YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ"

Transkript

1 asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o ku lun gi riþ ka - pý sýn da nö bet tu ta rak ba þör tü lü öð ren ci le ri i çe ri ye al mý yor. FOTOÐRAF ÇEKÝP FÝÞLÝOR uüzünü kâðýt ile gizleyen Pekünlü, okul giriþinde baþörtülü öðrencilerin fotoðraflarýný çekerken, baþý açýk öðrenciler gelince okulun kapýsýný açýyor, zorluk çýkarmýyor. nhaberý SAFA 8 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR asakçýlara cesaret ödülü mü vermeli? FARUK ÇAKIR'IN AZISI SAFA 8 DE IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr OLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ Baþörtüsü hiç bir yerde yasaklanamaz utokad (Toplumsal Dayanýþma Kültür Eðitim ve Sosyal Araþtýrmalar Derneði) yaptýðý eylemle, AKP Kadýn Kollarýnýn yeni anayasa sürecine sunulmak üzere yaptýðý çalýþtayýn sonucu olarak öðretmenlik, yargý ve emniyet mensuplarýnýn baþörtülü çalýþmamasýný isteyen kararýný protesto etti ve her alanda baþörtüsüne þartsýz-sýnýrsýz özgürlük istedi. nha be ri say fa 9 da 27 Nisan da araþtýrýlacak utbmm Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu Söz cü sü Ýd ris Þa hin, ko mis yon bün ye sin de o luþ tu ru lan 28 Þu bat a i liþ kin alt ko mis yo na 27 Ni san e -bil di ri si ni de ek le dik le ri ni bil dir di. nha be ri say fa 8 de TOPLUM HAATINI ÝÇTEN ÝÇE ÇÜRÜTEN OLSUZLUK, TÜRKÝE'NÝN BÝRÝNCÝ PROBLEMÝ OLMAA DEVAM EDÝOR. AZALMIÞTI, BÝR ILDIR ENÝDEN ARTIÞTA udemokrat Eðitimciler Sendikasýnýn Ar-Ge kuruluþu olan DESAM (Stratejik Araþtýrmalar Merkezi) tarafýndan hazýrlanan olsuzluk Alan Araþtýrmasý Raporu ve olsuzlukla Mücadele Eylem Planý Türkiye nin en önemli sorunlarýndan birisinin olsuzluk olduðunu ortaya koyuyor. Vatandaþýn yüzde 71 ine göre yolsuzluklar 10 yýl öncesine göre azalmýþ durumda, fakat son 1 yýldýr hýzla artarak yaygýnlaþýyor. Devletin ilgili birimlerine adeta yolsuzluk ihbarlarý yaðýyor. OLSUZLUK TÜRKÝE'NÝN BÝRÝNCÝ PROBLEMÝ u Ra por dan il gi çe ki ci baþ lýk lar þöy le: *Va tan da þýn yüz de 75 i ne gö re Tür ki ye de yol suz luk yap ma dan zen gin ol mak im kân sýz. *En çok yol suz luk ve rüþ vet ye rel yö ne tim ler de, be le di ye ler de ger çek le þi yor. *ol suz lu ðun; Tür ki ye de bü - rok ra si yi ve si ya se ti çü rüt tü ðü yüz de 90, enf las yo nu kö rük - le di ði yüz de 39, e ko no mi ye za rar ver di ði yüz de 45, hak sýz re ka bet meydana getirdiði yüz de 77, dev le te ve hal ka za rar ver di ði ni yüz de 67 o ra nýn da i fa de e den va tan da þa gö re ol - suz luk Tür ki ye nin bi rin ci en ö nem li so ru nu. n 9 da MERKEZ BANKASINA GÖRE Protestolu senetler artýyor up ro tes to e di len se net sa yý sý Ni - san a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la yüz de 6,8, tu ta rý da yüz de 26,9 o ra nýn da art tý. Mer kez Ban ka - sý ve ri le ri ne gö re, 2011 Ni san a yýn - da 72 bin 188 a det o lan pro tes to lu se net sa yý sý, 2012 Ni san a yýn da 77 bin 79 a de de çýk tý. n10 da HÜKÜMET BÝLDÝRÝ AINLADI Gaz ze den bir lik çað rý sý u Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti, Fi lis tin hal - ký nýn bütün fert le ri ni mil lî dâ vâ uð ru na bir lik ve be ra ber li ðe dâ vet e den bil di ri ya yýn la dý. Bil di ri de, Ýs ra il in ku ru luþ yýl dö nü mü nün pro tes to e dil me si ve Ýs ra il ha pis ha ne le rin de ya tan Fi lis tin li mah kûm la rýn aç lýk gre vi so - nu cu el de et tik le ri ka za ným la rýn Fi lis tin li grup lar a ra sýn da bir lik ve bü tün lü ðü sað lam - laþ týr mak i çin fýr sat ol du ðu be lir til di. n 7 de HOLLANDA KONSOLOSU ONNO KERVERS ÝN TESBÝTÝ: Ýstanbul da dinî inançlara saygý geleneði hâlâ devam ediyor nerol DOURAN'IN RÖPORTAJI SAFA 11 DE Eczacýlar, en yakýn saðlýk danýþmaný nha be ri say fa 3 te Acil Servis e stres eðitimi nha be ri say fa 3 te Bedelli askerlik için baþvuru nha be ri say fa 8 de Belediyelere dönüþüm desteði nha be ri say fa 6 da Srebrenitsa Katliâmýndan sorumlu tutulan Ratko Mladiç, Savaþ Suçlarý Mahkemesinde yargýlanýyor. FO TOÐ RAF: A A Mla diç ha kim kar þý sýn da u Sa vaþ su çun dan tu tuk lu bu lu nan Bos na lý Sýrp la rýn es ki ko mu ta ný, Sreb re nit sa Kat li â mýn da soy ký rým yap mak ve bin ler ce ma sum si vi li öl dürt mek gi bi suç lar dan yar gý la - nan Rat ko Mla diç, Hol lan da da mah ke me ye çýk tý. n 7 de ISSN EN DÜÞÜK SEVÝEDE Petroldeki iniþ pompaya yansýyacak mý? u Pet rol fi yat la rý, son 6 a yýn en dü - þük se vi ye si o lan 93 do la rýn al tý na ge ri le di. ABD ham pet ro lü nün Ha - zi ran a yý tes li mi va ril fi ya tý dün As - ya da ki iþ lem ler de 92,76 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tes lim fi ya tý 110,31 do lar se vi ye le - rin de iþ lem gö rdü. n10 da ILBAÞINDAN BERÝ Dolar çýkýyor, altýn düþüyor u Haf ta ya Mer kez Ban ka sý nýn is tis nai gün uy gu la ma sý na git - me me siy le yük se liþ le baþ la yan do lar, dün 23 O cak tan bu ya na en yük sek se vi ye ye u laþ tý. Ban ka - la r a ra sý pi ya sa da 1,8320 nin ü ze - ri ne yük sel dik ten son ra 1,8280 se vi ye le rin de den ge len di. n10 da

2 2 LÂ HÝ KA Â E T..Hal bu ki on lar, Bi zim ha ya tý mýz dün ya dan i ba ret tir; bir da ha di ril ti le cek de ði liz de miþ ler di. Rab le ri ninhu zu run da dur du rul duk la rý za man on la rý bir gör sen! En âm Sûresi: / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah bir kim se hak kýn da ha yýr di ler se, o nu din de bil gi sa hi bi ký lar, dün ya ya de ðer ver dir mez ve ku sur la rý ný ken di si ne gös te rir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 216 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kah ra man mil le tin e be dî bir me dar-ý þe re fi: A ya sof ya Bu kah ra man mil le tin e be dî bir me - dar-ý þe re fi ve Kur ân ve ci had hiz me - tin de dün ya da pýr lan ta gi bi pek bü yük bir ni þa ný ve ký lýç la rý nýn pek bü yük ve an ti ka bir yâ di gâ rý o lan A ya sof ya Ca - mi i ni put ha ne ye ve Me þî hat Da i re si ni kýz la rýn li se si ne çe vi ren bir a da mý sev - me mek bir suç ol ma sý im kâ ný var mý? d di a na me de be nim hak kým da dört e sas var. İ Bi rin ci e sas: Gü ya ben de te fa hur ve hod fu ruþ luk var ve ken di mi mü ced did bi li yo rum. Ben bü tün kuv ve tim le bu nu red de de rim. Hat tâ De niz li de ki ehl-i vu kuf: E ðer Sa id meh dî li ði ni or ta ya at sa bü tün þa kirt le ri ka bul e de cek. Ý kin ci e sas: Neþ ri ya tý giz le me si. Giz li düþ man lar yan lýþ mâ nâ ver dir me sin. ok sa si ya se te ve dün ya â sâ yi þi ne te mas ci he tiy le de ðil dir. Hem es ki harf le tek sir ma ki ne si ni bir ba ha ne bul ma sýn lar. Mus ta fa Ke mal e kar þý Nu run to ka dý i se (HA- ÞÝ E) al tý mah ke me ve An ka ra ma ka ma tý bil miþ, i liþ me miþ ler ve bi ze be ra at ver di ler ve Be þin ci Þu â i le be ra ber bü tün ki tap la rý mý zý i a de et ti ler. Hem o nun fe na lý ðý ný gös ter mek, or du nun kýy me ti ni mu ha fa za et mek i çin dir. Bir þah sý sev me me si, or du yu mu hab bet kâ ra ne se nâ i çin dir. Ü çün cü sü: Em ni ye ti ih lâ le teþ vik e di yor de me si ne mu ka bil, yir mi se ne zar fýn da, yüz bin a dam Nur cu la rýn, yüz bin nüs ha Nur ri sâ le le ri nin al tý mah ke me de ve on vi lâ yet te em ni ye ti ih lâ le ve â sâ yi þi boz ma ya da ir, on vi lâ ye tin za bý ta la rý ve al tý mah ke me hiç bir mad de yi kay det me me si ve bul ma ma sý, bu a cîp it ha mý çü rü tü yor. Bu ye ni id di a na me de üç mah ke me nin bi ze be ra at ver dik le ri ay ný nok ta la ra a it ve ce vap la rý mü ker re ren ve ril miþ, e hem mi yet siz bir kaç me se le ye ce vap ver mek mâ nâ sýz dýr. O me se le ler le bi zi it ham et mek, on dan bi ze be ra at ve ren An ka ra A ðýr ce za ve De niz li ve Es ki þe hir Mah ke me le ri ni it ham et mek hük mün de ol ma sýn dan, ce va bý ný on la ra bý ra ký yo rum. Ve on dan baþ ka da i ki üç me se le var. Bi ri si: Ý ki se ne De niz li ve An ka ra A ðýr ce za Mah ke me le rin de in ce den in ce ye tet kik den son ra bi ze be ra at ve rip o ki ta bý bi ze i a de et tik le ri hal de, o Be þin ci Þu â nýn bir i ki me se le si ni, öl müþ git miþ bir ku man da na tat bik e dip bi ze suç gös te ri yor. Biz da hi de riz: Öl müþ git miþ, hü kü met ten a lâ ka sý ke sil miþ bir þa hýs a ley hin de tat bik e di le bi len kül lî bir hak lý ten ki di hiç bir ka nun suç say maz. Hem kül lî bir te vil mâ nâ sýn dan ma kam-ý id di a cer be ze siy le o ku man da na bir his se çý ka rýp o na tat bik et miþ. Böy le yüz de bir a dam an cak feh me den bir mâ nâ mah rem ve giz li bir ri sâ le de bu lun ma sý ný hiç bir ka nun suç sa ya maz. Hem o ri sâ le ha ri ka bir tarz da mü te þa bih ha dis le rin te vil le ri ni be yan et miþ. O be yan o tuz kýrk se ne ev vel ol du ðu ve üç mah ke me ye ve mah ke me ni ze ve An ka ra nýn al tý ma ka ma tý na üç se ne zar fýn da i ki de fa tak dim e di lip ten kit gör me yen mü da fa a ve i ti raz na mem de kat î ce vap ve ril di ði hal de, o ha dî sin ha ki ka ti ni be yan sa de din de bir ku sur lu þah sa mu ta býk çýk ma sý ný hiç bir ka nun suç sa ya maz. Hem o þah sý ten kit, o i çin de bu lun du ðu ve ku sur la ra se bep ol du ðu bir in ký lâ býn ha se na tý yal nýz o nun de ðil, bel ki or du nun ve hü kû me tin dir. O nun da yal nýz bir his se si var. O nun ku sur la rý i çin o nu ten kit et mek el bet te bir suç ol ma dý ðý gi bi, in ký lâ ba hü cum e di yor de ni le mez. Hem bu kah ra man mil le tin e be dî bir me dar-ý þe re fi ve Kur ân ve ci had hiz me tin de dün ya da pýr lan ta gi bi pek bü yük bir ni þa ný ve ký lýç la rý nýn pek bü yük ve an ti ka bir yâ di gâ rý o lan A ya sof ya Ca mi i' ni put ha ne ye ve Me þî hat Da i re si ni kýz la rýn li se si ne çe vi ren bir a da mý sev me mek bir suç ol ma sý im kâ ný var mý? HA ÞÝ E: Ýd di a na me de yan lýþ bir mâ nâ ve rip, Nu run ke ra met le rin den to kat tar zýn da ki bir kýs mý ný, me dar-ý it ham say mýþ. Gü ya Nur la ra hü cum za ma nýn da ge len zel ze le gi bi be lâ lar Nu run to kat la rý dýr. Hâ þa süm me hâ þâ! Biz öy le de me mi þiz ve yaz ma mý þýz. Bel ki mü ker rer yer ler de hüc cet le riy le de mi þiz ki: Nur lar mak bul sa da ka gi bi be lâ la rýn def i ne ve si le dir. Ne va kit Nur la ra hü cum e dil se, Nur lar giz le nir; mu sî bet ler fýr sat bu lup ba þý mý za ge li yor lar. E vet, Nu run bin ler þa kirt le ri nin tas dik ve mü þa he de le riy le, yüz ler vu ku at ve hâ di sat i le, te sa düf ih ti ma li ol ma yan o hâ di sa týn te va fuk la rý ve Kur ân ýn mü te ad dit i þâ rat ve te va fu ka týy la, hat tâ mah ke me ler de kýs men gös te ril di ði ci het le ka tî ka na a ti miz var ki, o te va fu kat Ri sâ le-i Nur un mak bu li ye ti ne bir ik ram-ý Ý lâ hî dir ve Kur ân he sa bý na Nur la ra bir ne vi ke ra met ler dir. Þu â lar, On Dör dün cü Þu â, s. 333 Du run ka la ba lýk lar Du run ka la ba lý lar, bu cad de çýk maz so kak, Hay kýr sam kol la rý mý ma kas gi bi a ça rak. Ne cip Fa zýl o kak lar da in san se li a ký yor - Sdu. ol lar tý kan mýþ, tra fik dur muþ, kor na ses le ri si ren ses le ri ne ka rýþ mýþ tý. Can kur ta ran lar bi le tra fi ðin a çýl ma sý ný bek li yor du. Ço ðun lu ðu nu genç le rin mey da na ge tir di ði in san se li, cad de le ri dol dur muþ, a ra so kak la ra taþ mýþ tý. Ka la ba lýk ay ný is ti ka me te doð ru ak tý ðý i çin, kar þý is ti ka me te doð ru i ler le mek nere dey se im kân sýz ha le gel miþ ti. O gün þe hir ta ký mý nýn ma çý var dý. Maç bit miþ se yir ci ler maç tan çýk mýþ lar dý. Stad yu mun çý kýþ ka pý la rýn dan bo þa lan in san se li cad de ve so kak la rý iþ gal et miþ ti. O nun i çin tra fik dur muþ, am bu lans lar i çin de has ta ve ya ra lý lar la bek li yor lar dý. Ta kým la rý nýn ga li bi ye ti ni kut la yan ba zý ta raf tar lar da tra fi ði kes miþ, cad de or ta sýn da ha lay çe ki yor lar dý. Ay ný an da stad yum ya ký nýn da bu lu nan Re þa di ye Ca mi i nden de i kin di na ma zý ný e da e den in san lar çý ký yor lar dý. Biz de Es ki þe hir e ni As ya tem sil ci li ði nin dü zen le miþ ol du ðu kon fe rans i çin þeh ri miz de bu lu nan Se ba hat tin a þar kar de þi miz le bir lik te ca mi den çýk mýþ, ka la ba lý ðýn gel di ði is ti ka me tin ter si ne doð ru yol al ma ya ça lý þý yor duk. Ca mi den çý kan la rýn sa yý sý i le maç tan çý kan la rýn hâ li ni ve sa yý sý ný gö rün ce, i çi miz bur kul du. Stad yum dan çý kan bin ler ce in sa na kar þý, ca mi den yir mi o tuz ki þi ka dar in san çý ký yor du. Se ba hat tin kar deþ þöy le de di: Ca mi den çý kan la rýn sa yý sý maç tan çý kan la rýn sa yý sýn dan faz la ol ma dýk ça mem le ket te hu zur ve a sa yiþ sað la na maz. Ger çek ten de bir ca mi den çý kan la ra ba kýn, bir de kon ser, mi ting ve maç gi bi sebep ler le bir a ra ya ge len ka la ba lýk la rýn hâ li ne ba kýn. Ca mi den çý kan ga yet sa kin, a ðýr baþ lý, ha ya týn en ö nem li va zi fe si ni i fa et me nin hu zu ru i çin de, ses siz bir þe kil de da ðý lýr ken, stad yum dan çý kan lar slo gan lar a ta rak, ta þýt yol la rý ný iþ gal e dip tra fi ði ak sa ta rak, þu ur suz, so rum suz, say gý sýz bir þe kil de çev re yi ra hat sýz e de rek da ðý lý yor lar dý. Be re ket ver sin ta kým la rý ma çý ka zan mýþ tý, da ha faz la taþ kýn lýk yap ma dý lar. Bü yük ka la ba lýk lar her za man i çin bü yük bir güç mey da na ge ti rir ler. Bu güç, kon trol al tý na a lýn maz sa, her an i çin po tan si yel bir teh li ke ha zýr de mek tir. Ni te kim, ge çen haf ta Ga la ta sa ray-fe ner bah çe ma çý ön ce sin de ve son ra sýn da ya þa nan deh þet an la rý, Stad yu mun çý kýþ ka pý la rýn dan bo þa lan in san se li cad de ve so kak la rý iþ gal et miþ ti. O nun i çin tra fik dur muþ, am bu lans lar i çin de has ta ve ya ra lý lar la bek li yor lar dý. Ta kým la rý nýn ga li bi ye ti ni kut la yan ba zý ta raf tar lar da tra fi ði kes miþ, cad de or ta sýn da ha lay çe ki yor lar dý. kon trol süz ka la ba lýk la rýn ne ka dar teh li ke saç tý ðý ný gös ter miþ tir. Ka la ba lýk la rýn gü cü bir þe kil de kontrol al tý na a lýn maz ve müsbet bir is ti ka me te ka na li ze e dil mez se, az gýn bir sel gi bi ö nü ne ge le ni yý kar, or ta lý ðý ha rap e der. Gü cü kon trol et mek güç ol du ðu gi bi, Kon trol süz güç de güç de ðil dir. Ve ya kon trol süz güç, tah rip gü cü yük sek bir bom ba gi bi dir. Her an pat la ya bi lir ve çev re si ne bü yük za rar lar ve re bi lir. Pe ki, in san la rýn bir a ra ya gel me si ve bir lik te bir þey le ri pay laþ ma sý bir ih ti yaç ol du ðu na gö re, ka la ba lýk la rýn gü cü nü na sýl kon trol al tý na a la ca ðýz? Bu so ru, bu gün e ði tim ci le ri, sos yal bi lim ci le ri ve si ya set çi le ri çok meþ gul e den bir so ru dur. Böy le bir so ru ya kar þý lýk ve ri len ce vap la rýn ba þýn da, e ði tim þart gi bi klâ sik bir cüm le gel mek te dir. A ma et ra fý ya kýp yý kan, a nar þi ve kar ga þa ya se be bi yet ve ren ka la ba lýk la ra bak tý ðý mýz za man, bü yük ço ðun lu ðu nun e ði tim li ol du ðu nu gö rü yo ruz. O za man da kar þý mý za Na sýl bir e ði tim? so ru su çý ký yor. Na sýl bir e ði tim? so ru su nun en gü zel ce va bý, ca mi ler de ve ril mek te dir. Cu ma gün le ri ve bay ram na maz la rýn da bin ler ce in san bir a ra ya ge lir ler ve bir lik te i ba det e der ler. Son ra da her ke sin yü zün de bir te bes süm, gön lün de bir fe rah lýk, kal bin de hu zur ol du ðu hal de, ses siz ce da ðý lýr lar. En u fak bir taþ kýn lýk, gü rül tü, çev re yi ra hat sýz e de cek bir dav ra nýþ gö rül mez. Çün kü bu in san top lu lu ðu ku ru bir ka la ba lýk tan i ba ret de ðil dir. O top lu luk, bir ce ma at tir. Hâ lýk ý bir, Pey gam be ri bir, Ki ta bý bir, kýb le si bir, bi ne ka dar bir ler le bir bi ri ne bað lý bin ler ce in san bir a ra ya ge lir, a ma hep si bir in san gi bi ha re ket et tik le rin den hiç bir gü rül tü ve kar ga þa çýk maz. Kalp le rin de u huv vet, gö nül le rin de mu hab bet, fi il le rin de müs bet ve müþ te rek ha re ket var dýr. Ý ma nýn ver di ði ders le, i ba de tin ka zan dýr dý ðý ter bi ye i le ve ca mi ler de al dýk la rý e ði tim ve â dap i le ha re ket et tik le rin den, taþ kýn lýk yap maz lar. Kim se yi ra hat sýz et mez ler. Çev re yi kir let mez ler. Ger çek me de ni ye tin ge rek tir di ði en gü zel dav ra nýþ la rý ca mi ler de ve ce ma at ler de gör mek müm kün dür. Þu ur lu bir ce ma at i le ku ru bir ka la ba lý ðýn far ký iþ te bu ra da or ta ya çý kar. Ce ma a tin de bir gü cü var dýr, fa kat bu güç, ma ne vî bir gü cün kon tro lün de, i ma nýn de ne ti mi al týn da dýr. Cu ma ve bay ram na maz la rýn da ca mi ler den çý kan ce ma at da ðý lýr ken de so kak lar in san se li ne dö ner, fa kat bu sel geç ti ði yer le ri yý kan bir â fet de ðil, ses siz ce a kan bir rah met gi bi dir. Ý ma nýn in sa na ka zan dýr dý ðý þu ur, ka la ba lý ðý ce ma a te, â fe ti rah me te çe vir mek te dir. Hiz met aþ ký SERPÝL ÇÝNTÝMUR Dün öð le sa at le rin de ev te le fo nu muz çal dý. Se si ni çý ka ra ma dý ðým bir ab la te le fo nun di ðer u cun dan ko nu þu yor du. Ken di ni ta nýt tý. Ha týr la dým. üz yü ze hiç gö rüþ me di ði miz, e pey bir sü re ön ce yi ne te le fon da gö rüþ tü ðü müz bir ab la mýz dý a ra yan. Ýlk gö rüþ me miz na sýl mý ol muþ tu? An la ta yým. Her gün e ni As ya ga ze te mi zi, bu lun du ðum si te de ki mar ket ten a lý yo ruz. i ne bir sa bah ga ze te mi zi a lýr ken, mar ket çi de di ki: Fa lan i sim li bi ri de si zin ga ze te den a lý yor. Ne re de o tur du ðu nu bi li yor mu su nuz? di ye sor dum. Ha yýr de di. Da ha son ra ga ze te yi a lan ki þi den öð ren miþ. Ken di si Bi le cik in bir kö yün de o tu ru yor muþ. Ga ze te yi bu ra da Bi le cik te o tu ran kýz kar de þi a lý yor muþ o nun a dý na. E ve ge lin ce o kar de þi me ký sa bir mek tup yaz dým. Ken di siy le ta nýþ mak is te di ði mi, v.s. söy le dim, te le fon nu ma ra mý, ev ad re si mi ya zýp zar fa koy dum. Mar ket çi bey den mek tu bu ver me si ni ri ca et tim. U zun bir sü re mek tup mar ket te kal dý. Ga ze te yi al ma ya ge len ol ma dý, ve re me dim de di. E pey bir sü re geç tik ten son ra, mek tup Ö ren köy de ki kar de þi me u laþ mýþ. Be ni a ra dý. Ko nuþ tuk, ta nýþ týk. Ön ce den Es ki þe hir de o tur du ðu nu, o ra dan mem le ke ti o lan Ö ren köy e yer leþ tik le ri ni, ders le re gi de me me nin ü zün tü sü nü di le ge tir di. Ýþ te dün a ra yan, se si ni ha týr la ya ma dý ðým ab lam i le böy le ta nýþ mýþ týk. Ab la bir haf ta lý ðý na Bi le cik e gel miþ. Te le fon nu ma ra mý köy de u nut muþ, fa kat bir þe kil de be nim te le fo nu mu bul muþ. Be ni a ra dý, Soh bet ne re de, ne za man? Ben de ge le ce ðim de di. Ve bu luþ tuk. O gün ak þam da ça lýþ ma lý Mü nâ za rât der si miz var dý. Bir lik te ye ni a çý lan ders ha ne miz de ki Mü nâ za rât der si mi ze git tik. Þöy le bir dü þün düm, bu na sýl bir dâ vâ! Ab la mýz da ki bu hiz met aþ ký na sýl bir aþk! Doð ru dü rüst ta ný ma dý ðýn, bir lik te ye miþ iç miþ li ðin ol ma yan bir ki þiy le na sýl bu ka dar sa mi mî o lu na bi li yor? San ki bu ab la mýz la yýl lar dýr ta ný þý yor muþ gi bi bir sa mi mi ye ti miz var dý. Ger çi or tak nok ta Al lah rý za sý, din, i man, Nur Ri sâ le le ri ol ma sa yýl lar ca ta nýþ mýþ lý ðýn ol sa da böy le bir sa mi mi yet ger çek leþ mi yor as lýn da. Bu luþ ma, gö rüþ me Al lah rý za sý i çin o lun ca bir lik te lik sü re si pek ö nem li de ðil. Ders ön ce si ab la mýz la e pey soh bet et tik. Ab lam e vi ni Med re se-i Nu ri ye ye çe vir miþ. Kö yün nü fu su 15 ki þi ka dar mýþ. a zýn bu nü fus ar tý yor muþ. 3-4 ki þi bir a ra ya ge lip Kur ân o ku yor lar mýþ. Ab lam da Ri sâ le-i Nur dan ders ler ya pý yor muþ. Ýlk za man lar din le mi yor lar dý, þim di i se dik kat le din le me ye baþ la dý lar di yor. Bin ba re kâl lah. Ne re de o lur san ol, na sýl in san lar la o lur san ol, i çin de hiz met aþ ký, öð re nip ya þa dýk la rý ný baþ ka la rý na teb lið et me aþ ký var sa in ki þaf lar ger çek le þi yor. Her þe yin ha ki kî sa hi bi o lan Al lah, bu hiz me tin de ha ki kî sa hi bi de ðil mi? Rab bim hiz me tin de kul la na cak fe da i le ri bir þe kil de halk e di yor ve o þev ki ve aþ ký da iç le ri ne ko yu yor. e ter ki biz de ih lâs, se bat, sa da kat ve sa mi mi yet ol sun. Her bir a dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i Nu ri ye ye çe vir sin. E ðer yok sa, yal nýz i se, çok a lâ ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zat bir leþ sin ve bu he yet bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir med re se-i Nu ri ye it ti haz et sin. Hiç ol maz sa iþ le ri ve va zi fe le ri ol ma dý ðý va kit ler de, beþ on da ki ka da hi ol sa Ri sâ le-i Nur u o ku mak ve ya din le mek ve ya yaz mak ci he tiy le bir mik tar meþ gul ol sa lar, ha ki kî ta le be-i u lû mun se vap la rý na ve þe ref le ri ne maz har ol duk la rý gi bi, Ýh lâs Ri sâ le si nde ya zý lan beþ ne vî i ba de te de maz har o lur lar. Ha ki kî i lim ta le be le ri gi bi, on la rýn ma i þet le ri ni te min hu su sun da ki â di mu a me le le ri de bir ne vî i ba det hük mü ne ge çe bi lir. (E mir dað Lâ hi ka sý s. 338) E vi ni Med re se-i Nu ri ye ye çe vi ren, Nur der si ya pan ab la ma ve der si din le yen Ö ren köy lü kar deþ le ri me bin ler se lâm. Al lah ýn rah me ti, be re ke ti on la rýn ve bü tün ehl-i i ma nýn ü ze ri ne ol sun. O na e ma net o lun.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 4 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Acil Servis e stres eðitimi ÝÞÇÝ DAANIÞMA DERNEÐÝ, TARAFINDAN 112 ACÝL ARDIM SERVÝSÝ ÇALIÞANLARINA, 'ÞÝDDETE MARUZ KALMA VE STRESLE MÜCADELE' SEMÝNERÝ VERÝLMEE BAÞLANDI. SON za man lar da kar þý laþ týk la rý þid det ey lem le ri dolayýsýyla sý kýn tý lý gün ler ya þa yan 112 A cil ar dým Ser vi si ça lý - þan la rý na, Þid de te Ma ruz Kal ma ve Stres le Mü ca de le se mi ne ri ve ril me ye baþ lan dý. Psi ko log Mu rat Kap lan, stres le ba þa çýk ma nýn yol la rý ný an lat tý. Sam sun Ýl Am bu lans Ser vi si Baþ he - kim li ði E ði tim Sa lo nu nda Tüm Me - mur Ýþ çi Da ya nýþ ma Der ne ði (TÜM - DER) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len se - mi ne re, 112 A cil ar dým Ser vi si ça lý - þan la rý ka týl dý. Sam sun Ruh Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Has ta ne si nden Psi ko log Mu rat Kap lan ýn ver di ði se mi ne ri, sað lýk ça lý þan la rý il giy le din le di. ak la - þýk 1 sa at sü ren se mi ner de þid de tin se bep le ri, top lu mu þid de te sü rük le - yen neden ler, þid de ti en gel le me nin yol la rý, stre sin se bep le ri, stres le ba þa çýk ma yol la rý ko nu la rý iþ len di. Se mi - ner de ö zel lik le ken di si ne yar dý ma ko - þan öz ve ri li bir þe kil de e lin de ki im - kân la rý i le sað lýk hiz me ti ver mek i çin can la baþ la ça lý þan sað lýk çý la ra, has ta ya kýn la rý nýn þid det uy gu la ma sý hat ta öl dü rül me si ko nu su bi lim sel o la rak bir i za hý nýn ol ma ma sý dik kat çek ti. Bu tür bil gi len di ri ci se mi ner le ri - nin ay lýk o la rak dü zen len me si nin zor þart lar al týn da ça lý þan sað lýk ça lý - þan la rý nýn mo ral ve mo ti vas yo nu i - çin çok ö nem li ol du ðu nu be lir ten Sað lýk ça lý þan la rý, Bu tür se mi ner le - re ne ka dar ih ti ya cý mýz ol du ðu ka - týl dýk tan son ra da ha i yi an la dýk, de - va mý ný bek li yo ruz, bu se mi ner le rin tüm sað lýk ku rum ve ku ru luþ la ra, bi rim le re in sa nýn ol du ðu her yer de ve ril me si ge re kir de di. Se mi ne ri or ga ni ze e den TÜM - DER Baþ ka ný Fu at Öz türk i se, Der nek o la rak bir çok pro je ve et - kin lik yap týk. Ö zel lik le son za man - lar da sað lýk ça lý þan la rý na yö ne lik ar - tan þid de te dik kat çek mek ve sað lýk ça lý þan la rý nýn ya nýn da ol du ðu mu zu be lirt mek i çin sos yal so rum lu luk pro je si kap sa mýn da bu se mi ne ri dü zen le dik. Her si vil top lum ku ru - lu þu il gi ve et ki a lan la rýn da ki kit le ye yö ne lik bu tür et kin lik ler yap sa ve top lum sal so run la ra çö züm a dý na pro je ler ge liþ ti ril se top lu mu muz, ül ke miz da ha in san ca ya þa nýr ha le ge lir. de di. Ge len ta lep ler doð rul - tu sun da se mi ner le rin de vam e de - ce ði be lir til di. Sam sun / ci han Eczacýlar, en yakýn saðlýk danýþmaný KARAMAN Ýl Saðlýk Müdürü Nuriye Ulu, eczacýlarýn saðlýk hizmetleri zincirinin en önemli halkasý olduðunu söyledi. Pusula Saðlýk Gönüllüleri Derneði nin (PUSAD) Eczacýlar Günü dolayýsýyla Karaman daki eczacýlara ve ailelerine Polisevinde düzenlenen programda konuþan Ulu, Eczacýlar, hastanýn eðitiminde, ilaç danýþmanlýðýnda, ilâçlarýn hazýrlanmasýnda, etkileþimlerinin önlenmesinde en büyük paya sahiptir. Ayný zamanda vatandaþlarýmýzýn da en yakýn saðlýk danýþmanýdýr dedi. Eczacýlarýn, halkýn eczacýlýk hizmetlerinden en iyi þekilde yararlanabilmesinde üstün bir gayret gösterdiðine dikkatleri çeken Ulu, ayrýca akademik anlamdaki çalýþmalarda da Hepimiz birer engelli adayýyýz SULTANGAZÝ Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mucip Kýna, Ýnsanlar önümüzdeki yarým saat sonra engelli olmayacaðýný garanti edemez. Bu nedenle hepimiz birer engelli adayýyýz dedi. Sultangazi Belediyesi ve Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü'nin birlikte düzenlediði Engelliler Haftasý faaliyetleri Sevgi ürüyüþü ile baþladý. Engellilerin katýldýðý yürüyüþ Cebeci Mahallesi nden Sultançiftliði Merkez Cami önüne kadar sürdü. Sultançiftliði Merkez Cami önü Meydan da kurulan sahnede ise engelliler birbirinden farklý gösteriler sundu. ürüyüþe Sultangazi Belediye Baþkan ardýmcýsý Fevzi Dülger, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mucip Kýna, ilçedeki özel eðitim sýnýfý öðrencileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mucip Kýna, herkesin bir engelli adayý olduðunu dikkat çekerek, Ýnsanlar önümüzdeki yarým saat sonra engelli olmayacaðýný garanti edemez. Bu nedenle hepimiz birer engelli adayýyýz. Onlarýn karþýlaþtýklarý engelleri ortadan kaldýrmalýyýz dedi. Ýs tan bul / e ni As ya sürekli kendilerini yenilediklerini belirtti. Ulu, PUSAD ýn eczacýlarý böyle bir günde bir araya getirmesinin birlik ve beraberliklerini daha da güçlendireceðini ifade ederek Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak buna benzer programlara her zaman destek olacaklarýný söyledi. Polisevindeki program PUSAD Baþkaný Abdullah Canbal ýn derneðin faaliyetlerini aktardýðý, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýna çözüm için benzeri programlarý düzenlemeye devam edeceklerini belirttiði konuþmasý ve Karaman Eczacýlar Odasý Baþkaný Osman Ünsal ýn bu tür faaliyetlere her zaman ciddî anlamda ihtiyaçlarý olduðunu ifade ettiði konuþmasý ile sona erdi. Karaman / cihan Mar ket ça lý þan la rý bir gün lü ðü ne sus tu ÇA LI ÞAN LA RI NA i þe a lým da i þa ret di li bil me mecburiyeti ge ti ren KÝM Mar - ket ler Zin ci ri, En gel li ler Haf ta sýn da bir gün lü ðü ne ça lý þan la rý ný sus tur du. KÝM Mar ket per so ne li, ya ka la rý na kýr mý zý kur de le ler ta ka rak ken di a ra sýn - da i þa ret di liy le ko nuþ tu. En gel li ler Ý çin Su su yo ruz slo ga nýy la baþ lat týk la rý kam pan ya nýn tü ke ti ci ler den bü yük il gi gör dü. Ge nel Mü dür Ha mit Ak çay, Tür ki ye nü fu su nun 9 mil yon dan faz la sý en gel li ler den o lu þu yor. Bu ra ka - mýn 2.5 mil yo na ya ký ný i se i þit me ve ko nuþ ma en gel li ler den o lu þu yor. Fa - kat en gel li le rin ses siz çýð lýk la rý ný duy maz dan ge le rek a de ta on la rý top lum - dan i zo le e di yo ruz. En - gel siz ha yat sö zü lâf ta kal ma sýn di ye bu pro je - ye baþ la dýk. 60 ma ða - za mýz da i þa ret di li bi len per so nel is tih dam et tik. Ka mu ve ö zel sek tör de te mel se vi ye de i þa ret KUPON: 31 di li bi len per so nel þar tý ge ti ril me li di ye ko nuþ - tu. Ýs tan bul / e ni As ya ir ti ni as ya.com.tr E ði tim de A ta türk çü da yat ma Ge nel kur may, as ke rî li se ler de ki e ði ti min MEB ta ra fýn dan ha zýr la nan çi zel ge ye uy - gun o la rak sür dü rül dü ðü nü, as ke rî yük - se köð re tim ku rum la rýn da ki ders çi zel ge le ri nin de u lu sal ve u lus la ra ra sý stan dart la ra uy gun bi - çim de, ÖK Ka nu nu ve as ke rî ih ti yaç lar dik ka - te a lý na rak ha zýr lan dý ðý ný i fa de e di yor. Bu bil gi le rin ar kap la ný nýn ir de len me si lâ zým. Bir de fa, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ya pý sý, iþ le - yi þi ve sis te mi i le e ði ti min ü ze ri ne bi na e dil di ði fel se fe, ül ke ve top lum ger çek le ri, ça ðýn ve de - mok ra si nin ge rek le ri i le ne öl çü de bað da þý yor? Ay ný þey ÖK i çin de faz la sýy la ge çer li. He le ge rek Mil lî E ði tim Te mel Ka nu nun da, ge rek se ÖK Ka nu nun da de fa at le tek rar la nan res mî i de o lo ji vur gu la rý ol du ðu gi bi du ru yor ken. Ýþ te Mil lî E ði tim Ka nu nu nun ilk mad de si: Türk Mil lî E ði ti mi nin ge nel a ma cý,türk mil - le ti nin bü tün fert le ri ni, A ta türk in ký lâp ve il ke - le ri ne ve a na ya sa da i fa de si ni bu lan A ta türk mil - li yet çi li ði ne bað lý yurt taþ lar o la rak ye tiþ tir mek. Ve ÖK Ka nu nu nun, ük se köð re ti min a - ma cý baþ lý ðý ný ta þý yan 4. mad de si nin ilk fýk ra sý: Öð ren ci le ri ni A TA TÜRK Ýn ký lâp la rý ve il ke - le ri doð rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý (...) va tan daþ lar o la rak ye tiþ tir mek. Ar dýn dan, 5. mad de de ki a na il ke ler in il ki: Öð ren ci le re, A TA TÜRK in ký lâp la rý ve il ke - le ri doð rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý hiz met bi lin ci nin ka zan dý rýl ma sý sað la nýr. ( Bu ra da ki A ta türk ke li me le ri ne den ka pi tal harf ler le ya zýl mýþ? di ye so ra cak la ra: Mad de ler ÖK ün in ter net si te sin den ay nen a lýn dý ðý i çin.) Ta bi î, bu mad de le rin a sýl da ya na ðý a na ya sa. Çün kü bun lar da ki i fa de ler, a na ya sa nýn e ði tim ve öð re tim hak ký ný dü zen le yen 41. mad de sin - de ki i ba re le rin ka lýp ha lin de tek ra rý ni te li ðin de. Bu i ti bar la, baþ lan gýç kýs mýn dan baþ la ya rak ön ce a na ya sa dü zel til me li ki, bun la ra da sý ra gel sin ve 21. yüz yýl da mil le tin bü tün fert le riy le bir lik te tüm öð ren ci le ri il ke ve in ký lâp lar doð - rul tu sun da A ta türk mil li yet çi si o la rak ye tiþ tir - me da yat ma ve ga ra be ti ne bir son ve ri le bil sin... A nýt ka bir zi ya ret le ri ne da ir is ta tis tik le rin in - ter net si te sin de gün lük ya yý ný na son ve ril me si ne yö ne lik e leþ ti ri le re ce va ben yap tý ðý a çýk la ma da TSK nýn A ta sý na ve o nun mi ra sý na bað lý lý ðý tar - tý þý la maz i fa de si ni kul la nan Ge nel kur may böy le bir tar týþ ma ya ne de re ce ha zýr, bil emi yo ruz. A ma Tür ki ye bu tar týþ ma yý yap mak zo run da. Do la yý sýy la Ge nel kur may da... Ve bu sa de ce as ke rî o kul la rý de ðil, res mî ve ya ö zel bü tün e ði tim ku rum la rý ný il gi len di ren son de re ce ö nem li, ha ya tî ve kri tik bir me se le. Bu dü ðüm çö zül me den di ðer so run lar çö zü le mez. Ger çek bir de mok ra si nin ol du ðu yer de, dev - let baþ ta ol mak ü ze re hiç kim se res mî i de o lo ji da yat ma sý ya pa maz. Böy le bir da yat ma nýn bu - lun du ðu yer de i se de mok ra si den söz e di le mez. A ma ba ký yo ruz, A rap ça der si nin müf re da tý bi le baþ tan so na res mî i de o lo ji i le do na tý lý yor. Böy le ce, Mil lî Gü ven lik ders le ri nin kal dý rýl - ma sý i le a tý lan o lum lu a dý ma da göl ge dü þü yor. (Bu ko nu da ki di ðer çe liþ ki ler i çin bkz: ta rih li MEB: Bu çe liþ ki ler le ne re ye? ya zý mýz.) Bu nok ta da ü ze rin de du rul ma sý ge re ken bir di ðer ö nem li ko nu, ö zel ler da hil bü tün o kul lar - da Ra hat, ha zý rol, hi za ya gel ko mut la rýy la yü - rü tül me ye de vam e di len kýþ la dü ze ni. Ki Cum - hur baþ ka ný Gül ün i ki yýl ön ce ki Af ri ka ge zi sin - de Kon go da uð ra dý ðý Türk o ku lun da da ay ný uy gu la ma la ra þa hit o lun du ðun da, he yet te ki ga - ze te ci ler den E ce Te mel ku ran bu du ru mu e leþ - tir miþ, bu nun ü ze ri ne Gül Te le fon e dip söy le - dim. Bun lar hoþ þey ler de ðil, tak dir et ti ði miz þey ler de ðil de dim. Ço cuk la ra bir da ha böy le þey ler yap týr ma ma la rý ný söy le dim de miþ ti. Biz de ta rih li Ra hat, ha zý rol! baþ lýk lý ya zý mýz da ko nu yu iþ ler ken, Gül ün Af ri ka da gös ter di ði doð ru ve hak lý has sa si ye ti Tür ki ye de de gör mek is te riz te men nî mi zi i fa de et miþ tik. Vel ha sýl, top ye kûn e ði ti mi de mok ra tik leþ ti rip si vil leþ tir mek i çin da ha ya pý la cak çok þey var.

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı