Effects of Learning Styles Based Instruction on Academic Achievement, Retention Level and Attitudes towards English Course

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Effects of Learning Styles Based Instruction on Academic Achievement, Retention Level and Attitudes towards English Course"

Transkript

1 Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2013, vol: 46, issue: 2, Effects of Learning Styles Based Instruction on Academic Achievement, Retention Level and Attitudes towards English Course Gökhan BAŞ * Ömer BEYHAN ** ABSTRACT. The purpose of the study was to investigate the effects of learning styles based instruction on students academic achievement, attitudes towards course and the retention levels of their achieved knowledge in the 7th grade elementary English course. The research was carried out in education-instruction year in an elementary school in Niğde province. Totally 64 students in two different classes in the 7th grade of this school participated in the study. The pre/post-test control group quasi-experiment research model was used in this study. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was used in the study. The results of the research showed a significant difference amongst academic achievement, attitudes towards course and retention levels of the achieved knowledge in favour of the experimental group. Keywords: Learning styles based instruction, English course, elementary students. * Doctoral Student, Necmettin Erbakan University, Curriculum and Instruction Department, Konya, Turkey. ** Assist. Prof. Dr., Necmettin Erbakan University, Curriculum and Instruction Department, Konya, Turkey.

2 134 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN SUMMARY Purpose and Significance: The purpose of this study was to investigate the effects of learning styles based instruction on students academic achievement, retention levels of their achieved knowledge and attitudes towards course in the 7th grade students English course. Hence, this study sought to improve the understanding of learning styles-based instruction activities and the role of it in classroom practices at school. Method: The pre/post-test control group quasi-experimental research model was adopted in this study. The research was carried out in education-instruction year in an elementary school in Niğde province, Turkey. Totally 64 students in two different classes in the 7th grade of this school participated in the study. The data obtained in the study were analysed by the computer programme SPSS The arithmetic means and standard deviations were calculated for each group. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was used. The significance level was taken as Results: The results of the research showed a significant difference between the academic achievement scores of the experiment group and the control group. In other words, it was found out that learning styles-based instruction activities were more effective in the positive development of the students academic achievement levels. It was found out in the study that learning styles-based instruction activities were more effective in the positive development of the students attitudes towards English course. A significant difference was observed between the final grades of the experiment and the control groups so that the scores of the retention levels of their achieved knowledge in both cases, the former group was found out to be higher than the scores of the latter. Discussion and Conclusions: The data collected from the research showed that the attitudes of the students in the experimental groups which learning styles-based instruction activities carried out developed more than the control groups attitudes. There was a significant difference of the academic achievement levels between the experimental and the control groups. Also, a significant difference was observed between the final grades of the experiment and the control groups in relation to the retention levels of their achieved knowledge in favour of the experimental group.

3 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 135 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2013, cilt: 46, sayı: 2, Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlara Etkileri Gökhan BAŞ * Ömer BEYHAN ** ÖZ. Bu çalışmanın amacı, öğrenme stillerine dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma eğitimöğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 64 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerinde olumlu gelişmeler sağladığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Öğrenme İngilizce dersi, ilköğretim öğrencileri. stillerine dayalı öğretim, * Doktora Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Konya, Türkiye. E-posta: ** Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Konya, Türkiye. E-posta:

4 136 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN GİRİŞ İnsanlar öğrenme yetenekleri açısından benzer özellikler gösterseler de, öğrenme tarzları açısından farklılıklar göstermektedirler (Oral ve Avanoğlu, 2011). Bu açıdan, geleneksel eğitim sürecinde bir öğrenci grubundaki birey, gruba yönelik tek bir programa ve öğretmenin seçmiş olduğu bir öğretme yöntemine bağımlı bulunmaktadır. Oysa her öğrencinin farklılıklar gösterebilen, kendine ait öğrenme özellikleri bulunmaktadır (Schmeck, 1988). Doğal olarak her öğrencinin farklı özgeçmişi, güçlü ve zayıf olduğu alanlar, bir konuyu başarma tutkusu, sorumluluk duygusu, motivasyon düzeyi ve farklı çalışma yaklaşımları vardır (Yetim, 2009). Benzer bir biçimde, her öğrenci bilgiyi alma ve işleme sürecinde tercih ettiği yol ve yöntemler bakımından da birbirinden farklıdır. Diğer bir ifadeyle, öğrenme sürecinde her öğrenci farklı öğrenme stillerine sahiptir (Oral ve Avanoğlu, 2011). İnsanların, bilgiyi alma ve işleme yolları açısından farklı karakteristik güçlere ve tercihlere sahip oldukları dile getirilmektedir (Felder ve Henriques, 1995). İnsanların bir bilgi veya beceriyi edinirken farklı yollar kullanmaları 1940 lı yıllarda öğrenme stili araştırmalarının yapılmasına imkân sağlamıştır (Güven, 2004). Öğrenme stili kavramı da, araştırmacıların bireyler arasındaki farklılıkları inceleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır (Babadoğan, 2008). Öğrenme stili kavramı, ilk kez Rita Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atılmış ve bu yıldan sonra da öğrenme stilleri konusunda yapılan araştırmaların sayısında gözle görülebilir önemli artışlar meydana gelmiştir (Babadoğan, 1994). Öğrenme stilleri üzerine 1940 lı yıllardan bu yana pek çok araştırma gerçekleştirilmiş ve ilgili alanyazına pek çok öğrenme stili modeli kazandırılmıştır (Scales, 2000) li yıllardan beri öğrenme stili kavramına ilişkin olarak pek çok model ortaya atılmış olmasına rağmen, bu modellerden hangisinin en uygun veya daha iyi olduğuna yönelik olarak araştırmacılar arasında bir görüş birliğine varılamamıştır (Açıkgöz, 2005; Veznedaroğlu ve Özgür, 2005; Babadoğan, 2008; Boydak, 2008; Bilasa, 2011; Oral ve Avanoğlu, 2011). Öğrenme stili kavramına yönelik olarak ortaya atılan modeller konusunda araştırmacılar arasında bir görüş birliği bulunmamasının yanında, öğrenme stili kavramının tanımına ilişkin olarak da araştırmacılar arasında ortak bir fikir birliği söz konusu değildir. Keefe (1979) öğrenme stilini, öğrencilerin öğrenme ortamında algılama, karşılıklı etkileşme ve tepki verme tarzlarında bir dereceye kadar değişmeyen belirleyiciler olarak kullandıkları bilişsel, duyuşsal ve psikolojik davranış özellikleri olarak tanımlarken, öğrenme stilleri konusunda uzun yıllar çalışmalar yapan Dunn ve Dunn (1992) ise, her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi edinirken veya öğrenirken,

5 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 137 hazırlanma, öğrenme ve hatırlama aşamalarında farklı yollar kullanması olarak tanımlamışlardır. İlgili alanyazında öğrenme stili kavramına ilişkin olarak pek çok farklı tanımlamanın yapıldığı görülmekle birlikte, bu tanımlamaların ortak yönünün bireye özgü öğrenme yolu olduğu anlaşılmıştır (Bilasa, 2011). Genel anlamda öğrenme stilleri, öğrenenin duyarak mı, konuşarak mı, yaparak yaşayarak mı, yoksa bunların birleşmesiyle mi iyi öğrendiğine yönelik yaklaşımlar olma özelliği göstermektedir (Güven, 2007). Öğrenme stili kavramı, geniş çeşitlilikteki öğrenci niteliklerini ve farklılıklarını içermektedir. Bazı öğrenciler için kavramları ve soyutlamaları öğrenmek daha kolay iken, diğerleri için gerçekler ve gözlemsel olayları öğrenmek daha kolaydır (Yetim, 2009). Benzer bir biçimde, bazı öğrenciler olgulara, verilere, algoritmalara odaklanma eğilimindeyken, bazıları da kavramlar ve matematik modellerde daha rahattırlar. Bazı öğrenciler resimler, diyagramlar, şemalar gibi bilginin görsel formlarına daha güçlü tepki gösterirken, bazıları da daha çok yazılı ve sözlü açıklamaları içeren sözel formları tercih etmektedir (Oral ve Avanoğlu, 2011). Sünbül e (2010) göre, öğrencinin bireysel özelliklerine duyarlı olan ortamlarda gerçekleşen öğrenme daha kolay, etkili, anlamlı ve kalıcı izli olmaktadır. Nitekim Dunn ve Dunn da (1992), her kişinin parmak izi gibi kendi özgü öğrenme stiline, yani öğrenme yoluna sahip olduğunu dile getirmiştir. Ancak, yapılan araştırmalar bireyin baskın olan bir öğrenme stilinin yanında bir başka öğrenme stilinin de olduğunu göstermektedir (Temel, 2002). Yani, bireyde tek bir öğrenme stili bulunmamakta, bireyin bu öğrenme stillerini kullanma derecesi ve düzeyi değişiklik göstermektedir (Levefer, 1998; Cassidy, 2004; Açıkgöz, 2005; Veznedaroğlu ve Özgür, 2005; Babadoğan, 2000; Boydak, 2008). Özellikle, son zamanlarda farklı öğrenme özelliği olan öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması üzerine sıklıkla durulmaktadır. Çoğunlukla da öğrencilerin bu gereksinimlerini karşılamada başarısızlıkla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu bağlamda, bu başarısızlığın en önemli sebeplerinden birisinin de öğrencilerin farklı öğrenme stillerine sahip olduklarının göz önüne alınmaması olduğu ifade edilebilir (Güven, 2004). Nitekim kalabalık sınıf ortamlarında tek tip öğretim yapılması bazı öğrenciler için etkili olurken, bazıları için etkisinin zayıf kalması öğrenmede başarısızlıklara sebep olabilir (Usta ve diğerleri, 2011). Bir sınıfta tek bir öğrenme stiline sahip bireyler olmayıp her bir öğrenme sitiline sahip bireyler olabilir. Bu durumda tek bir öğrenme stiline yönelik öğretim yapmak yerine her bir öğrenme stiline hitabeden bir öğretim yaklaşımı sunmak gerekmektedir. Bu bağlamda, öğretmenler yapacakları öğretimde sadece bir gruba yönelik öğretimi değil, sınıf içindeki her bir gruba yönelik öğretimi

6 138 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN gerçekleştirmelidirler. Bu şekilde sınıftaki başarı düzeyinin ortalama bir puan çevresinde olmasının sağlanabileceği, sınıfta başarılı ve başarısız öğrenciler arasında aşırı uçurumların ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir (Sünbül, 2004). İlgili alanyazın gözden geçirildiğinde, öğrenme stilleri üzerine yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler üzerine yapıldığı görülmüştür (Güven, 2003; Tabanlıoğlu, 2003; Güneş, 2004; Güzel, 2004; Köprülü, 2004; Tepehan, 2004; Yılmaz, 2004; Karakış, 2006; Güven, 2007). Bununla birlikte, yapılan araştırmalarda öğrenme stillerinin farklı değişkenlerle (akademik başarı, öğrenme stratejileri, ders çalışma stratejileri, problem çözme becerileri, derse yönelik tutum, demografik özellikler, özyeterlik inancı, kaygı düzeyi) arasındaki ilişkinin konu edinildiği anlaşılmıştır (Peker, 2003; Güven, 2004; Güzel, 2004; Gökdağ, 2004; Tepehan, 2004; Yazıcı, 2004; Otrar, 2006; Aktaş, 2007; Koç, 2007; Bengiç, 2008; Denizoğlu, 2008; Elçi, 2008; Eskici, 2008; Utanır, 2008; Köse, 2010; Yurtseven, 2010; Günaydın, 2011). Ayrıca, yapılan bu araştırmaların genel olarak fizik, matematik, biyoloji, sosyal bilgiler, bilgisayar, fen bilgisi ve beden eğitimi derslerinde yoğunlaştığı görülmekle birlikte, İngilizce dersine yönelik olarak yapılan araştırma sayısının ülkemizde oldukça az olduğu anlaşılmıştır (Doyran, 2000; Gorevanova, 2000; İlhan, 2002; Ersoy, 2003; Tabanlıoğlu, 2003; Beceren, 2004; Güneş, 2004; Köprülü, 2004; Yılmaz, 2004; Güven, 2007; Gülözer, 2010; İnce, 2011; Yardım, 2011). Bunun yanında, ilgili alanyazında İngilizce dersine yönelik olarak yapılan araştırmaların genel olarak üniversite öğrencileri üzerine yoğunlaştığı görülmekle birlikte, bu araştırmalarda genel itibari ile öğrenme stilleri ile farklı değişkenler arasındaki ilişkinin incelendiği (Gorevanova, 2000; Tabanlıoğlu, 2004; Köprülü, 2004) ve öğrenme stillerinin farklı değişkenlerle karşılaştırıldığı tespit edilmiştir (Doyran, 2000; İlhan, 2002; Ersoy, 2003; Güneş, 2004; Tekez, 2004; Yılmaz, 2004; Yardım, 2011). Öğrenme stillerini temel alarak İngilizce öğretimi üzerine yapılan araştırmaların çok azında ise öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları gibi bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerinin dikkate alındığı görülmüştür (Beceren, 2004; Güven, 2007; İnce, 2011). Ancak, yapılan bu çalışmaların tamamı üniversitede öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerine yoğunlaşmış olup, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim ve(ya) lise İngilizce derslerindeki etkisini tespit etmeye yönelik bir araştırmayla karşılaşılamamıştır. Bu açıdan, öğrenme stillerine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin ilköğretim öğrencilerinin İngilizce dersinde akademik başarısı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkisinin belirlenmesi çözülmesi gereken bir problem olarak durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenme stilleri etkinliklerinin İngilizce dersinde öğrencilerin

7 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 139 akademik başarılarına ve derse yönelik tutum düzeylerine etki edip etmediğinin, etki ediyorsa bunun ne yönde olduğunun ortaya konulması önemli görülmektedir. Bu yüzden, ülkemizde bu konuda bir araştırmaya ihtiyaç bulunduğu dile getirilebilir. Yapılan bu araştırma, ilköğretim okullarında öğrenme stili etkinliklerine dayalı İngilizce dersi öğretim uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı düzeyini, derse yönelik tutumunu ve öğrenilenlerin kalıcılık düzeyini ortaya koyma bakımından stratejiler belirlemede büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan, yapılan bu araştırmanın problem cümlesini, Öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları, öğrendiklerinin kalıcılığı ve derse yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark var mıdır? sorusu teşkil etmektedir. Amacı, öğrenme stili etkinliklerine dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına olan etkisini incelemek olan bu araştırmanın problem cümlesine yönelik olarak çalışmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 1. Öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretim ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak öğretimin yapıldığı grupların öğretim süreci sonundaki akademik başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? 2. Öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretim ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak öğretimin yapıldığı grupların öğretim süreci sonunda öğrenilenlerin kalıcılığı yönünden aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? 3. Öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretim ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak öğretimin yapıldığı grupların öğretim süreci sonundaki derse yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? Araştırmanın Modeli YÖNTEM Dunn ve Dunn ın (1992) öğrenme stilleri modeline dayalı olarak yapılan öğretimin İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini sınamaya yönelik olan yapılan bu araştırma, gerçek deneme modellerinden yarı-deneysel öntest-sontest kontrol gruplu modele (Karasar, 2005) göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu desen, özellikle eğitim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan deneysel desenlerden birini teşkil etmektedir (Dugard ve Toldman, 1995; Büyüköztürk, 2011).

8 140 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN Katılımcılar Araştırmanın katılımcılarını, Niğde ilinde bir ilköğretim okulunun yedinci sınıfından seçilen iki sınıftan toplam 64 öğrenci [33 erkek (%51.56) ve 31 kız (%48.44)] oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 13 dür. Seçilen bu okul ve sınıflar, tesadüfî örnekleme yöntemine göre araştırma kapsamına alınmıştır. Tesadüfî örnekleme yöntemi (Manson ve Bramble, 1997) ile seçilen sınıflardan 7/A sınıfı deney (η=32), 7/B sınıfı ise kontrol grubu (η=32) olarak değerlendirilmiştir. Araştırmadaki sınıflar seçilen okuldaki diğer yedinci sınıflar arasından seçilerek değerlendirmeye alınmıştır. Diğer taraftan, seçilen gruplardaki tüm öğrenciler benzer sosyokültürel ve ekonomik geçmişe sahip bulunmaktadırlar. Nitekim, bu öğrencilerin ailelerinin gelir durumları ve eğitim seviyeleri birbirlerine benzerlik göstermektedir. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler okul yönetiminin iznine bağlı olarak kullanılmıştır. Araştırmada, deneysel işleme başlamadan önce öğrencilerin ailelerinden gerekli izinler alınarak, kendilerine çalışmanın kapsamı ve amacı hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan araştırmada, deney ve kontrol gruplarının akademik başarı düzeyleri açısından denkliğini sağlayabilmek amacıyla yapılan öntest sonuçlarına ilişkin bilgiler Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Deney ve kontrol gruplarının öntest puanlarına ilişkin t-testi sonuçları Gruplar η X Sx sd t p Deney Kontrol Tablo 1 deki sonuçlar incelendiğinde, deney grubunun öntest puanının X deney= , kontrol grubunun öntest puanının ise X kontrol= olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuca göre, her iki grubun aritmetik ortalamaları arasında yapılan bağımsız gruplar t testi [t (58) = 0.364, p>.05] sonucunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç itibari ile grupların öntest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, grupların birbirleri ile homojenlik gösterdikleri ifade edilebilir. Aynı zamanda, deney ve kontrol gruplarının derse yönelik tutum düzeyleri açısından denkliğini sağlayabilmek amacıyla yapılan öntutum testi sonuçlarına ilişkin bilgiler ise Tablo 2 de sunulmuştur.

9 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 141 Tablo 2. Deney ve kontrol gruplarının öntutum puanlarına ilişkin t-testi sonuçları Gruplar η X Sx sd t p Deney Kontrol Tablo 2 deki sonuçlar incelendiğinde, deney grubunun öntutum puanının X deney= , kontrol grubunun öntutum puanının ise X kontrol= olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuca göre, her iki grubun aritmetik ortalamaları arasında yapılan bağımsız gruplar t testi [t (58) = , p>.05] sonucunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç itibari ile grupların öntutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, grupların birbirleri ile homojenlik gösterdikleri ifade edilebilir. Deneysel İşlem Bu araştırmada, eğitim-öğretim yılında haftada dört saat olmak üzere beş hafta boyunca bir ilköğretim okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören öğrencilere öğrenme stillerine dayalı olarak öğretim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan deneysel desen Tablo 3 de görülmektedir. Tablo 3. Araştırmada uygulanan deneysel desen Gruplar Öntest Deneysel İşlem Sontest Deney T1 123 Dunn ve Dunn Öğrenme Stilleri Modeline Dayalı Öğretim T2 123 Kontrol T1 123 Kılavuz Kitabındaki Etkinliklere Dayalı Öğretim T2 123 Araştırmada her iki gruba da deneysel işlemden önce öntest uygulanmıştır. Yapılan bu araştırmada öntest olarak katılımcılara; akademik başarı testi (T1 1 ), kalıcılık testi (T1 2 ) ve tutum ölçeği (T1 3 ) uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan aynı testler deneysel işlemin sonunda gruplara sontest (T2 123 ) olarak uygulanmıştır (Bkz. Tablo 3). Ayrıca, araştırmada uygulanan süreç Şekil 1 de şematize edilmiştir.

10 142 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN Deney Grubu Kontrol Grubu Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Kılavuz Kitap Temelli Öğretim Akademik Başarı Derse Yönelik Tutum Kalıcılık Şekil 1. Araştırmada uygulanan süreç Deneysel işleme başlamadan önce, ilgili alanyazın (Dunn ve Dunn, 1992; Levefer, 1998; Cassidy, 2004; Açıkgöz, 2005; Veznedaroğlu ve Özgür, 2005; Erden ve Altun, 2006; Babadoğan, 2008; Boydak, 2008; Sünbül, 2010; Bilasa, 2011; Cırık, 2011; Oral ve Avanoğlu, 2011) taranarak, öğrencilere Dunn ve Dunn (1992) öğrenme stilleri modelini kullanarak öğretim yapılması konusunda bir çalışma planı hazırlanmış ve araştırmada kuramsal temel sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada, Dunn ve Dunn öğrenme stilleri modelinin seçilmesinin sebebini alanyazında en sık tanınan ve uygulaması görece en kolay ve pratik model olması teşkil etmektedir. Aynı zamanda, araştırmada Dunn ve Dunn ın (1992) öğrenme stilleri modelinin seçilmesinin bir sebebini de, bu modelin biliş stilinin bir disipline bağlı olup olmadığı, bütünsel, eş zamanlı veya beynin sol veya sağ yarım kürelerinin tercihleri konusundaki araştırmaları dikkate alarak bilişsel stil tercihi ile iç ve dış faktörlerden oluşan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bir model olması teşkil etmektedir (Dunn ve Dunn, 1992). Deneysel işlem ile ilgili olarak ilgili alanyazın tarandıktan sonra, öğrencilerde baskın bulunan öğrenme stilleri kullanılan öğrenme stilleri envanteri (Dunn, Dunn ve Price, 1996) ile belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan öğrenme stili belirleme çalışmasından sonra, öğrencilerin öğrenme stillerinin görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme boyutlarına dağıldığı belirlenmiştir. İlgili alanyazından elde edilen bilgiler ve öğrencilerin öğrenme stillerini belirleme çalışmasından elde edilen veriler ışığında

11 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 143 ilköğretim 7. sınıf İngilizce dersinde deney grubu için our natural heritage (doğal mirasımız) ünitesine dönük olarak Dunn ve Dunn (1992) öğrenme stilleri modelini kullanmaya yönelik çalışma yaprakları ve etkinlikler hazırlanmıştır. Çalışmada deney ve kontrol grubunda gerçekleştirilen tüm uygulamalar bizzat araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. Bu şekilde, her iki grubun da aynı öğretmen gözetiminde öğrenim görmeleri, araştırmayı etkileyebileceği düşünülen faktörlerin (öğretmenin kişilik özelliği, öğretme coşkusu, sınıf yönetimi becerileri, vb.) her iki grup için de eşitlenmesini sağlamıştır. Ayrıca, ön yargıları önlemek ve öğretim ortamının olumlu ya da olumsuz etkilenmemesi için deney ve kontrol gruplarına farklı yöntemler uygulanacağı belirtilmemiştir. İlköğretim 7. sınıf İngilizce dersinde deney grubu için seçilen our natural heritage (doğal mirasımız) ünitesine yönelik olarak, sınıfta üç farklı öğrenme stiline (görsel, işitsel ve dokunsal) dayalı olarak öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere deneysel işleme başlamadan önce, sahip oldukları baskın öğrenme stilleri hakkında bilgi verilmiş, bu öğrenme stillerini öğrenme sürecinde daha iyi nasıl işe koşabilecekleri anlatılmıştır. Öğrencilerin, sahip oldukları baskın öğrenme stillerini nasıl kullanabilecekleri ve diğer öğrenme stillerini de nasıl geliştirebileceklerine ilişkin olarak verilen eğitim haftada iki saat olmak üzere toplam iki hafta sürmüştür. Öğrencilere, baskın öğrenme stillerini öğrenme sürecinde nasıl kullanabileceklerine ve diğer stillerini de nasıl geliştirebileceklerine yönelik olarak verilen eğitimden sonra, deneysel işleme geçilmiştir. İlköğretim 7. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programında (MEB, 2006) yer alan our natural heritage (doğal mirasımız) ünitesindeki kazanımlarına yönelik Dunn ve Dunn un (1992) öğrenme stilleri modeline göre üç öğrenme stilinde etkinlik geliştirilmiştir. Öğrenme stillerine dayalı öğretim gerçekleştirilen deney grubunda; görsel öğrenenlere yönelik olarak şema, poster, kavram haritası, kısa film, resim/fotoğraf ve powerpoint sunumu gibi görsel materyallerden yararlanılarak öğretim etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, görsel öğrenme stiline yönelik olarak öğrencilerin serbest çizim ve renklendirmelerde de bulunmaları sağlanmıştır. Bunun yanında, öğrencilere görsel ögelerin yer aldığı çalışma yaprakları dağıtılarak, bazı konuları öğrencilerin zihinlerinde canlandırmaları da sağlanmıştır. Diğer yandan, işitsel öğrenenlere yönelik olarak öğrencilere konu ile ilgili olarak dinleme etkinlikleri yaptırılmış ve öğrencilerin serbest ve(ya) grupla hazırlayacakları konuşma metinlerini sunmaları sağlanmıştır. Öğrencilere, konuya ilişkin olarak sesli okuma etkinlikleri yaptırılmış, öğrencilerin konuya ilişkin şarkı söylemeleri de sağlanmıştır. Bir başka taraftan, dokunsal öğrenenlere yönelik olarak kavram haritası ve projeler oluşturma çalışmalarının yanında, öğrencilerin konuya ilişkin olarak kendi duygu ve düşüncelerini sınıfta

12 144 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN serbestçe anlatabilecekleri fırsatlar oluşturulmuştur. Bununla birlikte, öğrencilerin ülkemizde ve(ya) dünyada yaşanan çevre sorunlarına ilişkin dramatizasyon çalışmaları yapmaları da sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise öğrenme stillerine dayalı öğretim üzerinde herhangi bir öğretim faaliyeti gerçekleştirilmemiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf Öğretim Programına (MEB, 2006) uygun olarak hazırlanan öğrenci kılavuz kitabındaki etkinliklere dayalı bir öğretim yapılmıştır. Burada, öğrenciler araştırmacı kontrolündeki etkinlikleri gerçekleştirmişler ve sonucunda ise öğretmenden dönüt ve düzeltme almışlardır. Ayrıca araştırmacı, öğrencilere kılavuz kitaptaki metinlerle (okuma ve dinleme) ilgili sorular sorarak, öğrencilerin bu soruları cevaplamalarını ve öğrencilerden ilgili etkinlikleri gerekleştirmelerini istemiştir. Veri Toplama Araçları Bu araştırma için gerekli olan veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen İngilizce dersi akademik başarı testi, kalıcılık testi ve İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada kullanılan test ve ölçeğe ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Akademik Başarı Testi Öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik başarılarını belirleyebilmek için our natural heritage ünitesi için geliştirilen dört seçenekli çoktan seçmeli bir test kullanılmıştır. Testin deneme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiş çoktan seçmeli 50 maddeden oluşmaktadır. Testin hazırlanmasında ilköğretim 7. sınıf İngilizce ders kitabı ve aynı dersin çalışma kitabından yararlanılmıştır (Yalçınkaya, Bağdu ve Sazer, 2011). Testin madde ayırıcılık indeksi (r jx ) 0.31 in üzerinde olan maddeler testin ana formuna alınmıştır. Madde ayırıcılık indeksleri esas alınarak son şekli oluşturulan testte 50 madde yer almıştır. 50 maddeden oluşan testte yer alan her bir doğru madde için 2 (iki) puan verilmiştir. Bu şekilde, testten elde edilen en yüksek toplam puan 100 olarak belirlenmiştir. Geliştirilen taslak test formu 75 kişilik sekizinci sınıf öğrenci grubuna uygulanarak testin psikometrik özellikleri belirlenmiştir. Testin güvenirliğini belirlemek için KR 20 (Kubiszyn ve Borich, 2003) formülünden yararlanılmıştır. Akademik başarı testine ilişkin olarak; testin ortalama güçlük indeksleri (p j ), testin ortalama ayırıcılık indeksleri (r jx ) ile birlikte testin aritmetik ortalaması ( X ), standart sapması (Sx) ve güvenirlik katsayısı (KR 20 ) Tablo 4 de sunulmuştur.

13 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 145 η Tablo 4. Başarı testi taslağı test istatistikleri X Sx KR 20 pj rjx Tablo 4 incelendiğinde, yapılan istatistiksel analizlerde geliştirilen taslak test formunun KR 20 güvenirlik katsayısının 0.86, ortalama güçlüğünün 0.69 ve ortalama ayırt ediciliğinin de 0.31 olduğu görülmüştür. Buna göre, yedinci sınıf İngilizce dersi başarı testi taslağının; yüksek düzey güvenirliğe, orta düzey güçlüğe ve yüksek düzey ayırt etme gücüne sahip olduğu anlaşılmıştır (Kubiszyn ve Borich, 2003). Geliştirilen akademik başarı testine paralel (eş değer) olarak hazırlanan kalıcılık testi ise, yapılan sontesti takiben öğrencilere dört hafta sonra uygulanmıştır. Geliştirilen kalıcılık testi de, 70 kişilik bir başka sekizinci sınıf grubuna uygulanmıştır. Sonucunda elde edilen değerler itibari ile geliştirilen kalıcılık testinin de öntest ve sontestte kullanılan akademik başarı testine benzer psikometrik özelliklere sahip olduğunu sonucuna varılmıştır [ X =61.46; Sx=2.75; KR 20 =0.88; p j=0.66; r jx=0.33]. Tutum Ölçeği Bu araştırmada, öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen İngilizce Duyuşsal Alana Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek boyutlu bir ölçek olup, öğrencilerin İngilizce dersinde duyuşsal alana ilişkin özelliklerini ölçmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur (Gömleksiz, 2003). Verilerin Analizi Bu araştırmada, verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma test teknikleri ile gruplar arasında karşılaştırmalar yapabilmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada, Microsoft Excel programında kayıtlı bulunan veriler SPSS 17.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Aynı zamanda, araştırmada test ve madde istatistiklerinin belirlenmesinde ise TAP paket programından faydalanılmıştır. Araştırmada, verilerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

14 146 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıklarının en başında alınan küçük örnek düzeyi gelmektedir. Zira, yapılan bu araştırma Niğde ilinde bulunan bir ilköğretim okulunun yedinci sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 64 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer bir sınırlılık ise, Dunn ve Dunn ın (1992) öğrenme stilleri modeline dayalı yapılan öğretim ile öğrenci kılavuz kitaplarındaki etkinliklere dayalı öğretimin etkilerini karşılaştırmak için seçilen our natural heritage ünitesi ile sınırlı olmasıdır. BULGULAR Bu bölümde, araştırma kapsamındaki öğrencilerden toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, araştırmanın amacında yer alan sorularla ilgili olarak başlıklar altında verilerek tablolar halinde gösterilmiştir. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Araştırmanın birinci alt problemi, Öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonundaki akademik başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? şeklinde ifade edilmiştir. Bu anlamda, deney ve kontrol gruplarının sontest sonuçlarına ilişkin istatistikî bilgi Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5. Deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarına ilişkin t-testi sonuçları Gruplar η X Sx sd t p Deney Kontrol Tablo 5 de katılımcıların sontest puanlarının X deney= ile X kontrol= arasında değiştiği görülmektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasında hesaplanan bağımsız gruplar t testi değeri [t (58) = 3.92, p<.05] anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasındaki sontest puanları arasındaki farka bakıldığında deney grubu lehine olduğu, başka bir ifade ile öğrenme stillerine dayalı öğretim yapılan grubun, öğrenci kılavuz kitaplarına dayalı öğretim yapılan

15 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 147 gruba göre anlamlı olarak daha yüksek akademik başarı düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Araştırmanın ikinci alt problemi, Öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonunda öğrenilenlerin kalıcılığı yönünden aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? şeklinde ifade edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının İngilizce dersinde our natural heritage ünitesine ilişkin kalıcılık puanları karşılaştırılarak aradaki farka bakılmıştır. Bu amaçla, grupların kalcılık testi sonuçlarına dair bilgiler Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo 6. Deney ve kontrol gruplarının kalıcılık puanlarına ilişkin t-testi sonuçları Gruplar η X Sx sd t p Deney Kontrol Tablo 6 da katılımcıların kalıcılık puanlarının X deney= ile X kontrol= arasında değiştiği görülmektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasında hesaplanan bağımsız gruplar t testi değeri [t (58) = 4.59, p<.05] anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasındaki kalıcılık puanları arasındaki farka bakıldığında deney grubu lehine olduğu, başka bir ifade ile öğrenme stillerine dayalı öğretim yapılan grubun, öğrenci kılavuz kitaplarına dayalı öğretim yapılan gruba göre daha yüksek düzeyde kalıcılığa sahip olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular Araştırmanın üçüncü alt problemi, Öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonundaki derse yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır? şeklinde ifade edilmiştir. Bu anlamda, deney ve kontrol gruplarının sontutum puanlarına ilişkin istatistikî bilgi Tablo 7 de sunulmuştur.

16 148 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN Tablo 7. Deney ve kontrol gruplarının son tutum puanlarına ilişkin t-testi sonuçları Gruplar η X Sx sd t p Deney Kontrol Tablo 7 de katılımcıların sontutum puanlarının X deney= ile X kontrol= arasında değiştiği görülmektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasında hesaplanan bağımsız gruplar t testi değeri [t (58) = 5.54, p<.05] anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasındaki sontutum puanları arasındaki farka bakıldığında sonucun deney grubu lehine olduğu, başka bir ifade ile öğrenme stillerine dayalı öğretim yapılan grubun, öğrenci kılavuz kitaplarına dayalı öğretim yapılan gruba göre daha olumlu düzeyde derse yönelik tutuma sahip olduğu anlaşılmıştır. SONUÇ VE TARTIŞMA Amacı öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına olan etkisini incelemek olan bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin konu/ünite sonundaki akademik başarı düzeyine, öğrenci kılavuz kitaplarındaki etkinliklere dayalı olarak yapılan öğretim etkinliklerine oranla daha olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır [t (58) = 3.92, p<.05]. Araştırma öncesinde deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı öntest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmamakta olduğu tespit edilmişti. Öğrencilere uygulanan öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin sonunda deney grubundaki öğrencilerin akademik başarıları kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarılana göre anlamlı olarak daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir. Öğrencilerin en etkili öğrendiklerini düşündükleri öğrenme yollarına, yani öğrenme stillerine dayalı olarak öğretim etkinliliğinin gerçekleştirilmesi öğrencilerin bu başarılarında önemli bir etken durumundadır. Öğrencilerin bireysel öğrenme yollarının belirlenerek, buna göre öğrenme ortamının düzenlenmesi bu açıdan önemli görülmektedir (Ersoy, 2003; Günaydın, 2011). Öğrenme stillerini temel alarak yapılan

17 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 149 öğretimin İngilizce dersinde öğrencilerin dinleme becerisine etkisini araştıran Güven (2007) çalışmasında, öğrenme stillerine dayalı olarak gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin dinleme becerilerine önemli katkılar sağladığını saptamıştır. Benzer bir biçimde, Beceren de (2004), sınıfta öğrenme ve öğretme stillerinin uyuşmasının öğrenci başarısına etkisini araştırdığı çalışmasında, öğrencilerin öğrenme stillerine uyumlu bir şekilde yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı katkılar yaptığını tespit etmiştir. Bunun yanında, Koçak (2002), Gökdağ (2004), Yazıcı (2004), Bengiç (2008) ve Yurtseven (2010) ise yaptığı araştırmalarda, öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasında anlamlı ilişkiler saptamışlardır. Ayrıca, ilgili alanyazından elde edilen bulgular da (Kılıç, 2002; Peker, 2003; Özkan, 2003; Sünbül, 2004; Ağca, 2006; Cengizhan, 2006; Önder, 2006; Usta, 2006; Bayır, 2007; Öztürk, 2007; Arı, 2008; Azar, 2008; Ermurat, 2008; Elçi, 2008; Şentürk, 2010; Subaşı, 2010; Usta ve diğerleri, 2011; Şeker ve Yılmaz, 2011; Yazıcılar ve Güven, 2009), öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı etkiler yaptığını ortaya koymaktadır. Yapılan bu çalışmaların tamamı üniversitede öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerine yoğunlaşmış olup, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim ve(ya) lise İngilizce derslerindeki etkisini tespit etmeye yönelik bir araştırmayla karşılaşılamamıştır. Bu açıdan, yapılan bu çalışma ile İngilizce dersinde de öğrenme stillerine dayalı öğretimin etkiliğine yönelik olarak olumlu sonuçlara ulaşılmış bulunulmaktadır. Bu anlamda, alanyazından elde edilen bulguların bu araştırmanın öğrenme stillerine dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı etki yaptığı bulgusu ile paralellik gösterdiği söylenebilir. Yapılan bu araştırmadan elde edilen ikinci bulguya göre, öğrenme stili etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonunda öğrenilenlerin kalıcılığı yönünden deney grubu lehine anlamlı farklılık saptanmıştır [t (58) = 4.59, p<.05]. Bu bulgu, ilk bulgu da olduğu gibi, öğrencilere en uygun öğrenme yolları ile yapılan öğretimin onların öğrendiklerinin kalıcılığını artırdığı şeklinde açıklanabilir. Öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretim, öğrencilerin öğrenmede kullandıkları en uygun öğrenme yollarına hitap ettiği için, öğrencilerin öğrendiklerinin daha kalıcı izli olması doğal bir durum olarak karşılanabilir. Nitekim Yalın a (2001) göre, öğrenme stilleri göz önüne alınarak yapılan etkinliklerde kullanılan araç ve gereçler çoklu öğrenmeyi sağlayarak dikkat çekmekte ve hatırlamayı da kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, kendi öğrenme stiline uygun bir öğrenme ortamında öğrenciler daha aktif olarak, öğrenmeye daha istekli olmakta, sonucunda ise akademik başarıları daha yüksek düzeyde olmakta

18 150 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN ve öğrenilenler de daha kalıcı izli hale gelmektedir. Bu anlamda, öğrencilerin olabildiğince çok duyu organına hitap eder şekilde öğrenme ortamının tasarlanması, öğrencilerin bu kalıcı izli öğrenmelerinde etkili olabilmektedir. Bunun yanında Özden de (2003), öğretim etkinliklerinde çeşitli araçlarla öğrencilerin birden çok duyu organına hitap edilmesiyle, gerçek uygulamaların sınıf içine getirilmesiyle öğrenilen konulara pratik değer kazandırmak mümkün olabileceğini dile getirmektedir. Diğer taraftan, ilgili alanyazından elde edilen bulgular da (Sünbül, 2004; Cengizhan, 2006; Bayır, 2007; Güven, 2007; Azar, 2008; Yazıcılar ve Güven, 2009), öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin öğrendiklerinin daha kalıcı izli olmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, alanyazından elde edilen bulguların bu araştırmanın öğrenme stillerine dayalı öğretimin öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcılığına anlamlı etki yaptığı bulgusu ile paralellik gösterdiği belirtilebilir. Diğer taraftan yapılan bu araştırmadan elde edilen son bulguya göre, öğrenme stillerine dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin deney grubundaki öğrencilerin tutumlarında kontrol grubundaki öğrencilere nazaran anlamlı olarak daha olumlu düzeyde gelişme saptanmıştır [t (58) = 5.54, p<.05]. Bir diğer ifade ile öğrenme stillerine dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin öğrencilerin derse yönelik tutum düzeylerine anlamlı olarak katkı sağladığı belirtilebilir. Elde edilen bu bulgu, öğrencilerin kendilerine en uygun yollarla öğrenmelerinin onları derse yönelik motive ettiği, böylece de derse yönelik olumlu tutumlar geliştirdikleri hususu ile açıklanabilir. Nitekim Felder ve Silverman da (1988), öğrenme stilleri dikkate alınmadığında öğrenme ortamlarının sıkıcı ve monoton olacağına, derse, öğretim programına ve kendilerine olan inançlarını yitireceklerine, derse devamın azalacağına ve hatta bazı durumlarda okulu bırakmaya kadar varabilecek kötü sonuçlar yaşanabileceğine dikkat çekmektedir. Felder ve Silverman (1988), böylesi problemlerin bertaraf edilmesinde en önemli çözümün öğrencilerin öğrenme stillerine duyarlı öğretim ortamlarının düzenlenmesi ve ders tasarımlarının geliştirilmesi olduğunu dile getirmektedir. Bununla birlikte, derslerde düz anlatım yönteminin belirlenmesi, derslerdeki soyut hususların somut örneklerle, şekillerle, resimlerle, vb. görselleştirilmemesi, öğrencilerin öğrendikleri konuyu deney, dramatizasyon, vb. yöntemlerle yaparak yaşayarak, yani dokunarak öğrenememesi öğrencilerin derslerden sıkılmasına, motivasyonlarını kaybetmelerine ve sonuçta da derse yönelik olumlu tutumlarını kaybederek akademik başarılarının düşmesine sebep olabilir. Bununla birlikte, ilgili alanyazından elde edilen bulgular da (Peker, 2003; Gencel, 2006; Usta, 2006; Güven, 2007; Arı, 2008; Azar, 2008; Elçi, 2008; Ermurat, 2008; Usta ve diğerleri, 2011), öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum

19 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 151 geliştirmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yapılan diğer araştırmalarda da (Aktaş, 2007; Koç, 2007; Denizoğlu, 2008; Utanır, 2008; Yazıcılar ve Güven, 2009), öğrenme stilleri ile derse yönelik tutum arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler saptanmıştır. Bu bağlamda, alanyazından elde edilen bulguların bu araştırmanın öğrenme stillerine dayalı öğretimin öğrencilerin derse yönelik tutumlarına olumlu etki yaptığı bulgusu ile paralellik gösterdiği ifade edilebilir. Öğrenme stili kavramı, öğrenmeye yaklaşımda öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların önemine dayalı olarak ortaya çıkmıştır (Şeker ve Yılmaz, 2011). Öğrenme ortamına öğrencileri çeşitli bireysel farklılıklar ile gelmekte ve öğrenmeden farklı beklentiler içerisinde olmaktadırlar. Öğrenciler, öğrenme ortamına getirdikleri bu farklı beklentilerini gerçekleştirmede ise kendilerine en uygun olan öğrenme yollarını, yani öğrenme stillerini tercih etmektedirler. Zira öğrenciler, bir parmak izi gibi kendilerine özgü öğrenme stillerini (Dunn ve Dunn, 1992) kullanarak daha etkili ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmektedirler. Kültürümüzde de yaygın olduğu şekliyle, her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, sınıf içerisinde farklı öğrenme yollarına, yani öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin belirlenerek, bu öğrencilerin en özgün öğrenme yollarına yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple, bir sınıfta dinleyerek öğrenmeyi seven ve bu şekilde daha iyi öğrenen öğrenciler olabileceği gibi, görerek öğrenmeyi seven ve bu şekilde daha etkili öğrenmeler gerçekleştiren öğrenciler de olabilir. Bu açıdan, ders tasarımlarının geliştirilmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde buna oldukça dikkat edilmelidir. Esasında, bugün, öğrenme ortamlarında öğrencilerin öğrenemediği yönündeki şikâyetlerin pek çoğunun, sınıfta öğrencilerin baskın öğrenme stillerine hitap eder biçimde öğretim yapılmadığından ileri geldiği söylenebilir (Özden, 2005). Nitekim, öğrenme süreci tüm bireyler için aynı değildir. Öğrenmeyi yönlendiren fiziksel yapılar her birey için değişebilen süreçlerin oluşmasına yol açmaktadır (Demirel, 2005). Bu yüzden, öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin planlanması aşamasında ise, farklı öğrenme stillerinin ihtiyaç duyduğu öğrenme ortamları ve öğrenme yolları dikkate alınmalıdır (Güven, 2007). Öğrencilerin, ders kitabı ve öğretmenin egemen olduğu bir sınıf ortamında değil de, öğretmenleri tarafından farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak düzenlenmiş bir öğrenme ortamında öğrenmekten daha çok zevk almakta ve öğrenme yönelik daha istekli olmaktadırlar (Saban, 2004; Özden, 2003). Ayrıca, öğrenme stillerini bilmek ve öğretme-öğrenme etkinliklerini buna uygun olarak tasarlamak, öğrenme güçlüğü var diye nitelediğimiz pek çok öğrencinin gerçekte bir öğrenme güçlüğü olmadığını, uygun ortamlar ve

20 152 Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN uyarıcılar sunulduğunda böyle nitelenen öğrencilerin de kolaylıkla öğrenebildiklerini gösterebilir (Veznedaroğlu ve Özgür, 2005). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin ilköğretim İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına yönelik etkilerinin araştırıldığı bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında; öğretmenlerin derslerini mutlaka öğrencilerin farklı öğrenme stillerini dikkate alarak planlamaları gerektiği söylenebilir. Bunun yanında, öğretmenlerin öğrenme stillerinin sunmuş olduğu öğretim etkinliklerini derslerinde etkili kullanmalarına yönelik olarak da hizmet-içi eğitimden geçirilmesi son derece önemli görülmektedir. Zira, öğrenme stillerini derslerinde nasıl uygulayacağını ve sınıfına yansıtacağını bilmeyen bir öğretmenin bu öğrenme biçiminin gerektirdiği öğretim etkinliklerine derslerinde yer vermesi pek mümkün gözükmemektedir. Diğer yandan, öğrenme ortamlarının öğrenme stilleri yaklaşımının beraberinde getirdiği anlayışa göre yapılandırılması da oldukça önemli görülmektedir. Ayrıca, derslerde öğrencilerin mümkün olduğunca fazla duyu organına hitap edilmesi gerektiği, bu bağlamda öğrencilerin ne kadar fazla düzeyde duyu organlarına hitap edilebilirse o düzeyde anlamlı ve kalıcı izli öğrenme gerçekleştirebilecekleri söylenebilir. KAYNAKLAR Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. (7. baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Ağca, R. K. (2006). Hipermedya ortamlarda öğrenme stillerine dayalı farklı gezinti yapılarının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aktaş, İ. P. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarıları, beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve demografik özellikleriyle ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Azar, N. (2008). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve öğrenmenin kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. Babadoğan, C. (2008). Stil temelli öğretim ve ders tasarımı. Duman, B. (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Maya Akademi. Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, Babadoğan, C. (1994). Öğrenme stilleri ve stratejileri arasındaki ilişki. I. eğitim bilimleri kongresi: Kuram-uygulama-araştırma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana.

21 Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık 153 Beceren, S. (2004). An investigation into the impact of matched learning and teaching styles on student success in ELT prep classes. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Bilasa, P. (2011). Öğrenme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı. Filiz, S. B. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Boydak, A. (2008). Öğrenme stilleri. (2. baskı). İstanbul: Beyaz Yayınları. Büyüköztürk, S. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Cassidy, S. (2004). Learning styles: An overview of theories, models and measures. Educational Psychology, 24(4), Cengizhan, S. (2006). Bilgisayar destekli ve proje temelli öğretim tasarımlarının; bağımsız ve iş birlikli öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Cırık, İ. (2011). Stil ve strateji etkileşimi. Fer, S. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. (8. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi özyeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Doyran, F. (2000). The effects of perceived teacher non-verbal behaviors teacher behaviors and preferred learning styles on English proficiency level. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Dugard, P. & Toldman, J. (1995). Analysis of pre-test/post-test control group designs in educational research. Educational Psychology, 15(2), Dunn, R., Dunn, K. & Price, G. E. (1996). Learning style inventory. Lawrence: Price Systems. Dunn, R. & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approach for grades 3-6. Boston, Mass.: Allyn and Bacon. Elçi, A. N. (2008). Öğrenme stillerine uygun olarak seçilen öğrenme yöntemlerinin öğrencinin başarısına, matematiğe yönelik tutumuna ve kaygısına etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Erden, M. & Altun, S. (2006). Öğrenme stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Ermurat, D. G. (2008). Lise biyoloji derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Ersoy, S. (2003). İlköğretim 6, 7, 8. sınıf İngilizce dersindeki başarılarına göre öğrenme stilleri ve çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ Uzman Öğretmen Aytül Levent ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi alevent_66@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Serpil Umuzdaş

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Gagné nin Öğretim Etkinlikleri Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve İngilizce Dersine Yönelik

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı I-II (2008) 75 Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Özcan Demirel 1, Kenan Demir 2, Canay

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KKEFD / Sayı:30

KKEFD / Sayı:30 Çoklu Zekâ Kuramına Uygun Olarak Hazırlanan Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi 59 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir?

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? 239 Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? Gül KALELİ YILMAZ, Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, E-mail: gulkaleliyilmaz@hotmail.com, mustafametinae@hotmail.com,

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

İngilizce Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

İngilizce Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(2), 128-142, 2012 http://dergi.amasya.edu.tr İngilizce Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (2008), (69-76) 69 Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Matematik Dersinde Geometrik Cisimlerin Öğretiminde Fotoğraf Makinası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi 3

Matematik Dersinde Geometrik Cisimlerin Öğretiminde Fotoğraf Makinası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi 3 32 Matematik Dersinde Geometrik Cisimlerin Öğretiminde Fotoğraf Makinası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi 3 Gülay Bedir Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat. e-mail:gulaybedir@hotmail.com.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Yabancı Dil Başarısının Farklı Ölçme Formatları ve Öğrenme Stilleri ile İlişkili Olarak Ölçülmesi

Yabancı Dil Başarısının Farklı Ölçme Formatları ve Öğrenme Stilleri ile İlişkili Olarak Ölçülmesi 1050 Yabancı Dil Başarısının Farklı Ölçme Formatları ve Öğrenme Stilleri ile İlişkili Olarak Ölçülmesi Assessing Foreign Language Achievement In Conjunction With Different Assessment Formats And Learning

Detaylı

Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Nilgün BAKKALOĞLU Gazeteci Hasan Tahsin İÖO K.Kayaş Mah. 105. Sok. No:17 Mamak Ankara n.bakkaloglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ*

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim

Detaylı

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ Özge Tarhan* Giriş, hem içerik hem de üstlendiği misyon açısından oldukça önem arz eden bir disiplindir. İnsanlar ve

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Neşe ÖZKAL nese.ozkal@deu.edu.tr Duygu ÇETİNGÖZ duygu.cetingoz@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ*

İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ* İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ* İsa KARAKOÇ** Adem SEZER*** Özet: Amaç: Araştırmanın temel amacı; İlköğretim

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

The Effect of Teaching Learning Strategies in an English Lesson on Students Achievement, Attitudes, and Metacognitive Awareness

The Effect of Teaching Learning Strategies in an English Lesson on Students Achievement, Attitudes, and Metacognitive Awareness Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 49-71, Ocak 2012 Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 49-71, January 2012 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effect of Teaching Learning Strategies

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 211-220 İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE DUYU ORGANLARI KONUSUNUN İŞLENMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUM ÜZERİNDE ETKİSİ

Detaylı