Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi"

Transkript

1 Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi M. Serkan UMUZDA 1 Serpil UMUZDA 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii, 2 Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii, Teknolojinin sürekli olarak geli+me göstermekte oldu u günümüzde, bilgi al.+veri+inin en k.sa sürede olmas. önem kazanmaktad.r. Buna ba l. olarak internetin önemi ve gereklili i ön plana ç.kmaktad.r. nternetteki ba+ar.l. bir web sitesi, bilgi al.+veri+inin en az zaman kayb.yla gerçekle+mesi olana.n. sa lar. Görevi ara+t.rma yapmak ve e itim-ö retim olan Üniversitelerin bu olanaktan mahrum kalmalar. kabul edilemez. Di er üniversiteler, ö renciler, veliler, ara+t.rmac.lar gibi büyük bir kesim üniversiteler ile an.nda ve arac.s.z ileti+im kurma ihtiyac.n. ancak nitelikli web siteleri ile giderebilirler. Bu ihtiyaçlara cevap verebilen, bugünün dinamizmine uygun bir ileti+im arac. olmas. beklenen web siteleri incelemesi, bu ara+t.rmada Türkiye de bulunan tüm Müzik E itim Anabilim Dallar.na yap.lm.+t.r. Müzik Öretmenlii Anabilim Dallar Web Siteleri 1. (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Tasar.m ilkeleri ve ö eleri bak.m.ndan incelenecek olunursa site küçük bir alan kullan.larak olu+turulmu+tur. Site üzerinde a.rl.kl. olarak mor, lacivert, beyaz kullan.larak ve beyaz zemin üzerine lacivert metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. ayn.d.r. Sitede arka plan haricinde resim bulunmad..ndan dolay. hem tasar.m bak.m.ndan sade hem de internet eri+imi yüksek bir durum hakimdir. Metin paragraflar. k.sa tutuldu undan okunurlu u yüksektir. Site sayfalar. aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n ana sayfas., Anabilim Dal. n.n vizyon ve misyonunu belirten bir yaz. ile aç.lmaktad.r. Ayn. sayfada, Anabilim Dal. na özel yetenek s.nav. ile al.nan ö rencilerde bulunmas. gereken ön +artlar, Anabilim Dal. n.n adresi ile e itim kadrosu ve ö renci say.lar. y.llara göre ayr.larak belirtilmi+tir. Ana sayfan.n sol taraf.nda yer alan menü, piyano tu+lar. +eklinde tasarlam.+, her tu+a bir ba+l.k gelecek +ekilde gruplanm.+t.r. Genel bilgiler, Yönetim, Akademik Kadro, Lisans Program., Ders çerikleri, Özel Yetenek Giri+ S.nav., Midi Sayfas. ve Linkler olarak belirlenen bu ba+l.klar t.kland..nda içeri ine özel yeni bir sayfaya yönlendirilmektedir. Yönlenme ile aç.lan sayfalar güncel bilgilerle donan.k olup yeterli bilgileri bünyesinde bar.nd.rmaktad.r. Ancak Akademik Kadro ba+l..n.n yönlendirdi i sayfadaki isimler t.kland..nda sunucu hatas. vermektedir. Midi sayfas. t.kland..nda ise, di er Müzik E itim Anabilim Dallar.n.n sayfalar.nda kar+.la+.lmayan bir kaynak olan ses dosyalar. (midi) aç.lmaktad.r. 1

2 2. (Dokuz Eylül Üniversitesi zmir) Site üzerinde a.rl.kl. olarak ye+il, lacivert, beyaz kullan.larak ve beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitede baz. sayfalardaki metinler iki yana yasl., baz.lar. ise sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. farkl.d.r. Bu durum sitenin kendi içerisinde bütünlük olu+turamamas.na ve tutars.zl. a sebep olmu+tur. Sitede resim bulunmad..ndan dolay. tasar.m bak.m.ndan sade bir görüntü vard.r. Metin paragraflar. k.sa fakat bo+luk b.rak.lmad..ndan okunabilirli i dü+üktür. Site kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Aç.l.+ sayfas.nda, sayfan.n sol taraf.nda yer alan Anabilim Dal. Hakk.nda, Akademik Kadro, Dersler, Ders çerikleri, Ders Programlar., S.nav Program. ba+l.klar. görülmektedir. 19 Mart 2008 tarihinde güncellenmi+ olan haftal.k ders program. ile 13 Haziran 2008 tarihinde güncellenmi+ olan s.nav program. ö rencilerle Anabilim Dal. aras.nda güçlü ileti+imi sa layan bir özellik arz etmektedir. Akademik Kadro ba+l..n.n yönlendirdi i sayfada ö retim elemanlar.n.n ço unun foto raf.n.n bulunmamas. ele+tirilebilinir. 3. (Gaziosmanpa+a Üniversitesi- Tokat) Site üzerinde a.rl.kl. olarak mavi ve beyaz renkleri hakimdir. Gri zemin üzerine mavi metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler iki yana yasl., baz.lar. ise sola do ru hizal.d.r. Sitede tablo bulunmamaktad.r. Sitede resimler az da olsa tasar.m karma+as.na yol açm.+t.r. Metin paragraflar. k.sa olup, bu paragraflar aras. bo+luk b.rak.ld..ndan okunurlu u yüksektir. Site kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Gaziosmanpa+a Üniversitesi nin Müzik E itimi Anabilim Dal. için özel bir sayfa ayr.lmam.+, Güzel Sanatlar E itimi Bölümü sayfas.nda Resim E itimi Anabilim Dal. ile birlikte yer almaktad.r. Güzel Sanatlar E itimi Bölümü sayfas.nda Tan.t.m, Misyon ve Vizyon, Akademik Kadro, Dersler, Ö renci Dan.+manlar., Lisansüstü E itim, Yeni Yay.nlar, Projeler, Çal.+ma Olanaklar.m.z, Foto raflarla Bölümümüz, Duyurular, Ba lant.lar, leti+im ba+l.klar. yer almaktad.r. Lisansüstü E itim Program. olmayan Güzel Sanatlar E itimi Bölümü nün böyle bir ba+l. a yer vermesi ilgi çekicidir. Önceden dü+ünülerek yer verilen bu ba+l..n yan. s.ra Akademik Kadronun ki+isel bilgileri yeterli de ildir y.l.nda güncellenmi+ olan sayfada dersler sadece foto raflarla tan.t.lm.+ olup, ders ad. ve içeriklerine dair hiçbir bilgi yer almamaktad.r. 4. (Gazi Üniversitesi-Ankara) Site bej zemin üzerinde küçük bir alan kullan.larak olu+turulmu+tur. Site üzerinde a.rl.kl. olarak bej ve beyaz kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle sitenin tasar.m. olu+turulmu+tur. Bu renk uyumu okunabilirli i yükseltmektedir. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. ayn.d.r. Ancak Türkçede kullan.lan harfler(+ ve harfi) tablolarda farkl. görünmektedir. Ayr.ca tablonun ba+l.. yanl.+ yaz.lm.+t.r. Bu da sitedeki özensizli i göstermektedir. Metin paragraflar. k.sa tutuldu undan okunabilirli i yüksektir. Sayfalar kendileri aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Ana sayfada üst k.sma yerle+tirilmi+ olan Yönetim, Ö retim Elemanlar., Dersler, Kaynaklar, Etkinlikler, leti+im, Mezun Ö renciler, Lisansüstü E itim ba+l.klar. yer almaktad.r. Ba+l.klar.n alt.nda solda etkinlik foto raflar., sa tarafta ise duyurular slayt +eklinde gösterilmektedir. Ö retim 2

3 elemanlar. bilgileri güncelleme a+amas.nda oldu undan sayfadaki yerlerini almad.. belirtilmektedir. Kaynaklar ba+l.. ad. alt.nda Gazi Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n tarihçesi foto raflarla tan.t.lmaktad.r. En çok etkinlik gerçekle+tiren bilim dal. olarak ilgili bilgilerin Etkinlikler ba+l..na yans.t.lamam.+ oldu u görülmektedir. Ayr.ca sitede misyon ve vizyon bilgilerinin olmay.+. ilgi çekicidir. 5. (nönü Üniversitesi-Malatya) Tasar.m ilkeleri ve ö eleri bak.m.ndan incelenecek olunursa site üzerinde a.rl.kl. olarak bej, kahve ve bordo renkleri kullan.lm.+t.r. Kahverengi zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki bütün metinler sola do ru hizal.d.r. Sitede tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa tutulup, paragraflar aras. bo+luk oldu undan okunabilirli i yüksektir. Bu durum sitedeki hem bütünlü ü hem de tutarl.l.. göstermektedir. Kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Ana sayfada üst k.s.mda yer alan Ö retim Elemanlar., Bu Sayfa Hakk.nda, Gündizin, Mezunlar.m.zdan Baz.lar., Tarihçe ba+l.klar. görülmektedir. Ö retim elemanlar. ba+l.. t.kland..nda isimlerin %50 sinin ki+isel bilgilerinin yüklenmedi i görülmektedir. Di er sitelerde rastlanmayan Gündizin ba+l.. alt.na 1989 dan bu yana Anabilim Dal. nda geli+en olaylar.n k.sa bilgileri tarihleriyle aktar.lm.+t.r. Mezunlar.m.zdan baz.lar. ba+l..n.n içeri inde mezuniyet ve görev yeri bilgileriyle mezunlar.n tan.t.lmas. di er olumlu bir özellik olarak dikkat çekmektedir. 6. (zzet Baysal Üniversitesi-Bolu) Sitede a.rl.kl. olarak lacivert ve beyaz renkler kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle do ru bir ili+ki kurularak tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. ayn.d.r. Sitede tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa tutuldu undan okunurlu u yüksektir. Site Sayfalar. aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n aç.l.+ sayfas.nda Anabilim Dal. n.n e itim kadrosu ve ö renci say.lar. y.llara göre belirtilmi+tir. Ayr.ca e itim olanaklar. ile dersler isim olarak tan.t.lm.+t.r. Sayfan.n sol taraf.nda yer alan Yönetim, Akademik Kadro, Programlar.m.z, Tezler, Yay.nlar, Özel Yetenek S.nav., Performans Gruplar., Etkinlik Foto raflar., Duyurular, Linkler, leti+im ba+l.klar. görülmektedir. Tezler ve Yay.nlar ba+l.klar. alt.nda, Anabilim Dal. nda yap.lan tezler ve yay.nlar; y.l., ara+t.rmac.s. ve konusu ile belirtilmi+tir. Bu bilgilerin yer almas. olumlu bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Bunun d.+.nda performans gruplar. ad. alt.nda tan.t.lan grup çal.+malar.n.n/etkinliklerin di er Müzik E itimi Anabilim Dallar. na örnek te+kil edebilecek nitelikte oldu u dü+ünülmektedir. 7. Teknik Üniversitesi-Trabzon) Anabilim Dal. Ba+kan. ismi d.+.nda hiçbir bilgi yer almad.. görülen ana sayfadaki karma+.k görüntü, Müzik E itimi Anabilim Dal. ile ileti+ime engel olmaktad.r. 8. (Marmara Üniversitesi- stanbul) Sitede a.rl.kl. olarak bej ve siyah renkleri kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Site ilk bak.+ta yaz.lar üstüne kurulu bir düzene sahip oldu u anla+.lmaktad.r. Bu durum karma+.kl. a yol açmaktad.r. Sitedeki metinler iki yana yasl. olarak 3

4 yaz.lm.+t.r. Paragraflar uzun tutulmu+tur. Metin paragraflar. uzun tutuldu undan okunabilirli i dü+üktür. Sayfalar kendi aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. karma+.k oldu undan dolay. kullan.labilirli i dü+üktür. Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal.na ait sayfada genel bilgiler, lisans program. ve akademik kadro tan.t.lmaktad.r. Bu ba+l.klar alt.ndaki bilgilere ula+.m mümkündür. Anabilim Dal. n.n tan.t.m. aç.s.ndan yeterli olmad.. dü+ünülen tasar.m ve içerik yeniden gözden geçirilece i umulmaktad.r. 9. (Mu la Üniversitesi- Mu la) Sitede a.rl.kl. olarak gri ve beyaz kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r Site tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa tutulup renkler do ru kullan.ld..ndan okunabilirli i yüksektir. Sayfalar kendi aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Müzik E itimi Anabilim Dal. na ait sayfan.n sol taraf.nda Genel Bilgiler, Anabilim Dal. Ba+kan. ve Ders çerikleri ba+l.klar. yer almaktad.r. Genel Bilgiler ba+l..n.n içeri inde amaç ve mezunlar.n istihdam alanlar. hakk.nda bilgiler bulunmaktad.r. Sayfan.n, içerik olarak özensiz oldu u dü+ünülmektedir (Ni de Üniversitesi-Mu la) Sitede a.rl.kl. olarak gri ve beyaz kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r Site tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa, renk bak.m.ndan zeminle uyum içindedir. Bu yüzden okunabilirli i yüksektir. Site sayfalar. aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit bir +ekilde yap.lm.+t.r. Ana sayfa, Anabilim Dal. Ba+kan. n.n ö rencilere hitaben yazm.+ oldu u bilgilendirici yaz. ile aç.lmaktad.r. Sol tarafta yer alan Akademik Kadro, dari Kadro, leti+im, Ders çerikleri, Ö retim Program. ba+l.klar.ndan kadrolar ile ilgili olanlar.n.n bo+ olmas. dikkat çekmektedir. çerisinde yer alan bilgiler çok s.n.rl. ve yetersiz oldu undan amaca yönelik de ildir idy=153&idz=71 (Ondokuz May.s Üniversitesi-Samsun) Site k.rm.z. zemin üzerine mavi dikdörtgen içerisinde farkl. bir beyaz renkte dikdörtgenden meydana gelen bir +ekiller dizini, bahsedilen beyaz dikdörtgende de akademik personelinin isimlerinin yaz.l. oldu u görüntü ile kar+.lamaktad.r. lk bak.+ta karma+.k bir görüntü sergileyen sitenin amaca yönelik haz.rlan.lmad.. dü+ünülmektedir. Personel isimleriyle farkl. sayfalara aç.lan web sitesinin hem metin hem de renk bak.m.ndan kendi içerisinde de tutarl.k göstermedi i gözlenmi+tir. Sitenin tasar.m. orijinallik ta+.mad..ndan basit bir görüntü sergilenmektedir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n sayfas.nda Akademik Personel Listesi d.+.nda herhangi bir bilgi yer almad.. görülmektedir. Liste ise sadece isimlerden ibaret olup, neredeyse personelin tamam.na dair bilgi verilmemi+tir. 4

5 12. (Pamukkale Üniversitesi-Denizli) Bu sayfada ilgili sunucuya ula+mak mümkün olmamaktad.r (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur) Site beyaz zemin üzerine turuncu renkli ana ba+l.k, k.rm.z. ve siyah renkli alt ba+l.klarla kar+.lamaktad.r. Sa taraf.nda küçük dikdörtgen logolar +eklinde olu+turulmu+ sempozyum, takvim, ö renci i+leri vb. gibi linkler bulunmaktad.r. Sol üst tarafta üniversitenin logosu ve ismi, sa üst tarafta ise mezunlar.n kep atma töreninden bir resim bulunmaktad.r. Sitenin aç.l.+ sayfas.n.n fazla renk kullan.lmas.ndan dolay. okunabilirli i dü+tü ü görülmektedir. Site kullan.lan alt ba+l.klar dolay.s.yla kurum hakk.nda yeterli bilgiyi sunmaktad.r. Bu yüzden amaca uygun haz.rlanm.+t.r. Metinler iki yana hizal. olarak yaz.lm.+t.r. Paragraflar k.sa tutulmaya çal.+.lm.+t.r. Site kendi içerisinde tutarl.d.r ve i+levseldir. Baz. alt ba+l.klar.n çal.+mad.. ve bunlarla ilgili aç.klay.c. bilgiler verilmedi i gözlenmi+tir. Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal. ana sayfas.nda Tarihçe, Tan.t.m, Misyon-Vizyon, Anabilim Dal. Ba+kan. Mesaj., Akademik Personel, leti+im ba+l.lar. yer almaktad.r. Tarihçe, misyon ve vizyon ba+l.klar. aktif de ildir. Akademisyenlerin bilgileri ula+.labilir niteliktedir (Uluda Üniversitesi-Bursa) Site ye+il zemin üzerine kurulmu+tur. Sol taraf.nda gri zemin üzerine mavi renk kayar duyuru yaz.lar., sol taraf.nda ise beyaz zemin üzerine siyah renk bölüm ile ilgili genel bilgiler yer almaktad.r. Metinler sola yasl. olarak yaz.lm.+t.r. Renk uyumundan dolay. yaz.lar.n okunabilirli i yüksektir. Sitenin ana sayfadaki genel bilgiler d.+.nda di er sayfalarda Türkçe karakterlere özen gösterilmedi i gözlenmi+tir. Bu yüzden site kendi içerisinde tutarl. de ildir. Bölüm üzerine verilen bilgilerden dolay. amac.na uygun haz.rlanm.+t.r. Sayfalardaki ba+l.klar.n eri+imi mümkün olmad..ndan bununla ilgili bilgiler de verilmemi+tir. Üst k.s.mda Akademik, Etkinlikler, leti+im ba+l.klar. yer almaktad.r. Bu ba+l.klar t.kland..nda ilgili alt ba+l.klara ayr.lmaktad.r. Ancak alt ba+l.klar.n içi doldurulmam.+ olup eksik ve çeli+kili bilgiler 2007 den bu yana güncellenmemi+tir (Harran Üniversitesi- Nanl.urfa) Bölüm sitesi ile ilgili bilgi ba+l..ndan ibaret olup içerik bulunmamaktad.r (Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas) Ana sayfa beyaz zemin üzerine bölümler hakk.nda bilgiler veren siyah renkli metinle kullan.c.y. kar+.lamaktad.r. Üst taraf.nda küçük resimler yer almaktad.r. Alt ba+l.klar ana sayfan.n üst bölümünde yer almaktad.r. Metin iki yana yasl. olarak yaz.lm.+t.r. Paragraflar k.sa tutuldu undan 5

6 okunabilirli i yüksektir. Site, sayfalar. aras.nda hem metin aç.s.ndan hem renkler aç.s.ndan bir uyum oldu undan tutarl.d.r. Güzel Sanatlar E itimi için dü+ünülerek olu+turulan sitede, Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal. için ayr.lan ayr. bir sayfa mevcut de ildir. Sadece Akademik personel bilgisi yer alan sayfa, bilgilendirici bir yap.dan uzak görünmektedir Sanatlar+E%f0itimi+B%f6l%fcm%fc (Yüzüncü Y.l Üniversitesi-Van) Sitenin giri+ sayfas. beyaz zemin üzerinde bulunan gri kutucuklar içerisine yerle+tirilmi+ siyah renkli metinden olu+an bir tasar.mla kar+.lamaktad.r. Sa tarafta üniversite ile ilgili verilen h.zl. eri+imler yer almakta, metinin alt taraf.nda ise yerle+tirilmi+ bir resim bulunmaktad.r. Ana sayfada bulunan metin iki yana yasl. olarak yerle+tirilmi+tir. Sitenin hem renk uyumundan hem de metinin konumundan kaynaklanan okunabilirli i yüksektir. Ayr.ca sayfalar. aras. uyum göz önüne al.nd..nda sitenin tutarl. oldu u söylenebilir. Müzik E itimi Anabilim Dal. Ba+l.. alt.nda genel bilgilere yer verilmi+ olan ana sayfadaki Akademik Personel ba+l.. t.kland..nda Akademik personele ait bilgilere rahatl.kla ula+.labilmektedir. Bunun d.+.nda herhangi bir bilgiye yer verilmedi i görülen site geli+tirilmelidir mi (Atatürk Üniversitesi-Erzurum) Ana sayfa pembe zemin üzerine yerle+tirilmi+ beyaz kutucu un içerisinde yer alan Ba+kan.n Mesaj. adl. siyah renkli metinle kullan.c.y. kar+.lamaktad.r. Sitenin renk uyumu göze çarparken sayfalar aras. metinlerin puntolar. aras.nda farklar olmas. hem okunabilirli ini hem de tutarl.l..n. dü+ürmü+tür. Metinler iki yana yasl. olarak yerle+tirilmi+tir. Tasar.m bak.m.ndan sade olan web sitesinin kullan.+l..n.n yüksek oldu u söylenebilir. Ana sayfada Anabilim Dal. Ba+kan. n.n mesaj. yer almaktad.r. Sol tarafta alt alta s.ralanm.+ olarak Ö retim Üyeleri, Ara+t.rma Görevlileri, Lisans Program., Lisansüstü Program., Birim Aktiviteleri, laboratuarlar, Birim Personeli ba+l.klar. bulunmaktad.r. Lisans ve Lisansüstü Program. ba+l.klar. t.kland..nda görülen ders isimleri içerikleri olmadan yaz.lm.+t.r. Burada bilgi eksikli inden söz edilebilir. Bunu yan. s.ra laboratuar. olmayan bir bilim dal.n.n laboratuarlar ba+l..n. kullanmas. gereksiz görülmektedir. Birim aktivitelerinin güncellenmemi+ olmas. da dikkat çekmektedir. Bölümle ilgili bilgilerin bulunmas.ndan dolay. amac.na uygun yaz.ld.. söylenebilir (Adnan Menderes Üniversitesi-Ayd.n) Di er üniversitelere göre çok geç aç.ld.. belirlenen Fakülte sayfas. içerisinde Müzik E itimi Anabilim Dal. na ait bir sayfa bulunmamaktad.r. Duyurulardan yönlendirilerek sadece lisans ders program.na ula+mak mümkündür (Bal.kesir Üniversitesi- Bal.kesir) Ana sayfa Lila rengi zemin üzerine mavi renkli alt ba+l.klarla aç.lmaktad.r. Sol taraf.nda turuncu renkli üniversiteye ait linkler, üst tarafta fakülte ba+l.. yer alan sayfada herhangi bir metinin 6

7 bulunmamas. ilgi çekicidir. Di er sayfalardaki metinler mavi renkte sola yasl. olarak yerle+tirilmi+tir. Sitenin okunabilirli i renklerin uyumu bak.m.ndan dü+ük oldu u söylenebilir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n sayfas.nda üst k.s.mda yer alan Tan.t.m, Akademik Kadro, Ö retim Program., Ders çerikleri, Haftal.k Ders Program. ba+l.klar. yer almaktad.r. Tan.t.m sayfas.n.n içeri i olu+turulmam.+t.r. Akademik kadro nun bilgileri yetersiz olmakla birlikte Ders içerikleri ba+l..nda yer almas. beklenen içerik bilgileri yer almamaktad.r. Basit bir görüntü sergileyen sitede yer alan bilgilerin yetersizli inden amac.na uygun olmad.. söylenebilir (Selçuk Üniversitesi-Konya) Ana sayfa beyaz zemin üzerine siyah renkte bölüm hakk.nda bilgiler içeren bir metin iki yana yasl. olarak hizalan.p resimler yerle+tirilerek tasarlanm.+t.r. Renk uyumu ve metin hizalar. incelendi inde sitenin okunabilirli inin yüksek oldu u görü+üne var.labilir. Ana sayfada bölüm hakk.nda genel ve özet bilgiler ile sol üst k.s.mda Akademik Kadro, Dersler, Foto raf Galerisi ba+l.klar. yer almaktad.r. Akademisyenlerin bilgileri eksik ve yetersiz bulunmaktad.r. Foto raf galerisi yap.m a+amas.ndad.r. Dersler ba+l.. t.kland..nda pdf format.ndaki dosya yüklenmektedir. Dosyan.n içeri inin çok genel dü+ünülmü+ olmas. Müzik Bölümü ö rencilerinin kendi dersleri hakk.nda bilgi sahibi olmalar. için ihtiyaç duyacaklar. zaman. art.rmaktad.r. Site basit, sade ve yer alan bilgilerden dolay. amac.na uygun tasarlanm.+ oldu u söylenebilir Erzincan Üniversitesi-Erzincan) Ana sayfa beyaz renkten kademeli olarak gri renge dönü+en zemin üzerine siyah renkte bölüm hakk.nda bilgiler içeren bir metinle aç.lmaktad.r. ki yana yasl. metinin puntolar.n.n büyük olmas. ve metinin arka plan.nda bulunan üniversite logosu okunabilirli i olumsuz etkilemektedir. Sayfalar.n birbirleriyle uyumlu olmas. tutarl.l.. yükseltti i söylenebilir. Tarihçe, Ö renci ve Ö retim Üyeleri Say.lar., E itim Olanaklar., Lisans ve Lisansüstü Programlar ve Süreleri, Lisans Program.ndan Mezun Olabilme Ko+ullar., Özgörev, Özülkü bilgilerine de inilen genel bilgilerin yer ald.. görülen Anabilim Dal. sayfas.nda Ö retim Üyeleri, Ö retim Elemanlar., Lisans Program., Lisansüstü Program., Laboratuarlar, Stratejik Plan, Di er Birimler, Ba lant.lar, leti+im ba+l.klar. yer almaktad.r. Akademisyenlerin bilgilerinin güncel ve ula+.labilir oldu u görülmektedir. Stratejik Plan, Di er Birimler ve Ba lant.lar ba+l.klar.n.n içeri i olu+turulmam.+t.r. Sitenin yer alan bilgiler.+..nda amac.na uygun, ancak ana sayfadan dolay. karma+.k bir tasar.m. oldu u söylenebilir Üniversitesi-Edirne) Ana sayfa gri renk zemin üzerine çe+itli bilgilerin yer ald.. siyah renkli bir metinle aç.lmaktad.r. Metinler sola hizal. olarak yerle+tirilmi+tir. Neredeyse bütün bilgilerin ana sayfada verildi i bu sitenin paragraflar. uzun tutuldu undan okunabilirli i dü+üktür. Sayfalar aras.nda renk ve +ekil bak.m.ndan tutarl.l.k oldu u söylenebilir. Kurulu+, Uzgörü+ ve Özgörev ba+l.klar. alt.nda Anabilim Dal. hakk.nda genel bilgiler verilen ana sayfan.n üst k.sm.nda içerikleri ile olu+turulmu+, Program, Etkinlikler, ba+l.klar. yer almaktad.r. Ö rencilerimiz ba+l.. ise güncellenmektedir. Ana sayfan.n sa k.sm.nda Ö retim Elemanlar. bilgileri ve Duyurular yer almaktad.r. Karma+.k bir tasar.mla göze çarpan bu sitenin amac.na uygun oldu unu söylemek mümkündür. 7

8 Tablo: Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallar nn web sitelerine ait bilgiler ÖZELLKLER 1.ÇOMU 2. DEU 3. GOP 4. GAZ 5.NÖNÜ 6. BOLU 7.KTU 8.MARMARA 9.MUNLA 10.NNDE 11. SAMSUN 12.DENZL 13.BURUDR 14.ULUDAN 15.HARRAN 16.SVAS 17.VAN 18.ATATÜRK 19.AYDIN 20.BALIKESR 21.SELÇUK 22.ERZNCAN 23.TRAKYA Amaca Uygunluk Orijinallik Güvenilirlik (Do ruluk) Anla+.labilirlik - Aç.kl.k Güncellik leti+im Bilgileri ve Yeterlili i Dil Kurallar.na Uygunluk Yararl. Ba lant.lar ve Kaynaklar çeri in Doyuruculu u Kullan.c. Düzeyine Uygunluk çeri e Kullan.c. Katk.s Ders Dökümanlar.n.n Bulunmas. ve ndirilebilmesi Görsellik ve Çekicilik Bütünlük Sadelik Kullan.+l.l.k Renk Uyumu Yerle+im Düzeni ve Menü Tasar.m Site Tasar.m.n.n Özgünlü ü K.sa Ba+l.klar Kullanma Yap. ve Dola+.m (Navigasyon) Kullan.labilirlik Sayfa Boyutundan Kaynaklanan Eri+im H.z Sayfa Hatalar.na Eri+im Online Destek Üyelik Sistemi Art. (+) i+areti özelli in var oldu unu, eksi (-) i+areti özelli in var olmad..n. belirtmektedir. 8

9 SONUÇ VE ÖNERLER Sonuç olarak; Türkiye deki müzik ö retmenli i anabilim dallar. web sitelerinin sadece var olmas. gerekti i dü+üncesinden yola ç.k.larak üretildi i, yeterince önemsenmedi i ve kullan.+l. bir ileti+im arac. olarak i+lev görmedi i görü+üne var.labilir. Ara+t.rmac.lar.n, web sitelerinden do ru kabul ederek elde ettikleri bilgilerin güvenirli i üniversite ve anabilim dallar.n.n sorumlulu undad.r. Ara+t.rma sürecinde sitelerde zaman zaman birbirleriyle çak.+an bilgilerle kar+.la+.lm.+t.r. Bu, istenmeyen durum, ara+t.rmac.lar. yan.lt.p, ara+t.rma sonuçlar.n. manipüle edebilece inden konuya daha hassas ve ciddi yakla+.lmal.d.r. nternet ça.n en etkili ve en h.zl. ileti+im araçlar.ndan biridir. Bu nedenle web sitelerine güncellenmi+ genel bilgiler haricinde, günlük bilgilerle hayat kazand.r.labilir. Örne in, günlük, haftal.k veya ayl.k etkinliklerin duyurular. web sitelerinden duyurularak daha çok kat.l.mc.ya ula+.labilinir. Gerçekle+en konserler veya etkinliklerin video kay.tlar. sunulabilir. izleyemeyenlerin be enisine Ayr.ca dersler hakk.nda hem ö retim görevlileri taraf.ndan haz.rlanm.+ konular hem de ö rencilerin olu+turduklar. ders notlar. web sitelerine eklenebilir. Ö rencilerin alm.+ olduklar. derslere ait puanlar. güncel bilgilerde yer alabilir. Ö rencilerin ihtiyaçlar.n. kar+.layacak hem nota hem de kitap baz.nda online kütüphaneler olu+turulabilir. Ö renci ve ö retmenlerin bilgilerini payla+.c. bir platform olu+turularak, tasarlanacak üyelik sistemi ile kullan.c.lar sitelere dahil edilebilir. Bölümle ilgili her türlü bilgi için online destek sunularak h.zl. bir ileti+im olana. sa lanabilir. Bunlara ek olarak üniversitelerin i+birli i ile Türkiye deki müzik ö retmenli i anabilim dallar. ö retmen ve ö rencilerinin kat.l.mlar.yla ortak bir site olu+turulabilir. 9

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yaar Gözüdeli YAZILIMCILAR ÇN SQL SERVER 2012 ve VERTABANI PROGRAMLAMA Video Destekli Eitim Seti Yeni Versiyona Göre Yeniden Düzenlenmi 7.BASKI Temel

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 Kızılay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr www.hkmo.org.tr Teknik

Detaylı

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE 2 2.1 Genel Kurallar................................... 2 2.2 Makale Deste i...................................

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% &"+&"?"&#@($$&+$($&"?"&#@'&

Detaylı