Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r."

Transkript

1 I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm, ticaret, kültür ve demokrasi alanlar nda örnek ve lider ehir oldu u inanc yla ve bu niteliklerin daha da geli tirilmesi için üzerine dü en görevleri büyük bir istekle yapmakt r. Konak Belediyesi nin sahip oldu u de erler; Kat l mc l k, Payla mc l k, Vatanda odakl l k, effafl k, nsan haklar na sayg l olmak, Kentlilik bilinci, Dürüstlük, Çevreye duyarl l k, Ça da l k olarak belirtilmi tir. B YETK, GÖREV ve SORUMLULUK LAR 2- MEVZUAT 5216 say l Büyük ehir Belediyesi Kanunu ndan gelen (madde:7) görevleri : lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri unlard r: a) Kanunlarla münhas ran Büyük ehir Belediyesine verilen görevler ile birinci f krada say lanlar d nda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyük ehir kat at k yönetim plân na uygun olarak, kat at klar toplamak ve aktarma istasyonuna ta mak. c) S hhî i yerlerini, 2 nci ve 3 üncü s n f gayris hhî müesseseleri, umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. 1

2 d) Birinci f krada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve e lence yerleri ile parklar yapmak; ya l lar, özürlüler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar açmak; sa l k, e itim, kültür tesis ve binalar n n yap m, bak m ve onar m ile kültür ve tabiat varl klar ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin geli tirilmesine ili kin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl na ve organize sanayi bölgelerine tan nan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsam d ndad r. Belediyenin 5393 say l yasadan gelen görev ve sorumluluklar : MADDE 14. Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla (Büyük ehirlerde bu maddeden do an görevlerin bir k sm ilçe belediyesine bir k sm Büyük ehir belediyesine verilmi tir ) ; a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n kar layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas n sa layabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden in a edebilir. Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste i sa lar, her türlü amatör spor kar la malar düzenler, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün ba ar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l yapabilir. Belediye, kanunlarla ba ka bir kamu kurum ve kurulu una verilmeyen mahallî mü terek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, ya l, dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. Belediyenin 5393 say l yasadan gelen yetkileri ve imtiyazlar : MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar unlard r: a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n kar lamak amac yla her türlü faaliyet ve giri imde bulunmak. 2

3 b) Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. d) Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzakla t r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n i letmek veya i lettirmek. f) Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek. g) Kat at klar n toplanmas, ta nmas, ayr t r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, ba kabul etmek. j) Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d mallar yoksullara vermek. n) Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v la t r lm petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta malarda çevre kirlili i olu mamas için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay n görü ü ve çi leri Bakanl n n karar yla süresi k rk dokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat 3

4 vermek suretiyle yerine getirebilece i gibi toplu ta ma hatlar n kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. l s n rlar içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sa l k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap çal malar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir; sa l k, e itim, sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl n n onay ile ücretsiz veya dü ük bir bedelle amac d nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve dü üncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve ara t rmas yapabilir. Belediye mallar na kar suç i leyenler Devlet mal na kar suç i lemi say l r say l Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje kar l borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl ba lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C dareye li kin Bilgiler 1 Fiziksel Yap Konak, zmir in merkezinde yer alan hektarl k bir alan kaplamaktad r. Konak ilçesi, Basmane, Alsancak gibi i, ticaret ve e lence merkezleri ile birçok yerle im merkezini s n rlar içersinde bulundurmaktad r. Konak ilçesi içerisinde toplam 170 mahalle, 6454 sokak, 117 cadde, 22 bulvar ve 14 adet meydan yer almaktad r. Kemeralt, Agora gibi tarihi mekanlar da yine ilçe s n rlar içerisinde bulunmaktad r. lçenin metre sahil eridi vard r. Devlet statistik Enstitüsü nün 2007 y l genel nüfus say m na göre nüfusu ki idir. lçenin zmir in merkezinde konumlanmas nedeniyle, s n rlar içersinde kamu kurum ve kurulu lar, i ve ticaret merkezleri, Liman, Kemeralt Çar s, zmir Fuar, e lence merkezleri, okullar, kitle örgütlerinin merkez birimleri yer almaktad r. Bu nedenle ilçenin nüfusu gündüz saatlerinde 1,5 milyon civar ndad r. zmir de ula m, kültür - sanat, ticaret ve e lencenin merkezi konumunda olan ilçenin tarihten gelen kendine özgü sosyokültürel bir yap s vard r. * darenin Kullan m nda Olan Ta nmazlar BELED YEM ZE A T TA INMAZLARIN ALANLARINI GÖSTEREN TABLO TAPU MAHALLES ALANI ( m² ) 1.BÖLGE AKDEN Z 63,00 ALSANCAK 805,68 4

5 HALKAPINAR 4727 SMET KAPTAN 325,13 KAHRAMANLAR 43,00 MERS NL 4417,69 O UZLAR 135,00 TEPEC K ,00 UMURBEY 1037 TOPLAM: ,5 2.BÖLGE FAT H 543,00 GÖZTEPE 4.504,00 I.KARANT NA 212,61 I.KARATA II.KARANT NA II.KARATA 1297 III.KARATA 446 KÖPRÜ 813 MAHMUD YE 10 MESC D YE 42 SALHANE SARIHAFIZ 303 TOPLAM: ,61 3.BÖLGE GÜZEL YALI 92218,5 ÜÇKUYULAR 5889,99 TOPLAM: ,49 4.BÖLGE KARABA LAR 45344,46 BOZYAKA ,79 YE LYURT 7509,88 UZUNDERE 75732,06 TOPLAM: ,2 5.BÖLGE AHMET A A 163 AL RE S 625 BALLIKUYU 10329,16 ÇORAKKAPI 965 FA K PA A 3396 FEVZ PA A 5,5 GÜLTEPE ,7 GÜNEY ,1 5

6 GÜRÇE ME 68017,01 GÜZEL YURT 7 HASAN HOCA 142 I.SULTAN YE 304,5 I.SÜLEYMAN YE 1.504,3 II.AZ Z YE 62573,75 II.SULTAN YE 260 II.SÜLEYMAN YE 8.478,5 IV.SULTAN YE 823 MAR YE 91650,64 SMET PA A 180,25 KASAP HIZIR 33 KOCAKAPI ,96 KURUÇAY 2586,25 ORHAN YE MEMDUH YE 1267 M RAL 28 EYH 30 TEMA ALIK TORAMAN 99 TOPLAM: ,6 BALÇOVA ,83 BUCA GAZ EM R 63,83 NARLIDERE 78,06 GENEL TOPLAM ,13 BELED YEM ZE A T H ZMET B NALARI ve LOJMANLARIN ALANLARINI GÖSTER R TABLO SIRA NO : LÇES ADI ADRES ARSANIN ALANI (m²) H SSEYE DÜ EN ALANI (m²) B NANIN ALANI (m²) H SSEYE DÜ EN ALANI (m²) 6

7 1 KONAK 1. H ZMET B NASI 9 EYLÜL MEYDANI.NO.6 SMET KAPTAN MAHALLES / KONAK ,75 2 KONAK 2.H ZMET B NASI 9 EYLÜL MEYDANI.NO.11 SMET KAPTAN MAHALLES / KONAK KONAK MEHTAPEVLEND RME MEMURLU U.3660/1SK.NO.3 SMETPA A MAH / KONAK KONAK VASITALAR MÜDÜRLÜ Ü 1139SK.NO.32 YEN DO AN MAH / KONAK KONAK ESK ZM R UBE MÜD 3882SK.NO.3/2 GAZ MAH./KONAK KONAK L MONTEPE ÇAMA IRHANE 9721 SK. NO:25 413,23 413, KONAK GÜLTEPE SEMT MERKEZ YEN PLEVNE SK. NO:17 ANADOLU MAH / KONAK KONAK VETER NER MÜDÜRLÜ Ü 1201 SK. NO.6 HALKAPINAR MAH / KONAK BUCA ASFALT ANT YES BUCA KONAK KRE -ANAOKULU (cici park) E REFPA A CD.NO:213 SELÇUK MAH / KONAK KONAK ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZ KIBRIS EH TLER CADDES NO:12 ALSANCAK / KONAK , KONAK GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZ 38 SK. NO:14 GÜZELYALI / KONAK KONAK RE AT NUR GÜNTEK N 3206 SK. NO:12 Çal ku u / KONAK 132,41 132, KONAK ESK ZM R ÇAMA IRHANE, 3925 SK. NO:2 ÖZGÜR MAH / KONAK Tapusuz Tapusuz KONAK KARABA LAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 4274 SK. NO:42 AYDIN / KONAK Tapusuz Tapusuz KONAK ESENTEPE KÜLTÜR MERKEZ 46 SK. NO:118 ESENTEPE7KONAK Tapusuz Tapusuz BALÇOVA LOJMAN GONCA SK. NO:23 BALÇOVA (KRE ) 434,29 434, BALÇOVA LOJMAN K.MEHMET SK.NO. 27/4 BALÇOVA

8 19 BALÇOVA LOJMAN SAKARYA CD. NO.5/17 BALÇOVA , BALÇOVA LOJMAN SAKARYA CD.NO.5/16 BALÇOVA , BALÇOVA LOJMAN.KANATLI SK.NO. 12/12 BALÇOVA BALÇOVA LOJMAN Y.CAM SK.NO:54/5 BALÇOVA , BALÇOVA LOJMAN Y.CAM SK.NO. 54/6 BALÇOVA , GAZ EM R LOJMAN 334 SK.NO:3 D:4 GAZ EM R , KONAK LOJMAN 1472 SK. NO.20K:3 D.7 ALSANCAK MAH / KONAK 180,75 15, KONAK LOJMAN 173 SK. NO: 34/1 BASIN S TES MAH. / KONAK 643,69 63, KONAK LOJMAN 456 SK.NO:77 D:1 GÜNE L MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:6 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:7 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:10 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:3 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:4 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42 D:5 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 502/2 SK. NO: 42/9 BAHÇEL EVLER MAH / KONAK , KONAK LOJMAN 52/54 SK.NO:1/1 D:4 ESENYALI MAH. / KONAK , KONAK LOJMAN 52/54SK.NO.1/1 D:3 ESENYALI MAH. / KONAK ,

9 37 KONAK LOJMAN 529/1 SK. NO:26 D:16 GÜNE L MAH / KONAK 696,75 117, KONAK LOJMAN 529/1SK. NO:26 D:19 GÜNE L MAH. / KONAK 696,75 117, KONAK LOJMAN 556/54 SK. NO:14 D:5 KOCATEPE MAH / KONAK 89 21, KONAK LOJMAN 556/54 SK. NO:14 D:6 KOCATEPE MAH. / KONAK 89 21, KONAK LOJMAN NÖNÜ CD. NO:403 D:14 S TES KONAK BASIN KONAK LOJMAN NÖNÜ CD. NO:403 D:9 S TES KONAK BASIN KONAK LOJMAN NÖNÜ CD.NO:403 D:13 S TES KONAK BASIN NARLIDERE LOJMAN KORKMAZ SK.NO.6 D:5 NARLIDERE KONAK DÜKKAN (ESK ESER) AHMETA A MAH.895 SK. NO:2/A KONAK KONAK DÜKKAN AHMET A A MAH. 182 SK. NO:137 KONAK 4 4 2,77 2,77 47 KONAK ZEM N BÜRO 2 NOLU I YERI NÖNÜ CD. NO:403/2 BASIN S?TES? KONAK KONAK DÜKKAN, I YERI (KIZLAR A ASI) 871SK. NO:19/68 KONAK Tapusuz Tapusuz KONAK DÜKKAN, I YERI (KIZLAR A ASI) 871SK NO:17/1KONAK Tapusuz Tapusuz 5 5 GENEL TOPLAM : , , , ,52 KONAK BELED YES DEM RBA ARAÇ L STES ( darenin Kullan m nda Olan Araçlar ) SIRA NO PLAKA MARKASI C NS MODEL MOTOR NO ASE NO Aç klama 1 BMR 94 C TROEN AMBULANS VF7ZCPMNC VY 801 TM 30 AMBULANS W 9

10 3 VY 804 TM 30 AMBULANS W 4 CYK 98 HUNDA B NEK 1998 G40PV EBE 25 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U KN 621 DOBLO B NEK A KN 659 DOBLO B NEK A KN 663 DOBLO B NEK A KN 695 DOBLO B NEK A KN 716 DOBLO B NEK A KN 873 DOBLO B NEK A R 5035 DO AN B NEK X S 7616 OPEL B NEK 1997 X16EL S 7618 OPEL B NEK 1997 X16EL Y 3835 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 3851 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4246 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4257 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4264 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4269 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4274 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U Y 4281 HUNDA B NEK 2007 D4FA6U CFE 01 TM 30 CENAZE OTOSU KANHCF31FP WA NLHCN41VP6Z NM * NM * NM * NM * NM * NM * NM413800X W V W NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z NLHCN41VP6Z BD ST 131 TOYOTA JEEP F FJ ST 135 TOYOTA JEEP F FJ APT 85 ISUZU TAM.BAK. KAMYON NNANPR71L YL 965 F AT 50 NC KAMYON ATL 63 TM 30 KAMYONET BD W 29 CFJ 95 TM 30 KAMYONET BD CVV 15 HUNDA KAMYONET 1998 D4BBW EFL 83 ISUZU KAMYON KAP. KASA KAMYON CHH 83 FORD M N BÜS 1998 VA NNANSR75T SFAEXX0JVA

11 33 CRU 86 FORD M N BÜS 1998 WS JVEW CUF 17 FORD M N BÜS 1998 WJ CUF 18 FORD M N BÜS 1998 WJ KR 192 LEVENT M N BÜS 2001 BD KR 197 LEVENT M N BÜS 2001 BD N 2002 FORD TRANS. M N BÜS A N 4554 FORD TRANS. M N BÜS A N 5341 FORD TRANS. M N BÜS A N 5624 FORD TRANS. M N BÜS A N 6095 FORD TRANS. M N BÜS A N 6216 FORD TRANS. M N BÜS A N 6511 FORD TRANS. M N BÜS G N 7052 FORD TRANS. M N BÜS G N 9531 FORD TRANS. M N BÜS G32491 SFAEXXDJVE WJ SFAEXXDJVE WJ NMC300GDMS H NMC300GDMS H NMODXXTTFD 6A16399 NMODXXTTFD 6A13007 NMODXXTTFD 6A13037 NMODXXTTFD 6A13059 NMODXXTTFD 6A13065 NMODXXTTFD 6A17061 NMODXXTTFD 6G31523 NMODXXTTFD 6G34494 NMODXXTTFD 6G UZ 551 TM 30 M N BÜS BD W 48 VD 965 TM 30 M N BÜS BD W 49 BDA 34 VEKO OTOBÜS 2006 F4AE0481AC NMS01AC000T T EEF 16 LEVENT OTOBÜS 1999 BD ADD 17 TM 30 P C-UP BD ATL 61 TM 30 P C-UP BD W 53 ATL 62 TM 30 P C-UP BD W 54 AV 310 TM 30 P C-UP BD CFC 58 TM 30 P C-UP BD CFF 01 TM 30 P C-UP BD CFH 01 TM 30 P C-UP BD CFJ 94 TM 30 P C-UP BD CJZ 28 TM 30 P C-UP BD CJZ 29 TM 30 P C-UP BD CJZ 30 TM 30 P C-UP BD CRH 08 TM 30 P C-UP BD

12 63 KD 607 TM 30 P C-UP BD KP 723 LEVENT P C-UP 2001 T KP 727 LEVENT P C-UP V823BD KP 729 LEVENT P C-UP V823BD67900 NMC800BCCS H NMC180BDCS H NMC180BDCS H R 3608 TM 30 P C-UP BD R 9679 TM 30 P C-UP BD V 3578 TM 30 P C-UP VN 465 TM 30 P C-UP W 71 Y 9074 BMC A.YAKIT TANKER 2006 B NMC624ZHTL K VD 391 N SSAN AMBULANS AEGE CLB 44 FAT H ARAZÖZ BTAA / BJC 45 FAT H Ç. KAMYONU BT BJC 50 FAT H Ç. KAMYONU BT NMC110FHXS K NMC110FHXS K CFS 42 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 44 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 45 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 46 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 48 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 49 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFS 51 FAT H Ç. KAMYONU BT / CFT 76 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 54 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 55 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 56 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 57 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 58 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 59 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 60 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 61 FAT H Ç. KAMYONU BT / CKR 62 FAT H Ç. KAMYONU BT /

13 93 CKR 63 FAT H Ç. KAMYONU BT / O CLD 03 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 04 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 05 FAT H 220 Ç. KAMYONU 1994 EGM 3500Mot CLD 06 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 07 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CLD 08 FAT H 220 Ç. KAMYONU CT / CSN 25 FAT H Ç. KAMYONU BT/ CSP 10 FAT H Ç. KAMYONU BT/ EHA 08 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU BT EHA 09 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU BT/ NMC170FDXS K NMC170FDXS K NMC110FHXS K NMC110FHXS K HP 198 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU HP 202 FAT H 110/08 Ç. KAMYONU N 3554 FAT H Ç. KAMYONU BT N 3556 FAT H Ç. KAMYONU BT NMC110FHXS K NMC110FHXS K UD 062 FORD CARGO Ç. KAMYONU UD 063 FORD CARGO Ç. KAMYONU UE 976 FORD CARGO Ç. KAMYONU UL 387 FORD CARGO Ç. KAMYONU UT 112 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 113 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 114 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 134 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 138 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 139 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 195 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 196 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 197 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 198 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 463 DAF Ç. KAMYONU 1986 D

14 123 UT 466 DAF 2300 Ç. KAMYONU 1986 D UT 469 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 644 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 646 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UT 909 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UY 700 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UY 701 DAF Ç. KAMYONU 1986 D UY 702 DAF Ç. KAMYONU 1986 D VH 468 DAF Ç. KAMYONU 1986 D VK 447 DAF Ç. KAMYONU 1986 D VF 710 DAF Ç. KAMYONU 1986 E VF 709 DAF Ç. KAMYONU 1986 E UY 698 DAF 2500 Ç. KAMYONU 1986 D N 6024 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 6025 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 6196 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 6199 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ N 5986 BMC Ç. KAMYONU 2005 B160-10/ R 6433 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6402 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6401 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6420 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6421 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6431 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ R 6432 BMC Ç. KAMYONU 2006 B160-10/ P 3184 ISUZU Ç. KAMYONU HGI P 3781 ISUZU Ç. KAMYONU HGI P 3067 ISUZU Ç. KAMYONU HGI LAAE23HT NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NMC180SDXL K NNANPR71L NNANPR71L NNANPR71L YL 966 F AT 50 NC Ç. KAMYONU YL 969 F AT 50 NC Ç. KAMYONU

15 153 EMR 40 LEVENT ÇÖP KAMYONET 2001 BD NMC300MDSS H EMR 41 LEVENT ÇÖP KAMYONET 2001 BD NMC300MDSS H EMR 42 LEVENT ÇÖP KAMYONET 2001 BD NMC300MDSS H ZA 419 BMC ÇÖP KAMYONET 2005 T NMC800BCTS H ZA 414 BMC ÇÖP KAMYONET 2005 T NMC800BCTS H ZA 413 BMC ÇÖP KAMYONET 2005 T NMC800BCTS H TZ 443 ISUZU ÇÖP KAMYONET JB NNANKR55N TZ 490 ISUZU ÇÖP KAMYONET JB NNANKR55N TV 901 ISUZU ÇÖP KAMYONET JBL NNANKR55N TY 691 ISUZU ÇÖP KAMYONET JBL NNANKR55N TY 540 ISUZU ÇÖP KAMYONET JBL NNANKR55N CLB 43 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 46 LEVENT KAMYONET V823B D CLB 47 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 48 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 49 LEVENT KAMYONET V823B-D CLB 51 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 52 LEVENT KAMYONET V823B D CLB 53 LEVENT KAMYONET V823BD CLB 54 LEVENT KAMYONET V823BD BZL 68 FAT H 174 CFT 74 TM CFT 75 TM 30 KON.YIKAMA ARACI ÇÖP KAMYONET ÇÖP KAMYONET 2006 B160-10/ ZA 441 VECO SU TANKER x U 9884 ISUZU SU TANKER VF 820 DAF 179 VF 821 DAF 180 YL 967 F AT 50 NC 181 ASD 47 ISUZU YOL SÜP.ARACI YOL SÜP.ARACI TAM R BAKIM ARA. TAM R BAKIM ARA. NMC180SHXL K V 823B-D V823 B --D NMSA858100T NNANSR75T E E NNANPR71L CZM 88 VECO TIR TSS00C

16 183 CZM 89 VECO TIR TSS00C CZM 90 VECO TIR TSS00C CZM 91 VECO TIR TSS00C TL 485 STEYR TRAKTÖR U 2993 FAT H V DANJÖR BT F CLB 45 FAT H V NÇ CT / LH 364 ISUZU YOL SÜP.ARACI NNANPR71L LT 521 ISUZU YOL SÜP.ARACI NNANPR71L ENB 43 DORSE 192 ENB 45 DORSE 193 LC 543 DORSE 194 LC 546 DORSE 195 KS 028 FORD CARGO 196 KS 029 FORD CARGO 197 RL 006 FORD CARGO 198 RL 009 FORD CARGO 199 RL 012 FORD CARGO 200 LL 133 FORD CARGO 201 LL 550 FORD CARGO 202 TF 581 FORD CARGO 203 TF 592 FORD CARGO 204 VN 300 DAF Y 8050 VEKO KALDIRICI KAMYON KALDIRICI KAMYON ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONU A.YAKIT TANKER A.YAKIT TANKER E K G G J A G G G NMOB23TEDD 7E NMOB23TEDD 7K NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6J NMOB13TEDD 6A NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6G NMOB13TEDD 6G FEN LER MD X * NMSA858100T FEN LER MD 206 UE 802 H NO ÇEK C FEN LER MD 207 BCN 87 MERCEDES ÇEK C NMB FEN LER MD 208 UE 803 H NO D STR BÜTÖR FEN LER MD 209 UV 597 FERÇEL K DORSE FEN LER MD 210 CPU 83 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 211 CPU 84 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 212 CPU 85 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 16

17 213 CPU 86 FAT H 220/26 KAMYON BT FEN LER MD 214 CPU 87 FAT H 220/26 KAMYON CT FEN LER MD 215 CPU 89 FAT H 220/26 KAMYON 1995 EGM 3500Mot FEN LER MD 216 CPU 90 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 217 CPU 91 FAT H 220/26 KAMYON CT FEN LER MD 218 CPU 92 FAT H 170/25 KAMYON BT FEN LER MD 219 CPU 93 FAT H 220/26 KAMYON 1995 EGM 3500Mot FEN LER MD 220 TS 503 DODGE AS 600 KAMYON FEN LER MD 221 TS 506 DODGE AS 600 KAMYON FEN LER MD 222 UE 652 LEYLANT 1340 G KAMYON FEN LER MD 223 UE 654 LEYLANT 1340 G KAMYON FEN LER MD 224 UU 101 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 225 UU 102 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 226 UU 103 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 227 UU 104 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 228 UU 105 DAF 2500 KAMYON FEN LER MD 229 VF 646 LEYLANT 1340 G KAMYON FEN LER MD 230 VS 670 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 231 VS 690 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 232 VS 692 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 233 VS 697 BMC KAMYON 2005 B160-10/ FEN LER MD 234 CUJ 78 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 79 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 80 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 89 BMC KAMYON 2006 C / CUJ 95 BMC KAMYON 2006 C / VE 491 BMC KAMYON BOMLU V NÇ 2007 B NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC827LDBL K NMC624ZHTL K FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD 240 VK 138 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 241 VN 143 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 242 VN 144 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 17

18 243 VN 301 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 244 VN 302 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 245 VN 304 DAF 2500 M KSER FEN LER MD 246 UE 805 H NO ROLE TANK FEN LER MD 247 CTK 36 BMC SU TANKER 2006 B235-10/ NMC624YHTL K FEN LER MD 248 VY 539 FERÇEL K TANK 116 FEN LER MD 249 UU 229 DAF 1600 V DANJÖR FEN LER MD 250 UU 230 DAF 1600 V DANJÖR FEN LER MD 251 CPU 88 FAT H 110/08 V NÇ BT FEN LER MD 252 VV 525 ÖZDEM R Y.RÖMORK VV 527 OK KARDE LER Y.RÖMORK ZA 880 BMC Ç.SIRALI KAMYONET 2007 VM34C P 5947 ISUZU KAMYON NP9ÖZDLYR NP93T1V2M NMC360PDCS H NNANPR71L FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD FEN LER MD 256 CMH 27 FAT H BOM BT PARKLAR MD. 257 UE 647 LEYLANT 1340 G KAMYON PARKLAR MD. 258 UE 648 LEYLANT 1340 G KAMYON PARKLAR MD. 259 UU 231 DAF 1600 V DANJÖR PARKLAR MD. 260 VF 737 LEYLANT 1340 G KAMYON PARKLAR MD. 261 VK 061 DAF 2500 SU TANKER PARKLAR MD. 262 VK 139 DAF 2500 SU TANKER PARKLAR MD. 263 VS 687 BMC Hid.Platformlu Kamyon PARKLAR MD. 264 TL 489 STEYR TRAKTÖR PARKLAR MD. 265 U 2994 FAT H ARAZÖZ BT F PARKLAR MD. 266 UC 119 FORD CARGO SU TANKER E UC 122 FORD CARGO SU TANKER E YA 630 FORD KAMYONET C CAJ 47 FORD KAMYONET C73017 NMOB23TEDD 7E NMOB23TEDD 7E NMOLXXTTFL 5C83454 NMOUXXTTPU 7C73017 PARKLAR MD. PARKLAR MD. VETER NER VETER NER 270 CLB 50 LEVENT KAMYONET V823BD VETER NER 18

19 MAK NALARI F AT ALL S FD 20 DOZER F AT ALL S FD 20 DOZER F AT ALL S ESKAVATÖR SUMOTOMA F N HER VÖGELE F N HER DAEWOO FORKL FT EAMFA DAEWOD FORKL FT(D30S) 2003 DB33A304652FA F AT ALL S FG 75 GREYDER S F AT ALL S FG 95 GREYDER M F AT ALL S FG 75 GREYDER A ATLAS KOMPRESÖR ATLAS KOMPRESÖR ATLAS KOMPRESÖR F AT ALL S FR 15 LODER F AT ALL S FR 15 LODER F AT ALL S FR 15 LODER F AT ALL S FR 15 LODER FERMEC LODER H04A/8 18IE FERMEC 860 LODER 2000 U118941G SMFA44SCOY8E M3100 SMFA44SCOY8E M SAKA S L ND R SAKA V BRASYON S L ND R BOMAK S L ND R NGERSOL S L ND R BOBCAT YÜKLEY C 2006 V3300T5W

20 BOBCAT YÜKLEY C 2006 V3300T6L CATERPILLAR GREYDER PD CATERPILLAR YÜKLEY C 2007 RSX06317 CAT0140HPCCA CAT0966HPA6G MECL S KARARI LE 5 YIILI INA K RAYA VER LEN ARAÇLAR 1 TN 512 TM 30 M N BÜS BD W YEN FOÇA Bel.kir. 2 TN 513 TM 30 M N BÜS BD W ÜRKMEZ Bel. Kir. 3 TN 515 TM 30 M N BÜS BD W B RG Bel. Kir. 4 UR 833 PEUGEOT M N BÜS CR TR Sp.Özürlülere kir. 5 VN 295 TM 30 M N BÜS W BALÇOVA Bel. Kir. 6 VN 391 TM 30 M N BÜS W GERENKÖY Bel.kir. 7 CFT 78 LEVEND ÇÖP KAMYONET Hamzababa köy. kir. 8 UE 655 LEYLAND KAMYON W BALÇOVA Bel. Kir. TASF YE OLACAK ARAÇLAR 1 AFT 53 RENAULT B NEK 1992 CIJ791R TASF YE OLACAK 2 AFT 54 RENAULT B NEK 1992 CIJ791R TASF YE OLACAK 3 BED 38 DO AN B NEK A TASF YE OLACAK 4 CDD 97 AH N B NEK TASF YE OLACAK 5 CKT 39 RENAULT B NEK 1995 R TR TASF YE OLACAK 20

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

GÜMÜ HANE BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

GÜMÜ HANE BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU GÜMÜ HANE BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak 11. FEN LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Fen leri Müdürlü ü dari ler Birimi, Asfalt antiye Birimi ( Yap Onar m Alt Birimi, Elektrik Onar m Alt Birimi, Havuz Bak m Onar m Alt Birimi ), Yol Birimi, n aat Birimi,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TURGUTLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TURGUTLU BELEDİYESİ 01 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler B. Amaç

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

dari ler Birimi, Emlak Birimi, Kamula t rma Birimi ve Kira Birimi olmak üzere dört birim ile çal malar n yürütmektedir.

dari ler Birimi, Emlak Birimi, Kamula t rma Birimi ve Kira Birimi olmak üzere dört birim ile çal malar n yürütmektedir. 10. EMLAK KAMULA TIRMA MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : mar plan nda genel hizmet alan na ayr lan ve kamunun yarar için öncelikli olan gerçek ve tüzel ki ilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942 / 4650 say l Kamula

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) 900.548,34 420.940.775,53 133.143.672,66 1.060.944,23 730.381,91 892.506,07 94.219.628,47 26.219,75 436.818,21 959.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) 900.548,34 420.940.775,53 133.143.672,66 1.060.944,23 730.381,91 892.506,07 94.219.628,47 26.219,75 436.818,21 959. MİZAN (Ana Bazında) // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,..,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

KONYA SELÇUKLU BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

KONYA SELÇUKLU BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU KONYA SELÇUKLU BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 4 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ESHOT) DENET M RAPORU

HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ESHOT) DENET M RAPORU ZM R ELEKTR K, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ESHOT) 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĐZAHNAMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

ESK EH R ODUNPAZARI BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ESK EH R ODUNPAZARI BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ESK EH R ODUNPAZARI BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 2 SAYI TAYIN

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

ZM R KARABA LAR BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R KARABA LAR BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R KARABA LAR BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 9 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

MÜDÜRÜLÜ Ü DENET M RAPORU

MÜDÜRÜLÜ Ü DENET M RAPORU ERZURUM BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRÜLÜ Ü 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı