Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r."

Transkript

1 I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm, ticaret, kültür ve demokrasi alanlar nda örnek ve lider ehir oldu u inanc yla ve bu niteliklerin daha da geli tirilmesi için üzerine dü en görevleri büyük bir istekle yapmakt r. Konak Belediyesi nin sahip oldu u de erler; Kat l mc l k, Payla mc l k, Vatanda odakl l k, effafl k, nsan haklar na sayg l olmak, Kentlilik bilinci, Dürüstlük, Çevreye duyarl l k, Ça da l k olarak belirtilmi tir. B YETK, GÖREV ve SORUMLULUK LAR 2- MEVZUAT 5216 say l Büyük ehir Belediyesi Kanunu ndan gelen (madde:7) görevleri : lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri unlard r: a) Kanunlarla münhas ran Büyük ehir Belediyesine verilen görevler ile birinci f krada say lanlar d nda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyük ehir kat at k yönetim plân na uygun olarak, kat at klar toplamak ve aktarma istasyonuna ta mak. c) S hhî i yerlerini, 2 nci ve 3 üncü s n f gayris hhî müesseseleri, umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. 1

2 d) Birinci f krada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve e lence yerleri ile parklar yapmak; ya l lar, özürlüler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar açmak; sa l k, e itim, kültür tesis ve binalar n n yap m, bak m ve onar m ile kültür ve tabiat varl klar ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin geli tirilmesine ili kin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl na ve organize sanayi bölgelerine tan nan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsam d ndad r. Belediyenin 5393 say l yasadan gelen görev ve sorumluluklar : MADDE 14. Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla (Büyük ehirlerde bu maddeden do an görevlerin bir k sm ilçe belediyesine bir k sm Büyük ehir belediyesine verilmi tir ) ; a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n kar layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas n sa layabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden in a edebilir. Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste i sa lar, her türlü amatör spor kar la malar düzenler, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün ba ar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l yapabilir. Belediye, kanunlarla ba ka bir kamu kurum ve kurulu una verilmeyen mahallî mü terek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, ya l, dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. Belediyenin 5393 say l yasadan gelen yetkileri ve imtiyazlar : MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar unlard r: a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n kar lamak amac yla her türlü faaliyet ve giri imde bulunmak. 2

3 b) Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. d) Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzakla t r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n i letmek veya i lettirmek. f) Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek. g) Kat at klar n toplanmas, ta nmas, ayr t r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, ba kabul etmek. j) Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d mallar yoksullara vermek. n) Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v la t r lm petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta malarda çevre kirlili i olu mamas için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay n görü ü ve çi leri Bakanl n n karar yla süresi k rk dokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat 3

4 vermek suretiyle yerine getirebilece i gibi toplu ta ma hatlar n kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. l s n rlar içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sa l k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap çal malar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir; sa l k, e itim, sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl n n onay ile ücretsiz veya dü ük bir bedelle amac d nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve dü üncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve ara t rmas yapabilir. Belediye mallar na kar suç i leyenler Devlet mal na kar suç i lemi say l r say l Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje kar l borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl ba lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C dareye li kin Bilgiler 1 Fiziksel Yap Konak, zmir in merkezinde yer alan hektarl k bir alan kaplamaktad r. Konak ilçesi, Basmane, Alsancak gibi i, ticaret ve e lence merkezleri ile birçok yerle im merkezini s n rlar içersinde bulundurmaktad r. Konak ilçesi içerisinde toplam 170 mahalle, 6454 sokak, 117 cadde, 22 bulvar ve 14 adet meydan yer almaktad r. Kemeralt, Agora gibi tarihi mekanlar da yine ilçe s n rlar içerisinde bulunmaktad r. lçenin metre sahil eridi vard r. Devlet statistik Enstitüsü nün 2007 y l genel nüfus say m na göre nüfusu ki idir. lçenin zmir in merkezinde konumlanmas nedeniyle, s n rlar içersinde kamu kurum ve kurulu lar, i ve ticaret merkezleri, Liman, Kemeralt Çar s, zmir Fuar, e lence merkezleri, okullar, kitle örgütlerinin merkez birimleri yer almaktad r. Bu nedenle ilçenin nüfusu gündüz saatlerinde 1,5 milyon civar ndad r. zmir de ula m, kültür - sanat, ticaret ve e lencenin merkezi konumunda olan ilçenin tarihten gelen kendine özgü sosyokültürel bir yap s vard r. * darenin Kullan m nda Olan Ta nmazlar BELED YEM ZE A T TA INMAZLARIN ALANLARINI GÖSTEREN TABLO TAPU MAHALLES ALANI ( m² ) 1.BÖLGE AKDEN Z 63,00 ALSANCAK 805,68 4

5 HALKAPINAR 4727 SMET KAPTAN 325,13 KAHRAMANLAR 43,00 MERS NL 4417,69 O UZLAR 135,00 TEPEC K ,00 UMURBEY 1037 TOPLAM: ,5 2.BÖLGE FAT H 543,00 GÖZTEPE 4.504,00 I.KARANT NA 212,61 I.KARATA II.KARANT NA II.KARATA 1297 III.KARATA 446 KÖPRÜ 813 MAHMUD YE 10 MESC D YE 42 SALHANE SARIHAFIZ 303 TOPLAM: ,61 3.BÖLGE GÜZEL YALI 92218,5 ÜÇKUYULAR 5889,99 TOPLAM: ,49 4.BÖLGE KARABA LAR 45344,46 BOZYAKA ,79 YE LYURT 7509,88 UZUNDERE 75732,06 TOPLAM: ,2 5.BÖLGE AHMET A A 163 AL RE S 625 BALLIKUYU 10329,16 ÇORAKKAPI 965 FA K PA A 3396 FEVZ PA A 5,5 GÜLTEPE ,7 GÜNEY ,1 5

6 GÜRÇE ME 68017,01 GÜZEL YURT 7 HASAN HOCA 142 I.SULTAN YE 304,5 I.SÜLEYMAN YE 1.504,3 II.AZ Z YE 62573,75 II.SULTAN YE 260 II.SÜLEYMAN YE 8.478,5 IV.SULTAN YE 823 MAR YE 91650,64 SMET PA A 180,25 KASAP HIZIR 33 KOCAKAPI ,96 KURUÇAY 2586,25 ORHAN YE MEMDUH YE 1267 M RAL 28 EYH 30 TEMA ALIK TORAMAN 99 TOPLAM: ,6 BALÇOVA ,83 BUCA GAZ EM R 63,83 NARLIDERE 78,06 GENEL TOPLAM ,13 BELED YEM ZE A T H ZMET B NALARI ve LOJMANLARIN ALANLARINI GÖSTER R TABLO SIRA NO : LÇES ADI ADRES ARSANIN ALANI (m²) H SSEYE DÜ EN ALANI (m²) B NANIN ALANI (m²) H SSEYE DÜ EN ALANI (m²) 6

7 1 KONAK 1. H ZMET B NASI 9 EYLÜL MEYDANI.NO.6 SMET KAPTAN MAHALLES / KONAK ,75 2 KONAK 2.H ZMET B NASI 9 EYLÜL MEYDANI.NO.11 SMET KAPTAN MAHALLES / KONAK KONAK MEHTAPEVLEND RME MEMURLU U.3660/1SK.NO.3 SMETPA A MAH / KONAK KONAK VASITALAR MÜDÜRLÜ Ü 1139SK.NO.32 YEN DO AN MAH / KONAK KONAK ESK ZM R UBE MÜD 3882SK.NO.3/2 GAZ MAH./KONAK KONAK L MONTEPE ÇAMA IRHANE 9721 SK. NO:25 413,23 413, KONAK GÜLTEPE SEMT MERKEZ YEN PLEVNE SK. NO:17 ANADOLU MAH / KONAK KONAK VETER NER MÜDÜRLÜ Ü 1201 SK. NO.6 HALKAPINAR MAH / KONAK BUCA ASFALT ANT YES BUCA KONAK KRE -ANAOKULU (cici park) E REFPA A CD.NO:213 SELÇUK MAH / KONAK KONAK ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZ KIBRIS EH TLER CADDES NO:12 ALSANCAK / KONAK , KONAK GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZ 38 SK. NO:14 GÜZELYALI / KONAK KONAK RE AT NUR GÜNTEK N 3206 SK. NO:12 Çal ku u / KONAK 132,41 132, KONAK ESK ZM R ÇAMA IRHANE, 3925 SK. NO:2 ÖZGÜR MAH / KONAK Tapusuz Tapusuz KONAK KARABA LAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 4274 SK. NO:42 AYDIN / KONAK Tapusuz Tapusuz KONAK ESENTEPE KÜLTÜR MERKEZ 46 SK. NO:118 ESENTEPE7KONAK Tapusuz Tapusuz BALÇOVA LOJMAN GONCA SK. NO:23 BALÇOVA (KRE ) 434,29 434, BALÇOVA LOJMAN K.MEHMET SK.NO. 27/4 BALÇOVA

8 19 BALÇOVA LOJMAN SAKARYA CD. NO.5/17 BALÇOVA , BALÇOVA LOJMAN SAKARYA CD.NO.5/16 BALÇOVA , BALÇOVA LOJMAN.KANATLI SK.NO. 12/12 BALÇOVA BALÇOVA LOJMAN Y.CAM SK.NO:54/5 BALÇOVA , BALÇOVA LOJMAN Y.CAM SK.NO. 54/6 BALÇOVA , GAZ EM R LOJMAN 334 SK.NO:3 D:4 GAZ EM R , KONAK LOJMAN 1472 SK. NO.20K:3 D.7 ALSANCAK MAH / KONAK 180,75 15, KONAK LOJMAN 173 SK. NO: 34/1 BASIN S TES MAH. / KONAK 643,69 63, KONAK LOJMAN 456 SK.NO:77 D:1 GÜNE L MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:6 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:7 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:10 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:3 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:4 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:5 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42/9 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 52/54 SK.NO:1/1 D:4 ESENYALI MAH. / KONAK , KONAK LOJMAN 52/54SK.NO.1/1 D:3 ESENYALI MAH. / KONAK ,

9 37 KONAK LOJMAN 529/1 SK. NO:26 D:16 GÜNE L MAH / KONAK 696,75 117, KONAK LOJMAN 529/1SK. NO:26 D:19 GÜNE L MAH. / KONAK 696,75 117, KONAK LOJMAN 556/54 SK. NO:14 D:5 KOCATEPE MAH / KONAK 89 21, KONAK LOJMAN 556/54 SK. NO:14 D:6 KOCATEPE MAH. / KONAK 89 21, KONAK LOJMAN NÖNÜ CD. NO:403 D:14 S TES KONAK BASIN KONAK LOJMAN NÖNÜ CD. NO:403 D:9 S TES KONAK BASIN KONAK LOJMAN NÖNÜ CD.NO:403 D:13 S TES KONAK BASIN NARLIDERE LOJMAN KORKMAZ SK.NO.6 D:5 NARLIDERE KONAK DÜKKAN (ESK ESER) AHMETA A MAH.895 SK. NO:2/A KONAK KONAK DÜKKAN AHMET A A MAH. 182 SK. NO:137 KONAK 4 4 2,77 2,77 47 KONAK ZEM N BÜRO 2 NOLU I YERI NÖNÜ CD. NO:403/2 BASIN S?TES? KONAK KONAK DÜKKAN, I YERI (KIZLAR A ASI) 871SK. NO:19/68 KONAK Tapusuz Tapusuz KONAK DÜKKAN, I YERI (KIZLAR A ASI) 871SK NO:17/1KONAK Tapusuz Tapusuz 5 5 GENEL TOPLAM : , , , ,52 KONAK BELED YES DEM RBA ARAÇ L STES ( darenin Kullan m nda Olan Araçlar ) SIRA NO PLAKA MARKASI C NS MODEL MOTOR NO ASE NO Aç klama 1 BMR 94 C TROEN AMBULANS VF7ZCPMNC VY 801 TM 30 AMBULANS W 9

10 3 VY 804 TM 30 AMBULANS W 4 CYK 98 HUNDA B NEK 1998 G40PV EBE 25 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U KN 621 DOBLO B NEK A KN 659 DOBLO B NEK A KN 663 DOBLO B NEK A KN 695 DOBLO B NEK A KN 716 DOBLO B NEK A KN 873 DOBLO B NEK A R 5035 DO AN B NEK X S 7616 OPEL B NEK 1997 X16EL S 7618 OPEL B NEK 1997 X16EL Y 3835 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 3851 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4246 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4257 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4264 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4269 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4274 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4281 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U CFE 01 TM 30 CENAZE OTOSU KANHCF31FP WA NLHCN41VP6Z NM * NM * NM * NM * NM * NM * NM413800X W V W NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z BD ST 131 TOYOTA JEEP F FJ ST 135 TOYOTA JEEP F FJ APT 85 ISUZU TAM.BAK. KAMYON NNANPR71L YL 965 F AT 50 NC KAMYON ATL 63 TM 30 KAMYONET BD W 29 CFJ 95 TM 30 KAMYONET BD CVV 15 HUNDA KAMYONET 1998 D4BBW EFL 83 ISUZU KAMYON KAP. KASA KAMYON CHH 83 FORD M N BÜS 1998 VA NNANSR75T SFAEXX0JVA

11 33 CRU 86 FORD M N BÜS 1998 WS JVEW CUF 17 FORD M N BÜS 1998 WJ CUF 18 FORD M N BÜS 1998 WJ KR 192 LEVENT M N BÜS 2001 BD KR 197 LEVENT M N BÜS 2001 BD N 2002 FORD TRANS. M N BÜS A N 4554 FORD TRANS. M N BÜS A N 5341 FORD TRANS. M N BÜS A N 5624 FORD TRANS. M N BÜS A N 6095 FORD TRANS. M N BÜS A N 6216 FORD TRANS. M N BÜS A N 6511 FORD TRANS. M N BÜS G N 7052 FORD TRANS. M N BÜS G N 9531 FORD TRANS. M N BÜS G32491 SFAEXXDJVE WJ SFAEXXDJVE WJ NMC300GDMS H NMC300GDMS H NMODXXTTFD 6A16399 NMODXXTTFD 6A13007 NMODXXTTFD 6A13037 NMODXXTTFD 6A13059 NMODXXTTFD 6A13065 NMODXXTTFD 6A17061 NMODXXTTFD 6G31523 NMODXXTTFD 6G34494 NMODXXTTFD 6G UZ 551 TM 30 M N BÜS BD W 48 VD 965 TM 30 M N BÜS BD W 49 BDA 34 VEKO OTOBÜS 2006 F4AE0481AC NMS01AC000T T EEF 16 LEVENT OTOBÜS 1999 BD ADD 17 TM 30 P C-UP BD ATL 61 TM 30 P C-UP BD W 53 ATL 62 TM 30 P C-UP BD W 54 AV 310 TM 30 P C-UP BD CFC 58 TM 30 P C-UP BD CFF 01 TM 30 P C-UP BD CFH 01 TM 30 P C-UP BD CFJ 94 TM 30 P C-UP BD CJZ 28 TM 30 P C-UP BD CJZ 29 TM 30 P C-UP BD CJZ 30 TM 30 P C-UP BD CRH 08 TM 30 P C-UP BD

12 63 KD 607 TM 30 P C-UP BD KP 723 LEVENT P C-UP 2001 T KP 727 LEVENT P C-UP V823BD KP 729 LEVENT P C-UP V823BD67900 NMC800BCCS H NMC180BDCS H NMC180BDCS H R 3608 TM 30 P C-UP BD R 9679 TM 30 P C-UP BD V 3578 TM 30 P C-UP VN 465 TM 30 P C-UP W 71 Y 9074 BMC A.YAKIT TANKER 2006 B NMC624ZHTL K VD 391 N SSAN AMBULANS AEGE CLB 44 FAT H ARAZÖZ BTAA / BJC 45 FAT H Ç. KAMYONU BT BJC 50 FAT H Ç. KAMYONU BT NMC110FHXS K NMC110FHXS K CFS 42 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 44 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 45 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 46 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 48 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 49 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 51 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFT 76 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 54 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 55 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 56 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 57 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 58 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 59 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 60 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 61 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 62 FAT H Ç. KAMYONU BT /

13 93 CKR 63 FAT H Ç. KAMYONU BT / O CLD 03 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 04 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 05 FAT H 220 Ç. KAMYONU 1994 EGM 3500Mot CLD 06 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 07 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 08 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CSN 25 FAT H Ç. KAMYONU BT/ CSP 10 FAT H Ç. KAMYONU BT/ EHA 08 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU BT EHA 09 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU BT/ NMC170FDXS K NMC170FDXS K NMC110FHXS K NMC110FHXS K HP 198 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU HP 202 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU N 3554 FAT H Ç. KAMYONU BT N 3556 FAT H Ç. KAMYONU BT NMC110FHXS K NMC110FHXS K UD 062 FORD CARGO Ç. KAMYONU UD 063 FORD CARGO Ç. KAMYONU UE 976 FORD CARGO Ç. KAMYONU UL 387 FORD CARGO Ç. KAMYONU UT 112 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 113 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 114 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 134 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 138 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 139 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 195 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 196 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 197 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 198 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 463 DAF Ç. KAMYONU 1986 D

14 123 UT 466 DAF 2300 Ç. KAMYONU 1986 D UT 469 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 644 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 646 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 909 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UY 700 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UY 701 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UY 702 DAF Ç. KAMYONU 1986 D VH 468 DAF Ç. KAMYONU 1986 D VK 447 DAF Ç. KAMYONU 1986 D VF 710 DAF Ç. KAMYONU 1986 E VF 709 DAF Ç. KAMYONU 1986 E UY 698 DAF 2500 Ç. KAMYONU 1986 D N 6024 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 6025 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 6196 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 6199 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 5986 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ R 6433 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6402 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6401 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6420 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6421 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6431 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6432 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ P 3184 ISUZU Ç. KAMYONU HGI P 3781 ISUZU Ç. KAMYONU HGI P 3067 ISUZU Ç. KAMYONU HGI LAAE23HT NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NNANPR71L NNANPR71L NNANPR71L YL 966 F AT 50 NC Ç. KAMYONU YL 969 F AT 50 NC Ç. KAMYONU

15 153 EMR 40 LEVENT ÇÖP KAMYONET 2001 BD NMC300MDSS H EMR 41 LEVENT ÇÖP KAMYONET 2001 BD NMC300MDSS H EMR 42 LEVENT ÇÖP KAMYONET 2001 BD NMC300MDSS H ZA 419 BMC ÇÖP KAMYONET 2005 T NMC800BCTS H ZA 414 BMC ÇÖP KAMYONET 2005 T NMC800BCTS H ZA 413 BMC ÇÖP KAMYONET 2005 T NMC800BCTS H TZ 443 ISUZU ÇÖP KAMYONET JB NNANKR55N TZ 490 ISUZU ÇÖP KAMYONET JB NNANKR55N TV 901 ISUZU ÇÖP KAMYONET JBL NNANKR55N TY 691 ISUZU ÇÖP KAMYONET JBL NNANKR55N TY 540 ISUZU ÇÖP KAMYONET JBL NNANKR55N CLB 43 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 46 LEVENT KAMYONET V823B D CLB 47 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 48 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 49 LEVENT KAMYONET V823B-D CLB 51 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 52 LEVENT KAMYONET V823B D CLB 53 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 54 LEVENT KAMYONET V823BD BZL 68 FAT H 174 CFT 74 TM CFT 75 TM 30 KON.YIKAMA ARACI ÇÖP KAMYONET ÇÖP KAMYONET 2006 B160-10/ ZA 441 VECO SU TANKER x U 9884 ISUZU SU TANKER VF 820 DAF 179 VF 821 DAF 180 YL 967 F AT 50 NC 181 ASD 47 ISUZU YOL SÜP.ARACI YOL SÜP.ARACI TAM R BAKIM ARA. TAM R BAKIM ARA. NMC180SHXL K V 823B-D V823 B --D NMSA858100T NNANSR75T E E NNANPR71L CZM 88 VECO TIR TSS00C

16 183 CZM 89 VECO TIR TSS00C CZM 90 VECO TIR TSS00C CZM 91 VECO TIR TSS00C TL 485 STEYR TRAKTÖR U 2993 FAT H V DANJÖR BT F CLB 45 FAT H V NÇ CT / LH 364 ISUZU YOL SÜP.ARACI NNANPR71L LT 521 ISUZU YOL SÜP.ARACI NNANPR71L ENB 43 DORSE 192 ENB 45 DORSE 193 LC 543 DORSE 194 LC 546 DORSE 195 KS 028 FORD CARGO 196 KS 029 FORD CARGO 197 RL 006 FORD CARGO 198 RL 009 FORD CARGO 199 RL 012 FORD CARGO 200 LL 133 FORD CARGO 201 LL 550 FORD CARGO 202 TF 581 FORD CARGO 203 TF 592 FORD CARGO 204 VN 300 DAF Y 8050 VEKO KALDIRICI KAMYON KALDIRICI KAMYON ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU A.YAKIT TANKER A.YAKIT TANKER E K G G J A G G G NMOB23TEDD 7E NMOB23TEDD 7K NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6J NMOB13TEDD 6A NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6G FEN LER MD X * NMSA858100T FEN LER MD 206 UE 802 H NO ÇEK C FEN LER MD 207 BCN 87 MERCEDES ÇEK C NMB FEN LER MD 208 UE 803 H NO D STR BÜTÖR FEN LER MD 209 UV 597 FERÇEL K DORSE FEN LER MD 210 CPU 83 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 211 CPU 84 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 212 CPU 85 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 16

17 213 CPU 86 FAT H 220/26 KAMYON BT FEN LER MD 214 CPU 87 FAT H 220/26 KAMYON CT FEN LER MD 215 CPU 89 FAT H 220/26 KAMYON 1995 EGM 3500Mot FEN LER MD 216 CPU 90 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 217 CPU 91 FAT H 220/26 KAMYON CT FEN LER MD 218 CPU 92 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 219 CPU 93 FAT H 220/26 KAMYON 1995 EGM 3500Mot FEN LER MD 220 TS 503 DODGE AS 600 KAMYON FEN LER MD 221 TS 506 DODGE AS 600 KAMYON FEN LER MD 222 UE 652 LEYLANT 1340 G KAMYON FEN LER MD 223 UE 654 LEYLANT 1340 G KAMYON FEN LER MD 224 UU 101 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 225 UU 102 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 226 UU 103 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 227 UU 104 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 228 UU 105 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 229 VF 646 LEYLANT 1340 G KAMYON FEN LER MD 230 VS 670 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 231 VS 690 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 232 VS 692 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 233 VS 697 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 234 CUJ 78 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 79 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 80 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 89 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 95 BMC KAMYON 2006 C / VE 491 BMC KAMYON BOMLU V NÇ 2007 B NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC624ZHTL K FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD 240 VK 138 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 241 VN 143 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 242 VN 144 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 17

18 243 VN 301 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 244 VN 302 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 245 VN 304 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 246 UE 805 H NO ROLE TANK FEN LER MD 247 CTK 36 BMC SU TANKER 2006 B235-10/ NMC624YHTL K FEN LER MD 248 VY 539 FERÇEL K TANK 116 FEN LER MD 249 UU 229 DAF 1600 V DANJÖR FEN LER MD 250 UU 230 DAF 1600 V DANJÖR FEN LER MD 251 CPU 88 FAT H 110/08 V NÇ BT FEN LER MD 252 VV 525 ÖZDEM R Y.RÖMORK VV 527 OK KARDE LER Y.RÖMORK ZA 880 BMC Ç.SIRALI KAMYONET 2007 VM34C P 5947 ISUZU KAMYON NP9ÖZDLYR NP93T1V2M NMC360PDCS H NNANPR71L FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD 256 CMH 27 FAT H BOM BT PARKLAR MD. 257 UE 647 LEYLANT 1340 G KAMYON PARKLAR MD. 258 UE 648 LEYLANT 1340 G KAMYON PARKLAR MD. 259 UU 231 DAF 1600 V DANJÖR PARKLAR MD. 260 VF 737 LEYLANT 1340 G KAMYON PARKLAR MD. 261 VK 061 DAF 2500 SU TANKER PARKLAR MD. 262 VK 139 DAF 2500 SU TANKER PARKLAR MD. 263 VS 687 BMC Hid.Platformlu Kamyon PARKLAR MD. 264 TL 489 STEYR TRAKTÖR PARKLAR MD. 265 U 2994 FAT H ARAZÖZ BT F PARKLAR MD. 266 UC 119 FORD CARGO SU TANKER E UC 122 FORD CARGO SU TANKER E YA 630 FORD KAMYONET C CAJ 47 FORD KAMYONET C73017 NMOB23TEDD 7E NMOB23TEDD 7E NMOLXXTTFL 5C83454 NMOUXXTTPU 7C73017 PARKLAR MD. PARKLAR MD. VETER NER VETER NER 270 CLB 50 LEVENT KAMYONET V823BD VETER NER 18

19 MAK NALARI F AT ALL S FD 20 DOZER F AT ALL S FD 20 DOZER F AT ALL S ESKAVATÖR SUMOTOMA F N HER VÖGELE F N HER DAEWOO FORKL FT EAMFA DAEWOD FORKL FT(D30S) 2003 DB33A304652FA F AT ALL S FG 75 GREYDER S F AT ALL S FG 95 GREYDER M F AT ALL S FG 75 GREYDER A ATLAS KOMPRESÖR ATLAS KOMPRESÖR ATLAS KOMPRESÖR F AT ALL S FR 15 LODER F AT ALL S FR 15 LODER F AT ALL S FR 15 LODER F AT ALL S FR 15 LODER FERMEC LODER H04A/8 18IE FERMEC 860 LODER 2000 U118941G SMFA44SCOY8E M3100 SMFA44SCOY8E M SAKA S L ND R SAKA V BRASYON S L ND R BOMAK S L ND R NGERSOL S L ND R BOBCAT YÜKLEY C 2006 V3300T5W

20 BOBCAT YÜKLEY C 2006 V3300T6L CATERPILLAR GREYDER PD CATERPILLAR YÜKLEY C 2007 RSX06317 CAT0140HPCCA CAT0966HPA6G MECL S KARARI LE 5 YIILI INA K RAYA VER LEN ARAÇLAR 1 TN 512 TM 30 M N BÜS BD W YEN FOÇA Bel.kir. 2 TN 513 TM 30 M N BÜS BD W ÜRKMEZ Bel. Kir. 3 TN 515 TM 30 M N BÜS BD W B RG Bel. Kir. 4 UR 833 PEUGEOT M N BÜS CR TR Sp.Özürlülere kir. 5 VN 295 TM 30 M N BÜS W BALÇOVA Bel. Kir. 6 VN 391 TM 30 M N BÜS W GERENKÖY Bel.kir. 7 CFT 78 LEVEND ÇÖP KAMYONET Hamzababa köy. kir. 8 UE 655 LEYLAND KAMYON W BALÇOVA Bel. Kir. TASF YE OLACAK ARAÇLAR 1 AFT 53 RENAULT B NEK 1992 CIJ791R TASF YE OLACAK 2 AFT 54 RENAULT B NEK 1992 CIJ791R TASF YE OLACAK 3 BED 38 DO AN B NEK A TASF YE OLACAK 4 CDD 97 AH N B NEK TASF YE OLACAK 5 CKT 39 RENAULT B NEK 1995 R TR TASF YE OLACAK 20

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediyesi Başkanı 3 BAŞKAN IN SUNUŞU Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan, katılımcı

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 2014 MALİ YILI İDARE FALİYET RAPORU Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Düz Mah. Kültür Cad. No:14 52100 -ORDU Tel: +90 452 225 01 04-225 01 12

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için Çalışmaktır. 2 Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı

Detaylı