10 bin kad n, polis korumas alt nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 bin kad n, polis korumas alt nda"
  • Su Arat
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad gerekçesiyle polis korumas na al nan kad nlar n say s 11 bin 478'e ulaflt. Polis korumas na al nan kad nlar n yaflad yer s ralamas nda Adana birinci, zmir ikinci, Kayseri üçüncü oldu. S.16 da Engelleri "zincirle" k rd... HABER 16 DE Huzurevi, "çocuklara yük olmamak için" seçiliyor... HABER 18 DE HABER 18 DE ALTINDA LILAR KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ Ö REND HABER 15 DE BAfiKAN LOKMAN ERTÜRK TEN, ANLAMLI Z YARET HABER 17 DE E T MDEK BAfiARISI LE HAYATA TUTUNUYOR HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin Esra Erol yine karakolluk oldu STANBUL - Sunucu Esra Ersoy, trafik denetimi yapan polise mukavemet etti i iddias yla gözalt na al nd. Befliktafl meydanda trafik uygulamas yapan polis ekipleri, 29 yafl ndaki Ersoy u, 34 SHE 30 plakal otomobiliyle seyir halindeyken cep telefonuyla konufltu u gerekçesiyle durdurdu. Ersoy un evrak n inceleyen ekipler, ruhsata göre lacivert olmas gereken otomobilin pembe renkte oldu unu belirterek, arac n trafikten men edilece ini bildirdi. Görgü flahidinin iddias na göre, Ersoy un kendisini araca kilitledi i s rada polis memurunun kolu cama s k flt. Otomobille uzaklaflmaya çal flan Ersoy un, yo un trafik nedeniyle ilerleyemedi i ve araçtan inerek tartaklad polise hakarette bulundu u öne sürüldü. Polisin gömle ini y rtarak, telsiz kablosuna zarar verdi i ileri sürülen Ersoy, gözalt na al n p, Befliktafl lçe Emniyet Müdürlü ü ne götürüldü. Görevli polis ile birbirlerinden karfl l kl flikayetçi olduklar ö renilen Ersoy hakk nda, kardefli Ceyda Ersoy un ehliyetini kullanmak, otomobilin rengini de ifltirmek ve görevli memura mukavemet suçlar ndan ifllem yap ld kaydedildi. Sunucu Ersoy un da polisin kendisini darp etti ini öne sürdü ü ö renildi. Ersoy ayr ca, kendisini araca kilitledi i s rada cep telefonuyla çekti i foto raf n Twitter hesab ndan takipçileriyle paylaflt. Sunucu Ceyda-Esra Ersoy kardefller, 2011 de görevli memura hakaret ve basit yaralama suçlar ndan yarg lanm fllard. Ayr ca, geçen y l 6 Haziran da TEM Otoyolu Akflemsettin Viyadü ü üzerinde trafik kontrolü yapan polis ekipleri, Ersoy kardefllerin arac n trafikten men etmifl, Esra Ersoy un da ehliyetine el konulmufltu. Bunun üzerine araçlar yla polis otosuna çarpt klar ve kap s na hasar verdikleri iddia edilen Ersoy kardefller, polise mukavemet ten gözalt na al narak, polis merkezine götürülmüfltü. (AA) 20 May s 2013 Türkan fioray, Çayda Ç ra oynad ELAZI - 6. Uluslararas Çayda Ç ra Film ve Sanat Festivali kapsam nda Elaz a gelen sinema sanatç s Türkan fioray, kente özgü halk oyunu Çayda Ç ra oynad. Harput taki tarihi alanlar gezen fioray, ard ndan Harput Hünkar Kona nda kendisi için düzenlenen programa kat ld. Geleneksel k yafet Bindall giyen fioray, Elaz Halk E itim Merkezi nin halk oyunlar ekibince Çayda Ç ra oyunuyla karfl land. fioray da bir süre halk oyunlar ekibine efllik ederek, Çayda Ç ra oynad. Daha sonra gazetecilere aç klamalarda bulunan fioray, Türk Sinemas n nas l de erlendirdi inin sorulmas üzerine, toplumun de iflmesi gibi sineman n da dilinin, anlat m n n de iflti ini söyledi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Bir Gevrek, Bir Boyoz, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, ntikam Benim, Llanetli Kan, El-Cin, Selam Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Eksik Sayfalar, Koda Ad : Olympus, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, (Q)üfür, Suç Orta, Geçit Yok, Crood'lar, Korkunç Bir Film 5, Gazeteci Çocuk, Oblivion, Selam Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Pas ve Kemik, Max Maceralar : Dinoterra, Oblivion, Selam Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Gitme Baba, Iron Man 3, Zoraki kili, ntikam Benim, Oblivion, Hükümet Kad n Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Zoraki kili, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, Ac Reçete, Oblivion Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Eksik Sayfalar, Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Muhalif Baflkan, Crood'lar, Oblivion, El-Cin, Selam, Hükümet Kad n Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Eksik Sayfalar, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, ntikam Benim, Oblivion, El- Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Zoraki kili, El-Cin, Hükümet Kad n Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Kod Ad : Olympus, Gitme Baba, Eksik Sayfalar, Zoraki kili, Iron Man 3, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, Bir Hikayem Var, Crood'lar, El-Cin

3 20 May s 2013 ANTALYA - Süleyman Elçin - Suriye deki iç savafl nedeniyle ailesiyle Türkiye ye gelen Fanconi anemisi hastas 8 yafl ndaki Suriyeli Ammar a, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n talimat yla Antalya da ilik nakli yap ld. Suriye nin dlib kentinde yaflayan Yasir-Zeynep Abdo çifti, 8 yafl ndaki Fanconi anemisi hastas o lu Ammar Abdo ve di er 3 çocu uyla ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Türkiye ye s nd. Hatay Alt nözü ndeki çad r kente yerleflen Yasir Abdo ve ailesi, Alt nözü Kaymakaml na baflvurarak o lunun tedavisi için yard m istedi. Kaymakaml n yard m ile çiflleri Bakanl ndan geçici ikamet izni alarak çad r kentten ailesiyle ayr lan baba Abdo, o lunun tedavisini yapt rmak için Antalya ya yerleflti. Antalya daki otellerde iflçi olarak çal flmaya bafllayan Baba Abdo, kanser o lunu da tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada yap lan kontrolde küçük çocu un yaflamas için ilik H CR RUM msak : kindi : Yaflam 10 Recep 7 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Suriyeli Ammar a Erdo an sahip ç kt nakli yap lmas gerekti i belirtildi. Hastanede yap lan testlerde küçük çocu a, 11 yafl ndaki ablas Fatma Abdo dan ilik nakli yap labilece i belirlendi. Bu dönemde Türkiye nin ilk yüz nakli yap lan U ur Acar ziyaret için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriyeli aileyi fark etti. Aile bir süre sohbet eden ve nakil için maddi yard ma ihtiyaçlar oldu unu ö renen Baflbakan Erdo an, gerekli paran n karfl lanmas için talimat verdi. Baflbakan Erdo an n talimat yla ameliyat masraflar karfl lanarak küçük Ammar, Medical Park Antalya Hastanesinde ameliyat edildi. Abla Fatma Abdo dan al nan ili in nakledildi i küçük Ammar, sa l na kavufltu. Art k yafl tlar gibi rahatça soka a ç kabilen, kardeflleriyle oynayabilen küçük Ammar, Türkçe, Türk halk n ve Türkiye yi çok sevdi ini söyledi. Galatasaray taraftar olan küçük Ammar n hayali ise Galatasaray n bir maç n izlemek. Türkiye art k bizim vatan m z - Ailesiyle Antalya da kiralad klar evde kalan baba Abdo, AA muhabirine, Suriye deki savafltan çocuklar n ve eflini korumak için Türkiye ye s nd klar n anlatt. O lunun Türkiye ye yolculuk s ras nda zorluklar yaflad n, bu nedenle sürekli kan kustu unu belirten Abdo, hastal n n bu nedenle h zla ilerledi ini dile getirdi. Türk halk na gösterdikleri ilgi ve yard mseverlikten dolay teflekkür eden Abdo, flöyle konufltu: Bize Türk halk ve Türk hükümeti sahip ç kt. Baflbakan Erdo an o lumun hayat n kurtard. Hayat m z ona borçluyuz. Suriye de, Baba iyi olursa çocuklar da iyi olur fleklinde bir söz vard r. Baflbakan Erdo an yard msever oldu u için Türk halk da çok yard msever. Burada hiç yabanc l k çekmiyoruz. Türkiye art k bizim vatan m z. Bize oturma izni verirlerse ömrümüzü burada sürdürmek isteriz. Çocuklar m n burada okumas n istiyorum. (AA) Mersin'de uyuflturucu ve sahte kimlik operasyonunda 3 kifli tutukland MERS N - Mersin'de uyuflturucu ticareti yapt klar ve sahte kimlik düzenledikleri iddia edilen 3 kifli tutukland. Bir ihbar de erlendiren polis, uyuflturucu madde satt iddia edilen ve hakk nda çeflitli mahkemelerce yakalama karar bulunan G.O.'yu bir evde N.O, N.A, S.O. ve G.O. adl flüpheli kad nlarla birlikte yakalad. Ekiplerin evde yapt aramada 670 gram kubar esrar ile suçtan elde edildi i de erlendirilen bin 910 lira ele geçirildi. Ayr ca zanl lar n kendilerine ait kimlik kartlar üzerinde oynama yapt klar, vatandafll k numaras, resim ve di er bilgilerinin farkl oldu u tespit edildi. fiüphelilerden S.O.'nun "Birden fazla kifli taraf ndan birlikte ya ma, h rs zl k ve doland r c l k" suçundan 8, G.O.'nun ise ayn suçlardan 9 ayr yakalama emriyle arand klar belirlendi. Zanl lardan N.A. ve N.O., al nan ilk ifadelerinin ard ndan cumhuriyet baflsavc l n n talimat yla serbest b rak ld. (CHA) Dikili Körfezi Bademli aç klar nda 48 yasa d fl göçmen kurtar ld ANKARA - Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan aç klamada, Dikili Körfezi, Bademli aç klar nda lastik bot içinde, 29 Burma, 16 Afgan, 2 ran ve 1 Sri Lanka uyruklu oldu unu beyan eden toplam 48 yasa d fl göçmenin kurtar ld bildirildi. Genelkurmay Baflkanl n n internet sitesinde yer alan güncel duyurular bölümünde, Türk Silahl Kuvvetlerinden Haberler bafll alt nda aç klamalara yer verildi. Hava Sahas n n Esnek Kullan m konusunda bafllat lan çal flman n, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl koordinatörlü ünde devam etti i belirtilen aç klamada, çal flman n bir an önce sonuçland r lmas amac yla Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan gerekli katk sa land bildirildi. Aç klamada, Hava Sahas n n Esnek Kullan m çal flmalar n n sonuçland r lmas yla, Türk hava sahas n n daha etkin ve daha esnek flekilde kullan lmas, sivil havac l k hizmetlerinin kalitesinin artt r lmas, yak t ve zaman tasarrufu sa lanarak ülke ekonomisine katk sa lanmas ve atmosferdeki karbondioksit sal n m n n azalt lmas n n mümkün olaca kaydedildi. -48 yasa d fl göçmen kurtar ld - Bir baflka haberle ilgili yap lan aç klamaya göre, Deniz ve ç Sular Düzenleme Genel Müdürlü ü, Dikili Körfezi, Bademli aç klar nda 30 Nisan 2013 te, içerisinde bir grup yasa d fl göçmen bulunan lastik botun sürüklendi ini Sahil Güvenlik Komutanl na bildirdi. Lastik bot içinde, saat te 29 Burma, 16 Afgan, 2 ran ve 1 Sri Lanka uyruklu oldu unu beyan eden toplam 48 yasa d fl göçmen kurtar ld. -DAK Tatbikat - nternet sitesinde yer alan di er haberlere göre de Türkiye-Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Özel Kuvvet ve Do al Afet Arama Kurtarma (DAK) Tatbikat, Türkiye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kat l m yla May s 2013 tarihleri aras nda, Türkiye ev sahipli inde Ankara da yap lacak. ki ülke özel kuvvetleri ve arama kurtarma unsurlar aras nda dostluk, ifl birli i ve birlikte çal flabilirli i gelifltirmeyi, karfl l kl bilgi ve tecrübe paylafl m nda bulunmay amaçlayan tatbikatta, Türkiye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nden birer özel kuvvet ve DAK timi kat lacak. (AA)

4 4 YARIN Bursa da Muhasebe Müzesi aç ld BURSA - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas (SMMMO) taraf ndan Muhasebe Müzesi aç ld. Bursa Akademik Odalar Birli i (BAOB) yerleflkesindeki odan n hizmet binas nda aç lan müzede, y llar önce kullan lan fatura, makbuz, sözleflme gibi belgeler ve defterler bulunuyor. Ayr ca daktilo, hesap makinesi, kalem gibi meslekle ilgili materyallerin de sergilendi i müzede, panalorda muhasebe tarihini anlatan bilgiler yer al yor. Bursa SMMMO Baflkan Mesut Topcu, müzenin aç l fl nda yapt konuflmada, uygarl k tarihi kadar geçmifle sahip muhasebecili in bir müzesi olmas gerekti ini söyledi. Genç muhasebecilere nas l bir mesle e bafllad klar n anlatabilmek amac yla müzeyi kurduklar n belirten Topcu, Ayn zamanda kamuoyunun bu mesle i daha do ru tan mas ve insanl a yapt katk lar ö renmesini amaçl yoruz. Burada 27 akademik meslek örgütü bulunuyor. Her meslek örgütünün böyle bir müze oluflturarak bu binan n bir meslekler müzesi haline gelmesini istiyoruz. Di er odalar n da müze kurmas n teklif ediyoruz, bu yüzden öncülük yapmak istedik diye konufltu. (AA) STANBUL - Eda Topcu - Turizm firmalar n n verilerine göre, yaz aylar için planlanan tatiller için erken rezervasyon sat fllar geçti imiz 4 ayda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde civar nda artarken, mart sonu itibariyle kampanyadan yararlanan kifli say s Türkiye genelinde yaklafl k 400 bine ulaflt. AA muhabirinin, turizm flirketlerinden ald bilgiye göre, bu y l erken rezervasyonda geçti imiz y llara oranla önemli art fl Turizm yaflan yor. Nisan ay itibariyle tatil bölgelerindeki doluluk oran, geçti imiz y l n ayn dönemine göre yükseldi, tercih edilen tatil yerlerinden Belek ve Kemer ilk 2 de yer al yor. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, yurt içi, yurt d fl, kültür ve K br s ürünlerindeki erken rezervasyon kampanyalar nda özellikle yurt içinde yüzde 40 a varan oranlarda art fl oldu unu belirterek, Yurt d fl erken rezervasyonda da çok yo un talepler almaya devam ediyoruz, özellikle sa lad m z sigorta güvenceleri ile art k tüketiciler tatil rezervasyonlar n erken yapt rmay hem al flkanl k haline getiriyor hem de güvenilir buluyor. Kültür turlar nda da erken rezervasyon kampanyam z büyük talep gördü. Yurt d fl ve kültür turlar ndaki erken rezervasyon sat fllar m z yüzde 70ñ80 lerin üzerinde art fl göstermifl durumda diye konufltu. Erkan, yaklafl k 4,5 ayd r devam eden kampanyada, mart sonu itibariyle 130 bine yak n kiflinin rezervasyon yapt rd n anlatarak, may s sonuna kadar bu say n n 210 bin kifliyi geçece ini söyledi. Erken rezervasyonda tercih edilen bölgeler hakk nda bilgi veren Erkan, Yurt içi ve K br s ta en çok talep gören bölgeler Belek, Kemer, Bodrum, Çeflme, Girne, Bafra, Marmaris fleklinde s ralan yor. Yurt d fl nda ise turlar n yar s na yak n 20 May s 2013 Yurt içinde tatilcinin gözdesi Belek ve Kemer KEMER BELEK dolmufl durumda. Özellikle spanya, talya Orta Avrupa, Balkanlar ve BenelüxñParis turlar talep görüyor. Kültür turlar nda Gap ve Ege, AkdenizñKaradeniz turlar erken rezervasyonda yo un talep al yor ifadelerini kulland. - Belek ve Kemer bölgesine olan talepte geçti imiz seneye göre ciddi art fl var - Tatilsepeti.com Yönetici Orta Kaan Karayal da erken rezervasyonda sat lan oda say s nda art fl oldu una iflaret ederek, Bizim araflt rmam za göre, flu ana kadar Türkiye de toplam 400 bin misafir erken rezervasyon kampanyas ndan faydaland. Genel olarak bak ld nda may s-haziran aylar nda doluluk oranlar yükseldi, temmuz-a ustos için ise halen rezervasyonlar devam ediyor. Erken rezervasyonlardaki oda sat fllar na bak ld nda Belek ve Kemer bölgesine olan talepte geçti imiz seneye göre ciddi art fl var bilgisini verdi yaz nda d fl pazarda Türkiye ye olan talepte patlama yaflan yor - Mart sonu itibariyle geride kalan 4 ay içinde, geçti imiz y l n ayn döneminde göre erken rezervasyonda yüzde 30 art fl yafland n dile getiren Karayal, flunlar kaydetti: fiu anda erken rezervasyonun 5. dönemi devam ediyor. May s ay sonunda erken rezervasyon kampanyalar bitecek. Bu nedenle hala rezervasyonunu yapt rmam fl misafirlerimiz varsa indirimli kampanyalar bitmeden rezervasyonlar n yapmalar n tavsiye ediyoruz. Bu y l yabanc turist talebi geçen seneye göre çok daha fazla, bu nedenle iç turizme ayr lan yatak say lar n n da bir miktar düfltü ünü söyleyebiliriz yaz nda d fl pazarda Türkiye ye olan talepte patlama yaflan yor. Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek ise aral k ay nda bafllayan erken rezervasyon kampanyas nda mart sonu itibariyle geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 35 lik art fl yafland n kaydetti. (AA)

5 20 May s 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yurdumuzun kuzeyindeki deniz. 2. Sözlerinin tamam müzikli bir tür sahne gösterisi. Nezir. 3. Avrupa da papal kla yönetilen küçük bir ülke. Kabaca evet. 4. Bir renk. Keten dövmeye yarayan tokmak. 5. iri taneli bezelye. Mesafe. 6. TANJU ( Rahmetli olmufl ses sanatç m z ). -.. ZORLU ( Karikatür ustam z ). 7. Cehennem bekçisi. 8. Soyundan gelinen kimse. lave. Olumsuzluk anlatan önek. 9. Kesici bir araç. Sipersiz bafll k. 10. Bal yapan böcek. Kay nbirader. Piflirilerek yap lan yemek. 11. lgi eki. Is yay m, konveksiyon. 12. Kiloamperin simgesi. Sayg nl k, prestij. 13. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. 14. Binek hayvan. Onarma. 15. zmir ilinin bir ilçesi. 16. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. nsan vücudunun d fl yüzü. 17. çinde kat bir madde erimifl olan s v. Rusçada evet. 18. Güzel sanat. Sodyumun simgesi. Hatay ilinde bir ova. 19. Yi itlik, kahramanl k. Bir nota. 20. Yapma, etme. Belirti, niflan, iz. Yukar dan afla ya: 1. Burçlardan biri. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. Karadeniz yelkenlisi. Fütüvvet fleyhi. 2. Gürbüz kundak çocu u. Tanr ya ulaflma yollar ndan her biri. Bir fleyi anlamak veya ö renmek için duyulan istek. 3. Kabul etmeyerek geri çevirme. Taneleri iri, flekeri bol, çekirdekli bir üzüm türü. Utanma, utanç duyma. Bafl, kumandan, amir. Arapçada su. 4. Yiyece i ortaklafla sa lanan toplant. Gümüfl bal. 5. Düzenli iflleyen. Semiz, semirtilmifl. Bir devletin temel yasas. 6. Bir hesap gere ince henüz al nmam fl para. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. Bir organ m z. 7. Emile Zola n n ünlü bir roman. Lahza. Çok hofla giden kimse. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. 8. Bayram. Ar t lm fl, inceltilmifl. Oluflan, meydana gelen. 9. Gere inde kullan lmak için saklanan tah l. Bulmaya çal flmak. Han m arkadafl. 10. Yanl fll kla, bilmeden. Hayat arkadafl. Para, akçe. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Konuk, Türkiye 19. Uluslararas Petrol ve Do algaz Kongre ve Sergisi de yapt konuflmada, enerjinin öneminin her geçen gün artt n, bu alandaki yat r mla mevcut kaynaklar n verimli kullan m için teknolojik aray fllar n sürdü ünü söyledi. Mehmet Konuk, enerji ihtiyac n n karfl lanmas nda petrol ve do algaz önemini korurken enerjiyi yo un tüketen ülkelerde d fla ba ml azaltmak üzere kömür, hidrolik kapasite, yenilenebilir enerji kaynaklar için yeni kaynaklara yönelimin h z kazand n anlatt y l verilerine göre dünya ispatlanm fl do algaz rezervinin 208 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise 1,6 trilyon varil olarak tahmin edildi ini belirten Konuk, dünya enerji piyasas verilerine bak ld nda 2011 de tüketilen toplam enerjinin yüzde 32 sinin do algaz, yüzde 29 unun kömür, yüzde 27 sinin petrolden sa land na iflaret etti. Konuk, 2030 y l nda do algaz, petrol ve kömürün en önemli enerji 20 May s 2013 Mufl Ovas ilk kez çilekle tan flt MUfi - G da, Tar m ve Hayvanc - l k Bakanl n n kad n çiftçilere yönelik bafllatt proje kapsam nda, kad nlar Mufl Ovas na çilek ekti. Türkiye nin önemli tar m merkezlerinden biri olan Mufl Ovas, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n kad n çiftçilere yönelik bafllatt proje kapsam nda çilekle tan flt. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü fiükrü K l ço lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Mufl Ovas nda kad nlara yönelik Köyde Çilek Yetifltiricili i projesini uygulad klar n belirterek, 11 kad n çiftçinin ilk kez deneme amaçl çilek ekimine bafllad - n söyledi. lk etapta 8 dönümlük alana çilek ekimi yap ld n anlatan K l ço lu, projeye kat lan kad n çiftçilerin, uzmanlar taraf ndan bilgilendirildikten sonra ekimin gerçekleflti ini ifade etti. K l ço lu, damlama sistemi uygulay p modern, kaliteli ve organik çilekler yetifltirmeyi hedeflediklerine de inerek, Hasköy ilçesi, K rköy ve Sungu beldeleri ile merkeze ba l Çö ürlü köyünde belirledi imiz 8 dönümlük alanda ekime bafllad k dedi. Bu y lki ekimlerin ard ndan gelecek y llarda kentte önemli miktarda çilek üretimi yap laca n vurgulayan K l ço lu, flöyle konufltu: Çiftçinin bu yöndeki faaliyetlerini devam ettirmek amac yla bu çileklerden reçel yap m n da sa layaca z. Bu konuda da çiftçilerimizin yan nda olaca z. Kad n çiftçilerin ifl gücünü, rantabl flekilde kullanamaya ve ekonomiye katmaya çal flaca z. Amac - m z ileri ki dönemlerde Mufl Ovas nda alternatif ürünler yetifltirerek kent ekonomisini canland rmak ve yöre insan n n ifl gücünü de erlendirmek. Dolays yla çilekle bafllayan bu üretim, di er alternatif ürünlerle devam edecek. Çö ürlü köyünde çilek ekimi yapan kad nlardan Canan Özmen de kendilerine sunulan imkanlar en iyi flekilde de erlendirmeye çal flt klar n bildirerek, Çok say da alternatif ürün çal flmas yapm flt k. Bu kez çilek ekiminde bize yard mc oldular ve flimdi çilek ekiyoruz. Kurum mühendisleri taraf ndan ekimin nas l yap laca yönünde seminerler verildi. Önümüzdeki dönemde bunu daha genifl bir alana yaymak istiyoruz diye konufltu. (AA) BOTAfi tan özel söktöre do algaz ça r s BOTAfi Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Konuk, Türkiye nin önümüzdeki 10 y l içinde do algaz talep art fl trendinin bu flekilde devam etmesi halinde y ll k do algaz tüketiminin 60 milyar metreküpü aflaca n belirterek, özel sektörün arz güvenli i aç s ndan yer alt depolama projelerinde yer almas gerekti ini bildirdi. kaynaklar olmas beklense de ortalama y ll k yüzde 7,6 büyüme ile yenilenebilir enerji ve yüzde 2,6 büyüme ile nükleer enerjinin pay n art raca n belirterek, fosil enerji kaynaklar içerisinde do algaz n yüzde 2 lik ortalama büyüme ile en fazla kullan lan enerji kayna olma özelli ini koruyaca n dile getirdi. Do algaz n 2011 y l nda 3,2 trilyon metreküp olan dünya tüketiminin 2030 da yaklafl k 4,7 trilyon metreküpe ulaflmas n n beklendi ine iflaret eden Konuk, flöyle konufltu: Son y llarda konvansiyonel ve daha da önemlisi baflta kayagaz olmak üzere konvansiyonel olmayan do algaz n üretim teknolojisinde sa lanan geliflmeler dünya do algaz sektörünün görüntüsünü tamamen de ifltirmifltir. Günümüz flartlar nda dünyan n en fazla do algaz üreten ve tüketen ülkesi konusuna gelen ABD nin kayagaz üretiminde sa lad art fl ile 2017 y l itibariyle do algazda ithalatç konumundan ihracatç konumuna geçmesi beklenmektedir. Bu da dünya do algaz piyasas n yönlendirecek temel unsurlardan birini oluflturmaktad r. Mehmet Konuk, Türkiye de son 10 y lda do algaz alan nda önemli geliflmeler kaydedildi ini ifade ederek, bir yandan do algaz kullan m n n yang nlaflt r lmas için iletim hatlar yap l rken, di er yandan piyasan n serbestlefltirilip yeni oyunculara aç ld n söyledi. Bu dönemde yaklafl k 8 bin kilometre ilave iletim hatt yla do algaz n ulaflt il say s n n 72 ye, do algaz kullan m n n da 2.6 kat artarak 17.6 milyar metreküpten 46 milyar metreküpe ulaflt n bildiren Konuk, özel sektörün ticari piyasa pay n n da yüzde 20 yi aflt n ifade etti. Konuk, do algaz ihtiyac n n yüzde 98 nin ithal edildi i Türkiye de arz güvenli ini sa lamada depolaman n öneminin gittikçe art n dile getirdi. Depolama kapasitesinin art r lmas için yeni yat r mlar gerekti ini vurgulayan Konuk, flunlar kaydetti: TPAO hali haz rda 2,6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip. BOTAfi projesi olarak da Tuz Gölü yer alt depolama tesisi infla çal flmalar devam etmektedir. Türkiye nin önümüzdeki 10 y l içinde do algaz talep art fl trendinin bu flekilde devam etmesi halinde y ll k do algaz tüketimi 60 milyar metreküpü aflacakt r. Do algaz ithalatç s ülkeler için arz güvenli i ve kaynak çeflitlili i büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde gaz ticaretinde rol alan özel sektör oyuncular n n ayn zamanda arz güvenli ine de katk sa lay c roller üstlenmeleri ve yer alt depolama projelerinde yer almalar, di er bir deyiflle nimetten yararlan rken külfeti de paylaflmalar piyasa istikrar aç s ndan gereklidir. Enerji piyasas günümüzde arz kaynaklar n çeflitlendirirken sadece maliyeti de il, kesintisiz ve güvenli bir biçimde iletmeyi de ön planda tutmaktad r. Do u-bat ve kuzey-güney enerji koridoru merkezinde yer alan Türkiye nin stratejik aç dan önemli rol üstlendi ini anlatan Konuk, Türkiye nin de rol ald uluslararas projelere iliflkin bilgi verdi. (AA)

7 20 May s 2013 Ekonomi YARIN TPAO rekabete haz r Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Vekili Besim fiiflman, Sadece Türkiye de de il, bölgede ve dünyan n di er yerlerinde çok daha agresif bir Türkiye Petrolleri göreceksiniz dedi. ANKARA - fiiflman, Türkiye 19. Uluslararas Petrol ve Do algaz Kongre ve Sergisi de yapt konuflmada, Türk Petrol Yasa Tasar s na iliflkin elefltirileri yan tlad. Bir petrol kanunu yap lmas na fliddetle ihtiyaç oldu unu vurgulayan fiiflman, Tart fl ld, hepimizin itirazlar oldu. Hala kalbimizin çok rahat olmad noktalar var ama sonuç itibariyle bir petrol kanununa ihtiyaç var. Bunun vücuda getirilmesi gerekiyor ve bunun için çal fl l yor diye konufltu. Millilik konusunda çok elefltiri yap ld n ifade eden fiiflman, bugün tasar da TPAO ad n n yer almamas - n n kendisini rahats z etmedi ini belirtti. fiiflman, Karada üretimin yüzde 35, denizde yüzde 45 inin ülke menfaatlerine kullan m söz konusuydu, bugün zaten Bakanlar Kurulu na bu yetki veriliyor. Bakanlar Kurulu ola anüstü hallerde istedi i karar alma hakk na sahip dedi. Di er yandan, 18 ruhsat bölgesinden TPAO nun 12, di er flirketlerin 8 ruhsat alma hakk bulundu unu anlatan fiiflman, buna karfl n flirketlerin yan flirketler arac l yla istedikleri kadar ruhsat alabildiklerine iflaret etti. fiiflman, yeni kanunla herkesin istedi i kadar ruhsat alabilece ini ifade STANBUL - Uluslararas Enerji Ajans Baflekonomisti Fatih Birol, nükleer enerjinin Türkiye nin enerjide bir kaç ülkeye ba ml olmas n azaltaca n belirterek, Nükleer enerji Türk ekonomisi için migren haline gelen cari aç k konusunda ciddi bir çözüm olacak dedi. AA muhabirine nükleer santralin Türkiye için önemi hakk nda bilgi veren Birol, Türkiye nin enerji konusunda de iflik alternatifleri de erlendirmesi gerekti ini söyledi. Türkiye için en önemli alternatiflerden birinin nükleer enerji oldu una dikkati çeken Birol, O yüzden hükümetin nükleer enerji konusunda Japonya ve Fransa ile att ad mlar n tarihi bir ad m oldu unu düflünüyorum. Bunlar sadece enerji sektörü için de il, ekonomik ve siyasi anlamada da çok önemli ad mlar diye konufltu. Birol, nükleer enerji konusunda al nan kararlar n de erinin ileride daha iyi anlafl laca n ifade ederek, Nükleer enerji ile ilgili at lan ad mlar Türkiye nin ekonomik tarihinde bir devrim teflkil edecek dedi. Do u Akdeniz de önemli petrol ve do al gaz rezervleri bulundu unu vurgulayan Birol, Bu rezervlerin bütün ülkeler taraf ndan en bar flç ve bölgesel güvenlik arz na katk sa layacak flekilde kullan lmas gerekti ini belirtti. Birol, her ülkede nükleere yönelik ederek, Rekabetçi bir ortam olacak. Bunda bizi rahats z eden bir fley göremiyorum diye konufltu. Memleket sat l yor gibi hava yarat lmas n do ru bulmad n belirten fiiflman, flunlar kaydetti: Neden olmayan bir fleyin kavgas n yapt m z anlam yorum. fiu petrolü bir bulal m, üretelim. Bu ülke o kadar aciz de il. Kazakistan n vergileri nas l revize etti ini, menfaatlerini nas l korudu unu hep birlikte görüyoruz. Biz yapmaktan aciz bir ülke de iliz ki. Bizim h zla yat r ma ve potansiyeli ortaya ç karmaya ihtiyac - m z var, bu gerçekten kaçamay z. Bu insanlar yat r m yapmak için gelirlerse biz bu ifli baflar r z. Bir sondaj 250 milyon dolar, kim verecek bu paray? Ortada hiçbir fley yok. Ortak olacaks n z. Biri gelecek sizinle çal flacak ki ortaya bir ürün koyabilesiniz. Kanun tasar s n n bürokrasiyi azaltt n ifade eden fiiflman, yüzde 2 lik teminat n önemli oldu unu, bunun milyon dolarl k yat r m zorunlu k ld n belirtti. Genel anlam yla bak ld nda tasar da rahats z edici, s k nt ç kar c bir fley olmad n dile getiren fiiflman, uygulamada ç kabilecek s k nt - lar n da revize edilebilece ini vurgulad. Tasar ya iliflkin elefltirilerini de gündeme getiren fiiflman, flöyle konufltu: Yerli yat r mc n n biraz daha korunmas gerekirdi. Kur fark konusunda yabanc yat r mc korunuyor ama yerli yat r mc bu noktada biraz ma dur. Bunun giderilmesi laz m. TPAO nun mevcut keflifleri korunuyor müzayedeye ç k lmayacak ama bundan sonraki kefliflerinin de korunmas laz m. Yapaca m kefliflere iliflkin haklar m n da korunmaya devam etmesi laz m. Benim üretim yapt m hiçbir saham n müzayedeye ç kmamas laz m. TPAO nun kanun tasar s n n getirdi i rekabet ortam na uygun hareket edebilir hale getirilmesi gerekti ini vurgulayan fiiflman, TPAO nun 7 mevcut denetim sistemi ve Kamu hale Kurumu ile yürümesinin zor oldu unu söyledi. fiiflman, flöyle devam etti: steyen gelsin biz rekabete haz - r z. 5 bin çal flan var TPAO nun, flu anda yurt d fl nda master yapan 300 e yak n ö rencisi var. nsan kayna, teknolojik altyap noktas nda s k nt m z yok. 1-2 hukuki düzenlemeyle önümüz aç ld ktan sonra rekabet noktas nda hiç kimseden çekinmiyoruz. Herkesle Türkiye de de baflka yerde de bafla ç kabiliriz. TPAO aç s ndan bak ld nda kendilerini biraz revize etmeleri gerekti ini dile getiren fiiflman, devletin 10 y ld r önemli yat r m imkanlar sa land n, geçen sene ayr lan kayna n 1 milyar dolar buldu unu bildirdi. fiiflman, flunlar kaydetti: Karfl l n biz ne kadar verebildik bunu da sorgulamam z laz m. Bütün bu süreci de sorgulayarak önümüzdeki 10 y l ve sonras için güçlü, ölçülebilir ve sa lam bir yol haritas ç kartmaya çal fl yoruz. nflallah birkaç ay içerisinde bu durum netleflecek ve sadece Türkiye de de il, bölgede ve dünyan n di er yerlerinde çok daha agresif bir Türkiye Petrolleri göreceksiniz. (AA) Cari aç n çaresi nükleer enerji olumsuz bak fl aç s oldu unu belirterek, bu bak fl aç s n n Amerika dan Japonya ya kadar bir çok ülkede söz konusu oldu unu kaydetti. Türkiye de nükleer enerjinin uluslararas güvenlik standartlar na uygun olarak ve emniyetli bir flekilde kullan laca - n düflündü ünü belirten Birol, nükleer enerjinin Türkiye nin di er ülkelerle ekonomik rekabeti aç s ndan da son derece önemli oldu unu söyledi. Birol, nükleer santrallerin elektrik fiyatlar na direkt bir katk s olaca na vurgu yaparak, Türkiye nin karbondioksit emisyonunun azalmas konusunda da önemli arts olacak. Türkiye nin enerjide bir kaç ülkeye ba ml olmas n azaltacak. Daha da önemlisi Türk ekonomisi için önemli bir migren haline gelen cari aç k konusunda ciddi bir çözüm olacak diye konufltu. Türkiye de ki kaya gaz rezervlerine de de inen Fatih Birol, kaya gaz - n n çok yeni bir konu oldu unu belirterek, Türkiye de oldu u gibi gerek Amerika gerekse Çin de bu gaz n rezervleriyle ilgili çok net bir rakam söylemenin mümkün olmad n belirtti. Kaya gaz n n Türkiye deki rezervi konusunda çok spekülasyon ya ld - n belirten Birol, Bu konuda her kesin bir rakam var ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n rakamlar n n dikkate al nmas gerekti- ine inan yorum dedi. (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı