10 bin kad n, polis korumas alt nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 bin kad n, polis korumas alt nda"
  • Su Arat
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad gerekçesiyle polis korumas na al nan kad nlar n say s 11 bin 478'e ulaflt. Polis korumas na al nan kad nlar n yaflad yer s ralamas nda Adana birinci, zmir ikinci, Kayseri üçüncü oldu. S.16 da Engelleri "zincirle" k rd... HABER 16 DE Huzurevi, "çocuklara yük olmamak için" seçiliyor... HABER 18 DE HABER 18 DE ALTINDA LILAR KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ Ö REND HABER 15 DE BAfiKAN LOKMAN ERTÜRK TEN, ANLAMLI Z YARET HABER 17 DE E T MDEK BAfiARISI LE HAYATA TUTUNUYOR HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin Esra Erol yine karakolluk oldu STANBUL - Sunucu Esra Ersoy, trafik denetimi yapan polise mukavemet etti i iddias yla gözalt na al nd. Befliktafl meydanda trafik uygulamas yapan polis ekipleri, 29 yafl ndaki Ersoy u, 34 SHE 30 plakal otomobiliyle seyir halindeyken cep telefonuyla konufltu u gerekçesiyle durdurdu. Ersoy un evrak n inceleyen ekipler, ruhsata göre lacivert olmas gereken otomobilin pembe renkte oldu unu belirterek, arac n trafikten men edilece ini bildirdi. Görgü flahidinin iddias na göre, Ersoy un kendisini araca kilitledi i s rada polis memurunun kolu cama s k flt. Otomobille uzaklaflmaya çal flan Ersoy un, yo un trafik nedeniyle ilerleyemedi i ve araçtan inerek tartaklad polise hakarette bulundu u öne sürüldü. Polisin gömle ini y rtarak, telsiz kablosuna zarar verdi i ileri sürülen Ersoy, gözalt na al n p, Befliktafl lçe Emniyet Müdürlü ü ne götürüldü. Görevli polis ile birbirlerinden karfl l kl flikayetçi olduklar ö renilen Ersoy hakk nda, kardefli Ceyda Ersoy un ehliyetini kullanmak, otomobilin rengini de ifltirmek ve görevli memura mukavemet suçlar ndan ifllem yap ld kaydedildi. Sunucu Ersoy un da polisin kendisini darp etti ini öne sürdü ü ö renildi. Ersoy ayr ca, kendisini araca kilitledi i s rada cep telefonuyla çekti i foto raf n Twitter hesab ndan takipçileriyle paylaflt. Sunucu Ceyda-Esra Ersoy kardefller, 2011 de görevli memura hakaret ve basit yaralama suçlar ndan yarg lanm fllard. Ayr ca, geçen y l 6 Haziran da TEM Otoyolu Akflemsettin Viyadü ü üzerinde trafik kontrolü yapan polis ekipleri, Ersoy kardefllerin arac n trafikten men etmifl, Esra Ersoy un da ehliyetine el konulmufltu. Bunun üzerine araçlar yla polis otosuna çarpt klar ve kap s na hasar verdikleri iddia edilen Ersoy kardefller, polise mukavemet ten gözalt na al narak, polis merkezine götürülmüfltü. (AA) 20 May s 2013 Türkan fioray, Çayda Ç ra oynad ELAZI - 6. Uluslararas Çayda Ç ra Film ve Sanat Festivali kapsam nda Elaz a gelen sinema sanatç s Türkan fioray, kente özgü halk oyunu Çayda Ç ra oynad. Harput taki tarihi alanlar gezen fioray, ard ndan Harput Hünkar Kona nda kendisi için düzenlenen programa kat ld. Geleneksel k yafet Bindall giyen fioray, Elaz Halk E itim Merkezi nin halk oyunlar ekibince Çayda Ç ra oyunuyla karfl land. fioray da bir süre halk oyunlar ekibine efllik ederek, Çayda Ç ra oynad. Daha sonra gazetecilere aç klamalarda bulunan fioray, Türk Sinemas n nas l de erlendirdi inin sorulmas üzerine, toplumun de iflmesi gibi sineman n da dilinin, anlat m n n de iflti ini söyledi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Bir Gevrek, Bir Boyoz, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, ntikam Benim, Llanetli Kan, El-Cin, Selam Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Eksik Sayfalar, Koda Ad : Olympus, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, (Q)üfür, Suç Orta, Geçit Yok, Crood'lar, Korkunç Bir Film 5, Gazeteci Çocuk, Oblivion, Selam Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Pas ve Kemik, Max Maceralar : Dinoterra, Oblivion, Selam Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Gitme Baba, Iron Man 3, Zoraki kili, ntikam Benim, Oblivion, Hükümet Kad n Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Zoraki kili, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, Ac Reçete, Oblivion Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Eksik Sayfalar, Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Muhalif Baflkan, Crood'lar, Oblivion, El-Cin, Selam, Hükümet Kad n Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Eksik Sayfalar, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, ntikam Benim, Oblivion, El- Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Zoraki kili, El-Cin, Hükümet Kad n Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Kod Ad : Olympus, Gitme Baba, Eksik Sayfalar, Zoraki kili, Iron Man 3, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, Bir Hikayem Var, Crood'lar, El-Cin

3 20 May s 2013 ANTALYA - Süleyman Elçin - Suriye deki iç savafl nedeniyle ailesiyle Türkiye ye gelen Fanconi anemisi hastas 8 yafl ndaki Suriyeli Ammar a, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n talimat yla Antalya da ilik nakli yap ld. Suriye nin dlib kentinde yaflayan Yasir-Zeynep Abdo çifti, 8 yafl ndaki Fanconi anemisi hastas o lu Ammar Abdo ve di er 3 çocu uyla ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Türkiye ye s nd. Hatay Alt nözü ndeki çad r kente yerleflen Yasir Abdo ve ailesi, Alt nözü Kaymakaml na baflvurarak o lunun tedavisi için yard m istedi. Kaymakaml n yard m ile çiflleri Bakanl ndan geçici ikamet izni alarak çad r kentten ailesiyle ayr lan baba Abdo, o lunun tedavisini yapt rmak için Antalya ya yerleflti. Antalya daki otellerde iflçi olarak çal flmaya bafllayan Baba Abdo, kanser o lunu da tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada yap lan kontrolde küçük çocu un yaflamas için ilik H CR RUM msak : kindi : Yaflam 10 Recep 7 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Suriyeli Ammar a Erdo an sahip ç kt nakli yap lmas gerekti i belirtildi. Hastanede yap lan testlerde küçük çocu a, 11 yafl ndaki ablas Fatma Abdo dan ilik nakli yap labilece i belirlendi. Bu dönemde Türkiye nin ilk yüz nakli yap lan U ur Acar ziyaret için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriyeli aileyi fark etti. Aile bir süre sohbet eden ve nakil için maddi yard ma ihtiyaçlar oldu unu ö renen Baflbakan Erdo an, gerekli paran n karfl lanmas için talimat verdi. Baflbakan Erdo an n talimat yla ameliyat masraflar karfl lanarak küçük Ammar, Medical Park Antalya Hastanesinde ameliyat edildi. Abla Fatma Abdo dan al nan ili in nakledildi i küçük Ammar, sa l na kavufltu. Art k yafl tlar gibi rahatça soka a ç kabilen, kardeflleriyle oynayabilen küçük Ammar, Türkçe, Türk halk n ve Türkiye yi çok sevdi ini söyledi. Galatasaray taraftar olan küçük Ammar n hayali ise Galatasaray n bir maç n izlemek. Türkiye art k bizim vatan m z - Ailesiyle Antalya da kiralad klar evde kalan baba Abdo, AA muhabirine, Suriye deki savafltan çocuklar n ve eflini korumak için Türkiye ye s nd klar n anlatt. O lunun Türkiye ye yolculuk s ras nda zorluklar yaflad n, bu nedenle sürekli kan kustu unu belirten Abdo, hastal n n bu nedenle h zla ilerledi ini dile getirdi. Türk halk na gösterdikleri ilgi ve yard mseverlikten dolay teflekkür eden Abdo, flöyle konufltu: Bize Türk halk ve Türk hükümeti sahip ç kt. Baflbakan Erdo an o lumun hayat n kurtard. Hayat m z ona borçluyuz. Suriye de, Baba iyi olursa çocuklar da iyi olur fleklinde bir söz vard r. Baflbakan Erdo an yard msever oldu u için Türk halk da çok yard msever. Burada hiç yabanc l k çekmiyoruz. Türkiye art k bizim vatan m z. Bize oturma izni verirlerse ömrümüzü burada sürdürmek isteriz. Çocuklar m n burada okumas n istiyorum. (AA) Mersin'de uyuflturucu ve sahte kimlik operasyonunda 3 kifli tutukland MERS N - Mersin'de uyuflturucu ticareti yapt klar ve sahte kimlik düzenledikleri iddia edilen 3 kifli tutukland. Bir ihbar de erlendiren polis, uyuflturucu madde satt iddia edilen ve hakk nda çeflitli mahkemelerce yakalama karar bulunan G.O.'yu bir evde N.O, N.A, S.O. ve G.O. adl flüpheli kad nlarla birlikte yakalad. Ekiplerin evde yapt aramada 670 gram kubar esrar ile suçtan elde edildi i de erlendirilen bin 910 lira ele geçirildi. Ayr ca zanl lar n kendilerine ait kimlik kartlar üzerinde oynama yapt klar, vatandafll k numaras, resim ve di er bilgilerinin farkl oldu u tespit edildi. fiüphelilerden S.O.'nun "Birden fazla kifli taraf ndan birlikte ya ma, h rs zl k ve doland r c l k" suçundan 8, G.O.'nun ise ayn suçlardan 9 ayr yakalama emriyle arand klar belirlendi. Zanl lardan N.A. ve N.O., al nan ilk ifadelerinin ard ndan cumhuriyet baflsavc l n n talimat yla serbest b rak ld. (CHA) Dikili Körfezi Bademli aç klar nda 48 yasa d fl göçmen kurtar ld ANKARA - Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan aç klamada, Dikili Körfezi, Bademli aç klar nda lastik bot içinde, 29 Burma, 16 Afgan, 2 ran ve 1 Sri Lanka uyruklu oldu unu beyan eden toplam 48 yasa d fl göçmenin kurtar ld bildirildi. Genelkurmay Baflkanl n n internet sitesinde yer alan güncel duyurular bölümünde, Türk Silahl Kuvvetlerinden Haberler bafll alt nda aç klamalara yer verildi. Hava Sahas n n Esnek Kullan m konusunda bafllat lan çal flman n, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl koordinatörlü ünde devam etti i belirtilen aç klamada, çal flman n bir an önce sonuçland r lmas amac yla Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan gerekli katk sa land bildirildi. Aç klamada, Hava Sahas n n Esnek Kullan m çal flmalar n n sonuçland r lmas yla, Türk hava sahas n n daha etkin ve daha esnek flekilde kullan lmas, sivil havac l k hizmetlerinin kalitesinin artt r lmas, yak t ve zaman tasarrufu sa lanarak ülke ekonomisine katk sa lanmas ve atmosferdeki karbondioksit sal n m n n azalt lmas n n mümkün olaca kaydedildi. -48 yasa d fl göçmen kurtar ld - Bir baflka haberle ilgili yap lan aç klamaya göre, Deniz ve ç Sular Düzenleme Genel Müdürlü ü, Dikili Körfezi, Bademli aç klar nda 30 Nisan 2013 te, içerisinde bir grup yasa d fl göçmen bulunan lastik botun sürüklendi ini Sahil Güvenlik Komutanl na bildirdi. Lastik bot içinde, saat te 29 Burma, 16 Afgan, 2 ran ve 1 Sri Lanka uyruklu oldu unu beyan eden toplam 48 yasa d fl göçmen kurtar ld. -DAK Tatbikat - nternet sitesinde yer alan di er haberlere göre de Türkiye-Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Özel Kuvvet ve Do al Afet Arama Kurtarma (DAK) Tatbikat, Türkiye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kat l m yla May s 2013 tarihleri aras nda, Türkiye ev sahipli inde Ankara da yap lacak. ki ülke özel kuvvetleri ve arama kurtarma unsurlar aras nda dostluk, ifl birli i ve birlikte çal flabilirli i gelifltirmeyi, karfl l kl bilgi ve tecrübe paylafl m nda bulunmay amaçlayan tatbikatta, Türkiye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nden birer özel kuvvet ve DAK timi kat lacak. (AA)

4 4 YARIN Bursa da Muhasebe Müzesi aç ld BURSA - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas (SMMMO) taraf ndan Muhasebe Müzesi aç ld. Bursa Akademik Odalar Birli i (BAOB) yerleflkesindeki odan n hizmet binas nda aç lan müzede, y llar önce kullan lan fatura, makbuz, sözleflme gibi belgeler ve defterler bulunuyor. Ayr ca daktilo, hesap makinesi, kalem gibi meslekle ilgili materyallerin de sergilendi i müzede, panalorda muhasebe tarihini anlatan bilgiler yer al yor. Bursa SMMMO Baflkan Mesut Topcu, müzenin aç l fl nda yapt konuflmada, uygarl k tarihi kadar geçmifle sahip muhasebecili in bir müzesi olmas gerekti ini söyledi. Genç muhasebecilere nas l bir mesle e bafllad klar n anlatabilmek amac yla müzeyi kurduklar n belirten Topcu, Ayn zamanda kamuoyunun bu mesle i daha do ru tan mas ve insanl a yapt katk lar ö renmesini amaçl yoruz. Burada 27 akademik meslek örgütü bulunuyor. Her meslek örgütünün böyle bir müze oluflturarak bu binan n bir meslekler müzesi haline gelmesini istiyoruz. Di er odalar n da müze kurmas n teklif ediyoruz, bu yüzden öncülük yapmak istedik diye konufltu. (AA) STANBUL - Eda Topcu - Turizm firmalar n n verilerine göre, yaz aylar için planlanan tatiller için erken rezervasyon sat fllar geçti imiz 4 ayda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde civar nda artarken, mart sonu itibariyle kampanyadan yararlanan kifli say s Türkiye genelinde yaklafl k 400 bine ulaflt. AA muhabirinin, turizm flirketlerinden ald bilgiye göre, bu y l erken rezervasyonda geçti imiz y llara oranla önemli art fl Turizm yaflan yor. Nisan ay itibariyle tatil bölgelerindeki doluluk oran, geçti imiz y l n ayn dönemine göre yükseldi, tercih edilen tatil yerlerinden Belek ve Kemer ilk 2 de yer al yor. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, yurt içi, yurt d fl, kültür ve K br s ürünlerindeki erken rezervasyon kampanyalar nda özellikle yurt içinde yüzde 40 a varan oranlarda art fl oldu unu belirterek, Yurt d fl erken rezervasyonda da çok yo un talepler almaya devam ediyoruz, özellikle sa lad m z sigorta güvenceleri ile art k tüketiciler tatil rezervasyonlar n erken yapt rmay hem al flkanl k haline getiriyor hem de güvenilir buluyor. Kültür turlar nda da erken rezervasyon kampanyam z büyük talep gördü. Yurt d fl ve kültür turlar ndaki erken rezervasyon sat fllar m z yüzde 70ñ80 lerin üzerinde art fl göstermifl durumda diye konufltu. Erkan, yaklafl k 4,5 ayd r devam eden kampanyada, mart sonu itibariyle 130 bine yak n kiflinin rezervasyon yapt rd n anlatarak, may s sonuna kadar bu say n n 210 bin kifliyi geçece ini söyledi. Erken rezervasyonda tercih edilen bölgeler hakk nda bilgi veren Erkan, Yurt içi ve K br s ta en çok talep gören bölgeler Belek, Kemer, Bodrum, Çeflme, Girne, Bafra, Marmaris fleklinde s ralan yor. Yurt d fl nda ise turlar n yar s na yak n 20 May s 2013 Yurt içinde tatilcinin gözdesi Belek ve Kemer KEMER BELEK dolmufl durumda. Özellikle spanya, talya Orta Avrupa, Balkanlar ve BenelüxñParis turlar talep görüyor. Kültür turlar nda Gap ve Ege, AkdenizñKaradeniz turlar erken rezervasyonda yo un talep al yor ifadelerini kulland. - Belek ve Kemer bölgesine olan talepte geçti imiz seneye göre ciddi art fl var - Tatilsepeti.com Yönetici Orta Kaan Karayal da erken rezervasyonda sat lan oda say s nda art fl oldu una iflaret ederek, Bizim araflt rmam za göre, flu ana kadar Türkiye de toplam 400 bin misafir erken rezervasyon kampanyas ndan faydaland. Genel olarak bak ld nda may s-haziran aylar nda doluluk oranlar yükseldi, temmuz-a ustos için ise halen rezervasyonlar devam ediyor. Erken rezervasyonlardaki oda sat fllar na bak ld nda Belek ve Kemer bölgesine olan talepte geçti imiz seneye göre ciddi art fl var bilgisini verdi yaz nda d fl pazarda Türkiye ye olan talepte patlama yaflan yor - Mart sonu itibariyle geride kalan 4 ay içinde, geçti imiz y l n ayn döneminde göre erken rezervasyonda yüzde 30 art fl yafland n dile getiren Karayal, flunlar kaydetti: fiu anda erken rezervasyonun 5. dönemi devam ediyor. May s ay sonunda erken rezervasyon kampanyalar bitecek. Bu nedenle hala rezervasyonunu yapt rmam fl misafirlerimiz varsa indirimli kampanyalar bitmeden rezervasyonlar n yapmalar n tavsiye ediyoruz. Bu y l yabanc turist talebi geçen seneye göre çok daha fazla, bu nedenle iç turizme ayr lan yatak say lar n n da bir miktar düfltü ünü söyleyebiliriz yaz nda d fl pazarda Türkiye ye olan talepte patlama yaflan yor. Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek ise aral k ay nda bafllayan erken rezervasyon kampanyas nda mart sonu itibariyle geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 35 lik art fl yafland n kaydetti. (AA)

5 20 May s 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yurdumuzun kuzeyindeki deniz. 2. Sözlerinin tamam müzikli bir tür sahne gösterisi. Nezir. 3. Avrupa da papal kla yönetilen küçük bir ülke. Kabaca evet. 4. Bir renk. Keten dövmeye yarayan tokmak. 5. iri taneli bezelye. Mesafe. 6. TANJU ( Rahmetli olmufl ses sanatç m z ). -.. ZORLU ( Karikatür ustam z ). 7. Cehennem bekçisi. 8. Soyundan gelinen kimse. lave. Olumsuzluk anlatan önek. 9. Kesici bir araç. Sipersiz bafll k. 10. Bal yapan böcek. Kay nbirader. Piflirilerek yap lan yemek. 11. lgi eki. Is yay m, konveksiyon. 12. Kiloamperin simgesi. Sayg nl k, prestij. 13. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. 14. Binek hayvan. Onarma. 15. zmir ilinin bir ilçesi. 16. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. nsan vücudunun d fl yüzü. 17. çinde kat bir madde erimifl olan s v. Rusçada evet. 18. Güzel sanat. Sodyumun simgesi. Hatay ilinde bir ova. 19. Yi itlik, kahramanl k. Bir nota. 20. Yapma, etme. Belirti, niflan, iz. Yukar dan afla ya: 1. Burçlardan biri. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. Karadeniz yelkenlisi. Fütüvvet fleyhi. 2. Gürbüz kundak çocu u. Tanr ya ulaflma yollar ndan her biri. Bir fleyi anlamak veya ö renmek için duyulan istek. 3. Kabul etmeyerek geri çevirme. Taneleri iri, flekeri bol, çekirdekli bir üzüm türü. Utanma, utanç duyma. Bafl, kumandan, amir. Arapçada su. 4. Yiyece i ortaklafla sa lanan toplant. Gümüfl bal. 5. Düzenli iflleyen. Semiz, semirtilmifl. Bir devletin temel yasas. 6. Bir hesap gere ince henüz al nmam fl para. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. Bir organ m z. 7. Emile Zola n n ünlü bir roman. Lahza. Çok hofla giden kimse. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. 8. Bayram. Ar t lm fl, inceltilmifl. Oluflan, meydana gelen. 9. Gere inde kullan lmak için saklanan tah l. Bulmaya çal flmak. Han m arkadafl. 10. Yanl fll kla, bilmeden. Hayat arkadafl. Para, akçe. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Konuk, Türkiye 19. Uluslararas Petrol ve Do algaz Kongre ve Sergisi de yapt konuflmada, enerjinin öneminin her geçen gün artt n, bu alandaki yat r mla mevcut kaynaklar n verimli kullan m için teknolojik aray fllar n sürdü ünü söyledi. Mehmet Konuk, enerji ihtiyac n n karfl lanmas nda petrol ve do algaz önemini korurken enerjiyi yo un tüketen ülkelerde d fla ba ml azaltmak üzere kömür, hidrolik kapasite, yenilenebilir enerji kaynaklar için yeni kaynaklara yönelimin h z kazand n anlatt y l verilerine göre dünya ispatlanm fl do algaz rezervinin 208 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise 1,6 trilyon varil olarak tahmin edildi ini belirten Konuk, dünya enerji piyasas verilerine bak ld nda 2011 de tüketilen toplam enerjinin yüzde 32 sinin do algaz, yüzde 29 unun kömür, yüzde 27 sinin petrolden sa land na iflaret etti. Konuk, 2030 y l nda do algaz, petrol ve kömürün en önemli enerji 20 May s 2013 Mufl Ovas ilk kez çilekle tan flt MUfi - G da, Tar m ve Hayvanc - l k Bakanl n n kad n çiftçilere yönelik bafllatt proje kapsam nda, kad nlar Mufl Ovas na çilek ekti. Türkiye nin önemli tar m merkezlerinden biri olan Mufl Ovas, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n kad n çiftçilere yönelik bafllatt proje kapsam nda çilekle tan flt. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü fiükrü K l ço lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Mufl Ovas nda kad nlara yönelik Köyde Çilek Yetifltiricili i projesini uygulad klar n belirterek, 11 kad n çiftçinin ilk kez deneme amaçl çilek ekimine bafllad - n söyledi. lk etapta 8 dönümlük alana çilek ekimi yap ld n anlatan K l ço lu, projeye kat lan kad n çiftçilerin, uzmanlar taraf ndan bilgilendirildikten sonra ekimin gerçekleflti ini ifade etti. K l ço lu, damlama sistemi uygulay p modern, kaliteli ve organik çilekler yetifltirmeyi hedeflediklerine de inerek, Hasköy ilçesi, K rköy ve Sungu beldeleri ile merkeze ba l Çö ürlü köyünde belirledi imiz 8 dönümlük alanda ekime bafllad k dedi. Bu y lki ekimlerin ard ndan gelecek y llarda kentte önemli miktarda çilek üretimi yap laca n vurgulayan K l ço lu, flöyle konufltu: Çiftçinin bu yöndeki faaliyetlerini devam ettirmek amac yla bu çileklerden reçel yap m n da sa layaca z. Bu konuda da çiftçilerimizin yan nda olaca z. Kad n çiftçilerin ifl gücünü, rantabl flekilde kullanamaya ve ekonomiye katmaya çal flaca z. Amac - m z ileri ki dönemlerde Mufl Ovas nda alternatif ürünler yetifltirerek kent ekonomisini canland rmak ve yöre insan n n ifl gücünü de erlendirmek. Dolays yla çilekle bafllayan bu üretim, di er alternatif ürünlerle devam edecek. Çö ürlü köyünde çilek ekimi yapan kad nlardan Canan Özmen de kendilerine sunulan imkanlar en iyi flekilde de erlendirmeye çal flt klar n bildirerek, Çok say da alternatif ürün çal flmas yapm flt k. Bu kez çilek ekiminde bize yard mc oldular ve flimdi çilek ekiyoruz. Kurum mühendisleri taraf ndan ekimin nas l yap laca yönünde seminerler verildi. Önümüzdeki dönemde bunu daha genifl bir alana yaymak istiyoruz diye konufltu. (AA) BOTAfi tan özel söktöre do algaz ça r s BOTAfi Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Konuk, Türkiye nin önümüzdeki 10 y l içinde do algaz talep art fl trendinin bu flekilde devam etmesi halinde y ll k do algaz tüketiminin 60 milyar metreküpü aflaca n belirterek, özel sektörün arz güvenli i aç s ndan yer alt depolama projelerinde yer almas gerekti ini bildirdi. kaynaklar olmas beklense de ortalama y ll k yüzde 7,6 büyüme ile yenilenebilir enerji ve yüzde 2,6 büyüme ile nükleer enerjinin pay n art raca n belirterek, fosil enerji kaynaklar içerisinde do algaz n yüzde 2 lik ortalama büyüme ile en fazla kullan lan enerji kayna olma özelli ini koruyaca n dile getirdi. Do algaz n 2011 y l nda 3,2 trilyon metreküp olan dünya tüketiminin 2030 da yaklafl k 4,7 trilyon metreküpe ulaflmas n n beklendi ine iflaret eden Konuk, flöyle konufltu: Son y llarda konvansiyonel ve daha da önemlisi baflta kayagaz olmak üzere konvansiyonel olmayan do algaz n üretim teknolojisinde sa lanan geliflmeler dünya do algaz sektörünün görüntüsünü tamamen de ifltirmifltir. Günümüz flartlar nda dünyan n en fazla do algaz üreten ve tüketen ülkesi konusuna gelen ABD nin kayagaz üretiminde sa lad art fl ile 2017 y l itibariyle do algazda ithalatç konumundan ihracatç konumuna geçmesi beklenmektedir. Bu da dünya do algaz piyasas n yönlendirecek temel unsurlardan birini oluflturmaktad r. Mehmet Konuk, Türkiye de son 10 y lda do algaz alan nda önemli geliflmeler kaydedildi ini ifade ederek, bir yandan do algaz kullan m n n yang nlaflt r lmas için iletim hatlar yap l rken, di er yandan piyasan n serbestlefltirilip yeni oyunculara aç ld n söyledi. Bu dönemde yaklafl k 8 bin kilometre ilave iletim hatt yla do algaz n ulaflt il say s n n 72 ye, do algaz kullan m n n da 2.6 kat artarak 17.6 milyar metreküpten 46 milyar metreküpe ulaflt n bildiren Konuk, özel sektörün ticari piyasa pay n n da yüzde 20 yi aflt n ifade etti. Konuk, do algaz ihtiyac n n yüzde 98 nin ithal edildi i Türkiye de arz güvenli ini sa lamada depolaman n öneminin gittikçe art n dile getirdi. Depolama kapasitesinin art r lmas için yeni yat r mlar gerekti ini vurgulayan Konuk, flunlar kaydetti: TPAO hali haz rda 2,6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip. BOTAfi projesi olarak da Tuz Gölü yer alt depolama tesisi infla çal flmalar devam etmektedir. Türkiye nin önümüzdeki 10 y l içinde do algaz talep art fl trendinin bu flekilde devam etmesi halinde y ll k do algaz tüketimi 60 milyar metreküpü aflacakt r. Do algaz ithalatç s ülkeler için arz güvenli i ve kaynak çeflitlili i büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde gaz ticaretinde rol alan özel sektör oyuncular n n ayn zamanda arz güvenli ine de katk sa lay c roller üstlenmeleri ve yer alt depolama projelerinde yer almalar, di er bir deyiflle nimetten yararlan rken külfeti de paylaflmalar piyasa istikrar aç s ndan gereklidir. Enerji piyasas günümüzde arz kaynaklar n çeflitlendirirken sadece maliyeti de il, kesintisiz ve güvenli bir biçimde iletmeyi de ön planda tutmaktad r. Do u-bat ve kuzey-güney enerji koridoru merkezinde yer alan Türkiye nin stratejik aç dan önemli rol üstlendi ini anlatan Konuk, Türkiye nin de rol ald uluslararas projelere iliflkin bilgi verdi. (AA)

7 20 May s 2013 Ekonomi YARIN TPAO rekabete haz r Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Vekili Besim fiiflman, Sadece Türkiye de de il, bölgede ve dünyan n di er yerlerinde çok daha agresif bir Türkiye Petrolleri göreceksiniz dedi. ANKARA - fiiflman, Türkiye 19. Uluslararas Petrol ve Do algaz Kongre ve Sergisi de yapt konuflmada, Türk Petrol Yasa Tasar s na iliflkin elefltirileri yan tlad. Bir petrol kanunu yap lmas na fliddetle ihtiyaç oldu unu vurgulayan fiiflman, Tart fl ld, hepimizin itirazlar oldu. Hala kalbimizin çok rahat olmad noktalar var ama sonuç itibariyle bir petrol kanununa ihtiyaç var. Bunun vücuda getirilmesi gerekiyor ve bunun için çal fl l yor diye konufltu. Millilik konusunda çok elefltiri yap ld n ifade eden fiiflman, bugün tasar da TPAO ad n n yer almamas - n n kendisini rahats z etmedi ini belirtti. fiiflman, Karada üretimin yüzde 35, denizde yüzde 45 inin ülke menfaatlerine kullan m söz konusuydu, bugün zaten Bakanlar Kurulu na bu yetki veriliyor. Bakanlar Kurulu ola anüstü hallerde istedi i karar alma hakk na sahip dedi. Di er yandan, 18 ruhsat bölgesinden TPAO nun 12, di er flirketlerin 8 ruhsat alma hakk bulundu unu anlatan fiiflman, buna karfl n flirketlerin yan flirketler arac l yla istedikleri kadar ruhsat alabildiklerine iflaret etti. fiiflman, yeni kanunla herkesin istedi i kadar ruhsat alabilece ini ifade STANBUL - Uluslararas Enerji Ajans Baflekonomisti Fatih Birol, nükleer enerjinin Türkiye nin enerjide bir kaç ülkeye ba ml olmas n azaltaca n belirterek, Nükleer enerji Türk ekonomisi için migren haline gelen cari aç k konusunda ciddi bir çözüm olacak dedi. AA muhabirine nükleer santralin Türkiye için önemi hakk nda bilgi veren Birol, Türkiye nin enerji konusunda de iflik alternatifleri de erlendirmesi gerekti ini söyledi. Türkiye için en önemli alternatiflerden birinin nükleer enerji oldu una dikkati çeken Birol, O yüzden hükümetin nükleer enerji konusunda Japonya ve Fransa ile att ad mlar n tarihi bir ad m oldu unu düflünüyorum. Bunlar sadece enerji sektörü için de il, ekonomik ve siyasi anlamada da çok önemli ad mlar diye konufltu. Birol, nükleer enerji konusunda al nan kararlar n de erinin ileride daha iyi anlafl laca n ifade ederek, Nükleer enerji ile ilgili at lan ad mlar Türkiye nin ekonomik tarihinde bir devrim teflkil edecek dedi. Do u Akdeniz de önemli petrol ve do al gaz rezervleri bulundu unu vurgulayan Birol, Bu rezervlerin bütün ülkeler taraf ndan en bar flç ve bölgesel güvenlik arz na katk sa layacak flekilde kullan lmas gerekti ini belirtti. Birol, her ülkede nükleere yönelik ederek, Rekabetçi bir ortam olacak. Bunda bizi rahats z eden bir fley göremiyorum diye konufltu. Memleket sat l yor gibi hava yarat lmas n do ru bulmad n belirten fiiflman, flunlar kaydetti: Neden olmayan bir fleyin kavgas n yapt m z anlam yorum. fiu petrolü bir bulal m, üretelim. Bu ülke o kadar aciz de il. Kazakistan n vergileri nas l revize etti ini, menfaatlerini nas l korudu unu hep birlikte görüyoruz. Biz yapmaktan aciz bir ülke de iliz ki. Bizim h zla yat r ma ve potansiyeli ortaya ç karmaya ihtiyac - m z var, bu gerçekten kaçamay z. Bu insanlar yat r m yapmak için gelirlerse biz bu ifli baflar r z. Bir sondaj 250 milyon dolar, kim verecek bu paray? Ortada hiçbir fley yok. Ortak olacaks n z. Biri gelecek sizinle çal flacak ki ortaya bir ürün koyabilesiniz. Kanun tasar s n n bürokrasiyi azaltt n ifade eden fiiflman, yüzde 2 lik teminat n önemli oldu unu, bunun milyon dolarl k yat r m zorunlu k ld n belirtti. Genel anlam yla bak ld nda tasar da rahats z edici, s k nt ç kar c bir fley olmad n dile getiren fiiflman, uygulamada ç kabilecek s k nt - lar n da revize edilebilece ini vurgulad. Tasar ya iliflkin elefltirilerini de gündeme getiren fiiflman, flöyle konufltu: Yerli yat r mc n n biraz daha korunmas gerekirdi. Kur fark konusunda yabanc yat r mc korunuyor ama yerli yat r mc bu noktada biraz ma dur. Bunun giderilmesi laz m. TPAO nun mevcut keflifleri korunuyor müzayedeye ç k lmayacak ama bundan sonraki kefliflerinin de korunmas laz m. Yapaca m kefliflere iliflkin haklar m n da korunmaya devam etmesi laz m. Benim üretim yapt m hiçbir saham n müzayedeye ç kmamas laz m. TPAO nun kanun tasar s n n getirdi i rekabet ortam na uygun hareket edebilir hale getirilmesi gerekti ini vurgulayan fiiflman, TPAO nun 7 mevcut denetim sistemi ve Kamu hale Kurumu ile yürümesinin zor oldu unu söyledi. fiiflman, flöyle devam etti: steyen gelsin biz rekabete haz - r z. 5 bin çal flan var TPAO nun, flu anda yurt d fl nda master yapan 300 e yak n ö rencisi var. nsan kayna, teknolojik altyap noktas nda s k nt m z yok. 1-2 hukuki düzenlemeyle önümüz aç ld ktan sonra rekabet noktas nda hiç kimseden çekinmiyoruz. Herkesle Türkiye de de baflka yerde de bafla ç kabiliriz. TPAO aç s ndan bak ld nda kendilerini biraz revize etmeleri gerekti ini dile getiren fiiflman, devletin 10 y ld r önemli yat r m imkanlar sa land n, geçen sene ayr lan kayna n 1 milyar dolar buldu unu bildirdi. fiiflman, flunlar kaydetti: Karfl l n biz ne kadar verebildik bunu da sorgulamam z laz m. Bütün bu süreci de sorgulayarak önümüzdeki 10 y l ve sonras için güçlü, ölçülebilir ve sa lam bir yol haritas ç kartmaya çal fl yoruz. nflallah birkaç ay içerisinde bu durum netleflecek ve sadece Türkiye de de il, bölgede ve dünyan n di er yerlerinde çok daha agresif bir Türkiye Petrolleri göreceksiniz. (AA) Cari aç n çaresi nükleer enerji olumsuz bak fl aç s oldu unu belirterek, bu bak fl aç s n n Amerika dan Japonya ya kadar bir çok ülkede söz konusu oldu unu kaydetti. Türkiye de nükleer enerjinin uluslararas güvenlik standartlar na uygun olarak ve emniyetli bir flekilde kullan laca - n düflündü ünü belirten Birol, nükleer enerjinin Türkiye nin di er ülkelerle ekonomik rekabeti aç s ndan da son derece önemli oldu unu söyledi. Birol, nükleer santrallerin elektrik fiyatlar na direkt bir katk s olaca na vurgu yaparak, Türkiye nin karbondioksit emisyonunun azalmas konusunda da önemli arts olacak. Türkiye nin enerjide bir kaç ülkeye ba ml olmas n azaltacak. Daha da önemlisi Türk ekonomisi için önemli bir migren haline gelen cari aç k konusunda ciddi bir çözüm olacak diye konufltu. Türkiye de ki kaya gaz rezervlerine de de inen Fatih Birol, kaya gaz - n n çok yeni bir konu oldu unu belirterek, Türkiye de oldu u gibi gerek Amerika gerekse Çin de bu gaz n rezervleriyle ilgili çok net bir rakam söylemenin mümkün olmad n belirtti. Kaya gaz n n Türkiye deki rezervi konusunda çok spekülasyon ya ld - n belirten Birol, Bu konuda her kesin bir rakam var ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n rakamlar n n dikkate al nmas gerekti- ine inan yorum dedi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 20 May s 2013 spanya ile tar mda iflbirli i yapaca z G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye ile spanya aras nda tar m alan ndaki iflbirli inin düzenli ve sistematik sürdürülebilmesi için imzalanan anlaflman n önemli bir ad m olaca n bildirdi. ANKARA - Türkiye ile spanya aras nda tar m alan nda iflbirli i anlaflmas imzaland. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Bas n Salonu nda, Bakan Eker ile spanya Tar m, G da ve Çevre flleri Bakan Miguel Arias Canete, anlaflman n imzalanmas öncesinde bas n toplant s düzenledi. Eker, Türkiye ve spanya n n, demokrasi, insan haklar ve özgürlüklerin geliflmesi yönünde gayret gösterdiklerini ve bu çerçevede küresel projelerde ortak çabalar içinde yer ald klar n belirtti. Ayn zamanda Türkiye nin, NA- TO müttefiki spanya ile ikili iliflkilerin istikrarl geliflmesinden memnuniyet duyduklar n dile getiren Eker, iki ülkenin tar m alan nda Milletleraras Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi çerçevesinde de ortak çal flmalar n n bulundu unu anlatt. AB sürecinde son fasl n, 2010 da spanya n n dönem baflkanl nda aç lan g da fasl oldu unu an msatan Eker, spanya ya AB üyelik sürecimize verdi i destekten dolay bir kez daha teflekkür etmek istiyorum dedi. Eker, geçen y l iki ülke aras ndaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaflt n ifade ederek, 400 milyon dolar n alt nda olan tar m alan ndaki ticaretinin ise gelifltirilmesi gerekti ini kaydetti. Ticaret hacminin, Türkiye ile spanya n n sahip olduklar potansiyeli yans tmaktan uzak oldu una dikkati çeken Eker, spanya ile su ürünleri ve bal kç l k alan ndaki iflbirli inin sürdürülmesi amac yla daha önce imzalanan niyet beyan n n süresinin 31 Aral k 2016 ya uzat ld n söyledi. Tar m alan ndaki iflbirli inin düzenli ve sistematik sürdürülebilmesi için imzalanacak anlaflman n önemli bir ad m olaca n bildiren Eker, flöyle konufltu: Tar m Alan nda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik flbirli i Mutabakat Zapt, tar m sektör mevzuat, tar msal modernizasyon ve tar ma yönelik sigorta politikalar, tar m ürünleri ve tar m piyasalar, bitki sa l ve s n r kontrolleri, veterinerlik tedbirleri, hayvan besleme ve uyar a lar, g da kalite kontrolü hayvan refah sistemleri, k rsal kalk nma, enerji tasarrufu ve etkinli ine yönelik tedbirlerin uygulanmas n içeriyor. Anlaflmada öngörülen iflbirli i faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ile önemli ilerleme kaydedece imize olan inanc m ifade etmek istiyorum. Eker, spanya hükümetinden 2016 Antalya da düzenlenecek EX- PO 2016 haz rl k sürecinde hem de EXPO 2020 zmir adayl k sürecinde destek beklediklerini söyledi. spanya Tar m, G da ve Çevre flleri Bakan Miguel Arias Canete, sözlerinin bafl nda, Hatay n Reyhanl ilçesindeki sald r lardan duydu- u üzüntüyü dile getirerek, yaflam n yitirenlerin yak nlar na baflsa l diledi. Canete, Türkiye, flu günlerde bölgesinde bar fl sa lamak için tüm politikalar uygulayabilir ve bu konuda bize güvenebilir dedi. Tar msal kalk nma, k rsal kalk nma ve hayvanc l k gibi alanlarda ülkelerin ve halklar n refah na çok büyük katk sa layacak bir alanda imzalanacak mutabakat zapt yla bar fla katk da bulunmak istediklerini kan tlayacaklar n ifade eden Canete, tar m alan ndaki deneyimlerini paylaflmalar n n iki ülkenin de yarar na olaca n söyledi. ki halk aras ndaki uyumun ve geliflmenin sa lanmas ile ekonomik ilerleme kaydedilmesi mutabakat n en önemli sonucu olacak diyen Canete, anlaflma kapsam nda bilgi ve teknik dokümantasyon ile personel de iflimine yönelik programlar düzenlenece ini, kamu ve özel sektör aras nda iflbirli inin de kolaylaflt r lmas na yönelik ad mlar at laca n belirtti. Bas n toplant s n n ard ndan Eker ile Canete, tar m alan nda iflbirli i yap lmas n içeren anlaflmay imzalad. Eker, daha sonra Canete ye Osmanl turas n n iflli oldu u vazo hediye etti. Canete de Büyük bir ekonomik krizden geçmekte oldu umuzdan dolay biz en iyi yapt m z fleyi, zeytinya n getirdik size. O kadar kötü durumda olmad m z için bir de kitap verebiliriz diyerek, hediyelerini verdi. Canete nin sözleri üzerine Eker, Biz, ekonomik krizlere aflinay z, biz geçtik, onu zaman nda yaflam flt k. spanya n n da en k sa sürede krizi aflaca na olan inanc m z ve gönülden desteklerimizi ifade etmek istiyorum diye konufltu. (AA) AB, iflsiz gençlere istihdam yaratmak için 60 milyar avroluk fon verecek MADR D - Ekonomik krizin etkisiyle son y llarda ç gibi büyüyen Avrupa Birli i (AB) ülkelerinde gençlerdeki iflsizlik sorununa karfl harekete geçme çal flmalar yürüten AB, 25 yafl alt ndaki gençlere istihdam yaratmak için y llar aras nda 60 milyar avroluk bir fon oluflturma plan n yürürlü e sokacak. AB istatistik kurumu Eurostat n rakamlar na göre mevcut durumda AB genelinde yüzde 25 lik oranla her 4 gençten 1 i iflsiz durumda bulunurken, Yunanistan (yüzde 59), spanya (yüzde 57), talya (yüzde 38), Portekiz (yüzde 38) bu sorunun en ciddi boyutlara ulaflt ülkeler olarak öne ç k yor. talya, spanya ve Portekiz baflbakanlar, son bir haftad r birbirleriyle yapt klar toplant larda gençlerdeki iflsizlik sorununu gündemlerinin ana maddesine ç kararak, dramatik boyutta oldu unu aç klad bu soruna karfl AB nin ciddi ad mlar atmas n istemifllerdi. (AA)

9 20 May s 2013 Ekonomi STANBUL - Sabanc Üniversitesi nin Tuzla daki ana yerleflkesinde bulunan Nanoteknoloji Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Hockfield, Türkiye ziyaretine iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlad. Türkiye nin son 10 y ldaki ekonomik büyümesinden övgüyle bahseden Hockfield, Umar m bir sonraki Steve Jobs a siz sahip olursunuz. Geçen akflam Türkiye den baz giriflimcilerle, Ankara daki baz teknoparklar n liderleri ile görüfltüm. Onlarla görüflmek en az Silikon Vadisi ndeki giriflimcilerle görüflmek kadar heyecan vericiydi. Gelece in Steve Jobs u, Bill Gates i buradan ç kabilir. Gelece in Nobel Ödülü bu ülkede yap lm fl çal flmalar n sonucunda gelebilir diye konufltu. Türkiye nin son y llarda ekonomik büyümesine paralel olarak yürüttü ü araflt rma ve gelifltirme çal flmalar n n önümüzdeki y llarda ABD ve Türkiye aras nda daha fazla ortak projenin üretilmesine katk da bulunaca n n vurgulayan Hockfield, Türkiye nin son on y lda baflard klar n birçok insan Türk Mucizesi olarak nitelendiriyor. Bence mucizeden ziyade güçlü politikalar n ve bu politikalar sahiplenen istekli, zeki insanlar n çal flmalar n n bir sonucu ifadesini kulland. Türkiye ziyareti kapsam nda Ankara ve stanbul da Türkiye hükümeti bakanlar, özel sektör temsilcileri, giriflimciler ve ö rencilerle görüflmeler yapan Hockfield, Türkiye nin 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alma hedefinden çok etkilendim. Cumhuriyet in 100. y l nda bu hedefe ulafl lmak istenmesi bence heyecan verici... Türkiye de son 2,5 gündür yapt m görüflmelerde, Türkiye nin bu hedefe ulaflmas birçok temel elementin varoldu unu gördüm dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün ün ABD nin nükleer santral çal flmalar nda hiç istekli olmad na iliflkin aç klamalar n hat rlatan Hockfield, flunlar kaydetti: Türkiye deki enerji ve inovasyon alan nda büyük f rsatlar n oldu- unu görüyorum. Ekonomik ve jeopolitik talep Türkiye yi enerji ve inovasyon alan nda bir lider haline gelmesi için f rsatlar sunuyor. Nükleer enerjinin de bu enerji karmas - n n içerisinde olmas gerekti ine inan yoruz. Üçüncü nükleer enerji de ABD nin bir rolü olup olmayaca- na dair ben bir fley söyleyemem. Ama yeni nesil enerji teknolojilerinin üretilmesi için büyük f rsatlar var oldu unu düflünüyorum. Türkiye nin bu yeni enerji teknolojilerinin kullan lmas konusunda liderlik gösterebilece ini düflünüyoruz. Ayn zamanda MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi nin ilk kad n Baflkan olarak y llar aras nda görev yapan, ABD de bilim ve sanayi dünyas n n ad mlar n ve aç klamalar n yak ndan takip etti i Hockfield, Türkiye nin yerli otomotiv üretme hedefine iliflkin olarak, Üretime geçmek için son derece heyecan verici bir zaman de erlendirmesinde bulundu. Hockfield, Dow Chemical Company bünyesinden yapt m z baz çal flmalar sonucunda üretimin özellikle Türkiye ve ABD gibi ülkelerde oldukça olumlu bir gelece i oldu unu gördük. Türkiye gerçekten güçlü bir kobi altyap s na sahip. Bu da otomotiv sektörü oldukça hassas bir konu. Türkiye otomobil üretebiliyor. Bu ben m anlayabildi im fakat daha önce baz insanlar n yap lamayaca- n söyledi i bir fley. Otomotive sektöründe ve a r sanayi alan nda Türkiye ye önemli bir role sahip diye konufltu. Türkiye nin endüstriyel üretim alan ndaki deneyimini güçlü politikalarla desteklemesinin önemine dikkati çeken Hockfield, Bu rol de baz ulusal politikalar, çal flkan bir toplumu gerektiriyor. Ben sadece otomotiv alan nda de il, birçok alanda Türkiye nin gelecek neslin üretiminde büyük bir rol oynamamas için bir neden göremiyorum diyerek, Türkiye nin yerli otomobil hedefine destek verdi. (AA) YARIN Gelece in Steve Jobs u, Bill Gates i Türkiye den ç kabilir ABD Baflkan Barack Obama n n Türkiye den Sorumlu Bilim Dan flman Dr. Susan Hockfield, Türkiye nin genç nüfusu ve h zla büyüyen ekonomisinin büyük f rsatlar sundu unu belirterek, Gelece in Steve Jobs u, Bill Gates i buradan ç kabilir. Gelece in Nobel Ödülü bu ülkede yap lm fl çal flmalar n sonucunda gelebilir dedi. 9 OECD, uluslararas ticaretin kolafllaflt r lmas n istedi PAR S - Merkezi Paris te bulunan Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü (OECD) taraf ndan yay nlanan raporda, uluslararas ticaretin kolaylaflt r lmas n öngören çok tarafl anlaflman n yürürlü e girmesinin, d fl ticarette masraflar n n düflmesine yol açaca ve küresel ekonominin canlanmas na yard mc olaca bildirildi. Dünya Ticaret Örgütü nün Doha geliflme bölümünde tart fl lmaktan olan ticaretin kolaylaflt r lmas - na yönelik çok tarafl anlaflman n, ticaret masraflar n geliflmifl ülkelerde yüzde 10, geliflmekte olan ülkelerde yüzde 13 ile 15,5 oran nda düflürece i hat rlat ld. Dünyada ticaret masraflar n n yüzde 1 bile düflürülmesinin 40 milyar dolar gelire yol açaca vurgulanan raporda, bunun özellikle geliflmekte olan ülkelere büyük yaralar sa layaca ifade edildi. OECD raporunda, ticaret masraflar n n düflürülmesinin hem ihracat hem de ithalat olumlu etkiyece- i ifade edildi. OECD raporunda gereksiz ve kar fl k s n r kontrolleri yüzünden baz Afrika ülkelerinin d fl ticaretteki kay plar n n, bu ülkelerin gayri safi milli has lalar n n yüzde 5 ine tekabül etti i bildirildi. Raporda, d fl ticarette belgelerini basitlefltirilmesi ve bürokrasinin azalt lmas sayesinde, gelir düzeyi düflük ülkelerdeki ticaret masraflar - n n yüzde 3 oran nda düflürülebilece ine dikkat çekildi. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi ZM R - Ertem, AA muhabirine yapt aç klamada Güneydo u ve Do u Anadolu bölgelerinin topraklar n n organik tar m potansiyeli bar nd rd na iflaret ederek, Bu bir f rsat, her flerde bir hay r vard r derler ya, geçmiflte yaflanan bu fler, belki önümüze organik sektörün gelifltirilmesi anlam nda çok büyük bir f rsat olarak ç kabilir dedi. Organik tar mda topra n k smen ar nd r labilmesi için geçifl dönemi denilen 2 y l bekleme süresine ihtiyaç oldu unu kaydeden Ertem, söz konusu bölgelerdeki alanlarda 2-3 y ll k bir bekleme süresi olmaks z n tar m yap labilece ini dile getirdi. Ertem, Türkiye nin 2023 vizyonunda belirledi i 500 milyar dolarl k ihracat hedefi içerisinde organik tar m sektöründe 2.5 milyar dolar ihracat hedeflendi ine dikkati çekti. Kalk nma projeleri kapsam ndaki Güneydo u ve Do u Anadolu bölgesinin 1 milyar dolarl k organik tar m potansiyeli bulundu una de inen Ertem, Türkiye nin 2023 te inan yorum ki do ru politikalar izlenirse, hem siyaseten hem de tar msal boyutta destekler de do ru belirlenirse, organik ürünler ile ilgili hedeflenen 2.5 milyar dolarl k ihracat n, 1 milyar dolar Güneydo u ve Do u Anadolu dan gelebilir. Bu bir gerçek, hayal de il diye konufltu. Organik tar m n hedeflenen ihracat rakamlar na ulafl lmas nda büyük bir katk sa layaca n ifade eden Ertem, organik tar m sektörünün son 10 y l nda yüzde 10 luk bir büyüme trendine sahip oldu una iflaret ederek flöyle devam etti: Bugün milyar dolar olan ihracat 500 milyar dolara getirmek istiyorsak yüzde 3,5 kat civar nda bir art fl olmas öngörüyoruz. Tar msal ürünlerinde e er milyar dolar dolay ndan 55 milyar dolay na ç kacaksak yine yaklafl k 4 katl k bir büyüme. Ama organik sektörün geçmifl 10 y l na bakt m zda yaklafl k yüzde 10 un üzerinde bir büyüme trendi var. Bu yüzde 10 luk büyüme trendine önümüzdeki 10 seneye koydu umuzda bileflik etkisiyle, bugün 400 milyon dolar civar nda olan toplam organik sektörde 2.5 milyar dolar hedefleniyor ki bu ciddi bir rakam. Yani 8 kat bir büyüme olacak. flte bu büyümeyi bu çözüm sürecindeki tekrar tar ma dönebilecek insanlarla sa lamam z mümkün çünkü ihracat n tar msal kökenli olan sadece flehirde yap labilir bir fley de il, sadece köyde yap labilir bir fley. Çözüm süreci bence do ru iflledi inde 20 May s 2013 Güneydo u da organik tar m yap lacak Ekolojik Tar m Organizasyonu Derne i (ETO) Baflkan Atila Ertem, Güneydo u ve Do u Anadolu bölgelerinde güvenlik sorunu nedeniyle ekilemeyen topraklarda organik tar m n bir f rsat olarak ortaya ç kt n belirterek, 2023 için konan 2.5 milyar dolarl k organik tar m ihracat hedefinin yakalanmas nda bu bölgenin önemli pay olaca n söyledi. ANKARA - Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne i (TÜRK- BESD) Baflkan Özcan Aydilek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z n gündeme getirdi i enerji verimlili i düflük beyaz eflyan n tasfiyesi için devlet teflviki fikrine iliflkin, Böyle bir dönüflümün sadece üretici firmalar n çabalar yla gerçekleflmesi mümkün de il. Bu anlamda devlet teflviki flart dedi. Aydilek, AA muhabirine yapt aç klamada, enerji tüketimi yüksek ürünlerin piyasadan çekilmesi için devlet teflviki fikrini çok olumlu bulduklar n belirterek, Avrupa n n birçok ülkesinde avroya kadar devlet sübvansiyonu ve enerji tasarrufu sa layan ürünler için de vergi kolayl klar bulundu unu söyledi. Türkiye deki y ll k elektrik tüketiminin yaklafl k yüzde 24 ünün konutlardan kaynakland n anlatan Aydilek, bunun da yar s n n beyaz eflya kullan m na iliflkin oldu unu kaydetti. Beyaz eflya kaynakl elektrik tüketiminin y ll k 28 milyar kilovatsaate karfl l k geldi ine iflaret eden Aydilek, bunun yüzde 60 n n buzdolaplar nda kullan ld n ifade etti. Aydilek, Türkiye de flu anda 25 milyon civar nda çal flan buzdolab bulundu unu dile getirerek, bunun 15 milyonunun kullan m n n 10 y - l n üzerinde ve enerji verimlili i düflük buzdolaplar olufltu unu belirtti. Söz konusu buzdolaplar n n, A plus modellerle de ifltirildi i takdirde y ll k 6 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sa lanaca na dikkati çeken Aydilek, Bu, Keban Baraj n n bir y lda üretti i enerjiye eflit. A çift plus ile de ifltirilirse y ll k tasarruf 8 milyar kilovatsaat olur ki bu da Atatürk Baraj n n y ll k elektrik üretimine eflit. Dolay s yla bu konuda bizim gerçekten 2023 vizyonunda organik ürünlerdeki 2,5 milyar dolarl k ihracat hedefinin yüzde unu buradan yakalayabiliriz. Ertem, Suriye s n r ndaki may nl arazilerin temizlenmesi konusunun gündeme geldi i tarihlerde baz tar m flirketlerinin kendileri ile iletiflime geçti ini belirterek, Bölgenin tar ma aç laca bilgisi ilk gündeme geldi inde, zmir, stanbul ve Ankara menfleli flirketler iflbirli i yapmak için bizimle iletiflime geçti. Masa bafl çal flmalar yap ld fakat daha sonra çal flmalar havada kald. fiimdi yaflanan çözüm süreci ile, tekrar bu tür çal flmalar gündeme gelecektir dedi. Bölgede tar msal faaliyet yap lmas için detayl bir fizibilite çal flmas yap lmas gerekti ini söyleyen Ertem, O bölge GAP Tar msal Kalk nma alan içine giriyor. GAP organik tar m eylem plan var. O co rafyan n baz alanlar nda sulanan ve sulanamayan alanlar mevcut. Çok y ll k bir üretim plan haz rlanmas gerekiyor. Tar m yapaca z derken, oradaki do al yaflam bozmamam z gerekir. Çünkü baz alanlarda endemik bitki türleri bulunuyor. Hangi alanda kuru tar m hangi alanda sulu tar m yap laca yla ilgili iyi bir fizibilite çal flmas n n yap lmas gerekiyor diye konufltu. (AA) Eski beyaz eflyay tasfiye teflvikine sektörden destek biran önce gerekli çal flmalar yapmam z laz m de erlendirmesinde bulundu. Böyle bir dönüflümün sadece üretici firmalar n çabalar yla gerçekleflmesinin mümkün olmad n belirten Aydilek, bu anlamda devlet teflvikinin flart oldu una iflaret etti. Enerji tasarrufu konusunda tüketici bilincinin de yetersiz oldu unu, bu konuda çal flma yap lmas gerekti ini vurgulayan Aydilek, birçok kiflinin konutlarda enerji tasarrufu denildi inde, gereksiz olan fl n söndürülmesini anlad n kaydetti. (AA)

11 Ekonomi 20 May s ANKARA - Küresel ekonomik krizin son kurban, ülkelerin yurtd fl nda bulunan diplomatik temsilcilikleri oldu. Krize cevap vermeye çal flan ülkeler, mali disiplini sa lamak amac yla yurtd - fl ndaki büyükelçilik ve konsolosluklar n kapatma yoluna gidiyor. Kemer s kma politikalar ndan en son etkilenen diplomatik temsilcilik Avustralya n n Budapeflte Büyükelçili i oldu. Avustralya hükümeti bütçe aç n neden göstererek Budapeflte Büyükelçili i ni kapataca n duyurdu. Bütçe tasarrufu neden gösterilerek kapat lacak Budapeflte Büyükelçili i ile ilgili sal günü aç klama yapan Avustralya D fliflleri Bakan Bob Carr, bir çok alanda tasarruf yapmay planlad klar n, bu sayede milyarlarca dolarl k gelirin hedeflendi ini belirtti. Avustralya D fliflleri Bakanl n n yak n zamanda Senegal in baflkenti Dakar da planlad klar elçilik açma projesinin iptal edilece i ve uluslararas yard mlara ayr lan fonlarda art fl olmayaca- hatta k s tlanmas n n gerçekleflebilece i aç kland. Ayr ca daha önce yine ayn gerekçeyle Zimbabve deki büyükelçilik de kapat lm flt. Polonya D fliflleri Bakanl, ekonomik nedenlerden dolay baz ülkelerdeki elçiliklerini kapatmay düflünüyor. Polonya da yay n yapan Dziennik Gazeta Prawna adl gazeteye göre bu ülkeler aras nda Angola, Etiyopya ve Karada da var. Ülke geçen y l Türkmenistan daki büyükelçili ini kapatm flt. Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin bafl nda gelen spanya, tasarruf tedbirleri çerçevesinde Latin Amerika ülkelerinin diplomatik temsilciliklerini ortak kullanma projesi üzerinde çal fl yor. D fliflleri Bakan Jose Manuel Garcia YARIN Küresel ekonomik kriz büyükelçilikleri de vurdu KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Margallo taraf ndan do rulanan uygulamaya göre spanya n n bulunmad bir ülkede Latin Amerika ülkesinden birinin temsilcili i bulunuyorsa veya tersi durumunda o temsilcili in ortak kullan lmas için anlaflma yap lacak. Balkan ülkelerinin ço u da maliyetleri düflürme ve kemer s kma politikalar kapsam nda, ortak büyükelçilikler ve konsolosluklar kurmak üzere birbirleriyle iflbirli ine gitme aray fl nda. S rbistan ve Karada aras nda 2007 y l ndan bu yana bu tür bir anlaflma mevcut. Belgrad n ayr ca Bosna Hersek ile de aras nda benzer bir düzenleme bulunuyor. Eski Yugoslavya ya ait mülklerin intikal süreci kapsam nda S rbistan, 24 diplomatik ofis ve konsolosluk ofisini bu y l sonuna kadar tahliye etmek durumunda kalacak. Karada n ise Bosna Hersek ve H rvatistan ile ortak büyükelçilik görüflmeleri sürüyor. Makedonya ve Karada aras nda da diplomatik ofislerin ortak kullan m müzakere edilirken, Makedonya D fliflleri Bakan Nikola Poposki, bunun ekonomik aç dan gerekli oldu unu belirtti. Diplomatik ofisler ya da konsolosluk misyonlar için yer kiralaman n y ll k bedeli ülkesine göre de iflmekle birlikte bin avroyu bulabiliyor, bir büyükelçili in büyüklü üne göre maliyeti ise 10 milyon dolar geçiyor. (AA) K A R A D E N Z 2 O P E R A A D A K 3 V A T K A N H A 4 A L F L A R Z 5 A R A K A A R A 6 O K A N C A F E R 7 T Z E B A N A 8 A T A E K N A 9 M A K A S B E R E 10 A R I N A 11 K L E T M 12 K A T B A R 13 T A R A A R A K 14 A T T A M R Y 15 K M E N E M E N 16 A M R A L T E N 17 E R Y K D A 18 A R N A A M K 19 H A M A S E T M 20 K A A L A M E T

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL - CNR EXPO da düzenlenen EVTEKS- stanbul Ev Tekstili Fuar aç l fl nda konuflan Babacan, tekstilin dede ve baba mesle i oldu unu belirterek, fuarda kendini evinde gibi hissetti ini söyledi. Babacan, ilk tekstil fuar n n 69 kat l mc ile gerçekleflti ini an msatarak, aç l fl n yapt EVTEKS- stanbul Ev Tekstili Fuar nda ise 1000 kat l mc n n yer ald n bildirdi. EVTEKS- stanbul Ev Tekstili Fuar n n dünyan n ikinci büyük fuar oldu unu ifade eden Babacan, flöyle konufltu: Bu fuarlar Türkiye nin ve ev tekstili sektörünün nereden nereye geldi ini gösteren en iyi örnekler. Bir zamanlar, Tekstil sektörü ölecek mi, Türkiye tekstili b rakmal m? tart flmas çok yafland bu ülkede. Ancak iflini iyi yapt ktan, de iflen dünyaya ve flartlara ayak uydurduktan sonra baflar n n nas l devam edece ini bütün dünyaya ispatlad k. Babacan, tekstil sektörünün 10 y l öncesiyle ayn olmad n belirterek, Tekstil, kabuk ve teknoloji de- ifltirdi. Ürün olarak art k dünyada ne üretiliyorsa, en geliflmifl teknoloji ne ise o, Türkiye de var. Art k fuarlara gitti imizde Bu adamalar bunu ne güzel, nas l yap yor? demiyoruz. Bunlar ne ki, ben daha iyisini yapar m. Daha kalitesini daha ucuza yap p, dünyaya satar m düflüncesiyle fuara bak yorlar diye konufltu. Tekstil sektöründe elde edilen geliflmelerin gurur verici düzeyde oldu- una vurgu yapan Babacan, fuara yurt d fl ndan bin civar nda rekor seviyede bir kat l m beklendi ini kaydetti. Babacan, özellikle al m heyetlerinin organize bir flekilde Türkiye ye getirilmesinin büyük önem tafl d na dikkati çekerek, flöyle konufltu: Bu ifller Biz dükkan açal m da 20 May s 2013 Babacan, Türkiye AB ye satt kadar Orta Do u ve Afrika ya mal satar duruma geldi Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Türkiye nin AB ye oldu u kadar Orta Do u ve Afrika ya mal satar duruma geldi ini belirterek, AB d fl ndaki pazarlara çok önem vermemiz gerekiyor dedi. Tüketiciden kart aidat tepkisi ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanl n n üzerinde çal flmalar n sürdürdü ü Tüketici Haklar Yasa Tasar s tasla n n kredi kart aidatlar ve bankalar n ald ücretler konusundaki sorunlara çare olamayaca savunuluyor. Konuyla ilgili AA muhabirine de- erlendirmelerde bulunan Tüketici Haklar Derne i (THD) Baflkan Turhan Çakar, üzerinde çal fl lan düzenlemeye iliflkin Gümrük ve Ticaret Bakanl na görüfllerini sunduklar n ancak bunlar n taslakta ne oranda yer buldu unu bilmediklerini söyledi. Taslakta birçok alanda tüketici lehine iyilefltirmeler olmas na karfl n özellikle bankalar n ald klar kart aidatlar ve hizmet ücretleri konusunda geriye gidiflin söz konusu oldu- unu ileri süren Çakar, Bakan Hayati Yaz c n n bankalar n bundan sonra biri peflin di eri taksitli al flverifller için olmak üzere iki çeflit kart verilece ini söyledi ini hat rlatt. Taksitli al flverifllerle ilgili kartlarda y ll k kart aidat al naca n belirten Çakar, 10 y l geriye dönük olarak y ll k kart aidat n n istenebilece ine iliflkin Yarg tay karar var. Bu, yasal hale gelince vatandafl hakk n arayamayacak. Dolay s yla Yarg tay karar hiçbir ifle yaramayacak dedi. Bankalar n verdikleri hizmetlerden dolay ald klar çok say da ifllem ücreti oldu unu anlatan Çakar, düzenleme ile bunlar n da yasal hale gelece ini dile getirdi. Bu ücretleri Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun belirleyece ini ifade eden Çakar, her iki konuda da iyilefltirmeler yap lmad kça tasla n tüketici haklar na uygunlu undan bahsedilemeyece ini kaydetti. Taslakta tüketici lehine birtak m iyilefltirmeler olmas na karfl n kart aidatlar ve hizmet ücretleri konusunun tüketiciler aç s ndan en önemli konular oldu una de inen Çakar, geçen y l 400 bin üzerindeki tüketici flikayetinin yüzde 60 n n bankalarla ilgili oldu unu belirtti. Bankalararas Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bu y l n 1. çeyre i itibar yla Türkiye de toplam 55 milyon 744 bin 399 kredi kart bulunuyor. gelen gelir fleklinde ilerlemiyor. U raflmak ve adam adama markaj gerekiyor. flte bunu da ö reniyoruz. Eskiden fuarc l k denince ayr bir sektör olarak bak lmazd. Art k bafll bafl na bir sektör haline geldi. Bir çok alanda ihracat m z h zla art yorsa bunda fuarc l n çok büyük katk - s var. Babacan, Türkiye nin dünyan n en büyük dördüncü ev tekstili ihracatç s oldu unu belirterek, Türkiye, ev tekstilinde dünyada yüzde 4,4 lük bir paya sahip. Buna Laleli bavul ticaretini ne kadar katabiliyoruz emin de ilim. Muhtemelen yüzde 4,4 ün üzerinde bir ticaret söz konusu diye konufltu. Türkiye nin geldi i noktan n iyi oldu unu ancak, yüksek katma de- erli ve markal ürünler üretmesi gerekti ini söyledi. Babacan, markan n ne kadar önemli bir faktör oldu unun unutulmamas gerekti inin alt n çizerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Eskiden reklama verilen paraya çöpe at lan para olarak bak l rd. Ama daha sonra markalaflman n bir yat r m oldu u gerçe ini Türkiye de ö rendi. Geçenlerde bir söz duydum; Marka nedir? Marka verilen sözdür. Peki iyi marka nedir? Tutulan bir sözdür Bu söz akl ma yatt. Çünkü marka ile bir söz veriyorsunuz. Mal n z n arkas nda duruyorsan z iflte o zaman iyi markas n z demektir. flte bu marka ve yüksek katma de erli üretim konusunu ihmal etmememiz laz m. Babacan, yüksek katma de erin teknoloji ve Ar-Ge ile olaca n vurgulayarak, Tekstilde teknolojik ürün konusuna özellikle a rl k vermemiz laz m. Tüketicinin hassasiyeti ve ne tür mal üretirsek daha çok talep görürüz gibi konulara daha çok kafa yormak gerekir dedi. (AA) Ayn dönemde 87 milyar liral k al flverifl kredi kart ile yap l rken, al flverifl harcamalar kapsam ndaki ifllem adedi miktar 616 milyon 386 bin 55 olarak gerçekleflti. Merkez yetkilileri, Türkiye de kullan lan kartlar n ço unlu unun taksit imkan sunan kartlardan olufltu unu, aidat ödeme zorunlulu u olmayan ve sadece ödeme amaçl kullan labilen kartlar n ise tüketiciler taraf ndan pek ilgi görmedi ini belirttiler. Taksitli yap lan al flverifl tutar - n n, toplam kartl al flverifl tutar içindeki pay n n yüzde 26 seviyelerinde oldu unu ifade eden BKM yetkilileri, aidats z kartlar n gelecek dönemde de tüketicinin ilgisini çekmeyece ini kaydettiler. (AA)

13 20 May s 2013 D fl Haberler YARIN 13 Tunus'a yar baflkanl k sistemi geliyor TUNUS - Tunus Nahda Partisi Genel Sekreteri Raflid el-gannufli, yar baflkanl k sistemi üzerinde anlaflmaya var ld n bildirdi. Tunus'taki üçlü koalisyon hükümetinin büyük orta Nahda Partisi Genel Sekreteri Gannufli, yapt bas n aç klamas nda, "Siyasi partiler, iki hafta önce bafllayan Ulusal Diyalog toplant lar nda yar baflkanl k sistemi üzerinde mutabakata vard " dedi. Baflkent Tunus'ta konuflan Gannufli, partisinin parlamenter sistem talebine iliflkin ise "Partimiz, ülkenin yarar ve uzlafl n n sa lanmas için bu görüflünden vazgeçti" ifadesini kulland. Cumhurbaflkan Munsif el- Merzuki'nin ça r s yla bafllayan Ulusal Diyalog toplant lar na ülkedeki siyasi partilerin ço u kat lm fl, Tunus Genel flçi Sendikas (UGTT) ve Halk Cephesi Koalisyonu ise toplant lar boykot etmiflti. Anayasa çal flmalar devam eden ülkede, geçen ay kamuoyuna duyurulan anayasa tasla na göre, yürütme yetkisi cumhurbaflkan ve baflbakan aras nda bölünüyor. Tasla a göre, devleti üst düzey temsil etme, savafl ilan, baz kritik atamalar ve üst düzey yetkililerin görevine son verme gibi yetkiler cumhurbaflkan na veriliyor. Ensaru'fl fieria Hareketi hakk nda da aç klamalarda bulunan Gannufli, "Kimse hukukun üstünde de il. Sizlere kendinizi ve vatandafllar n z devletle çat flmaya sürüklememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü devletimiz güçlü ve büyüktür" diye konufltu. Selefi e ilimli Ensaru'fl fieria hareketi lideri Ebu Feyyad, "Allah'a davet ederken izin almay z" diyerek, 19 May s'ta Kayravan'da konferans düzenleyece ini aç klam fl, Gannufli'yi ise fieytan n yolundan gitmekle suçlam flt. Ensaru'fl fieria Hareketi, ülkede slami hükümlere dayal bir yönetim kurulmas n istiyor. (A.A) Gazzeli Cemile erkeklere tafl ç kart yor Gazzeli Cemile, geçim s k nt s çeken ailesine maddi destekte bulunabilmek için erkeklerin bile zorland a r ifllerde çal fl yor. GAZZE - Cemile, srail'in 2008'de Gazze'ye açt savaflta 4 erkek kardeflinin hayat n kaybetmesi nedeniyle felçli annesine, babas na, erkek kardeflinin efline ve 8 çocu una bakmak zorunda kald n belirtiyor. AA muhabirine konuflan Cemile, ailesiyle birlikte vak f topra üzerine derme çatma flekilde kurulmufl bir barakada ikamet ettiklerini ve evinin bir bölümünde de hayvan beslediklerini ifade ederek, "Küçüklü- ümden beri burada yafl yorum. Kardeflimin efli çocuklar yla birlikte yak ndaki bir evde yafl yor. Gazze'ye çimento giriflinin yasakland zamanlarda besledi im hayvanlar satarak aileme bak - yorum" diyor. Küçük yaflta ifl hayat - V YANA - ran ile Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) aras nda Viyana'da yap lan, "Biçimlendirilmifl yaklafl m belgesi"ne iliflkin görüflmede anlaflmaya var - lamad. ran' n Viyana'daki BM Ofisi nezdindeki daimi temsilcili inde gerçeklefltirilen görüflmenin ard ndan bas na aç klama yapan ran temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye, na at lan bafllayan Cemile, 15 yafl nda bafllad çal flma serüvenini flöyle anlat yor: " fl hayat na tavuk çiftli inde çal flarak bafllad m, o dönem okula gitti im için akflam 18:00'den sabaha kadar "UAEK ile çok yo un bir görüflme gerçeklefltirdik. Her iki taraf n da karfl - l kl önerileri üzerinde çal flmay sürdürme karar ald k'' dedi. Sultaniye, müzakerelerin çok yap c ve yo un geçti ini belirterek, "Yo- un bir müzakere oldu ancak metin üzerinde anlaflmaya varamad k. Gelecek toplant da metnin sonuçland r lmas na yönelik müzakerelerde çal fl yordum. Küçük yafltaki bir k z çocu una göre yüksek say labilecek bir maafl al yor olmam beni okulu b rak p tamamen bu iflle ilgilenmeye sevk etti. 10 y l boyunca ayl k 250 dolar maflla bu iflte çal flt m. Daha sonra tafl fabrikas nda çal flt m. 7 y l boyunca burada günlük 5 dolar yevmiye ald m. 3 y l önce de Beyt Hanun'daki bu çimento fabrikas nda çal flmaya bafllad m." Baflkalar na el aç p yard m dilemektense al n teriyle r zk n kazanmay tercih etti ini vurgulayan Cemile, "Hayat zor, bizim de zorluklar aflmak için güçlü olmam z gerekiyor. Bazen kendi özel ihtiyaçlar m oldu unu bile unutuyorum. Ald m bütün maafl aileme veriyorum. Kardeflimin k zlar n n iyi bir gelece i olmas için çal fl yorum. Hayat m onlar n rahat ve güven içinde yaflamas için adad m. Ömrümün sonuna kadar çimento torbas tafl maya raz y m" diye konufluyor. (A.A) ran ile UAEK aras ndaki nükleer görüflmeler bir ileri iki geri bulunduk ve görüflmeyi sürdürece iz. Bir sonraki toplant n n tarihini belirlemek üzere Ajans ile irtibat m z sürdürece iz " diye konufltu. UAEK temsilcisi Herman Nackaerts de "Yo- un bir müzakere gerçeklefltirdiklerini ancak henüz sonuçland ramad klar n " söyledi. "Biçimlendirilmifl yaklafl m belgesi üzerinde 1,5 y ldan beri sürdürdü ümüz görüflmelerde maalesef baflar l olamad - m z kabul etmek durumday z. Bir sonraki görüflmenin tarihini kararlaflt - r p bas na aç klayaca z" ifadesini kullanan Nackaerts, sürece yönelik çabalara devam edilece ini belirtti. Nackaerts, bir sonraki toplant n n tarihini ran ile kararlaflt racaklar n bildirdi. (A.A)

14 14 YARIN D fl Haberler Arap dünyas nda Yeni Türkiye f rt nas Anadolu Ajans (AA) ve Bas n Yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü'nün (BYEGM) organizasyonuyla Türkiye'de temaslarda bulunan Arap gazeteciler heyeti, köklü bir de iflim sürecinden geçen Ortado u ve Kuzey Afrika'da "Yeni Türkiye"nin belirleyici bir güç olarak öne ç kt görüflünde birleflti. STANBUL - Arap medyas n n en önemli gazete, dergi ve televizyonlar n n temsilcilerinden oluflan heyet üyeleri, Türkiye'de siyaset çevreleri, düflünce kurulufllar, sivil toplum örgütleri ve Türk bas n n n önde gelen aktörleriyle yapt klar yo un temaslar n ard ndan kaleme ald klar köfle yaz lar ve dizi yaz lar yla, izlenimlerini okurlar yla paylaflt. Yaz lar nda, "Yeni Türkiye", "Türkiye'de Sessiz Devrim" ve "Türkiye Notlar " gibi bafll klar kullanan Arap gazeteciler, "Yeni Türkiye'nin Arap dünyas taraf ndan daha yak n takibe al nmas gerekti ini" belirtti. Arap gazeteciler, yaz lar nda Türkiye'ye yapt klar ziyaretin önemine yer verdi. Ankara ve stanbul'a bir haftal k ziyarette bulunan, Arap dünyas n n en etkin gazetelerinden El Hayat, fiarku'l Evsat, Ahbar El-Yevm, El- ttihad, Efl-fiark, Efl-fiuruk ve El-Ahram' n genel yay n yönetmenleri ve yazarlar, Türkiye'nin yeni siyasetinin sadece Ortado u'da de il dünyada da büyük de iflimlere zemin haz rlayaca n belirtti. Arap gazeteciler, AA Arapça Yay nlar' n Türkiye'nin bölgeye yönelik d fl politas aç s ndan stratejik önem tafl d n dile getirdi. AA'n n bir y ld r devam eden Arapça yay nlar n n Arap medyas ve kamuoyunda büyük yank buldu unu vurgulayan gazeteciler, bu yay nlar n iliflkilerin geliflmesine önemli katk sa lad na iflaret etti. Heyetteki gazetecilerden El-Hayat gazetesi yazar Cemal Kafl kç, Türkiye temaslar n ele ald yaz s nda, Ankara'n n son y llarda Ortado u ve Kuzey Afrika PEK N - Çin'de yap lan araflt rma, ülkedeki ailelerin üçte ikisinin sa l k, sosyal güvenlik ve eflitlik gibi faktörlerden ötürü mutlu olmad - n ortaya koydu. fiinhua ajans n n haberine göre, Çin Nüfus Yard m Vakf 'n n 16 kentte yapt araflt rmaya 9 bin 604 aile kat ld. A ustos-ekim 2012'de yap lan yüz yüze görüflmelerde, ailelerin yo un olarak sa l k co rafyas na yönelik aç - l m na iflaret ederek, önümüzdeki dönemde "Yeni Türkiye" kavram - n n belirleyici bir önem tafl yaca de erlendirmesinde bulundu. Kafl kç, "Adalet ve Kalk nma Partisi, Arap Bahar zaman nda köklerine dönüyor" bafll kl yaz s nda, "Türkiye, yeni ve güçlü bir flekilde bize yönelmifl görünüyor. Türkiye, Arap dünyas ndaki de iflime inan yor" ifadesini kulland. Türkiye'nin bölgedeki de iflimi, iki k s mda de- erlendirdi ini anlatan Kafl kç, bu yaklafl m, "Arap Bahar yaflam fl ülkeler ve di erleri... Türkiye, ilk k s mdaki ülkelerde yaflanan de iflimin sorumlulu unu üstlenirken, ikinci k s mdaki Çinli ailelerin üçte ikisi mutlu de il ve sosyal güvenlik gibi konulardan flikayetçi oldu u belirtildi. Mutlu ailelerin y ll k gelirinin 60 bin yüenden (yaklafl k 18 bin TL) fazla oldu u belirlenen araflt rmaya göre, ailelerin yüzde 20'si ülkeleri ise bölgedeki yetki alanlar, ekonomik durumlar na göre de erlendiriyor" sözleriyle özetledi. Ürdün'de yay mlanan Düstur gazetesinin yazar Hilmi el-esmer, Türkiye'deki temaslar n n ard ndan kaleme ald "Samimiyet" bafll kl yaz s nda, Türkiye'de büyük bir de iflime tan k oldu unu vurgulayarak, "Ankara'da iki gün geçirdim. Arap ülkelerinden gelen gazeteciler heyeti ile yapt m z ziyaretlerde Türkiye'de flahit olduklar m ve duyduklar - m anlatmam için sayfalar yetmez desem mübala a etmifl olmam" ifadelerine yer verdi. Türk ekonomisinde son y llarda tan k olunan büyük at l ma, ülke genelinde yürürlü e konulan büyük çapl projelere at fta bulunan Esmer, ziyaretleri s ras nda Ankara'n n IMF'ye son borç taksidini ödedi i bilgisini ald klar n, bunun da "bir dönemin kapan p yeni bir dönemin bafllad " anlam na geldi ini kaydetti. (A.A) hak etti inden daha az gelir kazand n düflünüyor. Öte yandan halk n yüzde 20'si, sorunlar n n çözümü için baflvurabilecekleri hiçbir devlet mekanizmas olmad görüflünde. (A.A) 20 May s 2013 ngiltere'de 132 milletvekili AB üyeli ini referanduma götürmek istiyor LONDRA - ngiltere'de 132 milletvekili, Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen hafta hükümetin bir y ll k program aç klad konuflmas nda ülkenin AB üyeli ini referanduma götürülmesiyle ilgili bir yasa tasla ndan bahsetmemesinden rahats z oldu unu bildirdi. ngiltere Baflbakan David Cameron' n lideri oldu u Muhafazakar Parti'nin AB'ye flüpheyle bakan milletvekillerinin haz rlad - ve ülkenin AB üyeli inin bir an önce halk oylamas na sunulmas gerekti ine iliflkin de ifliklik önerisi, 277'ye karfl 132 oyla kabul edilmedi. Ancak 132 oyun yaklafl k 115'inin Muhafazakar Parti'den oldu u dikkate al nd - nda, Cameron' n partisi taraf ndan bask alt nda oldu u yorumlar yap l yor. David Cameron, ocak ay nda yapt tarihi AB konuflmas nda, iki y l sonra yap lacak genel seçimi kazanmas halinde ülkesinin AB ile iliflkilerini yeniden düzenlemeye çal flaca n ve bu düzenleme istenilen gibi olmazsa 2017 y l nda AB üyeli inin referanduma sunulaca n söylemiflti. ngiltere Baflbakan dün ise bu konudaki kararl l n ortaya koyan bir yasa tasla yay nlam flt. Cameron, bu yasa tasla na karfl n, bugün partisi içindeki çatlak seslere engel olamad. ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta hükümetin bir y ll k program n aç klad yasama y l n n aç l fl konuflmas nda, AB üyeli i referandumuna iliflkin bir yasa tasla ndan bahsetmemesi ise özellikle Muhafazakar Parti içinde rahats zl a neden olmufltu. (A.A)

15 20 May s Ankara YARIN Çubuk ta Engelli Dostlar Derne i aç ld Çubuk Engelliler ve Engelli Dostlar Derne i nin aç l fl yap l rken, Engellilere Sayg yürüyüflü de yap ld. HABER MERKEZ Çubuk Engelliler ve Engelli Dostlar Derne i aç l fl çerçevesinde engelliler ellerinde pankartlarla Atatürk Park ndan Karagöl Caddesi üzerinden Cengiz Topel Caddesine kadar Engellilere Sayg yürüyüflü yapt. Yürüyüfle Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, Gümerdi in Belediye Baflkan Ramazan Çatalkaya, Çubuk Dernekler Federasyonu Baflkan Recep Tafl, Ak Parti lçe Baflkan Dr. Tuncay Acehan, kurum amirleri, dernek yöneticileri ve çok say da engelli kat ld. Alk fllar ve sloganlar eflli inde yürüyen gurubun, ellerindeki Her insan bir engelli aday d r, Engelliler yard ma de il, flefkate muhtaçt r, Sessizli imize kulak verin gibi yaz l pankartlar tafl yarak toplumun dikkatini çekmeye çal flt lar. Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan dernek binas n n gerçeklefltirilen aç l fl nda konuflan Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, engelli vatandafllar tek çat alt nda toplay p, sorunlar na çözüm bulmak için Engelliler ve Engelli Dostlar Derne i ni kuran dernek yöneticilerine teflekkür etti. Çubuk olarak engellilere imkanlar ölçüsünde her türlü deste i verdiklerini belirten Baflkan Özden, Bu gün oldu u gibi bundan sonrada destek olamaya devam edece iz. Huzurlu ve güvenli ve sosyal bir toplumun HABER MERKEZ Kentsel dönüflüm uygulamalar ve imar projeleriyle Alt nda n gecekondularla dolu çehresini büyük ölçüde de ifltiren Alt nda Belediyesi, Alt nda mahalle mahalle dolaflarak onlar bilgilendiriyor. Alt nda Belediyesi mar Müdürlü ü ile Emlak stimlak Müdürlü ü yetkilileri, mahalleleri gezerek yap lan çal flmalar birebir anlat yor, vatandafllar n sorunlar ile yerinde ilgileniyor. Geçti imiz hafta Karakum mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Emlak ve stimlak Müdürü Ali Akkan ile mar ve fiehircilik Müdürü Ziya Kalayc o lu bu hafta da Y ld ztepe ve Do antepe Mahallesi sakinleri için bir bilgilendirme toplant s düzenledi. Baflkan Tiryaki nin göreve geldi i 2004 y l nda sadece %30 u imarl olan, bugün ise %98 oran nda imar plan bitirilen ve bugüne kadar hiç tapusu olmayan binlerce insana tapu verilen Alt nda da vatandafllar n konforlu ve modern konutlarda yaflamalar için gerçeklefltirilen projeler Do antepe ve Y ld ztepe Mahallesi sakinlerine anlat ld. Mahalle sakinlerinin mülkiyet sorunlar, arsa tahsisleri ve yap lan imar çal flmalar n n da konufluldu u toplant da vatandafllar n s k nt lar dinlendi ve sorunlu konularda vatandafllar n isimleri al narak problemler tek tek not edildi. oluflturulmas n n yolu, engelli vatandafllar n da toplumun ayr lmaz bir parças haline getirilmesiyle mümkündür. Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an'n n himayelerinde son 10 y lda sosyal devlet etkisini gösterdi. Engelli kardefllerimizin hayat nda ciddi anlamda düzenlemeler oldu. Ben bu düzenlemelerden dolay hükümetimize sonsuz teflekkürler sunuyorum Allah raz olsun dedi. Cennetin Annelerin ayaklar alt nda oldu unu hat rlatan Baflkan Özden, mücadeleleriyle engelli annelerinin ve engelli ailelerinin de cennetlik oldu unu sözlerine ekledi. Kelimelerle ifade edilemeyecek bir aç l fl gerçeklefltirildi ini anlatan Çubuk Engelliler ve Engelli Dostlar Derne i Baflkan Sebahattin Horoz, Çubuk ta dernek olarak engellilerin gözü, kula, eli ve aya olacaklar n söyledi. Hedeflerimiz ilçedeki engellileri evlerinden ç kart p daha aktif sosyal kifliler haline getirip Avrupa birli i ve ifl kur projeleri sayesinden tüketici konumundan üretici konumuna getirmeye çal flacaklar n kaydeden Horoz, flunlar söyledi: Kimi görmedi i bir dünyada, bir köflede karanl yla yafl yordu. Kimi atamad ad mlar n özlemiyle, kimi duyamad seslerle, içten içe hayk r yordu. Onlar anlamak, imkan tan mak, hayata ba lamak gerekiyordu. Bir engellinin yaflam zaten mücadele ile geçerken, onlara kendilerine ay rd klar özel zamanlar vermek gerekiyordu. Çubuktaki tüm engellilerin gözü, kula, eli aya olacak bir dernek kurmaya karar verdik. stedik ki onlarda bir çat alt nda özel olduklar n, özenli olduklar n hissetsinler. stedik ki onlar n sorunlar hepimizin sorunlar olsun ve çözüm için birlikte mücadele edelim. stedik ki, Çubuktaki tüm engellilerin ve engelli dostlar n n ortak bir adresi olsun. Bu hayallerle yola ç kt k ve Çubuk engelliler ve engelli dostlar derne ini kurduk. Bu dernek engelli kardefllerimizin ve onlar n yan nda olmak isteyen tüm Çubuklular n destekleriyle çok güzel ifllere imza atmak için kuruldu. Derne imiz baflta ilçemizde ve daha sonra Ankara n n kuzeyinde yaflayan bütün engelli kardefllerimize tüzel bir kiflilik kazand rarak evlerinden ç karak sosyalleflmesini sa layacakt r.bu gün yap lan yürüyüfle kat lan herkese yürekten teflekkür ediyoruz. Konuflmalar n ard ndan program, kendisi de bedensel engelli olan sanatç Bünyamin Çevik ve Mete Esen in solistli inde Grup Serenat n verdi i konserle devam etti. Konsere büyük ilgi gösteren engelliler, söylenen türkülere hep birlikte alk fllarla efllik etti. Alt nda l lar, kentsel dönüflümü ö rendi

16 16 YARIN Ankara ANKARA - Dekeli (48), AA muhabirine yapt aç klamada, 3 yafl nda geçirdi i çocuk felci nedeniyle ayaklar n kaybetti ini ama küsmeden, y lmadan hayata s k s k sar ld - n söyledi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi ini belirten Dekeli, Okuma sefahatinden sonra Atatürk Lisesi, ard ndan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldum. Ö rencilik dönemim s k nt l geçti. Vas ta sorunu, merdiven sorunu, fiziki engeller. Bunlar baflkalar n n sarf etti i performans n 3 kat n harcamama neden oldu. Kolay fley de il. Fakültenin bir rampas bile yoktu. Okula hep kendi imkanlar mla ve yaln z bafl ma gidip geldim. Karda k flta belediye otobüslerini kulland m dedi. Ankara Barosu na kay tl olarak 22 y ld r serbest avukatl k yapt n ifade eden Dekeli, flöyle konufltu: Mesle imi severek yap yorum. Fakat bizim gibi birinin avukatl k yapmas zor. Baflar ya ulaflt kça ve insanlara yard m ettikçe ifl zevkli bir hal al yor ama meflakkatli. Engelliler istemeleri durumunda her türlü zorlu un üstesinden gelebilirler. Bunun için asla pes etmemeleri gerekir. Hayata küsmemek laz m, e itim, e itim ve e itim. Bu e itimin önce engellilere de il engelsizlere verilmesi gerekiyor. Yani engelsizler e itildikçe engellilerin önü daha çok aç lacakt r. Adliyelerdeki zorluklara da de inen Dekeli, daha önce koltuk de ne- i ile geldi i duruflmalara flimdi tekerlekli sandalye ile geldi ini, birçok yerde merdiven ve rampa sorunu bulundu unu ifade etti. Dekeli, Kimi asansörler tekerlekli sandalyeler için çok küçük. nsanlarla itifl kak fl yafl yorsunuz. Bu problemler bütün engelliler için geçerli. Adliyelerde içinde görevlisi olan bir asansör olmal. Ya da bir asansörü engelliler için ay rmal lar. Adliyelerin fiziki flartlar engelliler için yeterli de il diye konufltu. 20 May s 2013 Engelleri zincirle k rd Geçirdi i çocuk felci nedeniyle ayaklar n kaybeden ancak tüm zorluklara ra men avukat olan Ankara Barosu Engelliler Kurulu Üyesi Atilla Dekeli, engellilerin istemeleri durumunda her türlü zorlu un üstesinden gelebileceklerini bunun için asla pes etmemeleri gerekti ini belirtti. ANKARA - Yurt genelinde fliddete u rad gerekçesiyle polis korumas na al nan kad nlar n say s 11 bin 478 e ulaflt. Polis korumas na al nan kad nlar n yaflad yer s ralamas nda Adana birinci, zmir ikinci, Kayseri üçüncü oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n kay tlar na göre, mülki amir ve hakimin yan s ra gecikmesinde sak nca bulunan durumlarda kolluk kuvvetlerince de verilebilen koruyucu tedbir kararlar kapsam nda, nisan sonu itibar yla yurt genelinde 11 bin 478 kad na polis korumas sa land. Ailenin Korunmas ve Kad na Karfl fiiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsam nda, 80 bin 370 önleyici tedbir karar al nd. En fazla polis korumas n n verildi i kent, 2 bin 978 kad n ile Adana oldu. Bu kenti bin 697 kad n ile zmir, bin 351 kad nla Kayseri, bin 145 kad nla Konya, 507 kad nla Antalya ve 482 kad nla Zonguldak izledi. stanbul da 265 kad na koruma verilirken Ankara da bu say 229 oldu. Bilecik, Bolu, Kars, Kastamonu ve Siirt te ise müracaat olmamas ndan dolay polis korumas verilen kad n bulunmuyor. Polis korumas ndaki kad n say - s n n en az oldu u iller ise Ni de, Karabük, Erzincan, Düzce, Diyarbak r, Burdur, Bingöl, Çorum ve Ad yaman oldu. Bu illerde birer kad n, polis korumas alt na al nd. ÖNLEY C TEDB R KARARI Kanun kapsam nda, fliddet uygulayanlara evden uzaklaflt rma, fliddet gören kiflilere yaklaflt rmama, bir sa l k kurulufluna muayene Yaflad s k nt lar çözmek için kimi zaman farkl yöntemlere de baflvurdu unu dile getiren Dekeli, bir an s n flöyle anlatt : Y l Ankara Adliyesi yeni aç ld, ancak 5 katl binada asansörler çal flm yor. Defalarca dilekçe yazd m, bir sonuç alamad m. Bir türlü asansörler çal flmad. Sonunda U ur Dündar a, Arena program na mektup yazd m. O mektup televizyondan okundu ve asansörler çal flt, ama bu bir hafta kadar sürdü. Sonra yine bize merdivenlerle savaflmak düfltü. Koltuk de nekleriyle kalabal kta merdivenleri ç kmak çok yordu. Zorluklar yüzünden mesle i b rakma noktas na geldim. Sonunda asansörlerin önünde bileklerimi zincirle ba layarak protesto ettim. flte o günden beri Ankara Adliyesi nde asansörler çal fl yor. Hakimlerin engelli avukatlara elinden gelen kolayl gösterdi ini söyleyen Dekeli, Koltuk de nekleri ile merdivenlerden ç k p duruflma salonunda girdi imde kan ter içinde kal yordum. Duruflma s ram geldi inde hakimler, Atilla Bey, sen bir iki duruflma dinlen senin davaya ondan sonra bafllayal m derdi fleklinde konufltu.(aa) 10 bin kad n polis korumas alt nda veya tedavi için baflvurma gibi önleyici tedbirler de uyguland. Yurt genelinde 80 bin 370 önleyici tedbir karar verilirken, en fazla karar stanbul daki kad nlar için al nd. 15 bin 777 karar n al nd kenti, 9 bin 761 kararla Ankara, 9 bin 18 kararla zmir, 4 bin 341 kararla Antalya ve 3 bin 267 kararla Mersin izledi. Üç önleyici tedbir karar n n verildi i Bingöl, listenin en son s ras nda bulunurken onu 5 karar n al nd Bayburt, 9 karar n al nd Siirt izledi. (AA)

17 20 May s 2013 Ankara YARIN Baflkan Ertürk ve eflinden flehit annelerine ziyaret HABER MERKEZ Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk ve efli Meral Ertürk Anneler Günü nedeniyle Kazanl flehit annelerini ziyaret etti, ellerini öptü, gönüllerini ald. fiehit Binbafl Yavuz Baflayar, K. Plt. Üst brahim Özenç, J. Er Metin Özdemir ve P. Er Fatih Alparslan n ailelerini evlerinde efli Meral Ertürk ile birlikte ziyaret eden Lokman Ertürk, flehit ailelerinin kendilerine emanet oldu unu vurgulayarak, bizler de sizin evlatlar n z olduk. Benim bir anam babam da sizlersiniz. Sizler için yap lmas gereken ne ifl varsa, ne sorununuz varsa bir evlad n z olarak elimden gelen her fleyi yapar m. dedi. fiehit J. Er Metin Özdemir in annesi bu ziyaretten duyduklar memnuniyeti dile getirirken, babas Murat Özdemir ise o lunun flehit haberini ald klar nda büyük o lunun dü- ün davetiyesini da tt klar n ve o ac y hiç unutamad n vurgulayarak, art k flehit haberleri gelmiyor. Bizler yand k baflka anne ve babalar yanmas n. Terör bitsin art k. fleklinde konufltu. fiehit Binbafl Yavuz Baflayar n ailesine yap lan ziyaret s ras nda Anne nayet Baflayar, misafirlerine, o lu Yavuz Baflayar n odas n gezdirip alm fl oldu u madalya ve baflar belgelerini gösterdi. Babas smail Baflayar: Benim bir o lum daha var. Onun flehit olmas n istemiyorum. fiimdi çok güzel bir süreç bafllad. E er Bununla bafl edebilirlerse çok güzel olur. 17 A ustos ta o lumun flehit olmas n n 2. Y l dolacak. Baz milliyetçi geçinen partiler baflsa l dahi dilemediler. Ben bunlar n milliyetçi olduklar n nas l bilece im. Ama Baflbakan tafl n alt na elini koydu u zaman gücüm yetti ince bende elimi tafl n alt na koymak zorunday m. fiiddet bir pisliktir. Pislik, pislik ile temizlenmez. dedi. 17 fiehit P. Er Fatih Alparslan n annesi Arife ve Babas Hüseyin Alparslan ile K. Plt. Üst brahim Özenç in annesi Duran ve babas Miktat Özenç de uzun zamandan beri flehit haberlerinin haber bültenlerinde yer almad n ve bundan dolay memnun olduklar n ifade ettiler. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve eflleri Emine Erdo an n selamlar n flehit anne ve babalar na ilettiklerini belirten Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Allah kimseye evlat ac s yaflatmas n, çok zor gerçekten. Büyük bir sab r gerektiriyor. En büyük teselli, fiehitli in Allah kat nda en yüksek mertebelerden birisi olmas ve flehitlerin kendi ailelerinden 70 kifliye flefaatçi olacaklar n bilmemizdir. Ben de Anneler Günü dolay s yla baflta flehit anneleri olma üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. fiehit Ailelerini bar fl sürecine verdikleri destek dolay kutluyorum. Onlar n bu süreci desteklemeleri bizim için çok önemli. nflallah süreç baflar l ilerler ve ülkemiz arzulad huzurlu günlere kavuflur. dedi. Lokman Ertürk ve Meral Ertürk flehit annelerinin ard ndan kendi annesi Seyide Ertürk ü de ziyaret edip, elini öptü, anneler gününü kutlad. Odabafl ndan anlaml ziyaretler HABER MERKEZ Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Karagedik Mahallesinde flehit ailesine ve trafik kazas nda babalar n kaybeden aileye ziyarette bulundu. Baflkan Yakup Odabafl, mahalleye gerçeklefltirdi i ziyarette önce Karagedikli flehit Jandarma Recep Bostanc 'n n ailesini ziyaret etti. Baflkan Odabafl, daha sonra trafik kazas nda babalar n kaybeden aileyi de ziyaret etti. Baflkan Odabafl, babas n trafik kazas nda kaybeden 5 yafl ndaki küçük Ennur a oyuncak bebek hediye etti. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ziyaret etti i ailelere her zaman belediye olarak yanlar nda olduklar n ifade etti. Baflkan Odabafl, Sizlere desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyece iz dedi.

18 18 YARIN 20 May s 2013 Genel Ankara Bölge plan haz rl klar yo unlaflt Ankara Kalk nma Ajans Genel Sekreteri As m Balc, Ankara bölge plan haz rl klar kapsam nda 30 May s ta Ortak Ak l Toplant s gerçeklefltirece iz dedi. ANKARA - Holiday nn Ankara Oteli nde düzenlenen Ankara Kalk nma Ajans Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplant s nda konuflan Balc, ajans n 2006 y l ndan bu yana h zl bir kurumsallaflma sürecini geride b rakt n belirtti. Balc, Ankara bölge planlar n y llar n kapsayacak flekilde düzenlediklerini belirterek, fiimdi 10. Ulusal Kalk nma Plan ile efl güdümlü bir flekilde haz rl klar m z sürdürüyoruz. Ankara n n yol haritas n n çizilebilmesi için 30 May s ta, Ankara bölge plan haz rl klar kapsam nda genifl kat l ml Ortak Ak l Toplant s gerçeklefltirece iz diye konufltu. Paydafllar n kat l m ndan ve deste inden duydu u mutlulu u ifade eden Balc, flunlar kaydetti: Valimizin baflkanl nda, Ankara n n 2023 y l na kadar ki bölge planlar, stratejileri ve vizyonunu ortaya koyan çal flmalar yürütece- iz. Ajans m z n gerçeklefltirdi i faaliyetlere, paydafllar m z n kat l m ve deste i çok önemli. Haz rlam fl oldu umuz bölge planlar, merkezde Kalk nma Bakanl m z n onay - na sunuluyor. Bölgesel Geliflme Ulusal Komitesi, Baflbakan m z baflkanl nda toplan yor, bu komitenin onay ndan sonra planlar ba lay c bir mevzuat haline dönüflüyor. Bu y l n sonuna kadar süreçler tamamlanm fl olacak, dolay s yla kat l mc - lar m z n görüfl ve önerileri çok önemli. Ankara ya nas l daha fazla yat - r mc getirilebilir, bunlar n aray fl içindeyiz diyen Balc, destek programlar n n devam etti ini bildirdi. Ankara Kalk nma Ajans Program Yönetim Birim Baflkan Süleyman slamo lu da Ankara n n her platformda tan t m na destek sunduklar n söyledi. slamo lu, çevreye duyarl yenilikçi uygulamalar için 113, sosyal kalk nma için 117, k rsal kalk nma için 61 ve turizm mali destek program için 84 baflvuru ald klar n ve desteklenecek tekliflerin May s ay nda yap lacak toplant yla duyurulaca n aç klad. Bugüne kadar yaklafl k 12 bin kifliye e itim imkan sa lad klar n belirten slamo lu, flunlar kaydetti: Ankara Kalk nma Ajans n n teknik ve mali desteklerinin yan s - ra e itim faaliyetleri de planl yor. Kuruluflumuzdan bu yana, mali destek program nda bin 287, teknik destek kapsam nda 9 bin 550, proje döngüsü yönetiminde 139, uygulamal giriflimcilikte 60, d fl ticarette 450 ve inovasyon konular nda 300 kifliye e itim imkan sunduk. slamo lu, 2013 y l mali destek programlar ile ilgili sürecin devam etti ini, yönetim kurulunun onay sonras aç klanaca n belirtti. (AA) Huzurevi, çocuklara yük olmamak için seçiliyor ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl verilerine göre, 2010 da 286 olan huzurevi say s 2012 de 305 e ç karken, huzurevini tercih nedenlerinin bafl nda, çocuklar ma yük olmak istemem anlay fl geliyor. Bakanl n verileri, Türkiye de yafll nüfusun artt n, insan ömrünün son 20 y lda 10 y l uzad - n ortaya koydu. 60 yafl üzeri nüfusun son 50 y lda nüfus içerisindeki oran yüzde 3 ten yüzde 10 a yükseldi. Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü verilerine göre Türkiye de, 2011 de yaklafl k 7,5 milyon olan 60 yafl üzeri nüfus, befl y lda daha da artacak ve 65 yafl üzeri nüfus 5-6 yafl grubundaki çocuklardan daha fazla olacak. Nüfusun giderek yafllanmas sa l k, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, çevre ve aile hayat baflta olmak üzere birçok alan etkiliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl da bu kapsamda, yafll lara yönelik yat l kurum hizmetlerini, huzurevi, yafll bak m ve rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevi, yafll bak m merkezleri ve yafll hizmet merkezleri arac l yla veriyor. Yak n aile iliflkilerine önem verilen Türkiye gibi ülkelerde, yafll - lara bakmak ailelerin yükümlülü- ünde görülüyor. Ancak kentleflme ve endüstrileflme beraberinde sosyal bir de iflimi de getiriyor. Yafll lar n aile içinde bak lamad durumlarda, gündüzlü yafll hizmet merkezleriyle küçük kapasiteli ev tipi huzurevleri öne ç k yor da 286 olan huzurevi say s 2011 de 295 e, 2012 de ise 305 e ç kt. Kapasiteleri de 22 bin 752 den 24 bin 574 e yükseltildi da 19 bin 125 bin kifli huzurevinde bar n rken bu rakam 2011 sonu itibar yla 19 bin 316 ya, 2012 sonu itibar yla da 19 bin 913 e ulaflt. Huzurevinde yaflamay tercih nedenlerin bafl nda, yüzde 50 den fazla oranla çocuklar ma yük olmak istemem anlay fl geliyor. Tercih nedenleri, çocuklar m benimle yaflamak istemeyebilir, huzurevinde imkanlar daha rahat oldu u için ve tek bafl ma yafllanmaktansa yafl tlar mla olmak isterim diye s ralan yor. (AA)

19 20 May s 2013 E itim Emeklili i "Güven" ö retiyor ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilkö retim ö rencilerini, emeklilik ve ak lc ilaç kullan m hakk nda bilgilendirmek amac yla "Güven ile Sa l kl Emeklilik" isimli çizgi film ve çocuk kitab haz rlad. SGK, "Güven ile Sa l kl Emeklilik" adl kitapla çizgi filmi, May s Sosyal Güvenlik Haftas etkinlikleri kapsam nda ilkö retim ö rencilerine da t yor. Kurum, serinin ikincisinde, ö rencilerin sosyal güvenlik, emeklilik ve ak lc ilaç kullan m n n zararlar gibi konularda sevilen çizgi karakterler yard m yla bilinçlenmelerini hedefliyor. Kitap ve çizgi film CD'leri ile SGK'n n bu y l ki hedefi, yaklafl k 1 milyon ilkö retim ö rencisine da tmak. Geçen y l, sosyal güvenlik e itim serisi kapsam nda yay mlanan "Güven ve Yar flç Çocuklar" adl ilk kitap, yaklafl k 1,5 milyon ilkö retim çocu una da t lm flt. SGK uzmanlar ve pedagoglar taraf ndan haz rlanan kitap ve çizgi filmde, sosyal güvenli i çocuklara yine "Güven" karakteri anlat yor. Kitap ve çizgi filmde, anne, baba, çocuk ve dededen oluflan 5 kiflilik bir ailede, çocuklar n dedesine emekli olmadan önce ve sonra SGK'n n sa lad haklar anlat l yor. Buna göre, çocuklar dedesiyle parka oynamaya gidiyor, emeklili in ne oldu unu soran çocuklara dedesi, " leride okulunu bitirip çal flmaya bafllad nda, Sosyal Güvenlik Kurumuna kay tl oldu unu bilmen ve primlerinin yat r ld n takip etmen gerekiyor. Bu sayede ileride emekli olabilir ve benim gibi keyifli bir emeklilik yaflayabilirsin" ifadesiyle emeklili in ne oldu unu anlat yor. Ayr ca, çocuklar n babas n n hastalanmas yla doktora gitmemesi, kendine göre ilaç kullanmas ndan dolay kitapta, çocuklara ak lc ilaç kullan m hakk nda da bilgiler veriliyor. Hikayenin baz bölümlerinde çocuklar n karfl s na ç kan çizgi karakter "Güven", " nsanlar genç yaflta çal flma hayat na bafllay p, maafllar n n bir k sm n devlete yani Sosyal Güvenlik Kurumuna yat r rlar. flte bu paralarla SGK, çal fl rken tedavi giderlerimizi karfl lar, yaflland m zda ise çal flmadan maafl almam z sa lar. Ayr ca emekli olunca da SGK, her türlü tedavi giderlerini yine karfl l yor" mesaj veriyor ve "nas l emekli olunabilece ini" anlat yor. Haz rlanan çizgi film, ulusal çocuk kanallar nda, TRT Çocuk'ta, Yumurcak TV gibi kanallarda gösterilecek. (AA) YARIN E itimdeki baflar s yla HAYATA TUTUNUYOR ZM R - Cam kemik hastas 12 yafl ndaki Beril Çetinbafl, yaflad zorluklara ra men e itim hayat ndaki baflar s yla yaflama tutunuyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren Çetinbafl, AA muhabirine, Ayd n' n Kufladas ilçesinde yaflad klar n ve sa l k sorunlar nedeniyle ailesiyle sürekli zmir'e gidip gelmek durumunda kald n anlatt. Kemiklerinin k r lgan olmas nedeniyle bugüne kadar 4 kez ameliyat oldu unu ve bebek arabas nda gezdi ini ifade eden Beril, sürekli hastanelere gidip geldi ini art k bu duruma al flt n söyledi. Hastal nedeniyle okula gidemedi ini, Kufladas Atatürk lkö retim Okulu'ndan ö retmenlerin eve geldi ini ve kendisine 5. s n f e itimi verildi ini dile getiren Beril, en çok ngilizce dersini sevdi ini kaydetti. Evde e itim almas na ra men geçen dönem takdir belgesi ald n ve s n flar aras birincilik elde etti ini aktaran Beril, flöyle konufltu: "Birinci oldu umu biliyorum, bununla ilgili anlatacak çok fley yok. Ben yürümek istiyorum. Büyüyünce de abiye ve spor k yafetlerin bulundu u bir ma aza iflletmek istiyorum. Aç kças flimdi çok arkadafl m yok. Hastaneden Merve Abla ile Gonca Abla bize geliyor sadece. Cam kemik hastas oldu um için her fley zor çünkü hareket edemiyorum. Hayat n geri kalan çok güzel, 'neden' diye sorarsan z yaflamay seviyorum ben." EÜ Çocuk Endokronoloji Uzman Prof. Dr. Damla Gökflen ise halk aras nda cam kemik hastal olarak bilinen "osteogenesis imperfecta"n n tiplerinin bulundu unu, baz tiplerde kemiklerin daha s k k r ld n anlatt. Gökflen, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Hastal n görülme s kl 20 binde 1. Cam kemik hastas n, demirlerinde problem olan bir 19 binaya benzetebiliriz. Kemikler sa lam de il, h zla k r l yor. Tan mlanm fl 10 tipi var. Beril 2. tip hastam z. Bu tip do umda ölümcül olabilen bir tip. Yürüyemiyor ama zeka da en küçük problem yok, hatta okul birincisi oldu. Ameliyat etmek istiyoruz ancak kemik dokusunu biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Ortopedi ve fizik tedaviyi birlikte yürütüyoruz. Osteogenesis imperfecta hastas çocuklar n yaflama sevinci di erlerinden farkl. Beril buna en iyi örnek. En güzel k sm vazgeçmemeleri. Da c olmaya karar veren hastalar m z var." (AA)

20 20 YARIN STANBUL - Senkildoryan Binas ndaki çal flmalar kapsam nda özgün haliyle en üst kata tafl nacak Beyo lu ndaki tarihi Emek Sinemas n n tavan ve duvar süslemeleri, bir atölyede restore ediliyor. Kamer nflaat ortaklar ndan Levent Eyüpo lu, Seyrantepe deki atölyede gazetecilere çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Tavan ve duvarlardaki kabartmalar n sökümü, restore edilmesi ve yerine konulmas n n yaklafl k 20 ayl k titiz bir çal flmay gerektirdi ini anlatan Eyüpo lu, çal flmalar n flu an için Emek Sinemas kapsam nda yürütüldü ünü, Senkildoryan Binas için de ayr bir planlama yap laca n aktard. Atölyede 1100 e yak n parça bulundu unu bildiren Eyüpo lu, Mimar ve restorasyon ekibimiz son derece tecrübeli. Biz sorumlulu u teslim ettik, sonuçta biz burada sadece projeyi yüklenen ekibiz. Esas ifli yapan kadromuz ifli biliyor diye konufltu. Perde, koltuk ve film gösterim makinelerinin baflka bir depoda oldu u kaydeden Eyüpo lu, Sinema müzesi çal flmam z var. Lale Film in Genel Müdürü Necip Sar c n n bir koleksiyonu mevcut. Onun deste iyle bir müze haz rl m z olacak. Emek Sinemas ndan ald klar m z da kendisiyle paylaflt k. Onlar da oras için haz rlan yor. Birçok parça sonunda bir araya gelecek bilgisini verdi. Korunacak bütün parçalar ç kar ld ktan sonra binada bafllayan y k m çal flmalar n n devam etti ini anlatan Eyüpo lu, sineman n orijinaline ba l kal narak, localar da yap laca n belirtti. - nflaat süreci belgesel olacak- Eyüpo lu, binadaki tarihi eserlerin söküm iflleminin her an n n kay t alt na al nd na vurgulayarak, Elimizde 200 bine yak n foto raf var. Ayr ca video kayd da var. Bütün bu yaflad klar m z n, restorasyon döneminin ve aç l fl n görüntülerinin yer ald bir belgesel düflünüyoruz. Bu bina, bu kompleks bunu hak ediyor dedi. Emek Sinemas n n bir sinema zincirinin parças olmayaca n bildiren Eyüpo lu, flöyle devam etti: Eskiden de gidenler bilir, oras sadece sinema gösterilmek için kullan lm yordu. Orada konserler, dans ve tiyatro gösterileri için kullan yordu. Amac m z, Emek Sinemas n n stanbul un gösteri mekanlar ndan birisi olmas n sa lamak. Emek Sinemas n, tiyatro performanslar n n yan s ra önemli filmlerin galalar n n yap labilece i bir sahne olarak stanbul a kazand rmak istiyoruz. Buray, vak f alt nda iflletece iz. Her zaman söylüyorum; Beyo lu nda sinema salonlar birer birer kapan yor, bunlar önlemek ve Beyo lu na sinemay yeniden kazand rmak istiyoruz. Buna yönelik 10 sinema solunu yap yoruz. Onlar n içinde, bir veya iki salonda ba ms z filmlerin gösterilebilmesini istiyoruz. Özellikle belirtiyorum, öndeki Senkildoryan Binas ile arkas ndaki bina aras nda bir sokak olacak. Bu sokak, güzel bir sokak olacak, stiklal Caddesi nden yürüyerek, Senkildoryan a girebileceksiniz, oradan da Yeflilçam a geçebileceksiniz. -Söküm alan bin 500 metrekare- Söküm ve restorasyon çal flmalar hakk nda bilgi veren restoratör Muharrem Özcan, çal flmalar n moving yöntemiyle yürütüldü ünü söyledi. Parçalar n üzerindeki boyalar n tek tek sökülece ini ve parçan n ham haline ulafl laca n anlatan Özcan, ard ndan çatlak ve k r k bölümlerin onar laca n söyledi. Özcan, konservasyon aflamas nda 8 kiflilik bir ekiple çal flt klar bilgisini vererek, yo unlu a göre, ekipteki eleman say s n n art r labilece ini ifade etti. Kültür Sanat Emek Sinemas n n tavan ve duvar süslemeleri titizlikle restore ediliyor Özcan, çal flmalar n n içeri i hakk nda flu bilgileri verdi: Önce parçalar n üzerinden boyalar al nacak. Çünkü, baz yerlerde 4-5 kat boya var. Bu boyalar, ar nd r ld ktan sonra kartonpiyerlerin ham hali kalacak. Ard ndan bunlar n konservasyonlar, çatlaklar tamamlanacak. Ondan sonra kurumaya alaca z. Eksik parçalardan baz lar için kal p al nacak ve orijinale uygun olarak döküm yap lacak. Tafl d m z parçalar n ço u iyi durumda ama k r k olanlar tümleyece iz. Baz parçalar, ya murdan dolay su alm fl, onlar n da konservasyonlar yap ld ktan sonra eskisi gibi olacak. Özcan, toplam söküm alan n n bin 500 metrekareyi buldu unu ifade ederek, perde ve koltuklar haricinde bütün parçalar n atölyede elden geçirilece ini bildirdi. - Tavan tek parça görünecek - Projeden sorumlu mimarlardan fieref Keskün, Türkiye de bir ilki baflarmak için mücadele ettiklerini belirterek, hiçbir zaman inanmad klar bir fleyi yapmad klar n söyledi. Keskün, flu an sadece tavan ifllemlerinin restore edildi ine dikkati çekerek, benzer ifllemlerin döfleme, koltuklar ve perde için de gerçeklefltirilece ini anlatt. Bir gazetecinin Tavan tek parça m yd? sorusu üzerine, sineman n tavan ilk yap ld nda da tek parça olmad n ifade ederek, fllemlerin tamamlanmas n n ard ndan tavan tek parça olarak görülebilecek diye konufltu. (AA) 20 May s 2013 Neflet Ertafl Sempozyumu yap ld KIRfiEH R - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Baflkan Prof. Dr. Öcal O uz, halk ozan Neflet Ertafl n, bar fl kültürünü gelifltirmek ve toplumlar aras nda diyalo u oluflturmak bak m ndan kendi toplumu içerisinde mükemmel bir uzlaflma ve beraberlik ortam yaratt n söyledi. O uz, Ahi Evran Üniversitesinin Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda düzenledi i Uluslararas Bozk r n Tezenesi Neflet Ertafl Sempozyumu nun aç l fl töreninde yapt konuflmada, Neflet Ertafl n mesaj n n evrensel bir nitelik tafl d n, UNESCO nun bar fl kültürünü sanat yla gerçeklefltirmeye çal flan nadir insanlardan biri oldu unu ifade etti. Türkiye nin 2003 y l nda imzalad UNESCO Somut Olmayan Miras n Korunmas Sözleflmesi ile somut olmayan ama korunarak gelecek kuflaklara aktar lmas gereken miraslara dikkat çekildi ini an msatan O uz, Ertafl n, hem bar fl kültürü ve diyalog aç s ndan hem de kültürel miras n korunmas ve gelecek nesillere aktar lmas bak m ndan son derece anlaml bir yerde durdu unu belirtti. O uz, flunlar kaydetti: Bar fl kültürünü dünyada gelifltirmek, toplumlar aras nda diyalo u oluflturmak bak m ndan Neflet Ertafl, kendi toplumu içerisinde mükemmel bir uzlaflma ve beraberlik yaratm flt r. ster cenazesini hat rlay n ister bu sempozyumda sunulacak bildirileri okuyun, onda ayr mc l, insan ötekilefltiren dili asla yakalayamayacaks n z. Toplumlar n arad bar fl ve diyalog Neflet Ertafl ta var. Bizim gelecek kuflaklara kültürümüzü aktarmam z için onun rehberli ine, onun öncülü üne her zaman ihtiyac m z var. Onu sayg ve rahmetle an yoruz. Kültür ve Turizm Bakanl n n, ölmeden önce Neflet Ertafl Yaflayan nsan Hazinesi ilan etti ini dile getiren O uz, Özellikleri itibariyle Neflet Ertafl a bak ld nda, nitelikli bir sanatç olarak UNESCO nun kriterlerine uydu u hem komisyon hem de onu inceleyen uzmanlar taraf ndan belirlenmifltir dedi. (AA) Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı