MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâ,dnzda kodlanm/ olarak verilen kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kann uyarnz. 2. Size verilen cevap kâ,dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad,n kontrol ediniz. 3. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. A/a,dakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarnda can ve mal kaybnn geli/mi/ ülkelerden daha fazla olmasnn nedenlerinden de,ildir? A) lk yardm e,itiminin yetersiz olmas B) Ülkemizde iklim /artlarnn daha farkl olmas C) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanlmas D) Trafik kurallarna uyulmamas 2. Trafik kazalarnda a/a,dakilerden hangisi, sürücüden kaynaklanan sebeplerdendir? A) Araç yapmndaki hatalar B) Havann ya,/l olmas C) Alkollü araç kullanma D) Yol yapmndaki hatalar 3. A/a,dakilerden hangisi ilk yardmn amaçlarndan biri de,ildir? A) Hayat kurtarmak B) Sakatl, önlemek veya derecesini azaltmak C) Do,al çevrenin zarar görmesini engellemek D) Kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek 4. Kaza yerine ilk ula/an kurtarcnn ilk olarak yapmas gereken nedir? A) Kazazedeleri belirlemesi B) Kazay yetkililere haber vermesi C) Kazazedeleri olay yerinden uzakla/- trp ilaçla tedavi yapmas D) Kendinin ve kazazedelerin güvenli,ini sa,lamas 5. A/a,dakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur? A) Kafatasnda B) Omurgada C) Dirsekte D) Bilekte 6. A/a,dakilerden hangisi gö,üs bo/- lu,unda bulunan organlardandr? A) Böbrek B) Mide C) Karaci,er D) Kalp 7. nsan vücudunda hücrelere gerekli maddeleri ta/yp atk maddeleri uzakla/tran, kalp ve kan damarlarnn birle/erek olu/turdu,u sistem a/a,dakilerden A) Dola/m sistemi B) Sindirim sistemi C) Sinir sistemi D) Solunum sistemi 8. Yaraly araçtan çkarrken a/a,dakilerden hangisine dikkat edilir? A) Kollarnn gövdeye paralel durmasna B) Her zaman önce ayak tarafnn çkarlmasna C) Omurga ekseni düzlü,ünün bozulmamasna D) Bilinç kayb olmamasna 9. A/a,daki araçlardan hangisinde ilk yardm çantas bulundurulmas zorunlulu,u yoktur? A) Motosiklet B) Kamyonet C) Kamyon D) Otobüs 10. A/a,dakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açk ve solunumun yeterli oldu,unun göstergesidir? A) Gö,üs kafesinin hareket etmemesi B) Kazazedenin bilinçli olmas ve zorlanmadan konu/abilmesi C) Solunumun hrltl ve horlama /eklinde olmas D) Solunumun yüzeysel ve çok hrltl olmas -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 11. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçmas halinde, ilk yardm olarak a/a,dakilerden hangisi uygulanmaldr? A) A,z ksm a/a,da, yüz üstü tutulur ve srtna hafifçe vurulur. B) Sert bir yere srt üstü yatrlr ve gö,sünden bastrlr. C) Srt üstü yatrlp karnna bastrlr. D) Sunî solunum yaplr. 12. Kanamalarla ilgili olarak a/a,dakilerden hangisi do,rudur? A) Üzerine /iddetle bastrmak her türlü kanamay kontrol altna alr. B) Kann rengi atardamar kanamalarnda, toplardamar kanamalarndan daha koyu renktedir. C) Turnike uygulamas karn içi kanamalarnda güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir. D) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarda tutmak kanama miktarn azaltr. 15. Baylan ki/i kendine geldikten sonra a/a,dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Kalp masaj yaplmal B) Hemen hastahaneye kaldrlmal C) Hemen aya,a kaldrlmal D) Yeterli süre dinlenmesi sa,lanmal 16. A/a,dakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A) Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hali B) Sorulan sorulara anlaml cevap verme C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme D) Kötü kokulara kar/ burnunu tkama 17. A/a,dakilerden hangisi kalp durmasnn belirtilerindendir? A) Derinin kzarmas B) Vücut scakl,nn artmas C) Reflekslerin kaybolmas D) Gö,üs hareketlerinin artmas 13. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir? A) Diz kapa,nn oldu,u bölge B) Diz ile ayak aras C) Diz ile kalça aras D) Ayak bile,i alt ksm 14. A/a,dakilerden hangisi bir trafik kazas sonucu görülen /ok belirtilerindendir? A) Derinin kzarmas B) Solunum saysnn azalmas C) Nabz at/nn güçlü olmas D) Vücut scakl,nn azalmas 18. Kimlere kalp masaj yaplr? A) Kalbi delik olanlara B) Kalbi 3-5 dakika içerisinde durmu/ olanlara C) Kalbi 20 dakika önce durmu/ olanlara D) Kalp ameliyat geçirmi/ olanlara 19. Göz bebeklerinde büyüklük fark Geçici hafza kayb Burundan kan gelmesi Yukardaki belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür? A) Ba/ B) Gö,üs C) Karn D) Omurga -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 20. Kazazedenin gö,üs kafesine batan yabanc cisim duruyorsa a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Yara yerindeki yabanc cisim yaklarak hemen çkarlr ve sarlr. B) Kalp masaj ve sunî solunum uygulanr. C) Olay yerine hekimin gelip müdahale etmesi beklenir. D) Batan cisme dokunmadan yara kenarlar sarlarak sevk edilir. 24. Burkulmada, burkulan eklemin bulundu,u bölgeye, /i/meyi önlemek için hangi uygulama yaplmaldr? A) Hasta oturtularak merhem sürülmeli B) Kalp seviyesinden a/a,da ve scak tutulmal C) Kalp seviyesinden yukarda ve so,uk tutulmal D) Hasta yan yat/ pozisyonuna alnarak alkollü su sürülmeli 21. Yank yaras olan bir kazazedenin yaras üzerine a/a,dakilerden hangisi tatbik edilir? A) Salça B) Alkol C) Buz D) Limon suyu 25. A/a,dakilerden hangisi, yan yat/ pozisyonuna alnabilir? A) Gö,üs kemi,i krk olanlar B) Ayak kemi,i krk olanlar C) Açk karn yaras olanlar D) Besinden zehirlenenler 22. Krklar neden sabitlenmelidir? A) Krk kemik uçlarnn çevre organlara zarar vermesini engellemek ve a,ry azaltmak için B) Kazazedenin krk bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için C) Krk uçlarnn kana kar/p akci,ere gitmesini engellemek için D) Kazazedenin ü/ümesini engellemek için 23. Köprücük kemi,i krklarnda kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir? A) Boyun B) Omuz C) Gö,üs D) El 26. Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak ta/nmasnda tehlike yoktur? A) Bacak kemi,i krk olan B) Solunum zorlu,u olan C) Kol kemi,i krk olan D) Kalça kemi,i krk olan 27. Yaral, sedye ile cankurtarana bindirilirken yönü nasl olmaldr? A) Ayaklar önde olacak /ekilde B) Ba/ ksm önde olacak /ekilde C) Yaralnn iste,ine göre D) Yarann çe/idine göre 28. A/a,daki zehirlenme olaylarnn hangisinde hastaya bol su verilip kusturulmas sa,lanr? A) Egzoz gazyla henüz zehirlenen B) A,z yoluyla ilaç alp henüz zehirlenen C) Deri yolu ile zehirlenen D) Asit-baz gibi kimyasal sv içerek zehirlenen -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 29. A/a,dakilerden hangisi scak çarpmas (vurmas) belirtilerindendir? A) A/r terleme B) A/r heyecan C) Adale gev/emesi D) Hareketlili,in artmas 30. A/a,dakilerden hangisi ruhsal yaps bozuk sürücü davran/larndandr? A) Kurallara uymakta özen göstermek B) Ba/kalarnn haklarna sayg göstermek C) Hrsl ve kzgn olmamak D) Kullandklar her araçta geçi/ üstünlü,ünü kendilerine ait sanmak LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. A/a,dakilerden hangisi, trafik kazalarnda kaza tespit tutana, düzenlemekle görevlidir? A) Trafik zabtas B) Belediye zabtas C) Fahrî trafik müfetti/i D) Trafik mühendisi 7. A/a,dakilerden hangisi yolun trafi,e kapanmak üzere oldu,unu bildirir? A) Ye/il /ktan sonra yanan sar /k B) Krmz /kla birlikte yanan sar /k C) Aralkl yanp sönen sar /k D) Aralkl yanp sönen krmz /k 2. Yayalarn, hayvanlarn ve araçlarn karayolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir? A) Trafik B) Ula/m C) Ta/ma D) Eri/me Yayalarn kar/ya geçmeleri için ta/t yolu üzerine çizilmi/ çizgilere ne ad verilir? A) Park yeri çizgileri B) Park yasa, çizgileri C) Berit çizgileri D) Yaya geçidi çizgileri 2 Bekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4 4. Banket için a/a,dakilerden hangisi söylenebilir? A) ki yol arasndaki ayrc oldu,u B) Trmanma /eridi oldu,u C) Zorunlu hâllerde ta/tlarca da kulanlabilece,i D) A,r ta/tlarn kullanm için ayrld, 5. Otomobil için a/a,dakilerden hangisi söylenebilir? A) nsan ta/mak amacyla üretilmi/tir. B) Motorlu araçlarn genel addr. C) Ticarî amaçla kullanlmas yasaktr. D) Otobüs d/ndaki yolcu ta/tlardr. 6. A/a,dakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A) Krmz /kta B) Sar /kta C) Aralkl yanp sönen krmz /kta D) Aralkl yanp sönen sar /kta 9. Bekildeki trafik i/areti neyi bildirir? A) Yolda kar mücadelesinin yapld,n B) Yolda kayma, çökme veya heyelân oldu,unu C) Çal/ma sebebiyle yolun trafi,e kapatld,n D) Yolda yapm, bakm veya onarm oldu,unu 10. Bekildeki trafik i/areti a/a,dakilerden hangisine yakla/ld,n bildirir? A) Alt veya üst geçitlere B) Yürüyü/ yoluna C) Gençlik kampna D) Okul geçidine -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 11. A/a,dakilerden hangisi tehlike uyar i/areti de,ildir? A) B) C) D) 14. Kesik ve devaml yol çizgisi olan bir karayolu için a/a,dakilerden hangisi do,rudur? A) Devaml çizgi tarafndaki araçlar /erit de,i/tirebilirler. B) Kesik çizgi tarafndaki araçlar önlerindeki araçlar geçebilirler. C) Her iki yöndeki araçlar /erit de,i/- tiremezler. D) Her iki yöndeki araçlar önlerindeki araçlar geçemezler. 15. ki yönlü bir yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgileri a/a,dakilerden 12. A/a,dakilerden hangisi, kar/dan gelene yol ver anlamndadr? A) B) A) B) C) D) C) D) D U R A/a,dakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) Bekildeki tek yönlü ve çok /eritli yolda 3 numaral aracn /erit de,i/tirebilmesi için a/a,dakilerden hangisinin gerçekle/mesi beklenir? A) 1 numaral aracn sa,a geçmesi B) 4 numaral aracn yava/lamas C) 5 numaral aracn geçmesi D) 2 numaral aracn /erit de,i/tirmesi 17. Sürücüler, a/a,daki durumlarn hangisinde /erit de,i/tirebilirler? A) Önlerinde seyreden araç yoksa B) Arkalarndan gelen araç yoksa C) Arkalarndan gelen araca yol vermek için D) Geçmek, dönmek ve park etmek için -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 18. Bekildeki karayolu bölümünde a/a,dakilerden hangisinin yaplmas do,rudur? A) Takip mesafesinin azaltlmas B) Ayn /eritte uygun hzla seyredilmesi C) Arkadaki aracn öndeki arac geçmesi D) Öndeki aracn kar/ /eride geçmesi 19. A/a,dakilerden hangisi trafi,in düzenlenmesinde önceli,e sahiptir? A) Trafik /klar B) Trafik levhalar C) Yer i/aretleri D) Trafik zabtas Bekildeki karayolunda seyreden araçlarn a/a,dakilerden hangisini yapmas yasaktr? A) 1 numaral aracn bulundu,u /eritte seyretmesi B) 2 numaral aracn 3 numaral aracn bulundu,u /eride geçmesi C) 4 numaral aracn 3 numaral aracn bulundu,u /eride girmesi D) 3 numaral aracn en sa,daki /eritte seyretmesi 20. Yerle/im yerleri d/ndaki yollarda aksine bir i/aret bulunmadkça otomobillerin azamî hz saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 80 C) 90 D) A/a,dakilerden hangisi güvenli geçi/ yaplmasn etkilemez? A) Trafik ve yol durumu B) Aracn uzunlu,u C) Aracn hz D) Aracn modeli 21. Aracn iki saniyede gidece,i yol uzunlu,u, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanlr? A) Fren mesafesinin B) Duru/ mesafesinin C) Takip mesafesinin D) ntikal mesafesinin 24. Öndeki arac geçme ile ilgili a/a,daki bilgilerden hangisi yanl/tr? A) Sa, banketten geçi/ için yararlanlabilir. B) Tramvaylarn sol yanndan geçilmez. C) Geçme srasnda hz snr ihlâline ceza verilmez. D) Çok /eritli yollarda sa, /eritten hzl gitme geçme saylmaz. -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 25. A/a,daki durumlardan hangisindeki araçlarn sa,ndan geçilebilir? A) Yava/ seyreden araçlarn B) Trafik zorunlulu,u nedeniyle bekleyen araçlarn C) Trmanma /eridi olmayan yollardaki araçlarn D) Konvoy olu/turmu/ araçlarn 26. Kav/aklara yakla/rken yol üzerine çizilmi/ oklar neyi ifade eder? A) Sürücülerin hzlarn artrmalar gerekti,ini B) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanm/ oldu,unu C) Sa,a ve sola dönülemeyece,ini D) Zamannda uygun /eride girilmesi gerekti,ini 27. Sürücüler dönü/lerde a/a,dakilerden hangisini yapmak zorundadr? A) Arkadan gelen araçlara yol vermek B) /aret verdi,i anda /erit de,i/tirmek C) Niyetini dönü/ lâmbasyla önceden bildirmek D) Dönmeye ba/ladktan sonra i/aret vermek Bekildeki 1 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Hzn azaltarak yoluna devam etmelidir. B) 2 numaral aracn geçmesini beklemelidir. C) Hzlanarak geçi/ hakkn kendi kullanmaldr. D) Klâkson çalp 2 numaral arac yava/latmaldr. 30. A/a,dakilerden hangisinin geçi/ üstünlü,ü yoktur? 1 A) Sahil güvenli,inde kullanlan araçlarn B) Cankurtaran ve yaral ta/yan araçlarn C) Alarm durumunda, sivil savunma hizmeti yapan araçlarn D) Sank veya suçlu takip eden araçlarn E,imli iki yönlü dar yollarda kar/la/an araçlar için a/a,dakilerden hangisi do,rudur? A) Çkan aracn inen araca yol vermesi B) nen aracn motoru durdurup, vitesi bo/a almas C) nen aracn çkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurmas D) nen aracn çkan araca yol vermesi Bekildeki araçlarn geçi/ hakk sras nasl olmaldr? A) B) C) D)

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 32. Bekildeki durum için a/a,dakilerden hangisi do,rudur? Geceleyin öndeki arac yakndan takip ederken hangi /klar yakmak zorunludur? A) Park /klarn B) Sis /klarn C) Yakn gösteren /klar D) Uza, gösteren /klar A) Dar yoldan önce 1 numaral araç geçmelidir. B) 1 numaral araç 2 numaral araca yol vermelidir. C) 1 numaral araç sürücüsü 2 numaral araç sürücüsünü ikaz edip durdurmaldr. D) 2 numaral araç 1 numaral araca yol vermelidir. 37. Yeterince aydnlatlmam/ tünellerde hangi /klarn yaklmas zorunludur? A) Acil uyar /klarnn B) Sis /klarnn C) Uza, gösteren /klarn D) Yakn gösteren /klarn 33. A/a,dakilerden hangisi durmaya örnektir? A) Park etmek B) Krmz /kta beklemek C) Yük bo/altmak D) Yolcu indirmek ve bindirmek 34. A/a,dakilerden hangisi duraklama saylr? A) Trafik polisinin dur i/aretine uymak B) Krmz /kta beklemek C) Öndeki aracn durmas nedeni ile beklemek D) Yolcu indirmek ve bindirmek 35. Ta/t yolunun sol /eridinde a/a,dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) Yolcu indirmek ve bindirmek B) Vites küçültmek C) Yava/lamak D) Uygun hzla seyretmek 38. Arza nedeniyle yolda kalan araçlarn sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için a/a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) Aracn etrafna ta/ dizmeli B) Arac yol d/na veya bankete çkarp i/aretlemeli C) Aracn yerini de,i/tirmeden tamirci ça,rmal D) Eski lâstik yakarak sürücüleri uyarmal 39. Çekilen ve çeken araç arasndaki ba,- lantnn uzunlu,u kaç metreyi geçerse üzerine krmz bez veya krmz yanstc aslmaldr? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 40. Sürücünün hangi davran/ tedbirsiz ve saygsz araç sürme suçu saylmaz? A) Krmz /kta geçmek B) Yayalara su sçratmak C) Sigara külü ve izmaritlerini yola dökmek D) Keyfi olarak ta/t trafi,inin seyir emniyetini ihlâl etmek -10-

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 41. Okul ta/tlarnn arkasndaki "DUR" i/aretinin yanmas neyi bildirir? A) Ta/tn geri manevra yapt,n B) Ö,rencileri almak üzere beklemekte oldu,unu C) Ö,rencilerin indirilip bindirildi,ini D) Ta/tn okula yakla/m/ oldu,unu 46. Karayolunda kar/ya geçecek yayalar, a/a,dakilerden hangisini tercih etmelidirler? A) Yaya yollarn B) Banketleri C) Yaya geçitlerini D) Geçi/ yollarn 42. Bariyerli demiryolu geçidine yakla/an sürücü nasl hareket etmelidir? A) Yol açksa hzl geçerek uzakla/mal B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hzl geçmeli C) Geçide geldi,inde durup görevlinin i/aretini beklemeli D) Hzn azaltp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hzla geçmeli 43. Karayollarnda trafi,e çkarlacak araçlarn yüklü veya yüksüz olarak azamî yükseklikleri kaç metredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) A/a,dakilerden hangisi karayollarnda yük ta/mak amacyla alnr? A) Ticarî ta/t kullanma belgesi B) Zorunlu trafik sigorta belgesi C) Tescil belgesi D) Sürücü belgesi 47. Trafi,e çkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunmas gerekir? A) Noter sat/ belgesinin B) Trafik belgesinin C) /letme belgesinin D) Karayolu uygunluk belgesinin 48. C snf sürücü belgesiyle, a/a,dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Kamyon B) Minibüs C) Kamyonet D) Otobüs 49. Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için a/a,dakilerden hangisi söylenebilir? A) K/ aylarnda yakttan tasarruf sa,lar. B) Motor hararet yapt,nda çkarlmas uygundur. C) Araçlardan kesinlikle çkarlmaz. D) Yaz aylarnda kullanlmas motora zarar verir. 45. Otoyollara girerken hangi /eridi kullanmak zorunludur? A) En sa, /eridi B) Hzlanma /eridini C) Ortadaki /eridi D) Yava/lama /eridini 50. A/a,dakilerden hangisi gürültünün verdi,i zararlardan de,ildir? A) Ruh sa,l,nn bozulmas B) Beden sa,l,nn bozulmas C) Dikkatin da,lmas D) / veriminin artmas TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. A/a,dakilerden hangisi motorun parçalarndan de,ildir? A) Buji B) Sekman C) Piston D) Kampana 7. Kullanma klavuzuna göre belirli kilometre sonunda aracn a/a,daki parçalarndan hangisi de,i/tirilmelidir? A) Aks B) Mafsal C) stavroz D) Buji 2. Sk/trma zamannda, dört zamanl dizel motorun benzin motorundan fark a/a,dakilerden A) Sk/trma oran daha yüksektir. B) Sk/trma oran daha dü/üktür. C) Sk/trma oran ayndr. D) Ate/leme voltaj yüksektir. 8. Dizel motorlu araçlarn egzozundan siyah duman çkmasnn sebebi a/a,dakilerden A) Yakt enjeksiyon pompas ayarszdr. B) Depodaki yakt kirlenmi/tir. C) Yakt sisteminde hava vardr. D) Karbüratör ayar bozuktur. 3. Silindir blo,unun görevi nedir? A) Motorda bulunan suyu so,utur. B) Motor ya,n so,utur. C) Krank miline yataklk yapar. D) Vites di/lilerine yataklk yapar. 4. A/a,dakilerden hangisi ate/leme sisteminin bir parças de,ildir? A) Endüksiyon bobini B) Radyatör C) Distribütör D) Tevzi makaras 9. Dizel motorlarnda yakt filtresi de,i/tirilince a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Depoya yakt konulur. B) Yakt sisteminin havas alnr. C) Karbüratör ayar yaplr. D) Hava filtresi de,i/tirilir. 10. Yakt sisteminde a/a,daki ayarlardan hangisi yaplr? A) Buji B) Debriyaj C) Plâtin D) Rölanti 5. Motorun çal/mas sarsntl ise bunun sebebi a/a,dakilerden A) Ya, seviyesi dü/üktür. B) Yakt seviyesi dü/üktür. C) Akümülâtör zayftr. D) Buji kablolarndan biri çkm/tr. 11. Bir aracn egzozundan siyah duman çkyorsa a/a,dakilerden hangisine baklr? A) Hava filtresine B) Ya, seviyesine C) So,utma suyuna D) Vantilatör kay/na 6. Araç üzerinde akümülâtörün kendili,inden bo/almasnn sebebi a/a,dakilerden A) Yakt sisteminde kaçak vardr. B) Ya,lama sisteminde kaçak vardr. C) Elektrik sisteminde kaçak vardr. D) So,utma sisteminde kaçak vardr. -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 12. Basnçl olarak çkan yanm/ gazlarn sesini azaltan a/a,dakilerden A) Emme manifoldu B) Emme susturucusu C) Egzoz susturucusu D) Egzoz supab 17. Motor çal/rken ya, göstergesinde herhangi bir anormallik görüldü,ünde ne yaplr? A) Motor devri yükseltilir. B) Motor devri dü/ürülür. C) Motor rölantide çal/trlr. D) Motor hemen durdurulur. 13. Mar/a basld,nda tk diye ses gelip, motor çal/myorsa sebebi a/a,dakilerden A) Aracn el freni çekiktir. B) Debriyaj arzaldr. C) Yakt içerisinde toz ve pislik vardr. D) Akümülâtörün kutup ba/lar gev/emi/tir. 18. Ya, lâmbas, araç çal/rken yanyorsa sebebi a/a,dakilerden A) Ya, mü/ürünün kablosunda ksa devre olmu/tur. B) Karterde ya,lama ya, fazladr. C) Külbütörde ya,lama ya, fazladr. D) Külbütör ya,lama ya, azdr. 14. Mar/ yapld,nda aracn motoru rahat dönüyor fakat çal/myorsa a/a,dakilerden hangisi arzaldr? A) Ya,lama sistemi B) Barj sistemi C) Ate/leme sistemi D) Mar/ sistemi 19. Araçta, egzozdan mavi duman çkmasnn sebebi a/a,dakilerden A) Motor ya,nda su vardr. B) Motor ya, yakyordur. C) Yaktta su vardr. D) Motor fazla benzin yakyordur. 15. Motor çal/rken mar/ yaplrsa a/a,dakilerden hangisi meydana gelir? A) Motor daha hzl döner. B) Mar/ di/lisi zarar görür. C) Motor daha yava/ döner. D) Motor daha iyi ya,lama yapar. 16. Motora ilk hareketi veren sistem a/a,dakilerden A) Barj sistemi B) So,utma sistemi C) Mar/ sistemi D) Ya,lama sistemi 20. Araçta, motor ya,nn kontrolü yaplrken a/a,dakilerden hangisine dikkat edilir? A) Aracn ön tarafnn kalkk olmasna B) Aracn arka tarafnn kalkk olmasna C) Aracn düz zeminde olmasna D) Aracn yan tarafa e,ik olmasna 21. Aracn termostatnn çkartlmas a/a,dakilerden hangisine sebep olur? A) Motor çok snr, a/nmalar artar. B) Motor so,uk çal/r, geç snr, a/nmalar artar. C) Motor hararet yapar, a/nmalar artar. D) Motor scak çal/r, geç so,ur, hararet yapar. -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 22. Radyatör takviye (ilâve) su kabnda su hangi seviyede olmaldr? A) Kaptaki i/aretin üst ksmnda B) Kaptaki i/aretin alt ksmnda C) Kabn kapak seviyesinde D) Kaptaki i/aretli yerde 23. Donmay önlemek için radyatöre ne konulmaldr? A) Asit B) Eter C) Antifriz D) Ya, 24. So,utma sisteminde radyatörün görevi a/a,dakilerden A) So,utma suyuna depoluk eder. B) Ya,lama ya,na depoluk eder. C) Benzine depoluk eder. D) Motorine depoluk eder. 25. A/a,dakilerden hangisi /arj sisteminin elemanlarndan biri de,ildir? A) Alternatör B) Karbüratör C) Barj lâmbas D) Konjektör (regülatör) 26. Motor çal/rken /arj (ikaz) lâmbas yanyorsa sebebi a/a,dakilerden A) Mar/ motoru arzaldr. B) Fan motoru arzaldr. C) Far ampulleri yanm/tr. D) Alternatör arzaldr. 27. Aracn uzun farlar yakld,nda gösterge panelinde hangi renk lâmba yanar? A) Mavi B) Sar C) Krmz D) Siyah 28. Farlarn bakmnda a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Far ampulleri daha güçlü ampullerle de,i/tirilir. B) Far ampulleri hidrolik ya, ile temizlenir. C) Far ayar yaplr. D) Far ampulleri ya,lanr. 29. Motorla vites kutusu arasnda irtibat keserek vites de,i/tirme imkân sa,layan aktarma organ a/a,dakilerden A) Vites kutusu B) Kavrama (debriyaj) C) Baft D) Aks 30. Araç hareket hâlinde iken aya,n debriyaj pedalnn üzerinde devaml durmas hâlinde a/a,dakilerden hangisi olur? A) Debriyaj balatas a/nr. B) Lâstikler a/nr. C) Vites kutusu a/nr. D) Araç daha hzl gider. 31. Aracn fazla yakt yakmasnn sebeplerinden biri a/a,dakilerden A) Baftn kaçrmas B) Vites kutusunun kaçrmas C) Diferansiyelin kaçrmas D) Kavramann kaçrmas 32. Aracn hzn ve torkunu ayarlayan sistem a/a,dakilerden A) Kavrama (debriyaj) B) Vites kutusu C) Süspansiyon D) Yaylar -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 33. A/a,dakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir? A) Diferansiyel B) Amortisör C) Rot D) Yaylar 34. Aracn direksiyonu zor dönüyorsa sebebi a/a,dakilerden A) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de,erden fazladr. B) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de,erden azdr. C) nce tabanl lâstik kullanlm/tr. D) Arka lâstikler a/nm/tr. 38. Frenleme esnasnda araç bir tarafa savruluyorsa sebebi a/a,dakilerden A) Fren ayarlar bozuktur. B) Diferansiyel ayarlar bozuktur. C) Amortisör ayarlar bozuktur. D) Vites kutusu ayarlar bozuktur. 39. Rot ayar bozuk olan bir araçta a/a,daki durumlardan hangisi meydana gelir? A) Arka lâstikler ortadan a/nr. B) Direksiyon mili e,ilir. C) Ön lâstikler içten veya d/tan a/nr. D) Direksiyon kovan e,ilir. 35. Araç lâstikleri üzerinde bulunan rakamlar a/a,dakilerden hangisini belirtir? A) Lâsti,in ssn B) Lâsti,in havasn C) Lâsti,in ebatlarn D) Lâsti,in yo,unlu,unu 40. Yoldan dolay meydana gelen titre/im ve darbeleri üzerine alan parça a/a,dakilerden A) Diferansiyel B) Rotiller C) Rotlar D) Amortisör 36. Frenleme annda sürtünme sesi geliyorsa sebebi a/a,dakilerden A) Balata ve disk yüzeyine toz parçacklar sk/m/tr. B) Balata ve disk yüzeyi slanm/tr. C) Balata ve disk yüzeyi ya,lanm/tr. D) Lâstikler uyumsuzdur. TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 37. So,uk havalarda araç el freni çekili hâlde park edilirse a/a,dakilerden hangisi meydana gelir? A) El freni ya,lanr. B) Fren balatalar donarak kampanaya yap/r. C) Fren hidroli,i azalr. D) Fren sistemine hava dolar. -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba/kan ba/lama ve biti/ saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk( sakl(d(r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam(n(n veya bir k(sm(n(n Millî E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(, yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r. BA=LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 181220101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 181220101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160220081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 181220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 7000700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 7000700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 181220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 181220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 251020081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A1-A2 250820071100 1. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 200820111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 050720081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160420111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı