YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu baðlamda özel bir anlam taþýdýðýna dikkat çekildi. YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ARAP BAHARI VE RÝSALE-Ý NUR K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 1 3 T E YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr YALNIZ BIRAKTILAR ÝL KER BAÞ BUÐ, TU TUK LU YAR GI LAN DI ÐI DÂ VÂ DA DU RUÞ MA YA GEL ME YEN KO - MU TAN LA RA NE RE DE O ES KÝ GE NEL KUR MAY BAÞ KAN LA RI? DÝ YE SÝ TEM ET TÝ. BEN OLSAYDIM MUTLAKA MAHKEMEYE GELÝRDÝM uge nel kur may es ki Baþ ka ný, emekli Orgeneral Ýl ker Baþ buð, tu tuk lu yar gý lan dý ðý dâ vâ da ken di si ni yal nýz bý ra kan ko mu tan la ra Ne re de o es ki Ge nel kur may Baþ kan la rý? di ye si tem et ti. Du ruþ ma a ra sýn da ga ze te ci le rin ko nuy la il gi li so ru la rý ü ze ri ne önce sessiz kalan Baþ buð, bilâhare Bu ra da bir ge nel kur may baþ ka ný yar gý lan sa ve ben dý þa rý da ol sam, mut la ka ge lir dim" i fa de si ni kul lan dý. ÝNTERNET ANDICINDA SUÇ GÖRMEDÝM u Sa vun ma yap ma ya ca ðým, hiç bir so ru ya da ce vap ver me ye ce ðim'' di yen Baþ buð, Be ni suç la yan lar, e ðer söz ko nu su in ter net an dý cýn da suç un su ru gör sey dim, te red düt süz so ruþ tur ma em ri ve re ce ði mi; ayrýca, suçlandý ðým ko nuþ ma la rý Ge nel kur may Baþ kan lý ðý gö re vim ve so rum lu lu ðum ge re ði o la rak yap tý ðý mý bilmiyorlar mý?'' diye sordu. Aþiret çatýþmalarý bir türlü bitmiyor. FOTOÐRAF: AA Libya durulmadý ulib ya nýn Seb ha þehrin de, a þi ret ü ye le ri ve þehir sa kin le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma da ilk be lir le me le re gö re 10 dan faz la ki þi öl dü. n7 de Afgan savaþý artýk bitmeli HABERÝ u7 DE Ga ze te ka pat ma lar bi te cek HABERÝ u8 DE Uyuþturucu suçlarý 5 e katlandý HABERÝ u9 DA Hac kayýtlarý baþladý HABERÝ u3 TE Güneydoðu da boþanmalar çoðaldý HABERÝ u6 DA Muþ ta yaralar sarýlýyor HABERÝ u6 DA Ýlker Baþbuð PROF. DR. SÝBEL ÝNCEOÐLU: TELEFON KAYITLARI DÝNLETÝLÝNCE Tartýþtý, mahkeme salonunu terk etti uçap raz sor gu su sý ra sýn da mah ke me he ye ti ta ra fýn dan i kin ci Er ge ne kon dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Ýb ra him Þa hin ve Fat ma Cen giz a ra sýn da ki te le fon ka yýt la rý nýn din le til me si ne tep ki gös te ren Baþ buð, ka yýt la ra i liþ kin so ru la ra ce vap ver me ye rek, ''Bu ra sý cid dî bir mah ke me. Yal nýz ma ga zin leþ ti. Bu Türk a da le ti ne þa i be dir. Ýb ra him Þa hin i le Fat ma Cen giz'i ben den da ha i yi ta ný yor su nuz'' di ye tep ki gös ter di ve du ruþ ma sa lo nu nu terk et ti. nha be ri say fa 8 de Yeni anayasaya halkýn katýlýmý az uprof. Dr. Sibel Ýnceoðlu, anayasa yapým süreciyle ilgili bazý problemler olduðunu belirterek þöyle dedi: Toplumsal tartýþma boyutunda önemli eksiklik var. Toplum düzeyinde pek tartýþýlmýyor. Tartýþýlmamasýnda çeþitli nedenler var. Bu süreçte bazý yapýsal deðiþikliklerin yapýlamamýþ olmasý önemli. Ýfade özgürlüðü, toplantý ve gösteri yürüyüþleri, siyasî partilerin örgütlenmesi, seçim barajý gibi. n9 da Þam Bü yü kel çi si Ö mer Ön hon THY: ÞAM A BÝLET YOK Bü yü kel çi Tür ki ye de usu ri ye de ya þa nan o lay la rýn ar dýn dan kon so los luk hiz met le ri 22 Mart ta dur du ru lan Þam Bü yü kel çi li ðimiz ka pa týl dý. Þam Bü yü kel çi miz Ö mer Ön hon dün sa at sý ra la rýn da Mer sin e ge len ge mi i le Tür ki ye ye dön dü. Türk Ha va Yol la rý da, Þam ve Ha lep e o lan bi let sa týþ la rý ný 1 Ni san i ti ba rýy la dur dur du. n7 de YÜZDE 9.8 E DÜÞSE DE Ýþ siz lik hâ lâ yüksek ue ge Böl ge si Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, iþ siz li ðin Tür ki ye de son 5 yýl da yüz de 9.8 o ra ný na düþ tü ðü nü, an cak ön ce lik li so run ol ma ö zel li ði ni sür dür dü ðü nü be lirt ti. n10 da UYUM SÜRECÝNE TAKÝP Sa na yi ci ye AB de ne ti mi u AB-Tür ki ye O da Fo ru mu II Pro je si kap sa mýn da, TOBB ve Av ru pa Ti ca ret ve Sa na yi O da la rý Bir li ði iþ bir li ðin de iþ let me le rin AB mük te se ba tý na u yum ça lýþ ma la rý nýn iz len me si a ma cýy la mük te se ba ta u yum de ne ti mi ISSN ger çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di. n10 da

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ha yýr lý iþ ler de ya rý þýn. He pi ni zin dö nü þü Al lah a dýr; hak kýn da ih ti lâ fa düþ tü ðü nüz þey le ri O si ze bil di re cek tir. Mâide Sûresi: 48 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah ka týn da a mel le rin en se vim li si di li mu ha fa za et mek tir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 122 / Ha di s-i Þe rif Me â li Cen ne tâ sâ ba har Ne ya pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba - har da ge le cek si niz. Þim di e ki len Nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. u âl: Ýf rat e di yor sun, ha yâ li ha kî kat Sgös te ri yor sun. Bi zi de tec hîl i le tah kir e di yor sun. Za man â hir za man dýr, git - (Ha þi ye- 1) tik çe da ha fe nâ la þa cak. Ce vap: Ne den? Dün ya her ke se te rak kî dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün ya sý ol sun, öy le mi? Ýþ te, ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým, þu ta ra fa dö nü yo rum, müs tak bel de ki in san lar la ko nu þa ca ðým. Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ki tâ ne Nûr un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, Tâ hir ler, Yû suf lar, Ah med ler ve sâ i re ler!.. Siz le re hi tap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. Ta rih de ni len mâ zi de re le rin den si zin yük sek is tik bâ li ni ze u za nan tel siz tel graf la si zin le ko nu þu yo rum. Ne ya pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len Nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz me ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo ruz ki: Mâ zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý mý za uð ra yý nýz; o ba har he di ye le rin den bir kaç ta ne si ni med re se min (Ha þi ye- 2) me zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sâ fir e den ve Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. Ka pý cý ya ten bih e de ce ðiz; bi zi ça ðý rý nýz. Me za rý mýz dan He nî en le küm / Ne mut lu si ze (teb rik ler)! sa dâ sý ný i þi te cek si niz. Hat ta, mi sa fir le ri mi zin göl ge le ri bi le me zar ta þý mýz dan bu sa dâ yý i þi te cek tir. Þu za ma nýn me me sin den bi zim le süt e men ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu rat la rý ken di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o lan bu ço cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye- 3) ha kâ i ký ný ha yal te veh hüm et sin ler. Zi ra ben bi li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. Ey mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî râ asr- ý sâ lis- i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi na re si nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de re le rin de o lan la rý câ mi ye dâ vet e di yo rum. Ýþ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan Ýs lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar- ý mü te har rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat- i Ýs lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl- i ce did gel sin! Hâ þi ye-1: Muh te mel dir ki, o za man da o ra da bu lu nan bü yük bir ve lî Es ki Sa id in Ri sâ le- i Nûr un dar dâ i re si ni ga yet ge niþ ve si yâ sî dâ i re o la rak, bir hiss-i kab le l-vu kû i le kýrk beþ se ne ev vel his set me sin den ve bu ri sâ le de ki çok ce vap la rý o his ten neþ et et ti ðin den, o ve lî, yal nýz bu nok ta da î ti râz et miþ. Ha þi ye-2: Med re se tü z-zeh râ nýn Van da ki nü mû ne si o lan ve ve fât e den Hor hor Med re se si nin me zar ta þý hük mün de bu lu nan Van Ka le si de mek tir. Ha þi ye-3: Ýs tik bal de te lif e di le cek Ri sâ le- i Nur Kül li ya tý ný hiss- i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. LÜ GAT ÇE sâ ki tâ ne: Su sa rak, ses siz ka la rak. na zar-ý ha fî-i gay bî: Gay bý, gö rün me ye ni gö re cek þe kil de giz li ba kýþ. sa dak te: Doð ru söy - le din. mu â sýr: Çað daþ. cen ne tâ sâ: Cen net gi bi. ta sav vu rât: Dü þün - ce ler, ta sar la ma lar. hiss-i kab lel vu ku: Bir ha di se yi, mey da na gel me den ön ce his set - mek. Mü nâ za rât, s te veh hüm: Veh met - me, ger çek te ol ma dý ðý hal de öy ley miþ gi bi dü - þün me. me sâ il: Me se le ler. sû re ten: Gö rü nüþ te. me zar-ý mü te har rik: Ha re ket e den me zar. bed baht: Baht sýz, mut suz, kö tü. ha kî kat-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mi yet ha ki ka ti, ger - çe ði. te mev vüc sâz: Dal ga - lan dý ran. nesl-i ce did: Ye ni ne - sil. Cis men di ril me miþ, fa kat ru hen bâ kî ve ge niþ bir he yet te ya þa yan Med re se tüz zeh ra fat sa ha ma il.com s rýn da an la þý la ma yan Be di üz za man Þu mu â - A sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler di ye baþ la yan, Mü nâ za rât ta ki o meþ hur hi ta býn da, üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ki tâ ne Nur un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fi-i gay bî i le ken di si ni te ma þa 1 e den le re bir müj de si ve bir de ri ca sý var dýr: Müj de si: Þim di e ki len Nur to hum la rý ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Ri ca sý: Ma zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý ma uð ra yý nýz; o ba har he di ye le rin den bir kaç ta ne si ni m e d r e s e m i n me zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sa fir e den ve Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. E mir dað Lâ hi ka sý nda bu me se le yi i zah e den Be di üz za man þöy le der: Yâ ni, Ýh ti yar Ri sâ le si nin On Ü çün cü Ri ca sýn da be yan et ti ði gi bi, Med re se tüz zeh ra nýn mek teb-i ip ti da î si ve Van ýn yek pa re ta þý o lan ka le si nin al týn da bu lu nan Hor hor med re se min ve fat et me si ve A na do lu da bü tün med re se le rin ka pa týl ma sýy la ve fat et me le ri ne i þa ret e de rek, u mu mu nun bir me zar- ý ek be ri hük mün de ol ma sý na bir a lâ met o la rak, o a za met li me za ra a za met li Van Ka le si me zar ta þý ol muþ. Ey üç yüz se ne son ra ge len ler! Þu ka le nin ba þýn da bir med re se-i Nu ri ye çi çe ði ni ya pý nýz. Cis men di ril me miþ, fa kat ru hen bâ ki ve ge niþ bir he yet te ya þa yan Med re se tüz zeh ra yý cis ma nî bir su ret te bi na e di niz de mek tir. 2 Bu ra da Þu ka le nin ba þýn da bir med re se- i Nu ri ye çi çe ði ni ya pý nýz. i fa de siy le Cis men di ril me miþ, fa kat ru hen bâ ki ve ge niþ bir he yet te ya þa yan Med re se tüz zeh ra yý cis ma nî bir su ret te bi na e di niz. va si ye ti çok a þi kâr dýr. Fa kat, E mir dað Lâ hi ka sý nda ki 183 nu ma ra lý mek tup ta ge çen Nur Ri sâ le le ri nin Med re se tüz zeh ra sý ta bi ri ne þöy le bir hâ þi ye dü þer Be di üz za man: Med re se tüz zeh ra nýn mad dî te si si ne çok mâ ni ler bu lun du ðun dan, þim di lik Nur þa kird le ri nin he yet- i mec mu â sý nýn da i re sin den i ba ret tir. 3 Yi ne Kas ta mo nu Lâ hi ka sýn da, Ce nâb-ý Er ha mür râ hi mîn, o med re se nin mâ ne vî hü vi ye ti ni Is par ta vi lâ ye tin de te sis et ti; Ri sâ le-i Nur u te ces süm et tir di. Ýn þa al lah, is tik bâl de Ri sâ le- i Nur þâ kirt le ri o â lî ha kî ka tin mad dî sû re ti ni de te sis et me ye mu vaf fak o la cak lar. 4 müj de si ni de ver mek te dir. Be di üz za man ýn mad dî te si si ne da ir bah set ti ði mâ ni ler hâ lâ ge çer li mi dir? Cis ma nî bir su ret te bi na et me nin a dým la rý ný gü nü müz þart la rýn da a ta bi lir mi yiz? Tür ki ye de ve Ýs lâm â le min de mev cut hür ri yet ve de mok ra si kül tü rü bu na mü sa it mi dir? Ya da Be di üz za man ýn þim di lik kay dý ný düþ tü ðü Nur þa kird le ri nin he yet-i mec mu a sý nýn da i re si po tan si yel o la rak gü nü müz þart la rýn da þim di lik böy le bir a dým at ma ya mü sa it mi dir? As lýn da o nun Med re se-i Nu ri ye çi çe ði ya da þim di lik Nur þa kird le ri nin he yet- i mec mu a sý nýn da i re sin den i ba ret tir. i fa de le riy le ger çek leþ tir mek is te di ði e ði tim mo de li nin a na te ma sý, bir yö nüy le ge niþ bir ze min de ta hak kuk et miþ ve et me ye de de vam e di yor. O nun ge liþ tir di ði re to rik, her ge çen gün ev ren sel ma na da ki o ri ji na li te si ni sür dü rür ken, ü ni ver si te mâ nâ sýn da ki cis ma nî o lu þu mun da alt ya pý sý ný ih zar et mek du ru mun da yýz. Tür ki ye de ve di ðer Ýs lâm dev let le rin de ki mev cut hür ri yet ve de mok ra si kül tü rü sos yo lo jik o la rak za man a la ca ða ben zi yor sa da, cis ma ni ye te çok ta kýl ma dan mâ nâ nýn ta hak kuk e de bi le ce ði bü tün ze min le ri de ðer len di re bil me li yiz. Bu nu ya par ken de ay rý ca, Med re se-i Nu ri ye mâ nâ sýn da ki bu gün kü mev cut bi ri kim le rin key fi ye ti ni bü tün yön le riy le e le a la rak da ha ö te le re gö tür me nin gay re tin de ol ma lý yýz. Mev cut Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü, bün ye sin de bir çok ça lýþ ma bi rim le ri ku ra rak ak ti vi te si ni ge niþ let me li ve Ri sâ le-i Nur ek sen li ça lýþ ma lar da ön cü bir ku ru luþ ol ma ö zel li ði ni da ha da i le ri ye ta þý ma lý dýr. med re se-i Nu ri ye þa kirt le ri, be nim na za rým da, es ki den be ri bir ga ye- i ha ya lim o lan Med re se tüz zeh râ nýn ta le be le ri su re tin de dü þü nü yor dum. Ve der dim: On lar, bun lar ol du. Ve ya bun lar, on la rýn düm dar la rý dýr. [art çý kuv ve ti] 5 Med re se-i Nu ri ye ye yi bu mâ nâ da ön cü bir or du gi bi ka bul e der sek, Med re se tüz zeh râ da art çý bir kuv vet o la rak in þal lah ar ka dan ge le cek tir. Dip not lar: 1- Mü nâ za rât, s. 55, Ye ni As ya Neþ ri yat, E mir dað Lâ hi ka sý, s. 668, Ye ni As ya Neþ ri yat, A ge., s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 95. Ye ni As ya Neþ ri yat, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 364, Ye ni As ya Neþ ri yat, Nev ruz-i Sul tâ nî i le u ya nýþ Bu sa bah pen ce re den dý þa rý ya ba kýp sey re der ken Gör düm ki; kýþ bit miþ, ba ha ra ka vu þu yo rum er ken Tar la da ki ot lar dal ga la nýp ye þil de niz ol muþ, Her yer sa rý çi çek ve pa pat ya lar la dol muþ Ye þil ler i çin de mor þeb boy, ye þil yap ra ða deð miþ Al lâ le hi ca býn dan Ya ra da ný na bo yun eð miþ Ku ru dal lar da pem be, be yaz çi çek ler aç mýþ Rab bim her tür lü hü ne ri ni kâ i na týn da saç mýþ U ya na lým! Kâ i nat ta te bed dü lât var, a cip iþ ler o lu yor Ba ha rýn gü zel gü nün de kâ i nat mu ci ze ler le do lu yor Te cel lî et miþ yer yü zün de bü tün es mâ lar, Bi raz cýk â kýl o lan bu nu da ha da i yi an lar Ký sa za man da ko ca di yar bo zu lup ye ni den ku ru lu yor Kâ i nat ke mâl- i rah met le, bir çal ka la nýp bir du ru lu yor Gö rü nen â lem de bir ni zam var, ya rýþ dü zen len miþ Si hir li bir el ça lý þý yor, tür lü çe þit sýr lar giz len miþ Di le rim bu u ya nýþ bir gün biz ler de de ol sun Ke mik le ri miz ku ru dal lar mi sâ li ha yat bul sun Üs ta dým der ki; ne re den ge li yor bu nun sýb ga sý Her o lu þu mun da gö rü lü yor, Rab bi min tek tur ra sý Bu ra da nev ruz 21 Mart a ka bi pa za rý na kut la nýr Ma ya lar ku ru lur, ha mur lar pi þer, her kes o gü nü ta nýr Þeh ri min ol in sa ný dað la ra çý kar, kýr la ra ya yý lýr Yüz yü ze, göz gö ze ha týr lar so ru lur, bü yük ler sa yý lýr Ken di mi bil dim bi le li Nev ruz bay ra mý ný kut la rým, Böy le ce Es mâ- i Hüs nâ la rýn de ðe ri ni da ha i yi an la rým Nev ruz kâ i na týn u ya ný þý dýr, o gün bay ram ol sun Mey dan lar da te rör de ðil, kut la ma lar du â lar la ol sun NAZ MÝ YE KE SE LÝ il.com Han gi ve si ka? Han gi kim lik? Ri sâ le-i Nur mü el li fi o la rak Be di üz za man Sa id Nur sî, öm rü nün bü yük kýs mý ný zin dan lar da, sür gün de ge çir miþ ol ma sý na rað men do lu do lu bir ha yat ya þa mýþ týr. Bu ha ya tý na a it bir ký sým hal le ri ni, ba zý o lay lar kar þý sýn da ta kýn dý ðý ta výr la rýn bir kýs mý ný Ri sâ le le rin sa týr la rý a ra sýn da biz le re sun muþ tur. Ýl ginç bir bi çim de ve fa týn dan son ra, yýl lar geç tik çe ve tec rü be ler art týk ça gö rü yo ruz ki, Ri sâ le le rin sa týr la rý a ra sýn da ge çen ve Be di üz za man ýn þah sý na a it miþ gi bi gö zü ken bu ha yat hal le ri nin he men hep si biz ler i çin fev ka lâ de ö nem li en fü sî- a fa kî, i ma nî- sos yal öl çü ler i çer mek tey di. Ha kîm is mi ne ay na o la bil miþ bir e se rin böy le öl çü ler i çer me si ne þaþ ma ma lý. A ma dü þü nü yo rum, mü el li fin ya þa dý ðý ha ya týn her saf ha sý ný, her ha li ni de ðil de sa de ce ba zý la rý ný e ser le ri ne al ma sý nýn na sýl ders ler ta þý dý ðý ný da sor gu la ma lý yýz. Sýk sýk yap tý ðým bu tür bir sor gu la ma dan bir za man ken di a dý ma çý kar ta bil di ðim bir der si i se ký sa ca pay la þa yým: Sa id Nur sî nin Ri sâ le ler de zik ret ti ði ha yat tec rü be si, her hâl ve þart ta her kes i çin ge çer li öl çü ler ta þý yor ol ma lýy dý. A ma e ser le ri ne ta þý ma dý ðý ha yat hal le ri- ba zý þart lar da, ba zý kim se ler i çin yi ne de çok gü zel ders ler, öl çü ler i çe ri yor ol ma sý na rað men ge nel de, her þart ta, her kes i çin ge çer li ol ma ya bi li yor du. Ýþ te bu nok ta da, Ri sâ le le ri çok faz la ta ný ma yan ki þi le rin de bu lun du ðu bir dost mec li sin de, 16. Mek tub un so nun da ge çen ve sî ka al ma ma ko nu su nun ko nu þul du ðu nu ha týr lý yo rum. Be di üz za man ve sî ka (kim lik) al mak i çin mü ra ca at et me miþ de nil di ðin de, Na sýl ya ni?! Biz de mi kim lik al ma ya lým þim di? tar zý ser ze niþ le rin ol du ðu nu da ha týr lý yo rum ta bi î Son ra so ru yo rum ken di me: Sa hi, bu ve sî ka al ma ma ha di se si ni Be di üz za man Mek tu bât a al mýþ. Öy ley se bu ko nu dan her kes i çin na sýl bir so nuç çý kar ma lý yým? Sa hi, biz de mi kim lik i çin mü ra ca at et me me li yiz? Hal bu ki, Be di üz za man ha yat ta i ken en ya kýn ta le be le ri ne bi le kim lik al ma ma la rý i çin bir tav si ye ya da tel kin de bu lun ma mýþ. Kim lik i çin ya da bir baþ ka iþ i çin mü ra ca at et me le ri ne en gel ol ma mýþ Öy ley se bu ra dan baþ ka tür lü bir öl çü çý kart ma lý yýz. Öy ley se bu ba his ten yo la çý ka rak kim lik cüz da ný al ma ma lý yýz, ya da dev le ti ta ný ma ma lý yýz gi bi so nuç la ra var mak doð ru de ðil. Çün kü uy gu la ma sý böy le ol ma mýþ. Son ra dö nü yo rum, söz ko nu su bah si bir kez da ha o ku yo rum. O ku yun ca an lý yo rum ki, Be di üz za man ýn kim lik al mak i çin mü ra ca at et me me si bir sem bol. Sa id Nur sî ken di kim li ði nin, ve si ka sý nýn ü ze rin den baþ ka ders ler ta þý yor dün ya la rý mý za. Ve si ka al mak i çin mü ra ca at et me me si nin se bep le ri ni se kiz mad de i çin de be yan e di yor Sa id Nur sî. Her bir se bep te i se fev ka lâ de bü yük ve ö nem li öl çü ler ya da ka i de ler sý ra la ný yor. Her kes i çin ge çer li o lan þey ler. Me se lâ bi rin ci mad de de ben ka der- i Ý lâ hî nin mah kû mu yum di yor. Tu haf, a ma kim de ðil ki! Bir baþ ka mad de de ehl-i dün ya nýn ken di si ne ver di ði ra hat sýz lý ðýn si ya set do la yý sýy la de ðil, din se be biy le ol du ðu nu be lir ti yor ve ek li yor: Öy ley se, on la ra mü ra ca at et mek, din den piþ man lýk gös ter mek ve mes lek- i zýn dý ka yý ok þa mak de mek tir. Bu i fa de ler den da ha net an la þý lý yor ki, mü ra ca at et me mek ten ka sýt bi ri le ri si ze di ni niz, i nan cý nýz i çin zul me di yor, son ra da si ze öl çü le ri ni da ya tý yor sa, o öl çü ler le a mel et me mek tir. Za lim le re ya naþ ma yýn, yok sa si ze a teþ do ku nur. me a lin de ki Hûd Sû re si nde ki â ye tin ha ya tý mý za ak ta rýl ma sý dýr. Böy le her bir mad de, in san la rýn ben zer du rum lar da ne ya pa cak la rý nýn, na sýl dav ra na bi le cek le ri nin bir re çe te si o lu yor du. Ay ný za man da bu, Ri sâ le ler de ge çen kav ram lar hak kýn da ko nu þu lur ken bu kav ram la rýn me tin den ba ðým sýz e le a lý na ma ya ca ðý ný, e le a lýn dý ðý tak dir de i se çok yan lýþ an lam la ra ka ya bi le ce ði ni ka nýt lý yor du. Bel li ki, a sýl me ti ne say gý sýz lýk yap ma dan Ri sâ le- i Nur un kav ram la rý ný an la ma ya ça lýþ ma lý yýz. Biz, söz ko nu su ve si ka me se le si ne dö ne cek o lur sak, 16. Mek tub un so nun da ki se bep le re ge nel o la rak bak tý ðý mýz da bir þey da ha gö zü me çarp tý. E vet, Be di üz za man bi ze kim lik al ma ma yý tav si ye e di yor du! A ma bu kim lik ten ka sýt, ke sin lik le kim lik cüz da ný de ðil di. Be di üz za man bi ze Ri sâ le le ri yo luy la as lýn da mo dern dün ya nýn bi ze da yat tý ðý kim lik ten sýy rýl ma yý, bü tü nüy le Kur â nî ve Ne be vî bir kim li ðe dön me mi zi söy lü yor du. Ni te kim Sa id Nur sî ye ve ta le be le ri ne o gün i çin bas ký ve zor la ka bul et ti ril me ye ça lý þý lan dün ye vî öl çü le re ve ril miþ an lam lý bir kim lik ce va bý ydý ve si ka al ma mak. Ben si zin öl çü le ri ni ze gir mi yo rum, be nim kim li ði mi be lir le yen siz de ðil si niz! de me nin en kes tir me yo luy du ve si ka al ma mak. Bi zim kim li ði miz de Kur ân ýn ve o nun Mu al li mi nin (asm) ve on la rý bu gü ne ak set ti ren Ri sâ le le rin ye ri var. A ma vah yi red de den mo dern e ge men le rin de, va hiy kay nak lý ol ma yan hiç bir dü þün ce nin de ye ri yok ve ol ma ma lý. Þim di an lý yo rum ki Sa id Nur sî nin ve si ka al ma sý na za ten ge rek yok tu Çün kü Be di üz za man ýn za ten bir kim li ði var dý! Pe ki ya bi zim?

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 6 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 15 Mart 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý yýlý Hac kayýtlarý müftülüklerde baþladý. Baþvurular internet üzerinden de yapýlabilecek. Hac ka yýt la rý baþ la dý KUT SAL top rak la ra git mek is te yen va tan daþ lar i çin 2012 hac ka yýt la rý dün baþ la dý. Hac ka yýt la rý 27 Mart 12 Ni san ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. Ge çen yýl ku ra ya ka tý lýp da hac ca gi de me - yen le rin ka yýt la rý Baþ kan lýk ta ra fýn dan o to ma tik man ye ni le ne - cek. Ka yýt la rýn ye ni le nip ye ni len me di ði ya - net.gov.tr ad re sin de ki Du rum Sor gu la ma Me nü sü nden i ti ba - ren kon trol e di le bi le cek. Du ru mun da de ði þik lik yap mak is te - yen ler müf tü lük le re baþ vu ra rak iþ lem le ri ni yap tý ra cak. Du ru - mun da her han gi bir de ði þik lik yap mak is te me yen le rin ka yýt la - rýy la il gi li her han gi bir iþ lem yap týr ma la rý na ge rek ol ma - ya cak. Bu yýl ilk kez ka yýt yap tý ra cak o lan lar Tür ki ye Halk Ban ka sý, Tür ki ye Va kýf lar Ban ka sý, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti Zi ra at Ban ka sý, Al Ba ra ka Türk Ka tý lým Ban ka - sý, As ya Ka tý lým Ban ka sý, Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý, Tür ki ye Fi nans Ka tý lým Ban ka sý ve Ak bank tan is te dik - le ri bi ri ne 15 TL ön ka yýt üc re ti ya tý ra cak. Hac ca gö tü - rül mek is te ni len ço cuk la rýn (0 yaþ da hil) ön ka yýt la rý - nýn ya pý la bil me si i çin ön ka yýt üc re ti nin ya tý rýl mýþ ol - ma sý ge re ki yor. Ön ka yýt üc re ti ya tý rýl dýk tan son ra, mü ra ca at lar Baþ kan lý ðýn ya net.gov.tr in ter net ad re sin den e lek tro nik or tam da ve ya müf tü - lük ler den te min e de cek le ri form di lek çe si i le doð ru - dan müf tü lük le re ya pý la bi le cek. An ka ra / ci han Do ðu da so ðuk ha va et ki si ni sür dü rü yor DOÐU A na do lu Böl ge si nde et ki li so ðuk ha va ha ya tý o lum suz et ki li yor. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür - lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na do lu Böl ge si nde so ðuk ha va et ki si ni sür dü rü yor. Ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý Er zu rum, Að rý, Kars ve Ar da han da ek si 5, Bay burt ta ek si 4, Er zin can da 3, Ið dýr da 4 de re ce o la rak öl çül dü. Kar ve ti pi dolayýsýyla Að rý da 26, Er - zu rum da 10, Ar da han da 1 köy le u la þým sað la na mý yor. Yol la rýn u la þý ma a çýl ma sý i çin kar la mü ca de le ça lýþ ma - sý ya pý lý yor. Bu a ra da, böl ge nin ku zey ke sim le rin de a ra lýk lar la kar ya ðý þý gö rü lü yor. Er zu rum / a a Bursa 112 de devrim gibi uygulama BURSA SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN HAYATA GEÇÝRDÝÐÝ SÝSTEMDE 112'YÝ ARAYANLARIN ADRES BÝLGÝLERÝ BÝLGÝSA- YARA YANSIYOR, BÖYLELÝKLE ADRES SORMAYA GEREK KALMADAN, EKÝPLER OLAY YERÝNE GÖNDERÝLÝYOR. 112 a cil ser vis le ri a ra yan la rýn ya þa dý ðý en bü yük sý kýn tý lar dan bi ri si, he ye can i çe ri sin de o la yýn ad re si ni tam ve re me mek. Am bu lan sýn ad re se geç u laþ ma sý na sebep o lan bu so run, Bur sa Sað lýk Mü dür lü ðü nün ha ya ta ge çir di ði sis tem sa ye sin de ta ma men or ta dan kalk tý. Bu na gö re, 112 yi a ra yan la rýn ad res bil gi le ri bil gi sa ya ra yan sý yor, böy le lik le ad res sor ma ya ge rek kal ma dan, e kip ler o lay ye ri ne gön de ri li yor. Sis te min, 112 yi ge rek siz ye re a ra yýp meþ gul e den le rin ye ri ni tes bit et ti ði i çin ra hat sýz e di ci a ra ma la rý da bi tir me si bek le ni yor. Bur sa Sað lýk Mü dü rü Dr. Öz can A kan, ye ni tek no lo ji ler den fay da la na rak 112 yi da ha ka li te li hiz met ve ren bir ku rum ha li ne ge tir me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Sis te min ö ne mi ne i þa ret e den Dr. A kan, þu bil gi le ri ver di: GSM o pe ra tör le rin den a ra ma ya pýl dý ðý za man ko or di nat lar ek ra na yan sý yor. Hat lý te le fon lar dan a ra ma ya pýl dý ðýn da da tam o la rak ad res bil gi le ri gö rü lü yor. Böy le lik le has ta nýn ad re si ni bul mak ta za man kay bet me miþ o lu yo ruz. Di ðer bir ko nu da ge rek siz a ra ma la rýn ö nü ne ge çil me si. Ba zý va tan daþ la rý mýz 112 yi ge rek siz ye re iþ gal e di yor lar dý. A ra nan ad res tam o la rak yan sý ya ca ðý i çin o nun da ö nü ne ge çil miþ o la cak. Bur sa Sað lýk Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len sis tem þöy le ça lý þý yor: Sa bit te le fon lar dan 112 ko mu ta kon trol mer ke zi a ran dý ðýn da Türk Te le kom a ra cý lý ðý i le ad res bil gi si 112 ek ra ný na dü þü yor. GSM o pe ra tör le rin den a ra ma ya pýl dý ðýn da i se uy du ya ko or di nat lar gi di yor. Bu ko or di nat bil gi le ri, Ar ma kom sis te mi in ter net ya zý lý mý na i le ti le rek 112 nin bil gi sa yar sis te mi ne lo kas yon bil gi si ve ri yor. Tüm GSM o pe ra tör le ri sis te me a dap te e dil miþ ol ma sý na rað men, þu an sa de ce Turk cell den ve ri a lý na bi li yor. Vo da fo ne ve A ve a nýn da alt ya pý ge li þi mi i le ya kýn za man da sis te me u yum lu ha le ge ti ril me si bek le ni yor. A ra ya nýn ad res bil gi le ri bil gi sa yar ek ra nýn da gö rün dü ðü i çin ye ri nin tes pit e dil me si ne uð ra þýl mý yor. Va tan daþ 112 yi a ra dý ðýn da ad res sor gu lat may la va kit kay be dil me den am bu lans la ra çý kýþ em ri ve ri li yor. Sis tem adresi am bu lans lar da ki na vi gas yon ci haz la rý na direk ak ta rý lý yor. Bur sa / ci han O kul lar da a cil e ði ti mi baþ la dý BURSA Sað lýk Mü dür lü ðü 112 Am bu lans Ser vi si Baþ he kim lik per so ne li, il köð re tim ve a na o ku lu öð ren ci le ri ne e ði tim fa a li yet le ri ne baþ lan dý. Ýlk o la rak 23 Ni san Ýl köð re - tim O ku lu ve Zü bey de ha ným A na o ku lu öð ren ci le riy le bir a ra ya ge len e kip ler, ço cuk - la ra a cil hiz met ler ve am bu lan sýn ta ný mý ko nu sun da bil gi ver di. Da ha bi linç li bi rey - le ri nin ye tiþ me si ve ço cuk la rýn 112 hak kýn da doð ru bil gi e din me si a ma cýy la dü zen le - nen e ði tim le rin, Tem muz a yý na ka dar de vam e de ce ði bil di ril di. Bur sa / ci han Kon cuk, "5-10 yýl içinde dersanelerin kapanmasý mümkün görünmüyor" dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN Dershaneler, eðitimdeki yetersizliðin bir sonucu TÜRK E ði tim_sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ü ni ver si te gi riþ sý na vý i le ü ni ver si te ha zýr lýk kurs la rý nýn kal dý rý la ca ðý na i liþ kin a çýk la ma la rý ný ha týr la ta rak, Ma a le sef ö nü müz de ki 5_10 yýl i çin de ders ha ne le rin ka pa týl ma sý müm kün gö rün me mek te dir gö rü þü nü i fa de et ti. Kon cuk, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye de ders ha ne le rin bü yük bir sek tör ha li ne gel di ði ni, ders ha ne sa yý sý nýn 2009_2010 yý lýn da 4 bin 193 e yük sel di ði ni, öð ren ci sa yý la rý nýn i se 1 mil yon 174 bin 860 ol du ðu bil gi si ni ver di. Hiç bir alt ya pý ha zýr lý ðý ya pýl ma dan ders ha ne le rin ka pa týl ma sý nýn ko lay bir iþ ol ma dý ðý ný sa vu nan Kon cuk, þun la rý kay det ti: Ders ha ne le rin o kul la rý des tek le yi ci ol ma sý ge re kir ken o kul la ra al ter na - tif ha le gel me si, ka na yan bir ya ra mýz dýr de di. Kon cuk, ders ha ne le ri suç la mak ye ri ne, ders ha ne le ri mey da na çý ka ran fak tör le ri de rin le me si ne e le al ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Ön ce lik le ders ha ne le rin ih ti yaç tan doð du ðu a þi kâr dýr. Bu gün o kul lar da ders lik ve öð ret men a çý ðý çok faz la dýr. Bu ne den le ders ler sað lýk lý iþ le ne me mek te dir. Ço cuk la rý nýn ü ni ver si te yi ka zan ma sý ya da i yi bir ü ni ver si te ye yer leþ me si i çin o kul la rýn tek ba þý na ye ter li ol ma dý ðý ný dü þü nen a i le ler, ço cuk la rý ný ders ha ne le re gön der mek te dir. Ký sa ca sý e ði tim sis te min de ya þa nan so run la rýn bir tür lü çö zü le me me si ders ha ne le ri kar þý mý za çý kar mýþ týr i fa de le ri ni kul lan dý. Kon cuk, sen di ka o la rak ders ha ne le rin ka pa týl ma sý ný is te dik le ri ni be lirt ti. An ka ra / a a Tat van da kar sür pri zi o kul la ra ta til ge tir di nson 20 yý lýn en çe tin ve u zun ký þý nýn ya þan dý ðý Bit lis te ha ya týn nor ma le dön me si bek le nir ken, ön ce ki gün ak þam ye ni den kar sür pri zi ya þan dý. A ni den bas tý ran kar dolayýsýyla Tat van il çe sin de ilk ve or ta de re ce li o kul lar 1 gün lü ðü ne ta til e dil di. Tat van Mil lî E ði tim Mü dü rü Mah fuz Ba yar, yo ðun kar ya ðý þý ve el ve riþ siz ha va þart la rý dolayýsýyla Tat van da e ði tim ve öð re ti me 1 gün a ra ve ril di ði ni a çýk la dý. Ba yar, öð ren ci le rin o kul la ra gi diþ ge liþ le ri nin zor laþ ma sý dolayýsýyla o kul la rýn bir gün ta til e dil me si ne ka rar ver dik le ri ni be lirt ti. Ö te yan dan dün ak þam sa at le rin den i ti ba ren bas tý ran kar ya ðý þý dolayýsýyla bir çok köy yo lu u la þý ma ka pan dý. U la þý ma ka pa nan köy yol la rý nýn a çýl ma sý i çin Ka ra yol la rý ve Ö zel Ý da re e kip le ri yol aç ma ça lýþ ma sý baþ lat tý. Bit lis / ci han Sað lýk Ba kan lý ðý ndan Er zu rum a mü fet tiþ nerzurum Sað lýk Mü dü rü Ser hat Van çe lik, bir has ta nýn, týp mer ke zin de bu run a me li ya tý son ra sý ölmesiyle il gi li mü fet tiþ ler ce in ce le me baþ la týl dý ðý ný be lirt ti. Ýl Sað lýk Mü dü rü Van çe lik, yap tý ðý a çýk la ma da, ö zel bir týp mer ke zin de bu run a me li ya tý o lan Ýr fan Þe ner in, a me li ya týn ar dýn dan has ta o da sý na çý ka rýl dý ðý ný söy le di. Bu ra da Þe ner e an ti bi yo tik ið ne ya pýl dý ðý ný i fa de e den Van çe lik, Has ta nýn ký sa sü re son ra bu lan tý kus ma þi kâ yet le ri o lu yor. Bir sü re son ra has ta ya ye ni den can lan dýr ma iþ le mi ya pýl ma sý na rað men ha ya tý ný kay be di yor de di. Þe ner in ce na ze si nin Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý ðý ný an la tan Van çe lik, þun la rý kay det ti: Ce na ze nin has ta ne ye kal dý rýl ma sý nýn ar dýn dan bi zim ha be ri miz ol du. Has ta ne po li si o la yý cum hu ri yet sav cý lý ðý na bil dir di. Biz de Þe ner in ce na ze si ni o top si ya pýl ma sý i çin Trab zon a gön der dik. Da ha son ra Sað lýk Ba kan lý ðý mýz dan o la yýn a raþ tý rýl ma sý i çin mü fet tiþ ta lep et tik. Ýn ce le me le r baþ la dý. Ba kan lý k ta ra fýn dan da i da ri so ruþ tur ma baþ la týl dý. Er zu rum / a a Tah li ye ol duk tan 1 haf ta sonra gö zal tý na a lýn dý nkocaelý'nýn Ba þis ke le il çe sin de ki a kar ya kýt is tas yo nun da ki mar ket ten týr nak çý lýk yön te miy le do lan dý rý cý lýk yap tý ðý ö ne sü rü len ba ba ve ký zý gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, D-130 ka ra yo lu ü ze rin de bu lu nan bir a kar ya kýt is tas yo nun da ki mar ket te do lan dý rý cý lýk ya pýl dý ðý ih ba rý ü ze ri ne, Ko ca e li A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri ça lýþ ma baþ lat tý. Ý pek ve Hü se yin K, Koz luk Ma hal le si nde ki ev le rin de gö zal tý na a lýn dý. Þüp he li ler, em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. Ý pek K nýn, ben zer suç lar dan çok sa yý da kay dý bu lun du ðu ve do lan dý rý cý lýk su çu ne de niy le gir di ði ce za e vin den 7 gün ön ce tah li ye ol du ðu öð re nil di. Ko ca e li / a a KUPON: 28

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Sev gi felç o lur mu? Ya þa mak her ke se ve her þe ye i nat di yor ba - zý in san lar. Hem de do ya do ya, do ku na rak ve his se de rek. A ma o ku du ðu muz gi bi ya þa ya mý yo ruz son za man lar da. Sa bah u yan mak tan a ci ziz. Ge ce u - yu ma mak i çin di re ni yo ruz. Er te si gü ne yor gun baþ lý yo ruz. Ne ka dar geç kalk sam o ka dar kâr - dýr di yor kal kýþ sa a ti miz. Gün i çin de i se geç kalk ma mýz dolayýsýyla ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lan gün lük iþ ler. Ye tiþ me yen plan lar ve de va mýn da ge len i þe ya ra ma ma psi ko lo ji si. Ben bir þe ye ya - ra mý yo rum ser ze niþ le ri. Be da va ya boz du ðu muz ruh sal den ge miz ve pa ray la da hi es ki ha li ne ge - ti re me di ði miz sað lýk lý ân la rý mýz. Siz genç si niz yav rum di yor yaþ lý tey ze. Yor - gun luk tan þi kâ yet e der ken. Son ra ken di ya þýy la kar þý laþ tý rý yor be nim ki ni ve se nin ya þýn day - ken di ye de vam e di yor söz le ri. Biz a hir za man genç le ri ya er ken yo ru lu yo ruz ya da er ken vaz - ge çi yo ruz. Ya za ma nýn dan ön ce ge li yo ruz ya da geç ka lý yo ruz. Ve biz her þe ye geç ka lýr ken, sev - me yi de pek be ce re mi yo ruz. Ya çok se vip sev gi mi zi kar þý mýz da ki nin að - zýn dan bur nun dan ge ti ri yo ruz. Ya da gu rur, i - nat, o yap sýn, o söy le sin gi bi en vaî çe þit ba ha - ne ler le u zak du ru yo ruz sev dik le ri miz den. Se vi - lir ken de bü tün ip ler e li miz dey miþ gi bi ta dý ný de ðil, kah rý ný çý ka rý yo ruz. Kar þý mýz da ki ni sev - di ði ne se ve ce ði ne bin piþ man e di yo ruz. Bek len ti o lun ca her ha li miz de, yal ný zým ke - li me siy le baþ la yan cüm le ler do la ný yor her bi ri - mi zin di li ne. Ya ni ken di miz le de ge çi ne mi yo - ruz yaþ la rý mýz i ler le dik çe. Ay na lar ve tak vim ler yaþ lan dý ðý mý zý ha týr lat týk ça, hâ lâ bi zim le o lan - la ra i yi ki var sýn de mek ye ri ne, Ye ni kim se yok mu? di ye göz gez di ri yo ruz et ra fý mý za. Ve fa sýz lýk bi ze a it bir þeh rin a na cad de si nin is mi. Yet miþ yaþ la rýn da bir ih ti yar o. Yir mi ya þýn da i miþ ha ný mý ný ilk gö rüp a þýk ol du ðun da. Kýrk yýl ol du di yor du göz le ri do lu do lu kýrk yýl. Bir yýl ön ce ge çir di ði felç sað ta ra fý ný iþ lev siz bý rak mýþ. A ma yi ne de göz le ri nin i çi gü lü yor. Kýrk yýl lýk ha yat ar ka da þý nýn göz le ri nin i çi ne ba kýp, Bi zim ha tun ben siz ya pa maz. Bu ha tun ha tý rý na ö le mi - yo rum da di yor yü zün de tat lý bir te bes süm le. A ra da pen ce rem den sey rey ler ken â le mi, kol ko la gö rü yo rum bu i ki yol ar ka da þý ný. Ým re ne rek ba - ký yo rum art la rý sý ra. Ve Aþk la rýn bi le kýrk yýl lý ðý ev lâ ar týk. de mek ten a la mý yo rum ken di mi. Bir kaç gün ön ce pen ce re cam la rý ný sil mek i - çin per de mi a ra la dým. Gör dü ðüm man za ra kar - þý sýn da söy le ye cek tek bir ke li me bu la ma dým. Yaþ lý am cam ya þý na bak ma dan, elâ lem ne der de me den ve tut ma yan sað ta ra fý ný u mur sa ma - dan, bir çu bu ðun u cu na bez sar mýþ ve sol e liy le cam la rý si li yor. Ha ný mý na bu dün ya ha nýn da ki kü çük mi sa fir ha ne le rin de, gü cü yet ti ðin ce yar - dým cý o lu yor. Þa þýr dým, duy gu lan dým. Bir çok söz, cüm le ve se re nat geç ti zih nim den. Sa ný rým bir ha ki ka ti çok i yi an la dým: Yaþ la na - bi li riz. Has ta la na bi li riz. Ken di mi zi bir i þe ya ra - maz his se de bi li riz. Ha yat la bað la rý mý zý bir tek öf key le ke se bi li riz. An cak her ne hal de o lur sak o la lým sev mek ten vaz ge çe me yiz. Ve her hal de bu nu sev dik le ri mi ze gös te re bi li riz. Ha ya tý mý zýn ba þý na her þey ge le bi lir. Vü cu - du mu zun hiç bir ye ri tut ma ya bi lir, ya ta ða ba - ðým lý ya þa ya bi li riz. Bir tek sev gi mi ze bir þey ol - maz, o nu her hal de ya þar ve gös te re bi lir mi þiz. Ya ni sev gi felç ol maz mýþ. BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Bu laþ ma, ya yýl ma. - Gö ðüs, ba ðýr. 2. So na dek bu þe kil de ma na sýn da bir ke li me. - Des te sa yý sý. 3. Bi ri ni al da ta bil mek i çin ha zýr lan mýþ dü zen, kul la ný lan kim se ve ya þey. - Yý kýl mýþ ve ya çok ha - rap ol muþ ya pý. 4. Çok an la yýþ lý ve sez gi li kim se. - Pa ra bi ri mi miz. - Çok ol ma yan. 5. Ye re i nen bu lut. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Yad ya ban cý. 6. Çe lik ço mak o yu nun da kul la ný lan deð nek par ça sý. - Gü neþ sis te mi ni o luþ tu ran BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K O L E R A N A B A N A E L A N N T A V A N O D S A M E N N Z A R A R T A Ð A N A D A M A K A H F A F A Z Ý M Ý K A Z A E N A N Ý Y E T A R A T T Y R A N A T A B A R I M S I Ç A N Y K A R U R F A Z E M E R A K O R A A N A H A T R S Ý M Ý T do kuz ge ze gen den bi ri. 7. Ta rak tan ge çir mek. - Ud sa - nat çý sý. 8. Ü ze rin de ye mek de ye ni le bi - len yu var lak, ba kýr ve ya pi rinç ten bü - yük tep si. - A çýk la - ma lar. 9. Do ku ma - sý ka lýn, sýk ve yu - mu þak, bir tür pa - muk lu bez. - Bo ru se si. 10. Er miþ, Al - lah dos tu. - Kur'ân da bir sû re. Her yýl Mart ayýnýn son Pazartesi baþlayan Kütüphaneciler Haftasý kapsamýnda, "kitabýný alan meydana gelsin" sloganýyla baþlatýlan faaliyete 50 il ve ilçeden katýlým oldu.fotoðraf: AA Kitabýný alan meydana geldi KÜTÜPHANECÝLER DERNEÐÝ, HER YIL MART AYININ SON PAZARTESÝ GÜNÜ BAÞLAYAN KÜTÜPHANELER HAFTASI KAPSAMINDA, TÜRKÝYE GENELÝNDE ''KÝTABINI ALAN MEYDANA GELSÝN'' SLOGANIYLA FAALÝYET DÜZENLEDÝ. KÜTÜPHANECÝLER Derneði, her yýl Mart ayýnýn son Pazartesi günü baþlayan Kütüphaneler Haftasý kapsamýnda, Türkiye genelinde Kitabýný alan meydana gelsin sloganýyla faaliyet düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Türk Kütüphaneciler Derneði tarafýndan Abdi Ýpekçi Parký nda organize edilen faaliyete Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öðretim üyeleri ile TUZLA sa hi lin de Tuz la Kay ma kam lý ðý, Tuz la Be le di ye si, Tuz la Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve Ýs tan bul A na do lu E ði tim - ci ler Der ne ði iþ bir li ði i le ku ru lan Ça nak - ka le ça dý rý, 12 gün de top lam 105 bin 274 ki þi ta ra fýn dan zi ya ret e dil di. Zi ya - ret çi le re gö nül lü ler ta ra fýn dan, Ça nak - ka le Sa vaþ la rýn da ki kah ra man lýk la rý an - la tan 8 fark lý hi kâ ye ve dra ma top lam bin 400 de fa, Ký na lý Ha san o yu nu i se Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Dev let iþ le ri ni dü zen le me ve yü rüt me sa na týy la il gi li ö zel gö rüþ ve ya an la yýþ. 2. Her han gi bir þe ye gö re da ha ö te de o lan yer. - Es ki dil de e ser ler. 3. Bir er kek a dý. - Do ðu Ka ra de niz'de bir i li miz. 4. Tar la sý ný rý. - Ma ne vî o la rak. 5. Bir yü ze yin ü ze rin de çiz gi bi çi min de o lan, sar mal gi rin ti ve ya çý kýn tý. - Yer yü zü, dün ya. 6. Us ta, ma ha ret sa hi bi. - U zak lýk be lir tir bir ni da. 7. Bir o la yýn gü nü nü, a yý ný ve yý lý ný bil di ren söz. - Bir þart e ki. 8. Söz din le me yen, us lu dur ma yan, ya sak la nan þey le ri yap mak ta a yak di re yen, ha þa rý (ço cuk). 9. Öv gü, meth et me. - Der viþ so pa sý. 10. Si irt'in bir il çe si. 11. Nu ma ra nýn ký sa sý. - Ha ri ta la ma tran si ti gi bi a çý ölç me ye ya ra yan op tik a let ler de kul la ný lan gör me ci ha zý. 12. As ga rî, mi ni mum. - A na do lu'da ya þa mýþ bir me de ni yet öðrenciler, Okul Kütüphaneciliði Derneði üyeleri, Çocuk ve Gençlik Yayýnlarý Derneði üyeleri, Edebiyatçýlar Derneði üyeleri, BUÐDAY Ekolojik Yaþamý Destekleme Derneði üyeleri, Çizgi Roman Okurlarý Platformu üyeleri, lise öðrencileri, öðretmenler ve vatandaþlar katýldý. Faaliyete katýlan yaklaþýk 150 kiþi, 50 il ve ilçe merkezindeki kitapseverle ayný anda yarým saat kitap okudu. Tuz la da ki Ça nak ka le yi yüz bin ki þi zi ya ret et ti top lam 600 de fa tek rar la na rak su nul du. Ça nak ka le Za fe ri nin 97. yý lý do la yý sýy la Tuz la sa hi lin de ku ru lan Ça nak ka le ça dý - rý zi ya ret çi a ký ný na uð ra dý. Üç bö lüm den o lu þan ça dý rýn bir bö lü mün de Ça nak ka - le Sa vaþ la rýn dan ka lan si lâh, mü him mat ve ha tý ra la rýn ser gi len di ði bir mü ze, Ça - nak ka le pa no ra ma ha ri ta sý ve Ça nak ka le sa vaþ la rý na a it gör sel ler ser gi len di. Di ðer bir bö lüm de, 8 fark lý hi kâ ye ve dra ma zi ya ret çi le re can lan dý rýl dý. Ti yat ro sah ne - sin den o lu þan ü çün cü bö lüm de i se Ký - na lý Ha san i sim li ti yat ro o yu nu ser gi - len di. Ça dý rýn çý ký þýn da i se zi ya ret çi le re, Ça nak ka le Sa vaþ la rýn da Meh met çi ðin yi ye ce ði ne ka týk et ti ði þe ker siz ü züm ho - þa fý ik ram e dil di. Zi ya ret gün le ri bo yun - ca Tuz la Ý mam Ha tip Li se si Meh te ran Ta ký mý da zi ya ret çi le re meh ter kon se ri sun du. Kül tür Sa nat Ser vi si GA ZE TE CÝ ya zar Su - ad Al kan, Ye ni As - ya nýn 1970 li yýl lar - da ki et ki li kül tür sa - nat e ki o lan E lif in hi kâ ye si ni an la ta - cak. Bir e de bi yat nes li nin ye tiþ ti ði E - lif, u zun yýl lar ya yýn ha ya týn da bu lun - muþ tu. ES KA DER in Bâ bý â li Soh - bet le ri çer çe ve sin de ger çek le þe cek o lan top lan tý, Ti maþ Ki - tap kah ve de, 29 Mart Per þem be gü - nü sa at de baþ lý yor. Soh bet top lan tý sý na, E lif te ya zan þa ir ve ya zar - lar ka tý la cak. Kül - tür Sa nat Ser vi si 50 ÝL VE ÝLÇEDE YARIM SAAT KÝTAP OKUNDU TÜRK Kütüphaneciler Derneði adýna konuþan H. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bülent Yýlmaz, Türkiye de ilk kez ayný anda yüzlerce kiþinin, 50 il ve 50 ilçede yarým saat boyunca birlikte kitap okuduðunu belirterek, Özellikle dijital kültürün yoðun olarak yaþandýðý bu dönemde, okumaya olan ilgiyi arttýrmak, farkýndalýk oluþturmak istedik dedi. Yýlmaz, gelecek yýllarda faliyeti tekrarlamayý planladýklarýný bildirerek, Kütüphane toplum için önemlidir, okumak toplum için önemlidir, okumak toplumu güçlendirir. Toplumu okuyarak güzelleþtireceðimizi ve güçlendireceðimizi düþünüyoruz. Herkesi okumaya dâvet ediyoruz diye konuþtu. Ankara / aa Ba bý â li soh bet le rin de E lif in hi kâ ye si an la tý la cak Ýl köð re tim öð ren ci le ri ti yat roy la bu luþ u yor n MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý ndan o nay lý En Bü - yük De ðer i sim li ço cuk o yu nu, ö zel lik le sa nat - sal ak ti vi te le ri iz le ye bil me imkâný ol ma yan il - köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik il çe ve o kul lar da ser gi le ni yor. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan 2006 yý lýn da baþ la tý lan, il köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik üc ret siz ti yat ro gös te ri le ri, ye din ci yý lýn - da da de vam e di yor. Sa nat sal ak ti vi te le ri iz le ye - bil me imkâný ol ma yan il köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik dü þü nü len bu pro je de; öð ren ci le rin sa - nat la o lan i liþ ki le ri ni kuv vet len dir mek a maç la - ný yor. Pro je kap sa mýn da Ýs ma il Ye þil bað ýn, dü - rüst lü ðün en bü yük er dem ol du ðu ko nu sun da ka le me al dý ðý ve mi za hî bir dil le an lat tý ðý, Mil lî E ði tim den o nay lý En Bü yük De ðer i sim li ço - cuk o yu nu, ö zel lik le sa nat sal ak ti vi te le ri iz le ye - bil me imkâný ol ma yan il köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik il çe ve o kul lar da ser gi le ni yor. Gös te ri mi de vam e den En Bü yük De ðer i sim li o yun la, il - köð re tim öð ren ci le ri nin hem eð len me si, hem sa nat la iç i çe ol ma la rý, hem de dü rüst lü ðün en bü yük er dem ol du ðu ko nu sun da bi linç len di ril - me le ri he def le ni yor. Kül tür Sa nat Ser vi si "Çi çek ler den yan sý yan Ýs tan bul ser gi si n ÞULE Ak mir za nýn, ku ru tul muþ çi çek ler den yap tý ðý tab lo lar dan o lu þan Çi çek ler den Yan sý yan Ýs tan bul baþ lýk lý ser gi si Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda a çýl dý. A çý lý þa ka tý lan Ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, bu ra da yap - tý ðý ko nuþ ma da, do ða nýn en bü yük ni me ti o lan çi - çek le rin sol duk tan, ya ni ö mür le ri ni bi tir dik ten son ra da hi gü zel me saj lar ve re bi le cek le ri ni di le ge tir di. Yol da ki ku ru muþ bir yap rak ya da va zo da - ki sol muþ çi çe ðin de ðer siz sa ný lýp a týl ma ma sý ge - rek ti ði ni söy le yen Top baþ, Biz bu ra da her þey den ön ce ya ra dý lý þýn gü zel li ði ni gör mek te yiz. Ay ný za - man da fark lý lýk la rýn gü zel li ði ni gör mek te yiz. Bu ser gi de, var lý ðýn kay na ðý o lan çi çek le rin tab lo lar da ya þa ya bi le ce ði ni gör dük. Bu tip ça lýþ ma la rýn sa na ta yö nel mek a dý na ya rar lý ol du ðu nu dü þü nü yo rum di ye Ser gi, 31 Mart Cu mar te si gü nü ne ka dar zi ya re te a çýk ka la cak. Ýs tan bul / a a Kur'ân ve ezaný en güzel okumak için ya rýþtýlar n DÝN E ði ti mi Ge nel Mü dür lü ðün ce dü - zen le nen il ler a ra sý Bur sa A na do lu Ý - mam Li se le ri a ra sý ha fýz lýk, Ku r'ân-ý Ke - rim i yü zün den o ku ma ve e zan o ku ma ya rýþ ma sý Gem lik Ýl çe Mil lî E ði tim Mü - dür lü ðü nün ev sa hip li ði i le üç ay rý ka te - go ri de ya pýl dý. Kur ân-ý Ke ri mi ez be re o - ku ma ya rýþ ma sýn da Gem lik A na do lu Ý - mam Ha tip Li se sin den Ab dul lah Do ðan bi rin ci o lur ken, Kur ân-ý Ke rim i yü zün - den o ku ma da; Bur sa Mer kez Yýl dý rým A - na do lu Ý mam Ha tip Li se sin den Hü se yin Ya vuz ol du. E zan o ku ma ya rýþ ma sýn da i - se bi rin ci lik Bur sa Mer kez Yýl dý rým A na - do lu Ý mam Ha tip Li se sin den Os man Bos tan cý ol du. Ye ni As ya / Gem lik

5 Y Ferdî tekâmül ve hikmet MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Fer dî ye te nek ge liþ tir me tek ni ði nin Ýs lâm li te ra tü rün de ki kar þý lýk la rýn dan bi ri si; ken di ni ta ný ma, bil me an la mýn da o lan mâ ri fe tü n-nefs tir. Nef si ni bi len Rab bi ni bi lir 1 ha dî sin de be lir til di ði gi bi; fer din ken di si ni ta ný ma sý ve ha ya tý nýn bü tün saf ha la rý ný, yön le ri ni i mân la yo ðu rup ol gun laþ ma sý ve den ge yi sað la ma sý dýr. Ýs lâm ta ri hi bo yun ca med re se/ü ni ver si te, ö zel lik le tek ke ve zâ vi ye de e ði timöð re tim, ter bi ye me to dun da ne fis ter bi ye si uy gu la ma lý o la rak de vam e de ge li yor du. Yol da ki i þa ret ler Ha yat bir se rü ven den i ba ret Ýn san lar i se bu se rü ve nin en ö nem li var lýk la rý dýr. Yo lu muz bel li dir. Yol cu yuz Bu nu bir kah ra dö nüþ tür me den de vam et tir me li yiz. Böy le si hak mý ve mas la ha ta uy gun mu? Bu in sa nýn en ö nem li en di þe si dir. Hep doð ru yu, hep i yi yi a ra rýz yýl lar bo yu. Eþ ya la rý mý zý si gor ta la tý rýz. Ya e be dî â le min si gor ta sý? Bu nu bir çok in san es ge çer. Ha yat böy le si ne a kýp gi der ken, yol da ki i þa ret le ri miz var dýr. A kýl bu nun a nah ta rý dýr. Sa d-ý Taf ta zâ nî, i man i çin Ce nâb-ý Hakk ýn, is te di ði ku lu nun kal bi ne, cüz-ü ih ti ya rý nýn sar fýn dan son ra il ka et ti ði bir nur dur der. Ne an la ma ge lir? Bu þu an la ma ge lir: Ýn san ta lep et me li, son ra Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan i man kal bi ne ak ta rý lýr. Bu bir te men nî ve ve ni yaz dýr. Du â ve ta zar ru dur. Ýn san bun da ýs rar lý ol ma lý dýr. Al lah ýn ha zi ne si de ge niþ tir. Ýþ te Be di üz za man bu mak sa dýn tam or ta sýn da dýr. Ri sâ le-i Nur da ki es rar lý ha ki kat ler bu nu i þa ret e der. Ýlk o ku du ðum Mey ve Ri sâ le si i di. O ge ce yi hiç u nu ta mam. Ar ka da þý mýn ver di ði bu ki tap tam bir lez zet ve a henk tim sâ li i di. Kim se bu nu ha fi fe al ma ma lý. Her þey ta le be bað lý. Bir se ne bu ri sâ le le ri ve bu ders le ri an la ya rak ve ka bul e de rek o ku yan, bu za ma nýn mü him, ha ki kat li bir â li mi o la bi lir de miþ ti Üs tad Da ha ne ler söy le miþ ti? Ne ler söy le me di ki? Sa de ce bu ül ke in sa ný nýn de ðil, bütün in san lý ðýn ma ne vî ya ra la rý na tam bir der man ol ma ya de vam e di yor. A dý na ku ru lan ens ti tü ler, va kýf lar ve ders ha ne ler Nur la rý ta ný dý ðý na ve bü tün him me ti ni o na has ret ti ði ne piþ man lýk du yan hiç bir kim se ye rast la ma dým. Ý man mer kez li bir hiz met tir bu. Ý çin de ha ya týn bü tün yol i þa ret le ri var dýr. Öð re tim gö rev li si, es naf, iþ çi, ev ha ný mý, genç ler ve ço cuk la ra yö ne lik ni ce ö nem li ha ki kat ler var dýr. Her in sa nýn ih ti ya cý na ce vap ve rir. Dost-düþ man hiç fark et mez. Ha ya tý bir des tan dýr. Kýs kan ma ya ve çe kin me ye hiç ge rek yok. Kap ris le re lü zum yok. Az bir e mek i le ha ya tý nýz de ði þir. O nu sa de ce bir haf ta an mak yet mez. Bu sa de ce bir fert i þi de ðil dir. Ma na sýz bir i de o lo ji hiç de ðil dir. As rýn mü ced di di dir. Bu na hiç þüp he yok tur. Ve lâ yet ten bek le nen ne var sa hep si on da var dýr. Ýþ te yüz yý lý aþ kýn dam ga sý ný vu ran ses bu dur. Baþ ka bir þey de ðil. Mev tim ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek de miþ ti. Ger çek ten öy le ol du. O nun i da mý na hük me den le re bi le hak ký ný he lâl et miþ ti. Mes le ði þef kat i di, mu hab bet i di, fakr i di, ü mit i di, þevk i di. Hep ü mit ve he ye can var dý ha ya týn da. O na sa ta þan la ra al dýr ma dý. Ne ze hir len me ler, ne ta ras sut lar o nu yo lun dan a yý ra ma dý. O nun dün ya sýn da gü nü nü gün et me gi bi pes pa ye e mel ler yok tu. Hep i le ri ye ba ký yor du. Ýs tik bal de ki in san lar i le ko nu þu yo rum de miþ ti. Ve bu mil let o nun a ziz ha tý ra sý na sa hip çýk tý. Þim di bi ze dü þen o nu i yi an la mak týr. O nu i yi ya þa mak týr. O hiç bir þe yi fa ra zî þey ler i le söy le me miþ tir. Ba na yaz dý rýl dý, ih tar e dil di de nil di ði hal de, bir ta kým te vil le re sap mak ne yin ne si dir? Biz bu dâ vâ ya sýmsý ký ya pýþ tý ðý mýz ve it ti ha dý mu ha fa za et ti ði miz za man hep ba þý mýz dik ol du. Ne za man ta li yol la ra sa pýl dý, iþ te o za man çat lak lar baþ gös ter di. Yol da ki i þa ret ler hep o nu hak lý çý kar dý. Ve hak lý çý ka ra cak in þal lah. Yan lýþ lýk, tat bik-i na za ri yat ve muk te za-i hâ li dü þün me mek ten çý kar de me miþ mi i di? Ve öy le ol du. Bi zim tek nok ta mýz is ti ka met tir. Bu þe kil de gi der ken yol da ki i þa ret ler hep reh be ri miz o la cak. Tâ li yol la ra gir me ye ce ðiz. Cad de-i Küb râ dan ay rýl ma ya ca ðýz in þal lah. Ço cuk, â i le de kü çük yaþ lar dan i ti ba ren i mân ve Kur ân e ði ti min den ve ter bi ye sin den ge çer. Ý mâ nýn te mel þart la rý ný öð re nir. Ger çek þah si ye ti ni din, i mân der si ve e ði ti miy le ka za nýr. Hz. Mu ham med (asm), bir ço cuk ko nuþ ma ya baþ lar baþ la maz, Hamd O Al lah a ol sun ki, O ne bir ço cuk e din miþ tir, ne de mül kün de bir or ta ða sa hip tir 2 â ye ti ni ye di se fer o ku ta rak ez ber le tir di. 3 Yü ce Rab bi mi zin ke sin em ri, Ço luk-ço cu ðu na na ma zý em ret 4 þek lin de dir. Ye di ya þýn dan i ti ba ren na maz kýl ma ya teþ vik e di lir. Ý mân, ço cuk la ra, genç le re, â i le ferd le ri ne, sa ir in san la ra ta ri fi im kân sýz lez zet ler ve rir; sað lýk lý ki þi lik ka zan dý rýr. Bu, ay ný za man da on la ra kü çük yaþ la rýn da bir he def ver mek, þah si yet ka zan dýr mak týr. Kur ân ýn a nah tar ke li me le rin den o lan hik met ke li me si nin de ma ri fe tün-nefs i le il gi si var dýr: Hik met in, hem bi rey, hem top lum, hem dev let, hem de ge nel o la rak üm met ve in san lý ða yö ne lik cep he le ri var dýr. Ay ný þe kil de, (e ko no mik a çý dan ba kýl dý ðýn da) hem ü re tim, hem da ðý tým, hem de tü ke ti me yö ne lik a çý lým la rý var dýr. Hik met kav ra mý bün ye sin de a dâ le ti, ri yâ ze ti, kud siy ye ti, in fa ký ve mâ ri fe ti de ta þý yor. Hik met i, ni yet, plân ve ka rar da bütün bi lim sel ve ri le ri kul la na rak op ti ma li te yi a ra ma ve bul ma sü re ci o la rak ta ným la ya bi li riz. Ve ya ay ný ka pý ya çý ka cak þe kil de, hik me ti, ü re tim, tü ke tim, da ðý tým, iþ or ga ni zas yo nu, fer dî ve si ya sal i liþ ki ler, il mî ka rar ve fa a li yet ler de her tür lü he vâ, he ves, te ma yül ve ki tâ bî ol ma yan ge le nek ten u zak du ra rak, ob jek tif, tu tar lý, ak lî, bi lim sel ve ras yo nel ha re ket et me sü re ci o la rak de ðer len di re bi li riz. 5 Al lah ýn en gü zel i sim le rin den o lan Ha kîm, her þe yi bir çok mak sat la, hik met le ya ra tan, de mek tir. Son Pey gam be re i nen son ki tap da, Kur ân-ý Ha - kîm di ye tav sif e di lir ve bâ zý â yet le rin so nu Ha kîm di ye bi ter. Ki tab-ý Ha kîm de, ilm mâ nâ sýn da ki hik met 20; hâ kim 97 yer de tek rar la nýr. 6 Bir â yet te, Ýn san la rý Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel ö ðüt ler le ça ðýr ve on lar la o lan mü câ de le ni en gü zel þe kil de yap 7 di ye em re dil me si hik met e yük le nen de rin mâ nâ la rý vur gu lar. Ý mân, i bâ det, e mir, ya sak, nef si ter bi ye, hik met le ha re ket; ön ce lik le ferd le ri mu ha tap a lýr, bi re yi ö ne çý ka rýr. Dip not lar: 1- Ac lû nî, Keþ fu l-ha fâ, I I, Kur ân, Ýs ra Sû re si: Kü tüb-i Sit te, c. 7, s Kur ân, Tâ hâ, Prof. Dr. Bün ya min Du ran, Ýs lâm Ta ri hi nin Kon jonk tü rel De ði þi - mi, Ne sil, Ýs tan bul, 1997, s Prof. Dr. Ýb ra him Ca nan, O ku ma Yaz ma Se fer ber li ði, Ci han Yay., Ýst., s Kur ân, Nahl, 125. En üs tün ci had a maz har bir â lim Bir ha dis-i þe rif te En üs tün ci had, za lim hü küm da ra kar þý hak ký söy le mek tir bu yu ru lu yor. Bu ha dis-i þe ri fi re fe rans a la rak Be di üz za man Haz ret le ri nin hak ka ni ye ti ni had di mi zin fev kin de o la rak tah lil et me ye ça lý þa ca ðýz. Zü be yir Gün dü zalp 1950 se ne sin de An ka ra Ü ni ver si te si nin fa kül te mes ci din de ver miþ ol du ðu kon fe rans ta; ha ki kî â lim le rin, za lim hü küm dar la ra kar þý hak ve ha ki ka ti per va sýz ca söy le yen â lim le rin müt ta kî o la cak la rý ný ve e ser le ri ne o þart la i ti mat e di le ce ði ni be yan et miþ tir. Ýn san la rý en in ce nok ta la rý da hi in ce le me ye sevk e de cek o lan bu nok ta, â lim le rin en çe tin im ti han a la ný dýr. As rý mýz da dört bü yük deh þet li ku man dan la ra kar þý; her ke sin sus tu ðu ve sus tu rul du ðu bir hen gâm da ö lü mü is tih kar e de rek Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri hak ký hay kýr mýþ ve teb li ði ni çe kin me ye rek per va sýz ca yap mýþ týr. Me se lâ 1909 se ne sin de Ýs tan bul da 31 Mart Vak a sýn da ya týþ tý rý cý rol oy na ma sý na rað men Di van-ý Harb-i Ör fi de i dam la yar gý lan mýþ týr. Mah ke me re i si Hur þit Pa þa nýn Sen de þe ri at is te miþ sin su a li ne Þe ri at ýn bir ha ki ka ti ne bin ru hum ol sa fe da et me ye ha zý rým. Zi ra þe ri at a da let-i mahz ve fa zi let tir. Fa kat ih ti lâl ci le rin is te yi þi gi bi de ðil di ye rek yap tý ðý muh te þem mü da fa a i le ken di si i le bir lik te bir çok maz nu nun be ra e ti ne ve si le ol muþ tur de va tan mü da fa a sý i çin, gö nül lü a lay ku man da ný o la rak Do ðu cep he sin de pek çok ya rar lý lýk lar gös ter miþ tir. Ne ça re ki; bin ler ce ta le be si ni þe hit ve re rek Rus la ra e sir düþ müþ tür. Kos tur ma da i ki bu çuk se ne e sa ret ha ya tý ya þa mýþ týr. Bu e sa ret yýl la rý i çin de fev ka lâ de bir ha di se ce re yan et miþ, e sir kam pý ný tef tiþ i çin zi ya re te ge len, ay ný za man da Çar ýn da yý sý o lan ku man dan Ni ko la Ni ko la viç e sir le rin ö nün den ge çer ken her ke sin a ya ða kalk tý ðý an da Be di üz za man Haz ret le ri nin kalk ma dý ðý ný gö rür. Ku man dan her hal de ta ný ma dý lar di ye rek tek rar Be di üz za man Haz ret le ri nin ö nün den ge çer ve ter cü man va sý ta sýy la Her hal de ta ný ma dý lar di ye sor du rur. Be di üz za man Haz ret le ri; Ha yýr ta ný dým, Ni ko la Ni ko la viç tir der. O hal de a ya ða kalk ma mak la ba na ve ça ra ha ka ret et ti niz der. Be di üz za man FATÝH EKÝNCÝ Haz ret le ri; Ha ka ret et me dim, ben bir Müs lü man â li mi yim. Ý man lý bir kim se Ce nâb-ý Hakk ý ta ný ma yan bir a dam dan üs tün dür. Bi na e na leyh ben sa na ký yam et mem der. Bu nun ü ze ri ne di van-ý harp ku ru lur ve Be di üz za man Haz ret le ri hak kýn da i da ma hük me di lir. Hü küm in faz e dil me den ev vel i ki re kât na maz kýl mak i çin mü sa a de is ter. Na ma zý ný ký lar ken ku man dan ge lip ter cü man va sý ta sýy la ö zür di le yip, Bu ha re ke ti ni zin mu kad de sa tý ný za o lan bað lý lýk tan i le ri gel di ði ne ka na at ge - tir dim. Hük mü nüz ip tal e dil miþ tir. Ri ca e de rim be ni af fe di niz der. Ýz zet-i Ýs lâ miy ye yi gös ter me si ba ký mýn dan fev ka lâ de o lan bu ha di se yi Be di üz za man Haz ret le ri kim se ye hi kâ ye et me miþ. Tâ 1950 li yýl lar da Ab dur rah man Zap su ta ra fýn dan ga ze te de ha ber ya pýl mýþ, bu nun ü ze ri ne Be di üz za man Haz ret leri tas dik et miþ tir. E sa ret dö nü þü Ýs tan bul a gel di ðin de Da rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye ye a za ta yin e dil miþ. Bu dö nem de Ýn gi liz le rin Ýs tan bul u iþ ga li hen gâ mýn da ca ný ný hi çe sa ya rak Hu tu vat-ý Sit te i sim li e se riy le bir or du ka dar hiz met et miþ tir. Bu hiz me ti Ýn gi liz ler ta ra fýn dan a ran ma sý na se bep ol muþ. Bu sý ra da ken di si ni zi ya re te ge len Sey yid Sa a det tin Pa þa Be di üz za man Haz ret le ri ne Kat i bir va sý ta i le ha ber al dým; kö kü ec ne bi de ve ken di si bu ra da bu lu nan bir zýn dý ka ko mi te si, se nin bir e se ri ni o ku muþ. De miþ ler ki: Bu e ser sa hi bi dün ya da kal sa, biz mes le ði mi zi (ya ni zýn dý ka yý, din siz li ði) bu mil le te ka bul et ti re me ye ce ðiz. Bu nun vü cu du nu or ta dan kal dýr ma lý yýz di ye se nin i da mý na hük met miþ ler. Ken di ni mu ha fa za et. de miþ. Be di üz za man Haz ret le ri de, E cel bir dir, te gay yür et mez. Te vek kel tü a lel lah de yip hiz me ti ne de vam et miþ tir. Bu per va sýz hiz met le ri, An ka ra re is le ri nin dik ka ti ni çek ti ði i çin ken di si tek rar tek rar An ka ra ya dâ vet e dil miþ tir. Bu dâ vet le re ön ce; Ben teh li ke li yer de mü ca he de et mek is ti yo rum, si per ar ka sýn da ol mak ho þu ma git mi yor. di ye ce vap gön der me si ne rað men dâ vet le rin tek rar lan ma sý ü ze ri ne 1922 yý lýn da An - ka ra ya gel miþ ler dir. Ken di si bu ra da res mî ho þa me di i le kar þý lan mýþ. Mec lis te bir de ko nuþ ma yap mýþ lar dýr. Ve kil le rin ço ðu nun na maz sýz ol du ðu nu mü þa he de e din ce on mad de lik bir be yan na me ha zýr la ya rak ve kil le re da ðýt mýþ týr. Ý çin de Mus ta fa Ke mal in de bu lun du ðu bir ký sým ve kil le re Ma re þal Fev zi Çak mak ta ra fýn dan bu be yan na me o kun muþ. Na maz ký lan ve kil le re 60 ki þi da ha i lâ ve ol muþ tur. Bu fa a li yet Mus ta fa Ke mal i ol duk ça ra hat sýz et miþ. Be di üz za man Haz ret le ri ne Biz si zi bu ra ya ça ðýr dýk ki; yük sek fi kir le ri niz den is ti fa de e de lim, siz gel di niz en ev vel na ma za da ir þey ler yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz der. Be di üz za man Haz ret le ri bu nun ü ze ri ne Pa þa, pa þa! Kâ i nat ta en yük sek ha ki kat i man dýr. Ý man dan son ra na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir. Ha i nin hük mü mer dut tur di ye rek i ti raz e der. Mus ta fa Ke mal bu nun ü ze ri ne tar zi ye ve rir ve da ha i le ri git mez. Hü lâ sa et me ye ça lýþ tý ðý mýz Haz ret-i Üs tad ýn bu dört deh þet li ku man dan la ra kar þý hal le ri o nun teb lið-i Ýs lâ mi yet te ne de re ce hiç kim se den havf et me di ði ni ve Ha ki kî â lim ler, za lim hü küm dar la ra kar þý hak ve ha ki ka tý per va sýz ca söy le yen â lim ler dir ha di siy le tam â mil ol du ðu nu gös te rir. Bu ha ri ka ha li Haz ret-i Üs tad ký sa ca þöy le hü lâ sa e di yor: Ý na yet-i Ý lâ hi ye nin Ri sâ le-i Nur a ver di ði bir ke râ met tir ki; na sýl ki bu as rýn en deh þet li üç bü yük ku man dan la rý ný kor ku tup, ha ri ka bir tarz da, hem Mart ha di se sin de ha re kât or du su nun baþ ku man da ný, hem Ýs tan bul un es ki harb-i u mu mi de ki is ti lâ sýn da ki ha re ket-i mil li ye sý ra sýn da Ýs tan bul u is ti lâ e den deh þet li ec ne bi ku man da ný kor ku tup, bi ze ta ar ruz e de me me si ve hem An ka ra da, di van-ý ri ya se tin de en deh þet li re i sin hid de ti ni tar zi ye ye çe vir me si gi bi, üç ad li ye nin de do ku nak lý, þid det li mü da fa a ta kar þý bin ler ba ha ne tu ta bil dik le ri hal de, hak pe res ta ne ve mu sa la ha kâ râ ne it ti fak la be ra et ka ra rý ný ver me le ri, el bet te Kur ân ýn bir mu ci ze-i ma ne vi si o lan Ri sâ le-i Nur un bir ke râ me ti dir... (E mir dað Lâ hi ka sý) Ýþ te böy le mi sil siz bir Ýs lâm kah ra ma ný dýr ki, pe þin den git me ye se za dýr. Ey üs tad-ý ne ci bim sa na can, baþ fe da dýr. Ý man lý gö nül ler se ni ta kip e de cek tir. Yýl lar ca a sýr lar ca pe þin den gi de cek tir.. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ce hen ne min en gel le ri: Ke fâ ret ler ve mu sî bet ler Ab dul lah Bey: Bir þe yin gü nah la ra ke - fa ret ol ma sý ne de mek tir? Ya ni ma lûm - dur ki, gü na hýn ce za sý Ce hen nem de çe - ki le cek tir. O gü na ha ke fa ret o la cak bir ha se na vs. ol ma sý, o nun ce za sý ný ha fif - le tir mi? Or ta dan mý kal dý rýr? Dün ya da bir yan dan ken di mi zi mah þer de ki bü yük mah ke me ye ha zýr lar ken, di ðer yan dan eþ siz bir yar gý la ma sü re ci nin i çin de ya þa dý ðý mý zý ço ðu za man bi re bir his se de riz. Bu gün bir dos tu mu za gü le riz, ya rýn gül dü ðü müz ba þý mý za ge lir. Bu gün yap tý ðý mýz bir ha ta nýn be de li ni ya rýn ha ta cin sin den bir ce za i le ö de riz. Bu gün iþ le di ði miz bir gü nah, ya rýn bur nu muz dan ge lir. Bü tün bun lar gü nah la rý mý za, gü nah cin sin den bi rer ke fa ret tir, ya ni be del dir. Müs lü man ec da dý mýz bu le dün ni ma na la rý söz le ri ne nak þet miþ ler: Gül me kom þu na, ge lir ba þý na. E den bu lur!, Et me-bul ma dün ya sý!, Ki þi nin çek ti ði di li be lâ sý dýr., Ki þi nin ken di ne et ti ði ni kim se et mez., Ne e ker sen, o nu bi çer sin., Ne doð rar san a þý na, o çý kar ka þý ðý na., Tar la da i zi ol ma ya nýn, har man da yü zü ol maz. Að la tan gül mez. gi bi ni ce a ta söz le riy le ec da dý mýz Al lah ýn a da le ti nin ya þa dý ðý mýz dün ya ü ze rin de ki hâ ki mi ye ti ni ve ga li bi ye ti ni iþ le miþ ler dir. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, Müs lü man la rýn baþ la rý na ne den se ma vî to kat lar gel di ði ne dâ ir bir so ru ya ver di ði ce vap ta, bir hu kuk ku ra lý ný ha týr la týr: Bü yük ha ta lar ve ci na yet ler ge ri bý ra ký lýr ve he sa bý bü yük mer kez ler de gö rü lür. Kü çük ci nâ yet ler i se i ve di lik le ö ne a lý nýr ve kü çük mer kez ler de bir an ön ce gö rü lür. Kü für eh li nin ci nâ yet le ri bü yük ol du ðun dan mah þer de ki bü yük mah ke me ye bý ra kýl mak ta; î mân e den le rin i se kü çük ci nâ yet ve gü nah la rý ge nel de bu dün ya da mah ke me e dil mek te dir. 1 Ni te kim Kur ân, Sa na ne kö tü lük ge lir se nef sin den dir. 2 ; Gün dü zün i ki ya nýn da ve ge ce nin gün dü ze ya kýn za man la rýn da na maz kýl. Doð ru su i yi lik ler kö tü lük le ri gi de rir. 3 ; An cak tev be e den, î man e den ve sa lih a mel iþ le yen le rin; iþ te Al lah on la rýn kö tü lük le ri ni i yi lik le re çe vi rir. Al lah ba ðýþ lar ve mer ha met e der. 4 gi bi bir çok â ye tiy le in sa nýn ba þý na ge len mu sî bet le rin in sa nýn ken di ha tâ sý so nu cu gel di ði ni, mu sî bet le re sab re den le rin ve tev be e den le rin kö tü lük le ri nin ba ðýþ la na rak i yi lik le re çev ri le ce ði ni müj de ler. Þim di ko nuy la il gi li Al lah Re sû lü nü (asm) din le ye lim: * Al lah kul i çin ön ce den mâ ne vî bir ma kam tak dir et miþ tir. Kul e ðer a me liy le o ma ka ma u la þa mý yor sa, Al lah o na be de ni, ço luk ço cu ðu ve ma lýy la il gi li bir mu sî bet ve rir. Son ra da da ha ön ce tak dir et ti ði ma ka ma u laþ ma sý i çin o nu bu na kar þý sa býr lý ký lar. 5 * Sý kýn tý nýn en þid det li si ne ma ruz ka lan lar pey gam ber ler dir. Son ra de re ce le ri ne gö re di ðer in san lar ge lir. Ki þi dî ni ne bað lý lý ðý na gö re mu sî be te ma ruz ka lýr. Dî ni ne bað lý lý ðý kuv vet li i se, mu sî be ti de þid det li o lur. Dî ni ne bað lý lý ðý za yýf sa mu sî be ti de az o lur. Mu sî bet, gü nah sýz o la rak yer yü zün de do la þa cak bir hâ le ge lin ce ye ka dar mü min ku lun ya ka sý ný bý rak maz. 6 * Mü min sý kýn tý ya ta bi tu tu lur. Çün kü bir di ken ba tý þý ve ya on dan da ha kü çük bir mu sî bet le ve ya bir að rýy la sý kýn tý ya dü þer se Al lah bu nun la mut la ka o nu bir de re ce yük sel tir. Ve a ða cýn yap ra ðý ný dök tü ðü gi bi o nun gü na hý ný dü þü rür. 7 * Mu sî bet ler, yüz le rin ka rar dý ðý Ký yâ met Gü nün de sa hi bi nin yü zü nü ak e der. 8 * Al lah bir ku lu na ha yýr di ler se ce za sý ný dün ya da ve rir. Al lah bir ku lu na þer di ler se gü na hý na kar þý lýk o na ce za ver mez. Tâ ki, ký ya met gü nü o nu yük le ne rek gel sin. 9 An la þý lý yor ki: Gü nah la ra ke fa ret o la rak ve ri len mu sî bet ler, e ðer sa býr la kar þý la nýr sa gü nah la rý ör ter ler, af fet ti rir ler, dü þü rür ler, i yi lik le re ve se va ba çe vi rir ler. Ya ni ki þi yi gü nah kir le rin den a rýn dý rýr lar. Ýþ te Be di üz za man ýn, Mu sî bet ci na ye tin ne ti ce si, mü kâ fa týn mu kad de me si dir. sö zü nün an la mý bu dur. Gü nah kir le rin den a rý nan ki þi i se Al lah ýn iz niy le gü nah sýz o la rak di ri lir, mah þe re gü nah sýz o la rak gi der, Al lah ýn hu zu ru na gü nah sýz o la rak çý kar ve ne ti ce de Ce hen ne me de ðil, Cen ne te gi der. De mek, Ce hen nem her gü nah kâr i çin zo run lu bir uð rak ye ri de ðil dir. Ce nâb-ý Al lah, gü nah la rý na piþ man lýk du yan ve tev be e den ni ce sa býr lý kul la rý ný af fet mek, ba ðýþ la mak, mu sî bet ler le ter bi ye et mek, a rýn dýr mak ve ol gun laþ týr mak sû re tiy le, rah me tiy le mu â me le bu yur muþ ve Ce hen nem a za býn dan kur tar mýþ týr. Dip not lar: 1- Söz ler, s Ni sâ Sû re si, 4/ Hûd Sû re si, 11/ Fur kan Sû re si, 25/ Câ mi - ü s-sa ðîr, 1/ Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ Câ - mi ü s-sa ðîr, 1/1208; Ri yâ zu s-sâ li hîn, Câ - mi ü s-sa ðîr, 3/ Ri yâ zu s-sâ li hîn, 43.

6 Y 6 YURT HABER Su sa vaþ la rý Dün ya Su Gü nü'n de ABD nin is tih ba ra t teþkilatý nýn giz li su ra po ru or ta ya çýk tý. Dün ya su sa vaþ la rý baþ la ya bi lir Su sa - vaþ la rý baþ lý yor 3. Dün ya sa va þý çý ka bi lir gi bi i fa de ler kul la nýl dý ba sýn da. Ra po ra gö re ku rak - lýk, sel ve te miz su yok lu ðu nun ö nü müz de ki son on yýl da ö nem li kü re sel is tik rar sýz lýk la ra ve ça týþ ma la ra sebep o la bi le ce ði ko nu sun da u - ya rý da bu lunul muþ. An la þý lan, Çor ç i l'in Bir dam la pet rol bir dam la kan i fa de si bu gün 'Bir dam la su bir dam la kan'a dö nüþ müþ tür. BM ta ra fýn dan ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re Dün ya nü fu su nun yüz de 40 ý ný ba rýn dý ran yak la þýk 80 ka dar ül ke de cid dî su sý kýn tý sý" çekiliyor. 1 Su ni me ti nin ö ne min den do la yý Ce nâb-ý Al lah da Biz her þe yi su dan ya rat týk di ye bu yur muþ - tur. 2 Su yun ha yat i çin ö ne min den do la yý dýr ki, ta rih bo yun ca bü tün me de ni yet ler yer le þim böl ge le ri ni su la rýn et ra fýn da kur muþ tur. Böy le - si ne ha ya tî ö ne me ha iz o lan bu ni me tin ko run - ma sý ve is raf e dil me me si ge re kir. Su yun in san lýk i çin ö ne mi ne bi na en Kur â n- ý Ke rim'de 63 de fa zik re di lir. 3 Bü tün prob lem - le rin kay na ðý in san lý ðýn se ma vî din le ri din le - me yip dün ya ya hük met me ye kalk ma sý ve tü - ke ti mi teþ vik e de rek i lâ hî sis te mi boz ma sýn - dan kay nak lan mak ta dýr. Bu gün kü is ra fýn ne ti - ce si yer al tý ve yer üs tü su la rýn kir len me si, at - mos fe rin kir le til me siy le ik lim le rin de ðiþ me si in san la rýn el le riy le iþ le dik le ri nin bir ne ti ce si de ðil mi dir? Ý lâ hî bir ni met o lan su yun bir sa - vaþ a ra cý ye ri ne ba rýþ a ra cý na dö nüþ me si Ne - be vî dü þün ce nin in san lý ða ha kim ol ma sýy la müm kün dür. O da su yun kir le til me me si ve ik ti sat la kul la nýl ma sý dýr. Ni te kim Pey gam - berimiz (asm) su ya çok ö nem ver miþ ab dest a - lýr ken da hi su yun faz la kul la nýl ma sý ný mek ruh sa ya rak ya sak la mýþ týr. Bu ko nu i le il gi li nak le - di len bir ha dis þöy le dir. Sa d ab dest a lýr ken Hz. Pey gam ber çý ka gel di. O nun çok su kul la - na rak ab dest al dý ðý ný gö rün ce: Bu is raf da ne?" di ye mü da ha le et ti. Sa d ýn, Ab dest te is - raf o lur mu? di ye sor ma sý ü ze ri ne Re su lul lah (asm) þu a çýk la ma yý yap tý: "E vet, ak mak ta o lan bir ne hir ke na rýn da ol sa nýz da 4 Þim di de ye di - ði miz gý da lar i çin ne ka dar su ya ih ti ya cý mýz ol - du ðu nu Dün ya Su Gü nü do la yý sýy la ak ta ran Ve te ri ner He kim Na lan Er taþ ýn söz le ri ni ak - taralým: Bir di lim ek mek ü re ti mi i çin 40 lit re, bir pa ta te sin o luþ ma sý i çin 70 lit re, bir yu mur - ta i çin 135 lit re, bir ki lo buð day i çin 500 lit re su ge re ki yor." Her yýl ü re ti len gý da nýn yüz de 30 u nun çö pe a týl dý ðý ný söy le yen Er taþ Dün ya da yüz de 50 be sin ta sar ru fu ya pý lýr sa, Tür ki ye nin yýl lýk ya - ðýþ mik ta rý nýn 2.5 ka tý ka dar ya ni 135 ki lo met - re küp su ta sar ru fu ya pýl mýþ o lur. 5 Sa ray bos na Þar ki yat Ens ti tü sün den A mi na Ku pu so viç de su yun ö ne mi i le il gi li o la rak Sa vaþ gün le rin de bir bar dak te miz su çok þey i fa de e di yor du. Su ya güç lük le u zak ta ki kay nak ve ya çeþ me le re ki lo met re ler ce yü rü ye rek u la þý yor duk. Bu yol - da pek ço ðu muz öldü. Al lah ýn bi ze o lan bu ba ðý þý ný ko ru ma lý yýz di ye konuþmuþ. Dipnot: 1- Os man lý Su Me de ni ye ti, U lus lar a ra sý sem - poz yum, En bi ya Sû re si, Os man lý Su Me de ni ye ti, U lus lar a ra sý sem poz yum, Ah med b. Han bel, Müs ned, 11, Sen tez Ha ber, 24/3/2012. Abdullah Uður Döndemir in ardýndan Abdullah Döndemir kardeþimizi de ebedî âleme uðurladýk. 15 yaþýnda aðýr bir trafik kazasý geçirir. Tabiri caizse bir torba kemik olur. Yakýnlarýnýn umudu söner, morga alýnýr. Sonra bakarlar ki yaþýyor, ciddî bir ortopedik ameliyata alýnýr. Kalkar, yürür, fakat aksaklýðýna çare bulunamaz. Ak sa ray Per tev ni yal Li se si ne de vam e der. Sý nýf ar ka daþ la rý o nu Ri sâ le-i Nur ders le ri ne ge ti rir ler. Kav ra yý þý ça buk tur, en ö nem li ö zel li ði uç nok ta - lar da so ru lar sor ma sý dýr. Kav ra dý ðý ko nu la rý a i le - siy le pay laþ mak ve on lar la ya þa mak is te me si U - ður kar de þi mi zi Ri sâ le-i Nur o - ku ma la rý na sý ký bir bi çim de bað - lar. Mer hum Os man Yük sel Ser den geç ti nin mu az zez Üs ta - dý mý zýn hak kýn da yaz dý ðý Sa id Nur ve Ta le be le ri ma ka le si ni ha týr la týr. Sevgili Abdullah Uður, yediden yetmiþe bir dâvâya inanan bu imanlý topluluðun içinde kýrk seneden fazla yaþadý ve sanki Kur ân yeni nazil oluyormuþ gibi Üstad Bediüzzaman ýn etrafýna toplanan bu imanlý kalabalýða veda etti. Kabrin arkasýnda baþta Habibullah (asm) olmak üzere bir araya gelen topluluða dahil oldu. Mekâný Cennet, kabri pürnur olsun. Ahmet Yiðit Taþlý Gü ney do ðu da bo þan ma lar art tý DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. AYTEKÝN SIR, ''BOÞANMA ORANININ ARTTIÐI GÜNEYDOÐU'DA BOÞANMANIN BERABERÝNDE GETÝRDÝÐÝ MAÐDURÝYETLERÝN ÖNLENMESÝ ÝÇÝN SÜREÇ ÇOK YÖNLÜ TARTIÞILACAK'' DEDÝ. DÝC LE Ü ni ver si te si nce (DÜ) Tüm Yön le riy le Bo þan ma ko nu lu ça lýþ tay dü zen le ne cek. DÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, Hu kuk Fa kül te - si i le Ka dýn So run la rý ný A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi nce ya pý la cak ça lýþ tay da, ev li lik le ri bo - þan ma sü re ci ne ta þý yan ko nu lar, bo þan ma sü re ci ve bo þan ma nýn çift ler ve ço cuk lar ü ze rin de ki et - ki le ri tar tý þý la cak. DÜ Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Ay te kin Sýr, yap tý ðý a çýk la ma da, hem böl ge hem Tür ki ye ge ne lin de bo þan ma o ra ný nýn art - ma sý dolayýsýyla ö zel lik le ço cuk la rýn bü yük mað - du ri yet ya þa dý ðý ný, a i le ler a ra sýn da ö nem li prob - lem le rin mey da na gel di ði ni söy le di. Gü ney do - ðu da bo þan ma nýn ar dýn dan mey da na ge len so - run la rýn bütün ta raf lar da mað du ri yet ya þan ma - sý na ne den ol du ðu na dik ka ti çe ken Sýr, þöy le de - di: Bo þan ma o ra ný nýn art tý ðý Gü ney do ðu da bo - þan ma nýn be ra be rin de ge tir di ði mað du ri yet le rin ön len me si i çin sü reç çok yön lü tar tý þý la cak. Er - kek ta ra fý ço ðu za man ço cu ðu a lýp an ne si ne gös - ter mi yor. Bu ko nu da hem an ne hem de ço cuk - lar bü yük mað du ri yet ya þý yor. Bu nun ya ný sý ra a - i le nin par ça lan ma sýn dan kay nak la nan ço cuk la - rýn sa hip siz kal ma sý söz ko nu su. Ço cuk lar ço ðu za man bü yük ba ba ve bü yü kan ne ya nýn da ye ti þi - yor. As lýn da bu sa de ce böl ge ve ya ül ke miz de de - ðil tüm dün ya da bü yük bir so run. Bu nun ö nü ne ge çe bil mek i çin A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin in de ka tý lý mýy la ko nu yu çok yön lü o la rak e le al mak is te dik. Ev li lik le rin bo þan ma sü - re ci ne ta þýn ma ma sý i çin ne ler ya pý la bi lir? Ço cuk ve çift le rin ya þa dý ðý so run la rýn o lum suz luk la so - nuç lan ma ma sý i çin sü reç na sýl yü rü tül me li? Ý þin hu ku ki bo yu tu na sýl ol ma lý? gi bi ko nu lar, uz - man la rýn ca çok yön lü o la rak tar tý þý la cak. Me se lâ bo þan ma sü re ci nin hýz lý sey ret me si nin bo þan - ma yý hýz lan dýr dý ðý yö nün de yay gýn gö rüþ de bu top lan tý da de ðer len di ri le cek. Sýr, ça lýþ ta ya Ba - kan Þa hin in ya ný sý ra, öð re tim ü ye le ri ve a raþ týr - ma cý ya zar lar i le uz man psi ko log la rýn ko nuþ ma - cý o la rak ka tý la ca ðý ný da i fa de e de rek, ça lýþ tay so - nun da bir ra por ha zýr la na ca ðý ný, bu ra po run bun dan son ra ki ça lýþ ma la ra ý þýk tut ma sý nýn bek - len di ði ni söz le ri ne ek le di. Di yar ba kýr / a a Bu la nýk ta ar tçý lar sü rü yor n BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ndan (A FAD) ya pý lan a çýk la ma ya gö re Muþ un Bu la nýk il çe si ne bað lý Sul - tan lý Kö yün de 5.0 bü yük lü ðün de - ki dep re min ar dýn dan, bü yük lük - le ri 2,4-2,8 a ra sýn da de ði þen 5 art - çý dep rem ol du ðu kay de dil di. Böl - ge nin, Muþ bin dir me si ve Ma laz - girt fay zon la rý nýn et ki si al týn da ol du ðu na dik kat çe kil di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si (BÜ) Kan dil li Ra sat - ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü (KRDA E) U lu sal Dep - rem Ýz le me Mer ke zi (U DÝM) Mü dü rü Do ðan Ka la fat, 5.0 bü - yük lü ðün de dep re min mey da na gel di ði Bu la nýk böl ge si nin bi rin ci de re ce dep rem böl ge si i çe ri sin de yer al dý ðý ný, an cak bu bü yük lük te bir dep re min can kay bý na ne den ol ma sý nýn bek len me di ði ni bil dir - di. Ka la fat, Muþ un Bu la nýk il çe si - ne bað lý Sul tan lý Kö yün de a let sel bü yük lü ðü 5.0 o lan or ta þid det te bir dep rem mey da na gel di ði ni ha - týr la ta rak, dep re min sýð o dak lý (5 ki lo met re) o lup Muþ ve ya kýn il - çe le rin de, Er zu rum ve Að rý da his se dil di ði ni be lirt ti. Böl ge de bu - lu nan bi na la rýn yüz de 1-2 sin de ha fif ve or ta ha sar mey da na gel - me si nin muh te mel ol du ðu nu be - lir ten Ka la fat, Tür ki ye dep rem böl ge le ri ha ri ta sý kap sa mýn da Bu - la nýk böl ge si bi rin ci De re ce dep - rem böl ge si i çe ri sin de yer al mak - ta dýr de di. An ka ra - Ýs tan bul / a a Van a gi den 3 u çak, Er zu rum a i niþ yap tý n VAN DA et ki li kar ya ðý þý ve sis dolayýsýyla Fe rit Me len Ha va a la - ný na in me si ge re ken 3 u çak, Er - zu rum Ha va li ma ný na i niþ yap tý. Fe rit Me len Ha va a la ný yet ki li le - rin den a lý nan bil gi ye gö re, et ki li kar ya ðý þý ve sis dolayýsýyla Türk Ha va Yol la rý nýn Ýs tan bul-van, Su nexs press in Ýz mir-van ve An - tal ya-van se fer le ri ni ya pan u çak - lar, Er zu rum Ha va li ma ný na in di - ril di. U çak la rýn Er zu rum da bek - le til di ði be lir til di. Ö te yan dan, Van Ýl Ö zel Ý da re si nden a lý nan bil gi ye gö re, þehir ge ne lin de et ki li kar ya ðý þý dolayýsýyla 34 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Ekip le ri, yol la rýn u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma baþ - lat tý. Me te o ro lo ji, kar ya ðý þýnýn Per þem be gü nü ne ka dar de vam e de ceðini bildirdi. Van / a a Öm rü nü a ðaç dik me ye a da dý ÇO RUM DA ya þa yan 84 ya þýn da ki Meh met Kur man öm rü nün ya rý sý ný a ðaç dik me ye a da dý. Ça kýr De de ç o la rak a ný lan Kur man, bu se ne top lam 4 çu val me þe pa la mu du nu top rak la bu luþ tur du ðu nu söy le di. Me þe pa la mut la rý ný tek tek el le riy le dik ti ði ni i fa de e den Kur man, Dik ti ðim a ðaç la rý bir ço cuk gi bi, sev gi i le bü yü tü rüm. Yok sa on lar sev gi siz ka lýr sa bü yü mez ler de di. De li ce Köp rü sü ne 250, Ký zýl - yar ma Ý ne ga zi yo lu na 350, Mah mat lý yo lu na bin 300, Ma nas týr a bin 400, has ta ne kav þa ðýn dan Ma - vi O cak te sis le ri ne ka dar 3 bin 500, A la ca hö yük yol kav þa ðý na 300, Ko pa ran mev ki ne 300, Ký ran kýþ la ve Ça vuþ kö yü ne 600, Kar þý ya ka Me zar lý ðý iç ve dýþ ký sý ma 300 ta ne, Ýs tan bul yo lu na i se 3 ki lo me þe pa la mu du dik ti ði ni an la tan Kur man, a ðaç dik me sev gi si nin Sun gur lu i le sý nýr lý ol ma dý ðý ný, Si vas ta ki Za ra tür be si ne 3 ki lo ba dem, Me di ne de ki Vey sel Ka ra ni Par ký na 200 ta ne me þe pa la mu du duk tu - ðu nu, Van a i se 3 ki lo to hum gön der di ði ni kay det ti. Dik ti ði a ðaç la rýn to hum la rý ný ken di si nin ye tiþ tir - di ði ni be lir ten Kur man, Ýn san lar dan is te ðim a ðaç la ra za rar ver me sin ler. O a ðaç lar bi zim ge le ce ði - miz. Ýn san la rýn ba na ya pa ca ðý en bü yük yar dým, di ki len a ðaç la ra za rar ver me me le ri. Dik ti ðim, ya da baþ ka bir a ða ca za rar ve ril di ði ni gö rün ce çok kö tü o lu yo rum. On lar be nim ev lat la rým gi bi. Ben bun la rý di ker ken, bü yü tür ken hep sev gi i le ba ký yo rum di ye ko nuþ tu. Kur man ýn bu yýl ki he def le ri a ra sýn da 2 ki lo me þe, ya rým ki lo el ma ve ar mut to hu mu dik mek. Ço rum / ci han A DA NA NIN Ka ra i sa lý Ýl çe Müf tü lü ðü ta ra fýn dan i mam la ra dik si yon kur su ve ri li yor. Halk e ði tim mer ke zi nin des te ðiy le dü zen le nen kurs la ra ka tý - lan i mam ve mü ez zin ler hi ta bet der si a lý yor. Ka - ra i sa lý Müf tü sü Se zai Er dal, Hiz met i çi e ði tim kap sa mýn da 20 din gö rev li si nin Kur ân-ý Ke rim e ði ti mi de vam e der ken, gö rev li le rin hi ta be ti ni ge - liþ tir mek ve gü zel ko nuþ ma tek nik le ri ni ka zan dýr - mak a ma cýy la dik si yon kur su a çýl dý. Ay rý ca 15 din gö rev li si nin ka tý lý mýy la halk e ði tim mer ke zin de bil gi sa yar kur su muz de vam e di yor de di. Ýl çe de ki din gö rev li le ri nin var o lan hi ta be ti ni da ha üs tü dü ze ye çý kart ma yý he def le dik le ri ni i - fa de e den Er dal, din gö rev li le ri nin halk la i liþ ki - le rin de, di ni an lat ma da, va az ve hut be le rin de da ha düz gün bir dil le hi tap e de bil me le ri ni a - maç la dýk la rý ný bil dir di. Müf tü Er dal, Hal ký mý - za yap tý ðý mýz hiz met te ses çok ö nem li. Pey - gam be ri miz (asm) bi le Ku r'ân ý ses le ri niz le gü - zel leþ ti ri niz di yor. Ý mam ve mü ez zin ler ses le ri - ni en i yi þe kil de kul la na bil mek, dâ ve ti en i yi þe - kil de ye ri ne ge ti re bil mek i çin ça ba gös te ri yor. A ma cý mýz en i yi yi bul mak týr. Din gö rev li le ri mi - zin að zýn dan çý kan söz ler, ce ma a tin kal bin de gü zel bir ma ne vi yat ha va sý ve rir. O yüz den se sin i yi þe kil de kul la nýl ma sý, kul la nýr ken de bi linç li o - lun ma sý ge re ki yor. Bu e ði tim le o la cak, gay ret le o la cak. þek lin de ko nuþ tu. A da na / ci han Ý mam la ra gü zel ko nuþ ma kur su Bu la nýk lý dep rem ze de ler YÝ BO pan si yo nu na yer leþ ti BU LA NIK Kay ma kam Fe rit Gö rük mez, ön ce - ki gün mey da na ge len 5.0 þid de tin de ki dep re - min mer kez üs sü o lan Sul tan lý Kö yün de ya þa - yan ve ev le ri ha sar gö ren ba zý a i le le rin, Bu la - nýk Kýz Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lu nun (YÝ BO) pan si yo nu na yer leþ tir dik le ri ni söy le di. Gö rük mez, yap tý ðý a çýk la ma da, dep re min ha - sar ver di ði Sul tan lý kö yü i çin bü tün im kân la rý kul lan dýk la rý ný i fa de et ti. Gö rük mez, Köy de e vi ha sar gö ren ba zý a i le le ri, Bu la nýk Kýz YÝ BO pan si yo nu na yer leþ tir dik. Þu an da 5-6 a i le yer leþ ti. Ken di le ri ne sý cak ye mek ver dik. Ba zý a i le ler de bu ra ya gel mek is ti yor. YÝ BO da yer sý kýn tý sý yok. Yak la þýk 500 ki þi yi mi sa fir e de bi - li riz. Ba zý a i le ler ak ra ba la rý nýn ya ný na yer leþ - miþ. Ne ge re kir se yap ma ya ha zý rýz di ye ko - nuþ tu. Ýl çe mer ke zi ve köy ler de can kay bý ya - þan ma dý ðý ný vur gu la yan Gö rük mez, Dep - rem de ha fif ya rar la nan bir va tan daþ, Bu la nýk Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. An - cak Sul tan lý Kö yü müz de bir çok ev a ðýr ha sar gör müþ du rum da. Köy de ki 4 ta ne a hýr yý kýl dý ve 10 bü yük baþ hay van te lef ol du de di. Bu la - nýk ta art çý sar sýn tý la rýn de vam e de bi le ce ði ni söy le yen Gö rük mez, va tan daþ la rý a ðýr ha sar lý ev le re gir me me le ri yö nün de u yar dý. Sul tan lý Kö yü Muh ta rý Ýb ra him Çi lin ger i se köy de te - dir gin li ðin de vam et ti ði ni söy le di. Köy de ki ba - zý a i le le rin ya kýn köy le re git mek zo run da kal - dý ðý ný be lir ten Çi lin ger, Ba zý a i le ler de Bu la - nýk mer kez de ki ak ra ba la rý nýn ya ný na git ti. 3-4 a i le i se köy de dep rem teh li ke si ol ma yan bir e - ve sý ðýn mak zo run da kal dý. Ký zý lay bi ze her ko nu da des tek ver di. An cak köy de kar ol du ðu i çin ça dý rý ku ra cak yer yok. Ev ler de çok sa yý da çat lak mey da na gel di. A hýr lar yý kýl dý ve hay - van lar te lef ol du. Köy de te dir gin lik de vam e - di yor. Bu la nýk il çe si mer kez li dep re min ar - dýn dan Bu la nýk Dev let Has ta ne si nin ted bir a - maç lý bo þal týl dý. Baþ he kim Ve ki li E rol De niz, dep rem de has ta ne nin her han gi bir ha sar gör - me di ði ni, has ta ne yi ted bir a maç lý bo þalt týk la - rý ný ve ya tan has ta la rý i zin li o la rak ev le ri ne gön der dik le ri ni i fa de et ti. Ký zý lay Muþ Þu be Baþ ka ný Cen giz Koç, Bu la nýk ta ki dep rem den son ra ilk e tap ta 6 sý ge nel mak sat lý 47 ça dýr, 2 bin bat ta ni ye, 300 pa ket muh te lif gý da yý böl - ge ye u laþ týr dýk la rý ný bil dir di. Muþ / a a Bulanýk Kaymakamý Ferit Görükmez Ha bur a de mir yo lu NU SAY BÝN-Ciz re-si lo pi-ha bur De - mir yo lu Pro je si e tüt, pro je ve mü - hen dis lik hiz met le ri i çin ön ye ter lik de ðer len dir me si 18 Ni san 2012 ta ri - hin de ya pý la cak. Ka mu Ý ha le Ku ru - mu nun gün lük i ha le bül te nin de ki Dev let De mir yol la rý Ýþ let me si Ge nel Mü dür lü ðü (TCDD) De mir yo lu Ya - pým Da i re si du yu ru su na gö re, Nu - say bin-ciz re-si lo pi-ha bur De mir - yo lu Pro je si e tüt, pro je ve mü hen - dis lik hiz met le ri da nýþ man lýk hiz - me ti i çin, ye ter li tec rü be ye sa hip a - day lar tek lif ver mek ü ze re ön ye - ter li lik baþ vu ru su na dâ vet e dil di. Ön ye ter lik de ðer len dir me si, 18 Ni - san 2012 ta ri hin de sa at de TCDD Ýþ let me si Ge nel Mü dür lü ðü De mir yo lu Ya pým Da i re si Baþ kan lý - ðý nda ya pý la cak. Ön ye ter lik de ðer - len dir me si so nu cu ye ter li ði tes pit e di len ler a ra sýn da ön ye ter lik þart - na me sin de be lir ti len kri ter le re gö re sý ra lan mak su re tiy le ký sa lis te ye a - lý na rak tek lif ver me ye da vet e di le - cek is tek li ler a ra sýn da i ha le ya pý la cak. Ön ye ter lik do kü ma ný, TCDD de gö rü le - bi le cek ve ya 300 li ra be del kar þý lý ðýn da sa týn a lý na bi le cek. An ka ra / a a 400 ki þi nin a lý na ca ðý i þe 14 kat faz la baþ vu ru gel di A DI YA MAN Be le di ye si nin 8 ay sü rey le ça lýþ tý ra ca ðý 400 iþ çi kon ten ja ný i çin 14 kat faz la baþ vu ru gel di. Ýþ i çin top lam 5 bin 517 ki þi mü ra ca at et ti. Tür ki ye Ýþ Ku - ru mu nun 2012 yý lýn da Top lum Ya ra rý na Ça lýþ ma Prog ra mý ndan fay da lan mak ü - ze re, A dý ya man Be le di ye si ta ra fýn dan bir sü re ön ce ko nuy la il gi li pro je ge liþ ti ril di. Ka bul gö ren pro je kap sa mýn da be le di ye - nin Fen Ýþ le ri, Park ve Bah çe ler i le Su Ýþ - le ri bi rim le rin de top lam 400 ki þi 8 ay is - tih dam e di le cek. A lý na cak iþ çi sa yý sýn dan 13 kat da ha faz la baþ vu ru nun ol ma sý ne - de niy le A dý ya man Be le di ye si ta ra fýn dan Cum hu ri yet Ka pa lý Spor Sa lo nu nda no ter hu zu run da ku r'a çe ki mi ya pýl dý. Ku r'a çe - ki min de 400 a sil, 800 ye dek ol mak ü ze re top lam bin 200 ki þi be lir len di. Ya pý lan ku - ra çe ki min de is mi a sil le rin lis te sin de çý - kan lar 8 ay lýk bir sü re bi le ol sa i þe gir me - nin se vin ci ni ya þar ken, is mi ku r'a da çýk - ma yan lar bü yük ü zün tü ya þa dý. A sil lis te - de is mi yer a lan la rýn ka yýt iþ lem le ri baþ la - dý. A sil lis te de is mi yer a lan la rýn ka yýt iþ - lem le ri nin ya pýl ma sý na Be le di ye Ýn san Kay nak la rý ve E ði tim Mü dür lü ðü per so nel ta ra fýn dan baþ lan dý. A dý ya man / ci han Ih la ra Va di si ye ni den zi ya re te a çýl dý DÜN YA NIN en bü yük kan yon va di le ri a ra sýn da gös te ri len Ih la ra Va di si tu rizm se zo nun baþ la ma sýy la be ra ber tek rar zi ya re te a çýl dý. Ak sa ray Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür Ve ki li Mus ta fa Do ðan, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn ko or di nas yo nun da yü rü tü len dü zen le me ve ba kým ça lýþ ma la rý nýn Va di nin bel li ke sim le rin de sür dü rül dü ðü nü, ça lýþ ma ya pý lan a lan lar dý þýn da Va di nin tek rar tu riz me a çýl dý ðý ný i fa de et ti. Do ðan, Ka pa dok ya böl ge si ne ge len bin ler ce tu ris tin en ö nem li zi ya - ret nok ta la rýn dan bi ri si o lan Ih la ra Va di si nde ya pý la cak dü zen le me ler le, zi ya ret çi le re da ha ra hat ve gü ven li bir ge zi im kâ ný nýn su nu la ca ðý ný bil dir di. Ta ri hi ö zel lik le ri ve muh te þem ta bi a týy la, yer li ve ya - ban cý tu rist ler ta ra fýn dan ol duk ça be ðe ni len Ih la ra Va di si nin 14 ki lo met re u zun lu ðun da, i çe ri sin de yüz ler ce ki li se ve hayat a la ný ný bu lun du ran ha ri ku lâ de bir me kan ol du ðu nu di le ge ti ren Do ðan, va di i - çe ri si ne gü ven lik, yan gýn ve a cil çý kýþ sis tem le ri i le ka ya düþ me le ri ne i liþ kin a lý na cak ted bir le rin Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ko or di nas yo nun da yü rü tül dü ðü nü bil dir di. Do ðan, Ka pa dok ya nýn en göz de ge zi a lan la rýn dan bi ri o lan Ih la ra Va di si ni her yýl or ta la ma 300 bin tu ris tin zi ya ret et ti ði ni an la tan Do ðan, Ih la ra Va di si nin tu riz me a çýl ma sý i le be ra ber böl ge de fa a li yet gös te ren tu rizm iþ let me le ri, se ya hat a - cen ta la rý ve fir ma la rýn tu rizm le il gi li ak ti vi te le ri ne ye ni den baþ la dýk la rý ný söz le ri ne ek le di. Ak sa ray / a a

7 Y DÜNYA 7 Lib ya du rul ma dý n LÝB YA NIN Seb ha þehrin de, a þi ret ü ye le ri ve þehir sa kin le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma da ilk be lir le me le re gö re 10 dan faz la ki þi öl dü. Ye rel yet ki li ler den Ab dül rah man Se yif el Nasr, Tu bu a þi re ti ü ye le riy le gü ney de ki Seb ha þehri sa kin le ri a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý ný, 10 dan faz la ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. Lib ya da Mu am mer Kad da fi re ji mi ne kar þý sa va þan es ki is yan cý lar dan A li El Dib de ö lü sa yý sý nýn ol du ðu nu söy le di. Þehir mer ke zin de ki ça týþ ma la rýn de vam et ti ði ve þid det len di ði bil di ril di. Trablus / a a Ge çen yýl, 20 ül ke de 676 ki þi i dam e dil di n U LUS LA RA RA SI Af Ör gü tü, ge çen yýl 20 ül ke de 676 ki þi nin i dam e dil di ði ni a çýk la dý. Ör güt ta ra fýn dan ya yým la nan yýl lýk ra por da, 2011 de i dam la rýn, 23 ül ke de 527 ki þi nin i dam e dil di ði 2010 yý lý na o ran la ar týþ gös ter di ði be lir til di. Ra po ra gö re Or ta do ðu da i dam e di len le rin sa yý sý yüz de 50 ar týþ la 558 e yük sel di. U lus la ra ra sý Af Ör gü tü, Ý ran da 360, Su u di A ra bis tan da 82, I rak ta 68 ve Ye men de 41 ki þi nin i dam e dil di ði ni kay det ti. Lib ya ve Su ri ye de ki þid det o lay la rý dolayýsýyla i dam e di len le rin sa yý sý hak kýn da bil gi a lý na ma dý ðý ný be lir ten ör güt, Or ta do ðu da ö lüm ce za la rý nýn yüz de 99 u nun Ý ran, Su u di A ra bis tan, I rak ve Ye men de in faz e dil di ði ni a çýk la dý. Ör güt, i dam e di len mah kum sa yý sý ný dev let sýr rý o la rak giz li tu tan Çin de bin ler ce ki þi nin i dam e dil di ði ne i þa ret et ti ve Çin hü kü me ti ne i dam e di len le rin sa yý sý a çýk la ma ya çað rý sýn da bu lun du. U lus la ra ra sý Af Ör gü tü, G-8 ül ke le rin den i dam ce za sý ný uy gu la yan tek ül ke o lan ABD de i se 43 ki þi nin i dam e dil di ði ni be lirt ti. ABD de 2010 yý lýn da 46 ki þi i dam e dil miþ ti. Ra po ra gö re Ku zey Ko re de 30, So ma li de i se 10 ki þi i dam e dil di. New York / a a Clin ton, Tür ki ye ve Su u di A ra bis tan a ge le cek n ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Mart ta Su u di A ra bis tan ýn baþ þehri Ri yad ý, 31 Mart-1 Ni san da da Ýs tan bul u zi ya ret e de cek. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Clin ton ýn Ri yad da Su u di A ra bis tan Kra lý Ab dul lah ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Su ud El Fay sal i le gö rü þe ce ði bil di ril di. Clin ton ýn Ri yad da, Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi-abd Stra te jik Ýþ bir li ði Fo ru mu nun ba kan lar dü ze yin de ki ilk top lan tý sý na da ka tý la ca ðý be lir ti len a çýk la ma da, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn, Su u di A ra bis tan da ki te mas la rýn da, böl ge de sü re ge len gü ven lik iþ bir li ði ve u lus la r a ra sý top lu mun Su ri ye de ki þid de ti son lan dýr ma ya dö nük de vam e den ça ba la rý da hil ol mak ü ze re i ki li ve böl ge sel ko nu la rý e le a la ca ðý kay de dil di. Ba kan lýk a çýk la ma sý na gö re, Clin ton, 31 Mart-1 Ni san da da Su ri ye nin Dost la rý gru bu nun i kin ci top lan tý sý i çin Ýs tan bul da o la cak. Was hing ton / a a ÞAM BÜ YÜ KEL ÇÝ SÝ ÖN HON TÜR KÝ YE YE DÖN DÜ SU RÝ YE DE ya þa nan o lay la rýn ar dýn dan kon so los luk hiz met le ri 22 Mart ta dur du ru lan Þam Bü yü kel çi li ði ka pa týl dý. Þam Bü yü kel çi si Ö mer Ön hon da dün sa at sý ra la rýn da Mer sin e ge len ge mi i le Tür ki ye ye dön dü. Bü yü kel çi Ön hon ve 27 per so nel i le 15 a ra cýn bu lun du ðu Ca ro li - na ad lý ge mi Mer sin Li ma ný na gel di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li ma tý i le ge ri çað rý lan Þam Bü yü kel çi si Ö mer Ön hon Su ri ye den ay rýl ma sýy la bü yük el çi lik de bo þal týl dý. Bü yü kel çi lik 26 Mart ta ri hin den i ti ba ren tüm fa a li yet le ri ge çi ci o la rak as ký ya al dý. Mersin / ci han Esad ýn planý kabul etmesi sonrasý açýklama yapan Kofi Annan, baþlangýç için önemli bir adým olduðunu ancak uygulamayý görmek gerektiðini söyledi. Suriye Annan planýný kabul etti BM VE ARAP BÝRLÝÐÝ'NÝN SURÝYE TEMSÝLCÝSÝ ANNAN'IN SÖZCÜSÜ AHMED FEVZÝ, SURÝYE HÜKÜMETÝNÝN, ÜLKEDEKÝ KANLI ÇATIÞMALARI SONA ERDÝRMEK AMACIYLA HAZIRLANAN 6 MADDELÝK PLANI KABUL ETTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. BM ve A rap Bir li ði nin Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan ýn söz cü sü, Su ri ye de ki ça týþ ma la rýn so na er me si i çin E sad ýn An nan pla ný ný ka bul et ti ði ni a çýk la dý. An nan ýn söz cü sü Ah med Fev zi, Su ri ye hü kü me ti nin, ül ke de ki kan lý ça týþ ma la rý so na er dir mek a ma cýy la ha zýr la nan 6 mad de lik pla ný ka bul et ti ði ni be lirt ti. Fev zi, Su ri ye nin ce va bý ný mek tup la i let ti ði ni söy le di. E sad ýn 6 mad de lik pla ný ka bul et me si son ra sý a çýk la ma ya pan Ko fi An nan, ba rýþ pla ný nýn ka bul e dil me si nin baþ lan gýç i çin ö nem li bir a dým ol du ðu nu an cak uy gu la ma yý gör mek ge rek ti ði ni söy le di. BM ve Arap Birliði nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan E SAD IN KA BUL ET TÝ ÐÝ 6 MAD DE LÝK AN NAN PLA NI Su ri ye yö ne ti mi, hal kýn meþ ru is tek le ri ne ya - nýt ver mek a ma cýy la Su ri ye li le rin li der lik e de ce ði kap sam lý bir si ya si ge çiþ i çin An nan la iþ bir li ði yap ma yý ka bul e der. Su ri ye yö ne ti mi ça týþ ma la rý dur dur ma yý ve yer le þim böl ge le rin de as ke ri o pe ras yon la rý dur dur ma yý ka bul e der. Su ri ye in sa ni yar dým da bu lu nul ma sý ve ya ra lý la rýn tah li ye si i çin ge rek li a dý mý at ma yýk ka bul e der. Su ri ye ge li þi gü zel tu tuk la nan ki þi le ri ser best bý rak ma lý ve bu ki þi le rin tu tul du ðu ce za ev le rin de ki lis te le ri ver me yi ka bul e der. Su ri ye ül ke ça pýn da ga ze te ci ler i çin ha re ket öz gür lü ðü nü sað la ma lý ve ay rým cý ol ma yan bir vi ze po li ti ka sý uy gu la ma yý ka bul e der. Su ri ye yö ne ti mi, ya sa lar la ga ran ti al tý na a lý nan ba rýþ yan lý sý gös te ri le re i zin ve re ce ði ni ka bul e der. Beyrut / aa SURÝYELÝ ASKERLER LÜBNAN'A GÝRDÝ SU RÝYE or du su na bað lý as ker le rin bu gün ku zey Lüb nan a gir di ði ve bu - ra ya sý ðý nan mu ha lif grup lar la ça týþ - tý ðý bil di ril di. Lüb nan lý gör gü ta nýk la rý, Su ri ye as ker le ri nin böl ge de bir çift çik e vi ni de kul la nýl maz ha le ge tir di ði ni ak tar dý. Lüb nan ýn El Ka a sa kin le rin - den A bu Ah med (63), 35 ki þi den faz la Su ri ye li as ker sý ný rý geç ti. de di. Ah med, Su ri ye li as ker le rin böl ge de ki ev le re za rar ver di ði ni de söy le di. Baþ - kan bir böl ge sa ki ni i se Su ri ye li as ker - le rin bir kýs mý nýn zýrh lý a raç lar la gel di - ði ni ve Su ri ye li mu ha lif grup lar la ça - týþ tý ðý ný i fa de et ti. Su ri ye as ker le ri nin ro ket a tar ve a ðýr ma ki ne li tü fek ler le a teþ aç tý ðý kay de dil di. Beyrut / ci han Af gan sa va þý ar týk bit me li A ME RÝKAN hal ký nýn ABD nin Af ga nis tan da ki as ke rî var lý ðý na ver di ði des te ðin, ya þa nan son ge liþ me le rin ar dýn dan ö nem li o ran da düþ tü ðü bil di ril di. New York Ti mes ga ze te si ve CBS ha ber ka na lý ta ra fýn dan ya pý lan an ke te gö re, hal kýn yüz de 69 u ABD nin Af ga nis tan da ki sa va þa ta raf ol ma ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor. 4 ay ön ce ya pý lan baþ ka bir an ket te bu o ran yüz de 53 tü. Halk des te ði nin, ar ka da þý nýn ba ca ðý nýn kop ma sý na þahit o lan A me ri ka lý bir as ke rin 11 Mart ta Af ga nis tan da gö rev yap tý ðý üs sün ya kýn la rýn da ki bir köy de 17 si vi li öl dür me si nin ar dýn dan cid dî o ran da dü þüþ gös ter di ði be lir til di. An ke te ka tý lan la rýn yüz de 68 i Af ga nis tan da ki sa va þýn kö tü ye git ti ði ne i na ný yor. Yüz de 57 si i se Af ga nis tan da ki ABD as ker le ri nin müm kün o lan en ký sa sü re de ev le ri ne dön me si ge rek ti ði yö nün de gö rüþ bil dir di. ABD, 2014 te Af ga nis tan da ki bütün as ker le ri ni çe ke ce ði ni ve kon tro lü Af gan as ker le ri ne bý ra ka ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Ka tý lým cý la rýn yüz de 59 u sa va þýn hiç bir þe kil de ba þa rý sa yýl ma ya ca ðý na i na ný yor. 21 Mart ve 25 Mart a ra sýn da 989 ki þi nin ka tý lý mýy la ya pý lan an ket, hal kýn ABD as ker le ri nin ne den hâ lâ Af ga nis tan da bu lun du ðu na da ir bil gi sa hi bi ol ma dý ðý ný da gös ter di. Ankara / a a Zen gin ül ke le re sý ðýn ma ta le bi art tý BM Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði (UNHCR) 2011 yý lýn da zen gin ül ke le re sý ðýn ma baþ vu ru su ya pan la rýn sa yý sý nýn ön ce ki yý la gö re yüz de 20 art tý ðý ný ve 450 bi ne yak laþ tý ðý ný a çýk la dý. UNHCR nin ve ri le ri ne gö re ge çen yýl sý ðýn ma baþ vu ru su ya pan lar lis te si nin ba þýn da Af gan lar, Çin li ler ve I rak lý lar yer a lý yor de sý ðýn ma baþ vu ru la rýn da en faz la ar tý þýn Tu nus, Lib ya ve Fil di þi Ký yý sý va tan daþ la rýn da ol du ðu, Pa kis tan ve Su ri ye den de ay rý lan la rýn sa yý sý nýn art tý ðý be lir til di. Top lam da 44 ge liþ miþ ül ke ye ya pý lan sý ðýn ma baþ vu ru la rý ön ce ki yý la gö re yüz de 20 ar ta rak, 368 bin den 441 bin 300 e u laþ tý. UNCHR, sý ðýn ma cý sa yý sý nýn 2003 den bu ya na en yük sek ra ka ma u laþ tý ðý ný kay det ti. Ve ri le re gö re 35 bin 700 Af gan ge çen yýl sý ðýn ma baþ vu ru sun da bu lun du. Ay rý ca yak la þýk 24 bin 400 Çin li ve 23 bin 500 I rak lý nýn da ge çen yýl baþ ka ül ke le re sý ðýn ma baþ vu ru su yap tý ðý be lir til di. Af gan lar gi bi I rak lý la rýn da da ha çok Av ru pa, ö zel lik le Al man ya ve Tür ki ye ye git tik le ri bil di ri li yor. Cenevre / a a Ba rýþ çýl nük le e re e vet, nük le er teh di de ha yýr GÜ NEY Ko re nin baþ þehri Se ul de Nük le er Gü ven lik Zir ve si i çin top la nan li der ler, nük le er te rör teh di di nin üs te sin den gel mek i çin ya kýn iþ bir li ði çað rý sý yap tý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da ka týl dý ðý i ki gün lük zir ve nin so nun da ya yým la nan bil di ri de, sa vun ma sýz nük le er mal ze me le rin gü ven ce al tý na a lýn ma sý is ten di. BBC, Ku zey Ko re nin u zun men zil li ro ket fýr lat ma pla ný na yo ðun la þý lan zir ve nin so nuç bil di ri sin de, nük le er si lâh sýz lan ma, nük le er ya yýl ma nýn ön len me si ve nük le er e ner ji nin ba rýþ çý a maç lar la kul la nýl ma sý ka rar lý lý ðý nýn te yit e dil di ði ni bil dir di. Nük le er te rö rün u lus la r a ra sý gü ve ni li ðin ö nün de ki en zor lu teh dit ol du ðu vur gu la nan bil di ri de, teh di din muh te mel kü re sel, e ko no mik, sos yal ve psi ko lo jik ne ti ce le ri göz ö nün de tu tul du ðun da bu nun üs te sin den gel mek i çin güç lü u lu sal tedbirler ve u lus la r a ra sý iþ bir li ði ge rek ti ði kay de dil di. Gü ney Ko re Dev let Baþ ka ný Li Myung-bak, zir ve de yap tý ðý ko nuþ ma da, nük le er te rö rün ha len çok cid dî bir teh dit ol du ðu na dik ka ti çe ker ken, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ül ke le rin a ta ca ðý a dým la rýn bu teh di din üs te sin den ge lin me sin de ki ö ne mi ni vur gu la mýþ tý. Ankara / a a T. C. KADIKÖY 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011 /834 TALÝMAT T.Ýþ Ban ka sý A.Þ.ye Ý po tek li o lup sa tý þý na ka rar ve ri len a þa ðý da ta pu kay dý, a de di, cin si, ev sa fý, kýy me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart larý be lir ti len ta þýn maz Mü dür lü ðü müz de a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Ýstanbul Ý li, Ka dý köy Ýl çe si, Ýb ra him a ða Ma hal le si, 1243 a da, 28 par sel sa yý lý 4561 m 2 mik tar lý bah çe li kar gir a part man ni te lik li ta þýn ma zýn 112/8204 ar sa pay lý A Blok 8.kat 26 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ke nin ta ma mý; TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kadýköy Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün tarih ve sayýlý yazýsýnda; Acýbadem Mahallesi, 57 pafta, 1243 ada, 28 parsel sayýlý yer, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli D-100 Güneyi Revizyon Ýmar Planýnda H: Serbest KAKS : 1,20 max TAKS : 0,30 ay rýk ni zam ya pý lan ma þart la rýn da Ko nut A la nýn da kal mak ta dýr. Ayrý ca Kül tür ve Ta bi at var lýk la rý ný Ko ru ma Yük sek Ku ru lu nun ta rih, 664 sa - yý lý il ke ka ra rý ge re ði söz ko nu su par sel le re kom þu ve ya yol kar þý sýn da tes pit li ta ri hi e ser ni te li ðin de ya pý bu lun ma sý ha lin de uy gu la ma es na sýn da A nýt lar Ku ru lun dan gö rüþ a lýn - ma sý ge rek ti ði bil di ril miþ tir. GAYRÝMENKULÜN EVSAFI: Satýþý yapýlacak o lan gay ri men kul, Ýs tan bul Ý li, Ka dý köy Ýl çe si, Ý bra hi ma ða ma hal le sin - de, A cý ba dem Cad de sin den ay rý lan Li se yo lu so ka ðýn da Ýþ Ban ka sý Ýb ra hi ma ða Ko nut la rý Si te si i çe ri sin de C2 Blok A gi riþ se ki zin ci nor mal ka týn da bu lu nan 26 no lu da i re si dir. Be - to nar me kar kas sis tem de ya pý lan C2 A Blok a part ma ný nýn se ki zin ci nor mal ka týn da bu - lu nan 26 no lu da i re bi na gi ri þi ne ba ký þý na gö re bi na nýn sað ta ra fýn da kal mak ta dýr. Bi na - da bir kat ta i ki da i re bu lun mak ta dýr. Da i re ye gi riþ te an tre, gi riþ sa ðýn da bal kon lu mut - fak, ya nýn da sa lon, sol ta raf ta ko ri dor ü ze rin de bi ri bal kon lu i ki ya tak o da sý, ban yo ve tu va let bu lun mak ta o lup da i re brüt 112 m 2 a lan lý dýr. Da i re de ýs lak ze min ler se ra mik, o da - lar ze mi ni ha lý, sa lon ze mi ni ah þap par ke kap lý dýr. Du var ta van bir le þim le rin de kar ton pi - yer var dýr. Du var sa ten bo ya lý dýr. Mut fak ze mi ni se ra mik kap lý o lup mut fak ta la mi nant tez gah, tez gah alt ve üs tün de la mi nant mut fak do lap la rý mev cut tur. Ban yo ze min ve du var la rý se ra mik kap lý o lup ban yo da kü vet, klo zet ve a yak lý la va bo var dýr. Tu va let te ze - min du var se ra mik kap lý o lup klo zet ve a yak lý la va bo var dýr. Da i re de pen ce re ler ý sý cam lý ma un pen ce re o la rak ya pýl mýþ týr. Da i re dýþ gi riþ ka pý sý çe lik ka pý o la rak iç ka pý lar cam lý ma un ka pý o la rak ya pýl mýþ týr. Bi na da çift a san sör ve yan gýn mer di ve ni mev cut tur. Bi na - da ý sýn ma do ðal gaz mer ke zi sis tem ka lo ri fer i le sað lan mak ta dýr. Bi na nýn i yi mal ze me ve iþ çi lik le in þa e dil miþ ol du ðu gö rül müþ tür. Satýþa konu dairenin üç cephesi bulunmakta olup iki cephesi bahçeye diðer cephesi caddeye bakmaktadýr. Taþýnmaz Ýþbankasý Ýbrahimaða konutlarý olarak anýlmakta olup taþýnmazýn bulunduðu yer D-100 ka ra yo lu na, Ka dý köy va pur ve de niz o to bü sü is ke le si ne, Hay dar pa þa tren is tas yo nu na, Ýs tek A cý ba dem O kul larýna, Hay dar pa þa Nu mu ne Has ta ne - si ne, Si ya mi Er sek Kalp Has ta ne si ne, Mar ma ra Ü ni ver si te si ne, Ka dý köy Kay ma kam lý ðý ve Ka dý köy Be le di ye si ne, Te pe Na u ti lus a lýþ ve riþ mer ke zi ne ya kýn ko num da dýr. Bi na da a çýk o to park mev cut o lup ki lit ta þý dö þe li dir. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu ye re yol, su, e lek trik, te le - fon, do ðal gaz gi bi Be le di ye ve alt ya pý hiz met le ri nin ta ma mý ge ti ril miþ tir. U la þý mý ol duk - ça ra hat týr. Ta þýn maz çev re sin de A cý ba dem cad de si ne cep he li o lan bi na la rýn ze min kat la - rý nýn iþ ye ri üst kat la rý ge nel de ko nut o la rak kul la ný lan bi na la rýn kul la nýl dý ðý gö rül müþ tür. TAÞINMAZIN KIYMETÝ : Satýþa konu gayrimenkulün bulunduðu yeri, mevkii, alaný, imar durumu, taþýnmazýn bu lun du ðu ye rin a na yo la ve u la þým mer kez le ri ne o lan ya kýn lý ðý par sel ü ze rin de bu lu nan bi na nýn ha li ha zýr du ru mu, ya pý mýn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi li ðin ka li te si, yýp ran ma pa yý, bü yük lü ðü ve kul la ným a la ný, Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý ra yiç le ri ge ti re bi le ce ði yýl lýk ge lir, ci var da em sal o la bi le cek gay ri men kul ler de ya pý lan a raþ týr ma so nu cu el de e di - len ser best a lým sa tým de ðer le ri, em lak pi ya sa sýn da o lu þan fi yat ar týþ la rý, de ðe ri ne et ki e - den tüm fak tör ler de göz ö nün de bu lun du ru la rak; Ka dý köy 4. Ýc ra Hu kuk Mah ke me si 2011/996 E sas 2011/1179 Ka rar sa yý lý ta rih li ke sin ka rarý doð rul tu sun da Ýs tan - bul Ý li, Ka dý köy Ýl çe si, Ý bra him a ða Ma hal le si, 1243 a da, 28 par sel sa yý lý 4561 m 2 mik tar lý bah çe li kar gir a part man ni te lik li ta þýn ma zýn 112/8204 ar sa pay lý A Blok 8.kat 26 no lu ba - ðým sýz bö lüm mes ke nin de ðe ri nin ,00TL dir. (Dört yüz bin Türk Li ra sý) o la ca ðý ka - na a ti ne va rýl mýþ týr. SATIÞ ÞARTLARI : 1. Satýþ: 25/05/2012 günü 13:30-13:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ: 04/06/2012 günü 13:30-13:40 saatleri arasýnda, KADIKÖY 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla artýrma 10 gün daha uzatýlarak ikinci satýþ yukarýda belirtilen tarih ve saatte tekrar yapýlacaktýr. Bu artýrmada da tahmin edilen kýymetin % 40'ýný, rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklan mecmuunu, satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartý ile en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, tapu alým harcý ve masraflarý ile KDV alýcýya aittir. Tellaliye resmi, tapu satým harcý ve masraflarý ile birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarý alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde, dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise ÝÝK' nun 133. maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsil en mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Söz konusu ilan, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayýtlý adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatý iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin KADIKÖY 7.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 2011/834 TALÝMAT sayýlý dosyasýndan Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teblið edilemeyen alakadarlara bu ilanýn teblið yerine geçeceði ilan olunur. Yönetmelik Örnek No: 27 B: Resmi Ýlanlar SÝLÝFKE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/77 Davacý Müjgan Ovacýk vekili tarafýndan davalýlar Turan Kadýoðlu, Taliha Mutlu, Demir Ali Kadýoðlu, Orhan Kadýoðlu, Ayþe Civaþ, Þerif Hýz, Havva Tamer Damacý, Hýzýr Tamer ve dahili davalý Haþim Tamer aleyhine mahkememize açýlan Taksim nedeniyle tapu iptali ve tescil davasýnýn yapýlan açýk duruþmasýnda verilen ara kararý gereðince; Dahili Davalý Hasan Hüseyin ve Þadiye Fikret oðlu D.lu Haþim Tamer'e dava dilekçesi ve duruþma günü tüm aramalara raðmen bulunup teblið edilemediðinden davalýya dava dilekçesinin ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþ olup adý geçen davalýnýn Silifke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/77 esas sayýlý dosyasýnýn duruþma günü olan günü saat 09:30'daki duruþmada mahkemede hazýr bulunmanýz, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazýr bulunmadýðýnýz veya bir vekil tarafýndan temsil edilmediðiniz takdirde tahkikat ve yargýlamaya yokluðunuzda devam edileceði ve hüküm verileceði ilanen teblið olunur B: Resmi Ýlanlar TEBRÝK Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kutlular ve Nevin Kutlular'ýn kýzý Rümeysa Hanýmefendi ile Zekeriya ve Havva Kaya'nýn oðlu Ferit Beyefendinin Mehmet Eymen adýný verdikleri bir evlâtlarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Kutlular ve Kaya ailelerini tebrik eder, mâsum yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ahmet Çam ve Ailesi

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Ýþ siz, güç süz ve dert li Ül ke mi zin kar þý kar þý ya ol du ðu e ko no mik ve sos yal prob lem ler den bi ri de, kro nik ha le ge len iþ siz lik tir. Genç nü fu sa sa hip ol mak la ö vü nü yo ruz, a ma bu genç le re uy gun iþ sa ha la rý ku ra ma dý ðý mý zý u nu tu yo ruz. Ýþ siz lik, sa de ce fa kir li ðe se bep ol sa ney se, ak si ne be ra be rin de on lar ca baþ ka prob le mi de ta þý yor. E ge Böl ge si Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, iþ siz li ðin Tür ki ye de son 5 yýl da yüz de 9.8 o ra ný na düþ tü ðü nü, an cak ön ce lik li so run ol ma ö zel li ði ni sür dür dü ðü nü ha týr lat mýþ. Ýþ siz lik de nil di ðin de ak lý mý za en baþ ta Do ðu ve Gü ney do ðu il le ri ge li yor, a ma EB SO Baþ ka ný, Ýz mir i de iþ siz lik o ra ný nýn (yüz de 14.7 i le) en yük sek ol du ðu il ler a ra sýn da say mýþ. (A A, 26 Mart 2012) Ta biî ki prob le mi teþ his et mek tek ba þý na ye ter li de ðil. Ma dem iþ siz lik gi bi bir der di miz var, o hal de el bir li ði i le bu der de ça re a ra ma mýz lâ zým. Genç ler a ra sýn da ki iþ siz li ðin da ha yük sek ol du ðu da ay rý bir ger çek. Geç miþ te, e ði tim siz ol mak iþ siz li ðin bi rin ci se be bi gi bi gö rü lür dü. E ði tim se vi ye miz ni sbe ten yük sel di ði hal de, genç ler a ra sýn da ki iþ siz lik o ra ný ar zu e di len se vi ye ye in me di. Hâ lâ çok sa yý da o ku muþ yaz mýþ gen ci miz iþ siz. Bu na bir de ye ter li e ði ti mi al ma dý ðý i çin iþ siz ka lan la rý i la ve e de lim... Ye ni bir e ði tim sis te mi tar tý þý lýr ken, ha di se ye bir de bu yön den bak mak ta fay da var. E ði tim sis te mi ni ke sin ti li ha le ge ti rir ken, iþ siz li ði ön le yi ci bir yol da ter cih e dil me li. Her ke sin ü ni ver si te e ði ti mi al ma sý müm kün ol ma dý ðý na gö re, ký sa yol dan iþ ha ya tý na a týl mak is te yen genç le re de im kân sað la mak ge re kir. Çe liþ ki le ri miz den bi ri de bir yan da mil yon lar ca iþ siz genç var ken, ö te yan dan i þe ya ra yan e le man a ran ma sý dýr. Bu i ki ta le bi bir an da de ðer len di re cek, iþ dün ya sý nýn ka li fi ye iþ çi ih ti ya cý ný kar þý la ya cak bir sis te mi ni çin ku ra ma yýz? Ga ze te le re ba kýl dý ðýn da say fa lar do lu su e le man a ra yan iþ yer le ri nin ol du ðu gö rü lür. A ra nan e le man lar da çok ö zel e ði tim ge rek ti ren iþ ler de ðil. Bil has sa teks til pi ya sa sýn da ka li fi ye e le man ih ti ya cý var. Hep sor mu þuz, tek rar la ya lým: Bil has sa bü yük fir ma lar, mev cut e ði tim sis te mi nin ye tiþ tir di ði e le man la rý ken di ü re tim te sis le rin de is tih dam e de mi yor sa, bun la rý ken di le ri ye tiþ tir mek i çin ni çin a dým at maz? Rek lâm i çin har ca dýk la rý pa ra nýn bir kýs mý ný bu i þe a yýr mak on la rý ba tý rýr mý? Ka lý cý o lan bu sis te mi ter cih et me yip, baþ ka la rý nýn is tih dam et ti ði ka li fi ye e le man la rý trans fer yo lu na git mek ne ka dar ti ca rî ah lâ ka u yar? Ýþ siz lik der ken, iþ ge lip ti ca rî ah lâ ka da yan dý. O hal de bu hu sus ta da çok bü yük ek sik li ði miz ol du ðu nu ha týr la mak ve ha týr lat mak ge re kir. Bel ki de iþ siz li ðin bü yü me sin de ve ka li fi ye e le man bu lun ma ma sýn da ti ca rî ah lâ kýn tah rip ol ma sý en bü yük se bep tir. Ma a le sef; iþ çi iþ ve re ni ne, iþ ve ren de iþ çi si ne gü ven me di ði gi bi, ta cir ler de bir bi ri ne gü ven mi yor. Bir bi ri ne gü ven me yen le rin o luþ tur du ðu ti ca ret ha ya tý da bir o kri ze, bir bu kri ze yu var la nýp gi di yor. Al lah so nu mu zu hay rey le sin, a ma ti ca rî ha ya týn bu ka dar bo zul ma sý, söz le rin tu tu la maz ha le gel me si i yi de ðil. O hal de e ko no mik is tik rar ve gü ven li bir ti ca rî ha yat i çin de, ön ce sað lam bir i nanç ge re kir. Baþ ka sý nýn if lâ sý na se vi nen ve kom þu su nun iþ siz kal ma sý ný u man bir ti ca rî ha ya týn iþ siz li ðe ça re sun ma sý müm kün de ðil. Ço cuk la rý mý zýn din e ði ti mi ni en gel le mek i çin mes lek li se le ri ne tu zak ku ran lar; ne ti ce de bü tün Tür ki ye yi iþ siz lik tu za ðý na dü þür dü. An cak gü nün þart la rý na uy gun bir e ði tim sis te mi i le bu tu zak tan kur tu la bi li riz... Ka çý rý lan po lis me mu ru nun a i le si ne dev let sa hip çýk tý nvan IN Ça tak il çe sin de ge çen yýl te rör ör gü tü PKK ta ra fýn dan ka çý rý lan po lis me mu ru Na dir Öz gen in Ay dýn da ya þa yan a ða be yi Tev fik Öz gen i þe a lýn dý. Sö ke Kay ma ka mý Meh met De mi re zer, yap tý ðý a çýk la ma da, Van ýn Ça tak il çe sin de po lis me mu ru Na dir Öz gen in, te rör ör gü tü ta ra fýn dan 09 Ey lül 2011 de e vi ne gi der ken ka çý rýl dý ðý ný, po lis me mu ru nun bu lun ma sý i çin ça lýþ ma la rýn sür dü ðü nü be lirt ti. Öz gen in Sö ke il çe sin de ya þa yan a i le si ne des tek ol mak is te dik le ri ni kay de den De mi re zer, Po lis me mu ru Öz gen in a ða be yi Tev fik Öz gen i Sö ke Ti ca ret Mes lek Li se si nde i þe al dýk. A i le za ten ço cuk la rý nýn ka çý rýl ma sý se be biy le zor gün ler ge çi ri yor. Biz de e ko no mik o la rak zor gün ler ge çir me le ri ni is te me dik de di. Sö ke Ti ca ret Mes lek Li se si Mü dü rü Mu ham met Ya zar i se Tev fik Öz gen in hiz met a lý mý yön te miy le 10 ay ça lýþ tý rý la ca ðý ný, du ru ma gö re söz leþ me nin ye ni le ne bi le ce ði ni kay det ti. Dev le tin ken di si ne sa hip çýk ma sýn dan bü yük mut lu luk duy du ðu nu i fa de e den Tev fik Öz gen de 9 Ey lül den bu ya na kar de þim den ge le cek müj de li ha be ri bek li yo ruz. U mu du mu zu yi tir mek is te mi yo ruz di ye ko nuþ tu. Aydýn / a a AB sü re ci de mok ra si yi güç len di ri yor AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye nin a sýl gü cü nün de mok ra si si ve bu de mok ra si yi her ge çen gün da ha da güç len di ren AB sü re ci ol du ðu nu söy le di. AB Ba kan lý ðý, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si ve An ka ra Va li li ði nin or tak la þa yü rüt tü ðü, An ka ra AB ye Ha zýr la ný yor Pro je si iþ bir li ði pro to ko lü An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si nde im za lan dý. Ým za tö re nin de ko nu þan Ba ðýþ, mil lî da va o lan AB sü re ci ne baþ kent ten bir ý þýk da ha yak týk la rý ný kay de de rek, An ka ra AB ye Ha zýr la ný yor pro je siy le Tür ki ye nin baþ ken ti ni ay ný za man da bir pro je baþ ken ti ha li ne ge tir - Eski Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð'un kazýlarda çýkan law silâhlarýna "Bunlar silâh deðil, boru" demesi komuoyundan eleþtiri almýþtý. Baþbuð, duruþma salonunu terk etti ÝR TÝ CA Ý LE MÜ CA DE LE EY LEM PLA NI DÂ VÂ SI NIN TU TUK LU SA NIK LA RIN DAN ES KÝ GE NEL KUR MAY BAÞ KA NI BAÞ BUÐ, DU RUÞ MA SA LO NU NU TERK ET TÝ. ÝR TÝCA i le Mü ca de le Ey lem Pla ný da va sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð, çap raz sor gu su sý ra sýn da te le fon ka yýt la rý nýn din le til me si ne tep ki gös te re rek, du ruþ ma sa lo nu nu terk et ti. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma da ko nu þan Baþ buð, dün ya nýn hiç bir ül ke sin de hem ül ke nin si lah lý kuv vet le ri nin ko mu ta ný, hem de bir si lah lý te rör ör gü tü nün yö ne ti ci si o lan Ge nel kur may Baþ ka ný nýn gö rül me di ði ni be lir te rek, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin 26 ncý Ge nel kur may Baþ ka ný ol du ðu nu vur gu la dý. Ha ya tý nýn son 20 yý lý ný te rör le mü ca de le i le ge çir di ði ni i fa de e den Baþ buð, þun la rý söy le di: Ha ya tým da hiç hu kuk suz dav ran ma dým. De mok ra si ye o lan bað lý lý ðým da or ta da dýr. Bü tün bun la ra rað men, be lir li a maç la ra hiz met et mek i çin, þim di kalk mýþ lar dün ya nýn en güç lü or du la rýn dan bi ri si nin ko mu ta ný i ken, id di a e di len bir te rör ör gü tü nün is tek le ri ve yön len dir me si doð rul tu sun da, in ter net yo luy la ve yap tý ðým ko nuþ ma lar la dar be ye te þeb büs et ti ði mi id di a e di yor lar. Be ni suç la yan lar, e ðer söz ko nu su in ter net an dý cýn da her han gi bir suç un su ru gör sey dim, te red düt süz so ruþ tur ma em ri ve re ce ði mi bil mi yor lar mý? Be ni suç la yan lar, yap mýþ ol du ðum bu ko nuþ ma la rý Ge nel kur may Baþ kan lý ðý gö re vim ve so rum lu lu ðum ge re ði o la rak yap tý ðý mý bil mi yor lar mý? di yen Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Ý na ný yo ruz ki bel li du rum lar da ki ö lüm ler de þe hit lik hük mün de dir. Bi gü nah ya ni gü nah sýz þe kil de, ma sum þe kil de ha ya tý ný kay be den in san la rý mý zýn top lu mu muz da aç mýþ ol du ðu ya ra lar var de di. Ba kan Þa hin, Ga zi an tep Va li li ði ne ge li þin de po lis man ga sý ve pro to kol ta ra fýn dan kar þý lan dý. Va li lik þe ref def te ri ni im za la dýk tan son ra Va li Er dal A ta dan þe hir le il gi li bil gi a lan Þa hin, bir ga ze te ci nin te rör kur ba ný si vil le rin þe hit sa yýl ma sý na i liþ kin ya sa tas la ðýy la il gi li o la rak þe hit a i le le rin den tep ki gel di ði ni i fa de e de rek gö rü þü nü sor ma sý ü ze ri ne ko nu nun bir ya sa tas la ðý ko nu su ol du ðu nu söy le di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve o na bað lý o la rak da il gi li ba kan la rýn ko nu ya i liþ kin yap tý ðý me nin de ö nü nü aç týk la rý ný i fa de et ti. An ka ra nýn, AB nin ma li yar dým la rýn dan en faz la ya rar la nan i kin ci il ol du ðu nu vur gu la yan Ba ðýþ, Bu gün Tür ki ye de ki mi le ri, va tan da þa çi le çek tir me yi, An ka ra yý ki lit le me yi ken di le ri ne mil li da va ka bul et miþ ler se de biz ken di i þi mi ze ba ký yo ruz. Tür ki ye nin stan dart la rý ný yük selt mek i çin her ge çen gün ge rek li a dým la rý a tý yo ruz de di. Ba kan Ba ðýþ, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin de can la rý ný or ta ya ko ya rak so kak la ra dö kü len in san la rýn Tür ki ye yi il ham kay na ðý o la rak gör dük le ri ni kay de de rek, Tür ki ye nin ken di de ðer le - Baþ buð, þöy le de vam et ti: Ne yap ma lýy dým? Türk Si lah lý Kuv vet le ri per so ne li nin, ma su mi yet ka ri ne si hi çe sa yý la rak med ya da hak sýz it ham lar la yýp ra týl ma sý na ve i ti bar sýz laþ tý rýl ma sý na ses siz mi kal ma lýy dým? Bu id di a lar ve suç la ma lar yer siz dir. Böy le bir id di a na mey le, bir ki þi nin suç lan ma ya ça lý þýl ma sý sa de ce, ye ter siz li ðin bir ko me di si dir. Bu ne den ler le bu id di a na me ye hiç bir i ti ba rým yok tur. YÜ CE DÝ VAN ÝS TE DÝ Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn, dev le tin en ö nem li ma kam la rýn dan bi ri ol du ðu nu i fa de e den Baþ buð, bu ne den le, A na ya sa nýn 148 in ci mad de si nin bu ma ka ma da ö zel bir sta tü ta ný dý ðý ný an lat tý. Tür ki ye de ki bir çok de ðer li ve say gýn hu kuk çu nun te red düt süz be lirt ti ði þe kil de, þah sýy la il gi li bir yar gý la ma o la cak sa, bu yar gý la ma ye ri nin Yü ce Di van ol du ðu nu sa vu nan Baþ buð, Bü tün bu ne den ler le, hu zu ru nuz da sa vun ma yap ma ya zor lan ma yý, iþ gal et miþ ol du ðum ma ka ma ve Türk Si lah lý Kuv vet le ri ne kar þý çok a ðýr hak sýz lýk o la rak gö rü yo rum. Bu i nanç la, bu gün bu ra da sa vun ma yap ma ya ca ðým ve hiç bir so ru ya da ce vap ver me ye ce ðim. Bu dav ra nýþ mah ke me ye kar þý bir ta výr al ma þek lin de al gý lan ma ma lý dýr. Bu dav ra nýþ, A na ya sa ya, hu ku kun üs tün lü ðü ne ve ken di me kar þý o lan say gý mýn ve ta þý dý ðým so rum lu lu ðun bir ge re ði ve do ðal so nu cu dur di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a de ðer len dir me ler ol du ðu nu i fa de e den Þa hin, þöy le ko nuþ tu: Ya sa he nüz TBMM ye in ti kal et me di, et mek ü ze re, çok ký sa za man da in ti kal e de cek. Bu Þe hit ler Haf ta sý nda, 18 Mart ta gün cel li ði ni sað la mýþ o lan ve gün de me ge len bir ko nu dur. Þe hit lik, gü ven lik güç le ri miz baþ ta ol mak ü ze re gö re vi ni ya par ken ül ke nin bir li ði, bü tün lü ðü, mil le tin hu zu ru, gü ven li ði uð ru na ha ya tý ný kay be den in san la rý mý zýn hem di ni mi ze gö re hem de mil li de ðer le ri mi ze gö re al mýþ ol duk la rý bir de ðer dir, bir rüt be dir. An cak ül ke bü tün lü ðü ne yö ne lik, dev le tin var lý ðý na yö ne lik bir ta kým suç ör güt le ri nin men sup la rý ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len o lay lar da hiç bir gü na hý ol ma dan ha ya tý ný kay be den, te rör, ö zel lik le te rör ya pý lan ma sý nýn rin den ta viz ver me den kal kýn ma yý, ge liþ me yi, zen gin leþ me yi, þef faf laþ ma yý ba þa ra bil di ði ni or ta ya koy du ðu nu söy le di. Tür ki ye nin a sýl gü cü nün de mok ra si si ve bu de mok ra si yi her ge çen gün da ha da güç len di ren AB sü re ci ol du ðu nu i fa de e den Ba ðýþ, Tür ki ye AB sü re cin de at tý ðý a dým lar la çok da ha þef faf bir ül ke ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Git tik le ri ül ke ler de Tür ki ye nin e ko no mik ve sos yal ge liþ me si ni na sýl ba þar dýk la rý ný sor duk la rý ný an la tan Ba ðýþ, Bu gün ar týk dün ya nýn flaþ la rý Tür ki ye i çin pat lý yor. Ger çek ten Tür ki ye fark lý bir nok ta ya gel di de di. An ka ra / a a SA VUN MA YAP MA YA CA ÐIM, CE VAP VER ME YE CE ÐÝM MAH KE ME Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ö ze se, sa vun ma - nýn a lýn dý ðý ný söy le ye rek, Baþ buð un so ruþ tur ma a þa - ma sýn da ver di ði i fa de le ri nin o kun ma sý na ge çi le ce ði ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne Baþ buð, yap tý ðý ko nuþ ma nýn sa vun ma ol ma dý ðý ný be lir te rek, Ben sa vun ma yap - ma ya ca ðým ve hiç bir so ru ya ce vap ver me ye ce ðim. Ben sa de ce bu ko nuþ mam la A na ya sa nýn 148 in ci mad de si ge re ði mah ke me nin be ni yar gý la ma ya gö - rev li ol ma dý ðý ný a çýk la mak is te dim. Bu ko nuþ ma yý, bir sa vun ma o la rak de ðil, ya sal hak la rý ma da ya na rak ne - den sa vun ma yap ma ya ca ðý mý a çýk la dý ðým bir ko nuþ - ma o la rak ka bul e din di ye ce vap ver di. DU RUÞ MA YA GEL ME YEN LE RE SÝ TEM BAÞ BUÐ, du ruþ ma ya ve ri len a ra sý ra sýn da, iz le yi - ci le rin bu lun du ðu bö lü me yak la þa rak ken di si ni iz - le me ye ge len e mek li ko mu tan lar la soh bet et ti. Bu a ra da, Baþ buð un e þi Se vim Baþ buð, Kos ko ca Ge nel kur may Baþ ka ný ný sa nýk san dal ye si ne if ti ra - lar la o tur tu yor lar. Hiç kim se de bir þey de mi yor. A - yýp di ye bir þey var de di. Bu nun ü ze ri ne Baþ buð da, Ha ni ne re de o es ki ge nel kur may baþ kan la rý. Hiç bi ri bu ra da yok. On la rýn ba þý na gel se, biz ko þa ko þa ge lir dik bu ra la ra. Da ha du run, an la ta cak çok þe yim o la cak. Za ma ný ge lin ce da ha ko nu þa ca ðýz de di ði du yul du. Es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Baþ - buð, çap raz sor gu su sý ra sýn da mah ke me he ye ti ta ra fýn dan i kin ci Er ge ne kon da va sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Ýb ra him Þa hin ve Fat ma Cen giz a ra - sýn da ki te le fon ka yýt la rý nýn din le til me si ne tep ki gös te re rek, du ruþ ma sa lo nu nu terk et ti. Bel li ö lüm ler de þe hit lik hük mün de mað du ru o la rak ha ya tý ný kay be den in san la rý mýz var. Ý na ný yo ruz ki bel li du rum lar da ki ö lüm ler de þe hit lik hük mün de dir. Bi gü nah ya ni gü nah sýz þe kil de, ma sum þe kil de ha ya tý ný kay be den bu in san la rý mý zýn top lu mu muz da aç mýþ ol du ðu ya ra lar var. On la rý da dev let o la rak, top lum o la rak sa hip len me li yiz. Bu mec bu ri yet or ta ya çýk tý. Ba kan Þa hin, bir ga ze te ci nin, Þýr nak ýn U lu de re il çe sin de ha ya tý ný kay be den le rin de þe hit sa yýl ma sý na tep ki gös te ril di ði ni i fa de e de rek, U lu de re de ö len in san lar da bu bað lam da de ðer len di ri lip þe hit sa yý la cak mý? so ru su ü ze ri ne, ya sa nýn yü rür lü ðe gir me di ði ni, yü rür lü ðe gir dik ten son ra ya sa nýn a ma cý ve iþ le yi þi ne i liþ kin hü küm le rin gö rü le ce ði ni i fa de et ti. Gaziantep / a a 3. yar gý pa ke ti i le ga ze te ler ka pa týl ma ya cak na DA LET Ba kan lý ðý, ya yýn or gan la rý nýn ka pa týl ma ris kiy le kar þý ya kal ma ma la rý i çin ha zýr la nan ve 3. yar gý pa ke ti o la rak bi li nen dü zen le me nin bu yý lýn O cak a yýn da TBMM ye su nul du ðu ha týr la tý la rak, bu dü zen le me Ge nel Ku rul da gö rü þül dük ten son ra, ya yýn or gan la rý nýn ka pa týl ma sý nýn ö nü ne ge çi le ce ði bil di ril di. A da let Ba kan lý ðý ndan, Öz gür Gün dem ga ze te si nin ya yý ný nýn dur du rul ma sý ka ra rýy la il gi li a çýk la ma ya pýl dý. Ya yýn or gan la rý nýn da ha öz gür bir or tam da ya yýn ha ya tý ný sür dü re bil me le ri ve ka pa týl ma ris kiy le kar þý ya kal ma ma la rý i çin A da let Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan dü zen le me nin O cak 2012 de TBMM ye su nul du ðu ha týr la tý lan a çýk la ma da, yar gý hiz met le ri nin hýz lan dý rýl ma sý pa ke ti o la rak ka mu o yu na su nu lan pa ke tin þu an A da let Alt Ko mis yo nu nda gö rü þül dü ðü, dü zen le me Ge nel Ku rul da gö rü þül dük ten son ra ya yýn or gan la rý nýn ka pa týl ma sý nýn ö nü ne ge çi le ce ði be lir til di. A çýk la ma da, ya pý lan dü zen le mey le 3713 sa yý lý Te rör le Mü ca de le Ka nu nu nun, te rör ör gü tü nün fa a li ye ti çer çe ve sin de suç iþ le me ye a le nen teþ vik, iþ len miþ suç la rý ve suç lu la rý ný öv me ve ya te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný i çe ren sü re li ya yýn la rýn ku ral o la rak ha kim ka ra rý i le ted bir o la rak on beþ gün den bir a ya ka dar dur du ru la bi le ce ði hü küm al tý na a lýn mýþ týr. Bu ted bir ya sa ðý, ge cik me sin de sa kýn ca bu lu nan hal ler de Cum hu ri yet sav cý sý nýn em riy le de uy gu la na bil mek te dir hük mü nü i çe ren 6. mad de si nin be þin ci fýk ra sý nýn yü rür lük ten kal dý rý la ca ðý kay de dil di. Ka mu o yu ta ra fýn dan 3. Yar gý Pa ke ti o la rak bi li nen ve þu an TBMM A da let Alt Ko mis yo nu nda gö rüþ me le ri de vam e den ta sa rý nýn yü rür lük ten kal dý rý lan mad de le re i liþ kin çer çe ve 86. mad de siy le Te rör le Mü ca de le Ka nu nu nun 6. mad de si nin 5. fýk ra sý nýn kal dý rýl ma sý ön gö rül mek te ve A ÝHM ta ra fýn dan ve ri len ih lal le rin ön len me si a maç lan mak ta dýr. An ka ra / a a Türk ga ze te ci le rin i a de le ri i çin ça lýþ ma la rý hýz lan dýr ma lý ný NANÇ Plat for mu bi le þen le ri Su ri ye de kay bo lan ga ze te ci A dem Öz kö se ve ka me ra man Ha mit Coþ kun i çin ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý An ka ra tem sil ci li ðin de dü zen le nen top lan tý da bi ra ra ya ge le rek or tak ba sýn a çýk la ma yap tý. Ha zýr la nan or tak ba sýn a çýk la ma sý ný o ku yan MAZ - LUM DER An ka ra Þu be Baþ ka ný A vu kat Þe ri fe Gül A rý man, bir yý lý aþ kýn dýr mu ha lif o la rak ta ným la nan bin ler ce Su ri ye li si vi lin öl dü rül dü ðü nü be lir te rek, ya þa nan la rý ka mu o yu na doð ru ak ta ra bil mek i çin 7 Mart 2012 de Ha tay ü ze rin den Su ri ye ye ge çiþ ya pan ga ze te ci A dem Öz kö se i le ka me ra man Ha mit Coþ kun un, Ýd lib ya kýn la rýn da çe kim yap mak ta i ken ka çý rýl dý ðý ný ve bi lin me yen bir ye re gö tü rül dü ðü nü i fa de et ti. 17 gün dür ken di le rin den ha ber a lý na ma yan ga ze te ci le rin ha yat la rýn dan en di þe et tik le ri ni söy le yen A rý man, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Su ri ye re ji mi ni, ül ke de sür dür dü ðü bas ký ve þid det po li ti ka la rýn dan vaz geç me ye, hal kýn i ra de si ne say gý duy ma ya ve ka çý rý lan ga ze te ci le ri Tür ki ye ye i a de et me ye da vet e di yo ruz. Tür ki ye de ki yet ki li ma kam la rý da Su ri ye ma kam la rý nez din de ge rek li gi ri þim le ri da ha cid di ve so nu ca va ra cak þe kil de sür dü re rek i ki ga ze te ci nin Tür ki ye ye i a de e dil me le ri hu su sun da ge rek li ça lýþ ma la rý ný hýz lan dýr ma la rý ný, ko nu ya da ha has sa si yet gös ter me le ri ni ta lep e di yo ruz. Mi lat Ga ze te si An ka ra Tem sil ci si As lan De ðir men ci i se 17 gün dür Mi lat ga ze te si ya za rý ve Ger çek Ha yat Der gi si Or ta do ðu so rum lu su A dem Öz kö se i le ka me ra man ve bel ge sel ya pým cý sý Ha mit Coþ kun dan ha ber a lý na ma dý ðý ný ha týr la ta rak, Her ge çen gün kay gý la rý mýz ar ta rak de vam e di yor. Tüm u lu sal ve u lus la r a ra sý med ya ku ru luþ la rý ný, in san hak la rý ku rul la rý ný, der hal ar ka daþ la rý mý zýn sað sa lim Tür ki ye ye dön me le ri ni sað la ma la rý i çin gi ri þim ler de bu lun ma la rý ný is ti yo ruz de di. An ka ra / a a TGTV den 12 yýl lýk e ði ti me kerhen destek ntür KÝYE Gö nül lü Te þek kül ler Vak fý (TGTV) Baþ ka ný Ham za Ak bu lut, Ka de me li e ði tim sis te mi ya sa ta sa rý sý ný, ar zu et ti ði miz de ði þik lik le ri i çer me se de ye ni bir dö ne mi baþ la ta cak ol du ðu i çin des tek li yo ruz de di. Bar ce lo E re sin O tel de 120 ü ye si vil top lum ku ru lu þu a dý na or tak ba sýn a çýk la ma sý ya pan Ak bu lut, ya sa ta sa rý sý nýn kat sa yý a da let siz li ði ni or ta dan kal dýr dý ðý ný, mes lek o kul la rý nýn ö nü nü aç tý ðý ný, öð ren ci ye a lan ter ci hi im ka ný ver di ði ni ve her ke se her a þa ma da a lan de ðiþ tir me im ka ný sun du ðu nu söy le di. Ka de me li e ði tim sis te mi ya sa ta sa rý sý ný, ar zu et ti ði miz de ði þik lik le ri i çer me se de ye ni bir dö ne mi baþ la ta cak ol du ðu i çin des tek li yo ruz di yen Ak bu lut, bu ya sa i le ge ti ril mek is te nen ka de me li e ði ti min, ge liþ miþ ül ke ler de ve dün ya nýn bir çok ye rin de uy gu lan dý ðý ný i fa de et ti. Ak bu lut, da ha öz gür bir e ði tim sis te mi i çin ya sa ta sa rý sý na ko nul ma sý ný is te dik le ri il ke le ri, yay gýn öð re ti me i kin ci dört yýl la bir lik te im kan ve ril me si, kar ma e ði ti min da ya týl ma sý ye ri ne al ter na tif e ði tim mo del le ri uy gu la ma im ka ný nýn ge ti ril me si, ge nel ah la ka ve a da ba mu ga yir (ay ký rý) ol ma mak kay dýy la ký lýk ký ya fe tin tüm a þa ma lar da ser best ol ma sý, ders geç me e sa sý na da ya nan bir sis te min ge ti ril me si, müf re da týn mil le ti mi zin de ðer le ri i le bað da þýr þe kil de dü zen len me si þek lin de sý ra la dý. Ak bu lut, ye ni dü zen le mey le i mam ha tip o kul la rýn da ki ký lýk-ký ya fet so ru nu nun gi de ri lip gi de ril me ye ce ði ne i liþ kin gö rü þü nün so rul ma sý ü ze ri ne de Ye ni dü zen le mey le çö zü le ce ði ka na a ti ni ta þý yo ruz. Bi zim ta le bi miz de bu yön de ce va bý ný ver di. Ýstanbul / a a

9 Y HA BER 9 ni A na ya sa ça lýþ ma la rý nýn â de ta ge - Ý le ri de mok ra si id di a la rý na kar þý, ye çiþ ti ril di ði sü reç te, yar gý re for mu nda da Tür ki ye nin ya ya kal dý ðý, AB ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin (A - ÝHM) ar dý ar dý na u ya rý la rýy la or ta ya çý ký yor. Bu sü reç te ka mu o yun da bü yük tar týþ ma la ra yol a çan 3. yar gý pa ke ti hâ lâ ya sa laþ ma yý bek li yor. Ger çi yak la þýk 100 mad de lik pa ket in bir re form ni te li ði ta þý ma dý ðý biz zat A da let Ba ka ný ta ra fýn dan ik rar e dil miþ ti. An cak söz ko nu su de ði þik lik le, dar be te þeb bü sü ve dar be ye or tam ha zýr la ma id di a la rýy la yar gý la nan bir çok Er ge ne kon ve Bal yoz sa ný ðý nýn tah li ye ol ma sý du ru mu, cid dî han di kap la rý gün de me ge ti ri yor. Bel li ki pa ket, yar gý yý â de ta top ye kûn sü rün ce me de bý ra kýp felç e den, yük sek yar gý dan ye rel mah ke me le re mil yon lar ca dos ya nýn sý ra da bek le di ði, on yýl sü ren ve hâ len hü küm bek le yen dâ vâ lar da ki hak sýz lýk ve za man a þý mý i le so ruþ tur ma sýn dan id di a nâ me si ne ka dar a par-to par ha zýr la nan dos ya lar a ra sýn da sý kýþ mýþ. Mâ kul ve â dil bir çö züm bul muþ de ðil. Bi lin di ði gi bi da ha ön ce de Tür ki ye nin de mok ra si in dek sin de 167 ül ke a ra sýn da Milletvekili emekli maaþý AYM'ye taþýndý nchp, mil let ve ki li e mek li ay lý ðý ný dü zen le yen ka nu nun ba zý mad de le ri nin ip ta li i çin A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce nin mah ke me ye sun du ðu dâ vâ di lek çe sin de, Tür ki ye Cum hu ri ye ti E mek li San dý ðý Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pan Ka nun un ba zý mad de le ri nin ip ta li is ten di. Di lek çe de, e mek li ik ra mi ye si ö de me le ri nin ký dem taz mi na tý na hak ka zan ma þart la rý na bað lan ma sý þar tý nýn kal dý rýl ma sý ta lep e dil di. An ka ra / a a DHKP-C ye 9 gö zal tý cev ni as ya.com.tr nan KA RA ve Ýs tan bul da te rör ör gü tü DHKP-C ye yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da 9 ki þi gö zal tý na a lýn dý. An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, te rör ör gü tü DHKPC ye yö ne lik An ka ra ve Ýs tan bul da o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da, 7 si An ka ra, 2 si Ýs tan bul da ol mak ü ze re 9 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Zan lý la rýn, kal dýk la rý yer ler de ya pý lan a ra ma da, 2 ta ban ca e le ge çi ril di. Zan lý lar, em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. An ka ra / a a Gö zal tý sa yý sý 38 e çýk tý nýþ a da mý Ga lip Öz türk ün de tu tuk lan dý ðý bir or ga ni ze suç ör gü tü ne yö ne lik so ruþ tur ma çer çe ve sin de sür dü rü len o pe ras yon lar da gö zal tý sa yý sý 38 e çýk tý. Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Bey koz Be le di ye si Baþ kan Yar dým cý sý Yük sel Ba ki, Em lak Ýs tim lak Mü dü rü A li Rý za Te kin ve Ga lip Öz türk ün kar de þi Ta lip Öz türk ün de a ra la rýn da bu lun du ðu 38 ki þi yi gö zal tý na al dý. Çe þit li semt ler de gö zal tý na a lý nan ki þi ler sað lýk kon tro lün den ge çi ri le rek, em ni ye te ge ti ril di. Bu a ra da, iþ a da mý Ga lip Öz türk ün ba zý iþ yer le rin de de dün sa bah sa at le rin de a ra ma lar ya pýl dý ðý kay de dil di. So ruþ tur ma çer çe ve sin de da ha ön ce gö zal tý na a lý nan 9 ki þi den Ga lip Öz türk i le bir þüp he li tu tuk lan mýþ tý. Yet ki li ler, o pe ras yon la rýn de vam et ti ði ni ve gö zal tý sa yý sýn da ar týþ o la bi le ce ði ni kay det ti. Ýs tan bul / a a CHP'den mitingli protesto nchp, eðitimde modeli öngören yasa teklifini protesto için Tandoðan Meydaný'nda miting düzenledi. Mitingde vatandaþlara hitap eden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, yasa teklifine yönelik sert eleþtirilerde bulundu. Eðitim yasalarýnýn Anayasalardan daha önemli olduðunu ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Eðitim yasasý ile bir ülkenin 50 yýllýk geleceðini belirliyorsunuz, bu yasa sadece Türkiye'nin deðil, dünyanýn ortak sorunudur. Özgüveni olmayan, sadece itaat kültürünü özümseyen, hayatý sorgulamayan, aklýný kullanamayan, aklýný baþkalarýna kiraya veren bir eðitim sistemini istemiyoruz ve reddediyoruz. Bu ülkede çocuklarýna ihanet eden siyasiler elbette hesap verecek. Hesabý halka verecek. Demokratik yollardan bunun hesabýný elbette soracaðýz'' dedi. Mitinge, CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de katýldý. Bu arada, Ankara Valiliði, Eðitim-Sen'in, zorunlu eðitimin 12 yýla çýkarýlmasýný öngören kanun teklifini protesto amacýyla bugün yapacaðýný ilan ettiði eylemin, Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na açýkça aykýrý olduðunu belirtti. An ka ra / a a Tür ki ye nin a da let si ci li 89 ve ba sýn öz gür lü ðün de 106. sý ra da ol ma sý, de mok ra si ve öz gür lük ler kar ne si ni o kut tur muþ; 2011 yý lýn da Tür ki ye de en ö nem li hak ih lâl le ri nin dü þün ce ve i fâ de ye yö ne lik ger çek leþ ti ði, A ÝHM de bek le yen 153 bin 850 baþ vu ru nun 16 bin 800 ü nün Tür ki ye den git ti ði be lir til miþ ti. Tür ki ye nin da ha dü ne ka dar bi rer de mir per de ül ke si o lan Po lon ya, Ro man ya ve Uk ray na ka te go ri sin de yer al dý ðý bil di ril miþ ti. AB ye söz ve ri len de mok ra tik leþ me ve öz gür lük ler de ol du ðu gi bi yar gý re for mu nda da son do kuz yýl dýr cid dî bir me sâ fe a lýn ma dý ðý ný or ta ya koy muþ tu A ÝHM ÝS TA TÝS TÝK LE RÝ A ÝHM nin ya yýn la dý ðý Tür ki ye i le il gi li is ta tis tik ler de ay ný va zi ye ti e le ve ri yor. Mah ke me nin Ýn san Hak la rý Da i re Baþ kan lý ðý nýn bil has sa hâ kim ve sav cý la rýn ya rar lan ma sý i çin kur du ðu si te de, A ÝHM e ta raf 47 ül ke a ra sýn da Tür ki ye nin 2 bin 400 mah kû mi yet le Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ni (A ÝHS) en çok ih lâl e den ül ke o la rak ka yýt la ra geç me si, yar gý si ci li ni or ta ya ko yu yor. Bu na gö re Tür ki ye, çok sa yý da a lan da en çok mah kûm ol ma ün vâ ný ný al mýþ. Baþ ta â dil yar gý lan ma hak ký ve i fâ de öz gür lü ðü ol mak ü ze re, ya þam hak ký, iþ ken ce ve kö tü mu a me le, et kin so ruþ tur ma yok lu ðu, öz gür lük ve gü ven lik hak ký, top lan tý ve gös te ri öz gür lü ðü, mül ki yet hak ký a lan la rýn da ki ih lâl ler de 611 kez mah kû mi yet le bi rin ci. A NA YA SA Hu ku ku A raþ týr ma la rý Der ne ði Baþ kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Si bel Ýn ce oð lu, a na ya sa ya pým sü re ciy le il gi li bir ta kým Prof. Dr. Si bel Ýn ce oð lu prob lem ler ol du ðu nu i fa de e de rek, Top lum sal tar týþ ma bo yu tun da ö nem li ek sik lik var. Top lum dü ze yin de pek tar tý þýl mý yor de di. A na ya sa Hu ku ku A raþ týr ma la rý Der ne ði Baþ ka ný Ka boð lu ve Baþ kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Si bel Ýn ce oð lu, TBMM A na ya sa Uz laþ ma Alt Ko mis yo nu na, ye ni a na ya sa i le il gi li ö ne ri le ri ni 70 say fa lýk bir ra por la sun du. Ka boð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, 19 Ey lül de Mec lis te ya pý lan top lan tý ya ka týl dý ðý ný be lir te rek, Ben o top lan tý da ye ni a na ya sa yý bir A na ya sa Mec li si nin yap ma sý ný ö ner miþ tim. Mec lis, ben ya pa ca ðým de dik ten son ra ye ni a na ya sa yý sa vu nan ke sim le rin, Ha yýr biz bu sü reç te yo kuz de me lük sü yok tur di ye ko nuþ tu. Ye ni a na ya sa ya pým sü re ci nin tý kan ma sý nýn ih ti mal dý þý ol ma dý ðý ný i fa de e den Ka boð lu, E ðer sü reç tý ka nýr sa, o a na ka dar ya pý lan ça lýþ ma lar bir ka za ným o la rak a lýn ma lý. Ye ni a na ya sa ya pý mýn da güç lük ler el bet te çok yön lü. A ma de mok ra tik bir or tam da a na ya sa ya pý mý hiç de ko lay de ðil gö rü þü nü sa vun du. TÜR KÝ YE DE u yuþ tu ru cu ya bað lý suç lar dan ce za e vin de bu lu nan la rýn sa yý sý nýn 2005 ten 2010 yý lý na ka dar yüz de 504 art tý ðý be lir len di. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Da i re Baþ kan lý ðý na bað lý Tür ki ye U yuþ tu ru cu ve U yuþ tu ru cu Ba ðým lý lý ðý Ýz le me Ke za Tür ki ye i le il gi li baþ vu ru la rýn yüz de 65 i nin so nuç lan dý rýl ma sý na mu ka bil, 26 bin 929 baþ vu ru nun (yüz de 59) ka bul e di le mez bu lu nup ka yýt tan dü þü rül me si ne rað men hâ len a leyh te ki 15 bin 940 baþ vu ru nun he nüz ka ra ra bað lan ma dý ðý bil gi si, va zi ye ti e le ve ri yor. Bu ba kým dan A da let Ba ka ný nýn ye ni 4. yar gý pa ke ti i le, A ÝHM ka rar la rýn da i þâ ret e di len in san hak ký ih lâl le ri nin gi de ril me si ne yö ne lik a dým a tý la ca ðý ný söy le me si, kay da de ðer. Ne var ki ye ni pa ket te, Ba kan ýn i fâ de siy le ka dýn la rýn ev len me den ön ce ki so yad la rý ný, so nu na eþ le ri nin so ya dý ek len mek si zin kul lan ma sý na im kân ta ný na ca ðý ben ze ri ma ga zi nel dü zen le me ler den ö te du ruþ ma ön ce si gö zal tý la rýn, u zun sü re li tu tuk lu luk la rýn ö nü ne ge çi le ce ði ne, çok ça e leþ ti ri a lan ö zel yet ki li mah ke me le rin yet ki le ri nin ne tarz da da ral tý la ca ðý na da ir i râ de yi ne be lir siz ve ye ter siz... Hal bu ki Cum hur baþ ka ný ndan Mec lis Baþ ka ný na ka dar her kes, yar gýç la rýn A ÝHM ka rar la rý ný ve iç ti hat la rý ný tâ kip et me di ðin den þi kâ yet çi. Av ru pa Kon se yi Pro je Mü dü rü Ma hir Mush te id za da, an cak A ÝHM iç ti hat la rý nýn ve A HÝS hü küm le ri nin u lu sal yar gý la ma da dik kat le e le a lýn ma sý ve iç hu kuk ha li ne ge ti ril me si ha lin de Stras bo urg a ya pý lan baþ vu ru lar da ö nem li a zal ma o la ca ðý ný na za ra ve ri yor. A ÝHM iç ti hat la rý na i liþ kin il ke le rin ha ya ta ge çi ril me si i çin iç hu kuk ta çö züm ler bu lun ma sý ve uy gu lan ma sý nýn ö ne mi ni vur gu lu yor. TOPLUMSAL TARTIÞMA EKSÝK Prof. Dr. Si bel Ýn ce oð lu da a na ya sa ya pým sü re ciy le il gi li bir ta kým prob lem ler ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Top lum sal tar týþ ma bo yu tun da ö nem li ek sik lik var. Top lum dü ze yin de pek tar tý þýl mý yor. Tar tý þýl ma ma sýn da çe þit li ne den ler var. Bu sü reç te ki ba zý ya pý sal de ði þik lik le rin ya pý la ma mýþ ol ma sý ö nem li. Ý fa de öz gür lü ðü, top lan tý ve gös te ri yü rü yüþ le ri, si ya si par ti le rin ör güt len me si, se çim ba ra jý... Bu ko nu lar da ya pý sal de ði þik lik le rin ya pýl ma mýþ ol ma sý ný di le ge tir dik. Bu ko nu da ya sal de ði þik lik le rin ya pý la ma mýþ ol ma sý, top lu mun sü re ce ka tý lý mýn da en gel teþ kil e di yor. Me se lâ TBMM si te sin de da ha ön ce ge len si vil top lum ku ru luþ la rýn dan ge len gö rüþ ler yer a lý yor du, þim di yer al mý yor. Bun da da çe þit li fak tör ler et ki li. Bu fak tör ler den bi ri ba zý STK la rýn bun la rýn ya yýn lan ma sý ný is te me me si dir. Ýs te me me le ri ni dik kat le dü þün me miz ge re ki yor. De mek ki bir ta kým çe kin me ler, kork ma lar var. Ýn ce oð lu, a na ya sa nýn de ðiþ mez il ke le riy le il gi li o la rak Te mel de ðer ler var. Bun lar u lus la ra ra sý a lan da da ka bul Mer ke zi (TU BÝM) ta ra fýn dan ha zýr la nan 2011 yý lý na a it Tür ki ye U yuþ tu ru cu Ra po ru ya yým lan dý. 82 BÝN O LAY, 126 BÝN ÞÜP HE LÝ Ül ke ge ne lin de 2010 da 81 bin 960 u yuþ tu ru cu o la yý mey da na gel di ði kay de di len ra por da, 126 bin 99 þüp he li nin de ya ka lan dý ðý kay de dil di. Mey da na ge len o lay lar dan yüz de 89 u nu, ya ni 72 bin 826 sý ný u yuþ tu ru cu mad de kul lan ma, bu lun dur ma, yüz de 11 i ne denk ge len 9 bin 134 ü nü i se sat ma, ka çak çý lýk ve i mal suç la rý o luþ tu ru yor. U yuþ tu ru cu ya bað lý suç lar dan ce za e vin de bu lu nan la rýn sa yý sý 2005 yý lýn da 4 bin 125 i ken, 2010 yý lýn da bu sa yý yüz de 504 ar týþ la 24 bin 925 e u laþ tý. Bu na gö re, ay ný dö nem de 2010 da KÖK LÜ YAR GI RE FOR MU An cak bü tün bun la ra kar þý A da let Ba ka ný, ön ce ki çað rý la rý gi bi bir kez da ha yar gý nýn A ÝHM iç ti had la rý ný dik ka te al ma sý ný, yi ne bir te men ni ve bek len ti o la rak di le ge tir mek le ka lý yor. Oy sa A na ya sa nýn 90. mad de si, Tür ki ye nin te mel hak ve öz gür lük le re i liþ kin mil let le ra ra sý hü küm le ri ve an laþ ma la rý ka nun hük mün de sa yýp, iç hu ku ku bað la dý ðý ný ve u yul ma sý e sâ sý ný te mi nat al tý na a lý yor. Tür ki ye, AB mük te se ba tý na da ir u lu sal prog ram da A ÝHS hü küm le ri ve A ÝHM iç ti had la rý ý þý ðýn da yar gý re for mu nu ta ah hüt et miþ. Dü þün ce ve i fâ de öz gür lü ðü nün AB uy gu la ma la rý ý þý ðýn da ge liþ ti ril me siy le yar gý si ci li ni dü zelt me va a di ni ver miþ. Bu nun i çin, yar gý men sup la rý nýn hu kuk dev le ti il ke si ve ev ren sel hu kuk de ðer le ri an la yý þýy la, ka mu gö rev li le ri nin in san hak la rý ve öz gür lük le ri a lan la rýn da e ði til me le ri ve bi linç len di ril me le riy le, yar gý da iþ lev sel ve rim li li ðin ve uy gu la ma da yek ne sak lý ðýn sað lan ma sý þart. Bu a çý dan Tür ki ye nin han di kap la rý a þýp AB hu ku ku nu ha ya ta ge çi re cek; Be di üz za man ýn tâ ri fiy le, a dâ le tin bi rin ci þar tý o lan, hür ri yet-i tam me i le (tam öz gür ol mak la) hür ri ye ti ni mu hâ fa za e den ve te si rât-ý hâ ri ci ye den (dýþ et ki ler den) bü tün bü tün â zâ de (hür-ba ðým sýz), ta raf gir lik þâ i be sin den mü ber râ (u zak/a rýn mýþ) ve gâ yet bî ta ra fâ ne (ta raf sýz) a dâ let i çin, ger çek ve kök lü a dâ let re for mu nu ba þar ma sý ge re ki yor. (Ta rih çe-i Ha yat, ) Ak si hal de, yi ne ya ma lý ya sa lar la ve ya rým ya ma lak ye ni lik ler le yar gý re for mu ol maz Anayasaya halkýn katýlýmý az PROF.DR. SÝBEL ÝNCEOÐLU, ANAYASA YAPIM SÜRECÝYLE ÝLGÝLÝ BÝR TAKIM PROBLEMLER OLDUÐUNU, TOPLUM DÜZEYÝNDE PEK TARTIÞILMADIÐINI SÖYLEDÝ. Uyuþturucu suçlarý 5 e katlandý gör müþ de ðer ler. Bun lar; in san hak la rý, hu kuk dev le ti, sos yal dev let, de mok ra tik dev let, la ik dev let... Bun la rýn yi ne a na ya sa da de ðiþ mez hü küm ler o la rak kal ma sýy la ye tin me yip, a na ya sa nýn ta ma mý na yan sý ma sý ge re kir. Bu de ðer ler ü ze ri ne ku ru lu bir a na ya sa ol maz sa top lu mun bir a ra da ya þa ma ko þul la rý ný o luþ tur ma mýz güç le þir de di. "VATANDAÞLIK TANIMINDA PROBLEMLER VAR" Va tan daþ lýk ta ný mý ko nu sun da dün - ya da fark lý yak la þým lar ol du ðu na i þa ret e den Ýn ce oð lu, Þu an ki ta ným ko nu sun - da uy gu la ma da çok cid di prob lem ler var. Et nik kim lik le öz deþ le þe rek yo rum la ma so ru nu var. Böy le bir so run ya rat tý ðý na gö re böy le bir vu ru yu de ðiþ tir me de fay - da var. Et nik kim lik vur gu su ol ma yan ta - ným ya pýl ma lý. Tür ki ye Cum hu ri ye ti ne va tan daþ lýk ba ðýy la bað lý o lan her kes, Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý dýr der - se niz ga yet nes nel o lur di ye ko nuþ tu. Ýn ce oð lu, ye ni a na ya sa da ka dýn lar i çin e - þit lik il ke si, si ya si tem sil, ka mu hiz me ti - ne gir me ve iþ ya þa mý na ka tý lým da ko ta ö ner dik le ri ni söy le di. An ka ra / a a ce za e vin de bu lu nan top lam ki þi sa yý sý 120 bin 500 o lur ken, u yuþ tu ru cu suç la rýn dan bu lu nan la rýn top lam sa yý nýn yüz de 20,7 si ni o luþ tur du ðu be lir len di. Son yýl lar da Tür ki ye de ya ka la nan ya ban cý uy ruk lu la rýn sa yý sýn da da ar týþ tes bit e dil di. Bu na gö re, 2010 da u yuþ tu ru cu bað lan tý lý suç lar dan Tür ki ye de 52 ül ke den 538 ya ban cý uy ruk lu ya ka lan dý. U BÝM Ýl Ýr ti bat Nok ta sý per so ne lin ce uy gu la nan U yuþ tu ru cu Suç la rýn da Kul la ný cý Pro fi li An ket For mu-u For mu ve ri le ri ne gö re, mad de kul la ný cý la rý nýn mad de ye baþ la ma sebebi o la rak me rak ve ar ka daþ et ki si he men her yýl ilk sý ra lar da ge li yor. Mad de kul la ný cý la rý mad de yi en çok terk e dil miþ yer ler de, ar dýn dan da ken di ev le rin de kul la ný yor. An ka ra / a a Bir me le ðin e li ni öp tüm! U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si (I SU) i le Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nün bir lik te or ga ni ze et tik le ri, Kur ân me de ni ye ti baþ lý ðý ný ta þý yan kon gre, çok yön lü et ki le þim ve ö zel lik le de u lus la r a ra sý bir ü ni ver si te kam pu su tam bir bil gi þö le ni ne dö nüþ tü. Yüz ler ce i man kar deþ le ri miz le ku cak laþ ma mýz gö rül me ye de ðer bir sah ne i di. Ben bu ya zým da bu muhtevadan da zi ya de, ar ka daþ la rý mýz la ya þa dý ðý mýz ba zý ge zi not la rýn dan bah set mek is ti yo rum. Sa ray bos na ha tý ra la rý na bir kaç haf ta gön der me ler ya pa ca ðý mýz mu hak kak. Çün kü prog ra mýn pek çok nok ta da et ki dü ze yi yük sek ol du. Sa ray bos na nýn sa vaþ yýl la rýn da ya þan mýþ ve ha len de ha tý ra sý de vam e den bir du rum bah se de ce ðim ko nu. Boþ nak lar, þe hir i çin de ça týþ ma lar ya þar ken, dý þa rý dan hiç bir si lâh, mü him mat ve yi ye cek, i çe cek gi bi kat ký a la mý yor lar. Çün kü dý þa a çý lan yer ler de ta ma men Sýrp lar mev zi len miþ va zi yet te. Sa de ce Bir leþ miþ Mil let le rin gö ze ti min de ki ha va a la ný Boþ nak la rýn dý þa a çý lan ka pý sý, a ma o ra da da ha vaa la ný var ve BM bu na mü sa a de et mi yor. Þart lar i yi ce zor laþ mýþ týr. Ta bir ye rin dey se ö lüm ka lým me se le si dir ya þa nan lar. Ya ya þa ya cak sý nýz ya da ö le cek si niz. Ýþ te böy le bir ha let te bir þey ler bul mak, çö züm ler bul mak ge re ki yor dur. Çar pýþ ma lar sü rer ken, bir ta raf tan da a ra yýþ lar sür mek te dir. Böy le bir va sat ta, Bil ge A li a Ýz zet be go viç ve as ker le ri kah ra man ca mü ca de le ler ya par lar. O da, gör dük ki, tam bir kah ra man e da sýy la, þe hit le ri nin a ra sýn da, mü te va zý bir me zar la bu lun mak ta dýr. Ya ni te va zu un bü yük lü ðü me za rýn dan da an la þý lý yor. Bir as ke rî yet ki li, bir tü nel le ha va a la ný nýn al týn dan þeh re u laþ ma nýn o la bi le ce ði ne dik kat le ri çe ker. A ma ta biî bu nu da kim se le rin bil me me si, gör me me si ge re ki yor dur. Ne re den tü nel ka za lým. de nir ken, as lýn da bir ev a ra ný yor dur. E vin i çin den tü ne lin ya pýl ma sý dý þa rý ya bir gö rün tü ver me ye cek tir. Ki min e vi ol sun a ra yý þý na gir me den, kah ra man Þi de Na na (Ni ne) dev re ye gi rer ve Be nim e vi mi bu a maç la kul la na bi lir si niz. der ve ka zý zor þart lar la baþ lar. Tü nel in þa a sý, 30 Tem muz 1993 te i ki ta raf tan ka zý ya pa rak ge len iþ çi le rin tü nel de kar þý laþ ma la rýy la ta mam lan mýþ týr. Se kiz yüz met re u zun lu ðun da, bir met re ge niþ li ðin de ve bir bu çuk met re yük sek li ðin de ki tü ne lin in þa sý sý ra sýn da top lam met re küp top rak ka zýl mýþ; 170 met re küp a ðaç, 45 ton da me tal mal ze me kul la nýl mýþ týr. Ka zý ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý ilk ge ce, tü nel den 12 ton as ke rî mal ze me ge çi þi sað lan mýþ; Ýg man yo lu nu ka pat mak i çin yo ðun þe kil de hü cum e den Sýrp as ker le ri ni dur dur mak ü ze re de Sa ray bos na dan bir grup as ker çý kýþ yap mýþ týr. Yi ye cek, ma zot, cep ha ne, i lâç ve ya ra lý sev ki ya pý lan tü ne lin fa a li ye te geç ti ði ilk za man lar da her þey in san gü cüy le ta þýn mýþ ve son ra la rý kö þe bent de mir den mi ni ray lar ve va gon lar ya pý lýþ, tü nel den nak li ye da ha da ko lay laþ mýþ. Der ken ta bi î, bu tü nel im kân sý zý (Al lah ýn iz niy le) ba þar mak gi bi bir so nuç ver miþ tir. *** Be nim ko nuy la il gi li a sýl dik kat le re sun mak is te di ðim i se, Þi de Na na (Ni ne) i le o lan ha tý ra mýz ol du. E vin i çin den baþ la tý lan tü ne li gez dik. Hat ta o gün le rin sa vaþ sah ne le ri ni i çe ren vi de o yu da iz le dik. Tam git mek ü ze re i dik ki, bak týk e vin ar ka bah çe sin de 70 li yaþ lar da bir ni ne bi ze doð ru ba ký yor. Bir an bu muh te þem ba kýþ la rýn çok þey ler ak tar dý ðý ný his set tim. Ve o na bir ev lât e da sýy la, bay bay et tim. O da he men mu ka be le e din ce, bun dan ce sa ret le he men ya ný na ko þa rak, di ðer ar ka daþ la rýn da iþ ti ra kiy le, me lek yüz lü tey ze nin el le rin den öp tük, o nun la re sim ler çek tir dik. Bel ki ay ný di li ko nuþ mu yor duk, a ma bi ze du â e din di ye, el le ri miz le duâ i þa re ti ya pýn ca, bi ze ha fif bir ses le Fa ti ha Sû re si ni o ku du ve ar dýn dan da Boþ nak ça du â et ti. Ka na a tim o ki, o yet miþ li yaþ lar da ki göz ler tam bir me le ðin göz le riy di. O ya þa mýþ ba kýþ lar in sa na çok þey ler söy lü yor du. Da ki ka lar ca göz yaþ la rý ma ha kim o la ma dým. O ev, tam bir me lek me kâ ný i di. Sa vaþ ta kul la nýl mýþ bü tün teç hi zat o ra da ha len li sa ný hal le riy le çok þey ler söy lü yor du. O at mos fer si zi o gün le re gö tü rü yor ve geç miþ le ge le cek a ra sýn da cid dî bir bað o luþ tu ru yor du. Pey gam ber müj de si ne na il ol muþ bir ko mu ta nýn as ker le ri nin fet het ti ði me kan na sýl me lek ler le do lu ol ma sýn. E vet, ev den ay rý lýr ken, yol dan bir kez da ha dön dük ve he di ye le þe rek o me le ðin el le ri ni de fa lar ca bir kez da ha öp tük. E vet, Al lah ýn, in san el bi se si giy miþ me lek le ri çok tur. A ma ba zý la rý da ha bir ben bir me le ðim di yor. Ýþ te Þi de Ni ne de on lar dan bir ta ne si. Bos na ya gi der se niz, o me le ði mut la ka gör me li si niz. Böy le ce da ha dün ya day ken, Ben me lek ler gör düm di ye bi le cek si niz. Ýn san el bi se si giy miþ me lek ler!

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 26 MART DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7862 ÖN CE KÝ GÜN 1,7927 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3825 ÖN CE KÝ GÜN 2,3757 p DÜN 96,90 ÖN CE KÝ GÜN 95,75 p DÜN 651 ÖN CE KÝ GÜN 643 p Yýlda iki kez yapýlan denetim 3 ayda bir olmak üzere 4'e çýktý. PTT þu be le ri yýl da 4 kez de net le ne cek nptt þu be le ri, 3 ay da bir ol mak ü ze re yýl da en az 4 kez de net le ne cek. PTT Þu be le ri Yö net me li ðin - de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik, Res - mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak, yü - rür lü ðe gir di. Bu na gö re, yýl da en az i ki kez ya pý - lan PTT þu be le ri nin de ne ti mi, 3 ay da bir ol mak ü ze re yýl da en az 4 kez ya pý la cak. Þu be ler de ya pý - la cak pos ta hiz met le rin de ki tam ve ya in di ril miþ üc re te ta bi i ba re si yü rür lük ten kal dý rý lýr ken, ko - li i ba re si kar go ve kur ye þek lin de de ðiþ ti ril di. Ge nel Mü dür lük çe uy gun gö rü len yer ler de, yurt dý þý ko li le ri ka bul e di le cek, güm rük iþ lem le ri ya - pýl mýþ yurt dý þý ko li ve yurt dý þý a ce le pos ta gön - de ri si tes lim e di le cek, de ðer li yurt i çi kar go ve si - gor ta lý kur ye ka bul ve tes lim e di le cek. Ay rý ca, þu - be ler de, yurt i çi ve yurt dý þý de ðer ko nul muþ mek tup ka bul ve tes li mi i le yurt dý þý de ðer ko nul - muþ ko li ka bu lü ya pýl ma ya cak. An ka ra / a a O to mo tiv sek tö rün de ba har in di ri mi nçu KU RO VA Yet ki li O to mo tiv Sa tý cý la rý Der ne - ði (YO DER) Baþ ka ný Meh met Sim ge Baþ, sek tör - de ye ni yýl da da de vam e den kam pan ya la rýn o to - mo bil sa týþ la rý na yan sý ma ya baþ la dý ðý ný bil dir di. Meh met Sim ge Baþ, ya zý lý a çýk la ma sýn da, tüm o - to mo bil mar ka la rýn da dik kat çe ki ci ca zip in di - rim ler ve kam pan ya lar bu lun du ðu nu be lirt ti. Ba - har la bir lik te o to mo bil kam pan ya la rý nýn hýz ka - zan dý ðý ný i fa de e den Baþ, þun la rý kay det ti: Ge rek o to mo tiv sek tö rü, ge rek sek tör tem sil ci le ri ve ge - rek se müþ te ri ler a çý sýn dan ba har ha va sý ya þan - ma ya baþ la dý. Ye ni mo del ler le bir lik te uy gu la nan ca zip kam pan ya lar sek tör de müþ te ri ler i çin bü - yük a van taj su nu yor yý lý so nun da ve ye ni yýl da 4-5 bin li ra ya va ran in di rim ler ya pýl mýþ tý. Yýl so nu in di rim le ri ba har ay la rýn da da de vam e - di yor. Bir çok fir ma da yýl so nu fýr sat la rý ný a rat ma - ya cak ö zel kam pan ya lar ve in di rim ler var. Ba zý mar ka lar da 5 bin li ra ya va ran bu in di rim ler le bir - lik te sek tö rü müz de ki ha re ket li lik hýz la ný yor. Ö - zel lik le sý fýr o to mo bil al ma yý dü þü nen ler bu kam pan ya la rý ka çýr ma ma lý. A da na / a a Stra te jik i ha le le re ye ni dü zen le me nsa VUN MA, gü ven lik ve ya is tih ba rat a lan la rý i le i liþ ki li ol du ðu na ve ya giz li lik i çin de yü rü tül me si ge rek ti ði ne il gi li ba kan lýk ta ra fýn dan ka rar ve ri len mal ve hiz met a lým la rý i le ya pým iþ le ri i ha le le ri ne i liþ kin e sas lar ye ni den dü zen len di. Res mî Ga ze - te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren Ba kan lar Ku ru lu nun ka ra rý na gö re, söz ko - nu su i ha le ler de i ha le ko mis yo nu en az 5 ki þi ol - mak ü ze re tek sa yý da ki þi den o lu þa cak. Ko mis yon ek sik siz top la na cak ve ka rar lar oy çok lu ðu i le a lý - na cak. Ka rar lar da çe kim ser ka lý na ma ya ca ðý gi bi ko mis yon baþ kan ve ü ye le ri oy ve ka rar la rýn dan so rum lu o la cak. Kar þý oy kul la nan ko mis yon ü ye - le ri, bu du ru mun ge rek çe si ni ko mis yon ka ra rý na yaz mak ve im za la mak zo run da o la cak. Baþ ba kan - lýk ve ya Baþ ba kan lýk a dý na iþ ya pa cak i da re ler, ge - rek li gör dük le ri ve ya i ha le do kü ma nýn da i ha le nin ya pýl ma sý na en gel o lan ve dü zel til me si müm kün ol ma yan hu sus la rýn bu lun du ðu nun tesbit e dil - me si ha lin de i ha le yi i ha le sa a tin den ön ce ip tal e - de bi le cek. Ý ha le nin ip tal e dil me si ha lin de ve ril miþ bü tün tek lif ler red de dil miþ sa yý la cak. Ý ha le nin ip - tal e dil me si ha lin de, is tek li ler i da re den her han gi bir hak ta le bin de bu lu na ma ya cak. An ka ra / a a TEBRÝK Basýn Ýlan Kurumu Muhasebe Müdürü Furkan Demircioðlu ile Rana Demircioðlu Hanýmefendinin Ali Emre adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve Babayý tebrik eder, masum yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Y ÝÞ SÝZ LÝK HÂ LÂ DERT EBSO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI ENDER YORGANCILAR, ''SON 5 YILDA ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 9.8'LERE KADAR AZALSA DA HÂLÂ ÜLKEMÝZ AÇISINDAN ÖNCELÝKLÝ SORUN KATEGORÝSÝNDEDÝR'' DEDÝ. E GE Böl ge si Sa na yi O da sý (EB SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, iþ siz li ðin Tür ki ye de son 5 yýl da yüz de 9.8 o ra ný na düþ - tü ðü nü an cak ön ce lik li so run ol ma ö zel li ði ni sür dür dü ðü nü be lir te rek, a çýk lan ma sý bek le - nen ye ni teþ vik sis te mi nin so ru nun çö zü mün - de ö nem ta þý ya ca ðý ný söy le di. EB SO Mart a yý o la ðan mec lis top lan tý sýn da ko nu þan EB SO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Yor gan cý lar, ül ke ge - ne li ve E ge Böl ge si nde ki iþ siz lik o ran la rý na de - ði ne rek, Ýz mir in 2011 yý lýn da yüz de 14.7 o ra - nýy la iþ siz lik o ra ný en yük sek il ol du ðu nu söy le - di. Ýþ siz lik o ra ný nýn en dü þük ol du ðu böl ge nin TÜR KÝ YE Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý nýn (TPA O) Mer sin-ýs ken de run böl ge sin de yap - ma yý plan la dý ðý pet rol a ra ma ça lýþ ma la rý i - çin ha zýr lýk sü re ci de vam e der ken, 15 Ma - yýs tan i ti ba ren þir ket ler den tek lif le rin a lýn - ma ya baþ lan ma sý plan la ný yor. Ntvmsnbc.com da ki ha ber de Re u ters ýn e - ner ji yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Mer - sin-ýs ken de run böl ge sin de ki ruh sat lar da pet rol a ra ma ko nu sun da Chev ron, To tal, Pet rob ras, Sta to il, Co no cop hil lips, OMV, RWE Pe ren co, Ge nel E ner ji ve BG da ta ro om - TAZÝYE Abdullah Yýldýrým'ýn annesi Ayþe Yýldýrým'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sinan Gengeç ve Ailesi i se yüz de 4.7 o ra nýy la Ýz mir in kom þu la rý Ma - ni sa, Af yon, Kü tah ya ve U þak ýn bu lun du ðu böl ge ol du ðu nu i fa de e den Yor gan cý lar, þöy le ko nuþ tu: Ýz mir, re ka bet çi lik en dek sin de, mar - ka laþ ma da, ih ra cat ta ve ver gi ge lir le rin de 3. sý - ra da ki ko nu mu i le Tür ki ye ye o lan kat ma de - ðe ri ni a çýk ça gös ter mek te dir. Bu du rum ö zel - lik le son 2 yýl dýr her plat form da i fa de et miþ ol - du ðu muz kom þu il ler a ra sýn da ya ra tý lan hak sýz re ka be ti gö re bil mek a çý sýn dan çok an lam lý dýr Ýþ siz lik so ru nun çö zü mü i çin ya tý rým la ra a - ðýr lýk ver me si ge rek ti ði ni di le ge ti ren Yor gan - cý lar, þöy le ko nuþ tu: Son 5 yýl da iþ siz lik o ra ný da in ce le me le ri ni ya par ken, Ku veyt E ner ji Com pany KEC in bu haf ta so nu na ka dar da - ta ro o ma gel me si bek le ni yor. Bir yet ki li, Mer - sin-ýs ken de run böl ge sin de pet rol a ra may la il gi le nen þir ket ler den be þi nin sek tör de ki bü - yük ler ol du ðu nu be lir te rek, Böl ge de pet rol a ra may la il gi li o la rak þir ket le rin il gi si son de - re ce faz la. Da ha ön ce ki an laþ ma la ra ben zer i yi bir an laþ ma ya pý la bi lir. TPA O, tek lif le ri 15 Ma yýs tan i ti ba ren al ma ya baþ la ya cak. Ba þa - rý lý bir sü reç o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz de di. Ýs - ken de run-mer sin böl ge sin de pet rol a ra may - TAZÝYE Abdullah Yýldýrým'ýn annesi Ayþe Yýldýrým'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adana Yeni Asya Okuyucularý yüz de 9.8 le re ka dar a zal sa da hâ lâ ül ke miz a - çý sýn dan ön ce lik li so run ka te go ri sin de dir. Genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný yüz de 22 ler den yüz de 18 le re ge ri le se de yak la þýk 5 gen ci miz - den bi ri iþ siz dir. Ýþ siz lik o ra nýn da tek ha ne yi gör me nin mut lu lu ðu nu ya þar ken, son yýl lar - da ki yüz de 10 ban dýn dan çok da u zak la þa ma - dý ðý mý zý da gö rü yo ruz yý lýn da e ko no mi - de bek le nen ya vaþ la ma nýn et ki siy le yüz de 10 ban dýn dan u zak la þa ma ya ca ðý mý zý söy le mek de yan lýþ ol ma ya cak týr. Ra kam lar, ye ni ya tý - rým la rýn zo run lu lu ðu nu ve bir an ön ce a çýk - lan ma sý ný bek le di ði miz ye ni teþ vik sis te mi nin Dev ler, Mer sin de pet rol a ra ma ya ta lip ECB: Borç kri zin de i yim ser ol mak i çin er ken AV RU PA Mer kez Ban ka sý (ECB) Baþ ka ný Ma ri o Drag - hi, E u ro Böl ge si nde sü re ge len borç kri zi nin so na er - me si ve böl ge nin e ko no mik gö rü nü mü ne i liþ kin mut lak an lam da i yim ser ol mak i çin çok er ken ol du - ðu nu söy le di. Drag hi, Ber lin de yap tý ðý a çýk la ma da, Ýn san lar i yim ser ol du ðu mu dü þü nü yor lar. Bir kaç ay ön ce siy le ký yas lan dý ðýn da gö re ce o la rak da ha i yim - se rim an cak mut lak an lam da i yim ser de ði lim. Bu - nun i çin çok er ken de di. E u ro Böl ge si nin ta ma mýn - da e ko no mik fa a li yet ler de ve fi nan sal pi ya sa lar da is - tik rar i þa ret le ri gö rül dü ðü nü yi ne le yen Drag hi, an cak bu nun çok dü þük se vi ye ler de ol du ðu na dik ka ti çek ti. Böl ge ü ye si ül ke le re bir kez da ha ça ba la rý ný yo ðun - laþ týr ma çað rý sýn da bu lu nan Drag hi, mev cut du ru - mun, ma lî kon so li das yon sað la mak, is tih da mý ar ttýr - mak ve re ka bet çi li ði ge liþ tir mek i çin hü kü met le re fýr sat oluþturduðunu vur gu la dý. Ko nuþ ma sýn da Ý tal - ya ve Ýs pan ya ya da de ði nen ECB Baþ ka ný, her i ki ül - ke de de ö nem li i ler le me ler kay de dil di ði ni i fa de et ti. Drag hi, ECB nin i ki kez dü zen le di ði u zun va de li re fi - nans man o pe ras yo nun dan kay nak la nan enf las yo - nist bir teh dit ol ma dý ðý na dik ka ti çe ke rek, enf las yo - nist risk le rin art ma sý ha lin de Av ru pa Mer kez Ban ka - sý nýn der hal ha re ke te ge çe ce ði ni be lirt ti. Ber lin / a a la il gi li o la rak TPA O nun bir þir ket le an laþ ma - sý bek le nir ken, bir den faz la ruh sat i çin fark lý tek lif ler gel me si du ru mun da an laþ ma sað la - na cak þir ket sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði be lir ti li yor. Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi de ha len Ak de - niz de pet rol ve gaz a ra ma ya i liþ kin ça lýþ ma - la rý ný sür dü rü yor. KKTC nin a çýk la dý ðý mün ha - sýr e ko no mik a lan lar la, Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi nin a ra ma ya pa ca ðý ný a çýk la dý ðý ba zý a lan lar ça ký þý yor. Bu da Ak de niz de ki hid ro - kar bon a ra ma la rý ne de niy le za man za man po li tik tan si yon yük se li yor. Sa na yi ci ye AB denetimi AB-TÜR KÝ YE O da Fo ru mu II Pro je si kap sa mýn da, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) ve Av ru pa Ti ca ret ve Sa na yi O da la rý Bir li ði (E U ROC HAM - BRES) iþ bir li ðin de iþ let me le rin AB mük te se ba tý na u yum ça lýþ ma la rý nýn iz len - me si ve bu sü re ci yö ne te bil me ka pa si te le ri nin art tý rýl ma sý a ma cýy la mük te se ba - ta u yum de ne ti mi ger çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di. E dir ne Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ce mil Gü ler, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Av ru pa Bir li - ði ne u yum sü re ci nin, iþ dün ya sý ný et ki le yen bir çok ye ni dü zen le me ge tir di ði ni be lirt ti. Bu sü re ci iþ dün ya sý i çin ko lay laþ týr mak ü ze re, AB-Tür ki ye O da Fo ru - mu II Pro je si kap sa mýn da TOBB ve E U ROC HAM BRES iþ bir li ðin de iþ let me le - rin AB mük te se ba tý na u yum ça lýþ ma la rý nýn iz len me si ve bu sü re ci yö ne te bil me ka pa si te le ri nin ar ttý rýl ma sý a ma cýy la mük te se ba ta u yum de ne ti mi ger çek leþ ti ri - le ce ði ni i fa de e den Gü ler, Ac qu is A u dit Ex pert (AB Mük te se bat De ne ti mi) a - dýy la dü zen le nen prog ram çer çe ve sin de ilk e tap ta, çev re, iþ gü ven li ði ve sað lý ðý, tü ke ti ci nin ko run ma sý, gý da ve kim ya sal lar i le CE i þa re ti ne i liþ kin ye ni yak la þým di rek ti fi kap sa mýn da ki ü rün ler gi bi baþ lýk lar çer çe ve sin de fir ma la rýn mük te se - ba ta u yum dü zey le ri nin öl çül me si ni ön gö ren ve an ket ler i çe ren el ki ta bý ni te li - ðin de do kü man lar ha zýr lan dý ðý ný i fa de et ti. E dir ne / a a ö ne mi ni bir kez da ha or ta ya koy mak ta dýr. A KAR YA KIT VE E NER JÝ YE ZAM YA PIL MA MA LI Ko nuþ ma sýn da a kar ya kýt fi yat la rý na ya pý lan zam la rýn ü re tim ma li yet le re et ki si ne de de ði - nen Yor gan cý lar, ÖTV in di ri mi ya pýl ma sý ta - le bi ni di le ge tir di. Yor gan cý lar, Ü re tim ve nak li ye a çý sýn dan kri tik o lan mo to rin de ÖTV in di ri mi i le u cuz lat ma sað lan ma sý nýn Hü kü - me ti miz ta ra fýn dan dik ka te a lýn ma sý ge re ken bir ö ne ri ol du ðu nu dü þün mek te yiz. Böy le si bir or tam da e lek trik ve do ðal ga za zam ya pýl - ma ma sý ný di li yo ruz de di. Ýz mir / a a Aç lýk sý ný rý 1000 li ra ya da yan dý ntürk-ýþ ÝN a raþ týr ma sýn da Mart a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý nýn 954 li ra ya yük sel di ði be lir - til di. Kon fe de ras yon dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Mart a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, ye ter li ve den ge li bes le ne bil me si i çin gý da har ca ma sý tu ta rý nýn 954 li ra 40 ku ruþ, gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý ge re ken gý da har ca ma sý tu ta rý nýn 3 bin 108 li ra 78 ku ruþ ol du ðu i fa de e dil di. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: An ka - ra da ya þa yan 4 ki þi lik bir a ile nin gý da i çin yap ma sý ge re ken as ga rî har ca ma tu ta rý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 1.97 o ra nýn da ge ri le di. Yý lýn ilk çey re ði i ti ba - riy le ar týþ o ra ný yüz de 1.49 ol du. Gý da enf las yo nun - da 12 ay i ti ba riy le ar týþ o ra ný yüz de 9.62 o ra nýn da ger çek leþ ti. Yýl lýk or ta la ma ar týþ o ra ný i se yüz de 7.38 o la rak he sap lan dý. An ka ra / a a Ver gi bor cu ya pý lan dý rý lan mü kel lef ler u ya rýl dý na DA NA Ver gi Da i re si Baþ ka ný A. Ser dar Ak soy, ver gi bor cu ya pý lan dý rý lan mü kel lef le rin 6. tak si - ti ni ö de me sü re si nin 2 Ni san da so na e re ce ði ni a - çýk la dý. Ak soy, Ba zý a la cak la rýn ye ni den ya pý lan - dý rýl ma sý hak kýn da ki 6111 sa yý lý Ka nun kap sa - mýn da ya pý lan dý rý lan a la cak lar la il gi li 6. tak si tin ö de me sü re si 2 Ni san Pa zar te si gü nü so na er - mek te dir. Bi lin di ði ü ze re, Ka nu nun ge tir miþ ol - du ðu im kân lar dan ya rar la ný la bil me si i çin; Ka nun kap sa mýn da ya pý lan dý rý lan a la cak la rýn tak sit ö de - me sü re si i çin de tam o la rak ö den me si ge rek mek - te dir. de di. Bir tak vim yý lýn da i ki den faz la tak si - tin sü re sin de ö den me me si ya da ek sik ö den me si ha lin de; 6111 sa yý lý Ka nun hü küm le rin den ya rar - lan ma hak ký nýn kay be di le ce ði ni be lir ten Ak soy, bu sebeple tak sit le rin sü re sin de ö den me si u ya rý - sýn da bu lun du. A da na / ci han O zon ta ba ka sý ný in cel ten mad de le rin ih ra cý na ya sak ne KO NO MÝ Ba kan lý ðý, o zon ta ba ka sý in cel ten ba zý mad de le rin Mon tre al Pro to ko lü nün Ko pen hag ve Pe kin de ði þik lik le ri ne ta raf ol ma yan ül ke le re ih ra cý - ný ya sak la dý. Ba kan lý ðýn, O zon Ta ba ka sý ný Ýn cel ten Mad de le rin Ýh ra cý na Ý liþ kin Teb lið i Res mî Ga ze - te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir - di. Bu na gö re, Ba kan lýk a ra la rýn da saç spre yi, yal nýz traþ jel ve kö pük le ri, vü cut de o do rant la rý, ter ko ku - su nu ön le yi ci de o do rant lar, kli ma ci haz la rý, buz do - lap la rý, don du ru cu lar ve di ðer so ðu tu cu ve don du - ru cu ci haz la rýn söz ko nu su an laþ ma la ra ta raf ol ma - yan ül ke le re ih ra ca tý ný ya sak la dý. An ka ra / a a

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Ya þa dý ðý mýz â lem i çin de, he pi mi zin ken di ne has hu su sî bir dün ya sý var dýr. Bu ki þi ye ö zel dün ya da, ger çek leþ me yi bek le yen bel ki de kim sey le pay la þýl ma mýþ ar zu lar, e mel ler yer a lýr. Bun la rýn ger çek leþ me si, bir ta kým þart la rýn ye ri ne ge ti ril me si ne bað lý dýr. Oy sa ki, ya bu þart la rý ye ri ne ge ti re me yiz, ya da el den ge len bütün ça ba yý gös ter me mi ze, rað men bek le nen ne ti ce yi el de e de me yiz. O za man bütün dün ya mýz a ni den yý ký lý ve rir. Bu du rum be ra be rin de ü zün tü, sý kýn tý, ger gin lik, öf ke yi ge ti rir. Med ya da he men her gün bu ruh ha li nin yol aç tý ðý ha ber le ri yer a lýr. Ne ça - SON yüz yýl da, in san hak la rý yük se len bir de ðer ol muþ tur. Ýn sa nýn ya ra tý lýþ tan/do ðuþ tan ge tir di ði var sa yý lan ve bi rey den a lýn ma sý ve ya bi re yin vaz geç me si müm kün ol ma yan, in sa ný in san ya pan te mel hak lar dan bi ri si ve bel ki de en ö nem li si, ay rým cý lýk ya sa ðý dýr. Zi ra te mel in san hak la rý na yö ne len tüm teh dit ve ih lal le rin ar ka pla nýn da ay rým cý lýk dü þün ce si ve uy gu la ma sý var dýr. Ay rým cý lý ðýn uy gu la ma a lan la rýn dan din, dil, ýrk, cin si yet vb. gi bi fark lý ö zel lik le re yö ne lik, ön yar gý lar ne ti ce sin de ih lal ler mey da na gel mek te dir.kur an ýn bü tün ge nel hi tap la rý ve a sýl tav si ye le ri in san lýk a i le si i çin dir. Al lah in sa ný, ken di ru hun dan üf le di ði var lýk o la rak ta ným lar. Ir ký, di li, ren gi, cin si ye ti ne o lur sa ol sun, in san o la rak ya rat tý ðý var lý ðý, Kur an da la yýk gö rü len bü tün de ðer le re sa hip ký lar. Kur an bir ma su mun ha ya tý ný tüm in san lýk la denk tu tan (Ma i de, 5/32, Ni sa, 4/92-93) üs tün bir ba kýþ a çý sý na sa hip tir. Bu hi tap ta ki kýy met ve ri len var lýk, ya lýn o la rak in san dýr, vur gu ya pý lan da, in sa nýn kýy me ti dir. Hu kuk kar þý sýn da i na nan, i nan ma yan her kes e þit tir. Ýn sa nýn vah ye tes lim o lu þu (Müs lü man lý ðý) i le ka zan dý ðý de ðer, fa zi let ve a hi ret nok ta sýn da bir üs tün lük o lup, dün ye vi hu kuk a çý sýn dan bir üs tün lük se be bi de ðil dir. Yi ne, Kur a nî ba kýþ a çý sý, ýrk te me lin de de hiç bir ay rým yap maz, çün kü kan, ten ve dil le rin fark lý o lu þu, ya ra tý lý þa a it Ý la hi a yet ler den dir (Rum, 30/22). Bu bað lam da, fark lý ka vim de ya ra týl mýþ ol mak, in sa nýn i ra de si i le et ki e de me di ði ö zel lik ler den dir, ö vün me ve ya ye rin me ve si le si ya pýl mak i çin ya ra týl mýþ va sýf lar de ðil dir. Hz. Pey gam ber in (sas) de za van taj lý grup lar dan o lan gay ri müs lim le rin hu ku ku nu ko ru mak nok ta sýn da ki þid det li tav si ye le ri ve bu ko nu da ki has sa si ye ti, çý kýþ nok ta sý din o lan bir a da let siz lik ten men sup la rý ný ko ru mak, on la rý a dil bir çiz gi de tut mak i çin dir. E þit li ði bo zan ve zul mün ah la ki ve fel se fi te mel le rin den o lan bir ko nu da, ken di ni bü yük ve mü kem mel, baþ ka la rý ný i se kü çük ve ku sur lu gör me yak la þý mý dýr. Hâl bu ki in san lar ma bud luk tan (ku sur suz ve ta pý la cak ol mak tan) u zak ol ma nok ta sýn da da e þit ol duk la rý gi bi, ya ra týl mýþ ve ku sur lu ol mak nok ta sýn da da e þit tir ler. Ýs lam hu ku kun da e þit lik e sas týr. Ýs lam hu ku kun da ki te mel il ke ler den bi ri si, kim se ye (hiç bir þah sa ve hiç bir ýr ka) e þit li ði bo za cak her han gi bir ay rý ca lýk ta nýn ma ma sý dýr. Ýs lam hu ku ku na gö re, an laþ ma lý ve dev le te ver gi ö de yen zim mî le rin can, mal ve na mus gü ven li ði, uy ruk lu ðu na gir dik le ri Ýs lâm dev le ti ta ra fýn dan sað la nýr. Bu va tan daþ lar, hu ku ku nun ko run ma sý ge re ken ki þi ler o lup ko run ma dý ðý tak dir de zim met su çu iþ len miþ o lur. Ha dis-i þe rif ler de bu hu sus a çýk ça be lir til miþ tir. Hz. Pey gam ber (sas), Kim bir zim mi ye e zi yet e der se ben o nun da va cý sý yým. Ben ki me (bu dün ya da) da va cý o lur sam, ký ya met gü nün de de da va cý o lu rum. (Ac lu ni, Keþ fu l Ha fa I I, 218) de miþ tir. E ÞÝT LÝK NA SIL SAÐ LA NA BÝ LÝR? Yi ne, Hz. Pey gam ber (sas), Hý ris ti yan o lan Ýbn Har ris bin Ka b ve din daþ la rý na yaz dýr dý ðý an laþ ma met nin de, Þark ta ve Garp ta ya þa yan tüm Hý ris ti yan la rýn din le ri, ki li se le ri, can la rý, ýrz la rý ve mal la rý Al lah ýn, Pey gam ber in ve tüm mü min le rin hi ma ye sin de dir. Nas ra ni yet di ni ü ze re ya þa yan lar dan hiç kim se ker hen Ýs lam a ic bar e dil me ye cek tir. Hý ris ti yan lar dan bi ri si her han gi bir ci na ye te ve ya hak sýz lý ða ma ruz ka lýr sa Müs lü man lar o na yar dým et mek zo run da dýr lar. mad de le ri ni yaz dýr dýk tan son ra: Ehl-i Ki tap i le an cak en gü zel yön tem ler le mü ca de le e din... (An ke but, 29/46) a ye ti ni o kur. Bu ko nu da Hz. A li (ra): Her kim ki bi zim zim mi miz dir, o nun ka ný bi zim ki ka dar kut sal dýr, mal la rý bi zim mal la rý mýz ka dar te ca vüz den ma sun dur. der. Baþ ka bir kay nak ta, Hz. A li nin þöy le de di ði nak le di li yor: Zim mi du ru mu nu a çýk ça ka bul e den le rin mal la rý ve ha yat la rý bi zim ki (ya ni Müs lü man la rýn ki) gi bi kut sal dýr. di ye rek, Müs lü man ýn zo run lu ol du ðu bu hu sus ta ki has sa si ye ti di le ge tir miþ tir. Bir he kim gi bi hal kýn nab zý ný tu ta rak, Kur an dan i laç lar ya zan ve çö züm ler ü ret me - Ha yat i man la gü zel! re ki, ha ber ci lik a dý na der man su nul maz! Oy sa ki, kâ i nat se bep ler â le mi dir, a ma çar ký bi zim ar zu mu za gö re dön mez. Ha ni de de le ri mi zin Na sip se ge lir Hint ten Ye men den, na sip de ðil se gi der bur nu nun di bin den sö zü tü rün den, ar zu et ti ði miz bir þe yin ger çek leþ me si i çin bütün þart la rý ye ri ne ge ti rip ça lýþ mýþ, gay ret sarf et mi þiz dir, a ma ne ça re mak sa dý mý za e ri þe me yiz. Ba þý mý zý du va ra da vur sak so nuç de ðiþ mez. Üs te lik, ya þa dý ðý mýz â lem de her þey zýt týy la bi li nir. Ha ya týn sýr rý ö lüm de giz li dir. I þýk, an cak ka ran lýk la bir mâ nâ i fa de e der. Be ya zýn gü zel li ði si yah ta sak lý dýr. Ý yi lik ler, an cak kö tü lük le rin var lý ðý i le kýy met ka za nýr. Hem, in san a ciz dir, her þe ye e li ye ti þe mez. An cak, her þe ye gü cü ye ten, il mi ni ha yet siz, kud re ti, ih sa ný, ye ça lý þan Be di üz za man Sa id Nur sî de, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun son dö nem le rin de bu ko nu ya da de ðin miþ, bir lik te ya þa ma i ra de si ne ve hu kuk ta e þit li ðe vur gu yap mýþ týr. Be di üz za man, I I. Meþ ru ti ye tin ba þýn da, Do ðu da ki Kürt a þi ret le ri ni ge zer ve on la ra tav si ye ve i kaz lar da bu lu nur. Os man lý da u zun yýl lar mil let-i sa dý ka o la rak ge çen Er me ni le rin ýrk çý dü þün ce ler i le tah rik e dil di ði, pro vo ke e dil di ði bir dö nem de or tak pay da ya ve sos yal ha ya týn ge rek li lik le ri ne i þa ret e der. Bu gün bi le ön yar gý la rýn kol gez di ði böy le bir a lan da, as rýn fýk hý ný o ku muþ bir Ýs lam â li mi nin bu ko nu da ki so ru la ra ver di ði ce vap la ra bak mak ta fay da bu lun mak ta dýr. Ý kin ci Meþ ru ti yet in i la nýn dan son ra, Hür ri yet i yi dir, gü zel dir. Fa kat þu Er me ni le rin hür ri ye ti çir kin gö rü nü yor, bi zi dü þün dü rür. so ru su na, On la rýn hür ri ye ti on la ra zul met me mek ve ra hat bý rak mak týr. Bu i se þer î dir (Ýs la mî dir). Bun dan faz la sý si zin fe na lý ðý ný za, di va ne li ði ni ze kar þý bir te ca vüz le ri dir, ce ha le ti niz den bir is ti fa de le ri dir. der. Ay rý ca sos yal ha ya ta dö nük fay da cý bir yak la þým la, Ý çi miz de ki Er me ni ler üç mil yon ol ma dý ðý gi bi, gay ri müs lim ler da hi on mil yon yok tur. Hal bu ki bi zim mil le ti miz ve e be dî kar deþ le ri miz üç yüz mil yon dan zi ya de i ken, üç müd hiþ kayd i le mu kay yed (ka yýt lý, bað lý) o lup, ec ne bi le rin is tib dad-ý ma ne vi ye le ri nin taht-ý e sa ret le rin de (ma ne vi bas ký la rý nýn e sir li ði al týn da) e zi lir ler. El bet te a ci len ü çü ve ren ve â ci len üç yü zü ka za na nýn ha sa rat. et me di ði ni söy ler. Gay ri müs lim ler le na sýl mü sa vi (denk) o la ca ðýz? so ru su na in san hak la rý a la nýn da e þit lik il ke si nin e sas ol du ðu na vur gu ya pa rak, Mü sa vat i se fa zi let ve þe ref te de ðil dir, hu kuk ta dýr. Hu kuk ta i se þah ve ge da bir dir. A ca ba bir þe ri at ka rýn ca ya a yak bas ma yý nýz de se, ta zi bin den (a zap ver mek ten) men e der se, na sýl be nî-  dem in (in sa noð lu nun) hu ku ku nu ih mal e der? di ye rek dev let baþ ka ný ol du ðu dö nem de, Hz. A li nin halk tan bir Ya hu di i le e þit ko þul lar da yar gý lan ma sý ný ve Kürt le rin ö vün cü o lan Sa lâ had din-i Ey yu bî nin yi ne halk tan bir Hý ris ti yan i le kar þý lýk lý mu ha ke me si ni bu na de lil o la rak ge ti rir. Er me ni le re kar þý, Ýs lam ýn a da le ti nin hak ký i le gös te ri le me di ði ni, þe ri at da i re sin de ki hak la rý nýn is tib da dýn kö tü a lýþ kan lýk la rý ve so nuç la rý se be biy le ve ri le me di ði ni... be lir te rek ö ze leþ ti ri ya par. Er me ni ler bi ze düþ man lýk e dip hi le ve hý ya net e di yor lar. Na sýl dost luk ü ze rin de it ti fak e de ce ðiz? so ru su na, Düþ man lý ðýn se be bi o lan is tib dat (bas ký cý lýk, sal ta nat) öl dü. Ýs tib da dýn ze va liy le dost luk ha yat bu la cak. Si ze bu nu kat i yen söy lü yo rum ki, þu mem le ke tin sa a de ti ve se lâ me ti Er me ni ler le it ti fak ve dost ol ma ya va bes te dir (bað lý dýr). Fa kat mü te zel li lâ ne (zil let zen gin li ði sý nýr sýz, hiçbir þe yi ga ye siz yap ma yýp her iþ te bir mak sat gö ze ten Bi ri ne sý ðýn mak dün ya mý zý dü ze ne so ka bi lir. Ken di cüz i ka bi li yet le ri miz le, et ra fý mýz da ce re yan e den o lay la rýn ha ki kî ma hi yet le ri ne ne de re ce nü fuz e de bi li riz ki? Ni te kim, son de re ce ü zül dü ðü müz ha di se le re, bir müd det son ra Ý yi ki de öy le ol du di ye se vin di ði miz çok ol muþ tur. E lin den ge len bütün ça ba yý, gay re ti gös te rip, ne ti ce yi yal nýz ve yal nýz Al lah a bý rak mak, O' nu iþ le ri mi ze ve kil kýl mak de mek o lan te vek kül ha li ol ma sa, bu ha ya týn a ðýr yü kü nü ta þý mak ger çek ten çok zor dur. Üs te lik, ge mi ye bi nip, a ðýr yü kü nü hâ lâ sýr týn da ta þý yan yol cu mi sa li (23. Söz, Be di üz za man Sa id Nur sî) -ge mi yi ve ge mi kap ta ný ný i çin de) dost ol mak de ðil, bel ki iz zet-i mil li ye yi (mil li o nu ru) mu ha fa za e de rek, mu sa lâ ha (ba rýþ) e li ni u zat mak týr. Bir þey söy le ye ce ðim: E ðer müm kün dür, Er me ni ler bir den sa hi fe-i vü cut tan (var lýk a le min den) si lin sin. O la bi lir; yal nýz, si ze hu su me tin (düþ man lý ðýn) bir fay da sý ol sun. Yok sa mut la ka hu su met za rar dýr. Hal bu ki  dem (as) za ma nýn dan, yol da ar ka daþ lýk e den bi zim le gel miþ bü yük bir un su run ze va li (yok ol ma sý) de ðil, bel ki kü çük bir kav min mah vý da hi im kân sýz dýr. Ö mer dý lan ka bi le si bin se ne dir yi ne Ö mer dý lan dýr. KOM ÞU LUK, DOST LU ÐUN KOM ÞU SU DUR Hem de on lar u yan mýþ lar; siz uy ku da sý nýz, rü ya gö rü yor su nuz. Hem de fikr-i mil li yet le müt te fik (bir leþ miþ) ve ka vî dir ler (kuv vet li dir ler); siz, ih ti lâf la (sür tüþ me ler le) þim di lik boþ su nuz. Hem de ga le be et mek is ti yor sa nýz; on la rýn si zi mað lup et ti ði si lah i le ya ni a kýl i le, fikri mil li yet (mil li yet fik ri) i le, meyl-i te rak ki (yük sel me mey li) i le, te ma yül-ü a da let i le (a da le te yö nel mek le) mað lup e de bi lir si niz. Hem de dost lu ðun se be bi var dýr. Zi ra kom þu dur lar. Kom þu luk, dost lu ðun kom þu su dur. Hem de on lar u yan dý lar, dün ya ya ya - çok i yi ta ný yan di ðer yol cu lar na za rýn da- ko mik bir du rum dur. Hem de ge mi nin kap ta ný na i ti mat sýz lýk gös ter ge si ol du ðun dan, bü yük bir e dep siz lik tir. Sö zü Be di üz za man Haz ret le ri ne (ra) bý ra ka lým: Ý man hem nur dur, hem kuv vet tir. E vet, ha ki kî i ma ný el de e den a dam, kâ i na ta mey dan o ku ya bi lir. Ve i ma nýn kuv ve ti ne gö re, ha di sa týn taz yi ka týn dan kur tu la bi lir. Te vek kel tü a lal lah der: se fi ne-i ha yat ta (ha yat ge mi sin de) ke mal-i em ni yet le ha di sa týn dað lar va ri dal ga la rý i çin de se ye ran e der. Son ra sa a det-i e be di ye ye gir mek i çin Cen ne te u ça bi lir. Vel ha sýl, fýr tý na lý, çal kan tý lý bir de ni ze ben ze yen ha yat yol cu lu ðu, an cak i man la gü zel dir! Be di üz za man ve Er me ni ler Bir hekim gibi halkýn nabzýný tutarak Kur ân dan ilâçlar yazan ve çözümler üretmeye çalýþan Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlýnýn son dönemlerinde, birlikte yaþama iradesine ve hukukta eþitliðe vurgu yapmýþtýr. yýl dý lar, te rak ki yat to hum la rý ný top la dý lar, va ta ný mýz da e ke cek ler. Bi zi me de ni ye te mec bur, te rak ki ye i kaz, biz de ki fikr-i mil li ye ti hüþ yar e di yor lar (u yan dý rý yor lar). Ýþ te þu nok ta la ra bi na en, on lar la it ti fak et mek la zým dýr. Hem de bi zim düþ ma ný mýz ve bi zi mah ve den, ce ha let a ða ve oð lu za ru ret (fa kir lik) e fen di ve ha fi di (yar dým cý sý) hu su met bey dir. Er me ni ler bi ze düþ man lýk et miþ ler se, þu üç müf si din (boz gun cu nun) ku man da sý al týn da yap mýþ lar. di ye sos yal bað la rýn ve za ma nýn ge re ði nin Er me ni ler le it ti fak et mek ol du ðu nu be lir te rek, bu nun zýd dý na o lu þan düþ man lýk la rýn, Kürt ler de ki, ca hil lik, fa kir lik ve düþ man lýk has ta lýk la rýn dan kay nak lan dý ðý ný be lir tir. Ö zel de Kürt le rin, ge nel de Ýs lam top lum la rý nýn en bü yük düþ man la rý nýn ca hil lik, fa kir lik ve ih ti laf lar ol du ðu nu, ca hil li ðin Ýs lam i le ay dýn lan mýþ bil gi, fa kir li ðin sa nat, ta rým ve ti ca re te ve ri le cek ö nem i le ve ih ti la fýn, sür tüþ me le rin i se it ti fak, bir lik si lah la rýy la ye ni le bi le ce ði ni söy ler. Am ma, kom þu la rý mýz ve bi zi te yak kuz ve te rak ki ye sevk e den Er me ni ler le ke mal-i mem nu ni yet le dost o lup el e le ve re ce ðiz. Zi ra hu su met te fe na lýk var. Hu su me te vak ti miz yok tur. der. Mil li yet fik ri i le u yan mýþ bir Er me ni nin him me ti nin, gay ret et ti ði þe yin bü tün mil le ti ol du ðu nu, san ki mil le ti nin kü çü le rek o na dö nüþ tü ðü nü ve o nun kal bin de yer leþ ti ði ni söy ler. Bu þe kil de u yan mýþ, yük sek dü þü nen bir Er me ni nin, ko lay lýk la ha ya tý ný, ru hu nu mil le ti i çin fe da e de bi le ce ði ni be lir tir. Er me ni fe da i le ri o ka dar fe na lýk et tik le ri hal de, þim di en mu te ber on lar ol du lar. Ze hir le ri ne tir yak (i laç) na za rýy la ba kýl dý. so ru su na i se, Yap týk la rý kö tü iþ le rin giz li top lum sal bir ya ra yý a çý ða vur du ðu nu ve Ý kin ci Meþ ru ti yet in i la ný gi bi bir i yi li ðin o luþ ma sý na kat ký yap tý ðý ný, an cak bun dan son ra on la rýn da es ki yan lýþ la rýn dan vaz geç me le ri ge rek ti ði ni... söy ler. Ý kin ci Meþ ru ti yet ten son ra Er me ni le rin kay ma kam ve va li ol ma la rý ný ya dýr ga yan bir so ru ya i se Meþ ru ti yet in mil le tin hâ ki mi ye ti ol du ðu nu, hü kü me tin va li ve kay ma ka mý nýn i se üc ret li hiz met kâr lar ol du ðu nu söy le ye rek, sa at çi ve ma ki ne ci ve sü pür ge ci ol duk la rý gi bi kay ma kam ve va li de ol ma la rýn da bir sa kýn ca ol ma dý ðý ný be lir tir. Ne ti ce o la rak, e tik yö nüy le ve i nan cý mýz dan ge len bir zo run lu luk o la rak, tüm gay ri müs lim ler ve Er me ni ler, Müs lü man lar i çin ca ný, ma lý, ýr zý biz le rin zim me tin de o lan va tan daþ la rý mýz dýr. De ðil on la ra kar þý ýrk çý yak la þým lar la dýþ la yý cý, ür kü tü cü bir ta výr al mak, ak si ne on la ra yö ne lik ay rým cý mu a me le le re kar þý yan la rýn da ol mak biz le re ya ký þan dýr. Os man lý nýn son dö nem le rin de, Ba tý dan ge len ýrk çý lýk vi rü sü nün top lu mun i çi ne gir me siy le Türk le re ýrk çý lýk a þý la yan lar, A rap la ra gi de rek A rap çý lýk, Er me ni le re i se Er me ni ci lik a þý la mýþ lar dýr. Top lum o la rak ay ný men fur o dak la rýn o yu nu na gel miþ, ba zý çe te le rin yap tý ðý zu lüm ler se be biy le, bu zul me ka týl ma mýþ, hat ta ta raf tar bi le ol ma yan in san la ra yer le rin den yurt la rýn dan e di le rek bü yük be del ler ö de til miþ tir. Da ha son ra Var lýk Ver gi si me za li mi ve son ra sýn da 6-7 Ey lül O lay la rý i le tüm gay ri müs lim ler gi bi Er me ni le re de cid di a cý lar ya þa týl mýþ týr. Bü tün bun la rý de rin dev let yap tý! ba ha ne le ri nin ar ka sý na sak la na rak ken di mi zi ak la ya ma yýz. Hrant Dink in kat li son ra sýn da muh te rem e þi Ra kel Ha ným ýn de di ði gi bi bir ço cuk tan ka til çý ka ran or ta mý, ha va yý, an la yý þý sor gu la ma mýz ge re kir. Me de ni bir top lu ma ya ký þan, geç mi þin ha ta la rý ü ze rin den kan da va sý güt mek ve a cý la rý ya rýþ týr mak de ðil, kar þý lýk lý em pa ti i le yan lýþ lar la yüz leþ mek, ge le ce ðe dö nük ba rýþ i çin de ya þa na cak bir ik li mi in þa et mek tir. Ým pa ra tor luk ba ki ye si çok din li, çok dil li bir top lu mun de va mý ol mak yö nüy le bu ko nu da ta ri hi alt ya pý var dýr. Ye ter ki, baþ ka la rý ný a þa ðý la ma yý e sas ya pan ýrk çý dü þün ce le ri, zi hin dün ya mýz dan ve þu ur al tý mýz dan tü müy le çý kar týp bu vi rüs ten te miz le ne bi le lim... Meh met A rif Ko çer, Za man, Ce ma at ler si ya se tin dý þýn da kal ma lý ÝN SAN LA RI yön len di ren ve top lum la rý yö ne ten en ö nem li ku rum la rýn ba þýn da din ve si ya set ge lir. Var lýk la rý top lum sal ha yat a çý sýn dan son de re ce ö nem li o lan bu i ki ku rum, fonk si yon la rý ný ic ra e der ken do ðal o la rak ba zen bir a ra ya ge le cek, ba zen ça tý þa cak, ki mi za man da bir lik te ha re ket e de cek tir. Bir di ðer i fa dey le, bu i ki ku rum bir bir le riy le sü rek li i liþ ki ha lin de dir. Sos yo lo jik ve psi ko lo jik a çý dan, din si ya set ten, si ya set de din den ta ma men ay rý dü þü nü le mez. Ö te yan dan, din i le i liþ ki ler ba ký mýn dan, dev let bi çim le ri ge nel de üç þe kil de or ta ya çý kar: 1. Di ne bað lý yö ne tim sis tem le ri. 2. Yö ne ti me bað lý din sis tem le ri. 3. Din ve yö ne ti min bir bi rin den ay rýl dý ðý sis tem ler. An cak, biz bu ya zý da, din ve dev let i liþ ki si ni ve ya yö ne tim sis tem le ri ni in ce le mek ten zi ya de, di ni her þe yin üs tün de ve ev ren sel gö ren, di ne i ta at e den, i man ve Kur ân hiz me ti ni hiç bir þe ye a let ve ba sa mak et me yen ve et me me si ge re ken in san lar ü ze ri ne ya za ca ðýz. BÝR ER DEM O LA RAK SÝ YA SET Ý zin ve rir se niz, yu ka rý da ki son i fa de nin de ru nu na in me ye ve ön ce lik le si ya se ti ta rif et me ye ça lý þa lým. As lýn da, bu ö nem li ke li me yi a çýk la ma ya ça lýþ mak kar þý mý za hep so run çý kar týr. Bu nun en ö nem li se be bi, si ya se tin, ma a le sef, kir li bir ke li me o la rak al gý lan ma sýn dan kay nak la nýr. Ör ne ðin, ki min ne yi a la ca ðý, ik ti da rýn na sýl þe kil le ne ce ði ve bu na bað lý o la rak kay nak la rýn na sýl da ðý tý la ca ðý, hep sin den ö nem li si gü cün ve söz hak ký nýn ki min e lin de o la ca ðý baþ lý ba þý na si ya se tin il gi a la ný na gi rer. Ki mi ne gö re ya lan dýr si ya set, ki mi ne gö re kan ve þid det, ki mi ne gö re de sý kýn tý dýr. Ör ne ðin, A me ri kan ta-rih çi si Henry A dams, nef re tin sis te ma tik or ga ni zas yo nu o la rak ta ným lar si ya se ti. Al man dev let a da mý Bis marck i se, si ya se ti bir sa nat o la rak gö rür. Bis marck a gö re, hü kü met ya da in san i da re et mek bir sa nat týr. Si ya se tin i ma jý ný ya ra la yan yer de, iþ te tam bu ra sý dýr. Çün kü, i yi hü kü met e de me yen ve ge nel lik le ki þi sel ih ti ras la rý ný ka mu hiz me ti re to ri ðiy le ve i de o lo jik yar gý lar la ör ten ik ti dar pe þin de ki i ki yüz lü ler sa de ce top lu ma za rar ver mek le kal maz, A ris to nun, si ya set en üs tün bi lim dir (!) de di ði ol gu yu da tam kal bin den vu rur. Bel ki de, kö tü si ya set çi le rin çok lu ðu, i yi le rin bi rer sa nat çý gi bi gö rün me le ri ne ne den ol mak ta dýr. Din hakikati öyle temsil edilmelidir ki, bütün siyasî ve gayr-ý siyasî mülâhazalarýn üzerinde olsun ve bizleri nuruyla aydýnlatmaya devam etsin... Ne var ki, si ya se ti, çý ka rýn, þid de tin ve sö mü rü nün bir par ça sýy mýþ gi bi gös te ren a çýk la ma lar as lýn da doð ru de ðil dir. Zi ra, þid det ve sö mü rü, si ya se tin ke li me an la mý na ve fel se fe si ne ay ký rý dýr. Bel ki de, bu ra da ya pýl ma sý ge re ken en ö nem li þey, si ya si kül tür de var o lan a ma si ya se tin ke li me an la mýy la u zak tan ya kýn dan il gi si bu lun ma yan bu tip o lum suz yak la þým la ra, si ya si li te ra tür de baþ ka bir i sim bu lun ma sý dýr. An la mý nýn, ger çek te in san lý ða ve top lu ma hiz met et mek ol du ðu bir kav ra mýn, þid det ve çý kar i liþ ki le riy le a çýk lan mak is ten me si, þid det yap ma ya eþ de ðer bir suç tur. Çün kü si ya set yap mak ya da si ya set; suç iþ le mek, þid de te baþ vur mak, men fa at pe þin de koþ mak, ik ti dar kay nak la rý ný peþ keþ çek mek de ðil dir. Bu gi bi o lum suz yar gý la rý si ya se tin ken di si gi bi gös ter mek, bel ki de, si ya se te ya pý la bi le cek en bü yük kö tü lük tür. Ta bi i, bu al gý nýn ký rýl ma sýn da, si ya si le re, da ha doð ru su si ya set sa nat çý la rý na bü yük gö rev ler düþ mek te dir. CE MA AT LE RE DÜ ÞEN SO RUM LU LUK Yi ne de, e sas o lan, ça týþ ma ve u yuþ maz lý ðýn, si ya se tin do ða sýn da var ol du ðu dur. Pe ki, ce ma at ler her han gi bir par ti nin ve ya si ya si o lu þu mun in hi sa rýn da o la bi lir mi? O la bi lir ta bii a ma he men be lir te lim ki, din ve di ne hiz met, si ya set ler üs tü or tak de ðer ler dir ve din her þe yin en üs tün de dir. Bu çer çe ve de, Ý man ve Kur ân hiz me ti bel li bir gö rü þün te ke li ne a lý na maz, a lýn ma ma lý dýr. Ta bi i, bu du rum, ta ma men si ya se tin dý þýn da kal ma, ül ke nin ve dün ya nýn me se le le ri ne du yar sýz kal ma bi çi min de an la þýl ma ma lý dýr. Bu ra da, si ya set i le kast e di le nin, oy ver mek ya da bir si ya si par ti ye des tek ol mak ol ma dý ðý a çýk týr. Ay rý ca, si ya se tin, di ni hak ve hür ri yet le rin ö nü nü aç ma sý mu hak kak is te ne bi lir. Kast et ti ði miz, i man hiz me ti i le be ra ber, is ti na sýz ve ge rek li ge rek siz, her si ya si ko nu da, dü þün ce ve mü la ha za la rýn di le ge ti ril me si dir. Kal dý ki, böy le bir du rum si ya set na mý na ya pýl dý ðý za man or ta ya çý kar. Bu dav ra nýþ bi çi mi, Ý man ve Kur ân Hiz me ti ni in ki þaf et tir me si bir ya na, kös tek le ye bi lir ve hat ta el mas gi bi ha ki kat ler, eh li dün ya na za rýn da cam par ça la rý na i ne bi lir. Baþ ka de yiþ le, sa vu nu lan si ya sal dü þün ce ye mu ha lif o lan in san la rýn nef re tin den, din de na si bi ni a la bi lir. Bu nun so nu cu o la rak, bir ke sim ya ný la bi le cek ve yok ye re Ýs lam dan u zak la þa bi le cek tir. Bir di ðer i fa dey le, mü te hay yir a dam, A ca ba be ni nur la celb e dip to puz la döv mek mi is ti yor lar? di ye te lâþ e de bi le cek tir. Bir di ðer hu sus, hiz met gö nül lü le ri nin a þý rý si ya sal laþ ma sý, ken di zi hin le rin de, kar þýt gö rüþ te ki le ri san ki Ýs lam a hü cum e di yor gi bi ta ným la ma sý na ne den o la bil me si dir. Öy le ki, ken di men su bu bu lun du ðu si ya si ce re ya na ta raf tar mü na fý ðý me lek, kar þýt par ti de o lan mü mi ne kâ fir di ye bi le cek ka dar gö zü ka rar mýþ bir ta raf tar lýk ne Ýs la mi yet le, ne de din dar lýk la bað daþ mak ta dýr. Böy le si ne bir ta raf gir lik çok a yýp týr. Sö zün ö zü, din ha ki ka ti öy le tem sil e dil me li dir ki, bü tün si ya si ve gayr-ý si ya si mü la ha za la rýn ü ze rin de ol sun ve biz le ri nu ruy la ay dýn lat ma ya de vam et sin... Ha kan Öz den, Ye ni Þa fak,

12 12 Ý LAN Y ESAS SAYISI : 2011/335 Esas. Davacý ER GÜN YIL DIZ ta ra fýn dan da va lý HÜL YA YIL DIZ a ley hi ne a çý lan kü çük ço cuk Mu ham med Al pe ren'i Ev lat E din me da va sý ne de niy le ; Da hi li da va lý Ra if U lu dað'ýn ad re si za bý ta tah ki ka tý na rað men bu lu na ma mýþ ve mer nis ad re si de tes pit e di le me miþ ol ma sý ne de niy le teb li ga týn i la nen ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup 6100 sa yý lý HMK.nun 122. ve 127. ve 129. mad de le ri ge re ðin ce, iþ bu i la nýn ya pýl dý ðý ta - rih ten i ti ba ren i ki haf ta i çe ri sin de ce vap di lek çe si ni sun ma nýz, HMK.nun 116, 117. mad de le ri ge re ðin ce var sa ilk i ti raz la rý ný zý ce vap di lek çe sin de i le ri sür me niz, HMK. nun 128. mad de si ge re ðin ce bu sü re i çe risin de ce vap di lek çe si ni sun ma dý ðý nýz tak tir de da va cý nýn da va di lek - çe sin de i le ri sür dü ðü va ký a la rýn ta ma mý ný in kâr et miþ ve HMK.nýn 131. mad de si ge re ðin ce ilk i ti raz la rý i le ri sür me hak ký ný kay bet miþ sa yý la ca ðý nýz ih tar o lu nur. 14/03/2012 DAHÝLÝ DAVALI : RAÝF ULUDAÐ - T.C. NO: Yüksel ve Hüsniye oðlu 22/02/1964 Gölcük doðumlu B: T. C. AVANOS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Dosya No: 2011/904 Satýlma sý na ka rar ve ri len gay ri men ku lün cin si, kýy me ti, a de di, ev sa fý: Kum lu Ýl çe si, Ye ni köy Kö yü, 49 par sel sa yý lý 2 su ku yu su o lan su suz tar la vas fýn da ki, ,00 m 2 mik tar lý ta þýn ma zýn 111/2400 his se si. Ha li Ha zýr Du ru mu: A ra zi ay ný köy hu dut la rý i çe ri sin de, top rak ya pý sý kil li -týn lý top rak ya pý sýn da, yer yer taþ lýk ve meyilli, makineli tarýma elveriþli, kendi imkân la rý i le su la na - bi len ni te lik te köy yer le þim bi ri mi nin do ðu sun da bu lun mak ta dýr. A ra zi ü ze rin de ço - ðun luk la zey tin bit ki si e ki li o lup, il çe miz a na ü rün le rin den pa muk, buð day ve mý sýr bit - ki si ye tiþ ti ril me ye el ve riþ li dir. Kýymeti: Taþýnmazýn 111/2400 hissesine ,52 TL. kýymet takdir edilmiþ ve taþýnmaz hissesi bu bedel üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. 1- Taþýnmaz Salý günü saat: ara sýn da Rey han lý Be le di ye Baþ kan lý ðý Me zat Sa lo nun da, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak la rý var sa a la cak la rý mec mu nu ve sa týþ mas - raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Cu ma gü nü ay ný yer ve de sa at te de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar lar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be del le ri nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la ca ðýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi düþecektir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve bi - rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartnameler, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/904 sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) Not: Sa týþ i la ný il gi li le rin bi li nen ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup ad res te teb li - gat ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li - gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. B: T. C. REYHANLI ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/905 Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Kumlu Ýlçesi, Yeniköy Kö yü, 50 par sel sa yý lý 2 su ku yu su o lan su suz tar la vas fýn da ki, ,00 m 2 mik tar lý ta þýn ma zýn 1/16 his se si. Hali Hazýr Durumu : Ara zi ay ný köy hu dut la rý i çe ri sin de, top rak ya pý sý kil li -týn lý top rak ya pý sýn da, yer yer taþ lýk ve me yil li, ma ki ne li ta rý ma el ve riþ li, ken di im kân la rý i le su la na - bi len ni te lik te köy yer le þim bi ri mi nin do ðu sun da bu lun mak ta dýr. A ra zi ü ze rin de ço ðun - luk la zey tin bit ki si e ki li o lup, il çe miz a na ü rün le rin den pa muk, buð day ve mý sýr bit ki si ye tiþ ti ril me ye el ve riþ li dir. Kýymeti : Taþýnmazýn 1/16 hissesine ,00 TL. kýymet takdir edilmiþ ve taþýnmaz hissesi bu bedel üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. 1- Taþýnmaz Salý günü saat: ara sýn da Rey han lý Be le di ye Baþ - kan lý ðý Me zat Sa lo nun da, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di - len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak la rý var sa a la cak la rý mec mu unu ve sa týþ mas - raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Cu ma gü nü ay ný yer ve de sa at te de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar lar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be del le ri nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la ca ðýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve bi - rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartnameler, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/905 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) Not: Sa týþ i la ný il gi li le rin bi li nen ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye - ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. B: T. C. REYHANLI ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/8 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI : Ýn cir li o va il çe si Eð rek kö yü Gül te pe si mev ki i Say fa 341, Cilt 4, Par - sel 348'de ka yýt lý 30000,00 m 2 yü zöl çüm lü ÝN CÝR VE ZEY TÝN BAH ÇE SÝ va sýf lý ta þýn maz. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz üzerinde yaþlarýnda zeytin aðaçlarý mevcut olup, yaklaþýk adet küçük habituslu incir aðacý bulun mak ta, kuþ ba ký þý yak la þýk eð rek kö yü nün 5 km do ðusunda ortalama % meyilli kil li týn lý or ta de rin lik te top rak ya pý - sý na sa hip ÝMAR DURUMU : Dosyasýnda Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý Muhammen Bedeli : ,30 TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ýn cir li o va Ad li ye Bah çe si a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal - mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mýný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la - zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e - di le cek tir. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hi ple ri de da hil dir. B: T. C. ÝNCÝRLÝOVA S. H. M. Satýþ Memurluðu (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Resmi Ýlanlar Resmi Ýlanlar Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2011/36 TALÝMAT Örnek No : 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri; TAPU KAYDI : 1. Tekirdað i li, Çer kez köy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 8/321 ar sa pay lý, ze min kat. A blok. 24 no.lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün ta ma mý nýn sa tý þý ya pý la cak týr. 2. Te kir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 11/321 ar sa pay lý, bod rum+ze min kat, A blok, 22 no.lu de po lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö - lü mün ta ma mý nýn sa tý þý ya pý la cak týr. 3. Te kir dað i li, Çer kez köy Ýl çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 par sel no.lu, 120/3480 ar sa pay lý, ze min+bod rum kat, 21 no.lu de po lu dük kan ni te lik li ba - ðým sýz bö lü mün ta ma mý nýn sa tý þý ya pý la cak týr. 4. Te kir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 Par sel no.lu, 100/3480 ar sa pay lý, ze min kat. 22 no.lu dük kan ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün ta ma mý nýn sa tý þý ya pý la cak týr. ÝMAR DURUMU : Ka pak lý Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn dos ya da mev cut ta rih li i - mar du rum ya zý sý na gö re: 946 a da, 8 par sel de ki A Blok 24 no.lu iþ ye ri ve A Blok 22 no.lu de po lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö lüm le rin i mar pla ný na gö re i mar du ru mu Ay rýk Ni zam Al tý (6) kat, MAX H: m i mar lý dýr, den mek te dir. Çer kez köy Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün dos ya da mev cut ta rih li i mar du rum ya zý sý na gö re; G.O.P. ma hal le si, 543 a da, 6 no.lu par sel, 1/1000 öl çek li re viz yon uy gu la ma i mar pla nýn da ko nut ve ti ca ret a la nýn da kal mak ta o lup, ay rýk ni zam 5 kat i mar lý T.A.K.S.: 0.40'týr, den - mek te dir. HALÝ HAZIR DURUMU : 1. Tekirdað ili, Çerkezköy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 8/321 ar sa pay lý, ze min kat, A blok, 24 no.lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün gi riþ ka pý sý ve ca me kan lar a lü min yum dur. Yer ler se ra mik tir. Du var lar plas tik, ta van lar ta van bo ya lý - dýr. Ta ma mý nýn a la ný 56,00 m 2 'dir. Ýþ ye ri Ka pak lý bel de sin de, e lek trik, su, çöp top la ma gi - bi be le di ye nin hiz met le rin den ya rar la nýr ko num da dýr. Her tür lü u la þým im ka ný na sa hip tir. Ý mar pla nýn da ay rýk ni zam 6 kat, h max: 18,50 mt. i mar lý a lan da kal mak ta dýr. 2. Tekir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 11/321 ar sa pay lý, bod rum+ze min kat, A blok, 22 no.lu de po lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö - lü mün gi riþ ka pý sý ve ca me kan lar a lü min yum dur. Yer ler se ra mik tir. Du var lar plas tik, ta - van lar ta van bo ya lý dýr. Ýþ ye ri nin ze min kat ta a la ný m 2 ve bod rum kat ta 31,00 m 2 ol - mak ü ze re top lam a la ný 81,00 m 2 'dir. Ýþ ye ri Ka pak lý bel de sin de, e lek trik, su, çöp top la ma gi bi be le di ye nin hiz met le rin den ya rar la nýr ko num da dýr. Her tür lü u la þým im ka ný na sa hip - tir. Ý mar pla nýn da ay rýk ni zam 6 kat, h max: 18,50 mt. i mar lý a lan da kal mak ta dýr. 3. Te kir dað i li, Çer kez köy Ýl çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 par sel no.lu. 120/3480 ar sa pay lý, ze min+bod rum kat, 21 no.lu de po lu dük kan ni te lik li ba - ðým sýz bö lü mün gi riþ ka pý sý ve ca me kan lar a lü min yum dur. Yer ler se ra mik tir. Du var lar plas tik, ta van lar ta van bo ya lý dýr. Ýþ ye ri nin ze min kat ta a la ný 37,00 m 2 ve bod rum katta 118,00 m 2 ol mak ü ze re top lam a la ný 155,00 m 2 'dir. Ýþ ye ri GOP ma hal le sin de, e lek trik, su, çöp top la ma gi bi be le di ye nin hiz met le rin den ya rar la nýr ko num da dýr. Her tür lü u la þým im - ka ný na sa hip tir. Ý mar pla nýn da ay rýk ni zam 5 kat i mar lý ko nut ve ti ca ret a la nýn da kal mak - ta dýr. 4. Te kir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 Par sel no.lu, 100/3480 ar sa pay lý, ze min kat, 22 no.lu dük kan ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün gi riþ ka pý sý ve ca me kan lar a lü min yum dur. Yer ler se ra mik tir. Du var lar plas tik, ta van lar ta - van bo ya lý dýr. Ta ma mý nýn a la ný 30,00 m 2 'dir. Ýþ ye ri GOP ma hal le sin de, e lek trik, su, çöp top la ma gi bi be le di ye nin hiz met le rin den ya rar la nýr ko num da dýr. Her tür lü u la þým im ka ný - na sa hip tir. Ý mar pla nýn da ay rýk ni zam 5 kat i mar lý ko nut ve ti ca ret a la nýn da kal mak ta dýr. KIYMETÝ : 1. Te kir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 8/321 ar sa pay lý, ze min kat, A blok. 24 no.lu iþ ye ri ni telikli baðýmsýz bölüm: ,00- TL (Altmýþ Bin Türk Lirasý) 2. Tekirdað ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklý köyü, F19B20D pafta, 946 ada, 8 parsel no.lu, 11/321 arsa paylý, bodrum+zemin kat, A blok, 22 no.lu depolu iþyeri nitelikli baðýmsýz bölüm: ,00-TL (Seksen Bin Türk Lirasý) 3. Te kir dað i li, Çer kez köy Ýl çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 par sel no.lu, 120/3480 ar sa paylý, ze min+bod rum kat, 21 no.lu de po lu dük kan ni te lik li ba ðým sýz bö lüm: ,00-TL (Yüz Yirmi Bin Türk Lirasý) 4. Te kir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 Par sel no.lu, 100/3480 ar sa pay lý, ze min kat. 22 no.lu dük kan ni te lik li ba ðým sýz bö lüm: ,00-TL (Elli Bin Türk Lirasý) Ý ÝK.'NIN 127. MAD DE SÝ NE GÖ RE SA TIÞ Ý LA NI NIN TEB LÝ ÐÝ: Müb rez ta pu kay dý na gö re ad res le ri gay ri men ku lün ta pu si ci lin de ka yýt lý ol ma yan a la ka dar la ra gön de ri len teb li gat la - rýn bi la teb lið ol ma sý ha lin de ad res tah ki ki ya pýl mak sý zýn iþ bu sa týþ i la ný teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. Ý ÝK.'NIN 151 VE 142. MAD. GÖ RE SI RA YA Ý TÝ RAZ : A la ca ða mah su ben i ha le le rin ya pýl - ma sý ha lin de ve ya sa týþ be del le ri nin ÝÝK.'nýn 138. mad de si ne gö re i po tek a la cak lý sý na ö - den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek, Ý ÝK.'nýn 142. mad de si ne gö re i ti - raz la rý o la nýn bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me - le ri Ý ÝK.'nýn 83, 100, ve MK. 789, 777. mad de le ri ne gö re ay rý ca i lan o lu nur. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Te kir dað i li, Çer kez köy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 8/321 ar sa pay lý, ze min kat, A blok. 24 no.lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün sa týþ i ha le si 14/05/2012 gü nü sa at 14.15'den 14.25'e ka dar, Tekirdað i li, Çer kez köy il çe si, Ka pak lý kö yü, F19B20D paf ta, 946 a da, 8 par sel no.lu, 11/321 ar sa pay lý, bod rum+ze min kat, A blok, 22 no.lu de po lu iþ ye ri ni te lik li ba ðým sýz bö - lü mün sa týþ i ha le si 14/05/2012 gü nü sa at 14.30'den 14.40'e ka dar, Tekirdað ili, Çerkezköy Ýlçesi, Gaziosmanpaþa mahallesi, 30L4C pafta, 563 ada, 6 parsel no.lu, 120/3480 arsa paylý, zemin+bodrum kat, 21 no.lu depolu dükkan nitelikli baðýmsýz bölümün satýþ ihalesi 14/05/2012 günü saat 'den 14.55' kadar, Tekirdað i li, Çer kez köy il çe si, Ga zi os man pa þa ma hal le si, 30L4C paf ta, 563 a da, 6 Par - sel no.lu, 100/3480 ar sa pay lý, ze min kat. 22 no.lu dük kan ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün sa - týþ i ha le si 14/05/2012 gü nü sa at 15.00'den 15.10'e ka dar: Çer kez köy Ýc ra Da i re sin de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma lar da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var i se a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la gay ri men kul lar 24/05/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma lar da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu, mu ham men be de lin % 40'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar týy - la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. 2- Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, gay ri men kul le rin tah min e di len kýy met le ri nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver - me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü - ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, dam ga res mi, i ha le pu lu, ta pu a lým har cý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye res mi ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin - den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ler ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve kel li le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far - ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak; bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartnameler, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Çer kez köy Ýc ra Mü dür lü ðü 2011/36 Tal. sa yý lý dos - ya i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 7- Satýþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma - ma sý du ru mun da ve ad res le ri bi lin me yen le re de ad res tah ki ki ya pýl mak sý zýn teb li gat ye ri - ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 20/03/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: ÇERKEZKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/54 Ýzale-i Þuyu Örnek No. 27 Or tak lý ðýn gi de ril me si ne i liþ kin, a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa týþ gün ve sa a ti ve ö - nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len; Ýs tan bul i li, Fa tih il çe si, Ke mal pa þa ma hal le si, La le li mev ki i, Genç türk cad de si, A ða Yo ku þu so kak i le Ye þil Tu lum ba so kak ta ka in, 187 paf ta, 926 a da, 16 par sel sa yý lý, m 2. mik tar lý kar gir Ev va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý, Ýs tan - bul 10.Ýc ra Mü dür lü ðün de Ý za le- i Þü yu ve a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1-ÝÝK.127.Md. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb - rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip il gi li le ri ne gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kan sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU: Fa tih Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih ve 1167 sa yý lý ya zý sý na gö re ; Fa tih il çe si, Ke mal pa þa ma hal le si, 926 a da, 16 par sel sa yý lý ye rin, 1/1000 öl çek li tas dik ta rih li Ta ri hi Ya rý ma da Fa tih il çe si Ko ru ma A maç lý Uy gu la ma Ý mar pla nýn da 3.De re ce Ko ru ma Böl ge sin de, 2. De re ce Ti ca ret a la nýn da kal mak ta o lup, H=9.50 mt. ir ti fa al dý ðý, Dos ya sýn da ya pý lan in ce le me de il gi li par sel ü ze rin de 80/1/29 sa yý lý Ya pý Ý zin Bel ge sin de 1 Bod rum+4 Nor mal kat lý bi na mev - cut ol du ðu, Fa tih il çe si 1/1000 öl çek li Ko ru ma A maç lý Uy gu la ma i mar plan la rý i le il gi li Da nýþ tay 6.Da i re si nin 2010/6413 sa yý lý ka ra rý i le yü rüt me dur dur ma ka ra rý a lýn dý ðý be lir - til mek te dir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satý þa ko nu ta þýn maz ; Ýs tan bul i li, Fa tih il çe si, Ke mal pa þa ma hal le si, La le li mev ki i, Genç türk cad de si, A ða Yo ku þu so kak i le Ye þil Tu lum ba so kak ta ka in, 187 paf ta, 926 a da, 16 par sel sa yý lý, m 2.mik tar lý, kay - den; kar gir Ev va sýf lý ta þýn ma zýn, ma hal len; Ye þil Tu lum ba so kak tan 42 ka pý nu ma ra sý a lan 6 kat lý Çý nar A part ma ný'nýn ta ma mý'dýr. Laleli, Kemalpaþa mahallesi, Gençtürk caddesinden girilen Aða Yokuþu sokak ile Yeþil Tulumba sokaklarýnýn kesiþtiði yerde, Kemalpaþa Camii arkasýnda bulunan parsel üzerinde Yeþil Tulumba sokaktan; eski: 50, yeni: 42 kapý numarasý alan; Yarý Bodrum kat+zemin kat+4 Normal kat+ilave çatý katýndan ibaret, betonarme karkas sistemde üçüncü sýnýf malzeme ve iþçilikle parsel tamamýnda inþa edilmiþ, takribi 45 yýllýk kargir Çýnar apartmaný yer almaktadýr.yapýnýn ön ve ar ka cep he le ri a ra sýn da ki kot far kýn dan do la yý ön cep he den ya rý bod rum kat ta ki dük ka na gi riþ sað lan mak ta, ar ka cep he den i se ze min kat ta ki dük ka na gi riþ mev cut tur. Bod rum kat dýþ cep he si mer mer kap la ma lý, ze - min ve nor mal kat cep he le ri btb cam mo za ik kap la ma lý, e lek trik, su ve do ðal gaz te si sa tý bu lu nan ya pý nýn bod rum ka tý nýn cep he si a lü min yum doð ra ma lý, ze mi ni mi nef lo kap lý, Ga bi Te miz lik is ti ma lin de, ar ka cep he de ki ze min kat ta ki dük kan A ða Yo ku þu na cep he li, A ða Yo ku þun dan 33/A ka pý nu ma ra sý al mak ta, cep he si pvc doð ra ma ca me kan lý, ze mi ni ka ro mo za ik dö þe me li, bi na nýn nor mal kat la rýn da bi rer da i re bu lun mak ta, da i re ler an tre, mut fak, ban yo-wc, sa lon ve 1 ya tak o da sýn dan i ba ret, ba zý da i re ve dük kan lar da do ðal - gaz ya kýt lý kom bi sis tem li kat ka lo ri fer te si sa tý mev cut, bir kýs mý so ba ý sýt ma lý, da i re le - rin pen ce re le ri pvc doð ra ma ý sý cam lý o lan, top lam in þa at a la ný tak ri bi m 2.ka dar o lan ya pý nýn dýþ tan gö rü nü mü a þa ðý da ki gi bi dir. 4-TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: Taþýnmazýn tamamýna ,00-TL Kýymet taktir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Sa tý þý: 30/04/2012 Gü nü; Sa at:10.30 dan 10.40'a ka dar Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ni ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha - le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþ: 10/05/2012 Gü nü ay ný yer ve Sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar - týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Artýrma ya Ýþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be - de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Ya - ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý - fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be - de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4), Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 M 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ýhaleye iþti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn da var sa: ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK.. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti le ri - nin (MY. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK.. md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü - kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uy gu la ma da re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan: Ta þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e - de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de Ý ÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md. 21, 1479 sa yý lý Bað -Kur K. Ya sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V. Ka nu nun 55, Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanunu md 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 ÝÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. maddelerine göre sýra ve alacaðýn aslýna yönelik þikayet ve itiraz dava haklarýný kullanmalarý ve icra dosyasýna dava açtýklarýna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i - zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik - le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li - gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/54 iz.þu dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. If. K. 126) *(*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar Resmi Ýlanlar TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ýbrahim, Adnan, Süleyman Beyefendinin ve Ayten Hanýmýn aðabeyi, deðerli dâvâ arkadaþýmýz Ýrfan Þencan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Yusuf Kavþut / ANKARA

13 Y DÝZÝ 13 ARAP BAHARI VE RÝSALE-Ý NUR HÝÇ KÝMSENÝN BURNUNU KANATMADAN TÜRKÝYE'YÝ DÜZE ÇIKARAN RÝSALE-Ý NUR'UN HÝZMET METODUNA ARAP DÜNYASININ DA ÞÝDDETLE ÝHTÝYACI VAR. BÝLHASSA DA ARAP BAHARI ADI ALTINDA ON BÝNLERCE CANA MAL OLAN ÇATIÞMALARIN CEREYAN ETTÝÐÝ LÝBYA, SURÝYE, MISIR VE YEMEN GÝBÝ ÜLKELERÝN KAZIM GÜLEÇYÜZ ni as ya.com.tr 6 De mek ki, had di za týn da hiç bir ö ne mi ve kýy me ti ol ma yan þah sî ku sur la rý ken di dün ya mýz da çok faz la bü yü tüp so run ha li ne ge tir di ði miz ve bun dan dar gýn lýk lar, hat tâ hu sû met ler ü ret ti ði miz tak dir de, far kýn da bi le ol ma dan, it ti had-ý Ýs lâm gi bi bü yük bir i de a le za rar ver miþ o lu yo ruz. Bu, bil has sa ve ön ce lik le Ri sâ le-i Nur un bi rin ci de re ce de ki mu ha tap la rý o lan Nur Ta le be le ri nin dik kat ve has sa si yet gös ter me le ri i cab e den bir hu sus. Çün kü Nur Ta le be si ol ma nýn ge re ði, her za man, her hal ve þart ta bü yük dü þün mek; kü çük me se le le re, ge lip ge çi ci dal ga lan ma la ra ta kýl ma dan ve o kü çük me se le le re bi na e dil miþ tu zak la ra düþ me den, ih lâs, is ti ka met ve se bat ü ze re, Biz mu hab bet fe da i le ri yiz, hu sû me te vak ti miz yok pa ro la sýy la yo lu na de vam et mek tir. Bu a ra da, yu ka rý da Hut be-i Þa mi ye den ak tar dý ðý mýz pa saj la rýn, ben zer i fa de ler le Ýh lâs Ri sâ le si nde de yer al dý ðý ný gö rü yo ruz. Me se lâ fab ri ka ör ne ði o ra da da ve ri li yor: Na sýl ki bir fab ri ka nýn çark la rý bir bi riy le re ka bet kâ ra ne uð raþ maz, bir bi ri nin ö nü ne ta kad düm e dip ta hak küm et mez, bir bi ri nin ku su ru nu gö re rek ten kit e dip, sa ye (ça lýþ ma ya) þev ki ni ký rýp a ta le te uð rat maz. Bel ki (tam ter si ne) bü tün is ti dat la rýy la bir bi ri nin ha re ke ti ni u mu mî mak sa da tev cih et mek i çin yar dým e der ler; ha ki kî bir te sa nüd, bir it ti fak la ga ye-i hil kat le ri ne (ya ra tý lýþ ga ye le ri ne) yü rür ler. (Lem a lar, s. 392) Bu pa saj da bah se di len ya ra tý lýþ ga ye si ni de bir son ra ki pa rag ra fýn þu cüm le sin de gö rü yo ruz: Ha yat-ý e be di ye i çin de ki sa a det-i e be di ye yi ne ti ce ve ren bir fab ri ka nýn çark la rý hük mün de yiz. Bi rin ci Ýh lâs Lem a sý nda ki þu vur gu lu i fa de ler de bü tün bu mâ nâ la rý ta mam la yýp taç lan dý rý yor: Bü tün his si ya tý nýz la, ehl-i dün ya dan da ha þid det li bir su ret te mes lek taþ la rý nýz la ve din daþ la rý nýz la it ti fak e di niz, ya ni ih ti lâ fa düþ me yi niz. Böy le kü çük me se le ler i çin kýy met tar vak ti mi sarf et mek ten se, o çok kýy met li vak ti mi zi kir ve fi kir gi bi kýy met tar þey le re sarf e de ce ðim de yip çe ki le rek it ti fa ký za yýf laþ týr ma yý nýz. Çün kü bu ma ne vî ci had da kü çük me se le zan net ti ði niz, çok bü yük o la bi lir. (...) Ehl-i hak kýn mað lû bi ye ti za ma nýn da, (...) kü çük bir me se le ye sarf o lu nan se nin kýy met tar bir gü nün, (...) bin de re ce kýy met a la bi lir, bir gü nün bin gün o la bi lir. (a.g.e., s. 383) Zi ra rý za-yý Ý lâ hî çer çe ve sin de, zer re yi yýl dýz gi bi ya pa bi le cek ö nem ve de ðer de bir gö rev bu. Do la yý sýy la, ken di hiz met e ko lü mü zün da i re si i çin de fert fert bir bi ri miz le o lan i liþ ki le ri miz den baþ la yýp, sa ir hiz met e kol le riy le ir ti bat la rý mý za ve dün ya öl çe ðin de ki Müs lü man lar la her se vi ye de ki bað la rý mý za ka dar u za nan hal ka lar da ki ta výr, du ruþ ve yak la þým la rý mý zý, Sa id Nur sî nin Ýt ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný ge li yor tes bi ti çer çe ve sin de ye ni den yo rum la yýp di zayn et me miz ge re ki yor. Bu di zayn sü re ci nin, â fâ kî ve ha ya lî ü top ya la ra sap ma dan, ger çek çi bir ze min ve çiz gi de doð ru ve den ge li bir yak la þým la yö ne til me si ni sað la ya cak öl çü ve pa ra met re ler yi ne Ri sâ le-i Nur da. Me se lâ it ti had-ý Ýs lâ mý il lâ bü tün ce ma at, ta ri kat ve hiz met e kol le ri nin or ga nik bü tün leþ me si þek lin de an la mak yan lýþ. Böy le bir þey fýt ra ta da, sos yal ger çek le re de ay ký rý. Be di üz za man ýn i fa de siy le, Di nî ce ma at ler mak sat ta it ti fak et me li dir ler. Me sa lik ve meþ rep ler de it ti had müm kün ol ma dý ðý gi bi ca iz de de ðil dir. Zi ra tak lit yo lu nu a çar ve Ne me lâ zým, baþ ka sý dü þün sün sö zü nü söy let ti rir. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 75) Ýttihad-ý Ýslâmý bü tün ce ma at ve hiz met e kol leri nin or ga nik bü tün - leþ me si þek lin de an la mak yan lýþ. Böy le bir þey fýt ra ta da, sos yal ger - çek le re de ay ký rý. Be di üz za man ýn i fa de siy le, Di nî ce ma at ler mak - sat ta it ti fak et me lidir. Mes lek ve meþ rep ler de it ti had müm kün ol - ma dý ðý gi bi ca iz de deðildir. A rap ba ha rý ve Ri sâ le-i Nur Zü be yir Gün dü zalp in 1950 de An ka ra da ver di ði ve Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn te mel e ser le rin den Söz ler in so nu na ko nu lan Kon fe rans ta, son dö nem de A rap ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan ge liþ me le re, Tür ki ye yi de i çi ne a lan ge niþ bir pers pek tif ten ý þýk tu tup is ti ka met ve re cek çok ö nem li tes bit ler yer a lý yor. Ön ce ge nel bir du rum tes bi ti ve tas vi ri: Ec ne bi par ma ðýy la i da re e di len zýn dý ka ko mi te le ri, Ýs lâ mi ye ti im ha i çin, Ýs lâm mem le ket le rin de, bil has sa Tür ki ye de öy le de si se ler le en tri ka lar çe vir miþ ler, ha in ce do lap lar dön dür müþ ler, hun ha ra ne ve þey ta nî ve men fur plan lar tat bik et miþ ler ve ið fa lât ta bu lun muþ lar; ib li sa ne, sin si me tod lar ta kip et miþ ler ve kar de þi kar deþ le çar pýþ týr mýþ lar ve öy le al da tý cý ya lan ve pro pa gan da lar ve yay ga ra lar yap mýþ lar, fit ne ve fe sat ve tef ri ka (ay rý lýk) to hum la rý saç mýþ lar dýr ki, bun lar Ýs lâ m'ýn bün ye sin de de rin rah ne ler aç mýþ ve bü yük tah ri bat lar yap mýþ týr. (Söz ler, s. 1251) Bu tas vi rin ver di ði ge çi ci ka ram sar lýk, he men ar dýn dan ge len fe rah la tý cý i fa de ler le da ðý tý lý yor: Fa kat o mu sî bet ler, Ce nâb-ý Hak kýn im da dý i le tah rik ve is tih dam o lu nan Be di üz za man Sa id Nur sî gi bi ih lâs-ý tâm mý ka zan mýþ o lan bir zat va sý ta sýy la, rah met-i Ý lâ hî i le me det res (im da da ye ti þen) ve þi fa re san (þi fa da ðý tan) ve ci han pe send (dün ya nýn tak dir et ti ði) ve ci han þü mûl (dün ya ça pýn da) bir ma hi ye ti ha iz Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin mey da na gel me si ne se bep ol muþ tur. Sa id Nur sî nin, mey da na ge ti ri len tah ri ba tý na sýl ta mir et ti ði de þu i fa de ler de an la týl mak ta: Ri sâ le-i Nur mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî öy le bir mü ca hid-i Ýs lâm dýr ki, ve te li fa tý Ri sâ le-i Nur öy le u yan dý rý cý ve öy le ha lâs kâr (kur ta rý cý) ve öy le fev ka lâ de ve ci han gir (ci ha ný fet he den) bir e ser dir ki, din a ley hin de ki bü tün o ko mi te le rin bel le ri ni kýr mýþ, mez kûr mu zýr (za rar lý) ve ha bis fa a li yet le ri ni a ka me te dû çar ve din siz lik e sas la rý nýn te mel taþ la rý ný pa ram par ça et miþ ve kö küy le kes miþ tir. Ve Ýs lâ mî ve i ma nî fü tu ha tý per de al týn da kalp ten kal be in ki þaf et tir miþ ve Kur ân-ý A zî müþ þa nýn ha ki mi yet-i mut la ka sý na ze min ih zar et miþ tir (ha zýr la mýþ týr). E vet, Ri sâ le-i Nur o tah ri ba tý Kur ân ýn el mas ha ki kat le riy le ve Kur ân-ý Ke rim de ki en ký sa ve en müs ta kim bir ta rik le ((doð ru, is ti ka met li bir yol la) ta mir ve o ya ra la rý Kur ân-ý Ha kî min ec za ha ne-i küb ra sýn da ki (bü yük ec za ne sin de ki) ed vi ye ler le (i lâç lar la) te da vi e di yor ve e de cek tir. Hem ma sum Müs lü man la rýn kan la rý ný sö mü ren ve ser vet le ri ta hac cür et miþ (taþ laþ mýþ) mil let ka ný o lan pa ra zit, tu fey lî (a sa lak) ve aç göz lü ca na var ve bar bar em per ya list le ri, müs tem le ke ci le ri (sö mür ge ci le ri) ve on la rýn i çi miz de ki, sa de ce þah sî men fa at ze bu nu, za lim, hun har ve müs te bit u þak la rý ný hak i le yek san (yer le bir) e dip iz mih lâl ve in hi dam-ý mut lak la (mut lak çö küþ ve yý ký lýþ la) mað lûp e den ve e de cek ye gâ ne ça re nin, Kur ân-ý Mu ci zül be ya nýn bu a sýr da bir mu ci ze-i ma ne vî si o lan Ri sâ le-i Nur e ser le ri ol du ðun da, ba si ret li Ýs lâm mü ca hit le ri ve â lim le ri, ic ra at ve mü þa he da ta müs te nit (uy gu la ma ve göz lem le re da ya lý) ya ki nî bir ka na at-i kat i ye (ke sin ka na at) i le müt te fik tir ler. (s ) Gö rül dü ðü gi bi, bu pa saj lar, Gün dü zalp in vu ru cu ve kuv vet li üs lû buy la, me se le yi ga yet net bir þe kil de göz ler ö nü ne se ri yor. Ýs lâ mi yet a ley hin de ki deh þet li plan ve fit ne le ri bo þa çý ka rýp di ni tah kim et me nin de, em per ya list sö mü rü çar ký ný kýr ma nýn da en sað lam ve kök lü ça re si ve yo lu Ri sâ le-i Nur ve Be di üz za man mo de lin de. O nun i çin dir ki, söz ko nu su tah ri bat plan la rý ön ce lik le, en deh þet li ve des sas me tod lar la Tür ki ye de tat bi ka ta ko nul du ðu hal de, Ri sâ le-i Nur bu tez gâh la rýn hep si ni boz du, i man lý ve þu ur lu bir top lum ya pý sý mey da na ge tir di ve hiç kim se nin bur nu nu ka nat ma dan ül ke yi dü ze çý kar dý. Bu hiz met ve me to da A rap dün ya sý nýn da þid det le ih ti ya cý var. Bil has sa da A rap ba ha rý a dý al týn da on bin ler ce ca na mal o lan ça týþ ma la rýn ce re yan et ti ði Lib ya, Su ri ye, Mý sýr, Ye men gi bi ül ke le rin Türk-A rap kar deþ li ði Van Va li si nin mi sa fi ri ol du ðu gün ler de ta nýþ tý ðý ga ze te ler den bil has sa â lem-i Ýs lâ mý il gi len di ren ha ber le ri ya kýn dan ta kip et me ye baþ la yan Sa id Nur sî, bu a lâ ka dar lý ðý ný ga ze te le ri hiç o ku ma dý ðý dö nem ler da hil ha ya tý nýn so nu na ka dar de vam et tir di. Bu il gi nin ör nek le rin den bi ri, Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ki mað lû bi ye ti miz den çok mü te es sir ol du ðu nu zu gö rü yo ruz di yen le re ver di ði ce vap: Ben ken di e lem le ri me ta ham mül et tim; fa kat ehl-i Ýs lâ m'ýn e le min den ge len te el lü mat (ü zün tü ler) be ni ez di. Â lem-i Ýs lâ m'a in di ri len dar be le rin en ev vel kal bi me in di ði ni his se di yo rum. O nun i çin bu ka dar e zil dim. Fa kat bir ý þýk gö rü yo rum ki, o e lem le ri mi u nut tu ra cak in þa al lah. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 216) Ya kýn ta le be le ri ne de in ti kal e den bu has sa si ye tin bir ör ne ði, Zü be yir Gün dü zalp in An ka ra Ü ni ver si te sin de ki kon fe ran sýn da di le ge tir dik le ri. Bir di ðe ri de, saff-ý ev vel ta le be ler den Hüs rev Al týn ba þak ýn Ta rih çe de yer ve ri len mek tu bu. Bu mek tup ta da, Gün dü zalp in yap tý ðý gi bi, ev ve lâ mev cut du rum teþ his ve tes bit e di li yor: Ta ri hin a ma ký na (de rin lik le ri ne) gö mü len ve ma zi den is tik ba le at la yan ec dat la rý mý za, bu mil let-i Ýs lâ mý par ça la mak i çin bin dört yüz se ne den be ri hü cum e den küf far or du la rý, en ni ha yet Bi rin ci Harb-i U mu mî de mu vaf fak ol du lar. Türk ve A rap i ki ha ki kî Müs lü man kar de þin bin se ne lik sar sýl ma yan mu hab bet le ri ni pek çok de si se ler le, ya lan lar la sön dür dü ler. Ehl-i Ýs lâ mýn ve nev-i be þe rin me dar-ý fah ri (if ti har ve si le si) ve bü tün mev cu da týn se beb-i hýl ka ti (ya ra tý lýþ se be bi) ve bü tün fü yu zat-ý Ý lâ hi ye nin (Ý lâ hî fe yiz le rin) maz ha rý o â lî (yü ce) Pey gam be rin Rav za-i Mu tah ha ra sý na (Me di ne de ki kab ri ne) yüz ler sür mek i çin pek bü yük bir iþ ti ya ký kalp le rin de ya þat týk la rý na ta ham mül e de me di ler. O â lî Pey gam ber-i Zî þa nýn kü çü cük bir il ti fa tý na maz har ol mak i çin, ruh la rý na va rýn ca ya ka dar her þey le ri ni fe da et tik le ri ni haz me de me di ler se ne den be ri ze mi nin yü zün de, za - ma nýn sa hi fe le ri ü ze rin de ve þe hit le rin ve ga zi le rin be yaz ký lýç ka lem le riy le, kýr mý zý mü rek kep le riy le ya zýp ta ri he e ma net bý rak týk la rý me dar-ý if ti har la rý muh te þem ya zý la rý ný Müs lü man la ra u nut tur mak is te di ler. Bu a zim le yü rü yen o a man sýz düþ man lar, pek a cý iþ ken ce ler al týn da ez dik le ri Türk ve A rap bu i ki kar de þi, bir da ha it ti had et me mek i çin en müt hiþ mu a he de le rin (an laþ ma la rýn) zin cir le riy le bað la dý lar. Çe lik zin cir ler al týn da se ne ler ce in let tir di ler. Her tür lü þe na a ti Müs lü man la ra ic ra et ti ler. A ma Hüs rev de Zü be yir gi bi, bu deh þet li ha lin Ri sâ le-i Nur la a þýl dý ðý ný i fa de e de rek þöy le di yor: Biz Türk ler, sey yid le ri kes ret le (çok luk la) i çin de bu lu nan ve ne cip kavm-i A rap o lan siz le re ve si zin ec dat la rý nýz o lan Sa ha be-i Gü zi ne Al lah na mý na, Pey gam ber-i Zî þan he sa bý na son suz bir sev gi yi ve ni ha yet siz bir hür me ti da i ma kal bi miz de, ru hu muz da bes li yo ruz ve ya þa tý yo ruz. Ký sa mek tup, þu du â i le ni ha yet len di ri li yor: Ce nâb-ý Hak kýn lütf-i ke re min den bü yük bir ü mit i le yal va rýp is ti yo ruz ki, sev gi li Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri nin ver dik le ri ha ber-i be þa ret le (müj de li ha ber le), Türk ve A rap, i ki ha ki kî kar deþ mil let, in þa al lah ya kýn bir â ti de (ge le cek te) it ti had e de cek. Ve o it ti had sa ye sin de, o müt hiþ düþ man la rýn Müs lü man lar i çi ne saç týk la rý fe sat to hum la rý ken di yüz le ri ne a tý la cak. Ve zin cir ler al týn da in le yen dört yüz mil yon Müs lü man lýk, ye ni den ha yatý kud si ye-i Ýs lâ mi ye i le nev-i be þe rin ba þý na ge çip, sulh ve mü sa le met-i u mu mi ye yi te min e de cek in þa al lah. (s. 944) Sa id Nur sî nin 1911 de ki Hut be-i Þa mi ye sin de ver di ði, son ra Rü ya da bir hi ta be de geç miþ a sýr la rýn tem sil ci le rin den mey da na ge len muh te þem mec lis-i nu ra nî nin tas dik ve te yid et ti ði ve yi ne Be di üz za man ýn ve fa týn dan ön ce ki en son der sin de tek rar la dý ðý Ýs tik bal Ýs lâ mýn o la cak; Ri sâ le-i Nur Ýs lâ mýn i ki kah ra man kar de þi o lan Türk ve A ra bý bir leþ tir me ye ve si le o la cak gi bi müj de le ri, ön de ge len çok ya kýn ta le be le rin den bi ri ta ra fýn dan ka le me a lý nan sa týr la ra bu þe kil de yan sý yor. Ve ö nü mü zü a çýp yo lu mu zu ay dýn la tý yor. { YARIN: BEDÝÜZZAMAN VE ÝSLÂM BÝRLÝÐÝ {

14 14 SPOR Y Yýldýrým: Sadece biz yargýlanýyoruz ''FUTBOLDA þi ke'' da va sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, ''Bu ra da sa de ce biz yar gý la ný yo ruz, di ðer le ri ne re de? Trab zons por lu lar ne re de? 6 ay son ra ge le cek ler se hiç gel me sin ler. Bu ra da Türk spo ru yar gý la ný yor i se gel sin ler, yar gý lan sýn lar'' de di. Çað la yan'da ki ö zel yet ki li Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si'nde gö rü len du ruþ ma da A ziz Yýl dý rým, þun la rý kay det ti: ''Türk fut bo lu nun tü mü mah ke me ye ge le cek. Þa hit o la rak gös te re ce ðim hep si bu ra ya ge le cek. Her kes ge lip 2 da ki ka ko nu þu yor, biz sa at ler ce i fa de ve ri yo ruz. Bu ra da sa de ce biz yar gý la ný yo ruz, di ðer le ri ne re de? Trab zons por lu lar ne re de? 6 ay son ra ge le cek ler se hiç gel me sin ler. Ga ze te ler sa de ce bi zi ya zý yor. Bu ra da Türk spo ru yar gý la ný yor i se gel sin ler, yar gý lan sýn lar. Bu da va þi ke da va sý ol say dý, ben yar gý lan maz dým.'' Bu nun ü ze ri ne Mah ke me He ye ti Baþ ka ný E kin ci, ta li mat la i fa de al ma nýn ya sal bir du rum ol du ðu nu be lir te rek, ''Bir haf ta a yý ra ca ðýz. Ta li mat la i fa de si a lý nan sa nýk lar da bu ra da o la cak lar. A ce le et ti ði niz i çin bil mi yor su nuz. Çap raz sor gu la rý nýz o la cak'' de di. Tekrar konuþan Yýldýrým, ''6 ay sonra gelseler iþe yaramaz. 6 ay daha yatacaðýz. Gelsinler hesaplaþalým" diye konuþtu. ÞENER: F.BAHÇE MAÇINDA KÝMSE ORTAMI GERMESÝN Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener olay çýkarmak isteyenleri uyardý. SÜPER Lig'de haf ta so nu Fe ner bah çe i le kar þý la þa cak o lan Trab zons por'un ku lüp baþ ka ný Sad ri Þe ner, Fe ner bah çe i le nor mal, kla sik bir lig ma çý oy na ya cak la rý ný söy le di. Þe ner, Fe ner bah çe ma çý na lig de her ma ça çýk týk la rý gi bi çý ka cak la rý ný ve ga li bi yet he def le dik le ri ni be lir te rek, ''Bu nor mal, kla sik bir Fe ner bah çe ma çý. 3 Tem muz'dan son ra ya þa nan lar dan do la yý, ger gin lik ol ma sý ný ar zu e den ler o la bi lir a ma ben zan net mi yo rum böy le bir þey o la ca ðý ný'' de di. Trab zons por ta raf ta rý nýn cen til men ve fut bo lu bi len bir se yir ci top lu lu ðu ol du ðu nu kay de den Þe ner, ''Fe ner bah çe i le nor mal ma çý mý zý oy na yýp in þal - lah da ga lip ge lip, on dan son ra Or dus por ma çý na ba ka ca ðýz. Kim se or ta mý ger me ye te þeb büs et me sin. Zevk al ma sýn kim se bu iþ ten'' i fa de le ri ni kul lan dý. Þe ner, Trab zon'da ö zel lik le son yýl lar da her han gi bir o lay ya þan ma dý ðý ný an la ta rak, þöy le de vam et ti: ''An cak pro va ka tör ler çý ka bi lir. Bu nun i çin ta raf tar la rý mýz, her kes dik kat li ol ma lý. Ö nü müz de Sü per Fi nal'de Trab zon'da 3 ta ne da ha böy le maç oy na ya ca ðýz. Fe ner bah çe, Ga la ta sa ray ve Be þik taþ i le sa ha mýz da kar þý la þa ca ðýz. Bu a çý dan ö nem li ce zai du ru mu ge rek ti re cek bir ey lem de bu lu nul ma ma lý. Ce za sý ný rýn da yýz di ye bi li yo rum. Ma - çýn cen til men ce bir þe kil de geç me si la zým.'' Þe ner, Trab zons por'un Ga la ta sa ray kar þý sýn da i yi bir o yun or ta ya ko ya rak ga li bi ye ti ka çý ran ta raf ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Biz Trab zon'da Fe ner bah çe'yi ye ne cek güç te yiz. Ga la ta sa ray ma çýn da ga li bi ye ti ka çýr dýk a ma bu kez ga li bi ye ti ka çýr ma ya ca ðýz'' di ye ko nuþ tu. Bor do-ma vi li ta raf tar la ra her maç ol du ðu gi bi bu maç ta da ih ti yaç duy duk la rý ný an la tan Þe ner, ''Tri bün ler ta ma men do la cak týr. Ta raf tar la rý mýz cen til men ce fut bol cu la rýn ya nýn da ol sun lar on la ra des tek ver sin ler. Ka zan mak is ti yo ruz, in þal lah on la rýn des te ðiy le ka za na ca ðýz'' de di. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ G.Saray iki haftada 4 puan kaybetti Sü per Lig'de 32. haf ta sonunda li der Ga la ta sa ray sa ha - sýn da Trab zons por i le 1-1 be ra be re kal dý. Ga la ta sa ray pu a ný ný 71'e, 3. sý ra da ki Trab zons por i se pu a ný ný 54'e yük selt ti. Ýki haftada aldýðý iki beraberlik ile 4 puan kaybeden Terim'in öðrencileri Karadeniz ekibi önündeki ortaya koyduðu olumsuz futbol yüzünden eleþtiri aldý. Haf ta nýn a çý lýþ ma çýn - da i se Fe ner bah çe sa ha sýn da Bur sas por i le kar þý kar þý ya gel di. Ka dý köy'de ki maç ta ra ki bi ni 1-0 ye nen Fe ner bah çe 64 puana yükselerek li de ri ta ki bi ni sür dür dü. Cezasý yüzünden 43 bin kadýn ve çocuklarýn doldurduðu Saracoðlu Stadý'nda kaptan Alex týpký Galatasaray derbisinde attýðý golün bir benzerini Bursaspor'a aðlarýna gönderdi.þam pi yon luk gru bu play off'un da han gi ta kým la rýn o la ca ðý da li gin bi ti me 2 haf ta ka la bel li ol du. Li der Ga la ta sa ray'ýn ya ný sý ra 2. sý ra da ki Fe ner bah çe ve Trab zons por i le Be þik taþ play off gru bun da mü - ca de le et me hak ký ný ka zan dý. Olimpiyat Stadý'nda þimdiye kadar galibiyet elde edemeyen Beþiktaþ, Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por i le 2-2 E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TOPLU SONUÇLAR Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por-be þik taþ (2-2) Fe ner bah çe-bur sas por (1-0) Or dus por-genç ler bir li ði (0-0) An ka ra gü cü-me di cal Park An tal yas por (0-3) Ma ni sas por-si vass por (1-3) Kar de mir Ka ra büks por-kay se ris por (1-0) Sam suns por-mer sin Ýd man yur du (2-0) Es ki þe hirs por-ga zi an teps por (0-2) Ga la ta sa ray-trab zons por (1-1) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý ya rýþ ma sýn da Bu rak Yýlmaz 31 gol le ilk sý ra - da ki ye ri ni ko ru du. Burak, Galatasaray derbisinde attýðý gol ile Fatih Tekke'nin rekorunu da egale etmiþ oldu. Fe ner bah çe li A lex ve Genç - ler bir li ði'nden Her ve Tum 14'er, Ga la ta sa ray lý El man der ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le - di yes por lu We bo'nun i se 12'þer go lü bu lu nu yor. HAFTANIN FUTBOLCUSU Alex (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ Özgür Yankaya ( FENERBAHÇE - BURSASPOR ) HAFTANIN TAKIMI Gaziantepspor 33. HAFTANIN PROGRAMI 30 Mart Cu ma: Ga zi an teps por - An ka ra gü cü, Mer sin Ýd - man yur du - Kar de mir Ka ra büks por. 31 Mart Cu mar te si: Kay se ris por - Es ki þe hirs por, Si vass por - Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye, Genç ler bir li ði - Ma ni sas por, Ga la ta sa ray - Or dus - por. 1 Ni san Pa zar: Me di cal Park An tal yas por - Bur sas por, Be þik taþ - Sam suns por, Trab zons por - Fe ner bah çe. PUAN DURUMU be ra be re kal dý.be le di yes por'un go lü 6. da ki ka da E fe'den ge lir ken, Be þik taþ'a be ra ber li ði ge ti ren gö lü i se 36. da ki ka - da Fer nan des kay det ti. Ma çýn i kin ci ya rý sý na her i ki ta kým da et ki li baþ la dý. Be þik taþ 49. da ki ka da Mus ta fa Pek te mek'le a ra dý ðý go lü bul du. Vis ca, 70. da ki ka da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a be ra ber lik go lü nü ka zan dýr dý. Be þik taþ, al dý ðý so nuç la lig de ki son 10 ma çýn da 8. kez pu an kay bý ya þa dý. Ma ni sas por, sa ha sýn da Si vass por'a 3-1 ye ni le rek, Ankaragücü'nden sonra Süper Li g'e ve da e den i kin ci ta kým ol du. Es ki þe hirs por, Ga zi an teps por i le sa ha sýn da yap tý ðý ma çý 2-0 kay bet ti. Bu so nuç la i ki ta kým da U E FA Av ru pa Li gi play off gru bu na ka la bil mek i çin 2 haf ta bek le ye cek. Lig de kal ma mü ca de le si ve ren Sam suns por, sa ha sýn da Mer sin Ýd man yur - du'nu 2-0 ye ne rek, ü mi di ni i ler le yen haf ta lar ta þý dý. Haf ta lar ön ce lig den düþ me si ke sin le þen An ka ra gü cü, sa ha sýn da kü - me de kal ma ya ça lý þan An tal yas por'a 3-0 ye nil di. Ak de niz tem sil ci si, son 2 haf ta da a la ca ðý bir pu an la lig de ka la bi le cek. Kar de mir Ka ra büks por, sa ha sýn da Kay se ris por'u ye ne - rek, lig de kal ma yý ga ran ti le di. Lig de ra hat bir ko num da bu lu nan ve U E FA Av ru pa Li gi play off gru bu na kal ma mü - ca de le si ve ren Or dus por i le Genç ler bir li ði a ra sýn da ki kar þý - laþ ma 0-0 be ra be re ta mam lan dý. Ý ki ta kým da play off'a kal ma þans la rý ný son 2 haf ta ya ta þý dý Lig de bu haf ta 19 gol a týl dý. 3 ma çý ev sa hi bi, 3 mü sa ba ka yý dep las man ta kým la rý ka za nýr ken, 3 kar þý laþ ma da da be ra be re so nuç lan dý. Burak Yýlmaz TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. GA LA TA SA RAY FE NER BAH ÇE TRAB ZONS POR BE ÞÝK TAÞ SÝ VASS POR BUR SAS POR GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ ES KÝ ÞE HÝR B.ÞE HÝR BLD GA ZÝ AN TEP MÝ YUR DU OR DUS POR KAY SE RÝS POR KA RA BÜK MP AN TAL YA SAM SUNS POR MA NÝ SAS POR MKE A.GÜ CÜ

15 Y SPOR 15 Potada G.Saray- F.Bahçe tedbirleri HABERLER Lig TV'den yeni spikerlik yarýþmasý Basketbol FIBA Kadýnlar Avrupa Ligi Sekizli Final maçlarý bugün Ýstanbul Abdi Ýpekçi Salonu'nda start alýyor. Ýl Spor Güvenlik Kurulu, basketbolseverlerin rahat bir þekilde maçlarý izleyebilmeleri için bir dizi tedbirler aldý. ÝS TAN BUL Ýl Spor Gü ven lik Ku ru lu, Bas ket bol FI BA Ka dýn lar Av ru pa Li gi'nde bu gün Ýs tan bul'da baþ la ya cak Se kiz li Fi nal or ga ni zas yo nun da bas ket bol se ver le rin ra hat bir þe kil de maç la rý iz le ye bil me le ri i çin bir di zi ted bir ler al dý. Türk tem sil ci le ri Ga la ta sa ray Me di cal Park i le Fe ner bah çe'nin de Per þem be gü nü mü ca de le e de ce ði or ga ni zas yon da, ta raf tar la rýn her han gi bir sý kýn tý ya þa ma ma sý ve is ten me yen o lay la rýn ön len me si a dý na ba zý uy gu la ma lar ya pý la cak. Ön lem ler çer çe ve sin de or ga ni zas yo nu ta kip e de cek bas ket bol se ver ler i le Ga la ta sa ray Me di cal Park ve Fe ner bah çe ta raf tar la rý nýn her han gi bir sý kýn tý ya þa ma ma sý i çin, Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu o to par ký i ki bö lü me ay rý lýr ken, sa lo na ö zel a raç la rýy la ge le cek ta raf tar lar o to par ka fark lý yol lar dan a lý na cak. Maç la ra ö zel a raç la rýy la ge le cek Ga la ta sa ray Me di cal Park ta raf tar la rý, Top ka pý ü ze rin den 10. Yýl Cad de si'ni iz le ye rek Bel grad Ka pý Cad de si'nden sa lon o to par ký na gi riþ ya pa cak ve 6 nu ma ra lý ka pý dan sa lo na gi re cek. Ö zel a raç la rýy la ge len Fe ner bah çe ta raf tar la rý i se sa hil yo lu nu kul la nýp 10. Yýl Cad de si'ne gi re rek Ye di ku le is ti ka me tin den dö nüþ yap týk tan son ra o to par ka a lý na cak ve 8 nu ma ra lý ka pý dan sa lo na gi riþ ya pa bi le cek. Top lu ta þý may la ge le cek sa rý-kýr mý zý lý ta raf tar lar sa lo na 4 nu ma ra lý ka pý dan, sa rý-la ci vert li ta raf tar lar i se 1 nu ma ra lý ka pý dan gi riþ ya pa cak. ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'DE 2 MAÇ VAR Marsilya-Bayern Münih Milan-Barcelona UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarý, bugün yapýlacak iki karþýlaþmayla tamamlanacak. Marsilya, Stade Velodrome'da kendi seyircisi önünde oynayacaðý maçta Almanya temsilcisi Bayern Münih'i aðýrlayacak. Þampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çýkarak 1993 yýlýndan bu yana en iyi derecesini elde eden Marsilya, Bayern Münih ile daha önce karþýlaþmadý. Çeyrek finalin bir diðer maçý ise Milan ile Barcelona arasýnda San Siro'da oynanacak. Ýki takým daha önce 13 kez karþý karþýya geldi ve bu maçlardan 4'ünü Milan, 5'ini Barcelona kazandý. Milan, sezonundan bu yana ilk kez çeyrek finale çýkma baþarýsýný gösterdi. EKRANDA BUGÜN Golden State Warrio-Lakers: CNN Türk Wisla Canpack-Spartak Moskova: Lig TV Ros Casares-Ekaterinburg: Lig TV Fenerbahçe-Beretta Famila: FB TV Olympiakos-Siena: NTV Spor Marsilya-Bayern Münih: Euro Futbol Milan-Barcelona: Smart Spor Fatih Terim, sezon içinde hiçbir futbolcuyu G.Saray'a transfer etmek için ayartmadýklarýný söyledi. FOTOÐRAF: A.A TERÝM: HAYATIM BOYUNCA HÝÇ KÝMSEYÝ AYARTMADIM G.SARAY TEKNÝK DÝREKTÖRÜ FATÝH TERÝM, BU HAFTA OYNAYACAKLARI ORDUSPOR'DA CULÝO'NUN SÖZLEÞMESÝNÝN FESHEDÝLMESÝ VE STANCU'NUN SAKATLANMASININ ARDINDAN YAPILAN YORUMLARA SERT TEPKÝ GÖSTERDÝ. TERÝM, ORDUSPOR BAÞKANI NEDÝM TÜRKMEN'Ý DOÐRU KONUÞMAMAKLASUÇLADI. SEZON ba þýn da Ga la ta sa ray'dan Or dus por'a ki ra la nan Cu li o'nun, ge çen haf ta Genç ler bir li ði ma çý son ra sý ver di ði rö por taj da Ga la ta sa ray'a dö ne ce ði ni söy le me si ve sa rý kýr mý zý lý ta kým i le bu haf ta so nu oy na na cak maç ta for ma giy me ko nu sun da is tek siz ol du ðu nu be lirt me si Ka ra de niz ku lü bün de ge ri li me ne den ol muþ tu. Or dus por Baþ ka ný Ne dim Türk men, sa týn al ma op si yo nu nu el le rin de tut tuk la rý Cu li o'nun söz leþ me si ni fes het tik le ri ni a çýk la ya rak ya þa nan la ra tep ki gös ter miþ ti. Cu li o'nun söz leþ me si nin fes hi nin ar dýn dan Ga la ta sa ray'dan Or dus por'a ki ra la nan bir di ðer o yun cu Stan cu'nun da sa kat lý ðý ne de niy le haf ta so nu Ga la ta sa ray-or dus por ma çýn da oy na ya ma ya ca ðý nýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan tar týþ ma lar art mýþ tý. KÝMSENÝN KAFASINI KARIÞTIRMADIM Ge rek Ne dim Türk men'in Ga la ta sa ray'dan ba zý i sim le rin Cu li o i le gö rüþ tü ðü ve Fa tih Te rim'in Cu li o hak kýn da ki a çýk la ma la rý nýn o yun cu nun ka fa sý ný ka rýþ týr - dý ðý yö nün de ki a çýk la ma la rý ge rek se de ka mu o yun da ya pý lan yo rum lar son ra sý en sert tep ki i se fa tih Te rim'den gel di. Ön ce ki ge ce Ka nal türk'ün can lý ya yý ný na bað la nan Ga la ta sa ray Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, çar pý cý a çýk la ma lar yap tý. Or dus por Baþ ka ný Ne dim Türk men'e sert tep ki gös te ren Te rim "Ben du rup du rur ken Cu li o i le il gi li ko nuþ ma dým. Bir ga ze te ci Ri e ra'nýn form suz lu ðu nu ha týr la týp sol ka nat ta Cu li o'nun yok lu ðu nu his se dip his set me di ði mi sor du. Ben de 'Ar da'nýn gi de ce ði ni bil sey dim Cu li o'yu gön der mez dim' di ye ce vap ver dim" de di. "Er te si gün Ne dim bey le ko nuþ tuk. A ma Ne dim bey te le fon da baþ ka, bu ra da baþ ka ko nu þu yor. Sa ný rým si ya se te a tý la ca ðý i çin... Ne dim Bey 'Tep ki ler var, mec bu ren böy le ko nu þu yo rum' de di. Ben de Cu li o'nun se ne ye bi ze dö ne ce ði ni dü þün dü ðü mü söy le dim. Vir gü lü koy duk bý rak týk" di ye de vam e den Te rim, Taf fa rel i le A lex'in gö rüþ me si ne ka dar do ðal sa Cu li o i le gö rüþ me si nin de o ka dar do ðal ol du ðu nu be lirt ti. Kah ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz, þampiyon takýmý tebrik edip, kutladý. Kahramanmaraþ Belediye þampiyon BÖL GE SEL A ma tör Li gi 4. Grup ta mü ca de le e den Kah ra man ma raþ Be le di yes por, 44 Ma lat yas por u 5_0 mað lup e de rek 50 pu an la þam pi yon ol du. Kah ra man ma raþ Be le di yes por se zon bo yun ca oy na dý ðý 19 ma çýn 16 sýn da ga lip ge lir ken, 2 sin de be ra be re kal dý ve bir ye nil gi al dý. Þam - Lugano'nun gözü olimpiyatlarda nfransa'nin Pa ris Sa int Ger ma in (PSG) ta ký mý nýn U ru gu ay lý sa vun ma o yun cu su Di e go Lu ga no, 2012 Lon dra O lim pi yat la rý'nda U ru gu ay for ma sý giy mek is te di ði ni söy le di. Se zon ba þýn da Fe ner bah çe'den ay rý lan Lu ga no, U lus la ra ra sý Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði'nin (FI FA) in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma sýn da, PSG'nin lig þam pi yo nu ol ma sý ný çok is te di ði ni, an cak bu nun ya nýn da ül ke si ni o lim pi yat lar da tem sil et me yi de ar zu et ti ði ni be lirt ti. AMRABAT VE YÝÐÝT OLAYI "Or du'nun ki mi oy na týp oy nat ma ma sý be ni il gi len dir mez. Biz te le fon a çýp oy nat ma yýn mý di ye ce ðiz? Biz ne böy le bir li der lik is te riz, ne þam pi yon luk is te riz" di ye ko nu þan Te rim, dev re a ra sý ya þa nan Am ra bat ve Yi ðit o lay la rý na da de ðin di. A ra trans fer dö ne mi i le li gin i kin ci ya rý sý nýn ça kýþ ma sý nýn ken di le ri nin su çu ol ma dý ðý ný be lir ten Te rim, "Ga la ta sa ray ku lü bü nü kim se kul lan dýrt maz Ne dim Türk men'e. Ney miþ, ben Cu li o'nun ka fa sý ný ka rýþ týr mý þým. Be nim böy le bir ni ye tim o la bi lir mi? Be nim iz nim ol ma sa se zon ba þýn da za ten a la maz dý nýz. Ne dim Bey, Or dus por Baþ ka ný gi bi ko nuþ mu yor. Ar ka daþ lar Al lah aþ ký na ne re de yiz? Ki þi kar þý sýn da ki ni ken di gi bi bi lir miþ. Ba sý ný se ven, ba yý lan bir çok ar ka da þý mýz var i çin i çin de. Ben di yo rum ki, biz kim se yi a ma kim se yi ha ya tý mýz bo yun ca a yart ma dýk" de di. Fa tih Te rim, ne Cu li o ne de Stan cu i le te le fon da tek ke li me bi le ko nuþ ma dý ðý ný da söz le ri ne ek le di. pi yon e kip 19 maç ta 55 gol a tar ken, ka le sin de i se 14 gol gör dü. Kah ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz, Kah ra man ma raþ Be le di yes por un 3 ün cü li ge mut la ka çý ka cak la rý ný, be le di ye o la rak genç li ðe ve spo ra ya tý rým la rýn ar ta rak de vam e de ce ði ni söy le di. nlýg TV, fut bol tut kun la rý na hay ra ný ol duk la rý spi ker ler gi bi maç an lat ma fýr sa tý su nu yor. Ligtv.com.tr/spi ker ad re sin de, kar þý la rý na ge len maç gö rün tü le ri nin ü ze ri ne ses le ri ni kay de de rek maç an la tan a day lar, Tür ki ye'nin en bü yük spor ka na lý nýn ye ni spi ker a da yý ol mak i çin ya rý þý yor. A day lar ker ad re si ne gi rip, yön len dir me le ri ta kip e de rek maç an la tý mý ný ger çek leþ ti ri yor, ken di le rin den e min ol duk la rý vi de o i le ya rýþ ma da ye ri ni a lý yor. Lig TV web si te sin de yer a lan vi de o lar dan se çe ce ði po zis yo nu an la tan a day la rýn yük le dik le ri vi de o lar ön ce jü ri ta ra fýn dan de ðer len di ri li yor. Ya rýþ ma da, jü ri e le me si ni ge çen vi de o lar a ra sýn dan halk oy la ma sýy la her haf ta nýn 1.si se çi li yor. Ye di haf ta so nun da fi na le ka lan ye di ya rýþ ma cý a ra sýn dan halk oy la ma sýy la en yük sek o yu a lan a day, Lig TV de 6 ay staj yap ma hak ký ka za ný yor. Arif Kýzýlyalýn TSYD Ýstanbul Þube Baþkaný oldu ntürkýye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) Ýstanbul Þubesi'nin olaðan genel kurul toplantýsý yapýldý. Ýki listenin yarýþtýðý seçimde Arif Kýzýlyalýn'ýn listesi seçimi kazandý. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði'nin Levent Genel Merkezi'ndeki tesislerinde yapýlan genel kurulda 2 liste yarýþtý. 305 geçerli oyun 197'sini alan Arif Kýzýlyalýn baþkanlýðýndaki liste yönetim kuruluna seçildi. Ýsmail Er'in baþkanlýðýndaki liste ise 108 oy aldý. ÜLKER talihlileri Beþiktaþ idmanýný izledi nülker A yýn Go lü ya rýþ ma sý O cak a yý de ðer len dir me si so nuç lan dý; E ge men Kork maz ýn Ga zi an tep fi le le ri ne gön der di ði þut Ül ker A yýn Go lü se çil di. Bu go le oy ve ren 10 talihli ta raf tar, Ül ker in mi sa fi ri o la rak Be þik taþ an tren ma ný ný iz le di Ül ker spon sor lu ðun da, Be þik taþ ýn res mi fa ce bo ok say fa sýn da dü zen le nen "A yýn Go lü Ya rýþ ma sý"nda, E ge men Kork maz ýn 22. haf ta oy na nan Ga zi an tep ma çýn da kay det ti ði gol Ül ker A yýn Go lü se çil di. Bu go le oy ve ren 10 ta lih li, Ül ker in mi sa fi ri o la rak Be þik taþ ýn an tren ma ný iz le di, fut bol cu lar la ta nýþ ma ve fo toð raf çek tir me þan sý bul du. Ül ker A yýn Go lü ya rýþ ma sý, þu bat a yýn da a tý lan gol ler i le de vam e de cek. Nike elite basketbol ayakkabý serisini tanýttý nnike, play-off performansý için tasarladýðý Nike Kobe VII, Nike Zoom Hyperdunk ve LeBron 9 un yeni premium versiyonlarýný tanýttý. Nike Basketball, ayakkabýda yenilikçiliðe yeni bir boyut kazandýrdýðý ultra dinamik Elite Serisi ni tanýttý. Nike Kobe VII, Nike Zoom Hyperdunk ve LeBron 9 basketbol ayakkabýlarý, oyunculara performans avantajý saðlayan en iyi malzeme ve teknolojiler kullanýlarak üretildi. Hafif yapýsý, ayaða daha iyi oturuþu, saðladýðý dinamik koruma ve fark yapan renkleri premium serideki yeniliklerden sadece bazýlarý. Londra yolcusu Neslihan Yiðit'ten gümüþ madalya nmýllý badmintoncumuz Neslihan Yiðit, Polonya da düzenlenen 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarý eleme puan turnuvasýnda ikinci oldu. Son dönemde elde ettiði baþarýlarla dünya sýralamasýnda büyük bir sýçrayýþ yapan ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarý na gitmeyi garantileyen Neslihan Yiðit, baþarýlarýna bir yenisini Polonya da ekledi.international Challenge turnuvasýnda birbirinden zorlu rakiplerini geride býrakan Neslihan Yiðit, finalde dünya sýralamasýnda ilk 16 içinde yer alan Japon rakibi Ai Goto ile karþýlaþtý. Neslihan Yiðit, 3 set sonunda rakibine 2-1 maðlup olarak gümüþ madalya kazandý.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Ahmet Faik Abasýyanýk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konferans afiþleri bilbordlarý süslüyor. Sakarya da Bediüzzaman Said Nursî heyecaný U ZUN bir a ra dan son ra Sa kar ya da tek rar Be di üz za man Haf ta sý çer çe ve - sin de ya pý la cak o lan faaliyet le, Be di üz - za man Sa id Nur sî, ve fa tý nýn 52. yýl dö - nü mü mü na se be ti i le a ný la cak. 30 Mart Cu ma gü nü sa at da Ah met Fa ik A ba sý ya nýk Kül tür Mer ke zi nde ki Sa id Nur sî ye Gö re Ýn san lý ðýn Kur tu - luþ Re çe te si: Kur ân Me de ni ye ti ko - nu lu kon fe ran sýn rek lam a fiþ le ri bil bo - ard la rý süs le me ye baþ la dý. Yo ðun il gi i - le kar þý lan ma sý bek le nen prog ra mýn bütün ha zýr lýk la rý ta mam lan dý. Ya pý la - cak o lan kon fe ran sa Ye ni As ya Ga ze - te si im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar ýn ya ný sý ra ko nuþ ma cý o la rak E mek li Mil lî E ði tim Mü dü rü Ta hir Ün ver di ka tý la cak. Sakarya / Nurullah Çetin Çekmeköy'de Bediüzzaman'ýn vefatýnýn 52. yýldönümü münasebetiyle düzenlenen anma programýnda çocuklar Risâle-i Nurlar'dan vecizeler ve ilâhiler okudu. Öðrencilere baþarý belgesi verildi. Çekmeköy de Risâle-i Nur þöleni Bedava ilâç tiryakilere sigarayý býraktýrdý SAÐ LIK Ba kan lý ðý nýn si ga ray la mü ca de le kap sa mýn da 250 bin tir ya ki ye üc ret siz da ðýt tý ðý si ga - ra bý rak týr ma i lâç la rý o lum lu so nuç ver di. Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la sa týn a lý nan Cham - pix ve Zyban i sim li i lâç lar, Kan ser le Sa vaþ Da i re si Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ge - çen yýl 1 Þu bat tan i ti ba - ren si ga ra ba ðým lý la rý nýn te da vi sin de kul la nýl mak ü ze re si ga ra bý rak ma po - lik li nik le ri ne gön de ril di. Ý lâç lar po lik - li nik le re baþ vu ran tir ya ki le re üc ret siz o la rak su nul du. Ý lâç la rýn üc ret - siz da ðý týl ma sý, si ga ra yý bý rak - mak is te yen le rin sa yý sý ný cid dî o - ran da art týr dý. Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la ye ni i lâç la rýn a lýn ma sý dü þü nü lü yor. Sa kar ya E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Si ga ra Bý rak ma Po lik - li ni ði dok tor la rýn dan Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz - ma ný Na lan Er dem, üc ret siz da ðý tý - lan i lâç la rýn si ga ra yý bý rak mak is te - yen ler i çin çok bü yük fay da sý ol du - ðu nu söy le di. Sakarya / cihan ÜSTAD BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ HAZRETLERÝNÝN VEFATININ 52. YILI MÜNASEBETÝYLE ÝSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE DÜZENLENEN ANMA TOPLANTISINA ÝLK ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝ, VELÝLER VE EÐÝTÝMCÝLER KAYNAÞTI. FEYZÝ ARSLAN ÝSTANBUL BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ve - fa tý nýn 52. yý lý mü na se be tiy le Ýs tan bul Çek me - köy de bir an ma top lan tý sý dü zen len di. Çek - me köy eþ ra fýn dan Gül nur Su cuk la rý fab ri ka sý - nýn sa hi bi Yýl maz De mi rel in a çýþ ko nuþ ma sý i le baþ la yan þö len de duy gu lu an lar ya þan dý. Yýl maz De mi rel þöy le de di: Mil le ti miz ta rih bo yun ca Ýs lâ mi ye te bað lý lý ðý nis be tin ce me de - ni leþ miþ, ge liþ miþ ve her ko nu da ön cü ol muþ - tur. Ýs lâ mi yet ten ay rýl dý ðýn da i se o öl çü de sa - hip ol du ðu de ðer le ri kay bet miþ, me de ni yet ya rý þýn da id di a sýz du ru - ma düþ müþ tür. Yük sek ah lâk tan i ba - ret o lan Ýs lâ mi ye tin ha - ya tý mý za gir me si nin ö - ne mi ne de de ði nen Yýl - maz De mi rel, Be di üz - za man ýn Bir tek ga - yem var dýr: O da me za - ra yak laþ tý ðým bu za - man da, Ýs lâm mem le - ke ti o lan bu va tan da Bol þe vik bay kuþ la rý nýn Yýl maz De mi rel ses le ri ni i þi ti yo ruz. Bu ses, â lem-i Ýs lâ m'ýn i - man e sas la rý ný ze de li yor; hal ký, bil has sa genç le ri i man sýz ya pa rak ken di si ne bað lý - yor. Ben bü tün mev cu di ye tim le bun lar la mü ca de le e de rek, genç le ri ve Müs lü man - la rý i ma na dâ vet e di yo rum; bu i man sýz kit - le ye kar þý mü ca de le e di yo rum. Bu mü ca - he dem i le, in þal lah, Al lah ýn hu zu ru na gir - mek is ti yo rum sö zü nü nak let ti. Top lan tý da söz a lan ve Çek me köy es na fýn - dan A li Ye þi lka ya da; çok kü çük yaþ lar dan i ti - ba ren Be di üz za man ýn o luþ tur du ðu bil gi or - tam da bü yü dü ðü nü i fa de e de rek; Kü çük le rin e ði ti mi nin göz ka maþ tý ra cak de ðer de bu lu yo - rum. Ý man hiz me ti gö nül lü sü ol ma yý çok ö - nem li gö rü yo rum þek lin de ko nuþ tu. ÖÐ REN CÝ LER BÝL GÝ LEN DÝ BE DÝÜZ ZA MAN ve ci ze le rin den ör nek le ri ez ber le yen gö ren ci ler, bun la rý ses len dir di. Ses len di ri len, Ý - man hem nur dur, hem kuv vet tir, Bis mil lah her hay rýn ba þý dýr, A me li niz de rý za i Ý lâ hî ol ma lý ve ci - ze le ri i le duy gu la nan ve li ler, da ha son ra Te pe li ce ça ma çýk tým, An nem be ni ye tiþ tir di i lâ hi le ri i le coþ tu lar. Öð ren ci le re ve ri len çe þit li he di ye ler le top lan tý nýn so nu na ge lin di. Top lu luk, ye me ðin ar dýn - dan da ðý lýr ken ço cuk la rý mý za ve ri len Ri sâ le i Nur ders le ri nin ço ðal týl ma sý te men ni sin de bu lu nul du. Öðrencilere verilen çeþitli hediyeler ve topluluk yemeðinin ardýndan program sona erdi. Bu güne kadar bilinen en küçük tavuk yumurtasý 5,10 gramken bu yumurda 2,95 gram. Dünyanýn en küçük tavuk yumurtasýna aday E SEN LER DE, bir e vin bod ru mun da bes le nen ta vuk, mis ket bü yük lü ðün - de yu murt la dý gram a ðýr lý ðýn da - ki yu mur ta, gö ren le ri þa þýrt tý. Ya þa dý - ðý bi na nýn bod ru mun da ki kü mes te ta vuk bes le yen Lüt fi As ker, kü me se gir di ðin de ha ya týn da hiç gör me di ði ka dar kü çük yu mur ta i le kar þý laþ tý. A - ðýr lý ðý ný tesbit et mek i çin ku yum cu ya gi den As ker, yu mur ta yý has sas te ra zi - de tart tý. Yu mur ta 2.95 gram a ðýr lý - ðýn da gel di. Köy de bü yü dü ðü nü ve Hayalini 52 sinden sonra gerçekleþtirecek HA YA LÝ mü hen dis ol mak tý. Ü ni ver - si te yi tam i ki kez ka zan dý, a ma gi de - me di. Yýl lar, öz le mi ni da - ha da bü yüt tü. E mek li o - lun ca þan sý ný tek rar de ne - di, Ge diz Ü ni ver si te si ne gir di. 52 ya þýn da ki Os man Nu ri Ka ya, e ði tim aþ ký, ça - lýþ kan lý ðý ve az miy le genç - le re hayat der si ve ri yor. Hep bir mü hen dis ol mak is te miþ, 1977 yý lýn da Sel çuk Ü ni ver - si te si E lek trik Mü hen dis li ði ni ka zan - Os man Nu ri Ka ya hay van la rýn ö zel lik le ri ni i yi bil di ði ni an la tan As ker, Da ha ön ce ce viz bü - yük lü ðün de yu mur ta gör düm. Ay ný ta vuk ce viz bü yük lü ðün de de yu - murt la dý, an cak ha ya tým da bu ka dar kü çük ta vuk yu mur ta sý gör me dim. de di. Gu in ness i çin baþ vu ru ya pa ca - ðý ný be lir ten As ker, Yap tý ðý mýz a raþ - týr ma da, bu gü ne ka dar bi le nen en kü çük yu mur ta 5, 10 gram mýþ. Bi zim yu mur ta o nun ya rý sý ka dar. þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / cihan mýþ an cak a i le si nin mad dî ye ter siz li - ðinden gidememiþ de Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Ma ki ne Mü hen dis li ði ne yer leþ - miþ. Bu de fa da an ne si ve ba ba sý a ðýr has ta lý ða ya ka - la nýn ca ü ni ver si te ka pý sýn - dan yi ne hü zün lü ay rýl mýþ. E mek li ol duk tan son ra 2009 da, Ge diz Ü ni ver si - te si ni ka zan mýþ. O þim di sý ný fý nýn en ça lýþ kan öð ren ci si, genç - le rin de Os man a ða be yi. Ýzmir / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı