24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor."

Transkript

1 Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun sorumlularý hakkýnda göstermelik davalar açýldý. Bu davalarýn büyük kýsmý zaman aþýmýndan düþtü, bazýlarý ise aradan geçen uzun süre içerisinde unutturuldu. Katliamý gerçekleþtirme emrini veren askeri ve sivil yetkililer hala yargý önüne çýkartýlabilmiþ deðil. Katliam dolayýsýyla yargýlananlar verilen emri yerine getiren alt rütbeli askerlerden oluþurken, katliama maruz kalan tutuklular hakkýnda ise birçok cezaevinde devlet malýna zarar vermekten davalar açýldý. KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM 483 BÝN KÝÞÝ ARTTI Kayýtdýþý istihdam oransal olarak gerilese de hâlâ kriz öncesi deðerlerin üzerinde seyrediyor Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda kayýt dýþý istihdam 483 bin kiþi artmýþ durumda. Erkekler için ayný dönemde kayýt dýþý erkekler için 206 bin azalýrken kadýnlar için 689 bin artmýþ görünüyor. GÜVENCESÝZ ÇALIÞMA YÜZDE 39 ARTTI AKP hükümetinin temel politikalarýndan biri olan geçici ve güvencesiz çalýþmanýn hýzla yaygýnlaþtýðýný belirten DÝSK-AR, 2009 yýlý Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda geçici çalýþanlarýn sayýsý yüzde 39 artarak, 1 milyon 632 binden, 2 milyon 2 milyon 231 bine yükseldiðini kaydetti. Geçici iþçiler için iþsizlik oraný ise yüzde 23, Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN 22 Aralýk 1919 da Hacýbektaþ a geliþinin 93. yýldönümü nedeniyle Bektaþilerin Milli Mücadeleye Katkýlarý konulu program, 24 Aralýk 2012 pazartesi günü saat de Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde Prof. Dr. Erol Seyfelinin sunumunda baþlayacak. 28 Aralýk 2011 tarihinde Roboski de 34 yurttaþýmýzýn savaþ uçaklarý ile katlediliþi üzerinden tam bir yýl geçmek üzere. Bugüne kadar bu katliamýn faillerin bulunmasýna yönelik ne bir adým atýldý, ne de vicdanlarý rahatlatacak bir özür dilendi. Tüm bunlar bir yana, baþta öldürülen gençlerin aileleri olmak üzere, bugüne kadar köye gitmek isteyen, sorumlularýn ortaya çýkmasýný talep eden demokratik kurum ve kuruluþlar baský ve zor yolu ile engellenmeye çalýþýldý. Bembeyaz duvarlarýn arasýndan lacivert üniformasý, belinde copu ile bir gardiyan henüz yeni olan F tipi cezaevindeki yaþama tutunmuþ. Avlularýn tepesinden oraya buraya atýlan hapishane...

2 Yunus Emre (Çok büyük olasýlýkla Hacýbektaþ ýn kendisidir) ve Alevi Hak Aþýklarý bilinmeden Alevilik bilinemez. Yunus Emre nin, Alevi Hak Aþýklarýnýn yaþamý, deyiþleri, devriyeleri ve felsefesi Aleviliðin serencamý niteliðindedir. Alevi inancý kendi gerçekliði içinde süreçleri ve sürekleri olan toplumsal bir kurumdur. Toplumsal ve bireysel yaþam neye gerek duyuyorsa Alevi inancý bu gereklilik için mutlaka bir belirleme yapmýþtýr. Bunlardan birisi de eðitimdir. Alevi inancýnýn örgün eðitim kurumu yani okulu dergah ve tekkedir. Alevi inancýnýn yaygýn eðitim kurumu ise cemler ve toplumsal yaþamdýr. Alevi dergah ve tekkeleri dönemin üniversiteleridir. Bakýnýz üniversitelerde (dergah ve tekkelerde) hangi dersler okutulurdu; Canlara Otel hizmeti gibi hizmet sunulmazdý. Canlar kendi hizmetlerini kendileri yapardý. Bu eðitimin vazgeçilmez bir parçasýydý. Dönemin felsefesi okutulurdu, Arapça ve Farsça dilleri öðretilirdi (dönemin bilim, felsefe ve bölgesel iletiþim dili olduðu için). Dört Kitap (Kur an, Ýncil, Tevrat... Dört kitaba tabi olmak için deðil, bu kitaplarda ne yazýyor? Ne amaçla kitaplaþmýþ? Bilinsin diye) okutulurdu. Astronomi (Gökbilimi) çok önemli bir dersti. Matematik (Cebir/Geometri) okutulurdu. Týp/anatomi, özellikle cerrahi öðretilirdi. Hitabet dersi verilirdi. Öyle ya hitabet sanatý olmadan insana ulaþýlamaz. Müzik dersi verilirdi. Alevi inancýnda müzik vazgeçilmezdir. Bu nedenle aþk/meþk etmek denen müzik dersleri vardý. Bugün Baðlama denen sazýn adý Alevi tarihinde Farsça/Kürtçe Tambur dur. Pir Sultan Abdal, Aþýk Veysel ve bir çok Alevi Hak aþýðý tambur ile konuþur gibi deyiþ söylemiþtir. Ve... Çile, Farsça/Kürtçe çýl/kýrk sözünden gelir - Kýrk gün süren olma, piþme, gerçekleþme, çile çekme hali final dersi niteliðindeydi. Þeriat, Alevi Yol Ulularý, þeriat için Eþiktir aþýldý derler. Buradaki Þeriat kurallar, uyulmasý gereken haller anlamýndadýr. Ýslam ýn þeriat hukuku deðildir. Tarikat, Tarik/ Arapça Yol, gidilen güzergah anlamýndadýr. Erenler, veliler, ulular, Hak Aþýklarý, Tarikat kapýsý geçildi, Yol yürünüyor... demiþtir. Asýl mesele marifet ve sýrrý hakikattir. Marifet; Beni bende demen/ Bende deðilem/ Bir ben vardýr bende/ Benden içeri kendinden içeri olaný bulmayandan Hak aþýðý olmaz! Marifet içerde, derinde olaný bulmaktýr. Dergaha ve tekkeye gelen her canda gizli bir marifetin olduðu bilinir, canýn marifetini sergileyebilmesi, üretken insan olabilmesi, özündeki deðerleri ortaya çýkarabilmesi için cana gerekli ortam hazýrlanýrdý. Hamdým, piþtim, yandým deyiþi tam da marifete ulaþmayý anlatýr. Hakikat/Sýrrý Hakikat... Hamdým, piþtim, yandým... Bulmak, olmak. Demektir. Örnek; DÖRT KÝTABIN MANASIN OKUDUM EZBER ETTÝM AÞKA GELÝNCE GÖRDÜM BÝR UZUN HECE ÝMÝÞ... Yunus Emre DÖRT KÝTABI OKUDUM, EZBERLEDÝM AMA HAKÝKATE ULAÞAMADIM... ANCAK; AÞKA GELÝNCE HAKÝKATÝ FARK ETTÝM diyor. Yunus Emre nin AÞKA GELÝNCE GÖRDÜM/ BÝR UZUN HECE ÝMÝÞ deyiþindeki aþk, sýrrý hakikattir/aleviliktir... Ve Yunus Emre Ýnsandan yola çýktým... insaný buldum der. Yunus Emre; hakikati, Yaradýlýþý yaþamý... Ýnsaný merak etmiþ, yola girmiþtir. Girdiði yolun rotasý Ara, bul deyiþidir. Çýktýðý nokta insandýr... Vardýðý menzil de insandýr!... ETE KEMÝÐE BÜRÜNDÜ YUNUS DÝYE GÖRÜNDÜ YUNUS MÝSKÝN YOK OLDU KÜLLÝ VARI HAK OLDU... Deyiþi Yunus Emre nin varoluþ tezidir. Yani Alevilikte yaþam, olmak, meydana gelmek, ve Hakka yürümekten oluþur. Alevi inancýnda ölüm kavramý yoktur. Ölürse ten ölür, canlar ölesi deðil. Deyiþi de Yunus Emre ye aittir. Can ölmez... Hakka yürür ve devridaim olur. Yunus Emre nin dilinde Aleviliðin adý; ýþk, ýþýk, aþk, Hak ve Hakikattir. Aleviliðin kitabýný hak ve Hakikat aþýklarý yazmýþtýr. Bu Kitap cemlerde okunur; deyiþ, nefes, devriye, mersiye, tevhit, miraçlama, gülbang, duvazimam, beyit... Bu dokuz manzum metin Hakký ve hakikati dile getirir. Aleviliðin kitabý budur. Aleviliðin kitabý Uhrevi alemden inmemiþtir! Aleviliðin kitabýný Pir Sultan Abdal, Þah Hatayi, Virani, Kul Himmet, Baba Tahir Üryan... Gibi Hak Aþýklarý yazmýþtýr. Bugün Alevilerin en önemli sorunu; kendi Yoluna, tarihine, inancýna yabancýlaþmalarýdýr. Aleviler, Aleviliði öðrenmek istiyorlarsa ilk yapacaklarý iþ Aleviliðin kutsal metinlerini (Deyiþ, nefes, devriye, mersiye, tevhit, miraçlama, gülbang, duvazimam, beyit) okumak ve anlamaya çalýþmaktýr. Alevilikte Mürþidin nuru ile irþat olmak; gerçekleþmek, var olmak demektir. Ýrþat olmak, bir çeþit doðum olarak kabul edilir. Örneðin; Edip Harabi bir deyiþinde On yedi yaþýnda doðdum anadan der. On yedi yaþ Edip Harabi nin mürþidi Hilmi Dede ile tanýþtýðý, irþat olmaya, yola girmeye baþladýðý yaþtýr. Alevilikte ceme girmek, cemde can olmak dönüþmek, geliþmek, farkýndalýk edinmek, yeniden var olmaktýr. Bugün yeniden var olmaya ihtiyaç var... Arife tarif gerekmez! Ayrýntýya giremedim. Yazdýklarýmýn tartýþma yaratacaðýný biliyorum. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun sorumlularý hakkýnda göstermelik davalar açýldý. Bu davalarýn büyük kýsmý zaman aþýmýndan düþtü, bazýlarý ise aradan geçen uzun süre içerisinde unutturuldu. Katliamý gerçekleþtirme emrini veren askeri ve sivil yetkililer hala yargý önüne çýkartýlabilmiþ deðil. Katliam dolayýsýyla yargýlananlar verilen emri yerine getiren alt rütbeli askerlerden oluþurken, katliama maruz kalan tutuklular hakkýnda ise birçok cezaevinde devlet malýna zarar vermekten davalar açýldý. KATLÝAM EMRÝNÝ VERENLER KORUNUYOR Süreci yakýndan takip eden Avukat Güçlü Sevimli gazetemize yaþanan süreci anlattý. Er düzeyindekiler yargýlandýðýný belirten Sevimli üst düzey yetkililerin ve bürokratlarýn yargýlanmasý gerektiðini belirtti. Sevimli þöyle konuþtu: Yetkililer davalarýn üstünü örtmeye çalýþýyor. Operasyon devler operasyonu. Devlet bundan dolayý yargý aþamasýnda taraf oluyor. Süreci bir þekilde kapatmaya çalýþýlýyorlar. Katliamýn sorumlusu bürokratlar devlet madalyalarý ile ödüllendiriliyor. Katliam gerçekleþtirildiðinde Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun dönemin Adalet Bakaný Cemil Çiçek tarafýndan üstün hizmet madalyasý ile ödüllendirildi. DAVALARIN SEYRÝ >>Ümraniye'de katliamla ilgili toplamda 2 tane dava açýldý. Biri cezaevinde olan tüm tutuklulara, diðeri jandarma görevlilerine dair. Her iki dava da adam öldürme ve yaralama ile ilgili. Tutuklularýn yargýlandýðý davada yakýnda karar çýkacak. Askerler hakkýnda açýlan dava ise hala sürüyor. >>Bayrampaþa da toplam üç dava açýldý yýlýnda 39 asker hakkýnda kasten adam öldürmekten açýlan dava hala sürüyor. Bir sonraki celse 15 Mayýs ta görülecek. Diðer iki davadan birincisi bir kýsým asker diðeri de gardiyanlar hakkýndaydý. Her iki dava da adam öldürmekten deðildi. Askerlerle ilgili dava operasyon sonrasýnda cezaevlerinden ring araçlarý kaldýrýlýrken ringde tutuklulara kötü muamele yapýldýðýndan açýlmýþtý. Gardiyanlar hakkýnda ise operasyon öncesinde içeri yasak madde soktuklarýndan. Her iki dava da zamanaþýmýndan düþtü. Ýki dava da Eyüp 3. aðýr Ceza Mahkemesi nde görüldü. Her iki dava da 2008 de zamanaþýmýndan ortadan kaldýrýldý. Tutuklular ise cezaevinde isyan çýkarmaktan yargýlandý. Bu dava da 2008 de zamanaþýmýna uðradý. >> Hayata Dönüþ adý verilen operasyonun Bayrampaþa Cezaevi nde gerçekleþtirilen ve nisan ayýnda ortaya çýkarýlan Tufan Planý diye adlandýrýlan ayaðý hakkýndaki soruþturma, jandarmanýn isim bildirmemesi, bilgi ve belgeleri paylaþmamasý nedeniyle 10 yýldýr devam ediyor. 39 erin yargýlandýðý bu dava devam ediyor. >> Çanakkale cezaevindeki katliamla ilgili olarak ayrý ayrý tutuklular ve güvenlik güçleri hakkýnda açýlan davalarýn dosyalarý 2004 de birleþtirildi. Hem asker hem tutuklular hakkýnda beraat kararý verildi. >>Bursa cezaevi operasyonuna katýlan birkaç askere dava açýldý. Bu dava da 2003 te beraatla sonuçlandý. >>Adana Ceyhan da açýlan davada da askerler beraat etti. Burada da tutukluklar hakkýnda isyan çýkarmaktan dava açýlmýþtý Bu davadan da beraat çýktý. Dosyalar þu anda Yargýtay da. >>Malatya da da tutuklu ve hükümlülere isyan çýkarmaktan dava açýldý. O dosya da Yargýtay da bekliyor. Bütün cezaevlerinde katliama ve saldýrýlara maruz kalan tutuklu ve hükümlülere dava açýldý. Katliama maruz kalmalarýna raðmen tutuklular yargýlandý/yargýlanýyor. Asýl yargýlanmalarý gerekenler ise kollanýyor. Operasyonlarýn emrini verenler korunuyor, haklarýnda dava açýlmýyor. Ümraniye örneðinde olduðu gibi haklarýnda dava açýlanlar ise zaman aþýmýndan sýyýrýyor. Üsküdar 2. aðýr ceza mahkemesinde askerlerin yargýlandýðý davada mahkeme bilirkiþi talebini kabul etmiyor. BirGün

3 Beyin kanamasý nedeniyle bir süredir Baþkent Üniversitesi Ýstanbul Saðlýk, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde tedavi görmekte olan 65 yaþýndaki Kamil Sönmez hayatýný kaybetti. Kamil Sönmez kimdir Karadeniz'in usta sesi Kamil Sönmez, Ordu'nun Perþembe ilçesinde, 1947 yýlýnda doðdu. Sanatçý, ilk ve orta öðretimini Giresun'da tamamladý. Ankara Devlet Konservatuvarý Opera ve Þan Bölümü'nü kazanan sanatçý, askerlik sonrasýnda Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyuncusu oldu. Sanatçý, Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeþ Oyuncular Tiyatrosu'nda da çeþitli rollerde oynadý. Sanatçý ilk plaðýný Zülfü Livaneli'nin yapýmcýlýðýnda yaptý. Kamil Sönmez, 45'lik plaðýn bir yüzünde Ordu türküsü olan ''Hekimoðlu''nu, diðer yüzünde Zülfü Livaneli'nin Çukurova'dan derlediði sözlerle bestelediði ''Ýnce Memed'' isimli türküyü söyledi. Kamil Sönmez, ilk 45'liðinin ardýndan, ''Yaylanýn soðuk suyu'', ''Çift Jandarma'', ''Maçka'da buluþalým'' gibi bugün çok bilinen Karadeniz türkülerini, ''Merhaba'' isimli Long Play'e okudu. Sanatçý, 1980'li yýllarda da Süreyya Davulcuoðlu ile Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen iki isimden biri oldu. Türkülerinin yaný sýra nüktedan kiþiliði ile de Türkiye'nin 7 coðrafi bölgesinde sevildi. Oyunculuðu sinema perdesine de taþýyan Kamil Sönmez, 1979 yýlýndan itibaren ''Düþman'', ''Eþek Þakasý'', ''Deli Kan'' gibi birçok filmde rol aldý. Son olarak 2009 yýlýnda, Mahsun Kýrmýzýgül'ün yönettiði ''Güneþi Gördüm'' filminde oynadý. Kamil Sönmez'e 1998 yýlýnda ''Devlet Sanatçýsý'' unvaný verildi. Gençliðinde Osman Yaðmurdereli ve Faruk Týnaz ile ayný evi paylaþan Kamil Sönmez, sanat camiasýnda da en sevilen isimlerden biri oldu. Sönmez'in sanat yaþamýnýn 45. yýlý anýsýna, sanatçý arkadaþlarý kendisine destek vermek üzere bir gece düzenledi. 20 Aralýk 2012 AA Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi Almanya da düzenlenen çeþitli programlar ve toplantýlarla tanýtýldý. Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç ve Nevþehir Üniversitesi tarafýndan organize edilen üç günlük tanýtým programý çerçevesinde, Almanya'nýn Duisburg, Mülheim, Leverkusen ve Dortmund þehirlerinde NEÜ nin tanýtýmýna yönelik televizyon programlarý ve toplantýlar gerçekleþtirildi. Düzenlenen programlar çerçevesinde NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç Avrupa da bazý sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Ýlk olarak Kanal Avrupa TV de "Anadolu Diyarý" ve "Nevþehir Üniversitesi Özel Programýna" katýlan heyet, burada üniversiteyi tanýtýcý bilgiler verdi. Programda üniversiteyle ilgili görsel materyaller ve NEÜ tanýtým filmi gösterildi. Daha sonra Duisburg'ta düzenlenen kahvaltýlý tanýtým toplantýsýnda Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Baþkonsolosluðu'ndan Konsolos Hüseyin Emrah Kurt, Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar, Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç, bazý iþ adamlarý, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basýn mensuplarý da hazýr bulundu. Yapýlan kahvaltýnýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç slayt gösterisi eþliðinde davetlilere üniversiteyi tanýttý. Prof. Dr. Filiz Kýlýç: "Türkiye'de üniversitede okumak isteyen Türk ve Alman öðrenciler tercihlerini NEÜ nden yana yaparlarsa, kesinlikle piþman olmayacaklardýr" dedi. Toplantýda bir konuþma yapan Konsolos Hüseyin Emrah Kurt, "Dinamik nüfusumuz ve vizyon sahibi genç neslimiz, Türkiye'nin en büyük zenginliðidir. Anadolu'daki üniversitelerimiz, bulunduklarý þehirlerin ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatýna çok ciddi katkýlar saðlýyor. Üniversitelerle beraber kentlerin çehresi deðiþiyor. Nevþehir Üniversitesinin de kýsa sürede büyük bir geliþim gösterdiðini görüyor ve bundan dolayý da mutlu oluyoruz. Bize Alman eðitim ve sosyal alanlarýyla ilgili ortak proje yapma davetleri geldiðinde, ilk aklýmýza Nevþehir Üniversitesinin geleceðini rahatlýkla söyleyebiliriz" dedi. Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar da yaptýðý konuþmada Türkiye de eðitim alanýndaki hýzlý geliþmenin ve bu geliþim sürecinde NEÜ nin kýsa zamanda kat ettiði mesafenin kendisini çok mutlu ettiðini söyleyerek, bu baþarýda emeði geçenleri kutladý. Toplantýnýn ardýndan Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar, belediye binasýnda ziyaret edildi. Belediye binasýný davetlilere gezdiren ve Duisburg hakkýnda bilgiler veren Erkan Kocalar, ziyaretten dolayý çok memnun olduðunu belirterek Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve heyetine baþarýlar diledi. Ayný gün Türkiye'nin Köln Baþkonsolosluðu konferans salonunda Almanya'daki sivil toplum kuruluþlarý (STK) temsilcileri, iþ adamlarý ve basýnla buluþan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve beraberindeki heyet, Avrupa'daki Türk gençlerini Nevþehir de okumaya davet etti. Toplantýya Türkiye Cumhuriyeti Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa baþta olmak üzere Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB )Eðitim Müdürü Iþýk Uðurlu, Ýslam Toplumu Milli Görüþ ( IGMG ) Köln Bölge Eðitim Baþkaný Ýrfan Bakþiþ, Avrupalý Türk Demokratlar Birliði (UETD) Genel Baþkaný Hasan Özdoðan, Avrupa Ehlibeyt Alevi Federasyonu Baþkaný Fuat Mansuroðlu ile diðer STK temsilcileri ve yöneticileri katýldý. Burada bir konuþma yapan Türkiye Cumhuriyeti Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa, "Anadolu'da son dönemde kurulmuþ çok sayýda yeni üniversitemiz var. Bunlarýn kendi ayaklarý üzerinde durma aþamasýndan yurt dýþýna açýlma noktasýna gelmelerini büyük bir takdirle izliyoruz. Baþkonsolosluðumuzda ilk kez bir üniversite rektörünü aðýrlýyoruz. Sayýn Rektör Kýlýç ý da baþarýlarýndan ve bu giriþiminden dolayý kutluyorum. Bu toplantýnýn ilk olmasý açýsýndan önemi çok büyüktür. Bugün geldiðimiz noktada ülkemizdeki eðitim kurumlarýmýzla da bu tür iþ birliðine de ihtiyacýmýz var Baþta Nevþehir Üniversitesi olmak üzere bu tür çabalarý olan üniversitelerimize her türlü destek ve yardýmý saðlayacaðýz." dedi. Nevþehir Üniversitesini tanýtmaya yönelik faaliyetlerin son duraðý, Dortmund da "Üniversite Tanýtýmý ve Nevþehirliler Gecesi" oldu. Baþta Türkiye Cumhuriyeti Essen Konsolosu Mete Zaimoðlu, Duisburg Belediye Baþkaný Erkan Kocalar, Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluþu baþkaný ve temsilcileri, üniversite öðrencileri, öðretmenler ve Nevþehirli gurbetçilerin katýldýðý toplantýda Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç üniversitelerini tanýtan bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda Türkiye de son yýllarda yüksek öðretimdeki geliþmelerden, çok sayýda üniversite açýlmasýndan ve üniversiteler ile ilgili yasal mevzuattan bahseden Rektör Kýlýç, bu konuda sorulan sorularý cevaplandýrdý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN 22 Aralýk 1919 da Hacýbektaþ a geliþinin 93. yýldönümü nedeniyle Bektaþilerin Milli Mücadeleye Katkýlarý konulu program, 24 Aralýk 2012 pazartesi günü saat de Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde Prof. Dr. Erol Seyfelinin sunumunda baþlayacak. Programda Hacýbektaþ Kadýnlar Topluluðu Korosunun Atatürk ün sevdiði þarkýlarý seslendireceði etkinlikte, Kültür Bakanlýðý Hacýbektaþ Semah Ekibi semah dönecek devamýnda Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölümünün hazýrladýðý müzik ziyafeti sonrasý Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öðrencilerinin resim sergisi açýlýþý ve ikramla program sona erecek.

4 Kahramanmaraþ katliamý bu ülke topraklarýnda daha önce yaþanan birçok Alevi-Kýzýlbaþ-Kürt veya baþkaca katliamlarla kýyaslandýðýnda, hem canlarýný yitiren insan sayýsý açýsýndan, hem katliamdan sonrasý korku nedeniyle terk edilen ev, köy, iþyeri sayýsý açýsýndan ve dahasý da önce metropollere ve de yurtdýþýndaki ülkelere yapýlan mecburi göç sayýsý, oralarda bugün bile devam eden travmalar, acýlarýn sonuçlarý açýsýndan belki de en vahþi ve en insanlýk dýþý olanýdýr. Maraþ katliamýnýn üzerinden 34 yýl geçti ve Maraþ katliamý yaþanan bunca acýya karþýn gereken biçimde gündemde tutulmadý, gerekli yüzleþme ve hesaplaþma yapýlamadý. Ve diðer bütün katliamlar gibi bütün yönleriyle açýða çýkartýlmadý, devletin ve ilgili olan kiþilerin sorumluluðu tespit edilmedi, bu anlamýyla siyasal, sosyal ve hukuksal hesaplaþmasý da, adaletli bir yargýlamasý da yapýlmadý. Maraþ katliamý, bir baþka deyiþle kýyýmý kýrýmý açýða çýkartýlmayan birçok yönüyle zihinleri meþgul etmeye devam ediyor. Bu açýða çýkartýlmayan, daha doðru bir deyiþle açýða çýkartýlmak istenmeyen katliama gelinen süreci kýsaca kronolojik olarak anýmsamakta fayda var Yýlý ocak ayýnda Bülent Ecevit hükümeti güvenoyu alarak göreve baþlar. -16 Martta Ýstanbul Üniversitesine atýlan bombayla 5 devrimci öðrenci öldürülür. -17 Nisanda Malatya Bel.Bþk.Hamid Fendoðlu gönderilen bir bombayla öldürülür. -Hamit Fendoðlu na gönderilen bombalý paketin aynýsý 7 Nisan tarihinde CHP Pazarcýk Ýlçe baþkanýna da gönderilir. Ancak ilçe baþkaný Memiþ Özdal paketten þüphelenir, paketi teslim almaz. PTT binasýnda açýlan paketteki bomba patlar, bir görevli ölür. -18 Nisan 1978 de büyük bir grup Malatya da Kahrolsun komünizm, katil Ecevit, Müslüman Türkiye, sloganlarýyla yürüyüþe ve saldýrýya geçer. Alevilere ait ev ve iþ yerleri iþaretlenir, onlarca iþ yeri de yaðmalanýp tahrip edilir. -19 Nisan Ýçiþleri Bakaný Maraþ ta Esir Türkleri Kurtarma Ordusu nun kurulduðunu açýklanýr. MHP halký birleþmeye çaðýrýr -27 Nisan Ülke genelinde 1 Mayýs afiþi asan 4 kiþi öldürülür. -29 Eylül Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürülür. -8 Ekim Abdullah Çatlý liderliðindeki militanlar Ankara da Bahçelievler Katliamý olarak bilinen saldýrýda bir evde 7 öðrenci kurþuna dizilir. -Katliamdan 2 hafta önce EDEM yað fabrikasýnda bazý iþadamlarýyla AP ve MHP liler, Belediye Baþkaný, MÝSK Milliyetçi Ýþçiler Sendikalarý Konfederasyonu temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý yapýlýr. -Maraþ ta katliamdan bir hafta önce þehirde nüfus sayýmý yaptýklarýný söyleyen kiþiler evlerde kaç kiþi yaþadýklarýný tespit etmek suretiyle Alevilerin evleri belirlenir ve sonra da iþaretlenir. -ABD Büyükelçiliði 1.Katibi Alexander Peck in katliamdan birkaç gün önce Maraþ a geldiði, sað parti yöneticileri, iþadamlarý ve bazý kiþilerle toplantý yaptýðý görülür. Ayný Alexender Peck yine ayný günlerde Gaziantep te de bir dizi toplantýlarla Maraþ katliamý sürecini organize ettiði anlaþýlýyor. -Katliamdan birkaç gün önce þehre Milli Piyangocu kýyafeti giymiþ, sayýlarýnýn 26 olduðu söylenen kimi kiþiler de gelir, ki bunlar muhtemelen katliamýn nasýl icra edileceðini denetleyen yöneten kiþilerdir. -19 Aralýk Kahramanmaraþ ta Çiçek Sinemasý nda Güneþ Ne zaman doðacak filminin gösterildiði sinemaya ülkücü faþistlerin ses bombasý atmalarý sonucu katliam saldýrýlarý baþlar. Bu bombayý daha sonra Ökkeþ Kenger in attýðý tespit edilmiþtir Aralýk akþamý da okuldan evlerine dönen sol görüþlü öðretmenler Hacý Çolak ve Mustafa Yüzbaþýoðlu silahlý saldýrýya uðradý. Hacý Çolak olay yerinde, Mustafa Yüzbaþýoðlu da hastanede yaþamýný yitirir. -22 Aralýk günü yapýlan cenaze törenine saldýran faþist ve gericiler yüzünden cenazeler orta yerde kalýr ve ancak askerler tarafýndan defnedilir. Ve 23 Aralýk günü Alevi Kýzýlbaþlarýn, Kürtlerin ve sol görüþlü ve sosyalistlerin yaþadýðý mahallelere, evlere ve iþyerlerine planlý, programlý ve sistematik saldýrýlar baþlatýlýr. Saldýrýlarda kadýnlara tecavüz edilir, hamile kadýnlarýn karýnlarý deþilir, kundaktaki bebekler boðazlanýr, kurþunlanýr. Ölü kadýnlara bile tecavüz edilir, kadýnlarýn memeleri kesilir, çocuklar gözlerinden þiþlenir, kimizi çivilerle aðaçlara çivilenir. Ýnsanlar kasaturalar, baltalarla öldürülür. Yüzlerce kilometre, deniz ötesindeki Kýbrýs ýn % 40 ýna yakýn topraklarý 45 dakikada iþgal eden ordu birlikleri günlerce ortalýklarda görünmez ve saldýrýlar 26 Aralýk tarihine kadar sürer. Saldýrýlar sonucu resmi kaynaklara göre bilanço: -111 ölü ( yaþayanlar sayýnýn birkaç kat daha fazla olduðunu söylüyor) in üzerinde yaralý -Býçaklar, kamalar, baltalarla karýnlarý deþilip ceninleri öldürülen hamile kadýnlar, gözleri oyulan çocuklar, eþlerinin, anne-babalarýn, kardeþlerinin gözleri önünde tecavüz edilen kadýnlar. -Alevilere ait yakýlan 200 den fazla ev, 100 den fazla iþyeri -Maraþ taki Alevilerin ve solcularýn yüzde 80'i evini, yerini, yurdunu, iþyerini terk edip göçüyor -Binlerce kiþinin katýldýðý soykýrýmda sadece tutuklanan 752 kiþi. -23 yýl sürer dava. 22 idam, 7 müebbet, 321 kiþi de 1-24 yýl arasý ceza de çýkarýlan TMK ile ceza alanlarýn önemli bir kýsmýnýn cezalarý ertelendi, diðerleri serbest kaldý. -Katliamda 1.dereceden rol aldýðý tespit edilen 68 kiþiye ise hiçbir þekilde ulaþýlamadý. Madýmak Katillerin de olduðu gibi. Madýmak katillerinin de önemli bir kýsmýnýn hükümet ve AKP li belediyelerce himaye edildiðini, askere gidip geldiklerini, evlendiklerini, kamuda ve belediyelerin çeþitli kurumlarýnda iþe alýndýklarýný bir kez daha hatýrlayalým. -Sonraki süreçte, özellikle 12 Eylül faþist darbesinden sonra tüm ülke genelinde olduðu gibi Maraþ ili ve çevresinde de Aleviler üzerinde ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri baskýlar yoðunlaþtýrýlýr. -Yüzlerce Alevi köyüne karakollar ve de camiler yapýlýr. -Katliamdan sonra kenti terk eden Alevi nüfusun oraný % 80 dir Maraþ katliamýný salt bir Alevi-Sünni çatýþmasý eksenine oturtmaya çalýþmak, Pazarcýk ovasýnda pamuðun deðer kazanmasý, tarýmla geçinen Alevilerin zenginleþerek Maraþ a yerleþerek ticaretle uðraþmaya baþlamasý, ekonomik olarak örgütleniyor olmasýna baðlamak, ya da sadece CHP iktidarýnýn yýpratýlmasýna yönelikmiþ gibi açýklamaya çalýþmak son derece eksik ve yetersiz bir deðerlendirme olur. Maraþ katliamý özünde Alevi ve Kýzýlbaþ Kürtlere yönelik bir katliam gibi görünse de katillerin hedefinde sadece Alevi Kýzýlbaþlar deðil, sol, sosyalist devrimciler de vardýr. Ve Maraþ katliamý ABD emperyalistlerinin ve uþaklarýnýn ülkede geliþen devrimci muhalefeti, Alevi-Kýzýlbaþ, Kürtlerle solun buluþmasýný önlemeye yönelik bir operasyonudur. Maraþ katliamýnýn bu sebeplerin dýþýnda baþkaca da çok önemli nedenleri vardýr. Devam Edecek

5 Bembeyaz duvarlarýn arasýndan lacivert üniformasý, belinde copu ile bir gardiyan henüz yeni olan F tipi cezaevindeki yaþama tutunmuþ. Avlularýn tepesinden oraya buraya atýlan hapishane toplarýnýn, o toplarýn içine sýðdýrýlan dostluðun, dayanýþmanýn karþýsýnda kendi yaþadýðý yalnýzlýðýn acýsýný hissediyor. Hedefine varamayan bir topu cebine atýp evine götürüyor. Küçücük bir oda, bembeyaz duvarlar, cezaevindeki mahkumlarla çekilmiþ fotoðraflar ve terasýn uzun duvarlarý... Gardiyanýn evi hapishaneden uzak olsa da dýþarýdaki yaþamý çevreleyen bir cezaevini andýrýyor. Bu görüntüler F tipi filminin yönetmenlerinden Ezel Akay ýn çektiði 10 dakikalýk kýsa filmden. Sýrrý Süreyya Önder, Barýþ Pirhasan, Aydýn Bulut, Hüseyin Karabey, Ýlksen Baþarýr, Reis Çelik, Vedat Özdemir, Mehmet Ýlker Altýnay gibi yönetmenlerin de bulunduðu kolektif bir çalýþmayla Grup Yorum (FOSEM), 10 ar dakikalýk kýsa filmlerle tecridi anlattý. F tipi ismini taþýyan filmin her bir senaryosu ise birbirinden baðýmsýz þekilde kurgulanmýþ. Filmde Tansu Biçer, Serkan Keskin, Bülent Emrah Parlak ve Gizem Soysaldý gibi oyuncular rol alýyor. 19 Aralýk 2012 tarihinde Atlas Sinemasýnda galasýný yapacak olan F tipi filmi, 21 Aralýk 2012 ise vizyona giriyor. Filmin yönetmenlerinden Ezel Akay ile hem kendi hikayesini, hem de F tiplerini konuþtuk. F tipleri ya da genel anlamýyla cezaevleri hep dýþarýdakini rahatsýz eden bir yerde. Ama bir o kadar dýþarýdakinin uzak olduðu bir yerde. Bu film, bu uzaklýðý gözeterek de yapýldý... Bu film zaten izolasyondan, tecritten söz eden bir film. Bizimle tutsaklar, mahkumlar arasýndaki duvarý anlatýyor. Bizim onlarla ne kadar ilgilenmediðimizi gösteren, ne kadar gözlerimizi, vicdanýmýzý kapamak zorunda kaldýðýmýz ya da kapatmayý tercih ettiðimizi gösteren bir film. Asýl mesele neden bu filmi ancak 11 yýl geçtikten sonra çekebildiðimizdir. Peki nasýl bir bað kuracak dýþarýdaki içeridekilerle ve içeriyle? Bu filmi Fransa da ya da Amerika da sinemalara sokalým. Seyircinin anlamamasýna imkan olmayan þeyler var. Ýstediði kadar kültürel farklar olsun, 19 Aralýk tan haberi olmasýn. Burada o kadar çok can yakýcý insan hikayeleri var ki, bu filmin etkisiyle sarsýlýrlar. Bu filmi, 12 Eylül öncesi klasik devrimci sloganvari bir film zannetmesin insanlar. Bu filmi çekenlerin hepsi modern sinemacýlar. Bu film bir hediye. Bunun etkisiyle masalcýnýn vazifesi insanlarýn ruhunda yataný uyandýrmaktýr. Çok umutsuz hikayeleri anlatýyor. Ama izleyende de benim artýk bu konuda bir þey yapmam lazým dedirtiyor. Bu film, siyasi olarak farklýlýklarý olan yüzlerce insaný bir ortaklýða götürdü ve bu konunun vicdani olarak halledilmesi gerektiðine iman ettiler. Ben son 20 yýlý baþörtüsü mücadelesi verenlerle birlikte geçirdim. Böyle bir vicdani meselede benim göremediðim, kendini inançlý ve imanlý sayanlarýn kýlýný kýpýrdatmýyor olmasý. Ýslamcýlarý bu projenin yanýnda görmek isterim. Onlarýn baðnazlýk ve diktatörlük gibi bir ideolojiye sahip olmadýklarýný ispatlamak için tek fýrsat bu tür projeler. DEVLET KENDÝNÝ HALKA TESLÝM ETMELÝ Bir gardiyanýn üzerinden dýþarýdaki yaþamý da F tipine benzetiyorsunuz... Gardiyan da hapishanededir diyor kontrol edilmesi anlamýna geliyor. Ne kadar çok korkarsanýz, o kadar çok kontrol altýna alýnýyorsunuz. Kokutarak kontrol altýna tutmak Türkiye de de bir gelenek. Toplumsal korkularýmýzý devlet aþýladý bize. Biz bu devleti devlet olmaktan kesinlikle çýkartmalýyýz. Çünkü ne bu devlet yaþayabilecek, ne biz yaþayabileceðiz. YANLIÞLIK VARDIR DÜZELTÝLECEKTÝR FÝLME yapýlan engelleme çabalarýna ne diyorsunuz? Halkýn polisi, halkýn bir kurumu, halkýn eðlencesine ancak katkýda bulunabilir. Onlarý korur, kollar. Büyük ihtimalle bir gardiyan. Bu ülkeyi hapishane haline getiren çok ciddi bir devlet anlayýþý var ve bu anlayýþý benimseyen bir kamu var. Gardiyanýný seven mahkumlardan oluþan bir toplum var. Ama ona isyan etmeye de hazýr. Filmdeki gardiyan dayanýþmaya özeniyor. Hücredeki mahkumlarýn ilginç yollarla haberleþmesi, birbirlerinin ihtiyaçlarýný olmayacak yollarla halletmeye çalýþmalarý, korsakoff hastasýnýn ayakta kalabilmesi için arkadaþlarýnýn yardým etmeye çalýþmalarý, gardiyana kendi tecridinden kurtulmasý için dayanýþma içinde olmayý düþündürüyor. O da nereye gideceðini bilmeden hapishane topunu kendi evinden dýþarýya atýyor. Gardiyanýn çevresindeki hiç kimseyle iletiþim kuramamasý, yüksek duvarlý terasýnýn hemen yanýndakini görememesi dýþarýdaki yaþamý ve insan iliþkilerini farklý bir noktada olduðunu da gösteriyor... En önemlisi nedeni ne? Neden birbirimizden korkutulduk? Bugün Amerika da hiç olmayan bir þey oluyor. Korku çok ciddi bir araç iktidarýn elinde. Ýnsanlarýn korkmasý, önlemlerin alýnmasý, onlarýn izole edilmesi, hakim olunmasý ve yanlýþlýk olmuþtur. Böyle bir þey yapmak isteyeceklerini sanmýyorum. Türkiye de sansür yok. Bu bir sinema filmi. Ulaþým A.Þ, yada bir polis memuru insanlarýn bir sinema filmine gitmemesini isteyebilir mi? Mutlaka bir yanlýþlýk olmuþtur ve çok kýsa bir zamanda da bunun düzelteceklerdir. KESÝNLÝKLE BEN VARIM HÜCREDEKÝ insanýn kendine zarar verme ihtimalinden kesici mesela bir býçak bile verilmez, ama kendini iyi hissetmesini saðlayacak bir çiçeðe de var ayný yasak... Çiçeði biz orada bulduk. Geleneksel olarak da yapýlan bir þey olduðunu öðrendim. Kesinlikle ben varým, dýþarýdaki dünya da var ve burada bir canlý büyütüyorum demek için. Çiçeðin büyümesini izlemek bile dünyadan kopmadýðýný hissetmesini saðlýyor. Bir insan orada çiçek yetiþtirmeyi baþarýyorsa eminim psikolojik kurtuluþu da orada yatýyor. Ve bunu basit bir güvenlik, hijyen önlemi nedeniyle yasaklýyorlar. Nedense hijyen insan hayatýndan daha önemli onlar için. Yani oradaki insan zehirlenmesin, hastalanmasýn ama delilerek ölsün. (EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan 7'den 87'ye "Herkes Ýçin Spor" kampanyasý baþlatýldý. Bu kampanya kapsamýnda katýlýmcýlara "Herkes Ýçin Spor" lisansý çýkarýlýp Nevþehir valisi Abdurrahman Savaþ tarafýndan daðýtýldý. Vali Savaþ'ýn lisansýný Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer takdim etti. Lisans çýkaranlarýn arasýnda Vali Abdurrahman Savaþ, Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer, Ziraat Bankasý Müdürü Þefik Burnak, Eski Ýl Milli Eðitim Ýl Müdürü Harun Fatsa, Spor Þube Müdürü M.Ünal Kitapcý, Gençlik Merkezi Müdürü Eser Saat, Cumhuriyet Savcýsý Süleyman Polat, Doktor Osman Özsoy, Basýn Mensubu arkadaþlardan Yücel Velioðlu, Muhammet Uður uzun, Murat Asil, Mehmet Özdemir ve çok sayýda katýlýmcý vardý. Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer, " Spor bilincini oluþturmak ve halkýn sportif faaliyetlere katýlýmýný artýrmak için yaz aylarýnda gerçekleþtirilen projelerin kýþ aylarýnda da devam etmektedir. Ýl Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan 7 den 87 ye Herkes Ýçin Spor kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Bu kampanya kapsamýnda herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Merkez ve ilçelerdeki tüm tesislerimiz 7 gün 24 saat halkýmýzýn kullanýmýna açýktýr." dedi. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ Nevþehirlileri spora teþvik etmek için þunlarý söyledi : " Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý hareketli ve saðlýklý bir yaþam kapsamýndaki çalýþmalar tüm Türkiye' de devam etmektedir. Ýlimizde de saðlýklý yaþam için temel þartlardan biri daha çok harekete dayanan bir takým aðýr sporlar deðil yürüyüþ gibi herkesin yapabileceði sporlarla yaþamýmýzý sürdürmemiz gerekir. Valiliðimizde de bu çerçevedeki çalýþmalarýmýzý Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüðü ve Saðlýk Müdürlüðü yürütüyorlar. Ýlimizdeki spor tesisleri 7 gün 24 saat halkýmýzýn spor yapmasý için açýktýr. Tesislerimizin kullaným oranýný arttýrmak için her geçen gün çaba sarf ediyoruz. Bu aþamada da önemli bir mesafe kat etmiþ durumdayýz. Nevþehir Kapadokya bölgesi bu sporlar için belki de en güzel yerlerden bir tanesidir. Muhtelif vadiler sadece Türkiye'den deðil Avrupa'dan insanlar gruplar halinde gelip birkaç gününü burada geçirmesi için cazip bir yer halinde. Halkýmýzýn da bu deðerleri bilerek havalarýn müsait olduðu zamanlarda doðada vadide, olmadýðý zamanlarda il ve ilçelerimizdeki tesisleri kullanarak daha hareketli bir yaþam sürdürmesini istiyoruz. Valilik olarak sadece sözlü mesajla deðil ayný zamanda bizzat sporun içinde hareketli yaþam ilkelerine uygun yaþamak için gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede kat edeceðimiz önemli mesafeler var. Bir yýlý aþkýn bir süredir mesai arkadaþlarýmýzla daire müdürlerimizle birlikte haftada birkaç gün spor yapýyoruz etkilerini henüz görmeye baþladýk. Ýnþallah bundan sonraki dönemde bu hareketli yaþamýn saðlýðýmýzý olumlu etkileme yönünde daha güzel neticelerini göreceðiz. Bu vesile ile tüm Nevþehirli hemþerilerimizi daha hareketli bir yaþam için tesislerimizi kullanmalarýný özellikle arzu ettiðimi ifade etmek istiyorum. Herkese saðlýk dolu mutlu yaþamlar diliyorum." Konuþmalarýn ardýndan Vali ve Ýl Müdürü katýlýmcýlara pasta ve meyve suyu ikram ettiler. Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü nün gerçekleþtirdiði kültürel etkinlikler kapsamýnda, Ýstanbul Düþkapaný Sanat Merkezi Tiyatro Topluluðu, Evren Ersan ýn yazýp yönettiði "Deli Saçmasý" isimli oyunu sergileyecek. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Ýstanbul Düþkapaný Sanat Merkezi Tiyatro Topluluðu, Evren Ersan ýn yazýp yönettiði "Deli Saçmasý" isimli oyunu 22 Aralýk Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahneleyecek. 22 Aralýk Cumartesi günü saat da Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahnelenecek Deli Saçmasý isimli oyun, Akýl Hastanesinde meçhul bir ölüm ve sonrasýnda bu ölümün soruþturulmasý için görevlendirilen dedektifin baþýndan geçenleri konu ediniyor. Vatandaþlarýn da ücretsiz olarak izleyebileceði oyunda baþlýca rolleri, Evren Ersan, Mustafa Özcan, Nilay Coþkun, Emre Aykaç, Nurgül Canbek, Banu Atik,Ahmet Koçak,Hakan Ünal, Muhammed Koçak ve Banu Kabataþ paylaþýyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi NEÜ bünyesinde kurulmasý planlanan Pomza Araþtýrma Laboratuvarý için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnda bir toplantý düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ün katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Nevþehir Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nesimi Aktaþ, KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan, Jeoloji Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ahmet Orhan, BÝMSADER üyelerinden Serhat Sonugelen ve Blok Bims Yönetim Kurulu Baþkaný Musa Ertaþ katýldý. Toplantýda, Türkiye ve Nevþehir ekonomisi için büyük öneme sahip pomza taþýnýn deðerlendirilmesi noktasýnda NEÜ bünyesinde Pomza Araþtýrma Laboratuvarý kurulmasý yönünde fikir birliðine varýldý. Bakanlýðýn ve Bims Sanayicilerinin desteði ile bu yönde çalýþmalara önümüzdeki günlerde baþlanacak. Laboratuvarýn; yaklaþýk 200 metrekare kapalý alanla ihtiyaç duyulan her türlü Ar-Ge ve test çalýþmalarýný gerçekleþtirilebilecek donanýma sahip olacaðý bildirildi.

7 2013 Mali yýlý Bütçesi görüþülmeye baþlandý yýlýnda bütçe giderlerinin 404 milyar lira, bütçe gelirlerinin 370,1 milyar lira, bütçe açýðýnýn 34 milyar lira olacaðýný tahmin ettiklerini bildirdiler. Diyanet bütçesiyle fark attý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 4 milyar 604 milyon lira Ýçiþleri Bakanlýðý 2 milyar 888 milyon lira, Saðlýk Bakanlýðý 2 milyar 490 milyon lira, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Teknoloji Bakanlýðý 2 milyar 469 milyon, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 1 milyar 880 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlýðý 1 milyar 851 milyon, Dýþiþleri Bakanlýðý 1 milyar 614 milyon, Ekonomi Bakanlýðý 1 milyar 381 milyon, Kalkýnma Bakanlýðý 1 milyar 198 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý 600 milyon, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý 503 milyon Avrupa Birliði Bakanlýðý 213 milyon ý. Baþbakan, Bütçe görüþmeleri sýrasýnda Hükümet adýna konuþurken biraz düþündüm ben mi bu ülkede yaþamýyorum yoksa Baþbakan baþka ülkeden mi bahsediyor? Rakamlar konusunda söylenecek belki bir þey olmayabilir ama sokaktaki, köydeki insanýn halini, emeklinin derdini herhalde sorup öðrenme gereði duymamýþ gibi konuþuyordu. Gerçi onun bahsettiði mutlu insan belki de çevresindeki bir avuç azýnlýktý verilerine göre GSMH da kiþi baþýna düþen Milli gelir Dolar de tahmin dolar de dolar ortalama TL tutar buda aylýk ortalama kiþi baþý TL eder. 2 kiþilik emekli aileye TL eder ama bizde emekli 850 TL emekli maaþý alýyorsa ve sadece yanýnda eþi varsa yani iki kiþi ise kiþi baþýna 425 TL. düþer = TL nerede? Vatandaþýn cebine girenler diðerlerinin cebine giren Milli Gelir birbirinden çok farklý ve nerede olduðu belli deðil. Tahmini gelirler bakýldýðýnda iþin en acý yaný ortada. Gelirin büyük bir kýsmýnýn ülkemizde büyük iþ çevresinden gelmesi gerekir ve bunlar da çoðunlukla Kurumlar Vergisi mükellefi olurlar. Bütçedeki Kurumlar vergisi tahmini ile tüketicinin ödeyeceði vergiyi görünüz. Gelir Vergisi 63 milyar lira. Kurumlar Vergisi 29 milyar Özel Tüketim Vergisi 83 milyar KDV(dahilde) 36 milyar. Ýthalde KDV 61 milyar lira. Bu bütçe hesaplandýðýnda tahmini gelirin büyük bir kýsmý dar gelirli tüketiciden verilenlerin geri alýnmasýyla gerçekleþecektir. Belki de eski bir Maliyeci olmam nedeniyle Bütçe sunumunu farklý görmüþ olabilirim ama her þeyden evvel bir vatandaþým, aile geçindiren birisiyim ve sýrça köþklerde yada yalýlarda oturan birisi deðil halkýn içerisinde her gün dolaþan birisi olarak derdimi kaleme alýyorum. Benim derdim halkýmýn derdi. Benim derdim ezilenin, yýprananýn, zorlananýn derdi olarak kabul görmeli. Hiç kimse kusura bakmasýn bu bütçe ile, bahsedilen bu tahmini bütçe açýðý ile önümüzdeki yýlda da bu sýkýntýlý dönem devam edecek. Dedem Cafer Tan 1969 yýlýnda yazdýðý bir þiirinde bakýnýz ne demiþti. Bu nasýl debdebe bu nasýl haþmet Haram lokmalarý sanýrsýn kýsmet Herkesi korkutup aldýðýn rüþvet Çok yemiþin karnýn þiþmandýr þiþman Cafer kuru laflar durmaz söylersin Katreyi geçmeden umman boylarsýn Elin ayýbýný görüp neylersin Halbuki her halin noksandýr noksan Deðerli basýn mensuplarý; 1978 yýlýnda Aralýk tarihleri arasýnda, derin devletin sivil faþist örgütlenmelerle ittifak yaparak gerçekleþtirdiði Kahramanmaraþ katliamýnýn üzerinden 34 yýl geçti. Aslýnda aradan geçen 34 yýl, yüreklerimizde hissettiðimiz toplumsal acýnýn hafiflemesi, Alevilerin toplumsal belleðindeki derin yaralarýn silinmesi için uzun bir süre sayýlabilir ama bizler hala yaralýyýz. Her Aralýk ayýnda sanki annelerimizin rahimleri bir kez daha deþiliyor, göðüsleri kesiliyor, yaþlý dedelerimiz, ninelerimiz analarýmýz baltalarla doðranýyor, kurþunlarla delik deþik ediliyor. Çünkü Maraþ acýsý týpký Çorum, Sivas, Dersim gibi olanca tazeliðiyle yüreðimizde kanayýp duruyor. Kanýyor, çünkü katliamda kaybettiðimiz canlarýmýzý anmamýza dahi izin verilmiyor. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Maraþ valiliði, Alevi Bektaþi Federasyonu nun anmaya iliþkin baþvurusunu reddetti. AKP hükümetinin valileri de, týpký AKP nin Genel Baþkaný Recep Tayip Erdoðan gibi Alevilere nefretle bakýyor ve katliamlarda kaybettiðimiz canlarýmýzý anmamýzdan rahatsýz oluyor. Bir kente giriþ tümden yasaklanýyor. Geçen yýl Sivas ta ve Maraþ ta katýlýmcýlarýn üzerine biber gazý sýkan, Madýmak Oteli nin önünü anmalara kapatarak katliamýn arka planýný gözlerden kaçýrmaya çalýþan hükümetin, protesto ve yitirdiklerimizi anma hakkýmýzý engellemesi, hak ve özgürlük ilkeleriyle çeliþiyor. Hükümetin tutumu, ancak ve ancak totaliter rejimlerin uygulamalarýyla izah edilebilir. Darbelerle ve katliamlarla yüzleþtiðini iddia ettiði halde, son 10 yýllýk dönemindeki iktidar uygulamalarýyla demokrasiyi bir araç olarak gören AKP nin insan hak ve özgürlüklerinden anladýðý þey, hak ve hukuku kendisi için iþletmesi ve kendine Müslüman olmasýdýr. Darbeleri 28 Þubat a indirgeyen Hükümet, Maraþ, Çorum, Sivas ve Dersim katliamlarýnýn, onbinlerce faili meçhul cinayetin, binlerce yargýsýz infazýn hesabýný sormamaktadýr. Çünkü hükümet taraftýr, teokrasi özlemleri içindedir. Deðerli basýn mensuplarý; Maraþ, 1967 yýlýnýn haziran ayýnda Elbistan olaylarýný da yaþadý. 11 Haziran daki Ozanlar gecesinin ertesi günü Elbistan da yüzlerce Alevinin ev ve iþyeri tahrip edildi. Vurun Alevilere diye baðýran gericiler, yakaladýklarý insanlarý dövdüler, býyýklarýný kestiler, salâvat getirin diye yere yatýrdýlar. Türkiye Cumhuriyeti döneminde Alevilere sivil güçler tarafýndan gerçekleþtirilen bu ilk saldýrýnýn araþtýrýlmasý için mecliste araþtýrma önergesi verildiðinde zamanýn baþbakaný Süleyman Demirel, Bunlarýn karþýsýna hükümetin gücü çýkacaktýr, yakalarýna adaletin eli yapýþacaktýr diyordu. Ancak, adalet yerini bulmadý, araþtýrma önergesi reddedildi. Aradan 11 yýl geçtikten sonra bir baþka vahþet yaþandý yýlýnda faþist güçler, Maraþ ý kan deryasýna çevirdiler, yüzlerce Alevi yi insanlýk tarihinde zor görülür bir vahþetle katlettiler. Onbinlerce Alevi þehri terk etti, Alevi coðrafyalarý insansýzlaþtýrýldý, geride kalan mallarý mülkleri gasp edildi. Adalet yine tecelli etmedi ve Maraþ vahþetini tezgâhlayanlar, yýllarca ayný sokaðý, ayný avluyu paylaþtýklarý komþularýný kesen faþist güçler adalet önüne çýkarýlmadý. Neden? Aslýnda biz nedenleri biliyoruz. Bu katliamlarýn suç ortaklarý ayný zihniyeti tarihsel bir süreklilik içinde günümüze kadar getiren ýrkçý-dinci zihniyettir. Ýktidarýn, Maraþ katliamýnýn anýlmasýndan korkmasýnýn nedeni acaba kendi milletvekili Abdulkadir Aksu nun, dönemin emniyet mensuplarýndan biri olmasý mýdýr? Bilindiði gibi Ecevit in çekmecesinden çýkan bir bilgi notunda, MÝT in katliamda oynadýðý role dikkat çekilmiþti. Mademki hükümet bu ülkeye ileri demokrasiyi getirecek, o zaman MÝT i sorgulamasý gerekmiyor mu? Maraþ katliamý, 12 Eylül darbesine giden sürecin dönüm noktalarýndan biridir. Mademki hükümet darbelerle yüzleþmeyi arzu ediyor, o zaman TBMM Darbeleri Araþtýrma Komisyonu nda Maraþ katliamýný niye örtbas etmiþtir? Komisyonun gözünde Türkiye tarihinin en büyük vahþetlerinden biri olan Maraþ katliamý o kadar deðersizdir ki, Maraþ katliamý için özel bir baþlýk bile açýlmaya ihtiyaç duyulmamýþ, katliam sadece ve sadece 163 satýrla anlatýlmýþtýr. Soruyorum sizlere, Maraþ vahþeti 163 satýra sýðar mý? Ýnsan, bu komisyon raporunu demokrasi belgesi olarak nitelemekten utanýr, sýkýlýr. Acaba bu örtbasýn altýnda dönemin ülkü ocaklarý yöneticilerinden olup da bugün AKP milletvekili olan Naci Bostancý ya da günümüzde demokrasi havarisi kesilen daha kirli geçmiþinin hesabýný vermeden Alevi çalýþtaylarýnda Alevileri darbecilikle suçlayan Mümtazer Türköne gibi isimleri kurtarma kaygýsý mý vardýr? Gerçeði niye gizlemeye çalýþýyorsunuz? Maraþ ve benzeri katliamlarýn zihni altyapýsýný hazýrlayan ve Alevileri ötekileþtiren anlayýþlarýn, örnek aldýðýnýzý söylediðiniz Ebusuut fetvalarýyla þekillendiðini dikkatlerimizden kaçýramazsýnýz. Maraþ vahþetinin içinden Ebusuut lar, Ýdrisi Bitlisi ler çýkar. Maraþ ýn üzerine neden bir örtü çekiyorsunuz ve Alevilere yasaklý þehir haline getirmek istiyorsunuz? Madem ki, hedef ileri demokrasidir, o halde açýn Maraþ katliamý arþivini, sadece bu katliamlarý araþtýracak meclis komisyonlarý kurun. Bizler, kaç yýl geçerse geçsin, Maraþ ta kaybettiðimiz canlarýmýz için adalet arayacaðýz ve bu karanlýðý aydýnlatýncaya kadar çaba harcayacaðýz. Çünkü, bu ülkeye demokrasi, özgürlükler, insan hak ve özgürlükleri gelecekse bunun yolunun Maraþ tan, Sivas tan geçtiðine inanýyoruz. 19 Aralýk 2012 Selahattin Özel Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN 2 gencin genç yaþta yaþamlarýný yitirmesi ile sonuçlanan kaza, Nevþehir'e baðlý Göreme ile Avanos'u birbirine baðlayan karayolu üzerinde bulunan Çavuþin köyü çýkýþýnda meydana geldi. Nihat Erciyas yönetimindeki 50 FA 225 plakalý otomobil, Avanos'tan Göreme yönüne giderken Çavuþin köyü çýkýþýnda karþý yönden gelen Enver Kocatürk idaresindeki 50 SF 368 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Yaðmurun etkisi ile kayganlaþan yolda meydana gelen kazada Enver Kocatürk(28) ile yanýnda bulunan arkadaþý Mehmet Akbaþ(28) olay yerinde yaþamlarýný yitirirken kazada yaralanan Nihat Erciyas ve Ýsmail Özden ise Nevþehir Dr. Ý. Þevki Atasagun Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bu arada, kazada yaralanan Nihat Erciyas ve Ýsmail Özden'in genel saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Kazanýn ardýndan Jandarma Trafik ekipleri, güvenlik þeridi oluþturarak yaklaþýk 2 saat boyunca trafik akýþýný durdurdu. Geniþ güvenlik önlemleri alan ekipler, kazada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýný sakinleþtirmeye çalýþtý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. CENAZELER TOPRAÐA VERÝLDÝ Gece saatlerinde Göreme-Avanos yolunda meydana gelen kazada ölen ve Göreme'de bakkallýk yaptýðý öðrenilen Kocatürk ve Göreme Açýk Hava Müzesi'nde hediyelik eþya satan Akbaþ için Göreme Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Akbaþ ve Kocatürk'ün yakýnlarý ile Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil ve vatandaþlar katýldý. Akbaþ ve Kocatürk'ün cenazeleri, öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan belde mezarlýðýna defnedildi. Kazada hayatýný kaybeden Mehmet Akbaþ ile sürücü Enver Kocatürk'ün ailelerinin Avanos'ta ikamet ettiði ve her iki gencinde niþanlý olduðu öðrenildi.

8 DÝSK AR, iþsizlik rakamlarýnýn gerçekte açýklanandan çok daha yüksek olduðunu ortaya koyan bir rapor yayýnladý. TÜÝK tarafýndan açýklanan sýnýrlý resmi verilere karþýlýk bir süredir alýþýlageldiði gibi gerçek iþsizlik rakamlarýný açýklayan DÝSK-AR, iþsizliðin yüzde 15,05, iþsiz sayýsýnýn ise 4 milyon 514 bin olarak açýkladý. Gençler arasýndaki iþsizlik oraný ise yüzde 30'a ulaþýyor. GERÇEK ÝÞSÝZLÝK ÇOK DAHA YÜKSEK Son olarak açýklanan ekonomik büyüme verilerinin de gösterdiði gibi AKP ekonomisindeki sert düþüþ iþsizlik rakamlarýna da yansýdý. Ýþsizlik verilerini deðerlendiren DÝSK-AR, geniþ tanýmýyla iþsizlik oranýnýn yüzde 15 in üzerinde olduðunu açýkladý. DÝSK-AR TÜÝK VERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Bügün TÜÝK tarafýndan açýklanan Eylül 2012 Hanehalký Ýþgücü Anketi sonuçlarý DÝSK Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR) tarafýndan deðerlendirildi. DÝSK-AR a göre, yaz dönemlerinde inþaat ve turizm sektörünün canlanmasý ile düþmesi beklenen iþsizlik verileri yaz aylarýnda olduðu gibi eylülde de artýþýný sürdürdü. TÜÝK verilerine göre, eylül döneminde hem iþsizlik hem de mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ iþsizlik arttý. Böylece ulaþtý. Haziran ayýndan bu yana iþsizlik oraný yüzde 1,1, iþsiz sayýsý ise 313 bin kiþi artmýþ oldu. ÇALIÞMA ÇAÐINDAKÝ HER ÝKÝ KÝÞÝDEN BÝRÝSÝ ÇALIÞMIYOR Türkiye de çalýþma çaðýndaki her iki kiþiden birinin çalýþmadýðýný tespit eden DÝSK-AR, resmi verilerin dýþýnda tutulan umudu olmadýðý için ya da diðer nedenle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve bu nedenle iþsiz sayýlmayanlar dahil edildiðinde iþsizlik oraný yüzde 9,1 deðil, yüzde 15,05, iþsiz sayýsýnýn ise 2 milyon 539 bin deðil, 4 milyon 514 bin olduðunu açýkladý. GENÇLERÝN YÜZDE 54'Ü KAYIT DIÞI ÇALIÞIYOR Ýþsizliðin gençler için çok ciddi bir sorun olduðuna dikkat çeken DÝSK-AR, gençlerin yüzde 54 ünün kayýt dýþý çalýþtýðýný ve umudu kesik iþsizlerle birlikte her 4 gençten birinin iþsiz olduðunu ifade etti. Resmi olarak yüzde 18 olan genç iþsizliði, umudu olmadýðý için ya da diðer nedenle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve bu nedenle iþsiz sayýlmayan gençler dahil edildiðinde yüzde 27 ye yükseliyor. 845 bin iþsiz gence karþý 584 bin çalýþmaya hazýr ancak umutsuzluk baþta olmak üzere çeþitli nedenlerle iþ aramayan genç var. Ayrýca eksik ve yetersiz istihdam edilenler de eklendiðinde genç iþsizliði yüzde 30 a ulaþýyor. Gençler için kayýt dýþý oraný yaþ için yüzde 76, yaþ grubu aralýðý için yüzde 54 düzeyine yükseliyor. HER ÜÇ KADINDAN YALNIZCA BÝRÝ ÇALIÞIYOR Ýstihdamýn cinsiyete göre daðýlýmý deðerlendirildiðinde, eylül ayýnda yüksek öðretim mezunu kadýnlarda iþsizlik bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2 puan artarak yüzde 16,4 den yüzde 18,3 e yükselmiþ, 81 bin kiþi artmýþ durumda. Çalýþma çaðýndaki her üç kadýndan yaklaþýk olarak sadece biri çalýþýyor. Lise ve üzeri eðitime sahip kadýnlar erkeklere göre 2 kattan daha fazla iþsizlik gerçeði ile yüzleþiyor. KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM 483 BÝN KÝÞÝ ARTTI Kayýtdýþý istihdam oransal olarak gerilese de hâlâ kriz öncesi deðerlerin üzerinde seyrediyor Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda kayýt dýþý istihdam 483 bin kiþi artmýþ durumda. Erkekler için ayný dönemde kayýt dýþý erkekler için 206 bin azalýrken kadýnlar için 689 bin artmýþ görünüyor. GÜVENCESÝZ ÇALIÞMA YÜZDE 39 ARTTI AKP hükümetinin temel politikalarýndan biri olan geçici ve güvencesiz çalýþmanýn hýzla yaygýnlaþtýðýný belirten DÝSK-AR, 2009 yýlý Eylül dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda geçici çalýþanlarýn sayýsý yüzde 39 artarak, 1 milyon 632 binden, 2 milyon 2 milyon 231 bine yükseldiðini kaydetti. Geçici iþçiler için iþsizlik oraný ise yüzde 23,25. ÝÞSÝZLÝÐÝN OLDUÐUNDAN DAHA DÜÞÜK GÖRÜNMESÝNÝN NEDENÝ ÝÞGÜCÜNE KATILIM ORANININ DÜÞÜK OLMASI DÝSK-AR, özellikle tarýmsal istihdamda yaþanan artýþa paralel olarak kayýt dýþý çalýþanlarýn sayýsýndaki artýþ, kadýnlarýn ve gençlerin çalýþma koþullarýnda yaþanan bozulma, güvencesiz çalýþmanýn yaygýnlaþmasý nedeniyle istihdamýn niteliðinin sorgulanmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Eylül dönemi verilerinin, zaten kriz öncesinde de son derece yüksek olan iþsizlik rakamlarýnýn yeniden týrmanýþa geçtiðinin kanýtý olduðunu belirten DÝSK-AR, iþsizlik verilerinin olduðundan daha düþük görünmesinin temel nedeninin iþgücüne katýlým oranýndaki (ÝKO) düþüklük olduðunu vurguladý. HÜKÜMET ÝÞSÝZLÝKTEKÝ ARTIÞLA BERABER UÝS Ý DAHA SIK GÜNDEME GETÝRECEK Sermayenin yoðun çalýþma koþullarý altýnda, daha kuralsýz ve güvencesiz çalýþma biçimlerini yaygýnlaþtýrma talebi AKP nin Ulusal Ýstihdam Strateji (UÝS) belgesi ile programlaþtýrýldýðýný belirten DÝSK-AR, bu stratejinin iþsizliðin ne iþ olsa yaparým baþlýðý altýnda gizlenmesine yol açtýðýna dikkat çekti. Ucuz iþgücü için, taþeron çalýþmayý yaygýnlaþtýrmayý, kýdem tazminatýný fona devrederek orta vadede ortadan kaldýrmayý, kölelik bürolarýný hayata geçirmeyi hedefleyen bu belgenin, iþsizlik verilerindeki artýþla birlikte daha sýk gündeme geleceðinin altýný çizen DÝSK- AR, iþsizlikle mücadeleyi, çalýþma koþullarýný kötüleþtirerek, ücretleri gerileterek çözmeye çalýþan bu anlayýþa karþý durulmasý gerektiðini vurguladý. DÝSK ÝN ÝÞSÝZLÝKLE MÜCADELE ÝÇÝN ÖNERÝLERÝ 1. Haftalýk çalýþma süresi gelir kaybý yaþanmaksýzýn 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yýllýk 270 saat sýnýrý, 90 saate düþürülmelidir. 2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakký tanýnmalýdýr. 3. Herkes için iþ güvencesi ayrýmsýz bir biçimde uygulanmalýdýr. 4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altýna alýnmalý, sendikal barajlar, noter þartý kaldýrýlmalý, herkesin sendika hakkýný özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr 5. Kamu giriþimciliði ve hizmetleri istihdam yaratacak þekilde yeniden ele alýnmalýdýr 6. Kamuda personel açýðý derhal kapatýlmalýdýr. 7. Taþeronlaþma ve kayýt dýþý istihdam engellenmelidir Kaynak : Emekdünyasý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB Roboski`de 34 kiþinin savaþ uçaklarý ile katlediliþinin yýldönümünde bölgeye gidiyor. Dört örgüt konuya iliþkin olarak 15 Aralýk 2012 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. 28 Aralýk 2011 tarihinde Roboski de 34 yurttaþýmýzýn savaþ uçaklarý ile katlediliþi üzerinden tam bir yýl geçmek üzere. Bugüne kadar bu katliamýn faillerin bulunmasýna yönelik ne bir adým atýldý, ne de vicdanlarý rahatlatacak bir özür dilendi. Tüm bunlar bir yana, baþta öldürülen gençlerin aileleri olmak üzere, bugüne kadar köye gitmek isteyen, sorumlularýn ortaya çýkmasýný talep eden demokratik kurum ve kuruluþlar baský ve zor yolu ile engellenmeye çalýþýldý. Bununla da kalmadý, katliam AKP ve Genelkurmay Baþkanlýðý nca "savaþ zaiyatý" olarak deðerlendirildi, çoðu yaþ arasýnda olan 34 gencimizin ölümü "yasa dýþý iþ yapýyorlardý" gerekçeleri ile meþrulaþtýrmaya çalýþýldý. Öldürülen gençlerimizin acýlý ailelerine dalga geçercesine "kan parasý" teklif edildi, "tazminatlarýný ödedik daha ne istiyorsunuz" diyerek olayýn üzeri kanlý paralarla kapatýlmaya çalýþýldý. Evet, katliamýn üzerinden tam 1 yýl geçiyor. Bu geçen uzun zaman dilimi içerisinde canlý tanýklarýný ifadesi dahil her þey ortadaydý, olmayan tek þey ise adaletin kendisiydi. Bizler, daha eþit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada yaþam umudunu koruyan ve bu uðurda sonuna kadar mücadele edecek emek ve meslek örgütleri olarak, Ölüm kuyularýna dönüþen, insanlýk dýþý biçimlere bürünmüþ savaþ politikalarýnýn bir ürünü olan Roboski katliamýnýn hesabýný bir kez daha sormak için; Hala faillerin ve sorumlularýn ortaya çýkartýlmadýðý, türlü gerekçelerle karartýlan bu bir yýlýn hesabýný sormak için; Örgütlerimizin temsilcilerinin katýlýmý ile 28 Aralýk ý 29 una baðlayan gecede katliamýn topraklarýnda, Roboski de olacak; geceyi öfkesini ve yasýný feryada dönüþtüren, 1 yýldýr adaleti bekleyen Roboski halký ile birlikte geçireceðiz. Tüm Türkiye de ise 28 Aralýk Cuma günü AKP binalarýna yürüyüþ gerçekleþtirecek, AKP hükümetini yaþananlarýn bir katliam olduðunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý için üzerine düþen vazifeyi yapmaya yönelik çaðrýmýzý bir kez daha yineleyeceðiz. 28 Aralýk ý 29 una baðlayan gecede Roboski halkýnýn yanýnda olmaya ve 28 Aralýk Cuma günü tüm Türkiye de gerçekleþtireceðimiz yürüyüþe, emek ve demokrasiden yana olan herkesi davet ediyor, Katliamlarýn hesabýný kardeþliðin ülkesini kurarak soracaðýmýzý bir kez daha ifade ediyoruz

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı