4,Ç^ ^ f.^.^ ^l:^ j. Sayın Üstad Ord. Prof Dr. A. SÜHEYL ÜNVER'e ithafen. Yüksek Müh. Mimar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4,Ç^ ^ f.^.^ ^l:^ j. Sayın Üstad Ord. Prof Dr. A. SÜHEYL ÜNVER'e ithafen. Yüksek Müh. Mimar"

Transkript

1 Sayın Üstad Ord. Prof Dr. A. SÜHEYL ÜNVER'e ithafen Ç A N K I R ] DAKÜŞŞİFASI Çankırı merkezinde bugün kısmen ayakta kalabilmiş yegâne Selçuk eseri, şehrin güney batısında Derbent denilen kuru çayın kenarında, eski adiyle Timarhane mahallesinde, yüksekçe kayahk bir tepe üzerine inşa edilmiş olan ve halen Taş Mescit adı iîe anüan binadır. Çankırı Lisesinde mevcut beyaz kalker üzerine itinasız bir Selçuk &JİÜSÜ ile yazılmış beş satırlık kitabeden ö^rendiğinıiize göre Emirlerden Atabey Cemalü'd-din Ferruh AUü'd-din Keykubad bin K e y h ü s r e v zamanında H.633 (1235 M.) de bugünkü binanın arkasındaki sahaya bir Darülâfiye (Darüşşifa) yaptırtnuştı. (') Yüksek Müh. Mimar YILMAZ ÖNGE Böyle bir tesis için bu mahallin seçilmesinin sebebi de, şehre yakın fakat giirültüden uzak. gerisindeki çam ormanlanmn tesiriyle gayet havadar ve yine dvar tepelerden getirtilmiş hafif içimli bir suyun mevcudiyeti olsa gerektir. Bu sudan kırk sene evveline kadar istifade edilmekte iken bugün başı boş akışma terk edilmiş; çam ormanlan ise yerlerini çıplak tepelere, kayalıklara bırakmıştır. Bilâhare Darüşşifa'nın banisi zamanın âdetine uyarak mimarına binaya ilâvetea ve bugün Taş Mescit diye anılagelen fevkani bir Darülhadis ve bunun altında da kendine bir mezar - türbe yaptırtmıştır. (') Maalesef eski Darüşşifa'dan zamanımıza hiç bir şey kalmamış, buna mukabil daha sonra inşa edilmiş olan Darülhadis ve türbe oldukça sağlam vaziyette günümüze ulaşmıştır. Bunun sebebini şöylece izah etmek muvafık olur: Darüşşifa'nın temelleri alttaki kayahk zemine iyi oturtulmadığı ve moloz taşla inşa edildiği (bakiyeler bımu teyit ediyor.) cihetle çeşitli tecavüzler, bu mmtakada sık sık ve çok şiddetli vukubulan zelzeleler neticesinde yıkılmış; buna mukabil öndeki ilâve bina kayaı ğa âdeta kenetlenmiş bir şekilde kesme taşla yapıldığından mukavemetim muhafaza etmiş ve bir türbe ihtiva etmesi hasebiyle de daha fazla ihtimam ve tamir görmüştür. Lisede mevcut eski Darüşşifa'ya ait fakat neresinden alındığı belü olmayan iki parçadan ibaret taş kitabenin metni şudur. 4,Ç^ ^ fk*j ^'^^t^' f.^.^ ^l:^ j j^j."»a* ;;lc»i j.-' l (!) Cemaitt'd-ditt F«rruh, Alâ. fi'd-din Keykuibad zamanında yetişmiş fimcrldandır. K e y k u b a d'm vefatında oğta Gıya«a'd-d in Keyhü»rev'in HOr klmdar obnası tein çalışmıştır, t b n i B i b i'- dft Cemalttddi s'ia memuriyeti Üstad Eddar ve sonr* Lftla olarak geçer. (t. H. Uzunçarşılı. Ettdwier sayfa 100) K o n y a'da A ik ç a 6 i s 1 e n m e z mescidinin 612 tarilıli kitabelibde Hacı Perruh cdı geçmekte ise delmiamiadarttşşifabanisi CemalU'd-din Ferruh ile aynı şah» olup olmadığı tesbit edilememişllr. n Vakıflar Umum Müdürlüğü arşivinde 204 numaralı defterin 206 sıra numarasmda kayıtlı (Nexaret-i Evkafı HUmayuna Mülhak, Evkafd*n K e n g r i civarında vâki Şeyh C e- m a I ü'd.di n vakfı) ve aynı deft«-in 2930 sayfalarında (Nezareti Evkafı HUmayun'a Mülhak Evkafdan K e n g r i civarında C e m a 1 ü d- d i n medresesi (Darülhadis) vakfı hisseli olarak bu kadarlıkla mutevelliliği) kayıtları yazılıdır.

2 152 Türkçesi : milazongb «Bu mübarek Darülâfiyc'nin (Şif» Yurdunun) yapılmasmı 633 yılı Muharrem ayında Büyük Sultan, memleketler açan. Ab bas iye Halifesinin (Emîrül^nümininin) ortakçısı ve Keyhüsrev oğlu Alâü'd-din Keykubad-Allah aziz ve mansur eylesindevletli günlerinde kullarm fakiri ve Alla h ı n rahmetine muhtaç azatlı kölelerden Atabey Lala Ccmalü'd- -din Ferruh-Allah muvafık^ lesin-emretti.» Kitabenin başındaki (EssUltani) kelimesi Sultana mensup mânasmda olup O s m a n 1 ılardaki Tuğra yerinde yazılmaktadır. (*) Darüşşifa ve Darülhadis (30/11/1341 tarih ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıkla bir takım ünvanlann men ve ilgasına dair kanun ile kapatılmcaya kadar) Çankın Mev* levîhanesi olarak kullanılmıştır. Ele geçirilen bazı fotoğraf İlerde $6- riildüğügibi Taş Mescidin hemen arkasında bir avlu tarafına sıralanan ve eski Darüşşifa'nm bir kısun sahasım kaplayan bu yapıya Darülhadis'in kuzey batı köşesine bitişik basık kemerli ve üzeri ahşap üçgen saçaklı cümle kapısından geçilerek giriliyordu. Bu kapının karşısına gelen on üç odah ahşap iki katlı Şeyh dairesi buna bağlanan yine iki kath, da. hilde sütunlu bir galeri ile çevrilmiş ahşap kubbeli sekizgen plânh bir semahane ve bunun da yanı sıra imaret, mutftık. belâlar ve alt katta da bir ahır inşa edilmiş; Odunpazarı gelirleri buraya vakfedilmiştir. ile aşağı bahçelerin Kırk sene evveline kadar eski hastahanenin altı hücresinin duvarlanndan (*) Gerek DarOftifa^ ve gerek» DartOhadis'ia. kitabeleri Seyuı Ost«d Zeki Oral tcrafudaa okuamuf ve terefime edlimiftir. ibaret bakiyeleri mevcutmuş. Mevlevihane'nin son şeyhlerinden Nuri Dede zamamnda bu izler de kaldırılmıştır. Yine civarda oturan eskilerin naklinden Mevlevihane'nin arkasındaki arazide Dergâha ait bağ ve bahçeler olduğu maktadır. anlaşıl Mevlevihane ve manzumesi yukandn zikredilen kanunla kapatıldıktan sonva özel tdarenin eline geçmiş, bilâhare sa hipsizlik ve bakımsızlık yüzünden süratle harap olmuştur. Taş Mescit ise yakın zamanlara kadar askerler tarr. fuıdan cephanelik ve erzak deposu olar^v. kullanılmıştır. Gerek kuzeye mütevecciî. cümle kapısı ve yanındaki pencerede gc rekse diğer fevkan! kat pencerelerinde görülen mazgal delikli tugla örgüler ti zamanda ilâve edilmiştir. Çankırı Darüşşifa's:nın Tıp v,* San at larihçilerince bir özelliği de burada bir arşın uzunluğunda bir taş üzerinde kabartma olarak ve tezyini surette birbirine girift şekilde çizilmiş çifte yılan veya ejder motifli bulunmasıdır. {*) Bu bize eski Y u n a n mitolojisinde s:»- İlk ilâhı E s k ü I â p'm anblcmi oi >- rak kullanılan yılan motifinin 13. asırdj Selçuklar tarafmdan benimsend'- ğini göstermektedir. Bu motif 1933 de V.r rulan İstanbul Ünivcrsites; Tıp Tarihi Enstitüsüne ve 1938 de kurulan Türk Tıp Kurumuna alâmet olarak seçilmiştir. Taş Mescit adıyia anılan binanın kuzey cihetinde mukarnas iki taraflı merdivenle orijinal bir kitabe mevcuttur. süslü, çıkılan kapısında Bu bize binanın Selçuk Sultanı A 1 â ü d- din Keykubad zamanında ve binamn Selçuk Sultanı A 1 â ü ' d- F e r r u h isminde zat tarafından Darülhadis ve mezar olarak gösterir. yaptırıldıgmı (*) (Ord. Prof. D.-. Süheyl Ünver Selçuk (ebabeti. Sayfa 70).

3 Kitabenin metni : JİWJ\ ÇANKIRI DARÜŞŞİFASI 253 ön fasadm sag yanmda ve yukanda ^^^»t s^lmeli bir çerçeve içinde dikdörtgen "r pencere mevcuttur. r, r\ \ Bmanm statik bünyesi ile alâkah en- ^1 ju- [)^] ;/ii<jl-]'>^ J^^»M - 1 teresan bir hususiyet de kayahğm en dü- CVl [BsyU] rs^\ _ 2 tüzev dlf ^^J^mma isabet eden sag, yani * - ^ """^^y «^«1^»^«Şesmde yuvarlak kesitli mi- ^' V^ O-. C> ^^"^ gövdesine benzer bir istinat kulesi- Tüfkcesi mevcudiyetidir. Bu istinat ayağı basit "Çgen dilimlerle zeminden biraz yüksek Bu Darülhadis ve mübarek makbere- ^^rt köşe bir kaideye oturur ^ (mezar odasmm) yapılmasım lâtif Dogu cephede üstte ön ccphedekinin. ^ î o L 'A n ""S^"'' ^'T" ve'bunun a" Abdu lah oğlu Atabey Fer- tında zeminde yine silmeli. basit kemerli ruh 640 yılmda emretti.. küçük bir kapı görünür. Buradan moloz Taş Mescit altta kül rengi taşlarla inşa edilmiş beşik tonozla örtülü j^ffttm ve üstte de gri- beyaz kesme taş- küçük bir odaya girilir. Buradaki baş lalardan itinalı bir şekilde, yukarıda zikre- rafı kavuklu büyük alçı sanduka son zadilen kayalığın kuzey yamacına inşa edil- manlarda yapılmıştır. Kapı üstünde famiştir. Önde, iki yana ni^betle ileri doğ- kat aksından güneye doğru kaçmış mazru çıkartılmış cephede konsol taşlardan gal şeklindeki pencere odayı avdmlatmakmüteşekkil iki kollu bir merdiven ve bu- tadır. nwi nihayetinde tipik S e l ç u k pro- Güney cephe moloz taşlarla itinas.z fillenyle çerçevelenmiş, stalaklıtlı bir niş bir şekilde örülmüş olup yer ver sıvalıdır içinde esas kapı «örüniar. Bunun altında Ortada bir kap, ve bunun iki' yanmda bibasamaklann teşkil ettıgı üçgenin ortasın- rer pencere görünür. Duvarın derinliğine da ve üst kapı aksına gelen basık kemerli doğru daralan bu küçük dikdörtgen penküçük kapı mumyahk kısmının girişidir, cerelerin söve ve lentolan kesme taşlarla Bugün öndeki zeminin aşmması ve inşa edilmiştir. Güney batı köşe ise toprağın akması neticesinde merdivenin pahlanmış olup yer yer tuğla ve türkuvaz alt basamakları ve türbe kapısının hizası çinilerle süslenmiştir, (sonraki tamirierin zeminden iki metre kadar yukarıda askı- eseri) Keza güney dogu köşede de bir inda kalmıştır. tizamsızhk ve yıkıntı izi mevcuttur. Cümle kapısı düz lentolu olup iki par Batı cephesine gelince : Burada üstçadan ibaret bu taş ortada çifte kıriangu; tc basit dikdörtgen bir pencere ve bunvın kuyruğu şeklinde bir kilit taşij'le bağlan- altında, zemin kattaki mezar odasına ışık mıştır. (bugün yeri boştur) Bunun iki ta- veren mazgal şeklinde bir yarık görülür, rafında simetrik olarak altıgen iki geçme Binanın plânı ise kuzeydeki cümle motif kabartma olarak işlenmiştir. Daha kapısından girildiğinde kesme taştan inşa yukanda ve stalaktitlerin altında Darül- edilmiş dört sivri kemerin üstünde tuğla hadisin orijinal kitabesi mevcuttur. Dik- pantaudiflere oturtulmuş yine tugla kubdörtgen kapı çevresini teşkil eden güzel, beli küçük bir hacim ve bunun sağ ve sol sade bir geometrik motifle işlenmiş pro- taraflarında kesme taş sivri tonozların fil ile mukarnasların arasında kalan köşe Örttüğü ve merkezî zeminden farklı seviboşluklan iki iri müzeyyen kabara ile tez- yelerde yükseltilmiş iki eyvandan ibaretyin edilmiştir. Bunlardan alçıdan yapılmış tir. Batı eyvanı alt kattaki kabirleri (önce olan batı taraftaki kötü bir taklidin ese- sadece Darülhadis'in banisi oian Ata ri olup tahrip edilen kısımların üzerine bey Cemalü'd-din Ferru h'un yer yer sıvanan bu alçı harcı cephenin bir mezarı vardır.) sembolize eden ve kare kısmını örtmektedir. şeklinde firuze renkli çini plâklarla kaplı

4 254 alçak bir sandukayı ihtiva eder. Eyvanın batı nihayetinde zeminden biraz yüksek dikdörtgen bir pencere burasını aydmlatır. Güney duvarda da dışarıya doğru genişleyen bir mazgal pencere mevcuttur. Bu eyvanın 70 santim yüksekliğinde olan seki cephesi, üzerleri bezirlenmiş ince tuğla plâk ve kesme fimze çinilerle geometlik bir te/yinat teşkil edecek surette işlenmiş, döşemesi de yine tuğla plâklarla kaplanmıştır. Doğu eyvanının sekisi daha alçak olup, cephesi yine üzeri bezirlenmiş tuğla plâklarla geometrik bir nizamla süslenmiştir. Burada hemen hemen zemin hizasında biri kuzeye, diğeri doğuya müteveccih iki dikdörtgen pencere ve güney yüze bakan bir de mihrab nişi mevcuttur. Zemin yine tuğla plâklarla kaplanmıştır. Cümle kapısının iç yüzünde, kemer ayaklarının önüne gelecek şekilde çok alçak iki küçük seki daha mevcut olup, bunların da hem cepheleri, hem de üstleri tuğla plâklarla kaplıdır. Kubbenin altına isabet eden kare saha ise gayrimuntazam büyük küfeki taşlarla örtülmüştür. YILMAZ ÖNGE Güney cephede dışarıya açılan kapının iç yüzü, bazı Selçuk devri eserlerinde olduğu gibi yarım yıldız motiflerinin sıralandığı basit bir silme ile çerçevelenmiş ve kapı üzerindeki basık kemerin kavsi ile bu silme arasında kalan boşluklara biribirinden farklı, Selçuk tarzı geçmeli bendesi şekilleri ihtiva eden kabartma iki iri rozel işlenmiştir. Kapı çerçevesinin hemen üstünde Selçuk nesihi ile yazılmış üç satırlık küçük bir mermer kitabe mevcuttur. Maalesef bu kitabenin alt satın tahrip edilmiştir. Kitabenin metni : Bunun, mimarın ismini gösteren bir kitabe olduğu zannedilmekte ise de son satırın kırılmış bulunması kafi bir hükme varmak imkânını vermemekledir. Enteresan olan tarafı bu kapının kemer aksından batıya doğru kaydınlniı;j bulunmasıdır. Binanın çatısı ise sonradan örtüldügü anlaşılan alaturka kiremit ve kubbenin etrafında moloz taşlarla inşa edilmiş, alçak bir tanburun üzerinde, yine kiremit kaplı basık bir külâh ile şekillendirilmiştir. Netice olarak : a) Darülhadıs'in güney cephesini teşkil eden duvar içte kasme ve moloz taştan inşa edilmiş ve diğerlerine nazaran daha kalın, arası irtibatsız iki yapışık satıhdan ibarettir. b) Güneye açılan kapının dışı değil, içi müzeyyendir. Ve yanlarındaki iki pencere mutadın hilâfına içten dışa değil, dıştan içeriye doğru küçülmektedir. Bunlardan doğu tarafmdakinin nihayeti kapalıdır. Eski Darüşşifa'nın bugün moloz yığınlarını ihtiva eden ve Darülhadisin güneyinde uzanan yüksek düzlükte inşa edilmiş olduğunu biliyoruz. Yukanki neticelere istinaden bugün Darülhadıs'in güney cephesinin dış duvarı ve duvara açılmış bulunan içi müzeyyen basık kemerli kapı ve her iki yanındaki pencereler Darüşşifa' nın kuzey cephesini teşkil ediyordu. Kitabelerden öğrendiğimize göre Darüşşifa'- yı yaptıran Şeyh tarafından yedi sene sonra inşası arzu edilmiş ve mimarı ikinci binayı fonksiyonundan da istifade edilmesi için (') Darüşşifa'nın kuzey cephesine yapıştırmakta bir mahzur görmemişti. Darüşşifa'nın esas kitabesinin yukarıda zikredildiği gibi binadan ayrı elimizde bulunması bize hastahanenin güney Türkçesi : Kuıktır 3 Şehabeddin tnal Bin El Cemal (S) Başbakanlık Arşivinde (Tıp 272) mevcut 787 far JiJi bir berat'ta (Ç a n k ı r ı'da kâin Tltnarhame mescidi vakfı emanet ciheti) yîzilıdır. Prof. S ü h e y l Ünver. Vakıf Hastahaneleri. Vakıfla.- Dergisi Cilt 1, S;yfa 22.

5 ÇANKIRI DARÜŞŞÎFASI cephcsindekinden başka bir ana girişinin bin u olduğunu gösterirse de bugün ilmî bir ka- r ThT. ^'İ ^ ^ â 1 ü ' d - d i n F e r z, yapılmadan ne Darüşşifa'nın plânı ve ası melhuzdur kapladığı saha ne de cümle kapısmın han- ask,v^^"f "^^"^^ ^^^ap kalaslar üzerinh gi yüzde olduğu hakkında kafi bir şey sett 1 "'"^ bir Lktll X söylenemez. f^^^rmş ve altlarına isabet ed^n İ J kesme taş döşemesi k.lf,, Darülhadis'in cümle kapısmm altm- ^'^'"^ dipteki kayahgm '^P'''^^ da basık kemerli ve bugün zeminden hav- ^'""^^ nietre kadar V.T?^^ ' lî yüksekte kalmış mumyahk girişinden f^'^lhadis'in dış cepheterîi^t'k moloz taşlarla örülmüş alçak sivri tonoz- l^^"^^ (^^tinat kulesi do»u l lu bir odaciga geçilir. Tavandaki delikler J^") ^^riz olarak g^ünen ' MT/'^ ve tonozun üst seviyesinde görülen gayri '^^"^ ^^^^-t^^^nnden ve "rtil muntazam İlk bize üst kat döşemesinin f" ' '^f^^' «^''«8«'«n muhtelif hi''" vaktiyle çokmuş ve bilâhare gelişi güzel i^^^am alan ve bu vn,h u tamir edilmiş olduğu fikrini vermekte- "^«"danberi binaya musallat 1" u'" dir. Sag taraftaki kapıcıktan esas me- ^--^'nı kazmak ve" vıklt zar odasma gınlir ki bu kısım itinalı bir ^^^'^ ^^^ar veren define aravırl şekilde kesme taşlardan bir tonoz ile örül- " ^'^ugu muhakkaktır müş olup doğu taraftaki duvarda mevcut Son sör ol.^.t, u pencereden ışık alır. İçeride ^tı adet Z c i t o^av^f^^^^^^^^^^^ T a ş M e s-,ü açık ve yarıyarıya çürümüş cesetleri kuruluşu itibariyle d^kkat.. f"u''^'^ İhtiva eden ahşap sanduka mevcuttur, yetleri ihtiva eden bu S 1"^"'..Bunlardan, ortadaki ayakh olanının Hatta ^^^^^^^^^^^^^^..v^vâiumıar nenceslnde TT.ıu restorasyon amelivesine t^k;, restorasyon ameliyesine tabi tutulması- (.) Halk arasında bunlara (Kaditler) tabir nm diğer taraftan da halen plânı ve huedllmektedir. Bu türlü mumyalardan Kayseri'Dto dutları m^^^-h,,! h l o^, rs - -r. P.n.rb.81 ikesine bagh Tekke köyünde Melik " V l, ^ Darüşşıfa'- Gui Türbesi ve Amasya'da Gök Medrese Türbesi. y^p^acak kazılarla mümkün mertemahacnlerindc; Niksar'da Sun«uriye Türbesinde, ^e ilim dünyasına tanıtılmasının Türk Konya'da Alaü'd^n ve Sahib Ata Türbelerinde ilim ve san'atı yönünden bir zaruret nl defeuluddugu bilinmektedir. BuıÜMdan Melik du2u kanaatinh^vj», R O.U uı ı i ı Gı«i ve Amasya'daki Gök Medrese'de bulunan- 1. ^»"»atındeyım. Bu sebeble ılgjhler- Urdan gayrisinin çürümüş ve dağılmış olduk- " ^^'^ çalışmanın mevcut izler kaylan, Sayın Üstad Zeki Oral Bey tarafın- holmadan biran evvel yapılmasını temendid ifsde edilmektedir. ni eylerim.

6 Y'lmaz ÖMGB mi i i i,i* f.s2 T3 (S 5^ -t. '1- CD i 5 3 ko«< O -1 l w (ft m o 3 o o a s <!5 i to o a I Vakıflar Dergisi V

7 YtlmoM ÖNGE 1. Si Ig 1 s- -a B S G cs O s 0< 13 ^: as- Vakıflar Dergisi

8 Ytimag ÖNGB ÇANKIRI ATABEY CEMAI.E0OİN FERRUH OARULHAOİSİ KESİTİ ti! İp 8 B KESlTİ 1 o j J \ i \ y. MÛH.MİM w» YILMAZ ÖNCC Resim : 3 Çînknı Cemalcddin Fcrruh Darüllıadisi kesiti. Vakıflar Dergisi V

9 YümoM ÖNGE Resim : 4 Çankırı Darüş-şif«sında, mevievhıane Semahanesi ve Taş Mescit ıtlak olunan kısım ile Darü^ifa odararuun takribi plâm. (A. Kemal) Vakıflar Dergim

10 Ytimaz ÖNGE i' il mata»** Resim : 5 - -! / 1 ili Çaıık.n Daıüş^ilas.na ait y.lan. cjclcr molirii taş (Ord Prof Dr Süheyl Ünvcr arşivindeki fotoğraftan^. Resim : 6 Darülhzdisin cümle kapısı pıofilindeki geometrik tezyinat Vakıflar Dergisi V

11 YtlmoM ÖNGE 7 Resim : 7 Darülhadisin cümle kapısı lentosuna kabartma olarak işlenmiş iki rozt'tten biri. Resim : 8. 9 DarUşşitanın hastahaneye açılan kapısının İç yüzünde mevcut Selçuk tara tezyin edilmiş kabartma rozeüer. Vakıflar D r«iıi

12 Ytimaz ÖMGB 111.:^><>iV-i//l^ r Resim : 10 - Çanktr. Darüşşifasının bugün lisede muhafaza edilen kiıabc sinden bir parça (Çunk.n -.Ik üğre.im müfcllişi Tayyip Baş.-r'in arşivinden) A *1 Resim : 11 Eski Darüşşifanın bir zaman ar işgal etliği saha ve darülhadisin güney cephesi, (Tayyip Başer'in arşivinden) Vakıflar Dergisi V

13 Ytlmax ÖNGE I 1 i Reiim : 12 Darülhadisin doğu cephesi.! Resim : 13 Daıülhadlain doğu cephesindeki kapısı. Vakıflar Dergisi;

14 < Resim : 14 Dariilbadisin kuzeye bakan cümle kapısı. (Tayyip Başer'in arşivin'den) <

15 Resim : 15 Dariilhadisin Kuzey doju köçesindeki istinat kulesi. (Tayyip Başer'in arşivdn'd«n) f I

16 Ytimas ÖNGE Resim : 16 Darülhadisin Kuzeye bakan cümle kapısından detay. mm Resim : 17 Darülhadisin Kuzeye bakan cümle kapısından detay. Vakıflar Dergisi V

17 5 Rciim : 18 Darülhadisin hzstahaneye açıizn kapısının iç yüzü. (Ttayyip Başcr'in arşivinden)

18 Resim ; 19 Di.: uii.üj-i!ıı has'.ahaneyc açuan iç kapısı üzerindeki k::sbc (Tayyip Başcr'in arşivinden) ^ QJ I

19 Resim : 20 Darülhadisin mezar odasınm girişi. KuZey cephesindeki Resim : 21 Darülhadisin güney batı köşesindeki Pahlı kısımdan detay.

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Van Gölü'nün güneydoğusunda

Van Gölü'nün güneydoğusunda Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulmuş olan Hoşap, Van'ın Gürpınar ilçesinin nahiye merkezlerinden biri durumundadır. Van-Hakkâri

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ Hüdavendigar Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi, 1363-1366 yılları arasında, şehrin batısında, ovaya hakim tepenin üzerinde inşa edilmiştir. Külliye; cami, medrese,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI Emine (MÜDERRtSOĞLU) ALTINTAŞ Sanat Tarihçisi iihfiijii;; onuşmadaki amacım Kütahya Balıklı Tekkesinin halihazır durumunu tanıtmak, yapılan kazılarda ele jij»^iii geçen

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 121-132 Oktay HATİPOĞLU 1 USTA ŞAGİRD (ULU) KÜMBETİ TAŞ SÜSLEMELERİ Özet Türkiye nin doğusunda, Bitlis iline bağlı bir ilçe olan

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ.

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ. SivaS Ş E H İ R T A K V İ M İ Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ Tarih ve Kültür Sehri Sivas'ın, hepsi bir birinden degerli eserlerinin tanıtımına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Kayseri Tıp Tarihi Müzesi'nin yer aldığı Çifte Medrese, yıllarında Selçuklu hükümdarı

Kayseri Tıp Tarihi Müzesi'nin yer aldığı Çifte Medrese, yıllarında Selçuklu hükümdarı 13. yüzyılda karvan yollarının kesiştiği önemli bir merkez olarak öne çıkan Kayseri, bu yüzyıldan sonra "Mukarr-ı Ulema" (Alimler Şehri) olarak anılmaya başlar. Önemli bir bilim ve sanat merkezi olan Kayseri'de

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

ÇANKIRI MERKEZ VE İLÇELERİNDE YAPILAN ESKİ ESER TESBİT ÇALIŞMALARI 2

ÇANKIRI MERKEZ VE İLÇELERİNDE YAPILAN ESKİ ESER TESBİT ÇALIŞMALARI 2 ÇANKIRI MERKEZ VE İLÇELERİNDE YAPILAN ESKİ ESER TESBİT ÇALIŞMALARI 2 Emine ALTINTAŞ ankın'yı incelerken Sayın Sibel TEKİN'in bildirdiği gibi gerek arşiv kayıtlarında gerekse salnamelerde kayıtlı bina sayısı

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

Kayseri Namazgah, genel görünüş. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Namazgah, genel görünüş. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kayseri Namazgah, genel görünüş. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 311 ESERİN ADI : TAVLUSUN NAMAZGAH İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Tavlusun köyünde bulunmaktadır. Bugünkü

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ hazırlayan: arkeologlar Gözden Kaçanlar SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ Gözden Kaçanlar ın bu sayısında tanıtılan Türbesi, belki her gün önünden geçtiğimiz ve sorgulamadan baktığımız bir yapının aslında gözüktüğü

Detaylı

ESKİŞEHİR. bulunulmamasma karar verildi. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİRKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU.

ESKİŞEHİR. bulunulmamasma karar verildi. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİRKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BKNLIĞI EKİŞEHİRKÜLTÜR VRLIKLRINI KORUM 03.00.995 KRR ToplantıTarih ve no : 22.05.205-62 Karar Tarih ve no : 22.05.205-3235 ToplantıYeri EKİŞEHİR fyonkarahisar İli, Merkez, inanpaşa

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

AFYON DÖĞER KERVANSARAYININ FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ

AFYON DÖĞER KERVANSARAYININ FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ AFYON DÖĞER KERVANSARAYININ FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ M.Yakar a, M.Uysal b, A.S.Toprak c, N.Polat b a Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ M. Bilal BAĞBANCI 1, Özlem K. BAĞBANCI 2 mbilal@uludag.edu.tr, ozlemkoprulu@yahoo.com Öz:Osmanlı nın ilk başkenti

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii Yad. Doç. D. (Mima) Şahabettin OZTURK Bitlis Mekez Meydan Camii YARD. DOC. DR. fmimar) SAHABETTİN ÖZTIJRK bi keme içinde ye alan yuvalak bi ozet ye almaktadı. Minae güney cephede zeminden 2.21 cm. diğe

Detaylı

.EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ

.EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ .EÎHÎSAEmEİ TOEK DEVEÎ YAPEAEI' Yrd. Doç. Dr. Ali BAŞ j^lîmk ugla ili Yatağan ilçesine bağlı olan ve Yatagan-Milas karayolunun yedinci ki- ^SIL lometresinde bulunan Eskihisar Köyü'nde -antik Stratonikeia

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

KOD ÖLÇÜ/CM KOLİ İÇİ METRAJ BİRİM FİYAT

KOD ÖLÇÜ/CM KOLİ İÇİ METRAJ BİRİM FİYAT KARTONPİYER SÜPER EKONOMİK EKONOMİK 100 6*6 384 1,79 100 6*6 354 2,14 101 8*8 320 2,15 101 8*8 264 2,58 102 8*8 320 2,15 102 8*8 264 2,58 103 5*5 450 1,55 103 5*5 428 1,86 104 10,5*10,5 252 2,69 104 10,5*10,5

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı