24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor."

Transkript

1 Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun sorumlularý hakkýnda göstermelik davalar açýldý. Bu davalarýn büyük kýsmý zaman aþýmýndan düþtü, bazýlarý ise aradan geçen uzun süre içerisinde unutturuldu. Katliamý gerçekleþtirme emrini veren askeri ve sivil yetkililer hala yargý önüne çýkartýlabilmiþ deðil. Katliam dolayýsýyla yargýlananlar verilen emri yerine getiren alt rütbeli askerlerden oluþurken, katliama maruz kalan tutuklular hakkýnda ise birçok cezaevinde devlet malýna zarar vermekten davalar açýldý. KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM 483 BÝN KÝÞÝ ARTTI Kayýtdýþý istihdam oransal olarak gerilese de hâlâ kriz öncesi deðerlerin üzerinde seyrediyor Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda kayýt dýþý istihdam 483 bin kiþi artmýþ durumda. Erkekler için ayný dönemde kayýt dýþý erkekler için 206 bin azalýrken kadýnlar için 689 bin artmýþ görünüyor. GÜVENCESÝZ ÇALIÞMA YÜZDE 39 ARTTI AKP hükümetinin temel politikalarýndan biri olan geçici ve güvencesiz çalýþmanýn hýzla yaygýnlaþtýðýný belirten DÝSK-AR, 2009 yýlý Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda geçici çalýþanlarýn sayýsý yüzde 39 artarak, 1 milyon 632 binden, 2 milyon 2 milyon 231 bine yükseldiðini kaydetti. Geçici iþçiler için iþsizlik oraný ise yüzde 23, Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN 22 Aralýk 1919 da Hacýbektaþ a geliþinin 93. yýldönümü nedeniyle Bektaþilerin Milli Mücadeleye Katkýlarý konulu program, 24 Aralýk 2012 pazartesi günü saat de Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde Prof. Dr. Erol Seyfelinin sunumunda baþlayacak. 28 Aralýk 2011 tarihinde Roboski de 34 yurttaþýmýzýn savaþ uçaklarý ile katlediliþi üzerinden tam bir yýl geçmek üzere. Bugüne kadar bu katliamýn faillerin bulunmasýna yönelik ne bir adým atýldý, ne de vicdanlarý rahatlatacak bir özür dilendi. Tüm bunlar bir yana, baþta öldürülen gençlerin aileleri olmak üzere, bugüne kadar köye gitmek isteyen, sorumlularýn ortaya çýkmasýný talep eden demokratik kurum ve kuruluþlar baský ve zor yolu ile engellenmeye çalýþýldý. Bembeyaz duvarlarýn arasýndan lacivert üniformasý, belinde copu ile bir gardiyan henüz yeni olan F tipi cezaevindeki yaþama tutunmuþ. Avlularýn tepesinden oraya buraya atýlan hapishane...

2 Yunus Emre (Çok büyük olasýlýkla Hacýbektaþ ýn kendisidir) ve Alevi Hak Aþýklarý bilinmeden Alevilik bilinemez. Yunus Emre nin, Alevi Hak Aþýklarýnýn yaþamý, deyiþleri, devriyeleri ve felsefesi Aleviliðin serencamý niteliðindedir. Alevi inancý kendi gerçekliði içinde süreçleri ve sürekleri olan toplumsal bir kurumdur. Toplumsal ve bireysel yaþam neye gerek duyuyorsa Alevi inancý bu gereklilik için mutlaka bir belirleme yapmýþtýr. Bunlardan birisi de eðitimdir. Alevi inancýnýn örgün eðitim kurumu yani okulu dergah ve tekkedir. Alevi inancýnýn yaygýn eðitim kurumu ise cemler ve toplumsal yaþamdýr. Alevi dergah ve tekkeleri dönemin üniversiteleridir. Bakýnýz üniversitelerde (dergah ve tekkelerde) hangi dersler okutulurdu; Canlara Otel hizmeti gibi hizmet sunulmazdý. Canlar kendi hizmetlerini kendileri yapardý. Bu eðitimin vazgeçilmez bir parçasýydý. Dönemin felsefesi okutulurdu, Arapça ve Farsça dilleri öðretilirdi (dönemin bilim, felsefe ve bölgesel iletiþim dili olduðu için). Dört Kitap (Kur an, Ýncil, Tevrat... Dört kitaba tabi olmak için deðil, bu kitaplarda ne yazýyor? Ne amaçla kitaplaþmýþ? Bilinsin diye) okutulurdu. Astronomi (Gökbilimi) çok önemli bir dersti. Matematik (Cebir/Geometri) okutulurdu. Týp/anatomi, özellikle cerrahi öðretilirdi. Hitabet dersi verilirdi. Öyle ya hitabet sanatý olmadan insana ulaþýlamaz. Müzik dersi verilirdi. Alevi inancýnda müzik vazgeçilmezdir. Bu nedenle aþk/meþk etmek denen müzik dersleri vardý. Bugün Baðlama denen sazýn adý Alevi tarihinde Farsça/Kürtçe Tambur dur. Pir Sultan Abdal, Aþýk Veysel ve bir çok Alevi Hak aþýðý tambur ile konuþur gibi deyiþ söylemiþtir. Ve... Çile, Farsça/Kürtçe çýl/kýrk sözünden gelir - Kýrk gün süren olma, piþme, gerçekleþme, çile çekme hali final dersi niteliðindeydi. Þeriat, Alevi Yol Ulularý, þeriat için Eþiktir aþýldý derler. Buradaki Þeriat kurallar, uyulmasý gereken haller anlamýndadýr. Ýslam ýn þeriat hukuku deðildir. Tarikat, Tarik/ Arapça Yol, gidilen güzergah anlamýndadýr. Erenler, veliler, ulular, Hak Aþýklarý, Tarikat kapýsý geçildi, Yol yürünüyor... demiþtir. Asýl mesele marifet ve sýrrý hakikattir. Marifet; Beni bende demen/ Bende deðilem/ Bir ben vardýr bende/ Benden içeri kendinden içeri olaný bulmayandan Hak aþýðý olmaz! Marifet içerde, derinde olaný bulmaktýr. Dergaha ve tekkeye gelen her canda gizli bir marifetin olduðu bilinir, canýn marifetini sergileyebilmesi, üretken insan olabilmesi, özündeki deðerleri ortaya çýkarabilmesi için cana gerekli ortam hazýrlanýrdý. Hamdým, piþtim, yandým deyiþi tam da marifete ulaþmayý anlatýr. Hakikat/Sýrrý Hakikat... Hamdým, piþtim, yandým... Bulmak, olmak. Demektir. Örnek; DÖRT KÝTABIN MANASIN OKUDUM EZBER ETTÝM AÞKA GELÝNCE GÖRDÜM BÝR UZUN HECE ÝMÝÞ... Yunus Emre DÖRT KÝTABI OKUDUM, EZBERLEDÝM AMA HAKÝKATE ULAÞAMADIM... ANCAK; AÞKA GELÝNCE HAKÝKATÝ FARK ETTÝM diyor. Yunus Emre nin AÞKA GELÝNCE GÖRDÜM/ BÝR UZUN HECE ÝMÝÞ deyiþindeki aþk, sýrrý hakikattir/aleviliktir... Ve Yunus Emre Ýnsandan yola çýktým... insaný buldum der. Yunus Emre; hakikati, Yaradýlýþý yaþamý... Ýnsaný merak etmiþ, yola girmiþtir. Girdiði yolun rotasý Ara, bul deyiþidir. Çýktýðý nokta insandýr... Vardýðý menzil de insandýr!... ETE KEMÝÐE BÜRÜNDÜ YUNUS DÝYE GÖRÜNDÜ YUNUS MÝSKÝN YOK OLDU KÜLLÝ VARI HAK OLDU... Deyiþi Yunus Emre nin varoluþ tezidir. Yani Alevilikte yaþam, olmak, meydana gelmek, ve Hakka yürümekten oluþur. Alevi inancýnda ölüm kavramý yoktur. Ölürse ten ölür, canlar ölesi deðil. Deyiþi de Yunus Emre ye aittir. Can ölmez... Hakka yürür ve devridaim olur. Yunus Emre nin dilinde Aleviliðin adý; ýþk, ýþýk, aþk, Hak ve Hakikattir. Aleviliðin kitabýný hak ve Hakikat aþýklarý yazmýþtýr. Bu Kitap cemlerde okunur; deyiþ, nefes, devriye, mersiye, tevhit, miraçlama, gülbang, duvazimam, beyit... Bu dokuz manzum metin Hakký ve hakikati dile getirir. Aleviliðin kitabý budur. Aleviliðin kitabý Uhrevi alemden inmemiþtir! Aleviliðin kitabýný Pir Sultan Abdal, Þah Hatayi, Virani, Kul Himmet, Baba Tahir Üryan... Gibi Hak Aþýklarý yazmýþtýr. Bugün Alevilerin en önemli sorunu; kendi Yoluna, tarihine, inancýna yabancýlaþmalarýdýr. Aleviler, Aleviliði öðrenmek istiyorlarsa ilk yapacaklarý iþ Aleviliðin kutsal metinlerini (Deyiþ, nefes, devriye, mersiye, tevhit, miraçlama, gülbang, duvazimam, beyit) okumak ve anlamaya çalýþmaktýr. Alevilikte Mürþidin nuru ile irþat olmak; gerçekleþmek, var olmak demektir. Ýrþat olmak, bir çeþit doðum olarak kabul edilir. Örneðin; Edip Harabi bir deyiþinde On yedi yaþýnda doðdum anadan der. On yedi yaþ Edip Harabi nin mürþidi Hilmi Dede ile tanýþtýðý, irþat olmaya, yola girmeye baþladýðý yaþtýr. Alevilikte ceme girmek, cemde can olmak dönüþmek, geliþmek, farkýndalýk edinmek, yeniden var olmaktýr. Bugün yeniden var olmaya ihtiyaç var... Arife tarif gerekmez! Ayrýntýya giremedim. Yazdýklarýmýn tartýþma yaratacaðýný biliyorum. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun sorumlularý hakkýnda göstermelik davalar açýldý. Bu davalarýn büyük kýsmý zaman aþýmýndan düþtü, bazýlarý ise aradan geçen uzun süre içerisinde unutturuldu. Katliamý gerçekleþtirme emrini veren askeri ve sivil yetkililer hala yargý önüne çýkartýlabilmiþ deðil. Katliam dolayýsýyla yargýlananlar verilen emri yerine getiren alt rütbeli askerlerden oluþurken, katliama maruz kalan tutuklular hakkýnda ise birçok cezaevinde devlet malýna zarar vermekten davalar açýldý. KATLÝAM EMRÝNÝ VERENLER KORUNUYOR Süreci yakýndan takip eden Avukat Güçlü Sevimli gazetemize yaþanan süreci anlattý. Er düzeyindekiler yargýlandýðýný belirten Sevimli üst düzey yetkililerin ve bürokratlarýn yargýlanmasý gerektiðini belirtti. Sevimli þöyle konuþtu: Yetkililer davalarýn üstünü örtmeye çalýþýyor. Operasyon devler operasyonu. Devlet bundan dolayý yargý aþamasýnda taraf oluyor. Süreci bir þekilde kapatmaya çalýþýlýyorlar. Katliamýn sorumlusu bürokratlar devlet madalyalarý ile ödüllendiriliyor. Katliam gerçekleþtirildiðinde Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun dönemin Adalet Bakaný Cemil Çiçek tarafýndan üstün hizmet madalyasý ile ödüllendirildi. DAVALARIN SEYRÝ >>Ümraniye'de katliamla ilgili toplamda 2 tane dava açýldý. Biri cezaevinde olan tüm tutuklulara, diðeri jandarma görevlilerine dair. Her iki dava da adam öldürme ve yaralama ile ilgili. Tutuklularýn yargýlandýðý davada yakýnda karar çýkacak. Askerler hakkýnda açýlan dava ise hala sürüyor. >>Bayrampaþa da toplam üç dava açýldý yýlýnda 39 asker hakkýnda kasten adam öldürmekten açýlan dava hala sürüyor. Bir sonraki celse 15 Mayýs ta görülecek. Diðer iki davadan birincisi bir kýsým asker diðeri de gardiyanlar hakkýndaydý. Her iki dava da adam öldürmekten deðildi. Askerlerle ilgili dava operasyon sonrasýnda cezaevlerinden ring araçlarý kaldýrýlýrken ringde tutuklulara kötü muamele yapýldýðýndan açýlmýþtý. Gardiyanlar hakkýnda ise operasyon öncesinde içeri yasak madde soktuklarýndan. Her iki dava da zamanaþýmýndan düþtü. Ýki dava da Eyüp 3. aðýr Ceza Mahkemesi nde görüldü. Her iki dava da 2008 de zamanaþýmýndan ortadan kaldýrýldý. Tutuklular ise cezaevinde isyan çýkarmaktan yargýlandý. Bu dava da 2008 de zamanaþýmýna uðradý. >> Hayata Dönüþ adý verilen operasyonun Bayrampaþa Cezaevi nde gerçekleþtirilen ve nisan ayýnda ortaya çýkarýlan Tufan Planý diye adlandýrýlan ayaðý hakkýndaki soruþturma, jandarmanýn isim bildirmemesi, bilgi ve belgeleri paylaþmamasý nedeniyle 10 yýldýr devam ediyor. 39 erin yargýlandýðý bu dava devam ediyor. >> Çanakkale cezaevindeki katliamla ilgili olarak ayrý ayrý tutuklular ve güvenlik güçleri hakkýnda açýlan davalarýn dosyalarý 2004 de birleþtirildi. Hem asker hem tutuklular hakkýnda beraat kararý verildi. >>Bursa cezaevi operasyonuna katýlan birkaç askere dava açýldý. Bu dava da 2003 te beraatla sonuçlandý. >>Adana Ceyhan da açýlan davada da askerler beraat etti. Burada da tutukluklar hakkýnda isyan çýkarmaktan dava açýlmýþtý Bu davadan da beraat çýktý. Dosyalar þu anda Yargýtay da. >>Malatya da da tutuklu ve hükümlülere isyan çýkarmaktan dava açýldý. O dosya da Yargýtay da bekliyor. Bütün cezaevlerinde katliama ve saldýrýlara maruz kalan tutuklu ve hükümlülere dava açýldý. Katliama maruz kalmalarýna raðmen tutuklular yargýlandý/yargýlanýyor. Asýl yargýlanmalarý gerekenler ise kollanýyor. Operasyonlarýn emrini verenler korunuyor, haklarýnda dava açýlmýyor. Ümraniye örneðinde olduðu gibi haklarýnda dava açýlanlar ise zaman aþýmýndan sýyýrýyor. Üsküdar 2. aðýr ceza mahkemesinde askerlerin yargýlandýðý davada mahkeme bilirkiþi talebini kabul etmiyor. BirGün

3 Beyin kanamasý nedeniyle bir süredir Baþkent Üniversitesi Ýstanbul Saðlýk, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde tedavi görmekte olan 65 yaþýndaki Kamil Sönmez hayatýný kaybetti. Kamil Sönmez kimdir Karadeniz'in usta sesi Kamil Sönmez, Ordu'nun Perþembe ilçesinde, 1947 yýlýnda doðdu. Sanatçý, ilk ve orta öðretimini Giresun'da tamamladý. Ankara Devlet Konservatuvarý Opera ve Þan Bölümü'nü kazanan sanatçý, askerlik sonrasýnda Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyuncusu oldu. Sanatçý, Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeþ Oyuncular Tiyatrosu'nda da çeþitli rollerde oynadý. Sanatçý ilk plaðýný Zülfü Livaneli'nin yapýmcýlýðýnda yaptý. Kamil Sönmez, 45'lik plaðýn bir yüzünde Ordu türküsü olan ''Hekimoðlu''nu, diðer yüzünde Zülfü Livaneli'nin Çukurova'dan derlediði sözlerle bestelediði ''Ýnce Memed'' isimli türküyü söyledi. Kamil Sönmez, ilk 45'liðinin ardýndan, ''Yaylanýn soðuk suyu'', ''Çift Jandarma'', ''Maçka'da buluþalým'' gibi bugün çok bilinen Karadeniz türkülerini, ''Merhaba'' isimli Long Play'e okudu. Sanatçý, 1980'li yýllarda da Süreyya Davulcuoðlu ile Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen iki isimden biri oldu. Türkülerinin yaný sýra nüktedan kiþiliði ile de Türkiye'nin 7 coðrafi bölgesinde sevildi. Oyunculuðu sinema perdesine de taþýyan Kamil Sönmez, 1979 yýlýndan itibaren ''Düþman'', ''Eþek Þakasý'', ''Deli Kan'' gibi birçok filmde rol aldý. Son olarak 2009 yýlýnda, Mahsun Kýrmýzýgül'ün yönettiði ''Güneþi Gördüm'' filminde oynadý. Kamil Sönmez'e 1998 yýlýnda ''Devlet Sanatçýsý'' unvaný verildi. Gençliðinde Osman Yaðmurdereli ve Faruk Týnaz ile ayný evi paylaþan Kamil Sönmez, sanat camiasýnda da en sevilen isimlerden biri oldu. Sönmez'in sanat yaþamýnýn 45. yýlý anýsýna, sanatçý arkadaþlarý kendisine destek vermek üzere bir gece düzenledi. 20 Aralýk 2012 AA Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi Almanya da düzenlenen çeþitli programlar ve toplantýlarla tanýtýldý. Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç ve Nevþehir Üniversitesi tarafýndan organize edilen üç günlük tanýtým programý çerçevesinde, Almanya'nýn Duisburg, Mülheim, Leverkusen ve Dortmund þehirlerinde NEÜ nin tanýtýmýna yönelik televizyon programlarý ve toplantýlar gerçekleþtirildi. Düzenlenen programlar çerçevesinde NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç Avrupa da bazý sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Ýlk olarak Kanal Avrupa TV de "Anadolu Diyarý" ve "Nevþehir Üniversitesi Özel Programýna" katýlan heyet, burada üniversiteyi tanýtýcý bilgiler verdi. Programda üniversiteyle ilgili görsel materyaller ve NEÜ tanýtým filmi gösterildi. Daha sonra Duisburg'ta düzenlenen kahvaltýlý tanýtým toplantýsýnda Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Baþkonsolosluðu'ndan Konsolos Hüseyin Emrah Kurt, Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar, Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç, bazý iþ adamlarý, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basýn mensuplarý da hazýr bulundu. Yapýlan kahvaltýnýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç slayt gösterisi eþliðinde davetlilere üniversiteyi tanýttý. Prof. Dr. Filiz Kýlýç: "Türkiye'de üniversitede okumak isteyen Türk ve Alman öðrenciler tercihlerini NEÜ nden yana yaparlarsa, kesinlikle piþman olmayacaklardýr" dedi. Toplantýda bir konuþma yapan Konsolos Hüseyin Emrah Kurt, "Dinamik nüfusumuz ve vizyon sahibi genç neslimiz, Türkiye'nin en büyük zenginliðidir. Anadolu'daki üniversitelerimiz, bulunduklarý þehirlerin ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatýna çok ciddi katkýlar saðlýyor. Üniversitelerle beraber kentlerin çehresi deðiþiyor. Nevþehir Üniversitesinin de kýsa sürede büyük bir geliþim gösterdiðini görüyor ve bundan dolayý da mutlu oluyoruz. Bize Alman eðitim ve sosyal alanlarýyla ilgili ortak proje yapma davetleri geldiðinde, ilk aklýmýza Nevþehir Üniversitesinin geleceðini rahatlýkla söyleyebiliriz" dedi. Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar da yaptýðý konuþmada Türkiye de eðitim alanýndaki hýzlý geliþmenin ve bu geliþim sürecinde NEÜ nin kýsa zamanda kat ettiði mesafenin kendisini çok mutlu ettiðini söyleyerek, bu baþarýda emeði geçenleri kutladý. Toplantýnýn ardýndan Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar, belediye binasýnda ziyaret edildi. Belediye binasýný davetlilere gezdiren ve Duisburg hakkýnda bilgiler veren Erkan Kocalar, ziyaretten dolayý çok memnun olduðunu belirterek Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve heyetine baþarýlar diledi. Ayný gün Türkiye'nin Köln Baþkonsolosluðu konferans salonunda Almanya'daki sivil toplum kuruluþlarý (STK) temsilcileri, iþ adamlarý ve basýnla buluþan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve beraberindeki heyet, Avrupa'daki Türk gençlerini Nevþehir de okumaya davet etti. Toplantýya Türkiye Cumhuriyeti Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa baþta olmak üzere Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB )Eðitim Müdürü Iþýk Uðurlu, Ýslam Toplumu Milli Görüþ ( IGMG ) Köln Bölge Eðitim Baþkaný Ýrfan Bakþiþ, Avrupalý Türk Demokratlar Birliði (UETD) Genel Baþkaný Hasan Özdoðan, Avrupa Ehlibeyt Alevi Federasyonu Baþkaný Fuat Mansuroðlu ile diðer STK temsilcileri ve yöneticileri katýldý. Burada bir konuþma yapan Türkiye Cumhuriyeti Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa, "Anadolu'da son dönemde kurulmuþ çok sayýda yeni üniversitemiz var. Bunlarýn kendi ayaklarý üzerinde durma aþamasýndan yurt dýþýna açýlma noktasýna gelmelerini büyük bir takdirle izliyoruz. Baþkonsolosluðumuzda ilk kez bir üniversite rektörünü aðýrlýyoruz. Sayýn Rektör Kýlýç ý da baþarýlarýndan ve bu giriþiminden dolayý kutluyorum. Bu toplantýnýn ilk olmasý açýsýndan önemi çok büyüktür. Bugün geldiðimiz noktada ülkemizdeki eðitim kurumlarýmýzla da bu tür iþ birliðine de ihtiyacýmýz var Baþta Nevþehir Üniversitesi olmak üzere bu tür çabalarý olan üniversitelerimize her türlü destek ve yardýmý saðlayacaðýz." dedi. Nevþehir Üniversitesini tanýtmaya yönelik faaliyetlerin son duraðý, Dortmund da "Üniversite Tanýtýmý ve Nevþehirliler Gecesi" oldu. Baþta Türkiye Cumhuriyeti Essen Konsolosu Mete Zaimoðlu, Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar, Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluþu baþkaný ve temsilcileri, üniversite öðrencileri, öðretmenler ve Nevþehirli gurbetçilerin katýldýðý toplantýda Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç üniversitelerini tanýtan bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda Türkiye de son yýllarda yüksek öðretimdeki geliþmelerden, çok sayýda üniversite açýlmasýndan ve üniversiteler ile ilgili yasal mevzuattan bahseden Rektör Kýlýç, bu konuda sorulan sorularý cevaplandýrdý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN 22 Aralýk 1919 da Hacýbektaþ a geliþinin 93. yýldönümü nedeniyle Bektaþilerin Milli Mücadeleye Katkýlarý konulu program, 24 Aralýk 2012 pazartesi günü saat de Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde Prof. Dr. Erol Seyfelinin sunumunda baþlayacak. Programda Hacýbektaþ Kadýnlar Topluluðu Korosunun Atatürk ün sevdiði þarkýlarý seslendireceði etkinlikte, Kültür Bakanlýðý Hacýbektaþ Semah Ekibi semah dönecek devamýnda Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölümünün hazýrladýðý müzik ziyafeti sonrasý Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öðrencilerinin resim sergisi açýlýþý ve ikramla program sona erecek.

4 Kahramanmaraþ katliamý bu ülke topraklarýnda daha önce yaþanan birçok Alevi-Kýzýlbaþ-Kürt veya baþkaca katliamlarla kýyaslandýðýnda, hem canlarýný yitiren insan sayýsý açýsýndan, hem katliamdan sonrasý korku nedeniyle terk edilen ev, köy, iþyeri sayýsý açýsýndan ve dahasý da önce metropollere ve de yurtdýþýndaki ülkelere yapýlan mecburi göç sayýsý, oralarda bugün bile devam eden travmalar, acýlarýn sonuçlarý açýsýndan belki de en vahþi ve en insanlýk dýþý olanýdýr. Maraþ katliamýnýn üzerinden 34 yýl geçti ve Maraþ katliamý yaþanan bunca acýya karþýn gereken biçimde gündemde tutulmadý, gerekli yüzleþme ve hesaplaþma yapýlamadý. Ve diðer bütün katliamlar gibi bütün yönleriyle açýða çýkartýlmadý, devletin ve ilgili olan kiþilerin sorumluluðu tespit edilmedi, bu anlamýyla siyasal, sosyal ve hukuksal hesaplaþmasý da, adaletli bir yargýlamasý da yapýlmadý. Maraþ katliamý, bir baþka deyiþle kýyýmý kýrýmý açýða çýkartýlmayan birçok yönüyle zihinleri meþgul etmeye devam ediyor. Bu açýða çýkartýlmayan, daha doðru bir deyiþle açýða çýkartýlmak istenmeyen katliama gelinen süreci kýsaca kronolojik olarak anýmsamakta fayda var Yýlý ocak ayýnda Bülent Ecevit hükümeti güvenoyu alarak göreve baþlar. -16 Martta Ýstanbul Üniversitesine atýlan bombayla 5 devrimci öðrenci öldürülür. -17 Nisanda Malatya Bel.Bþk.Hamid Fendoðlu gönderilen bir bombayla öldürülür. -Hamit Fendoðlu na gönderilen bombalý paketin aynýsý 7 Nisan tarihinde CHP Pazarcýk Ýlçe baþkanýna da gönderilir. Ancak ilçe baþkaný Memiþ Özdal paketten þüphelenir, paketi teslim almaz. PTT binasýnda açýlan paketteki bomba patlar, bir görevli ölür. -18 Nisan 1978 de büyük bir grup Malatya da Kahrolsun komünizm, katil Ecevit, Müslüman Türkiye, sloganlarýyla yürüyüþe ve saldýrýya geçer. Alevilere ait ev ve iþ yerleri iþaretlenir, onlarca iþ yeri de yaðmalanýp tahrip edilir. -19 Nisan Ýçiþleri Bakaný Maraþ ta Esir Türkleri Kurtarma Ordusu nun kurulduðunu açýklanýr. MHP halký birleþmeye çaðýrýr -27 Nisan Ülke genelinde 1 Mayýs afiþi asan 4 kiþi öldürülür. -29 Eylül Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürülür. -8 Ekim Abdullah Çatlý liderliðindeki militanlar Ankara da Bahçelievler Katliamý olarak bilinen saldýrýda bir evde 7 öðrenci kurþuna dizilir. -Katliamdan 2 hafta önce EDEM yað fabrikasýnda bazý iþadamlarýyla AP ve MHP liler, Belediye Baþkaný, MÝSK Milliyetçi Ýþçiler Sendikalarý Konfederasyonu temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý yapýlýr. -Maraþ ta katliamdan bir hafta önce þehirde nüfus sayýmý yaptýklarýný söyleyen kiþiler evlerde kaç kiþi yaþadýklarýný tespit etmek suretiyle Alevilerin evleri belirlenir ve sonra da iþaretlenir. -ABD Büyükelçiliði 1.Katibi Alexander Peck in katliamdan birkaç gün önce Maraþ a geldiði, sað parti yöneticileri, iþadamlarý ve bazý kiþilerle toplantý yaptýðý görülür. Ayný Alexender Peck yine ayný günlerde Gaziantep te de bir dizi toplantýlarla Maraþ katliamý sürecini organize ettiði anlaþýlýyor. -Katliamdan birkaç gün önce þehre Milli Piyangocu kýyafeti giymiþ, sayýlarýnýn 26 olduðu söylenen kimi kiþiler de gelir, ki bunlar muhtemelen katliamýn nasýl icra edileceðini denetleyen yöneten kiþilerdir. -19 Aralýk Kahramanmaraþ ta Çiçek Sinemasý nda Güneþ Ne zaman doðacak filminin gösterildiði sinemaya ülkücü faþistlerin ses bombasý atmalarý sonucu katliam saldýrýlarý baþlar. Bu bombayý daha sonra Ökkeþ Kenger in attýðý tespit edilmiþtir Aralýk akþamý da okuldan evlerine dönen sol görüþlü öðretmenler Hacý Çolak ve Mustafa Yüzbaþýoðlu silahlý saldýrýya uðradý. Hacý Çolak olay yerinde, Mustafa Yüzbaþýoðlu da hastanede yaþamýný yitirir. -22 Aralýk günü yapýlan cenaze törenine saldýran faþist ve gericiler yüzünden cenazeler orta yerde kalýr ve ancak askerler tarafýndan defnedilir. Ve 23 Aralýk günü Alevi Kýzýlbaþlarýn, Kürtlerin ve sol görüþlü ve sosyalistlerin yaþadýðý mahallelere, evlere ve iþyerlerine planlý, programlý ve sistematik saldýrýlar baþlatýlýr. Saldýrýlarda kadýnlara tecavüz edilir, hamile kadýnlarýn karýnlarý deþilir, kundaktaki bebekler boðazlanýr, kurþunlanýr. Ölü kadýnlara bile tecavüz edilir, kadýnlarýn memeleri kesilir, çocuklar gözlerinden þiþlenir, kimizi çivilerle aðaçlara çivilenir. Ýnsanlar kasaturalar, baltalarla öldürülür. Yüzlerce kilometre, deniz ötesindeki Kýbrýs ýn % 40 ýna yakýn topraklarý 45 dakikada iþgal eden ordu birlikleri günlerce ortalýklarda görünmez ve saldýrýlar 26 Aralýk tarihine kadar sürer. Saldýrýlar sonucu resmi kaynaklara göre bilanço: -111 ölü ( yaþayanlar sayýnýn birkaç kat daha fazla olduðunu söylüyor) in üzerinde yaralý -Býçaklar, kamalar, baltalarla karýnlarý deþilip ceninleri öldürülen hamile kadýnlar, gözleri oyulan çocuklar, eþlerinin, anne-babalarýn, kardeþlerinin gözleri önünde tecavüz edilen kadýnlar. -Alevilere ait yakýlan 200 den fazla ev, 100 den fazla iþyeri -Maraþ taki Alevilerin ve solcularýn yüzde 80'i evini, yerini, yurdunu, iþyerini terk edip göçüyor -Binlerce kiþinin katýldýðý soykýrýmda sadece tutuklanan 752 kiþi. -23 yýl sürer dava. 22 idam, 7 müebbet, 321 kiþi de 1-24 yýl arasý ceza de çýkarýlan TMK ile ceza alanlarýn önemli bir kýsmýnýn cezalarý ertelendi, diðerleri serbest kaldý. -Katliamda 1.dereceden rol aldýðý tespit edilen 68 kiþiye ise hiçbir þekilde ulaþýlamadý. Madýmak Katillerin de olduðu gibi. Madýmak katillerinin de önemli bir kýsmýnýn hükümet ve AKP li belediyelerce himaye edildiðini, askere gidip geldiklerini, evlendiklerini, kamuda ve belediyelerin çeþitli kurumlarýnda iþe alýndýklarýný bir kez daha hatýrlayalým. -Sonraki süreçte, özellikle 12 Eylül faþist darbesinden sonra tüm ülke genelinde olduðu gibi Maraþ ili ve çevresinde de Aleviler üzerinde ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri baskýlar yoðunlaþtýrýlýr. -Yüzlerce Alevi köyüne karakollar ve de camiler yapýlýr. -Katliamdan sonra kenti terk eden Alevi nüfusun oraný % 80 dir Maraþ katliamýný salt bir Alevi-Sünni çatýþmasý eksenine oturtmaya çalýþmak, Pazarcýk ovasýnda pamuðun deðer kazanmasý, tarýmla geçinen Alevilerin zenginleþerek Maraþ a yerleþerek ticaretle uðraþmaya baþlamasý, ekonomik olarak örgütleniyor olmasýna baðlamak, ya da sadece CHP iktidarýnýn yýpratýlmasýna yönelikmiþ gibi açýklamaya çalýþmak son derece eksik ve yetersiz bir deðerlendirme olur. Maraþ katliamý özünde Alevi ve Kýzýlbaþ Kürtlere yönelik bir katliam gibi görünse de katillerin hedefinde sadece Alevi Kýzýlbaþlar deðil, sol, sosyalist devrimciler de vardýr. Ve Maraþ katliamý ABD emperyalistlerinin ve uþaklarýnýn ülkede geliþen devrimci muhalefeti, Alevi-Kýzýlbaþ, Kürtlerle solun buluþmasýný önlemeye yönelik bir operasyonudur. Maraþ katliamýnýn bu sebeplerin dýþýnda baþkaca da çok önemli nedenleri vardýr. Devam Edecek

5 Bembeyaz duvarlarýn arasýndan lacivert üniformasý, belinde copu ile bir gardiyan henüz yeni olan F tipi cezaevindeki yaþama tutunmuþ. Avlularýn tepesinden oraya buraya atýlan hapishane toplarýnýn, o toplarýn içine sýðdýrýlan dostluðun, dayanýþmanýn karþýsýnda kendi yaþadýðý yalnýzlýðýn acýsýný hissediyor. Hedefine varamayan bir topu cebine atýp evine götürüyor. Küçücük bir oda, bembeyaz duvarlar, cezaevindeki mahkumlarla çekilmiþ fotoðraflar ve terasýn uzun duvarlarý... Gardiyanýn evi hapishaneden uzak olsa da dýþarýdaki yaþamý çevreleyen bir cezaevini andýrýyor. Bu görüntüler F tipi filminin yönetmenlerinden Ezel Akay ýn çektiði 10 dakikalýk kýsa filmden. Sýrrý Süreyya Önder, Barýþ Pirhasan, Aydýn Bulut, Hüseyin Karabey, Ýlksen Baþarýr, Reis Çelik, Vedat Özdemir, Mehmet Ýlker Altýnay gibi yönetmenlerin de bulunduðu kolektif bir çalýþmayla Grup Yorum (FOSEM), 10 ar dakikalýk kýsa filmlerle tecridi anlattý. F tipi ismini taþýyan filmin her bir senaryosu ise birbirinden baðýmsýz þekilde kurgulanmýþ. Filmde Tansu Biçer, Serkan Keskin, Bülent Emrah Parlak ve Gizem Soysaldý gibi oyuncular rol alýyor. 19 Aralýk 2012 tarihinde Atlas Sinemasýnda galasýný yapacak olan F tipi filmi, 21 Aralýk 2012 ise vizyona giriyor. Filmin yönetmenlerinden Ezel Akay ile hem kendi hikayesini, hem de F tiplerini konuþtuk. F tipleri ya da genel anlamýyla cezaevleri hep dýþarýdakini rahatsýz eden bir yerde. Ama bir o kadar dýþarýdakinin uzak olduðu bir yerde. Bu film, bu uzaklýðý gözeterek de yapýldý... Bu film zaten izolasyondan, tecritten söz eden bir film. Bizimle tutsaklar, mahkumlar arasýndaki duvarý anlatýyor. Bizim onlarla ne kadar ilgilenmediðimizi gösteren, ne kadar gözlerimizi, vicdanýmýzý kapamak zorunda kaldýðýmýz ya da kapatmayý tercih ettiðimizi gösteren bir film. Asýl mesele neden bu filmi ancak 11 yýl geçtikten sonra çekebildiðimizdir. Peki nasýl bir bað kuracak dýþarýdaki içeridekilerle ve içeriyle? Bu filmi Fransa da ya da Amerika da sinemalara sokalým. Seyircinin anlamamasýna imkan olmayan þeyler var. Ýstediði kadar kültürel farklar olsun, 19 Aralýk tan haberi olmasýn. Burada o kadar çok can yakýcý insan hikayeleri var ki, bu filmin etkisiyle sarsýlýrlar. Bu filmi, 12 Eylül öncesi klasik devrimci sloganvari bir film zannetmesin insanlar. Bu filmi çekenlerin hepsi modern sinemacýlar. Bu film bir hediye. Bunun etkisiyle masalcýnýn vazifesi insanlarýn ruhunda yataný uyandýrmaktýr. Çok umutsuz hikayeleri anlatýyor. Ama izleyende de benim artýk bu konuda bir þey yapmam lazým dedirtiyor. Bu film, siyasi olarak farklýlýklarý olan yüzlerce insaný bir ortaklýða götürdü ve bu konunun vicdani olarak halledilmesi gerektiðine iman ettiler. Ben son 20 yýlý baþörtüsü mücadelesi verenlerle birlikte geçirdim. Böyle bir vicdani meselede benim göremediðim, kendini inançlý ve imanlý sayanlarýn kýlýný kýpýrdatmýyor olmasý. Ýslamcýlarý bu projenin yanýnda görmek isterim. Onlarýn baðnazlýk ve diktatörlük gibi bir ideolojiye sahip olmadýklarýný ispatlamak için tek fýrsat bu tür projeler. DEVLET KENDÝNÝ HALKA TESLÝM ETMELÝ Bir gardiyanýn üzerinden dýþarýdaki yaþamý da F tipine benzetiyorsunuz... Gardiyan da hapishanededir diyor kontrol edilmesi anlamýna geliyor. Ne kadar çok korkarsanýz, o kadar çok kontrol altýna alýnýyorsunuz. Kokutarak kontrol altýna tutmak Türkiye de de bir gelenek. Toplumsal korkularýmýzý devlet aþýladý bize. Biz bu devleti devlet olmaktan kesinlikle çýkartmalýyýz. Çünkü ne bu devlet yaþayabilecek, ne biz yaþayabileceðiz. YANLIÞLIK VARDIR DÜZELTÝLECEKTÝR FÝLME yapýlan engelleme çabalarýna ne diyorsunuz? Halkýn polisi, halkýn bir kurumu, halkýn eðlencesine ancak katkýda bulunabilir. Onlarý korur, kollar. Büyük ihtimalle bir gardiyan. Bu ülkeyi hapishane haline getiren çok ciddi bir devlet anlayýþý var ve bu anlayýþý benimseyen bir kamu var. Gardiyanýný seven mahkumlardan oluþan bir toplum var. Ama ona isyan etmeye de hazýr. Filmdeki gardiyan dayanýþmaya özeniyor. Hücredeki mahkumlarýn ilginç yollarla haberleþmesi, birbirlerinin ihtiyaçlarýný olmayacak yollarla halletmeye çalýþmalarý, korsakoff hastasýnýn ayakta kalabilmesi için arkadaþlarýnýn yardým etmeye çalýþmalarý, gardiyana kendi tecridinden kurtulmasý için dayanýþma içinde olmayý düþündürüyor. O da nereye gideceðini bilmeden hapishane topunu kendi evinden dýþarýya atýyor. Gardiyanýn çevresindeki hiç kimseyle iletiþim kuramamasý, yüksek duvarlý terasýnýn hemen yanýndakini görememesi dýþarýdaki yaþamý ve insan iliþkilerini farklý bir noktada olduðunu da gösteriyor... En önemlisi nedeni ne? Neden birbirimizden korkutulduk? Bugün Amerika da hiç olmayan bir þey oluyor. Korku çok ciddi bir araç iktidarýn elinde. Ýnsanlarýn korkmasý, önlemlerin alýnmasý, onlarýn izole edilmesi, hakim olunmasý ve yanlýþlýk olmuþtur. Böyle bir þey yapmak isteyeceklerini sanmýyorum. Türkiye de sansür yok. Bu bir sinema filmi. Ulaþým A.Þ, yada bir polis memuru insanlarýn bir sinema filmine gitmemesini isteyebilir mi? Mutlaka bir yanlýþlýk olmuþtur ve çok kýsa bir zamanda da bunun düzelteceklerdir. KESÝNLÝKLE BEN VARIM HÜCREDEKÝ insanýn kendine zarar verme ihtimalinden kesici mesela bir býçak bile verilmez, ama kendini iyi hissetmesini saðlayacak bir çiçeðe de var ayný yasak... Çiçeði biz orada bulduk. Geleneksel olarak da yapýlan bir þey olduðunu öðrendim. Kesinlikle ben varým, dýþarýdaki dünya da var ve burada bir canlý büyütüyorum demek için. Çiçeðin büyümesini izlemek bile dünyadan kopmadýðýný hissetmesini saðlýyor. Bir insan orada çiçek yetiþtirmeyi baþarýyorsa eminim psikolojik kurtuluþu da orada yatýyor. Ve bunu basit bir güvenlik, hijyen önlemi nedeniyle yasaklýyorlar. Nedense hijyen insan hayatýndan daha önemli onlar için. Yani oradaki insan zehirlenmesin, hastalanmasýn ama delilerek ölsün. (EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan 7'den 87'ye "Herkes Ýçin Spor" kampanyasý baþlatýldý. Bu kampanya kapsamýnda katýlýmcýlara "Herkes Ýçin Spor" lisansý çýkarýlýp Nevþehir valisi Abdurrahman Savaþ tarafýndan daðýtýldý. Vali Savaþ'ýn lisansýný Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer takdim etti. Lisans çýkaranlarýn arasýnda Vali Abdurrahman Savaþ, Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer, Ziraat Bankasý Müdürü Þefik Burnak, Eski Ýl Milli Eðitim Ýl Müdürü Harun Fatsa, Spor Þube Müdürü M.Ünal Kitapcý, Gençlik Merkezi Müdürü Eser Saat, Cumhuriyet Savcýsý Süleyman Polat, Doktor Osman Özsoy, Basýn Mensubu arkadaþlardan Yücel Velioðlu, Muhammet Uður uzun, Murat Asil, Mehmet Özdemir ve çok sayýda katýlýmcý vardý. Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer, " Spor bilincini oluþturmak ve halkýn sportif faaliyetlere katýlýmýný artýrmak için yaz aylarýnda gerçekleþtirilen projelerin kýþ aylarýnda da devam etmektedir. Ýl Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan 7 den 87 ye Herkes Ýçin Spor kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Bu kampanya kapsamýnda herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Merkez ve ilçelerdeki tüm tesislerimiz 7 gün 24 saat halkýmýzýn kullanýmýna açýktýr." dedi. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ Nevþehirlileri spora teþvik etmek için þunlarý söyledi : " Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý hareketli ve saðlýklý bir yaþam kapsamýndaki çalýþmalar tüm Türkiye' de devam etmektedir. Ýlimizde de saðlýklý yaþam için temel þartlardan biri daha çok harekete dayanan bir takým aðýr sporlar deðil yürüyüþ gibi herkesin yapabileceði sporlarla yaþamýmýzý sürdürmemiz gerekir. Valiliðimizde de bu çerçevedeki çalýþmalarýmýzý Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüðü ve Saðlýk Müdürlüðü yürütüyorlar. Ýlimizdeki spor tesisleri 7 gün 24 saat halkýmýzýn spor yapmasý için açýktýr. Tesislerimizin kullaným oranýný arttýrmak için her geçen gün çaba sarf ediyoruz. Bu aþamada da önemli bir mesafe kat etmiþ durumdayýz. Nevþehir Kapadokya bölgesi bu sporlar için belki de en güzel yerlerden bir tanesidir. Muhtelif vadiler sadece Türkiye'den deðil Avrupa'dan insanlar gruplar halinde gelip birkaç gününü burada geçirmesi için cazip bir yer halinde. Halkýmýzýn da bu deðerleri bilerek havalarýn müsait olduðu zamanlarda doðada vadide, olmadýðý zamanlarda il ve ilçelerimizdeki tesisleri kullanarak daha hareketli bir yaþam sürdürmesini istiyoruz. Valilik olarak sadece sözlü mesajla deðil ayný zamanda bizzat sporun içinde hareketli yaþam ilkelerine uygun yaþamak için gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede kat edeceðimiz önemli mesafeler var. Bir yýlý aþkýn bir süredir mesai arkadaþlarýmýzla daire müdürlerimizle birlikte haftada birkaç gün spor yapýyoruz etkilerini henüz görmeye baþladýk. Ýnþallah bundan sonraki dönemde bu hareketli yaþamýn saðlýðýmýzý olumlu etkileme yönünde daha güzel neticelerini göreceðiz. Bu vesile ile tüm Nevþehirli hemþerilerimizi daha hareketli bir yaþam için tesislerimizi kullanmalarýný özellikle arzu ettiðimi ifade etmek istiyorum. Herkese saðlýk dolu mutlu yaþamlar diliyorum." Konuþmalarýn ardýndan Vali ve Ýl Müdürü katýlýmcýlara pasta ve meyve suyu ikram ettiler. Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü nün gerçekleþtirdiði kültürel etkinlikler kapsamýnda, Ýstanbul Düþkapaný Sanat Merkezi Tiyatro Topluluðu, Evren Ersan ýn yazýp yönettiði "Deli Saçmasý" isimli oyunu sergileyecek. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Ýstanbul Düþkapaný Sanat Merkezi Tiyatro Topluluðu, Evren Ersan ýn yazýp yönettiði "Deli Saçmasý" isimli oyunu 22 Aralýk Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahneleyecek. 22 Aralýk Cumartesi günü saat da Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahnelenecek Deli Saçmasý isimli oyun, Akýl Hastanesinde meçhul bir ölüm ve sonrasýnda bu ölümün soruþturulmasý için görevlendirilen dedektifin baþýndan geçenleri konu ediniyor. Vatandaþlarýn da ücretsiz olarak izleyebileceði oyunda baþlýca rolleri, Evren Ersan, Mustafa Özcan, Nilay Coþkun, Emre Aykaç, Nurgül Canbek, Banu Atik,Ahmet Koçak,Hakan Ünal, Muhammed Koçak ve Banu Kabataþ paylaþýyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi NEÜ bünyesinde kurulmasý planlanan Pomza Araþtýrma Laboratuvarý için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnda bir toplantý düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ün katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Nevþehir Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nesimi Aktaþ, KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan, Jeoloji Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ahmet Orhan, BÝMSADER üyelerinden Serhat Sonugelen ve Blok Bims Yönetim Kurulu Baþkaný Musa Ertaþ katýldý. Toplantýda, Türkiye ve Nevþehir ekonomisi için büyük öneme sahip pomza taþýnýn deðerlendirilmesi noktasýnda NEÜ bünyesinde Pomza Araþtýrma Laboratuvarý kurulmasý yönünde fikir birliðine varýldý. Bakanlýðýn ve Bims Sanayicilerinin desteði ile bu yönde çalýþmalara önümüzdeki günlerde baþlanacak. Laboratuvarýn; yaklaþýk 200 metrekare kapalý alanla ihtiyaç duyulan her türlü Ar-Ge ve test çalýþmalarýný gerçekleþtirilebilecek donanýma sahip olacaðý bildirildi.

7 2013 Mali yýlý Bütçesi görüþülmeye baþlandý yýlýnda bütçe giderlerinin 404 milyar lira, bütçe gelirlerinin 370,1 milyar lira, bütçe açýðýnýn 34 milyar lira olacaðýný tahmin ettiklerini bildirdiler. Diyanet bütçesiyle fark attý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 4 milyar 604 milyon lira Ýçiþleri Bakanlýðý 2 milyar 888 milyon lira, Saðlýk Bakanlýðý 2 milyar 490 milyon lira, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Teknoloji Bakanlýðý 2 milyar 469 milyon, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 1 milyar 880 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlýðý 1 milyar 851 milyon, Dýþiþleri Bakanlýðý 1 milyar 614 milyon, Ekonomi Bakanlýðý 1 milyar 381 milyon, Kalkýnma Bakanlýðý 1 milyar 198 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý 600 milyon, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý 503 milyon Avrupa Birliði Bakanlýðý 213 milyon ý. Baþbakan, Bütçe görüþmeleri sýrasýnda Hükümet adýna konuþurken biraz düþündüm ben mi bu ülkede yaþamýyorum yoksa Baþbakan baþka ülkeden mi bahsediyor? Rakamlar konusunda söylenecek belki bir þey olmayabilir ama sokaktaki, köydeki insanýn halini, emeklinin derdini herhalde sorup öðrenme gereði duymamýþ gibi konuþuyordu. Gerçi onun bahsettiði mutlu insan belki de çevresindeki bir avuç azýnlýktý verilerine göre GSMH da kiþi baþýna düþen Milli gelir Dolar de tahmin dolar de dolar ortalama TL tutar buda aylýk ortalama kiþi baþý TL eder. 2 kiþilik emekli aileye TL eder ama bizde emekli 850 TL emekli maaþý alýyorsa ve sadece yanýnda eþi varsa yani iki kiþi ise kiþi baþýna 425 TL. düþer = TL nerede? Vatandaþýn cebine girenler diðerlerinin cebine giren Milli Gelir birbirinden çok farklý ve nerede olduðu belli deðil. Tahmini gelirler bakýldýðýnda iþin en acý yaný ortada. Gelirin büyük bir kýsmýnýn ülkemizde büyük iþ çevresinden gelmesi gerekir ve bunlar da çoðunlukla Kurumlar Vergisi mükellefi olurlar. Bütçedeki Kurumlar vergisi tahmini ile tüketicinin ödeyeceði vergiyi görünüz. Gelir Vergisi 63 milyar lira. Kurumlar Vergisi 29 milyar Özel Tüketim Vergisi 83 milyar KDV(dahilde) 36 milyar. Ýthalde KDV 61 milyar lira. Bu bütçe hesaplandýðýnda tahmini gelirin büyük bir kýsmý dar gelirli tüketiciden verilenlerin geri alýnmasýyla gerçekleþecektir. Belki de eski bir Maliyeci olmam nedeniyle Bütçe sunumunu farklý görmüþ olabilirim ama her þeyden evvel bir vatandaþým, aile geçindiren birisiyim ve sýrça köþklerde yada yalýlarda oturan birisi deðil halkýn içerisinde her gün dolaþan birisi olarak derdimi kaleme alýyorum. Benim derdim halkýmýn derdi. Benim derdim ezilenin, yýprananýn, zorlananýn derdi olarak kabul görmeli. Hiç kimse kusura bakmasýn bu bütçe ile, bahsedilen bu tahmini bütçe açýðý ile önümüzdeki yýlda da bu sýkýntýlý dönem devam edecek. Dedem Cafer Tan 1969 yýlýnda yazdýðý bir þiirinde bakýnýz ne demiþti. Bu nasýl debdebe bu nasýl haþmet Haram lokmalarý sanýrsýn kýsmet Herkesi korkutup aldýðýn rüþvet Çok yemiþin karnýn þiþmandýr þiþman Cafer kuru laflar durmaz söylersin Katreyi geçmeden umman boylarsýn Elin ayýbýný görüp neylersin Halbuki her halin noksandýr noksan Deðerli basýn mensuplarý; 1978 yýlýnda Aralýk tarihleri arasýnda, derin devletin sivil faþist örgütlenmelerle ittifak yaparak gerçekleþtirdiði Kahramanmaraþ katliamýnýn üzerinden 34 yýl geçti. Aslýnda aradan geçen 34 yýl, yüreklerimizde hissettiðimiz toplumsal acýnýn hafiflemesi, Alevilerin toplumsal belleðindeki derin yaralarýn silinmesi için uzun bir süre sayýlabilir ama bizler hala yaralýyýz. Her Aralýk ayýnda sanki annelerimizin rahimleri bir kez daha deþiliyor, göðüsleri kesiliyor, yaþlý dedelerimiz, ninelerimiz analarýmýz baltalarla doðranýyor, kurþunlarla delik deþik ediliyor. Çünkü Maraþ acýsý týpký Çorum, Sivas, Dersim gibi olanca tazeliðiyle yüreðimizde kanayýp duruyor. Kanýyor, çünkü katliamda kaybettiðimiz canlarýmýzý anmamýza dahi izin verilmiyor. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Maraþ valiliði, Alevi Bektaþi Federasyonu nun anmaya iliþkin baþvurusunu reddetti. AKP hükümetinin valileri de, týpký AKP nin Genel Baþkaný Recep Tayip Erdoðan gibi Alevilere nefretle bakýyor ve katliamlarda kaybettiðimiz canlarýmýzý anmamýzdan rahatsýz oluyor. Bir kente giriþ tümden yasaklanýyor. Geçen yýl Sivas ta ve Maraþ ta katýlýmcýlarýn üzerine biber gazý sýkan, Madýmak Oteli nin önünü anmalara kapatarak katliamýn arka planýný gözlerden kaçýrmaya çalýþan hükümetin, protesto ve yitirdiklerimizi anma hakkýmýzý engellemesi, hak ve özgürlük ilkeleriyle çeliþiyor. Hükümetin tutumu, ancak ve ancak totaliter rejimlerin uygulamalarýyla izah edilebilir. Darbelerle ve katliamlarla yüzleþtiðini iddia ettiði halde, son 10 yýllýk dönemindeki iktidar uygulamalarýyla demokrasiyi bir araç olarak gören AKP nin insan hak ve özgürlüklerinden anladýðý þey, hak ve hukuku kendisi için iþletmesi ve kendine Müslüman olmasýdýr. Darbeleri 28 Þubat a indirgeyen Hükümet, Maraþ, Çorum, Sivas ve Dersim katliamlarýnýn, onbinlerce faili meçhul cinayetin, binlerce yargýsýz infazýn hesabýný sormamaktadýr. Çünkü hükümet taraftýr, teokrasi özlemleri içindedir. Deðerli basýn mensuplarý; Maraþ, 1967 yýlýnýn haziran ayýnda Elbistan olaylarýný da yaþadý. 11 Haziran daki Ozanlar gecesinin ertesi günü Elbistan da yüzlerce Alevinin ev ve iþyeri tahrip edildi. Vurun Alevilere diye baðýran gericiler, yakaladýklarý insanlarý dövdüler, býyýklarýný kestiler, salâvat getirin diye yere yatýrdýlar. Türkiye Cumhuriyeti döneminde Alevilere sivil güçler tarafýndan gerçekleþtirilen bu ilk saldýrýnýn araþtýrýlmasý için mecliste araþtýrma önergesi verildiðinde zamanýn baþbakaný Süleyman Demirel, Bunlarýn karþýsýna hükümetin gücü çýkacaktýr, yakalarýna adaletin eli yapýþacaktýr diyordu. Ancak, adalet yerini bulmadý, araþtýrma önergesi reddedildi. Aradan 11 yýl geçtikten sonra bir baþka vahþet yaþandý yýlýnda faþist güçler, Maraþ ý kan deryasýna çevirdiler, yüzlerce Alevi yi insanlýk tarihinde zor görülür bir vahþetle katlettiler. Onbinlerce Alevi þehri terk etti, Alevi coðrafyalarý insansýzlaþtýrýldý, geride kalan mallarý mülkleri gasp edildi. Adalet yine tecelli etmedi ve Maraþ vahþetini tezgâhlayanlar, yýllarca ayný sokaðý, ayný avluyu paylaþtýklarý komþularýný kesen faþist güçler adalet önüne çýkarýlmadý. Neden? Aslýnda biz nedenleri biliyoruz. Bu katliamlarýn suç ortaklarý ayný zihniyeti tarihsel bir süreklilik içinde günümüze kadar getiren ýrkçý-dinci zihniyettir. Ýktidarýn, Maraþ katliamýnýn anýlmasýndan korkmasýnýn nedeni acaba kendi milletvekili Abdulkadir Aksu nun, dönemin emniyet mensuplarýndan biri olmasý mýdýr? Bilindiði gibi Ecevit in çekmecesinden çýkan bir bilgi notunda, MÝT in katliamda oynadýðý role dikkat çekilmiþti. Mademki hükümet bu ülkeye ileri demokrasiyi getirecek, o zaman MÝT i sorgulamasý gerekmiyor mu? Maraþ katliamý, 12 Eylül darbesine giden sürecin dönüm noktalarýndan biridir. Mademki hükümet darbelerle yüzleþmeyi arzu ediyor, o zaman TBMM Darbeleri Araþtýrma Komisyonu nda Maraþ katliamýný niye örtbas etmiþtir? Komisyonun gözünde Türkiye tarihinin en büyük vahþetlerinden biri olan Maraþ katliamý o kadar deðersizdir ki, Maraþ katliamý için özel bir baþlýk bile açýlmaya ihtiyaç duyulmamýþ, katliam sadece ve sadece 163 satýrla anlatýlmýþtýr. Soruyorum sizlere, Maraþ vahþeti 163 satýra sýðar mý? Ýnsan, bu komisyon raporunu demokrasi belgesi olarak nitelemekten utanýr, sýkýlýr. Acaba bu örtbasýn altýnda dönemin ülkü ocaklarý yöneticilerinden olup da bugün AKP milletvekili olan Naci Bostancý ya da günümüzde demokrasi havarisi kesilen daha kirli geçmiþinin hesabýný vermeden Alevi çalýþtaylarýnda Alevileri darbecilikle suçlayan Mümtazer Türköne gibi isimleri kurtarma kaygýsý mý vardýr? Gerçeði niye gizlemeye çalýþýyorsunuz? Maraþ ve benzeri katliamlarýn zihni altyapýsýný hazýrlayan ve Alevileri ötekileþtiren anlayýþlarýn, örnek aldýðýnýzý söylediðiniz Ebusuut fetvalarýyla þekillendiðini dikkatlerimizden kaçýramazsýnýz. Maraþ vahþetinin içinden Ebusuut lar, Ýdrisi Bitlisi ler çýkar. Maraþ ýn üzerine neden bir örtü çekiyorsunuz ve Alevilere yasaklý þehir haline getirmek istiyorsunuz? Madem ki, hedef ileri demokrasidir, o halde açýn Maraþ katliamý arþivini, sadece bu katliamlarý araþtýracak meclis komisyonlarý kurun. Bizler, kaç yýl geçerse geçsin, Maraþ ta kaybettiðimiz canlarýmýz için adalet arayacaðýz ve bu karanlýðý aydýnlatýncaya kadar çaba harcayacaðýz. Çünkü, bu ülkeye demokrasi, özgürlükler, insan hak ve özgürlükleri gelecekse bunun yolunun Maraþ tan, Sivas tan geçtiðine inanýyoruz. 19 Aralýk 2012 Selahattin Özel Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN 2 gencin genç yaþta yaþamlarýný yitirmesi ile sonuçlanan kaza, Nevþehir'e baðlý Göreme ile Avanos'u birbirine baðlayan karayolu üzerinde bulunan Çavuþin köyü çýkýþýnda meydana geldi. Nihat Erciyas yönetimindeki 50 FA 225 plakalý otomobil, Avanos'tan Göreme yönüne giderken Çavuþin köyü çýkýþýnda karþý yönden gelen Enver Kocatürk idaresindeki 50 SF 368 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Yaðmurun etkisi ile kayganlaþan yolda meydana gelen kazada Enver Kocatürk(28) ile yanýnda bulunan arkadaþý Mehmet Akbaþ(28) olay yerinde yaþamlarýný yitirirken kazada yaralanan Nihat Erciyas ve Ýsmail Özden ise Nevþehir Dr. Ý. Þevki Atasagun Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bu arada, kazada yaralanan Nihat Erciyas ve Ýsmail Özden'in genel saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Kazanýn ardýndan Jandarma Trafik ekipleri, güvenlik þeridi oluþturarak yaklaþýk 2 saat boyunca trafik akýþýný durdurdu. Geniþ güvenlik önlemleri alan ekipler, kazada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýný sakinleþtirmeye çalýþtý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. CENAZELER TOPRAÐA VERÝLDÝ Gece saatlerinde Göreme-Avanos yolunda meydana gelen kazada ölen ve Göreme'de bakkallýk yaptýðý öðrenilen Kocatürk ve Göreme Açýk Hava Müzesi'nde hediyelik eþya satan Akbaþ için Göreme Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Akbaþ ve Kocatürk'ün yakýnlarý ile Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil ve vatandaþlar katýldý. Akbaþ ve Kocatürk'ün cenazeleri, öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan belde mezarlýðýna defnedildi. Kazada hayatýný kaybeden Mehmet Akbaþ ile sürücü Enver Kocatürk'ün ailelerinin Avanos'ta ikamet ettiði ve her iki gencinde niþanlý olduðu öðrenildi.

8 DÝSK AR, iþsizlik rakamlarýnýn gerçekte açýklanandan çok daha yüksek olduðunu ortaya koyan bir rapor yayýnladý. TÜÝK tarafýndan açýklanan sýnýrlý resmi verilere karþýlýk bir süredir alýþýlageldiði gibi gerçek iþsizlik rakamlarýný açýklayan DÝSK-AR, iþsizliðin yüzde 15,05, iþsiz sayýsýnýn ise 4 milyon 514 bin olarak açýkladý. Gençler arasýndaki iþsizlik oraný ise yüzde 30'a ulaþýyor. GERÇEK ÝÞSÝZLÝK ÇOK DAHA YÜKSEK Son olarak açýklanan ekonomik büyüme verilerinin de gösterdiði gibi AKP ekonomisindeki sert düþüþ iþsizlik rakamlarýna da yansýdý. Ýþsizlik verilerini deðerlendiren DÝSK-AR, geniþ tanýmýyla iþsizlik oranýnýn yüzde 15 in üzerinde olduðunu açýkladý. DÝSK-AR TÜÝK VERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Bügün TÜÝK tarafýndan açýklanan Eylül 2012 Hanehalký Ýþgücü Anketi sonuçlarý DÝSK Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR) tarafýndan deðerlendirildi. DÝSK-AR a göre, yaz dönemlerinde inþaat ve turizm sektörünün canlanmasý ile düþmesi beklenen iþsizlik verileri yaz aylarýnda olduðu gibi eylülde de artýþýný sürdürdü. TÜÝK verilerine göre, eylül döneminde hem iþsizlik hem de mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ iþsizlik arttý. Böylece ulaþtý. Haziran ayýndan bu yana iþsizlik oraný yüzde 1,1, iþsiz sayýsý ise 313 bin kiþi artmýþ oldu. ÇALIÞMA ÇAÐINDAKÝ HER ÝKÝ KÝÞÝDEN BÝRÝSÝ ÇALIÞMIYOR Türkiye de çalýþma çaðýndaki her iki kiþiden birinin çalýþmadýðýný tespit eden DÝSK-AR, resmi verilerin dýþýnda tutulan umudu olmadýðý için ya da diðer nedenle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve bu nedenle iþsiz sayýlmayanlar dahil edildiðinde iþsizlik oraný yüzde 9,1 deðil, yüzde 15,05, iþsiz sayýsýnýn ise 2 milyon 539 bin deðil, 4 milyon 514 bin olduðunu açýkladý. GENÇLERÝN YÜZDE 54'Ü KAYIT DIÞI ÇALIÞIYOR Ýþsizliðin gençler için çok ciddi bir sorun olduðuna dikkat çeken DÝSK-AR, gençlerin yüzde 54 ünün kayýt dýþý çalýþtýðýný ve umudu kesik iþsizlerle birlikte her 4 gençten birinin iþsiz olduðunu ifade etti. Resmi olarak yüzde 18 olan genç iþsizliði, umudu olmadýðý için ya da diðer nedenle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve bu nedenle iþsiz sayýlmayan gençler dahil edildiðinde yüzde 27 ye yükseliyor. 845 bin iþsiz gence karþý 584 bin çalýþmaya hazýr ancak umutsuzluk baþta olmak üzere çeþitli nedenlerle iþ aramayan genç var. Ayrýca eksik ve yetersiz istihdam edilenler de eklendiðinde genç iþsizliði yüzde 30 a ulaþýyor. Gençler için kayýt dýþý oraný yaþ için yüzde 76, yaþ grubu aralýðý için yüzde 54 düzeyine yükseliyor. HER ÜÇ KADINDAN YALNIZCA BÝRÝ ÇALIÞIYOR Ýstihdamýn cinsiyete göre daðýlýmý deðerlendirildiðinde, eylül ayýnda yüksek öðretim mezunu kadýnlarda iþsizlik bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2 puan artarak yüzde 16,4 den yüzde 18,3 e yükselmiþ, 81 bin kiþi artmýþ durumda. Çalýþma çaðýndaki her üç kadýndan yaklaþýk olarak sadece biri çalýþýyor. Lise ve üzeri eðitime sahip kadýnlar erkeklere göre 2 kattan daha fazla iþsizlik gerçeði ile yüzleþiyor. KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM 483 BÝN KÝÞÝ ARTTI Kayýtdýþý istihdam oransal olarak gerilese de hâlâ kriz öncesi deðerlerin üzerinde seyrediyor Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda kayýt dýþý istihdam 483 bin kiþi artmýþ durumda. Erkekler için ayný dönemde kayýt dýþý erkekler için 206 bin azalýrken kadýnlar için 689 bin artmýþ görünüyor. GÜVENCESÝZ ÇALIÞMA YÜZDE 39 ARTTI AKP hükümetinin temel politikalarýndan biri olan geçici ve güvencesiz çalýþmanýn hýzla yaygýnlaþtýðýný belirten DÝSK-AR, 2009 yýlý Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda geçici çalýþanlarýn sayýsý yüzde 39 artarak, 1 milyon 632 binden, 2 milyon 2 milyon 231 bine yükseldiðini kaydetti. Geçici iþçiler için iþsizlik oraný ise yüzde 23,25. ÝÞSÝZLÝÐÝN OLDUÐUNDAN DAHA DÜÞÜK GÖRÜNMESÝNÝN NEDENÝ ÝÞGÜCÜNE KATILIM ORANININ DÜÞÜK OLMASI DÝSK-AR, özellikle tarýmsal istihdamda yaþanan artýþa paralel olarak kayýt dýþý çalýþanlarýn sayýsýndaki artýþ, kadýnlarýn ve gençlerin çalýþma koþullarýnda yaþanan bozulma, güvencesiz çalýþmanýn yaygýnlaþmasý nedeniyle istihdamýn niteliðinin sorgulanmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Eylül dönemi verilerinin, zaten kriz öncesinde de son derece yüksek olan iþsizlik rakamlarýnýn yeniden týrmanýþa geçtiðinin kanýtý olduðunu belirten DÝSK-AR, iþsizlik verilerinin olduðundan daha düþük görünmesinin temel nedeninin iþgücüne katýlým oranýndaki (ÝKO) düþüklük olduðunu vurguladý. HÜKÜMET ÝÞSÝZLÝKTEKÝ ARTIÞLA BERABER UÝS Ý DAHA SIK GÜNDEME GETÝRECEK Sermayenin yoðun çalýþma koþullarý altýnda, daha kuralsýz ve güvencesiz çalýþma biçimlerini yaygýnlaþtýrma talebi AKP nin Ulusal Ýstihdam Strateji (UÝS) belgesi ile programlaþtýrýldýðýný belirten DÝSK-AR, bu stratejinin iþsizliðin ne iþ olsa yaparým baþlýðý altýnda gizlenmesine yol açtýðýna dikkat çekti. Ucuz iþgücü için, taþeron çalýþmayý yaygýnlaþtýrmayý, kýdem tazminatýný fona devrederek orta vadede ortadan kaldýrmayý, kölelik bürolarýný hayata geçirmeyi hedefleyen bu belgenin, iþsizlik verilerindeki artýþla birlikte daha sýk gündeme geleceðinin altýný çizen DÝSK- AR, iþsizlikle mücadeleyi, çalýþma koþullarýný kötüleþtirerek, ücretleri gerileterek çözmeye çalýþan bu anlayýþa karþý durulmasý gerektiðini vurguladý. DÝSK ÝN ÝÞSÝZLÝKLE MÜCADELE ÝÇÝN ÖNERÝLERÝ 1. Haftalýk çalýþma süresi gelir kaybý yaþanmaksýzýn 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yýllýk 270 saat sýnýrý, 90 saate düþürülmelidir. 2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakký tanýnmalýdýr. 3. Herkes için iþ güvencesi ayrýmsýz bir biçimde uygulanmalýdýr. 4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altýna alýnmalý, sendikal barajlar, noter þartý kaldýrýlmalý, herkesin sendika hakkýný özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr 5. Kamu giriþimciliði ve hizmetleri istihdam yaratacak þekilde yeniden ele alýnmalýdýr 6. Kamuda personel açýðý derhal kapatýlmalýdýr. 7. Taþeronlaþma ve kayýt dýþý istihdam engellenmelidir Kaynak : Emekdünyasý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB Roboski`de 34 kiþinin savaþ uçaklarý ile katlediliþinin yýldönümünde bölgeye gidiyor. Dört örgüt konuya iliþkin olarak 15 Aralýk 2012 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. 28 Aralýk 2011 tarihinde Roboski de 34 yurttaþýmýzýn savaþ uçaklarý ile katlediliþi üzerinden tam bir yýl geçmek üzere. Bugüne kadar bu katliamýn faillerin bulunmasýna yönelik ne bir adým atýldý, ne de vicdanlarý rahatlatacak bir özür dilendi. Tüm bunlar bir yana, baþta öldürülen gençlerin aileleri olmak üzere, bugüne kadar köye gitmek isteyen, sorumlularýn ortaya çýkmasýný talep eden demokratik kurum ve kuruluþlar baský ve zor yolu ile engellenmeye çalýþýldý. Bununla da kalmadý, katliam AKP ve Genelkurmay Baþkanlýðý nca "savaþ zaiyatý" olarak deðerlendirildi, çoðu yaþ arasýnda olan 34 gencimizin ölümü "yasa dýþý iþ yapýyorlardý" gerekçeleri ile meþrulaþtýrmaya çalýþýldý. Öldürülen gençlerimizin acýlý ailelerine dalga geçercesine "kan parasý" teklif edildi, "tazminatlarýný ödedik daha ne istiyorsunuz" diyerek olayýn üzeri kanlý paralarla kapatýlmaya çalýþýldý. Evet, katliamýn üzerinden tam 1 yýl geçiyor. Bu geçen uzun zaman dilimi içerisinde canlý tanýklarýný ifadesi dahil her þey ortadaydý, olmayan tek þey ise adaletin kendisiydi. Bizler, daha eþit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada yaþam umudunu koruyan ve bu uðurda sonuna kadar mücadele edecek emek ve meslek örgütleri olarak, Ölüm kuyularýna dönüþen, insanlýk dýþý biçimlere bürünmüþ savaþ politikalarýnýn bir ürünü olan Roboski katliamýnýn hesabýný bir kez daha sormak için; Hala faillerin ve sorumlularýn ortaya çýkartýlmadýðý, türlü gerekçelerle karartýlan bu bir yýlýn hesabýný sormak için; Örgütlerimizin temsilcilerinin katýlýmý ile 28 Aralýk ý 29 una baðlayan gecede katliamýn topraklarýnda, Roboski de olacak; geceyi öfkesini ve yasýný feryada dönüþtüren, 1 yýldýr adaleti bekleyen Roboski halký ile birlikte geçireceðiz. Tüm Türkiye de ise 28 Aralýk Cuma günü AKP binalarýna yürüyüþ gerçekleþtirecek, AKP hükümetini yaþananlarýn bir katliam olduðunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý için üzerine düþen vazifeyi yapmaya yönelik çaðrýmýzý bir kez daha yineleyeceðiz. 28 Aralýk ý 29 una baðlayan gecede Roboski halkýnýn yanýnda olmaya ve 28 Aralýk Cuma günü tüm Türkiye de gerçekleþtireceðimiz yürüyüþe, emek ve demokrasiden yana olan herkesi davet ediyor, Katliamlarýn hesabýný kardeþliðin ülkesini kurarak soracaðýmýzý bir kez daha ifade ediyoruz

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı