Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi"

Transkript

1 Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi M. Serkan UMUZDA 1 Serpil UMUZDA 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii, 2 Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii, Teknolojinin sürekli olarak geli+me göstermekte oldu u günümüzde, bilgi al.+veri+inin en k.sa sürede olmas. önem kazanmaktad.r. Buna ba l. olarak internetin önemi ve gereklili i ön plana ç.kmaktad.r. nternetteki ba+ar.l. bir web sitesi, bilgi al.+veri+inin en az zaman kayb.yla gerçekle+mesi olana.n. sa lar. Görevi ara+t.rma yapmak ve e itim-ö retim olan Üniversitelerin bu olanaktan mahrum kalmalar. kabul edilemez. Di er üniversiteler, ö renciler, veliler, ara+t.rmac.lar gibi büyük bir kesim üniversiteler ile an.nda ve arac.s.z ileti+im kurma ihtiyac.n. ancak nitelikli web siteleri ile giderebilirler. Bu ihtiyaçlara cevap verebilen, bugünün dinamizmine uygun bir ileti+im arac. olmas. beklenen web siteleri incelemesi, bu ara+t.rmada Türkiye de bulunan tüm Müzik E itim Anabilim Dallar.na yap.lm.+t.r. Müzik Öretmenlii Anabilim Dallar Web Siteleri 1. (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Tasar.m ilkeleri ve ö eleri bak.m.ndan incelenecek olunursa site küçük bir alan kullan.larak olu+turulmu+tur. Site üzerinde a.rl.kl. olarak mor, lacivert, beyaz kullan.larak ve beyaz zemin üzerine lacivert metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. ayn.d.r. Sitede arka plan haricinde resim bulunmad..ndan dolay. hem tasar.m bak.m.ndan sade hem de internet eri+imi yüksek bir durum hakimdir. Metin paragraflar. k.sa tutuldu undan okunurlu u yüksektir. Site sayfalar. aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n ana sayfas., Anabilim Dal. n.n vizyon ve misyonunu belirten bir yaz. ile aç.lmaktad.r. Ayn. sayfada, Anabilim Dal. na özel yetenek s.nav. ile al.nan ö rencilerde bulunmas. gereken ön +artlar, Anabilim Dal. n.n adresi ile e itim kadrosu ve ö renci say.lar. y.llara göre ayr.larak belirtilmi+tir. Ana sayfan.n sol taraf.nda yer alan menü, piyano tu+lar. +eklinde tasarlam.+, her tu+a bir ba+l.k gelecek +ekilde gruplanm.+t.r. Genel bilgiler, Yönetim, Akademik Kadro, Lisans Program., Ders çerikleri, Özel Yetenek Giri+ S.nav., Midi Sayfas. ve Linkler olarak belirlenen bu ba+l.klar t.kland..nda içeri ine özel yeni bir sayfaya yönlendirilmektedir. Yönlenme ile aç.lan sayfalar güncel bilgilerle donan.k olup yeterli bilgileri bünyesinde bar.nd.rmaktad.r. Ancak Akademik Kadro ba+l..n.n yönlendirdi i sayfadaki isimler t.kland..nda sunucu hatas. vermektedir. Midi sayfas. t.kland..nda ise, di er Müzik E itim Anabilim Dallar.n.n sayfalar.nda kar+.la+.lmayan bir kaynak olan ses dosyalar. (midi) aç.lmaktad.r. 1

2 2. (Dokuz Eylül Üniversitesi zmir) Site üzerinde a.rl.kl. olarak ye+il, lacivert, beyaz kullan.larak ve beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitede baz. sayfalardaki metinler iki yana yasl., baz.lar. ise sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. farkl.d.r. Bu durum sitenin kendi içerisinde bütünlük olu+turamamas.na ve tutars.zl. a sebep olmu+tur. Sitede resim bulunmad..ndan dolay. tasar.m bak.m.ndan sade bir görüntü vard.r. Metin paragraflar. k.sa fakat bo+luk b.rak.lmad..ndan okunabilirli i dü+üktür. Site kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Aç.l.+ sayfas.nda, sayfan.n sol taraf.nda yer alan Anabilim Dal. Hakk.nda, Akademik Kadro, Dersler, Ders çerikleri, Ders Programlar., S.nav Program. ba+l.klar. görülmektedir. 19 Mart 2008 tarihinde güncellenmi+ olan haftal.k ders program. ile 13 Haziran 2008 tarihinde güncellenmi+ olan s.nav program. ö rencilerle Anabilim Dal. aras.nda güçlü ileti+imi sa layan bir özellik arz etmektedir. Akademik Kadro ba+l..n.n yönlendirdi i sayfada ö retim elemanlar.n.n ço unun foto raf.n.n bulunmamas. ele+tirilebilinir. 3. (Gaziosmanpa+a Üniversitesi- Tokat) Site üzerinde a.rl.kl. olarak mavi ve beyaz renkleri hakimdir. Gri zemin üzerine mavi metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler iki yana yasl., baz.lar. ise sola do ru hizal.d.r. Sitede tablo bulunmamaktad.r. Sitede resimler az da olsa tasar.m karma+as.na yol açm.+t.r. Metin paragraflar. k.sa olup, bu paragraflar aras. bo+luk b.rak.ld..ndan okunurlu u yüksektir. Site kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Gaziosmanpa+a Üniversitesi nin Müzik E itimi Anabilim Dal. için özel bir sayfa ayr.lmam.+, Güzel Sanatlar E itimi Bölümü sayfas.nda Resim E itimi Anabilim Dal. ile birlikte yer almaktad.r. Güzel Sanatlar E itimi Bölümü sayfas.nda Tan.t.m, Misyon ve Vizyon, Akademik Kadro, Dersler, Ö renci Dan.+manlar., Lisansüstü E itim, Yeni Yay.nlar, Projeler, Çal.+ma Olanaklar.m.z, Foto raflarla Bölümümüz, Duyurular, Ba lant.lar, leti+im ba+l.klar. yer almaktad.r. Lisansüstü E itim Program. olmayan Güzel Sanatlar E itimi Bölümü nün böyle bir ba+l. a yer vermesi ilgi çekicidir. Önceden dü+ünülerek yer verilen bu ba+l..n yan. s.ra Akademik Kadronun ki+isel bilgileri yeterli de ildir y.l.nda güncellenmi+ olan sayfada dersler sadece foto raflarla tan.t.lm.+ olup, ders ad. ve içeriklerine dair hiçbir bilgi yer almamaktad.r. 4. (Gazi Üniversitesi-Ankara) Site bej zemin üzerinde küçük bir alan kullan.larak olu+turulmu+tur. Site üzerinde a.rl.kl. olarak bej ve beyaz kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle sitenin tasar.m. olu+turulmu+tur. Bu renk uyumu okunabilirli i yükseltmektedir. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. ayn.d.r. Ancak Türkçede kullan.lan harfler(+ ve harfi) tablolarda farkl. görünmektedir. Ayr.ca tablonun ba+l.. yanl.+ yaz.lm.+t.r. Bu da sitedeki özensizli i göstermektedir. Metin paragraflar. k.sa tutuldu undan okunabilirli i yüksektir. Sayfalar kendileri aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Ana sayfada üst k.sma yerle+tirilmi+ olan Yönetim, Ö retim Elemanlar., Dersler, Kaynaklar, Etkinlikler, leti+im, Mezun Ö renciler, Lisansüstü E itim ba+l.klar. yer almaktad.r. Ba+l.klar.n alt.nda solda etkinlik foto raflar., sa tarafta ise duyurular slayt +eklinde gösterilmektedir. Ö retim 2

3 elemanlar. bilgileri güncelleme a+amas.nda oldu undan sayfadaki yerlerini almad.. belirtilmektedir. Kaynaklar ba+l.. ad. alt.nda Gazi Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n tarihçesi foto raflarla tan.t.lmaktad.r. En çok etkinlik gerçekle+tiren bilim dal. olarak ilgili bilgilerin Etkinlikler ba+l..na yans.t.lamam.+ oldu u görülmektedir. Ayr.ca sitede misyon ve vizyon bilgilerinin olmay.+. ilgi çekicidir. 5. (nönü Üniversitesi-Malatya) Tasar.m ilkeleri ve ö eleri bak.m.ndan incelenecek olunursa site üzerinde a.rl.kl. olarak bej, kahve ve bordo renkleri kullan.lm.+t.r. Kahverengi zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki bütün metinler sola do ru hizal.d.r. Sitede tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa tutulup, paragraflar aras. bo+luk oldu undan okunabilirli i yüksektir. Bu durum sitedeki hem bütünlü ü hem de tutarl.l.. göstermektedir. Kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Ana sayfada üst k.s.mda yer alan Ö retim Elemanlar., Bu Sayfa Hakk.nda, Gündizin, Mezunlar.m.zdan Baz.lar., Tarihçe ba+l.klar. görülmektedir. Ö retim elemanlar. ba+l.. t.kland..nda isimlerin %50 sinin ki+isel bilgilerinin yüklenmedi i görülmektedir. Di er sitelerde rastlanmayan Gündizin ba+l.. alt.na 1989 dan bu yana Anabilim Dal. nda geli+en olaylar.n k.sa bilgileri tarihleriyle aktar.lm.+t.r. Mezunlar.m.zdan baz.lar. ba+l..n.n içeri inde mezuniyet ve görev yeri bilgileriyle mezunlar.n tan.t.lmas. di er olumlu bir özellik olarak dikkat çekmektedir. 6. (zzet Baysal Üniversitesi-Bolu) Sitede a.rl.kl. olarak lacivert ve beyaz renkler kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle do ru bir ili+ki kurularak tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r. Tablolar.n sat.rlar. ve sütunlar.n.n hizalamalar. ayn.d.r. Sitede tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa tutuldu undan okunurlu u yüksektir. Site Sayfalar. aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n aç.l.+ sayfas.nda Anabilim Dal. n.n e itim kadrosu ve ö renci say.lar. y.llara göre belirtilmi+tir. Ayr.ca e itim olanaklar. ile dersler isim olarak tan.t.lm.+t.r. Sayfan.n sol taraf.nda yer alan Yönetim, Akademik Kadro, Programlar.m.z, Tezler, Yay.nlar, Özel Yetenek S.nav., Performans Gruplar., Etkinlik Foto raflar., Duyurular, Linkler, leti+im ba+l.klar. görülmektedir. Tezler ve Yay.nlar ba+l.klar. alt.nda, Anabilim Dal. nda yap.lan tezler ve yay.nlar; y.l., ara+t.rmac.s. ve konusu ile belirtilmi+tir. Bu bilgilerin yer almas. olumlu bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Bunun d.+.nda performans gruplar. ad. alt.nda tan.t.lan grup çal.+malar.n.n/etkinliklerin di er Müzik E itimi Anabilim Dallar. na örnek te+kil edebilecek nitelikte oldu u dü+ünülmektedir. 7. Teknik Üniversitesi-Trabzon) Anabilim Dal. Ba+kan. ismi d.+.nda hiçbir bilgi yer almad.. görülen ana sayfadaki karma+.k görüntü, Müzik E itimi Anabilim Dal. ile ileti+ime engel olmaktad.r. 8. (Marmara Üniversitesi- stanbul) Sitede a.rl.kl. olarak bej ve siyah renkleri kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Site ilk bak.+ta yaz.lar üstüne kurulu bir düzene sahip oldu u anla+.lmaktad.r. Bu durum karma+.kl. a yol açmaktad.r. Sitedeki metinler iki yana yasl. olarak 3

4 yaz.lm.+t.r. Paragraflar uzun tutulmu+tur. Metin paragraflar. uzun tutuldu undan okunabilirli i dü+üktür. Sayfalar kendi aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. karma+.k oldu undan dolay. kullan.labilirli i dü+üktür. Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal.na ait sayfada genel bilgiler, lisans program. ve akademik kadro tan.t.lmaktad.r. Bu ba+l.klar alt.ndaki bilgilere ula+.m mümkündür. Anabilim Dal. n.n tan.t.m. aç.s.ndan yeterli olmad.. dü+ünülen tasar.m ve içerik yeniden gözden geçirilece i umulmaktad.r. 9. (Mu la Üniversitesi- Mu la) Sitede a.rl.kl. olarak gri ve beyaz kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r Site tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa tutulup renkler do ru kullan.ld..ndan okunabilirli i yüksektir. Sayfalar kendi aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit oldu undan dolay. kullan.labilirli i yüksektir. Müzik E itimi Anabilim Dal. na ait sayfan.n sol taraf.nda Genel Bilgiler, Anabilim Dal. Ba+kan. ve Ders çerikleri ba+l.klar. yer almaktad.r. Genel Bilgiler ba+l..n.n içeri inde amaç ve mezunlar.n istihdam alanlar. hakk.nda bilgiler bulunmaktad.r. Sayfan.n, içerik olarak özensiz oldu u dü+ünülmektedir (Ni de Üniversitesi-Mu la) Sitede a.rl.kl. olarak gri ve beyaz kullan.lm.+t.r. Beyaz zemin üzerine siyah metinle tasar.m. olu+turulmu+tur. Sitedeki metinler sola do ru hizal.d.r Site tasar.m bak.m.ndan sadedir. Metin paragraflar. k.sa, renk bak.m.ndan zeminle uyum içindedir. Bu yüzden okunabilirli i yüksektir. Site sayfalar. aras.nda tutarl.l.k göstermektedir. Bu yüzden kendi içerisinde uyumlu bir +ekilde çal.+t..ndan i+levseldir. Sitenin tasar.m. basit bir +ekilde yap.lm.+t.r. Ana sayfa, Anabilim Dal. Ba+kan. n.n ö rencilere hitaben yazm.+ oldu u bilgilendirici yaz. ile aç.lmaktad.r. Sol tarafta yer alan Akademik Kadro, dari Kadro, leti+im, Ders çerikleri, Ö retim Program. ba+l.klar.ndan kadrolar ile ilgili olanlar.n.n bo+ olmas. dikkat çekmektedir. çerisinde yer alan bilgiler çok s.n.rl. ve yetersiz oldu undan amaca yönelik de ildir idy=153&idz=71 (Ondokuz May.s Üniversitesi-Samsun) Site k.rm.z. zemin üzerine mavi dikdörtgen içerisinde farkl. bir beyaz renkte dikdörtgenden meydana gelen bir +ekiller dizini, bahsedilen beyaz dikdörtgende de akademik personelinin isimlerinin yaz.l. oldu u görüntü ile kar+.lamaktad.r. lk bak.+ta karma+.k bir görüntü sergileyen sitenin amaca yönelik haz.rlan.lmad.. dü+ünülmektedir. Personel isimleriyle farkl. sayfalara aç.lan web sitesinin hem metin hem de renk bak.m.ndan kendi içerisinde de tutarl.k göstermedi i gözlenmi+tir. Sitenin tasar.m. orijinallik ta+.mad..ndan basit bir görüntü sergilenmektedir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n sayfas.nda Akademik Personel Listesi d.+.nda herhangi bir bilgi yer almad.. görülmektedir. Liste ise sadece isimlerden ibaret olup, neredeyse personelin tamam.na dair bilgi verilmemi+tir. 4

5 12. (Pamukkale Üniversitesi-Denizli) Bu sayfada ilgili sunucuya ula+mak mümkün olmamaktad.r (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur) Site beyaz zemin üzerine turuncu renkli ana ba+l.k, k.rm.z. ve siyah renkli alt ba+l.klarla kar+.lamaktad.r. Sa taraf.nda küçük dikdörtgen logolar +eklinde olu+turulmu+ sempozyum, takvim, ö renci i+leri vb. gibi linkler bulunmaktad.r. Sol üst tarafta üniversitenin logosu ve ismi, sa üst tarafta ise mezunlar.n kep atma töreninden bir resim bulunmaktad.r. Sitenin aç.l.+ sayfas.n.n fazla renk kullan.lmas.ndan dolay. okunabilirli i dü+tü ü görülmektedir. Site kullan.lan alt ba+l.klar dolay.s.yla kurum hakk.nda yeterli bilgiyi sunmaktad.r. Bu yüzden amaca uygun haz.rlanm.+t.r. Metinler iki yana hizal. olarak yaz.lm.+t.r. Paragraflar k.sa tutulmaya çal.+.lm.+t.r. Site kendi içerisinde tutarl.d.r ve i+levseldir. Baz. alt ba+l.klar.n çal.+mad.. ve bunlarla ilgili aç.klay.c. bilgiler verilmedi i gözlenmi+tir. Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal. ana sayfas.nda Tarihçe, Tan.t.m, Misyon-Vizyon, Anabilim Dal. Ba+kan. Mesaj., Akademik Personel, leti+im ba+l.lar. yer almaktad.r. Tarihçe, misyon ve vizyon ba+l.klar. aktif de ildir. Akademisyenlerin bilgileri ula+.labilir niteliktedir (Uluda Üniversitesi-Bursa) Site ye+il zemin üzerine kurulmu+tur. Sol taraf.nda gri zemin üzerine mavi renk kayar duyuru yaz.lar., sol taraf.nda ise beyaz zemin üzerine siyah renk bölüm ile ilgili genel bilgiler yer almaktad.r. Metinler sola yasl. olarak yaz.lm.+t.r. Renk uyumundan dolay. yaz.lar.n okunabilirli i yüksektir. Sitenin ana sayfadaki genel bilgiler d.+.nda di er sayfalarda Türkçe karakterlere özen gösterilmedi i gözlenmi+tir. Bu yüzden site kendi içerisinde tutarl. de ildir. Bölüm üzerine verilen bilgilerden dolay. amac.na uygun haz.rlanm.+t.r. Sayfalardaki ba+l.klar.n eri+imi mümkün olmad..ndan bununla ilgili bilgiler de verilmemi+tir. Üst k.s.mda Akademik, Etkinlikler, leti+im ba+l.klar. yer almaktad.r. Bu ba+l.klar t.kland..nda ilgili alt ba+l.klara ayr.lmaktad.r. Ancak alt ba+l.klar.n içi doldurulmam.+ olup eksik ve çeli+kili bilgiler 2007 den bu yana güncellenmemi+tir (Harran Üniversitesi- Nanl.urfa) Bölüm sitesi ile ilgili bilgi ba+l..ndan ibaret olup içerik bulunmamaktad.r (Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas) Ana sayfa beyaz zemin üzerine bölümler hakk.nda bilgiler veren siyah renkli metinle kullan.c.y. kar+.lamaktad.r. Üst taraf.nda küçük resimler yer almaktad.r. Alt ba+l.klar ana sayfan.n üst bölümünde yer almaktad.r. Metin iki yana yasl. olarak yaz.lm.+t.r. Paragraflar k.sa tutuldu undan 5

6 okunabilirli i yüksektir. Site, sayfalar. aras.nda hem metin aç.s.ndan hem renkler aç.s.ndan bir uyum oldu undan tutarl.d.r. Güzel Sanatlar E itimi için dü+ünülerek olu+turulan sitede, Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal. için ayr.lan ayr. bir sayfa mevcut de ildir. Sadece Akademik personel bilgisi yer alan sayfa, bilgilendirici bir yap.dan uzak görünmektedir Sanatlar+E%f0itimi+B%f6l%fcm%fc (Yüzüncü Y.l Üniversitesi-Van) Sitenin giri+ sayfas. beyaz zemin üzerinde bulunan gri kutucuklar içerisine yerle+tirilmi+ siyah renkli metinden olu+an bir tasar.mla kar+.lamaktad.r. Sa tarafta üniversite ile ilgili verilen h.zl. eri+imler yer almakta, metinin alt taraf.nda ise yerle+tirilmi+ bir resim bulunmaktad.r. Ana sayfada bulunan metin iki yana yasl. olarak yerle+tirilmi+tir. Sitenin hem renk uyumundan hem de metinin konumundan kaynaklanan okunabilirli i yüksektir. Ayr.ca sayfalar. aras. uyum göz önüne al.nd..nda sitenin tutarl. oldu u söylenebilir. Müzik E itimi Anabilim Dal. Ba+l.. alt.nda genel bilgilere yer verilmi+ olan ana sayfadaki Akademik Personel ba+l.. t.kland..nda Akademik personele ait bilgilere rahatl.kla ula+.labilmektedir. Bunun d.+.nda herhangi bir bilgiye yer verilmedi i görülen site geli+tirilmelidir mi (Atatürk Üniversitesi-Erzurum) Ana sayfa pembe zemin üzerine yerle+tirilmi+ beyaz kutucu un içerisinde yer alan Ba+kan.n Mesaj. adl. siyah renkli metinle kullan.c.y. kar+.lamaktad.r. Sitenin renk uyumu göze çarparken sayfalar aras. metinlerin puntolar. aras.nda farklar olmas. hem okunabilirli ini hem de tutarl.l..n. dü+ürmü+tür. Metinler iki yana yasl. olarak yerle+tirilmi+tir. Tasar.m bak.m.ndan sade olan web sitesinin kullan.+l..n.n yüksek oldu u söylenebilir. Ana sayfada Anabilim Dal. Ba+kan. n.n mesaj. yer almaktad.r. Sol tarafta alt alta s.ralanm.+ olarak Ö retim Üyeleri, Ara+t.rma Görevlileri, Lisans Program., Lisansüstü Program., Birim Aktiviteleri, laboratuarlar, Birim Personeli ba+l.klar. bulunmaktad.r. Lisans ve Lisansüstü Program. ba+l.klar. t.kland..nda görülen ders isimleri içerikleri olmadan yaz.lm.+t.r. Burada bilgi eksikli inden söz edilebilir. Bunu yan. s.ra laboratuar. olmayan bir bilim dal.n.n laboratuarlar ba+l..n. kullanmas. gereksiz görülmektedir. Birim aktivitelerinin güncellenmemi+ olmas. da dikkat çekmektedir. Bölümle ilgili bilgilerin bulunmas.ndan dolay. amac.na uygun yaz.ld.. söylenebilir (Adnan Menderes Üniversitesi-Ayd.n) Di er üniversitelere göre çok geç aç.ld.. belirlenen Fakülte sayfas. içerisinde Müzik E itimi Anabilim Dal. na ait bir sayfa bulunmamaktad.r. Duyurulardan yönlendirilerek sadece lisans ders program.na ula+mak mümkündür (Bal.kesir Üniversitesi- Bal.kesir) Ana sayfa Lila rengi zemin üzerine mavi renkli alt ba+l.klarla aç.lmaktad.r. Sol taraf.nda turuncu renkli üniversiteye ait linkler, üst tarafta fakülte ba+l.. yer alan sayfada herhangi bir metinin 6

7 bulunmamas. ilgi çekicidir. Di er sayfalardaki metinler mavi renkte sola yasl. olarak yerle+tirilmi+tir. Sitenin okunabilirli i renklerin uyumu bak.m.ndan dü+ük oldu u söylenebilir. Müzik E itimi Anabilim Dal. n.n sayfas.nda üst k.s.mda yer alan Tan.t.m, Akademik Kadro, Ö retim Program., Ders çerikleri, Haftal.k Ders Program. ba+l.klar. yer almaktad.r. Tan.t.m sayfas.n.n içeri i olu+turulmam.+t.r. Akademik kadro nun bilgileri yetersiz olmakla birlikte Ders içerikleri ba+l..nda yer almas. beklenen içerik bilgileri yer almamaktad.r. Basit bir görüntü sergileyen sitede yer alan bilgilerin yetersizli inden amac.na uygun olmad.. söylenebilir (Selçuk Üniversitesi-Konya) Ana sayfa beyaz zemin üzerine siyah renkte bölüm hakk.nda bilgiler içeren bir metin iki yana yasl. olarak hizalan.p resimler yerle+tirilerek tasarlanm.+t.r. Renk uyumu ve metin hizalar. incelendi inde sitenin okunabilirli inin yüksek oldu u görü+üne var.labilir. Ana sayfada bölüm hakk.nda genel ve özet bilgiler ile sol üst k.s.mda Akademik Kadro, Dersler, Foto raf Galerisi ba+l.klar. yer almaktad.r. Akademisyenlerin bilgileri eksik ve yetersiz bulunmaktad.r. Foto raf galerisi yap.m a+amas.ndad.r. Dersler ba+l.. t.kland..nda pdf format.ndaki dosya yüklenmektedir. Dosyan.n içeri inin çok genel dü+ünülmü+ olmas. Müzik Bölümü ö rencilerinin kendi dersleri hakk.nda bilgi sahibi olmalar. için ihtiyaç duyacaklar. zaman. art.rmaktad.r. Site basit, sade ve yer alan bilgilerden dolay. amac.na uygun tasarlanm.+ oldu u söylenebilir Erzincan Üniversitesi-Erzincan) Ana sayfa beyaz renkten kademeli olarak gri renge dönü+en zemin üzerine siyah renkte bölüm hakk.nda bilgiler içeren bir metinle aç.lmaktad.r. ki yana yasl. metinin puntolar.n.n büyük olmas. ve metinin arka plan.nda bulunan üniversite logosu okunabilirli i olumsuz etkilemektedir. Sayfalar.n birbirleriyle uyumlu olmas. tutarl.l.. yükseltti i söylenebilir. Tarihçe, Ö renci ve Ö retim Üyeleri Say.lar., E itim Olanaklar., Lisans ve Lisansüstü Programlar ve Süreleri, Lisans Program.ndan Mezun Olabilme Ko+ullar., Özgörev, Özülkü bilgilerine de inilen genel bilgilerin yer ald.. görülen Anabilim Dal. sayfas.nda Ö retim Üyeleri, Ö retim Elemanlar., Lisans Program., Lisansüstü Program., Laboratuarlar, Stratejik Plan, Di er Birimler, Ba lant.lar, leti+im ba+l.klar. yer almaktad.r. Akademisyenlerin bilgilerinin güncel ve ula+.labilir oldu u görülmektedir. Stratejik Plan, Di er Birimler ve Ba lant.lar ba+l.klar.n.n içeri i olu+turulmam.+t.r. Sitenin yer alan bilgiler.+..nda amac.na uygun, ancak ana sayfadan dolay. karma+.k bir tasar.m. oldu u söylenebilir Üniversitesi-Edirne) Ana sayfa gri renk zemin üzerine çe+itli bilgilerin yer ald.. siyah renkli bir metinle aç.lmaktad.r. Metinler sola hizal. olarak yerle+tirilmi+tir. Neredeyse bütün bilgilerin ana sayfada verildi i bu sitenin paragraflar. uzun tutuldu undan okunabilirli i dü+üktür. Sayfalar aras.nda renk ve +ekil bak.m.ndan tutarl.l.k oldu u söylenebilir. Kurulu+, Uzgörü+ ve Özgörev ba+l.klar. alt.nda Anabilim Dal. hakk.nda genel bilgiler verilen ana sayfan.n üst k.sm.nda içerikleri ile olu+turulmu+, Program, Etkinlikler, ba+l.klar. yer almaktad.r. Ö rencilerimiz ba+l.. ise güncellenmektedir. Ana sayfan.n sa k.sm.nda Ö retim Elemanlar. bilgileri ve Duyurular yer almaktad.r. Karma+.k bir tasar.mla göze çarpan bu sitenin amac.na uygun oldu unu söylemek mümkündür. 7

8 Tablo: Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallar nn web sitelerine ait bilgiler ÖZELLKLER 1.ÇOMU 2. DEU 3. GOP 4. GAZ 5.NÖNÜ 6. BOLU 7.KTU 8.MARMARA 9.MUNLA 10.NNDE 11. SAMSUN 12.DENZL 13.BURUDR 14.ULUDAN 15.HARRAN 16.SVAS 17.VAN 18.ATATÜRK 19.AYDIN 20.BALIKESR 21.SELÇUK 22.ERZNCAN 23.TRAKYA Amaca Uygunluk Orijinallik Güvenilirlik (Do ruluk) Anla+.labilirlik - Aç.kl.k Güncellik leti+im Bilgileri ve Yeterlili i Dil Kurallar.na Uygunluk Yararl. Ba lant.lar ve Kaynaklar çeri in Doyuruculu u Kullan.c. Düzeyine Uygunluk çeri e Kullan.c. Katk.s Ders Dökümanlar.n.n Bulunmas. ve ndirilebilmesi Görsellik ve Çekicilik Bütünlük Sadelik Kullan.+l.l.k Renk Uyumu Yerle+im Düzeni ve Menü Tasar.m Site Tasar.m.n.n Özgünlü ü K.sa Ba+l.klar Kullanma Yap. ve Dola+.m (Navigasyon) Kullan.labilirlik Sayfa Boyutundan Kaynaklanan Eri+im H.z Sayfa Hatalar.na Eri+im Online Destek Üyelik Sistemi Art. (+) i+areti özelli in var oldu unu, eksi (-) i+areti özelli in var olmad..n. belirtmektedir. 8

9 SONUÇ VE ÖNERLER Sonuç olarak; Türkiye deki müzik ö retmenli i anabilim dallar. web sitelerinin sadece var olmas. gerekti i dü+üncesinden yola ç.k.larak üretildi i, yeterince önemsenmedi i ve kullan.+l. bir ileti+im arac. olarak i+lev görmedi i görü+üne var.labilir. Ara+t.rmac.lar.n, web sitelerinden do ru kabul ederek elde ettikleri bilgilerin güvenirli i üniversite ve anabilim dallar.n.n sorumlulu undad.r. Ara+t.rma sürecinde sitelerde zaman zaman birbirleriyle çak.+an bilgilerle kar+.la+.lm.+t.r. Bu, istenmeyen durum, ara+t.rmac.lar. yan.lt.p, ara+t.rma sonuçlar.n. manipüle edebilece inden konuya daha hassas ve ciddi yakla+.lmal.d.r. nternet ça.n en etkili ve en h.zl. ileti+im araçlar.ndan biridir. Bu nedenle web sitelerine güncellenmi+ genel bilgiler haricinde, günlük bilgilerle hayat kazand.r.labilir. Örne in, günlük, haftal.k veya ayl.k etkinliklerin duyurular. web sitelerinden duyurularak daha çok kat.l.mc.ya ula+.labilinir. Gerçekle+en konserler veya etkinliklerin video kay.tlar. sunulabilir. izleyemeyenlerin be enisine Ayr.ca dersler hakk.nda hem ö retim görevlileri taraf.ndan haz.rlanm.+ konular hem de ö rencilerin olu+turduklar. ders notlar. web sitelerine eklenebilir. Ö rencilerin alm.+ olduklar. derslere ait puanlar. güncel bilgilerde yer alabilir. Ö rencilerin ihtiyaçlar.n. kar+.layacak hem nota hem de kitap baz.nda online kütüphaneler olu+turulabilir. Ö renci ve ö retmenlerin bilgilerini payla+.c. bir platform olu+turularak, tasarlanacak üyelik sistemi ile kullan.c.lar sitelere dahil edilebilir. Bölümle ilgili her türlü bilgi için online destek sunularak h.zl. bir ileti+im olana. sa lanabilir. Bunlara ek olarak üniversitelerin i+birli i ile Türkiye deki müzik ö retmenli i anabilim dallar. ö retmen ve ö rencilerinin kat.l.mlar.yla ortak bir site olu+turulabilir. 9

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

WEB SAYFASI İNCELEMESİ

WEB SAYFASI İNCELEMESİ WEB SAYFASI İNCELEMESİ Türkiye'deki Eğitim Fakültelerinin Web Siteleri Öğr. Gör. Dr. Ergin Erginer & Arş. Gör. Aysun Erginer Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim fakültelerinin web tasarımlarını

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet.

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Say 1, Sayfa: 79-83, ZMR 2005. DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI BRKAÇ KELME VE OKUNU EKLLER ÜZERNE On the several words that has

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu Urkund kullanımının 3 farklı yolu vardır. Urkund genellikle ve özellikle e-mail aracılığı ile kullanılmaktadır fakat eğer kuruluş öğrenme yönetim sistemine(lms) sahipse,

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Caprice Yatak Odas? Tak?m?

Caprice Yatak Odas? Tak?m? Caprice Yatak Odas? Tak?m? Bewertung: Noch nicht bewertet Preis: Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt Hersteller: Istikbal Beschreibung Caprice Yatak Odas???k ve modern tasar?m?, Gard?rop kenarlar?nda

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Görsel Tasarım. KaliteOfisi. com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Görsel Tasarım. KaliteOfisi. com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Görsel Tasarım KaliteOfisi. com **Bu e kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. İzin alınmaksızın alıntı ve çoğaltma

Detaylı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Başvuruları Farabi Değişim Programı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Başvuruları Farabi Değişim Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Farabi Programı Başvuruları Farabi Programı Kısaca "Farabi Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Programı, üniversite

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-2. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-2. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-2 Dosya : 1112/14 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul)

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

/10 Fuşya / Siyah Kırmızı / Siyah

/10 Fuşya / Siyah Kırmızı / Siyah KIZ ÇOCUK 52301 4-5-6-7-8-9/10 Fuşya / Siyah Kırmızı / Siyah 5 4-5-6-7-8-9/10 Beyaz / Fuşya Beyaz / Yeşil Beyaz / Mor 52302 6 52303 4-5-6-7-8-9/10 Gri Melanj / Fuşya Gri Melanj / Mor Gri Melanj / Kırmızı

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 Sosyal

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5 Dosya : 1112/17 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.)

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği 7. 1. Giriş

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği 7. 1. Giriş İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği 7 1. Giriş İMO 40. dönem çalışma programında belirlenen; ülkemizdeki inşaat mühendisliği eğitim envanterinin çıkarılması, inşaat mühendisliğinde mevcut eğitim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI KARAR TARİHÎ OTURUM NO KARAR SAYISI 07.04.2016 05. 04 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in başkanlığında toplanarak aşağıdaki

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ Hanife Meltem YILDIZ, Elif Simay ENGİN, Fatma ÖZDEMİR, Zeynep ERDOĞAN, Mervenur AYDEMİR Geliştirme raporu BBY 352 İçerik Yönetimi Dersi 10/04/2016 Öz BBY 352 İçerik Yönetimi dersi

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı