DEVLETLER HUKUKU. Yrd.Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLETLER HUKUKU. Yrd.Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ"

Transkript

1 DEVLETLER HUKUKU Yrd.Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ

2 I. Hafta Devletler Hukukunun Tarihsel gelişimi Devletler Hukuku ya da uluslararası hukuk, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir disiplindir. Devletler hukukunun kuralları; örf ve adet hukuku, devletlerin uygulamaları, ve uluslararası tutum ve davranışlara yani uluslararası teamüllere bakılarak belirlenir.

3 Temel kavramlar: Devlet nedir? Hukuk nedir? Uluslararası toplum ve düzen ne demektir? Uluslararası alanın temel aktörleri kimlerdir ya da nelerdir? Uluslararası örf ve adet nasıl oluşmaktadır?

4 Devlet nedir? Devlet hem siyasi bir aktördür, hem de siyasi mücadelenin üzerinde yürütüldüğü alandır. Milletin Hukuki kişilik kazanmış şeklidir. (Fransız kamu hukuku) Devlet etkili olarak yürürlükte bulunan bir hukuki normlar sistemidir. (Hans Kelsen, Avusturyalı hukukçu). Siyasal kuruluşların en gelişmişi kurumlar kurumu dur. Devlet, kendi var oluşları üzerine söz söyleme yetkisinden yoksun olduklarını düşünen, kendi iç örgütlenmelerinin dışarıdan belirlendiğine bir dış odak tarafından meşru kılındığına inandıkları için bu örgütlenme üzerinde kendilerine bir hak tanımayan toplumların ardılı olarak ortaya çıkmıştır (Marcel Gauchet, Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri )

5 Devlet, yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip bir varlıktır. Devlet sosyal gelişimin bir sonucudur Günümüzde devlet denilince siyasi iktidarın hukuki olarak örgütlendiği ve kurumlaştığı bir yapı kastedilmektedir.

6 Başkalarının davranışlarını yönlendirme hatta onları kontrol altında tutma gücü İktidar türleri: a) Formel iktidar b) İnformel iktidar c) Siyasal iktidar

7 Hak ve Hukuk Nedir? Kişinin varlığına bağlı doğuştan sahip olunan ayrıcalıklar ile meşru bir çaba sonucu kendi varlığına sonradan eklenen kazanımlar hakkı. Bu hakların belli bir otoritenin (devletin) güvencesi altında alınarak düzenlenmesi hukuku, Devlet ve kişi ile kişiler arasında muamelelerde hukukun üstün tutulması ve işletilmesi ise adaleti oluşturur.

8 Uluslararası Hukuk Nedir? Uluslararası toplum nedir? Uluslararası kavramı ilk kez Jeremy Bethham ( ) tarafından 18. yüzyılın sonlarında egemen uluslar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralları ifade etmek için kullanılmıştır. Toplum Nedir? Toplum sınırları belirlenmemiş ama kendi içinde etkileşime, bir bütünlüğe ve kurallara sahip olan çokluk anlamındadır.

9 Uluslararası toplum= Birbiriyle etkileşim içinde olan ulusal toplumların oluşturduğu bütünlük Uluslararası toplumu ulusal toplumdan (devletten) ayıran özellikler A) Ülke: uluslararası toplum sınırları belirli bir ülke değildir B) Halk: insanların bir biriyle etkileşimi var fakat bir bütünlük ve kurallara sahip değil C) Örgütlenmiş iktidar: Örgütlenmiş bir iktidar mevcut değil D) Meşruluk: uluslararası toplumda örgütlenmiş bir iktidar bulunmadığından meşruluk söz konusu değil

10 Uluslararası toplumda kurallar sosyopolitik gelişimin bir sonucudur. Kurallar ve teamüllere herkesin uyma zorunluluğu yoktur. Fakat bu kural ve teamüllere uymayan devletler uluslararası toplumdan dışlanırlar.

11 Uluslararası alanda teamüller 1. Uluslararası yükümlülükleri ihlal eden devlet uluslararası topluma karşı sorumludur 2. İhkak-ı Hak 3. Karşı önlem (retorsion) 4. Mukabele-i bil misil: aynen karşılık verme (reprisal)

12 1. Uluslararası yükümlülükleri ihlal eden devlet uluslararası topluma karşı sorumludur 2. Uluslararası alanda İhkak-ı Hak: Bir devletin başka bir devlete yönelik haksız bir eylemde bulunmasına karşı tazminat ödemeyi reddetmesi durumunda zarara uğrayan devletin hakkını zorla ve bizzat alması anlamına gelir. Normal hukukta İhkak-ı hak yasaktır fakat devletler hukukunda ihkak-ı hak bir kural olarak kalmıştır. 3. Karşı önlem (Retorsion) Haksız eylemde bulunan bir devleti zarara uğratmaya yönelik yasal bir işlemdir. Örneğin bir devletin başka devlete yaptığı ekonomik yardımı kesmesi gibi.

13 4. Mukabele-i bil misil: Aynen karşılık verme (Reprisal): Uluslararası hukukta mukabele-i bil misil 1949 Cenevre sözleşmesinde yasaklanmıştır bu nedenle yasal değildir. Ancak diğer devletin haksız bir eylemi mukabele-i bilmisili yasal hale getirmiştir. Fakat bu konuda belirli ölçütler vardır.

14 Devletlerarası Hukukun Tarihçesi: Antik Çağlar Orta Çağ Yakın Çağ

15 Devletlerarası Hukukun Geçerliliği ve Niteliği a. Pozitivist görüş: Pozitivist görüşe göre hukuk insanların eseridir. Dolayısıyla zaman ve mekana göre ve yasa koyucunun tutumuna göre değişiklik gösterir. Bu bağlamda Devletler hukuku, devletin iradesine uygun olduğu için geçerlidir I. Yükümlülük Görüşü: Devletin üstlendiği her yükümlülük özü itibarıyla devletin bir amacını yerine getirmeye yöneliktir. Dolayısıyla bu yükümlülük amacı karşıladığı ölçüde mevcut kalabilir. II. Ortak İrade Görüşü: toplumsal sözleşme öğretisinden etkilenmiştir. III. Ortak Onay görüşü: devletler hukuku devletler topluluğunun çok büyük bir çoğunluğu tarafından onaylandığı için geçerlidir.

16 b. Kuralcı görüş: Devletler hukukunun geçerliliği temel bir devletler hukuku normunun varlığına bağlıdır. Temel normlar ahde vefa, devlet geleneğine uygun davranma gibi kavramlara dayandırılmaktadır. c. Tabii Hukuk Görüşü: Stoa okulu tarafından savunulan amaçsal yaklaşım daha sonra Roma devlet ve hukuk hayatını derinden etkilemiştir. Devletler hukukunun geçerliliğini tabii hukuk anlayışına göre açıklamaya çalışan bu öğretiye göre devletler hukukunun temelinde egemen devletlerden önce oluşmuş bir takım kurallar bulunmaktadır.

17 d. Sosyolojik Okul: Devletler hukukunun geçerliliğini pozitif hukuka dayandırmaktadır. Buna göre devletler hukuku saf bir hukuk dalı olmayıp uluslar arasındaki etkileşimden kaynaklanan bir gerçektir. Decvletler hukukunun oluşumunda siyasi, ideolojik, dini ve tabii etkenler önemli rol oynamaktadır.

18 II. Hafta Devletler Hukukunun Kaynakları ve Kodifikasyonu

19 Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kaynaklar devletler hukukunun kaynakları kabul edilmektedir. 38. Madde 1. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak çözmekle görevli olan Divan: a. uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası antlaşmaları; b. hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapıla gelmiş kurallarını; c. uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini; d. 59. Madde hükmü saklı kalmak üzere, hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular

20 Devletler Hukukunun kaynakları: 1. Devletler hukuku anlaşmaları 2. Devletler örf ve adet hukuku 3. Hukukun genel ilkeleri UAD na göre her devletin tüm uluslararası topluma ( ergo omnes) ve diğer devletlere karşı yükümlülükleri bulunmaktadır.

21 Erga omnes (herkese karşı hak): Saldırı yasağı Soykırım yasağı Irk ayrımı yapmama Temel hak ve özgürlüklere saygılı olma Diğer devletlere karşı yükümlülükler Diplomatik himaye *Jus cogens (emredici hukuk normları) * Jus positivium (değiştirilebilir, tamamlayıcı hukuk normları)

22 Jus Cogens: (Emredici hukuk) Uluslararası hukukta yaptırım kavramının varlığı ve kim tarafından uygulanacağı belirgin değildir. Çünkü uluslararası hukukta devletler "egemen eşit" olarak kabul edilir. Devletler ancak rızaları ile bir üstün merciyi kendilerine ceza vermeye yetkili kılabilirler. Fakat bir jus cogens in ihlali halinde, örneğin kuvvet kullanma yasağı ihlali halinde diğer devletlerin bu duruma tepki göstereceği ve engellemeye çalışacağı fikrinden hareketle bir yaptırımın varlığı kabul edilmektedir. Jus Cogens uluslararası hukukun temelini oluşturan kuralların toplandığı bir kategoridir. Bu kurallar bir kişi veya kurum tarafından empoze edilmemiş, aksine tüm devletler tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiş kurallardır. (örneğin soy kırım yasağı gibi). uluslararası antlaşmaların ele alındığı 1969 Viyana Konvansiyonu, jus cogensi, hiyerarşik olarak, uluslararası hukukun en üst seviyesine yerleştirmiştir.

23 Köle ticaretinin, deniz haydutluğunun, soykırımın yasaklanması ve devletlerin egemen eşitliğine aykırı davranma, halkların kendi kaderlerini belirlemesi gerektiği kuralına aykırı davranma gibi konular just cogens kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası hukuka göre Sebepsiz biçimde üçüncü bir devletin ülke bütünlüğüne saldırı için andlasma yapılamaz. Yapılırsa başlangıçtan itibaren batıl olacaktır. Hukukun genel ilkeleri kabul edilen hususlara aykırı andlasmalar da batıldır. Örneğin, yargı bağışıklığı ulusların egemen eşitliği ilkesine dayanmakta ve Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından aksi kararlaştırılamayacak ilkeler arasında sayılmaktadır

24 Jus positivium: (Tamamlayıcı Hukuk) Taraflar kendi aralarında üçüncü devletlerin haklarını ihlal etmeden veya devletler hukukunun temel ilkelerine dokunmadan, teamül olan bir devletler hukuku hükmünü değiştirebilirler. Örneğin kendi aralarında diplomatik dokunulmazlıkları kısmen veya tamamen kaldırabilirler. Bu durumda uluslararası toplumun düzenini bozacak ve toplumun haklarını zedeleyecek bir sonuç doğmayacaktır.

25 Devletler Hukukunun Kaynakları 1. UluslararasI Hukukta Anlaşmalar Katılan devletlerin sayısı açısından anlaşmalar ikiye ayrılır A. İki taraflı (bilateral) anlaşmalar: B. Çok taraflı (multilateral) anlaşmalar Bazı anlaşmalar daha önce var olan anlaşmaları düzenler ve kodifiye eder bu durumda anlaşma hukuk yaratmaz, bildiri (declaration) niteliğindedir. Örneğin BM Şartı kendinden önce geçerli olan genel devletler hukukunu kodifiye ettiği için bu tüt belgedir. Bazı anlaşmalar örf ve adet hukukunu geliştiren ve kuralların olmadığı alanları düzenleyen, yani hukuk yaratan anlaşmalardır. Bunlara da sözleşme denilir. Örneğin. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi.

26 Devletler Hukukunun Kaynakları İçerikleri açısından anlaşmalar üçe ayrılır A. Tasarruf anlaşmaları: Özel hukukta ayni hak doğuran işlemlere benzer B. Kurumsal anlaşmalar: NATO, AGIT, AB anlaşmaları gibi C. Statü anlaşmaları: Uluslararası alanda ihtilafa neden olan ya da ihtilafa neden olması muhtemel olan bir konuya açıklık getirmek için yapılan anlaşmalar.

27 Uluslararası Hukukta Anlaşma Türleri Karşılıklı mutabakat (agreement): İki devlet arasında Mukavele (Pact): (Balkan paktı, Bağdat paktı) Resmi belge (charter): (Magna Charta, BM Şartı, Paris Şartı) Statü: (Avrupa Konseyi statüsü, UAD Statüsü) Tasarruf (act): (Helsinki sonuç belgesi) özel hukukta ayni hak kazandıran işlemlere benzer. Bir devletin ülkesinin bir bölümünü diğer bir devlete terk ettiği anlaşmalar benzer. Çok tarafalı sözleşmeler (covenant, convention) Yükümlülükler (engagement): Bildiri (declaration) Sulh (Arrengement) Mutabakat metni (memorendum of understanding)

28 Devletler Hukukunun Kaynakları Uluslararası anlaşmaların şekli, kapsamı, içeriği ne ilişkin hukuk kurallarının kodifikasyonu 1969 yılında Viyana da toplanan Devletler Hukuku Komisyonunun (ILC) çalışmalarıyla sağlanmıştır. Sözleşme 35 devletin imza etmesiyle 1980 yılında yürürlüğe girmiştir.

29 Devletler Hukukunun Kaynakları AnlaşmalarIn yapilmasi ve yürürlüğe girmesi Yetki belgelerinin incelenmesi BM e tescil İç hukukta ön görülen onay işlemi Ön müzakere Metnin parafe edilmesi Onay belgelerinin depozitöre tevdii onaylama Metnin parafe edilmesi İmza Onay belgelerinin değiştirilmesi

30 Devletler Hukukunun Kaynakları 2. ÖRF VE ADET HUKUKU (Customary law) Örf ve adet devletler hukuku sujelerinin tutum ve davranışları sonucu oluşur Örf adet (teamüli) hukukun oluşması için gereken şartlar: A. Objektif şart B. Subjektif şart Objektif Şart: 1.Uygulamanın düzenli olarak yapılması veya tekrarlanması. 2. Uygulamanın tek taraflı olmaması

31 Subjektif Şart (Psikolojik öğe) 1. Böyle bir uygulamanın hukuken zorunlu olduğuna ilişkin inanç 2. Uygulamaya olan inancın kökleşmiş olması Devletler Hukukunun Kaynakları

32 3. Hukukun Genel İlkeleri UAD Statüsü 38. Madde 1. Kendisine sunulan davaları uluslararası hukuka göre çözmekle görevli olan divan a. Uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası anlaşmaları, b. Hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapıla gelmiş kurallarını; c. Uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini d..hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular Devletler Hukukunun Kaynakları

33 Genel hukuk ilkelerinin tanımı ve neler olduğu konusunda bir görüş birliği yoktur. Hukukun genel kuralları, uluslararası anlaşmalar ve teamüli hukuk arasında kalan boşluğu doldurmak için hukukun genel ilkelerinden yararlanılarak uluslararası hukuku zenginleştirmek ve uyuşmazlıkları bir çözüme ulaştırmak amacıyla saptanmış ilkelerdir. Hukukun genel kuralları İyi niyet Ölçülülük Özel hukuk genel hukuktan önce gelir Sonraki hukuk öncekini ortadan kaldırır Adil yargılama Zaman aşımı Kusur sorumluluğu Hakkaniyet

34 Devletler Hukukunun Yardımcı kaynakları UAD Statüsü 38. Madde 1. Kendisine sunulan davaları uluslararası hukuka göre çözmekle görevli olan divan a. Uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası anlaşmaları, b. Hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapıla gelmiş kurallarını; c. Uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini d..hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular

35 A. Doktrin ve içtihatlar: B. Yumuşak hukuk (soft law) * BM, AGİT, Avrupa Konseyi gibi örgütlerin tavsiye kararları (recommendation) * Kararları (resolution) * Bildirileri (declaration) * Uluslararası kuruluşların kabul ettiği kararlar YARDIMCI KAYNAKLARIN İŞLEVİ a. Emsal oluşturmak b. Karar gerekçesini açıklamak c. Uyuşmazlıkların çözümü sırasında asli kaynakların yorumlanmasında

36 DEVLETLER HUKUKUNUN KODİFİKASYONU Uluslararası alanda kodifikasyon çok taraflı sözleşmelerle (convention) yapılmaktadır. Uluslararası alanda kodifikasyon girişimleri I. 1899, 1907, 1930 La Haye Konferansları II. Pan Amerikan konferansları ( ) III Havana Konferansı IV. Montevideo Konferansı (1933)

37 Montevideo Konferansı ve Deklaratif devlet teorisi 1. Daimi bir nüfus 2. Sınırları belirlenmiş bir toprak 3. Hükümet 4. Diğer devletlerle ilişki kurabilme kapasitesi 5. Diğer devletler tarafından tanınma 6. Bağımsızlığın askeri güç kullanılarak elde edilmemiş olması

38 BM ve Uluslararası Hukukun Kodifikasyonu BM Şartının 13. Maddesine göre BM Genel Kurulunun görevlerinden birisi devletler hukukunu kodifiye etmektir. Kodifikasyon alanları: a. Devlet ve hükümetlerin tanınması b. Devletlerin halefiyeti c. Uluslararası ceza hukuku d. Açık denizler e. Karasuları f. Vatandaşlık g. Yabancılar hukuku h. Mülteciler hukuku i. Diplomasi ve konsolosluk hukuku j. Devletlerin sorumluluğu k. Tahkim hukuku

39 DEVLETLER HUKUKU İÇ HUKUK İLİŞKİSİ 1. İç hukuka öncelik tanıyan teori (monist theory) 2. Devletler hukukuna öncelik tanıyan teori 3. Düalist teori İç hukuka öncelik tanıyan teori (monist theory): Devletler hukuku iç hukukun uzantısıdır. Devletler hukuku egemen iradenin kendi kendini sınırlandırmasıdır (auto limitation) Devlet uluslararası topluluktan önce gelir, ona üstündür ve tek hukuk yaratan kimliğini korur.

40 Devletler hukukuna öncelik tanıyan teori: Asıl hukuk düzeni devletler hukukunun düzenidir. İç hukuk ondan kaynaklanmıştır Devletler hukukunun temel normu ahde vefa ilkesidir. Düalist teori Devletler hukuku ve iç hukuk birbirinden bağımsız hukuk düzenleridir Aralarında astlık üstlük ilişkisi yoktur Hukukun görevi yükümlülük konusunda çıkacak çatışmalardan kaçınmayı sağlamak ve bu alanda çıkacak olan uyuşmazlıkları çözmektir. Devletler hukuku normlarının uygulanabilmesi için bu normların iç hukuka dönüştürülmesi gerekir.

41 DEVLETLER HUKUKUNUN SUJELERİ A. Tanıma B.Devletin Kurucu Unsurları C. Egemenlik

42 A. Tanıma (Recognition) Herhangi bir devletin devletler hukukunun sujesi olup olmadığı konusunda kuşkuları ortadan kaldırmaya yarayan hukuki bir kavramdır. *Hükmet ve anayasa değişiklikleri tanımayı etkilemez *Rejim değişikliğinde eski rejim inkar edilmediği sürece tanınma devam eder *İki devlet arasında ortaya çıkan savaş tanımayı etkilemez *Devlet ya da hükümetlerin tanınması arasında fark vardır. **Bir hükümetin tanınması devletin tanınması anlamına gelir **Devletin tanınması hükümetin tanınması anlamına gelmez

43 Tanınmanın Yasal Etkileri Kurucu Teori (Constitutive Theory): Devletler hukuku açısından tanınıncaya kadar bir devlet ya da hükümetin varlığı kabul edilemez Açıklayıcı Teori (Declaratory Theory): Tanımak bir gerçekliğin kabulü demektir. Bu nedenle tanımanın hiçbir yasal etkisi yoktur. Tanıma kurucu bir etki doğuran bir devletler hukuku irade beyanıdır. Bu beyanla tanıyan devlet normal diplomatik ilişkiler kurmak isteğini ortaya koyar. Tanımanın fonksiyonel bir etkisi bulunmaz. Yani henüz devlet niteliği taşımayan bir suje tanımayla devlet niteliği kazanmaz. Bu nedenle Günümüzde egemen görüşe göre tanıma kururcu değil açıklayıcı bir nitelik taşır.

44 1933 tarihli Montevideo Sözleşmesine göre bir devletin siyasi varlığı diğer devletler tarafından tanınmasına bağlı değildir. Tanıma Biçimleri 1. Açık tanıma: 2. Örtülü tanıma 3. Fiili (de facto) tanıma 4. Hukuken tanıma (de jure) 1. Açık tanıma: İrade beyanıyla gerçekleşir 2. Örtülü tanıma: söz konusu devletle bir anlaşma yapıldığında tanınmış anlamına gelir.

45 3. Fiili (de facto) tanıma: Siyasi durumun henüz açıklık kazanmadığı hallerde durumun kötüye gitmesi halinde tanıyan devlete beyanını geri alma imkanı sağlar Kıbrıs'ın kuzeyi uluslararası olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı olsa da de facto olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlıdır 4. Hukuken (de jure) tanıma: Bir ülke veya bir hükümetin yasal olarak yürürlükte bulunan kıstasları istikrarlı bir şekilde sağlaması anlamına gelir. BMGK KKTC nin bağımsızlık ilanının batıl olduğunu kararlaştırarak diğer devletlerden bu devleti tanımamalarını talep etmiştir.

46 AB nin Devlet ve hükümetlerin tanınmasıyla ilgili kabul ettiği rehber kurallar şunlardır. a. BM Şartı, Helsinki Sonuç Belgesi, Paris Şartı kuralları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine ve insan haklarına saygı göstermek. b. Etnik gruplar ve milli azınlıklara AGİT çerçevesinde tanınan güvenceleri kabul etmek c. Sınırlara saygı göstermek, sınırların ancak barışçı yollarla ve ortak anlaşmalarla değiştirilebileceğini kabul etmek. d. Silahsızlandırma ve nükleer silahların yayılmasını önleme ve bölgesel güvenliği sağlama konusunda bütün kurallara uyma e. Devletlerin halefiyeti ve bölgesel sorunlardan kaynaklanan sorunların tahkim yoluyla çözülmesini kabul etmek

47 b. Devletlerin kurucu unsurları 1. Millet 2. Ülke 3. Egemenlik

48 1. Millet Devletler hukuku bireysel milletlerin değil egemen devletlerin hukukudur. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrası imparatorlukların yıkılmasıyla milletlerin kendi kaderini belirleme hakkı (Self Determination) devletler hukukunun gündemine oturmuştur. Bu durumda milletin ne olduğu konusunda tartışmalar yaşanmış ve millet kavramının oluşumunda şu etkenler üzerinde durulmuştur.. A) Millet ve Irk: aynı ırktan gelen insanların birlikte yaşaması fikri belirsiz öğeler taşımaktadır. Ayrıca Faşist öğretileri beslediği için ırka dayalı millet tanımı sakıncalı bulunmaktadır.

49 B) Millet ve Kültür: Bu görüşe göre millet ortak kültüre sahip insanlardan oluşur. 19. yy da kendi milli birliklerini kurmuş olan Almanlar ve İtalyanlar millet kavramını dil ve kültür birliğine dayandırmışlardır. Ancak dil ve kültür birliği tek başına millet oluşturmak için yetersizdir. İsviçre ve Belçika bunun en somut örneğidir. c) Millet ve Tarih: Ortak bir tarihi geçmişe sahip olmak insanları kaynaştıran en önemli bir etkendir. Irk ve kültür açısından birbirine uzak olan toplumlar bile bu şekilde birbiriyle kaynaşarak bir millet oluşturabilir. d) Millet ve Milli Bilinç: İnsanların birbirine muhtaçlık duygusu ve birlikte yaşama arzusuyla açıklanmaktadır

50 Sosyolojik anlamda millet birlikte yaşama arzusuna sahip insanların oluşturduğu bir kültür ve kader birliği olarak tanımlanmaktadır. Örneğin Fransız millet anlayışı bu bilince dayandırılmıştır. Buna göre Breton, Alsas Loren, Bask ve Korsikalı gibi etnik kökenler bir milletten sayılarak herkes Fransız kabul edilmiştir. Buna karşın Fransızca konuşan İsviçreliler, Belçikalı Valonlar, Kebekli(Quebec) kanadalılar veya eski Fransız sömürgeleri vatandaşlarını aynı çatı altında toplamak mümkün olmadığından bunlara Fransızca konuşanlar (francophonie) denilmiştir. Hukuki anlamda millet birbirine vatandaşlık bağıyla bağlı olan topluluklar anlamını taşır. Anayasa da Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür denilmiştir

51 İslami açıdan millet ve milliyetçilik Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. (Hucurat 13). Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir: Kaderiye (kaderi inkar davası), Unsuruyet dâvâsı (ırkçılık), Dinî meselelerde gevşeklik etmek. (Taberanî, Mu cemüs Sağir, 158). Asabiyet dâvâsına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ uğrunda mücadele eden kimse bizden değildir (Ebu Davut, Edeb, 121). Kim hevasına uyarak bâtıl yolda cenk eder, kavmiyetçiliğe çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa cahiliye ölümü üzere ölür. (İbni Mace, Fiten, 7)

52 Ey İnsanlar!.. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O ndan en çok korkanınızdır. (Veda Hutbesi)

53 Fikr-i milliyet iki kısımdır: Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir (Kötü ve Uğursuz), zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine düşmanlıkla devam eder, müteyakkız (sürekli tetikte) davranır. Şu ise, kavga ve düşmanlığa ve keşmekeşe sebeptir. Müsbet milliyet, sosyal yaşamın iç ihtiyaçlarından kaynaklanır. Dayanışma ve yardımlaşmaya sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade güçlendirecek bir vasıta olur." İslam topluluklarının tümü, büyük bir ordudur. Birçok kabileleri ve ırkları içerir. Fakat bu ayrı niteliklere karşı binbir birler adedince ortak noktaları var. Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, bir bir bir... binler kadar bir bir... İşte bu kadar bir birler, kardeşliği, muhabbeti ve vahdeti gerektiriyorlar. Demek ki kabileler ve ırklar birbirini tanımak içindir birbirine düşmanlık göstermek ve inkar etmek için değildir.

54 Kavimlerin kendi dillerini muhafaza etmesi ve konuşması en tabi haklarıdır. Çok milletli bir devlette, resmi bir dilin olması elbette gereklidir. Ama resmi dilin dışında her kavim ve millet kendi dilini konuşup örfünü muhafaza edebilmelidir. Bunlar üstünde bir baskı kurulmamalıdır. Baskı ve zulüm insanları birleştirmez, aksine birleşmeyi imkansız kılacak şekilde ayrıştırır. Enbiyanın ekseri Şarkta ve filozofları çoğunluğunun Garpta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalpdir, akıl ve felsefe değil. Müslümanların geride kalmasının nedeni maneviyatın zeka ve akılla birlikte hareket etmemesidir. Bu nedenle Fen ilimlerini, din ilimleriyle mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak gereklidir.

55 Dini duygularamı yoksa milli duygulara mı önem vermek gerektiğini soran öğretmenlere : "Hamiyet-i dîniye ve İslamiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamıyla karışmış ve ayrılamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye, en kuvvetli, metîn, arştan gelmiş, kırılmaz ve kopmaz bir zincir-i nûranîdir. Tahrip edilmez, mağlûp olmaz bir kudsî kaledir. dediğim vakit, o iki münevver mektep muallimleri bana dediler: "Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir?" O sırada içinde bulunulan tren tünelden çıkmış, ileride tren yolunun yanında korkusuzca bekleyen bir kız çocuğu görmüşler

56 dedim: "İşte bu çocuk, lisan-ı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime, o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte bu kız çocuğu duruşuyla, bu gelecek hakîkati der. "Bakınız; bu dabbetülarz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetü'l-arz, tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdit ediyor. 'Bana rast gelenlerin vay haline' dediği halde, o masum, yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla, beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor.

57 Bu dabbetü'l-arzın hücumunu küçümsüyor ve kahramancıklığıyla diyor: 'Ey şimendifer! Sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın!. Cesur ve dimdik duruşuyla güya der: 'Ey tren, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana zarar vermen haddin değil. Beni korkutamaz ve egemenliğin altına alamazsın. Haydi yoluna git, kumandanının izniyle yolundan geç!"' İşte ey bu trendeki arkadaşlarım ve elli sene sonra üniversitelerde çalışan kardeşlerim! Bu masum çocuğun yerinde ünlü Rüstem ve Herkül ün bulunduğunu farz ediniz.

58 Onların zamanında tren olmadığı için, elbette, trenin bir intizam ile hareket ettiğine dair bir bilgileri ve inançları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik şimşekleri olduğu halde çıkan trenin dehşetli hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı, o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar. Bakınız; nasıl bu dabbetü'l-arzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamazlar. Çünkü, onlar, onun kumandanına ve intizamına îtikad etmedikleri için, itaatkar bir binek zannetmiyorlar. Belki, gayet müthiş, parçalayıcı, vagon büyüklüğünde yirmi aslanı arkasına takmış bir nevî canavar olduğunu sanarlar.

59 Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan daha fazla cesaret ve hürriyet veren, o masumun kalbinde yer alan, trenin intizamına ve dizgininin bir kumandanın elinde bulunduğuna olan inancıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların, trenin bir kontrol altında olduğunu ve bir sistem içinde hareket ettiğini bilmemekten kaynaklanan cahilane itikatsızlıklarıdır. Bu bağlamda dini inanç ve gayret milliyetçi duygulardan daha fazla insanlara emniyet, güven ve cesaret verir. Çünkü inanan insan her şeyin bir yaratıcının kontrolü altında gerçekleştiğini bilir ve ona olan inancı diğer batıl davaları kalbinden siler.

60 Arabın, Türk e, Laz ın Çerkez e yahut Kürd e Acem in Çinliye rüçhanı mı varmış nerde. İslâmiyette anasır mı olurmuş ne gezer Fikr-i milliyeti tel in ediyor Peygamber En büyük düşmanıdır ruh-u Nebi tefrikanın Adı batsın onu İslâm a sokan kaltabanın. (Mehmet Akif) Hep birlikte Allah ın ipine (Kur an a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. (Al-i İmran 103)

61 Milletlerin Kendi kaderlerini Belirleme Hakkı (Self Determination) Uluslararası alanda birçok sözleşmede milletlerin kendi siyasi statülerini, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini belirlemelerinde özgür olduğuna vurgu yapılmıştır. Fakat self determinasyon hakkı farklı etnik kökenleri bünyesinde barındıran ulus devletler için sakıncalı sonuçlar doğurabilir gibi görünüyor. Ancak UAD Mali ve Burkina Faso arasında ortaya çıkan bir sınır uyuşmazlığı nedeniyle ulus devletlerin mevcut sınırlarının self determinasyon hakkı çerçevesinde değiştirilemeyeceği kabul etmiştir. Self determinasyon hakkının sadece sömürgelikten kurtarma programı bağlamında eski sömürgeler için tanınan bir hak olduğu vurgulanmıştır. BM in 1970 yılında kabul ettiği bildirisinde self determinasyon hakkının egemen bir devletin siyasi ve ülkesel bütünlüğünü tamamen ya da kısmen tehlikeye atacak şekilde yorumlanamayacağını ilah etmiştir.

62 Ayrıca 1975 tarihli Helsinki sonuç belgesinden başlayarak AGİT ve AK da devletlerin ülkesel bütünlüğü önemle vurgulanmıştır. Kanada yüksek mahkemesi de bu kararlardan hareketle devletler hukukunun mevcut devletlerin ülke bütünlüğünü koruduğu belirtilerek Quebec eyaletinin kendi kaderini belirleme hakkı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Mahkemeye göre bu hak sadece sömürge halklarına ve yabancı boyunduruğu altında yaşayan halklara aittir.

63 Vatandaşlık Milleti oluşturan bireyleri ırk, dil, din, cins veya diğer nedenlerle ayrım yapmaksızın devlete bağlayan hukuki ilişki vatandaşlık (nationality) bağıdır. Vatandaşlık kavramı hukuksal bir kavramdır. Devletler hukukuna göre her devlet kendi vatandaşları ile ilgili hakları düzenlemeye yetkilidir ancak hiçbir devlet kendi vatandaşlık hukukunu üçüncü devlet vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletemez. Vatandaşlık iki şekilde kazanılır: a. Doğumdan b. Sonradan

64 a. Doğumdan : vatandaşlığın doğumdan kazanılması konusunda kan (ius sanguinis) ve toprak (ius soli) olmak üzere iki sistem bulunur. *İus soli prensibine göre doğan çocuk ana babasına bakılmaksızın ülkesinde doğduğu devletin vatandaşlığını kazanır. *ius sanguinis prensibine göre doğan çocuk doğum yerine bakılmaksızın ana babasının vatandaşlığını kazanır. Devletlerin çoğu vatansızlık (heimatlos) hallerini önlemek için karma sistemleri tercih etmektedir. b. Sonradan: Resmi bir işlem sonrası verilen vatandaşlık hakkı

65 2. Ülke Devletin ülkesi kara deniz ve hava alanlarını kapsar. Devlet olmanın zorunlu şartı, devletin ülkesi olmasıdır. Devlet olan bir millet bu topraklar üzerinde yabancı müdahale olmaksızın egemenlik haklarını kullanır. Terra nullius Res communius Common heritage

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3,

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.60-81, 2007 Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Abdullah Uz * GİRİŞ Özet Bu çalışmanın amacı; gerek uluslar arası hukukta gerekse ulusal anayasa

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Ahmet Özer * Özet: Küreselleşme süreci bir yandan dünyayı tek kutuplu bir hale getirirken, öte taraftan insan haklarını en çok korumakla

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Suhad Othman Qasim Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Hukuk dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Şubat 2014

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ *

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * makaleler M. Yasin ASLAN SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * M. Yasin ASLAN * GİRİŞ İnsanlık tarihinin belki de en karmaşık ve değişken olgusu olan savaş ın sebepleri, niteliği ve kapsamı hususunda tam

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı