Devletlerin akdettikleri anlaşmaların iç hukuka mal edilmesi konusunda iki sistem mevcuttur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devletlerin akdettikleri anlaşmaların iç hukuka mal edilmesi konusunda iki sistem mevcuttur:"

Transkript

1 ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİ ANLAŞMALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE İÇ HUKUK KARŞISINDAKİ DURUMU İLE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ Derleyen Yrd.Doç.Dr.Özgür BİYAN

2 A. VERGİ ANLAŞMALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE İÇ HUKUK KARŞISINDAKİ DURUMU 1. VERGİ ANLAŞMALARININ YAPILMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ a. Uluslararası Hukuk Açısından Anlaşma Yapılması En geniş anlamıyla, anlaşma metninin oluşturulup kesinleşmesi, anlaşmanın bağlayıcılık kazanması için gerekli işlemlerin yapılması ve anlaşmaların hüküm doğurmasını sağlayacak biçimsel bir takım işlemlerin tamamlanması anlaşmanın yapılması olarak tanımlanabilir. Anlaşmalar, bir tek uluslararası hukuk kişileri arasında yapılabilmektedir. Uluslararası hukuk, devletler bakımından, anlaşma yapmaya yetkili organın saptanmasını iç hukuka bırakmakta, dolayısıyla, bu organlar ve bunların yetkilerini kullanış biçimi her devletin Anayasasında belirlenmektedir. Anlaşmaların yapılışı ilk olarak anlaşma metninin oluşturulması ve kesinleştirilmesi aşaması ile başlamaktadır. Anlaşma yapmaya yetkili kişiler, anlaşma metnini saptamak amacıyla görüşmeler yapmakta ve bu görüşmeler sonunda belirlenen metni kabul ederek, içeriğini kesinleştirmektedirler. Anlaşma metninin kesinleşmesi, eğer taraflar başka bir yöntem üzerinde karara varmamışlarsa, taraf temsilcilerinin imzası veya parafı ile gerçekleşmektedir. Metni kesinleşen anlaşmaların bağlayıcı güç kazanması, tarafların bağlanma iradelerini açıklayan yetkili devlet organlarının anayasaya uygun olarak, anlaşmayı resmen uygun bulmaları ve kabul etmeleri yoluyla olmaktadır. Anlaşmaların uluslararası hukukta geçerliliği, tarafların iç hukuklarındaki kurallara ve yönteme göre onaylanmış olmalarına bağlıdır. Devletlerin iç hukuklarında onay yetkisinin düzenlenmesi üç şekilde söz konusu olabilmektedir. Onaylama yetkisi sadece yürütme organına veya sadece yasama organına verilebilmekte, ya da yürütme ve yasama organları arasında paylaştırılmaktadır. Bu son sistemde, onay, iki organın ayrı ayrı iki işlem yapmasına bağlanmaktadır. Anlaşmaların uluslararası hukukta yürürlüğe girmesi ya anlaşmanın ilgili hükümlerinde öngörülen yöntemlerin ya da tarafların kabul ettikleri yöntemlerin tamamlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede taraflar, yürürlük işlemi olarak kabul edilen işlemin gerçekleştirildiğini diğer tarafa bildirmek durumundadırlar. Dolayısıyla, anlaşma, ayrıca bir yürürlük tarihi kararlaştırılmamışsa, onay belgelerinin karşılıklı olarak değişimi ile yürürlüğe girer. Vergi anlaşmaları da, sınır ötesi işlem ve yatırımlarla ilişkili ulusal vergilendirme yetkilerini sınırlandıran iki egemen devletin irade birleşmesidir. Vergi anlaşmalarının onaylanması ve gerekli bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile birlikte, iki egemen devlet bu anlaşmanın tarafı olmakta ve anlaşma her iki taraf için de bağlayıcı nitelik kazanmaktadır. 2

3 b. İç Hukuk Bakımından Anlaşmaları Yapılması Uluslarararası hukuk açısından geçerlilik kazanan anlaşmaların iç hukuk bakımından geçerliliği, anlaşmaların iç hukuk düzeninin bir parçası haline dönüşmesi ve bir hukuk kaynağı olarak uygulanabilirlik kazanmasıdır. Devletlerin akdettikleri anlaşmaların iç hukuka mal edilmesi konusunda iki sistem mevcuttur: 1. Uluslaslarası anlaşma iç hukuk düzeninde, herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden hüküm doğurabilir (tekçi görüş); 2. Uluslararası anlaşmanın iç hukukta hüküm ifade etmesi ulusal bir işlem aracılığıyla aktarma yapılmasına bağlanabilir (ikici görüş). Anlaşmaların iç hukukta hüküm ifade etmesinin iki ayrı sisteme bağlanmış olması, uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkileri açıklayan iki ayrı görüşe dayandırılmaktadır: "İkici görüş", söz konusu iki hukuk düzenini birbirinden bağımsız, iki ayrı düzen olarak değerlendirmekte, "tekçi görüş" ise, birtakım farklılıklara rağmen, her iki hukuk düzeninin bir bütünün parçaları olduğunu savunmaktadır. İkici görüşün kabulü halinde, bir hukuk düzeninde oluşturulan kuralların, kural nitelikleriyle diğerinde hukuksal etkiler doğurması söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla, bir hukuk düzeninde geçerli olan kuralların ötekinde doğrudan uygulanmasına olanak bulunmamaktadır ve bu kurallardan yararlanılabilmesi için bir düzenden ötekine aktarma yapılması gerekmektedir. Tekçi görüşün kabulü halinde ise, bir hukuk düzeninden diğerine kural aktarması yapılmasına gerek yoktur; çünkü bunlar tek bir hukuk düzeninin parçaları olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda, bu düzenlerden hangisinin diğerine hiyerarşik olarak üstün olacağı meselesine cevap vermek gerekmektedir. Bu görüş çerçevesinde, iç hukukun uluslararası hukuka üstünlüğünü savunanlar olduğu gibi, tersine uluslararası hukukun iç hukuka üstün olduğunu savunanlar da vardır. i. Vergi Anlaşmalarının İç Hukukta Kendiliğinden Hüküm İfade Etmesine Dayalı Sistem Anlaşmaların iç hukukta kendiliğinden hüküm ifade etmesini öngören sistemde, devlet tarafından onaylanan bir anlaşma uluslararası hukukta yürürlüğe girer girmez otomatik olarak iç hukukun parçası haline gelmekte, iç hukukta yürürlük kazanması için ayrı bir aktarma işlemine gereksinim duyulmamaktadır. Bu sistemi uygulayan devletlere örnek olarak ABD gösterilmektedir. ABD Anayasasına göre anlaşmalar, Senatonun 2/3 ünün tavsiye ve uygun bulması ile Başkan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmekte ve bütün Federal 3

4 Devlet yasaları gibi ülkenin üstün hukuk kurallarını oluşturmaktadır (ABD Anayasası, m.ii, ayrım 2; m.vi). Anlaşmanın Başkan tarafından resmen ilan edilmesinin yürürlük bakımından etkisi bulunmamaktadır. Anlaşmaların iç hukukta kendiliğinden hüküm ifade etmesi sistemine bir diğer örnek İsviçre'dir. Bu ülkede de, anlaşmaların onay belgelerinin değişimi ile birlikte, anlaşma kendiliğinden hem devlet organları hem de kişileri bağlayıcı nitelik kazanmaktadır. Hollanda Anayasasına göre ise, anlaşmalar parlamentonun uygun bulması şartına bağlı olarak Kral tarafından onaylanmaktadır. Ancak, parlamentonun uygun bulma işlemine herhangi bir aktarma işlemi niteliğinin yüklenmesini önlemek üzere, anlaşmaların parlamento tarafından onaylansın onaylanmasın ilan edilmekle bağlayıcı kuvvet kazanacakları hükme bağlanmıştır. ii. Vergi Anlaşmalarının İç Hukukta Aktarma Yoluyla Hüküm İfade Etmesine Dayalı Sistem Anlaşmaların iç hukukta aktarma yoluyla hüküm ifade etmesine dayalı sistemde, anlaşma tek başına iç hukukta herhangi bir etki doğurmamakta, bu etkinin yaratılması için bir yasa ile aktarma işleminin yapılmasına gerek duyulmaktadır. Anlaşmaların iç hukuk düzeninde hüküm ifade etmesini sağlayan, sadece bu amaçla kullanılan özel bir aktarma işleminin bulunmadığını da bu noktada belirtmek gerekir. Aktarma işlevi, anlaşmanın akdine yetki veren kanun veya anlaşmanın usulüne göre akdedilmiş bulunduğunu açıklayan yayın işlemi gibi, esasen yapılmakta olan veya başka amaçların gerçekleştirilmesi için de gerekli olabilecek bir takım işlemlere giydirilmektedir. Aktarma işlemine dayalı bu sistemin en belirgin örneği Almanya'dır. Nitekim Almanya Anayasasında, anlaşmaların akdinde Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ancak, siyasal ilişkilerini düzenleyen veya yasama yetkisine giren konulardaki anlaşmalar, yasaları kabule yetkili organların bir yasayla uygun bulmasını veya katılmasını gerektirmektedir. Buradaki uygun bulma yasası iki hukuksal özelliği olan bir işlemdir. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanına anlaşma akdetmek yetkisi veren bir işlem, diğeri ise anlaşma hükmünün iç hukuktaki yürürlüğünü sağlayan bir aktarma işlemidir. İngiltere'de ise, anlaşmaların uluslararası hukukta bağlayıcılık kazanması için parlamentonun onayına veya uygun bulmasına gerek yoktur. Yürütme tarafından akdedilen ve onaylanarak uluslararası hukukta geçerlilik kazanan anlaşma, iç hukukta tek başına hiç bir hüküm ifade etmemektedir. Anlaşmaların iç hukuka mal edilebilmesi için parlamento, ya ilgili anlaşmaya atıfta bulunarak yasa çıkarmakta ya da yürürlükteki yasaları anlaşmaya uygun olarak değiştirmekte veya anlaşma metni bir yasaya eklenmektedir. 4

5 iii. Türkiye Uygulaması Türkiye'de vergi anlaşmalarının yapılışı ve yürürlüğe girişi, diğer uluslararası anlaşma türlerine göre bir fark göstermemektedir. Ülkemizde uluslararası anlaşmalara ilişkin düzenlemelerin kaynağını öncelikle 1982 Anayasasının 90 ve 104 üncü maddeleri ile 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı "Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmalann Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun" ve 5 Mayıs 1969 tarih ve 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" oluşturmaktadır. Anlaşma metninin oluşturulması için yapılan görüşmelere katılacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belirlenmekte; ancak bu kararnameler Resmi Gazetede yayınlanmamaktadır. Türkiye ile diğer devletler arasında yapılacak vergi anlaşmalarının hazırlıklarını yapmak ve görüşmelerini yürütmek Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın görevidir. Ancak, 1173 sayılı yasanın 1 inci maddesi gereği, yabancı devlet temsilcileri ile görüşmelerde bulunma ve anlaşma yapma görevi Dışişleri Bakanlığı'na aittir. Bu Bakanlığın ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapması öngörülmüştür. Bu nedenle, vergi anlaşmalarının görüşmelerinde Maliye Bakanlığının Dışişleri Bakanlığı ile birlikte hareket etmesi gerekir. Devletlerin yetkili temsilcileri arasındaki görüşmelerde belirlenen anlaşma taslağı, bu temsilciler tarafından parafe edilmekte ve daha sonra yetkili temsilciler tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına imzalanmaktadır. Metni kesinleşen anlaşmanın gerek uluslararası hukukta gerekse iç hukukta bağlayıcılık kazanmasına ilişkin usuller anayasal düzenlemelere bağlanmıştır Anayasası'nın uluslararası anlaşmalara ilişkin düzenlemelerinin genel içeriği, anlaşmaların bağlayıcılık kazanması konusunda yasama ve yürütme organları arasında bir yetki dağılımına gidildiğini göstermektedir Anayasası'nın 104 üncü maddesine göre, uluslararası anlaşmaların onaylanması ve yayınlanması yetkisi Cumhurbaşkanına aittir; ancak, anlaşmanın onaydan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması gerekmektedir Anayasası'nın 90 ıncı maddesi ve 244 sayılı yasanın 2 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir yasa ile uygun bulmasına bağlıdır. Anayasal sisteme göre, bütün anlaşmaların TBMM'nce uygun bulma yasasına bağlanması gerekmemektedir. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma 5

6 ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Vergi anlaşmaları ise bu gruba dâhil değildirler, çünkü Türk yasalarına sınırlama getirmektedirler. Vergi anlaşmaları, iki Akit Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştıran ve böylece her bir Akit Devlet bakımından yabancı devlet mukimi veya uyruğu vergi yükümlülerinin elde ettikleri gelirleri vergilendirmeme yükümlülüğü doğuran anlaşmalar olarak ulusal vergilendirme yetkisini sınırlandırmaktadır. Vergi anlaşmaları ulusal yasaların önüne geçerek kimin vergilendirilip kimin vergilendirilmeyeceğini düzenleyen anlaşmalardır Anayasası'nın 73 üncü maddesine göre, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ancak yasayla konulup kaldırılabilir. Dolayısıyla, "bu anlaşmalar Türk kanunlarında değişiklik getirdiği için Anayasanın 90 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre ve bir mali yükümlülüğün kaldırılması niteliğini taşıdığı için 73 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre, ancak kanunla onaylanacaktır". İmzalanmış bir anlaşmanın yasa tasarısının hazırlanması ve TBMM'ne sunulması Dışişleri Bakanlığı'nın görevidir. Dışişleri Bakanlığı'nca Meclise gönderilen yasa tasarısı ve eki anlaşma, Dışişleri Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'na gelmektedir. Genel Kurul da bir bütün olarak oylanan tasarı, anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan bir yasa şeklinde kabul edilir. Onaylanması yasa ile uygun bulunan anlaşma Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile onaylanır. Bakanlar Kurulunca onaylanan anlaşma Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Onay kararnamesi, onaylanan anlaşmanın Türkçe metni ve anlaşmada geçerli olarak belirlenen diğer yabancı dildeki metinlerle birlikte Resmi Gazetede yayınlanır. Dolayısıyla, bir vergi anlaşması ancak bir uygun bulma yasası ile kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanınca onaylanmak suretiyle gerek uluslararası hukuk gerekse iç hukukumuz bakımından geçerlilik kazanmaktadır. Anayasal usulün tamamlanması ile Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve yayınlanan bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için önce onay belgelerinin Akit Devletler arasında değişimi gerekmektedir. Onay belgelerinin hazırlanması ve değişimi Dışişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Vergi anlaşmalarına ilişkin onay belgelerinin değişiminden sonra anlaşmanın hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve uygulamaya başlama tarihi genellikle anlaşma metninde belirlenmektedir. Yürürlük tarihi bu şekilde 6

7 belirlenmeyen anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarih bir Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanmaktadır. Bir uluslararası anlaşma, yürürlük tarihinin belirlenmesine ilişkin kararnamede belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde yasa gücünü kazanmaktadır. 2. VERGİ ANLAŞMALARININ İÇ HUKUK KURALLARI KARŞISINDAKİ KONUMU Anlaşmaların ulusal hukukla ilişkisinin ikinci boyutu, bunların iç hukuk kuralları karşısındaki değeri, yani, iç hukuk kuralı haline dönüşen bir anlaşmanın hükümlerinin, iç hukukta mevcut kurallarla çatışması halinde, uygulama önceliğinin hangi kurala verileceği meselesidir. Bu sorunun cevabı, genel bir ifadeyle, anlaşmaların kaynaklar hiyerarşisindeki yerinde yatmaktadır. - Somutlaştırmak gerekirse, uluslararası hukukta yürürlük kazanarak iç hukuk kuralı haline dönüşen vergi anlaşmaları uygulama bakımından ulusal vergi yasalarından üstün müdür? - Vergi anlaşmalarının kaynaklar hiyerarşisindeki yeri nedir? Vergi anlaşması hükümlerinin iç hukuk hükümleri ile bertaraf edilmesi olanağı var mıdır? - Ulusal vergi yasaları ile vergi anlaşması hükümlerinin çatışması halinde hangi kural öncelikle uygulanacaktır? a. Anayasal Düzenlemeler Dolayısıyla Vergi Anlaşmalarının İç Hukuka Üstünlüğü Uluslararası anlaşmaların iç hukukla değer bakımından ilişkisi meselesinin birinci çözüm yolu, konunun anayasada hükme bağlanmasıdır. Anayasada, ulusal hukukun parçası haline gelen anlaşmaların kaynaklar hiyerarşisinde iç hukuk kurallarının üstünde yer aldığı ve herhangi bir çatışma halinde anlaşma hükümlerinin iç hukuku bertaraf edeceği yolunda bir hüküm bulunduğu takdirde, iç hukuk kuralları ile anlaşma hükümlerinin aşılması yolu tamamen kapanmaktadır. Örneklemek gerekirse, Hollanda Anayasası, Anayasa da dahil olmak üzere yürürlükte bulunan yasaların kendilerinden önce veya sonra akdedilmiş bulunan anlaşmalara aykırı olmaları halinde uygulanmayacaklarını açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla, Hollanda'nın taraf olduğu vergi anlaşmaları, bu ülkedeki uygulama bakımından kendilerinden önce veya sonra çıkarılmış olmalarına bağlı olmaksızın vergi yasalarına üstün kılınmışlardır Fransız Anayasası'nda da benzer düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre, usulüne uygun olarak onaylanan veya uygun bulunan anlaşmalar ilanlarından itibaren yasalardan üstündür. Ancak bu uygulama, karşılıklılık esasına bağlanmıştır. 7

8 b. Anayasal Düzenlemeler Dolayısıyla Vergi Anlaşmalarının İç Hukukla Aynı Seviyede Olması Ülke anayasalarında uluslararası anlaşmaların iç hukuk kurallarına üstün olmaları doğrultusunda bir düzenleme bulunmadığı takdirde iki olasılık söz konusu olmaktadır: Birinci olasılık, anlaşmanın iç hukuka bir yasa ile aktarılması halinde, diğer bütün yasalarla aynı seviyede olmasıdır: Örneğin, Almanya ve İngiltere bu gruba dahil ülkelerdir. İkincisi olasılık ise, anlaşmanın iç hukuka aktarılmasına gerek olmasa bile, anayasada diğer bütün yasalarla eşit seviyede olduklarına dair bir hükmün bulunmasıdır. Bu uygulamanın örneği ise ABD ve İsviçredir. Her iki durumun doğal sonucu, anlaşmaların kendilerinden sonra çıkarılan yasalara üstün sayılmamalarıdır. Anlaşmalar ile yasalar arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde "sonraki kural önceki kuralı bertaraf eder" (lex posterior derogat legi priori) ilkesi uygulanmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası anlaşma kendisinden önce çıkarılmış yasa hükmünü bertaraf etmekte; ancak anlaşmadan sonra çıkarılan yasalar da anlaşmadaki kuralların önüne geçmektedir. Sonraki yasanın önceki yasayı bertaraf etmesi, sonraki yasanın önceki yasayı hükümsüz kılması veya ortadan kaldırması anlamına gelmemektedir. Söz konusu önceki yasa, varlığını korumakla birlikte, her özel durumda uygulama bakımından etkisiz kalmaktadır. Anlaşmaların uygulanmasında geçerli olan ikinci ilke "özel hükümgenel hüküm" (leges specialis) ayrımının kullanılmasıdır. Bu durumda özel hüküm uygulama bakımından genel hükme üstün kılınmaktadır. Vergi anlaşmaları, sınır ötesi işlemleri özel olarak düzenlediklerinden, özel hüküm olarak değerlendirilmekte ve kendilerinden önceki ve sonraki vergi yasalarını bertaraf etmektedirler. Vergi anlaşmalarının akdinden sonraki vergi yasalarında, anlaşmaların aşılması açıkça belirtildiği takdirde, özel hüküm nitelikleriyle bunların anlaşmalara üstünlüğü kabul edilmektedir. c. Türkiye Uygulaması 1982 Anayasasının 90 ıncı maddesinde, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz yılı değişikliğinden sonra ilave edilen fıkra uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. (m.90/5). 8

9 B. VERGİ ANLAŞMALARINDA AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ 1. AYRIM YAPMAMA KAVRAMI a. Genel Tanım Ayrım yapmama, en genel ifadeyle bir kişi veya nesneye yönelik muamelenin diğer bir kişi veya nesneye yönelik muamele ile karşılaştırılması ve sonuçta, bu kişi veya nesneye, ikinci bahsedilenlere yapılan muameleden farklı bir muamele yapılmamasıdır. Ayrım yapmama, vergilendirme alanında, bir devletin vergi muameleleri bakımından mukim ve mukim olmayanlar ve iç gelirler ile yabancı gelirler arasında ayrım yapmaması şeklinde ortaya çıkmakta ve genellikle yabancılara yönelik vergisel işlemlerin mukimlere yönelik vergisel işlemlerden farklı tutulmaması anlamına gelmektedir. Vergilendirme bakımından, vergi yükümlülerinin mukim ve mukim olmayan yükümlüler (tam ve dar yükümlü), vergi konularının ise iç kaynaklı ve yabancı kaynaklı vergi konuları şeklinde farklı terimlerle karşılanması, bu iki vergi yükümlüsünün veya vergi konusunun farklı vergilendirme işlemlerine tabi tutulması sonucuna yol açmamalıdır. Dolayısıyla, bir devlette, mukimlerle mukim olmayan vergi yükümlülerinin ayrım yapılmaksızın vergilendirilmesi, aynı koşullar altındaki yükümlülerin aynı işlemlere tabi tutulmasını ifade etmektedir. Örneğin, ücret geliri elde eden tam yükümlülere tanınan belirli indirimlerin, ayrım yapmama kuralı altında, ücret geliri elde eden dar yükümlülere de tanınması gerekmektedir. Başka bir örnek vermek gerekirse, yurt içi gelirler için vergi yükümlülerine normal amortisman usulü ile azalan bakiyeler usulü arasında seçim yapma hakkı tanınmışsa, UÇVnin ortadan kaldırılması bakımından yurt dışı gelir miktarının hesaplanmasında da aynı seçim hakkına sahip olunmalıdır. Bu açıdan vergi anlaşmaları, sadece "yabancılık" ölçütüne bağlı olarak, mukim olmayan yükümlüler ile yabancı kaynaklı gelirlerin daha farklı bir vergilendirme işlemi ile yüz yüze gelmelerini önleyici hükümler içermektedirler. Vergi anlaşması hükümlerinde ve Anlaşma Modellerinde, ayrım yapmama kavramının bir tanımı verilmemektedir ancak tarafsız vergilendirmenin zorunlu olduğu koşullar yazılmıştır. b. OECD ve BM Modellerinde Ayrım Yapmama Koşulları i. Genel Kural OECD ve UN Modellerinde uyrukluk ölçütüne göre ayrım yapılmaması gerektiği açık olarak belirtilmiştir. Diğer bir deyişle bir ülkenin tabiiyetindeki kişi ile tabiiyetinde olmayan bir kişi arasında ayrım yapılmaması gerekir. Model anlaşmalar mukim olup olmama durumunu dikkate almamış uyrukluk ilkesi uyarınca bir ülkenin kendi vatandaşları dışındaki kişilere farklı muamele yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. 9

10 (1977) OECD Modeli ile BM Modelindeki bahsedilen düzenleme aynen şöyledir: Bir Akit Devletin uyrukları, diğer Akit Devlette o Devletin uyruklarının aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları vergilendirmeden ve diğer bağlı yükümlülüklerden değişik veya daha ağır vergilendirmeye ve diğer bağlı yükümlülüklere tabi tutulamayacaklardır. Bu hüküm akit Devletlerden birinde veya her ikisinde mukim olmayan kişilere uygulanır yılında OECD Modelinde yeni bir açıklama daha getirilmiştir. Buna göre "bir Akit Devletin uyrukları, diğer Akit Devlette o Devletin uyruklarının aynı koşullarda, özellikle mali ikametgaha göre, karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları vergilendirmeden ve diğer bağlı yükümlülüklerden değişik veya daha ağır vergilendirmeye ve diğer bağlı yükümlülüklere tabi tutulamayacaktır". Özellikle mali ikametgaha göre sözcüklerinin anlaşma metnine yerleştirilmesi, "aynı koşullarda" kavramını açıklığa kavuşturmak içindir. Uyruk deyimi OECD ve UN Modellerinde yer alan tanıma göre bir Akit Devletin vatandaşlığını taşıyan tüm gerçek kişiler ile statüleri bir Akit Devlette yürürlükte bulunan yasalardan kaynaklanan tüm tüzel kişiler, ortaklıklar ve dernekler, uyruk anlamına gelmektedir. Vatansız kişiler de, bu çerçevede düzenlemeye tabi tutularak, ayrımcı muamele ile karşılaşmamaları için ikametgah ölçütü kullanılmıştır. Bir Akit Devletin mukimi olan vatansız kişiler, her iki Akit Devlette de, uyruklara nazaran ayrımcı vergilendirmeye ve bağlı yükümlülüklere tabi tutulmayacaklardır. ii. Koşullar Ayrım yapmamaya ilişkin düzenleme "aynı koşullar" kavramı, vergi yükümlülerinin koşullarının, vergi yasalarında düzenlenen hukuksal ve olgusal koşulları aynen karşılaması şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, belirli bir vergilendirme işleminin uyrukluğa dayalı olarak ayrımcı niteliği, daha farklı (nispeten daha ağır vergi yükü ile) bir vergilendirmenin sadece yabancı uyrukluktan kaynaklanmasına bağlıdır. Yabancı uyruklu bir kişi, uyrukluğu dışında başka nedenlerle daha ağır vergi yükü ile karşılaşırsa, ortada bir ayrımcılığın bulunduğundan bahsedilemez. Ayrım yapmama kuralı karşılıklılık ilkesi ne bağlıdır. Diğer bir deyişle ayrım yapılmaması için devletlerin birbirlerine karşı aynı tutum içerisinde olması gerekir. A Devleti ile B Devleti arasında yapılan vergi anlaşmasında sadece A Devletinin ayrım yapmama uyması, buna karşın B Devletinin ayrım yapmama kuralına uymaması durumunda karşılıklılıkdan bahsedilemez. Mutlaka ayrım yapmamaya ilişkin karşılıklı ortak bir tutum sergilenmek durumundadır. 10

11 Koşullar ifadesinden anlaşılması gereken diğer hususlar ise vergilendirme rejimi ile ilgili kuralların değişmemesidir. Örneğin, bir devlet kendi tabiiyetindeki mukimine beyan, ödeme süreleri, taksit kolaylıkları, matrahın hesaplanması, tarhiyat işlemleri vb. konularda nasıl bir vergilendirme rejimine tabi tutuyorsa, kendi tabiiyetinde olmayan bir kişiye de aynı vergilendirme rejimini uygulamak durumundadır. iii. İkametgah Ölçütünün Dikkate Alındığı Durumlar OECD ve BM Modellerinde, vergilendirmede ayrımcılığın önlenmesi bazı durumlarda uyrukluk yerine ikametgah ölçütüne bağlanmıştır. Bir Akit Devlet işletmesinin diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer devletin aynı faaliyetleri yürüten bir işletmesine göre farklı bir vergilendirmeye tabi tutulmayacaktır. Ancak bu hüküm, bir Akit Devletin kendi mukimlerine kişisel ve ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı kişisel indirimleri (vergi ve matrah indirimlerini) diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulamak zorunda olduğu şeklinde değerlendirilmeyecektir. Örneğin, A Devleti ile B Devleti arasında yapılan bir vergi anlaşmasında; A Devletinde mukim işyeri bulunan bir kişinin, B Devletinde işyeri açması durumunda (şube veya yeni bir işyeri), B Devleti kendi topraklarında mukim işyerlerine karşı nasıl vergilendirme yapıyorsa, söz konusu kişiye de aynı vergilendirme rejimini uygulayacaktır. Ancak kendi ülkesinde faaliyet gösteren mukim mükelleflere uyguladığı ailevi (evli olması, sahip olduğu çocuk sayısı vb.) veya kişisel durumu (engelli olması vb.) nedeniyle sağladığı indirimleri de söz konusu kişiye tanımak zorunda değildir. Burada önemli olan işyeri olan kişiyi mukim statüsüne geçmiştir ve diğer işletmelere nazaran daha ağır vergi yükü ile karşılaşmaması gerekir. Mukim olmayan kişilerin uygulamaya ilişkin nedenlerle mukim kişilerden değişik vergilendirilmesi, daha ağır vergilendirmeye yol açmadığı sürece, ayrımcı muamele olarak yorumlanmayacaktır. Böylece, vergilendirmenin şekli özel koşullara göre ayarlanabilmektedir. İşyerleri bakımından ayrım yapmama, işyerinin bulunduğu Akit Devlette mukim işletmeler ile aynı faaliyetlerde bulunulması halinde söz konusu olmaktadır. Bu noktada aynı faaliyet sektörüne dâhil mukim işletmelerle karşılaştırıldığında, işyerinin, sınai ve ticari faaliyetlere ilişkin vergiler ve özellikle ticari kazançlar üzerindeki vergiler bakımından ayrımcı muameleye tabi tutulması önlenmek istenmiştir. 2. DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI Gerek OECD gerekse BM Modelinde, Akit Devletlerin diğer Akit Devlette bulunan diplomasi ve konsolosluk memurları hakkında özel düzenleme getirilmiştir. Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 11

12 Bu hükmün amacı, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, vergi anlaşması hükümleri nedeniyle özel anlaşma ve uluslararası hukuk kuralları altında sahip oldukları ayrıcalıklardan farklı bir muamele ile karşı karşıya kalmalarını önlemektir. Vergi anlaşmalarına taraf olan devletlerin iç hukukunda, ülkelerine gönderilen diplomasi ve konsolosluk memurlarının vergisel amaçlar bakımından gönderildikleri devletin mukimi sayılacaklarına dair düzenlemeler bulunmaktadır. Devletler bu düzenlemeye benzer hükümleri vergi anlaşmalarında da kullanabilirler. 3. TÜRKİYE UYGULAMASI Türkiye'nin taraf olduğu vergi anlaşmaları da, Model Anlaşmalarda olduğu gibi, ayrım yapmama kuralını genel olarak "uyrukluğa" dayandırmıştır. Anlaşmalarımızda yer almayan düzenleme Model Anlaşmalardaki vatansızlara ilişkin hükümdür. Vatandaş terimi Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını "Türk Vatandaşlık Kanunu" gereğince elde eden bütün gerçek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuat gereğince statü kazanan bütün tüzel kişileri, ortaklıkları ve dernekleri ifade etmekledir. Diğer Akit Devlet vatandaşı terimi ise her anlaşmada ayrıca tanımlanmıştır. Taraf olduğumuz anlaşmalar bakımından diğer Akit Devlet vatandaşları, Türkiye'de aynı koşullar altındaki Türk vatandaşlarının tabi olduğu vergi ve bağlı yükümlüklerden değişik ve daha ağır vergi ve bağlı yükümlülüklere tabi tutulamayacaktır. Aynı şekilde Türk vatandaşlarına da diğer Akit Devletlerde, ayrımcı muamele yapılamayacaktır. Ancak, bu yasağın hangi vergiler için söz konusu olacağı belirsizdir. Bu durumda, bu anlaşmalar bakımından ayrımcı muamelede bulunma yasağının her çeşit vergi ve yükümlülükle değil, sadece anlaşmanın kapsamına giren vergilerle ilgili olduğu söylenebilir. Ayrımcı muamele yasağı, vergi yükümlülerinin aynı koşullarda olmasına bağlanmıştır. Buna göre, olağan vergi yasalarının ve düzenlemelerinin uygulanması açısından hukuken ve gerçekte önemli ölçüde benzer koşullarda bulunan vergi yükümlüleri (gerçek kişiler, tüzel kişiler, ortaklıklar ve dernekler) kastedilmektedir. Diğer yandan, üçüncü bir devlette mukim, fakat Akit Devletlerden birinin vatandaşı olan bir kişi diğer Akit Devlette iş yaptığı takdirde: iş yapılan Akit Devlet, bu kişiyi, üçüncü bir devlette mukim vatandaşlarını kendi ülkesinde iş yaparken tabi tuttuğu ya da tutabileceği vergilendirmenin veya bağlı yükümlülüklerin aynısına tabi tutacaktır. Örneğin, Türkiye ile Fransa arasındaki vergi anlaşması sonrası, İngiltere de yaşayan ve kazanç elde eden bir Fransız hakkında, İngiltere ile Türkiye arasında uygulanan vergi anlaşması çerçevesinde vergilendirebilir. OECD ve BM Modellerinin işyeri ölçütüne dayalı olarak ayrım yapmama hükmü vergi anlaşmalarımızda bire bir (aynı) uygulanmamaktadır. Bazı 12

13 anlaşmalarda tam anlamıyla uygulanırken, bazı anlaşmalarda yakın düzenlemeler dikkat çekmektedir. Anlaşmalarımızdaki düzenlemeye göre, bir Akit Devlet işletmesinin Türkiye'de bulunan işyerleri, aynı faaliyette bulunan Türk işletmelerine göre daha farklı vergilemeye tabi tutulamayacaklardır. Bu aynı zamanda Türk işletmelerinin Akit Devletlerdeki işyerleri için de geçerlidir. Model anlaşmalarda, işyeri ölçütüne dayalı ayrım yapmamaya ilişkin hükümde yer alan istisnalar anlaşmalarımızın çoğunda ayrı bir hüküm altında düzenlenmiştir. Anlaşmalarımızın çoğunda diplomasi ve konsolosluk hizmetleri için OECD ve BM Modellerine uygun düzenlemeler yapılırken, bazı anlaşmalarda ek hükümler getirilmiştir. Türk Modelinde ise Model Anlaşmalara uyumlu düzenleme yapılmıştır. Model anlaşmalarda olduğu gibi, diplomasi ve memurlarının mali ayrıcalıklarını koruyan hükümler bütün anlaşmalarda yer almıştır. GVK'nun 15 inci maddesi uyarınca ülkemizde görev yapan diplomatlar gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Buna göre, yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o ülkenin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak koşuluyla Gelir Vergisinden muaftırlar. Ancak, bu muaflığın menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yoluyla alınan vergiye etkisi yoktur. 13

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 12.08.2010 Sayı: 2010/40 Konu: 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 Uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Özelge: Fahri konsolosların vergilendirilmesi hk.

Özelge: Fahri konsolosların vergilendirilmesi hk. Özelge: Fahri konsolosların vergilendirilmesi hk. Sayı: Tarih: 20/07/2012 B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-99-311 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları Bilgi Notu 5 Mart 2014 1 GİRİŞ Türkiye

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.10.2010 / 110-1 YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 276 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde 6009 sayılı Yasa ile değiştirilen GVK nın geçici

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[94-2014/314]-65214 24/05/2016 Konu : Yurt dışındaki sermayedar şirket

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 13.03.2017/46-1 ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ÖZET : 91 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI OCAK - 2007 ANKARA 2 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI I- GİRİŞ Çifte vergileme,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2013/145-1 2013/4962 SAYILI KANUNİ VEYA İŞ MERKEZİ MALDİVLER DE OLUP ULUSLARARASI HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN DAR MÜKELLEF VERGİLENDİRİLME ESASLARI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 28.06.2017/83-1 ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 91 SERİ NO LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ BAŞLIK

BAKIŞ MEVZUAT 91 SERİ NO LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ BAŞLIK BAKIŞ MEVZUAT 91 SERİ NO LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ BAŞLIK Sayı 2017/50 ÖZET 91 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır. Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray ÖĞREDİK

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 165 Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 29-4.1988 Sayı : 19799) Kanun No. Kabul Tarihi 3436 21. 4 1988 MADDE 1.

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU MEVZUAT TÜRÜ Gider Vergileri Genel Tebliği Taslağı (Seri No:91) AÇIKLAMA Başkanlığımızca hazırlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağında; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: TARİH : 12/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı