo run da ka la cak sý nýz. Bi na la rýn güç len di ril me si ko nu - su nun in san la rýn e ko no mik gü cü ne bý ra kýl - ma ma sý fon lar la des tek len me si ge rek ti ði ni sa vu nan Harp, Bu nu ya pa ma dý ðý nýz sü re ce bi na lar ken di li ðin den de a fet ler de de yý ký la - S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2070 ÖN CE KÝ GÜN 2,2130 p DÜN 73,50 ÖN CE KÝ GÜN 73,41 p DÜN 494 ÖN CE KÝ GÜN 492 Bi na la rýn yüz de 60 ý risk al týn da TÜRKÝYE'DEKÝ YAPILARIN YÜZDE 40'I PROJESÝZ, YÜZDE 67'SÝ ÝSE PROJESÝNE UYGUN YAPILMAMIÞ VE ÝSKÂN RUHSATI ALINMAMIÞ DURUMDA. HERHANGÝ BÝR AFETTE RÝSK TAÞIYAN YAPILAR ÝSE YÜZDE 60'IN ÜZERÝNDE. Ýstanbul Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn yaptýðý bir araþtýrmada; 4-5 yýl içinde odaya gelen 1300 projenin yüzde 90'ýnda hatalar görüldüðü belirtildi. FOTO: SEDAT SERDAR BÝ NA LAR GÜÇ LEN DÝ RÝL ME LÝ YA DA YE NÝ DEN YA PIL MA LI Nisan yaðmurlarý sevindirdi BÜYÜKÞEHÝRLERDEKÝ iç me su yu te - min e di len ba raj lar da ki do lu luk o ran - la rý son ya ðýþ la rýn ar dýn dan ge çen se - ne ki se vi ye ye yak laþ tý. Çev re ve Or - man Ba kan lý ðý yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Ni san yað mur la rý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ba zý böl ge - ler de yüz de 100 den faz la ar týþ gös ter - di. E ge, Ak de niz, Do ðu ve Gü ney do - ðu A na do lu da Ni san yað mur la rý ge - çen yý la gö re yüz de 100 ün ü ze rin de ger çek leþ ti. Ka ra de niz de yüz de 76, Mar ma ra da yüz de 41 dü ze yin de ar - tan ya ðýþ lar, Ýç A na do lu Böl ge si nde i - se yüz de 26 a zal dý. Tür ki ye ge ne lin de Ni san yað mur la rý ge çen yý la gö re yüz - de 90,4 art tý. Ýs tan bul, Ýz mir, An tal ya, Di yar ba kýr, Þan lý ur fa, Zon gul dak ve Er zu rum, Ni san a yýn da ge çen yý la gö - re yüz de 100 ün ü ze rin de ya ðýþ a lan kent ler ol du. E dir ne ve Ri ze de yüz de 84, Kon ya da yüz de 50 ci va rýn da ar - tan Ni san ya ðýþ la rý, A da na, Af yon ka - ra hi sar, Sam sun ve Kay se ri de bir mik tar a zal ma gös ter di. Son ya ðýþ la - rýn ar dýn dan iç me su yu te min e di len ba raj lar da ki do lu luk o ra ný An ka ra da yüz de 35 (ö lü ha cim le bir lik te yüz de 47), Ýs tan bul da yüz de 97, Ýz mir de yüz de 66, Bur sa da yüz de 80 dü ze yin - de ger çek leþ ti. Re kor ya ðýþ la rýn ya þan - dý ðý ge çen yýl iç me su yu te min e di len ba raj lar da ki do lu luk o ra ný An ka ra da yüz de 37, Ýs tan bul da yüz de 98, Ýz - mir de yüz de 63, Bur sa da i se yüz de 95 ci va rýn da ger çek leþ miþ ti. Tür ki ye ge ne lin de E ner ji ü re ti mi ya pý lan ba - raj la rýn or ta la ma do lu luk o ra ný i se yüz de 65 ol du. Ge çen yýl bu ra kam yüz de 70 ci va rýn day dý. An ka ra / a a Þirketler açýlýp kapanýyor BU YI LIN Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ku ru lan þir ket sa yý sý yüz de 6,04, ka pa nan þir ket sa yý sý i se yüz de 4,08 art tý. Tür ki ye O da lar ve Bor sa la rý Bir li ði (TOBB), 2011 Mart a yý na a it ku ru lan ve ka pa nan þir ket is - ta tis tik le ri ni ya yým la dý. Bu na gö re, ku ru lan þir - ket sa yý sýn da ön ce ki a ya gö re yüz de 5, ger - çek ki þi ti ca rî iþ let me sa yý sýn da yüz de 13,31 ve ko o pe ra tif sa yý sýn - da yüz de 30,69 luk bir ar týþ ol du. Ka pa nan þir ket sa yý sýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,88, ger çek ki þi ti ca rî iþ let me sa yý sýn da yüz - de 42,15 ve ka pa nan ko o pe ra tif sa yý - sýn da yüz de 22,97 lik bir ar týþ ya þan dý. Bu yý lýn Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, ku ru lan þir ket sa yý sýn da yüz de 6,04 lük ve ku ru lan ger çek ki þi ti ca rî iþ let me sa yý sýn da yüz de 11,95 lik ar týþ, ku ru lan ko o pe ra tif sa yý sýn da i se yüz de 35,29 luk bir a za lýþ ger çek leþ ti. Ka pa nan þir ket sa yý sý bu yý lýn Mart a - yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz - de 4,08, ka pa nan ger çek ki þi ti ca rî iþ - let me sa yý sý da yüz de 9,02 art tý. Ka pa - nan ko o pe ra tif sa yý sý i se yüz de 14,95 a zal dý. Bu yý lýn ilk üç a yýn da, ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re ku ru lan þir ket sa yý sý yüz de 15,93 ve ger çek ki þi ti ca rî iþ let me si sa yý sý yüz de 17,63 o ra nýn da ar tar ken, ko o pe ra tif sa yý sý yüz de 26,72 a zal dý. Ay ný dö nem i çin ka pa - nan þir ket sa yý sý yüz de 4,94 ar tar ken, ka pa nan ko o pe ra tif sa yý sý yüz de 13,80 ve ka pa nan ger çek ki þi ti ca rî iþ let - me sa yý sý i se yüz de 12,77 a zal dý. Mart a - yýn da 333 ya - ban cý or tak ser ma - ye li þir ket ku rul du. Bun la rýn 56 sý Ý ran, 41 i Al man or tak lý ku rul - du. Bu yý lýn ilk üç a yýn da ku ru lan ya - ban cý or tak ser ma ye li þir ket sa yý sý 853 ol du. Bu þir ket le rin 151 i Ý ran, 102 si Al man ya, 55 i A zer bay can ve 30 u Rus ya Fe de ras yo nu or tak lý ol du. An ka ra / a a Bakanlýðýn verdiði bilgiye göre, Ni san yað mur la rý ge çen yý lýn ay ný dönemine oranla ba zý böl ge ler de yüz de 100 den faz la ar týþ gös ter di. p cak týr. Þan sa ya þý yo ruz de di. Dev let ku rum la rý na a it ya pý la rýn da i yi du - rum da ol ma dý ðý ný, has ta ne le rin ve o kul la rýn çok az bir kýs mý nýn güç len di ril di ði ni id di a e - den Harp, en sað lýk sýz ya pý la rýn ya pý de ne ti - min den mu af o lan dev let bi na la rý ol du ðu nu kay det ti. Bi na la rýn is ti nat du var la rý nýn dev ril - di ði nin gö rül dü ðü nü, bun la rýn cid dî pro je len - di ril me si ge re ken ya pý lar ol du ðu na i þa ret e - den Harp, Ö zel lik le Ka ra de niz de he ye lan böl ge le rin de ko nut lar ya pý lý yor. An cak a sýl can ve mal kay bý na yol a çan de ne tim siz lik tir di ye ko nuþ tu. Zon gul dak / a a Borç yapýlandýrmada 18 milyar lira taahhüt MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda süre uzatýmýyla ilgili verilmiþ bir karar bulunmadýðýný, bu konudaki nihaî kararý ay sonuna doðru vereceklerini bildirdi. Yeniden yapýlandýrmaya mükellef ve diðer vatandaþlarýn çok büyük ilgisi olduðunu kaydeden Þimþek, Yeniden yapýlandýrmaya olan ilgi beklenenin de çok ötesinde devam ediyor. Çok yoðun bir baþvuru var. Gerçekten çok baþarýlý bir yapýlandýrma gerçekleþtiriliyor. Vatandaþ, bu tarihi fýrsatý çok iyi þekilde kullanýyor dedi. Þu ana kadar 2 milyon 675 bin 40 kiþinin yeniden yapýlandýrma için baþvurduðunu belirten Maliye Bakaný, baþvuru sahiplerinin 3 milyon 35 bin dosyada yapýlandýrmaya gittiklerini vurguladý. Baþvuru sahiplerinin faiz ve gecikme zammýyla birlikte yarý yarýya olduðu düþünülürse milyar liralýk borcu yeniden yapýlandýrmaya tabi tuttuðunu kaydeden Þimþek, bu kiþilerin yapýlandýrma sonrasý ödeme taahhütlerinin de 17 milyar 684 milyon 537 bin 36 lira olduðunu ifade etti. Bakan Þimþek, bu þekilde þimdiden yaklaþýk 18 milyar liralýk bir gelirin taahhüt edildiðine dikkati çekti. Baþvuru tarihi 2 Mayýs ta sona erecek olan yeniden yapýlandýrmada süre uzatýmýna gidileceði yolundaki haberlerle ilgili olarak da Þimþek, süre uzatýmýyla ilgili verilmiþ bir karar bulunmadýðýný, bu konudaki nihaî kararý ay sonuna doðru vereceklerini söyledi. Merkez Bankasýnýn zorunlu karþýlýk arttýrma kararýný da deðerlendiren Þimþek, sýký para politikasýna devam edildiðini vurguladý. Batman / aa SGK dan Borçlarýnýzý Dert Etmeyin kampanyasý SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), borçlularýný, Borçlarýnýzý dert etmeyin kolay kolay ödeyin sloganýyla yürüteceði reklâm kampanyasýyla prim borçlarýný yapýlandýrmaya çaðýracak. Prim borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin son baþvuru tarihi olan 2 Mayýs yaklaþýrken SGK yaygýn bir reklâm kampanyasýna baþladý. Kampanya kapsamýnda esnaf ve sanatkârlar, iþverenler, emekliler ve çiftçiler için farklý kampanya malzemeleri hazýrladý. Kampanyada kullanýlacak bilboard ve afiþlerde Borcunuzu dert etmeyin kolay kolay ödeyin! sloganý çerçevesinde, iþverenlerin, çiftçiler, esnaf ve sanatkârlar ile emekli olmaya hak kazananlarýn prim borcu yapýlandýrma imkânýndan yararlanarak, geleceðe güvenli bakacaklarý vurgulanacak. Ankara / aa

12 12 Y Ý LAN Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: y Medya Grup IÞIK ÇEYÝZ PERDE BOL ÇEÞÝT UZUN VADE UYGUN FÝYAT GÜVENLÝ ALIÞ VERÝÞ' in ADRESÝ Dumlupýnar Cad. No: 36/A Cebeci / ANKARA Tel: Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Ýznik 'te Köy, Orman, Doða Manzaralý müstakil, tapulu bahçeler, 5283 m TL 2563 m TL 2177m TL 1860m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman Çorlu/Tekirdað VA SI TA n Sahibinden Wolswagen Golf 1.6 cl 1997 Benzinli, Lpg iþli, Manuel, Klimalý, Muayenesi yeni yapýldý. Motor sýfýrlandý, Çok Temiz Orjinal deðiþeni yok n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) ÇE ÞÝT LÝ nateþ OtoLPG'de ÞOK Kampanya Marmara bölge bayisinden T4-Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL ZAYÝ n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice Nurlu Mengenoðlu/Ýzmir n T.C nolu nüfus cüzdanýmý kaybettim. Bülent Yüksektepe n 34 THN 27 Ticari Taksi Plakalý Aracýmýn Nolu Fiþ Sayfalarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Vahit Zeyrek n T.C numaralý kimliðimi kaybettim. Nursel Sebik AFYONKARAHÝSAR ÝLÝ-ÇAY ÝLÇESÝ-KARAMIK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN ESAS NO T. C. TÝREBOLU KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN : 2009/140 DAVALILAR : 1- EMÝNE ASÝLLER (Atilla) Karaköprü Beldesi Akbayýr Mah Sk. No: 4 Ýç Kapý No: 9 Merkez/ÞANLIURFA 2- MEHMET ÖZTÜRK Mustafa Oðlu Kovanpýnar Köyü Tirebolu/ GÝRESUN 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýnýn þartlarýný ve Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesinde Ýtfaiye Eri Kadrolarýna ilk defa atanma þartlarýna göre, aþaðýdaki þartlarý taþýmak koþulu ile itfaiye Eri kadrolarýna alým yapýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR Toplam : 2 adet itfaiye eri BAÞVURU GENEL ÞARTLARI: 1. Türk vatandaþý olmak 2. Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile adaylarýn 30 yaþýný doldurmamýþ olmak 3. Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadýnlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ, Tecilli yada muaf olmak 5. Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6. Siyasi ve Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7. Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak.(aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak) 8. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý kamu personeli seçme sýnavýna (KPSS) girmiþ ve belirtilen puan türleri itibarýyla 100 tam puan üzerinde en az yukarýdaki tabloda belirtilen puaný almýþ olmak. 9. Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak boþ kadrolarýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacaktýr. Sýnava giriþ belgeleri Salý günü saat:10:00'a kadar Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ: Baþvurular Salý günü Saat: 08:00 ile 15:00'a kadar Karamýk Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. yada posta yolu ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: Karamýk Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak baþvuru formu aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý þekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir. 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 2. Öðrenim durumlarýný gösterir belgenin aslý veya fotokopisi. 3. Son 3 ay içinde çekilmiþ 3 adet vesikalýk fotoðraf 4. KPSS sýnav sonuç belgesinin aslý veya fotokopisi. SINAV YERÝ VE SAATÝ Sýnav yeri Karamýk Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý olup; Salý günü saat 10:00'da yapýlacaktýr. Dayanýklýlýk sýnavý yine ayný gün saat:14:00 de Belediyemiz Ýtfaiye Amirliðinde yapýlacaktýr. SINAV KONUSU (MÜLAKAT) a) Türkiye Cumhuriyet Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat e) Genel Kültür. DEÐERLENDÝRME Baþ vu ran lar a ra sýn dan en yük sek pu a na sa hip a day dan baþ la mak ü ze re, i lan e di len kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek Söz lü sý na va çað rý lýr. Söz lü sý nav da ba þa rý lý o la - bil mek i çin; 100 ü ze rin den en az 70 pu an al mýþ ol mak ge re kir. Ba þa rý no tu, söz lü mü la - kat sý na výn da a lý nan not tur. Yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re; Kad ro sa yý sý ka dar A SÝL, Kad ro sa yý sý nýn ya rý sý ka - dar ye dek ü ye be lir le ne cek tir. A ta ma ya pý lan lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne ye - dek a day lar a ra sýn dan ba þa rý sý ra sý na gö re a ta ma ya pý la cak týr. Ý LA NEN DUY RU LUR B: Davacý/Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan Kadastro (Tespite itiraza iliþkin) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 25/07/2011 günü saat: 10:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: T. C.TÝRE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)NDEN/BAÞKANLIÐINDAN ESAS NO : 2010/523 Esas. 2010/744 Esas. KARAR NO : 2011/ /108 Esas. Davalý : 1- NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ Davacý : 2- ÞEMSÝ EVRENSEL 3- ÝSMET EVRENSEL Mah ke me miz den ve ri len 24/03/2011 ta rih ve yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý ka rarý i le (Ka- bul) Tam Ka bul ka rar ve ril miþ tir. HÜ KÜM: Mar din i li, Sa vur Ýl çe si, Çý na rö nü kö yü, cilt: 13, ha ne: 80, BSN: 67'de nü fu sa ka yýt lý, Ýs - met ve Þem si'den ol ma, 06/02/2005 do ðum lu, T.C kim lik nu ma ra lý, HA - LÝ ME EV REN SEL'in do ðum ta ri hi nin 06/02/2003 o la rak, ay ný yer BSN: 68'de nü fu sa ka - yýt lý, 11/04/1999 do ðum lu, T.C. kim lik nu ma ra lý, SA KÝ NE EV REN SEL'in do - ðum ta ri hi nin 11/04/1996 o la rak tas hi hen tes cil le ri ne, Mah ke me ka rarý ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re il gi li le re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. URLA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2009/202 E sas. Da va cý lar Ma li ye Ha zi ne si, Er dal Tan, Ef tal Tan, Fe ri ha Tan ve Zü hal Sa at li ta ra fýn dan Bar ba ros Kö yü Tü zel Ki þi li ði ve Or man Ý da re si a ley hi ne a çý lan Ta pu suz Ta þýn maz Tes ci li (Ha zi ne ce A çý lan) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Ýz mir i li, Ur la il çe si, Bar ba ros Kö yü, Kö yi çi mev ki in de bu lu nan do ðu su or man, ba tý sý Mus ta fa A nýl ve re se le ri, ku ze yi de re, gü ne yi ça lý lýk çe tir lik, or ta sýn da 140 par sel bu lu nan 4.941,17 m 2 ta þýn maz i çin da va cý Ma li ye Ha zi ne si, mü da hil da va cý lar Ef tal Tan, Fe ri ha Tan, Zü hal Sa at li ve Er dal Tan ta ra fýn dan tes ci li ta lep e dil miþ o lup yu ka rý da hu dut la rý, mik ta rý be lir ti len ta þýn maz da bir hak id di a sýn da bu lu nan la rýn son i lan ta ri hin den i ti ba - ren 3 ay lýk sü re i çe ri sin de Mah ke me mi zin 2009/202 e sas sa yý lý dos ya sý na mü ra ca at e - de rek tes ci le i ti raz da va sý aç ma la rý i lan o lu nur. 18/04/ B: ÝZMÝR 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 1998/394 KA RAR NO: 2010/581 Da va cý T.C MA LÝ YE BA KAN LI ÐI ta ra fýn dan da va lý lar Hüs nü CAN BAZ, Meh met E min CAN - BAZ vs. A ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Ta pu Ýp ta li Ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la - ma sý so nun da ve ri len gün lü ka rar da va cý Ma li ye Ha zi ne si ve ki li ta ra fýn dan gün lü di lek çe si i le bo zul ma sý is te ði i le tem yiz e dil miþ o lup, tem yiz di lek çe si nin: Ýs met pa þa Mah. 3660/1 So kak No: 20 ÝZ MÝR ad re sin de bu lu nan da va lý lar HÜS NÜ CAN BAZ i le MEH MET E MÝN CAN BAZ'a ya yýn ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil - miþ sa yý la rak teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ÞÝÞLÝ 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN VERÝLEN ÝLAN Esas No: 2011/125 Þiþli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 01/04/2011 tarih, 2011/125 Esas ve 2011/221 Sayýlý karar ile Kýrýkkale Ýli, Keskin Ýlçesi, Hacýömersolaklýsý Köyü, CN: 36, HN: 32'de nüfusa kayýtlý olan Nihat ile Güler'den olma 09/07/2006 Fatih doðumlu Elif Yurduseven'in nüfus kaydýnda "Elif olan adýnýn "Aslý Ayþe Gül" olarak DÜZELTÝLMESÝNE, nüfus kaydýna adýnýn ve soyadýnýn "ASLI AYÞE GÜL YURDUSEVEN" olarak KAYDEDÝLMESÝNE, Ýlan olunur. 18/04/ B: T. C. UÞAK AÝLE MAHKEMESÝN'DEN ÝLAN Esas No : 2008/159 08/10/2010 Karar No : 2010/781 Da va cý Ar zu Da nýþ man ve ki li ta ra fýn dan da va lý Bay ram Da nýþ man a ley hi ne mah ke me - mi ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lýp, bi ti ri len yar gý la ma sý so nun da ö zet le a þa ðý da ki þe kil de ka rar ve ril miþ tir. Mah ke me mi zin 15/09/2010 ta rih li ka rarý i le bo þan ma da va sý nýn ka bu lü ne, Müþ te rek ço cuk lar Me lek ve Me li ke'nin ve la yet le ri nin da va cý an ne ye ve ril me si ne, ba - ba i le ço cuk lar a ra sýn da ki þi sel i liþ ki ku rul ma sý na, Da va ta ri hin den ge çer li o la cak þe kil de da va cý ya ra rý na ay lýk 150 TL ted bir - ka ra rýn ke - sin leþ me sin den son ra yok sul luk, ço cuk lar i çin ay lýk 125'er TL ted bir ve la ye te i liþ kin hük - mün ke sin leþ me sin den son ra iþ ti rak na fa ka sý na, Da va cý nýn yap tý ðý 267,20 TL yar gý la ma gi de ri nin ve 1000 TL ve kâ let üc re ti nin da va lý - dan a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Da va lý tüm a ra ma la ra rað men bu lu na ma dý ðýn dan ka rar ö ze ti nin i lan yo luy la teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Bu i ti bar la yu ka rý da ö zet le nen mah ke me miz ge rek çe li ka ra rý nýn ga ze - te de i lan e dil di ði ta rih ten i ti ba ren 10 gün geç tik ten son ra ge rek çe li ka ra rýn da va lý ya teb - lið e dil miþ sa yý la ca ðý, yi ne teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün lük sü re i çe ri sin de Yar gý tay'a tem yiz yo lu a çýk ol du ðun dan bu sü re i çe ri sin de tem yiz e dil me me si ha lin de ka ra rýn ke - sin le þe ce ði teb lið ye ri ne geç mek ü ze re da va lý Ce mal ve Gül da ne'den ol ma, 25/03/1967 d.lu Bay ram Da nýþ man'a Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. B: T. C. TÝRE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) NDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2011/112 Esas. KARAR NO : 2011/110 Davalý : 1- NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ Davacý : 2- ÖZGE BAÐRIACIK 3- ÝBRAHÝM BAÐRIACIK 4- SÝBEL BAÐRIACIK Mahkememizden verilen 24/03/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Ýz mir i li, Ti re Ýl çe si, Gök çen / Fa tih ma hal le si, cilt: 70, ha ne: 73, BSN: 152'de nü fu sa ka yýt lý, Ýb ra him ve Si bel'den ol ma, 22/09/1995 do ðum lu, T.C kim - lik nu ma ra lý, ÖZ GE BAÐ RI A ÇIK'ýn do ðum ta ri hi nin 22/09/1993 o la rak tas hi hen tes ci li ne, Mah ke me ka rarý ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re il gi li le re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. TÝRE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2010/716 Esas. KARAR NO :2011/75 Davalý : 1- NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ - TÝRE ÝZMÝR Davacý : 2- FERDUN ERBÝL Mahkememizden verilen 10/03/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: DAVANIN KABULÜ ile, 1- Ýzmir ili, Tire ilçesi, Karateke köyü, Cilt no: 43, hane no: 23'de nüfusa kayýtlý, AHMET ve HAMÝDE'den olma, 19/10/1953 doðumlu, TC kimlik numaralý FERDUN ERBÝL'in FERDUN olan ön adýnýn FERÝDUN olarak tashihen tesciline, nüfus kaydýnýn bu þekilde düzeltilmesine, Mahkeme kararý yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen teblið olunur. B: KULA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI: 2011/27-54 E.K. Davacý tarafýndan davalý lehine mahkememizde açýlan isim tashihi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; 10/03/2011 tarihinde kabulüne karar verilerek, 1- Manisa Ýli, Kula Ýlçesi, Körez köyü Cilt No: 43, Hane No: 69 BSN: 54'de kayýtlý, T.C. numaralý Nurullah ve Gülsüm'den olma Kula 01/10/1969 doðumlu Mehmet Kulaksýz'ýn nüfus kaydýndaki adýnýn " MEHMET CAN" olarak DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. B: ÝSTANBUL ALTIN BORSASI BAÞKANLIÐI'NDAN Borsa Yönetim Kurulu tarafýndan Borsa üyelik belgesi iptal edilen "Fortis Bank A.Þ."nin faaliyet izni Hazine Müsteþarlýðý'nca iptal edilmiþtir. Kamuoyuna Duyurulur. B: 27427

13 TEBESSÜM HALÝ Ýlk gel di ði gün ler ol sa ge rek, na maz ön ce si mi çý - ký þý mý tam ha týr la mý yor. Çan ta sý ný ö nü ne koy muþ o tu ru yor ve ya bir þey ler o ku yor. Bir an ö nü ka la ba - lýk laþ ma ya baþ la dý, ge çer di ye pek ký pýr da ma dý ye - rin den. Ka la ba lý klar ü ze ri ne ü ze ri ne gel me ye baþ la - dý, ha fif top lan dý, a ma hâ lâ cid di ye tin de de ðil di du - ru mun. Ýn san se li hýz lan ma ya baþ la dý, o i se se lin ö - nün de tu tun mak ta zor lan ma ya. Çan ta bir ya na git - ti, o bir ya na. A dým lar ü ze ri ne doð ru ge li yor, a yak - lar o nu çið ne me ye baþ lý yor du. Bir a ra bi ri nin am ca kalk de di ði ni duy du, de - mek ki du rum cid dî i di. Baþ ka bi ri de e lin den tu tup kal dýr dý. Yar dým la a ya ða kal kýp doð rul du, ken di ni to par la ma ya ça lýþ tý, çan ta sý ný bul du. De mek ki in san la rýn e zil me si böy le o lu yor muþ di ye dü þün dü. Ýn san se li, ö nü ne kat tý ðý ný sü rük le yip a tý yor. Þü kür ki sel ça buk bit ti, yok sa o bi te cek ti. Kim se ye kýz ma dý, te bes süm e de rek baþ ka yer - le re doð ru git ti. Mü him ders ti bu o nun i çin. Bu ra da nef si ni a yak - lar al tý na al ma dan i ba det e de mez, kul luk ya pa maz - sýn, a yak lar al tý na al maz san a yak lar al tý na a lý nýr sýn. Sa na çar pan o lur sa dö nüp bak ma ya cak sýn, hoþ ol ma yan bir dav ra nýþ gö rür sen gör mez lik ten ge le - cek, ku la ðý na is te me di ðin bir söz gel se bi le duy maz - lýk tan ge le cek, sa de ce nef si nin ku sur la rýy la, yap tý ðýn a yýp lar la, yap ma dý ðýn i ba det ler le meþ gul o la cak, hýr sý ný ye ne cek, öf ke ne sa hip o la cak, duy gu la rý ný diz gin le ye cek, dü þün ce le ri ni dü zen le ye cek sin. Sa býr der si en baþ ta ge len ders ti bu ra da. Gör me - dim, duy ma dým baþ ka sý i çin di, ken di ku su ru nu i se gö re cek, du ya cak, his se de cek, ýz tý rap du ya cak týn. O tur du ðun ye re dik kat e de cek, sa na ha ka ret bi le e - dil se gü lüp ge çe cek sin keþ ke böy le bi ri ol sa De ðil se de a yak lar al tý na a lý nýr sýn, a lýn maz san da i ba de tin den, u bu di ye tin den bir þey an la maz sýn. Bu - ra da her ha re ket bir an lam. Her yer böy le el bet fa - kat bu ra da çok da ha be lir gin ve ça buk an la þý lý yor. Te bes süm le bu ha li ni ha týr lý yor. Keþ ke her ha di - se den, her dav ra nýþ tan böy le hik met ders ler çý kar sa da ha ya tý ný u bu di yet le dol dur sa. Ý çe yol cuk um re; i - çe ve de ri ne. Yok sa o ra da ya pý lan ha re ket le rin yü - rü me le rin, dön me le rin ne an la mý var? SOKAÐIN SESÝ Sa bah 4 5 ci var la rýn da o tel den çý ký yor. -Tür ki ye sa a tin den bir sa at i le ri bu ra sý-. Ýb ra him Ha lil cad de - sin de ha yat baþ la mýþ bi le, bel ki de hiç bit mi yor. Mes cid-ý Ha ram a gi den in san lar gö rü lü yor, ki mi grup ha lin de, ki mi yal nýz. Cad de den so ka ða sa pýl dý ðýn da di len ci ço cuk la rýn ses le ri du yu lu yor. Baþ la rýn da ve ya az i le ri de du var ke na rýn da an ne le ri var. Yo lun or ta sý na dü zen li o la - rak di zil miþ ler, yü rü dük çe de ði þik ses le ri ni ay ný renk le ri ni, se vim li yüz le ri ni gö rü yor su nuz. Gün düz le ri bu ra da si ya hî ka dýn lar kuþ ye mi sa tý yor. Bu ra nýn gü ver cin le ri o ka dar þans lý ki rý zýk en di þe si çek mi yor lar. Bir sý kýn tý la rý var sa yem ve ril dik ten son ra u çur tul ma la rý, me rak lý la - rýn ca fo toð raf çek ti ril me le ri. Na maz ön ce si bi raz ol sun ten ha o lan so kak, na maz çý ký þý i yi ce ka la ba lýk la þý yor. O ka dar ki ba - zen yü rü mek te zor la ný yor su nuz. Di len ci ler git - miþ, ye ri ni iþ por ta cý lar al mýþ. Tes bih, el bi se, ter - lik, ko ku, ku maþ, mey ve vd. sa tý cý la rýn de ði þik ses le bað rýþ la rý, in þa a tý de vam e den Zem zem To - wer ýn gü rül tü sü, birbirine ka rýþ mýþ in san ses le ri cý výl cý výl e di yor so ka ðý. Cad de ye çý kýn ca da tra fik; o tel ö nü ne yer leþ mek is te yen bü yük o to büs ler, o to - büs ten eþ ya la rý ný in di ren ler, eþ ya sý ný ko - yan lar, tak si ci le rin müþ te ri a ra yýþ la rý, bü - yük o to büs le rin ge çer ken çý kar dýk la rý ses - ler, gi der ken kal dýr dýk la rý toz, bý rak týk la rý du man lar Kal dý ðý gün ler bo yun ca bu min val ü ze re git ti sa bah lar, ak þam lar. Baþ ka so kak lar da du rum ne dir bil - mi yor, a ma bun dan çok fark lý ol ma sa ge rek. Di len ci le rin ve iþ por ta cý la rýn za bý ta - dan bir ka çýþ la rý var ki in sa nýn a cý ya sý ge li yor. Ö lü mü ne ka çý yor lar san ki. On lar da in san, on lar da can ta þý yor, on lar da rý zýk pe þin de. Di len ci iþ por ta cý, kü çük es naf yer li A rap de ðil, hep baþ ka ül ke ler den gel miþ ler. Hiz met iþ le ri ni Bang la deþ, Tür kî Cum hu ri yet ler vs, Af ri ka ül ke le rin den ge len ler ya pý yor. O ra da dük kân a ça bil me niz ve ya o ra da i ka met e de bil me - niz i çin yer li bi ri nin hi ma ye si ne gir me niz ge re ki - yor. Bu nun i çin ki þi ba þý na pa ra al dý ðý gi bi, dük kâ - na da bir ne vî or tak o lu yor. Su u di va tan daþ lý ðý na geç mek müm kün de ðil, mül ki yet sa tý þý za ten yok. Kal ma nýz i çin bir A rap ýn ve sa ye tin de gir me niz ge re ki yor, bu her yýl ye ni le ni yor, ye ni len mez se ya pa cak bir þey yok, ül ke dý þý na. Su u di Dev le ti ken di va tan da þýn dan ver gi al mý yor, hat ta va tan da þý na ba ký yor. Pet rol var, Hac-Um re ge lir le ri var; az o lan nü fu sa bak ma ya ye ti yor. Va tan daþ bun lar dan ne ka dar mem nun, is te - di ði sa de ce ge çim mi, hür ri ye ti ne de re ce ö nem - si yor; A rap dün ya sýn da ki dal ga lan ma dan son ra an la þý la cak þey ler. TERSÝNE TAVAF Mes cid-i Ha ram ýn et ra fýn da müt hiþ bir ya pý - lan ma var. Zem zem To wer ýn en üst kýs mý na bak ma nýz i çin ba þý ný zý e pey kal dýr ma nýz ge re ki - yor, yu ka rý ba ka ca ðým der ken boy nu nu zu bi le að rý ta bi lir si niz, o ka dar yük sek. En üst te Al lah lâf zý ya zý lý o nun al týn da bü yük - çe bir sa at. To wer ýn bir ya nýn da Kra lýn Sa ra yý di - ðer yan da Hil ton O te li. Mes ci din ö bür kar þý ta ra - fýn da i se yük se len iþ ma ki ne le ri, sü rek li ça lýþ ma, ye ni bi na lar yük se le cek ol ma sýn dan ol sa ge rek. Dün ya laþ ma Kâ be et ra fýn da bir ne vî ta vaf e di - yor. Kalp Kâ be si dün ya laþ mýþ; böy le si de va sa bi - na lar o nun gös ter ge si. Þu u run üs tün de yük se len yük sek bi na lar, þu - ur al tý nýn de rin lik le rin den ge li yor. De rin le me si - ne dim dik a yak ta dün ya; a lýþ ve riþ mer kez le ri, mar ka put la rý, fas fo od ye mek tar zý bu nu gös te - ri yor ve ters yön de bir ta vaf tan ha ber ve ri yor. Ha ni Müs lü man sa de o lur du, ha ni is raf et mez - di? Han gi þa ta fat lý bi na la rýn ar ka sý na sak lan dý sa - de lik, han gi mar ka lar sa týn al dý ik ti sa dý? Sa ray lar - la na sýl su nu lur sa de lik, kom þu dan ha be rin var mý Kral E fen di? Fi lis tin den, I rak tan, Af ga nis - tan dan, Su dan dan Da ha sa ya lým mý? Ya biz ler, kalp le ri mi zin, ha ne le ri mi zin, iþ yer le - ri mi zin kra lý de ðil mi yiz? Kom þu suz mu ya þý yo - ruz? Na sýl hük me di yo ruz so rum lu ol duk la rý mý za, na sýl dav ra ný yo ruz kom þu la rý mý za? Si yah sa de lik var mý ü ze ri miz de, e vi miz de, iþ - ye ri miz de? Si ya hî nu ru kal bi mi ze, e vi mi ze, iþ - ye ri mi ze, kom þu la rý mý za, þeh ri mi ze ta þý ya mý - yor sak ne di ye gel dik bu ra la ra? Ger çek te han gi kýb le et ra fýn da ta vaf e di yo ruz? Bu so ru et ra fýn da ta vaf et me ye de ðer, hem de her gün, her sa at VUSLAT ÝÇEREN AYRILIK Mes cid- i Ha ram a ilk gir di ði ka pý dan 1 no lu Ab dü la ziz Ka pý - sý son de fa gir di. Sa - bah na ma zýn dan son - ra son kez ta vaf yap tý. Ýlk kar þý laþ tý ðý ye re çok ya kýn bir yer de dur du, duâ el ler le o na sa rýl dý. Ýlk gör dü ðün de yap tý ðý du â yý ye ni den ye ni le di. Ýlk kar þý laþ ma da ya - þa dý ðý yo ðun hüz nü ya - þa ma dý, hü zün den zi ya - de sü ru ra ya kýn bir hal var dý ü ze rin de. Gö rüþ - müþ ler, ta vaf la bir bir le ri - ne ya kýn laþ mýþ, fi rak i le vus lat a ra sýn da za ma ný ve me kâ ný a þan sað lam köp - rü ler kur muþ lar dý. Yer yü zü Mes cit se Kâ be nin göl ge si her ye re e ri - þir di, her yön den de o na u la þý la bi lir di. Hem ye ni den bu luþ ma, ye ni den gö rüþ me, ye ni den du â el ler le bir - bi ri ne tu tun ma ü mit le ri var dý i çin de. De ðil mi ki i - kiz ler bir bir le ri ne ka vuþ muþ lar; bun dan son ra ay rý - lýk, bun dan son ra gö rü þe me me yok ar týk. Her nes - ne de, her ha di se de Kâ be ha ki ka ti ni gö re bi lir, her þe n den hik met ta vaf lar ya pa bi lir di, yap ma lýy dý. E vi ni mes ci de ben zet me liy di her þey den ön ce. On dan ön ce kalp e vi ni ta di lat tan ge çir me li, ya lý - tým la rý ye ni le me li, pen ce re le ri, ka pý la rý, ba ca la rý kon trol et me li, du var la rý ek ko lon lar la güç len dir - me li, te me li sað lam laþ týr ma lýy dý. A dým la rý ný ha ki kat ta va fý ni ye ti ve gay re ti i çin - de at ma lý, ba kýþ la rý Kâ be ye ba kar gi bi hik met a - ra ma lý, zih ni, kal bi, la ti fe le ri ha ki kat ta va fý ný sür - dür me liy di. Mes cid-i Ha ram da Kâ be kar þý sýn day mýþ gi bi Kâ be den da ha e hem mi yet li mü min kal bi kýr - ma ma lý, boþ iþ ler den, ma la ya ni söz ler den, an - lam sýz ko nuþ ma lar dan u zak dur ma lýy dý. Gez gin mün ze vi lik te müz min leþ me liy di. Ca - mi le re, mes cit le re da ha sýk uð ra ma lý, on lar da da ha u zun kal ma lýy dý. Ta vaf ta o ku du ðu duâ ve sû re le ri o ku ya rak bir ne vî has ret gi der me - liy di Kâ be i le. Yok sa za ma nýn o ke si tin de kal mýþ bir um re, ha ya týn di ðer za man la rý na ve ka re - le ri ne ta þýn maz, o nun öð re ti si iç sel leþ ti ri - le rek ha le yan sý týl maz sa; ih ra ma gir mek, ta vaf et mek, sa y yap mak bâ tý na iþ le mez za hir de ka lýr. HÝCRETÝ HÝSSETMEK Kâ be ye gel di ðin de ilk kýl dý ðý na maz sa - bah na ma zýy dý, ay rý - lýr ken kýl dý ðý na maz da sa bah na ma zý. Son ta va fý ný yap tý, o te le gi dip eþ ya la rý ný ha - zýr la dý, öð le ye doð ru Mek ke den ay rýl dý - lar. Yol lar Me di - ne ye gös te ri yor du. Me di ne ki hic ret e di len yer, Me di ne ki mu ha ci ri ku cak la yan en sar, Me di ne ki ku ru la - cak bir me de ni ye tin çe kir dek þeh ri. Re sul- i Ek rem (asm), E bu Be kir Sýd dýk (ra) i le bu me sa fe yi yak la þýk 12 gün de ka tet miþ ti. Hz. A li (ra) ya yan ve yal nýz hic ret et miþ ti. A yak la rý da ya ra i çin - de kal mýþ tý. Reh ber-i Ek mel e (asm) Ku ba da ye tiþ ti - ðin de Duâ-ý Ne be vi ye ye maz har ol muþ tu da öy le i - yi leþ miþ ti a yak la rý. Biz se kli ma lý o to büs te, tek yön lü üç þe rit li yol da, ya ný mýz da su, yi ye cek, ol du ðu hal de 6 sa at te Me di - ne ye va rý yo ruz. Ar ka mýz da düþ man kor ku su ol ma - dan, ya ka lan ma iþ ken ce gör me en di þe si ta þý ma dan Mek ke fet he dil di ðin de hic ret fi i len bit ti, ni ye - ten var ar týk. Rec me dil miþ þey tan sa ðý mýz dan, so lu muz dan, ö nü müz den, ar ka mýz dan vaz geç mez ve terk et - mez þe kil de ves ve se ok la rý ný at tý ðý sü re ce hic ret ha re kâ tý, ci hat aþ kýy la sü re cek. Ne fis sin si si i le yap tý ðý giz li an laþ ma ge re ði i man þeh ri kalp Mek - ke si ni i çer den yýk ma ya ça lýþ ma sýn dan ge ri dön - me ye ce ði ne gö re, hic ret de bit me ye cek. Ci had ru huy la en sar dü þün ce si ve his si ya tý - na hic ret et me li de ðil mi yiz? Ý çi mi zin bir ya ný müþ rik le rin kon tro lün de ki Mek ke, di ðer ya - ný i mâ nî ta výr la ra ku cak aç mýþ, se ki ne i le sa - ran Me di ne. Bit me yen yol cu luk, sön me yen ci had, son bul ma yan hic ret... Ci had ru hu ta þý yan lar hic ret e de bi lir. Ö nem li bir sa vaþ dö nü þü "kü çük ci haddan bü yük ci ha - da gi di yo ruz" di yen Re sul-i Ek - rem (asm) na sýl bir ci - ha da ça ðý rý yor biz - le re? Bu nu iç sel - leþ tir sek hic ret ha ki ka ti ni id rak e der, kli ma lý o to - büs lerde bi le hic re tin göl ge si ni his se de bi li riz. MEDÝNE'NÝN KARÞILAYIÞI Sü rur, se ki ne, sa kin lik le kar þý la dý Me di ne. Öz gür - lük, ra hat lýk ve e min lik his si ve ri yor Me di ne-i Mü - nev ve re. En sar ku cak la yý cý lý ðý ve sý cak lý ðý mi ras kal - mýþ bu þeh re. Ge len le ri mu ha cir e da sýy la kar þý lý yor, sev gi bað rýn da mu hab bet le sý ký ca sý ký yor. San ki e vi niz de si niz, san ki bu þe hir de da ha ön - ce ya þa mýþ sý nýz; hiç ya ban cý lýk ve yal nýz lýk çek - mi yor su nuz. Ne be vî Nur (asm) þeh ri, i çi ni zin þeh ri ni ku - þat mýþ; siz þe hir den mem nun su nuz, þe hir siz - den. Psi ko lo ji niz ra hat lý yor, a da le le ri niz gev þi - yor, dü þün ce taþ la rý nýz ye ri ne o tu ru yor, duy gu - la rý nýz du ru lu yor. Hýrs yok, te lâþ yok, a ce le ci lik yok; her þey den ge sin de ve yö rün ge sin de a ký yor. Ýç ve dýþ ni zam sað lan mýþ san ki. Ý ba det et me nin, u bu di yet so lu ma nýn, du â duâ ar þa yük sel me nin tam ye ri ve za ma ný. Pey gam ber-i Zî þan E fen di mi ze (asm) ho ca eþ - li ðin de duâ e di yor, sa lâ vat ge ti ri yor, gön de ri len duâ la rý, sa lâ vat la rý, se lâm la rý, Ya sin le ri, ha tim le - ri tak dim e di yo ruz. Ak þam na ma zý ný kýl mýþ, Kub be-i Had ra nýn ö nün de top lan mý þýz. Bi raz son ra Cen net bah çe sin de Min be ri i le e vi a ra sý na maz ký la ca ðýz. Ön ce ta hiy ya tü'l-mes cid, son ra þü kür na ma zý ký lý yo ruz. Ne ka dar þü kür na ma zý ký lýn sa az dýr. Sa ya ma - ya ca ðý mýz ni met le re sa ya ma ya ca ðý mýz ka dar na maz kýl ma lý yýz ki þük re ve ham de bir neb ze yak laþ mýþ o la lým. Bu na gü cü müz yet mez, þü kür e de me ye ce ði mi zin id ra ki ve bü tün þü kür e den le rin þük rü nü tak dim ni ye tiy le te sel li bu lu yo ruz. O ka dar ka la ba lýk ki Cen net Bah çe si o ra ya u laþ mak zor, o tu ra cak yer bul mak güç, na - maz ký la bil mek i çin sa býr i le bek le mek ge re - ki yor. Ni ha ye tin de bir yer bu lu yor na maz ký lý yor su nuz. Son ra sýn da Re sul-i Ek rem (asm), Hz E bu Be kir (ra), Hz Ö mer in (ra) ka bir-i þe rif le ri ö nün den du a lar, sa lâ vat lar, se lam lar la sý ra i le ge çi yor su nuz. Uð ru na kâ i nat ya ra tý lan Kud sî Ne bi nin ö nün de si - niz, ne ya pa ca ðý ný zý, na sýl du â e de ce ði ni zi þa þý rý yor, te lâþ i çin de ka lý yor su nuz. Çok su - suz bi ri nin rah met çeþ me le ri nin bir an da a çý lý þýn da duy du ðu hay ret, haþ - yet, te lâþ, he ye can gi bi bir þey his se di len. Bi raz son ra yat sý e za ný o ku na cak, þim di na - maz vak ti. UHUD Bu gün Me di ne de ki zi ya ret yer le ri ge zil di. Ýlk du rak U hud i di. U hud bi zi, biz U hu d u se ve riz bu yu ru yor Fah r-i Kâ i nat (asm) O nun sev di ði ni biz de se ve riz, o nun sev di ði bi zi de se ver in þâal - lah. Çok hik met ve ha ki kat ba rýn dý ran bir sa vaþ, U hud Sa va þý. Ne bi-i Zi þan (asm) þe hir de ka lýp Ku reyþli le ri kar þý la ma gö rü þün de i di, fa kat ya pý lan is ti þa re ve a lý nan ka rar o nun la ay ný gö rüþ te de ðil - di. Zýr hý ný giy di, ký lý cý ný ku þan dý; düþ man þeh rin dý þýn da kar þý la na cak tý. Ay neyn te pe si ne koy du ðu 50 ci va rýn da ok çu ya, sa va þýn sey ri ne o lur sa ol sun te pe yi terk et me me le ri ni ta li ma tý ný ver di. Baþ lan gýç ta Müs lü man la rýn ga lip gel me si, ok çu - la rýn 40 ka dar ye ri ni terk et me si ve ga li bi yet yö - nü nün Ku reyþ e kay ma sý; iç dün ya lar da na sýl bir ib - ret çað rý þým lar u yan dý rý yor, ne fis le o lan sa vaþ ta na - sýl tak tik ler ve ri yor, ký ya me te ka dar ge le cek Müs lü - man la ra na sýl bir ör nek lik teþ kil e di yor? Pey gam be ri mi zin (asm) di þi ký rý lý yor, dü þü - yor, kal ký yor, yü zü ne zýr hýn i ki de mi ri ba tý yor; â lem le rin nu run dan ya ra týl dý ðý, â lem le re rah - met o la rak gön de ri len kul Pey gam ber kul luk zev ki ni ne gü zel su nu yor, biz ga ni met düþ kün - le ri ne, biz zevk pe rest le re. Kul lu ðu i le if ti har e - den Yü ce Ne bi (asm) a cý i çi yor, ke der yu dum lu - yor, ýz tý rap so lu yor. Bi ze baþ ka na sýl ör nek ve reh ber o lur du, biz o nu baþ ka na sýl an lar dýk? Baþ tan so na se ra pa ib ret ve hik met do lu bir sa vaþ tan ha ki kat ga ni met le ri ni el de et mek i çin çok ça dü þün me li, id rak sý nýr la rý ný aþ ma gay re ti i çin de ol ma lý de ðil mi yiz? Dað gi bi ha ki kat kar þý mýz da du ru yor; kü çük id ra ki miz le on dan ne ka dar ib ret taþ la rý a lýr sak þey ta ný rec met me de, nef si miz le o lan sa vaþ ta, sa - va þýn sey ri ni ga li bi yete dön dü re bi li riz. 70 sa ha be þe hit ol muþ bu sa vaþ ta. Þe hit le rin e fen di si Hz. Ham za (ra) bu ra da, Mus ab bin U - meyr, Ab dul lah ib ni Çahþ la ya kýn ya ký na. Di ðer þe hit le rin i ki, ü çü bir kab re def ne dil miþ. Öy le ki Fahr-ý Â lem (asm) za man za man bu ra ya ge lir on la rý se lâm lar, du â e der miþ. De fa lar ca da ða bak tý, zih ni nin dek lan þö rü sü - rek li ça lýþ tý, çek ti ði sû ret le ri ru hu nun bel le ði ne ta þý dý. Zih nen ve kal ben U hud ve þe hit le ri ni zi - ya ret et me yi dü þü nü yor du, Ne be vî sün ne ti böy - le ya pa bi lir di bel ki de. Se lâm ol sun U hud Þe hit le ri ne, bin ler ve mil - yon lar ke re se lâm. NÝJERYA DAN SONRA CEZAYÝR Kâ be de Ni jer ya lý Os man i le ta nýþ mýþ tý, Me di - ne de Ned jo u a El ha di i le. Bi raz Ýn gi liz ce, bi raz A rap ça, bi raz i þa ret çe bir þe kil de an laþ tý lar. Ke li - me ler den ö te kalp ten ko nuþ tu lar; harf siz ve ses - siz, de rin ve et ki le yi ci. Te le fo nunu ver di El ha di, mem le ke ti ne dâ vet et ti. Os man a tes bi hat he di ye et miþ ti, El ha di ye Cev þen. He ye ca nýn dan a ya ða kalk tý sa rýl dý, Cev þe - ni öp tü ba þý na koy du. Sa bah na ma zýn da gö rün ce he men ya ný na gel di. Hal leþ ti ler, ha týr lar sor du lar; sü rur so lu du lar, mu hab bet iç ti ler. Dost luk bað la rý kalp ler den ký t'a la rý sar dý, i ma nýn bir leþ ti ri ci li ði ve bü tün leþ ti ri ci li ðin de bu luþ tu lar. Af ri ka nýn bu sý ra lar duâ ya çok ih ti ya cý var. Ni jer - ya Os man ýn þah sýn da tes bi hat, Ce za yir El ha di nin þah sýn da Cev þen o ku yor in þâal lah. Tu nus ta baþ la - yan böl ge ye ya yý lan ha di se ler kar deþ ka ný dö kül me - den, dâ hil de ki a sa yi þi boz ma dan ve za lim le re fýr sat ver me den sü kû net le a da let li bir þe kil de çö zü lür in - þa al lah. Mý sýr Ýs lâmýn ze ki bir mah du mu di yor as rýn þef kat li ta bi bi. Mek te bin de ki ted ri sa tý ný ta mam la dý - ðýn da ký t'a nýn ba þý na ge çe cek, Ýs lâm san cak tar lý ðý ný ya pa cak. Ya þa nan sý kýn tý lar o nun ha ber ci si ol ma - sýn? Ke za di ðer ký ta lar da san cak tar la rý ný bek li yor. SONUÇ NÝYETÝNE Gör dük le ri, duy duk la rý, his set tik le ri bun lar - dan i ba ret de ðil el bet. Kâ be ye her ba kýþ fark lý an lam i fa de et ti ði gi bi her ki þi i çin de de ði þik mâ nâ i fa de et ti ði va ki. An la týl ma sý zor o la ný ke li - me ka bý na sý ðýþ tý rýp sun mak; güç iþ ler den. Gör - dük le ri, his set tik le ri; kul i le Rab bi a ra sýn da ki bir sýr, bu sýr her kes i çin ge çer li bir du rum. Kâ be kar þý sýn da du ran, ta vaf e den her bir mü' min Rab bi nin kur bi ye ti ni his se der, Ona o - lan ya kýn lý ðý ný du yum sar. Aðý r lý kla rý ný a tar, en - di þe le ri ni da ðý týr, te vek kü le sa rý lýr, it mi nan-ý kal be yak la þýr; kalp bit me sin is ter, a kýl te fek kü re doy maz, lâ ti fe le rin iþ ta hý ka pan maz, be den se yo ru lur, yo rul dun, dur der ne fis. Þe kil ler den, sem bol ler den ha ki ka te geç mek, yap tý ðý fi il le re ruh kat mak, a me lin ru hu ni yet, ni ye tin ru hu ih - lâs i le dol mak ve ih lâs ü ze re sa da kat ve is ti - ka met le yü rü mek; yer yü zü ta vaf e di le si yer, her ne fes u bu di yet za ma ný, her me kân um re se ya ha ti. Bu nu ba þa ra bil mek, bun da ký va ma er mek, gün lük ha yat ta bu nun pra ti ði ni yap mak me se le. Bun da mu vaf fak ol ma yý kalp le rin ve Kâ - be nin Rab bin den ni yaz e di yo ruz. Rah man, um re ta ze li ði ni, zem zem be re ke ti ni, hur ma lez ze ti ni; i çi miz de, dý þý mýz da, i þi miz de da im kýl sýn, ve si le o lan lar dan e be den ra zý ol sun. SON 13 DÝZÝ 4 HÜSEYÝN EREN Uðruna kâinat yaratýlan Kudsî Nebî nin önündesiniz, ne yapacaðýnýzý, nasýl duâ edeceðinizi þaþýrýyor, telâþ içinde kalýyorsunuz. Çok susuz birinin rahmet çeþmelerinin bir anda açýlýþýnda duyduðu hayret, haþyet, telâþ, heyecan gibi bir þey hissedilen. Ýçe ve derine yolculuktur U M R E

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR ARDA: G.SARAY ANLAÞIRSA ATLETÝCO MADRÝD'E GÝDERÝM MÝL LÝ FUT BOL CU, AV RU PA'DA FUT BOL OY NA MAK ÝS TÝ YO RUM VE HE DEF LE RÝM DOÐ RUL TU - SUN DA GÝT MEK ÝS TÝ YO RUM. BU RA DA YIP RAN DI ÐIM VE KO RU NA MA DI ÐIM ÇOK A ÞÝ KAR DE DÝ. TÜRKÝYE'DE EN ÝYÝ YABANCI ALEX GALATASARAY kap ta ný Ar da Tu ran, Tür ki ye li gin de en be ðen di ði yer li o - yun cu nun Trab zons por lu Sel çuk Ý nan, ya ban cý fut bol cu nun i se Fe ner bah çe li A lex De So u za ol du ðu nu söy le di. Ö - zel lik le A lex i çin öv gü do lu söz ler kul la - nan Ar da, ''A lex ze ki, ça buk, o yu nu çok i yi o ku yan, ta ma mýy la Tür ki ye li gi - ni çöz müþ, çok üst dü zey vu ruþ la ra sa hip o lan komp le bir fut bol cu. Kýy - me ti bi lin me li, öð re nil me li" dedi. SEMÝH'LE BÝRLÝKTE OYNAMAK ÝSTERÝM ARDA Turan Ha mit Al týn top da çok i yi fut bol cu dur. Türk Mil li Ta ký - mý'nda oy na ma sa en i yi yer ler de o la cak Türk fut bol cu dur'' i fa de le - ri ni kul lan dý. Ar da, Fe ner bah çe li Se mih Þen türk gi bi bir for vet o - yun cu suy la oy na mak is te di ði ni de di le ge tir di. GA LA TA SA RAY Fut bol Ta ký mý Kap ta ný Ar da Tu ran, ku lü bü nün an laþ ma sý du ru mun da ken di si ni trans fer et mek is te yen Ýs pan ya'nýn At le ti co Mad rid ta ký mý na git mek is te di ði ni söy le di. NTV'de ya yýn la nan ''Fut bol Ak tü el'' prog ra mýn da ko nuk o lan yýl dýz fut bol cu, At le ti co Mad rid Ku lü bü'nün ken di si i çin res mi tek lif te bu lun du ðu nu an la ta rak, ''Ga la ta sa ray Ku lü bü böy le bir tek lif ol du ðu nu Bor sa'ya bil dir di. So nuç ta res mi bir tek lif al dýk, bu nun üs tün de da ha faz la yo rum yap mak art ni yet li lik tir. Böy le bir tek lif var, bu de ðer len di ril me ye a lý na cak týr Ga la ta sa ray'ýn ve be nim men fa at le rim doð rul tu sun da. So nuç ta be nim de ha yal le rim ve he def le rim var. On la ra u la þa bil mek i çin de bir þey ler de ne me li yim. A ma ben Ga la ta sa ray'da oy nu yo rum. 'Bu ra dan kaç mak is ti yor, git mek is ti yor' gi bi bir þey de yok. Ne den kaç mak is te ye yim, ne den git mek is te ye yim?. Ön ce lik her za man Ga la ta sa ray Ku lü bü'nün dür. At le ti co Mad rid i le an la þý lýr sa gi de rim'' di ye ko nuþ tu. ÇABUK DÖNMEK ÝÇÝN ÇALIÞTIM Ga la ta sa ray Ku lü bü'ne kýz gýn ve kýr gýn ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Ar da, ''Ga la ta sa ray Ku lü bü'ne kýz mam, ký rýl mam gi bi bir þey yok. Sev dik le rim çok ü zül dü, be ni en çok yýp ra tan o. So nuç ta 6 ay lýk bir sa kat lýk sü re ci var. Ça buk dö ne bil mek i çin çok uð raþ týk. Ya ni ya pa cak bir þe yim yok. Ý yi oy nar ken, ka za nýr ken 'Ar da ta mam ev la dý mýz' a ma kö tü oy nar ken...'' i fa de le ri ni kul lan dý. KIZMADIM, KÜSMEDÝM Av ru pa'da fut bol oy na mak is te di ði ni an la tan yýl dýz fut bol cu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''Ben Av ru pa'da fut bol oy na mak is ti yo rum ve he def le rim doð rul tu sun da git mek is ti yo rum. A ma bu ra da da yýp ran dý ðým ve ko ru na ma dý ðým çok a þi kar. Ga la ta sa ray ta raf ta rý be ni ýs lýk lar sa, baþ ka þey ler den do la yý be ni e leþ ti rir se bu be nim Kap tan lýk fut bol cu ba ký cý lý ðý de ðil dir. Ben, Sab ri a - ða bey ve Ay han a ða bey i yi kap tan ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Her ar ka da þý mý za yar dým cý ol ma ya ça lý þý yo ruz. Ya ni sa ha da ki ba þa rý sýz lýk i le kap tan - lýk a ra sýn da bir i liþ ki ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. çok að rý ma gi der. Çün kü sev dik le rim bi li yor ki Ga la ta sa ray i çin çok uð ra þý yo rum. E lim den ne ge lir se, o tu rup dü þün mek de bir þey dir, o tu rup dü þü nü yo rum ya ni. Hiç tep ki ol ma ya cak de mi yo rum a ma tep ki le rin þek li, o luþ ma sý, söy le nen þey ler çok ü zü cüy dü. A ma her za man söy lü yo rum ben kýz ma dým, küs me dim. A ma Ga la ta sa ray ca mi a sý nýn ol ma sý ge re ken bu de ðil di. Kol ký rý lýr yen i çin de ka lýr. böy le bir kül tür den gel dik alt ya pý dan. Gel di ði niz yer de ba ký yor su nuz ki ta ma mýy la bir da ðýl mýþ lýk, bir sý kýn tý o luþ tu.'' Ba sýn da hak kýn da ya zý lan la rýn ço ðu nu u mur sa ma dý ðý ný di le ge ti ren Ar da Tu ran, ''Me se la Þan sal Bü yü ka, Rýd van Dil men'i cid di ye a lý yo rum. Ö te ki yo rum lar i çin de 'E vet ya siz de var sý nýz ha yat ta, siz de ko nu þun' di yo rum. A ma ar týk böy le yap ma lý yým. U ka la bir ta výr bel ki a ma ger çek ten sa mi mi ol duk la rý ný dü þün mü yo rum'' de di. Ar da Tu ran, i yi bir ta kým kap ta ný ol du ðu nu dü þün dü ðü nü be lir te rek, þun la rý kay det ti: ÝYÝ BÝR KAPTANIM ''Kap tan lýk fut bol cu ba ký cý lý ðý de ðil dir. Ben, Sab ri a ða bey ve Ay han a ða bey i yi kap tan ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Her ar ka da þý mý za yar dým cý ol ma ya ça lý þý yo ruz. Ya ni sa ha da ki ba þa rý sýz lýk i le kap tan lýk a ra sýn da bir i liþ ki ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Ger çek ten i yi bir kap tan ol du ðu mu dü þü nü yo rum. Ta kým da ki hiç bir ar ka da þým bu gü ne ka dar gi dip yö ne tim ku ru lu na ya da baþ ka ný mý za pa ra sor ma mýþ týr. Pa ra yý ko nu et me miþ tir. '' ADNAN POLAT'A DESTEK Fut bol cu luk ka ri ye ri ni sa rý-kýr mý zý lý for ma al týn da nok ta la ma yý ha yal et ti ði ni an la tan Ar da, ''Ha ya lim Ga la ta sa ray for ma sýy la fut bo lu bý rak mak a ma i yi bir ka ri yer yap mak is ti yo rum. Çok üst dü zey ye te nek le ri min ol du ðu nu dü þün mü yo rum. Çok ça buk, sü rat li de ði lim, a ya ðým çok sert de ðil a ma i yi bir o yun ze ka mýn ol du ðu nu dü þü nü yo rum'' de di. Ga la ta sa ray Ku lü bü'nün Mart a yýn da ya pý lan ma li ge nel ku rul top lan tý sýn da ya þa nan la ra çok ü zül dü ðü nü di le ge ti ren Ar da, ''Ke sin lik le had di me de ðil a ma Ga la ta sa ray baþ ka ný nýn her za man say gý yý hak et ti ði ni dü þü nü yo rum. Bu in san her za man Ga la ta sa ray'ýn i yi li ði i çin uð raþ tý. Ýb ra e di lip de se çim ka ra rý a la ca ðý ný bi li yor dum, 'ge re ke ni ya pa ca ðým' de miþ ti. Ýb ra e dil me ye bi lir a ma o ra da ki, ses ler, tep ki ler, in san la rýn i fa de le ri...ba na öð re ti len Ga la ta sa ray lý lýk bu de ðil dir. Ca mi a ge re ke ni ya pa cak týr, Ad nan Po lat'a ge rek li de ðe ri ve re cek tir'' de ðer len dir me sin de bu lun du. Y G.Saray Telekom'da Kayseri'yi aðýrlýyor GALATASARAY ile Kayserispor, lig tarihinde bugün 32. kez karþý karþýya gelecek. Seyrantepe Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý FIFA hakemi Cüneyt Çakýr yönetecek. Ýki takým arasýnda geçmiþte yapýlan maçlarda sarý-kýrmýzýlý ekibin, Kayserili renktaþýna karþý galibiyet sayýsýnda açýk ara üstünlüðü bulunuyor. Geride kalan 31 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alýrken, 11 maç da berabere sonuçlandý. ''Cim Bom''un toplam 65 golüne, Kayserispor 22 golle yanýt verebildi. Ýki takým arasýnda sezonun ilk yarýsýnda Kayseri'de yapýlan maç 0-0 bitti. SÜPER LÝG 30. HAFTA PROGRAMI Bugün: Karabükspor-Sivasspor (Dr. Necmettin Þeyhoðlu) Bursaspor-Manisaspor (Bursa Atatürk) Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom) 24 Nisan Pazar: Gençlerbirliði-Kasýmpaþa (Ankara 19 Mayýs) Gaziantepspor-MPAntalyaspor (Kamil Ocak) Ýstanbul B. Belediyespor- Ankaragücü ( Olimpiyat) Bucaspor-Fenerbahçe (Ýzmir Atatürk) 25 Nisan Pazartesi: Konyaspor-Beþiktaþ (Konya Atatürk)) BANK ASYA 1. LÝG 24 Nisan Pazar: Denizlispor-Karþýyaka (Denizli Atatürk) Kayseri Erciyesspor-Diyarbakýrspor (Spor Kompleksi ) Altay-Kartalspor (Folkart Altay Alsancak) Akhisar Belediyespor-Boluspor (Akhisar Belediye) Giresunspor-Mersin Ýdmanyurdu (Giresun Atatürk) Orduspor-Samsunspor (Ordu 19 Eylül) Güngören Belediye-Tavþanlý Linyitspor (Yahya Baþ) 25 Nisan Pazartesi: Gaziantep B. Belediyespor-Adanaspor (Kamil Ocak) BEKO BASKETBOL LÝGÝ Bu gün: Mer sin B. Be le di ye si-o YAK Re na ult (E dip Bu ran) MP Trab zons por-er de mir (Trab zon 19 Ma yýs) Türk Te le kom-bor no va Be le di ye si (A ta türk) TO FAÞ&-O lin E dir ne (Bur sa A ta türk) Pý nar Kar þý ya ka-an tal ya B.Be le di ye si (Kar þý ya ka) 24 Ni san Pa zar: E fes Pil sen-fe ner bah çe Ül ker (Si nan Er dem) A li a ða Pet kim Ban vit (EN KA) 25 Ni san Pa zar te si: G.Sa ray C. Crown-Be þik taþ C. Tur ka (Ab di Ý pek çi) EKRANDA BUGÜN Roma-Chevio (TV8) Palermo-Napoli (TV8) Bursaspor-Manisaspor (Lig TV) Valencia-Real Madrid (NTV Spor) Galatasaray-Kayserispor (Lig TV) Brescia-Milan (TV8) Barcelona-Osasuna (NTV Spor) A. Bilbao-R. Sociedad (NTV Spor) F.BAHÇE ÝDMANINI 350 ÇOCUK ÝZLEDÝ FE NER BAH ÇE Fut bol Ta ký mý tek nik ve i da ri kad ro su i le o yun cu lar, dün kü 23 Ni san Ço cuk Bay ra mý'ný, sa bah sa at le rin de Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le ri'ne ge len 350 ço cuk la bir lik te coþ kuy la kut la dý. Sa rý-la ci vert li o yun cu lar la ta ný þan, ha tý ra fo toð ra fý çek ti ren ve im za a lan ço cuk lar i çin te sis ler de çe þit li et kin lik ler dü zen len di. Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le ri'nde ki 23 Ni san coþ ku su bu yýl ço cuk lar la bir lik te fark lý bir þe kil de ya þan dý. Ya rýn dep las man da Bu cas por i le kar þý la þa cak Fe ner bah çe'nin bu gün kü an tren ma ný ön ce sin de, ku lüp spon sor la rýn dan Türk Te le kom'un ço cuk por ta lý ü ye si 150 ço cuk i le ku lü bün Ýs tan bul'da ki çe þit li il köð re tim o kul la rýn dan be lir le di ði 200 ço cuk, te sis le re gel di. Þap ka, ti þört gi bi çe þit li he di ye ler ve ri len, a ra la rýn da ya rýþ ma lar dü zen le nen ço cuk lar, yüz bo ya ma ve jong lör gös te ri le ri gi bi eð len ce li ak ti vi te le rin ya ný sý ra su nu lan ik ram lar la da ne þe le ri ne ne þe kat tý. Küçük çocuklar Yobo, Emre ve Alex'le bol bol hatýra resim çektirdi. BEÞÝKTAÞ'TA 100. GOL HEYECANI ZÝRAAT Tür ki ye Ku pa sý'nda ya rý fi nal de rö vanþ ma çýn da Ga zi an teps por i le 2-2 be ra be re ka lan ve ilk maç ta ki a van ta jýy la fi na le çý kan Be þik taþ'ta dal ya he ye ca ný ya þa ný yor. Bu se zon Spor To to Sü per Lig'in ya ný sý ra U E FA Av ru pa Li gi ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý ol mak ü ze re 3 kul var da bir den mü ca de le e den si yah-be yaz lý e kip, þu a na dek 52 res mi maç ya par ken 95 gol at tý. Lig de 29 maç ta ra kip fi le le re 44 gol bý ra kan Be þik taþ, U E FA Av ru pa Li gi'nde ki 14 mü ca de le de 27 ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda da 9 kar þý laþ ma da 24 gol at tý. Res mi maç lar da top lam 95 gol a tan ''Ka ra Kar tal lar'', ka lan maç lar da 5 gol at tý ðý tak dir de bu se zon res mi kar þý laþ ma lar da 100 gol ba ra jý ný ya ka la ya cak. ÝLK HE DEF KON YAS POR Lig de ge ri de kal sa da Zi ra at Tür ki ye Bu sezon þu ana kadar yaptýðý resmi maçlarda 95 gol atan siyah-beyazlýlar, kalan maçlarda 5 gol daha attýðý takdirde dalya diyecek. Ku pa sý'nda fi na le çýk ma ba þa rý sý gös te ren Be þik taþ'ta ''Dal ya'' i çin ilk he def Kon yas por ma çý o la cak. Sü per Lig'de 25 Ni san Pa zar te si gü nü 30. haf ta da dep las man da Kon yas por i le kar þý kar þý ya ge le cek si yah-be yaz lý e kip, bu kar þý laþ ma da 5 gol at tý ðý tak dir de 100. go lü ne u la þa cak.be þik taþ, bu maç ta bu nu ba þa ra ma ma sý ha lin de dal ya i çin Ga la ta sa ray i - le oy na ya ca ðý der bi ma çýy la bir lik te di ðer kar þý laþ ma la rý bek le ye cek. Be þik taþ'ýn 95 gol at tý ðý se zo nun en gol cü sü þu a na dek Bre zil ya lý fut bol cu Bo bo ol du. Ö zel lik le li gin ilk ya rý sýn da sü rek li þans bu lan Bo bo, bu se zon ta ký mý na top lam 16 gol ka zan dýr dý. Si yah- be yaz lý fut bol cu, lig de 8 gol a tar ken, U - E FA Av ru pa Li gi'nde ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda 4'er gol at tý ve 16 go le u laþ tý. GU TÝ'NÝN GOL LE RÝ PE NAL TI DAN Si yah-be yaz lý e kip te Bo bo'dan son ra en gol cü o yun cu Ýs pan yol yýl dýz Gu ti ol du. Se zon ba þýn da Re al Mad rid'den Be þik taþ'a ge len Gu ti, bu se zon þu a na dek 11 gol a tar ken, bun la rýn 6'sý ný pe nal tý dan at tý. Lig de 7 gol kay de den Ýs pan yol o yun cu, U E FA Av ru pa Li gi'nde 1 ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda da 3 gol se vin ci ya þa dý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 A þý rý að la yan be bek ler de, i le ri de dav ra nýþ bo zuk lu ðu gö rü le bi lir ÇOK að la yan ve uy ku prob le mi o lan be bek - le rin ha yat la rý nýn da ha son ra ki ev re le rin de cid dî dav ra nýþ bo zuk luk la rý gös ter me le ri ih ti ma li nin da ha faz la ol du ðu bil di ril di den 2006 ya ka dar o lan sü re de ya pýl - mýþ ve 17 bin ço cu ðu kap sa yan 22 a raþ týr - ma nýn ve ri le ri ni de ðer len di ren a raþ týr - ma da, að la ma, uy ku ve bes len mey - le, ha ya týn son ra ki ev re le rin de ki prob lem ler a ra sýn da ki bað lan tý ya ba kýl dý. Arc hi ves of Di se a se in Child ho od der gi sin de ya yýn la - nan a raþ týr ma so nu cun da, be - bek ken a þý rý að la yan ço cuk lar - da dik kat ek sik li ði ve hip rak ti - vi te (ADHD), ank si ye te, dep - res yon ve sal dýr gan dav ra nýþ lar gö rül me ris ki nin da ha yük sek ol du ðu be lir len di. War wick Ü ni - ver si te sin den Prof. Di e ter Wol ke, A - þý rý að la ma, uy ku ve bes len me prob lem le ri o lan lar da dav ra nýþ bo zuk luk la rý ris ki nin yüz - de yüz art tý ðý ný söy - le di. Be bek ler de að - la mak çok nor mal an cak ba zý be bek ler ilk 3 ay dan son ra a þý rý de re ce de að la ya - bi li yor lar. An ka ra / a a O kul ön ce si e ði ti min ö ne mi bü yük BURSA Mil lî E ði tim Mü dü rü A til la Gül sar, her ço cu ðun mut la ka o kul ön ce si e ði tim al ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Gül sar, o kul ön ce si e ði tim den so rum lu Þu be Mü dü rü Ne ba hat Sez gin ve ba ðým sýz a na o ku lu mü dür le riy le bir a ra ya gel di. O kul ön ce si e ði ti min in san ha ya týn da ki ö ne - mi ne vur gu ya pan A til la Gül sar, o kul ön ce si e ði tim a lan ço cuk la rýn di ðer le ri ne gö re bir a dým ön de ol du ðu nu i fa de et ti. O kul ön ce si e ði ti min yay gýn laþ tý rýl ma sý ve o kul laþ ma o ra ný nýn en üst dü ze ye çe kil me si ni ar zu et ti ði ni de be lir ten Gül sar, Ço cuk la rý mýz e ði tim ha ya tý na o kul ön ce sin den baþ lý yor. Bu baþ lan gýç ta sev gi nin ö ne mi nin bü yük ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Öð - ren ci le ri mi zin e ði ti min de ki bir ö nem li ko nu da o kul a i le iþ bir li ði dir de di. Bur sa / ci han De ði þen ha va þart la rý sað lý ðý o lum suz et ki li yor ÝLK BA HAR DA I SI NAN HA VA BÝR YAN DAN NE ÞE VE RE REK ÝN SA NI AK TÝF YA - PAR KEN BA ZI ÝN SAN LAR DA Ý SE BA HAR YOR GUN LU ÐU NA SE BEP O LU YOR. UZMAN dok tor Er kan Av cý, yaz mev si mi - nin yak laþ tý ðý þu gün ler de, sü rek li de ði þen ha va þart la rý nýn, in san sað lý ðý ný o lum suz et ki le di ði ni söy le di. Do ruk Sað lýk Gru bu Kar di yo lo ji Uz ma ný Uz. Dr. Er kan Av cý, Ýlk ba har da can la nan do ða ve ý sý nan ha va bir yan dan ne þe ve he ye can ve re rek in sa ný ak tif ya par ken ba zý in san lar da ba har yor - gun lu ðu na ne den o lu yor de di. Ha va la rýn ý sýn ma sýy la bir çok ki þi de hal siz lik, is tek siz - lik, ek lem að rý la rý, uy ku is te ði, yor gun luk gi bi þi kâ yet le rin gö rül dü ðü nü be lir ten Dr. Av cý þun la rý söy le di: Bu dö ne min a þýl ma - sýn da B vi ta min le ri ve an ti ok si dan vi ta - min ler den zen gin seb ze ve mey ve ler vü cu - da ya rar lý dýr. Dün ya Sað lýk Ör gü tü gün de 5 por si yon seb ze ve ya mey ve tü ke til me si ni ö ner mek te dir. Dü zen li uy ku, ye ter li ve den ge li bes len me ba ðý þýk lýk sis te mi nin güç lü ol ma sý i çin ge rek li dir. Bu nun i çin de çið ve ya piþ miþ o la rak bol seb ze ve mey ve tü ke til me si ö nem li dir. Ö zel lik le an ti ok si - dan vi ta min ler o lan A ve C vi ta mi nin den zen gin seb ze ve mey ve le rin tü ke til me si me ta bo liz ma mý zýn güç len me si, has ta lýk la - ra kar þý di ren cin art tý rýl ma sýn da et ki li dir. KALP Ý ÇÝN SPOR YA PIN Spo run dü zen li ya pýl dý ðý tak dir de kalp sað lý ðý a çý sýn dan ya rar lý ol du ðu nu kay de - Düzenli bir þekilde yapýlan spor kalp saðlýðý açýsýndan faydalý. den Dr. Er kan Av cý, Ki lo kay bý ný sað la - ma sý, kan ba sýn cý kon tro lü nü ko lay laþ - týr ma sý, di ya bet te kan þe ke ri kon tro lü - nü i yi leþ tir me si, kan li pid le ri ni o lum lu o la rak et ki le me si kalp-da mar sað lý ðý a - çý sýn dan ya rar lý et ki ler dir. Ya ni dü zen li GÜN DE 30 DA KÝ KA YÜ RÜ YÜÞ BAHAR ay la rýn da spor yap ma nýn ö - nem li ol du ðu nun al tý ný çi zen Dr. Av cý, Ha va la rýn ý sýn ma - sýy la bir lik te fi zik sel ak ti vi te o la nak la rý da art mak ta dýr. Her gün dü zen li o la rak ya pý lan 30 da ki ka lýk bir yü rü yüþ, vü cut a ðýr lý ðý nýn den ge - len me si ne, ke mik sað lý ðý nýn ko run - ma sý ve ge liþ ti ril - me si ne yar dým cý o - lur de di. eg zer siz si zi kalp has ta lýk la rý ve kalp kri zi, yük sek kan ba sýn cý, kö tü ko les te - rol yük sek li ði ve i yi ko les te ro lün dü þük - lü ðü, ki lo faz la lý ðý ve þiþ man lýk, þe ker has ta lý ðý gi bi has ta lýk lar dan ko rur di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han UZMANLAR YAÞLILARI ÝKAZ EDÝYOR Kal si yum tak vi ye sin de kalp kri zi ve felç ris ki YAÞ LI LA RIN ke mik ký rýl ma la rý na kar þý kal si yum ha pý al ma sý nýn, kalp kri zi ve felç ris ki ni beþ te bir o ra - nýn da art týr dý ðý bil di ril di. Bri tish Me di cal Jo ur nal ta ra fýn dan ya yýn - la nan ye ni bir a raþ týr ma, kal si yum tak vi ye si nin D vi ta mi niy le bir lik te a lýn sa bi le kalp da mar has ta lýk la rý - na ya ka lan ma ris ki ni art týr dý ðý ný gös ter di. Ye ni Ze lan da da ki A uck - land Ü ni ver si te si i le A ber de en Ü - ni ver si te si a raþ týr ma cý la rý, me no - poz da ki ka dýn la rýn göz lem len di ði Ka dýn Sað lýk Gi ri þi mi nin 16 bin ka dýn la il gi li ve ri le ri ni de ðer len dir - di. A raþ týr ma da, gün de bir gram kal si yum la 0,01 mi lig ram D vi ta - mi ni a lan lar da 7 yýl son ra kalp kri - zi ge çir me ris ki nin yüz de 21 art tý - ðý be lir len di. Bu ki þi le rin felç ge - çir me ris ki nin de yüz de 20 art tý ðý gö rül dü. Ay ný e ki bin ge çen Tem - muz da yap tý ðý bir baþ ka a raþ týr - ma da da sa de ce kal si yum ha pý al - ma nýn kalp kri zi ve felç ris ki ni yüz de 30 art týr dý ðý sap tan mýþ tý. D vi ta mi ni kal si yu mu em di ði i çin, kal si yum la bir lik te a lýn dý ðýn da söz ko nu su ris ki bir mik tar a zalt sa da or ta dan kal dýr ma dý ðý gö rül dü. Faz la kal si yum kan da se rum kal - si yum se vi ye si nin yük sel me si ne ve bu da da mar tý kan ma la rý na yol a çý yor. An ka ra / a a Pik nik ten pra tik çö züm ler GIDA am ba laj la rý sek tö rü nün ön cü mar ka sý Pik nik, ye ni le nen ü rün le - riy le, pra tik ve za man ka - zan dý ran çö züm ler su na rak, tü ke ti ci - le ri nin ha ya tý ný ko lay laþ tý rý yor. Pik nik in ü rün ga mýn da yer a - lan Pik nik Buz - do la bý Po þe ti, Pik nik Ki lit li Po - þet, Pik nik A lü min - yum Fol yo, Pik nik Streç Film, Pik nik Kap Bo ne si, Pik nik Fý - rýn Tor ba sý, Pik nik Yað lý Pi þir me Ka ðý dý, Pik nik Buz Tor ba sý ve Pik - nik Kul lan At El di ven ler ev ha ným - la rý nýn mut fak ta ki en bü yük yar - dým cý nýz o la cak. Üs te lik Pik nik ü - rün le rin de þim di çok a van - taj lý pro mos yon lar var. 1 a det Pik nik Ki lit li Po þet a la na 1 a det Pik nik Buz do la bý Po - þe ti, 1 a det Pik - nik Yað lý Pi þir - me Kâ ðý dý a la na 1 a det Yu mur ta Fýr ça sý be da va. Ay rý - ca 4 a det Pik nik Buz do la - bý Po þe ti a lan 3 a det fi ya tý, 10+4 lü ö zel am ba laj da Pik nik Kul lan At El - di ven a lan 10 lu am ba laj fi ya tý ö dü - yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ken ton Krem Þan ti de bü yük kam pan ya BU ba har Ken ton Krem Þan ti i le çi lek ler çok da ha lez zet li o la cak. Çün kü Ken ton Krem Þan ti, ye ni ö - zel pro mos yo nuy - la % 50 da ha faz la lez zet su nu yor. Trans yað i çer me - yen sað lýk lý for mü - lüy le dik kat çe ken Ken ton Krem Þan ti, çi le ðin ya - ný sý ra, ba har ve yaz mey ve le riy - le ya pý lan sa la ta, tat lý, pas ta ve don dur ma la ra da ke yif ka tý yor. Ken ton un ü rün port fö yün de, krem þan ti nin dý þýn da, ka bart ma to zu, þe - ker li va ni lin, ge le - nek sel Türk tat lý la - rý, pu ding, bit ki sel jö le, pas ta kre ma sý, sý cak i çe cek to zu, pud ra þe ke ri, pi rinç u nu, ka ka o, ni þas ta, kar bo nat ve ba ha - rat ka rý þým la rý da bu lu nu yor. Ýs tan bul Ye ni As ya SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Kömür Ocaðýndan Meclise Ergene den haber aldým; Zonguldak a adam saldým. Yer altýnda çok mâden var; Bu iþlere þaþa-kaldým! SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER MERHAMET HABERÝ Jüri üyeleri birbirinden ilginç ve güzel tasarlanan kuþ yuvalarý arasýnda karar vermekte oldukça zorlanýrken, yarýþmaya katýlan öðrencilere kitap, dereceye girenlere ise dizüstü bilgisayar hediye edildi. Yuvasýz kuþ kalmayacak PENDÝK'TE KUÞLARA YENÝ YUVALAR KAZANDIRMAK ÝÇÝN YARIÞAN ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝ, OLDUKÇA FARKLI TASARIMLARA ÝMZA ATTI. YUVALAR, ÞEHRÝN BÝRÇOK NOKTASINA ASILACAK. HIZLI þe hir leþ me den do la yý de ði þen dün ya da, ta biî ha yat a lan la rý gün geç tik çe a za lý yor. Bu du rum dan da en çok kuþ lar za rar gö rü - yor. Pen dik Be le di ye si de kuþ la ra ye ni yu va lar ka zan - dýr mak i çin si vil top lum ku ru luþ la rý i le bir lik te Kuþ lar Yu va sýz Kal ma sýn ya rýþ ma sý dü zen - le di. Ya rýþ ma sa ye sin de hem kuþ lar yu va - la rý na ka vuþ tu hem de pro je ye ka tý lan ço cuk la rýn ta bi at ve hay van sev gi si pe kiþ ti ril di. Pen dik Be le di ye si, Pen dik Or du lu - lar Der ne ði, Pen dik Çev re ve Kül tür Der ne - ði hýz lý þe hir leþ me se be biy le Pen dik te yu va - sýz ka lan kuþ lar i çin il çe mil lî e ði tim mü dür - lü ðü nün des te ðiy le Kuþ lar Yu va sýz Kal ma - sýn ya rýþ ma sý baþ lat tý. Ýl köð re tim öð ren ci le - ri nin ka týl dý ðý ve ta ma mý ah þap mal ze me - den ya pý lan yu va lar, Pen dik Yu nus Em re Kül tür Mer ke zi nde ser gi len di. Ol duk ça fark lý ta sa rým la rýn yer al dý ðý ya rýþ ma da öð ren ci ler, bü tün hü ner le ri ni ser gi ler ken jü ri ka rar ver mek te ol duk ça zor lan dý. 361 yu va nýn gö rü cü ye çýk tý ðý ser gi de ba zý öð ren ci le rin a de ta sa ray þek lin de kuþ yu va sý in þa et me si ser gi yi ge zen Pen dik li le ri þa þýrt tý. EN AN LAM LI PROG RAM Ya rýþ ma nýn fi na li ne Pen dik Be le di ye Baþ ka ný Ke - nan Þa hin, Pen dik Çev re ve Kül tür Der ne ði Baþ ka ný Mu hit tin Þim þek, Pen dik Or du lu lar Der ne ði Baþ ka ný Sa ba hat tin Ka ya, o kul i - da re ci le ri, öð ren ci ler ve bir çok dâ vet li ka - týl dý. Be le di ye Baþ ka ný Ke nan Þa hin ya rýþ - ma nýn 23 Ni san prog ram la rý i çin de en an - lam lý sý ol du ðu nu i fa de e de rek; Hay van ve ta - bi at sev gi si genç yaþ ta ve ril di ði za man da ha an lam lý ve ba þa rý lý o lu yor. Si vil top lum ku ru - luþ la rý ve be le di ye mi zin or tak ça lýþ ma la rý bu þe kil de sü rer se i na ný yo rum ki kuþ lar yu va sýz kal ma ya cak þek lin de ko nuþ tu. Baþ kan Þa - hin ay rý ca ya rýþ ma ya ka tý lan yu va la rýn þeh rin bir çok nok ta sý na a sý la ca ðý ný da be lirt ti ve ya rýþ - ma ya des tek ve ren her ke se te þek kür et ti. Ay rý ca ya rýþ - ma ya ka tý lan bü tün öð ren ci le re ki tap he di ye e di lir ken de re ce ye gi - ren öð ren ci le re i se di züs tü bil gi sa yar ve ril di. Ýstanbul / Yeni Asya MAHLÛKATA ÞEFKATTE LEZZET VAR Bediüzzaman Said Nursî: Kerem, güzel ve hoþ bir sýfattýr; kerîm olan zât, baþka mükrimlere tefevvuk cihetiyle aldýðý lezzet-i nisbiyeden bin defa daha hoþ bir lezzeti, ikram ettiði adamlarýn telezzüzleriyle, ferahlarýyla alýr. Hem, bir þefkat ve merhamet sahibi, þefkat ettiði mahlûklarýn istirahatleri derecesinde hakikî bir lezzet alýr. Meselâ, bir vâlidenin evlâdýnýn mesûdiyetlerinden ve istirahatlerinden, þefkat vâsýtasýyla aldýðý lezzet, o derece kuvvetlidir ki, onlarýn rahatý için ruhunu fedâ eder derecesine getirir. Hattâ o þefkatin lezzeti, tavuðu, civcivlerini himâye etmek için, arslana saldýrtýr. (Sözler, s. 569) Öðrencinin tasarladýðý çay tabaðýnda 5 adet çerezlik de bulunuyor. Ders te ta sar la dý, pa ten ti ni a lý yor n MA NÝ SA NIN Gör des il çe sin de ki Cum hu ri yet Ýl köð re tim O ku lu 7/B sý ný fý öð ren ci le rin den Es ra Bay ram, Tek no lo ji ve Ta sa rým der si nin Þim di Dü þün me Za ma ný fa a li ye ti çer çe - ve sin de yap tý ðý Beþ Ar tý Bir Çay Ta ba ðý pro je si, Ma ni sa ge ne lin de 200 öð ren ci a ra sýn da ilk ü çe gi rip An ka ra da pa - tent al ma ya hak ka zan dý. Bay ram ýn ta sar la dý ðý ta bak ta, çe - rez koy mak i çin 5 a det göz ve çay bar da ðý bu lu nu yor. Bay - ram, böy le bir ta sa rým ha zýr lar ken mi sa fir le rin çek ti ði sý kýn - tý la rý gö zö nün de bu lun dur du ðu nu be lirt ti. Manisa / cihan Kasadaki paralarý karýncalar yedi! n HÝNDÝSTAN DA karýncalarýn, bir bankada çelik kasa içinde bulunan 10 milyon rupiyi (222 bin dolar) yediði bildirildi. Polis yetkilisi Navnit Rana, Lucknow þehrinin Barabanki kasabasýndaki banka yetkililerinin, kasayý açtýklarýnda kâðýt paralarýn karýncalar tarafýndan tahrip edilmiþ olduðunu gördüklerini söyledi. Karýncalarýn geçmiþte bankadaki mobilyalara ve kâðýt belgelere hasar verdiklerini belirten Rana, ancak Ocak ayýnda çelik kasaya konan para destelerini karýncalarýn nasýl kemirdiklerini araþtýracaklarýný söyledi. Lucknow / aa Al man ya da si ga ra ya sa ðý na de vam n AL MAN Fe de ral A na ya sa Mah ke me si si ga ra iç me yen le ri ko ru ma ya sa sý hak kýn da ya pý lan þi kâ ye ti, bu ya sa nýn a na - ya sa ya ters düþ me di ði ge rek çe siy le ge ri çe vir di ði bil di ril di. Ka tý si ga ra ya sa ðý gas tro no mi sek tö rün de fa a li yet gös te ren ka pa lý me kân lar da uy gu la ný yor. Ha kim ler, si ga ra iç me yen - le rin si ga ra du ma nýn dan do la yý her ha lü kâr da sað lýk teh di - di al týn da o la ca ðý ný ve bu nun o ran tý sýz ol du ðu nu a çýk la dý. Ha kim ler ay rý ca, iþ let me ci le rin uy gu la may la mes le ðe mü - da ha le e dil di ði þi kâ ye ti ni de ya sa ya i ti raz i çin bir se bep o - la rak ka bul et me di. Ka ra ra gö re ya sa ko yu cu, bu þe kil de a - na ya sal ko ru ma gö re vi ni ye ri ne ge tir di ve bu ko nu da ka - mu ya ra rý ný gö zet ti. Bav ye ra da halk oy la ma sýy la a lý nan ka tý si ga ra ya sa ðýy la e ya let te ki mi sa fir ha ne ler, res to ran lar gi bi ka pa lý me kân lar da si ga ra i çi le mi yor. Münih / cihan Ý mam dan Kut sal E ma net ler Ser gi si SAM SUN UN Baf ra il çe sin de Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da bir ca mi i ma mý ta ra - fýn dan a çý lan Kut sal E ma net ler Fo toð raf Ser gi si va tan daþ la rý mem nun et ti. Ke mal - pa þa Ma hal le si Ka þýk çý Ý yi gün Ca mii i mam ha ti bi Ni ya zi Gev rek ta ra fýn dan or ga ni ze e di len fo toð raf ser gi si ne ca mi ce ma a ti yo ðun il gi gös ter di. Baf ra da ilk de fa böy le bir or ga ni zas yon ger çek leþ tir dik le ri ni be lir ten Gev rek, Baf ra nýn ma hal le, köy ve bel de le - rin den çok sa yý da va tan daþýn ser gi yi zi ya ret et ti ði ni söy le di. Samsun / cihan Gül nar da 15 mil yon sa lât-ü se lâm MER SÝN ÝN Gül nar il çe sin de A nay pa za rý E ði tim Kül tür Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði ta ra fýn - dan Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le Pey gam - ber E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) i çin 99 ha tim ve 15 mil yon sa lât-ü se lâm hat mi nin du â sý i çin prog - ram dü zen len di. Be le di ye dü ðün sa lo nun da dü zen le - nen prog ra ma il çe ye bað lý bel de ve köy ler den bi ni aþ kýn pey gam ber a þý ðý va tan daþ ka týl dý. Sa lo na sýð - ma yan va tan daþ lar sa at ler ce prog ra mý a yak ta din le - di. Ýs tik lâl Mar þý nýn o kun ma sý Kur ân-ý Ke rim ti lâ - ve ti i le baþ la yan prog ram da Pey gam ber E fen di miz (asm) i çin ya pý lan þi ir ve kom po zis yon da lýn da bi rin - ci ge len öð ren ci le re ö dül le ri ve ril di. Mersin / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı