Çalışma Süresi Modellerindeki Değişim ve Çalışan Sağlığı Üzerine Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma Süresi Modellerindeki Değişim ve Çalışan Sağlığı Üzerine Etkileri"

Transkript

1 Çalışma Süresi Modellerindeki Değişim ve Çalışan Sağlığı Üzerine Etkileri WORKING TIME PATTERNS ACROSS TIME AND EFFECTS ON EMPLOYEE HEALTH Tuğçe SEZGİN * Özet Bu yazı çalışma süresi kavramına genel bir bakış sağlamaktadır. Yazı Türkiye ve Avrupa'daki çalışma süresi ve organizasyonel değişikliklerin incelenmesiyle başlar. Bunu izleyen bölüm, işçilerin çalışırken kaç saatlerini harcadıklarının ve kısmi süreli istihdamın cinsiyete ve sektörlere göre dağılımının analizini içerir. Son kısımda ise fazla çalışmanın sağlık ve güvenlik üzerinde etkilerine odaklanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Esnek çalışma, kısmi süreli çalışma, çalışma koşulları, çalışma süreleri, iş sağlığı Abstract This paper provides an initial overview of working time. The paper begins by examining the extent of organisational and working time change in Turkey, as well as Europe. This is followed by a section that analyses how much time workers spend during working and distribution of part time employment by gender and sector. The final section focuses on health and safety effects of overtime work. Keywords: Flexible working, part time work, working conditions, working hours, occupational health JEL Classification: J28, J81 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettiş Yardımcısı, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 1 / Sayı: 1 / Temmuz-Eylül 2013 / Sayfa: Labour World / Volume: 1 / Issue: 1 / July-September 2013 / Page:

2 Giriş Çalışmak, insanoğlu var olduğundan beri süregelen bir durumdur. Bugünkü anlamda çalışma hayatı kavramının oluşması ve iş sağlığı güvenliği konularının artması, on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında buharın keşfiyle başladığı kabul edilen sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. Hem çalışanların hem de toplumun yaşamında önemli değişiklikler meydana getiren sanayi devriminin ilk yıllarında çalışma süreleri 18 saate yükselmiş, kadın ve çocuklar dahil el dokuma atölyelerinde, maden ocaklarında bu süreninde üstünde çalışmalar yapılmasıyla genç yaşta ölümler, sakatlıklar artmıştır (Bilir & Yıldız, 2004, 5-14). Bir asıra yakın süren tartışmalar sonucunda ILO'nun 1919 yılındaki ilk kongresinde günlük çalışma süresinin 8 saat olması için karar alınmış, Avrupa ülkelerinde çalışma sürelerini kısaltan, vardiya sistemi uygulamalarına ve esnek çalışma sistemlerine imkan tanıyan çeşitli yasal düzenlemeler getirilmiştir ekonomik kriz sonrasında işletmelerin rekabet güçlerini korumaları ve artırmaları, işçilerin çalışma şartlarını belirlemede ve zamanını kullanmada söz sahibi kılınmaları, işsizliğin azaltılıp istihdamın teşvik edilmesi, işletme çalışma zamanı ile işçi çalışma zamanı arasında uygunluk sağlanması, hizmet sektörünün devamlı olarak büyümesi başta olmak üzere sektörel yapıda meydana gelen değişikliklerin sebepleri ve zorunluluklarıyla esnek çalışma büyük bir ivme kazanarak günümüze kadar gelmiştir (Bacak & Şahin, 2005, ). Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı'nın 2000 yılında yedi Avrupa Birliği ülkesinde esneklik ve çalışma koşullarının incelendiği araştırmasında esneklik, nicel/nitel ve iç/dış olarak her iki değişkenden etkilenen heterojen bir kavram olarak belirtilmiştir. Tablo 1'de esnekliğin değişkenleri matris şeklinde verilmiştir. Tablo 1: Esnek çalışma değişkenleri Esneklik Biçimleri Niceliksel Esneklik Niteliksel Esneklik Dışsal Esneklik İçsel Esneklik İstihdam Şekli:Sürekli sözleşmeler, belirli süreli sözleşmeler, geçici istihdam ofisi sözleşmeleri, mevsimlik çalışma, çağrı üzerine çalışma. Sayısal esneklik ve/veya sözleşme esnekliği Çalışma Süresi:Çalışma sürelerinin kısaltılması,fazla/kısmi süreli çalışma, gece ve vardiyalı çalışma, yoğunlaştırılmış çalışma haftası, değişen çalışma saatleri, düzensiz çalışma süreleri. Geçici esneklik Üretim Şekli: Alt işveren, fason, bağımsız çalışma Coğrafi esneklik İş organizasyonu:iş zenginleştirme, iş rotasyonu, takım çalışması, bağımsız çalışma,çoklu görev, çoklu nitelik, proje grupları, işçi sorumluluğu, Fonksiyonel Esneklik (Kaynak: GOUDSWAARD, Anneke & MATTHİEU, de Nanteuil, '' Flexibility and Working ConditionsA Qualitative and Comparative Study in Seven EU Member States'', European Foundation, 2000) 138

3 Raporda esnek çalışma sonucu ortaya çıkabilecek riskleri içeren üç senaryoya dikkat çekilmiştir. Bunlar, çalışma koşullarının değişiminden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği riskleri; istihdam şekillerinin farklılaşmasından kaynaklanan iş güvencesizliği, eğitime erişim imkanı, kariyer olanakları, farklı sanayilerde aynı düzeydeki işçilerin ücret düzeylerindeki farklılaşma ve işin parçalanması; iş organizasyonunun yeniden yapılanmasından kaynaklanan işin yoğunlaşması ve monotonlaşmasıdır (Goudswaard&Nanteuil, 2000, ). Geride kalan on yıl boyunca yapılan uluslararası çalışan anketleri, klinik araştırmaları ve iş teftiş raporlarının sonuçları bu senaryoların gerçeklik paylarını ortaya koymaktadır. Günümüzde şirketler aynı anda birden çok değişkeni bir arada kullanarak ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişen esnek çalışma şekilleri geliştirmişlerdir. Bununla birlikte, çalışma saatleriyle ilgili düzenlemelerin gerçekteki çalışma sürelerine etkisi ile insan sağlığı üzerine etkisinin de tam olarak bilinememesi hem işçi sağlığıyla ilgili tehlike ve riskleri hem de çalışma sürelerinin denetiminde çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. 1.Çalışma Sürelerindeki Değişimin Sektörler ile İlişkisi Sürekli tedarik zinciri olan üretim sistemlerinde ve hizmet sektöründe, esnek sistemlerin bireysel ihtiyaca daha çok hitap etmesi sebebiyle çalışma zamanı günümüzde 9-5 haftada 5 gün geleneğinden farklılıklar göstermekte; ayrıca hizmet sektöründe çalışan insan sayısı artmakta ve birçok ülkedeki işyeri çalışma saatleri genişlemektedir. Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması'na göre geçtiğimiz üç yıl boyunca her üç işçiden ikisi yeni üretim yöntemi ve teknolojik gelişmeler ya da yeniden yapılanma ile örgütsel bir değişime maruz kaldıklarını belirtmiştir. Finans, endüstri ve sağlık sektörleri bu değişimin en çok yaşandığı sektörlerdir. Raporda çalışma süresinin esnekleşmesiyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkmıştır yılında haftalık ortalama çalışma süresi 40.5 saat iken bu oran 2010 yılında yirmi yedi Avrupa Birliği ülkesinde 37.5 saate düşmüştür. Ancak bu durumun tersine eğitim, sağlık ve finans sektöründe çalışan işçilerin beşte biri çalışma sürelerinde artış olduğunu belirtmiştir. Kısmi süreli çalışanların sayısında ise son yıllarda düzenli bir artış görülmektedir yılında Avrupalı işçilerin %17'si kısmi süreli * çalışırken olan bu oran 2010 yılında %25 e yükselmiştir (Eurofound, 2012, 33-62) Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne üye bütün ülkelerde kısmi süreli ** istihdam insidansı kadınlarda erkeklere göre yüksektir yılından 2011 yılına kadar İsveç, Norveç, Almanya'da kadınların kısmi süreli işgücüne katılım oranı azalmaktayken Belçika, İtalya, Polonya ve Türkiye'de artmaktadır. Türkiye'de her dört kadın çalışandan biri kısmi süreli çalışırken erkeklerde bu oran % 10'un altında kalmaktadır (OECD, 2012). Kısmi zamanlı çalışan işçilerin sadece %20'si kendini gerçekten iyi bir kariyer beklentisi içerisinde görmekteyken, %15 i önündeki altı ay içerisinde işini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Bu işçilerin yaklaşık yarısı daha uzun * 27 Avrupa Birliği ülkesinde haftada 20 saatten az ve saat arasında çalışan işçilerin toplamı ** Haftalık 30 saatten az süren çalışmalar. 139

4 süreli bir işte çalışmayı istemekteyken Yunanistan, Slovakya ve Türkiye de çalışanların beşte biri haftada 48 saati aşan çalışmalar yapmaktadır (Eurofound, 2012, 33-62) yılında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yürüttüğü turizm, metal ve hazır giyim sektöründe çalışma sürelerinin iyileştirilmesi programlı teftişlerinin sonuç raporlarında geçici ve coğrafi esnekliğin iç içe geçerek birçok işyerinde benimsendiği açıkça görülmektedir. Konaklama işyerlerinde hizmette süreklilik gerekliliği, turizm sektöründe günlük 16 saati aşan çalışmaları, işçilerin genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalıştırılmalarını yaygın hale getirmiştir. Teftiş raporunda, turizm sektöründeki işletmelerin tamamına yakınında alt işverenlik uygulamasının görüldüğü ve işçilerin yaklaşık %50 lik bir bölümünün haftalık çalışma süresinin üzerinde çalıştığı, fazla çalışmanın özellikle mutfak ve servis bölümünde yoğun bir şekilde yapıldığı belirtilmiştir. Turizm sektöründe benimsenen başka bir çalışma şekli de antraklı çalışmadır. İşçilere uzun süreli ara dinlenmesi kullandırılarak günlük fiili çalışma süresi 7,5 saatle sınırlı kalırken, işçi 14 saate yakın bir süre işyerinde kalmakta ve kesintisiz günlük en az 12 saat dinlenme süresi hakkı ihlal edilmektedir (ÇSGB, 2011, 22-63). Metal işkolunda teftiş kapsamında bulunan yaklaşık her üç işyerinden ikisinde haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapıldığı; her üç işyerinden birinde ise işyerinde hafta tatili ve ara dinlendirmesi kullandırma hükmüne aykırılık bulunması işyerlerinin sipariş üzerine üretim yapmasından kaynaklanabilir. Bu dönemlerde özellikle yan sanayide ardı ardına iki postada on bir saati ve gece dönemlerinde ise yedi buçuk saati aşan sürelerle çalışmalar yapılmaktadır (ÇSGB, 2011, 28-29). Tekstil sektörü, esnek üretim modellerinin en çok kullanıldığı alanlardan biridir. Orta ölçekli, parça başına ve fason üretim yapan işyerlerinde günlük on iki saati aşan çalışmalar görülmektedir. ''Evde çalışma/ev eksenli çalışma'' tekstil sektöründe ilik açma, düğme dikme, kenar bastırma gibi işlerin kayıt dışı bir şekilde yapılmasıyla giderek artmaktadır (ÇSGB,2011, 34-68). Evde parça başı ücret ile yapılan işlerde çalışma ve dinlenme süreleriyle ilgili mevzuatımızda düzenleme olmamasına ek olarak evde yapılan diğer işlerde çalışma süresine eklendiğinde uzun sürelerle ve olumsuz şartlarda çalışmayla karşı karşıya kalınmaktadır. Evlerin çalışma ortamı şeklinde düzenlenmemesi, makine ve diğer iş aletlerinin gerekli koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmaması, yeterli aydınlatma ve havalandırmanın sağlanmaması, ev ortamında yaşlılar, çocuklar, hastalar gibi riskli grupların bulunması çeşitli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır (Tassie, 1997, ). 2. Çalışma Sürelerindeki Değişimin Çalışan Sağlığı ile İlişkisi Çalışma süresinin sağlıkla etkisini inceleyen birçok araştırmada haftalık 50 saatin üstünde yapılan çalışmalar incelenmiştir. Fazla çalışmanın işin ve işçinin verimine olumlu yönde katkı yapabileceğini söylemek oldukça zordur. Güncel bilgiler insanların sağlıklı ve güvenli olmaları için tam olarak ne kadar çalışmaları gerektiğini belirlemede yetersiz kalsa da birçok görüş haftada saat arası çalışmada birleşmektedir. Yakın bir zamana kadar pek çok araştırmanın, fazla çalışmanın sağlığa etkisini ruh sağlığı ve kardiyovasküler 140

5 bozukluklar ile sınırlandırmış olmasına karşın son zamanlarda başka bir potansiyel etkisi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Fazla çalışmadan kaynaklanan çok sayıda sorun stresle ilişkilendirilmiştir. Mide, bağırsak, kas ve iskelet bozuklukları, bağışıklık sisteminden kaynaklanan pek çok sorun, kısa süreli devamsızlıkların artıp verimin azalması gibi psikosomatik şikayetler bu sorunlar arasında öne çıkanlardır(spurgeon& Harrington&Cooper, 1997, ). Çalışma saatlerinin fazla olması ve vardiyalı çalışmada en çok incelenen sağlık sorunlarından biri de tükenmişlik sendromudur. Hekim ve hemşirelerde tükenmişliğin incelendiği bir literatür araştırmasında çalışma saati fazla olanların, nöbet usulü çalışanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyi yüksek bulunmuş ve bunun da iş doyumsuzluğuna ve depresyona sebep olduğu belirtilmiştir (Günüşen& Üstün, 2010, 46-51). İçsel ve niceliksel esneklik olan vardiyalı çalışma, insanın sirkadyen ritmine uygun olmayan saatlerde yapıldığından sağlık, güvenlik ve sosyal açıdan iyilik hali üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Uyku düzeninde meydana gelen bozukluklar, hazımsızlık, karında gerginlik ve ağrı, mide ülseri, koroner kalp hastalığı, kadınlarda meme kanseri, fetüs gelişiminin gecikmesi bunlardan bazılarıdır (Yıldız & Gedikli, 2012, 14-30). Sağlık sektörü çalışanlarında vardiya sisteminin ruhsal sağlığa etkisinin incelendiği bir araştırmada vardiyalı çalışanlarda somatizasyon, obsesif-kompulsif ile paranoid düşünce sürekli gündüz vardiyasında çalışanlarına göre yüksek bulunmuştur (Selvi & Güzel & Özdemir & Aydın & Beşiroğlu, 2010, 3-4). Literatürde ev eksenli çalışmanın çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği etkisi tanımlanmıştır. Boyun ya da sırt ağrısı, göz yorgunluğu, baş ağrısı, yorgunluk, işitme kaybı, baş dönmesi, mide bulantısı, tozdan kaynaklı akciğer ve diğer solunum yolları sorunları olumsuz etkilerden bazılarıdır. İşin doğası gereği tekrarlayan işlerin yapılması sağlık üzerinde kronik ve kalıcı etkiler bırakmakta bu da önleyici stratejileri uygulamayı zorlaştırmaktadır. İzolasyon, depresyon, stres, bıkkınlık, özsaygı eksikliği ev çalışanlarının karşılaştıkları diğer sorunlardır (Jane Tassie, 1997, ).Avusturya'daki tekstil işçileri üzerinde yapılan bir araştırmada, ev eksenli çalışanların geçirdiği yaralanmalar fabrikada çalışan emsal işçilere göre 3 kat fazla bulunmuştur. Aynı çalışmada işçilerin neredeyse yarısı haklarının suistimal edildiğini ve %23' ü kötü muameleye maruz kaldıklarını rapor etmişlerdir (Nossar & Johnstone & Quinlan, 2003, 10). Sonuç Turizm sektöründe antraklı, sağlık sektöründe vardiyalı, tekstilde eveksenli çalışma ile metal ve inşaat sektöründe altişverenlik uygulamaları gibi hizmet sektörü başta olmak üzere pek çok sektör kendisine has bir esnek çalışma modeli oluşturmuş durumdadır. Yeni oluşan çalışma modellerinin insan sağlığına ve iş güvenliğine etkisinin tam olarak araştırılmadan kullanılmasına ilaveten değişen teknolojiyle birlikte yeni üretim yöntemlerinin kullanılması çalışanların işe yabancılaşmasına, uyum sorunlarına ve mücadele yöntemlerinde tecrübeli olunmayan risklere yol açmaktadır. Çalışma modellerinin yeniden yapılanması mevzuat 141

6 ve denetim boyutunda dayeni düzenlemeleri gerektirmektedir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu her ne kadar çalışanların büyük bir kısmını kapsamakta ise de özellikle esnek çalışma modellerine ait düzenlemelerde tam teşekküllü yaptırımlar öngörmemiştir. Bunların başında 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda kapsam dışında tutulan ev eksenli çalışmalar gelmektedir. Yazının birinci ve ikinci bölümünde anlatılan ev işlerinde hukuksal ve iş güvenliği sorunlarının azaltılması için; evden çalışanların bilgilendirilmesi, iş sahibince içeriğinde işin türü, iş kazası ve sağlıkla ilgili tehlikeler, alınacak önlem ve kullanılacak araçların yer aldığı tutanağın düzenlenmesi gibi yaptırımların getirilmesi faydalı olacaktır. Esnek çalışmanın işçi sağlığını en olumsuz şekilde etkileyen modellerinden biri çalışma süresinin esnekleşmesidir. Bu değişim ve etkiler özellikle Avrupa Birliği kuruluşlarının çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmalarında açıkça görülmektedir. Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde haftalık ortalama çalışma süresi kısalırken, önemli bir miktarının iş güvencesizliği yaşadığı kısmi süreli çalışan sayısının artması, günlük toplam çalışma süresinin uzamasıyla birlikte değerlendirildiğinde çalışanların birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışmalar yaparak uzun süreli çalışma yapabilecekleri ihtimalini akla getirmektedir. Şayet böyle bir çalışma vuku bulursa iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin ve denetimlerinin yerine getirilmesi zorlaşabilir, çalışma saatlerinin fazla olması sebebiyle iş kazalarında artış gözlenebilir. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde ''İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.'' ve 4. maddesinde ''Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.'' hükümleri yer almaktadır. Bu süreler tek bir işyerinde yapılan çalışmalar için tanımlanmış olup, birden çok kısmi çalışma farklı işyerlerinde yapılarak, günlük 11 saati haftalık en çok çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmalar için herhangi bir yaptırım öngörülmemesine ek olarak 4857 Sayılı İş Kanununun 41. Maddesinde hükmü bulunan, yıllık 270 saatin üzerinde fazla mesai yapılması ile ilgili de herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca işçilere verilmesi gereken dinlenme sürelerinin mevut yasal düzenlemelerimizde asgari düzeyde tanımlanıp üst sınırının belirlenmemesi özellikle antraklı çalışma uygulanan işyerlerinde işçiler için olumsuz durumlar yaratmaktadır. Esnek çalışma modelleriyle yeni düzenlemelerle birlikte çalışma hayatında daha sık karşılaşılacaktır. Çalışma sürelerinin kontrolsüz bir şekilde değişmesi ve uzaması göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için çok sayıda bilimsel araştırmaya ve yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır. 142

7 Kaynakça - BACAK, Bünyamin & ŞAHİN, Levent. ''İş sağlığı ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma Modellerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar ve Tehditler'', İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, No.1, 2005, ss BİLİR, Nazmi & YILDIZ, Ali. İş Sağlığı ve Güvenliği, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, EUROFOUND, Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg. - GOUDSWAARD, Anneke & MATTHİEU, de Nanteuil. '' Flexibility and Working Conditions A Qualitative and Comparative Study in Seven EU Member States'', European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, GÜNÜŞEN, Neslihan Partlak & ÜSTÜN, Besti. '' Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür İncelemesi'', Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, No. 3 (1), 2010, ss JANE, Tassie. ''Home Based Workers At Rısk: Outworkers And Occupatıonal Health And Safety'', Safety Science, Cilt 25, No. l-3, 1997, ss NOSSAR, Igor & JOHNSTONE, Richard & QUİNLAN, Michael, ''Regulating Supply- Chains to Address the Occupational Health and Safety Problems Associated with Precarious Employment: The Case Of Home-Based Clothing Workers in Australia'', The Australian National University, No. 21, 2003, ss OECD, Gender Differences in Employment Outcomes, OECD Family Database, Paris. - SELVİ, Yavuz & GÜZEL, Pınar & ÖZDEMİR, Osman & AYDIN, Adem & BEŞİROĞLU, Lütfullah. '' Sağlık Çalışanlarında Vardiyalı Çalışma Sisteminin Sebep Olduğu Genel Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi'', Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, No.23, 2010, ss SPURGEON, Anne & HARRİNGTON, J.Malcolm & COOPER, Cary L, '' Health And Safety Problems Associated With Long Working Hours: A Review Of The Current Position'', Occupational and Environmental Medicine, No.54, 1997, ss T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hazır Giyim Sektöründe Çalışan İşçilerin (Risk Grubu: Kadın İşçi) Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu, No.52, 2011, ss T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Metal Sektöründe Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu, No.49, 2011, ss T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Turizm Sektöründe Çalışma Sürelerinin İyileştirilmesi Programlı Teftişi Sonuç Raporu, No.48, 2011, ss YILDIZ, Ali N. & GEDİKLİ, Fatma. Vardiyalı Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları, Ankara, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Aydoğdu Ofset,

Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Avrupa Birliği nde ve Türkiye de Kısmi Süreli Çalışmayı Tercih Etme Gerekçeleri

Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Avrupa Birliği nde ve Türkiye de Kısmi Süreli Çalışmayı Tercih Etme Gerekçeleri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Avrupa Birliği nde ve Türkiye de Kısmi Süreli Çalışmayı Tercih Etme Gerekçeleri Aysel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Yönetim, Yıl: 18, Sayı: 57, Haziran 2007 TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Arş. Grv. Fulya AYDINLI Đ.Ü. Đşletme Fakültesi Đnsan Kaynakları

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ Doç.Dr.Ayşe ÜNAL Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu I- GĐRĐŞ Günümüzde çekirdek işçilerin normal (standart) çalışma biçiminin gerektirdiği

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME Zeynep Duygu ULUSOY * 1 Özet: Mobbing olgusuna ilişkin farkındalığın artmasıyla konuyla ilgili olarak Türk hukukunda

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 2004 ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmada, bir devlet dairesindeki kadın

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok GEÇİ C İ İŞ İ L İŞK İ S İ Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok Şeyda AKTEKİN MESS Müşavir Avukatı T BMM tarafından kabul edilen 26 Haziran 2009 tarih ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK)

ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK) ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK) Giriş, genç çalışan kavramı: Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara İnsanoğlu var olduğu günden

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir?

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? Yayın No.57 İŞ TEFTİŞİ NEDİR? İŞ MÜFETTİŞİ KİMDİR? Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Melek BÜTÜN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK

Detaylı