YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ"

Transkript

1 asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o ku lun gi riþ ka - pý sýn da nö bet tu ta rak ba þör tü lü öð ren ci le ri i çe ri ye al mý yor. FOTOÐRAF ÇEKÝP FÝÞLÝOR uüzünü kâðýt ile gizleyen Pekünlü, okul giriþinde baþörtülü öðrencilerin fotoðraflarýný çekerken, baþý açýk öðrenciler gelince okulun kapýsýný açýyor, zorluk çýkarmýyor. nhaberý SAFA 8 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR asakçýlara cesaret ödülü mü vermeli? FARUK ÇAKIR'IN AZISI SAFA 8 DE IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr OLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ Baþörtüsü hiç bir yerde yasaklanamaz utokad (Toplumsal Dayanýþma Kültür Eðitim ve Sosyal Araþtýrmalar Derneði) yaptýðý eylemle, AKP Kadýn Kollarýnýn yeni anayasa sürecine sunulmak üzere yaptýðý çalýþtayýn sonucu olarak öðretmenlik, yargý ve emniyet mensuplarýnýn baþörtülü çalýþmamasýný isteyen kararýný protesto etti ve her alanda baþörtüsüne þartsýz-sýnýrsýz özgürlük istedi. nha be ri say fa 9 da 27 Nisan da araþtýrýlacak utbmm Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu Söz cü sü Ýd ris Þa hin, ko mis yon bün ye sin de o luþ tu ru lan 28 Þu bat a i liþ kin alt ko mis yo na 27 Ni san e -bil di ri si ni de ek le dik le ri ni bil dir di. nha be ri say fa 8 de TOPLUM HAATINI ÝÇTEN ÝÇE ÇÜRÜTEN OLSUZLUK, TÜRKÝE'NÝN BÝRÝNCÝ PROBLEMÝ OLMAA DEVAM EDÝOR. AZALMIÞTI, BÝR ILDIR ENÝDEN ARTIÞTA udemokrat Eðitimciler Sendikasýnýn Ar-Ge kuruluþu olan DESAM (Stratejik Araþtýrmalar Merkezi) tarafýndan hazýrlanan olsuzluk Alan Araþtýrmasý Raporu ve olsuzlukla Mücadele Eylem Planý Türkiye nin en önemli sorunlarýndan birisinin olsuzluk olduðunu ortaya koyuyor. Vatandaþýn yüzde 71 ine göre yolsuzluklar 10 yýl öncesine göre azalmýþ durumda, fakat son 1 yýldýr hýzla artarak yaygýnlaþýyor. Devletin ilgili birimlerine adeta yolsuzluk ihbarlarý yaðýyor. OLSUZLUK TÜRKÝE'NÝN BÝRÝNCÝ PROBLEMÝ u Ra por dan il gi çe ki ci baþ lýk lar þöy le: *Va tan da þýn yüz de 75 i ne gö re Tür ki ye de yol suz luk yap ma dan zen gin ol mak im kân sýz. *En çok yol suz luk ve rüþ vet ye rel yö ne tim ler de, be le di ye ler de ger çek le þi yor. *ol suz lu ðun; Tür ki ye de bü - rok ra si yi ve si ya se ti çü rüt tü ðü yüz de 90, enf las yo nu kö rük - le di ði yüz de 39, e ko no mi ye za rar ver di ði yüz de 45, hak sýz re ka bet meydana getirdiði yüz de 77, dev le te ve hal ka za rar ver di ði ni yüz de 67 o ra nýn da i fa de e den va tan da þa gö re ol - suz luk Tür ki ye nin bi rin ci en ö nem li so ru nu. n 9 da MERKEZ BANKASINA GÖRE Protestolu senetler artýyor up ro tes to e di len se net sa yý sý Ni - san a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la yüz de 6,8, tu ta rý da yüz de 26,9 o ra nýn da art tý. Mer kez Ban ka - sý ve ri le ri ne gö re, 2011 Ni san a yýn - da 72 bin 188 a det o lan pro tes to lu se net sa yý sý, 2012 Ni san a yýn da 77 bin 79 a de de çýk tý. n10 da HÜKÜMET BÝLDÝRÝ AINLADI Gaz ze den bir lik çað rý sý u Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti, Fi lis tin hal - ký nýn bütün fert le ri ni mil lî dâ vâ uð ru na bir lik ve be ra ber li ðe dâ vet e den bil di ri ya yýn la dý. Bil di ri de, Ýs ra il in ku ru luþ yýl dö nü mü nün pro tes to e dil me si ve Ýs ra il ha pis ha ne le rin de ya tan Fi lis tin li mah kûm la rýn aç lýk gre vi so - nu cu el de et tik le ri ka za ným la rýn Fi lis tin li grup lar a ra sýn da bir lik ve bü tün lü ðü sað lam - laþ týr mak i çin fýr sat ol du ðu be lir til di. n 7 de HOLLANDA KONSOLOSU ONNO KERVERS ÝN TESBÝTÝ: Ýstanbul da dinî inançlara saygý geleneði hâlâ devam ediyor nerol DOURAN'IN RÖPORTAJI SAFA 11 DE Eczacýlar, en yakýn saðlýk danýþmaný nha be ri say fa 3 te Acil Servis e stres eðitimi nha be ri say fa 3 te Bedelli askerlik için baþvuru nha be ri say fa 8 de Belediyelere dönüþüm desteði nha be ri say fa 6 da Srebrenitsa Katliâmýndan sorumlu tutulan Ratko Mladiç, Savaþ Suçlarý Mahkemesinde yargýlanýyor. FO TOÐ RAF: A A Mla diç ha kim kar þý sýn da u Sa vaþ su çun dan tu tuk lu bu lu nan Bos na lý Sýrp la rýn es ki ko mu ta ný, Sreb re nit sa Kat li â mýn da soy ký rým yap mak ve bin ler ce ma sum si vi li öl dürt mek gi bi suç lar dan yar gý la - nan Rat ko Mla diç, Hol lan da da mah ke me ye çýk tý. n 7 de ISSN EN DÜÞÜK SEVÝEDE Petroldeki iniþ pompaya yansýyacak mý? u Pet rol fi yat la rý, son 6 a yýn en dü - þük se vi ye si o lan 93 do la rýn al tý na ge ri le di. ABD ham pet ro lü nün Ha - zi ran a yý tes li mi va ril fi ya tý dün As - ya da ki iþ lem ler de 92,76 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tes lim fi ya tý 110,31 do lar se vi ye le - rin de iþ lem gö rdü. n10 da ILBAÞINDAN BERÝ Dolar çýkýyor, altýn düþüyor u Haf ta ya Mer kez Ban ka sý nýn is tis nai gün uy gu la ma sý na git - me me siy le yük se liþ le baþ la yan do lar, dün 23 O cak tan bu ya na en yük sek se vi ye ye u laþ tý. Ban ka - la r a ra sý pi ya sa da 1,8320 nin ü ze - ri ne yük sel dik ten son ra 1,8280 se vi ye le rin de den ge len di. n10 da

2 2 LÂ HÝ KA Â E T..Hal bu ki on lar, Bi zim ha ya tý mýz dün ya dan i ba ret tir; bir da ha di ril ti le cek de ði liz de miþ ler di. Rab le ri ninhu zu run da dur du rul duk la rý za man on la rý bir gör sen! En âm Sûresi: / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah bir kim se hak kýn da ha yýr di ler se, o nu din de bil gi sa hi bi ký lar, dün ya ya de ðer ver dir mez ve ku sur la rý ný ken di si ne gös te rir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 216 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kah ra man mil le tin e be dî bir me dar-ý þe re fi: A ya sof ya Bu kah ra man mil le tin e be dî bir me - dar-ý þe re fi ve Kur ân ve ci had hiz me - tin de dün ya da pýr lan ta gi bi pek bü yük bir ni þa ný ve ký lýç la rý nýn pek bü yük ve an ti ka bir yâ di gâ rý o lan A ya sof ya Ca - mi i ni put ha ne ye ve Me þî hat Da i re si ni kýz la rýn li se si ne çe vi ren bir a da mý sev - me mek bir suç ol ma sý im kâ ný var mý? d di a na me de be nim hak kým da dört e sas var. İ Bi rin ci e sas: Gü ya ben de te fa hur ve hod fu ruþ luk var ve ken di mi mü ced did bi li yo rum. Ben bü tün kuv ve tim le bu nu red de de rim. Hat tâ De niz li de ki ehl-i vu kuf: E ðer Sa id meh dî li ði ni or ta ya at sa bü tün þa kirt le ri ka bul e de cek. Ý kin ci e sas: Neþ ri ya tý giz le me si. Giz li düþ man lar yan lýþ mâ nâ ver dir me sin. ok sa si ya se te ve dün ya â sâ yi þi ne te mas ci he tiy le de ðil dir. Hem es ki harf le tek sir ma ki ne si ni bir ba ha ne bul ma sýn lar. Mus ta fa Ke mal e kar þý Nu run to ka dý i se (HA- ÞÝ E) al tý mah ke me ve An ka ra ma ka ma tý bil miþ, i liþ me miþ ler ve bi ze be ra at ver di ler ve Be þin ci Þu â i le be ra ber bü tün ki tap la rý mý zý i a de et ti ler. Hem o nun fe na lý ðý ný gös ter mek, or du nun kýy me ti ni mu ha fa za et mek i çin dir. Bir þah sý sev me me si, or du yu mu hab bet kâ ra ne se nâ i çin dir. Ü çün cü sü: Em ni ye ti ih lâ le teþ vik e di yor de me si ne mu ka bil, yir mi se ne zar fýn da, yüz bin a dam Nur cu la rýn, yüz bin nüs ha Nur ri sâ le le ri nin al tý mah ke me de ve on vi lâ yet te em ni ye ti ih lâ le ve â sâ yi þi boz ma ya da ir, on vi lâ ye tin za bý ta la rý ve al tý mah ke me hiç bir mad de yi kay det me me si ve bul ma ma sý, bu a cîp it ha mý çü rü tü yor. Bu ye ni id di a na me de üç mah ke me nin bi ze be ra at ver dik le ri ay ný nok ta la ra a it ve ce vap la rý mü ker re ren ve ril miþ, e hem mi yet siz bir kaç me se le ye ce vap ver mek mâ nâ sýz dýr. O me se le ler le bi zi it ham et mek, on dan bi ze be ra at ve ren An ka ra A ðýr ce za ve De niz li ve Es ki þe hir Mah ke me le ri ni it ham et mek hük mün de ol ma sýn dan, ce va bý ný on la ra bý ra ký yo rum. Ve on dan baþ ka da i ki üç me se le var. Bi ri si: Ý ki se ne De niz li ve An ka ra A ðýr ce za Mah ke me le rin de in ce den in ce ye tet kik den son ra bi ze be ra at ve rip o ki ta bý bi ze i a de et tik le ri hal de, o Be þin ci Þu â nýn bir i ki me se le si ni, öl müþ git miþ bir ku man da na tat bik e dip bi ze suç gös te ri yor. Biz da hi de riz: Öl müþ git miþ, hü kü met ten a lâ ka sý ke sil miþ bir þa hýs a ley hin de tat bik e di le bi len kül lî bir hak lý ten ki di hiç bir ka nun suç say maz. Hem kül lî bir te vil mâ nâ sýn dan ma kam-ý id di a cer be ze siy le o ku man da na bir his se çý ka rýp o na tat bik et miþ. Böy le yüz de bir a dam an cak feh me den bir mâ nâ mah rem ve giz li bir ri sâ le de bu lun ma sý ný hiç bir ka nun suç sa ya maz. Hem o ri sâ le ha ri ka bir tarz da mü te þa bih ha dis le rin te vil le ri ni be yan et miþ. O be yan o tuz kýrk se ne ev vel ol du ðu ve üç mah ke me ye ve mah ke me ni ze ve An ka ra nýn al tý ma ka ma tý na üç se ne zar fýn da i ki de fa tak dim e di lip ten kit gör me yen mü da fa a ve i ti raz na mem de kat î ce vap ve ril di ði hal de, o ha dî sin ha ki ka ti ni be yan sa de din de bir ku sur lu þah sa mu ta býk çýk ma sý ný hiç bir ka nun suç sa ya maz. Hem o þah sý ten kit, o i çin de bu lun du ðu ve ku sur la ra se bep ol du ðu bir in ký lâ býn ha se na tý yal nýz o nun de ðil, bel ki or du nun ve hü kû me tin dir. O nun da yal nýz bir his se si var. O nun ku sur la rý i çin o nu ten kit et mek el bet te bir suç ol ma dý ðý gi bi, in ký lâ ba hü cum e di yor de ni le mez. Hem bu kah ra man mil le tin e be dî bir me dar-ý þe re fi ve Kur ân ve ci had hiz me tin de dün ya da pýr lan ta gi bi pek bü yük bir ni þa ný ve ký lýç la rý nýn pek bü yük ve an ti ka bir yâ di gâ rý o lan A ya sof ya Ca mi i' ni put ha ne ye ve Me þî hat Da i re si ni kýz la rýn li se si ne çe vi ren bir a da mý sev me mek bir suç ol ma sý im kâ ný var mý? HA ÞÝ E: Ýd di a na me de yan lýþ bir mâ nâ ve rip, Nu run ke ra met le rin den to kat tar zýn da ki bir kýs mý ný, me dar-ý it ham say mýþ. Gü ya Nur la ra hü cum za ma nýn da ge len zel ze le gi bi be lâ lar Nu run to kat la rý dýr. Hâ þa süm me hâ þâ! Biz öy le de me mi þiz ve yaz ma mý þýz. Bel ki mü ker rer yer ler de hüc cet le riy le de mi þiz ki: Nur lar mak bul sa da ka gi bi be lâ la rýn def i ne ve si le dir. Ne va kit Nur la ra hü cum e dil se, Nur lar giz le nir; mu sî bet ler fýr sat bu lup ba þý mý za ge li yor lar. E vet, Nu run bin ler þa kirt le ri nin tas dik ve mü þa he de le riy le, yüz ler vu ku at ve hâ di sat i le, te sa düf ih ti ma li ol ma yan o hâ di sa týn te va fuk la rý ve Kur ân ýn mü te ad dit i þâ rat ve te va fu ka týy la, hat tâ mah ke me ler de kýs men gös te ril di ði ci het le ka tî ka na a ti miz var ki, o te va fu kat Ri sâ le-i Nur un mak bu li ye ti ne bir ik ram-ý Ý lâ hî dir ve Kur ân he sa bý na Nur la ra bir ne vi ke ra met ler dir. Þu â lar, On Dör dün cü Þu â, s. 333 Du run ka la ba lýk lar Du run ka la ba lý lar, bu cad de çýk maz so kak, Hay kýr sam kol la rý mý ma kas gi bi a ça rak. Ne cip Fa zýl o kak lar da in san se li a ký yor - Sdu. ol lar tý kan mýþ, tra fik dur muþ, kor na ses le ri si ren ses le ri ne ka rýþ mýþ tý. Can kur ta ran lar bi le tra fi ðin a çýl ma sý ný bek li yor du. Ço ðun lu ðu nu genç le rin mey da na ge tir di ði in san se li, cad de le ri dol dur muþ, a ra so kak la ra taþ mýþ tý. Ka la ba lýk ay ný is ti ka me te doð ru ak tý ðý i çin, kar þý is ti ka me te doð ru i ler le mek nere dey se im kân sýz ha le gel miþ ti. O gün þe hir ta ký mý nýn ma çý var dý. Maç bit miþ se yir ci ler maç tan çýk mýþ lar dý. Stad yu mun çý kýþ ka pý la rýn dan bo þa lan in san se li cad de ve so kak la rý iþ gal et miþ ti. O nun i çin tra fik dur muþ, am bu lans lar i çin de has ta ve ya ra lý lar la bek li yor lar dý. Ta kým la rý nýn ga li bi ye ti ni kut la yan ba zý ta raf tar lar da tra fi ði kes miþ, cad de or ta sýn da ha lay çe ki yor lar dý. Ay ný an da stad yum ya ký nýn da bu lu nan Re þa di ye Ca mi i nden de i kin di na ma zý ný e da e den in san lar çý ký yor lar dý. Biz de Es ki þe hir e ni As ya tem sil ci li ði nin dü zen le miþ ol du ðu kon fe rans i çin þeh ri miz de bu lu nan Se ba hat tin a þar kar de þi miz le bir lik te ca mi den çýk mýþ, ka la ba lý ðýn gel di ði is ti ka me tin ter si ne doð ru yol al ma ya ça lý þý yor duk. Ca mi den çý kan la rýn sa yý sý i le maç tan çý kan la rýn hâ li ni ve sa yý sý ný gö rün ce, i çi miz bur kul du. Stad yum dan çý kan bin ler ce in sa na kar þý, ca mi den yir mi o tuz ki þi ka dar in san çý ký yor du. Se ba hat tin kar deþ þöy le de di: Ca mi den çý kan la rýn sa yý sý maç tan çý kan la rýn sa yý sýn dan faz la ol ma dýk ça mem le ket te hu zur ve a sa yiþ sað la na maz. Ger çek ten de bir ca mi den çý kan la ra ba kýn, bir de kon ser, mi ting ve maç gi bi sebep ler le bir a ra ya ge len ka la ba lýk la rýn hâ li ne ba kýn. Ca mi den çý kan ga yet sa kin, a ðýr baþ lý, ha ya týn en ö nem li va zi fe si ni i fa et me nin hu zu ru i çin de, ses siz bir þe kil de da ðý lýr ken, stad yum dan çý kan lar slo gan lar a ta rak, ta þýt yol la rý ný iþ gal e dip tra fi ði ak sa ta rak, þu ur suz, so rum suz, say gý sýz bir þe kil de çev re yi ra hat sýz e de rek da ðý lý yor lar dý. Be re ket ver sin ta kým la rý ma çý ka zan mýþ tý, da ha faz la taþ kýn lýk yap ma dý lar. Bü yük ka la ba lýk lar her za man i çin bü yük bir güç mey da na ge ti rir ler. Bu güç, kon trol al tý na a lýn maz sa, her an i çin po tan si yel bir teh li ke ha zýr de mek tir. Ni te kim, ge çen haf ta Ga la ta sa ray-fe ner bah çe ma çý ön ce sin de ve son ra sýn da ya þa nan deh þet an la rý, Stad yu mun çý kýþ ka pý la rýn dan bo þa lan in san se li cad de ve so kak la rý iþ gal et miþ ti. O nun i çin tra fik dur muþ, am bu lans lar i çin de has ta ve ya ra lý lar la bek li yor lar dý. Ta kým la rý nýn ga li bi ye ti ni kut la yan ba zý ta raf tar lar da tra fi ði kes miþ, cad de or ta sýn da ha lay çe ki yor lar dý. kon trol süz ka la ba lýk la rýn ne ka dar teh li ke saç tý ðý ný gös ter miþ tir. Ka la ba lýk la rýn gü cü bir þe kil de kontrol al tý na a lýn maz ve müsbet bir is ti ka me te ka na li ze e dil mez se, az gýn bir sel gi bi ö nü ne ge le ni yý kar, or ta lý ðý ha rap e der. Gü cü kon trol et mek güç ol du ðu gi bi, Kon trol süz güç de güç de ðil dir. Ve ya kon trol süz güç, tah rip gü cü yük sek bir bom ba gi bi dir. Her an pat la ya bi lir ve çev re si ne bü yük za rar lar ve re bi lir. Pe ki, in san la rýn bir a ra ya gel me si ve bir lik te bir þey le ri pay laþ ma sý bir ih ti yaç ol du ðu na gö re, ka la ba lýk la rýn gü cü nü na sýl kon trol al tý na a la ca ðýz? Bu so ru, bu gün e ði tim ci le ri, sos yal bi lim ci le ri ve si ya set çi le ri çok meþ gul e den bir so ru dur. Böy le bir so ru ya kar þý lýk ve ri len ce vap la rýn ba þýn da, e ði tim þart gi bi klâ sik bir cüm le gel mek te dir. A ma et ra fý ya kýp yý kan, a nar þi ve kar ga þa ya se be bi yet ve ren ka la ba lýk la ra bak tý ðý mýz za man, bü yük ço ðun lu ðu nun e ði tim li ol du ðu nu gö rü yo ruz. O za man da kar þý mý za Na sýl bir e ði tim? so ru su çý ký yor. Na sýl bir e ði tim? so ru su nun en gü zel ce va bý, ca mi ler de ve ril mek te dir. Cu ma gün le ri ve bay ram na maz la rýn da bin ler ce in san bir a ra ya ge lir ler ve bir lik te i ba det e der ler. Son ra da her ke sin yü zün de bir te bes süm, gön lün de bir fe rah lýk, kal bin de hu zur ol du ðu hal de, ses siz ce da ðý lýr lar. En u fak bir taþ kýn lýk, gü rül tü, çev re yi ra hat sýz e de cek bir dav ra nýþ gö rül mez. Çün kü bu in san top lu lu ðu ku ru bir ka la ba lýk tan i ba ret de ðil dir. O top lu luk, bir ce ma at tir. Hâ lýk ý bir, Pey gam be ri bir, Ki ta bý bir, kýb le si bir, bi ne ka dar bir ler le bir bi ri ne bað lý bin ler ce in san bir a ra ya ge lir, a ma hep si bir in san gi bi ha re ket et tik le rin den hiç bir gü rül tü ve kar ga þa çýk maz. Kalp le rin de u huv vet, gö nül le rin de mu hab bet, fi il le rin de müs bet ve müþ te rek ha re ket var dýr. Ý ma nýn ver di ði ders le, i ba de tin ka zan dýr dý ðý ter bi ye i le ve ca mi ler de al dýk la rý e ði tim ve â dap i le ha re ket et tik le rin den, taþ kýn lýk yap maz lar. Kim se yi ra hat sýz et mez ler. Çev re yi kir let mez ler. Ger çek me de ni ye tin ge rek tir di ði en gü zel dav ra nýþ la rý ca mi ler de ve ce ma at ler de gör mek müm kün dür. Þu ur lu bir ce ma at i le ku ru bir ka la ba lý ðýn far ký iþ te bu ra da or ta ya çý kar. Ce ma a tin de bir gü cü var dýr, fa kat bu güç, ma ne vî bir gü cün kon tro lün de, i ma nýn de ne ti mi al týn da dýr. Cu ma ve bay ram na maz la rýn da ca mi ler den çý kan ce ma at da ðý lýr ken de so kak lar in san se li ne dö ner, fa kat bu sel geç ti ði yer le ri yý kan bir â fet de ðil, ses siz ce a kan bir rah met gi bi dir. Ý ma nýn in sa na ka zan dýr dý ðý þu ur, ka la ba lý ðý ce ma a te, â fe ti rah me te çe vir mek te dir. Hiz met aþ ký SERPÝL ÇÝNTÝMUR Dün öð le sa at le rin de ev te le fo nu muz çal dý. Se si ni çý ka ra ma dý ðým bir ab la te le fo nun di ðer u cun dan ko nu þu yor du. Ken di ni ta nýt tý. Ha týr la dým. üz yü ze hiç gö rüþ me di ði miz, e pey bir sü re ön ce yi ne te le fon da gö rüþ tü ðü müz bir ab la mýz dý a ra yan. Ýlk gö rüþ me miz na sýl mý ol muþ tu? An la ta yým. Her gün e ni As ya ga ze te mi zi, bu lun du ðum si te de ki mar ket ten a lý yo ruz. i ne bir sa bah ga ze te mi zi a lýr ken, mar ket çi de di ki: Fa lan i sim li bi ri de si zin ga ze te den a lý yor. Ne re de o tur du ðu nu bi li yor mu su nuz? di ye sor dum. Ha yýr de di. Da ha son ra ga ze te yi a lan ki þi den öð ren miþ. Ken di si Bi le cik in bir kö yün de o tu ru yor muþ. Ga ze te yi bu ra da Bi le cik te o tu ran kýz kar de þi a lý yor muþ o nun a dý na. E ve ge lin ce o kar de þi me ký sa bir mek tup yaz dým. Ken di siy le ta nýþ mak is te di ði mi, v.s. söy le dim, te le fon nu ma ra mý, ev ad re si mi ya zýp zar fa koy dum. Mar ket çi bey den mek tu bu ver me si ni ri ca et tim. U zun bir sü re mek tup mar ket te kal dý. Ga ze te yi al ma ya ge len ol ma dý, ve re me dim de di. E pey bir sü re geç tik ten son ra, mek tup Ö ren köy de ki kar de þi me u laþ mýþ. Be ni a ra dý. Ko nuþ tuk, ta nýþ týk. Ön ce den Es ki þe hir de o tur du ðu nu, o ra dan mem le ke ti o lan Ö ren köy e yer leþ tik le ri ni, ders le re gi de me me nin ü zün tü sü nü di le ge tir di. Ýþ te dün a ra yan, se si ni ha týr la ya ma dý ðým ab lam i le böy le ta nýþ mýþ týk. Ab la bir haf ta lý ðý na Bi le cik e gel miþ. Te le fon nu ma ra mý köy de u nut muþ, fa kat bir þe kil de be nim te le fo nu mu bul muþ. Be ni a ra dý, Soh bet ne re de, ne za man? Ben de ge le ce ðim de di. Ve bu luþ tuk. O gün ak þam da ça lýþ ma lý Mü nâ za rât der si miz var dý. Bir lik te ye ni a çý lan ders ha ne miz de ki Mü nâ za rât der si mi ze git tik. Þöy le bir dü þün düm, bu na sýl bir dâ vâ! Ab la mýz da ki bu hiz met aþ ký na sýl bir aþk! Doð ru dü rüst ta ný ma dý ðýn, bir lik te ye miþ iç miþ li ðin ol ma yan bir ki þiy le na sýl bu ka dar sa mi mî o lu na bi li yor? San ki bu ab la mýz la yýl lar dýr ta ný þý yor muþ gi bi bir sa mi mi ye ti miz var dý. Ger çi or tak nok ta Al lah rý za sý, din, i man, Nur Ri sâ le le ri ol ma sa yýl lar ca ta nýþ mýþ lý ðýn ol sa da böy le bir sa mi mi yet ger çek leþ mi yor as lýn da. Bu luþ ma, gö rüþ me Al lah rý za sý i çin o lun ca bir lik te lik sü re si pek ö nem li de ðil. Ders ön ce si ab la mýz la e pey soh bet et tik. Ab lam e vi ni Med re se-i Nu ri ye ye çe vir miþ. Kö yün nü fu su 15 ki þi ka dar mýþ. a zýn bu nü fus ar tý yor muþ. 3-4 ki þi bir a ra ya ge lip Kur ân o ku yor lar mýþ. Ab lam da Ri sâ le-i Nur dan ders ler ya pý yor muþ. Ýlk za man lar din le mi yor lar dý, þim di i se dik kat le din le me ye baþ la dý lar di yor. Bin ba re kâl lah. Ne re de o lur san ol, na sýl in san lar la o lur san ol, i çin de hiz met aþ ký, öð re nip ya þa dýk la rý ný baþ ka la rý na teb lið et me aþ ký var sa in ki þaf lar ger çek le þi yor. Her þe yin ha ki kî sa hi bi o lan Al lah, bu hiz me tin de ha ki kî sa hi bi de ðil mi? Rab bim hiz me tin de kul la na cak fe da i le ri bir þe kil de halk e di yor ve o þev ki ve aþ ký da iç le ri ne ko yu yor. e ter ki biz de ih lâs, se bat, sa da kat ve sa mi mi yet ol sun. Her bir a dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i Nu ri ye ye çe vir sin. E ðer yok sa, yal nýz i se, çok a lâ ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zat bir leþ sin ve bu he yet bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir med re se-i Nu ri ye it ti haz et sin. Hiç ol maz sa iþ le ri ve va zi fe le ri ol ma dý ðý va kit ler de, beþ on da ki ka da hi ol sa Ri sâ le-i Nur u o ku mak ve ya din le mek ve ya yaz mak ci he tiy le bir mik tar meþ gul ol sa lar, ha ki kî ta le be-i u lû mun se vap la rý na ve þe ref le ri ne maz har ol duk la rý gi bi, Ýh lâs Ri sâ le si nde ya zý lan beþ ne vî i ba de te de maz har o lur lar. Ha ki kî i lim ta le be le ri gi bi, on la rýn ma i þet le ri ni te min hu su sun da ki â di mu a me le le ri de bir ne vî i ba det hük mü ne ge çe bi lir. (E mir dað Lâ hi ka sý s. 338) E vi ni Med re se-i Nu ri ye ye çe vi ren, Nur der si ya pan ab la ma ve der si din le yen Ö ren köy lü kar deþ le ri me bin ler se lâm. Al lah ýn rah me ti, be re ke ti on la rýn ve bü tün ehl-i i ma nýn ü ze ri ne ol sun. O na e ma net o lun.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 4 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Acil Servis e stres eðitimi ÝÞÇÝ DAANIÞMA DERNEÐÝ, TARAFINDAN 112 ACÝL ARDIM SERVÝSÝ ÇALIÞANLARINA, 'ÞÝDDETE MARUZ KALMA VE STRESLE MÜCADELE' SEMÝNERÝ VERÝLMEE BAÞLANDI. SON za man lar da kar þý laþ týk la rý þid det ey lem le ri dolayýsýyla sý kýn tý lý gün ler ya þa yan 112 A cil ar dým Ser vi si ça lý - þan la rý na, Þid de te Ma ruz Kal ma ve Stres le Mü ca de le se mi ne ri ve ril me ye baþ lan dý. Psi ko log Mu rat Kap lan, stres le ba þa çýk ma nýn yol la rý ný an lat tý. Sam sun Ýl Am bu lans Ser vi si Baþ he - kim li ði E ði tim Sa lo nu nda Tüm Me - mur Ýþ çi Da ya nýþ ma Der ne ði (TÜM - DER) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len se - mi ne re, 112 A cil ar dým Ser vi si ça lý - þan la rý ka týl dý. Sam sun Ruh Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Has ta ne si nden Psi ko log Mu rat Kap lan ýn ver di ði se mi ne ri, sað lýk ça lý þan la rý il giy le din le di. ak la - þýk 1 sa at sü ren se mi ner de þid de tin se bep le ri, top lu mu þid de te sü rük le - yen neden ler, þid de ti en gel le me nin yol la rý, stre sin se bep le ri, stres le ba þa çýk ma yol la rý ko nu la rý iþ len di. Se mi - ner de ö zel lik le ken di si ne yar dý ma ko - þan öz ve ri li bir þe kil de e lin de ki im - kân la rý i le sað lýk hiz me ti ver mek i çin can la baþ la ça lý þan sað lýk çý la ra, has ta ya kýn la rý nýn þid det uy gu la ma sý hat ta öl dü rül me si ko nu su bi lim sel o la rak bir i za hý nýn ol ma ma sý dik kat çek ti. Bu tür bil gi len di ri ci se mi ner le ri - nin ay lýk o la rak dü zen len me si nin zor þart lar al týn da ça lý þan sað lýk ça lý - þan la rý nýn mo ral ve mo ti vas yo nu i - çin çok ö nem li ol du ðu nu be lir ten Sað lýk ça lý þan la rý, Bu tür se mi ner le - re ne ka dar ih ti ya cý mýz ol du ðu ka - týl dýk tan son ra da ha i yi an la dýk, de - va mý ný bek li yo ruz, bu se mi ner le rin tüm sað lýk ku rum ve ku ru luþ la ra, bi rim le re in sa nýn ol du ðu her yer de ve ril me si ge re kir de di. Se mi ne ri or ga ni ze e den TÜM - DER Baþ ka ný Fu at Öz türk i se, Der nek o la rak bir çok pro je ve et - kin lik yap týk. Ö zel lik le son za man - lar da sað lýk ça lý þan la rý na yö ne lik ar - tan þid de te dik kat çek mek ve sað lýk ça lý þan la rý nýn ya nýn da ol du ðu mu zu be lirt mek i çin sos yal so rum lu luk pro je si kap sa mýn da bu se mi ne ri dü zen le dik. Her si vil top lum ku ru - lu þu il gi ve et ki a lan la rýn da ki kit le ye yö ne lik bu tür et kin lik ler yap sa ve top lum sal so run la ra çö züm a dý na pro je ler ge liþ ti ril se top lu mu muz, ül ke miz da ha in san ca ya þa nýr ha le ge lir. de di. Ge len ta lep ler doð rul - tu sun da se mi ner le rin de vam e de - ce ði be lir til di. Sam sun / ci han Eczacýlar, en yakýn saðlýk danýþmaný KARAMAN Ýl Saðlýk Müdürü Nuriye Ulu, eczacýlarýn saðlýk hizmetleri zincirinin en önemli halkasý olduðunu söyledi. Pusula Saðlýk Gönüllüleri Derneði nin (PUSAD) Eczacýlar Günü dolayýsýyla Karaman daki eczacýlara ve ailelerine Polisevinde düzenlenen programda konuþan Ulu, Eczacýlar, hastanýn eðitiminde, ilaç danýþmanlýðýnda, ilâçlarýn hazýrlanmasýnda, etkileþimlerinin önlenmesinde en büyük paya sahiptir. Ayný zamanda vatandaþlarýmýzýn da en yakýn saðlýk danýþmanýdýr dedi. Eczacýlarýn, halkýn eczacýlýk hizmetlerinden en iyi þekilde yararlanabilmesinde üstün bir gayret gösterdiðine dikkatleri çeken Ulu, ayrýca akademik anlamdaki çalýþmalarda da Hepimiz birer engelli adayýyýz SULTANGAZÝ Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mucip Kýna, Ýnsanlar önümüzdeki yarým saat sonra engelli olmayacaðýný garanti edemez. Bu nedenle hepimiz birer engelli adayýyýz dedi. Sultangazi Belediyesi ve Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü'nin birlikte düzenlediði Engelliler Haftasý faaliyetleri Sevgi ürüyüþü ile baþladý. Engellilerin katýldýðý yürüyüþ Cebeci Mahallesi nden Sultançiftliði Merkez Cami önüne kadar sürdü. Sultançiftliði Merkez Cami önü Meydan da kurulan sahnede ise engelliler birbirinden farklý gösteriler sundu. ürüyüþe Sultangazi Belediye Baþkan ardýmcýsý Fevzi Dülger, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mucip Kýna, ilçedeki özel eðitim sýnýfý öðrencileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mucip Kýna, herkesin bir engelli adayý olduðunu dikkat çekerek, Ýnsanlar önümüzdeki yarým saat sonra engelli olmayacaðýný garanti edemez. Bu nedenle hepimiz birer engelli adayýyýz. Onlarýn karþýlaþtýklarý engelleri ortadan kaldýrmalýyýz dedi. Ýs tan bul / e ni As ya sürekli kendilerini yenilediklerini belirtti. Ulu, PUSAD ýn eczacýlarý böyle bir günde bir araya getirmesinin birlik ve beraberliklerini daha da güçlendireceðini ifade ederek Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak buna benzer programlara her zaman destek olacaklarýný söyledi. Polisevindeki program PUSAD Baþkaný Abdullah Canbal ýn derneðin faaliyetlerini aktardýðý, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýna çözüm için benzeri programlarý düzenlemeye devam edeceklerini belirttiði konuþmasý ve Karaman Eczacýlar Odasý Baþkaný Osman Ünsal ýn bu tür faaliyetlere her zaman ciddî anlamda ihtiyaçlarý olduðunu ifade ettiði konuþmasý ile sona erdi. Karaman / cihan Mar ket ça lý þan la rý bir gün lü ðü ne sus tu ÇA LI ÞAN LA RI NA i þe a lým da i þa ret di li bil me mecburiyeti ge ti ren KÝM Mar - ket ler Zin ci ri, En gel li ler Haf ta sýn da bir gün lü ðü ne ça lý þan la rý ný sus tur du. KÝM Mar ket per so ne li, ya ka la rý na kýr mý zý kur de le ler ta ka rak ken di a ra sýn - da i þa ret di liy le ko nuþ tu. En gel li ler Ý çin Su su yo ruz slo ga nýy la baþ lat týk la rý kam pan ya nýn tü ke ti ci ler den bü yük il gi gör dü. Ge nel Mü dür Ha mit Ak çay, Tür ki ye nü fu su nun 9 mil yon dan faz la sý en gel li ler den o lu þu yor. Bu ra ka - mýn 2.5 mil yo na ya ký ný i se i þit me ve ko nuþ ma en gel li ler den o lu þu yor. Fa - kat en gel li le rin ses siz çýð lýk la rý ný duy maz dan ge le rek a de ta on la rý top lum - dan i zo le e di yo ruz. En - gel siz ha yat sö zü lâf ta kal ma sýn di ye bu pro je - ye baþ la dýk. 60 ma ða - za mýz da i þa ret di li bi len per so nel is tih dam et tik. Ka mu ve ö zel sek tör de te mel se vi ye de i þa ret KUPON: 31 di li bi len per so nel þar tý ge ti ril me li di ye ko nuþ - tu. Ýs tan bul / e ni As ya ir ti ni as ya.com.tr E ði tim de A ta türk çü da yat ma Ge nel kur may, as ke rî li se ler de ki e ði ti min MEB ta ra fýn dan ha zýr la nan çi zel ge ye uy - gun o la rak sür dü rül dü ðü nü, as ke rî yük - se köð re tim ku rum la rýn da ki ders çi zel ge le ri nin de u lu sal ve u lus la ra ra sý stan dart la ra uy gun bi - çim de, ÖK Ka nu nu ve as ke rî ih ti yaç lar dik ka - te a lý na rak ha zýr lan dý ðý ný i fa de e di yor. Bu bil gi le rin ar kap la ný nýn ir de len me si lâ zým. Bir de fa, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ya pý sý, iþ le - yi þi ve sis te mi i le e ði ti min ü ze ri ne bi na e dil di ði fel se fe, ül ke ve top lum ger çek le ri, ça ðýn ve de - mok ra si nin ge rek le ri i le ne öl çü de bað da þý yor? Ay ný þey ÖK i çin de faz la sýy la ge çer li. He le ge rek Mil lî E ði tim Te mel Ka nu nun da, ge rek se ÖK Ka nu nun da de fa at le tek rar la nan res mî i de o lo ji vur gu la rý ol du ðu gi bi du ru yor ken. Ýþ te Mil lî E ði tim Ka nu nu nun ilk mad de si: Türk Mil lî E ði ti mi nin ge nel a ma cý,türk mil - le ti nin bü tün fert le ri ni, A ta türk in ký lâp ve il ke - le ri ne ve a na ya sa da i fa de si ni bu lan A ta türk mil - li yet çi li ði ne bað lý yurt taþ lar o la rak ye tiþ tir mek. Ve ÖK Ka nu nu nun, ük se köð re ti min a - ma cý baþ lý ðý ný ta þý yan 4. mad de si nin ilk fýk ra sý: Öð ren ci le ri ni A TA TÜRK Ýn ký lâp la rý ve il ke - le ri doð rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý (...) va tan daþ lar o la rak ye tiþ tir mek. Ar dýn dan, 5. mad de de ki a na il ke ler in il ki: Öð ren ci le re, A TA TÜRK in ký lâp la rý ve il ke - le ri doð rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý hiz met bi lin ci nin ka zan dý rýl ma sý sað la nýr. ( Bu ra da ki A ta türk ke li me le ri ne den ka pi tal harf ler le ya zýl mýþ? di ye so ra cak la ra: Mad de ler ÖK ün in ter net si te sin den ay nen a lýn dý ðý i çin.) Ta bi î, bu mad de le rin a sýl da ya na ðý a na ya sa. Çün kü bun lar da ki i fa de ler, a na ya sa nýn e ði tim ve öð re tim hak ký ný dü zen le yen 41. mad de sin - de ki i ba re le rin ka lýp ha lin de tek ra rý ni te li ðin de. Bu i ti bar la, baþ lan gýç kýs mýn dan baþ la ya rak ön ce a na ya sa dü zel til me li ki, bun la ra da sý ra gel sin ve 21. yüz yýl da mil le tin bü tün fert le riy le bir lik te tüm öð ren ci le ri il ke ve in ký lâp lar doð - rul tu sun da A ta türk mil li yet çi si o la rak ye tiþ tir - me da yat ma ve ga ra be ti ne bir son ve ri le bil sin... A nýt ka bir zi ya ret le ri ne da ir is ta tis tik le rin in - ter net si te sin de gün lük ya yý ný na son ve ril me si ne yö ne lik e leþ ti ri le re ce va ben yap tý ðý a çýk la ma da TSK nýn A ta sý na ve o nun mi ra sý na bað lý lý ðý tar - tý þý la maz i fa de si ni kul la nan Ge nel kur may böy le bir tar týþ ma ya ne de re ce ha zýr, bil emi yo ruz. A ma Tür ki ye bu tar týþ ma yý yap mak zo run da. Do la yý sýy la Ge nel kur may da... Ve bu sa de ce as ke rî o kul la rý de ðil, res mî ve ya ö zel bü tün e ði tim ku rum la rý ný il gi len di ren son de re ce ö nem li, ha ya tî ve kri tik bir me se le. Bu dü ðüm çö zül me den di ðer so run lar çö zü le mez. Ger çek bir de mok ra si nin ol du ðu yer de, dev - let baþ ta ol mak ü ze re hiç kim se res mî i de o lo ji da yat ma sý ya pa maz. Böy le bir da yat ma nýn bu - lun du ðu yer de i se de mok ra si den söz e di le mez. A ma ba ký yo ruz, A rap ça der si nin müf re da tý bi le baþ tan so na res mî i de o lo ji i le do na tý lý yor. Böy le ce, Mil lî Gü ven lik ders le ri nin kal dý rýl - ma sý i le a tý lan o lum lu a dý ma da göl ge dü þü yor. (Bu ko nu da ki di ðer çe liþ ki ler i çin bkz: ta rih li MEB: Bu çe liþ ki ler le ne re ye? ya zý mýz.) Bu nok ta da ü ze rin de du rul ma sý ge re ken bir di ðer ö nem li ko nu, ö zel ler da hil bü tün o kul lar - da Ra hat, ha zý rol, hi za ya gel ko mut la rýy la yü - rü tül me ye de vam e di len kýþ la dü ze ni. Ki Cum - hur baþ ka ný Gül ün i ki yýl ön ce ki Af ri ka ge zi sin - de Kon go da uð ra dý ðý Türk o ku lun da da ay ný uy gu la ma la ra þa hit o lun du ðun da, he yet te ki ga - ze te ci ler den E ce Te mel ku ran bu du ru mu e leþ - tir miþ, bu nun ü ze ri ne Gül Te le fon e dip söy le - dim. Bun lar hoþ þey ler de ðil, tak dir et ti ði miz þey ler de ðil de dim. Ço cuk la ra bir da ha böy le þey ler yap týr ma ma la rý ný söy le dim de miþ ti. Biz de ta rih li Ra hat, ha zý rol! baþ lýk lý ya zý mýz da ko nu yu iþ ler ken, Gül ün Af ri ka da gös ter di ði doð ru ve hak lý has sa si ye ti Tür ki ye de de gör mek is te riz te men nî mi zi i fa de et miþ tik. Vel ha sýl, top ye kûn e ði ti mi de mok ra tik leþ ti rip si vil leþ tir mek i çin da ha ya pý la cak çok þey var.

4 4 KÜLTÜR SANAT Ve fat yýl dö nü mün de bes te kâr ve son pâ di þah Va hi ded din 1919 se ne si Ra ma zan a yý. ýl dýz Sa ra yýn da bir sa - bah baþ la yan yan gýn bü yür, ve a lev ler Sul tan ýn ge - ce le ri kal dý ðý dâ i re yi de sa rar. Sul tan Va hi ded din, yan gý ný ha ber a lýn ca, he men dý þa rý çý kar. Köþ kün ö - nün de te lâþ gös ter me den yan gý ný sey re der ken, çev - re de að la yan la rý gö rün ce göz le ri ya þa ra rak; Be nim va ta ným a teþ i çin de, o nun ya nýn da bu nun ne kýy - me ti var der. Ta rih çi ler, Sul tan ýn, ma la, dün yâ ya düþ kün ol - ma dý ðý ný, gü zel ah lâk lý ve e þi az gö rü le bi le cek ka dar nâ mus lu ol du ðu nu ya zar lar. Çok sev di ði va ta nýn - dan ko par tý lýr ken ya nýn da pek az þey gö tü re bil miþ - tir. Öy le ki ve fâ týn da, ka sa ba, bak ka la ve fý rý na o lan borç la rýn dan do la yý re hin tu tu lan ta bu tu 15 gün bo yun ca kal dý rý la ma mýþ týr. Va hi ded din Han, a cý lar ve sý kýn tý lar la ge çen sür - gün ha yâ týn dan son ra, 16 Ma yýs 1926 da Ý tal ya da ve fât et miþ, ce nâ ze si, Þam a ge ti ri le rek Sul tan Se lim Câ mii Kab ris ta ný na def ne dil miþ tir. Ve fat yýl dö nü mü mü na se be tiy le bu ya zý da Sul - tan Va hi ded din den bah set me nin uy gun o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. An cak i da re ci li ði, sul tan lý ðý de ðil mu sý kî yö nü nü na za ra ve re rek. Doð ru su Mu rat Bar dak çý yý o ku yun ca ya ka dar ben de Sul - tan Va hi ded din in ay ný za - man da i yi bir bes te kâr ol du ðu - nu bil mi yor dum. Mu rat Bar - dak çý nýn Þah ba ba i sim li ki ta - bý na ba kýn ca il ginç bil gi ler le kar þý la þý yor su nuz: Sul tan Va hi ded din a li ok li ok tay.net Me se lâ ký zý Sa bi ha Sul tan an la tý yor: Ba bam, a la tur ka mu sý kî ye çok me rak lý i di. Ken di si hiç saz çal ma - mak la be ra ber mu sý kî nin bü tün ga va mý zý na va kýf ve ay ný za man da i yi de ni le cek de re ce de bir bes te - kâr dý. As dik Us ta bes te le di ði þar ký la rý ba ba ma din - le tip fi kir le ri ni so rar ba zen de ba bam da ken di e ser - le ri ni o na gös te rin ce ký ya sa kal kar ve ü zün tü i le ka - rý þýk hay ret ve hay ran lý ðý ný giz le mez di... i ne pa di þa hýn to run la rýn dan Han za de Sul tan ýn e vin de Va hi ded din in bes te le ri nin güf te le ri, no ta la rý da baþ ka bir to ru nu o lan Nes li þah Sul tan da bu lun - muþ tur. Sul ta nýn 41 a det bes te si var dýr. Ýb nül E min Mah mud Ke mal Ý nal Son Sad ra - zam lar ad lý e se rin de þun la rý ya zar. Ta lih siz Pa di þa - hýn mu sý kî ye me ra ký var dý. E ser le ri üs ta da ne i di. Sa ray da haf ta da bir gün fa sýl ya pan Mu zý ka yi Hu - ma yun He ye ti Re i si Ýs ma il Hak ký Bey e ken di si nin bes te ve þar ký la rý nýn no ta la rý ný gön de re rek es ki kal fa lar dan bi ri nin dir. Ý þe ya rar bir þey i se çal sýn lar, o ku sun lar de ðil se bý rak sýn lar de dirt miþ. Ýs ma il Hak ký Bey ve ar ka daþ la rý bu no ta la rý ça lýp o ku duk - ça kal fa na mý ný a lan es ki bir ca ri ye nin böy le me tin ve dil ni þin e ser ler ib da et me si ne hay ret e der ler miþ. Bi lâ ha re pa di þa hýn a sa rý ol du ðu nu an la mýþ lar. O nu ya kýn dan ta ný yan lar Sul ta nýn ka nun çal dý ðý - ný söy ler ler. a zý mý zý Sul tan Va hi ded din ha tý ra týn da ken di söy le dik le ri i le bi ti re lim: Fa ci a la ra kal kan o la ma dým i se de si pe ri sa i ka va zi fe si gör düm. Bü tün mu sî bet le - ri ü ze ri me çek tim. Ken di mi fe da e de rek va ta ný kur - tar ma ya ça lýþ tým. Di ni ne, dev le ti ne, va ta ný na ve mil - le ti ne hý ya net e den le rin a ziz Al lah ýn kah re den kud - ret li gü cü ne he def ol ma sý i çin ya ka rý yo rum. Bir Ki tap Sul ta nî bes te ler Sul tan Va hi ded din bu ki tap ta si ya sî kim li ði i le de ðil ka nu nî, bes te kâr ve mü zik a da mý Meh med Va hi ded - din kim li ðiy le e le a lýn mýþ. A i le si nin bu gü ne ka dar mu - ha fa za et ti ði 41 bes te si bu e ser de ilk kez gün ý þý ðý na çýk mýþ. Sul tan ýn ýl dýz Sa ra yý nda Dol ma bah çe de ve sür gün de i ken yap tý ðý bes te ler ve ta þý dý ðý duy gu la rý bu e ser de bu la bi lir si niz. Ýlk bas ký sý 1997 yý lýn da ya pý lan bu e se ri Pan a yýn cý lýk ya yýn la mýþ. Ki ta býn ya za rý i se Þah - ba ba i sim li e se ri i le Sul tan Va hi ded din i bir dö nem gün - de me ta þý yan Mu rat Bar dak çý. 103 say fa ve 1. Ha mur kâ ðý da ba sýl mýþ. (Pan a yýn cý lýk 0(212) ) Tarihî Talazan Köprüsü restore ediliyor TOKAT IN Niksar ilçesindeki tarihî Talazan Köprüsü restore ediliyor. Ýlçeye baðlý Buz Köyü yakýnlarýnda Kelkit Çayý üzerinde bulunan Talazan Köprüsü nde, Sivas Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu nun izniyle, geçen yýl baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý devam ediyor. Özel bir firma tarafýndan yürütülen çalýþmalarýn bu yýlýn sonunda tamamlanmasý planlanýyor. Karayollarý Genel Müdürlüðü Tarihî Köprüler Daire Baþkanlýðý nca 2 milyon 284 bin lira bedelle ihale edilen proje kapsamýnda, tarihî köprü Selçuklu mimarisiyle onarýlýyor. Köprü, Kýrþehir den getirilen kesme taþlarla aslýna uygun bir þekilde restore ediliyor. Tokat / aa DEV LET ÝN SAN GÝ BÝ DÝR, KAL BÝ DUR DU RUL MA DAN TA MÝ RÝ A PIL MA LI BU GÜN 2012 de yiz lâ kin tan zi mat dan bu gü ne fark lý o la rak sa de ce a na ya sa mah ke me si ve dev let plan la ma teþ ki lâ tý ku rul muþ tur i fa - de si ni kul la nan Se yit dan lý oð lu, o gün ler den bu gün le re sa de ce ge liþ me ça ba la rý nýn ol du ðu nu þu þe kil de an lat tý: Bu - gün tan zi mat dö ne min de ki de mok ra tik leþ me ler ya þan ma say dý dev let o la rak bu ko nu ma ge le me - ye bi lir dik. De mok ra tik leþ me nin a na te mel le ri o dö nem de a týl mýþ týr. Bütün bun lar ya pý lýr ken el - bet te bir ba þa rý var sa da bu top ye kûn bir ba þa - rýy dý. Tan zi mat la baþ la yan ta bi a kýþ, e ðer Sul - tan Ab dü la ziz, as ke rî dar be i le taht tan in di ril - me sey di bü yük ge liþ me ler sað la ya cak tý. KÝ LÝS 7 A ra lýk Ü ni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü - sü ve Genç o rum Ku lü bü nün or tak la þa dü zen le - di ði Tan zi mat Dev ri ko nu lu kon fe rans Ki lis te ger çek leþ ti ril di. Kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak Ha - cet te pe Ü ni ver si te si öð re tim ü ye le rin den Prof. Dr. Meh met Se yit dan lý oð lu ka týl dý. Tan zi mat dö ne mi hak kýn da bil gi ve ren Dr. Se yit dan lý oð lu, Tan zi mat biz de bir dö nü þü mün baþ lan gý cý dýr. Bu ne den le de tan zi mat dö ne mi bil gi si ü ze rin de sü rek li dü þü nül - me si ve ye ni den yo rum lan ma sý ve de ðer len di ril - me si ge re ken ta rih sel bir dev re ö zel li ði ta þý mak ta - dýr de di. Gü nü müz de ha la so run o lan ya sa ma yü - rüt me ve yar gý yý tan zi mat la bir lik te bir bi rin den ay - rýl mýþ, ku rum laþ ma ya baþ la mýþ týr di yen Se yit dan lý - oð lu, Bu gü nün da nýþ tay ý di ye bi le ce ði miz þu ra-i dev let ve bu gü nün yar gý tay ý di ye bi le ce ði miz di - van-ý ah kâm-ý ad li ye bu dö nem de ku rul muþ tur. De mok ra tik leþ me ha re ket le ri hýz ka zan mýþ hat ta biz de ü ni ver si te an la yý þý o dö nem de ge liþ me ye baþ - la mýþ týr þek lin de ko nuþ tu. Ki lis / e ni As ya ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih üksek Kurumu önetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erhan Afyoncu, Somali, geçmiþte Ýslâmiyet in savunma merkezi olduðu için batý gözünde üzeri çizilen bir ülkedir dedi. Doç. Afyoncu, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi (KSÜ) Tarih ve Kültür Topluluðu tarafýndan Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi nde düzenlenen Osmanlý Ýmparatorluðu nun Modern Dünyadaki Ýzleri konulu konferansta yaptýðý konuþmada, Somali de yaþanan açlýk felâketine dikkati çekti. Doç. Afyoncu, iki fok balýðý ve bir balina için dünyanýn parasýný harcayan Avrupa nýn, Somali ye yardým etmemesinin dinî bir boyutunun olduðunu ifade ederek, þöyle konuþtu: Somali, 16. yüzyýldan itibaren Afrika da Ýslâmiyet in savunma merkezi oldu. Bunun yanýnda Etiyopya ise Hýristiyanlýðýn merkeziydi. Somali deki Müslümanlar Osmanlý dan aldýklarý destek sayesinde bu bölgelerin Hýristiyanlaþmasýný önledi. Ýþte bundan dolayý Somali, geçmiþte Ýslâmiyet in savunma merkezi olduðu için Batý gözünde üzeri çizilen bir ülke oldu. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Bü yük su þi þe si. - Dört ta ra fýn dan yol ge çen ar sa. 2. U zun uç lu han çer. - Bir çok luk e ki. 3. ý kýk, ha - rap ol muþ ev, met ruk yer. - A ma ri kan pa mu ðu o la rak i sim len di ri len pa muk. 4. Ta výr, naz lý dav ra nýþ. - Bü yük er kek kar - deþ. - e re i nen bu lut. 5. Ký na mak, a yýp - la mak. 6. emek, taam. - A na do lu A jan - sý'nýn ký sa sý. - Ýl gi len di ren, i liþ kin, i li þik, il gi li. 7. ü rü ye rek yo la de vam e den. - Der viþ se lâ mý. - Bir nota. 8. Bir ses len me ni da sý. - U ta ný la cak du ru ma dü þen o nur ve hay si ye ti ze de le nen. - A da le. 9. Mak - bul a mel. 10. U zat mak tan e mir. - Ki mi yö re le ri miz de ya pý lan har ca ma lar ye ri ne kul la ný lan ke li me BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI V A Z Ý E T E T Ý K E H A D Ý E T A K Ü S A L A T L A F E M A L M K E N A R B Ý N E L E M E T E E Ý A M E L Ý A T T A H Ý E A B R A L R T T E M A R U Z K A L Ý F Ý E I R A E L E K T R Ý K K E M Ortada müdahale gerektiren bir durum olmadýðý halde bir askerî darbeye maruz kalmýþtý. Demokratikleþme Jön Türklerin, Ýttihat ve terakki nin de etkisi ile kesintiye uðramýþtýr. Tanzimat ile elde edilen baþarý küçümsenecek kadar küçük deðildir. Bütün bu askerî müdahalelere ve bir takým çevrelerin müdahalesine raðmen bugün Türkiye Cumhuriyeti bu konuma gelebilmiþtir. Görüldüðü gibi demokratik geliþmelerde hep bir müdahale olmuþtur. Seyitdanlýoðlu sözlerini þu þekilde tamamladý: Elbette her insan gibi Abdülaziz in de hatalarý olabilir; ama o, bu sonu hak etmemiþti. Arabayý tamir eden birisi kontaðý kapatýr ve tamiri yapar. Ama devlet insan gibidir. Kalbi durdurmadan tamiri yapmak gerekir. Osmanlý devleti tanzimat ile birlikte eski kültürden uzaklaþmadan yenileþme çabasýna girmiþtir. Tabi bu kolay bir süreç deðildir. Birden olmamýþtýr. Japonya gibi ülkeler baþarýlý olurken bizim Ýngiltere ve Fransa gibi devletlerin baskýsý ve içerdeki müdahalelere maruz kalmamýz sebebiyle demokratikleþme gecikmiþtir. Kilis 7 Aralýk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Genç orum Kulübü'nün Ortaklaþa düzenlediði "Tanzimat Devri" konulu konferansa konuþmacý olarak Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlýoðlu katýldý. Osmanlý, kültüründen uzaklaþmadý KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ SOSAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ VE GENÇ ORUM KULÜBÜ NÜN ORTAKLAÞA HAZIRLADIÐI KONFERANSTA KONUÞAN PROF. DR. MEHMET SEÝTDANLIOÐLU, OSMANLI DEVLETÝ TANZÝMAT ÝLE BÝRLÝKTE ESKÝ KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAÞMADAN ENÝLEÞME ÇABASINA GÝRDÝ DEDÝ. aþlýlarýmýzýn konu olduðu fotoðraf yarýþmasý sonuçlandý ATATÜRK Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi tarafýndan bu yýl ilki düzenlenen 1. Ulusal Fotoðraf arýþmasý sonuçlandý. Atatürk Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi yaþlýlara iliþkin toplumsal duyarlýlýk geliþtirmek amacýyla bu yýl ilkini düzenlediði Ulusal Fotoðraf arýþmasý nýn temasýný ýllara Meydan Okuyan Çýnar Aðaçlarý olarak belirledi. Finansbank ýn sponsorluðunda gerçekleþtirilen ve 11 Mayýs tarihinde baþvurularýn sonlandýðý fotoðraf yarýþmasýna yoðun ilgi gösterildi. arýþmaya yurt içi ve yurtdýþýndan 389 fotoðrafçý katýlýrken, eser sayýsý ise bin 436 oldu. Atatürk Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Üstün Özen in baþkanlýðýnda toplanan ve aralarýnda Atatürk Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. ýldýran ýldýrým, Palandöken Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði (PAFSAD) Baþkaný Dr. Ýsmail Cemil Özyazýcý, Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Çolak ve Iþýk Üniversitesi Öðretim Görevlisi Nadir Ede nin bulunduðu seçici kurul eserleri deðerlendirdi. arýþmada Ýstanbul dan Saadet Daldý nýn Gölgelerin Ýçinde Iþýk Saçanlar isimli eseri birincilik, Aydýn dan Cihan Karaca nýn Tebessüm 2 isimli eseri ikincilik, Artvin den Süleyman Ýnal ýn eseri üçüncülük ödülüne lâyýk görüldü. Erzurum / cihan Prof. Dr. Meh met Se yit dan lý oð lu Osmanlý nýn Modern Dünyadaki Ýzleri konuþuldu Vav, Elif Olabilmek resim sergisi IÞIL Karaçor un Vav, Elif Olabilmek adlý resim sergisi, Beyoðlu ndaki Asmalýmescit Art Gallery de açýldý. Ýnsanýn doðumdan ölüme her halinin anlatýldýðý sergiye iliþkin Karaçor, eserleri hakkýnda konuþmayý sevmediðini söyledi. Karaçor, Sergiyi ziyaret edenlerin hayal dünyalarýnýn farklý olduðunu düþünüyorum. Eserler hakkýnda konuþmamýn onlar üzerinde yönlendirme yapabileceði kaygýsýný taþýyorum. Ýnsanoðlunun bildim bileli üzerine düþünüp, tartýþtýðý konudur aþk, hayat, var oluþ, sevgi ve insanlýk. Bu konular, her insan gibi benim de içinde yoðrulduðum konulardýr diye konuþtu. Elif kelimesinin dimdik bir insan-ý kâmil anlamýna geldiðini, Vav ýn ise insanýn cenin halini ve mütevazýlýðý anlattýðýný belirten Karaçor, dünyadaki tek var oluþ sebebinin insan olabilmek olduðunu ifade etti. Karaçor, resimlerinde kendince insan olabilmeyi ve tecrübelerini anlattýðýný söyledi. Sergi, 30 Mayýs a kadar gezilebilecek. Ýstanbul / aa TÜRKÝE DEKÝ ÖZGÜRLÜKLER ÖRNEK ALINMALI Doç. Afyoncu, Batýlý ülkelerin Türkiye kilise açtýrmýyor, azýnlýklara baský yapýyor þeklindeki eleþtirilerine deðinerek, bu eleþtirilerin hiçbir haklý yanýnýn bulunmadýðýný ifade etti. Ýstanbul daki halen açýk bulunan 95 Ortodoks kilisesinin, Batýlý ülkelerin Türkiye ye yaptýklarý eleþtirilerin haksýz olduðunu ortaya koyduðuna vurgulayan Doç. Afyoncu, açýk olan bu kiliselerin Türkler in köklü bir imparatorluk mirasýna sahip olduðunun bir göstergesi olduðunu dile getirdi. unanistan ýn Türk azýnlýða yaptýðý uygulamalarý hatýrlatan Doç. Afyoncu, unanistan da deprem tehlikesi var denilerek bilinçli olarak yýkýlan cami minarelerinin Batýnýn ikilemini ortaya çýkardýðýný ifade etti. Atina ve Selanik te açýk bir tane cami bulunmadýðýný ifade eden Doç. Afyoncu, þunlarý kaydetti: Sofya da ise zar zor açýlmýþ bir tane cami var. Bizi, azýnlýklara baský yapýyorsunuz diye suçlayanlar Türkiye deki özgürlükleri örnek almasý lâzým. Batý Trakya daki bir kaç caminin minaresinin yanýnda unanistan da hiç bir caminin minaresi yoktur. Kahramanmaraþ / aa Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Bir tö re ne ya da faaliyete çað rý pu su la sý, celp na - me. 2. Þe ke rin kay na tý la rak ka tý laþ ma sý yo lu i le ya pý lan, renk li ve ko ku lu, a ðýz da güç e ri yen þe ker. - Kes kin kýþ so ðu ðu. 3. Es ki den al ba ya denk o la rak kul la nýlan rüt be. - A rap ça da su. 4. Te mel, e sas. - Be lir ti, ip u cu. 5. Dost, ya ren. - Tut ma or - ga ný mýz. 6. Ge çil me si zor dað ge çi dinin halk arasýnda söyleniþi. - Bir i þi yap ma - da gös te ri len ke sin ka rar lý lýk. 7. Ne o nun sim ge si. - ap ma ye ri ne ge tir me. - U lu - lazm bir pey gam ber. 8. Hz. Mu sa'nýn so pa sý. - a zar ve þa ir le rin kul lan dý ðý tak - ma ad. 9. Lan ta ný sim ge le yen harf ler. 10. ABD'de bu zul lar la ör tü lü bir e ya let. - Pa sak, le ke. 11. Ak lî den ge si ye rin de ol ma yan. - Di nî ma na la rý ve ko nu la rý te ren - nüm e den mü zik. 12. Sý nýr a þan bir a kar su yu muz. - Ar go da as ker mið fe ri.

5 MAKALE 5 (0 505) Ký sa ký sa U ður Bey: Al lah ým bi zi dâ vâ mýz da ka týn da bir ruh i le te yid ey le. ne de mek tir? Na sýl bir du â dýr? Bu na u laþ ma nýn yol la rý ne ler dir? Hiç bir a lan da du â ka pý sý ka pa lý de ðil dir ve du â nýn kap sa mý sý nýr sýz dýr. Ha yýr lý iþ ve faaliyet le ri miz de Ce nâ b-ý Hak k'ýn e mir ve i na ye tiy le yar dý mý ný ta lep e den bir du â met ni o lan bu i fa de, ken di si ne pey gam ber lik gö re vi ve ri len Haz re ti Mu sa nýn (as), bu dâ vâ da ken di si ne bir güç, kuv vet ve yar dým cý o la rak kar de þi nin de gö rev len di ril me si ni ve pey gam ber lik ve ril me si ni ih ti va e den du â sýn dan a lýn mýþ ol ma lý dýr. Ko nu ya da ya lý â yet ler þöy le dir: Ha ni Rab bin Mu sa ya bu yur muþ tu: O Fi ra vun kav mi de nen za lim ler top lu lu ðu na git. Hâ lâ Ý yi lik et, de ni ze at! Gön lü mü zün gü rül gü rül coþ ma sý, in san la rýn yar dý mý na koþ ma sý, bir kim se ye im dat e dip u laþ ma sý ne bü yük bir er dem; ne gü zel bir ah lâk. Za ten, ya ra tý lan her zer re bir bi ri nin yar dý mý na koþ maz mý? Bir bi ri ni bil me se de, el le rin den tut maz mý? Sis tem, te a vün ü ze ri ne dön mü yor mu â lem de, dün den bu gü ne Hem de bir þey al ma dan, men fa a ti ol ma dan! Kar þý lýk bek le me den baþ ka la rý na ya pý lan yar dým, ha yýr, lü tuf, ke rem, ih san ve i na yet gi bi a sa let li dav ra nýþ lar, bi za ti hî i yi lik tir. E fen di miz (a.s.m.), Hz. A li ye (r.a.): Ey A li! Al lah i yi li ði ve i yi lik eh li ni ya rat tý. On la ra i yi li ði ve i yi lik yap ma yý sev dir di. Dün ya da i yi lik eh li o lan lar, a hi ret te de i yi lik eh li o lur lar bu yur muþ, i yi li ði ve i yi lik ya pan la rý öv müþ tür. Lok man He kim, i ki þe yin as la u nu tul ma ma sý; i ki þe yin i se, he men u nu tul ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e di yor. Ýlk i ki si i çin: Al lah ý ve ö lü mü u nut ma! i ka zýn da bu lun duk tan son ra, Baþ ka sý na yap tý ðýn i yi li ði ve baþ ka sý nýn sa na yap tý ðý kö tü lü ðü u nut! tav si ye sin de bu lu nu yor. Ý yi li ði, yap, u nut. Ý yi lik yap de ni ze at, ba lýk bil mez se Hâ lýk bi lir de yi min de ol du ðu gi bi Öy le ya, e ðer mak sat rý zâ yý Bâ rî i se, o nu gö re cek o lan, o nu tak dir e de cek o lan O' dur. O ra zý ol sun, ye ter. Baþ ka la rý nýn bil me si ne, vâ kýf ol ma sý na; hiç i cap et me di ði hal de, bir baþ ka sý nýn þa hit ol ma sý na lü zum yok. Ba zý za man, bu bi len ler, kös tek bi le o lur lar. Ý yi lik, il lâ ki bir þey ver mek, bir þey al mak de ðil dir. El bet te on lar da var, a ma i yi lik, ev ve lâ, i yi ol mak tan, i yi dav ran mak tan baþ lar. Ý yi lik yap mak mak sa dýy la bir þey ler ve rir ken, bi ri ne el u za týr ken, bir hiz met te bu lu nur ken ni ye tin ha re ke te ak se di þi, fi kir den fi i le dö nü þü ö nem li. Mu ha ta bý min net duy gu su na bü rün dü re cek, bu nu î mâ e de cek her ha re ket, her dav ra nýþ Ka þýk la ve rip, sa pýy la gö zü nü çý kar mak o lur, in sa nýn. o lun bir ta ra fýn dan di ðer ta ra fý na ge çir mek i çin yar dým cý ol du ðu nuz kim se nin e lin den tu tu þu nuz, o na do ku nu þu nuz, ya ni te ma sý nýz þef ka ti ni zin o an da ki ak si dir. Ni ye ti niz doð ru, fa kat dav ra ný þý nýz yan lýþ sa; o kim se ye ok þar ca sý na hiz met ver mek var ken, sü rük ler ce si ne çe kiþ ti rir se niz, mak sa dý ný zý i fa et miþ, bir kim se yi kar þý ya ge çir miþ o lur su nuz, a ma o nun ru hu nu da ok þa mýþ o lur mu su nuz, bi lin mez! Bu mi sa li ya pa ca ðý mýz bü tün i yi lik le re, i yi lik zan nýy la yap tý ðý mýz fi il le re ve i yi li ðin ya pý lýþ tar zý na teþ mil et mek, uy gu la mak müm kün dür. Þu ra sý mu hak kak ki: Tarz ö nem li, te mas ö nem li, ba kýþ lar ö nem li; bil has sa, jest ve mi mik ler Vel hâ sýl: Be den di li ö nem li. Bir in sa nýn ru hu na ya ke le bek gi bi ko na rýz, ya da, a rý gi bi! Bun la rýn i ki si de te mas týr. En i yi si mi, i yi li ði, i yi lik o la rak yap ma lý, ge ri si ni Mev lâ ya bý rak ma lý. a ni, gö tü rüp, de ni ze at ma lý TEBRÝK Kardeþlerimiz Emin Doðral ile Sema Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ödemiþ eni Asya Okuyucularý sa kýn ma ya cak lar mý? Mu sa de di: a Rab bi! On la rýn be ni ya lan la ma sýn dan kor ku yo rum. Be nim göð süm da ra lýr, di lim tu tu lur. O nun i çin Ha run a da pey gam ber lik ver. 1 Bir di ðer â yet te de Haz re ti Mu sa (as): Kar de þim Ha run ben den gü zel ko nu þur. O nu da yar dým cý o la rak be nim le be ra ber gön der ki, be ni tas dik et sin. Çün kü be ni ya lan la ma la rýn dan en di þe e di yo rum. Al lah bu yur du ki: Kar de þin le gü cü ne güç ka ta ca ðýz. Ý ki ni ze mu' ci ze le ri miz le öy le bir üs tün lük ve re ce ðiz ki, hiç bir þe kil de si ze e ri þe me ye cek ler. Siz ve si ze u yan lar ga lip ge le cek si niz. 2 Din ve i man hiz me tin de is ti ka met, tu tar lý lýk, güç lü ol mak, ör nek ol mak, ba þa rý lý ve ve rim li ol mak ö nem li dir ve he men hep si de duâ ne ti ce sin de Al lah ýn i na ye ti ve yar dý mýy la u la þý la bi le cek kuv vet ler den dir. Güç ye ti ril me yen her ih ti ya ca u laþ mak i çin en ký sa ve en sað lam yol, du a i le Al lah a sý ðýn mak ve Al lah tan is te mek tir. Tak dir Al lah ýn dýr. Hü küm Al lah ýn dýr. E mir ve i ra de Al lah ýn dýr. Ken di di ni nin doð ru ve be þe rî za af lar dan u zak bi çim de neþ riy le il gi li han gi yar dým la rýn ne za man ve ri le ce ði ne da ya lý plân la ma Al lah a a it tir. ar dým Al lah tan dýr. Ni te kim Nasr Sû re sin de Ce nâ b-ý Hak, Al - Bin ler ce iþ çi nin ça lýþ ma sýy la al tý yýl da ya pý lan Ha gi a Sop hi a (A ya sof ya) Ki li se si im pa ra to run ka tý lý mýy la 27 A ra lýk 537 gü nü muh te þem bir tö ren le a çýl mýþ tý. Ma be de gir di ði za man çok he ye can la nan Bi zans im pa ra to ru, hay ký ra rak Böy le bir e se ri mey da na ge tir me ye mu vaf fak ol du ðum dan do la yý Al lah ým sa na þü kür ler ol sun de miþ ti. Da ha son ra ki a sýr lar da A ya sof ya da Ka to lik ve Or to doks mez hep le ri nin bir leþ ti ril me si i çin top lan tý lar dü zen len miþ ti. Bu top lan tý lar da Ýs tan bul pat ri ði nin söy le di ði A ya sof ya kür sü sün de Müs lü man sa rý ðý gör mek, kar di nal kü la hý gör mek ten ev lâ dýr þek lin de ki sö zü meþ hur dur. Ýs tan bul un fet hin den son ra þeh rin en bü yük ma be di o lan Ha gi a Sop hi a, Fa tih ta ra fýn dan A ya sof ya a dýy la fet hin sem bo lü o la rak ca mi ye çev ril miþ ve ilk Cu ma na ma zý da bu ra da ký lýn mýþ tý. Bu se bep le da ha son ra fet he di len di ðer þe hir ler de ki ki li se ler ca mi ye çev ril dik le rin de A ya sof ya a dýy la a nýl ma sý a de ta bir ge le nek ha li ne ge ti ril miþ ti. A ya sof ya ya at fe di len Ýs lâ mî ve mef ku re vî ö nem bir çok ta ri hî za fer du â la rý ve di nî top lan tý la rýn o ra da ya pýl ma sý na se bep ol muþ tur. A ya sof ya Os man lý Dev ri Türk mi mar la rý na, ken di lik le rin den u laþ mýþ ol duk la rý bir ya pý ti pi nin a yak ta du ran bir tat bi kat ör ne ði teþ kil et miþ ve öð re ti ci bir mo del gö re vi yap mýþ týr. Be di üz za man ma be di tev hid de li li o la rak e le a lýr. (Söz ler, s. 510) Bir baþ ka e se rin de, A ya sof ya gi bi kub be li bir ca mi nin kub be sin de ki taþ la rý ný dur dur mak va zi ye ti ve mu al lâk ta dur dur ma sý bir us ta ya ve ril se, o va zi ye ti on la ra ko lay ca ve re bi lir. E ðer o va zi ye te gir me si taþ la ra ha va le e dil se, her bir taþ, u mum taþ la ra hem hâ kim-i mut lak, lah ýn yar dý mý gel di ði ve fe tih ve ril di ði za man ve in san la rýn bö lük bö lük Al lah ýn di ni ne gir di ði ni gör dü ðün za man Rab bi ne hamd e de rek tes bih et. 3 bu yur mak la, di le di ði za man di ni nin neþ ri i çin yar dým e de ce ði ni bil di rir. Çün kü bu dün ya ve i çin de ya þa yan lar Al lah a a it ol du ðu gi bi, bu din de Al lah a a it tir. Al lah ken di di ni ne ne za man ve na sýl yar dým e de ce ði ni el bet Ken di si ta yin ve tak dir e der. Ku la dü þen an cak du â et mek, gö re vi ni ya par ken Al lah ýn yar dý mý ný is te mek, ken di ne a it ku sur ve za af lar la di nin za rar gör me me si ni ve her hal ve þart ta bu di nin pa yi dar ol ma sý ný di le mek tir. Ýþ te Haz re ti Mu sa (as) Ce nâ b-ý Hak tan bu nu is te miþ; Ce nâ b-ý Mev lâ da kar de þi Ha run u pey gam ber gön der mek su re tiy le Haz re ti Mu sa nýn (as) du â sý ný ka bul et miþ tir. *** Mus ta fa Bey: Bil di ðim ka da rýy la kul hak ký af fe dil mi yor. Pe ki, kul hak ký ü ze rin de bu lu - nan bir kim se, mu ha ta bý ný bu la mý yor sa ve ya o nun la bu luþ ma, ko nuþ ma ve ya ba rýþ ma im - kâ ný yok sa (her han gi bir ne den den do la yý) bil - me den kul hak ký ü ze rin de kal mýþ sa bu gi bi du - rum lar da na sýl bir hü küm ge çer li dir? Al lah ka týn da, ü ze ri miz de ki her hak, hak sa hi bi ne A ya sof ya da na maz hem mah kûm-u mut lak ol mak lâ zým ge lir tâ ki, bir bi ri ne baþ ba þa ve rip mu al lâk ta du ra bil sin ler. O hal de, o us ta nýn ko lay ca gör dü ðü i þi ni gör mek i çin, yüz us ta ka dar, yüz de re ce i þin den da ha zi ya de iþ ler gö rü le cek, son ra o va zi yet ler a lý na cak. der. (Lem a lar, s. 505) Fa tih Sul tan Meh med, Ýs tan bul u i mar e der ken A ya sof ya ya çok bü yük ö nem ver miþ, pek çok i lim, sos yal yar dým ve ha yýr ku rum la rý a ra sýn da bu ca mi ye zen gin kay nak lar vak fet miþ tir. Vak fi ye si nin so nun da þun la ra yer ve ri lir: Kim bu A ya sof ya yý ca mi ye dö nüþ tü ren vak fi ye mi de ðiþ ti rir se, bir mad de si ni teb dil e der se o nu ip tal ve ya ta di le ko þar sa, fa sit ve ya fa sýk bir te vil le ve ya her han gi bir da lâ ve rey le A ya sof ya Ca mi i nin va kýf hük mü nü yü rür lük ten kal dýr ma ya kas te der ler se, as lý ný de ðiþ ti rir, fü ru u na i ti raz e der ve bun la rý ya pan la ra yol gös te rir ler se ve hat ta yar dým e der ler se ve ka nun suz o la rak on da ta sar ruf yap ma ya kal kar lar, ca mi lik ten çý ka rýr lar ve sah te ev rak dü zen le ye rek, mü te vel li lik hak ký gi bi þey ler is ter ya hut o nu ken di ba týl def ter le ri ne kay de der ler ve ya ya lan dan ken di he sap la rý na ge çi rir ler se i fa de e di yo rum ki hu zu ru nuz da, en bü yük ha ram iþ le miþ ve gü nah la rý ka zan mýþ o lur lar. Bu se bep le, bu vak fi ye yi kim de ðiþ ti rir se; Al lah ýn, Pey gam ber in, me lek le rin, bü tün yö ne ti ci le rin ve da hi bü tün Müs lü man la rýn e be di yen lâ ne ti o nun ve on la rýn ü ze ri ne ol sun, a zap la rý ha fif le me sin. On la rýn, ha þir gü nün de yüz le ri ne ba kýl ma sýn. Kim bun la rý i þit tik ten son ra hâ lâ bu de ðiþ tir me i þi ne de vam e der se, gü na hý o nu de ðiþ ti re ne a it o la cak týr. Al lah ýn a za bý on la ra dýr. Al lah i þi ten dir, bi len dir. (Fa tih Sul tan Meh med Han / 1 Ha zi ran 1453 Ta pu Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü nde Bu lu nan A ya sof ya Ý le a it bir zim met tir. Ýn san la ra a it zim met ler le, ya ni hak lar la ya þa ma mýz i se, ger çek bir risk tir. Risk le ya þa mak, tu zak la ya þa mak tan fark sýz bir teh li ke dir. E ðer biz, a ya ðý mýz da ki tu za ðý çöz me ye ça lýþ maz i sek, dün ya da ve ya â hi ret te bu tu zak a ya ðý mý za mu hak kak do la na cak, bi zi re hin a la cak ve ü ze ri miz de cir min den bü yük tah ri ba ta ne den o la cak týr. Bun dan kur tu luþ yok tur. Öy ley se, a ya ðý mý za do lan mýþ bir tu zak tan fark sýz bu lu nan kul hak ký ný na sýl çö ze cek sek bir an ön ce çö ze rek, bu ris ki aþ ma lý yýz. Biz çöz me gay re tin de o lur sak in þal lah Al lah yar dým e der. Ko nuþ ma ve ba rýþ ma im kâ ný mýz yok de mek müm kün de ðil dir. E ðer o nun hak ký biz de re hin se, bu hak bi zi re hin al ma dan gi dip tes lim e de lim ve he lâl le þe lim. Mu ha tap ger çek ten bu lu na mý yor sa ve ya öl müþ se, var sa va ris le ri ne u la þa lým. Va ris le ri ne de u la þa mý yor sak ha yýr ku rum la rý na se va bý o nun na mý na ol mak ni ye tiy le ba ðýþ ta bu lu na lým. Her i ki hal de de Al lah a töv be ve is tið far e de lim. Dip not lar: 1- Þu a râ Sû re si, 26/12, Ka sas Sû re si, 28/34, Nasr Sû re si, 110/1,2,3. ký la bi le cek mi yiz? Ýl gi li A rap ça Vak fi ye nin Ter cü me si) Fa tih, vak fi ye sin de va kýf þart la rý na say gý gös ter me yen, ka nu nu de ðiþ ti ren, þart la rý ný bo zan ve ip ta li ne ça lý þan lar i çin de, Al lah ýn en þid det li a za bý na ve la ne ti ne uð ra ma sý ný di ler. A ya sof ya 24 E kim 1934 te ca mi lik ten çý ka rý lýp Mü ze ler Ge nel Mü dür lü ðü ne bað lan mýþ týr. Bu a ra da se bep siz o la rak med re se yýk tý rýl dý ðý gi bi i çe ri de bu lu nan ve ca mi ye a it o lan çe þit li eþ ya i le ha lý lar ve lev ha lar da kal dý rýl mýþ týr. Bun lar dan bü yük lev ha lar da ha son ra yer le ri ne tek rar a sýl mýþ týr. Beþ yüz yýl Türk e se ri o la rak hiz met e den bu ca mi nin eþ ya sý da ðý týl mýþ týr. A ya sof ya mü ze ha li ne ge ti ril dik ten son ra ilk de fa 8 A ðus tos 1980 ta ri hin de hün kâr mah fi li i ba de te a çýl mýþ týr. Bun dan ký sa bir sü re son ra (14 Ey lül 1980) ye ni le me ba ha ne siy le tek rar ka pa tý lan hün kâr mah fi li 10 Þu bat 1991 ta ri hin de ye ni den na maz kýl ma ya tah sis e dil miþ ve kýs men de ol sa A ya sof ya ca mi o la rak hiz met ver me ye baþ la mýþ týr. Gü nü müz de A ya sof ya yý, beþ yüz se ne de vam e den kud sî va zi ye ti ne çe vir mek lâ zým dýr. Sa id Nur sî, Ýs lâm dün ya sý ný, hat tâ bir ký sým Hý ris ti yan dev let le ri ni de mem nun et mek i çin, A ya sof ya yý mu zah ra fat tan te miz le yip i ba det ma hal li ya pýl ma sý ný is ter. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 396) i ne o, A ya sof ya, Hý ris ti yan lý ðýn, Ýs lâ mi yet e de vir ve tes li mi nin bir a bi de si dir. Bu nun i çin ki li se i ken ca mi ol muþ tur. El bet te ca mi ye çev ri le cek tir der. (N. Þa hi ner, Son Þa hit ler, c. 2, s. 110) A ya sof ya nýn ca mi ye çev ril me si i çin Men de res hü kü met le ri ne tav si ye ler de bu lu nur. e ni bir fe tih yýl dö nü mü da ha yak laþ tý. A ca ba bu yýl A ya sof ya nýn e sa ret zin cir le ri ký rý lýp i ba de te a çý la cak mý? Du â la rý mýz A ya sof ya yý tek rar ca mi ye çe vi ren ler i çin o la cak týr. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan fer sa dog ni as ya.com.tr Doðru düþün, doðru inan, doðru bak Mut lu ve hu zûr lu bir ha ya ta sa hip ol ma nýn þart la rýn dan bi ri si nes ne ve hâ di se le re doð ru bak mak ve doð ru o ku mak týr. Doð ru ba ka bil me miz, doð ru dü þün mey le müm kün. Rû hi yat çý ve psi ko log lar; doð ru dü þün me, i sa bet li ka rar ve re bil me ka bi li ye ti nin ir sî de ðil, öð ren me ve ça lýþ ma ya bað lý ol du ðu nu vur gu lu yor. Doð ru dü þü ne bil mek de; zih ni mi zi, duy gu la rý mý zý doð ru gý da lar la bes le me ve her þe yin o lum lu yön le ri ni gö re bil me ye bað lý dýr. Ý mân, doð ru dü þün me pers pek ti fi ve rir. Ý sa bet li dü þü nüp i yi bir per for mans ser gi le ye bil mek þu ûr lu bir i mâ na bað lý. Ý çi miz de ki i mân þu û ru bi ze þöy le ses le nir: 1- Ken di ne mo ti vas yon (tel kin) ver; yön len dir: He def le ri ni be lir le, ken di ken di ni i yi ye, gü ze le, o lum lu ya tev cih et. Baþ ka sý nýn o yun ca ðý ol ma. Me su li yet ve mü kel le fi yet le ri nin far ký na var. Ýþ le ri ni bu id rak i çin de yap. Ne pa ha sý na o lur sa ol sun (meþ rû çer çe ve de ka la rak) im ti ha ný ka zan. Çün kü, son suz bir mut lu lu ðu kay bet me ve ya ka zan ma gi bi bü yük bir me se ley le kar þý kar þý ya sýn. O nu ka zan ma nýn yo lu da, is ti dat ve ka bi li yet le ri ni ge liþ ti rip, rû hu nu te kâ mül et tir mek ten geç ti ði ni u nut ma. 2- As la baþ ka sýn dan e mir al ma: Ý mâ nýn, baþ ka sý ný ez me ye mü sa a de et me di ði gi bi, baþ ka sý nýn zil le ti ve em ri al tý na gir me ne de mü sa a de et mez. al nýz Al lah a bo yun eð, sa de ce O'n dan yar dým di le. Ha ya tý ný baþ ka la rý nýn min net a yak la rý al týn da çið net me. al nýz O' nun kar þý sýn da bo yun eð ve yal nýz On dan is te! 3- Ger çek çi ve müs bet (o lum lu) ol: Ý nanç lýy san, son de re ce ger çek çi sin. Ha ki kat le ri çar pýt ma. Þi kâ yet et me, ba ha ne ler bul ma. Çün kü, nef si miz i çin ba ha ne ler tü ken mez: Ha ya tý ve hâ di se le ri ol du ðu gi bi ka bul et. Ka ram sar ol ma. O lay la rýn dört cep he si ne de bak; ö zel lik le müs pet yön le ri ya ka la. Ka de re i mân, sa na bu tel ki ni ve rir. Me se lâ Has ta lýk, ge çi ci bir sý kýn tý ve ri yor sa da, gü nah la rý mý dö kü yor; be ni ol gun laþ tý rý yor, ha ya týn lez ze ti ni ve kýy me ti ni art tý rý yor þek lin de dü þün. 4- Ken din den e min ol: Mü min, zir ve ye çý kan yo lun yo kuþ ol du ðu nu bi lir. Zor luk la ra kat la nýr. Çün kü, son suz bir kud ret ve mer ha met Sa hi bin den güç a lý yor. Her zor lu ða kat la nýr. Ba þý na ge len bir mu sî be tin im ti han ge re ði, ge çi ci ol du ðu nu ve mut la ka kat la nýl ma sý ge rek ti ði nin þu û run da dýr. 5- Ýs tek li ve ha zýr ol: Ý na nan ki þi, her þe ye ha zýr dýr. Ý mâ nýn e ner ji ü re ti yor ve ge rek li e ner ji yi de po lu yor sun. Þart lar ne ka dar a ðýr o lur sa ol sun, yýl ma. 6- Ka rar lý ol: He de fi ni tes bit et, ha ya tý nýn ga ye si ni be lir le. Te sa dü fe i nan ma. En kü çük par ça dan en bü yük yýl dý za, ga lak si le re ka dar her þe yin bir ka nu na, sis te me bað lý ol du ðu na i nan. Her þe yin bir se bep al týn da ce re yan et ti ði ni bil. Â de tul lah de ni len var lýk â le min de ce re yan e den ka nun la ra uy mak la mü kel lef ol du ðu nu bil di ðin gi bi; bu ka nun la rýn a sýl ic ra sa hi bi ol ma dýk la rý ný da id rak e der sen se ni ka ra rýn dan hiç bir þey cay dý ra maz. 7- Duy gu yo ðun lu ðu na gir, du yar lý ol: Müs lü man, is tik rar lý dýr. Te mel me se le ler de as la zik zak lar çiz mez. Dik kat li dir. a ra tý lý þýn ve hâ di se le rin se beb-i hik me ti nin far kýn da dýr. Ön se zi sa hi bi dir ve du yar lý dýr. Ken di ni boþ ver miþ li ðin çu ku ru na at maz. 8- Ken di ne gü ven duy: Ev ve lâ Rab bi ne, son ra ken di ne gü ven. Çün kü, se ni O ya rat tý, O ken di ne kul ve mu ha tap ka bul et ti. Her þe yin diz gi ni O' nun e lin de. An cak, se ni ha re ket le rin de ser best bý rak tý. Va zi fe ni, had di ni, sý ný rý ný, nef si ni bil; den ge li dav ran. Fi lo zo fun bi ri, sýr týn da ki kürk le ö vü nen bi ri si ne þöy le der: Bu kür ke gü ven me! ýl lar dýr sýr týn da bu lu nan hay va ný kur ta ra ma yan bu kürk, sa na mý hiz met e de cek? 9- So rum lu luk al: Rû hu nu te kâ mül et ti ren ki þi, dü þün ce, hâl ve ha re ket le rin de hür ve so rum lu ol du ðu þu û run da dýr. Prob lem le ri çöz me ye ça lý þýr; ma ze ret pe þin de koþ maz. Ba ha ne le rin ar ka sý na sak lan maz. Ha ya týn mer ke zin de ol du ðu nu ve müs ta kil bir þah si ye ti bu lun du ðu nun far kýn da dýr ve mes u li yet sa hi bi dir. 10- Ý nanç lý ve uf ku a çýk ol: Ha ya týn yek ne sak, do nuk de ðil. Her þe yin ge li þip ol gun laþ ma ka nu nu na tâ bi ol du ðu nu gör. Ken di ni de, bu ka nun ha ri cin de gör me. Öy le i se ye ni lik çi ve ge liþ me ye a çýk ol. Çün kü, i mâ ný ný de vam lý ye ni le mek zo run da sýn.

6 URT HABER 6 Be le di ye le re dö nü þüm des te ði ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI, TBMM'DE GÖRÜÞÜLMESÝNE DEVAM EDÝLEN 'AFET RÝSKÝ ALTINDAKÝ ALANLARIN DÖNÜÞÜMÜ HAKKINDA KANUN TASARISI' ÝLE BÝRLÝKTE BELEDÝELERE HER TÜRLÜ ÖDENEK AKTARIMI, TEKNÝK VE MALÎ DESTEK SAÐLANACAK. ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, çok ya kýn da baþ la ya cak dev kent sel dö nü þüm pro je sin de be le di ye ler le bir lik te ha re ket e de cek. TBMM de gö rü þül me si ne de vam e di len A fet Ris ki Al týn da ki A lan la rýn Dö nü þü mü Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý i le bir lik te be le di ye le re her tür lü ö de nek ak ta rý mý, tek nik ve ma lî des tek sað la na cak. a say la bir lik te ma hal li i da re ler Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ön cü lü ðün de dö nü þüm de söz sa hi bi o la cak. Muhtemel bir dep rem de çok bü yük can ve mal kay bý na se bep o la ca ðý ke sin o lan risk li a lan la rýn ve ye ni re zerv a lan la rýn be lir len me sin de ma hal li i da re le rin gö rüþ le ri a lý na rak Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý bün ye sin de be lir le ne cek. Ma hal li i da re ler dö nü - Ta rým iþ çi le ri ka za da ya ra lan dý BÝLECÝK'ÝN Os ma ne li il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da 7 ki þi ya ra lan dý. Os man Þa han (43) yö ne ti - min de ki 16 ZL 709 plâ ka lý trak tö rün rö mor ku, il çe ye bað lý Be þev ler Kö yün de tar la ya iþ çi gö tür dü ðü sý ra da dev ril di. Ka za da, ta rým iþ çi le ri Se fa ne Ka ya (36), Ay þe De mir taþ (38), Þük ran Dön mez (40), Ay þe Çe lik (38), Ha ni fe Gür gen (50), Ha ti ce U ral (50) ve E mi ne Þa han (41) ya ra lan dý. a ra lý lar, 112 A cil Ser vis e kip le rin ce çe - þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. A ðýr ya ra lý Gür gen de, Bur sa Þev ket ýl maz Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bi le cik / a a þü mün ya pý la cak a lan la rýn be lir len me sin de ba kan lý ða gö rüþ le ri ni bil di re cek. Risk li a lan lar da ve re zerv ya pý a lan la rýn da Ha zi ne nin ö zel mül ki ye tin de bu lu nan ta þýn maz lar dan ka mu i da re le ri mül ki ye tin de o lan lar ve ya tah sis li o lan lar Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nca be le di ye le re dev re di le bi le cek. Mec lis te gö rü þül mek te o lan ka nun ta sa rý sý i le bir lik te; ye ni kent sel dö nü þü mün o lu þu mu a þa ma sýn da an laþ ma sað la na ma yan ma lik le rin pay la rý, Ba kan lýk ça ra yiç be del le ri ü ze rin den sa týn a lý na rak ta pu da Ha zi ne a dý na re sen tes cil e di le cek ve bu du rum da, pay daþ la rýn ka ra rý i le ya pý lan an laþ ma çer çe ve sin de de ðer len di ril mek ü ze re ma hal li i da re ye dev re di le bi le cek. Ay rý ca dö nüþ tür me ye tâ bi tu tu - Kuzey Ege limaný ile Kemalpaþa Organize Sanayi Bölgesi 9 Eylül'de birbirine demiryoluyla baðlanacak. Ýz mir lo jis tik üs o la cak ULAÞTIRMA De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li ýl dý rým, Ýz mir i lo jis tik üs ha li ne ge ti re cek ça lýþ ma la ra hýz la baþ la dýk la rý ný be lir te rek, Ku zey E ge Li ma ný i le Ke mal pa þa Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si ni bir bi ri ne bað la ya cak de mir yo lu nu, Ýz mir in kur tu luþ gü nü o lan 9 Ey lül de a çý yo ruz. Böy le ce Ke mal pa þa Lo jis tik Kö yü nü E ge Böl ge si yük le ri nin top la ma mer ke zi ya pa cak en ö nem li a dý mý at mýþ o lu yo ruz de di. Ba kan ýl dý rým, Ýz mir in ta ri hin ilk yýl la rýn dan be ri li man þeh ri o la rak fa a li yet gös ter me si dolayýsýyla lo jis tik o pe ras yon la rýn mer ke zi ol du ðu nu i fa de e de rek, þu an da ih ra ca tý nýn yüz de 90 ý ný de niz yo luy la yap tý ðý ný söy le di. Ýz mir in ar tan ih ti yaç la rý ný kar þý la ma a ma cýy la Ku zey E ge Li ma ný nýn ya ný sý ra Al san cak Li ma ný re ha bi li tas yon pro je si ni de baþ lat týk la rý ný ha týr la tan ýl dý rým, bu kap sam da Ýz mir de lo jis tik köy ku rul ma sý nýn þart ol du ðu nu söy le di. Ýz mir de bu gün u lus la r a ra sý ta þý ma cý lýk ya pan fir ma sa yý sý nýn 300 e ya kýn ol du ðu nu, iç ta þý ma cý lýk ya pan þir ket sa yý sý nýn i se 2 bi ne yak laþ tý ðý ný vur gu la yan ýl dý rým, Ýz mir de ge li þen ti ca ret dolayýsýyla bu sa yý kat la na rak ar ta cak týr. Bi zim a ma cý mýz, Ýz mir in sa de ce Tür ki ye nin de ðil, Av ru pa nýn ö nem li lo jis tik üs le rin den bi ri ol ma sý dýr. Bu kap sam da da Ke mal pa þa ya bir lo jis tik köy kur ma ça lýþ ma la rý na baþ la dýk. Ý ha le si ni yap týk, de ðer len dir me le rin ar dýn dan ya kýn za man da da yer tes li mi ni ya pa ca ðýz þek lin de ko nuþ tu. Ba kan Bi na li ýl dý rým, Ke mal pa þa Lo jis tik Mer ke zi nin Tür ki ye nin en bü yük lo jis tik üs sü o la ca ðý nýn al tý ný çi ze rek, 3 mil yon met re ka re a la na ku ru la cak mer kez de 14 bin 211 kon tey ner de po la na bi le ce ði ni söy le di. Ýz mir / ci han Ser vis mi di bü sü dev ril di: 9 ya ra lý KEMER'DEKÝ bir o te lin per so ne li ni ta þý yan mi di büs dev ril me si so nu cu 9 ki þi ya ra lan dý. An tal ya-ke mer ka ra yo lu nun Top çam mev ki in de, Sa lih En gin sel in kul lan dý ðý 07 J 548 plâ ka lý ser vis mi di bü sü, ya ðýþ dolayýsýyla kay gan la þan yol da dev ril di. Ka za da, ya ra lý - lar Ak de niz Ü ni ver si te si Has ta ne si i le E ði tim A raþ týr - ma Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. An tal ya / a a lan ta þýn maz la rýn, ü ze rin de ki köh ne miþ ya pý lar da dâ hil ol mak ü ze re, muh de sâ tý i le bir lik te de ðer tesbi ti iþ lem le ri ve dö nü þüm i le or ta ya çý ka cak ta þýn maz la rýn de ðer le me le ri, ma hal li Ý da re ler ce ya pý la bi le cek. Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, ko nuy la il gi li o la rak, Þe hir ci lik an la mýn da ye ni kent sel ta sa rým la rýn o luþ tu rul ma sýn da ge rek li cins de ði þik li ði, tev hit ve if raz iþ lem le ri ni Ma hal li Ý da re le ri miz re sen ya pa bi le cek ve ya yap tý ra bi le cek. Ba kan lý ðý mýz ko or di nas yo nun da Be le di ye le ri miz le iþ bir li ði ya pý la rak ve i da rî yet ki ler ve ri le rek bütün iþ ve iþ lem le rin yü rü tü le ce ði ni be lir te rek, Be le di ye le re her tür lü ö de nek ak ta rý mý, tek nik ve ma lî des tek sað la na cak týr a çýk la ma sý ný yap tý. An ka ra / a a Ah þap bir bi na, 12 sa at a ray la i ki kez yan dý KAR TAL DA ah þap bir bi na da, 12 sa at a ray la i ki kez yan gýn çýk tý. Kar tal A yaz ma Cad de - si Sey ran So kak ta dün sa at sý ra la rýn da yan gýn çý kan ah þap bi - na, sa at sý ra la - rýn da he nüz be lir le ne - me yen bir sebep le tek - rar yan ma ya baþ la dý. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri - ne ge len Kar tal it fa i ye - si ne bað lý e kip ler ce kon trol al tý na a lý na rak sön dü rü len yan gýn dolayýsýyla bi na kul la - ný la maz ha le gel di. Po lis e kip le ri nin yan gý - na i liþ kin baþ lat tý ðý so - ruþ tur ma sü rü yor. Ýs tan bul / a a 10 bin kök Hint ke ne vi ri im ha e dil di GEMLÝK il çe sin de, yak la þýk 10 bin kök Hint ke ne vi ri e le ge çi - ril di. Bur sa Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, is tih ba rat ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de, ka ra yo lu ke na rý na yak la þýk 10 bin kök ci va rýn da Hint ke ne vi ri e kil di ði ni be - lir le di. Tar la dan sö kü - len Hint ke ne vir le ri, Ýl - çe Ta rým Mü dür lü ðü e kip le rin ce ya ký la rak im ha e dil di. Bur sa / a a Si irt te ta ri hî e ser le rin çev re si te miz le ni yor SÝÝRT Kül tür ve Tu - rizm Mü dür lü ðü, ko ru - ma al tý na a lý nan e ser - le rin çev re te miz li ði ne baþ la dý. Kül tür ve Tu - rizm Mü dür Ve ki li Rem zi Us lu, yap tý ðý a - çýk la ma da, þehir ge ne - lin de 107 e se rin ko ru - ma al tý na a lýn dý ðý be - lirt ti. Ýþ-Kur un uy gu la - dý ðý top lum ya ra rý na ça lýþ ma prog ra mý kap - sa mýn da, ko ru ma al tý - na a lýn mýþ, a ra la rýn da tür be, ca mi, çeþ me ve ben ze ri kül tü rel var lýk - la rýn bu lun du ðu e ser - le rin çev re le ri ni te miz - le me ye baþ la dýk la rý ný i fa de e den Us lu, Ko - ru ma al tý na a lýn mýþ e - ser le rin ön ce lik le te - miz li ði ni ya pý yo ruz. Tür be le rin et ra fýn da ki ot la rý yo lu yo ruz. Ba ký - mý ný ya pý yo ruz. Böy le - ce e ser ler or ta ya çýk - mýþ o lu yor ve ko ru nu - yor. Ýþ-Kur i le ya pý lan bu prog ram dan çok cid di fay da sað la ya ca - ðýz de di. Si irt / ci han Kýrklareli Üniversitesi'ndeki "Ýdeal Üniversite ve Bediüzzaman" konulu seminere, akademisyenler ve öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Kýrklareli Üniversitesinde Bediüzzaman konferansý KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜK BÝNASI KONFERANS SALONU'NDA BEDÝÜZZAMAN KONFERANSI DÜZENLENDÝ. KIRK LA RE LÝ Ü ni ver si te sin de Be di üz za man kon fe ran sý ya pýl dý. Ve fa tý nýn 52. ýl dö nü mü dolayýsýyla geç ti ði miz ay Kýrk la re li nin Mer kez Ca mi i'n de Be di üz za man Mev li di dü zen len miþ ti. Kýrk la re li nde ya pý lan bu il kin ar dýn dan bu se fer de baþ ka bir ilk ger çek leþ ti. Ru ba Vak fý ve U leg der in (U lus la ra ra sý E ði tim Gö nül lü le ri Der ne ði) bir lik te ça lýþ ma sý ve Kýrk la re li Ü ni ver si te si ta le be le ri nin gay ret le ri, him met ve is tek le riy le 10 Ma yýs Per þem be gü nü sa at de Kýrk la re li Ü ni ver si te si Rek tör lük bi na sý kon fe rans sa lo nun da Ý de al Ü ni ver si te ve Be di üz za man ko nu lu kon fe rans ya pýl dý. Kýrk la re li Ü ni ver si te de ki kon fe ran sa ka tý lan lar, Al lah a þü kür ler ol sun, bu gün le ri de gör dük di ye rek, se vinç le ri ni or ta ya koy du lar. Kon fe ran sa E dir ne ve Te kir dað dan da ge len ler var dý. Kýrk la re li Ü ni ver si te si ta le be le ri nin kon fe rans baþ la ma dan ya rým sa at ön ce sa lo na a kýn et me le ri ve kon fe rans baþ la dý ðýn da sa lo nu týk lým týk lým dol dur - SEMÝNERE DÂVET Aþka adanmýþ bir ömür "eryüzünde aþk ve sevgi namýna yaþanan bütün yakarýþlar, bütün feryatlar, bütün yöneliþler Hatice'nin aþk okyanusu yanýnda deryada damla kalýrdý" Konuþmacý : Nurdan DAMLA (Eðitimci -azar) Tarih : 19 Mayýs 2012 Cumartesi Saat:13:00 er: Hançerli Mah. Müftülük yaný, Diyanet Vakfý Konferans Salonu Organizasyon : Samsun eni Asya Gazetesi Haným okuyucularý Sponsor: Demokrat Eðitimciler Derneði Samsun Þubesi.. Not: Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Kermesimiz açýktýr. Teþriflerinizi bekliyoruz. er: Kale Mah. Kuyumcular Çarþýsý, Ferah Sok. No: 22 Ýlkadým / SAMSUN Ýrtibat Tel: (0505) (0507) (Bayanlara mahsustur.) TAZÝE ve GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ali Demir'in muhtereme validesi, Zeynep Demir Hanýmefendi elim bir trafik kazasýnda vefat etmiþtir. Ayný kazada dayýsý Mustafa Maraþ ve Ali Demir de yaralanmýþtýr. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, yaralýlara acil þifa temenni eder, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. ma la rý, hat ta mer di ven le re o tu rup o ra dan iz le me le ri kon fe ran sý dü zen le yen ler mem nun et ti. Ay rý ca ü ni ver si te de gö rev ya pan öð re tim gö rev li le ri nin de kon fe ran sý iz le me ðe gel me le ri dik kat çek ti. Bir öð re tim gö rev li si ha ný mýn ki tap la rýn da ðý týl dý ðý stan da ge lip, öð ren ci le ri teb rik et me si ve Çok gü zel bir kon fe rans dü zen le miþ si niz, Al lah siz den ra zý ol sun de me si top lan tý ya il gi yi gös te ren bir i þa ret o la rak yo rum lan dý. Kon fe rans Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la dý. A ka bin de 15 da ki ka lýk bir su num ve da ha son ra Ab dül ha mid O ruç Ho ca nýn tak di mi ve ar dýn dan Be di üz za man ýn Ta le be le rin den Ham di Sað la mer in ko nuþ ma sýy la son bul du. Kon fe rans so nun da üc ret siz o la rak kü çük boy Ri sâ le-i Nur ki tap la rý, Pey gam ber E fen di miz le (asm) il gi li ha zýr la nan kü çük ha dis el ki tap çý ðý üc ret siz o la rak da ðý týl dý ve U leg der in bir ça lýþ ma sý o lan Din Kül tü rü ve Ah lâk Bil gi si ki ta bý sa týl dý. Ay rý ca bü ro þür ler de da ðý týl dý. (nur net.org.) AB den bü yük de mir yo lu des te ði IR MAK-Ka ra bük-zon - gul dak de mir yo lu pro je - si nin te me li, Ka ra bük Tren Ga rý nda ya pý lan tö - ren le a týl dý. Te mel at ma tö re ni ne U laþ týr ma De - niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li ýl dý rým, Av ru pa Bir li ði Ba ka ný E ge - men Ba ðýþ, es ki TBMM Baþ ka ný ve Ka ra bük Mil - let ve ki li Meh met A li Þa - hin, Av ru pa Bir li ði Ko - mis yo nu Baþ kan ar - dým cý sý ve U laþ týr ma Ko - mi se ri Si im Kal las, Ka ra - bük Va li si Ýz zet tin Kü - çük, Kas ta mo nu Va li si Er do ðan Bek taþ, TCDD Ge nel Mü dü rü Sü ley man Ka ra man, bir çok pro to kol ü ye si ve çok sa yý da va tan - daþ ka týl dý. A çý lýþ ko nuþ - ma sý ný ya pan TCDD Ge nel Mü dü rü Sü ley man Ka ra - man, pro je nin AB nin ü ye dý þý ül ke ler de fi nan se et - ti ði tek ka lem de en bü - yük u laþ týr ma pro je si ol - du ðu nu söy le di. Ka ra bük / ci han

7 DÜNA 7 Trab lus þam da du rum kon trol al týn da n LÜB NAN Baþ ba ka ný Ne cip Mi ka ti, Trab lus þam da mey da na ge len ça týþ ma la ra i liþ kin, du ru mun or du nun kon tro lü al týn da ol du ðu nu bil dir di. Trab lus þam da 3 gün dür ya þa nan lar la il gi li o la rak gö rüþ le ri ni dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da a çýk la yan Mi ka ti, ça týþ ma la rýn çýk ma sý na sebep o lan Sün nî Þa di Mev le vi nin tu tuk lan ma sý nýn Su ri ye i le il gi li ol ma dý ðý ný be lir te rek, tu tuk lan ma ge rek çe si nin a çýk la na ca ðý ný söy le di. Mi ka ti, Trab lus þam da gö rüþ me ler de bu lun du ðu bütün ta raf lar a ra sýn da a teþ kes i lân e dil di ði ni be lir te rek, Son 48 sa at zor du. Lüb nan or du su, ça týþ ma la rýn ol du ðu 4 nok ta da ge re ken ted bir le ri al dý. A ra la rýn da tu tuk la nan Mev le vî nin de bu lun du ðu Ýs lâm cý la rýn ser best bý ra kýl ma sý i çin Trab lus þam da ya pý lan o tur ma ey le mi de vam di yor de di. Beyrut / a a Su ri ye de, BM he yet le ri ne sal dý rý n BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM)-A rap Bir li ði Ö zel Su ri ye Or tak Tem sil ci si Ko fi An nan ýn Söz cü sü Ah med Fev zi, Su ri ye de or du nun mu ha lif le re yö ne lik dü zen le di ði o pe ras yon lar sý ra sýn da BM göz lem ci he ye ti ne ya pý lan sal dý rý da BM per so ne li nin ya ra lan ma dý ðý ný bil dir di. Fev zi, Ce nev re den yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Su ri ye de ki BM Göz lem ci Mis yo nu (UNS MIS), bu gün Ýd lib in Han Þey hun böl ge sin de, 4 a raç tan o lu þan BM kon vo yu nun bom ba lý sal dý rý ya ma ruz kal dý ðý ný, pat la ma da 3 BM a ra cý nýn za rar gör dü ðü nü, ya ra la nan BM per so ne li nin ol ma dý ðý ný bil dir di de di. Fev zi, UNS MIS ýn böl ge ye BM as ke rî göz lem ci le ri ni al mak i çin e kip gön der di ði ni de bil dir di. Bu a ra da BM Söz cü yar dým cý la rýn dan Fer han Hak da yap tý ðý a çýk la ma da, UNS - MIS ýn dün Su ri ye de or du i le mu ha lif güç ler a ra sýn da a ðýr ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý ný bil dir di ði ni du yur du. Birleþmiþ Milletler / a a Pa kis tan, NA TO ik mal yo lu nun a çýl ma sý ný ö ner di n PA KÝS TAN DA sa vaþ, sa vun ma ve gü ven lik ko nu la rýn da ba kan lar ku ru lu na gö rüþ bil di ren Pa kis tan Sa vun ma Ko mi te si, hü kü me te NA - TO ik mal yol la rý nýn ye ni den a çýl ma sý ný ö ner di. Pa kis tan Baþ ba ka ný u suf Rý za Gi la ni nin ko mi te ü ye le ri ne NA TO ik mal yol la rý nýn ye ni den a çýl ma sý ný tek lif et ti ði, ko mi te ü ye le ri nin de bu tek li fi o lum lu kar þý la dý ðý bil di ril di. Gi la ni, 48 ül ke yi þem si ye si al tý na a lan NA TO i le iþ bir li ði yap ma nýn ve Af ga nis tan ba rý þý na kat ký sað la ma nýn ül ke si nin men fa at le ri ne uy gun ol du ðu nu be lirt ti. Sa vun ma Ko mi te si ka ra rý nýn ký sa za man i çin de ba kan lar ku ru lun da gö rü þü lüp NA TO te da rik yo lu nun ye ni den a çýl ma sý bek le nir ken, NA TO a raç la rý ilk e tap ta Pa kis tan ü ze rin den sa de ce ya kýt, gý da ve týb bî mal ze me trans fe ri ya pa bi le cek. Ýs la ma bad yö ne ti mi nin NA TO ik mal yol la rý nýn a çýl ma sý na i zin ve ril me sin den son ra Af ga nis tan da 140 bin den faz la as ke ri bu lu nan NA TO bir lik le ri ne ik ma lin yüz de 70 in den faz la sý Pa kis tan ü ze rin den sað la na cak. Ö te yan dan, NA TO ik mal yol la rý nýn a çýl ma sý du ru mun da mu ha le fe tin bü yük ey lem ler ya pa ca ðý be lir ti li yor. NA TO, Ma yýs ta ABD nin Chi ca go þehrin de ya pý la cak ve Af ga nis tan ýn ge le ce ði nin gö rü þü le ce ði zir ve ye Pa kis tan ý dâ vet et ti. Ýslamabad / a a Gaz ze den bir lik çað rý sý GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti, Fi lis tin hal ký nýn tüm fert le ri ni mil li da va uð ru na bir lik ve be ra ber li ðe da vet e den bil di ri ya yým la dý. Bil di ri de, Ýs ra il in ku ru luþ yýl dö nü mü nün pro tes to e dil me si ve Ýs ra il ha pis ha ne le rin de ya tan Fi lis tin li mah kûm la rýn aç lýk gre vi so nu cu el de et tik le ri ka za ným la rýn Fi lis tin li grup lar a ra sýn da bir lik ve bü tün lü ðü sað lam laþ týr mak i çin fýr sat ol du ðu be lir til di. Ratko Mladiç, Savaþ Suçlarý Mahkemesi'nde Srebrenitsa Katliâmýnýn hesabýný veriyor. 158 þahit mahkemede gördüklerini duruþma heyetine anlatacak. FO TOÐ RAF: A A Bosna kasabý Mladiç hakim karþýsýnda BOSNALI SIRPLARIN ESKÝ KOMUTANI RATKO MLADÝÇ, 9 ALIK BÝR ARADAN SONRA HOLLANDA'DA UGOSLAVA ÝÇÝN KURULAN SAVAÞ SUÇLARI MAHKEMESÝNDE HAKÝM KARÞISINA ÇIKARILDI. MLADÝÇ, SREBRENÝTSA KATLÝÂMINDA 8 BÝN MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLMESÝNDEN ARGILANIOR. SA VAÞ su çun dan tu tuk lu bu lu nan Bos na lý Sýrp la rýn es ki ko mu ta ný Rat ko Mla diç, 9 ay lýk bir a ra dan son ra Hol lan da da mah ke me ye çýk tý. La hey de es ki u gos lav ya i çin ku ru lan sa vaþ suç la rý mah ke me sin de ha kim kar þý sý na çý ka rý lan Mla diç, 1990 lý yýl la rýn ba þýn da ya þa nan Bos na Sa va þý sý ra sýn da si vil le re kar þý suç iþ le mek, Sreb re nit sa kat li â mýn da soy ký rým yap mak ve bin ler ce ma sum si vi li öl dürt mek gi bi suç lar dan yar gý la ný yor. Mla diç in a vu kat la rý a ra cý lý ðýy la yap tý ðý red di ha kim ta le bi ka bul e dil me di ði i çin mah ke me Hol lan da lý Alp hons O ri e baþ kan lý ðýn da baþ la dý. Mla diç, Hol lan da lý yar - gýç Alp hons O ri e nin da ha ön ce Bos na lý Sýrp lar la il gi li bir çok dâ vâ da gö rev yap tý ðý i çin ta raf sýz lý ðý ný yi tir di ði ni i le ri sü re rek red di ha kim ta le bin de bu lun muþ tu. Dün kü mah ke me, sav cý la rýn, Mla diç in iþ le di ði suç lar la il gi li yüz ler ce ta ný ða da ya na rak ha zýr la dýk la rý id di a na me yi o ku ma la rýy la baþ la dý. ak la þýk 400 ta ný ðý na da ya ný la rak ha zýr la nan id di a na me nin o kun ma sý nýn 200 sa at a la ca ðý be lir ti lir ken, 158 ka dar ta ný ðýn þa hit ol duk la rý ný mah ke me ye ge le rek an lat ma la rý bek le ni yor. Ýlk du ruþ ma sýn da suç la ma la rý red de de rek, id di a la ra ül ke mi ve mil le ti mi ko ru dum þek lin de Baþ ba kan lý ðý ný Ýs ma il Ha ni ye nin yap tý ðý Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti ta ra fýn dan Fi lis tin li le rin Nak ba (Bü yük Fe lâ ket) o la rak ni te le dik le ri Ýs ra il in ku ru luþ yýl dö nü mü mü na se be tiy le ya yým la nan bil di ri de, el-fe tih Ha re ke ti ve Ba tý Þe ri a da ki Fi lis tin Ö zerk ö ne ti mi nin uz la þý sü re ci ne za rar ve re cek þe kil de tek ta raf lý a dým lar at ma ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di. Ýstanbul / a a ce vap ve ren Mla diç in, id di a na me nin o kun ma sý nýn ar dýn dan sa vun ma yap ma sý bek le ni yor. Sreb re nit sa kat li â mýn da 8 bin ka dar Müs lü man ýn öl dü rül me sin den so rum lu gös te ri len ve 16 yýl a ra dan son ra ge çen se ne Ma yýs a yýn da ya ka la nan Mla diç, La hey de ki Sche ve nin gen Ha pis ha ne sin de ka lý yor. Bu a ra da Mla diç in yar gý lan dý ðý mah ke me ö nün de top la nan a cý lý bir grup Bos na lý ka dýn da gös te ri dü zen le di. Sa vaþ sý ra sýn da öl dü rü len ya kýn la rý nýn re sim le ri ni ta þý yan pan kart lar a çan Bos na lý an ne ler, Müs lü man ol duk la rý i çin soy ký rý ma ma ruz kal dýk la rý ný di le ge tir di ler. Lahey / a a Ýsrail de hükümet deðiþti GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Dün ya A rap Ba ha rý nýn Su ri ye de se bep ol du ðu i ya sal/top lum sal kar ma þa i le Ý ran ýn nük le er prog ra mý o dak lý böl ge sel ta ban lý ve kü re sel sa lý ným lý kri ze ki lit len miþ ken, ABD nin Or ta do ðu da ki en ö nem li ka ra ko lu o la rak gö rü len Ýs ra il de ö nem li bir si ya sal de ði þim ya þan dý. Ben ja min Ne tan ya hu nun baþ ba kan lýk kol tu ðun da o tur du ðu Ýs ra il, ya þa dý ðý e ko no mik ve si ya sal meþ rû i yet kri zi ni, yi ne Ne tan ya hu nun us ta ca bir ma nev ra sý i le aþ ma yý bil miþ tir. Öy le ki, da ha bir kaç gün ön ce er ken se çim tar týþ ma la rý nýn ya þan dý ðý ül ke de bu gün u lu sal bir lik hü kü me ti ku rul muþ du rum da dýr. Ýs ra il Hü kü me ti nin Fi lis tin So ru nu ko nu sun da iz le di ði tek ta raf lý po li ti ka lar i le ba rýþ çý tav rý i le bi li nen Mah mud Ab bas ö ne ti mi ni da hi bez dir me si hem u lus la r a ra sý çev re ler de hem de BM nez din de Ýs ra il in dip lo ma tik gö rü nü mü nü o lum suz yön de et ki le miþ tir. Bu nun ya ný sý ra, ö zel lik le Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý kol tu ðun da o tu ran ul tra-mu ha fa za kâr ve ýrk çý li der A vig dor Li e ber man ýn ge rek bu ül ke nin Or ta do ðu da ki en ö nem li müt te fi ki Tür ki ye ye kar þý ta kýn dý ðý tu tum, ge rek se de ay ný is min Mü ba rek son ra sý Mý sýr a kar þý ge liþ tir di ði sal dýr gan söy lem Ýs ra il i çin so run çý kart ma ya baþ la mýþ tý. Ýs ra il Baþ ba ka ný Ben ja min Ne tan ya hu, ken di dý þiþ le ri ba ka ný dolayýsýyla ge rek BM, ge rek Tür ki ye ve Mý sýr gi bi müt te fik ül ke ler, ge rek se de ABD ö ne ti mi nden tep ki a lýn ca, dýþ po li ti ka gün de mi nin da ha ted bir li ve is tik rar lý bir gö rü nüm ka zan ma sý ný is te miþ tir. Bu nu ya pa bil mek i çin de, A vig dor Li e ber man i le par ti si is ra el Be i te nu ya o lan si ya sal ba ðým lý lý ðý ný or ta dan kal dý ra bil mek i çin Knes set (Ýs ra il Par la men to su) te en faz la sa yý da san dal ye ye sa hip o lan a na mu ha le fet par ti si Ka di ma yý hü kü me te dâ hil et me yi çö züm o la rak gör müþ tür. Ben ja min Ne tan ya hu bu nu ya par ken, ka mu o yu an ket le rin de sü rek li o la rak ar týþ gös te ren po pü la ri te si ni de he sa ba kat mýþ týr. Böy le ce baþ ba kan o la rak a ta ca ðý a dým lar i çin Ýs ra il Par la men to su nun ne re dey se % 75 i nin des te ði ni ar ka sý na al mýþ týr. Ni te kim mev cut kon jonk tür de Ben ja min Ne tan ya hu nun ba þýn da ol du ðu ge niþ çap lý ko a lis yon hü kü me ti (Li kud, Ka di ma, is ra el Be i te nu, Þas, Tev rat Mu se vi li ði, Ba ðým sýz lar ve a hu di E vi nden o luþ mak ta dýr) Knes set te ki 120 san dal ye nin 94 ü ne sa hip tir. Hü kü met dý þýn da ka lan en ö nem li si ya sal ak tör i se Ýs ra il Ýþ çi Par ti si ol muþ tur. A na mu ha le fet te yer a lan ve Ý ran do ðum lu es ki Ge nel kur may Baþ ka ný ve Sa vun ma Ba ka ný Þa ul Mo faz ýn li der li ði ni yü rüt tü ðü Ka di ma i se, Knes set te en faz la san dal ye ye sa hip o lan par ti ko nu mun da ol ma sý na kar þýn, son dö nem de halk nez din de yi tir di ði des tek se be biy le er ken se çim le re gir me yi uy gun gör me miþ ve u lu sal bir lik hü kü me ti i çe ri sin de yer a la rak Ne tan ya hu yu da ha ya kýn dan iz le me yi ve de net le me yi de ne me ye ka rar ver miþ tir. Bir bir le ri ni hiç sev me yen ve et no-kül tü rel ma na da ay rý top lum sal ku tup lar dan ge len (Ne tan ya hu Aþ ke na zi dir, Þa ul Mo faz i se Miz ra hi) bu i ki li der ken di si ya sal ge le cek le ri ni sað la ma a la bil mek ve Ýs ra il in i çe ri sin de bu lun du ðu zor du ru ma ge niþ kap sam lý bir si ya sal meþ rû i yet te me lin de bir çö züm bu la bil mek i çin bir a ra ya gel me yi ter cih et miþ ler dir. Bu bir lik te lik ten en kö tü et ki le ne cek ak tör ler i se, hü kü met i çe ri sin de ki a ðýr lý ðý ve ö ne mi a za la cak o lan A vig dor Li e ber man i le u lu sal bir lik hü kü me ti dý þýn da ka lan ve sü re ci þe kil len dir me nok ta sýn da hiç bir et ki si o la ma ya cak ko nu ma sü rük le nen Ýs ra il Ýþ çi Par ti si dir. Ýs ra il de ger çek le þen hü kü met de ði þik li ði nin en te mel sebep le rin den bi ri si Or ta do ðu da ki ge liþ me ler i le Ýs ra il- Tür ki ye ve Ýs ra il-mý sýr Ý liþ ki le ri nin ge ril me si ve sað lam bir si ya sal meþ rû i ye te ve dev let a da mý ol gun lu ðu na sa hip i sim ler ta ra fýn dan dü zel til me ye ih ti yaç du yul ma sý i se di ðe ri de Ýs ra il top lu mun da gün geç tik çe ar tan e ko no mik ta ban lý hu zur suz luk ve sos yo-kül tü rel ger gin lik tir. Ýs ra il e gö çün gün geç tik çe ar tý yor ol ma sý na kar þýn ül ke nin e ko no mi ve sos yal en teg ras yon po li ti ka la rý nýn if lâs et me si ve ö zel lik le Ýs ra il li yer le þim ci le rin Ba tý Þe ri a da in þa et tik le ri top lu ko nut pro je le ri nin Ýs ra il ma kam la rý ta ra fýn dan hu ku ka ay ký rý ol du ðu ve ül ke nin gü ven li ði ni teh li ke ye dü þür dü ðü ge rek çe siy le ip tal e dil me si de sos yal prob lem le rin ne den li ay yu ka çýk tý ðý ný ispatla mak ta dýr. Ne var ki, ký sa va de de ye ni ku rul muþ o lan u lu sal bir lik hü kü me ti nin de e ko no mik ve yer le þim ta ban lý prob lem le re çö züm bul ma sý bek len me me li dir. Ben ja min Ne tan ya hu, A vig dor Li e ber man ýn a þý rý lýk çý ve man týk çer çe ve sin de e le a lý na ma ya cak dýþ po li ti ka ma nev ra la rýn dan kur tul mak, O ba ma ö ne ti mi nin ken di ü ze rin de uy gu la dý ðý dýþ po li ti ka o dak lý bas ký dan bi raz ol sun sýy rýl mak ve Ý ran Kri zi nde iz le ne cek po li ti ka ko nu sun da en ge niþ mu ta ba ka tý sað la ya bil mek he de fi ni o luþ tu ru lan ye ni hü kü met sa ye sin de tut tu ra bi le ce ði ni dü þün mek te dir. Hal kýn ken di si ne o lan des te ði ni bu yön de bir des tek nok ta sý o la rak kul la na bil mek ve si ya sal so rum lu lu ðu en ya kýn ra ki bi o la rak gör dü ðü Ka di ma i le pay la þa rak ü ze rin de ki yü kü ha fif le te bil mek de Ne tan ya hu nun he def le ri a ra sýn da dýr. Ýs ra il in Tür ki ye ye yö ne lik po li ti ka sý nýn ký sa va de de de ðiþ me si bek len me me li dir. Ni te kim ne Ne tan ya hu ne de Ka di ma li de ri Mo faz, Ma vi Mar ma ra Bas ký ný ný tüm so nuç la rýy la ve Tür ki ye nin or ta ya koy du ðu tez ler çer çe ve sin de de ðer len dir me ye yat kýn i sim ler de ðil dir. Hü kü met de ði þik li ðiy le i ki ül ke i liþ ki le rin de ký sa va de de de ðiþ me si bek le ne bi le cek en ö nem li hu sus, A vig dor Li e ber man ýn bi raz da ha ge ri plan da kal ma sý nýn sað lan ma sý ve o nun her bi ri bir bi rin den saç ma ve teh dit ko kan me saj la rý nýn to nu nun dü þü rül me si o la cak týr. Zi ra hem Ne tan ya hu hem de Mo faz, Tür ki ye nin as la kay be dil me me si ge re ken bir ak tör ol du ðu nu çok i yi bi le cek ka dar de ne yim li ve Ýs ra il in gü ven lik o dak lý dev let ge le ne ði ni iç sel leþ tir miþ i sim ler dir.

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr a sak çý la ra ce sa ret ö dü lü mü ver me li? Tam da ba þör tü sü ya sa ðý bit ti, bi ti yor der ken Ýz mir den ye ni ya sak ha be ri gel di. Bu na gö re, E ge Ü ni ver si te si Fen Fa kül te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü nden bir öð re tim ü ye si, o ku lun gi riþ ka pý sýn da nö bet tu ta rak ba þör tü lü öð ren ci le ri i çe ri ye al mý yor muþ. Ay lar dýr ka pý da nö bet tu ta rak ba þör tü lü öð ren ci le rin i çe ri ye gir me le ri ni en gel le yen ya sak çý öð re tim ü ye si, son ic ra a týn da ka me ra la ra ya ka lan mýþ. Ko nu i le il gi li o la rak a çýk la ma ya pan bir yet ki li i se, þi kâ ye te ko nu o lan öð re tim ü ye si nin da ha ön ce de ben zer uy gu la ma lar yap tý ðý ve bu hu sus ta ka de me i ler le me ce za sý al dý ðý ný söy le miþ. Bu a çýk la ma dan da an la þý lý yor ki, a dý geç me yen öð re tim ü ye si ya sak çý lýk ko nu sun da e pey de ne yim li ve ý srar lý. ÖK, ya sa ðý yu mu þat tý ðý hal de o, ka nun suz ya sa ðý uy gu la ma nok ta sýn da se bat e di yor. Ta biî ki ya sak çý la ra ký zý yo ruz, a ma bir yan dan da bu ce sa ret le ri i çin ö dül mü ve ril sin? di ye sor ma dan da e de mi yo ruz. an lýþ ya pan lar, yan lýþ la rýn da ýs rar lý ve ka rar lý ha re ket e der ken, hak ta se bat et me si ge re ken le rin bu se ba tý or ta ya koy ma ma la rý ü zü cü de ðil mi? Tür ki ye ger çek an lam da hür, a dil ve hak ka ni yet li bir ül ke ol mak is ti yor sa; ka nun suz luk ya pan la ra as la ve kat a mü sa ma ha et me me li dir. Or ta da ba þör tü sü nü ya sak la yan bir ka nun yok ken, ka nun suz luk ya pan la ra en gel o lu na mý yor sa Tür ki ye i yi i da re e di le mi yor de mek tir. Bir i ki yer de böy le prob lem var. Bü yüt me ye ge rek yok. On lar da za man la dü ze lir de mek le, prob le mi çöz mez sa de ce er te le miþ o lu ruz. Bir ki þi da hi ol sa hak sýz lý ða, a da let siz li ðe ve zul me ma ruz ka lý yor sa o na i ti raz et mek du ru mun da yýz. Ka nun suz luk ya pan lar, ka nun ö nün de mu ha ke me e dil me li ve hak e di yor sa ce za sý ný da al ma lý. Bir öð re tim ü ye si nin ba þör tü lü kýz la ra ma ne vî bas ký yap ma sý, on la rýn fo toð raf la rý ný çek me si ya da fiþ le me si si ne ye çe ki le bi lir mi? Ne var iþ te, bu na rað men ba þör tü lü ler o ku la gi ri yor da di ye me yiz. Ba þör tü lü ler, ni çin i kin ci sý nýf mu a me le si gör sün ler? Ki min ne hak ký ve had di var ki, ba þör tü lü le ri fiþ le me an la mý na ge le cek hâl ve ha re ket ler i çi ne gir sin? E ge Ü ni ver si te sin de ya þa nan ha di se bir da ha gös ter di ki, ya rým çö züm ler çö züm ol mu yor. Ve yi ne gös ter di ki, bir zih ni yet de ði þi mi þart týr. Bir öð ren ci sýrf ba þý ný ör tü yor di ye mað dur e di li yor sa, bu na en baþ ta ba þý a çýk öð ren ci ler i ti raz et me li. Dar be le rin bir yan lý þý da, öð ren ci ler a ra sýn da fit ne to hum la rý at mak ol du. O kul dý þýn da ba þý a çýk o lan la ba þý ör tü lü o lan yan ya na, kol ko la bu lu na bi li yor ken, sý ra o ku la ge lin ce Sen geç, sen kal de mek ka bul e di le bi lir mi? Te rö re bu laþ ma mýþ, a ma fark lý dü þün ce le re sa hip öð ren ci le rin; Ar ka da þým ol ma dan as la! (o ku la gir mem) an la yý þý ný yay gýn laþ tý ra ma dýk tan son ra ü ni ver si te ler ü ni ver si te o la bi lir mi? Bu ha di se nin tek ol du ðu da dü þü nül me sin. Ka mu o yu na yan sý ma dý ðý hal de ben zer ya sak lar, ü ni ver si te ler de ya da baþ ka ku rum lar da da ya þa na bi lir. Mað du ri yet le rin ta ma mý na son ver mek i çin Tür ki ye yi i da re e den le rin da ha ka rar lý ve da ha ce sur ha re ket et me si ge re kir. Key fi ya sak uy gu la yan la ra ce zai mü ey yi de ler uy gu la na bil me li. Ni çin mað dur o lan lar hak la rýný a ra mak i çin mah ke me ka pý la rýn da bek le sin? Tür ki ye nin hür ve de mok rat ol ma sý, key fî ya sak uy gu la yan la rýn yar gý la na bil me si ve hak et ti ði ce za yý al ma sýy la müm kün o lur. ok sa, ya sak çý la rýn yap týk la rý yan la rýna kâr kal ma ya de vam et tik çe Tür ki ye Bü yük Tür ki ye o la maz. a sak çý la ra ce sa ret ö dü lü ver me yi dü þün mek ye ri ne, Tür ki ye yi i da re e den le re a dil i da re ci ö dü lü ver me yi yeð le riz... TEBRÝK Görsel önetmenimiz Ýbrahim Özdabak'ýn oðlu, arkadaþýmýz Burak Özdabak ve Betül Hanýmýn Mina ismini verdikleri bir kýz çocuklarý olmuþtur. Arkadaþlarýmýzý tebrik eder, Mina'ya hayýrlý ve uzun ömürler dileriz. DANIÞTA'DAN SORUÞTURMA ÝZNÝ BEKLENÝOR DA HA ön ce de o kul ka pý sý na Ba þör tü lü ler gi re mez ya zý la rý a san Prof. Esat Pe kün lü hak kýn da ge çen O cak a yýn da, ba þör tü le ri dolayýsýyla ken di le ri ni i - çe ri al ma dý ðý ve fo toð raf la rý ný çek ti ði id di a sýy la dört öð ren ci ta ra fýn dan, o dö nem MAZ LUM DER Ýz mir Þu be si ö ne tim Ku ru lu Ü ye si o lan Av. Meh met Gün a ra cý lý ðýy la sav cý lý ða suç du yu ru sun da bu lu nul muþ tu. E ði tim öð re tim hak ký nýn en gel len me si, ö zel ha ya týn giz li li ði ni ih lâl, ka mu gö re vi nin sað - la dý ðý yet ki yi kö tü ye kul la na rak hür ri ye ti teh dit, ki þi nin hu zu ru nu boz ma, ay rým cý lýk ya sa ðý ný ih lâl ve ma ne vî iþ ken ce ge rek çe le riy le ya pý lan suç du yu ru suy la il gi li o la rak E Ü Rek tör lü ðü nün bir kaç ay lýk bek le me nin ar dýn dan so ruþ tur ma iz ni ver di ði, Pe kün lü nün i ti ra zý ü ze ri ne dos ya nýn Da nýþ tay a git ti ði öð re nil di. Av. Gün, Bu, pro fe sö rün ilk vu ku a tý de ðil. Da ha ön ce de ay ný tu tu mu ser gi le miþ ti. Bu kez gö rün tü ler le de sa bit. Suç du yu ru sun da bu - lun duk. Rek tör lük so ruþ tur ma iz ni ver di an cak bu ki þi nin i ti ra zý ü ze ri ne dos ya Da nýþ tay a git ti. O ra dan ge le cek ce va bý bek li yo ruz. E ðer so ruþ tur ma iz ni ge lir se bu ki þi hak kýn da dâ vâ a çý la bi le cek de di. A vu kat Gün, Pe kün lü nün yap týk la rý nýn Türk Ce za Ka nu nu na gö re suç ol du ðu nun al tý ný çiz di. Ege Üniversitesi giriþinde baþörtülü öðrencilerin fotoðraflarýný çeken Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, ardýndan kapýnýn arkasýna geçerek baþörtülü öðrencilerin giriþine izin vermiyor. asakçý hoca baþörtüsü nöbetinde PROF. DR. E. RENNAN PEKÜNLÜ, ESKÝ ÖK BAÞKANININ TALÝMATINA RAÐMEN, EGE ÜNÝVERSÝTESÝNÝN GÝRÝÞ KAPISINDA NÖBET TUTARAK BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRENCÝLERÝ ÝÇERÝE ALMIOR. E GE Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Esat Ren nan Pe kün lü, o ku lun gi riþ ka pý sýn da nö bet tu ta rak ba þör tü lü öð ren ci le ri i çe ri ye al mý yor. O kul gi ri þin de ba þör tü lü öð ren ci le rin fo toð raf la rý ný çe ken pro fe sör, ar dýn dan ka pý nýn ar ka sý na ge çe rek ba þör tü lü öð ren ci le rin gi ri þi ne i zin ver mi yor. ü zü nü ka ðýt i le giz le yen Pe kün lü, ba þý a çýk öð ren ci ler ge lin ce o ku lun ka pý sý ný a çý yor, zor luk çý kar mý yor. Prof. Dr. Pe kün lü, ÖK es ki Baþ ka ný u suf Zi ya Öz can ýn, ba þör tü lü öð ren ci le rin ders le re gir me le ri yö nün de ki ta li ma tý na rað men tu tu mu nu de ðiþ tir me di. Ay lar dýr ka pý da nö bet tu ta rak ba þör tü lü öð ren ci le ri fiþ le yen ve i çe ri ye gir me le ri ni en gel le yen Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, son ic ra a týn da ka me ra la ra ya ka lan dý. Ka pý da ba þör tü lü öð ren ci le rin fo toð raf la rý ný çe ken Pe kün lü, ka me ra yý gö rün ce yü zü nü ka ðýt la giz le ye rek i çe ri ye gir di. Ka pý nýn ar ka sý na sak la na rak ba þör tü lü öð ren ci le rin i çe ri ye gi ri þi ni en gel le yen pro fe sör, ko nuþ ma ta le bi ni ka bul et me di. De mok ra tik hak ký ný kul lan dý ðý ný i le ri sü ren Ren nan Pe kün lü, Ba þör tü lü öð ren ci le ri i çe ri al ma mak, bir pro fe sö rün gö re vi mi? so ru su nu ce vap sýz bý rak tý. Ka pý da bek le ye rek ba þör tü lü öð ren ci le ri i çe ri ye al ma yan pro fe sör, er kek öð ren ci ler i le ba þý a çýk kýz öð ren ci le rin gi riþ çý ký þý na ka rýþ ma dý. Ýz mir / ci han TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu Söz cü sü ve AKP Çan ký rý Mil let ve ki li Ýd ris Þa hin, ko mis yon bün ye sin de o luþ tu ru lan 28 Þu bat a i liþ kin alt ko mis yo na 27 Ni san e-bil di ri si ni de ek le dik le ri ni bil dir di. AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ni met Baþ baþ kan lý ðýn da top la nan ko mis yon, gö rün tü a lýn ma sý nýn ar dýn dan ba sý na ka pa lý de vam et ti. Top lan tý nýn ar dýn dan a çýk la ma ya pan Þa hin, bir ön ce ki top lan tý da ko mis yon bün ye sin de 1960 dar be si ve 1971 muh tý ra sý i le 1980 dar be si ve 28 Þu bat a i liþ kin 3 ay rý alt ko mis yon o luþ tur duk la rý ný bil dir di. CHP li mil let ve kil le ri nin, 27 Ni san e-bil di ri si nin ko mis yon gün de mi ne a lýn ma dý ðý na i liþ kin a çýk la ma lar yap tý ðý ný, an cak bu nun doð ru ol ma dý ðý ný be lir ten Þa hin, Söz ko nu su muh tý ra za ten 28 Þu bat a i liþ kin alt ko mis yon da e le a lý na cak tý. Biz bu nu top lan tý da da da ha ön ce gün de me ge tir miþ tik. An cak on lar, Ba þör tü lü öð ren ci le rin fo toð raf la rý ný çe ken Prof. Dr. Pe kün lü, ga zete ci le ri gö rün ce yü zü nü kâ ðýt la giz ledi. KI NA MA, LÜ ZUM-U MU HA KE ME VE KA DE ME Ý LER LE ME CE ZA SI AL DI ÝL dý þýn da ol du ðu i çin te le fon la gö rüþ tü ðü müz E ge Ü ni ver si te si Fen Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Na di de Ka zan cý, As tro lo ji den bir öð re tim ü ye si nin, bi zim kon fe rans sa lo nun - da bir kon fe ran sý var dý. 13. Burç lar mý ne... Bu kon fe rans la il gi li o la rak Ren nan Pe kün lü, de kan lý ðý a ra ya rak, Ba þör tü lü öð ren ci ler gir me ye cek. E ðer gi rer ler se hep si ni dý þa rý a ta - rým de miþ. Bu nun ü ze ri ne ben de rek tör ha ným la gö rüþ tüm. Ba na, Böy le bir þey ol maz. Ma dem böy le bir ay rým ya pý yor lar, o za man kon fe ran sý ip tal e din de di. Ben de, Ýs te di - ði niz ko þul la rýn ye ri ne gel me si müm kün ol ma dý ðý i çin kon fe ran sý ip tal et tim di ye ya zý yaz dým. Ken di si ký na ma al dý, hak kýn da lü zum-u mu ha ke me çýk tý, ka de me i ler le me ce - za sý ver dim, son o la rak tek rar bir so ruþ tur ma aç tým. Da ha ne ya pa bi li rim? de di. Komisyon, 27 Ni san muh tý ra sý ný da in ce le ye cek bu ko nu nun e le a lýn ma ya ca ðý gi bi bir iz le nim sun du lar. Biz de bu tar týþ ma yý son lan dýr mak i çin 28 Þu bat a i liþ kin alt ko mis yo na 27 Ni san e-bil di ri si ni de ek le dik di ye ko nuþ tu. Top lan tý da ay rý ca, alt ko mis yon la rýn ça lýþ ma la rý nýn e sas ve u sûl le ri ni be lir le dik le ri ni kay de den Þa hin, bu na gö re ko nu la rýn si ya sî, e ko no mik, hu ku kî sos yal, psi ko lo jik, ta ri hî, kül tü rel ve med ya a çý sýn dan e le a lý na ca ðý ný söy le di. Þa hin, dar be ve muh tý ra la rýn iç ve dýþ et ki ler çer çe ve sin de de ir de le ne ce ði ni i fa de et ti. Þa hin ay rý ca, 28 Þu bat a i liþ kin alt ko mis yo nun top lan dý ðý ný ve AKP Kay se ri Mil let ve ki li a þar Ka ra yel in alt ko mis yon baþ kan lý ðý na se çil di ði ni söy le di. Ö te yan dan, CHP Ýs tan bul mil let ve ki li U mut O ran, Ko mis yon Baþ ka ný Ni met Baþ a baþ vu ru da bu lu na rak, Bal yoz Pla ný dâ vâ sý na i liþ kin sü re cin de ko mis yon da in ce len me si ni ta lep et ti. An ka ra / a a FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN Ca mi ler, 12 sa at bo yun ca a çýk ka la cak ntür KÝ E DE KÝ bütün ca mi ler bun dan böy le en az 12 sa at bo yun ca a çýk ka la cak. Ca mi ler de gö rev ya pan din gö rev li le ri ce ma a tin so ru la rý ný ce vap lan dýr mak ü ze re na maz va kit le ri dý þýn da da ca mi ler de ha zýr bu lu na cak. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, E ði tim Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Af yon ka ra hi sar da dü zen le nen 10. Dö nem Din Gö rev li le ri nin Va az Be ce ri le ri ni Ge liþ tir me Hiz met Ý çi E ði tim Se mi ne ri nin a çý lý þý nýn ar dýn dan De niz li de din gö rev li le ri i le bir a ra ya gel di. Baþ kan Gör mez, hiç bir yer de ca mi le rin na maz vak tin de a çý lýp na maz son ra sýn da ka pa týl ma dý ðý ný be lir te rek, a yýn la ya ca ðý mýz bir ge nel gey le ca mi ler bun dan böy le en az 12 sa at a çýk ka la cak. Gö rev li ho ca e fen di le ri miz de gü nün bel li sa at le rin de ce ma a ti nin so ru la rý ný ce vap lan dýr mak ü ze re ha zýr o la cak lar. Ül ke mi zin, Müs lü man lý ðýn, Ýs lâm dün ya sý nýn i çin den geç ti ði sü reç le ri dik ka te al dý ðý mýz da va zi fe si ne â þýk hiç bir mih rap gö rev li si nin sa de ce gün de beþ va kit na maz vak tin de ca mi yi a çýp, na maz bit tik ten son ra ce ma a tiy le bir soh bet bi le et me den ca mi yi terk et me si en bü yük hiz met ku su ru dur. Bu ka bul e di le mez. de di. An ka ra / cihan Be del li as ker lik i çin 27 bin 400 baþ vu ru nmýllî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met ýl maz, be del li as ker lik ten ya rar lan mak i çin ya pý lan baþ vu ru sa yý sý nýn dün i ti ba riy le 27 bin 400 ol du ðu nu söy le di. ýl maz, ga ze te ci le rin, TSK Ýç Hiz met Ka nu nu i le il gi li ba kan lýk ta yü rü tü len bir ça lýþ ma var mý? so ru su na, Ba kan lý ðý mýz da Ýç Hiz met Ka nu nu i le il gi li ol gun laþ mýþ, ta mam lan mýþ bir ça lýþ ma yok tur ce va býn ver di. Pe ki baþ la mýþ var mý? di ye so rul ma sý ü ze ri ne ýl maz, Dý þa rý dan bu ko nu da tek lif ler ve ril miþ, o tek lif ler biz de de di. ýl maz, Si ze ge len tek lif le ri mi de ðer len di ri yor su nuz? so ru su na i se e vet kar þý lý ðý ný ver di. Ba kan ýl maz, be del li as ker lik ten ya rar lan mak i çin ya pý lan baþ vu ru sa yý sý nýn dün i ti ba riy le 27 bin 400 ol du ðu nu be lirt ti. ýl maz, da ha ön ce be del li as ker lik te, te mel as ker lik e ði ti mi yap mýþ o lup da il gi li ya sa da ki yurt dý þýn da bu lun ma sü re si ni ta mam la ya ma dý ðý, yurt i çin de bu lu nan lar i çin de tak si di ni ö de ye me di ði i çin be del li hak kýn dan ya rar la na ma yan la rýn da be del li kap sa mý na a lýn dý ðý ný kay det ti. An ka ra / a a Po zi tif gün dem bu gün baþ lý yor nav RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ i le Av ru pa Ko mis yo nu nun Ge niþ le me ve Kom þu luk Po li ti ka sýn dan So rum lu Ü ye si Ste fan Fü le, bu gün po zi tif gün de mi res mi o la rak baþ la ta cak lar. Av ru pa Bir li ði Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ba sýn du yu ru sun da, Av ru pa Bir li ði Ba kan lý ðý nda a çýk la na cak po zi tif gün de min, Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re ci ne iv me ka zan dýr mak a ma cýy la baþ la tý lan ye ni bir ça lýþ ma yön te mi ol du ðu be lir til di. Du yu ru da, Mü za ke re sü re ci ne al ter na tif ol ma yan, ak si ne Tür ki ye nin AB ye ka tý lým mü za ke re le ri sü re ci ni des tek le mek a ma cýy la ge liþ ti ri len bu yön tem i le vi ze, si ya sî re form lar, e ner ji, te rör le mü ca de le ve Av ru pa Ko mis yo nu nda Türk uz man la rýn gö rev len di ril me si gi bi Tür ki ye-ab i liþ ki le ri a çý sýn dan ö nem arz e den ko nu lar da iþ bir li ði me ka niz ma la rý nýn güç len di ril me si a maç la ný yor de nil di. An ka ra / a a

9 drbat ho o.com HA BER 9 Ne sað cý, ne sol cu, ne fut bol cu Or ta yol cu Bu gün son i ki ya zý mý za tak vi ye ya pa ca ðýz. Se çim ler le yar gý ya de mok ra si mi ge li - yor baþ lýk lý ya zý mýz da ar gý tay baþ kan - lýk la rý i çin ya pý lan se çim le rin yar gý ya de mok - ra si ge tir me ye hiz met e dip et me di ði hu su sun - da ki þüp he le ri mi zi pay laþ týk. e ni As ya ve Sen tez Ha ber in web say fa la rýn - da ya zý mý za yo rum ya zan lar, gö rüþ le ri mi ze iþ ti - rak et tik le ri ni bil dir miþ ler. Te þek kür e di yo ruz. a zý mýz De mok rat Hu kuk çu lar Gru bu gi bi ba zý in ter net grup la rýn da pay la þýl dý ve e leþ ti ri le - ri miz kýs men de ol sa hak lý bu lun du. An cak e leþ - tir mek le ye tin me yip tek lif ge tir me miz ge rek ti - ðin den de söz e dil di. Ký sa ca tek li fi miz þu dur: ar gý da de mok ra tik leþ me i çin, yar gý da ki se çim sis te mi ye ni den dü zen len me li dir. Bu nun i çin ge - re ki yor sa a na ya sa ye ni den de ðiþ ti ril me li dir. Ha kim ve sav cý la rýn HSK ya ger çek ten ken di iç le rin den ve biz zat ken di le ri nin tem sil - ci seç me le ri i çin dar böl ge li ve çift de re ce li se - çim sis te mi ne ge çil me li dir. Bil has sa kü çük yer ler de ki seç men le rin a day - la rý ta ný ma dan u zak tan ve ku lak tan ku la ða tav - si ye i le oy kul lan ma sý u sû lün den vaz ge çil me li - dir. Bu mak sat la, ön ce her bir a ðýr ce za mer ke - zi mül ha ka týy la bir lik te bir se çim çev re si sa yýl - ma lý ve her bir se çim çev re sin den ye ter li sa yý da (me se lâ on da bir lik tem sil ci gi bi) i kin ci seç men se çil me li dir. HSK ya da bu i kin ci seç men ler ta ra fýn dan ve yi ne bun la rýn i çin den çý ka cak a - day lar a ra sýn dan ü ye se çil me si sað lan ma lý dýr. ar gý tay a ve Da nýþ tay a, ü ye, baþ kan ya da da i re baþ ka ný se çil me sin de i se a day la rýn biz - den ya da on lar dan ol ma sý gi bi hu sus la rýn de ðil, li ya ka ti nin e sas a lýn ma sý sað lan ma lý dýr. Bu ko nu þüp he siz, de mok ra si kül tü rü nün yer - leþ ti ril me si i le il gi li dir. Bil has sa ar gý tay ve Da nýþ tay se çim le rin de bir tür si ya sî grup laþ - ma nýn gös ter ge si bi çi min de o lan grup o la rak oy kul lan ma nýn ö nü ne ge çi le bil me si ge re kir. Bu ko nu lar da iþ ler es ki den da ha kö tüy dü, de - mek ma ze ret de ðil dir. Da ha az kö tü o lan la ye - tin mek de ðil, i yi o la ný bu lup uy gu la mak ge re kir. a zý mýz da ay rý ca se çen le rin se çi len ler de a - ra dýk la rý kri ter ler hak kýn da ba zý e leþ ti ri ler yö - nelt tik. Ö zet le sað cý-sol cu ol mak gi bi kav ram - la ra de ðer ve ril me si ni e leþ tir dik. Ter ci hin li ya kat ve a da let ü ze ri ne de ðil de din dar lýk ü ze ri ne o tur ma sý, da ha az din dar o - lan la rýn dýþ lan ma sý na ve do la yý sýy la da di ne ve din dar lý ða kar þý da ha da so ðuk ha le gir me le ri ne se bep ol mak ta dýr. Mev cut uy gu la ma da, bil has sa ba zý a day lar hak kýn da ki ka ra la ma kam pan ya la rý, bu a day la - rýn, sa de ce di ne hiz met i çin var ol ma la rý bek le - nen ve öy le ol ma la rý ge re ken di nî hiz met e kip - le rin den ve an la yýþ la rýn dan ve hat ta doð ru dan din den so ðu ma sý na se bep o la cak ka dar ký rý cý ol mak ta dýr. Ka na a ti miz ce en bü yük risk de bu dur. Se lâm du ran rek tör ler baþ lýk lý bir son ra ki ya zý mýz da da ba zý rek tör le rin il min iz - ze ti ni mu ha fa za e de me di ði ni ve si ya sî ik ti dar - lar la ge re ðin den faz la ya kýn hat ta iç li-dýþ lý ol - du ðu nu yaz dýk. a zý mýz da ü ni ver si te yö ne ti ci - le ri nin si ya set çi le re ve si ya set çi le rin de yö ne ti ci - le re bi zim ço cuk lar ve ya biz den o lan lar gi bi ta raf tar lýk yak la þým la rý i le bak týk la rý ný tes bit e de - rek e leþ tir dik. Be di üz za man ýn e ser le rin de sað - cý-sol cu gi bi ay rým lar söz ko nu su ol ma dý ðý gi bi bir tür ka yýr ma cý lýk o lan bi zim ço cuk lar yak - la þý mý na da hiç bir bi çim de prim ve ril me di ði ni gö rü yo ruz. Dev let me mu ru i çin as lo lan, sað cý - lýk-sol cu luk de ðil, li ya kat tir. a ni a da let le ha - re ket et mek, ya ni sý rat-ý müs ta kim (doð ru yol ya da or ta yol) ü ze re git mek tir. Ý þi ni hak kýy la ve lâ yý kýy la ya pan bir me mu - run þah sî ha ya týn da ay ný za man da din dar bir ki þi ol ma sý gü zel dir. Zi ra bu ha li o nun top lu - ma i yi ör nek ol ma sý ný sað lar, o nun tak va lý ha - lin den ders a lan lar da sa mi mî bi çim de din dar - la þýr sa ne mut lu o na. A ma bir me mur i þi nin eh li, dü rüst ve a dil bir yö ne ti ci de ðil se, gö rü - nüþ te din dar ol ma sý fay da de ðil, za rar ve rir. Ha ta la rý di ne ve din dar lý ða per de o lur. Ka na a ti miz ce en bü yük risk de bu dur. DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý nýn Ar- Ge ku ru lu þu o lan DE SAM (Stra te jik A raþ - týr ma lar Mer ke zi) ta ra fýn dan ha zýr la nan ol suz luk A lan A raþ týr ma sý Ra po ru ve ol suz luk la Mü ca de le Ey lem Pla ný Tür ki - ye nin en ö nem li so run la rýn dan bi ri si nin yol suz luk ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le (KOM) Da i re Baþ kan lý ðý nýn ge çen yýl dü zen le - di ði 207 plan lý yol suz luk o pe ras yo nun 62 si sað lýk sek tö rü ne, 51 i ye rel yö ne - tim le re, 21 i ad li hiz met le re dö nük ya pýl - dý. Ma li po li sin ger çek leþ tir di ði 207 plan lý yol suz luk o pe ras yo nun da 2 bin 329 ki þi gö zal tý na a lýn dý, 672 ki þi i se tu - tuk lan dý. Ko nuy la il gi li ha zýr la nan ra - por lar, or ta ya çý ka rý lan yol suz luk la rýn ays ber gin an cak gö rü nen kýs mý ný o luþ - tur du ðu nu hay ký rý yor. Tür ki ye de ya pý - lan yol suz luk la rýn si ya set çi, bü rok rat, iþ a da mý ve yar gý a ya ðý bu lu nan or tak lýk - lar la ger çek leþ ti ði ve bu sebep le yol suz - luk la rýn ka hir ek se ri ye ti nin or ta ya çý ka rý - la ma dý ðý i fa de e di li yor. AV CI: O TO RÝ TE E Ý TÝ MA DIN KAL MA DI ÐI NIN GÖS TER GE SÝ ol suz luk A lan A raþ týr ma sý nýn ön ve - ri le ri ni yo rum la yan DES ve DE SAM Ge - nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, a sal o to ri te ye kar þý du yu lan say gý ve i ti ma dýn her ge çen gün a zal ma sý nýn a sýl ne de ni nin yol suz - luk lar ve yol suz luk kay nak lý top lum sal za - af lar ol du ðu nu söy le ye rek, yol suz luk lar dolayýsýyla si ya sî o to ri te hal kýn des te ðin - den yok sun kal mak ta, ik ti dar i le halk a ra - sýn da ko puk luk lar baþ la mak ta dýr de di. Hü kü me tin ka mu sek tö rün de yol suz - luk, say dam lýk ve he sap ve re bi lir lik il ke le - ri ni i ve di lik le ha ya ta ge çir me si ge rek ti ði ni söy le yen Gür kan Av cý, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de a ci len ka mu hiz met le ri re - for mu, yar gý re for mu, ver gi po li ti ka sý ve i - da rî re form lar ya pýl ma lý dýr. Ka mu yö ne ti - ci le ri baþ ta ol mak ü ze re tüm ka mu ça lý - þan la rý na e tik ko nu lar ve e tik e ði ti mi ve - ril me li dir. a tý rým lar, ver gi ler ve di ðer ma lî ko nu lar hal kýn an la ya bi le ce ði ba sit - lik le, kav ra ný la bi lir ol ma lý dýr. ol suz lu ðu ön le yi ci ka nun lar sa de ce ya pýl ma ma lý, uy gu lan ma lý dýr. Bir hü kü met po li ti ka sý ve prog ra mý dâ hi lin de yol suz luk ko nu la - rýn da top lum sal far kýn da lýk ve se fer ber - lik bi lin ci o luþ tu rul ma lý dýr. ol suz luk la mü ca de le de, kol luk kuv vet le ri ne ol du ðu ka dar, si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri - ne de, ö zel sek tör ve do na ným lý si vil va - tan daþ la ra da e ði tim ve ril me li dir. AÐ MA CI, FIR SAT ÇI, Ý Ý CÝ ol suz luk kül tü rü nün yað ma cý, fýr sat çý, yi yi ci gi bi ad lar la top lum ta ra fýn dan ta - ným lan dý ðý ný ve her ge çen gün bu sý fat la - rýn ka nýk san ma ya baþ lan dý ðý ný kay de den Gür kan Av cý, yol suz luk la rýn ön len me si i - çin hü kü met ta ra fýn dan a tý lan a dým la rýn da ha hýz lý ve bü yük a dým lar þek lin de a týl - ma sý ge rek ti ði ni, ak si tak dir de her ge çen gün yay gýn la þan ve de rin le þen yol suz luk kül tü rü ne de niy le ça lýþ ma ha ya týn da or tak bir a ðýz ve jar gon o luþ ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Bun dan son ra ya pý la cak tüm se - çim ler de iþ le ne cek a na te ma bel li ki yol - suz luk la mü ca de le o la cak ve ya ke sin lik le ol ma lý dýr di yan Gür kan Av cý, ö nü müz de - ki se çim ler de bütün si ya sî par ti le rin ol - suz luk la Mü ca de le Ey lem Pa ke ti ha zýr la - ya rak seç me nin kar þý sý na çýk ma sý ge rek ti - ði ni ak si tak dir de ül ke nin en ö nem li so ru - nu na bi ga ne kal mýþ bir par ti du ru mu na dü þe ce ði ni be lirt ti. An ka ra / Fa tih Ka ra göz As ker lik Ka nu nu de ði þi yor ntbmm Mil lî Sa vun ma Ko - mis yo nu, As ker lik Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik a - pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý - ný ka bul et ti. Ta sa rý ya gö re, her yýl 1 O cak-30 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan yok la ma i le 1 Tem muz-31 E kim ta rih le ri a - ra sýn da ya pý lan son yok la ma uy gu la ma sý na son ve ri le cek. Li - se ve ya den gi o kul lar i le fa kül te ve yük se ko kul lar da öð re nim gö ren le rin as ker lik le ri 29 ya þý ný geç me mek ü ze re me zun o lun - ca ya ve ya i li þik le ri ke si lin ce ye ka dar er te le ne cek. As ker lik mec lis le ri gü nün ge li þen þart la - rýn da et kin li ði ni yi tir di ðin den kal dý rý la cak. As ke ral ma iþ lem - le ri Mil lî Sa vun ma Ba kan lý - ðý nca yü rü tü le cek. An ka ra / a a Prof. Dr. Söy let ten e tik is ti fa sý nýs TAN BUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Rek tö rü Prof. Dr. u nus Söy - let, ÖK ü ye li ðin den is ti fa et - ti. Ü ni ver si te den ya pý lan a çýk - la ma da, 18 Tem muz 2009 da ÖK ü ye li ði ne a ta nan Rek tör Prof. Dr. u nus Söy let in, bu yý lýn A ra lýk a yýn da ya pý la cak rek tör lük se çim le ri do la yý sýy la 14 Ma yýs ta ÖK ü ye li ði gö re - vin den is ti fa et ti ði bil di ril di. A çýk la ma da, Rek tör Söy let in, Ýs tan bul Ü ni ver si te si rek tör - lük se çim le ri ne ÖK ü ye si o - la rak gir me nin e tik ol ma ya ca - ðý ge rek çe siy le is ti fa et ti ði be lir til di. Ýs tan bul / a a Rüz gâr, ha va u la þý mý ný vur du ntürk Ha va ol la rý (TH), Ýs tan bul da et ki li o lan o lum - suz ha va þart la rý dolayýsýyla dün ve bu gün kü ba zý se fer le ri - ni ip tal et ti. TH nin res mî in ter net si te sin den ya pý lan du yu ru da, o lum suz ha va þart - la rý (gü ney li rüz gâr) dolayýsýyla ha va yo lu u la þý mýn da ak sa - ma lar ol du ðu, dün ve bu gün - kü ba zý se fer le rin ya pý la ma ya - ca ðý be lir til di. Bu na gö re, TH nin A ta türk Ha va li ma - ný ndan ya pýl ma sý plan la nan Ro ma, Lef ko þa, Ba kü, Bey rut ve Ku veyt dýþ hat se fer le ri i le Ýz mir, E la zýð, Si nop, Di yar ba - kýr, Sam sun, Kay se ri ve An tal - ya ya o lan ba zý iç hat se fer le ri ip tal e dil di. Du yu ru da, yol cu - la rýn ha va li ma ný na gel me den ön ce u çuþ la rý ný nu ma ra lý çað rý mer ke zin den ve ya TH nin in ter net si te si ü ze rin den kal kýþ-va rýþ uy gu - la ma sý i le kon trol et me le ri is - ten di. Ýs tan bul / a a TOP LUM SAL Da ya nýþ ma Kül tür E ði tim ve Sos - yal A raþ týr ma lar Der ne ði (TO KAD) yap tý ðý ey - lem le, AKP Ka dýn Kol la rý nýn ye ni a na ya sa sü re - ci ne su nul mak ü ze re, yap tý ðý ça lýþ ta yýn so nu cu o la rak öð ret men lik, yar gý ve em ni yet men sup la - rý nýn ba þör tü lü ça lýþ ma ma sý ný is te yen ka ra rý ný pro tes to et ti ve her a lan da ba þör tü sü ne þart sýzsý nýr sýz öz gür lük is te di. To kat e ral tý Çar þý sý ü ze rin de ger çek leþ ti ri len ey lem de ba sýn a çýk la ma sý ný Ha cer Gül taþ o ku - du. Bu ül ke de ba þör tü lü le rin 28 Þu bat ý ya vaþ ya vaþ bir as ra yak la þý yor di yen Gül taþ, u zun yýl lar dýr ba þör tü sü mü ca de le si ver dik le ri ni, bu mü ca de le nin de vam e de ce ði nin her ge çen gün ya þa nan ge liþ me ler le ken di si ni bir kez da ha gös - ter di ði ni söy le di. ÖÐ REN CÝ LE RÝN AN NE LE RÝ HAP SE A TI LI OR Ha cer Gül taþ, Da ha dün Ga zi an tep te ba þör - tü süy le o ku lu na de vam et mek is te yen, fa kat o kul i - da re si ta ra fýn dan o ku la a lýn ma yan il köð re tim o ku lu öð ren ci si Þü he da Çe vik in an ne si Gül lü Çe vik e ký - zý nýn e ði tim hak ký ný a ra ma sý se be biy le 2 yýl 10 ay ha pis ce za sý ve ril di. Genç kýz la rý mýz il köð re tim o - kul la rýn da, li se ler de ders le ri ne ba þör tü le riy le de - vam e de mi yor. Öð ret men ler, a vu kat lar, em ni yet ve yar gý men sup la rý mes lek le ri ni Al lah ýn em ri o lan ba þör tü le riy le ic ra e de mi yor di ye ko nuþ tu. Gül taþ, ba þör tü lü ka dýn la ra dö nük ya sak çý lýk ta bay ra ðý AKP Ka dýn Kol la rý nýn e li ne al dý ðý ný, 28 Þu bat ta zir - ve ya pan ba þör tü sü ya sa ðý nýn ran týy la ik ti da ra ge - len le rin hal ka dö nük bu ay rým cý tu tu mu nu as la ka - bul et me dik le ri ni be lir te rek, AKP Ka dýn Kol la rý nýn, ya sak çý lý ðý ye ni a na ya sa sü re ci ne tav si ye e den ka ra - rý ný ba þör tü lü ka dýn lar a dý na ký na dý. ol suz luk ar tý þa geç ti Cil ve gö zü Sý nýr Ka pý sý nda o pe ras yon nha TA IN Rey han lý il çe sin de bu lu nan Cil ve - gö zü Sý nýr Ka pý sý nda dü zen le nen o pe ras yon da çok sa yý da ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin yü rüt tü ðü ça lýþ ma kap sa mýn da, güm rük mu ha - fa za me mur la rý, a ra cý lar ve güm rük e le man la rý - nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da ki þi nin ka çak çý lýk, rüþ vet ve yol suz luk id di a la rýy la gö zal - tý na a lýn dý ðý be lir til di. Gö zal tý na a lý nan lar a ra - sýn da, da ha ön ce sý nýr ka pý sýn da ça lý þýp baþ ka yer le re ta yi ni çý kan la rýn da bu lun du ðu, so ruþ - tur ma nýn sür dü rül dü ðü kay de dil di. Ha tay / a a OL SUZ LUK AP MA DAN ZEN GÝN OL MAK ÝM KÂN SIZ DE SAM ko or di na tör lü ðün de yü rü tü len a lan ça - lýþ ma sýn da, top lum sal has ta lýk la rý mýz dan o lan yol - suz luk so ru nu na dik kat çe ke rek ö nem li tes bit, ve ri ve çö züm ö ne ri le ri nin yer al dý ðý a raþ týr ma da or ta - ya çý kan ba zý ve ri ler þöy le: ki þi ü ze rin de ya pý lan a lan a raþ týr ma sýn da de nek ler yol suz lu ðun ver gi e tik dü ze ni ni yüz de 54 o ra nýn da, top lu mun sos yal ve ah lâ kî ya pý sý ný yüz - de 76 o ra nýn da, hu kuk ve a sa yiþ dü ze ni doð ru dan ve ya do lay lý o la rak yüz de 81 o ra nýn da de je ne re et - ti ði ni ve yoz laþ týr dý ðý ný be lir ti yor. - Va tan da þýn yüz de 71 i ne gö re yol suz luk lar 10 yýl ön ce si ne gö re a zal mýþ du rum da, fa kat son 1 yýl - dýr hýz la ar ta rak yay gýn la þý yor. Dev le tin il gi li bi rim - le ri ne a de ta yol suz luk ih bar la rý ya ðý yor. - Va tan da þýn yüz de 75 i ne gö re Tür ki ye de yol - suz luk yap ma dan zen gin ol mak im kân sýz. -Va tan da þa gö re en çok yol suz luk ve rüþ vet ye - rel yö ne tim ler de, be le di ye ler de ger çek le þi yor. - ol suz lu ðun; Tür ki ye de bü rok ra si yi ve si ya se ti çü rüt tü ðü yüz de 90, enf las yo nu kö rük le di ði yüz de 39, e ko no mi ye za rar ver di ði yüz de 45, hak sýz re ka bet o luþ tur du ðu yüz de 77, dev le te ve hal ka za rar ver di ði ni yüz de 67 o ra nýn da i fa de e den va tan da þa gö re yol suz - luk Tür ki ye nin bi rin ci en ö nem li so ru nu. - Bütün bi rey le rin hu kuk ö nün de e þit li ði il ke si ni or ta - dan kal dý ran a na sebebin yüz de 71 i le yol suz luk lar ol du - ðu nu kay de den va tan da þa gö re yol suz luk lar dolayýsýyla ka mu ma ka mý, bü rok ra si, nü fuz ve mev ki sa hi bi in san - la rýn yüz de 51 i yol suz luk ya pý yor ve þah sî çý kar sað lý yor. Oð lu nun ye ni yü zü nü gö rün ce að la dýmad DÎ im kân sýz lýk lar dolayýsýyla yüz nak li ya pý lan oð - lu Tu ran Ço lak ýn ya ný na gi de me yen an cak U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li ýl dý rým ýn ta li ma týy la An tal ya ya ge ti ri len an ne Ne ci be Ço lak, kal dý ðý mi sa fir ha ne de duy gu sal an lar ya þa dý. Ak de niz Ü ni ver si te si Has ta ne si nde, U þak ta be yin ö lü mü ger çek le þen 19 ya þýn da ki Tev fik ýl maz dan a lý nan yü zün nak le dil di ði 34 ya þýn da ki Tu ran Ço lak ýn Ýz mir in Ki raz il çe si nin Sý rým lý Kö yün de ya þa yan an ne si Ne ci be Ço lak ve am ca sý Meh met Ço lak, An tal ya Ka ra yol la rý Sos yal Te sis le ri nin bah çe sin de ga ze te le ri in ce le di. Oð lu nun fo toð raf la rý ný gö ren an ne Ço lak, göz yaþ - la rý ný tu ta ma dý. Ne ci be Ço lak, Sað lý ðý na ka vu þa ca ðý i çin çok mem nun ol dum. Pa ram yok tu, ge le me dim. Va tan sa ðol sun, gön der di ler. Al lah ra zý ol sun de di. Tu ran Ço lak ýn 3 ya þýn day ken sa ra kri zi ge çi re rek a te þin üs tü ne düþ tü ðü nü an la tan Ne ci be Ço lak, ön ce a me li yat tan kork tu ðu nu söy - le di. A me li ya týn ba þa rý lý geç me siy le çok mut lu ol duk la rý ný vur gu la yan Ço lak, oð lu nu gör mek is te di ði ni kay det ti. An tal ya / a a Ba þör tü sü hiç bir yer de ya sak la na maz DE SAM IN A RAÞ TIR MA SI NA GÖ RE, OL SUZ LUK LAR 10 IL ÖN CE SÝ NE GÖ RE A ZAL DI, FA KAT SON 1 IL DIR AR TI ÞA GEÇ TÝ. DEV LE TÝN ÝL GÝ LÝ BÝ RÝM LE RÝ NE A DE TA OL SUZ LUK ÝH BAR LA RI A ÐI OR. Ey lem de, Ba þör tü sü ne Þart sýz Sý nýr sýz Öz gür lük pan kar tý nýn ya ný sý ra Ba þör tü lü po lis-ha kim-öð ret men, a sak çý ve ay rým cý AKP Ka - dýn Kol la rý, Ba þör tü sü ne her yer de öz gür lük yazýlý dö viz ler ta þýn dý. HÝÇ BÝR ZÜM RE BA ÞÖR TÜ SÜ NÜ A SAK LA A MAZ Ba þör tü lü öð ret men le rin, mü fet - tiþ ler ge li yor di ye i mam-ha tip o kul la - rýn da kö þe bu cak sak lan dý ðý ný, i nan cý ve o nu ruy la gö rev yap ma la rý en gel le - nen a vu kat la rýn; hâ kim ya da sav cý o - la ma yan genç hu kuk çu ha ným la rýn had di he sa bý ol ma dý ðý ný, ba þý ný ört - mek te ýs rar cý o lan il köð re tim öð ren ci - le ri nin an ne le ri nin hap se dil di ði ni ha - týr la tan Ha cer Gül taþ, ba þör tü sü ran - týy la ik ti da ra ge len le rin bu nun he sa - bý ný hal ka er ya da geç ve re ce ði ni i fa - de et ti. Gül taþ, söz le ri ni þöy le ta - mam la dý: Biz ba þör tü lü ler o la rak ye - ni ya da es ki a na ya sa sý ný rý, þar tý, da - yat ma sý ka bul et mi yo ruz. Ka rar lý lý ðý - mý zý i nan cý mýz dan ve di re niþ az mi - miz den a lý yo ruz. Ba þör tü müz ha ya - týn bü tün a lan la rýn da öz gür le þe ne ka dar mü ca de le ye de vam e de ce ðiz. AKP Ka dýn Kol la rý ya da baþ ka hiç bir züm re ve ku ru luþ Al lah ýn em ri o lan ba þör tü sü nü hiç bir yer de ya sak la ya - maz. Ak si tak dir de Al lah a ve hal ka ve re cek le ri he sap tan kur tu la ma ya - cak lar dýr! To kat / e ni As ya FOTOÐRAF: AA

10 Sos yal Gü ven lik Uz ma ný EKONOMÝ 10 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 90,45 ÖN CE KÝ GÜN 90,90 DÜN 610 ÖN CE KÝ GÜN 612 DO LAR DÜN 1,8235 ÖN CE KÝ GÜN 1,8060 DÜN 2,3200 ÖN CE KÝ GÜN 2,3190 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 15 MAIS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ HABERLER p p p p 2012/44 Talimat. Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli bulunan ve satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymet ve önemli özellikleri; 1- TAPU KADI: Ataþehir Tapu Sicil Müdürlüðünde kain Ýçerenköy Mahallesi 804 ada 9 parsel sayýlý 690/5040 arsa paylý 3. Kat 7 Nolu Baðýmsýz Bölümde bulunan Çatý arasý 1 oda, 1 hol ve wc'den ibaret daire vasfýndaki taþýnmazýn tamamý. 2- ÝMAR DURUMU: Dosyada mevcut, Ataþehir Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih M.34.6.ATA (1985/85919)-2012/ sayýlý yazýsýnda söz konusu 9 parselin t.t.li 1/1000 ölçekli Ýçerenköy Mahallesi Islah Ýmar-revizyon Uygulama imar planýnda, bina yüksekliði H: t Ýrtifalý blok nizam konut alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. 3- TAÞINMAZIN NÝTELÝÐÝ: Söz konusu gayri men kul A ta þe hir Ýl çe si, Ý çe ren köy Ma hal le si Prof. Dr. A li Ni hat Tar - lan cad de si i le Köy ar ka sý so ka ðý a ra sýn da ka lan, Köy ar ka sý so ka ðýn dan ma hal len 1 ka pý no lu, be to nar me kar kas sis tem de bir bod rum, bir ze min, üç nor mal ve bir ça tý a ra sý kat lý ay rýk in þa a e dil miþ SÝV RÝ OÐ LU a part ma ný nýn ü çün cü kat 7 no lu dub leks da i re si dir. Da i re nin ü çün cü kat gi ri þin de bir hol, bir sa lon, mut fak i le bir ko ri dor da i ki ya tak o da sý, ban yo tu va let i le ça tý a ra sý ka tý na çý kan mer di ven bu lun mak ta dýr. Ça tý a ra sý ka týn da bir hol, bir o da i le ban yo tu va let ma hal leri mev cut tur. Dö þe me ler ýs lak ze min ler de se ra - mik le, sa lon ve o da lar la mi nant par ke i le kap lý dýr. Mut fak ta tez gâh alt üs tü do lap la rý, ban yo da kü vet, klo zet ve la va bo var dýr. Da i re dub lek si i le bir lik te tak ri ben 140 met re - ka re sa ha lý o lup, da i re do ðal gaz ya kýt lý kom bi kat ka lo ri fe ri te si sa tý var dýr. Bi na va sat üs tün de mal ze me ve iþ çi lik le in þa at e dil miþ o lup, bi na da su e lek trik do ðal gaz ve a san - sör te si sat la rý bu lun mak ta dýr. Bi na ye ni Dep rem yö net me li ðine gö re in þa a e dil miþ tir. U la þý mý ko lay dýr. 4- TAÞINMAZIN DEÐERÝ: Bulundu ðu semt, semt i çin de ki ye ri, i mar du ru mu, in þa tar zý, ha li ha zýr va zi ye ti, bu ci var da ki da i re a lým sa týn ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, bi na nýn yýp - ran ma pa yý, kýy me ti ne et ki e den tüm hu sus lar i le gü nün ik ti sa di ko þul larý da göz ö nün - de bu lun du ru la rak, da i re nin ta ma mý nýn TL kýy me tin de o la ca ðý ka na a ti ne va - rýl mýþ týr. Ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý, teb lið im kân sýz lý ðý ve ad re si Ta pu Si cil Mü dür lü ðün - ce bi lin me yen ve dos ya mý za bil di ril me yen il gi li le re ga ze te de ya yým la nan i la nýn teb lið ye ri ne ka im ol ma sý na, 5- SATIÞ ÞARTLARI: ukarýda yazýlý taþýnmazýn 1. satýþý günü 20/07/2012 saat arasýnda Kadýköy 1. Ýcra Mü dür lü ðü'nde a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah - min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak lar mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ta þýn maz 30/07/2012 gü nü ay ný yer de ve sa at ler - de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bir mik tar el de e di le me miþ se, gay - ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çev ril me si ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. a- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga ver gi si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve Bi rik miþ Ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. b- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. c- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah - sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. d- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb - li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. e- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/44 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri - ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur *(Ýc. Ýf. K. 126) *( * ) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. KADIKÖ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ZAÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. usuf Koncagül n34 TA 98 Plâkalý Ticarî Taksi Aracýmýn CZ Seri Nolu Perakende Satýþ Fiþi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Ali Gündoðdu n34 TEC 86 Plâkalý Ticarî Taksi Aracýmýn ED Perakende Satýþ Fiþi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Fahrettin Çelik - Ergün Altýntaþ nhacettepe Üniversitesine ait Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýmran Þahin TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz; Bilal Duman ile Elif Nur Kurtoðlu'nun izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Bursa, ýldýrým eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Rahmi Ulu Beyefendinin oðlu Hamza ileselma Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. DEMÝRCÝ AÝLESÝ Mustafa, Halide, Bahadýr, Mehmet Akif Satýlýk Arsa Þanlýurfa Merkez'de 80 Dairelik Kat Karþýlýðý Konut Arazisi Tel: (0544) Ban ka kre di si al mak i çin üc ret bor dro su dü zen le ten le rin du ru mu Ça lýþ ma ha ya týn da ço ðu va tan da þý mý zýn as ga rî üc - ret le ve ya bu na ya kýn üc ret ler le ö zel sek tör de ça - lýþ týk la rý he pi mi zin ma lû mu dur. Bu du rum da o - lan ki þi ler, ev ve ya a raç kre di si al mak i çin a sýl o la rak ve ger çek ten al dýk la rý üc ret ten da ha yük sek mik tar la rý i çe - ren üc ret bor dro la rý dü zen let mek te dir ler. Çün kü, ban - ka lar ta ra fýn dan kre di baþ vu ru sun da bu lu nan ki þi ler - den bel li bir ge lir dü ze yi ne sa hip o lun ma sý is te nil mek - te dir. Uy gu la ma da bir çok ki þi i se, ban ka lar ta ra fýn dan is te ni len ve bir ke re ye mah sus o lan bu þar tý, ta ný dýk la rý bir mu ha se be ci ve iþ ve ren le an la þýp ger çek dý þý yük sek mik tar lý üc ret bor dro la rýy la ye ri ne ge tir mek te dir ler. Mu ha se be ci ler ve iþ ve ren ler ge nel lik le bu yük sek mik tar lý üc ret bor dro la rý ný ken di iþ ye ri ka yýt la rý na (yev mi ye def te ri, def ter-i ke bir vb.) iþ le me mek te dir ler. Bu du rum da ger çek te ol ma yan ve ya sal def te re iþ len - me yen ka yýt dý þý ve sah te bir bor dro or ta ya çýk mak ta - dýr. Ýþ te, yal nýz ca ban ka lar dan kre di al mak i çin ger çek üc ret dü ze yi nin ü ze rin de dü zen le nen üc ret bor dro la rý sah te dir. Bu sah te li ðin so rum lu su i se, iþ ve ren, mu ha - se be ci ve kre di ta le bin de bu lu nan va tan daþ týr. Bu tür u sûl süz lük ler, Cum hu ri yet Sav cý lýk la rý na suç du yu ru - sun da bu lu nu la rak ve SGK ya bil di ri le rek ön le ne bi lir. E ðer böy le bir u sûl süz lük SGK ya bil di ri lir se, SGK ta ra fýn dan bah se ko nu bor dro gö rül mek þar tý i le, iþ - ve re ne ek prim hiz met bel ge si is ten me si, i da rî pa ra ce za sý, ya sal def ter ve bel ge ge çer siz li ði ce za sý, iþ ye ri ay lýk prim hiz met bel ge si nin ya sal sü re sin de ve ril me - miþ ol ma sý i da rî pa ra ce za sý ve ri lir ve ay rý ca Cum hu - ri yet Sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lu nu lur. Bir de ba zý du rum lar da, ki þi hiç o iþ ye rin de ça lýþ - ma ma sý na rað men, ta ný dý ðý bir ki þi ye a it iþ ye rin den üc ret bor dro su dü zen let mek te dir. Bu þe kil de dü - zen le nen bor dro lar i le ri de ba þý ný ya ka bi lir. Çün kü, ki þi söz ko nu su üc ret bor dro suy la o gün i çin o iþ ye - rin de ça lýþ tý ðý ný ka nýt la yýp ken di si ni si gor ta lý say dý - ra bi lir. Ger çek üc re tin ü ze rin de sa de ce ban ka kre - di si al mak a maç lý dü zen le nen üc ret bor dro la rý, ki þi - le rin o iþ ye rin de ger çek üc ret le ri ni or ta ya koy mak a maç lý de lil o la rak kul la ný la maz. ar gý tay ýn bu ko - nu da çok sa yý da ka rar la rý bu lun mak ta dýr. O kur so ru su na ce vap SO RU : 1969 do ðum lu yum yý lýn da si - gor ta kay dým ve 100 gün lük prim ö de mem var yý lýn dan 2000 yý lý na ka dar ba ba mýn ya nýn da si gor ta sýz o la rak ça lýþ tým yý lýn - da si gor ta mü fet tiþ le ri nin de ne ti mi sý ra sýn da tu ta nak tu tu la rak si gor ta sýz ça lýþ tý ðým i çin ce - za ke sil di yý lý na ka dar da yi ne si gor ta sýz ça lýþ tým yý lýn dan bu ya na me mur o la rak ça lýþ mak ta yým. Ýþ Mah ke me sin de si gor ta sýz ça lýþ tý ðým yýl la rý say dýr mak i çin dâ vâ aç - ma yý dü þü nü yo rum. Þan sý mýz ne dir? Ah met ÜN LÜ / Sam sun CE VAP : 5510 sa yý lý ka nu nun 86 ncý mad de sin - de; Ay lýk prim ve hiz met bel ge si iþ ve ren ta ra fýn - dan ve ril me yen ve ya ça lýþ týk la rý Ku rum ca tes bit e di le me yen si gor ta lý lar, ça lýþ týk la rý ný hiz met le ri - nin geç ti ði yý lýn so nun dan baþ la ya rak beþ yýl i çe ri - sin de iþ mah ke me si ne baþ vu ra rak, a la cak la rý i lâm i le is pat la ya bi lir ler se, bun la rýn mah ke me ka ra rýn - da be lir ti len ay lýk ka zanç top lam la rý i le prim ö de - me gün sa yý la rý dik ka te a lý nýr. Hü küm le ri bu lun - mak ta dýr. Ka nun met nin de ki bu hü küm ler den do - la yý, hiz met le ri ni zin geç ti ði yýl dan gü nü mü ze ka - dar beþ yýl lýk sü re dol muþ du rum da dýr. Bu ne den le dâ vâ aç tý ðý nýz tak dir de mah ke me ta ra fýn dan kuv - vet le muh te mel za ma na þý mýn dan do la yý red de di lir. An cak, söz ko nu su si gor ta sýz ça lýþ ma du ru mu nu zu ye ni öð ren di ði niz id di a sýy la dâ vâ a çar sa nýz ba zý iþ mah ke me le ri söz ko nu su za ma na þý mý hu su su nu göz ö nün de bu lun dur ma dan dâ vâ ný za bak mak ta dýr lar. Dâ vâ ya ba kýl ma sü re ci baþ la yýn ca e li niz de ki tu ta nak ve bor dro lu þahitler va sý ta sýy la ça lýþ ma la rý ný zý ispatlar sa nýz yüz de 90 dâ vâ le hi ni ze so nuç la nýr. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr ah me ta ri il.com Pro tes to lu se net ler de ar týþ npro TES TO e di len se net sa yý sý bu yý lýn Ni san a - yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la yüz de 6,8, tu - ta rý da yüz de 26,9 o ra nýn da art tý. Mer kez Ban ka sý ve ri le ri ne gö re, 2011 Ni san a yýn da 72 bin 188 a det o lan pro tes to lu se net sa yý sý, 2012 Ni san a yýn da 77 bin 79 a de de çýk tý. Ay ný dö nem de 367 mil yon 992 bin 387 li ra o lan pro tes to lu se net tu ta rý da, 467 mil yon 24 bin 680 li ra ya yük sel di yý lýn da, 4 mil yar 902 mil yon 275 bin 117 li ra tu ta rýn da 918 bin 978 a det se net pro tes to e dil miþ ti. Ýs tan bul / a a Al týn Mayýs'ta yüzde 8 düþtü nal TININ on su u lus la r a ra sý pi ya sa da dü þü þe de - vam e de rek do la ra ka dar ge ri le di. Al týn 2011 yý lý Ey lül a yýn da en yük sek do la rý gör müþ ve dü þü þe geç miþ ti. 6 Ey lül 2011 ta ri hin den bu ya na de vam e den dü þüþ tren din de i ki kez do la ra ge ri le yen al týn, bu ra dan ge len a lým lar la do lar se vi ye le ri ne ka dar yük sel miþ ti. Ma yýs a yý na i se do lar dan baþ la yan al tý nýn de ðer kay bý dün kü dü þüþ - le be ra ber i ki haf ta da yüz de 8 i aþ mýþ ol du. Do lar, son dört a yýn en yük sek de ðe rin de nav RU PA DA u na nis tan ýn hü kü met kur ma ça lýþ - ma la rý nýn ba þa rý sýz lýk la so nuç lan ma sý, Ý tal ya da ban ka - la rýn kre di not la rý nýn dü þü rül me si ve Ýs pan ya i le il gi li en di þe ler do la rýn di ðer pa ra bi rim le ri kar þý sýn da de ðer ka zan ma sý na sebep o lu yor. Haf ta ya Mer kez Ban ka - sý nýn is tis nai gün uy gu la ma sý na git me me siy le yük se liþ - le baþ la yan do lar, dün 23 O cak tan bu ya na gör dü ðü en yük sek se vi ye ye u laþ tý. Do lar dün sa bah sa at le rin de ban ka la r a ra sý pi ya sa da 1,83 ü aþ tý. Ýs tan bul / a a Pet rol fi yat la rý 6 a yýn en dü þü ðün de npet ROL fi yat la rý, son 6 a yýn en dü þük se vi ye si o lan 93 do la rýn al tý na ge ri le di. ABD ham pet ro - lü nün Ha zi ran a yý tes li mi va ril fi ya tý As ya da ki iþ lem ler de 92,76 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün Ha zi ran a yý tes lim fi ya tý 110,31 do lar se vi ye le rin de iþ lem gör dü. ABD ham pet ro lü nün Ha zi ran a yý tes li mi va ril fi ya tý dün kü iþ lem ler de 1,22 do lar dü þe rek 92,76 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün ha zi ran a yý tes li mi va ril fi ya tý i se dün 1,14 do lar a za la rak 110,31 do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. Ýs tan bul / a a De ri sek tö rü nün ge le ce ði ma sa ya ya tý rýl dý Dün ya De ri Sek tö rü 2020 Pers pek ti fi baþ lýk lý pa nel geç ti ði miz gün U þak da dü zen len di. U þak De ri (kar ma) Or ga ni ze Sa na yi Mü dür lü ðü bi na sýn da ger çek leþ ti ri len pa ne lin Dün ya De ri Sek tö rü nün Bu gü - nü baþ lýk lý ilk o tu ru mu nu Ýs tan bul de ri ve De ri ma mül le ri Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný Le mi To lu nay yö - net ti. urt i çi ve yurt dý þýn dan bir çok pa ne lis tin ka týl dý ðý prog ram da dün ya de ri sek tö rü ve Tür ki ye nin bu sek tör de al dý ðý pay ko nu þul du. Ý ki ay rý o tu rum da ger çek leþ ti ri len pa nel, Dün ya De ri Sek tö rü 2020 ý lý Pers pek ti fi o tu ru mu nun ar dýn dan dü zen le len pla ket tö re niy le son bul du. U þak / Mü ca hit Ça kýr MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der - ne ði (MÜ SÝ AD) Ge nel Baþ ka ný Na il Ol - pak, Or ta ge lir se vi ye sin den yük sek ge - lir se vi ye si ne ge çe bil me miz i çin, ön ce - lik li a lan lar i yi be lir len me li, ya pý sal ve mik ro re form lar hýz la uy gu lan ma lý dýr de di. MÜ SÝ AD Ge nel Mer ke zin de dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sý i le der ne ðin ye ni dö nem he def le ri ni a çýk la yan ve ye - ni yö ne tim ku ru lu nu ta nýtan Olpak, Tür ki ye nin, kri tik bir e þi ðe gel di ði ni, ge - li nen ko num da, or ta ge lir se vi ye sin den yük sek ge lir se vi ye si ne ge çe bil mek i çin, ön ce lik li a lan lar i yi be lir len me li, ya pý sal ve mik ro re form la rýn hýz la uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni belirtti. He def ler ve ön ce lik li a lan lar Na il Ol pak, bu yýl o dak la na cak la rý ilk he def le ri nin e ði tim ve in san kay na ðý nýn ge li þi mi ve gi ri þim ci li ðin ge liþ ti ril me si ko nu la rý o la ca ðý ný bil dir di. Ý kin ci te mel he def le ri nin i se, Ar-Ge, i no vas yon ve tek no lo ji ge liþ tir me ih ti ya cý o la ca ðý ný di - le ge ti ren Ol pak, ü çün cü te mel he def le - ri nin, Sek tö rel Bü yü me Stra te ji le ri ne Kat ký Sað la mak o la ca ðý ný an lat tý. Bu yýl KO BÝ le rin ge li þi mi ve re ka bet gü cü ka zan ma sý nýn, e le a la cak la rý dör - dün cü te mel he def le ri o la ca ðý ný bil di ren Ol pak, ye ni o luþ tur duk la rý Ar-Ge& Pro je ve Des tek ler Ko mis yo nu nun ü ye - le rin ku rum sal laþ ma, pro je ge liþ tir me ve des tek le re e ri þi mi ko nu la rýn da ça lýþ ma - lar yü rü te ce ði ni bil dir di. urt i çin de 15 ye ni þu be Ol pak, bu dö nem MÜ SÝ AD bay ra ðý ný, Tür ki ye nin 15 ye ni ye rin de da ha dal ga - lan dýr mak istediklerini ifade etti. MÜ - SÝ AD Fu a rý ve IBF - U lus la ra ra sý Ýþ Fo - ru mu nu, eþ za man lý o la rak, E kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti re cek - le ri ni di le ge ti ren Ol pak, bu yýl ki he def - le ri nin fu a rý, 45 bin met re ka re a lan da ger çek leþ ti rip, yurt dý þýn dan 5 bin iþ a - da mý ný fu a ra ge tir mek ol du ðu nu söy le - di. urt dý þý Teþ ki lât lan ma o la rak, mev cut ir ti bat nok ta la rý nýn ya ný sý ra, A - me ri ka, Pa si fik, Av ru pa, Ku zey Af ri ka, Sah ra Al tý ve Or ta As ya ol mak ü ze re al tý ön ce lik li böl ge de ça lýþ ma la rý ný yü rü te - cek le ri ni be lir ten Ol pak, Bu doð rul tu - da, ge rek li gör dü ðü müz tak dir de, Pe kin, Was hing ton, Cid de, Brük sel ve Ad dis A ba ba gi bi nok ta lar da o fis ler aç ma yý plan lý yo ruz de di. Si vil a na ya sa me sa jý Tüm bu u zun sü re li he def ve plan lar i çin, öz gür lük le ri ký sýt la ma yan, ül ke kal - kýn ma sý na kat ký sað la yan is tik rar lý po li ti - ka lar ve uy gu la ma la ra de vam e dil me li, de mok ra si nin ka li te si nin ve stan dart la rý - nýn da yük sel til me si ge rek ti ði ni vur gu la - yan Ol pak, bu bað lam da, top lu mun ta - ma mý ný ku cak la yan, öz gür lük le ri ev ren - sel norm lar se vi ye si ne çý ka ran, si vil, ço - ðul cu, de mok ra tik ye ni a na ya sa sü re ci - nin mut la ka ta mam lan ma sý ge rek ti ði ni di le ge tir di. Ol pak, MÜ SÝ AD o la rak ken di le ri nin, top lum sal uz laþ ma ya da ya - lý, si vil bir a na ya sa i de a li ni gö nül den des tek le dik le ri ni da ha i fa de et ti. Re form lar hýz la uy gu lan ma lý MÜ SÝ AD BAÞ KA NI OL PAK, ÜK SEK GE LÝR SE VÝ E SÝ NE GE ÇE BÝL MEK Ý ÇÝN, A PI - SAL VE MÝK RO RE FORM LA RIN HIZ LA U GU LAN MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ BE LÝRT TÝ. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Na il Ol pak KU VET Türk ün, 24 A yar Bir Ü rün o la rak ni te - le di ði Al týn Kö þe, Üm ra ni ye Be le di ye si ni kâh sa - lo nun da dü ze ne le nen bir ba sýn top lan tý sýy la lan se e dil di. Tür ki ye de bir ilk o lan Al týn Kö þe ü rü nü - nün lans ma nýn da Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý Ge nel Mü dür ar dým cý sý Ýr fan ýl maz ve Ku veyt Türk Bi rey sel ve Ýþ let me Ban ka cý lý ðý Grup Mü dü rü Mus ta fa De re ci ha zýr bu lun du. ýl maz, 450 mil yar TL bü yük lü ðün de ki â týl bir ya tý rým kay na ðý ný kýs - men de ol sa e ko no mi ye ka zan dýr mak is te dik le ri ni be lir te rek, Al týn ko nu sun da en ye ni lik çi ban ka o la - rak, bu kay na ðýn sað la ya ca ðý bü yü me, ü re tim ve is - tih dam ar tý þý na, ka yýt lý e ko no mi ye sað la dý ðý mýz kat - ký ya dik ka ti ni zi çek mek is te riz de di. ýl maz, Ku - veyt Türk ün al týn he sa bý müs te ri sa yý sý nýn 98 bin ve pa zar pa yý nýn da yüz de 13 ol du ðu nu a çýk la dý. Top lan tý da bir su num ger çek leþ ti ren De re - ci i se, gram al týn sa tý þý nýn ger çek leþ ti ri le ce - ði Al týn Kö þe ö zel ci ha zý i le al týn al - mak is te yen le re ko lay lýk sað la ma yý a maç la dýk la rý ný i fa de et ti. De re ci, Al týn Kö þe i le ku yum cu a ra ma der di ne son ve re ce ðiz. Bu ü rün i le kre di kar tý kul la na rak gram al týn al ma ya im kân ve re ce ðiz. Hem de za man ve me ka na gö re de ðiþ me - yen kur fi ya tý a van ta jýy la þek lin de ko nuþ tu. Al týn Kö þe, þu an i çin Ýs - tan bul da, Üm ra ni ye, Pen dik, Kâ - ðýt ha ne ve An ka ra da Ke çi ö ren ni kâh sa lon la rýn da hiz met ve ri - yor. Re cep Boz dað / Ýs tan bul Ku veyt Türk ten ev len dir me da i re le ri ne al týn kö þe

11 MEDA POLÝTÝK 11 Mi ni büs çü ler, A ta türk ve AK Par ti Ö DÜL LÜ bir re si mal tý ya rýþ ma sý na ne der si niz? Na sýl bir ö dül o la ca ðý na he nüz ka rar ve re me dim. A ma bel ki ü ze rin de A ta türk res mi o lan bir du var sa a ti, bar dak al tý, a nah tar lýk ve ya çay bar da ðý o la bi lir. Bun lar ge nel lik le u cuz plas tik ten ya pýl mýþ þey ler o lu yor, bi li yo rum, a ma ma ne vî de ðer le ri ni kim se a zým sa ma ya cak týr her hal de. Ka zan mak i çin, res min ger çek hi kâ ye sin den da ha gü lünç ve ay ný za man da da ha ü zü cü bir re si mal tý yaz ma nýz ge rek. Re sim þöy le: Bir sa haf dük kâ nýn da bul dum. Türk Ha ber ler A jan sý nýn bir fo toð ra fý, 7 Ni san 1971 ta rih li. Ar ka sýn da þöy le ya zý yor: Es ki þe hir li mi ni büs çü ler þe hir i çin de se fer yap ma la rý na i zin ve ril me yin ce Be le di ye yi ön ce Vi la yet e, son ra da A ta türk e þi kâ yet et ti ler. Fo toð raf ta Es ki þe hir li mi ni büs çü ler A ta türk a ný tý ö nün de gö rü lü yor. Mi ni büs çü le rin þi kâ ye ti ni hey kel na sýl kar þý la mýþ, bi le mi yo ruz. A ta türk ün se si nin in ce ol du ðu bi li nir, a ma hey ke li nin se si ka lýn ol sa ge rek. Da vu dî bir ses le, Vay na mus suz Be le di ye! Türk mi ni büs çü le ri dün ya nýn en ze ki, çe vik ve ah lak lý mi ni büs çü le ri dir. Ça ðý rýn he men o Be le di ye Baþ ka ný ný bu ra ya! de miþ mi dir a ca ba? Fo toð ra fýn çe kil di ði 1971 yý lýn dan bu ya na çe þit li Türk mes lek er ba bý nýn i yi leþ ti ði ve hey kel ler le ko nuþ ma yý bý rak tý ðý dü þü nü le bi lir. Ger çek ten de baþ ka hey kel soh bet le rin den ha ber dar de ði lim. O nun ye ri ne, bel ki A ta türk hey ke li az ol du ðu i çin, bel ki de hey kel ler pek tep ki ver me di ði i çin, biz zat a da mýn ta bu tu na gö tü rü lü yor þi kâ yet ler. Ge çen yýl þu bat a yýn da: Bal yoz da va sý kap sa mýn da tu tuk la nan 163 ge ne ral, a mi ral ve su ba yýn eþ le ri, ço cuk la rý, ya kýn la rý A nýt ka bir de top lan dý. Su bay eþ le ri ne A ta türk çü Dü þün ce Der ne ði Av cý lar Þu be si, Tür ki ye E mek li Su bay lar Der ne ði, Ýþ çi Par ti si Bey koz Teþ ki la tý, Cum hu ri yet çi Ka dýn lar Þiþ li Þu be si nden ba zý grup lar i le ba zý va tan daþ lar des tek ver di. Ka la ba lýk, Tür ki ye E mek li Su bay lar Der ne ði Baþ ka ný E mek li Tüm ge ne ral Me lih Tun ca baþ kan lý ðýn da As lan lý ol dan yü rü dü. Bu sý ra da Har bi ye Mar þý söy len di ve çe þit li slo gan lar a týl dý. Mo zo le ye çe lenk ko nul ma sý nýn ar dýn dan dev Türk bay ra ðý a çan grup Ýs tik lal Mar þý ný o ku du. As ker Ý KÝN CÝ zu hur ça ðý nýn i ki a na tec dit çiz gi si ve a ký mý var. Bun lar dan bi ri si A rap a le mi ne has o lup Ýh vaný Müs li min ha re ke ti dir. Di ðe ri de Tür ki ye ek sen li o lup Ri sa le-i Nur an la yý þý dýr. Ür dün Müs lü man Kar deþ ler ko lu Baþ ka ný (Mu ra ký bý) Prof. He mam Ab dur ra him Sa id e gö re, i kin ci zu hur ça ðý nýn (dev re tü l Ýs lam es sa ni ye) ku ru cu ve ön cü nes li Müs lü man Kar deþ ler gi bi ha re ket ler dir. He mam a gö re, i kin ci zu hur ça ðý nýn mü ced di di i se Ha san el Ben na dýr. El bet te tec dit ha di sin de ki men/kim se bir a sýr da bir çok mü ced di de in ti bak e de bi lir. Bu a çý dan i kin ci dev re nin ön cü le ri ve mü ced dit le ri bir o la bi le ce ði gi bi bir den faz la da o la bi lir. An ka ra da Ha san el Ben na ve Müs lü man Kar deþ ler Sem poz yu mun da i fa de et ti ðim gi bi, Ha san el Ben na ve Be di üz za man ýn ön gör dü ðü tec dit kül li bir tec dit tir. Bu tec di din de ken di i çin de dev re le ri var dýr. Bu i kin ci zu hur ça ðý nýn ba þýn da mü ced dit ler var dýr. A hi rin de Ha san el Ben na ya gö re hi la fe tin ih ya sý var dýr. Be di üz za man a gö re de bu dev re nin ba þýn da tec dit ma ka mýn da Ri sa le-i Nur var dýr ve a hi rin de de Meh di ve hi la fet-i Mu ham me di var dýr. Be di üz za man bi ze tec dit va zi fe si ve ril di di ye rek ten bu nu sa ra hat le i fa de e der. Be di üz za man ye ni len me nin ya ni tec di din üç a ya ðýn dan, ba sa ma ðýn dan bah se der. Bi rin ci va zi fe, i man hiz met le ri ve üm me ti i ma ný ný kur tar mak týr. Üç gö rev den bi ri ni ve il ki ni tec dit a ya ðý, kül li di ri liþ na mý na de ruh te e de cek tir. Za ten bu bir sü reç tir. Sü reç ön cü ne sil ve tec dit i le baþ la mýþ týr. Ý kin ci a yak i se hi lâ fet-i Mu ham me di ye (a.s.m.) un va nýy la þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi ih ya et mek tir. Â lem-i Ýs lâ mýn vah de ti ni nok ta-i is ti nat e dip be þe ri ye ti mad dî ve mâ ne vî teh li ke ler den ve ga zab-ý Ý lâ hi den kur tar mak týr. Bu va zi fe nin ye ri ne ge ti ril me si i çin mil yon la rý bu la cak or du lar la zým dýr. (...) «Bu kül li ve kü re sel ye ni len me sü re cin de Ha san el Ben na i le Be di üz za man ýn he def le ri ve ya ön gö rü le ri yak la þýk o la rak ay ný dýr. Be di üz za man Ýt ti had-ý Ýs la - eþ le ri ba kým lý lýk la rýy la dik kat çek ti. Bal yoz da va sýn da tu tuk la nan Göl cük Do nan ma sý nda Hü cum bot la rýn Kur may Baþ ka ný Al bay Ký vanç Kýr ma cý nýn e þi Ay ça Kýr ma cý, Mak yaj yap tý ðý mý za bak ma yýn. Ý çi miz kan að lý yor. Biz ken di mi ze ve et ra fý mý za say gý mýz dan ba kým lý ol mak zo run da yýz de di. i ne ge çen þu bat: Da nýþ tay ü ye le ri ve Baþ kan Mus ta fa Bir den a ta ma la rý pro tes to i çin cüb be le riy le A nýt ka bir e çýk tý. HSK nýn Da nýþ tay ve ar gý tay a seç ti ði ye ni ü ye ler, Da nýþ tay ýn sert tep ki si ne yol aç tý. Da nýþ tay men sup la rý, a ta ma la rýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan, Da nýþ tay Baþ ka ný Mus ta fa Bir den in ön cü lü ðün de A nýt ka bir e git ti. Bir den, A nýt ka bir Ö zel Def te ri ne yaz dý ðý me saj da, HSK yý þi kâ yet et ti. Atatürk heykeli Vay namussuz Belediye! Türk minibüsçüleri dünyanýn en zeki, çevik ve ahlâklý minibüsçüleridir. Çaðýrýn hemen o Belediye Baþkanýný buraya! demiþ midir acaba? Ge çen ha zi ran a yýn da: AR SAV ö ne tim Ku ru lu ü ye le riy le yar gýç ve sav cý lar dan o lu þan bir he yet, AR SAV Baþ ka ný Ars lan baþ kan lý ðýn da A nýt ka bir i zi ya ret et ti. As lan lý ol dan yü rü ye rek A ta türk ün mo zo le si ne çe lenk ko yan he yet, say gý du ru þu nun ar dýn dan A nýt ka bir mer di ven le rin de fo toð raf çek tir di. Ars lan def te re þun la rý yaz dý: a þa dý ðý mýz a cý la rýn, ha yal ký rýk lýk la rý nýn ve i ha net le rin þi kâ ye ti i le de ðil, kar þý koy ma ve ül kü nü yü celt me a dý na mü ca de le az mi miz le hu zu run da yýz. Gös ter di ðin yol da yýl maz bek çi le rin o la rak ka la ca ðý mý za söz ve ri yo ruz. Ör güt lü Ke ma lizm, dev le tin be ka sý ný her þe yin ö nü ne ko yan lar, as ke rî ve sa ye ti ge rek li bu lan lar Tür ki ye de ar týk a zýn lýk. A zýn lýk, a ma az de ðil. Baþ ba kan ýn baþ kan lý ðýn da hü kü met ü ye le ri nin A nýt ka bir e gi dip hal ký þi kâ yet e de ce ði gün de u zak de ðil ben ce. Ro ni Mar gu li es, Ta raf, Ke ma list ler ta sa lan ma sýn! SÝ LÝV RÝ DE KÝ her ye ri A ta türk ün re sim le ri, büst le ri, o kul lar da ki gi bi Genç li ðe Hi ta be ve Ýs tik lal Mar þý i le dol dur muþ lar. Ne re de du rur sa nýz du run, þöy le bir çev re ye bak tý ðý nýz da, ký yý dan kö þe den de ol sa si zi iz le di ði ni fark e di yor su nuz. Ke ma list ler ta sa lan ma sýn, AK Par ti, A ta türk Cum hu ri ye ti nin ký lý na do ku na bil miþ de ðil. Em re A köz, Sa bah, Ý kin ci zu hur ça ðý nýn tec di di mý, Ce ma hi re yi Müt te fi ka-ý A me ri ka ya ben ze tir ya ni Ýs lam Bir le þik Dev let le ri su re tin de ger çek le þe cek tir. Ha san el Ben na da ay ný me al de bu nu Us be tü l ü me mü l Ýs la miy ye di ye i sim len di rir. Ýs lam Mil let ler Bir li ði a dý ný ve rir. Her i ki si de bir üst a þa ma yý, in san lý ða ve be þe ri ye te mu al lim lik mer te be si o la rak de ðer len di rir. Ha san el Ben na, in san lý ða üs ta di yet ma ka mý der ken Be di üz za man da be ni be þe re piþ dar lýk ya ni ön cü ol mak di ye i fa de e der. Do la yý sýy la Be di üz za man la Ha san el Ben na a ra sýn da Ýs lam ýn i kin ci zu hur ça ðý nýn he def le riy le a la ka lý tam bir mu ta ba kat var dýr. El bet te yön tem o la rak bir bi rin den ay rýl mak ta dýr lar. ön tem nok ta sýn da Be di üz za man, Ý mam öntemleri farklý olsa da Bediüzzaman la Hasan el Benna arasýnda Ýslâm'ýn ikinci zuhur çaðýnýn hedefleriyle alâkalý tam bir mutabakat vardýr. Rab ba ni çiz gi si ni be nim se miþ tir ve E bu l Ha san en Ne de vi de yön tem o la rak Ýh van a bu nu tav si ye et miþ tir. Ýh van a Ko nuþ mak Ýs ti yo rum baþ lýk lý ri sa le sin de on la ra si ya si yön tem o la rak si ya set te Be di üz za man ýn be nim se di ði Ý mam Rab ba ni nin tar zý ný ve yo lu nu tav si ye e der (El Fik ru s Sü lük es Si ya si Ýn de E bi l Ha san en Ne de vi, Da ru l Ka lem, Þam,s: 151). Bu nun la bir lik te, Ne de vi i le Ýh van a ra sýn da bü yük bir mu hab bet ik li mi doð muþ ve Ne de vi gör me di ði hal de Ben na yý çok tak dir et miþ ve o nun veh bi ka rak ter ta þý yan Ýs lam ýn eþ siz ön der le rin den bi ri o la rak gör müþ tür. Ben na nýn tev fik-i i la hi nin ü rün le rin den bi ri si ol du ðu nu be yan et miþ tir. Mus ta fa Öz can, e ni A kit, Ýstanbul Beyoðlu'nda bulunan Hollanda Konsolosluðu'nda konsolos Onno Kervers, arkadaþýmýz Erol Doyuran'ýn Ýstanbul'la ilgili sorularýný cevapladý. HOLLANDA KONSOLOSU Ýstanbul da dinî inançlara saygý geleneði hâlâ devam ediyor ONNO KERVERS ÝN TESBÝTÝ: HOLLANDA'NIN ÝSTANBUL KONSOLOSU ONNO KERVERS, "BÝZ DÝNÎ AZINLIKLARLA ÇOK AKIN TEMAS HALÝNDEÝZ. BÝR TAKIM SORUNLARA RAÐMEN BURADAKÝ HAATLARINA ÇOK ÖNEM VERÝORLAR, DEÐER VERÝORLAR. ÝSTANBUL'U DA ÇOK SEVÝORLAR. TABÝ BURADA AÞAMAK VE DEVAM ETMEK ÝSTÝORLAR" DEDÝ. Hol lan da'dan her yýl Tür ki ye'ye 1 mil yon 200 bin tu rist ta til i çin ge li yor. Tür ki ye-hol lan da i liþ ki le rin de sa de ce tu rizm de ðil, ti ca ret ve ya tý rým da ö nem li bir rol oy nu yor. Hol lan da, Tür ki ye'de ki ilk bü yük üç ya ban cý ya tý rým cý ül ke den bi ri. Ý ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin en güç lü sem bo lü el bet te ki la le. Hol lan da lý lar 17. yüz yýl da Tür ki ye kö ken li o lan la le yi bü tün dün ya ya pa zar la ma fýr sa tý ný el de et ti ler. Ý liþ ki ler çok es ki le re da ya nýr. 17. yüz yý lýn baþ la rýn da A þa ðý Ül ke le ri e ge men li ði al tý na a lan Ka to lik Ýs pan yol la ra kar þý mü ca de le ve - E ROL DO URAN e ni as ya.com.tr ren Hol lan da lý va tan se ver le rin ya nýn da Os man lý as ker le ri de yer al dý. Bu yýl Hol lan da ve Tür ki ye a ra sýn da ki dip lo ma tik i liþ ki le rin 400. yý lý kut la ný yor yý lýn da Ýs tan bul'a a ta nan Cer ne lis Ha ga Hol lan da'nýn ilk res mî el çi si ol du. Ýs tan bul Be yoð lu'nda bu lu nan Hol lan da Kon so los lu ðu'nda kon so los On no Ker vers'e Ýs tan bul'la il gi li so ru lar sor duk. Da ha ön ce han gi ül ke ler de gö rev yap tý nýz? Bel çi ka, Ýs viç re, Ýn gi lte re, Ko lom bi ya ve Ý tal ya. Ýs tan bul'a ne za man gel di niz. Þeh ri na sýl bul du nuz? Ýs tan bul'a yak la þýk 4 yýl ön ce gel dim. Bu ra da ki her iþ gü nüm son de re ce en te re san ve gü zel ge çi yor. Çün kü muh te þem bir þe hir bu ra sý. Çok se vi yo rum bu ra da ya þa ma yý. Her þey den bu ka dar mem nun i ken, bir tek be ni ü zen þey bi sik let le ge ze bi le ce ðim çok faz la al ter na tif yok, im kân yok. Ýs tan bul'a da bi sik let yol la rý ya pýl sa tra fik i çin al ter na tif bir çö züm o la bi lir mi? Bu çok ye rin de ve gü zel bir so ru. A ma Ýs tan bul çok bü yük bir þe hir. Tra fik so ru nu da sa de ce bi sik let kul la ný mý i le çö zü le cek gi bi de ðil. Çok komp li ke bir so run bu. Baþ ka bir ta kým alt ya pý ça lýþ ma la rý na da ih ti yaç var. A ma her ha lü kâr da bi sik let kul la ný mý nýn art ma sý mut la ka o lum lu bir et ki de bu lu na cak týr. Spor cu bir fi zi ði niz var. Ýs tan bul'da Av ras ya Ma ra to nu'nda koþ mak is ter mi si niz? Av ras ya Ma ra to nu'nun ta ma mý na de ðil.. Çün kü diz le rim de bir ta kým so run lar var. O ka dar me sa fe ko þa mý yo rum. Bi sik let be nim i çin çok ter cih e di len bir spor o lu yor. Çok sýk bi sik let kul la ný yo rum. Bel ki Av ras ya Ma ra to nu'nun 15 ki lo met re lik ya rý þý na ka tý lý rým. Ýs tan bul'un en bü yük so ru nu si ze gö re ne dir? Ýs tan bul'a bak tý ðý nýz da çar pýk o la rak en bü yük so run o la rak tra fik so ru nu or ta ya çý ký yor. e rel yö ne tim ler bu nu or ta dan kal dýr ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar ya pý yor. Bu da çok tak dir e di le cek bir du rum. Hem top lu u la þým i çin, hem de ye ni yol la rýn ya pýl ma sý i çin bir ta kým fa a li yet ler var. Mar ma ray çok ö nem li. Top lu ta þý ma yý ö zen dir mek ve bir so ru nun üs te sin den gel me nin ö nem li bir ko þu lu. Ýs tan bul çok bü yük bir met ro pol, bir þe hir. Bu an lam da ken di ne has de ðil. Me se lâ, Sa o Pa u lo'ya, Ber lin'e, Pa ris'e, Lüb nan'a, Þan gay'a ve Lond ra'ya bak tý ðý nýz da da ay ný so ru nu gö rü yor - abancý bir diplomat olarak Ramazan ayýnda bir çok defa iftara davet ediyorlar. Mümkün olduðunca hepsine katýlmak istiyorum. Çünkü, hem benim için farklý bir deneyim, farklý bir kültürel alýþveriþ, hem de orada bir araya geldiðim Ýstanbullularla farklý konularda konuþup, paylaþýmlarda bulunuyorum. O yüzden o atmosferi seviyorum. su nuz. A ma o ra da in san la rý top lu ta þý ma ya yön len di re rek bu so ru nu bir an lam da çöz müþ ler. Ýs tan bul i çin de çok fark lý bir çö zü mün o la ca ðý ný dü þün mü yo rum. Ýs tan bul'u ge zip, ta ný ma ya ça lý þý yor mu su nuz? As lýn da müm kün ol du ðun ca çok þey gör mek ve tec rü be et mek is ti yo rum Ýs tan bul'da. Çün kü çok se vi yo rum. Bir çok ye re gi di yo rum, bir çok il çe yi ge zi yo rum. Ken dim de a ma tör bir fo toð raf çý yým. Fo toð raf çek mek ü ze re Þiþ ha ne, Top ha ne, E mi nö nü, Ka ra köy ve Ni þan ta þý'nda do la þa rak, bu ra lar da de ði þik ens tan te ler ya ka la ma yý se vi yo rum. Ýs tan bul bü tün i nanç la ra say gý gös te ri len bir þe hir. Bu nu ya kýn dan gö rüp, ya þa dý nýz mý? Bu ge le nek Ýs tan bul'da hâ lâ de vam e di yor. Ý nanç la ra say gý ge le ne ði. Biz de di nî a zýn lýk lar la çok ya kýn te mas ha lin de yiz. On lar dan bil di ði miz ka da rýy la bir ta kým so run la ra rað men bu ra da ki ha yat la rý na çok ö nem ve ri yor lar, de ðer ve ri yor lar. Ýs tan bul'u da çok se vi yor lar. Ta bi bu ra da ya þa mak ve de vam et mek is ti yor lar. Ra ma zan a yý yak la þý yor. Ra ma zan'da Ýs tan bul'da ne ler his se di yor su nuz? Ýs tan bul çok fark lý i nanç la rýn ve kül tür le rin bir a ra da ya þa dý ðý bir yer. Ben Ra za man a yýn da ve çok fark lý din le re men sup ay ný za man da di ni ni yo ðun ya þa mak is te yen in san la rýn da bu lun du ðu bir yer. Ra ma zan a yýn da Ra ma zan'ý di le ði gi bi ya þa mak is te yen in san la rýn ya þa dý ðý gi bi, ter sin de ken di ha yat la rý na fark lý pra tik ler le de vam e den in san la rýn da de vam e de bil di ði bir þe hir gö rü yo rum. Bu nun da de va mý ný ar zu e di yo rum. Çün kü her i ki ta raf da böy le ce bir a ra da ra hat ya þa dý ðý za man, as lýn da bu Ýs tan bul'un kül tür le rin ve din le rin bu luþ tu ðu bir yer ol ma mis yo nu nu de vam et ti re cek. Ýf tar la ra dâ vet a lý yor mu su nuz? Be ni de ya ban cý bir dip lo mat o la rak Ra ma zan a yýn da bir çok de fa if ta ra dâ vet e di yor lar. Ben müm kün ol du ðun ca hep si ne ka týl mak is ti yo rum. Çün kü, hem be nim i çin fark lý bir de ne yim, fark lý bir kül tü rel a lýþ ve riþ, hem de o ra da bir a ra ya gel di ðim Ýs tan bul lu lar la fark lý ko nu lar da da ko nu þup, pay la þým lar da bu lu nu yo rum. O yüz den o at mos fe ri se vi yo rum. Tür ki ye de ni lin ce ak lý ný za sem bol bir i sim o la rak kim ge li yor. Ben mi ma rî i le çok il gi li ol du ðum i çin, mi ma ri yi çok sev di ðim i çin Mi mar Si nan be nim ilk ak lý ma ge len o lu yor. Mi mar Si nan'ýn yap tý ðý Sul ta nah met Ca mi i'ni gez dim. Mi ma rî a çý dan çok gü zel ve et ki le yi ci bul dum. Türk in sa ný hak kýn da ne ler söy le mek is ter si niz? Ýs tan bul lu la rý ve ge nel o la rak Türk in sa ný ný çok a çýk ve çok mi sa fir per ver, çok ar ka daþ can lý sý o la rak bu lu yo rum. Po zi tif bir yak la þým la rý da var be nim ta ný dý ðým in san la rýn. Ge nel o la rak ha ya ta o lum lu yak la þým la rý da var. Genç nü fus çok po zi tif bir iv me ka zan dý rý yor top lum sal ha ya ta. Bu da çok ö nem li. Bak tý ðý nýz da genç nü fu sun e ði ti le rek, po tan si yel bir kal kýn ma ya kat ký da bu lu nan bir un sur ol ma sý lâ zým. Bu yön de ki ça lýþ ma lar de vam et ti ði sü re ce çok gü zel. Ýs tan bul'da bu lun ma yý da, Ýs tan bul lu lar la be ra ber ol ma yý da çok se vi yo rum.

12 Bi lin di ði gi bi a çýk öð re tim ku rum la rý - na bað lý A çýk Ýl köð re tim, Li se ve Mes le kî A çýk Öð re tim o kul la rý, MTSS (Eh li yet sý na vý di ye lim kes tir me den) ve gö rev de yük sel me sý nav la rýn da gö rev li sý nav bi na so rum lu su, sa lon baþ ka ný ve gö - zet men ler ek ders ü ze rin den üc ret a lý yor - du a ra sýn da gö re ve gö re de ði þen bu üc re tin az lý ðý prob lem di. Çün kü üc ret az o lun ca i þin kýy me ti de dü þü yor bir de ye - tiþ kin le re ya pý lan sý nav lar sý kýn tý lý ol du ðu i - çin sý nav gö rev li le ri de hak lý o la rak bit se de þu iþ git sek mo dun da ça lý þý yor lar dý. Ö zel lik le eh li yet sý nav la rýn da sý na va gi - ren a day lar da ki kop ya çek me, cep te le fo - nu na ge len SMS le kop ya gi bi o lay la ra da - ha et ki li ted bir al mak i çin es ki den pa ra ve - ril me yen em ni ye te bi le pa ra ve ril me ye baþ lan dý. Böy le ce a ra ma ya pan po lis ler de i þe cid dî a sýl ma ya baþ la dý. Ne ti ce de sý nav lar la il gi li sý kýn tý lar bir þe - kil de hal le di lir ken bu i þin a na di na mo su o - lan sa lon baþ ka ný ve gö zet men ler ih mal e - dil di bu za ma na ka dar ve ri len ko mik üc - ret ler le cen ge dâ vet e dil di. Ba kan lýk mer - kez teþ ki lâ tý ça lý þan la rýn dan ba kan lýk tem - sil ci si o la rak gö re ve gi den ler da hil il ler de ki þef, me mur, þu be mü dü rü, il çe ve il mü - dür le ri de sý nav gö rev pa ra sý ný hâ lâ a la ma - dý lar. Bu a ra da cen ge dâ vet e dil me ke li me - si ne ta kýl dýy sa nýz o nu da a çýk la ya lým kal - ma sýn â lem de bir ni han. Ge nel de a çýk li se ya da eh li yet sý nav la rý - na gi ren a day lar yaþ ça bü yük, o kul+sý nav kül tü rü nü az al mýþ ya da ka de rin fet va sýy la hiç o kul yü zü gör me miþ ki þi ler den o lu þur. Böy le o lun ca ki mi a day lar ku ral la ra uy mu - yor ve ken di le ri ne mü da hil o lan sa lon baþ - ka ný ve göz lem ci le ri teh dit e di le bi li yor lar - dý. Bu tür o lay lar sý nav sa lon la rýn da sýk ça ya þa nan vak a yý a di ye den dir. Ö zel lik le her ke sin bir bi ri ni ta ný dý ðý yer - ler de ki sý nav lar da gö rev li o lan öð ret men - ler ve i da re ci ler bu du rum da da ha çok sý - kýn tý ya þar lar. Se be bi ya rýn, bir gün çar þý pa zar da ta ný dý ðý bu in san lar la kar þý la þýn ca Ho cam ba na ni ye yar dým et me din? ya da Ni ye kop ya çek me me i zin ver me din? si - tem le riy le kar þý la þýr lar ba zen de bu si tem - den de faz la düþ man lýk la da. E vet du rum bun dan i ba ret ký sa ca, a ma Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na yö nel ti len hak sýz bir e leþ ti ri den de bah se de lim. Ba zen sý nav gö rev li le ri nin de di le ge tir di ði Ü ni ver si te sý nav la rýn da ki ti tiz lik ve cid di yet bu sý nav - lar da ni ye yok? so ru su. As lýn da ce va bý ný yu ka rý da ver dik. Ge nel de a çýk li se ya da eh li yet sý nav la rý na gi ren a day lar yaþ ça bü yük, o kul+sý nav kül - tü rü nü a la ma mýþ ya da az al mýþ ki þi ler den o luþ tu ðu i çin (bu nun dý þýn da prob lem siz sý - nav la ra gi rip çý kan % 80 lik kýs mý ten zih e de - riz) a lý þýk de ðil ve i þin man tý ðýn dan u zak. SBS de ya da ü ni ver si te de bu tip vak a la rýn faz la ol ma ma sý i se ge nel de bu sý na va gi ren in san la rýn o kul ha ya tý bo yun ca sý nav kül tü - rü nü al mýþ ol ma la rý dýr. Bu tip sý nav lar da de - di ði miz gi bi prob lem li o lan % 20 lik 10 luk bir ke sim çý kart týk la rý hu zur suz luk la di ðer sý na va gi ren a day la rýn ba þa rý sý na en gel ol - duk la rý gi bi sý nav sis te mi nin a da le ti ne de göl ge dü þür mek te dir ler. Fa kat bu nun çö züm yo lu bel li. Sý nav gö - rev li le ri ne ve ri le cek yük sek üc ret prob le mi çö ze cek tir. Ýþ da ha da faz la cid di ye a lý na cak, sý nav gö rev li le ri ka li te le ri ni art tý ra cak bir re - ka be te gi re rek ve ri le cek sý nav göz lem ra por - la rýn da dis ka li fi ye e dil mek is te me ye cek ler dir. Mil lî e ði tim sý nav la rýn da gö rev li per so ne - lin a la ca ðý üc ret le il gi li 666 sa yý lý ka nun dan son ra e þit i þe e þit üc ret de ni lin ce (as lýn da e - þit ün va na e þit üc ret de nil se da ha doð ruy du, çün kü iþ hac mi ne ba kýl say dý i sa bet o la cak tý) ÖK, MEB ve Ma li ye nin yap tý ðý or tak top - lan tý lar son ra sý MEB sý nav la rý nýn üc ret le rin - de de bir dü zelt me ya pý la ca ðý söy len di. Top lan tý son ra sý üc ret le rin e þit len di ri le - ce ði bel li o lun ca her kes me rak la ar tý þý bek le - di. O cak a yýn dan be ri sý nav üc ret le ri ni a la - ma yan bin ler ce, bel ki þu an on bin ler ce öð - ret men ve i da re ci var. Dü þü nün ay lar geç miþ bir ses, bir ne fes, bir týk yok. Ba kan lar ku ru lu ka ra rýy la o nay - la na cak de nil di son ra sýn da o nay lan dý ha be ri ge lin ce bek le bek le hiç bir ge liþ me ol ma dý. Bu se fer ni ye bek li yo ruz di ye sor du ðu muz - da e fen dim iç o nay dan ge çe cek de nil di. Ýç o nay MEB Müs te þa rý nýn o na yý ya ni. Müs te - þar bey dü zen le nen ye ni sý nav yö ner ge si ni in ce le yip ka rar ve re cek miþ. Ne ti ce de in ce le - me bit miþ ve bu haf ta Mil lî E ði tim Ba ka ný na im za la ma sý i çin tev di e dil miþ. Fa kat ne ol - duy sa ba kan be yin ma ka mý na arz e di len sý - nav yö ner ge si bir tür lü çýk ma dý. A ca ba ni ye? 5 ay dýr üc re ti ni a la ma yan sý nav gö rev li le ri a dý na ye ni sý nav üc ret le ri ne ka dar di ye sor - du ðu muz da net bir ce vap ve re mi yor kim se. Bel ki ba kan dan dö ne bi lir, bir dü zelt me ya - pý la bi lir di ye. Bir haf ta dýr i çer de o lan yö ner - ge çýk sa da mil let ev lâ du i ya li ne bir þey ler a - lýp gö tür se bor cu na har cý na ya týr sa. Bel ki ba kan be yin ge çim der di ol ma ya bi - lir, ha ni si zin i çin kü çük o lan bir þey baþ ka - la rý i çin bü yük bir so run o la bi lir, bu an - lam da bir em pa ti ye dâ vet e di yo rum müs - te þar be yi ve ba ka ný. Sý nav gö rev li le ri nin üc ret le riy le il gi li bu ka dar ge cik me nin af fe di lir ta ra fý yok tur. De re ye su ge le ne ka dar kur ba ða nýn gö zü pat lar mýþ. Ö zel lik le pro to kol ve eh li yet sý - nav la rýn da gö rev a lan ka mu ça lý þan la rý nýn gö zü çok tan pat la dý. Ýn san bir yol cu dur; ruh lar â le min den, an ne kar nýn - dan, ço cuk luk tan, genç lik ten, ih ti yar lýk tan, ka bir den, ha þir den ve sý rat tan ge çen bir yol cu lu ðu var dýr. (Be - di üz za man) Bu yol cu luk lar es na sýn da her men zil de ü ze ri ne dü þen gö rev ler ve va zi fe ler var dýr. Bun la rýn i çin de en ö nem li o lan dö nem genç lik dö ne mi dir. Genç lik dö ne mi bu luð i le baþ la yan ve ki þi nin i ra de si ve ak lý i le ha re ket et me si ge re ken dö nem dir. Bu dö nem (14 40) ya þý a ra sýn da bu lun du ðu dö nem dir. Bu dö nem i çin - de de en ö nem li dö ne mi yaþ a ra sý dýr ki ge nel lik le Genç lik de nin ce bu dö nem ak la gel mek te dir. Bu dö nem ay rý ca in sa nýn E ði tim ve Öð re tim dö ne mi sa yý lýr. Ýn san ha - ya ta an cak 20 ya þýn dan son ra a tý lýr. Bu se bep le 1-6 yaþ a ra sý A i le E ði ti mi 6-14 yaþ Te mel E ði tim ve yaþ a ra sý da Ha ya ta Ha zýr lýk dö ne mi o la rak ka bul e dil me li dir. E ði tim de Te mel E ði tim Ah lâk ve Din E ði ti mi ve A - ka de mik ve Mes lek E ði ti mi ol mak ü zere ü çe ay rý lýr. Te mel e ði tim de Te mel Bil gi le re ya ni her ke sin mut la ka öð ren me si ge re ken o ku ma-yaz ma, ha yat bil gi si, ma te ma tik bil gi si ve din bil gi si gi bi te mel bil gi ler ve ri lir. Ha ya ta ha zýr lýk dö ne - min de i se "Te mel E ði tim ü ze ri ne bi na e di len ve ih ti sa sa yö - ne lik Pra tik E ði ti mi de i çi ne a lan e ði tim ve ri lir. Bu da A ka - de mik E ði tim i le Mes lek E ði ti mi ol mak ü ze re i ki ye ay rý lýr. A ka de mik E ði tim a lan lar a ka de mik yük sek o kul la ra, mes lek e ði ti mi a lan lar da Mes lek ük sek O kul la rý na yön len di ri le rek ih ti sas e ði ti mi a lýr lar. Böy le ce ha ya ta do na ným lý o la rak a týl - ma la rý ve iþ sa hi bi ol ma la rý sað la nýr. Bun lar la be ra ber Ha yat ol cu lu ðu nda sa de ce dün ya ha ya tý yok tur, Ka bir Ha ya tý ve a ka bin de de vam e de ce - ði A hi ret Ha ya tý da var dýr. Dün ya i le be ra - ber a hi ret ha ya tý i çin de ha zýr lýk ge re kir ki her i ki si de bir bü tün lük arz e der ve bi ri bi - rin den ay rýl maz. Bi ri ih mal e di le rek di ðe ri ya - pý lýr sa bü yük bir ek sik lik ve nok san lýk sað la nýr. Pey gam be ri miz (asm) Hiç öl me ye cek miþ gi bi dün ya ya, ya rýn ö le cek miþ gi bi a hi ret i çin ça lý þý - nýz bu yu ra rak her i ki dün ya nýn be ra ber yü rü - tül me si ni is te miþ tir ki doð ru o lan bu dur. Ge çi ci dün ya ha ya tý i çin din fe da o lun maz. Kal dý ki Pey gam be ri miz (asm) A hi ret i çin ça lý - þa na Al lah dün ya yý ve rir; a ma dün ya i çin ça lý þa na Al lah a hi re ti ver mez bu yu ra rak a hi ret ha ya tý ný ka zan ma yý e sas a la nýn dün ya sý nýn da mü kem mel o la ca ðý ný i fa de et miþ ler dir. Her i ki ha ya týn ka za nýl ma sý ge rek ki þi sel ve ge rek se top lum sal o la rak genç li ðin e ði ti mi ve i yi is tih da mý na bað lý dýr. Ger çek ler gü ne þe ben zer üf le mek le sön dü rü le - me di ði gi bi ço ðu muz göz le ri mi zi bo zar di ye o na bak - mak ve gör mek is te me yiz. 1. HALÝMÝZ VE AHVALÝMÝZ: Ö mer Hay yam Bir el de ka deh, bir el de Kur ân / Bir he lâl - dir i þi miz bir ha ram. / Þu ya rým ya ma lak dün ya da, / Ne tam kâ fi riz, ne tam Müs lü man der ken tam da za ma ný mý zý ta - rif et miþ tir. Ab dul lah b. Me sut (ra) Biz Re su lul lah (asm) za ma nýn da Kur ân-ý Ke ri mi ha ya tý mý za uy gu la mak i çin o kur duk. O ku - du ðu mu zu ve öð ren di ði mi zi a mel ha li ne ge ti rir, son ra di ðer â yet le ri öð ren me ye baþ lar dýk de mek te dir. Ni te kim ci han pa di þa hý a vuz Sul tan Se lim Pa di þah-ý â lem ol mak bir ku ru gav ga i miþ // Kur â n'a ta le be ol mak cüm le den ev lâ i miþ! di - ye Kur â n'a ta le be ol ma nýn ö ne mi ni be lirt miþ tir. Kur ân-ý Ke ri mi de a mel et mek i çin o ku ma mýz ge re kir. Çün kü hiç bir pa di þah sa de ce o kun sun di ye fer man ya - yýn la maz. Fer ma nýn a ma cý uy gu la ma dýr. Pey gam be ri miz (a.s.m.) Ni ce Kur ân o ku yan lar var ki Kur ân on la ra lâ net e der bu yur mak ta dýr. Meh met  kif Ersoy Os man lý nýn yý ký lý þý ný sa de ce o ku ma - ya ö nem ve rip a me le ö nem ver me di ði miz den kay nak lan dý - ðý ný þu mýs ra la rý i le di le ge tir miþ tir: a a çar Nazm-ý Ce li lin ba ka rýz yap ra ðý na. / a hut üf ler ge çe riz bir ö lü nün top ra ðý - na. / Ýn me miþ tir he le Kur ân bu nu hak kýy la bi lin. / Ne me - zar lýk ta o kun mak, ne de fal bak mak i çin 2. KURTULUÞ ÇAREMÝZ: Kur ân-ý Ke ri m'i ya þa nan bir ki tap ha lin de ge tir mek genç - le ri mi zin e ði ti mi i le müm kün dür. Bu gü nün kü çü ðü ya rý nýn bü yü ðü dür. E ði tim dö ne mi de 6-20 ya þý a ra sý dýr. Pey gam be - ri miz (asm) Si ze ha yýr lý genç le ri tav si ye e de rim. Çün kü on - la rýn kal bi da ha in ce dir. Al lah be ni doð ru luk la ve mü sa ma - hay la gön der di. Ba na genç ler ya naþ tý, ih ti yar lar ba na mu ha - le fet et ti bu yur du lar. Son ra Pey gam be ri miz (asm) Ý man e - den le rin kalp le ri nin Al lah ýn zik ri i le haþ yet i çin de kal ma sý ve Al lah tan kor ka rak Al lah a yö nel me si za ma ný gel me di mi? Ken di le ri ne ön ce den ki tap ve ri len ler gi bi u zun za ma nýn geç me si ve yaþ la rý nýn i ler le miþ ol ma sý on la rýn kalp le ri ni ka tý - laþ týr ma sýn. Ço ðu fa sýk lar gi bi hak ka ve ha ki ka te kar þý kalp le - ri niz ka tý laþ ma sýn (Ha did, 57: 16) â ye ti ni o ku du lar. Ýlk Müs lü man o lan genç Hz. A li (ra) 10 ya þýn day - dý. Pey gam be ri mi z (asm) Ben sa - na yar dým cý o lu - rum de di ði za man 12 ya þýn day dý. Pey - gam be ri miz (asm) o na il min den do la yý A li il min ka pý sý dýr ve ce sa re tin den do la yý da Al lah ýn as la ný dýr de miþ ti. Zü be yir b. A vvam (ra) Müs lü man ol du ðu za man 15 ya - þýn day dý. 17 ya þýn da e li ne ký lý cý al ýp ge ce so ka ða fýr la mýþ tý. Pey gam be ri miz (asm) o na Zü be yir be nim ha va rim dir de miþ ti. Tal ha b. U bey du llah (ra) 15 ya þýn da Müs lü man ol muþ - tu ve Pey gam be ri miz (asm) o na da Tal ha ve Zü be yir cen - net te be nim kom þu la rým dýr bu yur muþ lar dýr. E bu U bey de b. Cer rah (ra) 17 ya þýn da Müs lü man ol - muþ ve Bu üm me tin e mi ni E bu U bey de b. Cer rah týr il ti - fa tý na maz har ol muþ tu. Da ha son ra E bu U bey de b. Cer - rah (ra) Su ri ye, I rak ve Ý ran fa ti hi o la cak týr. Sa d b. E bi Vak kas (ra) 19 ya þýn da Müs lü man ol du. Tam bir Ýs lâm fe da i si i di. U hut Sa va þýn da Pey gam be ri mi zi (asm) ko ru muþ ve her ok a tý þýn da bir müþ ri ði yok et miþ Pey gam be ri mi zin (asm) A nam-ba bam sa na fe da ol sun at ya Sa d! di ye il ti fa tý na maz har ol muþ tur. Sa id b. Zeyd (ra) 19 ya þýn da Müs lü man ol muþ ve bü tün öm rü nü Ýs lâm yo lun da fe da et miþ ha ný mý i le ilk hic re te çý - kan da o ol muþ tur. Bun la rýn ta ma mý da Pey gam be ri mi zin (asm) Cen net le müj de le di ði A þe re-i Mü be þe re de ni len on ki þi den sa yýl mýþ lar dýr. Er kam b. E bi l-er kam (ra) 17 ya þýn da Müs lü man ol muþ ve Mek ke ke na rýn da ki av lu lu e vi ni Pey gam be ri mi ze (asm) tahsis et miþ ve ilk Med re se þek li ne ge tir miþ tir. Hz. Ö - mer (ra) ve da ha ni ce mü min ler bu ev de hi da ye te er miþ - ler dir. (Ýbn-i Hi þam, Si re, 1:270) Mus ab. B. U meyr (ra) genç ya þýn da mu al lim o la rak Me di - ne ye gön de ril miþ ve bir se ne de Müs lü man la rýn sa yý sý ný 180 e çý kar mýþ ve Pey gam be ri mi zin (asm) Me di ne de hi ma ye gör - me si ne se bep ol muþ tur. Me di ne i le ri ge len le rin den U se yid b. Hu dayr ve Sa d b. Mu az (ra) gi bi i le ri ge len le rin Müs lü man ol ma sý ný sað la mýþ týr. (Bu ha ri, Me nâ ký bu l-en sar, 46) Ca fer b. E bi Ta lib (ra) 25 ya þýn da Ha beþ Hic ret ka fi le - si nin baþ kan lý ðý ný yap mýþ ve Ha beþ Ne ca þi si hu zu run da Mek ke müþ rik le ri i le tar tý þa rak Ne ca þi nin Müs lü man ol ma sý ný sað la mýþ týr. E nes b. Mâ lik (ra) genç ya þýn da Pey gam be ri mi zin (asm) hiz me ti ne gir miþ ve on se ne Pey gam be ri mi ze (asm) hiz met et miþ tir. Pey gam be ri miz (asm) o na da öm rü nün u zun mal ve ev lâ dý nýn ço ðal ma sý i çin du â et miþ tir. Bu duâ nýn be re ke - ti i le 107 ya þý na ka dar ya þa mýþ, 100 ev lât ve to ru nu nu biz zat ken di e liy le ce na ze si ni def net miþ tir. Mal ve ser vet çe de bu - lun du ðu bel de de on dan zen gi ni ol ma mýþ týr. Zeyd b. Sa bit (ra) Pey gam be ri mi zin (asm) a zat lý kö le si i di. Kur â n'ýn ha fý zý o lup da ha son ra Kur ân-ý Ke ri min top la nýp ki tap ha li ne gel me sin de He yet Baþ ka ný o la rak gö rev yap mýþ týr. Ü sa me b. Zeyd (ra) Pey gam be ri miz (asm) o nu 19 ya - þýn da or du ya ko mu tan ta yin et miþ ve Bi zan s ü ze ri ne gön der miþ, em ri ne Hz. Ö mer (ra) ve Ha lid b. Ve lid (ra) gi bi ku man dan la rý ver miþ tir. Pey gam be ri miz (asm) sa vaþ lar da sa ha be le ri ne aþ - lý la rý öl dü rün, a ma genç le re mü sa ma ha gös te rin ve öl dür me yin! fer man et miþ tir. (Müs ned-i Ah med, 5:13) Se mü re b. Cün düp (ra) bu ha di sin ma na sý ný ba ba sýn dan so rar. Ba ba sý Cün düp (ra) da Genç le rin kalp le ri Ýs lâ m'a da ha ya kýn o lup fýt rat la rý hak ký ka - bul ve tes lim de yaþ lý lar dan da ha ra kik tir ce va bý ný al mýþ týr. Ni te kim Pey gam be ri miz (asm) Her ço - cuk Ýs lâm fýt ra tý ü ze re do ðar; an cak an ne si-ba ba sý o nu a hu di ve Hý ris ti yan ve Put pe rest ya par (Tir mi zi, Ka der, 5) bu yur muþ lar dýr. Genç ken i man ve i lim to hu mu at mak ge re kir ki yaþ la nýn ca di bin de göl ge le ne cek bir a ða cý mýz ol - sun. Genç yaþ ta Müs lü man o lup, i lim le kal bi ni ve a mel le be de ni ni a lýþ týr ma yan lar yaþ la nýn ca i ba de te ve ahi re te da ha zor yön len di ri lir ler. Çok zor la nýr lar. 3. GENÇLÝÐÝN DEÐERÝNÝ BÝLMEK VE DEÐERLENDÝRMEK: Pey gam be ri miz (asm) Ýh ti yar lan ma dan ön ce genç li - ðin de ðe ri ni bi lin! bu yur muþ lar dýr. Hz. A li (ra) da Genç le ri ken di za ma ný mý za gö re de ðil, on la rýn ya þa ya - ca ðý za ma na gö re e ðit mek ge rek ti ði ne dik ka ti mi zi çe - ker. Kâ i nat ta ve dün ya da da i ma ge liþ me mey li var dýr. Her þey te rak ki ve te kâ mül de dir. Ço cuk la rý mý zý ken di za man la rý mý za gö re e ðit me ye ça lý þýr sak bu du rum da Ku þak ça týþ ma sý o lur ve biz genç ler le an la þa ma yýz. Genç le re her þey den ön ce Ý man Der si ver mek ge re - kir. Ni te kim Pey gam be ri miz (asm) ken di sin den Kur ân öð ren mek i çin ge len genç le re Ön ce Ý man Der si ver - miþ, son ra bu i ma na da ya nan Ý lim ve Ý ba de ti öð ret miþ tir. Genç le rin de, i lim le ri ve i ba det le ri art týk ça i man la rý art - mýþ, i man la rý art týk ça ah lâk la rý ve i ba det le ri da ha da ar - ta rak de vam et miþ ve her â yet o kun duk ça i man la rý in ki - þaf et miþ tir. On lar da bu nu i ti raf et miþ ler dir. Pey gam be ri miz (asm) Ký ya met gü nü hiç bir göl ge nin bu - lun ma dý ðý za man Arþ ýn göl ge sin de bu lu na cak o lan ye di sý ný fý sa yar ken bi ri nin de Al lah a i ba det e de rek bü yü yen genç ol du - ðu nu be lirt miþ tir. (Bu ha ri, Ze kât, 16; Müs lim, Ze kât, 91) EÐÝTÝM 12 na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði ön. Krl. Bþk. (www.demokrategitimciler.org) Bin se ne bo yun ca Ýs lâ mi yet in bay rak ta rý o la rak bü tün dün - ya ya hak, a da let, ah lâk, ma ne - vi yat ve in san lýk der si ve ren, ön der o - lan þan lý ec da dý mý zý ye tiþ ti ren sis tem, Ýs lâ mî e ði tim sis te mi dir. Bu e ði tim sis te mi ay ný za man da, bü tün i lim dal - la rýn da, as ker lik, dev let i da re si ve bir çok a lan da dün ya ya ý þýk tu tan de ðer li þah si yet ler ye tiþ tir miþ tir. Ne za man ki bu sis tem den u zak laþ - tý rýl dýk, baþ ta e ði tim o la rak bü tün mil lî ve ma ne vî de ðer le ri miz de yoz laþ ma baþ la mýþ týr. Git gi de öy le bir ha le gel di ki, Din, ah lâk, na mus, hay si yet, a yýp, gü nah, sev gi, say gý vesa ir ul vî de ðer mef hum la rý ne re dey se kay bo la cak bir du ru ma gel miþ tir. Bu na pa ra lel o la rak di sip li nin de kay bol ma ya yüz tut tu ðu bir za man da, bu ul vî de ðer le ri mi zi sa - vu nan öð ret men ve öð ren ci ler de yal - nýz bý ra ký lý yor, hat ta Sa na ne, doð ru - yu sa vu na cak sen mi kal dýn? de ni le - rek a de ta suç lan mak ta dýr. O kul dý þýn - da, top lum da da du rum ay ný þe kil de sey re di yor. O nun i çin dir ki, top lu mu - muz de vam lý mil lî ve ma ne vî de ðer le - rin den u zak laþ mak ta, ne sil ler a ra sý ça - týþ ma lar ek sik ol ma mak ta dýr. Ön ce ki ne sil, genç ku þa ða ye ni yet me ler di - ye rek on la rý ya dýr gar ken; genç ku þak da ön ce ki ne si le es ki ka fa de mek su - re tiy le a ra da bir u çu ru ma yol aç mak - ta dýr. Bu kor kunç gi di þa týn ye gâ ne se - be bi e ði tim de ki yoz laþ ma dýr. Pe ki, mem le ket bu fe ci du ru ma bir den mi gel di? Þüp he siz ki, ha yýr. Mem le ket bu du ru ma bi ri le ri nin gay - re ti ve za man la sis tem li ça lýþ ma la rý so nu cu ge ti ril miþ tir. Ev ve la, din den, ma ne vi yat tan ve bun la rý çað rýþ tý ra cak bü tün sim ge ler den a rýn dý rýl mýþ bir e - ði tim sis te mi ku rul du. Bu halk a ra sýn - da La dî nî (din siz) e ði tim ve ya Bes - me le siz eði tim þek lin de i fa de e di li - yor du. O nun i çin dir ki, pek çok kim - se ço cu ðu nu ö zel lik le kýz la rý ný o - ku la gön der mek is te mi yor du. Çý ka rý - lan 222 sa yý lý E ði tim ve Öð re tim Ka - nu nu yla 5 yýl lýk il ko kul tah si li mec bur e dil miþ ti. Ço cu ðu nu o ku la gön der - me yen ve li ler hak kýn da, bu ka nun la a - ðýr pa ra ve a ðýr hap se ka dar çe þit li ce - za lar ge ti ril miþ tir. Bu na rað men bir çok va tan daþ ço cu ðu nu o ku la gön - der me mek te ýs rar et ti den son - ra, De mok rat Par ti ik ti da rý e ði tim ve öð re tim a la nýn da ba zý i yi leþ tir me gay - re tin de bu lun muþ, ilk ve or ta de re ce li o kul la ra Din ve ah lâk der si koy muþ - tur. Fa kat halk te mel de bu sis te mi yi - ne de bir tür lü haz me de me di ðin den, 5 yýl lýk mec bu rî e ði tim ve öð re tim tam o la rak yer le þe me miþ tir. E ÐÝ TÝM DA HA DA OZ LAÞ TI RI LI OR 27 Ma yýs 1960 ta bir dar bey le, De - mok rat Par ti ik ti dar dan u zak laþ tý rýl - mýþ, bir ký sým zor ba ik ti da rý e le ge çir - miþ ti. Do la yý sýy la, De mok rat hü kü - me tin imar, sað lýk, e ko no mi, eði tim vesa ir bü tün a lan lar da tak dir e di len ve ül ke mi zi bü yük öl çü de kal kýn dý rýp i - ler le me si ni sað la yan çok ö nem li ça lýþ - ma la rý bal ta lan mýþ týr. Bu yet mi yor - muþ gi bi, bü yük bir ço ðun luk la hal kýn gü ven ve sev gi si ni ka zan mýþ o lan De - mok rat hü kü me ti a la bil di ði ne kö tü - len me ye, dar be ci ler i se va tan kur ta ran kah ra man o la rak ta ný týl ma ya ça lý þý lý - yor du. Üs te lik dar be nin ya pýl dý ðý 27 Ma yýs gü nü Hür ri yet ve A na ya sa Bay ra mý o la rak i lân e dil di (!) Ör fi Ý da - re (sý kýyö ne tim) i le dev let te rö rü es ti - ri le rek va tan daþ sin di ril miþ tir. De - mok rat la rý sa vun mak, dar be ve dar be - ci le rin a ley hin de bu lun mak suç sa yýl - mýþ týr. (Hal bu ki bu ha re ket, ya ni dar - be, gö rü nüþ te Ha ki mi yet, bi lâ kay dü - þart (ka yýt sýz ve þart sýz) mil le tin dir il - ke si ni te mel o la rak be nim se miþ bir ül - ke de ya pýl mýþ tý.) Ta rih der si ki tap la - rýn da ki ba zý bö lüm ler de ðiþ ti ri le rek dar be ve dar be ci ler a le nen ö vü lü yor, De mok rat ik ti da rý yer den ye re vu ru - lu yor du. Öy le ki, gö zü dön müþ dar be - ci ler ve on la rýn hem pa la rý, De mok rat hü kü me ti hak kýn da hal ka çok zul met - ti ði, ü ni ver si te ta le be le ri ni kýy ma ma - ki na la rýn da doð rat tý ðý, ha zi ne yi soy - du ðu (Hal bu ki Ha zi ne yi so yan lar da dar be ci le rin ken di le ri i di) ve bu nun gi bi a sýl sýz söy len ti le ri ya ya rak bir çok if ti ra lar da bu lun muþ lar dýr! En so nun - da as sý a da da, Or ta Ça ðýn En gi zis - yon Mah ke me le ri ne taþ çý kart tý ran uy dur ma bir mah ke me i le bu ül ke ye bü yük hiz met ler de bu lu nan ve hal kýn bü yük sev gi si ni ka za nan Baþ ba kan Ad nan Men de res ve i ki de ðer li ba ka ný hun har dar be ci ler ta ra fýn dan i dam e - dil miþ ler dir. Böy le ce ta ri he bir ka ra le - ke da ha vu rul muþ tur! Bu dö nem de 222 sa yý lý E ði tim ve Öð re tim Ka nu nu na ge çi ci bir mad de ek le ne rek, or ta o kul me zun la rý 45 gün lük Mu vak kat Öð ret men lik Kur - su ndan ge çi ri lip, öð ret men o la rak ta - yin e dil miþ ler dir. Böy le ce öð ret men a çý ðý ka pa týl mak is ten miþ tir. i ne bu dö nem de e ði tim de ye ni sis tem a ra yýþ la rý na gi dil di. A me ri ka da e ði tim sa ha sýn da ba þa rý lý ça lýþ ma la rý o lan meþ hur e ði tim ci John De wey, Tür ki ye ye dâ vet e dil di. Bü yük mas - raf lar ya pý la rak, ken di sin den ül ke miz i çin ye ni bir e ði tim pro je si ha zýr la ma sý is ten miþ tir. John De wey i se u zun za - man a raþ týr ma ve in ce le me ler de bu - lu na rak, dü þün ce ve ka na at le ri ni a çýk - la yan bir ra por ha zýr la dý. Ra po run da ö zet le: Tür ki ye de ya þa yan top lum la - rýn, A me ri ka top lum la rý na ben ze me - di ði ni, do la yý sýy la o ra da ge liþ ti ri len e - ði tim tar zý nýn Tür ki ye ye uy ma ya ca - ðý ný be lir te rek; Tür ki ye nin çok zen gin bir kül tür ve me de ni yet ta ri hi ol du ðu i çin e ði ti mi nin de kül tü rel ya pý sý ve öz de ðer le ri ne uy gun ol ma sý nýn i sa bet li o la ca ðý ný tav si ye et miþ tir. Fa kat, o - nun bek len me dik bu tav si ye si, la ik li ði din siz lik þek lin de yo rum la yan res mî i - de o lo ji nin i þi ne gel me miþ ti ve ra por sü men al tý e di le rek, o gün bu gün bir da ha gün de me ge ti ril me miþ tir. (Za - ten res mî i de o lo ji bu ko nu da sa mi mî ol say dý, neþ ret ti ði 6000 say fa lýk e ser - le riy le bü tün dün ya ya i lim ve e ði tim yö nün de ý þýk tu tan ve e ser le ri bü yük tak dir top la yýp, bu gü ne ka dar 50 do - la yýn da dün ya dil le ri ne çev ri len, ay ný za man da ken di ül ke miz de ye tiþ miþ o - lan, za ma ný mý zýn en bü yük â li mi Be - di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le riy le yýl lar ca mü ca de le e der miy di?) 1970 li yýl la ra ge lin ce, sö mür ge ci dýþ güç ler ve on la rýn i çi miz de ki iþ bir lik çi si va tan ha i ni hem pa la rý, ül ke miz de kor - kunç bir sað sol ça týþ ma sý çý kar mýþ - lar dýr. A de ta bir iç sa va þý an dý ran bu ça týþ ma lar da bin ler ce genç bir bi ri ni öl dür müþ tür! Te rör o lay la rý na ka tý lan ve çe þit li suç iþ le yen yak la þýk 30 bin - mah kûm, 1974 te çý ka rý lan Af Ka nu - nu yla tah li ye e dil miþ tir. (Bu ka nu nu çý ka ran, Bü lent E ce vit in ba þýn da bu - lun du ðu o za man ki Cum hu ri yet Halk Par ti si A zýn lýk Hü kü me ti i di.) Bun la - rýn da bin ler ce si öð ret men o la rak çe - þit li o kul la ra yer leþ ti ril miþ tir. Bu a nar - þist ler de bu lun duk la rý o kul ve çev re le - rin de ko mü nizm pro pa gan da sý ya pa - rak hep o lay çý kar mýþ lar dýr. Do la yý sýy - la ça týþ ma lar da ha da hýz la na rak yýl lar - ca de vam et ti. Bu ka os or ta mýn da e ði - tim ve öð re tim bü tün e ði tim ka de - me le rin de he men he men sý fýr lan dý. Bu sý ra da or du üst ka de me si hü kü me - te baþ kal dýr mýþ, dar be yap ma yý plan - la dýk la rý i çin (O za man ki Ge nel Kur - may Baþ ka ný Ke nan Ev ren, þu an da dar be su çun dan yar gý lan mak ta dýr) e - mir le re i ta at et me yip, dar be or ta mý i - yi ce ol gun laþ sýn di ye kan lý o lay la ra u - zun za man se yir ci kal mýþ lar dýr. (Kor - ge ne ral Bed ret tin De mi rel in o ta rih - ler de ki ba sýn a çýk la ma la rýn dan) Her - kes kor ku i çin de o lup, can gü ven li ði kal ma mýþ tý! O nun i çin dir ki 12 Ey lül 1980 dar be si ni baþ lan gýç ta hal kýn bü - yük bir kýs mý can gü ven li ði ne ka vuþ - tu ðu i çin se vinç le kar þý la dý. A ma, en bü yük bir si ya sî suç o lan bu ha re ke tin e ko no mi, sos yal, si ya sal ve hu su suy la da e ði tim a la nýn da ül ke mi zi bü yük öl - çü de za ra ra sok tu ðu nu ve çok ge ri let - ti ði ni za man la an la ya cak tý! Bu gün ge li nen nok ta: Fut bol ma çý yü zün den or ta lý ðý sa - vaþ a la ný na dön dü ren bir va tan daþ ti - pi nin ye tiþ me si; ük sek Öð re ti me Ge çiþ Sý na výn - da yak la þýk 51 bin a da yýn sý fýr (boþ) al ma sý; Dü ne ka dar e ði tim ve i lim sa ha - sýn da dün ya da ba þý çe ken Ýs tan bul Med re se le ri ne kar þý, bu gün ba zý Av - ru pa ül ke le rin de denk li ði ka bul e dil - me yen Ýs tan bul Ü ni ver si te si ve di ðer bir çok ü ni ver si te ler i le bu na ben zer ta lih siz ge liþ me ler.. ES KÝ Ý U NUT, E NÝ O LU TUT ; slo ga nýy la u zun yýl lar hal ký mý - zý u yu tup, u çu ru ma a tan la rýn ku lak la - rý çýn la sýn!.. ÝBRAHÝM DEMÝRKAN Eðitimci-yazar Sý nav üc ret le ri ne den ö den mi yor? Eðitimin katledilmesi! GENÇ LÝK NÝ ME TÝ VE ÝS L MIN GENÇ LE RE VER DÝ ÐÝ Ö NEM

13 AÝLE - SAÐLIK 13 A i le ge le nek sel de ðer ler le yoð rul ma lý A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Müs te þa rý Ke nan Boz ge yik, A i le yi ko ru mak biz le rin ü ze ri - ne dü þen en ö nem li fonk si yon lar dan bi ri si dir de di. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Kay se ri Va li li ði, Kay se ri Bü yük - þe hir Be le di ye si ve Er ci yes Ü ni ver si te si nin iþ bir li ðiy le Sa ban cý Kül tür Si te si nde dü zen le nen U lu sal A i le Sem poz yu mu nun a çý lý þýn da ko nu þan Boz ge yik, ba kan lýk o la rak a i le ko nu sun da ko ru - yu cu ve ön le yi ci ted bir ler al dýk la rý ný i fa de et ti. A i le Sos yal Des tek Prog ra mý nýn ha zýr lan dý ðý ný be lir ten Boz ge yik, prog ra mýn Ka ra bük ve Ký rýk - ka le de pi lot o la rak uy gu la ma ya baþ lan dý ðý ný söy - le di. Pro je nin ül ke ge ne lin de yay gýn laþ tý rý la ca ðý ný kay de den Boz ge yik, þöy le ko nuþ tu: A i le yi ko ru - mak biz le rin ü ze ri ne dü þen en ö nem li fonk si - yon lar dan bi ri si dir. Bu prog ram da a i le ler ta ra na - rak han gi sos yal des te ðe ih ti ya cý ol du ðu tes bit e - di le cek. Sos yal hiz met ve sos yal yar dým ih ti ya cý o lan a i le le re ba kan lýk ça des tek ve ri le cek. BA TI DA A Ý LE SO RUN LA RI DE VAM E DÝ OR Sem poz yu ma ev sa hip li ði ya pan Er ci yes Ü ni ver si - te si (E RÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Fah ret tin Ke leþ te mur da top lu mun ö nem li mü es se se le rin den a i le nin ge le - nek sel de ðer ler le yoð rul ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. A i le kav ra mý nýn yýl lar dýr tar tý þý lan bir ko nu ol du ðu - nu be lir ten Ke leþ te mur, 200 se ne dir sa nat ve kül - tür un sur la rý ný o luþ tu ra ma dýk. Ba tý i se son yüz yýl - lar da i ler le di. An cak a i le so ru nu de vam e di yor. Ba - tý da en fe rah ül ke ler a i le so ru nu ya þý yor. Bu mü es - se se kay bol du, tedbir ler al ma ya baþ la dý lar. Top lu - mu mu zun en i yi mü es se se le rin den o lan a i le yi ken di me de ni yet de ðer le ri mi zin ü ze ri ne o tur tup sür dür - me miz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Kay se ri / a a Bilecik te hayýrlý bir baþlangýç HANIMLAR HÝZMET MERKEZÝNÝN AÇILIÞINI GAZETEMÝZ AZARI ASEMÝN GÜLEÇÜZ APTI. HAVVA KONUR'UN OKUDUÐU KUR'ÂN TÝLÂVETÝNÝN ARDINDAN DUÂLAR EDÝLDÝ. MERKEZÝN, HAIRLI HÝZMETLERE VESÝLE OLMASI TEMENNÝSÝNDE BULUNULDU. SERPÝL ÇÝNTÝMUR BÝLECÝK ENÝ ASA BÝ LE CÝK e ni As ya ha ným o ku yu cu la rý, ilk ba - yan ders ha ne si ni kü çük bir me ra sim le hiz me - te aç tý. Hiz met mer ke zi nin a çý lý þý ný ga ze te miz ya zar la rýn dan a se min Gü leç yüz yap tý. Hav va Ko nur un o ku du ðu Kur ân ti lâ ve ti nin ar dýn - dan du â lar e dil di. Ders ha ne nin ha yýr lý hiz met - le re ve si le ol ma sý te men ni sin de bu lu nul du. Ders ha ne nin a çý lý þý na Es ki þe hir ve Bo zü - yük ten ge len dâ vet li ler ka týl dý. A çý lýþ tan son ra a se min Gü leç yüz, Ri sâ le-i Nur o ku ma nýn ö - ne mi ve ih lâ sa da ir bir se mi ner ver di. Ý çin de bu lun du ðu muz as rýn deh þe tin den kur tul mak i çin bir i ki da ki ka ol sun Ri sâ le-i Nur o ku ma - nýn çok ö nem li ol du ðu na de ði nen Gü leç yüz, Na sýl ki in san lar a ra la rýn da, þu ra da þu çok u - cuz muþ, fa lan ca ma ða za ya þu gel miþ gi bi þey - ler den, bir bir le ri ni ha ber dar e der ler. Biz de Ri sâ le-i Nur lar dan o ku du ðu muz, il gi mi zi çe - ken ko nu la rý et ra fý mýz da ki ki þi le re ak tar ma lý - yýz, in san la rýn dik ka ti ni Ri sâ le-i Nur a çek me - li yiz. Çan ta mýz da mut la ka nur lar dan, bir ki tap bu lun dur ma lý, dol muþ ta, tren de, fa tu ra kuy - ru ðun da bek ler ken, ne re de o lur sak o la lým nur la rý o ku ma lý yýz de di. A hir za man da da la let eh li nin, bir çok ma - ter yal kul la na rak yap týk la rý hü cu ma kar þý Ri - sâ le-i Nur la rýn bir si per ol du ðu nu vur gu la yan Gü leç yüz, ehl-i mü mi nin yap týk la rý Kur ân hiz me ti ne Ri sâ le-i Nur la rýn bir yar dým ol du - istanbul-þirinevler'de, ihtiyaç sahibi öðrenciler yararýna tertiplenen kermes gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular tarafýndan hayýr duasýyla açýldý. Þirinevler'de öðrenciler yararýna kermes ÝHTÝAÇ SAHÝBÝ öð ren ci ler ya ra rý na dü zen le nen ker me sin a çý lý þý dün ya - pýl dý. Gazetemiz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar ta ra fýn dan ger - çek leþ ti ril en açýlýþa, e ni As ya Med - ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý da ka týl dý. Þi ri nev ler Ha ným lar Ko mis yo nu ta - ra fýn dan or ga ni ze e di len ker mes te el - de e di len ge li rin ih ti yaç sa hi bi öð ren - ci le re har ca na ca ðý be lir til di. asemin Güleçyüz, Risâle-i Nur okumanýn önemi ve ihlâsa dair bir seminer verdi. ðu na dik kat çek ti. Ýh lâ sýn ö ne mi ne de de ði - nen Gü leç yüz, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Hiç bir ri sâ le nin ba þýn da lâ a kal 15 gün de bir o kun ma lý dýr no tu ko nul ma mýþ, de mek ki ih - lâ sý ka zan mak, çok ö nem li ol du ðu ka dar, o nu mu ha fa za et mek de ö nem li dir. A me li sa lih; e - mir da i re sin de ha re ket ve hay rat ka zan mak - týr. Her za man, þer rin def e dil me si, fay da lý þey le ri cel be, üs tün gel mek te dir. Bu za man, a - hir za man ve bu za ma nýn ö zel li ði, tah ri bat, se fa het ve nef sin ca zi be si ni çe ken çok þey le - rin ol ma sý. Ýþ te böy le bir za man da, gü nah la rý A çý lý þý ger çek leþ ti ren Kut lu lar "Ker me sin ha yýr lý ve be re ket li geç - me si ni te men ni e di yo rum. Bu ker - mes te haným lar ta ra fýn dan ya pý lan el iþ le ri i le ha yýr se ver va tan daþ la rý - mý zýn ge tir di ði eþ ya lar mev cut. Gö - rü lü yor ki her kes gön lün den kop tu - ðun ca, e lin den gel di ðin ce kat ký da bu lun muþ. a pý lan ker mes hiz met da i re sin de ve öð ren ci ler ya ra rý na kul la nýlaca ðý i çin her ke sin kararýnca terk et mek, ya ni bel ki bi ri nin gýy be ti ni et me - me ye ça lýþ mak ve ya bu nun i çin gay ret gös ter - mek, bir çok se vap lý a mel den da ha ha yýr lý dýr. Bu za man da, tah ri bat deh þet len miþ, bu tah ri - ba ta kar þý en bü yük si lâ hý mýz tak va dýr. Tak va, gü nah lar dan çe kin mek de mek. Tak va sa hi bi ol mak; se vap iþ le mek, i ba det et mek de ðil, bel - ki bir in sa nýn gü nah iþ le me mek gay re ti, þu za - man da çok ö nem li bir i ba det tir. Gü nah tan çe kin mek va cip, bir va ci bi iþ le mek yüz sün net se va bý ka zan dý rý yor. A hir za man da, bir sün - ne ti iþ le mek te yüz þe hit se va bý var. O za man kararýnca kat ký da bu lun ma sý ný arzu e di yo ruz. Hay ra ve si le o la ca ðý i çin Al lah ha yýr lý sa týþ lar na sip et sin di - yo rum" þek lin de ko nuþ tu. Açýlýþta hazýr bulunan e ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý da "Dilerim bu ker mes be re ket li ge çer ve ya pýl mak is te nen ha yýr lý iþ ler i - çin bir ve si le o lur" temennisinde bulundu. Kermes 24 Mayýs Perþembe günü sona erecek. Eb ru O lur / Ýs tan bul Hizmet merkezinin açýlýþýný da asemin Güleçyüz yaptý. bir va cip, bin se vap ka zan dý rý yor in sa na. Ka pý çal dý ðýn da, bir ba ya nýn ba þý ný ört me si ve ya ü - ze ri ne te set tü re uy gun bir þey al ma sý bin se - vap ka zan dý ra cak bir þey dir. Be di üz za man ýn farz la rý ya pan, bü yük gü nah la rý iþ le me yen kur tu lur müj de si ni de ha týr la tan Gü leç yüz, böy le bir za man da az bir þe yin çok hük mün - de ol du ðu nu i fa de et ti. Se mi ne rin ar dýn dan i - lâ hi ve þi ir ler ler proð ra ma renk ka tar ken, he - di ye çe ki li þi ya pýl dý. Prog ram dan son ra a se - min Gü leç yüz, Þef kat Kah ra man la rý ad lý ki - ta bý ný im za la dý. Sen te tik þe ker bey ne za rar lý CA LI FOR NI A Ü ni ver si te si ya pý lan bir a raþ týr ma sen te tik þe ke rin be yin fa li yet le ri ni ya vaþ la ta bi le - ce ði ve ha fý za yý o lum suz et ki le ye bi le ce ði ni orta - ya koy du. Sen te tik þe ke rin be yin fa a li yet le ri ni o - lum suz yön de et ki le ye bi le ce ði be lir len di. Ca li - for ni a Ü ni ver si te si nden Fer nan do Go mez-pi - nil la ve e ki bi nin fa re ler ü ze rin de yap tý ðý a raþ týr - ma, þe ker li i çe cek ler ve ba zý gý da mad de le rin de yay gýn kul la ný lan sen te tik þe ke rin be yin fa a li yet - le ri ni ya vaþ la ta bi le ce ði ni ve ha fý za yý o lum suz yön de et ki le ye bi le ce ði ni gös ter di. Da ha ön ce ki a raþ týr ma la rýn sen te tik þe ke rin, ye tiþ kin ler de þe - ker has ta lý ðý ný, o be zi te yi ve ka ra ci ðer de yað lan - ma yý te tik le ye bi le ce ði ni or ta ya koy du ðu nu an - cak bu a raþ týr may la ilk kez söz ko nu su þe ke rin bey ne de za rar ve re bi le ce ði nin be lir len di ði vur - gu lan dý. Go mez-pi nil la, bu tür sen te tik þe ker le bes len me nin u zun va de de öð ren me ve ha fý za bo zuk luk la rý na yol a ça bi le ce ði ni an cak ba lýk, ke - ten to hu mu gi bi O me ga-3 yað a sit le ri ba ký mýn - dan zen gin be sin le rin a lý mýy la za ra rýn en a za in - di ri le bi le ce ði ni be lirt ti. Was hýng ton / a a Uz man lar is ha le kar þý u ya rý yor OZ GAT Dev let Has ta ne si Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Gü zi de Do ðan, ya zýn gel me siy le bir lik te ço cuk lar da gö rü le bi le cek is - hal va k'a la rý na kar þý, an ne ve ba ba la rý dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Dr. Do ðan, is hal va - k'a sý nýn ih ma le a lýn ma ma sý ge rek ti ði ni be lir te - rek, Ýs hal va k'a la rý nýn bü yük ço ðun lu ðu, el te - miz li ði nin dü zen li ya pýl ma ma sýn dan kay nak lan - mak ta dýr. Bun la rýn ya ný sý ra yi ye cek le rin i yi yý - kan ma sý ve i çe cek le rin de kon trol e dil me si ge - rek mek te dir. Ýs hal o lan ço cuk la ra is ha le yö ne lik gý da lar la bes len me si ve su lu gý da lar tü ket me si ge re kir. de di. Ýs hal has ta lý ðý nýn, 5 ya þýn al týn da - ki ço cuk lar da en sýk gö rü len en fek si yon la rýn ba - þýn da yer al dý ðý ný i fa de e den Do ðan, Ço cuk lar - da gö rü len en sýk is hal se be bi en fek si yon lar dýr. Ýs hal va ka la rýn da en çok kor ku tan ha di se i se vü - cut ta ki su ve e lek tro lit kay bý dýr. Ço cuk is hal ol - du ðun da kay bet ti ði su ve e lek tro li ti a ðýz dan tek - rar ye ri ne ko yar sak çok prob lem ol maz. Bu ra da ö nem li o lan kay be di len su ve e lek tro li tin a ðýz - dan bu nu tak vi ye e de bi le cek, ya þý na uy gun o la - bi le cek gý da lar dan þef ta li, muz, pa ta tes, ay ran gi bi sý vý i çe rik li gý da la rý ve ril me li dir. E ðer süt ço cu ðu dö ne min dey se bol an ne sü tü ver mek a - na te da vi dir. di ye ko nuþ tu. oz gat / ci han A çýk a lan dan ge li yor sa nýz ke ne kon tro lü ya pýn SA KAR A Ve te ri ner He kim ler O da sý Baþ ka ný Mus ta fa ýl dýz, Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi (KKKA) has ta lý ðý na se bep o lan ke ne le rin ha va - nýn ý sýn ma sýy la bir lik te ye ni den gö rül me ye baþ - la dý ðý ný be lirt ti. ýl dýz, Pik nik ten, or man lýk a lan gi bi yer ler den ve hay van lar la te mas tan son ra mut la ka vü cu du nuz da ke ne kon tro lü ya pýn. Ke - ne ne ka dar ça buk fark e di lir ve çý ka rý lýr sa et ki si o ka dar az o lur u ya rý sýn da bu lun du. Tür ki - ye de son 3 gün de 2 ki þi nin ke ne ý sýr ma sý dolayýsýyla vefat et ti ði ni ha týr la tan Mus ta fa ýl - dýz, a lý na cak ba sit ted bir ler le, ke ne ý sýr ma sý nýn en gel le ne bi le ce ði ni kay det ti. Bu nun i çin ön ce - lik le ke ne o la bil me si muh te mel o lan a çýk a ra zi - ler de ge zer ken, u zun kol lu ký ya fet ler gi yil me si ka pa lý a yak ka bý lar ter cih e dil me si ve pan to lon pa ça la rý nýn ço rap i çe ri si ne so kul ma sý nýn ö - nem li bir ted bir ol du ðu na dik kat çe ken ýl dýz, Ay rý ca bö cek le ri u zak tu tan sprey ler de bir ko - run ma yön te mi dir. de di. a pýþ ma sý du ru mun - da ki þi nin ke ne yi as la ken di si nin çý kar ma ya ça - lýþ ma ma sý ve za man kay bet me den bir sað lýk ku ru lu þu na baþ vur ma sý nýn ha ya tî ö nem ta þý dý - ðý nýn al tý ný vur gu la yan ýl dýz, an lýþ ve bi linç - siz mü da ha le, vi rü sün ka pýl ma sý na, hýz la ya yýl - ma sý na ve so nuç ta in sa nýn ha ya tý na mal o la bi - lir di ye ko nuþ tu. Sa kar ya / ci han KERMESE DÂVET Öðrenciler yararýna düzenlediðimiz kermesimize dâvetlisiniz. Tarih : Mayýs Saat : arasý er : Fetih Cad. 5. Sokak No: 7 Þirinevler/ÝSTANBUL Org. : Þirinevler Hanýmlar Komisyonu Ýrtibat : Hülya Atom (0536) KONFERANSA DÂVET Konu: Bediüzzamanýn Hayatý ve Hedefleri Açýlýþ Konuþmasý: Hamza KARA Konuþmacý: Ýslâm AÞAR Sunucu: Mesut NURVER Sinevizyon: Kur'ân Medeniyeti er: Kars Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu Tarih: Saat:13:00-16:00 Organizasyon: Kars eni Asya Temsilciliði Not: Bayanlara yer ayrýlmýþtýr. Program Sonunda Ýslâm AÞAR kitaplarýný imzalayacaktýr. PÝKNÝÐE DÂVET Hatay-Ýskenderun-Kavaklýoluk Köyü Pikniðimize bütün dostlarýmýz dâvetlidir. Tarih : Saat : arasý Not: Araþtýrmacý azar Halil USLU beyefendi de katýlacaktýr. TAZÝE Arkadaþlarýmýz Nabi, Cemal, Mehmet ve Ali Aðýþ'ýn babasý Hacý Ahmet Aðýþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Þanlýurfa eni Asya Okuyucularý

14 14 17 MA IS 2012 PERÞEMBE SPOR Fatih Terim muhabirlerle kahvaltý yaptý GALATASARA Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, Sü per Lig'de ka za ný lan þam pi yon lu ðun ar dýn dan, sa rý kýr mý - zý lý e ki bi ta kip e den ba sýn men sup - la rý na kah val tý ver di. Flor ya Me tin Ok tay Te sis le ri'nde bu lu na Ti ke res - to ran da ger çek leþ ti ri len kah val tý ye - me ði ne, Fa tih Te rim ve yar dým cý la rý Ha san Þaþ i le Ü mit Da va la'nýn ya ný sý ra, yö ne ti ci ler A li Dü rüst ve Ab dur - ra him Al bay rak da ka týl dý lar. Sa mi - mi bir soh bet or ta mýn da ge çen kah val tý nýn ar dýn dan ký sa bir ko nuþ - ma ya pan Te rim, ''Her za man ya ký - ný mýz da sý nýz ve a sýl ce fa yý çe ken ler siz ler si niz'' der ken, ''Siz ler le bir kah - val tý da bu luþ ma yý, siz le re te þek kür et me yi, bu be ra ber li ðin ge le cek yýl - lar da da en düz gün þe kil de de vam et me si ni di le mek i çin bir a ra ya gel - dik. Bi zim e me ði mi ze na sýl say gý du yu yor sa nýz, si zin e mek le ri ni ze de na sýl say gý duy du ðu mu zu i fa de e - den bir koþ ma yap ma yý uy gun gör - düm. Ko ca bir yýl e mek ver di niz. Kah rý mý zý çek ti niz. Ken di a dý ma, ta - ký mým a dý na ve ar ka daþ la rým a dý na gel di ði niz i çi ni he pi ni ze te þek kür e - di yo rum'' i fa de le ri ni kul lan dý. G.Saray filede ünlü Ýtalyan hoca ile anlaþtý GALATASARA Ba yan Vo ley bol Ta ký mý, ün lü Ý tal yan an tre nör Mas si mo Bar bo li ni i le an laþ ma ya var dý. A li Sa mi en Spor Komp - lek si'nde ki GS Sto re'da dü zen le - nen ve Ga la ta sa ray Ku lü bü ö ne - tim Ku ru lu Ü ye si Meh met Ci ba - ra'nýn ka týl dý ðý tö ren de, Bar bo li ni ken di si ni sa rý-kýr mý zý lý renk le re bað la yan söz leþ me yi im za la dý Mo de na do ðum lu o lan Bar - bo li ni an tre nör lük ka ri ye ri ne Pa ni - ni Mo de na ta ký mýn da yar dým cý an tre nör o la rak baþ la dý. Barbolini, kariyerinde iki Ýtalya Ligi, iki Ýtalya Kupasý, bir Avrupa Süper Kupasý ve bir Þampiyonlar Ligi þampiyonluðu kazandý yý lýn da Ý tal ya Mil li Ta ký mý'nýn ba þý na ge çen Bar - bo li ni, 2007 ve 2009 yýl la rýn da ül - ke si ne Av ru pa Þam pi yon lu ðu'nu ge tir di. Ga la ta sa ray Ku lü bü, Ý tal - yan ça lýþ tý rý cý ya Ga la ta sa ray ka ri - ye rin de ba þa rý lar di le di. G.Saray Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, iyi bir takýma sahip olduklarýný, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doðrultusunda transfer yapacaklarýný söyledi. FOTOÐRAF: A.A ASAL: UEFA TFF'NÝN ÞÝKE KARARLARINI KABUL ETMEZ GA LA TA SA RA Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda þam pi - yon luk ku pa sý ný al mak ta ya þa dýk la rý güç lük le re de ði nir ken, ge re kir se sa ba ha ka dar bek le yip o - ra dan ay rýl ma yý dü þün dük le ri ni söy le di. Ü nal Ay sal, NTV Spor te le viz yo nu nun can lý ya yýn ko nu ðu o la rak, ken di si ne yö nel ti len so ru la rý ce - vap la dý. Þam pi yon luk ku pa sý nýn ve ril me si ko - nu sun da Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda mey da na ge len so run lar la il gi li o la rak Ay sal, ''Maç tan son ra va li den, 'Ku pa yý i çe ri de ve re lim' tek li fi gel di. Biz de de dik ki 'Bu nun ör nek le ri var, biz bas ket bol da Fe ner bah çe'ye ku pa sý ve ril - sin di ye bü tün se yir ci mi zi çý kar mýþ týk. Ku pa yý çim sa ha da a lý rýz' de dik. Ku pa nýn so yun ma o da - sýn da a lý na ma ya ca ðý ný be lir tik. E ðer çok cid di sý - kýn tý do ða cak sa sa yýn va li nin 'Ben a ciz kal dým, ku pa yý bu ra da ver mek hal kýn ya ra rý na de ðil dir' di ye a çýk la ma yap ma sý ný is te dik. Biz sa ba ha ka - dar bek le ye lim, son ra gi de lim, bi ze de ku pa yý pos tay la yol la sýn lar de dik'' i fa de le ri ni kul lan dý. ÞÝ KE DE F.BAH ÇE HAK KIN DA KO NUÞ MA DIK Türk fut bo lun da þi ke ve teþ vik id di a la rý na yö ne - lik so ruþ tur ma ne de niy le 3 Tem muz ta ri hin den i - ti ba ren baþ la yan sü reç te ku lüp o la rak Fe ner bah çe hak kýn da ko nuþ ma dýk la rý ný, sa de ce Tür ki ye Fut - bol Fe de ras yo nu'nu (TFF) e leþ tir dik le ri ni an la tan Ay sal, ''Za ten ben 4 Tem muz gü nü, kim se nin bu sü re ci re ka bet an la yý þý i çin de iz le me me si ni, ka rýþ - ma ma mýz ge rek ti ði ni söy le dim. A ma Sa yýn A ziz ýl dý rým sa vun ma ya geç ti ði za man, Ga la ta sa ray'la il gi li ko nuþ tu. Bel ki Ga la ta sa ray i þin i çi ne ka rýþ say - dý, o nun i çin da ha ko lay o la cak tý. Oy sa bi zim a çýk - la ma la rý mý zýn hep si TFF'ye yö ne lik a çýk la ma lar dý, i kaz ni te li ðin dey di'' di ye ko nuþ tu. A ZÝZ IL DI RIM'LA KÝ ÞÝ SEL BÝR SO RUN OK A ziz ýl dý rým'la tu tuk lan ma sýn dan ön ce 1 kez gö rüþ tü ðü nü ak ta ra rak, ''Ek sik ol ma sýn bü yük bir ne za ket le gel di kut la dý. Bu gü ne ka dar da A ziz ýl dý rým i le il gi li tek be ya na tým ol ma dý. Ken di si ni de sem pa tik bu lu rum'' di yen Ay sal, ''Ni ye yar gý - lan dý ðý ný bil mi yo rum. Bir gün A ziz bey i þi nin ba - þý na dö ner se, her þey den ev vel in sa ni i liþ ki ler a çý - sýn dan ken di si ni a ðýr la rým. A ziz bey a çýk la ma la - rýn da Ga la ta sa ray'ý kul lan dý ðý va kit, be nim de ce - vap ver mem ge re ki yor du. Ý þin ta bi a tý bu. Ki þi sel bir so ru nu muz yok'' þek lin de gö rüþ be lirt ti. Ay sal, TFF'ye kar þý o lan tu tum la rý ný a çýk bir þe kil de di le ge ti rir ken, gö re ve ge lir ken ve ri len söz le ri tut ma - dýk la rý ný i le ri sür dü. ýl dý rým De mi rö ren yö ne ti - mi nin ken di le ri ne, Av ru pa'ya git me le ri ne en gel o la bi le cek hiç bir þey yap ma ya cak la rý ný söy le di ði - ni, Trab zons por Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner'e i - se i se ge çen se zo nun þam pi yon luk ku pa sý ný ver - me va a din de bu lun duk la rý ný duy du ðu nu belirten Ay sal, þun la rý söy le di: ''Biz de bu nun ü ze ri ne des - tek ver dik. Bi zi PFDK'ya sevk et me le ri, o la yý u - cuz lat mak tý. Ku ru nun ya ný na ya þý da kat mak tý. TFF, ka rar la rýy la U E FA'nýn 3-4 bü yük kri te ri ni yer le bir et ti. Mic hel Pla ti ni bu ra ya gel di ðin de a - çýk la ma sý var, 'Ta mam siz böy le is ti yor su nuz a - ma bi zim pren sip le ri miz var' di ye. Ki þi ler le ku - rum la rýn bir bi rin den ay rýl ma sý, þi ke nin sa ha ya yan sý ma ma sý gi bi U E FA'nýn ke sin lik le ka bul et - me ye ce ði þey ler var. Türk fut bo lu nu ko ru ya cak ve pres ti ji ni yük sel te cek ka rar lar al ma lý lar a ma ta ma men ter si ol du. U E FA'nýn bu ka rar la rý ka bul et me si müm kün de ðil. Tür ki ye'yi 2. sý nýf ül ke ko - nu mu na sok tu lar'' þek lin de ko nuþ tu. e ni as ya.com.tr F.Bahçe'de hafta sonu baþkanlýk seçimi var Fe ner bah çe Ku lü bün de bu haf ta so nu se çim - li ge nel ku rul var. Ku lü bün ba þýn da 14 yýl - dýr baþ kan o la rak gö rev ya pan ve ha len Met ris Ce za e vi'nde bu lu nan A ziz ýl dý rým ye ni - den a day lý ðý ný koy du. Bu nun ü ze ri ne ku lis ler de po tan si yel baþkan a day larý a ra sýn da gös te ri len i - þa da mý Ay han Þa henk ve Sa det tin Sa ran bu þart - lar da a day ol ma la rý nýn uy gun ol ma ya ca ðý ný dü - þü ne rek, gö re ve ta lip ol ma dý lar. Ancak, ge nel Ku - ru la 2 gün kal ma sý na kar þý lýk A ziz ýl dý rým'ýn lis - te si hâ lâ þe kil len me di. Ki mi lis te ye a la ca ðý ný kim - se bil mi yor. Bu gün kü yö ne tim de yer a lan i sim le - rin bü yük bir bö lü mü ye ni yö ne tim de yer al mak is te mediðini bütün camia biliyor. Þi ke so ruþ tur - ma sý yü zün den bir yýl dýr bü yük sý kýn tý lar çe ken ve ra kip le ri nin her suç la ma sý na ce vap ver me ye ça lý þan yö ne ti ci ler bir hay li yo rul du ve yýp ran dý. Ö zel lik le bir a ra is ti fa e den ve son ra dan ge ri adým atarak istifasýný geri alan baþkan yardýmcýlarý Ni - hat Öz de mir ve A li Koç'un ye ni dö nem de gö rev al ma ya ca ðý kesin gibi. Ab dul lah Ki ðý lý ise iþ yo - ðun lu ðu nu ma ze ret gös te rip, yö ne ti me gir mek is te mediðini açýkladý. eni yüzlerle seçime girecek olan A ziz ýl dý rým'ýn bu yö ne tim den sa de ce kar de þi A li ýl dý rým ve ya kýn dos tu Mu rat Ö zay - dýn lý'yý lis te si ne al ma sý bek le ni yor. SÜ PER LÝG'E ÇI KA CAK 3. TA KIM HAN GÝ SÝ O LA CAK? TFF 1. Lig'den Sü per Lig'e yük se le cek son ta - kým 27 Ma yýs Pa zar gü nü oy na na cak fi nal ma çýn - dan son ra bel li o la cak. Play-off'a ka lan Ka sým pa þa, Çay kur Ri zes por, Kon yas por ve A da nas por'un maç prog ra mý da a çýk lan dý. Bu na gö re, play-off ilk maç la rý 18 ve 19 Ma yýs'ta oy na na cak. A da nas por i le Çay kur Ri zes por a ra sýn da ki eþ leþ me de ilk maç, 18 Ma yýs Cu ma gü nü A da na 5 O cak Sta dý'nda sa - at 18.30'da baþ la ya cak. Bu ma çýn rö van þý 22 Ma - yýs Sa lý gü nü sa at 18.30'da e ni Ri ze Þe hir Sta - dý'nda oy na na cak. Play-off'un di ðer eþ leþ me sin de i se Kon yas por i le Ka sým pa þa kar þý la þa cak. Ýlk maç 19 Ma yýs Cu mar te si gü nü sa at 18.30'da Kon ya A - ta türk Sta dý'nda ya pý la cak. Bu ma çýn rö van þý 23 Ma yýs Çar þam ba gü nü Ka sým pa þa Re cep Tay yip Er do ðan Sta dý'nda sa at 18.30'da baþ la ya cak. Eþ leþ - me ler den ga lip ge len ta kým lar, ta raf sýz sa ha da tek maç e le me u su lün de fi nal mü sa ba ka sý na çý ka cak. 27 Ma yýs Pa zar gü nü oy na na cak fi na li ka za nan ta kým Sü per Lig'e yük se len 3. ta kým o la cak. Galatasaray Medical Park ilk maçta Beþiktaþ Milangaz'ý yenmiþti. FOTOÐRAF: A.A G.Saray MP, Beþiktaþ Milangaz karþýsýnda 2'de 2 yapmak istiyor Beko Basketbol Ligi Play-Off arý Final Serisinde Galatasaray Medical Park ile Beþiktaþ Milangaz bugün ikinci defa karþý karþýya gelecek. BEKO Bas ket bol Li gi'nde Ga la ta sa - ray Me di cal Park i le Be þik taþ Mi lan - gaz play-off ya rý fi nal se ri si nin i kin ci ma çýn da bu gün kar þý kar þý ya ge le - cek. Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda oy na na cak kar þý laþ ma, sa at 20.00'de baþ la ya cak. Ý ki e kip a ra sýn da dün oy na nan kar þý laþ ma yý 75-74'lük skor la ka za nan Ga la ta sa ray Me di cal Park, se ri de 1-0 ön de bu lu nu yor. Top lam üç ga li bi ye te u la þa cak e ki - bin fi na le yük se le ce ði se ri nin 3. ma - çý, 20 Ma yýs Pa zar gü nü Be þik taþ Mi lan gaz'ýn ev sa hip li ðin de Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda oy na na cak. 3. MA ÇIN BÝ LET LE RÝ SA TIÞ TA Ö te yan dan Be þik taþ Mi lan gaz i le Ga la ta sa ray Me di cal Park a ra sýn da 20 Ma yýs Pa zar gü nü Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda oy na na cak Be ko Bas ket bol Li gi play-off ya rý fi nal se ri - si 3. ma çý nýn bi let le ri sa tý þa çýk tý. Si - yah-be yaz lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la - ma da, sa at 17.00'de baþ la ya cak o lan ma çýn bi let le ri nin Bi le tix'ten te min e di le bi le ce ði bil di ril di. Mü ca de le nin bi let fi yat la rý þöy le: Ka te go ri 1: 25 TL, Ka te go ri 2: 20 TL, Ka te go ri 3: 15 TL, Ka te go ri 4: 10 TL, VIP ka te go ri: 50 TL, Lo ca bi let le ri: 75 TL. SPOR TOTO'DA FÝNAL GÜNÜ: ORDUSPOR-GAZÝANTEPSPOR TÜR KÝ E Fut bol Fe de ras yo nu ta ra fýn dan dü zen le - nen Spor To to Ku pa sý'nýn fi nal ma çý, bu gün sa at 20.00'de Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda oy na na cak. Or dus - por i le Ga zi an teps por a ra sýn da ki fi nal ma çý ný ka za - nan ta kým, Spor To to Ku pa sý Þam pi yo nu o la cak. Fi - nal ma çýn da, se yir ci ha sý la tý, gi der ve his se ler ke sil - dik ten son ra ka lan net ha sý la týn yüz de 60'ý ný ga lip ta - kým, yüz de 40'ý ný da mað lup ta kým ka za na cak. Or - dus por i le Ga zi an teps por a ra sýn da ki fi nal ma çý ný Ýl - ker Me ral yö ne te cek. Fi nal ma çýn da, Or dus por ta raf - tar la rý ye ni a çýk ve ka pa lý tri bün ler de, Ga zi an teps por ta raf tar la rý da es ki a çýk ve nu ma ra lý tri bün ler de o la - cak. Ay rý ca VIP üst tri bün Or dus por'a, VIP alt tri bün de Ga zi an teps por'a ay rýl dý. Bi le tix'ten sa tý þa çý ka rý lan bi let fi yat la rý es ki ve ye ni a çýk 15 TL, ka pa lý tri bün 20 TL ve VIP tri bün ler de 60 TL o la rak be lir len di. OLÝMPÝAT MEÞALESÝ'NÝ BECKHAM GETÝRECEK UNANÝSTAN'IOlimpia kentinde yakýlan Olimpiyat Meþalesi'ni Ýngiltere'ye David Beckham getirecek. Olimpiyat organizatörleri, ABD'nin Los Angeles Galaxy takýmýnda forma giyen dünyaca ünlü yýldýz futbolcu Beckham'ýn, cuma günü Ýng iltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kýzý Prenses Anne ile birlikte meþaleyi unanistan'dan Ýngiltere'ye getireceðini açýkladý. Olimpiyat Meþalesi, Ýngiltere'nin baþkenti Londra'ya ulaþmadan önce ülke içinde 12 bin 875 kilometre yol katedecek. Londra'nýn olimpiyat oyunlarýna evsahipliði yapmasý için 2005 yýlýndaki destek delegasyonunda yer alan Beckham, bugün baþkent Atina'da meþalenin devir teslim törenine katýlacak. Meþaleyi, Ýngiltere'deki turu çerçevesinde 70 gün boyunca, 8 bin kiþi taþýyacak. ELKENDE ÜZÜMÜZ GÜLDÜ ELKEN 470 Dünya Þampiyonasý'nda mücadele eden Deniz Çýnar ve kardeþi Ateþ Çýnar, 2012 Londra Olimpiyatlarý vizesi aldý.spor Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýspanya'nýn Barcelona kentinde düzenlenen dünya þampiyonasýnda Çýnar kardeþler, 470 sýnýfýnda olimpiyatlara gidebilme hakký kazandý.

15 SPOR 15 Trabzonspor bir sezonda 6 ülke ve 19 il'de oynadý Kyrie Irving NBA'de yýlýn çaylaðý seçildi NBA ta kým la rýn dan Cle - ve land Ca va li ers'in o yun ku ru cu su Kyri e Ir ving, lig de ilk se zo nu nu ge çi - ren o yun cu la ra ve ri len ''ý lýn Çay la ðý'' (RO) ö - dü lü nün sa hi bi ol du. NBA 2011 Draf tý'nda Ca va li ers ta ra fýn dan 1 nu ma ra da se çi len Ir - ving'in bi rin ci ol du ðu oy la ma da i kin ci li ði Min - ne so ta Tim ber Wol - ves'un Ýs pan yol o yun ku ru cu su Ricky Ru bi o, ü çün cü lü ðü i se Den ver Nug gets'tan Ken neth Fa ri ed el de et ti. Derrick Rose en az 8 ay oynamayacak AMERÝKAN U lu sal Bas - ket bol Li gi (NBA) ta - kým la rýn dan Chi ca go Bulls'un o yun ku ru cu su Der rick Ro se, di zin de ki sa kat lý ðý ne de niy le sa ha - lar dan en az 8 ay u zak ka la cak. Chi ca go Bulls'un a çýk la ma sýn da, ge çen se zon en i yi o yun - cu se çi len Ro se'un sol di zin de ki sa kat lý ðýn i yi - leþ me si nin 1 yý lý bu la bi - le ce ði be lir til di. Bulls dok to ru Bri an Co le, ''Nor mal þart lar da o cak a yý or ta sý ya da þu bat a yý ba þýn da sa ha la ra dö ne bi - lir, an cak ön gö re bil di ði - miz bir þey yok. Ge le cek se zon hiç for ma gi ye me - ye bi lir'' de di. Ro se, ge çen ay so nun da Phi la delp hi a 76'ers i le oy na nan pla - yoff ma çýn da sa kat lan - mýþ, ba þa rý lý o yun cu nun çap raz ve yan bað la rý kop muþ tu. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 20, Þampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda 1 olmak üzere 27 deplasman maçýna çýktý. Trab zons por'un, dep las man da 27 kar þý laþ ma oy na dý ðý ve dýþ sa ha maç la rý i çin 86 bin 824 ki lo met re yol kat et ti ði bil di ril di. BU se zo nu 53 res mi maç i le ta mam la yan Trab zons - por'un, dep las man da 27 kar þý laþ ma oy na dý ðý ve dýþ sa - ha maç la rý i çin 86 bin 824 ki lo met re yol kat et ti ði bil - di ril di. Bor do-ma vi li ku lü bün in ter net si te sin den ya - pý lan a çýk la ma da, bor do-ma vi li ta ký mýn bu se zon 20 Spor To to Sü per Lig (17 nor mal se zon, 3 Sü per Fi nal), 4 U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi, 2 U E FA Av ru pa Li gi, 1 Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý ol mak ü ze re 27 dep las - man ma çý oy na dý ðý, ay rý ca bu mü sa ba ka la rýn ha ri cin - de Hü se yin Av ni A ker Sta dý sa ha ze mi ni miz de ya pý - lan dü zen le me ne de niy le Þam pi yon lar Li gi 3. e le me tu run da ki Ben fi ca ma çý nýn da Ýs tan bul'da ya pýl dý ðý be - lir til di. Trab zons por'un bu maç lar i çin 13'ü Tür ki - ye'de ol mak ü ze re 19 fark lý þe hir ve 6 ül ke ye se ya hat et ti ði belirtilen a çýk la ma da, þun lar be lir til di: BEN FÝ CA MA ÇI EN U ZAK DEP LAS MAN "Sü per Lig'de nor mal se zon da oy na nan maç lar i çin 28 bin 940, Sü per Fi nal kar þý laþ ma la rý i çin de 6 bin 300 ki - lo met re ol mak ü ze re top lam da 35 bin 240 ki lo met re yol kat e dil di. Ta ký mý mýz Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda ki Me - di cal Park An tal yas por ma çý i çin 2 bin 600 ki lo met re lik me sa fe ye uç tu. Þam pi yon lar Li gi'nde 3. e le me tu ru da hil 4 dep las man ve Ýs tan bul'da oy na dý ðý mýz Ben fi ca ma çý i - çin gi di len u zak lýk i se 32 bin 884 ki lo met re, U E FA Av - ru pa Li gi'nde Ath le tic Bil ba o ve PSV E ind ho ven maç la rý i çin me sa fe 16 bin 100 ki lo met re ye u la þý lýr ken, Av ru pa ku pa la rý i çin gi di len top lam me sa fe i se ki lo met re ol du. Top lam da tüm se zon bo yun ca Trab zons por'un se ya hat et ti ði u zak lýk böy le ce 86 bin 824 ki lo met re ye u - laþ tý.'' Trab zons por'un git ti ði en u zak dep las man 5 bin 192 ki lo met re i le Ben fi ca ma çý i çin gi di len Liz bon o lur - ken, en ya kýn dep las man i se 180 ki lo met re i le Or dus por ma çý i çin Or du ol du ðu be lir til di. GÝRESUN'DAN ÞÝKE BAÞVURUSU GÝRESUNSPOR ÖNETÝMÝ, KARÞIAKA-G.ANTEP BÞB MAÇINDA ÞÝKE OLDUÐUNU ÝDDÝA ETTÝ. GÝRESUNSPOR ö ne tim Ku ru lu, Kar þý ya ka-ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di yes por kar þý laþ ma sýn da þi ke ya pýl dý ðý id di a sýy la Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'na baþ vu ru da bu lun - du. ö ne tim ku ru lun dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, li gin son haf ta sýn - da oy na nan Kar þý ya ka-ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý nýn gol süz be ra be re bit ti ði, bu ma çýn so - nu cu na gö re de Gi re suns por'un 2. li ge düþ tü ðü ha týr la týl dý. Be ra ber li - ðin i ki ta ký mýn da lig de kal ma sý i çin yet ti ði a ným sa tý la rak, Kar þý ya ka-ga - zi an tep Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý nýn son bö lü mün de i ki ta kým ken di a ra la rýn da top çe vi re rek, ma - çýn so nu cu na te sir e dil di ði ö ne sü - rül dü. A çýk la ma da, Kar þý ya ka-ga - zi an tep Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý nýn tes ci li fut bol ah la ký na ay ký - rý dýr de nil di.fut bol Di sip lin Ta li - ma tý nýn (58/1) mad de sin de, Mü sa - ba ka nýn so nu cu nu hu ku ka ve ya spor ah la ký na ay ký rý þe kil de et ki le - mek ya sak týr de nil di ði belirlenen a - çýk la ma da, i ki ta ký mýn da bu ku ra lý çið ne dik le ri sa vu nul du. A çýk la ma da, Her i ki ta ký mýn an laþ ma lý maç oy - na dý ðý na; kar þý laþ ma yý TV den ve stat ta iz le yen mil yon lar ta nýk lýk e - der ken, du rum ga ze te le rin say fa sý na yan sý mýþ, ha ber ol muþ tur. Bu bað - lam da Kar þý ya ka-ga zi an tep Bü yük - þe hir Be le di yes por ma çý nýn tes cil e - dil me me si ge re kir de nil di. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por Ku lü bü Baþ ka ný Ça ða tay Kal kan cý, Car val hal'ý Türk hal ký nýn çok sev di ði ni söyledi.fotoðraf: A.A Carvalhal Ýstanbul BÞB'de 2 yýllýk sözleþme imzaladý BEÞÝKTAÞ'IN es ki tek nik di rek tö - rü Car los Car val hal, Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di yes por i le söz leþ - me im za la dý. ýl dýz Par ký'nda ki Mal ta Köþ kü'nde dü zen le nen im - za tö re nin de, Por te kiz li ça lýþ tý rý cý 2 yýl lýk söz leþ me ye im za at tý. Ým - za tö re nin de ko nu þan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por Ku lü bü Baþ ka ný Ça ða tay Kal kan cý, Car - val hal'ý Türk hal ký nýn çok sev di - ði ni be lir te rek, ''Car val hal i çi miz - den bi ri gi bi. Ken di siy le gö rüþ - me ye baþ la dý ðý mýz dan be ri al dý - ðý mýz o lum lu tep ki ler de bu nu gös te ri yor'' de di. Ça ða tay Kal kan - cý, her se ne ba þa rý la rý nýn üs tü ne ko ya rak de vam et tik le ri ni kay de - de rek, þun la rý söy le di: ''Þim di da - ha yu ka rý sý ný he def le yen bir tek - nik e kip ve fut bol cu lar la de vam e de ce ði miz i çin çok mut lu yuz. Car val hal, fut bo lun bir o yun ol - du ðu nu ge çen se ne he pi mi ze gös ter di. Fut bo lun gü zel lik le ri ni an lat ma ya ça lý þan bir ku lü bün tek nik di rek tö rü o la rak Türk Beþiktaþ'ýn es ki tek nik di rek tö rü Car los Car - val hal, Bü yük þe hir Be - le di yes por i le söz leþ me im za la dý. Carvalhal, "Þu an da Ýs tan bul'dan, e vim den hiç ay rýl ma - mýþ gi bi his set ti ði mi söy le ye bi li rim'' dedi. genç le ri nin ö nü nü aç ma sý i çin tek li fi mi zi i let tik. Ken di si de Ýs - tan bul'u ve Tür ki ye'yi sev di ði i çin di ðer ül ke ler den tek lif al ma sý na kar þýn bu ra yý seç ti.'' PRO JE LE RÝ ÇOK BE ÐEN DÝM Car los Car val hal i se yak la þýk 1.5 ay ön ce Ýs tan bul'dan ay rýl dý - ðý ný ha týr la ta rak, ''E ve dön mek - ten çok mut lu yum'' de di. Dün ya - nýn çe þit li ku lüp le rin den tek lif ler al ma sý na kar þýn Ýs tan bul'u ter cih et ti ði ni di le ge ti ren Car val hal, ''Ba zý la rý e ko no mik o la rak ol duk - ça gü zel tek lif ler di. Çan ta ma do - lar la rý dol du rup de vam et mek gi - bi bir þan sým da var dý. An cak bu ku lü bün pro je si ni çok be ðen dim. Ben hep sa de ce ho ca dan da ha faz la ol ma ya ça lý þan bir ki þi ol - dum. Ay ný za man da hem pro fes - yo nel ta kým hem alt ya pýy la bir - lik te ol mak be nim çok sev di ðim bir þey'' þek lin de ko nuþ tu. Hem ku lü bü, hem de Türk fut bo lu i çin ça lý þa ca ðý ný kay de den Por te kiz li ça lýþ tý rý cý, ''a tý rý mý mý zýn kar þý lý - ðý ný u ma rým ge le cek te a la bi li riz. Bu pro je yi ve in san la rý ta ný dý ðým za man se çim zor ol ma dý. Bu gün - den baþ la ya rak ku lüp da ha faz la ge liþ sin di ye e lim den ge len her þe yi ver me ye ça lý þa ca ðým. Bü - tün Türk hal ký na ba na gös ter - dik le ri yak la þým dan do la yý te - þek kür e di yo rum. Þu an da Ýs - tan bul'dan, e vim den hiç ay rýl - ma mýþ gi bi his set ti ði mi söy le ye - bi li rim'' i fa de le ri ni kul lan dý. Gökdeniz ve Emenike Rusya'nýn en iyisi Rusya Futbol Federasyonu'nun seçtiði en iyiler arasýnda Gökdeniz Karadeniz ve Emmanuel Emenike de var. RUS A Fut bol Fe de ras yo nu si - te sin de ya yýn la dý ðý en i yi o yun - cu lar lis te sin de Gök de niz Ka ra - de niz ve Em ma nu el E me ni ke de yer al dý. Her böl ge ye ü çer o yun - cu se çi lir ken top lam 33 fut bol cu yer al dý. Rus ya Pre mi er Li gi nin se zo nun da for ma gi - yen o yun cu la rýn per for man sý ný de ðer len di ren Rus ya Fut bol Fe - de ras yo nu en i yi le ri seç ti. Her po zis yo na ü çer o yun cu be lir le - nir ken or ta sa ha o yun cu la rý a ra - sýn da Ru bin Ka zan da top koþ - tu ran Gök de niz Ka ra de niz de yer al dý. Gök de niz, Ru bin for - ma sýy la çýk tý ðý 35 maç ta 6 göl kay det ti. Kar de mir Ka ra büks - por dan Fe ner bah çe ye ge len da - Gökdeniz Karadeniz ha son ra Spar tak Mos ko va ya trans fer o lan Em ma nu el E me ni - ke en i yi üç for vet a ra sýn da yer Emmanuel Emenike al dý. E me ni ke i se 22 maç ta 13 kez ra kip fi le le ri ha va lan dýr dý. Rus ya Li gi'nde en çok go lü CSKA Mos ko va nýn Fil di þi Sa hi - li li for ve ti Sey do u Dom bi a at tý. Dom bi a, 42 maç ta 28 kez ra kip fi le le ri ha va lan dý rýr ken 9 da a sist yap tý. En çok a sis ti yi ne CSKA Mos ko va nýn or ta sa ha o yun cu - su A lan Dzha go ev yap tý. Dzha - go ev çýk tý ðý 31 maç ta 12 kez a - sist ya par ken bir de 5 göl at tý. Rus ya li gin de en faz la ta kip e di - len ku lüp Spar tak Mos ko va ol - du. Ba sýn da yer a lan ha be re gö re Spar tak Mos ko va nýn maç la rý ný or ta la ma 21 bin fut bol se ver iz le - di. Li gi 8. sý ra da bi ti ren Ku ban ta ký mý nýn maç la rý ný or ta la ma 20 bin se yir ci iz le di. Ü çün cü sý ra da i se 19 bin se yir ci i le Ze nit St. Pe - ters burg bu lu nu yor. Euro 2012'de Polonya çeyrek final oynar mý? 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý finallerine Ukrayna ile birlikte evsahipliði yapacak Polonya'da halkýn yaklaþýk yarýsý takýmlarýnýn en az çeyrek final oynayacaðýna inanýyor. Macaristan Haber Ajansý (MTI), Polonya'da yapýlan geniþ kapsamlý kamuoyu yoklamalarýna katýlanlarýn yarýsýnýn Polonya'nýn finallerde en az çeyrek final oynayacaðýna inandýðýný duyurdu.

16 Re sim ve mü zik le te da vi o lu yor lar KIRK LA RE LÝ Top lum Ruh Sað lý ðý Mer ke zi nde mü zik, re sim ve el sa nat la rýy la te ra pi gö ren þi zof re ni has ta la rý - nýn, duy gu, du rum ve dav ra nýþ la rýn da po zi tif so nuç lar a lýn dý ðý bil di ril di. Kýrk la re li Top lum Ruh Sað lý ðý Mer ke - zi Psi ki yat ri Uz ma ný Se na e nel Öz bay, 25 has ta nýn te - da vi gör dü ðü Top lum Ruh Sað lý ðý Mer ke zi nde þi zof - ren ve ben ze ri psi ko lo jik raht sýz lýk la rýy la duy gu du rum bo zuk luk la rý gi bi kro nik ruh sal ra hat sýz lýk la rý bu lu nan has ta la ra top lu ma u yum sað la ma sý, sos yal ge liþ me le ri ne kat ký i çin mü zik, re sim ve el sa nat la rýy la te ra pi uy gu lan - dý ðý ný söy le di. Ba zý has ta la rýn te da vi sin de sa de ce i lâç te - da vi si nin ye ter li ol ma dý ðý ný i fa de e den Öz bay, eb ru dan ta ký ta sa rý mý na, se ra mik ten ah þap bo ya ma ya, re sim, mü zik ve halk o yun la rý e ði ti mi ne ka dar pek çok uð ra þýn has ta la ra o lum lu kat ký la rý nýn ol du ðu nu i fa de et ti. Öz - bay, Çok ký sa bir za man ön ce fa a li ye te baþ la ma mý za rað men has ta la rý mý zýn duy gu, du rum ya da dav ra nýþ la - rýn da po zi tif so nuç lar al dýk. de di. Kýrklareli / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Müzik tedavi metodu olabilir ÝS VEÇ GÖ TE BORG Ü NÝ VER SÝ - TE SÝ SAHL GRENS KA TIP FA - KÜL TE SÝ'NDE Ü RÜ TÜ LEN MÜ ZÝK LE TE DA VÝ PRO JE SÝN - DE ÝLK SO NUÇ LA RIN O LUM LU OL DU ÐU A ÇIK LAN DI. ÝS VEÇ Gö te borg Ü ni ver si te si Sahl grens ka Týp Fa kül te si nde yü rü tü len bir pro je kap sa mýn da has ta lar da te da vi metodu o la rak mü zi ðin kul la - ným metodlarý ve has ta lýk lar da te da vi et ki si a raþ - tý rý lý yor. Mü zik, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu dö ne - min de ba zý has ta lýk la rýn te da vi sin de u zun sü re kul la nýl mýþ bir te da vi metodu. Gü nü müz de i se Ýs veç te ki Gö te borg Ü ni ver si te si ne bað lý Sahl - grens ka Týp Fa kül te si nde yü rü tü len bir a raþ týr - ma i le mü zi ðin has ta lýk la rýn te da vi sin de kul la ný - lan i lâç lar i le bir lik te kul la nýl ma metodlarý a raþ tý - rý lý yor. Ýlk so nuç la rýn çok o lum lu ol du ðu a çýk - lan dý. Gö te borg Ü ni ver si te si Sahl grens ka Týp Fa kül te si nden ya pý lan ba sýn a çýk la ma sýn da, mü - zi ðin te da vi ler de kul la ný lan i lâç la rýn bir ta mam - la yý cý sý o lup ol ma ya ca ðý nýn a raþ tý rýl dý ðý bil di ril di. A raþ týr ma pro je si nin ba þýn da bu lu nan Björn Vick hoff, çe þit li mü zik tür le ri nin vü cut ta o luþ - tur du ðu et ki nin ne ol du ðu nu ve ay rý ca be yin i le il gi li has ta lýk lar da uy gu la nan te da vi le rin ya nýn da 9,7 mil yon do la ra sa týl dý FRAN SA Kra lý 4. Henry nin e þi Kra li çe Ma ri e de Me di ci nin 1610 yý lýn da ki taç giy me tö re nin de kul lan dý ðý Be a u Sancy el ma sý, Sot heby s mü za ye de e vinin dü zen lediði a çýk ar ttýr ma - da 9,7 mil yon do la ra sa týl dý. Sot heby s mü za ye de e vin de ki ar - týr ma da 34,98 ka rat el ma sa 5 tek lif ve ril di ði öð re nil di. Be a u Sancy el ma sý na da ha ön ce le ri Fran sa, Ýn gil te re, Hol lan da ve Prus ya kra li yet a i le le ri sa hip ol muþ tu. El ma s Hin dis tan ýn Gol con da ma den le rin den çý ka rýl mýþ tý. Cenevre /aa mü zi ðin ne gi bi bir tep ki o luþ tur du ðu nu göz - lem le me fýr sa tý bu la cak la rý ný kay det ti. Vick hoff, Ça lýþ ma mýz da, mü zi ðin kal bi et ki le di ði a çýk ça gö rül dü. Bu iç gü dü sel et ki le þim da ha son ra ta bi ki bey ni de et ki li yor ve be yin de ye ni den kal bi u - ya rý yor. Bu et ki le þim böy le de vam e dip gi di yor. Biz ler mü zik sa ye sin de ya þa nan bu et ki le þi mi her han gi bir a me li yat sý ra sýn da ve ya her han gi bir kan do la þý mý bo zuk lu ðun da te da vi yön te mi o la rak kul la na bi li riz de di. Stockholm / aa Millî Eðitim Bakanlýðý ve Hayrat Vakfý ortaklaþa düzenliyor. Kur ân o ku ma kurs la rý baþ lý yor MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür lü ðü ve Hay rat Vak fý, ö nem li bir e ði tim ve kül - tür pro je si ni ha ya ta ge çi ri yor. Tür ki ye nin 900 ü aþ kýn mer ke zin de, Os man lý Türk çe si ve Kur ân o ku ma kurs la rý a çý lý yor. Kül tür Ba kan lý ðý i le 1997 yý lýn da ben - zer bir iþ bir li ði i le bin ler ce in sa nýn Os man lý ca öð ren - me si ne ve si le o lan Hay rat Vak fý, þim di ye ni ve da ha bü yük bir hiz me ti ger çek leþ ti ri yor. Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür lü ðü i le Hay rat Vak fý a ra sýn da Ni san a yýn da im za la nan iþ bir li - ði pro to ko lü çer çe ve sin de, Tür ki ye de Os man lý Türk - çe si ve Kur ân o ku ma kurs la rý a çý lý yor. On bin ler ce ki - þi nin is ti fa de et me si bek le nen ve bü tün halk e ði tim mer kez le rin de uy gu la na cak o lan prog ram sa ye sin de, ta rih ve kül tür mi ra sýy la bu luþ mak a dý na çok ö nem li bir a dým a týl ma sý bek le ni yor. Nevþehir / cihan Sað lýk lý gý da so ru nu nu Türk ler çöz dü TÜR KÝE, sað lýk lý gý da so ru nu ne de niy le her yýl yüz ler ce ki þi nin öl dü ðü Af ri ka da, hij yen ku ral la rý na uy gun gý da ü re ti mi ko nu sun da e ði tim ça lýþ ma sý ya pý yor. Türk Ýþ bir - li ði ve Kal kýn ma A jan sý Baþ kan lý ðý (TÝ KA), Ýs lâm Ül ke le - ri Ýs ta tis tik, E ko no mik, Sos yal A raþ týr ma ve E ði tim Mer - ke zi (SES RÝC) ve Tür ki ye nin No u akc ho ot Bü yü kel çi li ði iþ bir li ðiy le baþ la tý lan Gý da ve a þam Gü ven li ði Des tek le - me Prog ra mý ilk o la rak Mo ri tan ya da ya pýl dý. Türk a ka - de mis yen ler, e ði tim prog ra mýn da, Mo ri tan ya nýn baþ - þehri No u akc ho ot ta gý da gü ven li ðin den so rum lu 33 Mo ri tan ya lý uz ma na, kýr mý zý et, be yaz et ve di ðer hay - van sal ü rün ler ü re ti min de U lus la ra ra sý I SO Gý da Gü ven li ði, yö ne tim mo de li nin gý da ü re ti ci le ri ne kat ký la - rý, gý da gü ven li ði mad de le ri, AB norm la rýn da kýr mý zý et hij ye ni, ka nat lý et hij ye ni, ke sim ha ne, de po la ma ve sev - ki yat uy gu la ma la rý ný an lat tý. Söz ko nu su e ði tim prog ra - mý kap sa mýn da, Mo ri tan ya lý uz man la ra yö ne lik ay rý ca sað lýk lý gý da ü re ti mi ko nu sun da uy gu la ma lý ça lýþ ma da ya pýl dý. Af ri ka da gý da kay nak lý ö lüm le rin son lan dý rýl - ma sý a maç la nan e ði tim prog ra mý ný ta mam la yan Mo ri - tan ya lý gý da uz man la rý, tö ren le ser ti fi ka la rý ný al dý. aþ lý la ra ö zel a kýl lý te le fon JA PON A NIN bir nu ma ra lý mo bil i le ti þim o pe ra tö rü NTT Do co mo, yaþ lý kul la ný cý lar i çin ö zel ta sar la nan ve ü re ti len çok fonk si yon lu bir a kýl lý te le fo nu ta nýt tý. aþ lý nü fu sun çok faz la ol ma sý dolayýsýyla u zun yýl lar - dýr 60 yaþ ü ze ri müþ te ri le ri i çin kla sik cep te le fo nu mo del le ri su nan NTT Do co mo, ilk kez bu ke sim i çin ö zel ta sar lan mýþ do kun ma tik ek ran lý, App le þir ke ti nin ip ho ne u na ben ze yen ve ö zel uy gu la ma la rý in di re bi len bir ci haz gös ter di. Ra ku rak Su ma ho (kul la ný mý ko - lay a kýl lý te le fon) a dý ve ri len ve Ja pon e lek tro nik þir ke ti Fu jit su ta ra fýn dan ge liþ ti ri len ci haz, kla sik a kýl lý te le - fon lar dan da ha ge niþ ek ran me nü sü ne, da ha bü yük ve da ha ko lay o ku na bi lir tuþ la ra ve klav ye ye sa hip bu lu - nu yor. Ci ha zýn a na ek ra ný na, a i le bi rey le ri ne ve ya has - ta ne gi bi a cil yar dým hiz met le ri ne doð ru dan u laþ ma yý sað la ya cak tuþ lar yer leþ ti ril di. Tokyo / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı