SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı"

Transkript

1 SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı

2 The best way to predict the future is to create it. Abraham Lincoln Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır

3

4 Sağlık Turizminde Dünya Potansiyeli

5 Türkiye de Yıllara Göre Bazı Ġstatistikler

6 2011 Yılı Sağlık Turizmi Kamu Özel Dağılımı

7 TÜRKĠYEDE SAĞLIK TURĠZMĠ Türkiye de yılda yabancıya sağlık hizmeti verilmekte, yabancı sadece medikal hizmet almak için gelmekte, yılda 1 milyar USD gelir yaratılmakta. KDV indirimleri ve diğer teģviklerle, 1 milyon ziyaretçi+8 milyar USD gelir hedeflenmekte.

8 TÜRKĠYEDE SAĞLIK TURĠZMĠ Türkiye ye gelen bir tıp turisti ortalama dolar harcamaktadır de Türkiye ilk 7 ülke arasında olacaktır. ABD de 50 milyon sigortasız, AB de 65 yaģ üzeri nüfus %20 dir. Türkiye: deneyimli personel, tesis, fiyat, iklim, ulaģım vb avantajlar + vize kolaylıklarına sahip

9 Zirvedeki ilk üç ülkenin sahip olduğu ortak özellikler Doktorların ve yardımcı sağlık personelinin kendi alanlarında ileri teknoloji bilgisine sahip olmaları, Sağlık bakım ve hizmet standartlarının yüksek olması, Destinasyona ulaģım kolaylığı, Hasta memnuniyeti

10 Sağlık Turizminde Neden Türkiye?

11 Neden Türkiye? GeliĢmiĢ sağlık teknolojisi, sürekli yapılan araģtırmalar ve yenilikler Konularında uzmanlaģmıģ tecrübeli doktorlar ve sağlık personeli Donanımlı sağlık merkezleri ve GENĠġ ÜNĠVERSĠTE HASTANE YATAK KAPASĠTESĠ Uluslararası hasta merkezleri ve hastalara sundukları hizmetler Doktorlarımızın yurtdıģı hastanelerinde çalıģmaları ve eğitim almaları Konsolosluklar ve Uluslararası organizasyonlarla bağlantılar Son 10 yıl içinde Amerikan dolarınının değer kaybı (satınalma indexi ) Çokuluslu Ģirketlerde çalıģanların artması Yabancı öğrencilerin sayısının artması ve yakınlarının tercihi Ġnternetin sağladığı araģtırma ve iletiģim imkanları Uluslararası sağlık sigortalarının yaygınlaģması Havayolu taģımacılığındaki konforun ve yaygınlığın artması

12 JCI - Joint Commission International SAĞLIK ORGANĠZASYON AKREDĠTASYONU BĠRLEġĠK KOMĠSYONU, Dünyada 500 ün üzerinde Türkiye de ise 47 hastaneye akredite belgesi vermiģtir. Türkiye, dünyada en fazla akreditasyona sahip hastane sıralamasında, Amerika dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye de 9 ilde bulunan akredite hastanelerden en fazla payı % 49 luk oranla Ġstanbul (23), arkasından %17 lik oranla Ankara almaktadır. Adana(4), Adıyaman(1), Afyonkarahisar(1), Antalya(2), Bursa(2), Ġzmir(4), Kocaeli(2)

13

14 2011 Yılı Sağlık Turisti Çeken İller

15 Sağlık Turizminde Üniversitelerin Rolü

16 Üniversitelerin Rolü 1- Eğitim 2- Hizmet

17 Eğitim

18 Eğitim Sürekli eğitim, insan kaynağı ve yüksek teknolojinin kullanımı çok önemlidir. Bilgi paylaģımı ve biliģim teknolojisinin kullanımı çok önemlidir. 5.Sağlık Turizmi Sonuç Bildirgesi,Ankara 2012

19 Eğitim Acil Eylem Planı -Bilgilendirme Sağlık turizminde insan kaynağı çok önemlidir. Doktor, sağlık çalıģanı, turizm acentaları ve yatırımcılarda farkındalık yaratacak ve bilgilenmelerini sağlayacak toplantı, konferans, kongreler düzenlemek. Bu kongrelerde daha çok kalite, markalaģma, destinasyon ve pazarlamaya yönelik olmalı

20 Eğitim Orta vade-sertifikasyon Sağlık Turizmi sertifika programları düzenlenmek (tanıtım ofislerinde, hastane içinde, dıģ ofislerde, havaalanlarında görevlendirilecek personel için)

21 Ankara örneği: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire BaĢkanlığı Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yöneticilere yönelik: 69 saati teorik bilgi, 12 saati seminer toplam 81 saatlik bir eğitim programı. (Hasta ve çalıģan güvenliğinden sağlık turizminde Toplam Kalite Yönetimi ve standartlar konularına kadar toplam 17 baģlık altında, güncel uygulama ve yenilikler ) Gençlere yönelik: 92 saati teorik, 8 saati seminer toplam 100 saatlik eğitime ek olarak 80 saatlik staj programları

22 Eğitim Uzun Vade- MYO Sağlık Turizminde görevlendirilecek yardımcı sağlık personeli yetiģtirmeli.

23 Dil Eğitimi Ġngilizce ve Arapça baģta olmak üzere dil eğitimi Tıp alanında, turizm ofislerinde, havaalanında, karģılama noktalarındaki görevlilere yönelik, hızlandırılmıģ kurslar vb.

24 Eğitim-Bilimsel Üniversiteler sağlık turizmi alanında araģtırmalar ve bilimsel çalıģmalar yapmalı innovasyona önem vermelidir. 5.Sağlık Turizmi Sonuç Bildirgesi,Ankara 2012

25 Sağlık Turizminde Destinasyon Yönetimi: Adana Modeli ġubat Mehmet Kemal Dedeman AraĢtırma ve GeliĢtirme Proje yarıģması Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Mehmet Cihan Yavuz Birincilik Ödülü

26 Üniversite sağlık ofisi-ģirketi Teknokent = Sağlıkkent Üniversite Hastanesi içinde Sağlık Turizmi ofisleri Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya (5 Aralık 2012) Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Dentaydın Yakın Doğu ÜTF

27 Hizmet Mevcut hastanelere göre daha spesifik kadro (geniģ yan dal ve branģlaģmıģ hekim sayısı) Öğretim Üyesi faktörü Zor ve komplike ameliyat tecrübesi. BranĢ yoğun bakım yatakları ve hizmeti.

28 SAĞLIK TURĠZMĠNDE ÖNCELĠKLĠ SUNULABĠLECEK HĠZMET BRANġLARI GÖZ LAZER TEDAVĠSĠ ESTETĠK CERRAHĠ HĠZMETLERĠ DĠġ TEDAVĠSĠ TÜP BEBEK BÖBREK (DĠYALĠZ) KALP-DAMAR CERRAHĠSĠ KULAK BURUN BOĞAZ FĠZĠK TEDAVĠ REHABĠLĠTASYON ONKOLOJĠ VB

29 Hizmet Radyasyon Onkolojisi:Varian Clinac DHX Linear Akselatör PET-CT Görüntüleme Lazer ile renal taģ tedavileri Tam donanımlı Yoğun Bakım Üniteleri Yan dal uzmanları Transplantasyon (Karaciğer, Böbrek, Kalp, Akciğer, Yüz ve Kemik iliği) Komplikasyon Cerrahisi

30 Hizmet Ġleri laparoskopik ve torakoskopik giriģimler (Obesite cerrahisi, laparoskopik mide- barsak ameliyatları, akciğer ameliyatları) Problemli kanser ameliyatları Ortognotik cerrahi, serbest flep uygulamaları Yenidoğan ürolojik ameliyatlar Çocuk kalp cerrahisi

31 Hizmet- SORUN Özellikle 1. yada 2. basamak hastanelerde cerrahi yada dahili komplikasyon geliģiminde karģılaģılacak sorunlar; Sevk zinciri??? Ödeme sorunu???

32 Hizmet maliyeti- kamu hastaneleri Diğer ülkelere göre sunduğu fiyat avantajları. (Örneğin, yurt dıģında 250 Euro olan bir MR incelemesi, ülkemizdeki hastanelerde 50 Euro dur)

33 Sağlık Turizmi-Üniversiteye hangi hastalar gelebilir? 1-Sağlık turisti (özel kendi imkanı yada danıģman Ģirketler aracılığı ile) 2- SGK anlaģmalı yabancı hastalar (Turistik bölgelerde) 3-Sağlık bakanlığı ikili anlaģmalar ile gelenlerden ileri tetkik ve tedavi gerekenler

34 Yoğun bakımda faturalandırılabilecekler Hemofiltrasyon Hemodiyaliz Plazmaferez Aferez iģlemleri Kemoterapi, intraperitoneal kemoterapi Ek 2

35 Ġskonto yapılmayacak iģlemler Kemik Ġliği Transplantasyonu, Organ nakli Ek 1 e dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçlar Ambulans hizmetleri

36 Üniversitelerin sorunları Birim yok Strateji yok Altyapı eksik (klinik, otelcilik, yabancı dil..) Personel yapılanması Motivasyon eksikliği

37 Adana nın Sağlık Turizminde Yeri

38

39 BirleĢik Arap Emirlikleri

40 Sudan

41 Libya

42 Irak

43 Suudi Arabistan

44 Yemen

45 Uluslararası ġakirpaģa Havaalanı

46 Ġlimizde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi BaĢkent Üniversitesi Hastanesi Sağlık Turizminin uygulamasında ve yetiģmiģ personel temininde çok büyük fırsattır.

47 YerleĢke 1987 yılında üniversitemiz kampüsünde yer alan Balcalı Hastanesine taģınılmıģ olup bugün 1000 servis, 200 yoğun bakım toplam 1200 yatak kapasitesi ile baģta Çukurova yöresi olmak üzere Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu nun önemli bölümüne üst düzeyde sağlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.

48 Üniversitemizin Konumu

49 GeliĢmiĢ Acil Hizmetleri

50 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültemizin 168 Profesör, 73 Doçent, 27 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 268 Öğretim Üyesi, 15 Öğretim Görevlisi, 29 Uzman, 329 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 641 akademik kadrosu bulunmaktadır.

51 Yeni mevzuat hazırlığı.üniversitelerin rolü??

52 Planlar Sağlık Bakanlığı'nın yeni geliģtirdiği 'Sağlık Serbest Bölgeleri Projesi' dünyaya örnek olabilir. Ancak iyi planlamalı, bu bölgeler sadece hastanelerin kümeleģme yerleri olmamalı. Arge-teknokent, rehabilitasyon, sosyal tesisler vb. içeren bir konsepte sağlık köyleri olmalı. 5.Sağlık Turizmi Sonuç Bildirgesi,2012

53 Diğer Ġllerde Neler Yapılıyor? Ġzmir in Sağlık Turizminde Yeri, 9 Kasım 2012 Ġzmir katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül ÜTF, Ġzmir Sağlık Turizmi Derneği, Ġzmir Valiliği Karadeniz Sağlık Turizmi Sempozyumu, 7 Kasım 2012 Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Stratejik AraĢtırmalar Uygulama ve AraĢtırma Merkezi(KARSAM)

54 You can and should shape your own future; because if you don t someone else surely will Joel Barker, US futurist Kendi geleceğinizi Ģekillendirebilirsiniz ve Ģekillendirmelisiniz; eğer siz yapmazsanız emin olun baģkası yerinize bunu yapacaktır

55 TEġEKKÜRLER

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı DERLEME Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 Temmuz 2012 Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı Ufuk Altın 1, Gülfer Bektaş 2, Zehra Antep

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE KALBİ YARI FİYATINA ONARIYOR!

TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE KALBİ YARI FİYATINA ONARIYOR! TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE KALBİ YARI FİYATINA ONARIYOR! Sağlık turizmi dünyanın en eski turizm türlerinden biri. Antik Yunan'dan bu yana hastalar şifayı uzak yerlerde aradılar ve aramaya devam

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

GÜRCİSTAN SAĞLIK TURİZMİ KÖPRÜSÜ GEZİSİ RAPORU (26--28 HAZİRAN 2014-TİFLİS)

GÜRCİSTAN SAĞLIK TURİZMİ KÖPRÜSÜ GEZİSİ RAPORU (26--28 HAZİRAN 2014-TİFLİS) GÜRCİSTAN SAĞLIK TURİZMİ KÖPRÜSÜ GEZİSİ RAPORU (26--28 HAZİRAN 2014-TİFLİS) A ) ÖNEMLİ SAĞLIK TURİZMİ PAZARIMIZ; GÜRCİSTAN Genel Bilgi: Gürcistan; Karadeniz sahilinde bulunan, Artvin den sarp sınır kapısından

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi 1. Masa başı araştırmasında. Masa başı araştırmasında şu soruların cevabını vermeliyiz;

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý SAÐLIK TURÝZMÝNDE DESTÝNASYON YÖNETÝMÝ: ADANA MODELÝ TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE NİN OLANAKLARI. Onur İÇÖZ

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE NİN OLANAKLARI. Onur İÇÖZ 2257 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE NİN OLANAKLARI Onur İÇÖZ ÖZET Bu çalışmanı temel amacı; Türkiye de yeni gelişmekte olan ve dünyada da son 10-15 yıldır gelişerek yaygınlık

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA ANKARA 2013 Yayın Sahibi: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım: Aren Tanıtım www.arentanitim.com.tr Baskı: Epamat Matbaacılık SUNUŞ

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ : MEDİKAL VE DENTAL AÇIDAN DEĞERLENDİRME VE KKTC

ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ : MEDİKAL VE DENTAL AÇIDAN DEĞERLENDİRME VE KKTC ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ : MEDİKAL VE DENTAL AÇIDAN DEĞERLENDİRME VE KKTC Prof. Dr. Hikmet Solak*, Eldem Şenkayalar*1 * : Near East University, Faculty of Dentistry, Lefkoşa 1: International Dental Patient Coordinator,

Detaylı