KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 KAPAK KAP

2 KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yayın Kurulu, Müsteşarın veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Sanayi Genel Müdürü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü, Verimlilik Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından belirlenecek bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olmak üzere onbir üyeden oluşur. Üyelerin herhangi bir sebeple Kurul toplantılarına katılamamaları halinde yerlerine vekilleri katılır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı. Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmıştır. 17/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 2

3 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/10/2014 Tarihli ve 6064 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve [ ] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - Turkish Finansal Kiralama A.Ş. nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine, - Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir / R.G. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve [01/33] Sayılı Kararı yayımlandı. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen ve 26/8/2014 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. 2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine, 3

4 / Mükerrer R.G. 17/10/2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan 30/9/2014 Tarihli ve 2014/6841 Sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2015 Yılı Programı yayımlandı / R.G. Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ile İlgili 26/8/2014 Tarihli ve 2014/23 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlandı. Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan ekli Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) nın kabulüne, karar verilmiştir. 4

5 / R.G sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi EK MADDE 19- Kocaeli nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; a) Temel Bilimler Fakültesinden, b) Mühendislik Fakültesinden, c) Mimarlık Fakültesinden, ç) İşletme Fakültesinden, d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden, e) Biyoteknoloji Enstitüsünden, f) Nanoteknoloji Enstitüsünden, g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden, ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden, h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden, ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden, i) Fen Bilimleri Enstitüsünden, j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluşur. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 5

6 / R.G. Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 28/10/1987 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Tarım Arazilerinde; 1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun yürürlüğe girdiği 19/07/2005 tarihinden sonra, miras yoluyla intikal edilse dahi, hissedarları arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerden, 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yüzölçümlerinin bölünmez büyüklük olarak kabul edilen mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektarın altında olması durumunda ifrazen taksim talebi, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan karşılanmaz. Tarımsal arazi bölünmez büyüklüğünün tespit edilip edilmediği, tespit edilmişse miktarlarının ne olduğu hususu, çalışmalara başlanmadan önce il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine sorulur ve alınan cevaba göre işlem yapılır. 19/7/2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde parsel yeter büyüklüğü aranmaz. 2) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 15/5/2014 tarihinden sonraki ölümlere dayalı olarak yapılacak tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte müşterek mülkiyet yapılması yönünde talepleri olsa dahi, iştirak halinde mülkiyet şeklinde yapılacağından, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmez ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmaz. 15/5/2014 tarihinden önceki ölümlere dayalı olarak yapılacak intikallerde ise müşterek mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım arazilerinin müşterek mülkiyet olarak tespiti mümkündür. 6

7 3) Cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, il özel idarelerine/belediyelere, nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi imar planı kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda, taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı ve planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür / R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/26) yayımlandı. 3/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2) nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 7

8 MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) Nargilelik Tütün Mamulü Standardında Tarifler başlığı altında yer verilen nargilelik tütün mamullerini kapsar. MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (2) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün mamullerinde, TS Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti, b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi, c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ç) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel 8

9 kişileri, d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, e) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, ifade eder. Bilgi verme yükümlülüğü MADDE 3 (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini, b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri, c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri, ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri, d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri, sunar. (2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir. (3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler. (4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlar. (5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz. Sipariş MADDE 4 (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar 9

10 geçerlidir: a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar. b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder. c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır. (2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. (3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler. (4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz. Ticari iletişime ilişkin esaslar MADDE 5 (1) Ticari iletişimde: a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır. b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır. Ticari elektronik ileti gönderme şartı MADDE 6 (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. (2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler 10

11 gönderilebilir. Ticari elektronik iletinin içeriği MADDE 7 (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. (2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. (3 İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir. Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı MADDE 8 (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. (2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. (3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur. Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri MADDE 9 (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Kişisel verilerin korunması MADDE 10 (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı: a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. 11

12 b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz. Bakanlık yetkisi MADDE 11 (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir. (2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Cezai hükümler MADDE 12 (1) Bu Kanunun; a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar, c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar, ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. (2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası 12

13 on katına kadar artırılarak uygulanır. (3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir. Yönetmelikler MADDE 13 (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır. Değiştirilen mevzuat MADDE 14 (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar. (6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir. (7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır. Onay alınarak oluşturulan veri tabanları GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. 13

14 Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6942 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 31/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır 14

15 / R.G. Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/351/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 18/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (AB/351/2012) Geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için uygulama GEÇİCİ MADDE 1 (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlandı. MADDE 1 08/04/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri yer alan şirket eklenmiştir.. NO ŞİRKETİN UNVANI TAYPA TEKSTİL Cumhuriyet Mah. Eski GİYİM Hadımköy Yolu İnciler 58 SANAYİ VE Cihan San. Sit. C Blok TİCARET Büyükçekmece/İSTANBUL A.Ş. ADRESİ TELEFON FAKS (212) (212) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 15

16 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34) yayımlandı. Yasal dayanak ve başvuru MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir. (2) Yerli üretici Pensan Kalem ve Kâğıt San. ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler (tükenmez kalemler) in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından da desteklenmiştir. Önleme tabi ürün MADDE 2 (1) Önleme tabi ürün, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler ile numaralı GTİP altında ithal edilen plastik maddelerden olanlar (takımın içindeki GTİP li olanlar) dır. (2) Bahse konu GTİP ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinimevcut önlem 16

17 MADDE 4 (1) 2/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/28 sayılı Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik 2/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2004/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli şikayet konusu ürün için 0,066 ABD Doları/Adet düzeyinde önlem yürürlüktedir. (2) Söz konusu önlemin yürürlük süresi, 12/11/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/35 sayılı Tebliğ ile ÇHC ye yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir. (3) ÇHC menşeli bahse konu kalemlere yönelik mer i önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 22/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2014/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.n uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. 17

18 / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı Kararı yayımlandı. AKARYAKIT FİYATLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN KURUL KARARI Madde-1: Rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Market Scan de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden TL ye çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınır. Bu tutarın TL/lt değerinin hesaplanmasında yoğunluk değeri motorin için 0,845 ton/m3 ve benzin için 0,775 ton/m3 olarak dikkate alınır. Rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında ürünün uluslararası piyasadaki fiyatının TL cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu kapsamında katlanılan maliyetler de dikkate alınır. Madde-2: Dağıtıcılar tarafından ilan edilen tavan/tavsiye fiyatlarının tespitinde, ilgili ürün için rafinerici lisansı sahiplerince belirlenen satış fiyatı ve takip edilen en yakın erişilebilir serbest piyasalardaki fiyat oluşumundaki dağıtıcı ve bayi marjı dikkate alınır. Pompa satış fiyatları nakliye maliyetleri de dikkate alınarak iller bazında farklı belirlenebilir. Madde-3: Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde; tarihine kadar en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının İstanbul (Avrupa Yakası) için Kuruma bildirmiş olduğu bayi tavan satış fiyatlarının ortalaması, tarihinden itibaren en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin Kuruma bildirilen ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınır. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak marjın, takip edilen ülkeler (Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya) için Avrupa Birliği resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz pompa satış fiyatlarından ilgili ülkelerdeki ülke içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan marjların ortalaması ile uyumlu olması esastır. Madde-4: Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması durumunda, rafineri fiyatı olarak Platts European Market Scan de CIF MED 18

19 (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınır. Madde-5: Takip edilen ülkeler için bu Kararın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında belirlenecek marjlara, ülkemiz ile söz konusu ülkelerdeki piyasa şartlarındaki farklılıkların etkisi yansıtılabilir. Madde-6: Bu Karar da yer alan takip metodolojisi kapsamında yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde, 5015 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında gerekli idari işlemler yapılır. Madde-7: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde-8: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G. 2014/6891 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. Haziran 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 17/1/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde; 19

20 Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyesi sınırları içerisinde olması halinde ise sadece büyükşehir belediyesinin MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nca; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin tarih ve 466 sayılı yazısına istinaden, 1. İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Adana İli Sarıçam İlçesi, Menekşe Köyü, 264 ada, 1 parselde bulunan ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Fatih GÖZÜM e ,00-(Yediyüzotuzbirbin) TL bedelle satılmasına, Fatih GÖZÜM ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına 2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 20

21 / R.G. 2014/6890 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Niue Arasında Diplomatik İlişki Kurulmasına İlişkin Ortak Bildirinin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 7 Haziran 2014 tarihinde İstanbul da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Niue Arasında Diplomatik İlişki Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6898 sayılı Onuncu Birleşmiş Milletler Orman Forumu Güvenlik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 22 Şubat 2013 tarihinde İstanbul da imzalanan Onuncu Birleşmiş Milletler Orman Forumu Güvenlik Alanında İşbirliğine İlişkin ekli Mutabakat Muhtırası nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6899 sayılı Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 9 Mayıs 2014 tarihinde Sofya da imzalanan Karara ekli Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 21

22 / R.G. 2014/6905 sayılı Türkiye-Almanya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. Türkiye-Almanya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü nü Hükümetimiz adına imzalamaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hüseyin Yılmaz ın yetkili kılınmasının kabulü; Dışişleri Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6906 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi nin İstanbul da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 28 Şubat 2014 tarihinde New York ta imzalanan ve 1/7/2014 tarihli ve 6548 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi nin İstanbul da Kurulmasına İlişkin Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 22

23 / R.G. 2014/6925 sayılı Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı AB- EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 2/2013 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6917 sayılı Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 4/11/2013 tarihli ve 2013/5632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 23

24 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39) yayımlandı. Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir. Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 2 (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli , , ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat için 15/11/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) ile ÇHC menşeli olanlar için 1,06 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlar için de 1,16 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. (2) 25/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28) ile, 2008/33 sayılı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 24

25 GTİP Eşyanın Tanımı Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat Menşe Ülke ÇHC Vietnam Dampinge Karşı Önlem 1,06 ABD Doları/Kg 1,16 ABD Doları/Kg Karar MADDE 23 (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 2/8/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26) in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg.*) Bahçe şemsiyeleri ve benzeri 30 şemsiyeler İç içe girebilen milleri olanlar Diğerleri Bastonlar, 8 25

26 iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri 15 (mil üzerine monte edilenler dahil) Saplar ve uçlar Pozisyonuna giren 15 eşyanın aksamı Diğerleri 15 Kg: Brüt Ağırlık Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/11/2014 Tarihli ve 6071 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve [18.1] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca; 1- Bankanın, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarına; - Banka kartı, kredi kartı ve POS operasyonel işlemleri, ATM, çağrı merkezi, telefon bankacılığı, web sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. takip ve bakım hizmetleri konularında, - Kapsam ile sınırlı olmak üzere bilgi sistemleri kapsamında servis masası hizmeti, 26

27 Bilgi Teknolojileri (BT) saha bakım hizmetleri, yazılım, donanım ve BT Kontratları ile BT risklerinin yönetimi gibi konularda, - Merkezden yapılabilecek sistemsel giriş operasyonları, kredi operasyonları, gönderi ve basım hizmetleri konularında, - Ortak müşterilerin kredi değerliliklerinin izlenmesi amacıyla bilgi paylaşımı yapılması ve kredi izleme ve bu amaca yönelik sistemlerin kurulması/geliştirilmesi konularında, - Kredi riski analizi, kredi süreci esasları, skorlama-derecelendirme sistemlerinin kurulması/geliştirilmesi ile kredi risk yönetimi alanlarında, - Türkiye de yerleşik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın kontrolü, borçludan teslim alınması ve raporlanması ile kredilerin dokümantasyonu, teminatın alımı ve çözülmesi süreçlerine dair operasyonel işlemler konusunda destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine, 2- Bankanın Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek acentelik faaliyetlerinde bulunulması faaliyetine izin verilmesine, 3- Bankanın, yurtiçi ve yurt dışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile başkaları tarafından kurulan/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine karar verilmiştir / R.G. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/50) yayımlandı. MADDE 1 12/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39) in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, ek-53 te ibaresinden sonra gelmek üzere, Zavot ek- 54 te, Güney Karaman ek-55 te, Hasmer ek-56 da, Hasak ek-57 de, Ramlıç ek- 58 de ibaresi eklenmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-54, Ek-55, Ek-56, Ek-57, Ek- 58 eklenmiştir. 27

28 MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.. Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/347/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (661/2009/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 28

29 / R.G. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30) yayımlandı. MADDE 1 31/12/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15) e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci Geçici Madde 3 İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardının 3, 6 ve 37 nci paragraflarında yapılan değişiklikleri ve aynı standarda eklenen 22A ve 81L-81M paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 2 Aynı Tebliğ ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardının; a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3. Bu Standart aşağıda belirtilen varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz: (a) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmış olan maddi duran varlıklar. (b) Taşıyıcı bitkiler dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bkz. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler). Bu Standart taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin 29

30 ürünlerine uygulanmaz. (c) Madenlere ilişkin arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme harcamalarının/varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi (bkz: TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı). (d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar gibi madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar. b) 6 ncı paragrafına Defter değeri tanımından önce gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir. Taşıyıcı bitki: Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir: (a) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması, (b) Bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve (c) Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük olması. (TMS 41 in 5A-5B paragrafları taşıyıcı bitki tanımına ilişkin detaylı bilgi içerir.) c) 22 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 22A paragrafı eklenmiştir. 22A. Taşıyıcı bitkiler işletmece inşa edilen maddi duran varlık kalemlerinde olduğu gibi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli duruma ve yere getirilmeden önce muhasebeleştirilir. Bu doğrultuda, bu Standartta inşa ifadesine yapılan atıflar taşıyıcı bitkilerin yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli duruma ve yere getirilmeden önce yetiştirilmesi için gerekli faaliyetleri kapsayacak şekilde dikkate alınır. ç) 37 nci paragrafının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir. (g) Mobilya ve demirbaşlar; (h) Ofis gereçleri ve (i) Taşıyıcı bitkiler. d) 81I paragrafından sonra gelmek üzere 81J, 81K, 81L ve 81M paragrafları eklenmiştir. 81J. - 30

31 81K. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 41 e ilişkin değişiklik) bu Standardın 3, 6 ve 37 nci paragrafları değiştirilmiş, 22A ve 81L-81M paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Değişiklikler, 81M paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, TMS 8 uyarınca, geriye dönük olarak uygulanır. 81L. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41 e ilişkin değişiklik) ilk uygulandığı raporlama döneminde TMS 8 in 28(f) paragrafında zorunlu kılınan sayısal bilginin açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir önceki dönem için TMS 8 in 28(f) paragrafı uyarınca gereken sayısal bilgi sunulur. 81M. Taşıyıcı bitkilere ilişkin bir kalemin, Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41 e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama dönemine ilişkin finansal tablolarda sunulan ilk dönemin başındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi tercih edilebilir ve söz konusu gerçeğe uygun değer o tarihteki tahmini maliyet olarak kullanılabilir. Önceki defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, sunulan ilk dönemin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesine yansıtılır. MADDE 3 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 31) yayımlandı. MADDE 1 24/2/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak 31

32 MADDE 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu, ibaresi Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardının 1-5, 8, 24 ve 44 üncü paragraflarında yapılan değişiklikleri ve aynı standarda eklenen 5A-5C ile 63 üncü paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.. MADDE 6 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32) yayımlandı. MADDE 1 13/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 32

33 şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek-1 inde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının 54 üncü paragrafının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (f) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar, MADDE 5 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33) yayımlandı. MADDE 1 24/2/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu, ibaresi Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 33

34 MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 4 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Kiralama İşlemleri Standardının 2 nci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (c) Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar veya (d) Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar. MADDE 5 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 34) yayımlandı. MADDE 1 24/2/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu, ibaresi Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, olarak değiştirilmiştir. 34

35 MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 4 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Kiralama İşlemleri Standardının 2 nci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (c) Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar veya (d) Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar. MADDE 5 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 35) yayımlandı. MADDE 1 18/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 35

36 a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 4 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının 2 nci paragrafının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (g) Gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülen TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıklar, MADDE 5 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 36) yayımlandı. MADDE 1 17/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27) in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının; a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) Tarımsal faaliyetlere ilşkin canlı varlıklar (bakınız: TMS 41 Tarımsal Faaliyetler ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar) ve b) 7 nci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere TMS 16 uygulanır. 36

37 MADDE 2 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37) yayımlandı. MADDE 1 28/10/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Müşterek Anlaşmalar Standardının B33 paragrafından sonra gelen başlıktaki değişikliği ve aynı standarda eklenen 21A, B33A-B33D ile C14A paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıkları 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. 37

38 MADDE 4 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Müşterek Anlaşmalar Standardının; (a) 21 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 21A paragrafı eklenmiştir. 21A İşletmenin, bir müşterek faaliyette pay edinmesi ve söz konusu müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3 te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, 20 nci paragraf uyarınca söz konusu payın büyüklüğüne bağlı olarak; işletme TFRS 3 teki ve diğer TFRS lerdeki işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bu TFRS de yer alan rehberle çelişmeyen tüm ilkeleri uygular ve işletme birleşmesiyle ilgili olarak diğer TFRS lerin açıklanmasını istediği bilgileri açıklar. Bu hüküm, yürütülen faaliyetleri bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetin ilk payının ve ilâve paylarının ediniminde uygulanır. Bu tür bir müşterek faaliyette pay edinimine ilişkin muhasebeleştirme hükümleri B33A-B33D, paragraflarında açıklanmıştır. (b) B33 paragrafından sonra gelen ana başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve B33A, B33B, B33C ve B33D paragrafları eklenmiştir. Müşterek anlaşma taraflarının finansal tabloları (21A ve 22 nci paragrafları) Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi B33A İşletmenin, bir müşterek faaliyette pay edinmesi ve söz konusu müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3 te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, 20 nci paragraf uyarınca söz konusu payın büyüklüğüne bağlı olarak; işletme TFRS 3 teki ve diğer TFRS lerdeki işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bu TFRS de yer alan rehberle çelişmeyen tüm ilkeleri uygular ve işletme birleşmesiyle ilgili olarak diğer TFRS lerin açıklanmasını istediği bilgileri açıklar. Bu TFRS de yer alan rehberle çelişmeyen işletme birleşmesine ilişkin muhasebe ilkeleri aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şu ilkeleri kapsar: (a) TFRS 3 ve diğer TFRS lerde istisna sağlanan kalemler hariç olmak üzere, 38

39 tanımlanabilir varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümü, (b) TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen borç veya özkaynağa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin maliyetler hariç olmak üzere, maliyetlere katlanıldığı ve hizmetlerin alındığı dönemlerde edinime ilişkin maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirilmesi, (c) TFRS 3 ve TMS 12 Gelir Vergileri Standartlarının işletme birleşmelerine ilişkin hükümleri uyarınca, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi yükümlülükleri hariç olmak üzere, varlık veya yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi, (d) Varsa, edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin, edinim tarihindeki net tutarlarını aşan kısımlarının şerefiye olarak muhasebeleştirilmesi, (e) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı uyarınca işletme birleşmesinde edinilen şerefiyeyle ilgili olarak, şerefiye dağıtımı yapılan bir nakit yaratan birime ilişkin değer düşüklüğü testinin, yılda en az bir kez ve bu birimin değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin bir göstergenin varlığı hâlinde yapılması. B33B Müşterek faaliyete iştirak eden taraflardan birinin, müşterek faaliyetin kuruluşunda sadece TFRS 3 te tanımlanan bir işletmeyi katkı olarak sağlaması durumunda, 21A ve B33A paragrafları müşterek faaliyetin kuruluşuna da uygulanır. Ancak müşterek faaliyete iştirak eden tüm tarafların, müşterek faaliyetin kuruluşunda sadece işletme teşkil etmeyen varlık veya varlık gruplarını katkı olarak sağlamaları durumunda, bu paragraflar müşterek faaliyetin kuruluşunda uygulanmaz. B33C Bir müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3 te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, müşterek faaliyet katılımcısı ilâve bir pay daha edinerek müşterek faaliyetteki payını artırabilir. Bu tür durumlarda, müşterek faaliyet katılımcısının müşterek kontrolü elinde tutması hâlinde müşterek faaliyette önceden edinilen paylar yeniden ölçülmez. B33D Müşterek faaliyette pay edinen işletme dâhil, tarafların müşterek kontrolü paylaştığı; tarafların edinim öncesi ve sonrasında ortak kontrole tabi olduğu ve bu kontrolün geçici olmadığı durumlarda 21A ve B33A-B33C paragrafları müşterek 39

40 faaliyetteki bir payın ediniminde uygulanmaz. (c) C1A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1AA paragrafı eklenmiştir. C1AA Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle (TFRS 11 e ilişkin değişiklik) bu Standardın B33 paragrafından sonra gelen başlığı değiştirilmiş ve 21A, B33A-B33D ile C14A paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıklar eklenmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır. (d) C14 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve C14A paragrafı eklenmiştir. Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi C14A Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle (TFRS 11 e ilişkin değişiklik) bu Standardın B33 paragrafından sonra gelen başlığı değiştirilmiş ve 21A, B33A-B33D ile C1AA paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıklar eklenmiştir. Bir müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3 te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, değişikliklerin uygulandığı ilk dönemin başlangıcından itibaren gerçekleşen edinimler için bu değişiklikler ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu nedenle, önceki dönemlerde ortaya çıkan müşterek faaliyetlerdeki pay edinimlerine ilişkin muhasebeleştirilen tutarlar düzeltilmez. MADDE 6 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. 40

41 / R.G. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 38) yayımlandı. MADDE 1 3/5/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 4 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardının; (a) 39T paragrafından sonra gelmek üzere, 39U, 39V ve 39W paragrafları eklenmiştir. 39U - 39V - 39W Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle (TFRS 11 e ilişkin değişiklik) bu Standardın C5 paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap 41

42 dönemlerinde uygulanır. TFRS 11 e ilişkin söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, C5 paragrafına ilişkin değişiklik de erken uygulanır. (b) C5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. C5 Geçmiş tarihli işletme birleşmelerine yönelik muafiyet hükümleri, geçmiş tarihli iştirak yatırımları, iş ortaklıklarındaki paylar ve yürütülen faaliyetleri TFRS 3 te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerdeki paylar için de geçerlidir. Ayrıca, C1 paragrafı uyarınca seçilen tarih, bu tür edinimlerin tamamında aynı şekilde geçerlidir. MADDE 5 Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Güvence Denetimi Standardı 3400 (GDS 3400) İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 41 yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek te yer alan GDS 3400 metninde belirlenmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine 42

43 dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, ifade eder. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür / R.G. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/ ) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/ ) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği-İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi'nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) de Değişiklik 43

44 Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/ ) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi'nin Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/ ) / R.G. Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) yayımlandı. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1984 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 9.Cd. No:15 Tepeören- Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., 10/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1 de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/ ) yayımlandı. MADDE 1 12/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Ümitköy-ÇANKAYA/ANKARA 44

45 adresinde bulunan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti., 10/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde ek-1 de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/36) yayımlandı. Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir. Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 2 (1) gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan yalnız cırt bant ın 13/12/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2002/15) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanları için de 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. (2) 18/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36) ile tamamlanan NGGS sonucunda, önlemlerin GTİP altında yer alan cırt bant ve GTİP altında yer alan diğerleri nin, ÇHC menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin 45

46 Tayvanı menşeli olanları için ise 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında devam ettirilmesine karar verilmiştir. (3) 17/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/34) ile 18/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36) in Karar başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan önlemler, GTİP altında yer alan cırt bant ve GTİP altında yer alan Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan) nin ÇHC menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanları için ise 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. (4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. (5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üreticilerden Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş. (Dost) ile Anteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (Anteks) tarafından yapılan ve diğer yerli üretici Levent Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da desteklenen başvuruda; ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli cırt bant ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir NGGS açılması talebinde bulunulmuştur. Anılan başvuru üzerine, 18/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tebliğ (No: 2013/28) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanma aşamasına gelmiştir. Karar MADDE 23 (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli cırt 46

47 bantlar için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/34 sayılı Tebliğ ile değişik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 sayılı Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu nun kararı ve Ekonomi Bakanı nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. GTİP Madde Menşe Ülke Çin Halk Cırt Bant Cumhuriyeti Çin Tayvanı Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan) Çin Halk Cumhuriyeti Çin Tayvanı Dampinge Karşı Önlem 3,86 ABD Doları/Kg 1,83 ABD Doları/Kg 3,86 ABD Doları/Kg 1,83 ABD Doları/Kg Uygulama Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/37) yayımlandı. Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir. Karar MADDE 25 (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland 47

48 menşeli polyester elyaf için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/14 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/13 sayılı Tebliğ ile devam etmesi uygun görülen dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu nun kararı ve Ekonomi Bakanı nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Üreticiler Dampin ge Karşı Vergi CIF % Poliesterl erden Hindist an Tayvan Tayland Futura Polyesters Ltd. 22,2 Reliance Industries Ltd. 16,5 Diğerleri 23,9 Chung Shing Textile Co. Ltd. 11,6 Far Eastern New Century Corporation 7,1 Nan Ya Plastics Corporation 13,2 Shinkong Synthetics Fibers Corp. 6,4 Diğerleri 20,1 Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. 15,8 Indo Poly (Thailand) Ltd. 22 Diğerleri 22 Uygulama Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 48

49 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/38) yayımlandı. Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir. Karar MADDE 23 (1) Soruşturma sonucunda, mer i önlemlerin yürürlükten kalkmaları halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için 18/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/34) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Amerika Birleşik Yönlendirilmiş lifli levha Devletleri (OSB) Dampinge Karşı Önlem Oranı (CIF Bedelin % si) %24,10 Kanada %14,93 Uygulama Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 49

50 / R.G. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) yayımlandı. 31/12/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) yayımlandı. 31/12/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Yükseköğretim tazminatı EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık 50

51 (ek gösterge dâhil) tutarının; a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100 ü, b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100 ü, c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100 ü, d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115 i, e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlara %115 i, f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlara %115 i, oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir. Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Akademik teşvik ödeneği EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır. Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının; a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100 üne, b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90 ına, c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80 ine, d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70 ine, 51

52 e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70 ine, f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70 ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30 unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır. MADDE 4 Bu Kanunun; a) 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın on beşinde, b) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde, 52

53 c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 1- Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olmak şarttır. Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300 ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilir. Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri (1) sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu 53

54 çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar artırılabilir. Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilir. Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca belirlenir. Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, uzman eczacıların görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulunun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır. Ancak Türk Eczacıları Birliğinin Başkanlık Divanından bir üye seçmesi hâlinde bu üye için uzman olma şartı aranmaz. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir. Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula, Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü toplanır. Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın görüşü kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki 54

55 çoğunluğu ile alınması şarttır. Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulamasında tıpta uzmanlıkla ilgili hükümler, eczacılıkta uzmanlık bakımından da geçerlidir. Kurulun çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şarttır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri hâlinde uzmanlık belgesi verilir. Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde başlar. MADDE 3 Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir. MADDE 4 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan pratisyen tabip ve diş tabiplerinde ibaresi pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar 55

56 kısmının 3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel bölümünün (ç) sırasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki (d) sırası eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir. d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165 MADDE 6 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar yayımlandı. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa nın 98 inci, İçtüzük ün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun tarihli 12 nci Birleşiminde karar verilmiştir. 56

57 / R.G. 2014/6747 sayılı Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Kararın Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Ekli Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 6/8/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6935 sayılı 17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe lan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 10/8/1990 Tarihli ve 90/766 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/10/2014 tarihli ve 8726 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 57

58 / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 22/10/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 21/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1) nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) Puro ve Sigarillo Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen puro ve sigarilloları kapsar. MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (2) İhraç amacıyla üretilen puro ve sigarillolarda, TS Puro ve Sigarillo Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 58

59 / R.G. Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6) yayımlandı. MADDE 1 9/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan Yeni Türk Lirası ifadeleri Türk lirası olarak, üçüncü fıkrasındaki ve ibaresi veya olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (2) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan ve 3/10/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 59

60 (2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aşmamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar. MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür / R.G. Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6) yayımlandı. MADDE 1 9/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan Yeni Türk Lirası ifadeleri Türk lirası olarak, üçüncü fıkrasındaki ve ibaresi veya olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (2) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan ve 3/10/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de 60

61 yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aşmamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar. MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/112 Sayılı Kararı yayımlandı. TARİH : 10/11/2014 KARAR NO : 2014/112 KONU : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların satışı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 1/10/2014 tarih, 6869 sayılı yazısına istinaden; 1. Kurulumuzun 27/12/2006 tarih, 2006/102 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, 61

62 Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ,93 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki binaların satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Hazine adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların (Onaltımilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Onaltımilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Onbeşmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 62

63 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/113 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 1/10/2014 tarih, 6872 sayılı yazısına istinaden; 1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü, 2603 parselde bulunan ,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü, 2603 parsel numaralı taşınmazın (Üçmilyonüçyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/114 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 1/10/2014 tarih, 6873 sayılı yazısına 63

64 istinaden; 1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü, 3478 numaralı parselde bulunan 4.469,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü, 3478 parsel numaralı taşınmazın (İkimilyonsekizyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (İkimilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (İkimilyonsekizyüzaltıbinbir) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren F B Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, F B Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 64

65 / R.G. Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Szutest Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin görevlendirme kapsamı genişletilerek Ek-1 de bulunan kodlar için Tam Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Full Quality Assurance System-EC Declaration of Conformity) ve Üretim Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Production Quality Assurance) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Yürürlükten kaldırılan Tebliğ MADDE 2 (1) 9/3/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür. 65

66 / R.G. Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında BKK yayımlandı. Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2014/6951 sayılı Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6952 sayılı Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6953 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6954 sayılı Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6955 sayılı Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6956 sayılı Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6957 sayılı Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2014/6958 sayılı Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar / R.G. Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No: 2014/53) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmi kontrolleri için analiz metotlarını belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 66

67 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/11/2014 Tarihli ve 2014/115 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca; 1 İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222 ada 208, 209, 211, 226 ve 228 no.lu parsellere ait Kurulumuzun 2/5/2014 tarih ve 2014/38 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptaline, 2 İptal edilen imar planlarının iptaline dair kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkanlığı na bildirilmesine, karar verilmiştir / R.G. 2014/6921 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 16 Nisan 2004 tarihinde Ankara da imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5418 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 67

68 / R.G. 2014/6946 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 31 Ekim 2013 tarihinde Ankara da imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6964 sayılı Türkiye-Polonya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 7 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Karara ekli Türkiye-Polonya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6994 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 17 Eylül 2013 tarihinde Ankara da imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 68

69 / R.G. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/12/2008 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir / R.G. Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 15/9/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Cumhuriyet Başsavcılığı tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını, MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / R.G. 2014/7006 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar yayımlandı. Süre uzatımı MADDE 1 (1) Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul 69

70 etme hak ve yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin olarak 18/11/2013 tarihli ve 2013/5596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sürenin 22/5/2015 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların korunması ile ilgili asgari standartları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 70

71 / R.G. Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; yumurtacı tavukların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi MADDE 51/A Savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların beraberlerinde getirdikleri tescilli araçlara, yurdumuzda kaldıkları süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 9 Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulanmaya başlandığı tarihten önce ülkemize giriş yapmış olan araçlara, en geç 30 gün içinde geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınması zorunludur. Bu işlemlerin yapılmasında, Geçici Giriş Yol Belgesi (Ek: 49/A) ibraz zorunluluğu aranmaz. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 71

72 MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür / R.G. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 17/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Mart ayı sonuna kadar ibaresi Ocak ayı sonuna kadar şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Nisan ayı sonuna kadar ibaresi Şubat ayı sonuna kadar şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6) yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğ gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 13/10/2014 tarihli ve 2014/6911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir. (2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı tonu geçemez. Başvuru usul ve esasları 72

73 MADDE 2 (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK- 1 de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak EK-2 de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. (2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir. Tarife kontenjanının dağıtılması MADDE 3 (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 100 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir. İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler MADDE 4 (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir. (2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir. (3) İthal lisansı devredilemez. (4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın 73

74 yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ 8/11/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde görevlendirme bildirimi gerçekleşen Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin, 1/4/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin 7 nci maddesi gereği görevlendirilmesini amaçlamaktadır. --- Genel esaslar MADDE 4 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde yer alan Üretim Sonrası Raporu (Madde 10 (1) - Modül PCA) kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 74

75 / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 29/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GTİP Madde Adı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*) Diğerleri *Ton: Brüt Ağırlık MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9) de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 12/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9) in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Birim CIF Kıymet (ABD GTİP Madde Adı Doları/Kg*) Bağ ve bahçıvan makasları Pensler Kerpetenler Tenekeci makasları ve benzeri aletler Ağzı sabit olanlar Ağzı ayarlanabilir olanlar Çekiçler 30 Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler Tornavidalar Diğerleri ila Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için 8206 hazırlanmış takım halinde) 30 *Kg: Brüt Ağırlık 75

76 MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 118) yayımlandı. MADDE 1 28/1/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır. Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü 2 Ankara Gümrük Müdürlüğü 3 Halkalı Gümrük Müdürlüğü 4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü 6 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü 8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 9 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 10 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü 11 Mersin Gümrük Müdürlüğü 12 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 13 Bursa Gümrük Müdürlüğü 14 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 15 İzmir Gümrük Müdürlüğü 16 Dilovası Gümrük Müdürlüğü 17 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 76

77 / R.G. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 30/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 6083 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 19/11/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17/11/2014 tarih ve [134-47] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Girişim Faktoring A.Ş. nin Fiba Faktoring A.Ş. ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Girişim Faktoring A.Ş. nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmiştir / R.G. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin 77

78 önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve proj elerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, olarak tanımlanmaktadır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar ibaresi araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri olarak değiştirilmiş, mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiş, mevcut altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan kişilerine ibaresi kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar ile beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan Sürenin bitiminden ibaresi İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yükümlülüklerini veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden olarak değiştirilmiştir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmez. Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hâle getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 78

79 çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. MADDE 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 21 Aralık 2012 tarihinde İstanbul da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Bu Kanun; sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla; Türkiye nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenler. 79

80 Mali kolaylıklar MADDE 17 (1) TÜSEB in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden 16 ncı madde kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. TÜSEB e makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir. (2) TÜSEB, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. (3) Bu Kanunla verilen görevlerin ifasına ilişkin olarak TÜSEB in, binek araçları hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, ilaç, makine, tıbbi cihaz, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz. (4) TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilir. TÜSEB, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir. Bu Kanunun 45 inci maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 80

81 / R.G. 2014/7008 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 81

82 / R.G. 2014/7002 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı / R.G. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üyeliğe giriş ücretleri ile üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 82

83 / R.G. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife yayımlandı. MADDE 1 28/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. MADDE 2 Aynı Tarifenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Seri davalarda ücret MADDE 21 (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80 i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60 ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40 ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir. MADDE 3 Aynı Tarifenin Ücret Tarifesi bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 15 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise 750,00-TL. b) Duruşmalı ise 1.200,00-TL. MADDE 4 Aynı Tarifenin Ücret Tarifesi bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 18 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için a) Duruşmasız ise 1.500,00-TL. b) Duruşmalı ise 2.400,00-TL. MADDE 5 Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 83

84 / R.G. 2014/6966 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6978 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 24 Haziran 2014 tarihinde Priştine de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 84

85 / R.G. Ön Ödemeli t Satışları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 85

86 / R.G. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 9/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 9/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. 7/5/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ibaresinden sonra gelmek üzere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ibaresinden sonra gelmek üzere, Göç İdaresi Genel 86

87 Müdürlüğü ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ibarelerinden sonra gelmek üzere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ibareleri eklenmiştir. MADDE 4 Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 21/5/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Kurslara kayıt, kursiyerin T.C. kimlik numarası esas alınarak yapılır. Yabancı kimlik numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır. Ancak yabancı kimlik numarası alamayan yabancılar için, 98 ile başlayan 11 haneli yabancı tanıtma belgesi numarasıyla kayıt yapılır. Kursiyerlerden, açılacak kursun özelliğine göre gerektiğinde öğrenim belgesi istenir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7) yayımlandı. Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985 tarihli 87

88 ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye de kurulan Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen eşyanın başka ülkelere satışları ile alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcılarca serbest bölgeden veya Türkiye den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını artırmak için, bu kullanıcılara üretim, yatırım ve/veya sevk öncesi aşamalarında işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. MADDE 8 (1) 11/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat:2009/5) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/49) yayımlandı. MADDE 1 9/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9) nin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında geçen edememeleri durumunda, ibaresinden sonra gelmek üzere Şirket tarafından Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak oluşturulan borç listesi Bankaya yazılı olarak bildirilir. ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada geçen Bankadan yapacağı ibaresi Bankadan yaptığı olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 88

89 / R.G. Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (No: 2014/52) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin hususları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) yayımlandı. Bilindiği üzere 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline getirilmiştir. Sözkonusu Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekilde tanımlanması gereğini ortaya çıkarmış olup, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun un 89 uncu maddesi ile; 89

90 Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri, şeklinde değiştirilmiş, 144 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 145 inci maddesinin (e) fıkrasında da maddenin 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla; 1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler, 2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller, 3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler, memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir. Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim 90

91 özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle; 30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, idarelerce yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır. Tebliğ olunur / R.G. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2014 Tarihli ve 8462 Sayılı Kararı yayımlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 1-10/7/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 30/12/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/12/2010 tarihli ve 6051 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olması şartı aranır. Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu kayıtlara göre 91

92 tütün üreticisi olması zorunludur. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersizdir. şeklinde değiştirilmesine, 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin Sözleşmenin Sınıflandırma ve Nevi Tanımları başlıklı 8 inci maddesi ile Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesine alıcılar tarafından yazılacak hususların bu amaçla ayrılan boşluklara sığmaması halinde, sözleşmenin bu maddelerinde belirtilmek kaydıyla Tip Sözleşmeye ek yapılabilir. Sözleşmenin Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde ve bu amaçla düzenlenen eklerde bu sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılacak veya bu hükümlerle çelişecek ifadelere yer verilmesi durumunda bu ifadeler geçersiz olacaktır. şeklinde değiştirilmesine, 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 5 inci madde olarak 5- Taraflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum sözleşmenin Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilecektir. şeklinde ibarenin eklenmesine ve mevcut 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerin teselsül ettirilmesine, 4- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 1 inci maddesinin (A) bendinin Alıcı:. adresinde, vergi numarası olan. unvanlı././... gün... sayılı Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi firma bundan böyle ALICI olarak belirtilecektir. şeklinde değiştirilmesine, 5- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 3 üncü maddesinin (C) bendindeki don, ibaresinden sonra gelmek üzere dolu, ibaresinin eklenmesine, 6- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 10 uncu maddesinin başlığı ile birlikte SON HÜKÜMLER A) ÜRETİCİ nin ürün bedelini tam olarak aldığı tarihte bu sözleşmenin geçerliliği sona erer. B) İşbu sözleşme ALICI ile ÜRETİCİ arasında; bir nüshası ALICI, bir nüshası ÜRETİCİ ve bir nüshası da mayıs ayının onbeşinci günü sonuna kadar ALICI tarafından Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenip taraflarca imza altına alınmıştır. şeklinde değiştirilmesine, 7- Bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, karar vermiştir. 92

93 / R.G. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında fiilen görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmeliğin; a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin hükümleri 18/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, b) Diğer hükümleri ise 1/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 17/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 93

94 / R.G. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/58) yayımlandı. MADDE 1 14/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59) in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/4/2015 dir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 3/8/2015 tarihini geçmemek üzere verilecek süre içinde tamamlanır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5290 Sayılı Kararı yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 tarihli toplantısında; ekli; 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları Hakkında Kurul Kararı ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı nın kabul edilerek yayımlanmasına, karar verilmiştir. 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları Hakkında Kurul Kararı ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında 94

95 Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı MADDE 1 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendi eklenmiştir. u) ÖTV siz satışlardan dolayı, Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair Beyan: Kanunun idari yaptırımlar başlıklı 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkanı ve/veya üyesi ile bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunmadığına ilişkin yazılı beyanı, MADDE /2 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden, 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden, 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden, 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden, 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. ÖTV siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair Beyan: MADDE 3 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı lisansa ilişkin olarak, bir dilekçe ile birden fazla tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz. MADDE /3 sayılı Kurul Kararı nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 95

96 b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü veya diğer sona erme hallerinde buna ilişkin bilgi ve varsa belge. MADDE 5 Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve [01/38] Sayılı Kararı yayımlandı. 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir / R.G sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu yayımlandı. Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanun 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 96

97 / R.G sayılı 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6965 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 3/6/2014 tarihinde Ankara da imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6977 sayılı Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 14 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul da imzalanan Karara ekli Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 97

98 / R.G. 2014/7016 sayılı 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar yayımlandı sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 73, 80 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. (2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. (3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. (4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 98

99 Yürütme MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 3/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Taksimetre Muayene Yönetmeliği nin bazı maddeleri değiştiirlmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/35) yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir. (2) Aschem Petrokimya San. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda, Mısır Arap Cumhuriyeti (Mısır) menşeli Polistiren in Türkiye ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir. Başvuru konusu ürün MADDE 2 (1) Başvuru konusu ürün, Diğerleri gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı Polistiren dir. 99

100 (2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 100

101 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. İşkolu Tespit Kararı(No: 2012/82) yayımlandı. Emek Apartman Yöneticiliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu işyerinin apartman olduğu, yapılan işin ise kapıcılık hizmetine yönelik olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Emek Apartman Yöneticiliği işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir / R.G. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Dair Yönetmelik yayımlandı. 12/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/82) yayımlandı. İşyeri : Hüseyin Ali KARĞILI Nakliyat Ambarı ve Kargo Acentesi Tekke Mah. Sanayi Sit Sok. No: 20 Tarsus/MERSİN 101

102 SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası İnceleme : Hüseyin Ali KARĞILI Nakliyat Ambarı ve Kargo Acentesi nde, Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ferahim Şalvuz Mah. Sait Polat Bul. No: 375 Tarsus Viyadüğü Bitişiği Tarsus/MERSİN adresinde bulunan işyerinde kargo taşımacılığı işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı Taşımacılık işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Hüseyin Ali KARĞILI Nakliyat Ambarı ve Kargo Acentesi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı Taşımacılık işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/83) yayımlandı. Karar No : 2014/83 İşyeri : Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Uluabat Mah. Karacabey/BURSA SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. de merkezi Uluabat Mah. Karacabey/BURSA ile Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 8/AKSARAY adreslerinde kurulu bulunan fabrika işyerlerinde süt ve süt ürünleri imalatı yapıldığı, depo edildiği, paketlendiği ve işverene bağlı şube müdürlükleri ve şube yöneticiliklerine taşıma işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı Gıda sanayi işkolunda, İşverenliğe bağlı Antalya, Adana, Denizli, Trabzon, Diyarbakır, Mersin, Bursa, İzmir, Yalova, İzmit, İstanbul Merkez, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Kağıthane, İstanbul Avrupa Yakası, Ankara, Konya ve Eskişehir İllerinde bulunan Şube 102

103 Müdürlükleri ile Samsun, Bodrum, Çorlu, Keşan, Söke, Gökova, Manavgat, Zonguldak, Erzurum ve Bandırma İllerinde bulunan Şube Yöneticiliklerine fabrika işyerlerinden gelen süt ve süt mamullerinin depo edildiği, dağıtım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/84) yayımlandı. Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol ve Orman Ürünleri Oto Kiralama Tic. San. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Muğla İli Kavaklıdere İlçe Hastanesi işyerinde veri giriş işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol ve Orman Ürünleri Oto Kiralama Tic. San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 103

104 DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 19/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 19/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 12/12/2013 tarihli 104

105 ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliği Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 105

106 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Ankara Üniversitesi Kuzey Amerika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik 106

107 / R.G. Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik, Resmî Gazete de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eğitim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer / R.G. Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 3/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik, Resmî Gazete de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eğitim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer / R.G. Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 7/12/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan EK-5 ibaresi metinden çıkartılmıştır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin Ek-3 listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 107

108 / Mükerrer R.G. Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 27/1/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 2014/6897 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 8556 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 108

109 / R.G. 2014/6918 sayılı Bazı İl Merkezleri ile Bu İl Merkezlerine Bağlı Yerleşim Yerlerinin, Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Yerine Getirenlerin Tekrar Devlet Hizmeti Yükümlüsü Olduklarında İstekleri Dışında Atanamayacakları Yerler Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Ekli listede belirtilen il merkezleri ile bu il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinin, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenlerin tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında atanamayacakları yerler olarak tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 23/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 109

110 / R.G. 2014/6920 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 110

111 / R.G. Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar yayımlandı. 1 Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün aynı ilin Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür / R.G. 2014/6894 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 3 üncü maddesine Askeri Adalet Teftiş Kurulları ibaresinden sonra gelmek üzere, kaymakam adayları ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 111

112 / R.G. 2014/6886 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6912 sayılı Uygulama Alanı ve Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda Yapılan Çalışmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait İşlem ve Hizmetlere İlişkin Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6912 sayılı Uygulama Alanı ve Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda Yapılan Çalışmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait İşlem ve Hizmetlere İlişkin Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı. MADDE 1 (1) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygulama alanı ve arazi toplulaştırma sahası ilan edilen alanlarda yapılan çalışmalar sonucundaki tapu ve kadastroya ait işlem ve hizmetlere ilişkin olarak, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (III) sayılı tarife cetvelinde belirlenen tapu 112

113 işlemleri ve veri paylaşımına ilişkin ödenecek tutarlar dışındaki döner sermaye hizmet bedeli tutarlarının ve oranlarının yarıya indirilmesi kararlaştırılmıştır. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / R.G. 2014/6929 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Karara ekli cetvelde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin aynı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Maliye Bakanlığının 9/10/2014 tarihli ve 52 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Bazı Acele Kamulaştırma Kararları yayımlandı. Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2014/6895 Tortum 380 TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/ kv Sütlüce 2-Gelibolu 380 EİH Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/ kv (Posof TM-Ardahan TM) Brş. N.-Yeni Ardahan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/ kv Köroğlu HES-Ardahan II Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 113

114 / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programında uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 12/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 114

115 / R.G. Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 12/4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin (A) Merkez Teşkilatı bölümünün 5 inci sırasının Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan Ayniyat Saymanı ibaresi Avukat, Ayniyat Saymanı olarak ve aynı ekin (C) Taşra Teşkilatı bölümünün 1 inci sırasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan Araştırmacı (Ö) ibaresi Araştırmacı (Ö), Avukat şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür / R.G. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 13/12/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 115

116 / Mükerrer R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 8/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 116

117 / R.G. Uyuşturucu ile Mücadele ile İlgili 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Uyuşturucu madde kullanımı, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden psikolojik, ekonomik, sosyal vb. çok boyutlu, önemli bir sorundur. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde hızlı bir şekilde yayılarak bireylerin ve toplumun geleceğini tehdit eden bu halk sağlığı problemi ile mücadelenin, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesi zorunludur.. Bu çerçevede, uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere; Başbakan tarafından görevlendirilecek bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Başkan tarafından uygun görülecek üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve diğer kurullar tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 117

118 / R.G. Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği i yayımlandı. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 118

119 / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cavit BİRCAN ın Atanması Hakkında Karar (No: 2014/48) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR in Atanması Hakkında Karar (No: 2014/49) Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mahmut ÖZER in Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/50) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ nin Atanması Hakkında Karar (No: 2014/51) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN in Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/52) Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN ün Atanması Hakkında Karar (No: 2014/53) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa GÜDEN in Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/54) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sami ÖZCAN ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/55) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Durmuş DEVECİ nin Atanması Hakkında Karar (No: 2014/56) Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ nün Atanması Hakkında Karar (No: 2014/57) Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI nın Atanması Hakkında Karar (No: 2014/58) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yalçın KARAYAĞIZ ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/59) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan KAYA nın Atanması Hakkında Karar (No: 2014/60) Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/61) 119

120 / R.G. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 4/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Bilgisayar programcısı için İngilizce; uzman yardımcısı için İngilizce, Almanca, Fransızca veya TİM tarafından tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) soruların en az yarısını doğru yanıtlamış olmak kaydıyla, TİM tarafından belirlenen asgari puanı ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından, TİM in YDS için belirlediği puana Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak, MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 120

121 / R.G. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı atamaları, ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca genel sekreterliğin iki ila dört birliğe hizmet verdiği yerlerde bir, beş ve üzeri birliğe hizmet verdiği yerlerde iki koordinatör başkan yardımcısı seçilir. b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki ortak gider ve işlere ilişkin kararlar, ilgili tüm Birliklerin yönetim kurulu başkanlarının en az üçte ikisinin katılacağı oylamada, oy çokluğu ile alınır. Genel sekreter ve yardımcısı atamalarına ilişkin kararlar, 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen çoğunluk ile alınır. Koordinatör başkanın katılamadığı toplantılara, yaşça kıdemli olan koordinatör başkan yardımcısı başkanlık eder. Oylamada eşitlik halinde koordinatör başkanın, koordinatör başkanın toplantıda yer almadığı durumlarda toplantıya başkanlık eden koordinatör başkan yardımcısının oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) YDS den 70 puan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) YDS den 70 puan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 121

122 Söz konusu tutarlara, TİM e vadesinde aktarılmaması durumunda, muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 20/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir. Özel eğitim yardımı MADDE 11/A (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen yıllık burs miktarının beş katını geçmemek kaydıyla muhtaç öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim yardımı yapılabilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür / R.G. Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 21/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Müdürün Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından önereceği bir öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı 122

123 olarak görevlendirilir. Müdürün görüşü alınmak suretiyle Rektör tarafından en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür / R.G. 2014/6933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 3 Haziran 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6971 sayılı Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 22/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır 123

124 / R.G. 2014/6972 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 20/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan Anadolu ibaresi Diyanet olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiştir. i) Kurumun ait olduğu yıl bütçesinde yer alacak alım programını hazırlamak. j) İhtiyaç halinde ek ödenek veya yetki verilmesi veya aktarma işlerini ilgili birime bilgi vererek yürütmek. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. a) Kurumun içinde bulunulan yıl bütçesine ait alım programı kapsamına giren tüm harcamalarının ambar stok durumuna göre yapılmasını gözetmek ve ihtiyaçların 124

125 öncelikle ambar mevcudundan karşılanmasını sağlamak, b) Kurumun, içinde bulunulan yıl bütçesine ait alım programı kapsamına giren tüm harcamalarının programda gösterilen ödenek ve yetkilere göre yapılmasını gözetmek, ödeneksiz ve/veya yetkisiz işlem ve harcamaları önlemek, i) Kurumun diğer alım birimlerinin ihale, alım, stok, kontrol, sigorta ve ithalat uygulamalarını gözetmek. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı Acele Kamulaştırma ve Riskli Alan Kararları yayımlandı. Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2014/6949 sayılı 154 kv Poyrazgölü RES-Dursunbey TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/6950 sayılı 380 kv Bartın 380 OSB Trafo Merkezi Projesi Kapsamında 125

126 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/6960 sayılı Adana İli, Ceyhan İlçesi, Türlübaş, Konakoğlu, Kaltakiye, Aytemiroğlu ve Civantayak Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar 2014/6961 sayılı Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar 2014/6984 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2014/6998 sayılı 380 kv Komet İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Tesis Edilecek Enerji İletim Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar / R.G. 2014/6984 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6986 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı 126

127 cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 14/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 127

128 / R.G. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü yayımlandı. Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Tanımlar Özel Sporcu: Resmi sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre, zihinsel engelli, down sendromlu ve otizm teşhisi konulan, Federasyonun spor branşlarında yarışmalara katılan sporcuları, Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 128

129 / R.G. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 15/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan İkinci yarıyıl/birinci sınıf ibaresi Dördüncü yarıyıl/ikinci sınıf olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür / R.G. 2014/7007 sayılı Eser Sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) Olan Eserler Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Karar yayımlandı. 129

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 17.11.2014 Sayı: 2014/194 Ref: 4/194 Konu: ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 05.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete de 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

Sirküler Rapor /218-1

Sirküler Rapor /218-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/218-1 TARIMSAL FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 22) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 31 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tarımsal Faaliyetlere

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 29 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırım

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

Sirküler Rapor /184-1

Sirküler Rapor /184-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/184-1 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 41) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 23 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Sirküler Rapor /177-1

Sirküler Rapor /177-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/177-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 20 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı

Sirküler Rapor /186-1

Sirküler Rapor /186-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/186-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 211) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 21 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/87-1 TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 42) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 41 SIRA NO LU TEBLİĞ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 9) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 48) YAYIMLANDI

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 KONU: ÇEŞİTLİ ÜLKELER MENŞELİ 54.07 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT NEDENİYLE

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/26 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (ABD MENŞELİ BEYAZLATILMAMIŞ KRAFTLAYNER KAĞITLAR İÇİN

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /102-1

Sirküler Rapor Mevzuat /102-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/102-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 09.07.2015 Karar No : 2015/DK-THD/313 Gündem Konusu : Pazarlama, tanıtım gibi amaçlarla haberleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar. KARAR

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER

6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER 6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER Cevdet BOZKURT* 26 1. GIRIŞ 23.10.2014 tarihinde kabul edilen ancak 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/86-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 40 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: MÜŞTEREK A LAŞMALARA İLİŞKİ TÜRKİYE Fİ A SAL RAPORLAMA STA DARDI (TFRS 11) HAKKI DA TEBLİĞ (SIRA O: 217) Ama

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: MÜŞTEREK A LAŞMALARA İLİŞKİ TÜRKİYE Fİ A SAL RAPORLAMA STA DARDI (TFRS 11) HAKKI DA TEBLİĞ (SIRA O: 217) Ama S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 02.11.2011 Sayı: 2011/44 Konu: Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217) Özet: Müşterek Anlaşmalara İlişkin

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÖZGÜN HUKUK BÜROSU. Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

ÖZGÜN HUKUK BÜROSU. Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. ÖZGÜN HUKUK BÜROSU SÜLÜN SOKAK NO: 8 1.LEVENT/BEŞİKTAŞ İSTANBUL/TÜRKİYE Tel:+ 90 212 356 3210(pbx) / +90 212 325 2307(pbx) Faks: +90 212 356 3213 E-mail: ozgun@ozgunlaw.com 20.07.2015 Elektronik Ticaretin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 19/07/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmi

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ Tarih: 17/06/2014 Sayı: 2014/19 Ref: 6/19

GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ Tarih: 17/06/2014 Sayı: 2014/19 Ref: 6/19 GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ Tarih: 17/06/2014 Sayı: 2014/19 Ref: 6/19 Konu: ĐTHALATTA HAKSIZ REKABETĐN ÖNLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN 2014/19 SAYILI TEBLĐĞ YAYIMLANMIŞTIR (8208.30.00.00.00 GTĐP LĐ ÇĐN HALK CUMHURĐYETĐ MENŞELĐ

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.11 11.201.2016 SAYI : 2016-11 11-2 KONU : 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. ÖZETİ : 6761 sayılı Kanunla

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,16/02/2017 Sayı:2017/13

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı