DEVLETLER HUKUKU. Yrd.Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLETLER HUKUKU. Yrd.Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ"

Transkript

1 DEVLETLER HUKUKU Yrd.Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ

2 I. Hafta Devletler Hukukunun Tarihsel gelişimi Devletler Hukuku ya da uluslararası hukuk, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir disiplindir. Devletler hukukunun kuralları; örf ve adet hukuku, devletlerin uygulamaları, ve uluslararası tutum ve davranışlara yani uluslararası teamüllere bakılarak belirlenir.

3 Temel kavramlar: Devlet nedir? Hukuk nedir? Uluslararası toplum ve düzen ne demektir? Uluslararası alanın temel aktörleri kimlerdir ya da nelerdir? Uluslararası örf ve adet nasıl oluşmaktadır?

4 Devlet nedir? Devlet hem siyasi bir aktördür, hem de siyasi mücadelenin üzerinde yürütüldüğü alandır. Milletin Hukuki kişilik kazanmış şeklidir. (Fransız kamu hukuku) Devlet etkili olarak yürürlükte bulunan bir hukuki normlar sistemidir. (Hans Kelsen, Avusturyalı hukukçu). Siyasal kuruluşların en gelişmişi kurumlar kurumu dur. Devlet, kendi var oluşları üzerine söz söyleme yetkisinden yoksun olduklarını düşünen, kendi iç örgütlenmelerinin dışarıdan belirlendiğine bir dış odak tarafından meşru kılındığına inandıkları için bu örgütlenme üzerinde kendilerine bir hak tanımayan toplumların ardılı olarak ortaya çıkmıştır (Marcel Gauchet, Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri )

5 Devlet, yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip bir varlıktır. Devlet sosyal gelişimin bir sonucudur Günümüzde devlet denilince siyasi iktidarın hukuki olarak örgütlendiği ve kurumlaştığı bir yapı kastedilmektedir.

6 Başkalarının davranışlarını yönlendirme hatta onları kontrol altında tutma gücü İktidar türleri: a) Formel iktidar b) İnformel iktidar c) Siyasal iktidar

7 Hak ve Hukuk Nedir? Kişinin varlığına bağlı doğuştan sahip olunan ayrıcalıklar ile meşru bir çaba sonucu kendi varlığına sonradan eklenen kazanımlar hakkı. Bu hakların belli bir otoritenin (devletin) güvencesi altında alınarak düzenlenmesi hukuku, Devlet ve kişi ile kişiler arasında muamelelerde hukukun üstün tutulması ve işletilmesi ise adaleti oluşturur.

8 Uluslararası Hukuk Nedir? Uluslararası toplum nedir? Uluslararası kavramı ilk kez Jeremy Bethham ( ) tarafından 18. yüzyılın sonlarında egemen uluslar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralları ifade etmek için kullanılmıştır. Toplum Nedir? Toplum sınırları belirlenmemiş ama kendi içinde etkileşime, bir bütünlüğe ve kurallara sahip olan çokluk anlamındadır.

9 Uluslararası toplum= Birbiriyle etkileşim içinde olan ulusal toplumların oluşturduğu bütünlük Uluslararası toplumu ulusal toplumdan (devletten) ayıran özellikler A) Ülke: uluslararası toplum sınırları belirli bir ülke değildir B) Halk: insanların bir biriyle etkileşimi var fakat bir bütünlük ve kurallara sahip değil C) Örgütlenmiş iktidar: Örgütlenmiş bir iktidar mevcut değil D) Meşruluk: uluslararası toplumda örgütlenmiş bir iktidar bulunmadığından meşruluk söz konusu değil

10 Uluslararası toplumda kurallar sosyopolitik gelişimin bir sonucudur. Kurallar ve teamüllere herkesin uyma zorunluluğu yoktur. Fakat bu kural ve teamüllere uymayan devletler uluslararası toplumdan dışlanırlar.

11 Uluslararası alanda teamüller 1. Uluslararası yükümlülükleri ihlal eden devlet uluslararası topluma karşı sorumludur 2. İhkak-ı Hak 3. Karşı önlem (retorsion) 4. Mukabele-i bil misil: aynen karşılık verme (reprisal)

12 1. Uluslararası yükümlülükleri ihlal eden devlet uluslararası topluma karşı sorumludur 2. Uluslararası alanda İhkak-ı Hak: Bir devletin başka bir devlete yönelik haksız bir eylemde bulunmasına karşı tazminat ödemeyi reddetmesi durumunda zarara uğrayan devletin hakkını zorla ve bizzat alması anlamına gelir. Normal hukukta İhkak-ı hak yasaktır fakat devletler hukukunda ihkak-ı hak bir kural olarak kalmıştır. 3. Karşı önlem (Retorsion) Haksız eylemde bulunan bir devleti zarara uğratmaya yönelik yasal bir işlemdir. Örneğin bir devletin başka devlete yaptığı ekonomik yardımı kesmesi gibi.

13 4. Mukabele-i bil misil: Aynen karşılık verme (Reprisal): Uluslararası hukukta mukabele-i bil misil 1949 Cenevre sözleşmesinde yasaklanmıştır bu nedenle yasal değildir. Ancak diğer devletin haksız bir eylemi mukabele-i bilmisili yasal hale getirmiştir. Fakat bu konuda belirli ölçütler vardır.

14 Devletlerarası Hukukun Tarihçesi: Antik Çağlar Orta Çağ Yakın Çağ

15 Devletlerarası Hukukun Geçerliliği ve Niteliği a. Pozitivist görüş: Pozitivist görüşe göre hukuk insanların eseridir. Dolayısıyla zaman ve mekana göre ve yasa koyucunun tutumuna göre değişiklik gösterir. Bu bağlamda Devletler hukuku, devletin iradesine uygun olduğu için geçerlidir I. Yükümlülük Görüşü: Devletin üstlendiği her yükümlülük özü itibarıyla devletin bir amacını yerine getirmeye yöneliktir. Dolayısıyla bu yükümlülük amacı karşıladığı ölçüde mevcut kalabilir. II. Ortak İrade Görüşü: toplumsal sözleşme öğretisinden etkilenmiştir. III. Ortak Onay görüşü: devletler hukuku devletler topluluğunun çok büyük bir çoğunluğu tarafından onaylandığı için geçerlidir.

16 b. Kuralcı görüş: Devletler hukukunun geçerliliği temel bir devletler hukuku normunun varlığına bağlıdır. Temel normlar ahde vefa, devlet geleneğine uygun davranma gibi kavramlara dayandırılmaktadır. c. Tabii Hukuk Görüşü: Stoa okulu tarafından savunulan amaçsal yaklaşım daha sonra Roma devlet ve hukuk hayatını derinden etkilemiştir. Devletler hukukunun geçerliliğini tabii hukuk anlayışına göre açıklamaya çalışan bu öğretiye göre devletler hukukunun temelinde egemen devletlerden önce oluşmuş bir takım kurallar bulunmaktadır.

17 d. Sosyolojik Okul: Devletler hukukunun geçerliliğini pozitif hukuka dayandırmaktadır. Buna göre devletler hukuku saf bir hukuk dalı olmayıp uluslar arasındaki etkileşimden kaynaklanan bir gerçektir. Decvletler hukukunun oluşumunda siyasi, ideolojik, dini ve tabii etkenler önemli rol oynamaktadır.

18 II. Hafta Devletler Hukukunun Kaynakları ve Kodifikasyonu

19 Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kaynaklar devletler hukukunun kaynakları kabul edilmektedir. 38. Madde 1. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak çözmekle görevli olan Divan: a. uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası antlaşmaları; b. hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapıla gelmiş kurallarını; c. uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini; d. 59. Madde hükmü saklı kalmak üzere, hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular

20 Devletler Hukukunun kaynakları: 1. Devletler hukuku anlaşmaları 2. Devletler örf ve adet hukuku 3. Hukukun genel ilkeleri UAD na göre her devletin tüm uluslararası topluma ( ergo omnes) ve diğer devletlere karşı yükümlülükleri bulunmaktadır.

21 Erga omnes (herkese karşı hak): Saldırı yasağı Soykırım yasağı Irk ayrımı yapmama Temel hak ve özgürlüklere saygılı olma Diğer devletlere karşı yükümlülükler Diplomatik himaye *Jus cogens (emredici hukuk normları) * Jus positivium (değiştirilebilir, tamamlayıcı hukuk normları)

22 Jus Cogens: (Emredici hukuk) Uluslararası hukukta yaptırım kavramının varlığı ve kim tarafından uygulanacağı belirgin değildir. Çünkü uluslararası hukukta devletler "egemen eşit" olarak kabul edilir. Devletler ancak rızaları ile bir üstün merciyi kendilerine ceza vermeye yetkili kılabilirler. Fakat bir jus cogens in ihlali halinde, örneğin kuvvet kullanma yasağı ihlali halinde diğer devletlerin bu duruma tepki göstereceği ve engellemeye çalışacağı fikrinden hareketle bir yaptırımın varlığı kabul edilmektedir. Jus Cogens uluslararası hukukun temelini oluşturan kuralların toplandığı bir kategoridir. Bu kurallar bir kişi veya kurum tarafından empoze edilmemiş, aksine tüm devletler tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiş kurallardır. (örneğin soy kırım yasağı gibi). uluslararası antlaşmaların ele alındığı 1969 Viyana Konvansiyonu, jus cogensi, hiyerarşik olarak, uluslararası hukukun en üst seviyesine yerleştirmiştir.

23 Köle ticaretinin, deniz haydutluğunun, soykırımın yasaklanması ve devletlerin egemen eşitliğine aykırı davranma, halkların kendi kaderlerini belirlemesi gerektiği kuralına aykırı davranma gibi konular just cogens kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası hukuka göre Sebepsiz biçimde üçüncü bir devletin ülke bütünlüğüne saldırı için andlasma yapılamaz. Yapılırsa başlangıçtan itibaren batıl olacaktır. Hukukun genel ilkeleri kabul edilen hususlara aykırı andlasmalar da batıldır. Örneğin, yargı bağışıklığı ulusların egemen eşitliği ilkesine dayanmakta ve Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından aksi kararlaştırılamayacak ilkeler arasında sayılmaktadır

24 Jus positivium: (Tamamlayıcı Hukuk) Taraflar kendi aralarında üçüncü devletlerin haklarını ihlal etmeden veya devletler hukukunun temel ilkelerine dokunmadan, teamül olan bir devletler hukuku hükmünü değiştirebilirler. Örneğin kendi aralarında diplomatik dokunulmazlıkları kısmen veya tamamen kaldırabilirler. Bu durumda uluslararası toplumun düzenini bozacak ve toplumun haklarını zedeleyecek bir sonuç doğmayacaktır.

25 Devletler Hukukunun Kaynakları 1. UluslararasI Hukukta Anlaşmalar Katılan devletlerin sayısı açısından anlaşmalar ikiye ayrılır A. İki taraflı (bilateral) anlaşmalar: B. Çok taraflı (multilateral) anlaşmalar Bazı anlaşmalar daha önce var olan anlaşmaları düzenler ve kodifiye eder bu durumda anlaşma hukuk yaratmaz, bildiri (declaration) niteliğindedir. Örneğin BM Şartı kendinden önce geçerli olan genel devletler hukukunu kodifiye ettiği için bu tüt belgedir. Bazı anlaşmalar örf ve adet hukukunu geliştiren ve kuralların olmadığı alanları düzenleyen, yani hukuk yaratan anlaşmalardır. Bunlara da sözleşme denilir. Örneğin. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi.

26 Devletler Hukukunun Kaynakları İçerikleri açısından anlaşmalar üçe ayrılır A. Tasarruf anlaşmaları: Özel hukukta ayni hak doğuran işlemlere benzer B. Kurumsal anlaşmalar: NATO, AGIT, AB anlaşmaları gibi C. Statü anlaşmaları: Uluslararası alanda ihtilafa neden olan ya da ihtilafa neden olması muhtemel olan bir konuya açıklık getirmek için yapılan anlaşmalar.

27 Uluslararası Hukukta Anlaşma Türleri Karşılıklı mutabakat (agreement): İki devlet arasında Mukavele (Pact): (Balkan paktı, Bağdat paktı) Resmi belge (charter): (Magna Charta, BM Şartı, Paris Şartı) Statü: (Avrupa Konseyi statüsü, UAD Statüsü) Tasarruf (act): (Helsinki sonuç belgesi) özel hukukta ayni hak kazandıran işlemlere benzer. Bir devletin ülkesinin bir bölümünü diğer bir devlete terk ettiği anlaşmalar benzer. Çok tarafalı sözleşmeler (covenant, convention) Yükümlülükler (engagement): Bildiri (declaration) Sulh (Arrengement) Mutabakat metni (memorendum of understanding)

28 Devletler Hukukunun Kaynakları Uluslararası anlaşmaların şekli, kapsamı, içeriği ne ilişkin hukuk kurallarının kodifikasyonu 1969 yılında Viyana da toplanan Devletler Hukuku Komisyonunun (ILC) çalışmalarıyla sağlanmıştır. Sözleşme 35 devletin imza etmesiyle 1980 yılında yürürlüğe girmiştir.

29 Devletler Hukukunun Kaynakları AnlaşmalarIn yapilmasi ve yürürlüğe girmesi Yetki belgelerinin incelenmesi BM e tescil İç hukukta ön görülen onay işlemi Ön müzakere Metnin parafe edilmesi Onay belgelerinin depozitöre tevdii onaylama Metnin parafe edilmesi İmza Onay belgelerinin değiştirilmesi

30 Devletler Hukukunun Kaynakları 2. ÖRF VE ADET HUKUKU (Customary law) Örf ve adet devletler hukuku sujelerinin tutum ve davranışları sonucu oluşur Örf adet (teamüli) hukukun oluşması için gereken şartlar: A. Objektif şart B. Subjektif şart Objektif Şart: 1.Uygulamanın düzenli olarak yapılması veya tekrarlanması. 2. Uygulamanın tek taraflı olmaması

31 Subjektif Şart (Psikolojik öğe) 1. Böyle bir uygulamanın hukuken zorunlu olduğuna ilişkin inanç 2. Uygulamaya olan inancın kökleşmiş olması Devletler Hukukunun Kaynakları

32 3. Hukukun Genel İlkeleri UAD Statüsü 38. Madde 1. Kendisine sunulan davaları uluslararası hukuka göre çözmekle görevli olan divan a. Uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası anlaşmaları, b. Hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapıla gelmiş kurallarını; c. Uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini d..hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular Devletler Hukukunun Kaynakları

33 Genel hukuk ilkelerinin tanımı ve neler olduğu konusunda bir görüş birliği yoktur. Hukukun genel kuralları, uluslararası anlaşmalar ve teamüli hukuk arasında kalan boşluğu doldurmak için hukukun genel ilkelerinden yararlanılarak uluslararası hukuku zenginleştirmek ve uyuşmazlıkları bir çözüme ulaştırmak amacıyla saptanmış ilkelerdir. Hukukun genel kuralları İyi niyet Ölçülülük Özel hukuk genel hukuktan önce gelir Sonraki hukuk öncekini ortadan kaldırır Adil yargılama Zaman aşımı Kusur sorumluluğu Hakkaniyet

34 Devletler Hukukunun Yardımcı kaynakları UAD Statüsü 38. Madde 1. Kendisine sunulan davaları uluslararası hukuka göre çözmekle görevli olan divan a. Uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası anlaşmaları, b. Hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapıla gelmiş kurallarını; c. Uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini d..hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular

35 A. Doktrin ve içtihatlar: B. Yumuşak hukuk (soft law) * BM, AGİT, Avrupa Konseyi gibi örgütlerin tavsiye kararları (recommendation) * Kararları (resolution) * Bildirileri (declaration) * Uluslararası kuruluşların kabul ettiği kararlar YARDIMCI KAYNAKLARIN İŞLEVİ a. Emsal oluşturmak b. Karar gerekçesini açıklamak c. Uyuşmazlıkların çözümü sırasında asli kaynakların yorumlanmasında

36 DEVLETLER HUKUKUNUN KODİFİKASYONU Uluslararası alanda kodifikasyon çok taraflı sözleşmelerle (convention) yapılmaktadır. Uluslararası alanda kodifikasyon girişimleri I. 1899, 1907, 1930 La Haye Konferansları II. Pan Amerikan konferansları ( ) III Havana Konferansı IV. Montevideo Konferansı (1933)

37 Montevideo Konferansı ve Deklaratif devlet teorisi 1. Daimi bir nüfus 2. Sınırları belirlenmiş bir toprak 3. Hükümet 4. Diğer devletlerle ilişki kurabilme kapasitesi 5. Diğer devletler tarafından tanınma 6. Bağımsızlığın askeri güç kullanılarak elde edilmemiş olması

38 BM ve Uluslararası Hukukun Kodifikasyonu BM Şartının 13. Maddesine göre BM Genel Kurulunun görevlerinden birisi devletler hukukunu kodifiye etmektir. Kodifikasyon alanları: a. Devlet ve hükümetlerin tanınması b. Devletlerin halefiyeti c. Uluslararası ceza hukuku d. Açık denizler e. Karasuları f. Vatandaşlık g. Yabancılar hukuku h. Mülteciler hukuku i. Diplomasi ve konsolosluk hukuku j. Devletlerin sorumluluğu k. Tahkim hukuku

39 DEVLETLER HUKUKU İÇ HUKUK İLİŞKİSİ 1. İç hukuka öncelik tanıyan teori (monist theory) 2. Devletler hukukuna öncelik tanıyan teori 3. Düalist teori İç hukuka öncelik tanıyan teori (monist theory): Devletler hukuku iç hukukun uzantısıdır. Devletler hukuku egemen iradenin kendi kendini sınırlandırmasıdır (auto limitation) Devlet uluslararası topluluktan önce gelir, ona üstündür ve tek hukuk yaratan kimliğini korur.

40 Devletler hukukuna öncelik tanıyan teori: Asıl hukuk düzeni devletler hukukunun düzenidir. İç hukuk ondan kaynaklanmıştır Devletler hukukunun temel normu ahde vefa ilkesidir. Düalist teori Devletler hukuku ve iç hukuk birbirinden bağımsız hukuk düzenleridir Aralarında astlık üstlük ilişkisi yoktur Hukukun görevi yükümlülük konusunda çıkacak çatışmalardan kaçınmayı sağlamak ve bu alanda çıkacak olan uyuşmazlıkları çözmektir. Devletler hukuku normlarının uygulanabilmesi için bu normların iç hukuka dönüştürülmesi gerekir.

41 DEVLETLER HUKUKUNUN SUJELERİ A. Tanıma B.Devletin Kurucu Unsurları C. Egemenlik

42 A. Tanıma (Recognition) Herhangi bir devletin devletler hukukunun sujesi olup olmadığı konusunda kuşkuları ortadan kaldırmaya yarayan hukuki bir kavramdır. *Hükmet ve anayasa değişiklikleri tanımayı etkilemez *Rejim değişikliğinde eski rejim inkar edilmediği sürece tanınma devam eder *İki devlet arasında ortaya çıkan savaş tanımayı etkilemez *Devlet ya da hükümetlerin tanınması arasında fark vardır. **Bir hükümetin tanınması devletin tanınması anlamına gelir **Devletin tanınması hükümetin tanınması anlamına gelmez

43 Tanınmanın Yasal Etkileri Kurucu Teori (Constitutive Theory): Devletler hukuku açısından tanınıncaya kadar bir devlet ya da hükümetin varlığı kabul edilemez Açıklayıcı Teori (Declaratory Theory): Tanımak bir gerçekliğin kabulü demektir. Bu nedenle tanımanın hiçbir yasal etkisi yoktur. Tanıma kurucu bir etki doğuran bir devletler hukuku irade beyanıdır. Bu beyanla tanıyan devlet normal diplomatik ilişkiler kurmak isteğini ortaya koyar. Tanımanın fonksiyonel bir etkisi bulunmaz. Yani henüz devlet niteliği taşımayan bir suje tanımayla devlet niteliği kazanmaz. Bu nedenle Günümüzde egemen görüşe göre tanıma kururcu değil açıklayıcı bir nitelik taşır.

44 1933 tarihli Montevideo Sözleşmesine göre bir devletin siyasi varlığı diğer devletler tarafından tanınmasına bağlı değildir. Tanıma Biçimleri 1. Açık tanıma: 2. Örtülü tanıma 3. Fiili (de facto) tanıma 4. Hukuken tanıma (de jure) 1. Açık tanıma: İrade beyanıyla gerçekleşir 2. Örtülü tanıma: söz konusu devletle bir anlaşma yapıldığında tanınmış anlamına gelir.

45 3. Fiili (de facto) tanıma: Siyasi durumun henüz açıklık kazanmadığı hallerde durumun kötüye gitmesi halinde tanıyan devlete beyanını geri alma imkanı sağlar Kıbrıs'ın kuzeyi uluslararası olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı olsa da de facto olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlıdır 4. Hukuken (de jure) tanıma: Bir ülke veya bir hükümetin yasal olarak yürürlükte bulunan kıstasları istikrarlı bir şekilde sağlaması anlamına gelir. BMGK KKTC nin bağımsızlık ilanının batıl olduğunu kararlaştırarak diğer devletlerden bu devleti tanımamalarını talep etmiştir.

46 AB nin Devlet ve hükümetlerin tanınmasıyla ilgili kabul ettiği rehber kurallar şunlardır. a. BM Şartı, Helsinki Sonuç Belgesi, Paris Şartı kuralları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine ve insan haklarına saygı göstermek. b. Etnik gruplar ve milli azınlıklara AGİT çerçevesinde tanınan güvenceleri kabul etmek c. Sınırlara saygı göstermek, sınırların ancak barışçı yollarla ve ortak anlaşmalarla değiştirilebileceğini kabul etmek. d. Silahsızlandırma ve nükleer silahların yayılmasını önleme ve bölgesel güvenliği sağlama konusunda bütün kurallara uyma e. Devletlerin halefiyeti ve bölgesel sorunlardan kaynaklanan sorunların tahkim yoluyla çözülmesini kabul etmek

47 b. Devletlerin kurucu unsurları 1. Millet 2. Ülke 3. Egemenlik

48 1. Millet Devletler hukuku bireysel milletlerin değil egemen devletlerin hukukudur. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrası imparatorlukların yıkılmasıyla milletlerin kendi kaderini belirleme hakkı (Self Determination) devletler hukukunun gündemine oturmuştur. Bu durumda milletin ne olduğu konusunda tartışmalar yaşanmış ve millet kavramının oluşumunda şu etkenler üzerinde durulmuştur.. A) Millet ve Irk: aynı ırktan gelen insanların birlikte yaşaması fikri belirsiz öğeler taşımaktadır. Ayrıca Faşist öğretileri beslediği için ırka dayalı millet tanımı sakıncalı bulunmaktadır.

49 B) Millet ve Kültür: Bu görüşe göre millet ortak kültüre sahip insanlardan oluşur. 19. yy da kendi milli birliklerini kurmuş olan Almanlar ve İtalyanlar millet kavramını dil ve kültür birliğine dayandırmışlardır. Ancak dil ve kültür birliği tek başına millet oluşturmak için yetersizdir. İsviçre ve Belçika bunun en somut örneğidir. c) Millet ve Tarih: Ortak bir tarihi geçmişe sahip olmak insanları kaynaştıran en önemli bir etkendir. Irk ve kültür açısından birbirine uzak olan toplumlar bile bu şekilde birbiriyle kaynaşarak bir millet oluşturabilir. d) Millet ve Milli Bilinç: İnsanların birbirine muhtaçlık duygusu ve birlikte yaşama arzusuyla açıklanmaktadır

50 Sosyolojik anlamda millet birlikte yaşama arzusuna sahip insanların oluşturduğu bir kültür ve kader birliği olarak tanımlanmaktadır. Örneğin Fransız millet anlayışı bu bilince dayandırılmıştır. Buna göre Breton, Alsas Loren, Bask ve Korsikalı gibi etnik kökenler bir milletten sayılarak herkes Fransız kabul edilmiştir. Buna karşın Fransızca konuşan İsviçreliler, Belçikalı Valonlar, Kebekli(Quebec) kanadalılar veya eski Fransız sömürgeleri vatandaşlarını aynı çatı altında toplamak mümkün olmadığından bunlara Fransızca konuşanlar (francophonie) denilmiştir. Hukuki anlamda millet birbirine vatandaşlık bağıyla bağlı olan topluluklar anlamını taşır. Anayasa da Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür denilmiştir

51 İslami açıdan millet ve milliyetçilik Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. (Hucurat 13). Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir: Kaderiye (kaderi inkar davası), Unsuruyet dâvâsı (ırkçılık), Dinî meselelerde gevşeklik etmek. (Taberanî, Mu cemüs Sağir, 158). Asabiyet dâvâsına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ uğrunda mücadele eden kimse bizden değildir (Ebu Davut, Edeb, 121). Kim hevasına uyarak bâtıl yolda cenk eder, kavmiyetçiliğe çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa cahiliye ölümü üzere ölür. (İbni Mace, Fiten, 7)

52 Ey İnsanlar!.. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O ndan en çok korkanınızdır. (Veda Hutbesi)

53 Fikr-i milliyet iki kısımdır: Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir (Kötü ve Uğursuz), zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine düşmanlıkla devam eder, müteyakkız (sürekli tetikte) davranır. Şu ise, kavga ve düşmanlığa ve keşmekeşe sebeptir. Müsbet milliyet, sosyal yaşamın iç ihtiyaçlarından kaynaklanır. Dayanışma ve yardımlaşmaya sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade güçlendirecek bir vasıta olur." İslam topluluklarının tümü, büyük bir ordudur. Birçok kabileleri ve ırkları içerir. Fakat bu ayrı niteliklere karşı binbir birler adedince ortak noktaları var. Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, bir bir bir... binler kadar bir bir... İşte bu kadar bir birler, kardeşliği, muhabbeti ve vahdeti gerektiriyorlar. Demek ki kabileler ve ırklar birbirini tanımak içindir birbirine düşmanlık göstermek ve inkar etmek için değildir.

54 Kavimlerin kendi dillerini muhafaza etmesi ve konuşması en tabi haklarıdır. Çok milletli bir devlette, resmi bir dilin olması elbette gereklidir. Ama resmi dilin dışında her kavim ve millet kendi dilini konuşup örfünü muhafaza edebilmelidir. Bunlar üstünde bir baskı kurulmamalıdır. Baskı ve zulüm insanları birleştirmez, aksine birleşmeyi imkansız kılacak şekilde ayrıştırır. Enbiyanın ekseri Şarkta ve filozofları çoğunluğunun Garpta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalpdir, akıl ve felsefe değil. Müslümanların geride kalmasının nedeni maneviyatın zeka ve akılla birlikte hareket etmemesidir. Bu nedenle Fen ilimlerini, din ilimleriyle mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak gereklidir.

55 Dini duygularamı yoksa milli duygulara mı önem vermek gerektiğini soran öğretmenlere : "Hamiyet-i dîniye ve İslamiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamıyla karışmış ve ayrılamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye, en kuvvetli, metîn, arştan gelmiş, kırılmaz ve kopmaz bir zincir-i nûranîdir. Tahrip edilmez, mağlûp olmaz bir kudsî kaledir. dediğim vakit, o iki münevver mektep muallimleri bana dediler: "Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir?" O sırada içinde bulunulan tren tünelden çıkmış, ileride tren yolunun yanında korkusuzca bekleyen bir kız çocuğu görmüşler

56 dedim: "İşte bu çocuk, lisan-ı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime, o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte bu kız çocuğu duruşuyla, bu gelecek hakîkati der. "Bakınız; bu dabbetülarz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetü'l-arz, tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdit ediyor. 'Bana rast gelenlerin vay haline' dediği halde, o masum, yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla, beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor.

57 Bu dabbetü'l-arzın hücumunu küçümsüyor ve kahramancıklığıyla diyor: 'Ey şimendifer! Sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın!. Cesur ve dimdik duruşuyla güya der: 'Ey tren, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana zarar vermen haddin değil. Beni korkutamaz ve egemenliğin altına alamazsın. Haydi yoluna git, kumandanının izniyle yolundan geç!"' İşte ey bu trendeki arkadaşlarım ve elli sene sonra üniversitelerde çalışan kardeşlerim! Bu masum çocuğun yerinde ünlü Rüstem ve Herkül ün bulunduğunu farz ediniz.

58 Onların zamanında tren olmadığı için, elbette, trenin bir intizam ile hareket ettiğine dair bir bilgileri ve inançları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik şimşekleri olduğu halde çıkan trenin dehşetli hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı, o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar. Bakınız; nasıl bu dabbetü'l-arzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamazlar. Çünkü, onlar, onun kumandanına ve intizamına îtikad etmedikleri için, itaatkar bir binek zannetmiyorlar. Belki, gayet müthiş, parçalayıcı, vagon büyüklüğünde yirmi aslanı arkasına takmış bir nevî canavar olduğunu sanarlar.

59 Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan daha fazla cesaret ve hürriyet veren, o masumun kalbinde yer alan, trenin intizamına ve dizgininin bir kumandanın elinde bulunduğuna olan inancıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların, trenin bir kontrol altında olduğunu ve bir sistem içinde hareket ettiğini bilmemekten kaynaklanan cahilane itikatsızlıklarıdır. Bu bağlamda dini inanç ve gayret milliyetçi duygulardan daha fazla insanlara emniyet, güven ve cesaret verir. Çünkü inanan insan her şeyin bir yaratıcının kontrolü altında gerçekleştiğini bilir ve ona olan inancı diğer batıl davaları kalbinden siler.

60 Arabın, Türk e, Laz ın Çerkez e yahut Kürd e Acem in Çinliye rüçhanı mı varmış nerde. İslâmiyette anasır mı olurmuş ne gezer Fikr-i milliyeti tel in ediyor Peygamber En büyük düşmanıdır ruh-u Nebi tefrikanın Adı batsın onu İslâm a sokan kaltabanın. (Mehmet Akif) Hep birlikte Allah ın ipine (Kur an a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. (Al-i İmran 103)

61 Milletlerin Kendi kaderlerini Belirleme Hakkı (Self Determination) Uluslararası alanda birçok sözleşmede milletlerin kendi siyasi statülerini, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini belirlemelerinde özgür olduğuna vurgu yapılmıştır. Fakat self determinasyon hakkı farklı etnik kökenleri bünyesinde barındıran ulus devletler için sakıncalı sonuçlar doğurabilir gibi görünüyor. Ancak UAD Mali ve Burkina Faso arasında ortaya çıkan bir sınır uyuşmazlığı nedeniyle ulus devletlerin mevcut sınırlarının self determinasyon hakkı çerçevesinde değiştirilemeyeceği kabul etmiştir. Self determinasyon hakkının sadece sömürgelikten kurtarma programı bağlamında eski sömürgeler için tanınan bir hak olduğu vurgulanmıştır. BM in 1970 yılında kabul ettiği bildirisinde self determinasyon hakkının egemen bir devletin siyasi ve ülkesel bütünlüğünü tamamen ya da kısmen tehlikeye atacak şekilde yorumlanamayacağını ilah etmiştir.

62 Ayrıca 1975 tarihli Helsinki sonuç belgesinden başlayarak AGİT ve AK da devletlerin ülkesel bütünlüğü önemle vurgulanmıştır. Kanada yüksek mahkemesi de bu kararlardan hareketle devletler hukukunun mevcut devletlerin ülke bütünlüğünü koruduğu belirtilerek Quebec eyaletinin kendi kaderini belirleme hakkı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Mahkemeye göre bu hak sadece sömürge halklarına ve yabancı boyunduruğu altında yaşayan halklara aittir.

63 Vatandaşlık Milleti oluşturan bireyleri ırk, dil, din, cins veya diğer nedenlerle ayrım yapmaksızın devlete bağlayan hukuki ilişki vatandaşlık (nationality) bağıdır. Vatandaşlık kavramı hukuksal bir kavramdır. Devletler hukukuna göre her devlet kendi vatandaşları ile ilgili hakları düzenlemeye yetkilidir ancak hiçbir devlet kendi vatandaşlık hukukunu üçüncü devlet vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletemez. Vatandaşlık iki şekilde kazanılır: a. Doğumdan b. Sonradan

64 a. Doğumdan : vatandaşlığın doğumdan kazanılması konusunda kan (ius sanguinis) ve toprak (ius soli) olmak üzere iki sistem bulunur. *İus soli prensibine göre doğan çocuk ana babasına bakılmaksızın ülkesinde doğduğu devletin vatandaşlığını kazanır. *ius sanguinis prensibine göre doğan çocuk doğum yerine bakılmaksızın ana babasının vatandaşlığını kazanır. Devletlerin çoğu vatansızlık (heimatlos) hallerini önlemek için karma sistemleri tercih etmektedir. b. Sonradan: Resmi bir işlem sonrası verilen vatandaşlık hakkı

65 2. Ülke Devletin ülkesi kara deniz ve hava alanlarını kapsar. Devlet olmanın zorunlu şartı, devletin ülkesi olmasıdır. Devlet olan bir millet bu topraklar üzerinde yabancı müdahale olmaksızın egemenlik haklarını kullanır. Terra nullius Res communius Common heritage

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ V KISALTMALAR XXI GİRİŞ 1 BİRİNCİ KISIM Deniz Hukuku'nun Tanımı - Tarihsel Süreç - Kaynaklar BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM -TARİHÇE - KODİFİKASYON I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE : TANIM VE TERMİNOLOJİ 7

Detaylı

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 1. Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanı işaretleyiniz. a) 2. Dünya Savaşı ndan sonra deniz hukuku alanında birincisi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V Vİİ XVİİ BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI I. KAVRAM OLARAK 3 H. ADA TANIMININ UNSURLARI 5

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR İÇİNDEKİLER Cilt I A. AİLE HUKUKU ve ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 1 1. Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme 3 2. Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları 2. Tapu İşlemleri 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 4. Gayrimenkule İlişkin Diğer Mevzuat 5. İmar Uygulama Süreçleri 1 6. Türkiye

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Kavramlar 1. Toplumsal olgu 2. Norm 3. Yürürlük 4. Etkinlik 5. Geçerlilik 2 Hukuk Hukuk sosyolojisi açısından ETKİNLİK kriteri ile ele alınır. Böylece; 1. Pozitif hukuk

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı