ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Özgür Uçkan Doğum Tarihi: 9 Mart 1961 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Ege Üniversitesi 1983 Y. Lisans Doktora Felsefe Bölümü Université de Paris 1 Panthéon / Sorbonne (Paris, Fransa) Rusya Federasyonu, Merkezi Avrupa ve Türk Alanı Üzerine AraĢtırma Merkezi (Centre d Etudes sur l URSS, l Europe Centrale et le Domaine Turc) Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris, Fransa) Yüksek Lisans Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı: Uçkan, Ö. (1986), Utopie Ludique de la Liberté (Oyuncul bir özgürlük ütopyası), Université de Paris 1 Panthéon / Sorbonne, Paris, Fransa Tez DanıĢmanı: Prof. Olivier Reavault d Allones Doktora Tezi BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı: Uçkan, Ö. (1992), Théorie du Jeu et les Rélations Internationales: Les Rélationes Internationales dans les Balkans entre Deux Guerres / Les Aspects Politiques, Economiques et Culturelles (Uluslararası iliģkilerde oyun teorisi: Ġki savaģ arasında Balkanlar da uluslararası iliģkilerin siyasal, ekonomik ve kültürel boyutları), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Fransa Tez DanıĢmanı: Prof. Alexander Popovic (Doktora çalıģmalarına paralel olarak Ecole Normale Superieur da (Paris / Fransa) bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, inovasyon ekonomisi, oyun teorisi, bilgi yönetimi ve bilgi-iletiģim teknolojileri konularında uluslararası iliģkiler perspektifinde atölye çalıģmaları ve yüksek lisans sertifikası)

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ġstanbul Ticaret Odası BiliĢim Teknolojileri ve e- Ticaret ġubesi BiliĢim Ġhtisas Komitesi üyeliği Nisan Yeditepe Üniversitesi Knowledge and Innovation ġubat Management MBA Programı öğretim görevlisi,... Ġstanbul Finans Enstitüsü (Ġstanbul) bünyesinde kurumsal eğitim hizmeti (makro ekonomi, finansal sistemler, bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, inovasyon ekonomisi, ileri teknoloji sektörleri, bilgi ve iletiģim teknolojileri sektörü, orta teknoloji sektörleri, finans ve bankacılık sektörü, risk yönetimi, kriz yönetimi, bilgi yönetimi, kurumsal yönetiģim, beklenti ve öngörü analizleri) Üniversite ve AraĢtırma Kütüphanecileri Dermeği yayını Bilgi Dünyası hakem kurulu üyeliği, Ankara Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı nda öğretim görevlisi, Ġstanbul (Ağ Ekonomisi ve Yaratıcı Endüstriler) Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Bilgi Ekonomisi DanıĢmanı, Ġstanbul World Bank Institute (Dünya Bankası Enstitüsü) Türkiye Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Sektörü Raportörü, Paris, Fransa Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğretim görevlisi, Ġstanbul (Ağ Ekonomisi; Ağ, Ekonomi ve Kültür; Enformasyon Tasarımı ve Yönetimi) Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı nda öğretim görevi, Ġstanbul (Ağ Ekonomisi ve ĠletiĢim Tasarımı) Türkiye BiliĢim Vakfı Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Politikaları DanıĢmanı, Ġstanbul Türkiye BiliĢim Derneği Ġstanbul ġubesi AB Projeleri ÇalıĢma Grubu Koordinatörlüğü, Ġstanbul

3 ÇeĢitli kurum ve kuruluģlara yönelik düzenli veya proje temelli olarak bilgi ekonomisi, iletiģim stratejisi ve iģ geliģtirme danıģmanlığı hizmeti KöĢe yazarı BThaber Haftalık bilgi teknolojileri dergisi, Ġstanbul Konsept Direktörü, Yeni Medya Direktörü Kuruculuk ve yönetim kurulu üyeliği Reklamcılık ve etkinlik yönetimi ile ilgili özel kuruluģlarda direktörlük (ddf, dd,a, Capital Events, X Event), Ġstanbul ĠSTAV (Ġstanbul Sanat, Tanıtım ve AraĢtırma Vakfı), Ġstanbul ArĢ. Gör. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Rusya Federasyonu, Merkezi Avrupa ve Türk Alanı Üzerine AraĢtırma Merkezi (Centre d Etudes sur l URSS, l Europe Centrale et le Domaine Turc), Paris, Fransa Projelerde Yaptığı Görevler : T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BiliĢim Vadisi projesi fizibilite çalıģmaları çerçevesinde Technobee Ltd. bünyesinde iletiģim stratejisi sorumlusu Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı (STREP) kapsamında yürütülen "CIVICWEB: Young People, the Internet and Civic Participation"" (Project no ) projesinde danıģma kurulu üyeliği (Proje ortakları: Centre for the Study of Children, Youth and Media, Institute of Education (LKL), University of London, Ġngiltere; Lund University, Ġsveç; Universiteit van Amsterdam, Hollanda; Central European University Budapest, Macaristan; Universidad Autonoma de Barcelona, Ġspanya; University of Ljubljana, Slovenya; Istanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye) Kurumsal iletiģim yönetimi, elektronik iletiģim tasarımı ve yönetimi, bilgi ekonomisi ve inovasyon konularında çeģitli serbest danıģmanlık faaliyetleri

4 Mesleki KuruluĢlara Üyelikler : Türkiye BiliĢim Derneği, Ankara Ġnternet ve Hukuk Platformu (Ġ v H P) kuruculuğu ve koordinasyon kurulu üyeliği, Ġstanbul Ödüller : 2007 Türkiye BiliĢim Derneği - Teknoloji Alanında En Ġyi KöĢe Yazarı [BThaber köģe yazarlığı ile...]

5 EK 1: SEÇĠLMĠġ AKADEMĠK FAALĠYETLER VE YAYINLAR ( ) Bilimsel Toplantılar (Yurtiçi-YurtdıĢı): - Knowledge Economy Forum II / Implementing Knowledge Economy Strategies, organized by The World Bank and Finland Government, Helsinki, March 25-28, 2003, Türkiye Delegasyonu - Workshop on World Bank Group Doing Business Project, organized by OECD and The World Bank / International Finance Corporation (IFC), OECD Centre for Private Sector Development, June 18-19, 2003, Istanbul, Turkey - Colloque De Cerisy - " Civilisations et Mondialisation : De L'éthologie À La Prospective ", 2-12 Août 2003, Cerisy, Normandie, France - Bilgi Ekonomisi Semineri (eğitmen), 22 Ekim 2003, Basın BiliĢim Okulu, Türkiye BiliĢim Vakfı (TBV) Organizasyonu, IBM Turk Konferans Salonu, Ġstanbul, Ekim Knowledge Economy Assessment Report Workshop, Organized by the World Bank, November 5, 2003, Sheraton Hotel, Ankara - inet-tr'03, IX. Türkiye'de Ġnternet Konferansı, Aralık 2003, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Harbiye Ġstanbul - Türk Ceza Kanunu ve BiliĢim Suçları Paneli, Türkiye BiliĢim ġurası Hukuk ÇalıĢma Grubu, 26 Aralık 2003, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara - Türkiye Ġktisat Kongresi, Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna GeçiĢ konulu 22 No lu ÇalıĢma Grubu Bilgi Ekonomisi Koordinatörlüğü, raportörlük ve editörlük çalıģmaları, Kasım Aralık 2003, ÇalıĢma Grubu workshop u, 27 Aralık 2003, EczacıbaĢı Holding Altın Damla Salonu, Ġstanbul - Türk Ceza Kanunu Tasarısı nda BiliĢim Suçları Workshop u, Ocak 2004, Akçakoca Oteli, Akçakoca - Knowledge Economy Forum III / Improving Competitiveness Through a Knowledge- Based Economy, organized by The World Bank and Hungarian Government, Budapest, March 23-6, 2004, Türkiye Delegasyonu - 4. Türkiye Ġktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, Ġzmir, 22. ÇalıĢma Grubu Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumuna GeçiĢ Koordinatörü ve Rapor Editörü, Rapor sunumu - 2. Türkiye BiliĢim ġûrası, Mayıs 2004, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara (e-türkiye/e-ekonomi ÇalıĢma Grubu Yöneticisi ve Rapor Editörü, e-hukuk ÇalıĢma Grubu Yöneticisi) - II. Türkiye BiliĢim Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2004, Ġstanbul, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, Bilgi Toplumu ve Hukuk oturumu, 28 Mayıs Bilgi Ekonomisinin Hukuksal Altyapısı sunumu - TBD 21. Ulusal BiliĢim Kurultayı, 4-6 Ekim 2004, Ankara, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Üst Düzey Yöneticinin E-DönüĢüm Ajandası Oturumu, 6 Ekim 2004 Ulusal E- DönüĢüm Stratejisi sunumu / e-dönüģüm Türkiye Ġcra Kurulu STK Ġzleme Komitesi 1. Raporu sunumu

6 - 1. Marketingist Pazarlama Fuar ve Konferansı, Kasım 2004, Tüyap Beylkdüzü Fuar ve Kongre Merkezi, KOBĠ Marketing Oturumu, 19 Kasım 2004 KOBĠ lerin DıĢ Ticaret Pazarlamasında Yeni Modeller sunumu - 4. Turkish-Greek Information Society Forum : e-transformation for South-Eastern Europe, ISIS (Information Society Initiative for South-Eastern Europe), Ġstanbul, Kasım 2004, Conrad Hotel, Türkiye Delegasyonu - Knowledge Economy Forum IV, Dünya Bankası ve Devlet Planlama TeĢkilatı Organizasyonu, Ġstanbul, Mart 2005, Ceylan Intercontinental Hotel, Türkiye Delegasyonu üyesi - Biltek 2005 Uluslararası BiliĢim Kongresi, Türkiye BiliĢim Derneği EskiĢehir ġubesi, EskiĢehir, Haziran 2005, Anemon Hotel, 10 Haziran 2005 tarihli Teknoloji Hızla GeliĢiyor, Peki Ya Siz? oturumunda bildiri sunumu - CEBIT BiliĢim Eurasia 05, Ġstanbul, 6 11 Eylül 2005, TÜYAP Fuar ve Kongre merkezi, Türk ĠĢadamlarına Özel Toplantılar çerçevesinde 7 Eylül 2005 tarihli Kullanılmayan AB Destekleri KOBĠ leri Bekliyor oturumunda bildiri sunumu - Ünak 05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması Konferansı, Üniversite ve AraĢtırma Kütüphaneclileri Derneği (ÜNAK) Organizasyonu, Ġstanbul, Eylül 2005, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, 22 Eylül 2005 tarihli Bilgi: Üretim, Yönetim, Pazarlama adlı oturumda bildiri sunumu Ulusal Kalite Kongresi, KALDER Organizasyonu, Ġstanbul, Kasım 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 16 Kasım 2005 tarihli Vizyonu GerçekleĢtirebilmek Ġçin Bilgi Yönetimi oturumunda bildiri sunumu -ÜNAK'06 "Bilimsel ĠletiĢim ve Bilgi Yönetimi" Konferansı - Üniversite ve AraĢtırma Kütüphaneceileri Derneği, Gazi Üniversitesi, Tebliğ sunumu: "Ulusal Bilgi Politikaları ve Bilgi Yönetimi", Ekim 2006, Ankara -Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006, KiĢisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği oturumu, Tebliğ sunumu: "Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Mahremiyet ve Güvenlik", 3-7 Ocak 2006, Ankara -Türkiye BiliĢim Derneği AB Projeleri ÇalıĢma Grubu Semineri -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Konferans baģlığı: "Bilgi Ekonomisi, AB Lizbon Stratejisi ve Türkiye", , Ġstanbul -Kurumsal GeliĢim ve AB Eğitim Projeleri" ÇalıĢtayı (DoğuĢ Üniversitesi, TOSYÖV - REF), Tebliği sunumu: "Bilgi, Ekonomi, Politika", , Ġstanbul - CIVICWEB / Young People, the Internet and Civic Participation Seminar, Centre for the Study of Children, Youth and Media, Institute of Education (LKL), University of London, 4-5 ġubat 2008, Londra - ICEGOV International Conference on egoverment and egovernance, Mart 2009, Ankara - ÜNAK 09 - Bilgi Çağında VaroluĢ: Fırsatlar ve Tehditler Ekim 2009, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul - Avrupa ve Türkiye'de Kültür Politikaları / Cultural Policies in Europe and Turkey - 19, 20, 21 Kasım 2009, The Marmara Oteli

7 - inet-tr Türkiye de Ġnternet Konferansı, Aralık 2009, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Ġstanbul - Ġstanbul Barosu BiliĢim Hukuku Merkezi Oturumları: "ĠNTERNET ĠN GETĠRDĠĞĠ YENĠ HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER", 9 Ocak 2010, Ġstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu, Ġstanbul - III. Ağ ve Bilgi Güvenliği Semineri: Bilgi ve Toplum, 5-6 ġubat 2010, Milli Kütüphane, Ankara (Bilginin Mahremiyeti ve Toplumsallığı panelinde bildiri sunumu) - Türkiye Makina Sanayi BuluĢması çalıģtayı, T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Makine Sanayii Sektör Platformu - Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri ve Makine Tanıtım Grubu, Çırağan Sarayı, (Türkiye Makine Sanayi Strateji Belgesi, Kriz ÇalıĢma Grubu üyeliği) - "Ağ-Kapital / Post-Kapital: Ġstanbul Düğümü", Daniel Garcia Andujar sergisi, Opal Sanat evi, Ġstanbul, 6 Mayıs 2010, Bildiri sunum - "Disadvantaged communities and networked civic participation: Missing link in the urban growth problems", GloNet (Globally Networked Event) - Amber Conference, Verikent / Datacity Seminerleri, AmberPlatform, Ġstanbul, 13 Mayıs BiliĢim, verimlilik ve kurumsal inovasyon baģlıklı sunum, ġirketlerde ĠĢ Üretkenliği ve Verimlilik Anahtarı "BiliĢim" Paneli, Ġnterexpo Salonu, CeBĠT Eurasia BiliĢim 2010 Etkinlikleri, Tüyap, Ġstanbul, 7 Ekim inet-tr Türkiye de Ġnternet Konferansı, 2-4 Aralık 2010, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa, Ġstanbul - Yeni Medya Düzeni: WikiLeaks baģlıklı sunum, Bağımsız Dijital Yayıncılık: GeçmiĢi, bugünü, ekonomisi ve politikası oturumu, FMAG, Babil Kültür Merkezi, Ġstanbul, 7 Aralık Bilgi edinme hakkı: WikiLeaks baģlıklı sunum, Wikileaks i tartıģalım, konumlandıralım paneli, Alternatif BiliĢim Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası, Ġstanbul, 29 Ocak Diller ve Disiplinler Arasında Performans Sanatının Geleceği" baģlıklı sunum, "ÇağdaĢ bir disiplin olarak performans sanatı" paneli, Goethe Institut, Ankara, 19 ġubat 2011 SeçilmiĢ Yayınlar: - A Strategic Approach To Turkey's Transition Process Into Knowledge Economy: The Evaluation of e-turkey Initiative within the Framework of e-europe+ Program, with Yasin Beceni, paper presented at Knowledge Economy Forum II, Helsinki, March 25-28, 2003 (published at Forum s web site: 256CE0006C95E6/$FILE/eTurkey-KEF_Uckan-Beceni.doc - E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye: Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar I, Literatür Yayınları, Nisan 2003, 343 sf. - "E-Devlet, E-Demokrasi ve E-YönetiĢim Modeli: Bir Ġlkesel Öncelik Olarak Bilgiye EriĢim Özgürlüğü", e-dergi, Sayı 5, Haziran 2003

8 - Bilgi Ekonomisi için Eylem Zamanı (söyleģi), Gelecex Platin Dergisi Eki, Temmuz "Après la guerre d'irak, 'la démocratie' veut-elle toujours dire la même chose?: La notion de "gouvernance mondiale", le Moyen-Orient et le rôle des ONG", (Irak SavaĢından sonra demokrasi hala aynı anlama mı geliyor?: küresel yönetiģim kavramı, Orta Doğu ve STK ların rolü), presenté au Table Ronde : "La gouvernance mondiale. Comment aménager les relations internationales?", Colloque De Cerisy - " Civilisations et Mondialisation : De L'éthologie À La Prospective ", 2-12 Août 2003, Cerisy, Normandie, France, (Colloque yayını: Vers des Civilisations Mondialisées?: De l éthologie à la prospective, Colloques de Cerisy, Coordonné par Jean-Eric Aubert et Josée Landrieu, Editions de l Aube, 2004, sf ) - "A Matter of Vital Priority for Turkey: A Participative and Democratic Public Governance", published at United Nations Development Program (UNDP) / Human Development Report 2003 Turkey, November Knowledge Economy and National ICT Policies, paper presented at Knowledge Economy Assessment Report Workshop, Organized by the World Bank, November 5, 2003, Sheraton Hotel, Ankara - Bilgi Ekonomisi ve Türkiye: Türkiye'de Bilgi Ekonomisine GeçiĢ Ġçin Strateji ve Politika Gerekleri, inet-tr'03, IX. Türkiye'de Ġnternet Konferansı nda sunulan bildiri (11-13 Aralık 2003, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Harbiye Ġstanbul), Konferans web sitesinde yayınlanmıģtır: - Mobil Toplum, Mobimag, Sayı:3, ġubat 2004, sf Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna GeçiĢ ÇalıĢma Grubu Raporu SunuĢ Metni, 2004 Türkiye Ġktisat Kongresi Yayını, DPT, Mayıs Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna GeçiĢ 22. ÇalıĢma Grubu Raporu, Grup Koordinatörü ve Rapor Editörü, 4. Türkiye Ġktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, Ġzmir - 2. Türkiye BiliĢim ġurası e-türkiye Raporu, e-ekonomi Bölümü Koordinatör ve Editör, 2. Türkiye BiliĢim ġurası, Mayıs 2004, Ankara - 2. Türkiye BiliĢim ġurası Sektörün GeliĢimi Raporu Katkı, 2. Türkiye BiliĢim ġurası, Mayıs 2004, Ankara - 2. Türkiye BiliĢim ġurası Hukuk Raporu Katkı, 2. Türkiye BiliĢim ġurası, Mayıs 2004, Ankara - e-dönüģüm Türkiye Ġcra Kurulu STK Ġzleme Komitesi 1. Raporu, Ekim 2004, Koordinatör ve Editör, - Ünak 05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması Konferansı, Eylül 2005, Ankara, Bilgi: Üretim, Yönetim, Pazarlama adlı oturumda sunulan Bilgi, Ekonomi ve Politika adlı bildiri - Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, Ġstihdam, Büyüme ve Kalkınma, Bilgi Dünyası, Cilt 7/1, 2006, sf

9 - Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Mahremiyet ve Güvenlik, ANKARA BAROSU HUKUK KURULTAYI 2006, Cilt 4: BiliĢim ve Hukuk - Yargılama Hukuku, sf , Ankara Barosu Yayınları, 2006, 2. Baskı - WEAKNESS OF NATIONAL ICT POLICY-MAKING PROCESS IN TURKEY: THE GOVERNANCE PHOBIA, ICEGOV - International Conference on egoverment and egovernance, March 2009, Ankara-Turkey; in IceGov, Advances in egovernment and egovernance; Selected Proceedings of the First Internetional Conference on egovernment and egovernance, March 2009, Ankara Turkey, Vol. 2, Ankara, 2009, pp Kent Ekonomisi, Kümelenme Stratejileri ve Kültür Endüstrileri: Politika Gerekleri, Avrupa ve Türkiye'de Kültür Politikaları / Cultural Policies in Europe and Turkey - 19, 20, 21 Kasım 2009, The Marmara OteliI - V. Oturum: Kültür ve Ekonomi, Kültür Endüstrileri, 20 Kasım BĠLDĠRĠ METNĠ - III. Ağ ve Bilgi Güvenliği Semineri: Bilgi ve Toplum, 5-6 ġubat 2010, Milli Kütüphane, Ankara, Bilginin Mahremiyeti ve Toplumsallığı bildiri metni - Politika Yapım Süreci ve YönetiĢim: Türkiye de Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Politikalarının üretiminde YönetiĢim Fobisi, YönetiĢim: Kuram, Uygulama ve Boyutlar içinde, Editörler: M. Akif Çukurçayır - H. Tuğba Eroğlu - Hülya EĢki Uğuz, Çizgi Kitabevi, Nisan "Disadvantaged communities and networked civic participation: Missing link in the urban growth problems, GloNet (Globally Networked Event) yayını - Mayıs "Ağ-Kapital / Post-Kapital: Ġstanbul Düğümü", Daniel Garcia Andujar sergisi, Opal Sanat evi, 6 Mayıs 2010, Sergi Katoogu - Yeni Medya Düzeni: WikiLeaks baģlıklı bildiri, Bağımsız Dijital Yayıncılık: GeçmiĢi, bugünü, ekonomisi ve politikası oturumu, FMAG web yayını, Aralık Bilgi edinme hakkı: WikiLeaks baģlıklı bildiri, Wikileaks i tartıģalım, konumlandıralım paneli, Alternatif BiliĢim Derneği web yayını EK 2: DĠĞER YAYINLAR ( ) Kitap: Levent Öget, Caz Fotoğrafları, Ġstanbul, 1995, (115 sf.); Özgür Uçkan, İbrahim Çiftçioğlu: Pentürün Eşkiyası, Bilim ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, 1995, (176 sf.); Ġbrahim Çiftçioğlu, Kara Defter Resimleri, Bilim ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, 1995, (48sf.) Özgür Uçkan, Süleyman Saim Tekcan: Güçleri Resmetmek, Bilim ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, 1997, (220 sf.); Ġsmet Doğan (kavram, proje ve gerçekleģtirme), Söz(yitimi), Anlam(yitimi), İletişim(sizlik), Ġstanbul, 1996, (127 sf.) Levent Öget, UnnU, Ġstanbul, 2000, (192 sf.)

10 Katalog: Ahmet Müderrisoğlu, Takı(n)tı/Hang-Up, Ankara, 1994 Hayal-i Tarih / Imagiantion of History, (Efes kazılarının 100. yılı dolayısıyla gerçekleģtirilen Avusturya Türk ortak sanat etkinliği kataloğu), Die Fabrikanten, Viyana, 1995 Şantiye, Galeri / Merih Dönmez, Ġzmir, 1995 Devabil Kara, Türkiye ĠĢ Bankası, Ġstanbul, 1996 "İletişim/sizlik", Hüsamettin Koçan Atölyesi sergisi, Aya Ġrini, Ġstanbul, Ġsmet Doğan, Labirent / Kent, Habitat Kent Zirvesi sanat etkinliği kataloğu, Ġstanbul, 1996 Zafer Mintaş, Maçka Sanat Galerisi, Ġstanbul, 1997 Çeviriler: Patrizia Filia, Medea, (6 filde baskı: Orijinal Fransızca, Hollandaca, Ġngilizce, Türkçe, Ġspanyolca, Ġtalyanca), La Maga Publishers, Amsterdam, 1996 Jean Cocteau, Beyaz Kitap, altıkırkbeģ, Ġstanbul, 1997 Gilles Deleuze Félix Guattari, Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin, (IĢık Ergüden ile birlikte), Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2000

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Fütürizm Okulu. Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011

Fütürizm Okulu. Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011 Fütürizm Okulu Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011 Türkiye nin ilk ve tek Fütürizm Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fütüristler Derneği işbirliği ile sektör ve fikir önderi

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı