2010 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2 2

3 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3

4 4

5 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen biçimde; Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetler, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu, meydana gelen sapmaların nedenleri, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimli alanlara yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları hazırlanmak suretiyle kamu kaynaklarının kullanımını kurumsal amaç ve hedefleri yönlendirmeleri, bu doğrultuda yürüttükleri faaliyet ve projelerin sonuçlarını ise faaliyet raporları ile kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Yönetime geldiğimiz günden itibaren Ortak Akıl Ortak BaĢarı anlayıģı ile BüyükĢehir Belediyesi nin yönetim anlayıģını yeniden yapılandırdık. Bu doğrultuda iç ve dıģ paydaģlarımızla Adana nın geleceğini Ģekillendirecek projeler ortaya konulmuģ, Program dönemi içerisinde gerekli alt yapı çalıģmaları yapılmıģtır. HazırlamıĢ olduğumuz 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporunda, gerçekleģtirmiģ olduğumuz çalıģmaların yanı sıra performans programında yer alan faaliyetler ve bunlara iliģkin performans sonuçlarına yer verilmiģtir. Bütün bu süreçte Belediyemiz 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasında katkıları, görüģ ve önerileri ile çalıģmalarımıza destek veren meclis üyelerimize ve tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Zihni ALDIRMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkan v. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 5

6 6

7 MECLĠS ÜYELERĠMĠZ ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 7

8 8

9 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 9

10 10

11 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU 5 Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER Misyon, Vizyon ve Ġlkeler Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı TeĢkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Diğer Hususlar Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar ve Öncelikler Bölüm 3. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Özel Kalem Müdürlüğü Genel Sekreterlik Sivil Savunma Uzmanlığı I.Hukuk MüĢavirliği TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 11

12 Performans Sonuçları Tabloları Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bölüm 4. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 327 Bölüm 5. ÖNERĠ ve TEDBĠRLER 331 EKLER 335 Ek 1- Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Ek 2- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek 3- ASKĠ Genel Müdürlüğü Ek-4- ADANA ULAġIM A.ġ Ek-5- BELDETAġ Ek-6- Çukurova Fuarcılık A.ġ Ek-7- Yeni Adana Ġmar ĠnĢaat Tic. A.ġ Ek-8- Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.ġ

13 I. GENEL BĠLGĠLER ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 13

14 14

15 MİSYON Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında planlı, hızlı, etkin, şeffaf, adil ve vatandaş odaklı en iyi hizmeti sunmak VİZYON Lider ve öncü konumunu sürdürerek Türkiye ve Dünya'da örnek belediye olmak İLKELERİMİZ Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaf ve açık olmak Hizmette kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek Vatandaş-Belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak Dİğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışmak Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak Belediye hizmetlerini "Tek Adam" felsefesi ile değil "Ortak Akıl" ile sürdürmek ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 15

16 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġdaremiz Belediyelerle ilgili belirlenmiģ olan temel mevzuatlar doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmeliklerden aldığı yetki ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. BüyükĢehir Belediyesi ile sınırları içindeki belediyeleri kapsayan BüyükĢehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacı ile düzenlenmiģ olan 5216 sayılı yasa uyarınca Adana BüyükĢehir Belediyesi nin görev ve sorumlulukları aģağıda sıralanmıģtır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüģlerini alarak BüyükĢehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, BüyükĢehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. BüyükĢehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değiģiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiģtirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. Kanunlarla BüyükĢehir belediyesine verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine BüyükĢehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. BüyükĢehir ulaģım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. 16

17 BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek, Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inģaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; BüyükĢehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taģınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliģkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliģkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve iģletmek. BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek. BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 17

18 Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek. BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, BüyükĢehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Ġl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları BüyükĢehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iģyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģları ile kamu kuruluģlarını yangına ve diğer afetlere karģı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluģları ve sivil toplum örgütleri ile iģbirliği yapmak. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek. Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. BüyükĢehir 18

19 belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Alt Yapı Hizmetleri Madde 8- BüyükĢehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ya da görevlendirdiği kiģinin baģkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye baģkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüģülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının (oda üst kuruluģu bulunan yerlerde üst kuruluģun) temsilcileri de davet edilerek görüģleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar tarafından BüyükĢehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleģtirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluģu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluģlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluģturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluģ bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, BüyükĢehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluģ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluģları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluģunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluģu, BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluģları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taģımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluģlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 19

20 Alt yapı koordinasyon merkezinin çalıģma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluģ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ĠçiĢleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına iliģkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının görüģünü alır. UlaĢım Hizmetleri Madde 9- BüyükĢehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taģımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, BüyükĢehir belediye baģkanı ya da görevlendirdiği kiģinin baģkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluģ temsilcilerinin katılacağı ulaģım koordinasyon merkezi kurulur. BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye baģkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüģülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. UlaĢım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının (oda üst kuruluģu bulunan yerlerde üst kuruluģun) temsilcileri de davet edilerek görüģleri alınır. Bu Kanun ile BüyükĢehir Belediyesi ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuģ ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine iliģkin yetkiler ile BüyükĢehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaģım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. UlaĢım koordinasyon merkezi kararları, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı nın onayı ile yürürlüğe girer. UlaĢım koordinasyon merkezi tarafından toplu taģıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluģlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalıģma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluģ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. BüyükĢehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. BüyükĢehir Belediyesi nin Ġmar Denetim Yetkisi Madde 11- BüyükĢehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beģ gün içinde verilir. Ġmar uygulamalarının 20

21 denetiminde kamu kurum ve kuruluģlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, BüyükĢehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. BüyükĢehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli iģlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, BüyükĢehir Belediyesi tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 ve 42 inci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 inci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 21

22 1.3. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Birimler Fiziksel Yapı Ġdare Hizmet Binaları ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET BĠNALARI Ġdari Bina Alanları Toplam Alan (m 2 ) BaĢkanlık Genel Ġdare Binası (Toplam) Özel Kalem Müdürlüğü Genel Ġdare Binası - Genel Sekreterlik Yeni Hizmet Binası - Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı Genel Ġdare Binası - Sivil Savunma Uzmanlığı Ġtfaiye Hizmet Binası 500 Otobüs ĠĢletme ġube Müdürlüğü Otobüs Hizmet Alanı Otogar ve Otopark ġube Müdürlüğü Otogar Hizmet Alanı (Yüreğir ve Seyhan) Hal ġube Müdürlüğü Hal Hizmet Alanı (Yüreğir ve Seyhan) Ticaret ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü Ekmek Fabrikaları (Bakımyurdu, Belediye Evleri, Yüreğir, 4.Ekmek Fabr.) Mezarlık ġube Müdürlüğü Mezarlık Ġçerisinde 5 Adet Hizmet Binası Veteriner ġube Müdürlüğü Asfalt ġantiyesi 350 Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı 3 Adet ġube Hizmet Binası Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü Merkez Park Ġçi Hizmet Binası 250 Trafik Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü Ġdari Bina - Yol ġube Müdürlüğü Ġdari Bina (M. Kemal PaĢa Bulvarı üzeri) 200 Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BaĢkanlığı Hizmet Binası (Çukurova Üniversitesi arkası) Zabıta Daire BaĢkanlığı Galleria Hizmet Binası 350 Adana BüyükĢehir Belediyesi hizmet birimleri, genel idare binası (tarihi belediye binası), yeni hizmet binası ve kurumumuza ait çeģitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedirler yılı içerisinde yapımı tamamlanan m 2 kapalı alana sahip yeni hizmet binasında BaĢkanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı ve hizmet sahaları nedeni ile taģınamayan birimlerimiz dıģında kalan tüm birimlerimiz görev yapmaktadır. Vedat Dalokay Hali, Yüreğir Hali, Merkez Otogar, Yüreğir Otogarı, Otobüs ĠĢletmesi, Ekmek Fabrikaları, Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı, Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Zabıta Daire BaĢkanlığı, Yol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü ve Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ģehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuģlandırılmıģtır. 22

23 TaĢıt Araçları ve ĠĢ Makineleri ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MÜLKĠYETĠNDEKĠ ARAÇLARIN YAġ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI Araç Türü Makine Park (adet) 0-4 yaģ 5-9 yaģ yaģ yaģ yaģ 25+ Binek Pikap Ġtfaiye Motosiklet Minibüs Ambulans Kapalı Panel Otobüs Cenaze Nakil D.Kamyon Kamyon Distribütör Seyyar Yağlama Kam Midibüs Kasalı Kamyon Kırkayak Kamyon (Akaryakıt Ġçin) Su Tankeri Kamyon Asfalt Tamir Kam. Kaynak Jeneratör Akaryakıt Tankeri Çekici Tır Relay Tank Tır TaĢıyıcı Römork Ağaç Sökme Kamyon Traktör Kepçe-Yükleyici Dozer Greyder Silindir FiniĢer Forklift Asfalt Freze TOPLAM ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 23

24 Adana BüyükĢehir Belediyesi araç parkı durum çizelgesi aģağıdaki tabloda gösterilmektedir. Araçlar ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ARAÇ PARK DURUMU Belediye Bünyesindeki Araç Sayısı Kiralık Araç Sayısı Protokol Ġle ÇalıĢan Araç Sayısı Protokol Ġle DıĢarıya Verilen Araç Sayısı TOPLAM Binek Pikap Midibüs Minibüs Ambulans Ġtfaiye Aracı Motosiklet Kapalı Kasa Panelvan Cenaze Aracı Otobüs Kürkçüler Cezaevi/2 202 Çöp Transfer Tırı Özel ġirket/6 6 ĠĢ Makinesi Yüreğir Belediyesi Arazöz/1 134 TOPLAM

25 TeĢkilat Yapısı ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 25

26 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye birimlerinde iģlem ve karar alma sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve etkililiğin artırılması amacıyla bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinde, biliģim hizmetleri kapsamında; veri iletiģim altyapısı, sunucu bilgisayar sistemleri, kiģisel bilgisayarlar ile diğer çevre birimlerinin güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iģ ve iģlemler ile hizmet sürekliliğinin sağlanması esas alınmaktadır. Tüm bilgisayarlar 10 mbit metro ethernet altyapısı ile internet eriģimine sahiptir. Hizmet binaları arasındaki iletiģim altyapısı ADSL modemler ve VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır. Merkez hizmet binasında elektrik kesintilerine karģı UPS (kesintisiz güç kaynağı), güvenlik amaçlı ise Firewall (güvenlik duvarı) bulunmaktadır. GeliĢen biliģim teknolojilerinin Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla; bilgi güvenliği sistemi, sistem ve veri tabanı sunucularında yazılım ve donanım yenilemeleri ile veri iletiģim cihazlarında yenilemeler yapılmıģtır. BiliĢim sistemi, veri iletiģim altyapısı, bilgisayar ve çevre birimleri ile ilgili diğer uygulamalara iliģkin bilgiler aģağıda tablo ile gösterilmektedir. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Adet Bilgisayar (Masa üstü) 346 Bilgisayar (Diz üstü) 28 Server Sunucu Bilgisayar 5 Yazıcı 259 Scanner 7 26

27 BELEDĠYEMĠZ BĠRĠMLERĠNDE KULLANILAN YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠ YAZILIMLARI Mali Uygulamalar Yazılımları Gelir Yönetimi Emlak Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Ġlan Reklam Vergisi Eğlence Vergisi ĠĢgaliye Harcı Para Cezaları Tahakkuk ve Tahsilatı Kira ve Ecrimisil SözleĢmeleri Harcamalara Katılım Genel Tahakkuk Genel Tahsilât Kredi Takip Uygulaması Finansman Yönetimi Bütçe Muhasebe Modülü Bordro (Memur, ĠĢçi, SözleĢmeli, Diğer) TaĢınır Mal Yönetimi Ġdari Uygulamalar Yazılımları Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Memur, ĠĢçi, SözleĢmeli, Geçici ĠĢçi) Eğitim ve Kültür Yönetimi Harita Müdürlüğü Ġmar Planlama, Uygulama Ruhsat ve Denetim Toplantı Yönetimi (Encümen Meclis) Zabıta Yönetimi Ġtfaiye Yönetimi YaĢ Sebze ve Meyve Hali Yönetimi Otogar Yönetimi Otobüs ĠĢletmesi Yönetimi Makine Ġkmal Yönetimi Fen ĠĢleri Park ve Bahçeler Trafik ve Sinyalizasyon Adli Yönetim - TeftiĢ Destek Hizmetleri Çevre Koruma Modülü Sosyal YardımlaĢma Yönetimi Bilgi ĠĢlem Yönetimi TaĢınmaz Mallar ve KamulaĢtırma Yönetimi Ġhale Yönetimi e-belediye Yönetimi Stratejik Plan ve Performans Programı Mezarlık Bilgi Sistemi ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 27

28 Ġnsan Kaynakları Ġdaremizde insan kaynağı, oluģan ihtiyaç doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak olan iģin niteliğine göre istihdam edilmektedir. Ġnsan kaynaklarında memur, sözleģmeli memur ve iģçi olmak üzere 3 farklı istihdam türü söz konusudur. ĠĢçi, memur ve sözleģmeli personellerin atanmaları mevzuatlarda yer alan yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yapılmaktadır. ĠĢçi personellerin istihdamı ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu kanalı ile Devlet Memurları Personellerimizin istihdamı ise Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca KPSS sınav sonucuna göre merkezi sistemle atama yolu ile veya 657 sayılı Devlet memurları Kanununun ilgili maddelerine (59, 74, 76, 92,93) göre, tam zamanlı sözleģmeli personeller ise 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi ve dönem içerisinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak istihdam edilmektedir. TeĢkilat Ģemamız kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacı ile düzenlenen Norm Kadro Standartlarına uygun olarak Belediyemize tahsis edilen birimlerden oluģmaktadır. Organizasyon Ģemasında yer alan mevcut birimler hizmet sunma açısından ihtiyacı karģılamakta olup dönem içerisinde de personel istihdamı yapılmaktadır. Yönetici Unvanlarına Göre Personel Durumu BaĢkan 1 Genel Sekreter 1 BaĢkan DanıĢmanı 5 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 1 Hukuk MüĢaviri 1 Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter Yardımcısı - 3 Daire BaĢkanı 16 Ġç Denetçi 3 Sivil Savunma Uzmanı ġube Müdürü - 23 ġef 8 Memur 342 SözleĢmeli Personel 154 Memur Toplamı 404 Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi 60 ĠĢçi Toplamı GENEL TOPLAM Sayı 28

29 31 Aralık 2010 itibariyle idaremizde 404 memur, 154 sözleģmeli memur ve 60 ı geçici iģçi olmak üzere iģçi görev yapmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde memur ve sözleģmeli memur sayıları büyük oranda artmıģtır yılında 286 olan memur sayısı 2010 yılında 404 e; 43 olan sözleģmeli memur sayısı ise 154 e yükselmiģtir. Ayrıca 2010 yılında hizmet birimlerimizin talepleri doğrultusunda 164 üniversite öğrencisine ücretsiz ve 144 lise öğrencisine ücretli olmak üzere toplam 308 öğrenciye staj imkanı sunulmuģtur. GENEL PERSONEL KADRO DURUMU Statü Ġstihdam ġekli Sınıfı Dolu BoĢ Toplam 657 D. Memuru G.Ġ. H D. Memuru T.H D. Memuru S.H.S D. Memuru A.H D. Memuru Y.H.S /49 Söz. Memur MEMUR TOPLAM Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi ĠġÇĠ TOPLAM GENEL TOPLAM PERSONEL DEĞĠġĠKLĠK DURUMU Personel Durumu Memur SözleĢmeli Personel Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Ġstifa Emekli Nakil Giden Nakil Gelen Vefat Açıktan Atama ĠĢ Akdi Feshi Hizmet Sınıfı HĠZMET SINIFINA GÖRE PERSONEL DURUMU Dolu 657 Memur 5393/49 SözleĢmeli BoĢ Toplam G.Ġ.H T.H S.H.S A.H Y.H GENEL TOPLAM ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 29

30 YAġ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU YaĢ Grubu Memur SözleĢmeli Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi YaĢ YaĢ YaĢ ve Üzeri YaĢ BĠRĠMLERE GÖRE PERSONEL DURUMU SözleĢmeli Birimi Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Personel BaĢkanlık Ġç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüğü Birinci Hukuk MüĢavirliği TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Zabıta Dai.BĢk Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.BĢk Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk Mali Hizmetler Dai.BĢk Basın Yayın ve Halkla ĠliĢ. Dai.BĢk Makine Ġkmal Bakım ve Onar.Dai.BĢk Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk Fen ĠĢleri Dai.BĢk Emlak ve Ġstimlak Dai.BĢk Destek Hizmetleri Dai.BĢk UlaĢım Dai.BĢk Kültür ve Sosyal ĠĢler Dai.BĢk Ġtfaiye Dai.BĢk ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dai.BĢk Çevre Koruma ve Kontrol Dai.BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk Ġmar Aġ Koza Aġ ASKĠ ÇBB GENEL TOPLAM

31 KADROLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU Birimi Memur SözleĢmeli Personel Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi BaĢkanlık Özel Kalem Müdürlüğü Birinci Hukuk MüĢavirliği TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Zabıta Dai.BĢk Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai.BĢk Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.BĢk Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk Mali Hizmetler Dai.BĢk Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dai.BĢk Makina Ġkmal Bakım ve Onarım Dai.BĢk Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk Fen ĠĢleri Dai.BĢk Emlak ve Ġstimlak Dai.BĢk Destek Hizmetleri Dai.BĢk UlaĢım Dai.BĢk Kültür ve Sosyal ĠĢler Dai.BĢk Ġtfaiye Dai.BĢk ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dai.BĢk Çevre Koruma ve Kontrol Dai.BĢk Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk GENEL TOPLAM ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 31

32 32

33 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 33

34 Sunulan Hizmetler BüyükĢehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetler aģağıda belirtilmiģtir. Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüģlerini alarak BüyükĢehir Belediyesi nin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, BüyükĢehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, Kanunlarla BüyükĢehir Belediyesi ne verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine BüyükĢehir Belediyesi nin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, Belediye Kanununun 68 ve 72 inci maddelerindeki yetkileri kullanmak, BüyükĢehir ulaģım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, BüyükĢehir Belediyesi nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek, Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; BüyükĢehir katı atık yönetim plânını yapmak, Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve iģletmek, BüyükĢehir Belediyesi nin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek, 34

35 BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek, BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, BüyükĢehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek, Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, Ġl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükģehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 35

36 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri Ġdarenin satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleģtirilmektedir. Mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu doğrultusunda belirtilen süreçlerin gerçekleģmesi ile harcama gerektirmeyen ve/veya gelir getiren ihale süreçleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu doğrultusunda Encümen kararı ile gerçekleģtirilmektedir. Ġdaremiz bu kanunlara göre yapılacak ihalelerde; kaynakların verimli kullanılması esasına göre saydamlığı, rekabeti, eģit muameleyi, güvenirliği, gizliliği göz önünde bulundurarak ihtiyaçları uygun Ģartlarla ve zamanında karģılamaktadır Yetki ve Sorumluluk Yapısı BüyükĢehir Belediyesi nin yönetimi BüyükĢehir Belediye Meclisi, BüyükĢehir Belediye Encümeni, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından sağlanır BüyükĢehir Belediyesi nin karar organı BüyükĢehir Belediye Meclisi dir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, BüyükĢehir Belediye Meclisi nin baģkanı olup BüyükĢehir içindeki diğer belediyelerin baģkanları, BüyükĢehir Belediye Meclisi nin doğal üyesidir. BüyükĢehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır ve toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Ġmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaģım komisyonu baģta olmak üzere gerekli görülen komisyonlar meclis üyeleri arasından en az beģ, en çok dokuz kiģiden oluģacak Ģekilde kurulur. Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iģler bu komisyonlarda görüģüldükten sonra mecliste karara bağlanır ve çeģitli yollarla halka duyurulur Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri a) Stratejik plan ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar planlarını görüģmek ve onaylamak, BüyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. 36

37 e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yapiģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahri hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 37

38 u) Ġmar planlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. BüyükĢehir belediye encümeni, belediye baģkanının baģkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beģ üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baģkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beģ üyeden oluģur Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri a) Stratejik plan ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. BüyükĢehir belediye baģkanı, BüyükĢehir Belediye idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı nın Görev ve Yetkileri a) Belediye teģkilatının en üst amiri olarak belediye teģkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) BüyükĢehir belediye meclisi ve encümenine baģkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak. 38

39 d) Bu Kanunla BüyükĢehir Belediyesi ne verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. e) BüyükĢehir Belediyesi nin ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, BüyükĢehir Belediyesi ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değiģiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. f) BüyükĢehir Belediyesi nin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla, BüyükĢehir Belediyesi adına sözleģme yapmak, karģılıksız bağıģları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde BüyükĢehir Belediyesi ni temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluģ avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluģlarını denetlemek. j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. k) Diğer kanunların belediye baģkanlarına verdiği görev ve yetkilerden BüyükĢehir Belediyesi görevlerine iliģkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye baģkanına devretmek. m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluģturmak Mali Yönetim Ġdaremiz Ģu anda Türkiye de bulunan 16 BüyükĢehir belediyesinden biridir. Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca çalıģmalarını sürdürmektedir. Ġdaremiz bünyesinde mali yönetim süreci, bahsi geçen kanunlarda da belirlendiği üzere kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması esasına dayalı, standartlara uygun bir sistem içerisinde yürütülmektedir Harcama Öncesi Kontrol 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesi uyarınca Belediye BaĢkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Harcama yetkilileri kaynakları, idarenin stratejik planı ve ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 39

40 performans programı doğrultusunda etkinlik ve verimlilik esasına göre kullanırlar. Ġlgili maddenin vermiģ olduğu sorumluluk doğrultusunda idaremizde baģkan adına Genel Sekreter, harcama öncesinde gerekli evrakların etkinlik ve verimlilik açısından uygunluğunu, hazırlanan plan ve programlara uygunluğunu idarenin önceliklerini de göz önünde bulundurarak kontrolünü gerçekleģtirmektedir Muhasebe ve Ġç Denetim Sistemi Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen 5018 sayılı Kanunun 49. maddesindeki düzenlemeler göz önünde bulundurulmuģtur. Muhasebe sisteminin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalıģmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak Ģekilde kurulacağı ve yürütüleceği belirtilerek Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. maddesi uyarınca 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı çıkarılmıģtır. Bu kapsamda belediyemizde 5018 sayılı Kanun ve diğer ilgili yasa ve yönetmelik maddeleri göz önünde bulundurularak karar alma, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkinliğini artıracak; tüm mali iģlemlerin kayıt altında tutulmasını sağlayan; sağlıklı, güvenilir ve standart mali raporlar üreten, mali saydamlığı ön planda tutan bir mali yönetim yapısı oluģturulmuģtur Mali Yılı dönemi içerisinde vergi, harç ve ücretlerin takip ve tahsilatına yönelik yoğun bir çalıģma yaparak gelirlerimizin azami ölçüde arttırılması sağlanmıģtır. Belediyemiz Harcama birimlerinin yıl içerisinde ihtiyaca yetmeyeceği anlaģılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüģülmesi sırasında düģünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetler için Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. ve 38. Maddesi gereğince ödenek aktarmaları gerçekleģtirilmiģtir Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarına göre; KamulaĢtırma çalıģmalarında kullanılmak üzere Ġller Bankasından TL kredi temini sağlanmıģtır Ġdaremizde program döneminde Belediye BaĢkanının görevlendirmesi ile TeftiĢ Kurulu tarafından da denetimler gerçekleģtirilmiģtir. MüfettiĢler, BaĢkanın onayı ve Kurul 40

41 BaĢkanının görevlendirme emri üzerine denetleme, araģtırma ve soruģturma görevlerini baģkan adına yürütmüģlerdir Ġç ve DıĢ Denetim Raporlarında Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler 2010 Mali Yılı dönemi içerisinde; a) Meclis Denetim Komisyonunca 2009 Mali Yılı hesap iģ ve iģlemlerine ait gelir ve gider evrakları, hesap iģ ve iģlemleri incelenmiģtir. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olduğu belirlenmiģtir. Daire BaĢkanlığımızca Denetim Komisyonu Raporunda belirtilen öneriler ve tavsiyeler ilgili harcama birimlerine üst yazı ile gönderilmiģtir. b) SayıĢtay BaĢkanlığı denetçileri tarafından 2009 Mali Yılına ait ödeme evrakları ve muhasebe iģlemleri incelenmiģtir. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olduğu belirlenmiģtir. SayıĢtay sorgusunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır Diğer Hususlar 2010 yılı faaliyet dönemi içerisinde Adana BüyükĢehir Belediyesi idari yapılanmasında birtakım değiģiklikler gerçekleģmiģtir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, tarihli Bakanlık Kararı ile görevinden uzaklaģtırılmıģtır. BüyükĢehir Belediyesi meclis üyeleri arasında yapılan seçim ile tarihinde Yüreğir Ġlçe Belediye BaĢkanı, BüyükĢehir Belediye BaĢkan Vekilliğine seçilmiģtir. Ardından mahkeme kararı ile tarihinde görevinden ayrılmıģtır. BüyükĢehir Belediyesi meclis üyeleri arasında yapılan yeni bir seçim ile meclis üyesi Zihni ALDIRMAZ tarihi itibariyle BüyükĢehir Belediye BaĢkan Vekilliğine baģlamıģtır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 41

42 42

43 II. AMAÇ ve HEDEFLER ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 43

44 44

45 2.1. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Alan 1. KURUMSAL YAPI STRATEJĠK AMAÇ Adana halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaģa en yakın birim olan belediyemizi insan odaklı etkin ve verimli hizmet üretmeye yönelik, hızlı, rasyonel karar alma mekanizmasına ve takım ruhuyla çalıģma ilkesine sahip, çağdaģ, Ģeffaf, katılımcı bir yönetim yapısına kavuģturarak bu kültürü kuruma yerleģtirmek suretiyle çalıģanların ve hizmet alan tüm kesimlerin memnuniyetini artırmaktır. HEDEF 1. Ortak vizyon oluģturulması ve paylaģılması, ekip ruhunun yerleģtirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalıģmalarda yüksek performansa ulaģılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumuzu daha etkin ve verimli hizmet sunacak bir yapıya kavuģturmak. HEDEF 2. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluģturmak. HEDEF 3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletiģim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaģlarımızın dilek Ģikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayıģı ile Ģeffaflık ve aktif katılımı sağlamak. HEDEF 4. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik geliģmeleri ve değiģen koģulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeģitliliğini artırmak. HEDEF 5. Belediye hizmetlerini en iyi Ģekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koģulları iyileģtirmek. HEDEF 6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette baģarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir biliģim altyapısı kurmak. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 45

46 Stratejik Alan 2. KENTLEġME ve ĠMAR STRATEJĠK AMAÇ Adana yı tarım alanları korunarak, tarıma dayalı sanayinin geliģtirileceği, tarihi dokuya ve doğal çevreye saygılı, imarlı, düzenli, yaģanabilir bir metropol haline getirmektir. HEDEF 1. Ġmarlı bir kent oluģmasını sağlamak için her ölçekteki imar planlarını yapmak ve ilgili belediyelerle koordineli olarak yaptırmak suretiyle Adana nın 25 yıllık geliģimine uygun planları 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. HEDEF 2. Kentin ulaģım sorunlarının çözümlenmesi için UlaĢım Master Planı nın kapsamını BüyükĢehir Belediyesi nin yeni sınırlarına göre geniģleterek yapmak. HEDEF 3. Adana nın imarlı yapılaģması için planlar doğrultusunda imar uygulamalarını ve kamulaģtırma iģlemlerini kararlılık ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleģtirmek. HEDEF 5. Tespit edilen veya tespit edilecek olan kentsel dönüģüm alanlarında çarpık yapılaģmanın ve gecekondulaģmanın dönüģümü ile bu bölgeleri imarlı ve yaģanabilir bir hale getirmek. HEDEF 6. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaģatılmasını sağlamak ve aktif kent yaģamına dâhil ederek kentliye ve kent turizmine sunmak. HEDEF 7. Kent kimlik ve estetiğini geliģtirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaģımlarla geliģtirilmesi yönünde Kentsel Tasarım Projelerini hayata geçirmek. HEDEF 8. Belediyenin emlak envanter bilgilerinin eksiksiz tespitini, arģivlenmesini ve güncellenmesini sağlamak. HEDEF 9. BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaģam kalitesini ve refah seviyesini artırmak. HEDEF 10. Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki numarataj çalıģmalarını yapmak. HEDEF 11. Belediyenin daha iyi, çağdaģ, hızlı, sağlıklı kararlar verebilmesi ve bu kararların uygulanabilmesi için Kent Bilgi Sistemi kurmak. HEDEF 12. ġehrimizde yoğun ve vasıfsız göçe bağlı olarak oluģan çarpık yapılaģmayı önlemek amacı ile belediyemiz öncülüğünde yan kuruluģlarımız, TOKĠ ve ilgili diğer kurumlarla da iģbirliği yaparak toplu konut ve kentsel dönüģüm uygulamaları ile çağdaģ standartlara uygun yapılar ve sosyal donatılar üreterek sosyal ve kültürel kaynaģmanın sağlandığı, yaģanabilir örnek mekânları çoğaltarak çağdaģ kentleģmeyi sağlamak. 46

47 Stratejik Alan 3. KENTSEL ALTYAPI HĠZMETLERĠ STRATEJĠK AMAÇ Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaģ yaģamın gerekleri ile uyumlu, standartları yüksek, kaliteli bir yapılaģma sağlayarak, güvenli, sağlıklı ve modern bir kent altyapısı oluģturmaktır. HEDEF 1. Sorumluluk alanlarımızda, kaliteli, ucuz, dünya standartlarında sağlıklı su üretimi yapmak, iletmek, yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan tüm mahalle ve köyleri içme suyu kullanma imkânına kavuģturmak. HEDEF 2. Üretim ve dağıtım sistemlerinin kesintisiz ve sorunsuz olarak çalıģmasını sağlamak için üretilen su miktarı ile faturalandırılan su miktarı arasındaki farkın azaltılarak kayıp ve kaçak oranını plan dönemi sonuna kadar % 55 ten %40 a indirmek. HEDEF 3. Atıksu ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaģtırmak için %98 olan mevcut Ģebeke oranını dönem sonuna kadar %100 e çıkarmak. HEDEF sayılı kanun ile Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin atıksu bertaraf sistemlerini oluģturmak ve kesintisiz olarak çalıģtırılmasını sağlamak. HEDEF 5. Seyhan Nehri ile Akdeniz e arıtılmadan dökülen atıksuları, Yüreğir ve Seyhan daki atıksu arıtma tesislerinde arıtarak Akdeniz ile Seyhan Nehrinin doğal yapısını korumak, Ģehri daha sağlıklı ve temiz bir çevreye kavuģturmak. HEDEF 6. Adana kentinin içme ve kullanma su ihtiyacının karģılandığı Çatalan Baraj Gölü su kaynağının kirlenmesini önlemek için Çatalan Baraj havzasının kirlenmeye karģı korunmasını sağlamak. HEDEF sayılı yasa gereğince BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisine alınan Ġlk Kademe Belediyelerine yönelik spor ve sosyal tesisler, yol, kaldırım, meydan, park, otogar ve otoparklar vb. yapımı hizmetlerinin yürütülmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını plan dönemi sonuna kadar sağlamak. HEDEF Sayılı Yasa gereğince, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapılmasını, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını, gerekli malzeme desteğinin verilmesini plan dönemi boyunca sağlamak. HEDEF 9. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileģtirilme çalıģmaları dahilinde tesis ve ünitelerin yapım ve onarımını gerçekleģtirmek. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 47

48 Stratejik Alan 4. ULAġIM STRATEJĠK AMAÇ VatandaĢlarımızın güvenli, konforlu, süratli ve ekonomik bir Ģekilde ulaģımını temin etmek için kentsel geliģim planları ile bütünleģmiģ uzun vadeli ulaģım altyapısını hazırlayarak ve buna yönelik iģletmeler tesis ederek bu konuda örnek bir kent olmaktır. HEDEF 1. ġehir içinde ve özellikle Ģehir merkezinde trafik sıkıģıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı geliģimine uygun ve etkin bir ulaģım yapısını gerçekleģtirmek. HEDEF 2. ġehrimizin nüfusunun çoğalması ve doğu ile batı arasında köprü olmasından dolayı artan talepleri karģılaması için plan dönemi sonuna kadar Ģehir merkezine ulaģımı da kolaylaģtırması açısından Metro Depolama Ġstasyonuna yakın olacak Ģekilde Kuzey Adana da yeni, modern ve tüm Adana ya hitap edecek bir otogar yapmak. HEDEF 3. Toplu ulaģım hizmetinin kentin bütününe, dengeli olarak sunulmasını sağlayarak tüm vatandaģlarımızın değiģik kentsel kullanım alanlarına kolayca ulaģabilirliğini gerçekleģtirmek. HEDEF 4. ġehrimizde toplu taģıma hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütmek ve çağdaģ kentlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan raylı taģımacılık sisteminin toplu taģımacılıkta etkin bir konuma getirilmesini sağlamak. 48

49 Stratejik Alan 5. DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASI STRATEJĠK AMAÇ Tüm insanların, gelecek nesillerin ve diğer canlıların ortak bir değeri olan çevrenin korunması ve iyileģtirilmesini sağlamaktır. HEDEF 1. Kentimizdeki çevresel kirlilikleri önlemek ve azaltmak, mevcut doğal kaynakları, ekolojik dengeyi, tarihsel dokuyu korumak ve aktif hayatın içine katarak yaģanabilir, sağlıklı bir çevre oluģturmak. HEDEF 2. ġehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, vatandaģlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaģması ile ilgili çalıģmalar yapmak. HEDEF 3. Kentin görselliğini ve yeģil dokusunu geliģtirerek kiģi baģına düģen aktif yeģil alan miktarını m 2 den 13 m 2 ye çıkarmak ve daha yaģanabilir bir kent oluģturmak. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 49

50 Stratejik Alan 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR STRATEJĠK AMAÇ Kentimizde yaģayan vatandaģların toplumsal iliģkilerini geliģtirerek, ruhen ve bedenen sağlıklı, mutlu, insani değerleri yüksek bireyler olmasını sağlamak ve Ģehrimizi kültür, sanat ve sporun geliģimine elveriģli bir merkez haline getirmektir. HEDEF 1. Her yaģ ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleģtirmek. HEDEF 2. Kent kültürünü geliģtirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluģturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeģitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana yı özellikli bir merkez konumuna getirmek. HEDEF 3. Adana Ġlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. 50

51 Stratejik Alan 7. SOSYAL HĠZMETLER STRATEJĠK AMAÇ Toplumsal yaģamın her evresinde vatandaģın yanında olmak, sosyal ihtiyaçların karģılanmasını yaygın, etkili ve sürekli bir Ģekilde sağlamak, maddi ve manevi yönden yardıma muhtaç insanların da ihtiyaçlarının giderilmesi ve toplumsal yaģama entegre edilmesi için hizmet modelleri geliģtirerek yaģam standartlarını yükseltmek ve toplumsal huzuru sürekli kılmaktır. HEDEF 1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek Ģekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak. HEDEF 2. YaĢanabilir sağlıklı bir kent oluģumunu sağlamak, kentte yaģayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaģ sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak. HEDEF 3. Kentimizde yaģayan birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik Ģartlardan kaynaklanan veya iradeleri dıģında oluģan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalıģmalarda bulunmak. HEDEF 4. Engellilere yönelik etkili ve iģlevsel planlar ile Ģehir içinde yaģamlarını kolaylaģtıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 51

52 Stratejik Alan 8. KAMU DÜZENĠ ve GÜVENLĠK STRATEJĠK AMAÇ Kent yaģamını düzenleyen kural ve yaptırımları halkın yararına ve objektif kriterler çerçevesinde tesis ederek vatandaģlarımızın kendilerini huzur ve güven içinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamaları yapmak, toplumun mutluluğunu, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karģı hazırlıklı olmak, ihtiyaç halinde kısa sürede uygulamaya geçirilebilecek çözümler üreterek, etkili ve sürekliliği olan bir organizasyonu geliģtirmektir. HEDEF 1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaģlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluģturmak. HEDEF 2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken iģyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan iģyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek. HEDEF 3. Avrupa normlarında ülkemizin ve bölgemizin en geliģmiģ, sayılı Ġtfaiye ve Arama-Kurtarma Birliği teģkilatlarından birisi olması amacıyla plan dönemi içerisinde kademeli olarak yeniden yapılandırılıp, daha hızlı, daha eğitimli, daha donanımlı, modern ve çağdaģ bir Ġtfaiye TeĢkilatına kavuģturmak. HEDEF 4. Kentimizde meydana gelebilecek doğal afetlere, yangın ve savaģlara karģı en seri Ģekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için planlama ve eğitim çalıģmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak. 52

53 2.2. Temel Politikalar ve Öncelikler 17 Ekim 2009 Gün ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2010 Yılı Programı içerisinde Kalkınmada 1. Derecede önemli olan 50 il sıralaması yapılmıģ ancak Adana ya kalkınmada öncelikli il sıralamasında yer verilmemiģtir yılı mali programında krizin etkilerinin azalacağı ve yeniden büyüme ortamına geçilerek mali dengelerde nispi bir iyileģmenin sağlanacağı öngörülmektedir yılında, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; 2010 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projelere, Uygulamasında önemli fiziki gerçekleģme sağlanmıģ projelere, Yatırım Programında yer alan ve dıģ finansmanı sağlanan projelerden önemli oranda fiziki gerçekleģme sağlanmıģ projelere, BaĢlatılmıĢ bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eģ zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere, Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine, Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere, AB ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalıģmaların gerektirdiği projelere, e-dönüģüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisiyle uyumlu projelere ağırlık verilecektir Yılı Politika, Öncelikleri ve Tedbirleri Ekonomiye iliģkin kararlarda iģbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir. Ekonominin büyüme potansiyelinin artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Mali disiplinin sürdürülmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Basit, öngörülebilir, adil ve geniģ tabanlı bir vergi sisteminin oluģturulması çalıģmaları sürdürülecektir. Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır sayılı Kanunla uyum sağlayacak Ģekilde etkin bir dıģ denetimin sağlanması için SayıĢtay ın yasal ve insan kaynakları altyapısı güçlendirilecektir. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 53

54 SayıĢtay ın denetim faaliyetlerinin kamuda yaygınlaģtırılması ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin sağlıklı bir Ģekilde çalıģmasına SayıĢtay ın daha fazla katkı vermesi sağlanacaktır. Mahalli idarelerde mali yapının iyileģtirilmesi ve mali disiplinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Aralık sonu itibariyle Belediye ve il özel idarelerinin öz gelirleri artırılarak hem mali yapıları güçlendirilecek hem de yönetim sorumluluklarının artırılması sağlanacaktır dönemini kapsayan Orta Vadeli programda da Belediye ve il özel idarelerinin, mali yapılarının güçlendirilmesi ve hemģehrilerine karģı yönetim sorumluluklarının artırılması amacıyla öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenlemenin 2010 yılında hayata geçirilmesi öngörülmüģ olup, yerel idarelerin öz gelirlerin artırılmasında imar ve altyapı hizmetleri sonrasında varlıkların değerinde ortaya çıkan artıģlardan daha fazla yararlanılacağı belirtilmiģtir. Haziran sonu itibariyle de Mahalli idarelerin genel bütçe vergi paylarından, uzlaģma, kamuya olan diğer borçları ile vergi ve sosyal güvenlik primi gibi cari yükümlülüklerine mahsuben yapılacak kesintinin oranı, yeni borç doğmasını engelleyecek ve borç stokunun azalmasına yardımcı olacak bir düzeyde tespit edilecektir. KĠT lerde hesap verebilirlik, Ģeffaflık, karar alma süreçlerinde esneklik ve stratejik yönetim anlayıģı esas alınacaktır dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı ise, küresel krizin etkisinden çıkıģ sürecinde ekonomik ve sosyal yapımızın güçlü yönlerini avantaj olarak kullanarak, ekonomimizin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini sağlamak ve böylece ülkemizin refah düzeyini artırmaktır. Orta Vadeli Program döneminde ekonomide rekabet gücünü artıracak, büyümeyi ve mali dengelerdeki iyileģmeyi kalıcı hale getirecek kapsamlı bir yapısal reform programı da uygulamaya konulacaktır Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan 16 kalkınma ajansı ile birlikte, 26 Düzey2 bölgesinin tamamında kalkınma ajanslarının kuruluģu tamamlanmıģtır. Bu ajanslar personel alımı ve fiziksel donanım ihtiyaçlarını gidererek faaliyetlerine baģlayacaktır. Türkiye-AB mali iģbirliği kapsamında ortak finansmanla uygulanan bölgesel kalkınma programları, programın bölgelerdeki koordinasyonundan sorumlu Kalkınma Birlikleri ile Valiliklerde proje hazırlama, uygulama ve izleme kapasitesinin oluģması ve geliģmesini sağlamıģtır. Yerelde oluģan bu kapasitenin ajanslara aktarılması ve ajans kaynaklarıyla daha 54

55 da geliģtirilmesi sağlanacaktır. Ġl düzeyindeki yatırımların sistemli ve düzenli olarak izlenebilmesi, sorunların tespiti, çözüm önerileri ve bunların uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla baģlatılan Ġl Koordinasyon ve Ġzleme Sistemi (ĠKĠS) projesi, TÜBĠTAK Kamu Kurumları AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmekte olup, sistemin proje çerçevesinde ortaya çıkacak ilk sürümlerinin uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. ĠKĠS projesinin ve genel olarak il düzeyindeki planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin etkili olarak yürütülebilmesi için Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin beģeri kaynak ve teknik kapasitelerinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir. Bu bağlamda; Bölgesel geliģme politikalarının oluģturulmasında ve hayata geçirilmesinde, baģta kalkınma ajansları ve yerel yönetimler olmak üzere yerel düzeyde bölgesel geliģmede rolü olan kuruluģların, uzmanlaģma düzeyi, proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesi artırılacak ve beģeri kaynakları geliģtirilecektir. Kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluģları arasındaki yerel iģbirliği ve ortaklıklar, kalkınma ajansları aracılığıyla desteklenecek, iģbirliği ağlarının oluģturulması ve bu ağlar vasıtasıyla iyi uygulama örnekleri baģta olmak üzere bilgi alıģveriģi özendirilecektir. Kalkınma ajanslarının kurumsal iģleyiģini güçlendirmek ve bütçe, muhasebe, programlama, proje ve faaliyet destekleme ve izleme, insan kaynakları yönetimi, paydaģ veri tabanı yönetimi, arģiv ve belge yönetimi, yatırım destek ofisleri faaliyetleri, performans yönetimi ve bölge planı faaliyetlerini desteklemek üzere Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) oluģturulacaktır. DPT nin ajanslara iliģkin genel koordinasyonunun da etkili olarak yürütülmesini sağlayacak KAYS projesinin süreç modelleme ve yazılım çalıģmaları baģlatılmıģtır. Merkezi ve yerel kurumlar arasında planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aģamalarında bilgi akıģı ve iģbirliği etkinleģtirilecektir. Diğer yandan, il kamu yatırımlarının ve yerel düzeydeki sosyo-ekonomik kalkınma giriģimlerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde yerel kuruluģların koordinasyonu ve etkinliği güçlendirilecektir. Kalkınma ajanslarının kurumsallaģma çalıģmaları tamamlanacak, merkezi ve yerel kurumlar arasındaki iģbirliği geliģtirilecektir. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 55

56 Politika OluĢturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması Kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüģümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakıģ açısı ile Ģekillendirilmesi, uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de göz önüne alınarak, bütçenin, kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuģturulması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beģeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayıģı doğrultusunda geliģtirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına yönelik programlar düzenlenecektir. Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde yürütülen kuruluģ düzeyinde stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme çalıģmaları programlı bir Ģekilde yaygınlaģtırılacaktır. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beģeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayıģı doğrultusunda geliģtirilecektir. Merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerine hizmet verecek bir biliģim sistemi geliģtirilecektir. Kamu kurum ve kuruluģlarının asli görevlerini yerine getirebilmeleri için görev ve yetkileriyle teģkilat yapıları arasında uyum sağlanması, iģlevi kalmamıģ birimlerin kapatılması, hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlar dıģında yeni birimler oluģturulmaması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartında getirilen ilkeler dikkate alınarak merkezi yönetimden mahalli idarelere yetki ve görev aktarılması, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyumun denetlenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede; i) Kamu kurum ve kuruluģları arasındaki görev ve yetki karmaģasının giderilmesine yönelik çalıģmalara devam edilecektir. ii) Kamu kurum ve kuruluģlarının iģlem ve eylemlerinde uyacakları usul ve esasları içeren yasal düzenleme gerçekleģtirilecektir. iii) Yerel yönetimlerin sundukları temel hizmetler için asgari hizmet standartları belirlenecektir UlaĢtırma Kent içi ulaģımda yerel ve merkezi idare düzeyinde proje önceliklendirmesi ve finansmanı ile yapım ve iģletme aģamalarında uygulanacak ulusal standartlar geliģtirilecektir. Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına iliģkin esasları düzenlemeye yönelik yönetmelik hazırlanacaktır. 56

57 Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi Çevre korumaya yönelik kentsel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, gerçekleģtirilmesi ve iģletilmesinde belediyelerin kapasiteleri geliģtirilecektir. Çevre mevzuatının uygulanmasına yönelik yönetim, denetim ve uygulama kapasitesi geliģtirilecektir. Ġklim değiģikliği ile mücadele çalıģmaları ülkemizin kalkınma öncelikleri ve artan nüfusun ihtiyaçları gözetilerek sürdürülecektir. Kentlerin yaģam standartları yükseltilecek ve sürdürülebilir kentsel geliģme sağlanacaktır. Katı atık yönetimi etkinleģtirilecek, evsel nitelikli katı atık yönetimi bir bütün olarak değerlendirilecek, düzenli depolama yöntemi tercih edilecektir e-devlet Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması ve EtkinleĢtirilmesi VatandaĢ ve iģ dünyasının ihtiyaçlarına yönelik e-devlet hizmetlerinde iģ süreçleri, idari yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalıģabilirliğin sağlanması yönünde iyileģtirilecektir. Hizmet verimliliğini artıracak, hızlı kazanım ve tasarruf sağlayacak uygulamalara, temel veri tabanları ile ortak altyapı ve hizmetlere öncelik verilecek; BĠT projelerinde kurumlar arası koordinasyon ve güvenli elektronik ortamlarda bilgi paylaģımı esas alınacaktır. e-devlet Ana Kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı artırılacaktır. e-devlete güveni tesis etmek üzere kiģisel bilgilerin mahremiyeti ve bilgi güvenliğine yönelik hukuki altyapı çalıģmaları yürütülecek ve e-devlet hizmetlerinin kullanımı yaygınlaģtırılacaktır Avrupa Birliği ve DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler AB ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi ve 35 fasıl altında toplanan AB müktesebatına uyum sağlanması yönündeki çalıģmalar sürdürülecektir. AB ye uyum sürecinin, 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, ülkemizin öncelikleri dikkate alınarak yürütülmesi temel amaçtır. AB den sağlanacak mali yardımların Türkiye nin AB ye üyelik sürecine en üst düzeyde katkı sağlaması temel hedeftir. Bu doğrultuda, aday ülkelerin üyelik sonrası Yapısal Fonlara hazırlanmasını da amaçlayan Bölgesel Kalkınma ve Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi bileģenleri kapsamında sağlanacak mali yardımların izlenmesine yönelik entegre bir Ġzleme Bilgi Sistemi kurulacaktır. Bu çerçevede, Stratejik Çerçeve Belgesi, Operasyonel Programlar ve operasyon düzeylerinde sistematik izleme faaliyetleri gerçekleģtirilecektir. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 57

58 58

59 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 59

60 60

61 3.1. Mali Bilgiler Kamu idarelerinde tüm mali yönetim ve kontrol sistemleri mevzuata uygunluğu ve kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanıp kullanılmadığı yönünden harcama sonrası teftiģ edilir. Ġdaremizde SayıĢtay BaĢkanlığı Denetçisi tarafından 2010 yılında 2009 Mali Yılı gelir - gider evrakları, bütçe ve kesin hesap sonuçları denetlenmiģtir. SayıĢtay sorgusunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır ve gerekli tahsilâtlar yapılmıģtır. Rapor döneminde Meclis Denetim Komisyonunca 2009 mali yılı hesap iģ ve iģlemlerine ait gelir ve gider evraklarının incelemesi yapılmıģtır. Denetim komisyonu raporunda belirtilen öneri ve tavsiyeler ilgili harcama birimlerine üst yazı ile gönderilmiģtir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu doğrultusunda 2010 Mali Yılı Dönem Sonu Mali tabloları hazırlanmıģtır. Hazırlanan Mali Tablolardan dördüne iliģkin detaylı bilgi aģağıdaki sıralamaya göre verilmektedir. 1) Ana Hesapta Mizan 2) Bütçe Giderleri Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 3) Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 4) Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırması Tablosu ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 61

62 2010 YILI ANA HESAP BAZINDA MĠZAN TABLOSU H.S. KODU HESAP ADI BORÇ (TL) ALACAK (TL) 102 Banka Hesabı , , Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) , , Döviz Hesabı , , Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) , , Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , , Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı , , KiĢilerden Alacaklar Hesabı , , Ġlk Madde Ve Malzeme Hesabı , , ĠĢ Avans Ve Kredileri Hesabı , , Personel Avansları Hesabı , ,92 Doğrudan DıĢ Proje Kredi Kullanımları Avans Ve 167 Akredifleri Hesabı , , Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı , , Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , Mali KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ,79 0 Mal Ve Hizmet Üreten KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler 241 Hesabı , Arazi Ve Arsalar Hesabı , , Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , , Binalar Hesabı , , Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı , , TaĢıtlar Hesabı , , DemirbaĢlar Hesabı , , BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı ( - ) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , ,60 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar 294 Hesabı , BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı ( - ) , , Banka Kredileri Hesabı , , Kısa Vadeli Diğer Ġç Mali Borçlar Hesabı , , Cari Yılda Ödenecek DıĢ Mali Borçlar Hesabı , , Bütçe Emanetleri Hesabı , , Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı , , Emanetler Hesabı , , Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , ,57 Fonlar Veya Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan 362 Tahsilat Hesabı , , Kamu Ġdareleri Payları Hesabı , ,73 Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Veya TaksitlendirilmiĢ 368 Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı , , Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı , , Sayım Fazlaları Hesabı

63 400 Banka Kredileri Hesabı , , Uzun Vadeli Diğer Ġç Mali Borçlar Hesabı , , DıĢ Mali Borçlar Hesabı , , Net Değer Hesabı , , Yeniden Değerleme Farkları Hesabı , GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı , , GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) , , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , , Gelirler Hesabı , , Giderler Hesabı , , Faaliyet Sonuçları Hesabı , , Bütçe Gelirleri Hesabı , , Gelir Yansıtma Hesabı , , Bütçe Gelirlerinden Ret Ve Ġadeler Hesabı , , Bütçe Giderleri Hesabı , , Gider Yansıtma Hesapları , , Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı , , Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı , , Bütçe Ödenekleri Hesabı , , Ödenekli Giderler Hesabı , , Teminat Mektupları Hesabı , , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , , Gider Taahhütleri Hesabı , , Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabı , ,00 TOPLAM , , MALĠ YILI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI TABLOSU KURUMSAL KOD BĠRĠM ADI TUTAR (TL) 46 Belediye , Adana , Adana BüyükĢehir Belediyesi , Genel Sekreterlik , Özel Kalem Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı , Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire BaĢkanlığı , Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı , Yazı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı , TeftiĢ Kurulu Daire BaĢkanlığı , Ġç Denetim Birimi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı , Hukuk MüĢavirliği , Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı , Çevre Koruma Ve Kontrol Daire BaĢkanlığı , Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı , Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı , Ġmar Ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı , Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı ,28 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 63

64 ĠĢletmeler Ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı , Makine Ġkmal Bakım Ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı , Sağlık Ve Sosyal Daire BaĢkanlığı , UlaĢım Daire BaĢkanlığı , Kültür Ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı , Zabıta Daire BaĢkanlığı , Emlak Ve Ġstimlak Daire BaĢkanlığı , Kültür Ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı TOPLAM , MALĠ YILI BÜTÇE GĠDERLERĠ EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTARI 830 Bütçe Giderleri Hesabı , Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri , Carı Transferler , Sermaye Giderleri , Borç Verme ,00 TOPLAM , MALĠ YILI BÜTÇE GELĠRĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL) 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI , Vergi Gelirleri , TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ Ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri ,89 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) , BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI , Vergi Gelirleri , TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ Ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 50,00 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (B) ,65 NET BÜTÇE GELĠRĠ (A-B) ,23 64

65 SERMAYE GIDERLERI 18% CARI TRANSFERLER 6% FAIZ GIDERLERI 3% BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRIMASI BORÇ VERME 4% MAL VE HIZMET ALıM GIDERLERI 41% PERSONEL GIDERLERI 24% SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARıNA DEVLET PRIMI GIDERLERI 4% BÜTÇE GĠDERLERĠ KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI ÇOKTAN AZA DOĞRU FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE SOSYAL DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 65

66 3.2. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu bölümde Adana BüyükĢehir Belediyesi hizmet birimleri tarafından 2010 yılı içerisinde gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin detaylı bilgilere yer verilmektedir. 66

67 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

68 68

69 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BaĢkan ın görüģme ve kabullerine ait hizmetler yürütülmüģ, günlük, haftalık ve aylık programı düzenlenmiģ, randevular ayarlanmıģ ve takip edilmiģtir. Belediye BaĢkanı nın özel ve resmi yazıģmaları yürütülmüģtür. AçılıĢ, nikâh, düğün gibi nedenlerle gelen davetiyeler değerlendirilmiģ ve cevaplandırılmıģtır. Birimimize ulaģtırılan dilekçelere ivedilikle cevap verilerek sorunların giderilmesi, isteklerin yerine getirilmesi sağlanmıģtır. ġehir dıģı ziyaretler için bilet, otel rezervasyonu gibi hizmetleri yürütülmüģtür. BaĢkanımızın yazılı ve sözlü talimatları Belediyemizin tüm birimlerine iletilmiģtir. Kentimizin yönetim kademeleri arasında sağlıklı iletiģim sağlanarak koordinasyon sağlanmıģtır. CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Devlet Bakanları ile Milletvekillerinin temsil, tören ve ağırlama hizmetlerini en iyi Ģekilde düzenlenmesi sağlanmıģtır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 69

70 BaĢkan ın ziyaret, davet, karģılama, uğurlama, ağırlama ile milli ve dini bayramlarda, Atatürk ü anma ve mahalli kurtuluģ günleri vb. her türlü hizmet ve iģleri düzenlenmiģ, ilgili protokol ve törenler diğer kuruluģlarla iģbirliği halinde yürütülmüģtür. 70

71 GENEL SEKRETERLĠK ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 71

72 72

73 GENEL SEKRETERLĠK Genel Sekreterlik makamının sevk ve idaresi sağlanmıģtır. Genel Sekreter in günlük ziyaretçi akıģı düzenlenmiģ, randevular ayarlanmıģ ve takip edilmiģtir. Encümen toplantılarına baģkanlık edilmiģ, UKOME ve AYKOME toplantılarına katılım sağlanmıģtır. Ziyaret, davet, karģılama, uğurlama, ağırlama vb. ilgili her türlü protokol iģlerine katılım sağlanmıģ, ilgili diğer kuruluģlarla iģbirliği halinde yürütülmüģtür.

74 74

75 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI

76 76

77 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI Belediyemize ait Sivil Savunma Planı güncellenmiģtir. Olağanüstü, seferberlik ve savaģ hallerinde belediyemiz personelinin 24 saat sürekli çalıģmasına iliģkin 24 Saat Devamlı ÇalıĢma Planı ve diğer planlar güncellenmiģtir. Valilikte Sivil Savunma ile ilgili toplantı ve tatbikatlarda kurumumuz temsil edilmiģtir. Yangın güvenliği ile ilgili olarak kurumumuzun ana hizmet bina ve bağlı birimlerinin Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı tarafından denetlemeleri yaptırılmıģ, tespit edilen eksiklikler rapor halinde ilgili birimlere yazılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmıģtır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 77

78 78

79 I. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ esi 2010 Yılı Faaliyet Raporu 79

80 80

81 I.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Belediyemiz Meclisince oluģturulan Ġhtisas komisyonlarının çalıģmalarında hazır bulunulmuģ ve incelenen konularda görüģ bildirilmiģtir. MüĢavirliğimiz görevli avukatı tarafından 50 adet G.S.M. Ruhsat komisyonu çalıģmalarına iģtirak edilmiģtir. de cevaplandırılmıģtır. BaĢkanlık kanalı ile müģavirliğimizden 39 adet mütalaa istenmiģ olup, 39 adeti Dönem içinde Ġdari Yargıda Belediyemiz leh ve aleyhine olmak üzere 239 dava açılmıģtır. Geçen dönemden devreden dosya sayısı 658 dir. Böylece dönem içinde Ġdari yargıda toplam 897 dava dosyası yürütülmüģtür. Bu davaların görüldüğü mahkemeler ve safahatları ile ilgili bilgi aģağıdaki tabloda gösterilmektedir. Mahkemesi 2010 YILI ĠDARĠ YARGIDAKĠ DAVALARIN DÖKÜMÜ Geçen Yıldan Devreden 2010 Yılı Açılan Toplam Dava Karar Verilen Temyizde Bulunan KesinleĢen DanıĢtay Halen Devam Eden Ġdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Toplam Adli yargıda ise 2010 yılında belediyemiz leh ve aleyhinde olmak üzere açılan dava sayısı 497 dir. Geçen dönemden devreden dosya sayısı dir. Böylece dönem içinde Adli Yargıda toplam dava yürütülmüģtür. Bu davaların görüldüğü mahkemeler ve safahatları ile ilgili bilgi aģağıda tablolaģtırılarak gösterilmiģtir. Mahkemesi Asliye Hukuk 2010 ADLĠ YARGIDAKĠ DAVALARIN DÖKÜMÜ Geçen Yıl Devreden 2010 Yılı Açılan Toplam Dava Karara Kalan Temyizde Bulunan KesinleĢen Halen Devam Eden ĠĢ Mahkemesi Sulh Hukuk Ġcra Hâkimliği Ġcra Müdürlüğü Ceza Mahkemeleri Asliye Ticaret TOPLAM ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 81

82 82

83 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 83

84 84

85 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Faaliyet dönemi boyunca Belediye BaĢkanı nın oluruna istinaden belediye ve bağlı birimlerin iģ ve iģlemleri, personel çalıģma davranıģları hukuka ve mevzuata uygunluğu açısından teftiģ edilmiģ, teftiģ sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler ile alınan ifade ve savunmalar değerlendirilerek tanzim edilen müfettiģ raporları gereğinin yapılması için BaĢkanlık Makamına arz edilmiģtir Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında suç iģleyen memur personellerin soruģturma izni verilip verilmemesi hakkında Vilayet Makamından talep edilen ön soruģturma (inceleme) raporları tanzim edilerek ilgili makama arz edilmiģtir. Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Gelir ġube Müdürlüğü nün 2009 yılı tahsilat denetimi yapılarak denetim raporu BaĢkanlık Makamına arz edilmiģtir. TeftiĢ Kurulunun 2010 yılı çalıģmaları neticesinde tanzim edilen raporları ve sonuçları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tabloda görüldüğü üzere, 2010 yılı çalıģma döneminde (47) adet rapor tanzim edilmiģtir. Bunlardan 33 personel hakkında disiplin suçu iģlediklerinden disiplin cezası verilmesi teklif edilmiģ 9 personel hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine gerek görülmemiģ 7 personel hakkında 1 yevmiye kesimi, 3 personel hakkında 3 yevmiye kesimi, 6 personel hakkında 2 yevmiye kesimi 2 personel hakkında ihtar, 1 personel hakkında sözlü uyarma 1 personel hakkında iģlemden kaldırma, iģlemleri yapılmıģtır. Sıra GeliĢ Tarihi ve Sayısı 2010 YILI ÇALIġMA RAPORU GidiĢ Tarihi /Sayısı Sonucu / /29 2 Yevmiye Kesimi / /28 1 Yevmiye Kesimi /30 1 Yevmiye kesimi /31 1 Yevmiye kesimi /32 1 Yevmiye Kesimi cezası / /38 3 Yevmiye Kesimi cezası B054VLK / BO54VLK / /55 Herhangi bir ceza uygulamasına gerek olmadığı. Yasal bir iģlem yapılmasına gerek olmadığı Yasal bir iģlem yapılmasına gerek olmadığı / /58 Mali Hiz.Dai.BĢk.Rapor havale edildi B054VLK BO54VLK /497/ / Say.Mem.ve Diğer Kamu Gör.Yar.Hk.5.ve6. Mad.Gör.Ön.Ġn.Yap /65 Ön Ġnceleme YapılmıĢ ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 85

86 Sıra GeliĢ Tarihi ve Sayısı GidiĢ Tarihi /Sayısı Sonucu /66 Ġhtar Cezasıyla Cezalandırılması / /67 Üç Yevmiye Kesimi /68 2 Yevmiye Kesimi /69 1 Yevmiye kesimi /66 Ġhtar cezasıyla cezalandırılması /89 3 yevmiye cezasıyla cezalandırılması / /819 2 yevmiye kesimi cezasıyla / /99 Mevzuata uygun olarak yapıldığı / /103 Ġnceleme yapılmıģ / / /135 Uyarma cezası Tavsiye olunan hususların düzeltilmesi için ilgili yerlere havale /134 Herhangi bir iģlem tesisine gerek olmadığı / /143 Herhangi bir iģlem tesisine gerek olmadığı / /163 1 yevmiye kesimi / / / / /180 Rapor safhasında Rapor safhasında /184 Rapor Safhasında Rapor safhasında Tavsiye olunan hususların düzeltilmesi için Zabıta Daire BĢk. Tavsiye olunan hususların düzeltilmesi için iģletme ve iģtirakler Dai. BĢk.havale / /222 Sözlü olarak uyarılması /191 1 yevmiye kesimi /190 Ġhtar cezası / /192 Disiplin sucu iģlemediği / / /197 Herhangi bir ceza uygulamasına gerek olmadığı Tenkit ve tesviye olunan hus.düzeltilmesi için Genel Sek.Makamına arz edildi /198 Cezai uygulamaya gerek olmadığı /113 Herhangi bir cezai iģleme gerek olmadığı /221 Rapor safhasında Rapor safhasında / /226 ĠĢlemden kaldırıldı / /225 Hukuk Mahkemelerince takip edilmesi Rapor safhasında Rapor safhasında Rapor Safhasında Rapor safhasında / /13 Ön Ġnceleme Talebi için Ġç ĠĢleri Bak. MüfettiĢ talep edildi /2902 Herhangi bir iģlem tesisine gerek olmadığı /228 Rapor safhasında Rapor Safhasında /234 Rapor safhasında Rapor safhasında 86

87 YAZI ĠġLERĠ ve KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

88 88

89 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığı faaliyet dönemi boyunca genel evrak kaydı, Meclis ve Encümen iģlemleri, giden evrak kaydı faaliyetleri gerçekleģtirilmiģtir. VatandaĢtan gelen baģvuru ve dilekçeler ile diğer kurum ve kuruluģlardan gelen yazılar, kayıt altına alındıktan sonra ilgili yerlere havalesi yapılmıģtır. Mecliste ve Encümende alınan kararlar birimde yazılmıģ, ilgililere imzalatıldıktan sonra ilgili yerlere dağıtımı yapılmıģ ve birer aslı birim arģivinde saklanmıģtır. Kurum posta ve tüm gönderileri Daire BaĢkanlığında toplandıktan sonra günlük olarak ilgili yerlere gönderilmiģtir YILINDA YAPILAN ĠġLEMLER ĠĢlem Türü Sayı Meclis Toplantısı Sayısı 67 (1 adet olağanüstü toplantı yapılmıģtır) Meclis Kayıt Sayısı 267 Meclis Karar Sayısı 251 Encümen Toplantı Sayısı 55 (3 adet olağanüstü toplantı yapılmıģtır) Encümen Kayıt Sayısı 2474 Encümen Karar Sayısı 2814 Gelen Evrak Kayıt Sayısı Mahkeme Evrak Kayıt Sayısı 2701 DıĢ Posta Kayıt Sayısı Özel Kayıt Defteri Kayıt Sayısı 409 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 89

90 90

91 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

92 92

93 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Dönem içerisinde Daire BaĢkanlığı na intikal eden adet gelen evrak, adet giden evrak olmak üzere toplam adet evrak iģlem görmüģ, tüm evraklara gerekli cevaplar verilerek sonuçlandırılmıģtır. Belediye birimlerine birimleri yönlendirmek amacıyla toplam 30 adet iç genelge hazırlanarak gönderilmiģ ve amacına uygun olarak icra edilmiģtir. Kamu Kurum ve KuruluĢlarından bu dönem içerisinde BaĢkanlığa Memur statüsünde 21 memur personelin nakil geliģ iģlemleri 14 memur personelinde nakil gidiģ iģlemleri, 3 memurun istifa iģlemleri yapılmıģ, açıktan atama ile 64 memur tayin edilmiģ ve bunların iģlemleri yapılmıģtır. Dönem içerisinde 4 memur emekli olmuģtur. Belediye BaĢkanlığında 5510 sayılı kanunun 4/a fıkrası uyarınca iģçi statüsünde çalıģan personellerden 15 i emekli, 5 adet iģ akdi feshi, 3 adet de istifa ve 1 adet vefat olup bunlarla ilgili iģ ve iģlemler yine zamanında bitirilmiģ ve sonuçlandırılmıģtır. Kurumda 657 sayılı yasaya tabi olarak çalıģmakta iken kendi isteği ile emekli olanların veya malulen emekli olanların emeklilik iģlemleri yerine getirilmiģtir sayılı yasaya tabi olarak çalıģırken emekli olarak ayrılan, ya da kendi isteği ile ayrılan iģçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanması, izin ücretlerinin hesaplanması, tahakkuk ve müzakerelerinin düzenlenmesi yapılmıģtır. Belediyede görevli 16 iģçiye disiplin kararıyla yevmiye kesimi cezası 1 iģçiye iģ akdi feshi cezası uygulanmıģtır. Türkiye ĠĢ Kurumuna yasal çerçevesinde bildirilmesi gereken konular her ay bildirilmiģtir. Dönem içerisinde iģe alınan 57 mevsimlik iģçinin iģe giriģ bildirgesi tanzim edilerek Sigorta Müdürlüğüne gerekli formlar doldurularak gönderilmiģtir. Belediye BaĢkanlığımızda 657 sayılı yasaya tabi olarak çalıģan personellerin tabi oldukları yasa gereğince yapılması gereken derece kademe ilerlemesi iģlemleri yapılmıģ olup 177 kiģi yan terfi, 34 kiģi dik terfi, 27 kiģi 153 nolu Tebliğ (67. madde) uyarınca ve 32 kiģiye de 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği terfi uygulanmıģtır. Kurumda iģçi ve memur olarak çalıģan tüm personellerin özlük iģlemleri ile ilgili rutin iģlemler ve BaĢkanlık Makamınca verilen diğer iģlemler yerine getirilmiģtir. Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne her ay iģçi durum çizelgeleri gönderilmiģtir. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 93

94 94

95 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

96 96

97 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME ġube MÜDÜRLÜĞÜ Adana BüyükĢehir Belediyesinin 2011 yılı Performans Programı hazırlanarak belediyemiz Web sayfasında yayınlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesinin 2009 yılı Faaliyet Raporu Hazırlanarak Ġlgili Kamu Kurum ve KuruluĢlarına gönderilmiģ ve Belediyemiz Web sayfasında yayınlanmıģtır. Birimler tarafından gönderilen Kamu Hizmet Standartları Tabloları birimimiz tarafından Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak Belediyemiz Web sayfasında yayınlanmıģtır Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen Mahalli Ġdarelerde Yıl Sonu Muhasebe ĠĢlemleri Eğitimine Birimimizde görevli tüm personel katılmıģtır. AB projeleri kapsamında; Adana BüyükĢehir Belediyesi ve Sivil Toplum KuruluĢları iģbirliğiyle AB ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve bu konuda ortak akıl oluģturmak amacıyla 4 adet koordinasyon toplantısı düzenlenmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi koordinatörlüğünde Eski Avrupa Parlamenteri Ozan CEYHUN un konuģmacı olarak katıldığı 1 adet AB sohbetleri toplantısı düzenlenmiģtir tarihinde muhtarlarımızı bilgilendirmek ve AB ile ilgili faaliyetlerde koordineli çalıģabilmek amacı ile AB tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. Dünya daki AB basını takip edilerek toplamda 7 sayı olarak AB bülteni hazırlanmıģtır. Çatalan Baraj Havzasında Organik Tarımın Eğitimle YaygınlaĢtırılması kapsamında proje hazırlanmıģtır. ġehrimiz genelinde Avrupa Birliği müktesebatı, hibe programlarının tanıtımı ve fon kaynaklarının kullanımı ile ilgili broģür hazırlanarak Kamu Kurum KuruluĢları, Sivil Toplum Örgütleri ile halkımıza dağıtımı yapılmıģtır. Belediyemiz AB koordinasyon çalıģmaları kapsamında KarataĢ Belediyesi, Ceyhan Belediyesi, ABD Adana Konsolosluğu, Adana Valiliği, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı, Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi (STGM), bazı mahalle muhtarlıkları ziyaret edilerek kurumsal bazda iliģkiler geliģtirilmiģtir. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 97

98 Tüm birimleri bilgilendirmek amacıyla günlük gazetelerin taraması yapılarak medya takip raporu hazırlanmıģtır. Talep edilen hizmet birimleriz için durum değerlendirme ve öneri raporları hazırlanmıģtır. Merkezi Finans ve Ġhale Birimi Tarım ve Balıkçılık hibe programı kapsamında proje hazırlanmıģtır. LDV Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında UlaĢım Hizmetleri Planlaması projesi hazırlanmıģtır. Ulusal Ajans Gençlik Programına 6 sokak çocuğunun kısa film çekmesi konulu proje hazırlanmıģtır. Belediyemiz adına 18 Mart Çanakkale ġehitlerini Anma Günü dolayısıyla dezavantajlı mahallelerden 50 baģarılı öğrencinin seçilmesi, bu öğrencilere yönelik bir kompozisyon yarıģması düzenlenmesi ve düzenlenen bir gezi ile Çanakkale ye gönderilmesi birimimiz tarafından organize edilerek gerçekleģtirilmiģtir. Sivil Toplum KuruluĢları, Ġl Emniyet Müdürlüğü ve Meslek Liselerinden gelen proje ortaklığı ve iģtirakçiliği taleplerinin değerlendirilerek uygun olan projelere ortaklık ve iģtirakçilik sağlanmıģtır tarihinde Daire BaĢkanlığımız bünyesinden ayrılmıģ olan UKOME ve AYKOME Ģube müdürlüklerine yönelik olarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi örneği yerinde incelenerek Değerlendirme ve Öneri Eylem Planı hazırlanmıģtır. SayıĢtay denetini kapsamında Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı için talep edilen belge ve bilgiler derlenerek rapor halinde sunulmuģtur. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Otobüs ĠĢletme Müdürlüğü ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü nün yerinde incelenerek rapor hazırlanmıģtır. Hessen Eyaleti BaĢbakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin kardeģ Ģehir araģtırma ziyareti kapsamında Ģehrimize geliģ-gidiģleri, Ģehrimizde konakladıkları süre zarfından kurumumuzun ve Ģehrimizin tanıtımına iliģkin toplantı ve gezi organizasyonları birimimiz tarafından organize edilmiģtir. Dönem içerisinde Daire BaĢkanlığı na intikal eden 497 adet gelen evrak, 287 adet giden evrak olmak üzere toplam 784 adet evrak iģlem görmüģ, tüm evraklara gerekli cevaplar verilerek sonuçlandırılmıģtır. 98

99 BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

100 100

101 BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BASIN YAYIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ Belediye ile basın ve yayın kurum ve kuruluģları arasındaki iliģkiler koordine edilmiģ, haber ve bilgi akıģı düzenlenmiģtir. Belediye çalıģmalarıyla ilgili basın toplantıları organize edilmiģ, tören, kutlama, festival ve toplantılarda basın ile iliģki kurulmuģtur. Belediye hizmetleri medyaya ve kente etkin bir Ģekilde duyurulmuģtur. Kitle iletiģim araçlarında belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberler devamlı Ģekilde izlenmiģ, incelenmiģ ve değerlendirilmiģ; üst makamları ilgilendirenler ilgili makama sunulmuģtur. Belediye hizmetleri ile ilgili basın bülteni, süreli ve süresiz yayın, video kaset, cd, vcd, internet, dev ekran, bilboard, bilgi panosu, pankart, afiģ, belgesel gibi yazılı, görsel ve sanal araçlardan yararlanılmıģtır. Halkın ve basın kuruluģlarının belediye ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmeleri sağlanmıģ, bu amaçla gerekli tedbirler alınmıģtır. Kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetler hakkında yazılı ve görsel basına bilgi verilmiģtir. Belediye birimlerinin yapmıģ olduğu hizmet ve etkinliklerle ilgili kamuoyunu aydınlatmaya yönelik basın bültenleri ve görsel filmler yayınlanmıģtır. Belediyenin ve kentin tanıtımı için gerekli görüldüğünde; dergi, kitap, broģür, cd, vcd, belgesel gibi basılı ve görsel yayınlar hazırlanmıģtır. Belediyenin yapmıģ olduğu çalıģmalarla ilgili gerek yazılı ve gerekse görsel basında çıkan haberler (Slayt, fotoğraf, video bant, cd, vcd, dvd, gazeteler) arģivlenmiģtir. Adana nın yurt içinde ve yurt dıģında tarihi, kültürel ve sanatsal yönleriyle tanıtımı yapılmıģtır. Altın Koza Kentli Kültürünü GeliĢtirme Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler dosyasına bağlı 6 adet hakediģ yapılmıģtır. Bu kapsamda Belediye hizmetleriyle ilgili halkı bilgilendirmek için kitap ve broģür bastırıldı. Kentin yurtiçinde ve yurtdıģında tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yapmak için 6000 broģür ve fuar alanında 1 etkinlik düzenlendi. Kurum ve kuruluģlarla koordinasyonu sağlamak için 1, Kent Konseyi ve YG21 çalıģmalarını etkinleģtirmek için 37, Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliģtirmeye yönelik 4 toplantı düzenlendi. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 10 1

102 Adana Kültür ve Sanat Merkezi nin iģletmede tutulması için çalıģmalar yapılmaktadır. Bununla ilgili yıl içinde ,00TL harcanmıģtır. Engelli gençler festivali düzenlenmesi için ,00TL harcanmıģtır. Altın Koza ve Kent ArĢivi Teknik Hizmet Birimi için sarf malzemesi ihtiyacı giderilmiģtir. Bununla ilgili ,00 TL harcanmıģtır. Altın Koza ve Kent ArĢivi stüdyosunun ihale sürecinde hizmette tutulması için ,00 TL, 1 No lu stüdyonun ihale süresince hizmette tutulması için ,00 TL harcanmıģtır. Üretim platformları için ,00 TL, yurtdıģı seyahat çevirmenlik hizmeti için ,00 TL, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım için ,00 TL harcanmıģtır. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Bölümü ĠletiĢim grubu için ,00 TL harcanmıģtır. 1 No lu stüdyonun sarf malzemeleri için ,00 TL harcanmıģtır. Kent Konseyi nin basılan yayınları için ,00TL harcandı. 2 No lu Teknik hizmet biriminde yapılan iģler için ,00TL harcandı. Belediye hizmetlerinin tanıtılması için yazılı ve görsel basına ,00TL ödeme yapıldı HALKLA ĠLĠġKĠLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Belediye hizmetlerini halka tanıtabilmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlenmiģtir. Belediye ve çalıģanlarının iletiģimini olumlu yönde geliģtirmek, belediye ile halk arasında etkili bir iletiģim sistemi kurmak amacıyla öneri ve faaliyetlerde bulunulmuģtur. Belediye hizmetlerinin tanıtılması için muhtarlar ve kent halkıyla görüģmeler yapılmıģtır. BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ hizmetleriyle ilgili Ģikayet ve öneriler hakkında birimlerle görüģülerek çözüm bulunulmuģtur. Protokol isim, adres arģivi hazırlanmıģ, adres ve isimlerin güncelleģtirilmesi sağlanmıģtır. Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalıģarak yapılan faaliyetler halka duyurulmuģtur. Fuarda her yıl düzenlenecek etkinliklerle kentin sanayi, ticari, sosyal ve kültürel alandaki etkisi üst seviyeye çıkarılmıģtır. 102

103 MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

104 104

105 MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2010 Mali Yılı dönemi içerisinde; a) Meclis Denetim Komisyonunca 2009 Mali Yılı hesap iģ ve iģlemlerine ait gelir ve gider evrakları, hesap iģ ve iģlemleri incelenmiģtir. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olduğu belirlenmiģtir. Daire BaĢkanlığımızca Denetim Komisyonu Raporunda belirtilen öneriler ve tavsiyeler ilgili harcama birimlerine üst yazı ile gönderilmiģtir. b) SayıĢtay BaĢkanlığı denetçileri tarafından 2009 Mali Yılına ait ödeme evrakları ve muhasebe iģlemleri incelenmiģtir. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olduğu belirlenmiģtir. SayıĢtay sorgusunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır BÜTÇE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Mali Yılı içerisinde 2009 Kesin Hesabı ile ilgili yapılan faaliyetler: Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. maddesi uyarınca 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı çıkarılarak dosya halinde 29/03/2010 gün ve 04-03/12 Sayılı yazı ekinde Belediye BaĢkanlığına sunulmuģtur. BaĢkanlığın 08/04/2010 gün ve 01/124 sayılı yazısı ile Encümene gönderilmiģtir. Encümenin incelemesi sonucu 28/04/2010 gün ve 1058 nolu kararı ile aynen kabul edilen 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Meclisinde görüģülmek üzere Belediye BaĢkalığına verilmiģ olup, BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/05/2010 gün ve 85 Sayılı kararı ile kabul edilmiģtir Mali Yılı içerisinde 2010 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili yapılan faaliyetler: Bütçenin Basımı ve Dağıtımı: BüyükĢehir Belediye Meclisinin 25/11/2009 gün ve 138 Sayılı Kararı ile kabul edilen BüyükĢehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi ve yine aynı oturumda kabul edilen Ġlçe Belediye Bütçeleri ve ASKĠ Genel Müdürlüğü Bütçesi ile bir araya getirilerek tek kitap halinde bastırılarak Ocak/2010 ayı içerisinde ilgili yerlere dağıtılmıģtır. Ödenek Aktarmaları bütçe gerçekleģme ve ödenek iptalleri: 1)Belediyemiz Harcama birimlerinin yıl içerisinde ihtiyaca yetmeyeceği anlaģılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüģülmesi sırasında düģünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetler için Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. ve 38. Maddesi gereği; a)üst yönetici onayı ile ,00.-TL, ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 105

106 b)encümen Kararı ile ,71.-TL. c)meclis Kararı ile ,76.-TL. olmak üzere toplam ,47.-TL lik ödenek aktarması yapılmıģtır. 2)Bu değiģiklikler sonucu 2010 yılı gider bütçesi aģağıdaki tabloda belirtilen Ģekilde gerçekleģmiģtir. GĠDER BÜTÇESĠ VE GERÇEKLEġME KOD AÇIKLAMA 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġEN 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenekler T O P L A M GELĠR BÜTÇESĠ VE GERÇEKLEġME KOD AÇIKLAMA 2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġEN 01 Vergi Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve Ġadeler (-) T O P L A M

107 FĠNANSMANIN BÜTÇESĠ VE GERÇEKLEġME KOD AÇIKLAMA 2010 YILI ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEġEN 1 ĠÇ BORÇLANMA Borçlanma (+) Ödeme (-) DIġ BORÇLANMA Ödeme (-) T O P L A M ) 2010 Mali Yılı sonunda kullanılmayan ,43 TL lik ödenek ise Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 39. Maddesi gereği Belediye Encümeninin gün ve 2814 sayılı kararı ile iptal edilmiģtir Yılı içerisinde 2011 Yılı Bütçesinin hazırlanması ile ilgili yapılan faaliyetler: 1- Adana BüyükĢehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı gider bütçesinin hazırlanması için 24/06/2010 gün ve 04-3/30 sayılı bütçe çağrısı ve 24/06/2010 gün ve 04-3/29 sayılı bütçe talimatı ile Belediye birimlerine bütçe hazırlama çağrısı yapılmıģ ve hangi esaslar dahilinde bütçe yapılması gerektiğine iliģkin bütçe talimatı gönderilmiģtir. 2- Belediye birimlerince Performans Programı doğrultusunda hazırlanan 2011 Mali Yılına ait bütçeler Müdürlüğümüz tarafından birleģtirilerek gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısı oluģturulmuģtur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanıp bütçe tasarısına eklenerek 13/08/2010 gün ve 04-03/59 sayılı yazı ile üst yöneticiye sunulmuģtur 3- Üst Yöneticiye sunulan Bütçenin TL Gider, TL Gelirden oluģtuğu, aradaki TL lik farkın ise Finansman ekonomik sınıflandırması cetvelinde belirtilen borçlanma ve borç ödemeleri karģılık gösterilmek suretiyle denkleģtirilmiģ olup Belediye BaĢkanı tarafından 31/08/2010 gün ve Sayılı yazı ile Encümene incelenmek üzere gönderilmiģtir. 4- Encümene sunulan Bütçe tasarısının bir nüshası ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğüne elektronik posta ile gönderilmiģtir. Ayrıca /4-3/78 Sayılı yazı ekinde postalanmıģtır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 107

108 5- Encümenin 29/09/2010 gün ve 2073 Sayılı Kararı ile karar altına alınan 2011 Mali Yılı Bütçe Taslağı BüyükĢehir Belediye Meclisinin gün ve 245 Sayılı Kararı ile kabul edilmiģtir GĠDER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizde çalıģan memur, sözleģmeli personel ve iģçi personelin maaģ, mesai, ikramiye, yakacak yardımı, giyecek yardımı ve bayram ücretleri bordroları hazırlanmıģ ve ödeme evraklarının hazırlanması için ilgili harcama birimlerine gönderilmiģtir. Belediyemizde çalıģan tüm personelin maaģlarının ve diğer ödemelerinin ilgili banka hesaplarına yatırılması için listeler hazırlanmıģ ve dijital ortamda ilgili bankaya gönderilmiģtir. Belediyemize çalıģmak üzere yeni alınan personellerin iģe giriģ bildirgeleri hazırlanmıģ ve internet ortamında ilgili kurumun sitesine giriģi yapılarak, ilgili Belediyemiz birimlerine bilgi verilmiģtir. Belediyemizden emekli olan iģçi personelin ikramiye, harcırah, yolluk ve izin ücretlerinin tahakkuku yapılmıģ, ödeme emri hazırlanan diğer alacakların kontrolü yapılarak ödemeleri yapılmıģ ve takip edilmiģtir. Belediyemizde çalıģan iģçi personelin Sosyal Güvenlik kesintilerinin (sigorta emekli kesenekleri) müdürlük bazında ayrı ayrı tahakkukları ay ay olarak 12 adet hazırlanmıģ ve internet ortamında aylık bildirgeleri verilmiģtir. Belediyemiz personelinin maaģlarına gelen icraların kesintileri yapılmıģ, ödenmesi ve takibinin yapılması sağlanmıģtır. Daire BaĢkanlığımız çalıģanlarının puantajları ile vizite kâğıtları hazırlanmıģ ve diğer dairelerin puantajlarının hazırlanmasına yardımcı olunmuģtur. Daire BaĢkanlığımız personelinin tedavi giderleri evrakları hazırlanmıģ ve Belediyemizde bulunan diğer dairelerde çalıģan tüm personelin hazırlanan tedavi giderleri ile ilgili ödeme emri evraklarının tedavi Giderleri Yönetmeliğine ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edilmiģ ve ödemeleri yapılmıģtır. Belediyemizde 657 sayılı Yasaya tabi çalıģan Devlet Memuru personelin emekli keseneklerinin Emekli Sandığına yatırılması, takip edilmesi ve yine Memur personelin emekli ikramiyesi, makam tazminatlarının ödeme evraklarının yapılması sağlanmıģtır. 108

109 22 adet harcama birimleri tarafından hazırlanan ödeme evraklarının bütçe açısından, yasal kesintiler açısından, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği açısından kontrolleri yapılmıģtır. Diğer dairelerden gelen ve daire baģkanlığımız tarafından hazırlanan ödeme emri ve muhasebe iģlem fiģi evraklarının tarihlerine göre yevmiyelerinin çıkartılarak muhasebe programına kaydının girilmesi ve tarih-yevmiye sırasına göre zarflanarak arģivlenmesi yapılmıģtır. Belediyemize ait 22 adet banka hesaplarına yatan tutarların resmi çalıģma günlerinde giriģ kayıtları yapılmıģtır. Daire BaĢkanlığımız tarafından yapılan ödemelerin banka çıkıģlarının bankadan ekstra alınmak suretiyle kontrolleri yapılmıģtır Mali Yılında 12 ay boyunca Ġller Bankası payı ve Maliye Bakanlığından gelen BüyükĢehir Belediye paylarının takibi yapılmıģ ve bu paylardan yapılan kesintilerin mahsup evrakları hazırlanmıģtır. Belediyemiz çalıģanlarından kesilen iģçi ve memur sendika aidatlarının ilgili kurumlara ödenmesi ve takibi sağlanmıģtır. Belediyemiz bütçe gelirlerinin aylık bazda tahakkuklarının Gelir ġube Müdürlüğünden alınarak 12 ay boyunca aylık muhasebe kayıtlarına intikali sağlanmıģ ve bu tahakkuklardan yapılan tahsilâtlar takip edilmiģtir. Belediyemizde tüm harcama birimleri tarafından kullanılan muhasebe paket programında yeni yapılan kanuni değiģikliklerden dolayı eklenmesi gereken menülerin hazırlanmasına öncülük yapılmıģ ve yardımcı olunmuģtur. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ve diğer daireler tarafından ihalesi yapılan taahhütlü iģlerin taahhüt kayıtlarının takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması sağlanmıģtır. Belediyemiz KamulaĢtırma Müdürlüğü tarafından rızaen kamulaģtırması yapılarak ödeme emri evrakı hazırlanan kamulaģtırma giderlerinin kontrolü, ödemesi ve takibi yapılmıģtır. Daha önceki tarihlerde yapılan kamulaģtırmalardan dolayı kaynaklanan Tezyidi Bedel giderleri takip edilmiģ ve ödemeleri yapılmıģtır. Belediyemize iģ yapan Ģahısların ve firmaların hesaplarına gelen icraların takibi, yazıģmalarının yapılması ve gerekli ödemelerin yapılması sağlanmıģtır. Ġlgili kanunlar gereği mali konularda Belediyemiz harcama birimlerine gerekli bilgiler sağlanmıģ ve danıģmanlık yapılmıģtır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 109

110 Belediyemiz harcama birimlerinde görevli TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, GerçekleĢtirme Görevlileri ve Harcama Yetkilileri tarafından hazırlanan taģınır mal kayıtlarının muhasebe kayıtlarına intikali sağlanmıģtır. AĢağıda listesi bulunan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmelinin 420. Maddesinde belirtilen tablo ve cetveller hazırlanmıģtır. Mizan cetveli Bilanço Faaliyet sonuçları tablosu Bütçe uygulama sonuçları tablosu Ġç borç değiģim tablosu DıĢ borç değiģim tablosu Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu Gider ġube Müdürlüğü tarafından aylık dönemler halinde Kamu Hesapları Bilgi Sistemi giriģinde istenen özelliklere göre hazırlanan mizan cetveli aylık olarak, takip eden ertesi ayın sonuna kadar internet aracılığıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bilgi Sistemine giriģleri yapılmıģtır GELĠR MÜDÜRLÜĞÜ Gelir ġube Müdürlüğü Ġlan ve Reklam vergisi (P.B.K.Ü dahil) tahakkuk ve tahsilat servisinde 2009 Mali Yılından devreden ve 2010 Mali Yılı dönemi içerisinde olmak üzere toplam ,11TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,52 tahsilat yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten sonra kalan ,59-TL 2011 Mali Yılına tahakkuk artığı olarak devretmiģtir. Ödeme yapmayanlarla ilgili 6183 Sayılı kanun gereğince gerekli iģlemler yapılmıģtır. 110

111 Gelir ġube Müdürlüğü Yangın Sigorta Vergisi olarak 2010 Mali Yılı içerisinde ,70TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu tahakkuk tutarının tamamı ilgili dönem içerisinde tahsil edilmiģtir. Gelir ġube Müdürlüğü tahsilat servisinde Kira Geliri olarak 2009 Mali Yılından devreden ve 2010 Mali Yılı içerisinde olmak üzere toplam ,24-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,09-TL tahsilat yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten sonra 2011 Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,15.- TL dir. Ödeme yapmayanlarla ilgili alacak ve tahliye davaları açılmıģtır. Gelir ġube Müdürlüğü tahsilat servisinde Belediyemiz Zabıta Daire baģkanlığınca çeģitli nedenlerle mükellefler hakkında yazdıkları para cezaları geliri olarak 2009 Mali Yılından devreden ve 2010 Mali Yılı dönemi içerisinde olmak üzere toplam ,03.-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,63-TL tahsilat yapılmıģtır. Tenziller düģüldükten sonra 2011 Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,40-TL dir. Ödeme yapmayanlarla ilgili 6183 Sayılı kanun gereğince gerekli iģlemler yürütülmüģtür. ġehrimiz içerisinde toplu taģımacılık hizmeti yapan özel halk otobüsü, minibüs ve servis araçlarına Belediyemizce ruhsat verilmektedir. Bahse konu ruhsat ücretinden ve ulaģtırma hizmetleri gelirinden 2009 Mali Yılından devreden ve 2010 Mali Yılı içerisinde olmak üzere toplam ,28-TL toplam tahakkuk yapılmıģ olup, bu tahakkuk tutarından ,37-TL tahsilat yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten 2011 Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,91-TL dir. Devir eden bu tahakkuk artığının tamamı ġehrimiz içerisinde toplu taģımacılık hizmeti yapan özel halk otobüsü ve minibüslere ait ruhsat ücretleri bedelleridir. Gelir ġube Müdürlüğü Emlak servisi tarafından 2010 Mali Yılı içerisinde Bina, Arsa, Arazi olarak toplam ,77-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu tahakkuk tutarından ,74-TL tahsilat yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten sonra 2011 Mali yılına ,03-TL tahakkuk artığı devredilmiģtir. Gelir ġube Müdürlüğü tahsilat servisinde Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri (Hal Yer Geliri) olarak 2009 Mali Yılından devreden ve 2010 Mali Yılı içerisinde olmak üzere toplam ,00.-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,00-TL tahsilat yapılmıģtır Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,00.-TL dir. Tahsilat Servisi: Müdürlüğümüzün bu bölümünde BüyükĢehir Belediyemize ait bütün gelirler burada görevli tahsildarlarca makbuz karģılığında tahsil edilerek (Gelen ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 111

112 havalelerde dahil olmak üzere) T.C. Merkez Bankası Adana ġubesi, T.C Vakıflar Bankası Adana ġubesi ve T.C. Ziraat Bankası Adana ve Belediye ġubeleri,t.halk Bankası Atatürk Bulvarı ġubesi ve T.ĠĢ Bankası Adana Ticari ġubeleri nezdindeki Belediyemiz hesaplarına kanuni süreler içinde düzenli bir Ģekilde yatırılmıģtır. Belediyemizin tahsilatı 2010 Mali Yılı dönemi içerisinde nakit, mahsuben ve gelen havaleler olmak üzere toplam ,88.- TL olarak gerçekleģmiģtir Mali Yılı dönemi içerisinde Belediyemiz adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından ,92-TL Eğlence Vergisi tahakkuk ettirilmiģ olup, tahakkuk ettirilen Eğlence Vergisinin tamamı tahsil edilmiģtir. Nüfus esasına göre Ġlçe ve Belde Belediyelerine gerekli payları banka aracılığı ile ilgili belediyelerin hesaplarına gönderilmiģtir Mali Yılı dönemi içerisinde Belediyemiz adına ASKĠ Genel Müdürlüğü Ġlçe Belediyeleri adına ve Ġlçe Belediyelerininki de dahil olmak üzere toplam ,54-TL Çevre Temizlik Vergisi BüyükĢehir Belediye Payı tahakkuk ettirilmiģ olup, tahakkuk ettirilen Çevre Temizlik Vergisi BüyükĢehir Belediye Payının tamamı tahsil edilmiģtir. Vakıflar Bankası Adana ġubesi ile yapılan sözleģme gereğince pos makinesi ile tahsilat yapılmakta olup, vadeli gelen tahsilatın Belediyemiz hesabına intikali sağlanmıģtır. Soğuk Damga Memurluğu: Müdürlüğümüzün bu bölümünde Hal Müdürlüğü faturaları ve Otogar Müdürlüğü biletleri, Mimar Sinan Açık hava Tiyatrosunda kullanılan eğlence vergisine tabi yerlerin biletlerinin damgalama iģlemleri yapılmaktadır KREDĠ KATILIM PAYLARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ Kredi Katılım Payları ġube Müdürlüğü yurt içinden ve yurt dıģından Adana BüyükĢehir Belediyesinin Hafif Raylı Sistem ve diğer belediye ihtiyaçları için kullanılan kredilerle ilgili Hazine MüsteĢarlığına, kreditör kuruluģlara, otobüs alımı iģinden dolayı ve KamulaĢtırma çalıģmalarında kullanılmak üzere Ġller Bankasına borçlanmalar yapmıģtır. Hafif Raylı Sistemle Ġlgili Kredi Borçları: 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarına göre; Hazine MüsteĢarlığına olan ve Uzun Vadeli Ġç Mali Borçların 31/12/2010 tarihi itibariyle kalan borç bakiyesi ,48.-TL dir. Bu bakiyenin ,10.- TL si 24/08/2005 tarih ve 2005/1 sayılı UzlaĢma Komisyonu kararına istinaden yeniden yapılandırılan borç bakiyesini, kalan ,38.-TL si Hazine MüsteĢarlığı ve Belediyemiz arasında imzalanan Ġkraz AnlaĢmasından kaynaklanan borç bakiyesidir. 112

113 UzlaĢmadan kaynaklanan ,10.-TL tutarındaki borcun vadesi Belediyemiz paylarından %40 oranında yapılan kesintiler ile orantılıdır. Ġkraz anlaģmalarından doğan ,38.-TL tutarındaki borcun ortalama vadesi ise 2015 yılına kadar uzamaktadır. Adana Hafif Raylı Sistemi için önceki tarihlerde yurtdıģı kreditör kuruluģlardan kullanılan kredilerin 31/12/2010 tarihi itibariyle ,75.-TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Bu borç bakiyesinin ,92.-TL si 1.dilim krediye ait olup vadesi 2013 yılına kadar, kalan ,83.-TL si 2. Ek Krediye ait olup vadesi ortalama 2023 yılına uzamaktadır. Ġller Bankasından Kullanılan Kredi Borçları: 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarına göre; Ġller Bankasından 2008 ve 2009 yılında alınan 70 adet otobüs kredisi için kullanılan kredinin 31/12/2010 tarihi Ġtibariyle borç bakiye tutarı ,62.-TL olup, geri ödemesi 2013 yılında sona erecektir. Ġller Bankasından 2010 yılında, KamulaĢtırma çalıģmalarında kullanılmak üzere TL kredi temini için baģvurulmuģ olup 2011 mali yılında kullanılmak üzere TL kredi temini sağlanmıģtır. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 113

114 BORÇLAR 1% 34% 44% Hazine Uzlaşma Hazine İkraz 1.Dilim Vadesi Gelecek 2.Dilim Kredi İller Bankası (70 Adet otobüs) 1% 20% Hazine UzlaĢma ,10 Hazine Ġkraz ,38 1.Dilim Vadesi Gelecek ,92 2.Dilim Kredi ,83 Ġller Bankası (70 Adet otobüs) ,62 TOPLAM ,85 114

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1.2.1. Fiziksel Yapı 12 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1.2.1. Fiziksel Yapı 11 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

2.4.7. KENTKART... 43 2.5. ÇEVRE VE ĠNSAN SAĞLIĞI... 44 2.5.1. Katı Atık... 44 2.5.2. Atıksu Arıtma Tesisleri... 44 2.5.3. Park ve Bahçeler...

2.4.7. KENTKART... 43 2.5. ÇEVRE VE ĠNSAN SAĞLIĞI... 44 2.5.1. Katı Atık... 44 2.5.2. Atıksu Arıtma Tesisleri... 44 2.5.3. Park ve Bahçeler... ĠÇĠNDEKĠLER 1. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI... 2 2. DURUM ANALĠZĠ... 6 2.A. Nüfus ve Alan Bilgileri... 6 2.B. GeçmiĢten Günümüze BüyükĢehir Belediyesi... 6 2.C. Yönetim ve Bürokrasi... 8 2.D. BüyükĢehir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

... 2... 4 KURUMSAL YAPI... 5 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ ... 15... 16. Stratejik Alanlar Özeti...25

... 2... 4 KURUMSAL YAPI... 5 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ ... 15... 16. Stratejik Alanlar Özeti...25 İçindekiler MİSYON, VİZYON VE İLKELER... 1 GENEL BİLGİLER... 2 NÜFUS VE ALAN BİLGİLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRI... 2... 4 KURUMSAL YAPI... 5 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ... 5...

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Yatırım ve İnşaat Dairesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) 8901 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı