Bireysel Gelir Vergisi10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Gelir Vergisi10"

Transkript

1 Bireysel Gelir Vergisi BLACK 320 C Bireysel gelir vergisi, günümüz vergi sistemleri içinde en önemli yeri almaktad r. Çünkü, gelir vergisi, mükellefin özelliklerine göre bireysellefltirilmesi nedeniyle bir tarafdan vergi adaletinin gerçeklefltirilmesini sa larken, di er taraftan çeflitli teflvik önlemlerinin uygulanmas na olanak vermesi nedeniyle kaynak ay r m nda etkinli in sa lanmas aç s ndan önemli bir rol oynamaktad r. Ayr ca, bu vergi, ekonomide istikrar n kendili inden otomatik olarak sa lanmas olana n da yaratmaktad r. Bu ba lamda önce, ünitede, gelirin tan m, ve bu tan m n do al bir sonucu olarak vergi matrah n n kapsaml bir biçimde belirlenmesi üzerinde durulmakta, daha sonra ise gelir vergisinin ekonomik etkileri konusu ayr nt l olarak aç klanmaktad r.

2 162 Kamu Ekonomisi Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad m zda: Gelirin ekonomik ve yasal tan mlar n n yol açt sorunlar ele al nd ktan sonra, günümüzün popüler uygulamas olan kapsaml vergileme anlay fl n çeflitli kriterler yönünden aç klayabilece iz. Gelir vergisinin uygulanmas na iliflkin olarak artan oranl tarifenin gelir da l m ve kaynak ay r m üzerindeki etkilerini belirleyebilecek ve Türkiye de 1980 li ve 2000 li y llarda uygulanan artan oranl tarifelerin etkilerini aç klayabilece iz. Gelir vergisinin kaynak ay r m fonksiyonu üzerindeki etkilerini gelir ve ikame etkilerinin iflleyifli yönünden belirleyebilece iz. Bireysel gelir vergisinin aksak rekabet koflullar alt nda yans t lmas n ve gelir da l m n iyilefltirici nitelikteki negatif gelir vergisi uygulamas n aç klayabilece iz. Gelir vergisinin tasarruflar üzerindeki olumsuz etkileriyle, ekonomik istikrar otomatik bir biçimde sa lay c olumlu etkilerini saptayabilece iz. Anahtar Kavramlar Kapsaml vergileme Vergilendirilebilir gelir Artan oranl tarife Gelir etkisi kame etkisi Vergi transformasyonu Verginin tarafs zl Vergiden kaç nma Vergi harcamas Kay t d fl ekonomi Para aldatmacas Mali sürüklenme Negatif gelir vergisi Yoksulluk bofllu u Açl k s n r Gurur k r c etki Risk primi Yap sal istikrar çindekiler GEL R N TANIMI Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar Kapsaml Vergileme Anlay fl Kapsaml Gelir Vergisi Matrah VERG LEND R LEB L R GEL R N SAPTANMASI Yasal Vergi Matrah Artan Oranl Vergi Tarifesi Türkiye Uygulamas n n De erlendirilmesi GEL R VERG S N N KAYNAK AYIRIMI ÜZER NDEK ETK S Çal flma Arzusu Üzerindeki Etkisi flgücü Mobilitesi Üzerindeki Etkisi Vergiden Kaç nma, Vergi Kaç rma, Kay t D fl Ekonomi GEL R VERG S N N GEL R DA ILIMI ÜZER NDEK ETK S Aksak Rekabet Koflullar Alt nda Verginin Yans t lmas Negatif Gelir Vergisi GEL R VERG S N N ST KRAR ÜZER NDEK ETK S Tasarruflar Üzerindeki Etkisi Yat r mlar Üzerindeki Etkisi Otomatik stikrar Sa lay c Etkisi

3 Ünite 10 - Bireysel Gelir Vergisi 163 GEL R N TANIMI AMAÇ 1 Gelirin ekonomik ve yasal tan mlar n n yol açt sorunlar ele al nd ktan sonra, günümüzün popüler uygulamas olan kapsaml vergileme anlay fl n çeflitli kriterler yönünden aç klamak. Mali ya da yasal tan m na göre gelir, bir tür fon ak m olarak de erlendirilmekte olup, bir y lda elde edilen gelir unsurlar n n safi tutar olarak tan mlanmaktad r. Ekonomik tan m na göre gelir, Henry Simon un ilk kez formüle etti i gibi, belli bir dönemde tüketim art servette ortaya ç kan net art flt r. Gelirin ekonomik tan m geliri reel anlamda belirlemekte olup, ayr ca servet art fl da vergilemenin kapsam na girmektedir. Yani, gelirin fiilen elde edilip elde edilememesi, gerçekleflip gerçekleflmemesi ya da parasal olup olmamas n n hiçbir önemi yoktur. Buna göre gelirin yasal olup olmamas da önemli de ildir. Bu aç klamalar m za göre, gelirin ekonomik tan m her tür gelir unsurunu içerecek biçimde kapsaml olarak tan mlanmaktad r. Yasal gelir tan m : Bir tür fon ak m olarak de erlendirilmekte olup, bir y lda elde edilen gelir unsurlar n n safi tutar d r. Ekonomik gelir tan m : Belli bir dönemde tüketim art servette ortaya ç kan net art flt r. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar Vergi matrah n n gelirin ekonomik tan m na uygun olarak de il de, gelir ak m n temel alan yasal tan ma göre saptanmas nedeniyle, uygulamada kamu ekonomisinin temel fonksiyonlar nda önemli sapmalar ortaya ç kmaktad r. Bunlar gelir da - l m adaletinden, kaynak ay r m nda etkinlikten ve ekonomik istikrardan sapmalar biçiminde aç klayabiliriz. Ayr ca, yasal vergi tan mlar kapsaml vergilemeyi öngörmemesi nedeniyle, devlet gelirlerinde önemli azalmalar da ortaya ç kabilmektedir. Adil Vergilemeden Sapmalar Uygulamada gelirin yasal tan m bütün gelir unsurlar n içermedi i gibi, ayr ca belli gelir gruplar na tan nan çeflitli vergisel teflvikler, muafiyet ve istisnalarla vergi matrah da önemli ölçüde erozyona u rat lmaktad r. Bu nedenle, yasal ve fiili artan oranl tarife aras nda oldukça büyük bir fark ortaya ç kmakta, böylece, gelir vergisiyle gelir da l m n iyilefltirme olana azalmaktad r. stisna ve muafiyetler ülkemizde oldu u gibi uyguland nda ise, dikey ve yatay eflitlik ilkelerinden de önemli sapmalar ortaya ç kmaktad r. Örne in, A ve B bireylerinin ayl k gelirlerinin birbirine eflit ve 1 er milyar TL oldu unu varsayal m. A n n ayr ca 2 milyar T.L de erinde devlet tahviline sahip oldu unu ve bu nedenle, 1 milyar TL faiz geliri elde etti ini düflünelim. Türk vergi sistemine göre, devlet tahvili faizi vergiye tabi olmad ndan, bir servet unsuru olarak vergi matrah içinde yer almamaktad r. Bu durumda, A n n B ye göre ödeme gücü dört kat daha fazla oldu u halde, uygulanmakta olan vergi yasalar na göre, ayn oran üzerinden eflit vergi ödemektedirler. Görülmektedir ki, vergi yasalar nda yer alan, gelirin dar kapsaml tan m nedeniyle, vergilemenin yatay ve dikey eflitlik ilkelerinden ciddi bir biçimde sap lm fl olunmaktad r. Gelir vergisinin günümüzdeki uygulanma biçimi nedeniyle, gelir da l m adaletsizli i maksimum düzeyde ortaya ç kmaktad r. Örne in, bir trilyonerin bütün gelirini devlet tahvili ya da B tipi fonlara yat rmas durumunda, sene sonunda ödeyece i vergi s f ra eflit olmaktad r. Buna karfl n, asgari ücretle çal flan bir kimse ise, gelirine göre önemli bir vergi ödemektedir. Kald ki, asgari ücretlilerin maafl ve ücretinden kesilen vergilerin bir bölümü, örnekteki 1 trilyon lira devlet tahvili faizi elde eden bireye, Hazine taraf ndan yap lacak olan faiz ödemesinin (devlet borcunun) finansman nda kullan labilecektir.

4 164 Kamu Ekonomisi Kaynak Ay r m nda Etkinlikten Sapmalar Bilindi i gibi, ülkemizde vergi yasalar n n haz rlanmas s ras nda büyük firmalar daha çok etkili olmaktad rlar. Buna karfl n, daha çok baz firmalar n sa lad klar önemli vergisel teflviklerle üretilen mal ve hizmetlere toplum bireylerinin ciddi bir talebi olmayabilir. Bu durumda teflvik edilen sektörde sermayenin kârl l artaca ndan, ekonomik kalk nma yönünden daha önemli olan sektörlerden, teflvik edilen sektöre do ru sermaye ak m bafllayacak, böylece, kaynak ay r m fonksiyonundan önemli sapmalar ortaya ç kacakt r. Öte yandan, ülkemizdeki uygulamaya göre, devlet tahvili ve hazine bonosuna ödenen reel faiz o kadar artm flt r ki, çok say da firma üretim yapma yerine tamamen risksiz olan, devlet ka tlar na yat r m yapm fllard r. Bu nedenle de, kaynak ay r m fonksiyonundan da önemli sapmalar ortaya ç km flt r. Bilindi i gibi kaynak ay r m nda sapma kavram ndan, bireylerin özel ve sosyal ihtiyaçlar n gideren mal ve hizmetlerin üretilmemesini anlamaktay z. stikrar Fonksiyonundan Sapmalar Gelirin yasal anlamdaki dar kapsaml tan m na ek olarak, uygulanmakta olan teflvikler, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle, yasal ve fiili vergi oran aras nda önemli sapmalar ortaya ç kmakta, böylece, artan oranl tarife, uygulamada, gelir artt kça giderek yumuflayan ya da düzleflen bir biçim almaktad r. Bu durumda enflasyonist ve deflasyonist dönemlerde daha yumuflak bir gelir vergisi tarifesinin otomatik istikrar sa lay c gücü ifllememeye bafllar. Böylece, gelir vergisinin yap sal esneklik sa lay c gücü ortadan kalkaca ndan, enflasyon ve deflasyonla mücadele etme olana da kendili inden azal r. Bütçe Gelirinin Azalmas Gelirin yasal tan m na göre servet unsurlar n n gelir kavram içine sokulmamas, bu vergilerin oto kontrolü sa lay c etkisini ortadan kald rmakta, böylece, sadece gelir vergisi kaç r lmakla kalmamakta, ayr ca gelirle ilgili kurumlar, sosyal güvenlik vergileri de kolayca kaç r lm fl olmaktad r. Öte yandan, politikac lar n oy maksimizasyonunu sa lamak amac yla s k s k vergi aff ç karmalar da, mükelleflerin vergi borçlar n ödememelerine yol açmakta, flimdiye kadar ç kar lan 36 kadar af yasas nedeniyle vergisini ödeyen mükellefler ise cezaland r lm fl olmaktad r. Böylece, devletin bütçe gelirleri son derece azald ndan, bir yandan gelir da l m adaletsizli i artarken, di er taraftan borçlanma gere i de artmaktad r. Sonuçta ise, toplanacak vergi gelirlerinin önemli bir bölümü son y llarda oldu u gibi, borç servisinin finansman amac yla kullan laca ndan, toplum için gerekli olan kamu harcamalar yeterli miktarda ve kalitede yap lamamaktad r. Kapsaml vergileme: Vergi matrah n n gelirin ekonomik tan m na uygun olarak saptanmas yöntemidir. Kapsaml Vergileme Anlay fl Yasal vergi oranlar n n dar kapsaml olmas, buna ba l olarak uygulamada ortaya ç kan ve yukar da k saca özetlenen sorunlar, ancak kapsaml vergileme ile çözüme kavuflturulmaktad r. Bilindi i gibi, kapsaml gelir vergisi anlay fl na göre, gelirin bütün unsurlar her hangi bir istisna ve muafiyet söz konusu olmaks z n vergi matrah nda yer alaca ndan, vergi taban oldukça geniflleyecektir. Kapsaml vergileme anlay fl geliflmifl ülkelerde giderek yayg n bir uygulama alan bulmufl olup, çok yüksek marjinal vergi oranlar afla ya do ru çekilmifltir. Böylece, vergi taban geniflletildi inden, artan oranl vergi tarifesi yumuflat ld halde, vergi gelirlerindeki art fl, harcamalardaki art fl trendini yakalam flt r. Artan oranl vergi tarifesi ülkemizde de oldukça yumuflat lm fl olmas na karfl n, vergi ge-

5 Ünite 10 - Bireysel Gelir Vergisi 165 lirlerinde umulan art fl sa lanamam flt r. Çünkü, kay t d fl ekonominin giderek artan boyutlar nedeniyle, vergi taban geniflletilemedi inden, böyle bir çarp k sonuç ortaya ç km flt r. Kald ki, oto kontrolü sa layacak mekanizmalar da uygulamaya konulamam flt r. Kapsaml vergileme anlay fl, özellikle ABD nde, artan oranl tarifenin tek bir düz orana dönüfltürülmesine iliflkin tart flmalar da gündeme getirmektedir. Bu yaklafl ma göre, kapsaml bir gelir vergisi taban na uygulanacak, tek ve düflük oranl bir gelir vergisi tarifesiyle devlet gelirlerinde azalma olmayaca savunulmaktad r. Onlara göre, vergi oran n n düflüklü ü yat r mlar daha da teflvik edecek, böylece sonraki dönemlerde vergi taban daha da geniflleyecektir. Ancak, böyle bir uygulaman n, ödeme gücü ilkesinin ifllerli ini ortadan kald - rarak vergilemenin yatay ve dikey adaletin sa lanmas yla ilgili temel ilkelerinden önemli sapmalara yol açaca ileri sürülmektedir. Öte yandan, düflük ve tek bir vergi tarifesinin yat r mlar ne kadar art raca konusu da tart flmal d r. fiöyle ki, yat r mlar artt kça yat r m n marjinal prodüktivitesi azalaca ndan, düz oranl gelir vergisi tarifesinin pek etkili olamayaca düflünülebilir. Düz oranl düflük bir gelir vergisi tarifesi, politikac lar taraf ndan oylar n art rmak amac yla savunulmas na karfl n pek uygulamaya konulamam flt r. Kapsaml Gelir Vergisi Matrah Kapsaml gelir vergisi anlay fl na göre, vergi matrah saptan rken gelirin parasal olup olmad na, reel olup olmad na, gerçekleflmifl ya da gerçekleflmemifl olup olmad na ve düzenli olarak elde edilip edilmedi ine bak lmaks z n, bütün gelir unsurlar tek bir matrahta toplanmaktad r. Parasal Olmayan Gelirler Uygulanmakta olan vergi yasalar na göre, vergi matrah nda parasal olmayan gelir unsurlar yer almaz. Kapsaml gelir vergilemesinde ise, parasal gelir gibi parasal olmayan gelir de aynen vergi matrah na sokulmal d r. fiöyle ki, günümüzdeki modern vergileme anlay fl na göre, parasal olmayan gelir de mükellefin tüketim ve reel gelirini art r c bir unsur olarak görülmektedir. Örne in, ev sahibinin oturdu u evi, çiftçinin üretti i ürünlerden kendi öz tüketimi, firmalar n çal flanlar na sa lad klar konut, araba, ö le yeme i, ifl elbisesi, bedava tatil ve sa l k sigortas poliçeleri gibi parasal olmayan yan gelirlerin de parasal gelir gibi de erlendirilmesine yönelik görüfller giderek önem kazanmaktad r. Gerçekten, bu say lan türdeki parasal olmayan unsurlar gelir say lmad kça, tüketiciler aras nda fayda yönünden karfl laflt rmalar yap lamayaca gibi, ayr ca vergilemede yatay ve dikey eflitli in sa lanmas da söz konusu olmayacakt r. Kapsaml vergileme, yan ödemelerin ortaya ç kard sorunlar da çözüme kavuflturabilmektedir. fiöyle ki, yan ödemelerin bir tür üretim maliyeti say ld için vergi matrah ndan düflülmesi durumunda, firmalar aras nda haks z rekabet durumu ortaya ç kmaktad r. Özellikle, profesyonel yöneticilerine ve uzman mali müflavir ve avukatlar na yüksek düzeyde yan ödemeler yapan bir firma, ayn sektördeki di er firmalara göre rekabet üstünlü ü sa lamaktad r. Öte yandan, yan ödemelerin matrahtan düflülmesi nedeniyle devlet gelir elde etmedi i halde, bu tür harcamalar n maliyetine de ortak olmaktad r. flte kapsaml vergileme uygulamas yla bu sorun kolayca çözüme kavuflturulmaktad r. Yan gelirler: Çal flanlara normal ücretlerine ek olarak verilen genellikle parasal olmayan gelir unsurlar d r.

6 166 Kamu Ekonomisi Endeksleme: Vergi matrah n reel anlamda belirleme amac yla, geliri gayri safi milli has la deflatörü ile enflasyondan ar nd rmad r. Reel Gelirler Gelirin ekonomik tan m na uygun kapsaml vergileme anlay fl na göre, vergi matrah reel olarak vergilendirilmelidir. Çünkü, gelir reel anlamda vergilendirilmezse, ödeme gücü ilkesinin uygulanabilmesi olana ortadan kalkar. Gelirin reel olarak vergilendirilmesi, özellikle, yüksek enflasyon dönemlerinde son derece önemlidir. fiöyle ki, ülkemizdeki uygulamaya göre, ayn geliri elde etseler bile örne in, bir memur ile bir ifladam reel olarak farkl vergi öderler. Mevcut uygulamaya göre, bir memurun gelir vergisi daha maafl n ele almadan önce stopaj yöntemiyle kesilmesine karfl n, ifl adam n n vergisi yaklafl k bir buçuk y l sonra ve taksitlerle ödenmektedir. Bu nedenle, ifl adam bir buçuk y l sonra ödedi i verginin peflin de eri ile memurun ödedi i vergi aras ndaki fark kadar, vergi tasarrufu elde etmektedir. Öte yandan, baz gelir unsurlar n n endekslenerek ya da yeniden de erleme oran na tabi tutularak vergilendirilmesi durumunda, söz konusu adaletsizlik daha da artmaktad r. Böylece, eflit gelir elde edenlerin farkl miktarda vergi ödemeleri nedeniyle, vergilemenin yatay eflitlik ilkesinden sap lm fl olunmaktad r. Bu soruna çözüm olarak, ya da geliri reel olarak vergileyebilmek için endeksleme yoluna baflvurulmal d r. Ancak, endeksleme sadece ticari gelir unsurlar na de il, fakat emek gelirlerini de içerecek biçimde bütün gelir unsurlar na uygulanmal d r. Gerçekleflmifl ve Gerçekleflmemifl Gelirler Kapsaml gelir vergilemesine göre, bir gelir unsuru gerçekleflse de gerçekleflmese de, yine de vergi matrah nda yer almal d r. Uygulamaya göre, ortaklara da t lmadan flirkette tutulan kâr paylar, da t lmad sürece vergiye tabi olmaz. Ancak, kapsaml vergileme anlay fl na göre, bu tür uygulamalar nedeniyle, vergilemenin yatay ve dikey eflitlik ilkelerinden sap ld için, da t lmayan kâr paylar da vergiye tabi tutulmal d r. Örne in, kâr da t m 3 y l sonra gerçekleflti i bir durumda, menkul k ymet geliri sahibi 3 y l sonra ödenecek olan verginin ertelenmesi nedeniyle, reel gelir art fl elde eder. Benzer biçimde alacaklar tahsil edilmese bile, parasal gelirler gibi vergi matrah içinde yer almal d r. Düzenli ve Düzensiz Olarak Elde Edilen Gelirler Kapsaml vergilemede, düzenli ve düzensiz olarak elde edilen gelir unsurlar aras nda da herhangi bir ay r m yap lmaz. Örne in, piyangodan kazan lan ikramiyeler, spor toto ve kumar kazançlar da ödeme gücünün birer göstergesi olduklar ndan, gelir vergisi matrah nda yer al rlar. Sosyal Yard mlar ve Transfer Ödemeleri Vergilemede yatay ve dikey eflitli in sa lanmas amac yla bireylere devletin sa lad her tür sosyal yard mlar ve transfer ödemeleri, ölüme ba l tasarruflarla b - rak lan varl klar, her türlü arma an ve hediyeler de vergi beyannamesine sokulmal d r. Örne in, bir çok geliflmifl ülkede bireyler aras transferlerden arma anlar, hediye vergisi ad alt nda vergilendirilmektedir. Ancak, vergilemede dikey ve yatay adaleti bozmayacak küçük hediyelerin de erinin matraha sokulmas söz konusu de ildir. SIRA S ZDE Özellikle, geliflmekte olan ülkelerde kapsaml gelir vergisi matrah n n belirlenmesinin uygulanma baflar s konusunda ne düflünüyorsunuz?

7 Ünite 10 - Bireysel Gelir Vergisi 167 VERG LEND R LEB L R GEL R N SAPTANMASI AMAÇ 2 Gelir vergisinin uygulanmas na iliflkin olarak artan oranl tarifenin gelir da l m ve kaynak ay r m üzerindeki etkilerini belirlemek ve Türkiye de 1980 li ve 2000 li y llarda uygulanan artan oranl tarifelerin etkilerini aç klamak. Afla daki aç klamalar m z, vergilendirilebilir gelirin saptanmas na iliflkin uygulamalar n, kamu ekonomisi ilkeleri yönünden bir de erlendirilmesini içermektedir. Yasal Vergi Matrah Vergilendirilebilir gelir matrah n n saptanmas için ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançlar, gayrimenkul sermaye iratlar, menkul sermaye kazançlar ve di er kazanç ve iratlar tek bir beyannamede toplan r. Ne var ki, mevcut uygulama ile sermaye kazançlar n n vergi matrah neredeyse ortadan kald r lmaktad r. Örne in, 2003 y l için örne in 607 milyar TL tutar ndaki faiz gelirlerinin beyannamede gösterilmesi gerekmemektedir. Ancak, kapsaml vergilemenin gerçeklefltirilmesi için, geliflmifl ülkelerde oldu u gibi mükelleflerin servet beyannamesi vermeleri gerekmekte, böylece, otokontrol kolayca yap labilece inden, vergi taban nda erozyon da kolayca önlenebilmektedir. Daha sonra elde edilen toplam brüt gelirden, gelirin elde edilmesiyle ilgili giderler düflülerek net gelir elde edilir. Net gelirden bireysel muafiyet ve istisnalar ç kar ld ktan sonra bulunan de ere, masraf say lmayan giderler ile transfer ödemeleri eklenip, masraf say lan giderler ç kar ld ktan sonra vergilendirilebilir gelir ya da vergi matrah elde edilir. Böylece elde edilebilen vergilendirilebilir gelir, dilimlere ayr larak artan oranl vergi tarifesine göre vergi borcu hesaplan r. Artan Oranl Vergi Tarifesi Gelirin marjinal faydas n n gelir düzeyi artt kça giderek azalmas, ekonomik anlamda gelir vergisi tarifesinin artan oranl biçimde saptanmas n gerektirmektedir. Öte yandan, ülkelerin sosyo-ekonomik yönden geliflmifllik düzeyleri, gelir da l - m na verdikleri öncelikler, kamu ekonomisinin amaçlar n n gerçeklefltirilmesi ve kamu harcamalar n n finansman na yönelik çabalar da gelir vergisi tarifesinin artan oranl biçimde saptanmas n gerektirmektedir. Ancak, artan oranl tarifenin saptanmas s ras nda gelir da l m adaletinin ve ekonomik etkinli in sa lanmas biçimindeki kamu ekonomisinin çat flan iki amac n n da ba daflt r lmas gerekmektedir. Afla da gelir da l m nda adaleti sa lamak ve vergilemede etkinli i sa lamak amac yla düzenlenen artan oranl gelir vergisi tarifeleri aç klanmaktad r. Vergilendirilebilir gelir: Gelirin vergiye tabi olan k sm ya da vergi matrah d r. Artan oranl tarife: Gelirin azalan marjinal faydas n yans tacak biçimde saptanm fl olan, gelir artt kça vergi oran n nda giderek artmakta oldu u vergi tarifesidir. Gelir Da l m n yilefltirici Artan Oranl Vergi Tarifesi Geçmifl y llarda artan oranl gelir vergisi tarifesi genellikle, II. Dünya Savafl sonras ortaya ç kan sosyo ekonomik sorunlar çözmeye yönelik bütçe politikalar n n finansman amac yla, özellikle geliflmifl ülkelerde oldukça dik biçimde uygulamaya konulmufltur. Örne in, sveç te % 90, ngiltere de % 80 ve ABD de % 70 lere varan yüksek marjinal vergi oranlar uygulanm flt r. Ancak, daha sonra gelir da l m adaletini önemli ölçüde gerçeklefltiren geliflmifl ülkeler, neoliberal politikalar n da bir sonucu olarak, artan oranl gelir vergisi tarifesini giderek yumuflatmaya bafllad lar. Günümüzde, marjinal vergi oranlar yaklafl k olarak % 50 ortalamas na kadar indirilmifl bulunmaktad r.

8 168 Kamu Ekonomisi Artan oranl bir gelir vergisi tarifesinin gelir da l m n iyilefltirici etkisinin ortaya ç kabilmesi için, afla daki özelliklere sahip olmas gerekmektedir: Gelir skalas n n alt dilimlerinde marjinal vergi oranlar ndaki art fl az olmal ; orta gelir dilimlerinde düz; yüksek gelir dilimlerinde ise artan oranlarla artmal d r. Gelir dilimlerinin saptanmas na iliflkin olarak, alt gelir dilimlerinin geniflli i dar; üst gelir dilimlerininki ise gelirin marjinal faydas ndaki azal fl yans tacak biçimde genifl tutulmal d r. Alt gelir dilimlerinden üst gelir dilimlerine geçtikçe marjinal vergi oran n n hep ortalama vergi oran ndan daha yüksek olmas gerekmektedir. Asgari geçim düzeyinin alt nda kalan gelirden vergi al nmamal d r. Çok say daki ülke aras nda geçmifl y llarda Japonya ve Yunanistan da uygulanan artan oranl vergi tarifelerinin, yukar da aç kland gibi, yatay ve dikey adalet ilkelerine en uygun bir biçimde saptand görülmektedir. Arz yönlü ekonomi yaklafl m : Ekonomik istikrar sa lamak amac yla vergi oranlar n düflürerek yat r mlar n art r laca n ileri süren neoliberal yaklafl md r. Vergilemede Etkinli i Sa lay c Artan Oranl Tarife Geliflmifl ülkelerde 1930 lu y llarda uygulanmaya bafllanan refah devleti anlay fl n n bir sonucu olarak, artan oranl tarifenin oldukça yüksek oranlarla uyguland yukar da belirtilmifltir. Ancak, 1970 li ve 80 li y llarda ABD ve ngiltere de ortaya ç kan, neoliberal ekonomi politikas n n temelini oluflturan arz yönlü ekonomi yaklafl - m giderek önem kazand ndan, üretim art fl n n sa lanmas için artan oranl vergi tarifesinin düflürülmesi gerekti i görüflü savunulmaya baflland. Bu yaklafl m n etkisiyle, geliflmifl ülkelerde yüksek marjinal vergi oranlar 70 lerden 50 lere çekildi. Ayr ca, gelir dilimleri say s azalt larak verginin taban geniflletildi. Böylece, vergi kaçakç l ve vergiden kaç nma olaylar da giderek azald için, sonuçta devletin toplad vergi gelirlerinde bir azal fl durumu ortaya ç kmad. Örne in, ABD nde marjinal vergi oran 1980 li y llarda % 72 den önce % 50 ye, sonra, %28 e düflürülürken, gelir dilimi say s da 20 den 4 e indirildi. Ancak, bu dramatik düflüfl nedeniyle, gelir da l m üzerindeki olumsuz etkisi de hemen ortaya ç kt. Bu nedenle, Clinton yönetimi s ras nda, marjinal vergi oran % 34 e yükseltilerek, gelir da l m üzerindeki bu olumsuz etki giderilmeye çal fl lm flt r. Ancak, bu önlemin de ülkedeki ciddi gelir da l m sorununu çözmede baflar l olamad görülmektedir. Buna karfl n, Avrupa Birli i ülkelerindeki tarife de iflikli i Amerika daki kadar radikal olmay p, en üst gelir diliminin vergisi %50 dolaylar nda istikrar kazanm flt r. Türkiye Uygulamas n n De erlendirilmesi Artan oranl vergi tarifesinin, özellikle yüksek marjinal oranla uygulaman n, tasarruflar azaltarak ekonomik kalk nma çabalar üzerinde olumsuz etki yarataca görüflü uzun zamandan beri tart fl lmaktad r. Ne var ki, gerçekte tasarruf edilen gelirin do rudan do ruya yat r mlara dönüfltü ü pek söylenemez. Örne in, ülkemizde bir çok kimse tasarruflar n ikinci konut, alt n, döviz gibi ölü yat r mlara kanalize etmekte, bu tür ölü yat r mlar nedeniyle de üretimi art r c prodüktif yat r mlar yap lamamaktad r. Geliflmifl ülkelerde ise, tasarruflar genellikle flirket hisse senetlerine yap lmakta olup, böylece küçük fonlar n büyük yat r m projelerinin finansman na kanalize edilmesi kolaylaflmaktad r. Geliflmifl ülkelerde uygulamaya konulan reform ilkeleri ba lam nda gerçeklefltirilen tarife de ifliklikleri ekonomik yönden geliflmifl olmayan ülkemizde de aynen benimsenmifltir. Örne in, 1980 li y llardan önce en üst gelir dilimine % 68 olarak uygulanan tarife, 2000 li y llarda oldukça yumuflat larak % 45 e indirilmifltir. Tablo

9 Ünite 10 - Bireysel Gelir Vergisi ve Tablo 10.2 de ülkemizde 1980 öncesi ve 2002 y l gelir vergisi tarifeleri karfl laflt rmal olarak yer almaktad r. Gelir Dilimleri Vergi Oranlar liraya kadar % TL üstü 63 Tablo 10.1 Ülkemizde 1980 Öncesi Artan Oranl Vergi Tarifesi. Gelir Dilimleri ( ) Vergi Oranlar liraya kadar % liran n liras için 760 lira, fazlas liran n liras için lira, fazlas liran n liras için lira, fazlas liran n liras için lira, fazlas liradan fazlas n n liras için lira, fazlas 45 Tablo 10.2 Ülkemizde 2002 Y l (Ücretler Hariç) Gelir Dilimlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ücret gelirleri için her bir gelir dilimi için % 5 oran düflülür. Ancak, 2003 y l için ücret gelirleri ve beyannameli mükellefler için ayn gelir vergisi oranlar geçerli olup, ilk gelir dilimi 5 milyar TL na % 15 ve son gelir diliminin 120 milyar liradan fazlas n n 120 milyar liras için lira, fazlas % 40 oran nda vergilendirilir. Tablo 10.1 ve Tablo 10.2 de verilen iki ayr artan oranl vergi tarifesinin karfl - laflt r lmas sonucunda Türkiye de 1980 öncesi uygulanan tarifenin, gelir da l m n iyilefltirme yönünden sonraki tarifelere göre son derece etkili oldu u anlafl lmaktad r. Çünkü, tarifenin yap s daha önce aç kland gibi, gelirin azalan marjinal faydas n yans tt ndan adil vergileme ilkelerine oldukça uygundur. Buna karfl n, 1980 li y llardan sonra uygulanan tarife ise afla daki sorunlara yol açm flt r li y llardan sonra uygulamaya konulan artan oranl vergi tarifesinin ilk dilimi 3.8 milyar T.L dan bafllamaktad r. Buna göre, bu miktar n çok alt nda örne in y lda 1 milyar T.L gelir elde eden bir kimse ile 3.8 milyar T.L gelir elde eden baflka bir kimse ayn % 20 oran ndan vergilendirilmektedir. Öte yandan, ilk gelir diliminde bulunup da y lda 3.8 milyar T.L gelir elde eden kimse ile yine y lda 9.5 milyar T.L gelir elde eden baflka bir mükellef de ayn % 25 oran üzerinden vergi ödeyeceklerdir. Bu durumda, vergilemenin yatay ve dikey eflitlik ilkelerinden birlikte sap lmas na yol aç lm flt r y l tarifesine göre, gelir dilimlerine uygulanan marjinal vergi oranlar ndaki art fl 5, 5, 5, 5 olarak yükselmektedir. Ne var ki, gelirin azalan marjinal faydas n yans tacak biçimde, marjinal vergi oranlar ndaki art fl n örne in 2, 4, 7, 12 gibi geometrik diziye benzer biçimde artmas gerekmektedir. Bu nedenle, marjinal vergi oranlar n n keyfi olarak seçildi i söylenebilir.

10 170 Kamu Ekonomisi Gelir diliminin say s n n azl ve dilimlerin marjinal vergi oranlar n n hep 5 er 5 er artmas, gelir vergisinin otomatik istikrar kendili inden sa lay c gücünü ileride belirtece imiz gibi tamamen ortadan kald rmaktad r. Kuflkusuz ki bunda dilim say s n n yetersizli i de olumsuz bir rol oynamaktad r. Gelir da l m sorunlar son derece ciddi olan Türkiye nin, geliflmifl ülkelerdeki reform ilkelerini aynen uygulamas ise oldukça tutars zd r. fiöyle ki, ekonominin yar s n n kay t d fl oldu u bir ortamda, artan oranl tarifede yap lacak düzenlemelerle kaynak ay r m nda etkinli i sa lama olana pek yoktur. Çünkü, yap lan de iflikliklerle devletin vergi gelirleri azald ndan, borçlanmaya olan ihtiyaç da giderek artm flt r. Artan oranl gelir vergisi tarifesinde gelir da l m n iyilefltirici tek özellik, emek geliri için ilk gelir diliminin ve son gelir diliminin vergi oranlar n n sermaye gelirine göre % 5 daha az olmas yla ilgili bulunmaktad r. Buna karfl n, asgari gelir düzeyine s f r oranl vergi tarifesinin uygulanmamas ise, son derece adaletsiz bir sonuç yaratmaktad r. Geliflmifl ülkelerde asgari geçim düzeyinin üstündeki gelir için artan oranl tarife uygulan rken, ABD nde ise, negatif gelir vergisi oran uygulanmaktad r. SIRA S ZDE Ülkemizde 1980 öncesi ve 2002 y l gelir vergisi tarifelerini karfl laflt rarak gerçeklefltirilen de ifliklikleri belirleyiniz. GEL R VERG S N N KAYNAK AYIRIMI ÜZER NDEK ETK S AMAÇ 3 Gelir vergisinin kaynak ay r m fonksiyonu üzerindeki etkilerini gelir ve ikame etkilerinin iflleyifli yönünden belirlemek. Bilindi i gibi, kamu ekonomisinin kaynak ay r m fonksiyonu, toplumun k t kaynaklar n n özel ve sosyal ihtiyaçlar m z n giderilmesi amac yla, kamu ve özel sektör aras nda etkin bir biçimde ayr lmas (tahsisi) konusunu ele al r. Vergilerin tamam na yak n bir bölümü yat r mc lar n, tüketicilerin ve vergi mükelleflerinin kararlar n olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkiler ya bofl zaman tercihi, ya da çal flma arzusunun de iflmesi biçimlerinde ortaya ç kar. Örne in, artan oranl gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesi, mükelleflerin gelir elde etme çabalar n azalt rken, bofl zaman tercih etmelerine ya da aylak kalmak istemelerine neden olmaktad r. Böylece, yüksek oranl gelir vergisi iflgücü arz n ve üretim düzeyini azaltarak, makroekonomik sorunlara yol açmaktad r. Gelir vergisinin artan oranl tarifelerle uygulanmas nedeniyle, bu verginin kaynak ay r m fonksiyonu üzerindeki etkileri daha önemli olmaktad r. Bu nedenle, gelir vergisinin gelir ve ikame etkileri, vergiden kaç nma ve kay t d fl ekonomi gibi kavramlar n daha ayr nt l bir biçimde ele al nmas gerekmektedir. Çünkü bu tür etkiler ortaya konulduktan sonra, di er vergilerin kaynak ay r m fonksiyonu üzerindeki etkileri daha kolay anlafl labilecektir. Çal flma Arzusu Üzerindeki Etkisi Gelir vergisinin artan oranl tarifelerle uygulanmas ya da vergi oran n n artt r lmas, çal flma arzusunu iki yönde etkilemektedir. Bunlar, çal flma arzusunu olumlu yönde etkileyen gelir etkisi ve olumsuz yönde etkileyen ikame etkileridir.

11 Ünite 10 - Bireysel Gelir Vergisi Gelir Etkisi Gelir etkisi gelir vergisi oran n n artmas nedeniyle, vergi mükellefinin gelirinde ortaya ç kard azal fl gidermek amac yla, eskisine göre daha fazla çal flmay ye lemesidir. Gelir etkisi mükelleflerin iflgücü arz n art rmalar ya da ek ifllerde çal flmalar biçimlerinde de ortaya ç kmaktad r. Ancak, bu etki çal flma saatlerini kolayca ayarlayabilen ticari kazanç sahipleri için söz konusu olmaktad r. Buna karfl n, gelir vergisi mükellefi olduklar halde, çal flma saatleri yasalarla belirlenen memur ve iflçi gibi genifl bir kitle, bu etkinin alt nda kalmazlar. Bununla birlikte, düflük maafll memurlar n ve iflçilerin gizli olarak pazarlarda ya da ikinci bir iflte çal flma örnekleri gelir etkisi alt nda kald klar n göstermektedir. Çal flma saatlerini ya da iflgücü arzlar n art ramayan gelir vergisi mükellefleri, genellikle gelir vergisinin gelirlerini azalt c etkilerini sendikal talepleriyle gidermeye çal fl rlar. Buna karfl n, ticari kazanç sahipleri gelirlerindeki azal fl, ödedikleri gelir vergisini baflkalar na yans tarak giderme yolunu da ye lerler. kame Etkisi kame etkisi, gelir vergisi oran ndaki art fl nedeniyle mükellefin, verginin gelirini azalt c etkisini gidermek amac yla, eskisine göre daha fazla çal flma yerine, aylak kalmay ya da bofl zaman tercih etmesidir. Vergilerin ikame etkisi genellikle uzun süreli izinler, tatiller ve iflyerinin ölü sezonda kapal tutulmas biçimlerinde ortaya ç karmakta, çal flma saatlerini ayarlayamayan memur ve iflçiler üzerindeki ikame etkisi ise, prodüktivite düflmesi biçiminde görülmektedir. Gelir vergisi mükellefleri baz durumlarda vergi transformasyonu yoluna baflvurarak da vergiden kaç nabilirler. Vergi transformasyonu mükelleflerin üretim biçimini rasyonalize ederek ve maliyetlerini düflürücü yöntemler uygulayarak, daha az vergi ödemeleridir. Vergi transformasyonu ekonominin genelinde üretimde etkinli i sa lamakta, uluslararas ticarette ise ülkenin rekabet gücünü önemli ölçüde art rmaktad r. Gelir etkisi: Vergi mükellefinin vergi nedeniyle azalan gelirini gidermek amac yla daha fazla çal flmas d r. 171 kame etkisi: Vergi mükellefinin verginin gelirini azalt c etkisini gidermek amac yla bofl zaman tercih etmesidir. Gelir ve kame Etkilerinin Ekonomik Yorumu fiekil 10.1, gelir vergisinin mükellefin çal flma arzusu üzerindeki net etkisini ya da gelir ve ikame etkilerinden hangisinin daha bask n oldu unu aç kça ortaya koymaktad r. fiekilde x ekseni mükellefin hem ne kadar bir süre çal flmak istedi ini hem de ne kadar bir süre boyunca aylak kalmak istedi ini göstermektedir. Bu eksen üzerinde 0 noktas ndan K noktas na do ru gidildikçe, aylakl k süresi artarken (ya da çal flma saatleri azal rken), K noktas ndan 0 noktas na do ru hareket edildi- inde çal flma süresi artmakta ya da aylak kal nmak istenen zaman azalmaktad r. y ekseninde ise, mükellefin çeflitli çal flma ve aylak kalma sürelerine ba l olarak elde edebilece i gelir düzeyi gösterilmektedir. Örne in, mükellefin 0K saat çal flarak elde edebilece i gelir düzeyi 0H kadar olurken, tamamen aylak kalmas durumundaki gelir düzeyi s f rd r (0 noktas ). Gelir ile aylakl k aras ndaki nispi fiyat iliflkisini gösteren bütçe do rusu HK ya mükellefin I o ile gösterilen kay ts zl k e risinin te et oldu u E o noktas vergi konulmadan önceki denge noktas n göstermektedir. Bilindi i gibi, kay ts zl k e risi üzerindeki herhangi bir nokta, mükellefin farkl süreler boyunca çal flarak ve aylak kalarak elde etti i gelirin sa lad refah n hep ayn düzeyde oldu unu gösteren noktalar n geometrik yeridir.

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

TÜRK GEL R VERG S TAR FELER N N DE ERLEND R LMES

TÜRK GEL R VERG S TAR FELER N N DE ERLEND R LMES Makale - 2 TÜRK GEL R VERG S TAR FELER N N DE ERLEND R LMES G R fi 24 Yüzy llard r en önemli kamu geliri vasf na sahip verginin temel ö elerinden bir tanesi de verginin oran ve tarifesidir. Verginin tarh

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı