Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri"

Transkript

1 Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Melahat AKGÜN KOSTAK*, Ülfiye ÇELİKKALP**,Melike DEMİR*** ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek, konuya duyarlılığı arttırmak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, A Devlet Hastanesi nde çalışan 110 hemşire/ebe oluşturmuştur. Veriler Kişisel bilgi formu ve Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi yüzdelik, Ort.±SS, varyans analizi, Student- t test, Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin yaş ortalaması 32.5±5.9, %83.6 sı hemşire ve %54.5 i önlisans mezunu, %42.7 si dahili kliniklerde çalışmaktadır. Araştırmada hemşire ve ebelerin %62.7 si manevi bakım kavramını duyduklarını, %15.1 i manevi bakım hakkında bilgi aldığını ve %29.1 i hastalarına manevi bakım verdiklerini belirtmişlerdir. Hemşire ve ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği puan ortalaması 60.97±7.92 bulunmuştur. Maneviyat ve manevi bakım hakkında bilgi alan, hastalarına manevi bakım veren hemşire ve ebelerin ölçek puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur(p< 0.05). Sonuç: Araştırma bulguları hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin bilgilerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Anahtar kelimeler: Maneviyat, manevi bakım, hemşire, ebe ABSTRACT The Opinions of Nurses and Midwifes About Spirituality and Spiritual Care Aim: This research is planned as descriptive to determine the opinions of nurses and midwifes about spirituality and spiritual care and the factors that effects their opinions, to increase the awareness about the subject. Methods: The samples of the research are 110 nurses/midwifes who work in Tekirdağ A Hospital. The data are collected by using personal information form and Spirituality and Spiritual Care Grading Scale.. Analysis of variance, Ort.±SS, percentage analysis, Student- t test, Mann Whitney U tests are used in the analysis of the data. * Yard.Doç.Dr. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ** Öğr.Gör. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu *** Ar.Gör. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2 Bildiriler 219 Results: The average age of the nurses/midwifes who takes part in the research is 32.5± % of the samples are nurses, 54.5 % of the samples have associate degree and 42.7 % of the samples work in internal clinics. During the research 62.7% of the nurses/midwifes indicated that they heard the concept of spiritual care, 15.1% of the samples got information about spiritual care and 29.1 % of the samples indicated that they apply spiritual care on their patients. The average score of the nurses and midwifes in the spirituality and spiritual care nursing grading scale was found as 60.97±7.92. The average score of the nurses and midwifes who got information about spirituality and spiritual care nursing and who apply spiritual care on their patients is statistically higher in significance (p< 0.05). Conclusion: The findings of the research shows that the knowledge of nurses and midwifes about spirituality and spiritual care nursing is not sufficient. Keywords: spirituality, spiritual care, nursing, midwifery GİRİŞ ve AMAÇ Sağlık bakımının sunumunda kabul edilen en kapsamlı yaklaşım bütüncül/holistik yaklaşımdır. Bütüncül yaklaşıma göre birey; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyokültürel ve manevi boyutları olan bir bütündür ve bu boyutların her biri diğeri ile karşılıklı olarak ilişkili ve birbirine bağımlıdır (Baldacchino 2006; Daştan ve Buzlu 2010). Sağlık bakımının bireylere bütüncül yaklaşımla verilmeye başlanmasıyla birlikte bireyin manevi boyutu da diğer boyutlar kadar önem kazanmıştır (Ergül ve Bayık, 2004; Öz 2004). Yapılan çalışmalarda manevi boyutun sağlık, iyilik ve yaşam kalitesi üzerine açık etkisi olduğu ortaya konulmuştur (Coyle 2002; Ergül Bayık 2004; Hall 2006; Wong ve Lee 2008) Manevi gereksinimler; bireyin manevi yoksunluğunu azaltacak, manevi gücünü destekleyecek gereksinimlerdir. Manevi bakım, hemşirenin bireyin manevi gereksinimlerini tanılayarak, uygun girişimlerle karşılaması ve desteklemesi olarak tanımlanabilmektedir. (Ergül ve Bayık 2004; Govier 2000). Manevi gereksinimler, fiziksel gereksinimlere göre daha soyut ve karmaşık olup ölçümü güçtür. Bu nedenle bireyin sağlık bakımında daha açık olan ve kolaylıkla ölçülebilen fiziksel gereksinimler öncelikle ele alınmakta, buna karşılık manevi gereksinimler gözden kaçabilmektedir (Pesut ve Sawatzky 2005; Govier 2000; Yılmaz ve Okyay 2009, Ergül ve Bayık 2004). Ancak bireylerin manevi gereksinimlerinin de belirlenmesi ve gerekli bakımın sağlanması önemlidir. Bunun için öncelikle, maneviyatın ne olduğu ve bireyler tarafından nasıl ifade edildiği bilinmelidir. Günümüzde literatürde pek çok tanım hem maneviyatı tanımlamaya yardımcı olmakta, hem de manevi gereksinimler, din veya psikososyal gereksinimler arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır (Coyle 2002, Wright 2002; Ergül ve Bayık 2004; Pesut ve Sawatzky 2005; Govier 2000). Manevi inanç ve değerler organize bir din ile bağlantılı olabilir ya da olmayabilir. Ayrıca güçlü dini inançları olmayan insanların da manevi boyutlarının var olduğu, manevi değer ve inançların bir varlık ya da güce inancın çok ötesinde bir olgu olup sağlık, hastalık, ölüm, günah, ölüm sonrası yaşam ve başkalarına karşı sorumluluk bağlılık, merhamet, empati, inanç, ümit, var olma, amaç, hedef, akrabalık gibi konularındaki inançları içerdiği bildirilmektedir (Çetinkaya ve ark 2007; Kostak 2007; Strang ve ark. 2002). Oldnall, maneviyatı her bireyin içerisinde hissettiği ruh olarak tanımlamış ve insanın yaşamına anlam kazandıran ve kişinin yaşamını etkileyen inanç ve değerler düzenini yaratmasında bireye yardım eden itici bir güç olarak ifade etmiştir (Yılmaz ve Okyay 2009; Wong ve Lee 2008). Maneviyat ve manevi bakım kavramları hemşirelik alanında henüz yeni kavramlardır (Ergül ve Bayık 2007; Kostak 2007). Ülkemizde de hemşirelik alanında manevi bakım konusu henüz çok farkında olunan bir konu değildir ve konu ile ilgili çalışmalar sınırlıdır (Ergül ve Bayık 2004; Ergül ve Bayık 2007; Kostak 2007;Yılmaz ve Okyay 2009). Bu nedenle bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek, konuya duyarlılığı arttırmak amacıyla planlanmıştır.

3 220 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010 MATERYAL VE METOD Tanımlayıcı türde planlanan araştırmanın evrenini Tekirdağ A hastanesinde görev yapan ebe ve hemşireler oluşturdu. Araştırma için ilgili kurumlardan yazılı izin alındı. Araştırmanın örneklemini, Ocak-Mart 2010 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 110 hemşire oluşturdu. Veriler Kişisel bilgi formu ve Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği (MMBÖ) ile toplandı. Kişisel bilgi formu, ebe ve hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 12 sorudan oluşmaktaydı. McSheey, Draper ve Kendric (2002) tarafından geliştirilmiş olan MMBDÖ nün, Türkiye deki geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ergül ve Bayık-Temel (2007) tarafından yapılmıştır. Beşli likert tipi ölçek toplam 17 maddeden oluşmuş olup maneviyat ve manevi bakım, dinsellik ve bireysel bakım olmak üzere 3 alt boyutu vardır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85 dir. Toplam puanın yüksek olması maneviyat ve manevi bakım kavramlarının algılanma düzeyinin iyi olduğunu göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında yüzdelik, Ort.±SS, varyans analizi, Student- t test, Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin yaş ortalaması 32.5±5.9 (min:20-max:50), %83.6 sı hemşire, % 16.4 ü ebe, çoğu (%54.5) önlisans mezunudur. Hemşire ve ebelerin %42.7 si dahili, %38.2 si cerrahi kliniklerde çalışmakta olup %79.1 inin çalışma süresi 5 yıldan fazladır (Tablo 1). Tablo 1. Hemşire ve Ebelerin Tanıtıcı Özellikleri Özellikler n (%) Yaş (Ort. SD) 32.59±5.9 Medeni durum Evli 75 (68.2) Bekar 35 (31.8) Eğitim Hemşire (n) Ebe (n) Toplam Sağlık ML (24.5) Önlisans (54.5) Lisans/Y.lisans (20.9) Mezun Olunan Program Hemşirelik 92 (83.6) Ebelik 18 (16.4) Şu anki göreviniz, Servis hemşire/ebe 104 (94.6) Diğer (yönetici) 6 (5.4) Çalıştığı klinik Dahiliye bölümler 47 (42.7) Cerrahi bölümler 42 (38.2) Diğer 21 (19.1)

4 Bildiriler 221 Çalışma yılı 5 yıldan az 23 (20.9) 6 yıl üzeri 87 (79.1) Manevi bakım konusunu hiç duydunuz mu? Evet 69 (62.7) Hayır 41 ( 37.3) Manevi bakım hakkında bilgi aldınız mı? Evet 17 (15. 5) Hayır 93 (84.5) Manevi bakım veriyor musunuz? Evet 32 (28.1) Hayır 78 (71.9) Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin %62.7 si manevi bakım kavramını duyduklarını, sadece %15.5 i manevi bakım hakkında bilgi aldığını ve %29.1 i de hastalarına manevi bakım verdiklerini belirtmişlerdir (Tablo 1). Yılmaz ve Okyay (2009) yaptıkları çalışmada hemşirelerin % 34.8 inin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi aldığını ve %70.3 ünün maneviyat, %93.4 ünün de manevi bakım kavramını doğru tanımladıklarını bulmuşlardı. Bu çalışmada manevi bakım hakkında bilgi alanların sayısının az olması hemşire ve ebelerin çoğunun önlisans mezunu olması ile açıklanabilir. Çalışmada hemşire ve ebelerin %33.3 ünün manevi bakım kavramını hiç duymamış olması da bu konudaki eğitim eksikliğini göstermesi açısından önemlidir. Strang ve arkadaşlarının (2002) İsveç de yaptığı çalışmada hemşirelerin %98 inin manevi bakımı gerekli gördüğü ve %48 inin manevi bakım verdiklerini bulmuşlardı. Narayanasamy (2001) da yaptığı çalışmasında, hemşirelerin hastaların manevi gereksinimlerinin yeterince farkında olmadığını belirlerken, hemşirelik bakım planını oluşturmada manevi bakıma ilişkin bilgi birikimlerinin yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Hemşirelerin manevi bakım vermesinde etkili olan pek çok faktör vardır. Bu faktörlerden özellikle hemşirenin düşünce sistemi, manevi gereksinimler ve bakımı algılaması, kendi yaşam umudu, gönüllülüğü ve konuya duyarlılığı hemşirelik bakımında etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra hemşirenin çalıştığı ortam, çalışma koşulları, hastaya bakım veren diğer çalışanlarla iletişimi, hastanın iletişime açık olması gibi bir çok etmen de manevi bakımı etkilemektedir (Daştan ve Buzlu 2010; Ergül ve Bayık 2004). Ancak yapılan çalışmalar hastaların maneviyatının gözardı edildiğini ve manevi bakımın yetersiz olduğunu göstermektedir (Wong ve Lee 2008; Baldacchino 2006). Araştırmacılar manevi bakım verilmemesinin en önemli nedeni olarak hemşirelerin zaman kısıtlılığı ve eğitim eksikliklerinin olmasını göstermektedirler (Baldacchino 2008; Wong ve Lee 2008).

5 222 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010 Tablo 2. Hemşire ve Ebelerin MMBDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları Ölçek ve Alt Boyutları Madde sayısı min-max Ort.±SS Maneviyat ve Manevi Bakım ±4.35 Dinsellik ±2.61 Bireysel Bakım ±2.45 Toplam MMBÖ ±7.92 Hemşire ve ebelerin MMBDÖ toplam puan ortalaması 60.97±7.92 (Min=40, Max= 77) olduğu bulundu (Tablo 2). Yılmaz ve Okyay (2009) hemşirelerle yaptıkları çalışmada MMBDÖ puan ortalamasını 54.57±5.09 bulmuşlardı. Hemşire ve ebelerin, maneviyat ve manevi bakım alt boyutu puan ortalaması 25.88±4.35, dinsellik alt boyutu puan ortalaması 13.94±2.61, bireysel bakım alt boyutu puan ortalaması 13.66±2.45 bulundu. Yılmaz ve Okyay (2009) çalışmasında ölçeğin alt boyutlarından maneviyat ve manevi bakım puan ortalamasından 25.10±3.44, dinsellik puan ortalamasından 11.24±2.16 ve bireysel bakım puan ortalamasından 11.13±2.02 aldıkları belirlenmiştir. Bulgular birbirine yakın ve paraleldir. Bu bulgular çalışmaya katılan hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım konusuna önem verdiklerini gösterdiği gibi, hemşirelerin konu ile ilgili bilgi gereksinimleri olduğunu da göstermektedir (Hemşire ve ebelerin sadece %15.5 i manevi bakım hakkında bilgi almış ve %33.3 ü manevi bakım kavramını hiç duymadığını belirmişlerdi). Çalışma sonuçlarımıza bakıldığında hemşirelerin dinsellik alt boyutundan aldıkları puan ortalamasının 13.94±2.61 olduğu görülmektedir (Tablo2). Ölçeğin dinsellik alt boyutundan alınabilecek en yüksek puanın 20 olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sonuç, hemşirelerin maneviyatın dini boyutuna önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Manevi bakımın hastanın dini uygulamaları, kişisel inançları ve değerlerini destekleyen tüm hemşirelik bakımlarını içerdiği bu nedenle dinin, maneviyat kavramının temel parçasını oluşturduğu bildirilmektedir (Strang ve ark. 2002). Wong ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında da dinsellik alt boyut puanın yüksek olduğu bulunmuş ancak bu bulgu ile maneviyatın sadece dinle ilişkili olarak bilinmemesi/değerlendirilmemesi gerektiği de belirtilmiştir. Tablo 3. Hemşire ve Ebelerin Bazı Özelliklerine Göre MMBDÖ Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N=110) Özellikler n X± S İstatistiksel Değerlendirme Yaş <30 >30 Mezun olunan program Hemşire Ebe ± ±8.17 F=0.565 p> ± ±8.72 U= p>0.05

6 Bildiriler 223 Eğitim Sağlık M.L ±7.46 Önlisans ±8.23 Lisans ±7.06 ²=6.94 p>0.05 Yüksek Lisans ±5.29 Manevi bakımı duyma Evet Hayır Bilgi alma durumu Evet Hayır Manevi bakım verme ± ±7.54 F= p> ± ±7.87 U= p=0.028 Evet ±6.69 Hayır ±9.09 ²=16.14 p<0.001 Bazen ±6.92 Hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakım hakkında bilgi alma durumuna göre MMBD ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3). Maneviyat ve manevi bakım hakkında bilgi alan hemşire ve ebelerin bu konuda bilgi almayan hemşire ve ebelere göre MMBÖ ölçeği puan ortalamaları daha yüksek bulundu. Maneviyat ve manevi bakım hakkında bilgi alan hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakım kavramlarını algılama düzeyleri daha iyi idi. Yılmaz ve Okyay ın (2009) ülkemizde Wong ve arkadaşlarının (2008) Çin de hemşirelerle yaptıkları çalışmada, hemşirelerin eğitim düzeylerinin maneviyatı algılamalarını etkilediği, eğitim düzeyi arttıkça hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımı algılamalarının olumlu yönde değiştiği bulunmuştur. Bu çalışmada hemşire ve ebelerin eğitim düzeyleri ile Manevi Bakım Dereceleme Ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05) (Tablo 3). Hemşire ve ebelerin eğitim düzeyleri Manevi Bakım Dereceleme Ölçeğinden aldıkları puanları etkilemedi. Ancak sağlık meslek lisesi ve önlisans mezunu hemşire ve ebelerin hiçbirinin manevi bakım hakkında bilgi almamış olması, lisans mezunu hemşirelerin (15 kişi, %75) çoğunun manevi bakım hakkında bilgi almış olması eğitim düzeyinin manevi bakım kavramının algılanmasına etkisini göstermesi açısından çarpıcıdır. Yılmaz ve Okyay ın (2009) çalışmasında da hemşirelerin %83.2 si manevi boyutları fark etmek için eğitimi önemli görmekteydi. Hemşire ve ebelerin hastalarına manevi bakım verme durumlarına göre MMBD ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3). Hastalarına manevi bakım veren hemşire ve ebelerin bakım vermeyenlere göre MMBD ölçeği puan ortalamaları yüksek bulundu. Manevi bakım veren hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakım kavramlarını algılama düzeyleri daha iyi idi. Diğer bir deyişle maneviyat ve manevi bakım kavramlarını bilen hemşire ve ebeler hastalarına manevi bakım vermekteydiler. Literatürde hemşirelerin manevi bakım vermesini etkileyen pek çok faktörün olduğu, ancak hemşirelerin eğitim ve uygulamaları sırasında maneviyat kavramının yeterince tartışılmadığı, manevi gereksinimlerin soyut ve fark edilmesinin zor olduğu, bu nedenle hastaların manevi gereksinimlerini tanımlamak ve bakım vermek için eğitimin

7 224 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010 önemli olduğu vurgulanmaktadır (Govier 2000; Pesut ve Sawatzky 2005; Baldacchino 2006; Wong ve Lee 2008; Narayanasamy 2001; Yılmaz ve Okyay 2009). Dolayısıyla çalışmada maneviyat ve manevi bakım kavramları ile ilgili bilgisi olan hemşirelerin hastalarına manevi bakım vermesi eğitimin etkisini göstermesi açısından da önemlidir. Çalışmada hemşire ve ebelerin; yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı ve çalıştıkları bölüm ile MMBD ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p> 0.05) (Tablo 3). Hemşire ve ebelerin Manevi Bakım Dereceleme Ölçeğinden aldıkları puanları; yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı ve çalıştıkları bölüm etkilememiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER Manevi bakım bütüncül hemşirelik bakımının temel unsurlarındandır. Ancak maneviyat ve manevi bakım kavramları hemşirelik alanında yeni kavramlardır. Araştırma bulguları da hemşire ve ebelerin eğitimleri sırasında maneviyat ve manevi bakıma ilişkin yeterli bilgi almadıklarını ve manevi bakım vermediklerini, Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeğinden aldıkları puanların manevi bakım hakkında bilgi alma ve hastaya manevi bakım verme deneyiminden etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle hemşirelik ve ebelik eğitimi müfredat programlarında maneviyat ve manevi bakım konularına yer verilmesi, hemşire ve ebelerin bütüncül bakımın maneviyat ve manevi boyutuna ilişkin farkındalıklarını, bilgi ve uygulamalarını geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, hemşire ve ebelerin manevi bakım vermesini etkileyen başka faktörlerin de belirlenmesi amacıyla daha büyük örneklem gruplarıyla araştırmaların yapılması önerilebilir. KAYNAKLAR Baldacchino D (2006). Nursing competencies for spiritual care. J Clin Nurs. 15 (7): Baldacchino DR (2008) Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate Nursing students: the content and teaching methods. Nurse Education Today 28, Coyle J (2002) Spirituality and health: towards a framework for exploring the relationship between sprituality and health, Journal of Advanced Nursing,37 (6): Çetinkaya B, Altundağ S, Azak A (2007) Spiritüel bakım ve hemşirelik ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(1) : Daştan N. B, Buzlu S. (2010) Meme kanseri hastalarında maneviyatın etkileri ve manevi bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Ergül Ş, Bayık A (2007). Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği nin türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik yüksek Okulu Dergisi, 23(1): Ergül Ş, Bayık A (2004). Hemşirelik ve manevi bakım. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik yüksek okulu Dergisi 8 (1): Govier I (2000) Spiritual care in nursing: a systematic approaach, Nursing Standard, (14)17: Hall J (2006) Spirituality at the beginning of life. Journal of Clinical Nursing 15, Kostak M (2007). Hemşirelik bakımının spiritüel boyutu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 6, Narayanasamy A, Owens J (2001) A critical incident study of nurses responses to the spiritual needs of their. Journal of Advanced Nursing 33, Öz, F (2004). İnsan, Spiritüel gereksinimler ve hemşirelik. MN Klinik Bilimler & Doktor,10(1),

8 Bildiriler 225 Pesut B, Sawatzky R (2005) To describe or prescribe: assumptions underlying a prescriptive nursing process approach to spiritual care. Nursing İnguiry 13, Strang S, Strang P, Ternestedt M (2002) Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. Journal of Clinical Nursing 11, Yılmaz M, Okyay N (2009). Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin düşünceleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 3: Wong K.F. Lee L.Y.K. Lee J.K.L. (2008) Hong Kong enrolled nurses perceptions of spirituality and spiritual care. International Nursing Review 55, Wright MC (2002) The essence of spiritual care; aphenomenological enquiry, Palliative Medicine, 16: İletişim Adresi: Yrd. Doç. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ayşe Kadın Kampüsü, 22020, Edirne. İş: Cep:

HEMŞİRELERİN VE EBELERİN MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* VIEWS OF NURSES AND MIDWIVES ON SPIRITUAL CARE 1

HEMŞİRELERİN VE EBELERİN MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* VIEWS OF NURSES AND MIDWIVES ON SPIRITUAL CARE 1 HEMŞİRELERİN VE EBELERİN MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* VIEWS OF NURSES AND MIDWIVES ON SPIRITUAL CARE 1 İlknur Münevver GÖNENÇ 2, Gülcihan Akkuzu 3, Rukiye DURDUN ALTIN 4, Perran MÖROY 5 ÖZET Çalışma,

Detaylı

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Ocak 2014 Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

HEMAR-G. Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri 1 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Meryem YILMAZ* Nesrin OKYAY**

HEMAR-G. Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri 1 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Meryem YILMAZ* Nesrin OKYAY** HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri 1 Meryem YILMAZ* Nesrin OKYAY** * Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi Determining the Perception Level of Nurses Regarding Spirituality and Spiritual Care and the Factors

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

HASTALARDA MANEVİ BAKIM İHTİYACI KONUSUNDA DOKTOR, EBE VE HEMŞİRELERİN MANEVİ DESTEK ALGISININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ ÖZET

HASTALARDA MANEVİ BAKIM İHTİYACI KONUSUNDA DOKTOR, EBE VE HEMŞİRELERİN MANEVİ DESTEK ALGISININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ ÖZET , p. 449-460 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8738 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY HASTALARDA MANEVİ BAKIM İHTİYACI KONUSUNDA DOKTOR, EBE VE HEMŞİRELERİN MANEVİ DESTEK ALGISININ BELİRLENMESİ:

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları*

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Özgün Araştırma / Original Investigation Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF EMPATHIC TENDENCIES AND EMPATHIC SKILL LEVELS

Detaylı

ARAŞTIRMA. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:3 Sayı:3 Aralık 2014 135 BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL

ARAŞTIRMA. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:3 Sayı:3 Aralık 2014 135 BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HEMŞİRELERİN İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ OPINIONS AND SUGGESTIONS OF NURSES ABOUT INTERNSHIP

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİLERİ: EMPATHIC DISPOSITION AND EMPATHIC SKILLS OF NURSES: EXAMPLE GÜMÜŞHANE

HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİLERİ: EMPATHIC DISPOSITION AND EMPATHIC SKILLS OF NURSES: EXAMPLE GÜMÜŞHANE HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİLERİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ * Handan ÖZCAN 1 ÖZET Bu çalışma Gümüşhane devlet hastanesi nde çalışan hemşirelerin empatik eğilim ve becerilerini değerlendirmek amacıyla

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Sultan ÖZKAN *, Emel YILMAZ ** Bu çalışma, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 da (24-28 Mayıs 2006 Antalya) sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Detaylı

Spiritüalizm ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi

Spiritüalizm ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi JAREN 2017;3(1):37-42 Derleme / Review Spiritüalizm ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi Spiritualism and Nursing: The Importance of Spiritual Care in Intensive Care Patients

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support 17 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler(*) Serap ÜNSAR** Seda KURT SADIRLI** Melike DEMĐR*** Refiye ZAFER**** Özgül EROL** Özet Giriş: Sosyal destek fiziksel ve psikolojik

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Hemşirelerde iş doyumu ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Job Satisfaction Level of Nurses Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2 1 2 Adana Asker Hastanesi, Adana Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* Kabul Tarihi: 25.3.2005 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, hemşirelik

Detaylı

İki farklı hastanede hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri arasındaki farkın belirlenmesi*

İki farklı hastanede hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri arasındaki farkın belirlenmesi* İki farklı hastanede hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri arasındaki farkın belirlenmesi* *Yıldırım D, Oktay S, İki Farklı Hastanede Hasta Tiplerine Göre Hemşirelik Bakım Süreleri Arasındaki

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri The Levels of Critical Thinking of Students in School of Health (Araştırma) Öğr.Gör. Selma ATAY*, Ebru EKİM**, Sezen GÖKKAYA**, Emine SAĞIM**

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 201 Cumhuriyet Nursing Journal 201 Cumhuriyet Hem Der 201 Cumhuriyet Nurs J 201 DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER CRITICAL THINKING LEVELS OF STUDENTS STUDYING IN

Detaylı

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey.

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey. Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey. DETERMINING WHO NURSES LEVEL OF COMPUTER USE IN HEALTH CARE AND EVALUATION NURSES THOUGHTS ABOUT NURSING INFORMATICS DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118638

Detaylı

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Difficulties of the students while writing graduation thesis Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş Sağlık Yönetimi

Detaylı

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?*

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* ARAŞTIRMA CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* Nadiye ÖZER** Zeynep KARAMAN ÖZLÜ*** Serdar SARITAŞ**** Alınış Tarihi:03.12.2008 Kabul Tarihi:29.01.2009 ÖZET Tanımlayıcı türde

Detaylı

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, erkek öğrenci hemşirelerin, hemşirelik mesleğini algılama

Detaylı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli Yrd. Doç. Dr. BESEY ÖREN besey_oren@yahoo.com Son 10 yıldır; Sınırlı kaynaklar, Sürekli değişim, Bilginin genişletilmesi Küresel işgücü eksikliği nedeniyle Hemşirelere

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi K. Zerrin, E. Doğru GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler, insana verilen değeri artırarak motivasyon

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Volume: 14 Issue: 1 Year: 2017

Volume: 14 Issue: 1 Year: 2017 Volume: 14 Issue: 1 Year: 2017 Spiritual care-related opinions and practices of nursing students Hemşirelik öğrencilerinin manevi bakıma ilişkin görüş ve uygulamaları Tülay Sağkal Midilli 1 Aslı Kalkım

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi*

Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 2: 104-111 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi* An Analysis of The Attitude of

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi:13.10.

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi:13.10. ARAŞTIRMA SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi:07.01.2011 Kabul Tarihi:13.10.2011 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Hemşirelik ve

Detaylı

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Hatice ACAR BEKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Arş. Gör. Gülennur SUAR, Zeynep Kamil Kadın

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ

ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ Kerime Derya TAŞCI* Kabul Tarihi: 28.04.2006 ÖZET Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları dersi alan öğrencilerin,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ

CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARAŞTIRMA CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ Neziha KARABULUT * Funda ÇETİNKAYA ** Alınış Tarihi: 02.04.2010 Kabul Tarihi: 07.07.2010

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2013 Cumhuriyet Nursing Journal Cumhuriyet Hem Der 2013 Cumhuriyet Nurs J 2013

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2013 Cumhuriyet Nursing Journal Cumhuriyet Hem Der 2013 Cumhuriyet Nurs J 2013 Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2013 Cumhuriyet Nursing Journal 2013 Cumhuriyet Hem Der 2013 Cumhuriyet Nurs J 2013 HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı