editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine getirdik, getiriyoruz. Bütün engelleme ve karalama çabalar na ra men günefl balç kla s vanmaz, hizmet kervan durmaz diyoruz. Yolun bafl nda vaat etti imiz 3Y ile; yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede kararl l m z koruyoruz. Anayasa n n sosyal devlet ilkesinin gere i olan yard mlar -muhalefetin itirazlar na ra men- ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaflt r yoruz. Yoksullu u istismar etmeden ve insan m z incitmeden k fl aylar nda 2 milyon 84 bin aileye bir tona ulaflan miktarda kömür yard m sa lad k. Bacas tütmeyen, sobas yanmayan hanelere ev s cakl n yaflatt k. Görevimizin gere ini yapt k. E itimde ve sa l kta fiartl Nakit Transferi uygulamas yla dar gelirli ve yoksul ailelere para deste- i sa lad k. E itime devam flart yla çocuk bafl na k z çocuklar için 45, erkek çocuklar 35 YTL yi annelerin hesab na yat rd k A ustos döneminde ilk ve ortaö retimde 1 milyon 876 bin ö rencimize 913 milyon YTL aktard k. Çocuklar m z n afl ve sa l k kontrollerinin düzenli olarak yapt r lmas flart yla 2004 y l nda 330 bin, 2005 y l nda 645 bin, 2006 y l nda 877 bin, 2007 y l nda 999 bin, 2008 y l nda ise 1 milyon 34 bin çocu umuzun ailesine 358 milyon YTL aktard k döneminde dar gelirli ve yoksul ailelerimize yönelik yard m ve katk lar n tutar 7 milyar 332 milyon YTL ye ulaflt y l nda 45 YTL olan yüksek ö renim burs ve kredi deste ini her y l yap lan art fllarla 2009 Ocak ay ndan geçerli olmak üzere 180 YTL ye ulaflt rd k. Burs ve krediden yararlanan ö renci say - s n da 400 binlerden 780 bine ç - kard k. Ekonomi yönetimi küresel krize karfl önemli tedbirler al rken küçük ve orta ölçekli iflletmelerimizi de unutmad k. KOB lere Can Suyu Projesi ile 350 milyon YTL yi s f r faizle aktard k. Talep üzerine ikinci 350 milyon YTL için de haz rl klar m z tamamlad k. Erzurum da, Elaz da, Tunceli de, Hakkari de tek tek tören yapmaya f rsat bulamad m z binlerce eserin aç l fllar n toplu olarak yapt k. Türkiye nin Do u dan Bat ya, Kuzey den Güney e kalk nmas ve kentlerimizin yeniden inflas için çal flt k. Çal flt k, çok çal flt k, hep çal flt k. Her ifle, her esere, sosyal yard m paketlerine bile muhalefet ettiler, y lmad k. Halk memnun ve mutlu. Muhalefetten ise, hizmetlerimiz nedeniyle verdi imiz rahats zl ktan dolay özür dileriz! Kal n sa l cakla SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 58 Kasım-Aralık 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Fuat Bol Mehmet Emin Tutan A. Edip U ur Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Zeliha Akın Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 58 KASIM-ARALIK 2008 Ç N D ülke Türkiye dedi. Türkiye, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi oldu. 12 Krize karfl tedbirleri ald k, güven ve istikrar içinde yola devam! 16 Sanayi ve Ticaret Bakan : Zafer Ça layan: S f r Faizli Kredi deste i ile 2007 de 25 bin insan m za istihdam sa lad k. 20 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Hayati Yaz c : ktidar n görevi, sosyal devletin gereklerini yerine getirmektir. 24 AK PARTi iktidar, muhalefete rahats zl k veren sosyal yard m paketleri ile kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. 2 Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008

5 E K L E R 26 Baflbakan Erdo an: AK PARTi iktidar yla geçen 6 y lda, bu yolda sizlerle birlikte yürümekten gurur duyuyorum 34 Isparta E irdir Da Komando Okulu ve E itim Merkez Komutanl - nda incelemelerde bulunan Baflbakan Erdo an, komandolara tam not verdi. 38 Üniversite ö rencilerine verilen burs ve kredi miktar n ayl k 180 YTL ye ç kard k. 42 Cumhuriyetin en çevreci iktidar y z. 6 y lda a açland rma çal flmalar nda 5 kat art fl sa lad k. 66 AK PARTi iktidar n n belediyecilik anlay fl ndaki farkla flehirlerimiz gerçek de erine kavufluyor, birer dünya kenti oluyor. Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

6 kasım-aralık tarihi 10 Kas m 1938 Atatürk ün ölümü Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk, yakaland hastal ktan kurtulamayarak saat 9 u 5 geçe Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi yurt içinde ve d fl nda büyük bir üzüntüyle karfl land. Naafl, 20 Kas m 1938 de Ankara da yeni Cumhurbaflkan smet nönü baflta olmak üzere ileri gelen devlet erkan taraf ndan 101 pare top at fl yla karfl land. 21 Kas m 1938 de, ya murlu bir havada, saat 10:00 da bafllayan törenle katafalktan al nan naafl, top arabas na yerlefltirildi. Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, ordu ve devlet ileri gelenlerinin arkas ndan yürüdükleri naafl, geçici kabir olarak haz rlanan Etno rafya Müzesi ndeki mermer lahdin üzerine yerlefltirildi. 10 Kas m 1953 te ise büyük bir törenle An tkabir e nakledildi. 27 Aral k 1936 M. Akif Ersoy un ölümü Mehmet Akif Ersoy, 1873 y - l nda stanbul da do du de stiklâl Marfl n yazan Ersoy, 27 Aral k 1936 da stanbul da öldü. 22 Aral k 1914 Sar kam fl harekat Birinci Dünya Savafl n n bafllar nda Sar kam fl Ardahan ve Kars iflgalden kurtarmak için Baflkomutan Vekili Enver Pafla n n emriyle 22 Aral k 1914 de Sar kam fl harekat bafllad. 5 Aral k 1934 Kad nlara seçme ve seçilme hakk 1934 y l nda 22 yafl n bitiren Türk kad nlar seçmen olma, 30 yafl n bitiren Türk kad nlar da milletvekili olma hakk n kazand. 17 Aral k 1273 fieb-i Arus Büyük slam mutasavv f Mevlânâ Celâleddin Rûmî, 17 Aral k 1273 y l nda Konya'da hayata gözlerini yumdu.

7 aktüel KKTC 25 yafl nda ABD nin yeni baflkan Obama THY 17 y l sonra ilk kez Ba dat'a uçtu Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin 25. kurulufl y ldönümü törenler ve etkinliklerle kutland. KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat törende yapt konuflmada K br s' n 16. yüzy ldan beri K br s Türklerinin öz yurdu oldu unu vurgulayarak, "16. yüzy ldan beridir öz yurdumuz olan, atalar m z n uyudu u topraklara sahip ç kmak ve gelecek kuflaklar m z için bu vatanda güvenli bir gelecek haz rlamak boynumuzun borcudur. Yani aç kças, biz K br sl Türklerin varl ile güçlenen ve geçmiflini bizimle paylafl p ço altan K br s adas n, yaflam kavgas nda döktü ü kan ve al n teri ile vatanlaflt rm fl ve bu topraklarda örgütlü devlet yap s n kurmufl bir halk z" dedi. K br s Türk Federe Meclisi, 25 y l önce, 15 Kas m 1983 sabah oybirli iyle ald kararla Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kuruluflunu ilan etmiflti. ABD nin 44. Baflkan Barack Obama oldu. 4 Kas m 2008 deki seçimlerde Cumhuriyetçi aday McCain e karfl oylar n yüzde 51 ini alan Barack Obama, ABD nin ilk siyah baflkan olarak tarihe geçti. Obama, Chicago da taraftarlar na yapt konuflmada, tarihi olarak niteledi i seçim sonuçlar n n Amerika n n 'herfleyin mümkün oldu u bir ülke oldu unu kan tlad n ' söyledi. 4. Uluslararas Enerji Zirvesi Azerbaycan da yap ld Türkiye'yi Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün temsil etti i zirveye aralar nda Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna n n da bulundu u 20 ülke kat ld. Zirvenin sonuç bildirisinde, özellikle do algaz n, Gürcistan ve Türkiye üzerinden tafl nmas n konu alan projelerin gerçeklefltirilmesine yönelik çabalar n desteklendi i belirtildi. Türk Hava Yollar, 1991 Körfez Savafl 'nda durdurdu u Ba dat seferlerine 17 y l aradan sonra tekrar bafllad. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Ba dat a yap lan uçufl öncesi yapt konuflmada, s n r komflusu, önemli ticaret orta ve ortak tarihi de erlerin var oldu u Irak'la bundan böyle iliflkilerin daha da geliflmesi için önemli bir köprünün tekrar kuruldu unu söyledi. ABD askeri 2011 sonunda tüm Irak'tan çekiliyor Irak'taki Amerikan askerlerinin statüsüne iliflkin ABD- Irak Güvenlik Anlaflmas (SOFA), Irak meclisinde kabul edildi. 30 maddeden oluflan anlaflmaya göre Amerikan güçleri, Irak'ta 2009 ortas na kadar flehirlerden, 31 Aral k 2011'e kadar da ülkenin tümünden çekilecek.

8 BAfiBAKAN ERDO AN H ND STAN DA Baflbakan Erdo an: Hindistan ile 2010 hedefimiz 6 milyar dolarl k ticaret hacmi B AfiBAKAN ERDO AN 8 YIL ARADAN SONRA H ND STAN A YAPILAN LK RESM Z YARETTE ÖNEML MESAJLAR VERD. BÖLGESEL BARIfi VE S- T KRARIN ÖNEM NE VURGU YAPAN BAfiBAKAN ERDO AN K ÜLKE ARASINDAK ÖNCEL KL HEDEF T CARET HACM N 2010 YILINDA 6 M LYAR DOLARA ÇIKARMAKTIR DED. di. Görüflmelerde karfl l kl yat r m ve enerji iflbirli i konular ele al nd. Görüflmelerin ard ndan Baflbakan Erdo an ve Hindistan Baflbakan Singh ortak bas n toplant s düzenledi. Türkiye ile Hindistan n tarihi dostluk ba lar olan h zl ve istikrarl büyüyen, güçlü ekonomiye sahip demokratik ülkeler oldu unu kaydeden Baflbakan Erdo an, Bu y l sonu itibariyle 3 milyar dolar aflmas beklenen toplam ticaret hacmimizin 2010 y l sonu itibariyle 6 milyar dolara ç kar lmas yönünde mutabakata vard k dedi. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an 21 Kas m da bakanlar, milletvekilleri, ifladamlar ve gazetecilerden oluflan bir heyetle gitti i Hindistan da çeflitli temaslarda bulundu. Baflbakan Erdo an, ziyaretinin ilk gününde Hindistan Cumhurbaflkan Pratibha Patil, Baflbakan Manmohan Singh ve D fliflleri Bakan Pranabh Muherji ile bir araya gel- 8 y l aradan sonra ilk ziyaret Baflbakan Erdo an, Hindistan daki program çerçevesinde Türkiye nin Yeni Delhi Büyükelçili i nin ek binas n n aç l fl na kat ld. Baflbakan Erdo an, daha sonra da Hindistan Sanayi ve Ticaret Odalar Federasyonu (FICCI) taraf ndan Chancery Pavilion Hotel de onuruna verilen çal flma yeme ine kat ld. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, 8 y l aradan sonra Türkiye den baflbakan düzeyinde yap lan ziyaretin önemine dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, Türkiye ye dönüflünde yapt aç klamada ise Türkiye, srail ve Hindistan enerji bakanlar n n bir araya geleceklerini ifade etti ve Rusya n n da içerisinde yer alaca bir projeyi, birlikte gerçeklefltirme yoluna gidece- iz dedi. n 6 Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008

9 TÜRK YE BM GÜVENL K KONSEY GEÇ C ÜYES 151 ülke Türkiye dedi A K PART KT DARININ DIfi POL T KADA ATTI I KARARLI ADIMLAR TÜR- K YE Y 47 YIL ARADAN SONRA YEN DEN B RLEfiM fi M LLETLER GÜ- VENL K KONSEY ÜYEL NE TAfiIDI. 151 ÜLKEN N OYUNU ALAN TÜRK YE, BM N N EN GÜÇLÜ ORGANINDA SÖZ SAH B OLDU. B irleflmifl Milletler (BM) genel kurulunda yap - lan oylamada Türkiye 192 ülkeden 151 inin oyunu alarak ilk turda Güvenlik Konseyi Geçici Üyeli i ne seçildi. Türkiye, Bat Avrupa Bölgesi nden aday oldu u BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeli- i seçimlerinde Bat Avrupa Grubu nda 1. turda üçte iki ço unlu u alarak 151 oyla BMGK nin üyesi oldu. Ayn grupta yer alan Avusturya da 132 oyla seçilmifl oldu. Baflbakan Erdo an: Seçilmemiz, uluslararas politikada artan a rl m - z n sonucudur Türkiye, Güvenlik Konseyi Geçici Üyeli i ne adayl n 21 Temmuz 2003 tarihinde aç klam flt. BM Güvenlik Konseyi nde , dönemlerinde ve son olarak da 1961 y l nda Polonya ile paylaflt bir y ll k yar dönemde yer alan Türkiye, 47 y ld r konseyde temsil edilmiyordu. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi Üyeli i ne grubunda en yüksek oyu alarak seçildi. D fliflleri Bakan Ali Babacan üyelik ile ilgili olarak, Uluslararas toplumun Türkiye yi art k ne kadar farkl bir yere oturttu u bu seçimler sonucunda ortaya ç kt dedi. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an da sonucu Güvenlik Konseyi ne seçilmemiz, uluslararas politikada artan a rl m z n bir sonucu ve uluslararas toplumun ülkemize itimad n n da bir göstergesidir fleklinde de- erlendirdi. n Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

10 BAfiBAKAN ERDO AN ABD DE Baflbakan Erdo an: Hepimiz güvende de ilsek, hiçbirimiz güvende de iliz B AfiBAKAN ERDO AN G-20 Z RVES NE KATILMAK ÜZERE ABD YE G TT. BM GE- NEL KURULU NA SESLENEN BAfiBAKAN ERDO AN, ARTIK Y TERÖR ST, KÖ- TÜ TERÖR ST AYRIMI ORTADAN KALDIRILMALI, BAfiKALARININ TERÖR STLER N BARINDIRIP DESTEKLEMEKTEN DE KAÇINILMALIDIR DED.

11 A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, G-20 Zirvesi ne kat lmak üzere 13 Kas m da ABD ye gitti. Baflbakan Erdo an, ilk olarak Birleflmifl Milletler (BM) Genel Kurulu nda Suudi Arabistan n Dinleraras Diyalog Giriflimi çerçevesinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Toplant da konuflma yapt. Terörizmin, kitle imha silahlar n n yay lmas n n, kaçakç l k ve örgütlü suçlar n küresel boyutlar kazand n belirten Baflbakan Erdo an, Art k iyi terörist, kötü terörist ayr m ortadan Dünyan n en geliflmifl 20 ekonomisinin liderleri zirvenin sonunda aile foto raf çektirdi. kald r lmal, baflkalar n n teröristlerini bar nd r p onlara destek vermekten kaç n lmal - d r fleklinde konufltu. Baflbakan Erdo an, Hep birlikte yaflad m z ac tecrübeler fl nda diyorum ki hepimiz güvende de ilsek, hiç birimiz güvende de iliz dedi. Baflbakan Erdo an: Önümüze ç kan engelleri afl yoruz Baflbakan Erdo an, New York taki program na Kolombiya Üniversite nde Gelece- in flekillenmesinde Türkiye nin Rolü konulu bir konuflma yaparak devam etti. Yeni ABD yönetiminin bizim için hayati önem tafl yan konulardaki hassasiyetlerimizi dikkate almas n özellikle bekliyoruz diyen Baflbakan Erdo- an, Türkiye ile ABD nin stratejik ortakl n n ülkelerin sadece ulusal ç karlar de il küresel bar fl ve istikrar aç s ndan önemli oldu unu ifade etti. Türkiye nin, Irak tan bir beklentisi oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Terörle mücadelede hem merkezi Irak yönetiminden hem de kuzeydeki yerel yönetimden daha etkin ve somut ad mlar atmalar n bekliyoruz fleklinde konufltu. Baflbakan Erdo an, Avrupa Birli i ne üyelik konusunda da Önümüze ç kan engelleri görüyoruz, srarla afl - yor ve yolumuza da devam ediyoruz dedi. Baflbakan Erdo an, New York program n n ikinci gününde Türkiye nin BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeli i ne seçilmesi nedeniyle BM daimi temsilcilerine Cipriani Restaurant ta bir teflekkür resepsiyonu verdi. Yeme- e kat lan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Türkiye nin Güvenlik Konseyi ne seçilmesi onun yap c liderli inin aç kça tan nmas anlam na gelmektedir dedi. Baflbakan Erdo an, G-20 Zirvesi ne kat ld ABD deki program na Washington da devam eden Baflbakan Erdo an, Brookings Enstitüsü nde ve Ulusal Bas n Kulübü nde de bir konuflma yapt. Baflbakan Erdo an, Washington da Uluslararas Para Fonu (IMF) Baflkan Dominique Straus-Kahn ve IMF Birinci Baflkan Yard mc s John Lipsky ile de bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, görüflmeyi, Çözüme en çok yaklaflt m z noktaday z diyebilirim fleklinde de erlendirdi. Baflbakan Erdo an, daha sonra ABD Baflkan George Bush un ev sahipli inde düzenlenen G-20 Zirvesi ne kat ld. Zirvede alt n standard, uluslararas para sistemindeki sorunlar ve yeni çözüm önerileri tart fl ld. Washington'da yap lan G-20 zirvesinde dünya liderleri, ev sahibi ABD ile dünya mali krizinin afl lmas için etkin biçimde birlikte çal flma karar ald. Liderler 30 Nisan 2009 da bir araya gelerek al nan kararlar n ne kadar hayata geçirilebildi ine bakacak. Baflbakan Erdo an, zirveden sonra Cenevre ye geçerek, burada Avrupa Nükleer Araflt rma Merkezi ni ziyaret etti. Baflbakan Erdo an, spanya Baflbakan Luis Rodriguez Zapatero ile birlikte Cenevre de nsan Haklar ve Medeniyetler ttifak Salonu nun aç l fl na kat ld. n Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

12 DÜNYA EKONOM K FORUMU STANBUL DA TOPLANDI WEF Baflkan Schwab: Türkiye, bölgesinin lider ülkesidir DÜNYA EKONOM K FORUMU AVRUPA VE ORTA ASYA TOPLANTISI STAN- BUL DA YAPILDI. TOPLANTIDA KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK - YE N N AB ÜYEL N ZORLAfiTIRMAYA ÇALIfiANLAR YA DA BU KONUDA OLUMSUZ AÇIKLAMALAR YAPANLAR B LMEL D R K BU TAVIRLAR MEDEN - YETLER N ÇATIfiMASINDAN BAfiKA H ÇB R HEDEFE H ZMET ETMEZ DED. D ünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplant s 30 Ekim-1 Kas m tarihleri aras nda stanbul Swissotel de gerçekleflti. Terörün bütün düyay tehdit etti ini söyleyen AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Terör örgütlerini terör listesine almak sorunu çözmüyor. Kendi s n rlar içinde terörün finansal destek bulmas n, özgürce eylemler yapmas n, yandafl toplamas n, propaganda faaliyetleri yapmas n, parasal kaynaklar o ülkelerde temin etmesini engellemeyenler, bil-

13 melidirler ki bu sorun onlar n de er sistemlerinin ve düzenlerinin de alt n oyacakt r dedi. Toplant da 5 ana bafll k ele al nd : Krizin ortaya ç kard yeni ifl imkanlar. Jeopolitik hareketler ve siyasi iflbirli i alan nda karfl l kl güvenin yeniden yap land r lmas. Enerji ve do al kaynaklar n güvenli i. Orta Asya: flbirli i çerçevesinin ve dünyadaki rolünün yeniden tan mlanmas. Türkiye ve bölgedeki liderlik rolü: Avrupa, Asya ve Ortado- u aras nda köprü kurma. Dünya Ekonomik Forumu nda Türkiye nin küresel krizden güçlenerek ç kaca vurguland. Baflkan Schwab Türkiye bölgenin lideri dedi. Terör herkes için aç k bir tehdit Terörden do rudan etkilenmeyen ülkelerin, aç k ya da gizli destekler bir yaklafl mla hareket ettiklerini belirten Baflbakan Erdo an, terörün küreselleflti ini ve uluslararas bir boyut kazand n söyledi. Baflbakan Erdo an, Özellikle Türkiye nin on y llard r mücadele etti i terörizme karfl etkisiz, tarafs z, hatta destekleyici konumda olanlar, bu terörizmin art k kendilerini içten içe kemirmeye bafllad n görmek zorundad rlar fleklinde konufltu. Do u ile Bat n n birbirine bak fl tarz n de ifltirmesinin kaç n lmaz hale geldi ini belirten Baflbakan Erdo an, Taraflar n birbirini tahkir ve tezyif edici, suçlay c, afla lay c flekilde tan mlamas, kategorize etmesi, s n flara ay rmas, bu güne kadar dünya bar fl - na istikrara ve refaha katk sa lamam flt r ve bundan sonra da sa lamayacakt r dedi. Biz zor olan seçtik Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Birleflmifl Milletler (BM) çat s alt ndan spanya ile Medeniyetler ttfifak projesini bafllatt n hat rlatarak, bununla medeniyetlerin birbirini anlamas n, farkl ve alternatif bir iliflki ve iletiflim kanal n n aç lmas n n hedeflendi ini ve bu do rultuda önemli mesafeler katedildi ini söyledi. Halk Müslüman, ayn zamanda AB ye kat l m müzakerelerini sürdüren demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye nin, medeniyetlerin birbirini anlamas hedefine önemli katk lar sa lad n ve sa lamaya da devam edece ini belirten Baflbakan Erdo an konuflmas na flöyle devam etti: Türkiye nin AB üyeli ini zorlaflt rmaya çal flanlar ya da bu konuda olumsuz aç klamalar yapanlar bilmelidir ki bu tav rlar medeniyetlerin çat flmas ndan baflka hiçbir hedefe hizmet etmez. Krize karfl durmak ortak menfaatimizin gere idir Baflbakan Erdo an, Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplant s na kat - lan devlet ve hükümet baflkanlar onuruna verdi i akflam yeme inde, Ülkemi güvenli bir liman olarak tüm giriflimcilere ve dünyaya takdim ediyorum dedi. Belirsizlik ve güvensizlik ortam n geride b rakm fl olan Türkiye ekonomisinin, gerçeklefltirdi- i bankac l k reformlar yla güçlü bankac l k sistemine sahip bir ülke konumuna yükseldi ine dikkat çeken Baflbakan Erdo an, Krize karfl durmak, olas çözüm yollar için iflbirli i içerisinde çal flmak ortak menfaatimiz gere idir fleklinde konufltu. Schwab: Türkiye, bölgesinin lider ülkesi Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Baflkan Thomas Schwab ise Türkiye'nin yaflanan global finansal krizden daha güçlenmifl olarak ç kma olas l n n yüksek oldu unu belirtti. Türkiye'nin laik ve müslüman bir ülke olarak, hem bat yla hem de do uyla iliflkiler kurabildi ini, jeostratejik aç - dan da bir köprü durumunda oldu unu ifade eden Schwab, bu nitelikleri ile etkin bir ülke oldu unu söyledi. Türkiye'nin, Avrupa ile Asya aras ndaki enerji ve ticaret rotas üzerinde oldu unu belirten Schwab, bölgesindeki ülkeler ile çok sa l kl iliflkiler kurabildi ini vurgulad. Schwab, Türkiye nin bölgesinin lider ülkesi oldu unu ifade etti. n Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

14 TÜM SEKTÖRLERE NEFES ALDIRACAK ÖNLEMLER UYGULAMADA Krize karfl tedbirleri ald k, güven ve istikrar içinde yola devam! Ekonomi Koordinasyon Kurulu çal flmalar na Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc - s Naz m Ekren ve Hayati Yaz c, Devlet Bakanlar Mehmet fiimflek ve Kürflat Tüzmen in yan s ra üst düzey ekonomi bürokratlar kat ld. 12 Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008

15 K üresel krizin etkilerine karfl Türkiye bugün her zaman oldu undan çok daha haz rl kl. AK PARTi iktidar n n kararl l kla uygulad ekonomik istikrar program sayesinde ekonomimiz çok daha güçlü ve dirençli. Yaflanan son geliflmeler ise ekonomi yönetiminin yak n takibinde. Küresel finans krizi karfl s nda Türkiye deki reel sektörü rahatlatacak önemli ad mlar at ld, yeni ve güçlü kararlar al nd. Hükümetin finans krizine yönelik önlemler paketini Devlet Bakan Mehmet fiimflek aç klad. flte Türkiye ekonomisi daha dayan kl hale getirecek ad mlar: Uluslararas piyasalardaki geliflmeler Hükümetimiz taraf ndan da yak ndan izlenmekte, ülkemize olas etkileri toplumun tüm kesimleriyle paylafl lmakta ve gerekli önlemler gecikmeksizin al nmaktad r. Bu çerçevede bugüne kadar, likidite ve fon ak fl n n sorunsuz bir biçimde ifllemesini sa lamak, reel sektöre destek olmak ve finansman kaynaklar n çeflitlendirmek amac yla çok say da önlem hayata geçirilmifltir. Merkez Bankas bu süreçte piyasadaki döviz ve YTL likiditesini takip ederek, uluslararas sermaye ak mlar n n önemli ölçüde yavafllad bu dönemde, bankac l k sisteminin gerek YTL gerekse döviz likiditesi sorunuyla karfl laflmamas için gerekli önlemleri alm flt r. Bu kapsamda; Bankalar n birbirlerinden ABD Dolar ve Euro üzerinden döviz borç al p vermelerine olanak sa lanmas amac yla, Merkez Bankas kendi nezdindeki Döviz Depo Piyasas nda arac l k faaliyetlerine yeniden bafllam flt r. Ayr ca, bankalar n bilanço büyüklükleri dikkate al narak Döviz ve Efektif Piyasalar ifllem yapma limitleri 14 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak flekilde güncellenmifltir. Merkez Bankas nezdindeki Döviz Depo Piyasas arac l - yla döviz likiditesi ak flkanl - n n art r lmas na ilave olarak, Türk bankalar n n likidite durumlar n daha da güçlendirmek amac yla döviz al m ihalelerine ara verilmifltir. Bankalar n Döviz ve Efektif Piyasalar ifllem yapma limitleri her bir kurum için 2 kat - na ç kar larak toplamda 10,8 milyar ABD Dolar na yükseltilmifltir. Döviz piyasas nda derinli in kaybolmas na ba l olarak sa l ks z fiyat oluflumlar gözlendi inden, uygulanmakta olan dalgal döviz kuru rejimi ile çeliflmeyecek flekilde döviz kurlar n n piyasada belirlenmesi ilkesi çerçevesinde piyasaya döviz sat m ihaleleri yoluyla döviz likiditesi sa lanmas na karar verilmifltir. halelerde sat m yap lacak döviz tutar günlük 50 milyon ABD Dolar olarak belirlenmifltir. Döviz piyasas ndaki derinli e iliflkin kayg lar n azalmas ile birlikte döviz sat m ihalelerine ara verilmifltir. Bankalararas döviz piyasas nda döviz likiditesi ak flkanl n n art r lmas n sa layarak finansal sistemdeki ak flkanl ve kredi piyasalar n n etkin çal flmas n desteklemek üzere, a) Bankalar n, Merkez Bankas nezdindeki Döviz Depo Piyasas nda kendilerine tan nan borçlanma limitleri çerçevesinde ABD Dolar ve Euro cinsinden Merkez Bankas ndan alabilecekleri döviz depolar - n n vadesinin 1 haftadan 1 aya yükseltilmesine, b) Söz konusu piyasada yüzde 10 olarak belirlenmifl borç verme faiz oranlar n n ABD Dolar için yüzde 7 ye ve Euro Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

16 Devlet Bakan Mehmet fiimflek, son ekonomik geliflmeleri de erlerdirdi i bas n toplant s nda, Küresel kredi pazar ndaki daralman n ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve d fl finansman dengesinin görünümünü daha da güçlü hale getirmek amac yla, IMF ile görüflmeler, ülkemizin menfaatlerini de dikkate alan bir çerçevede sürdürülmektedir dedi. için yüzde 9 a düflürülmesine karar verilmifltir. Son dönemde küresel kredi piyasalar nda yaflanan sorunlar n ekonomimiz üzerindeki etkilerini azaltmak amac yla, halihaz rda yüzde 11 olan yabanc para zorunlu karfl l k oran 2 puan azalt larak yüzde 9 düzeyine indirilmifltir. Yabanc para zorunlu karfl l k oran nda yap lan bu indirimle bankac l k sistemimize yaklafl k 2,5 milyar ABD Dolar ek döviz likiditesi sa lanm fl bulunmaktad r. Ayr ca, ters dolarizasyon sürecini desteklemek ve bu do rultuda Yeni Türk Liras mevduat ve kredileri teflvik etmek amac yla yabanc para zorunlu karfl l klara faiz ödenmesi uygulamas na son verilmifl, Türk paras zorunlu karfl l klar n faiz oran ise art r lm flt r. Hazine Müsteflarl yurtiçinde piyasa talebine uygun araçlarla borçlanmaya devam ederek likidite yönetimine yard mc olmaktad r. Uluslararas geliflmelerin son aylarda yo unlaflmas üzerine ihracat ve reel sektöre deste i art racak ve finansman kaynaklar n n çeflitlendirilmesini sa layacak ad mlar da at lmaktad r. Eximbank kaynaklar n n art - r lmas na ve KOB lerin desteklenmesine öncelik verilmifltir. Bu çerçevede; Yaflanan küresel krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amac yla, ihracat reeskont kredisi limitinin 500 milyon ABD Dolar ndan 1 milyar ABD Dolar na yükseltildi i kamuoyuna duyurulmufltur. Hazine, Eximbank a garanti ve ikraz yoluyla destek sa layacakt r. Bu amaçla, Hazine nin 2009 y l nda sa layabilece i toplam garanti ve ikraz limiti 1 milyar dolar art r larak 4 milyar dolara ç kar lm flt r. Eximbank n ödenmifl sermayesi, bütçe imkânlar da gözönüne al narak, ihracat daha fazla desteklemesini sa layacak flekilde art r lacakt r. malatç KOB ler ve esnaf ve sanatkârlara yönelik 350 Milyon YTL lik s f r faizli kredi deste i paketi KOSGEB taraf ndan uygulamaya konulmufltur. 14 Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008

17 Vergi borçlar n n onsekiz ay süreyle yüzde 3 faizle taksitlendirilmesi imkan getirilmifltir. May s ay nda kanunlaflt r lan stihdam Paketi Ekim ay bafl nda yürürlü e girmifltir. Bu paket kapsam nda iflveren pirimi befl puan düflürülmüfl genç ve kad nlar n istihdam - na yönelik iflveren primlerine befl y l boyunca devlet deste i getirilmifltir. Baflta GAP olmak üzere bölgesel geliflme ve sosyal kalk nma projeleri için döneminde 14,5 milyar YTL tutar nda ek finansman ön görülmüfltür. Yurtd fl ndaki varl klar yurtiçine getirmeyi teflvik amac yla kamuoyunda bilinen ad yla Varl k Bar fl yasas yürürlü e konulmufltur. Hisse senedi kazançlar nda yerli yat r mc lara uygulanan stopaj s f ra düflürülmüfltür. t ULUSLARARASI P YASALARDAK GEL fimeler HÜKÜMET M Z TARAFINDAN DA YAKINDAN ZLENMEKTE, ÜLKEM ZE OLASI ETK LER TOPLUMUN TÜM KES MLER YLE PAYLAfiILMAKTA VE GEREKL ÖNLEMLER GEC KMEKS Z N ALINMAKTADIR. Hazine, önümüzdeki dönemde iç piyasada yat r mc taban n geniflletmek amac yla, has lat pay na ve temettü gelirlerine endeksli tahviller gibi yeni finansman araçlar n kullanmay planlamaktad r. Likiditesi yüksek olan bölge ve ülkelerdeki yat r mc lar n a rl kl olarak talep etti i senet, sertifika ve benzeri finansman araçlar n n ihrac na imkan sa layacak yasa tasar s k sa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sevkedilecektir. IMF ile iliflkilerimiz iç ve d fl kamuoyunda yak ndan izlenen di er önemli bir konudur. Küresel kredi pazar ndaki daralman n ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve d fl finansman dengesinin görünümünü daha da güçlü hale getirmek amac yla, IMF ile görüflmeler, ülkemizin menfaatlerini de dikkate alan bir çerçevede sürdürülmektedir. n Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

18 RÖPORTAJ TÜRK YE KR ZE KARfiI EN HAZIRLIKLI ÜLKE Bakan Ça layan: S f r faizli kredilerle KOB lerimizin yan nday z ESNAFIN CANSUYU B R KEZ DAHA AK PARTi KT DARINDAN GELD. LK DEFA 2008 YILIN- DA ESNAF VE SANATKÂR DESTEK KRED S PROGRAMI LE MALATÇI ESNAF VE SANAT- KÂRIMIZA 0 FA ZL CANSUYU KRED S VERD K. KOSGEB KAYNAKLARINDAN FON OLUfiTURARAK BAfiLATTI IMIZ SIFIR FA ZL KRED DESTE LE 2007 DE 25 B N NSANIMIZA ST HDAM SA LADIK. SANAY VE T CARET BAKANI ZAFER ÇA LAYAN: DÜNYANIN 17. BÜYÜK, AVRUPA NIN 6. BÜYÜK EKONOM S OLAN VE DÜNYA EKONOM S LE ENTEGRE OLMA YOLUNDA HIZLA LERLEYEN TÜRK YE DE KÜRESEL KR ZDEN B R ÖLÇÜDE ETK LENECEKT R. ANCAK 2001 KR Z NDEN ALDI IMIZ DERSLERLE TÜRK YE OLARAK DÜNYANIN YAfiADI I KÜRESEL F - NANS KR Z KARfiISINDA ÇOK DAHA DAYANIKLI DURUMDAYIZ. ZAFER ÇA LAYAN SANAY VE T CARET BAKANI Dünyan n yaflad bir kriz ile karfl karfl yay z. Türkiye bu krizin neresinde? ABD kaynakl bu küresel krizin hangi ülkeleri ne flekilde etkileyece i ve nerede duraca konusunda uzmanlar ve akademisyenler farkl görüflteler. Bilinen flu ki, ülkelerin bu krizden etkilenmeleri küresel ekonomiye entegre olma düzeylerine göre de iflecektir. Dünyan n 17. büyük, Avrupa n n 6. büyük ekonomisi olan ve dünya ekonomisi ile entegre olma yolunda h zla ilerleyen Türkiye de bu krizden etkilenecektir. Ancak, 1994, 1998 ve 2001 y l nda yaflad m z krizlerden ders alm fl olmam z bu krizden en az flekilde etkilenmemizi sa layacak en önemli dayana m zd r krizinden ald m z derslerle finansal sistemimizi yap land rd k, finans sektöründe etkin bir gözetim ve denetim sistemi kurduk.

19 Bankac l k sektörümüzü krizlere karfl daha kuvvetli hale getirdik. Bankac l k sektörü güçlü bir aktif yap s na sahip oldu. Finans sistemimiz ABD ve AB deki bankalar n neredeyse iki kat na yak n bir rasyoya sahiptir. flte bu verilerden dolay, Türkiye olarak dünyan n yaflad küresel finans krizi karfl s nda daha dayan kl durumday z, diyoruz. Bunun içinde, al nmas gereken tüm önlemler ekonominin bütün aktörleri ile de erlendirilerek belirlendi. Bu noktada, dünyay saran mali krizi, hem ülkemiz güçlü bir ekonomik yap, hem de finans sektörümüz sa lamlaflt r lan bir sistem ile karfl lad. Bunun ard ndan döviz depo hesab devreye sokularak piyasalardaki güven krizi önlendi. Küresel ve ulusal ölçekte yaflanan geliflmeler s k ve yak n takip alt nda diyebilir miyiz? Buna hiç kuflku yok zira, dünyadaki geliflmeleri izlemek ve sektörlerimizin nabz n tutmak üzere ayr ca Bakanl - m z bünyesinde, bir Sektörel zleme ve De erlendirme Merkezi kurduk. Bu merkezde yer alan uzmanlar m z, bütün sektörlerimizi an be an izliyor, dünyadaki ve ülkemizdeki geliflmeleri analiz ediyor. Buradan elde etti imiz verileri, Küresel Krizin Reel Sektörümüze etkilerine iliflkin verileri, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz ve Bakanlar Kurulumuzla paylafl yoruz. çinden geçilen süreçte en önemli varl klar n bafl nda KOB ler geliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanl olarak bu sektörü hangi enstrümanlarla destekliyorsunuz? KOSGEB arac l yla istihdam destekli s f r faizli kredi destek uygulamas n bafllatt k. KOSGEB kaynaklar ndan fon yaratarak bafllatt m z S f r Faizli Kredi deste i ile 2007 de 25 bin insan m za istihdam sa lad k. Uygulad - m z bu model de Türkiye de bir ilktir. KOSGEB in s f r faizli kredi destek program n model olarak 2008 y l nda da devam ettirdik. Hükümet Program m zda da yer alan, KOB Yat r m Destekleme Program, S f r Faizli KOB hracat Destek Kredisi, S f r Faizli malatç Esnaf ve Sanatkâr Destek Kredisi ve son olarak da 26 Kas m 2008 de imalatç esnaf ve sanatkâr ile KOB lere yönelik s f r faizli istihdam endeksli kredi program uygulamas n bafllatt k. Bir de Cansuyu Kredisi var, ona da de inir misiniz? lk defa 2008 y l nda Esnaf ve Sanatkâr Destek Kredisi Program ile imalatç esnaf ve sanatkâr m za 0 faizli Cansuyu kredisi verdik. hracatç KO- B lerimizin finansman ihtiyac n karfl lamak amac ile 2008 y l içinde s f r faizli ihracat destek kredisi uygulamas n bafllatt k. Bu kredi program ile 635 milyon dolar kredi hacmi oluflturarak, ayn oranda ihracat n gerçeklefltirilmesini hedefledik. Yine KOSGEB arac l yla dünyada likidite krizinin yafland bu ortamda yine SIFIR faizli istihdam endeksli Cansuyu kredi program n uygulamaya koyarak KO- B lerimize, imalatç esnaf ve sanatkârlar m za destek uygulamas n bafllatt k. Bu programda 350 milyon YTL lik kredi hacminin oluflturulmas n öngörmüfltük, ancak 555 milyon YTL lik bir kredi talebi olufltu ve 11 bin baflvuru geldi. Türkiye Bülteni Kasım-Aralık

20 Bursa Organize Sanayi Bölgesi nden görünüm. KOB lere s f r faizli destek sa layan Cansuyu uygulamas n n özelli i nedir? KOSGEB arac l yla bafllatt - m z ve Cansuyu ismini verdi imiz kredi destek program n n en büyük özelli i, bu mekanizma arac l yla kredi alan esnaf ve sanatkârlar m z ile KOB lerimizin kulland klar kredi için herhangi bir faiz ödenmemesidir. Bu destek program ndan yararlanan KO- B lerimizin, esnaf ve sanatkârlar m z n kulland klar kredinin faizini KOSGEB kullananlar ad na bankalara ödemektedir. Cansuyu diyoruz, zira para ekonomide damarlarda dolaflan kan gibidir. Bu sayede likidite s k fl kl yafland dönemlerde, KOB lere, esnaf ve sanatkârlara cansuyu vermeye çal flt k. Bu dönemde sektörleri rahatlatmak amac yla haz rlanan yasal düzenlemeler nelerdir? Büyük Ma azac l k Yasa Tasar s n, Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s Tasla- n n düzenleyici etki analizlerini yaparak baflbakanl a sevk ettik. Lisansl Depoculuk, Tar msal Birliklerin Yeniden Yap land r lmas, Kooperatifler Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu nda de- ifliklik gibi 70 milyon insan - m z ilgilendiren yasal düzenlemeler üzerinde çal flmalar - m z sürdürüyoruz. Ayr ca Türkiye de ilk defa bir sektöre özgü olarak Tekstil, Haz rgiyim-konfeksiyon ve Deri Sektörleri nin içinde bulundu u sorunlara çözüm getirmek amac yla Strateji Belgesi ni haz rlad k. Hükümetimizce 2008 Y l çinde Devrim Niteli inde bir kanun olan Ar-Ge Destek Kanunu ile Ar-Ge harcamalar na 2023 y l na kadar büyük destek getirildi. Uygulama yönetmeli inin yay nland A ustos 2008 tarihinden itibaren yerli ve uluslararas firmalar Türkiye de 23 Ar-Ge merkezi kurmak üzere müracaat ettiler. Bu firmalar, kuracaklar merkezlerde 2009 y l nda 1,5 milyar YTL lik bir Ar-Ge bütçesi kullanmay ve 18 Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı