ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER"

Transkript

1 Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KULLANIM TARÝHÝ GEÇMÝÞ MERMÝLER 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SORUN AKP MÝ, ANKARA MI? Erdoðan Baybars KÝM GELÝRSE GELSÝN Dolgun Dalgýçoðlu DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ali Osman EY HALK, KALDIR BAÞINI VE ETRAFINA BAK (2) Ülker Fahri UBP DELEGELERÝNÝN TARÝHÝ SINAVI Mehmet Levent Kurultaya 2 gün kala gazeteci Þinasi Baþaran'ýn, "1990 seçimleri sýrasýnda Derviþ Eroðlu'na iki bavul parayý ben taþýdým" þeklindeki iddiasýna sert tepki gösteren Derviþ Eroðlu konuyu mahkemeye taþýyor... Eroðlu hukukçularýna talimat verdiðini açýkladý... Eroðlu'na Yine iþ kazasý, yine ölüm Ýlkay Genç þirketine ait ambarda 1900 kiloluk inþaat demirlerini kamyondan indirdiði sýrada baðlý demirlerin koparak karnýna düþmesi sonucu 47 yaþýndaki iþçi Ali Uslu hayatýný kaybetti... Uslu'nun ölümünden sorumlu tutulan vinç operatörü Sadýk Çevikel gözaltýna alýndý sayfada 22 yýllýk mermi Ýki bavul paranýn Eroðlu'na götürmek üzere kendisine bir geceyarýsý 'Kýbrýs' gazetesinde verildiðini öne süren Þinasi Baþaran, paranýn miktarýný ve bunun kimin tarafýndan verildiðini açýklamadý. Baþaran iddialarýný ispat etmeye hazýr olduðunu da söyledi... Þahsýyla ilgili açýklamalarýn gerçekleri yansýtmadýðýný belirten Eroðlu, "Kurultaya giderken sanki aday benmiþim gibi maksatlý bazý haberlerin çýkarýlmasý, 22 sene önceden bahseder durumlara gelinmesi yanlýþtýr" dedi... Eroðlu, bazý kiþilerin bunda sanki bir fayda görecekleri düþüncesiyle bu gibi yollara baþvurmasýnýn kimseye bir fayda saðlamayacaðýný söyledi sayfada "AÇI" sütununda ve 15. sayfada Sendikalar okullardaki tuvaletsizliði böyle protesto etti Al iþte sana tuvalet Portatif bir tuvaleti yüklenerek dün Eðitim Bakanlýðý'na giden KTÖS ve KTOEÖS okullardaki tuvalet eksikliðine dikkat çekti... Þener Elcil, 206 öðrencinin öðrenim gördüðü Haspolat Ýlkokulu'nda geçen yýl inþaat yapmak amacýyla yýkýlan tuvaletlerin yerine yenisinin yapýlmadýðýný ve bu ihtiyacý karþýlamak için bir özel þirketten 6 tane portatif tuvalet kiralandýðýný söyledi sayfada Maç heyecaný AEL-Fenerbahçe maçýna 1200 Kýbrýslý Türk gidecek sayfada

2 ÝLERÝ SAAT UYGULAMASI 28 EKÝM'DE BÝTÝYOR Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla, Avrupa ülkeleriyle eþ zamanlý olarak 25 Mart'ta baþlatýlan ileri saat uygulamasý, 28 Ekim Pazar günü tamamlanýyor. 28 Ekim Pazar günü saat 04.00'te, saatler bir saat geri alýnacak.ýleri saat uygulamasýyla, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanýlmasý ve akþam saatlerinde en yüksek deðerlere ulaþan enerji talebinin azaltýlmasý ve dolayýsýyla enerji tasarrufu amaçlanýyor. OTOBÜS TERMÝNALÝNDE AÐIR YARALAMA Lefkoþa'da Otobüs terminali içerisinde, önceki gün meydana gelen olayda, kimliði meçhul erkek bir þahýs ile Dalga Koþucu (E-26) arasýnda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayý tartýþma çýktý. Polisten verilen bilgiye göre, kimliði meçhul þahýs elinde tutmakta olduðu bira þiþesini kaldýrýma vurup kýrarak, Dalga Koþucu'nun sol yanak kýsmýna vurup yanaðýný aðýr þekilde yaraladýktan sonra olay yerinden kaçtý. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Dalga Koþucu, tedavi altýna alýnýrken, polisin kaçan þahsýn yakalanmasýna iliþkin soruþturmasý devam ediyor. SÝLAHLI SOYGUN VE ATM ZANLISI YAKALANDI Esentepe'de, Linda Wood ve Steven Graver'e ait eve girilerek gerçekleþtirilen "Silahlý Soygun ve Ev Açma" ve yine Esentepe ve Girne'de bulunan iki adet "ATM" cihazýný paralarý çalmak gayesi ile kasti hasara uðratma olayýyla ilgili olarak aranan 31 yaþýndaki Y.B., polisin yaptýðý soruþturmalar sonucunda Girne'de tespit edilerek dün tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, zanlý olarak tutuklanan Y.B.'nin tasarrufunda bir adet kuru sýký tabanca ve þarjörü ile 3 adet canlý mermi ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. GÖNYELÝ VE HASPOLAT'TA KAÇAK ET OPERASYONU Gönyeli'de polis tarafýndan önceki gün saat 16.00'da gerçekleþtirilen operasyonda, 33 yaþýndaki A.M.'nin kullanýmýndaki van araç içerisinde, kaçak olduðuna inanýlan 362 kg et ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada; bahse konu etlerin 41 yaþýndaki O.Ç. tarafýndan Bostancý Kara Giriþ Kapýsý'ndan, KKTC'ye ithal edildiði tespit edildi. Mesele ile baðlantýlý olarak Haspolat'da gerçekleþtirilen operasyonda ise, 29 yaþýndaki A.Ü.'nün kullanýmýnda bulunan van araç içerisinde de kaçak olduðuna inanýlan 186 kg et ele geçirildi. Bahse konu þahýslar ve mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen 24 yaþýndaki M.Ö. ve 52 yaþýndaki O.Þ.'yi tutuklayan polisin, olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. YUSUF AYTER BULUNDU Polis Basýn Sunaylýðý'nýn dünkü bülteninde, 17 Ekim'den bu yana kayýp olduðu bildirilen Gazimaðusa'da sakin 23 yaþýndaki Yusuf Ayter'in bulunduðu açýklandý. Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. Feci iþ kazasýnda bir acý ölüm daha Gamze BAYKUR- Maðusa-Lefkoþa anayolu üzeri Tantura kavþaðýnda bulunan Ýlkay Genç Ltd.'ye ait ambarlarda dün feci bir iþ kazasý meydana geldi. Ýþ kazasýnda Maraþ'ta sakin 47 yaþýndaki Ali Uslu hayatýný kaybetti. Ölümle sonuçlanan iþ kazasý dün saat 14:30 raddelerinde Ýlkay Genç Ltd.'ye ait ambarlarda iþçi olarak çalýþan Ali Uslu'nun kamyondan 12 metre uzunluðundaki 1900 kiloluk inþaat demirlerini indirdiði sýrada baðlý demirlerin kopmasýyla meydana geldi. Ýndirme sýrasýnda kopan 1900 kiloluk inþaat demirleri Ali Uslu'nun karnýna düþtü ve Uslu olay yerinde hayatýný kaybetti. Ýþ kazasýnda hayatýný kaybeden talihsiz iþçinin cesedi olay yerine gelen polis ambulansý ile Maðusa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldýrýldý. Uslu'nun ölüm nedeni bugün yapýlacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. 1 kiþi gözaltýna alýndý Kamyondan inþaat demiri indirirken demirlerin altýnda kalan ve feci þekilde can veren Ali Uslu'nun ölümünden sorumlu tutulan vinç operatörü Sadýk Çevikel ise gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan Sadýk Çevikel'in "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma" suçlamasýyla bugün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KULLANIM TARÝHÝ GEÇMÝÞ MERMÝLER Gazeteciler öðrenemedi hala... Seçim zamanlarýnda taraflardan birini yýpratmak için piyasaya sürülen 'bomba' haberler iþe yaramaz... Geri teper... Amacýna ulaþmaz... Ters etki yapar... Ahali enayi deðil... Bunca zaman gizlendikten sonra o sýrlarýn neden þimdi açýða döküldüðünü bilmez mi? Önemli olan sýcaðý sýcaðýna söylemek herþeyi... Öyle yýllar sonra deðil... Þimdi size Kutlu Adalý'yý kimin emriyle kimlerin vurduðunu söyleseler çok mu etkilenirsiniz bundan? Biz Rauf Denktaþ'ýn, büyük Türk düþmaný ve Akritas Planý mimarý Yorgacis 1971'de öldürüldüðü zaman, onun için "Ýyi ve olgun bir devlet adamýydý" dediðini yazdýk kaç kere bu gazetede... Ve bunu bile umursamadý toplum. Gidip Denktaþ'a oy verdi yine... Yýllar sonra bir seçim sýrasýnda ortaya serilen sýrlar bir de nasýl geri teper bilir misiniz? Telaþýný ele verir bu eski malzemeye sarýlanlarýn... Millet düþünür ister istemez... Demek bugünkü silahlarý karþý tarafý alt etmeye yetmiyor... Kendine güveni yok... Yenilmekten korkuyor... Bunun için de kullaným tarihi geçmiþ olan ve tahrip gücünü yitiren mermilere sarýlýyor... Onlardan medet umuyor... Deneyimli bir gazeteci kardeþimiz... Þinasi Baþaran... Þimdi þu kýzgýn kurultay savaþýnýn finaline sayýlý saatler kala birdenbire ortaya çýkmýþ, 22 yýl öncesinin 'büyük bir sýrrý'ný açýklýyor bize... Düþünün yýl sonra... Çeyrek bir ömür... Ne diyor? 1990 seçimleri sonrasýnda kendisine 'Kýbrýs' gazetesinde iki bavul dolusu para vermiþ birileri ve o bavullarý Derviþ Eroðlu'na götürmüþ... Bir geceyarýsýndan sonra... Bavullarý götürürken içinde ne olduðunu bilmezmiþ... Eroðlu'nun önüne getirip koyduðunda ve açtýðýnda görmüþ içinde para desteleri olduðunu. Hatta "Biraz da ben alayým" diye espri de yapmýþ, ama Eroðlu býrakmamýþ... Þinasi paralarý Eroðlu'na götürmesi için kendisine kimin verdiðini açýklamýyor. "Birileri" diyor sadece... Parayý alaný ele veriyor, ama vereni ele vermiyor... Ama söyleþisinin bütününde kim olduðu anlaþýlýyor yine de... Asil Nadir! Asil Nadir þu anda Ýngiltere'de Belmarsh hapisanesinde... Ve yýllarý geçecek bu hapisanede... Üstelik cezanýn artma tehlikesi de var... Alacaklýlar yakasýna yapýþmýþ... "Param yok" iddiasýna inanmýyorlar. Bu davalardan ayrýca bir ceza gelir mi, gelmez mi belli deðil... Ama þimdi bu 'bavullarla para' meselesine Ýngiliz adli makamlarý da ilgi duyabilir... Malum ya, Kýbrýs'ta harcanan paranýn peþine düþmüþtü Ýngiliz polisi... Þimdi onlara da yeni malzeme çýktý iþte... Hem bir de tanýklarý var! Bizim polis Þinasi Baþaran'ý sorgulamaz belki, ama Ýngiliz polisi gelir sorgularsa þaþmayýn sakýn seçimlerinde Asil Nadir'in Denktaþ ve UBP için aktif bir þekilde devreye girdiðini ve bu seçimlerin sonucunu belirleyen en önemli faktör olduðunu bu toplumda hala bilmeyen mi var sanki? E, bir iþadamý, hem de Asil Nadir gibi bir iþadamý, bir seçimi etkilemek isterse, neyle etkileyebilir ki parasýndan baþka? Bunu da mý bilmeyen var? Þinasi'nin þimdi ansýzýn ortaya çýkýp anlattýðý bu hikaye bir sýr deðil kimse için... Ama yine de bir belge olarak düþecek tarihe... Yarýnki kurultay sonucunu etkiler mi? Etkiler... Ama Küçük'ün deðil, Kaþif'in lehine... Kurultaydaki seçimi kazanmak için Ýrsen Küçük cephesinden karþý tarafa atýlan bu 22 yýllýk mermi iþe yaramaz!

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... KÜÇÜK'ÜN BRÜTÜS'LERÝNE MÝ GELDÝ SIRA? Yarýna dayandýk nihayet... Ama kurultay kâbusu bitiyor ve normal hayata dönüyoruz sanmayýn... Yarýndan sonra daha da þenlikli, daha da hareketli günler baþlayacak... Hangi taraf kazanýrsa kazansýn... Farketmez... Yarýndan sonra ortalýk daha da toz duman... Kim kazanacak? Ýrsen Bey mi? Ýrsen Bey kazanýrsa da ortalýk allem gallem, Ahmet Bey kazanýrsa da... Küçük'ün kazanmasýndan sonra Kaþif ve ekibi bu partide daha fazla duramaz... Dursa, orada hayat bulamaz artýk çünkü... Bu süreç o kadar kýran kýrana geçti ki, yeniden birbirlerine sarýlýp kucaklaþmalarý mümkün deðil... Birbirleriyle 'adamlýk' tartýþmalarýna kadar aralarýndaki insani iliþkileri bile koparanlar ayný çatý altýnda bir daha nasýl buluþacaklar... Nasýl öpüþüp koklaþacaklar... Birbirlerinin yüzüne nasýl bakacaklar... Mümkün mü? En güçlü olasýlýk partiden kopmalarý ve baþka bir çatý kurmalarý... Ancak bunu yaparken de Ýrsen Bey'den intikamýný alýrlar mutlaka... Muhalefetle bir olurlar, hükümeti düþürürler ve erken seçimin yolunu açarlar... Asýl kýyamet Ahmet Kaþif kazanýrsa kopacak... Çünkü herþeyden önce Ankara'daki AKP hükümetinin istemediði bir sonuç bu... Küçük'ün kaybetmesi demek, AKP'nin kaybetmesi demek... O zaman ne olur? Yayýlan söylentilere bakýlýrsa, bu durumda Ankara parayý birkaç ay keser ve Kaþif hükümetini düþürürmüþ! Böylelikle o da erken seçim yolunu açar ve kurultayda elde edemediði zaferi seçimde elde edermiþ... Kaþif kazanýrsa, Küçük ve ekibi partiden kopup baþka bir parti kurar mý? Sanmayýz... Ankara'nýn talimatlarý o yönde olmazsa, buna kalkýþmazlar... Cesaret edemezler... Dün Lefkoþa'da yayýlan söylentilere göre, Kaþif ipi göðüsleyecekmiþ... Derviþ Eroðlu çizmeleri giymiþ, fena çýkaracakmýþ bugünlerin acýsýný... Ancak bu duyumlar daha çok Kaþif cephesinden... Çok umutlu görünüyorlar... Bizim bilmediðimiz, ancak onlarýn bildiði birþeyler mi var? Brütüs'ler bu kez Küçük'ün arkasýna mý sýralandýlar? Hançerlenme sýrasý Kaþif'ten sonra onda mý þimdi? Ne olursa olsun, bu kazayý en hafif yarayla atlatacak olan Eroðlu 'e kadar oturduðu koltuktan kimse kaldýramaz onu... Meclis daðýlabilir... Erken seçime gidilebilir... Onun gaylesi deðil bu... Tek gaylesi 2015'te yeniden aday olup olmamak... UBP'yi elinden kaçýrýrsa olamaz... Köþesine çekilir... Tavla oynar... Anýlarýný yazar... Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) ve Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), okullardaki tuvalet eksikliðine dikkat çekmek amacýyla Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý önünde eylem yaptý. Ýki sendikanýn saat 11.30'da baþlayan eylemine, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) da destek verdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, eðitimde ve ülkede yaþanan sýkýntýlarýn gün geçtikçe attýðýna iþaret ederek, eðitimde bu yýl yaþanan sorunlarýn ülkenin tarihinde ilk kez yaþandýðýný kaydetti. "BAKANLIÐIN OKULLARIN TUVALET ÝHTÝYACINI KARÞILAYACAK ÝMKANI YOK" Okullardaki öðretmen eksiklikleri, kalabalýk sýnýflar, açýlmayan okullar, okullardaki altyapý eksiklikleri ile temizlik, tuvalet ihtiyaçlarýnýn karþýlanmamasý gibi sorunlara dikkat çeken Elcil, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn okullarýn tuvalet ihtiyacýný karþýlayacak imkaný olmadýðýný savundu. Bu yýl bir çok okulda tuvalet yetersizliðinin devam etmesine raðmen, Bakanlýðýn, herhangi bir giriþim yapmadýðýný savunan Elcil, 206 öðrencinin öðrenim gördüðü Haspolat Ýlkokulu'nda geçen yýl inþaat yapmak amacýyla yýkýlan tuvaletlerin yerine yenisinin yapýlmadýðýný, bu ihtiyacý karþýlamak için bir özel þirketten 6 tane portatif tuvalet kiralandýðýný söyledi. "Bir yýl içinde bu özel þirkete aktarýlan para sanýrým 5 tane tuvalet yapmaya yeterdi" diyen Elcil, bilinçli olarak bir rant düzeni kurulduðunu ileri sürdü. Bu okulda kullanýlan portatif tuvaletlerin öðrencilerin yaþlarýna uygun olmadýðýna da dikkat çeken Elcil, öðretmenlerin tuvaletlerin iki yanýna tuðla koyarak anaokulu öðrencilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamasýný saðladýklarýný anlattý. Söz konusu okulda geçen yýl bir Hepatit C vakasý görüldüðünü ve ailenin vatandaþ olmadýðý için sürgün edildiðini belirterek durumu eleþtiren Elcil, bunun sorumluluðunun Bakanlýk, Hükümet ve hükümet edenler olduðu görüþünü dile getirdi. Öte yandan 23 Nisan Ýlkokulu'nda 60 öðretmen bulunduðunu, ancak kullanabilecekleri 1 tane tuvalet olduðunu ifade eden Elcil, sadece bu okullarda deðil, diðer okullarda da sorunlar olduðunu kaydetti. TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK KTOEÖS ve KTÖS portatif tuvaleti yüklenip bakanlýða gittiler Elcil sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Ülkeyi yönettiðini iddia edenler, ülkenin her tarafýna etmeyi beceriyorlar. Her þeyin içine ettiler, Onlar için tuvalet önemli deðil. Onlar her yere yapabilir." GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel de, okullardaki tuvalet eksikliðine dikkat çekmek amacýyla bugünkü eylemlerini geçirdiklerini söyleyerek, bu yýl okullarda tuvalet eksikliðinin yaný sýra bir çok baþka sýkýntýlar da yaþandýðýný söyledi. Devlet okullarýnda bugün hala eksikliklerin devam etmesinin, anlaþýlacak bir durum olmadýðýný vurgulayan Gökçebel, yetkililerin devlet okullarýna sahip çýkmadýðýný ileri sürdü. Gökçebel, ülkenin yapay gündemlerle doldurulduðunu, toplumun "kurultay" diye bir gündemi olmadýðýný ifade ederek, "bu toplumun esas gündemi çocuklarýnýn, ülke insanlarýnýn geleceðine sahip çýkýlabilecek küçük ama etkili iþlerin halledilebileceði gündemlerdir" dedi. Ýki sendikanýn devlet oklularýna sahip çýkmasý mücadelesinin önemli olduðunu ifade eden Gökçebel, buna toplumun da sahip çýkmasý gerektiðine dikkat çekti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kokudan yürünmez oldu sokaklarýnda Yine döndürdüler seni bir mezbeleye Utanmadan istikrar diyorlar adýna da Aðla Lefkoþam bunlarý lânetleye lânetleye Ali OSMAN Periyodik DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Dün, o filmdeki gibi yollarý kar kapatmadý Selden mütevellit de deðildi týkanýklýk Prova varmýþ. Asker 29 Ekim hazýrlýklarý çerçevesinde gün boyu Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'nda cirit attý! Olacak iþ deðil Prova yapacak diye hayatý durdurmak, yaþamý etkilemek nasýl bir anlayýþýn ürünüdür? O yolu takip edenler sanýrým farkýndadýrlar Tanklarýn ve büyük araçlar prova ve tören nedeniyle asfalt yolu büyük ölçüde çöktürdüler Hýz yapýlmaya kalkýþýlýrsa dümen hakimiyetini kaybetme olasýlýðý yüzde yüze yakýn Askerin artýk sivil insanlarýn yaþamýndan elini ayaðýný çekmesi gerekir Askerliðin dünya üzerinden kaldýrýlmasý, militarizme son verilmesi insanlýða büyük fayda saðlar Baþta bu coðrafyada olmak üzere askere yapýlan yatýrýmlarýn oraný çok yüksek Tanklara, toplara, füzelere, askeri araç ve malzemeye yapýlan harcamalar eðitime yapýlmýþ olsa, ülke alimden geçilmez! Saðlýða yapýlmýþ olsa saðlýksýz insanlarýn cirit attýðý bu coðrafyada ölüm yaþý yukarýlara çýkar Ýnsanlar rahat yaþarlar, korkusuz yaþarlar ve fert baþýna düþecek olan gerçek milli gelir nedeniyle refah içinde olurlar Ama öyle deðil Ýlla ki silaha, topa, füzeye yatýrým, devlet bütçesi içerisinde en yüksek oraný tutacak Geri kalmýþlýðýn temelinde askerliðin olduðunu söylersek yanlýþ söylemiþ sayýlmayýz. 29 Ekim provalarý nedeniyle yollar kapandý Maðusa'dan, Güzelyurt ve Girne'den Lefkoþa'ya gelenler saatlerce kuyruklarda beklediler Bugün "Alo Afrika" köþesinde bir vatandaþýmýzýn feryadý vardý Ýsmini yazmamýzý istemedi Ölüm kalým meselesi olan bir olayý anlattý bize Eþini Yakýndoðu Hastanesi'ne tahlil, kontrol ve benzeri iþlemleri yapmasý için göndermiþ ama polisler askerin talimatýyla, geçiþleri yasakladýklarýndan randevuya geç kalmýþ ve hakkýný kaybetmiþ "Bu bir hayat memat meselesidir" diyor vatandaþýmýz Kimin umurunda? Ýnsan hayatý törenlere hazýrlanmak için yapýlan provalardan daha mý önemli? Askerin bakýþ açýsý bu O dürbünden seyreder dünyayý Onun için eðitildi zaten Adýna "vatan savunmasý" derler ama insan öldürme sanatýdýr tek yapýlan. Dediðim gibi keþke askersiz bir dünya yaratmayý baþarabilsek Ama bu aþamada askerin yeri kýþlasýdýr Nasýl ki oradaki eðitime dýþarýdan birileri karýþmaz, onlarýn da insanlarýn sivil yaþamlarýna müdahale etmemeleridir doðru olan Yanaþýk düzen eðitimi yaparken sivil insanlarýn aralardan geçmesi ve eðitimin aksamasýný saðlamasý askeri cezaya girdiði gibi, askerin de sivil yaþamý zora sokmasý, sivil mahkemelerin konusu olmalýdýr Yakýlan benzin, mazot, harcanan emek, yollarýn darmaduman olmasýnýn da bir karþýlýðý olmalýdýr deðil mi? Aslýnda tek bir karþýlýðý vardýr bunun Askersizleþmek Kalay Arabasýnda ve evinde toplam 9 paket olmak üzere 21 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile yakalanan zanlý Nidai Þanlý dün yeniden mahkemeye çýkarýldý Uyuþturucularý aldýðý kiþi aranýyor Gamze BAYKUR- Arabasýnda ve evinde toplam 9 paket olmak üzere 21 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile yakalanan zanlý Nidai Þanlý, almýþ oluðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçundan dolayý ikinci kez mahkemeye çýkarýlan zanlý Þanlý'nýn tutukluluk süresi 4 gün daha uzatýldý. 1 kiþi daha aranýyor Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 17 Ekim tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Nidai Þanlý'nýn tasarrufunda uyuþturucu madde olduðunun öðrenildiðini belirtti. Zanlý Þanlý'nýn aracýnda yapýlan aramada 3'er gram olmak üzere 2 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu anýmsatan Özdesoy, zanlýnýn evinde yapýlan aramada ise toplam 21 gram olmak üzere 7 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Özdesoy, zanlý Þanlý'ya söz konusu uyuþturucu maddeyi veren kiþinin isim bazýnda tespit edildiðini belirterek, bu kiþinin arandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Özdesoy, zanlýnýn poliste 8 gün daha tutuklu kalmasýný talep etti. LEFKOÞA'YA BAK, KKTC'YÝ GÖR Lefkoþa'nýn hali Türkiye'nin Kýbrýs'ýn kuzeyinde beslediði rejimin halidir. Lefkoþa sokaklarýndaki çöpleri ilaçlamayý çare zanneden aklýevvellere bakarken, KKTC rejiminin üstündeki bayraðýn ne pisliklere örtü olduðunu da anlayýn. Lefkoþa'ya bakýn, KKTC'yi görün. Lefkoþa sokaklarýný koklayýn, KKTC'nin kokusunu hissedin. Mideniz bulanacaktýr, bulansýn. Burnunuzu sakýn kapatmayýn. Bu kokuyu iyi hissedin. Bu size devlet diye yutturulan KKTC'nin kokusudur. Bu size kurtarýcýnýzdan armaðandýr. Sakýn kendinizi sýkmayýn, ama kusmak için en münasip yeri seçmeye bakýn. O yer KKTC Meclisi ile TC Elçiliði'nin bakýþtýðý yerdir. 4 gün daha tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Nidai Þanlý'nýn 4 gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Küçük Kaymaklý'da yangýn Çakmakla oynayan çocuk yangýna neden oldu (Mustafa Erkan)- Lefkoþa'da Küçük Kaymaklý bölgesinde bulunan Peysa Ýþ Haný'nda dün yangýn çýktý. Ýþ Haný'nýn en üst (3.) katýnda bulunan dairede sabah saat 8.30 civarýnda çýkan yangýn etraftaki komþulara korkulu anlar yaþattý. Üzeyir ile Meral Kaya ailesinin ikamet ettiði evde çýkan yangýnýn dumanlarý kýsa sürede ordaki bölgeyi etkisi altýna aldý. Elde ettiðimiz bilgilere göre, yangýn üç yaþýndaki çocuðun çakmakla oynamasý sonucu meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafýndan kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Can kaybýna neden olmayan yangýn sadece evdeki eþyalarda hasara sebep oldu. Polis soruþturmasý ise hala sürüyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent UBP DELEGELERÝNÝN TARÝHÝ SINAVI Egemen Baðýþ, UBP kurultayýna en pervasýz, en köküne kadar müdahaleyi yapmak, Ankara'nýn son kararýný ve kesin direktiflerini bildirmek üzere Kuzey Kýbrýs'a son geliþinde, her zamankinden çok daha nadide inciler döktürdü! Ýrsen beyin kimyasý, R.T. Erdoðan'ýn kimyasýyla son derece uyum içindeymiþ! O kadar uyum içindeymiþ ki, "Küçük'le göðsümüz kabarýyor" dedi! Ahmet Kaþif, kendisinin yanýnda görünüp, daha sonra onu arkadan hançerleyen Sunat Atun'a "Adam ol" çaðrýsý yapmýþtý. Çok yerinde bir çaðrýydý bu. Ama Sunat Atun, bu çaðrýya verecek adam gibi yanýt bulamadý! Bulamayýnca da, "Asýl sen adam ol" diyebildi! Maðusa ilçe kongresinde Kaþif'in adayý Afet Özcafer, Küçük'ün adayý Ahmet Eti'yi ezip geçtikten sonra, Kaþif'in elini havaya kaldýrýp zafer kutlamasý yapan, kimse kalmasa ben sonuna kadar senin yanýndayým, diyen, daha sonra Ankara'ya gidip kimyasýna Erdoðan'ýn kimyasýný karýþtýrdýktan sonra da, "Ben hiçbir zaman Ahmet Kaþif'in yanýnda olmadým" diyen bir kiþinin ne kadar adam olduðu hakkýnda toplum elbette kararýný vermiþtir. Ama önemli olan UBP Kurultay delegelerinin yarýn verecekleri karardýr. Her neyse... Konumuz bu deðil... Söz adamlýktan açýlýnca istemeden uzattýk... Ama gerçek olan þu ki, ne kadar adam olduklarýný gösterme sýrasý þimdi UBP kurultay delegelerindedir. Ne demiþti Egemen efendi? "Küçük'le göðsümüz kabarýyor" (!) UBP'nin delegeleri eðer adam gibi adam delege iseler, sadece bu üç sözcük, yarýnki kurultayda Ýrsen Küçük'ü tumba etmeye, Kuzey Kýbrýs'ta istikrarýn "Ý"sinin bile bulunmadýðýný, dolayýsýyla bu mide bulandýrýcý yalaný yutmayacaklarýný göstermeye yeter de artar bile... Ýþte bu açýdan baktýðýmýzda, UBP delegelerinin yarýn hayatlarýnýn sýnavýný vereceklerini rahatlýkla söyleyebiliriz. Bu sýnavdan alýnlarýnýn aký, onurlarýnýn yüceliði ve vicdanlarýnýn huzuruyla çýkmak için þimdi onlarý tarihi bir sorumluluk bekliyor. Yarýn akþam kurultaydan sonra baþlarýný yastýða koyduklarý zaman, ya kendi iradelerine büyük bir saygýsýzlýk ve zorbalýkla köküne kadar müdahale eden AKP'ye hakettiði dersi vermenin huzuru içinde uykuya dalacaklar... Ya da, "Ne yaptýn baba, ne yaptýn dede?" diye feryat eden çocuklarýnýn, torunlarýnýn isyaný üzerlerine bir kâbus gibi çöktükçe, huzurlu bir uyku bir daha onlara nasip olmayacak! Artýk hiç kimse, bu kurultayda yarýþýn Ahmet Kaþif ile Ýrsen Küçük arasýnda olduðuna inanmýyor. Özellikle Egemen Baðýþ'ýn son ziyaretinde, Ankara'nýn KKTC'yi Ýrsen Küçük'le yönetmeye devam etmek istediðini çok açýk ve net bir þekilde açýklamasýndan sonra, kurultaydaki yarýþýn Ýrsen Küçük'le Ahmet Kaþif arasýnda geçeceðine inanan bir tek kiþi kalmadý. Þimdi ortada hiçbir kuþkuya yer býrakmayan kesin bir doðru vardýr. Bu yarýþ, Küçük'le Kaþif arasýnda deðil, Kýbrýslýtürk toplumunu her açýdan yoða yazan Ankara ile Kýbrýslýtürkler arasýndadýr. Rumun azýnlýðý olmamak için 60 yýldýr týrnaklarýný bu topraklara geçirerek mücadele eden bu toplum, zorla Türkiye'nin azýnlýðý yapýlmasýna ve geleceðinin daha da karartýlmasýna etkili bir baþkaldýrý ortaya koymak için ilk kez böyle bir fýrsatý yakalamýþ bulunuyor. Heba edilirse, son nedamet fayda etmez.

5 5 20 Ekim 2012 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars O kadar abartýldý ki; duyan da UBP'ye baþkan deðil, BM'ye Genel Sekreter seçeceðimizi sanacak! SORUN AKP MÝ, ANKARA MI? MÝÞ-MIÞLAR Maaþ artýþlarý 2013'e kalmýþ. - No problem "13. maaþ ödenecek mi?" tartýþmalarý baþlamadýðýna göre hükümete güven var demek! Maðusa milletvekili Ahmet Eti de Küçük'ün yanýna dönmüþ. - Dedik ya Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma korkusu sardý hepsini! Yaðcý Kaþif'e "Türkiye senden daha yaðcýsýný buldu da ondan seni istemiyor" mesajý atmýþ. - Yalan da deðil yani Ama Ankara'yý "yaðlamayýp" da "ekþileyen" kaç siyasimiz var ki? Hiç! Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Türk'ün Türk'le kimyasýnýn uyuþmamasý mümkün deðil" demiþ. - Tabii tabii Hep ballý börek gibiyiz... Yediðimiz içtiðimiz de ayrý gitmiyor. Hele et ve týrnak olduðumuz hiç unutulmasýn. Kimya uyuþmasa týrnak düþmez miydi? Türkiye'nin müdahalesine tepkiler artýyormuþ. - Atmaaa!.. Hani, kimden var tepki Kaþif'ten mi, Afet Haným'dan mý? Boþuna birbirinizi yemeyin arkadaþlar Sahadakiler hakemlerden memnun! Alýç Festivali yapýlýyormuþ. - Ay çok sevindim Umarým þimdi "Gonnara Festivali" düzenleyecek boþta kalmýþ bir köyümüz vardýr. Maðusa'da 3.1 þiddetinde deprem olmuþ. - Atun, Saner ve Eti'nin yer deðiþtirmesinden kaynaklanan bir hareketlenme olmalý Çok þükür hayal kýrýklýðýndan öte hasar yok! Eroðlu, UBP kasalarýndaki kaynaðýn açýklanmasýný istemiþ. E bu kadarý da insafsýzlýk ama Kasalar boþaldýðýnda, paranýn nereye gittiðini açýklama adeti yoksa, paranýn nereden geldiðini açýklama adeti hayda hayda olmaz! Eroðlu bunu bilmez mi? Ummadýðýn daðlara kar yaðýnca, mutsuzluk ve hayal kýrýklýðý da dað kadar olur. Ýzcan açýkladý: "Yapýlmasý gereken, AKP'nin ülkemizi ele geçirmesine karþý direniþi örgütlemektir". Doðru mu? Doðru deðil. Çünkü 1. Gözle görünür, elle tutulur bir direniþ yoktur. 2. Kýbrýs Türk insanýndan daha örgütlü bir baþka toplum daha yoktur dünyada. Ülkemizde kiþi baþýna düþen örgüt sayýsý, hem AB ve hem de dünya standartlarýnýn çok üstündedir. Kelle baþýna 4.3 örgüt. Hem de her çeþidinden var Eeee Daha ne kadar örgütlenelim yani! Bunca örgütle vardýðýmýz nokta belli! Geldik çýkmaza saplandýk iþte Ama Diyelim ki, bir direniþ daha örgütlemek gerekiyor. Ýzninizle birkaç sorum olacak: 1. Nerde örgütleyeceðiz? 2. Ne zaman örgütleyeceðiz? 3. Nasýl örgütleyeceðiz? 4. Ve kim örgütleyecek? Hani lider? Öne çýkan yok ki Liderlerimiz hep sütre arkasýnda. Kim takacak zili boynuna da meydana çýkacak? Ve küçük bir ayrýntý var. Karþý çýkýlan AKP mi, Ankara mý? Yani Atýyorum Erdoðan gider de, Kýlýçdaroðlu ile Bahçeci gelirse tamam mý?.. Sorun yok mu o zaman?.. L.C.V. SALLAYIN HOCAM DA DÜÞECEKLER!.. KTÖS, eylemlerine bir yenisini katarak, "çadýr eylemi" baþlattý. Devam hocam devam. Yüzdük yüzdük kuyruðuna geldik. Lütfen devam. Gerekirse "çadýr" yerine "kulübe" kurun. Kerpiçten yapýn, betondan yapýn. Ama vatan evlatlarýmýzýn eðitim hakkýný yedirmeyin bunlara.devam hocam devam. Bir eylem olmadý, bir daha BÖYLE BÝR ANDI Olmadý bir daha. Sallayýn da mutlaka düþecekler Ve "eðitim" de, "öðretmen" de, "demokrasi" de, "Kýbrýs" da, siz de, biz de kurtulmuþ olacaðýz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Dün nerede kalmýþtýk... Schinler in fabrikalarýnda çalýþmayý kabul ederek, baþkalarýnýn hayatý karþýlýðý, kendi canlarýný kurtaran insanlarýn, bireysel çýkar tercihleri... Ve... Sormuþtuk, Baþkalarýnýn hayatý karþýlýðý, hayatta kalmak veya Onursuz yaþamakla, onuru ile ölmek nasýl bir duygu diye... Bizim ülkemizde yaþanan; Türkiyeli yetkililer karþýsýnda muhtaç ve ezik duruma düþmüþ siyasilerin, Kýbrýslý Türkler in geleceði karþýlýðý, kendi pozisyonlarýný saðlama alma ve kurulu düzeni yaþatma uðruna, ülkenin bütün varlýklarý yanýnda, halkýn siyasi iradesi ni nasýl teslim ettiklerini örnekleriyle yazmýþtýk. Devam ediyoruz den bugüne kadar her seçim döneminde, Türkiye deki hükümetlerin, kendilerine itaat edecek siyasi partinin kazanmasý için seçimlere müdahale ettiðini, kendi lehlerine müdahale edilenler dýþýnda kim inkar edebilir. Zaten... Ýnkar etmiyorlar, susuyorlar. Susuyorlar ki, bir sonraki seçimlerde, kendi lehlerine müdahale EY HALK, KALDIR BAÞINI VE ETRAFINA BAK (2) þansýný kaybetmesinler. Yaþamadýk mý? 2003 Parlamento seçimlerinde, Türkiye nin isteðine raðmen, Annan Planý na hayýr diyerek karþý çýkan UBP ve DP ye karþý, plana evet diyen CTP yi nasýl destekleyip hükümete getirdiklerini; 2005 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde, hayýr cý yýllarýn Denktaþ ýný bile nasýl seçimlerin dýþýnda býrakýp M.A.Talat ý Cumhurbaþkaný seçtirdiklerini unutmayýnýz... Hiç düþünmediniz mi? AKP neden tercihini CTP ve Talat tan yana kullanmýþtý? Çünkü, Türkiye nin çýkarlarý öyle gerektiriyordu. Önceden, Amerika, Ýngiltere ve Rusya ile Kýbrýs ýn kuzeyinde Annan Planý na evet çýkmasý için anlaþýlmýþtý, Türkiye, AB ile üyelik pazarlýklarýnda Kýbrýs kozunu kullanacaktý. UBP ve Denktaþ, plana inanmadýklarýndan hayýr diyordu ve Türkiye seçimlere müdahale ederek tümünü de kenara itmiþti... Karþýlýðý ne olmuþtu? Kuruluþundan beri, Kýbrýs sorununun çözümü ve düzeni deðiþtirme mücadelesi veren CTP nin o dönemdeki yöneticileri geçmiþi bir yana býrakýp, Türkiye nin çýkarlarýnýn ve düzenin devamýnýn bekçisi olmamýþ mýydý? Ancak... AKP nin güdümündeki CTP ve Talat ýn görevde olduklarý süre içerisinde, halk o kadar kötü bir Lefkoþa'nýn ilaçlanmasýna baþlandý n LEFKOÞA KAYMAKAMI DANA: ÇÖP YIÐINLARININ SAÐLIKLI ÞEKÝLDE ORTADAN KALDIRILMASI ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin içinde bulunduðu sýkýntýlardan dolayý Lefkoþa halkýnýn karþý karþýya kaldýðý çevre kirliliði ve insan saðlýðýný tehdit eden çöp yýðýnlarýnýn oluþmaya baþlamasý nedeniyle, dün itibarýyla Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde Lefkoþa'nýn ilaçlanmasý çalýþmalarýna baþlandýðýný bildirdi. Dana, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) muhabirine yaptýðý açýklamada, bu çalýþmalarýn bugün ve yarýn devam edeceðini belirtti. ÇÖP YIÐINLARI SAÐLIKLI ÞEKÝLDE... HALKA ÇAÐRI Sýkýntý yaratan çöp yýðýnlarýnýn saðlýklý bir þekilde ortadan kaldýrýlmasý ile ilgili çalýþmalarýn planlamasýnýn da devam etmekte olduðunu vurgulayan Lefkoþa Kaymakamý Dana, "Bu planlamayý ciddi ve hassas bir þekilde yapýyoruz, çünkü halkýmýzýn isteði, çöplerin saðlýklý bir þekilde kaldýrýlmasýdýr. Bu yöndeki çalýþmalarýmýz büyük bir hassasiyet içinde devam ediyor" dedi. Dana, Lefkoþa halkýna, çöplerini büyük siyah poþetlerde biriktirmeleri ve ekiplere yardýmcý olmalarý çaðrýsý yaptý. Lefkoþa Kaymakamý Dana açýklamasýnda, baþkent Lefkoþa'nýn Kurban Bayramý'na saðlýklý bir ortamda girmesi için her kesime saðduyulu davranmasý çaðrýsý da yaptý. dönem ve o kadar büyük hayal kýrýklýðý yaþadý ki, 2010 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine giderken, AKP nin Talat lehine bütün müdahalelerine raðmen, hiç hesap edilmeyen ve beklemedikleri bir þey oldu ve seçimi D.Eroðlu kazandý. Bu sonuç, ne AKP ne de CTP ve Talat için kabul edilebilecek bir sonuç deðildi ama sonucu deðiþtirecek yapabilecekleri bir þey yoktu. O gün bu gündür... Cumhurbaþkaný makamýna oturmuþ D.Eroðlu ile uðraþmalarýnýn nedeni bu yenilgidir... Yarýn, UBP kurultayý var. Son 6 aydýr, hükümet ve UBP, kurultayla yatýp kurultayla kalkýyor. UBP nin kendi içinde yapýlacak bir baþkanlýk seçiminde, bugüne kadar hiç yaþanmamýþ þekilde, parti içindeki seçimlere, hükümettekiler lehine AKP li Bakanlar ve Elçilik mensuplarý tarafýndan yapýlan müdahalelere ve inanýlmaz boyutlarda suçlamalara tanýk oluyoruz. Neden? Neden, UBP içindeki bir seçime müdahale ediliyor? Düþünün... Hükümet, uygulamakta olduðu Türkiye hükümeti tarafýndan önüne konan Ekonomik Plan ve tedbirler sonucu, bütçenin düzeldiðini, ekonomik sýkýntýlarýn artýk atlatýldýðýný ve hayatýn normale dönüyor olduðunu açýklayarak, ÝSTÝKRAR vurgusu yapýlýyor. Önlerine konan istikrar peþinde koþtuðunu zanneden sayýlarý 500 civarýnda olan bu insanlar, aslýnda kendi küçük çýkar hesaplarý peþinde koþuyorlar. O küçük çýkar lar, ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðidir, baþka insanlarýn yaþam hakkýdýr... Týpký... Shindler in fabrikalarýnda savaþ kölesi olarak çalýþmayý kabul ederek, kendi canýný kurtaran kiþinin hayatý karþýlýðý, kiþinin öldürülmesi gibi... Oysa... Baþlarýný kaldýrýp etraflarýna baksalar; Hayvancý, çiftçi, esnaf, tüccar, turizmci, lokantacý, taksici, otobüs iþletmecisi, müteahhit, araba satýcýsý, sendikalar, narinciye, patates, sebze ve meyve üreticisi, bilumum bütün sektörlerin ekonomik koþullardan þikayet ettiðini görecekler... Ödeyemedikleri borçlarý yüzünden, insanlarýn hapse atýldýðýný, bunalýma girip intihar ettiðini, yüzlerce ailenin boþandýðýný görecekler... Binlerce kiþinin çek yasaðýna girdiðini, mahkemeler önünde borç davasý olduðunu, binlerce iþ yeri kapandýðýný, yarým inþaatýn atýl durduðunu görecekler... Hiç abartýsýz, ülke ekonomisinin kan aðladýðýný... Ayrýca... Hükümetin bankalara 2 milyar Türk Lirasý borcu olduðunu, piyasaya ve mallarý istimlak edilen insanlara milyonlarca lira borcu olduðunu... Birkaç Belediye dýþýnda, Belediyelerin battýðýný, çalýþanýna maaþ ödeyemez duruma düþtüðünü, görecekler... Ýstikrar bu mu? Baþlarýna kaldýrmaz ve etraflarýna bakmazlar... Ve... Kendi küçük çýkar hesaplarý içinde, önüne konan ÝSTÝKRAR adlý yalan ýn peþinde koþmaya devam eder ve mevcut durumun koraunmasý için oy kullanýrlarsa... Bilsinler ki... Hep beraber, bir daha dönüþü olmayacak bir yola gireceðiz, bu yol yok oluþ yolu dur, kendileri de beraber da farkýnda deðiller... GÜNLÜK GÜNLÜK ECONOMIST: SURÝYE'DE ÖZERK KÜRT BÖLGESÝ DENGELERÝ DEÐÝÞTÝRÝR Economist dergisi, Türkiye'nin Suriye konusunda takýndýðý þiddetli Esad karþýtý tutumu, kendi 14 milyonluk Kürt nüfusuyla uzun zamandýr yaþadýðý sorunlarý derinleþtirdiðini yazdý. Economist'te "Türkiye, Suriye ve Kürtler" baþlýðýyla yayýmlanan makale, Suriye'deki Kürtlerin, Türkiye'nin sýnýr boyuna sevk edilen askeri birliklerin hedefinin Esad olmadýðýndan endiþelendiklerini, "Türkiye meclisinin, orduyu yurt dýþýndaki müdahaleler için yetkilendirdiði tezkerenin kendilerini hedef aldýðýný düþündüklerini" aktarýyor. Makalede ayrýca þu ifadeler var: "Suriye tarafýnda yüksek bir tepede dalgalanan dev Kürt bayraðý, Türkiye tarafýnda çoðunlukla Kürtlerin yaþadýðý Þenyurt kasabasýna bakýyor. AKP'nin kasabadaki merkezinde, tozlu bir levhanýn üzerinde Atatürk'ün 'Ne mutlu Türküm diyene' sözleri kazýlý. Sokaðýn karþýsýndaki Jandarma'nýn dikenli tellerinin berisinde bir baþka slogan parýldýyor: Orduya sadakat onurumuzdur." AL SANA TUVALET Bugünleri de mi görecektik? Tuvalet eylemini... Öðretmen sendikalarý portatif bir tuvaleti yüklenip bakanlýða gitmiþler... Okullardaki tuvaletsizlik baþka türlü protesto edilir mi ki? Sýçtýk memleketin içine sýçtýk... ÝÞÇÝNÝN ÖLÜMÜ Ýþte bir iþ kazasý ve bir acý ölüm daha yaþýndaki iþçi 1900 kiloluk inþaat demirlerini kamyondan indirirken baðlý demirler koptu ve o da onlarýn altýnda kaldý... Bunun hesabýný soracak var mý? KURTULUÞ YOK Lefkoþa Kaymakamý Dana'ya belediyede iþ düþtü yine... Yýðýlan çöpleri ilaçlamak ve kaldýrmak ona kaldý bu kez de... Þu belediyeden hiç kurtuluþ yok anlaþýlan Kemal Deniz Dana'ya... TACA ATIN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan "ülke ateþ topu içinde" dedi... Top yuvarlaktýr. Nereye yuvarlanacaðý belli deðil... Taca atýn en iyisi siz de! YAÐMUR Yaðmur varmýþ bayramda... Ýnanmayýn... Hava açýk ve güneþli olacak! Týrnak... "KKTC'yi ergin ve baðýmsýz bir devletten ziyade, anavatanýnýn eteðine yapýþýlý, muhtaç çocuk gibi gören geleneksel bakýþýn son kalesi UBP'ydi. Þimdi bu kalede de çatlaklar oluþmaya baþladý. Düne kadar vitevi biçimde 'anavatan ne derse o' diyen UBP'nin, bugün 'ucunda ölüm olsa dahi konuþacaðým' diyerek, delegesine 'kimseyi evinizin içine karýþtýrmayýn' çaðrýsý yapan bir baþkan adayý var." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Yasaklanmýþ olduðu halde grevini sürdüren direniþçi emekçiler, anlamak istemeyen hükümete baþkaldýrýrken, onu tanýmadýklarýný ve artýk meselenin ölüm kalým meselesi olduðunu ifade etmeleri, azýmsanmayacak bir direniþtir." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Sunat Atun beyefendi, bakanlýðýnda basýn toplantý düzenledi!.. Ve bu zat, baþtan sona kurultay gündemli bir toplantý için hem devletin resmi memurlarýný kullandý, hem de parti konulu bir toplantý için bakanlýðý iþgal etti." Mert ÖZDAÐ (Yenidüzen) "Ben Türkiye'ye bile 800 liraya uçmak zorunda býrakýlan bir çaresiz Kýbrýs Türk insaný durumuna düþürüleceksem; hangi mutlu "gelecek" müjdesine sevineyim!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný CEMAL ÖZYÝÐÝT Türkiye'nin müdahalelerine sert bir tepki de Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Cemal Özyiðit'ten geldi. TC asker-sivil bürokratlarýnýn 1957'den beri toplumumuza müdahale ettiklerini vurgulayan Özyiðit sözü bugünkü müdahalelere getirdi ve "Çürük elmalar hemen belli oldu. Bir günde taraf deðiþtirenlerin, deðil birbirlerinin, halkýn yüzüne nasýl bakacaklarýný merak etmekteyiz" dedi. Özyiðit ayrýca toplumumuza daha müslüman bir anlayýþýn dayatýldýðýný belirterek, müdahalelerin istikrar için yapýldýðýnýn söylenmesinin traji-komik olduðuna da dikkat çekti.

7 20 Ekim 2012 Cumartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KÝM GELÝRSE GELSÝN (Ýstanbul)- Akan laðýmlarýn, dolan çöplerin, derinleþen çukurlarýn arasýndan geçti Geçerken burnuna vuran aðýr kokuya raðmen ilerlemesinden milim yavaþlamadý. Kaþlarý çatýk, burnu ileriye atýlmýþ gibiydi, havayý derin derin soludu. Bu insanýn, "bu kokuyu alacaðýma nefessiz kalýrým" deyip ölümü tercih edebileceði kadar kötü bir kokuydu. Ve hedefe kilitlenmiþ, istikrarý düþünen adam, hedefine vardý. Anavatanýnýn emrini yerine getirip oyu ile istikrarý devam ettirecekti. Ýstikrar Düzen, düzenli, sürekli ve bunun gibi karþýlýklarý var bu kelimenin. Sokaklarýn pislik içinden geçilmeyecek duruma geldiði Halkýn giderek fakirleþtiði Huzurun kalmadýðý Yerli halkýn, yani Kýbrýslýtürklerin her gün göç verdiði Ülkenin ise yerleþiklere terk edildiði istikrar Ýstikrar düzense, süreklilikse, ille daha iyiye gidecek demek deðildir. Bizdeki istikrar RTE'nin arzuladýðý istikrardýr. Geriye doðru. Ki bu istikrar istikrarlý bir þekilde geri adýmlarla ilerlemektedir. Ve bu istikrarý uygulayan da -bu düzende, bu besleme kafa yapýsýnda kim gelirse gelsin deðiþmeyecek- ancak Ýrsen ve ekibi olabilir. Adam onu destekleyecekti. Eminim o ve onun gibiler kafalarýnda yorum olmadan oy kullanacaklar. Düþünmeden. Görev gibi. Emir gibi. Gidecek, söylenen kiþiye oy verecek, oylama sonunda da zafer kazanýlmýþ gibi havaya zýplayacak. Zýplarken de verdiði oyun karþýlýðýný düþünecek. Bu, oðluna iþ olabileceði gibi, alacaðý kredi, baðlayacaðý iþ de olabilir. Demokrasilerde hep böyledir. Baþa kim geçerse mammayý o alýr. Kim becerirse iþi o bitirir. Yani "becer de nasýl becerirsen becer"dir, demokrasi. Demirel, "Halk en iyisini bilir o gerekeni yapar" diyordu. Güveniyordu halka. Aziz Nesin ise halka güvenmiyordu. Onun için halkýn çoðu "akýllýydý" ama yine de birçoklarýmýzýn bildiði o meþhur sözü söylemiþti, "Çobanla benim oyum nasýl bir olabilir?" Ne çobana bir sözümüz var, ne okumayana karþý bir kastýmýz. Ama adil denilen yönetim biçiminde adil olunacaksa, oy verenlerin oy verdikleri kiþileri ne kadar tanýdýklarýný bilmek gerekir. Aða yani Türkiye'de daha çok oluyor ama biz de nüfus yapýsýndan dolayý ne yazýk ki yasal olmasa da minyatür Türkiye'yiz. Efendi "þuna" der oradakiler þuna verirler. Gidin bakýn köylere, sorun oy verenlere, "kime ve neden verdin?" diye. Göreceksiniz ki bilinçli verenlerin sayýsý çok deðil. Her neyse. Yarýn UBP'de baþkan seçilecek. Ya o, ya bu. Ben de diyorum ki Akan laðýmlarýn, dolan çöplerin, derinleþen çukurlarýn arasýndan geçip inanýlmaz pis kokuyu içine çekenin vereceði oyla baþa kim gelirse gelsin Burnumuz b.ktan kurtulamayacak. Ankara'nýn müdahalesine tepkiler sürüyor TDP GENEL SEKRETERÝ ÖZYÝÐÝT: " TC ASKER - SÝVÝL BÜROKRATLARI 1957'DEN BERÝ MÜDAHALE EDÝYOR" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, "Türkiye'nin asker- sivil bürokratlarýnýn Kuzey Kýbrýs'a müdahalelerinin 1957 yýlýndan beridir sürdüðünü, önceleri toplum lideri veya toplumu yönetecek partinin belirlenmesi adýna yapýlan müdahalelerin parti baþkanlarýnýn belirlenmesine kadar indirgendiðini" savundu.tdp Genel Sekreteri Cemal Özyiðit yaptýðý yazýlý açýklamada, yapýlan müdahalelerin anýnda sonuç verdiðini belirterek, "Çürük elmalar hemen belli oldu. Bir günde taraf deðiþtirenlerin, deðil toplumun, halkýn yüzüne nasýl bakacaklarýný merak etmekteyiz" dedi. Özyiðit, bu tür müdahalelerin ancak ve ancak müdahaleye maruz kalanlarýn dik durarak karþý çýkmasý ile son bulabileceðini söyledi. Açýklamasýnda, geçmiþte yapýldýðýný iddia ettiði müdahalelere yer veren Özyiðit, önceleri ulusal çýkarlar için yapýlan müdahalelerin bugünlerde istikrar için yapýldýðýný belirterek, sonuçta hep Kýbrýslý Türklerin kaybettiðini kaydetti. Daha Müslüman, "ümmet" toplumu dayatýlmaya çalýþýldýðýný iddia eden Özyiðit, "Özelleþtirme Yasasý ile Kýbrýslý Türklere ait varlýklarýn elden çýkarýldýðýný, dayatma paket çerçevesinde ise sendikasýzlaþtýrma ve iþsizliðin öngörüldüðünü, tüm bu müdahalelerin ise istikrar için yapýldýðýnýn söylenmesinin trajikomik olduðunu" kaydetti. Lefkoþa Polis Müdürü Savaþçý istifa etti Kýbrýs Postasý- Polis Teþkilatý'nda çalkantýlar bitmek bilmiyor. Geçtiðimiz aylarda görevine atanan Lefkoþa Polis Müdürü Barbaros Savaþçý'nýn görevinden istifa ettiði öðrenildi. Savaþçý'nýn emeklilik talebinde bulunduðu ve emeklilik öncesi tüm izinlerini kullandýðý Kýbrýs Postasý'na gelen bilgiler arasýnda... Henüz istifa gerekçesi ile ilgili bir açýklama yapýlmazken, Savaþçý'nýn konu ile ilgili ne açýklama yapacaðý merak konusu... Basýn-Sen Doðandor'a saldýrýyý kýnadý Basýn-Sen, Kuruova'da köy içinde bulunan ve kaçak olduðu iddia edilen yað deðirmeni haberini yapmak üzere köye giden gazeteci Haluk Doðandor'un dövülmek istendiðini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz yaptýðý açýklamada, Doðandor'un arabasýndan indiði andan baþlayarak, küfürlerle karþýlandýðýný, diyalog kurma giriþimlerine saldýrýyla cevap verildiðini savundu. "Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen), iþini yapmaktan baþka hiçbir þeyle uðraþmayan Haluk Doðandor'a HAVA SEN EYLEM YAPACAK Hava-Sen, KTHY'nin tasfiye edilmesine tepki olarak, kendilerinin yaþadýklarýný kimsenin yaþamamasý için halký kurumlarýna sahip çýkmaya davet etmek amacýyla 21 Ekim Pazar günü eylem düzenliyor. Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan yaptýðý açýklamada, eski KTHY çalýþanlarý olarak saat 09.00'da eski KTHY Genel Müdürlüðü önünde eylem toplanacaklarýný belirtti ve toplumun KTHY'nin eksikliðini her geçen gün daha fazla hissettiðini söyledi. Atakan, "21 Ekim 2010 tarihin sayfalarýna Utanç Günü, Katliamýn Yýldönümü ve Göklerdeki Bayraðýmýzýn Yere Ýndirildiði Gün Narenciyeciler ödeme bekliyor Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticiler Birliði, üreticinin ürün bedelleri ve desteklerinin ödenmesini istedi. Birlik bu sabah Güzelyurt'ta bildiri daðýtarak, bölgedeki bakan ve milletvekilleriyle iktidar ve muhalefet partilerinde görev yapanlardan destek istedi. Birlik, üreticinin mayýs ayýndan beri verdiði ürünün bedelinin, Temmuz ayýnda ödenmesi gereken Doðrudan Gelir Desteði ikinci yönelik darp giriþimini þiddetle kýnar" diyen Darbaz, þu ifadelere yer verdi: "Farklý dönemlerde, farklý kesimler ve kiþiler tarafýndan basýn emekçilerine karþý pervasýzca yapýlan saldýrýlarý, az geliþmiþliðin ve hukuk tanýmazlýðýn bir göstergesi olarak gördüðümüzün altýný bir kez daha çiziyoruz. Çok yakýn bir geçmiþte Yönetim Kurulu üyemiz Pelin Þahin'e uygulanan polis þiddetini, Maðusa Hastanesi'nde tedavi gördüðü sýrada bir üyemize karþý yapýlan darp giriþimini unutmuþ deðiliz." olarak geçecektir. Ne acýdýr ki, 'Bayrak Bayrak' derken mangalda kül býrakmayanlar, göklerdeki bayraðýmýzý Kýbrýs Türk halkýnýn onuru gururu olan en önemli deðerimiz Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn yok oluþuna seyirci kalmýþlardýr" dedi. "Ne üzücüdür ki, UBP Hükümeti, kurduyduk, kuracaktýk diye Kýbrýs Türk Halkýný kandýrmaya devam ederken, topluma ne kadar büyük bir yara açtýðýnýn farkýnda deðildir" diyen Atakan, KTHY çalýþanlarý olarak yaþadýklarýný kimsenin yaþamamasý için halký kurumlarýna sahip çýkmaya davet etti. yarýsýnýn, 50 üreticinin dalýnda kalan bin ton ürünün bedelinin, 2012 Tür Deðiþikliði, Gençleþtirme, Meyve Bahçeleri Zeytin Bað Nar Doðrudan Gelir Desteði ve Mazot Desteði'nin ikinci yarýsýnýn ödenmesini istedi. Birlik, narenciye ihracatý için ayrýlan ve ihracatý desteklemede kullanýlan paradan artan 4 Trilyon civarýndaki paranýn, doðrudan gelir desteðinin bu yýla mahsus 100 TL artýrýlmasýnda kullanýlmasýný da talep etti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ASKER YOLLARI KESTÝ Lefkoþa'da ikamet eden bir vatandaþýmýz, eþinin Yakýn Doðu Hastanesi'ndeki randevusunun askerin provalarý nedeniyle gerçekleþmediðini söyledi ve bunun bir hayati mesele olduðunu vurguladý. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Lefkoþa'da ikamet eden bir vatandaþým. Þu anda ayaðýmdan ameliyatlýyým. Kalçamda ve dizimdeki sorunlar nedeniyle ameliyat oldum. Eþimin de bir sorunu var. Yakýn Doðu Hastanesi'nde randevusu vardý. Cuma günü verilen saatte randevuya gitmek için oðlumla birlikte yollara düþtüler. Ancak Yakýn Doðu'ya gidebilmek mümkün olmadý. Askerler 29 Ekim provalarý yaptýklarý için Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'na giden tüm yollarý kapattýlar. Eþim için hayati bir meseleydi bu Memleketi felç etmeye, trafiði týkamaya ceza yok mu buralarda Burasý tümden bir askeri kýþlaysa eðer, bizi de kovsunlar bu kýþladan Bizim özel helikopterimiz yok Binelim evimizin avlusundan da inelim Suat Bey'in damýna Vatandaþlarýn da yok Hayati bir olay olduðu görevli polise söylenmesine raðmen, geçiþlerine izin verilmedi. Asker neden baþka bir yerde bu törenleri yapmýyor? Türkiye'de bile belli alanlar bu iþ için ayrýlmýþtýr. Kimse rahatsýz olmaz Yapýlan provalar veya tören günleri isteyen gider o törenleri seyreder, isteyen gitmez. Kimse de rahatsýz olmaz. Oysa bizde memleket baþkente baðlayan, hatta insanlarý iþyerlerine baðlayan da diyebiliriz Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'na.. Bu yolun trafiðe kapatýlmasý insanýn kalbine giden damarlarýn týkanmasý gibidir. Memlekete mi küfredeyim, buradaki idareye mi Yoksa tümünün birden Allah belasýný versin mi diyeyim? Ailemin saðlýðý bu nedenden daha kötüye giderse ben ne yapacaðým? Tek bir dileðim var Böyle devam ederse bu yaþantý, inþallah bir deprem olur da ada yerle bir olur Baþka türlü de kurtulacaðýmýz yok gibidir bunlardan Bir kurultay davasýdýr gidiyor. Onlardan bu konuda zaten hayýr gelmezdi Türkiye'de yerleþim yerlerinde bulunan kýþlalarý yerleþim yerlerinden dýþarýya çýkarýyorlar. Tayyip Erdoðan madem ki askerin hakkýndan geldi, buralara da el atsýn da bizi de bu keþmekeþlikten kurtarsýn " BÝZÝM DUVAR YA ÝSTÝFRA, YA ÖLÜM Bizim Mandra Her zaman birkaç gün önceden ilan edilen bayram tören provalarýnýn ani bir kararla Kurban Bayramý dolayýsýyla öne alýnmasý ve 29 Ekim provasý nedeniyle dün yollarýn kapatýlmasý, Lefkoþa trafiðini tam anlamýyla felç eder. 5 dakikada gidecekleri yere 1 saatte ulaþtýklarýný belirten vatandaþlar, törenlere de, bayramlara da bin defa lânet okurken, sokaktaki adam, "Kalpten ve kanserden gitmemizin bir nedeni de bu deðil mi?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 20 Ekim 2012 Cumartesi Düdüklü Tencere Bülent Aykut SÝZ EMANUELLE FÝLMÝNÝ SEYRETMEDÝNÝZ MÝ? Sylvia Kristel'in ölüm haberi medyada nedense çok az yer buldu. Sylvia Kristel adý yeni nesilin çoðu için pek bir bir þey ifade etmeyebilir ama; benim gibi 50 yaþýný geçmiþler için çok önemli bir isimdir. Emmanuelle filmi o yýllarda tüm dünyada hasýlat rekorlarý kýrmýþtý... Sylvia Kristel adýndan çok filmi ile anýlýr olmuþtu, ölümü bile "Emmanuelle öldü" diye haber oldu. Hollandalý olan Sylvia Kristel, "Emmanuelle 2", "Güle güle Emmanuelle", "Emmanuelle 4" filmlerinde de oynamýþ hepsi de iyi giþe yapmýþtý... Emanuelle'nin daha sonra siyahi ve çekik gözlü taklitleri de çýkmýþtý... Taklitlerinden Siyah Emmanuelle'de oynayan Eritreli siyahi oyuncu Zeudi Araya da, o dönemlerde bir hayli meþhur olmuþtu. Delikanlýlýða adým attýðým zamanlarda ve gençliðimde benim ve milyonlarýn hayranlýk duyduðu Sylvia Kristel; onca þan ve þöhretten sonra 90'lý yýllarda servetini tüketip çok zor dönemler geçirmiþ ve bir maðazada tezgahtarlýk yapmýþtý! Türkiye ve ülkemizde bir hastalýk vardýr; erotik 3-5 filmde oynayan oyunculara pek sanatçý gözüyle bakýlmaz ve de küçümsenir nedense... Oyuncular küçümsendiði gibi o filmler de küçümsenir... Kime sorsanýz o tür filmlere asla gitmemiþtir... Yaþýtlarým olan sinemasever erkek arkadaþlarýmýn bir çoðu; nedense 1970'li yýllarda bir hayli giþe yapan erotik filmlere gittiklerini pek kabullenmezler... Hepsi de 15 yaþýna bile girmeden o yýllarda sanat filmlerine gidiyordu sanki! "Ben Türk filmi seyretmem" diyenler de çok vardý o yýllarda "Ben erotik film seyretmem" diyenler de çoktu. Sanki o yýllarda Türkiye ve ülkemizde herkes sanat filmleri seyrediyordu! Ben Türk ve yabancý olmak üzere fýrsat buldukça izledim o tür filmleri, hatta bazýlarýný da 2 defa seyrettim! Bundan da asla utanmýyorum iyi ki de seyretmiþim. Hayatým boyunca hep ödüllü sanat filmleri seyredecek deðildim herhalde... Oyun gücü yüksek güzel kadýn sinema sanatçýlarý vardý. Aralarýnda þarkýcýoyuncu olanlar da vardý 70'li yýllarýn Hollywood ve Avrupa sinemasýnda... Sophia Loren, Jane Fonda, Catherina Denavue gibi eski oyuncular sýk sýk haber oluyorlar ama onlar kadar þanslý olmayan bir zamanlarýn efsaneleri; Elke Sommer, Sydne Rome, Barbara Bach, Jacklin Bisset, Jane Birkin, Florinda Bolkan, Agostina Belli, Ursula Andress, Laura Antonelli, Britt Ekland, Gloria Guida, Beba Loncar, Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Raguel Welch gibi isimlerden haber bile alamýyoruz. Sanýrým onlar da; bildiðim kadarý ile yaþýyorlar ancak büyük olasýlýkla hafýzalarýmýzda ve gönlümüzde yaþlanmayan bu güzel kadýn sinema oyuncularý týpký Sylvia Kristel gibi; ölünce haber olacaklar... Satýlýk villa Minareliköy HEBO karþýsýnda satýlýk villa. Tel: BES, LTB'DEKÝ EYLEME DEVAM EDÝYOR Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) sürdürdüðü eylem kapsamýnda dün baþkent Lefkoþa'da yürüyüþ düzenledi. LTB çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlara dikkat çekmek ve sorunlara çözüm bulunmasý amacýyla düzenlenen yürüyüþ, LTB önünden baþladý, Dikilitaþ, Cumhuriyet Meclisi güzergahý izlenerek, yeniden LTB önünde tamamlandý. BES Genel Sekreteri Ýbrahim Taþarkan, BES'in eylemlerinin; çalýþanlarýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarý ile ilgili sýkýntýlar çözümlenene ve çalýþanlarýn gelecekleri garanti altýna alýnana kadar süreceðini kaydetti. Taþarkan, çalýþanlarýn hiçbir gelecek garantisi olmadýðýný, çalýþanlar olarak sorunlara artýk net çözümler istediklerini ifade ederek, "Emeðimizin karþýlýðýný almak ve sosyal güvence altýnda çalýþmak istiyoruz" dedi. Bakanlar Kurulu'nun BES'in grev kararýyla ilgili koyduðu yasaklama kararýnýn anýmsatýlmasý üzerine BES Genel Sekreteri Taþarkan, karar ile ilgili ellerine herhangi bir tebligat ulaþmadýðýný, kararýn Resmi Gazete'de de yayýmlanmadýðýný savunarak, kararýn resmi olarak teblið edilmesinin ardýndan BES Yönetim Kurulu'nun bunu deðerlendireceðini, ancak çýktýklarý haklý yoldan geri dönmeye niyetlerinin olmadýðýný söyledi. Sendikalar 23 Ekim'e kadar süre tanýdý Kamuda yetkili sendikalar, taleplerine yanýt için Baþbakan Ýrsen Küçük'e 23 Ekim'e kadar süre tanýdýklarýný açýkladý. Sendikalar, bu tarihe kadar yazýlý yanýt almamalarý halinde hangi eylemleri yapacaklarýný bir araya gelerek belirleyeceklerini duyurdular. Protokol görüþmelerinde hükümete yazýlý talepler sunan ve bir süredir yanýt bekleyen sendikalarýn temsilcileri, dün sabah Baþbakanlýk'a gitti. Eylemde KTAMS, KTOEÖS, Kamu-Sen, Kamu-Ýþ ve onlara destek veren Hemþireler ve Ebeler Sendikasý yer aldý. KTÖS temsilcilerinin ise baþka eylemleri nedeniyle gelemediði belirtildi. Baþbakan'ýn makamýnda olmadýðýný öðrenen sendikacýlar, burada basýn açýklamasý yaparak daðýldý. KAPTAN: ÜLKE ATEÞ TOPU ÝÇÝNDE... Sendikalar adýna konuþan KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, ülkenin ateþ topu içinde bulunduðu, halkýn alým gücünün her geçen gün gerilediði, temel tüketim maddelerinin yüzde 40 zamlandýðý bugünlerde UBP'yi yönetenlerin ülke sorunlarýyla ilgilenmediðini, tek dertlerinin kurultay olduðunu savundu. Kaptan, toplumsal uzlaþý adýna öncelikle diyalog yolunu denediklerini ve 12 Ekim'de Baþbakan'la bir araya geldiklerini hatýrlatarak, Baþbakan'ýn 7 sendikanýn temsilcisine ilk Bakanlar Kurulu toplantýsý sonrasýnda taleplere yazýlý yanýt vereceðini söylediðini ancak bunun gerçekleþmediðini kaydetti. "Yazýlý taleplerimize yazýlý cevap bekliyoruz" diyen Ahmet Kaptan, 23 Ekim Salý gününe kadar bu gerçekleþmezse, bayram sonrasý sendikalarýn toplanarak, bundan sonra neler yapýlacaðý konusunda karar üreteceðini ifade etti. Kaptan, Baþbakan ve Bakanlarý bir an olsun kurultayý býrakýp halkýn sorunlarýyla ilgilenmeye, beklentilere cevap vermeye çaðýrdý. KTAMS Baþkaný Kaptan, sendikalarýn, "BES'in LTB'deki tüm eylemlerini desteklediðini ve haklý ve onurlu mücadeleyi sonuna dek destekleyeceklerini" de vurguladý.

9 9 20 Ekim 2012 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV WERNICKEKORSAKOF: YAÞAYAN ÖLÜ Kiþisel deneyimlerimden, dolaysýz tanýklýklarýmdan aktaracaðým: Mide kurur. Aynaya bakmamaya çabalarsýn, gözlerin her gün biraz daha "çukura" inmektedir. Sözcükleri bulamama ilk belirtilerdir. Bir süre sonra aðýzda bir anason kokusu duyulmaya baþlar. Önce sadece sen duyarsýn, sonra yanýndakiler. Bu geri dönüþsüz aþamaya yaklaþmanýn kanýtýdýr. Yaþamaya devam edersin. Ama eriyerek. Son aþamaya týp dilinde "WernickeKorsakof" deniyor. Siz "yaþayan ölü" diye anlayýn. Binlerce Kürt tutuklu ve hükümlü açlýk grevinin 37. gününü tamam ettiler. 36. günde Erdoðan konuþtu: Kanýn durmasý için gerekirse MÝT, Öcalan ile görüþür. "Gerekirse" öyle mi? Bugün Çukurca'da 15 PKK'li öldürüldü. Bir gün önce de bir üsteðmen, iki er yaþamýný yitirmiþti. Baþbakan "gerekirse" parantezi açýp aklýmýzla alay ediyor. "Gerekmesi" için ne kadar daha kan akmasý gerek? Aydýn ENGÝN (T24) TARÝH 18 EYLÜL 2011 El Cezire televizyonuna yaptýðý açýklamada, 'Ýsrail'in kendine göre münhasýr ekonomik alanlar üzerinde tasarruf sahibi olduðunu ilan etmeye baþladýðýný' söyleyen Erdoðan, buna asla izin vermeyeceklerini belirtti... Gözden kaçmayanlar... TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU ÞAKA GÝBÝ Tahsin Ertuðruloðlu öyle bir konuþuyor ki, duyan da kurultayda Derviþ Eroðlu'nun aday olduðunu sanýr. Ýki kelimesinden biri Eroðlu. Yahu senelerce Eroðlu ile çalýþan sen deðil miydin? Ýþin tuhafý UBP'yi Eroðlu zihniyetinden kurtaracak olan Tahsin beyin Denktaþ zihniyetine övgüler düzmesi. UBP'yi yenilemekten söz ederken güneye hiç geçmediðini ve asla geçmeyeceðini söylemesi de þaka gibiydi ayrýca. Yahu insan ülkesinin diðer yarýsýný merak eder hiç olmazsa. DÝPNOT Ýran Özel Hastalýklar Yardým Vakfý Baþkaný Fatma Haþemi, batýlý ülkelerin Ýran'a uyguladýðý ambargo nedeniyle 6 milyon hastanýn, özellikle de kanser ve MS hastalarýnýn ilaç sýkýntýsý yaþadýðýný açýkladý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Çöp yýðýnlarýnýn saðlýklý bir þekilde ortadan kaldýrýlmasý ile ilgili çalýþmalar büyük bir hassasiyet içinde devam ediyor." Kemal Deniz DANA (Lefkoþa Kaymakamý) VÝRGÜL... ÜZÜLDÜÐÜ ÞEYE BAK Avrupa Parlamentosu üyesi Andrew Duff "Sayýn Tayyip Erdoðan'ýn AKP Kongresi'ndeki konuþmasýnda Allah ve Peygamber'den beþ kere bahsetmeyi uygun görüp AB'ye bir kere bile atýfta bulunmamasýndan dolayý üzgünüm" dedi. Bu Avrupalýlarýn jetonu da geç düþüyor gerçekten. Geçmiþ olsun!.. Olan CTP'ye ve Mehmet Ali Talat'a oldu. Kendileri vardýr, Allahlarý yoktur, inkar edemeyiz yani Az uðraþmadýlar AB yolunda ilerleyen Tayyip beyin önünü açmak için SÝSTEMÝN KÖKÜNÜ DAHA BULAMADIYSANIZ, ÝÞÝMÝZ BORU "Sistemin kökten deðiþmesi adýna sendikalarla mücadele arayýþý içindeyiz." Mehmet ÇAKICI (TDP Genel Baþkaný) "Hey siz oradakiler yok musunuz, taþ mýsýnýz? Nesiniz?" 12 Eylül'den bu yana Türkiye cezaevlerinde, son yýllarýn en geniþ katýlýmlý bir eylem sürüyor. Ben bu yazýyý yazdýðým esnada 24 cezaevinde 400 civarýnda insan süresiz açlýk grevindeydi. Siz bu yazýyý okuduðunuzda muhtemelen grevci sayýsý artmýþ olacak. Çünkü bu eylemin yayýlma alaný Türkiye'deki tüm cezaevleri ve 10 bini aþkýn siyasi tutsak. Silivri Cezaevi yönetiminin münasebetsizliði ve zalimliði yüzünden 15 kiþi ölüm orucu sürecine girmiþ durumunda. Kýrka yakýn cezaevinde kapalý ve açýk görüþ protestolarý baþladý. Direniþi Türkiye medyasý, kamuoyu görüyor mu? Hayýr! Hatta milyonlarca insan, yaþadýklarý kentte bedenini ölüme yatýrarak ses olmaya çalýþan insanlarýn varlýðýndan tamamen habersiz yaþýyor. Kulaklar saðýr, gözler kör, aðýzlar suskun. Ýktidara yanaþma olmanýn dayanýlmaz cazibesine kapýlan merkez medya üç maymunu oynuyor. Peki ne istiyor eylemciler? Sadece 2 þey: Kürt sorununda barýþ ve çözüm saðlanmasý için PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldýrýlarak, Öcalan'ýn saðlýk, güvenlik ve özgürlük koþullarýna sahip olunmasý ve anadilde savunma ve eðitim hakkýnýn tanýnmasý! Toplumun barýþçýl geleceðine odaklanmýþ, bu kadar insani talepler bunlar. Bugün Kürt sorununun çözümü KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu nasýl saðlanýr diye herhangi birine sorsanýz size ilk vereceði yanýt, Öcalan'la müzakere ve temel kimlik haklarýnýn tanýnmasý diyecektir.yani cezaevlerinde dalga dalga yayýlan bu direniþ hattý barýþa vesile olur umuduyla oluþturulmuþ bir hat! Buna raðmen duyan, gören insan sayýsý öyle az ki! Medya suskun, siyasetçiler ilgisiz, sivil toplum yüzeysel. Hey siz oradakiler yok musunuz, taþ mýsýnýz? Nesiniz? Yeri gelmiþken bulunduðum Bakýrköy Cezaevi'nde açlýk grevinde olan 19 arkadaþýmý da hatýrlatayým. Hacire Tanýrgan, Nurcan Can, Canan Güler, Haným Çelik, Ayþe Güneysu, Yasemin Aslan, Belgin Karaboða, Semra Karabaþ, Meryem Nurcan Yolvercan, Emel Çetin, Meltem Yýldýrým, Jiyan Polat, Hülya Yer, Melek Dolaz, Semra Tekin, Çimen Türk, Ayþe Oyman, Fatma Koçak, Pervin Yerlikaya Babir. Her biri ne gülüþünü ekþitti ne dostluðunu esirgedi. Haftalardýr açlýk içinde olan onlar deðilmiþ gibi. Bunun sýrrý eylemlerini haklý görmelerinde, kendilerine inanmalarýnda! Türkiye kamuoyuna duyarlýlýk çaðrýsý yapan Nurcan þunlarý söylüyor: "Süreç gösterdi ki AKP'nin Kürt sorununu çözmek gibi bir niyeti yok. Oyalama-erteleme taktikleri ile Kürt halkýný 'sakinleþtirmeye' çalýþarak iktidar ömrünü uzatma çabasýnda. Kürt sorunu nice iktidarý hasta etmiþtir. AKP'de de hastalýk baþ göstermiþtir. Tedavisi müzakere sürecini bir an önce baþlatmakla mümkündür. Eninde sonunda müzakere masasýna oturulacak. Biz de süreci hýzlandýrmak için bedenimizi ortaya koyduk..." Þiirdeki gibi, son sözü direnenler söylüyorsa durmak anlamsýz, duymamak günahtýr!.. (Bu yazý Bakýrköy Cezaevi'nde bulunan KCK tutuklusu Özgür Gündem yazarý Yüksel GENÇ'in "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Açlýk grevi ayýný doldurdu, duyanýnýz kaç kiþi?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 20 Ekim 2012 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YÝNE BAÞARAN... Hangi taþý kaldýrsak altýndan Þinasi Baþaran çýkýyor... Tabii hemen deðil, aradan yýl geçtikten sonra çýkýyor... Ýlk olarak Ayhan Hikmet in neredeyse katledilmesine tanýk oldum diyecek kadar olayýn içinde olduðunu açýkladý... Hikmet in kurþunlanmasýndan hemen sonra olay yerine giden ve olayý belgeleyen fotoðraflarý çeken kiþi olduðunu anlattý televizyonlarda... Yorgacis þüphelenmiþ, tutuklamak istemiþ kendisini ama Dr. Küçük izin vermemiþ.. Dikkat ederseniz bu olayý yalanlayacak kimse yok þu anda! Kimden bahsediyorsa hepsi ölmüþ durumda... Yalan söylüyor demiyorum, söylese de anlayamayýz çünkü 45 yýl beklemiþ olayý anlatmak için... Neden 45 yýl bekledi Þinasi abimiz? Yaþýna göre hafýzasý gerçekten süper Þinasi Baþaran ýn. 45 yýl önceki olayý dünmüþ gibi anlatýyor, o aný yaþýyor... Ölüler konuþamadýðýna göre anlattýklarýný gerçek sayarsak aklýma takýlan bazý þeyler var! Þinasi Baþaran bu kadar erken olay yerinde nasýl bulundu? Ýþini yapýyorsaydý neden korkudan doðru Dr. Küçük e sýðýndý? Madem olay bittikten sonra geldi, neden cinayeti Rumlarýn üstüne atýyor? Günlerce televizyon ekranlarýnda olayý anlatýp kendini kahraman olarak gösteren Þinasi Baþaran, bu yaþadýklarýný Hikmet in öksüz kalan kýzýnýn gözlerinin içine bakýp vicdaný sýzlamadan anlatabilir mi? Dediðim gibi ölüler konuþamaz... Bizim köyde bir Mustafa dayý vardý, her gün bize ben Rambo nun öz babasýyým... Rumlara karþý tek baþýma direndim inanmazsanýz Dr. Küçük e sorun derdi... Bul da sorasýn! Bir zamanlar programlarýný mehter marþý ile açan Þinasi Baþaran bir dönem ortalýktan kaybolmuþtu. UBP kurultayýndan o kadar kiþi yararlandý ki bu durumu fýrsat bilip hemen ortalýða çýkýverdi. Deneyimli, usta ve yýýlardýr gerçekleri toplumuna aktaran bir gazeteci büyüðümüz diyeceðim fakat ne yazýk ki öyle deðil... Rejime ayak uyduran, onun için yazan bir gazeteci olarak geldi ve geçti... Dün Havadis Gazetesi nin manþetinde gördüm kendisini, daha da çökmüþ ve yaþlanmýþ. Umarým hayatýnýn geri kalanýný saðlýklý yaþar Þinasi abimiz ama yine bir taþýn altýndan çýkmasý tuhaf verici. Eroðlu na valizlerle parayý kendisinin taþýdýðý söylüyor ve ekliyor: Eroðlu bana içinde ne olduðunu bilip bilmediðimi sordu. Bilmediðimi söyledim. Bana aç o zaman dedi. Ben de açtým. Ýçinde para vardý ve her destenin üstünden birer tane alayým dedim. Eroðlu bana olmaz... Yolda gelirken açsaydýn ve alsaydýn göz yumardým dedi. Belgeleri de varmýþ Þinasi Baþaran ýn! Bu belgeleri Havadis Gazetesi neden yayýnlamýyor? Eroðlu Þinasi ye parayý aldýðýna dair senet mi imzalamýþ? Bir gün kendisini satacak karakterde olduðunu bile bile neden paralarý ýsrarla göstersin, hade gösterdi neden sus payý vermedi? En önemlisi bu parayý kim verdi ve bu kirli olaya Þinasi nasýl karýþtý? Paranýn içinden neden almak istedi? Ayhan Hikmet olayýnda adý geçen herkes öldüðü için rahat konuþan Þinasi Baþaran, þimdi de Asil Nadir in içerde olmasýný fýrsat bilip baþlýyor anlatmaya... Þinasi bey yarýn Asil Nadir çýkarsa artýk listede siz de varsýnýz sanýrým... Her taþýn altýnda sen, her olayýn kahramaný sen, belgesi olan kiþi sen... Peki sen ne ayaksýn be Þinasi abi onu açýkla bize? Bu pisliðin içinde temiz kalan usta gazeteci mi yoksa bunlara hizmet eden uþak mý? Lütfen Kutlu Adalý olayý ile bir bilgin varsa, o gün oradaysan, hatta yine birþeyler getirdiysen söyle de bu yükü üstümüzden atalým! Maraþ Birlik ve Dayanýþma Derneði 3 okula baðýþta bulundu Gamze BAYKUR- Maraþ Birlik ve Dayanýþma Derneði, Maraþ bölgesindeki Þht. Zeki Salih Ýlkokulu, Þht Osman Ahmet Ýlkokulu ve Þht. Mustafa Kurtuluþ Ýlkokulu olmak üzere 3 okula 1500'er TL baðýþta bulundu. Dernek Baþkaný Ýdris Demirsöz, öðrencilerin üniforma eksikliðinin giderilmesi ve toplumsal duyarlýlýða dikkat çekmek amacýyla böyle bir baðýþta bulunduklarýný belirtti. Maraþ Birlik ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýdris Demirsöz, 12 Ekim tarihinde Beach Club'da düzenlenen dayanýþma gecesinde elde edilen gelir ile çocuklarýn üniforma eksikliðinin giderilmesi için Þht. Zeki Salih Ýlkokulu, Þht Osman Ahmet Ýlkokulu ve Þht. Mustafa Kurtuluþ Ýlkokulu'na 1500'er TL baðýþta bulunduklarýný belirtti. Demirsöz "Burada yetiþen çocuklarýn ve gençlerin daha iyi yetiþmesine katký koymak ve toplumsal duyarlýlýða dikkat çekmek için okullarýmýza katkýda bulunduk" þeklinde konuþtu. POLÝS BANKACILARA EÐÝTÝM VERDÝ- Polis Genel Müdürlüðü (PGM), KKTC Merkez Bankasý ve ülkede faaliyet gösteren 22 bankanýn temsilcisine "Sanal Ortamda Yüksek Güvenlikli Veri Transferi" amaçlý kurulan "PGM Elektronik Posta Sisteminin Tanýtýmý ve Kullanýmý" hakkýnda eðitim verdi. Polisin yaptýðý açýklamaya göre, dün gerçekleþtirilen eðitimde, Polis Genel Müdürlüðü'nün teknolojiye verdiði öneme vurgu yapýldý. Polis, özellikle son dönemlerde teknolojiye yapýlan yatýrým ve suçun önlenmesi, suç ve suçlularýn tespiti için kullanýlan teknolojik imkanlara vurgu yaptý. ÝSMAÝL ALÝ TOPRAÐA VERÝLDÝ- Larnaka'ya baðlý Petrofan'da (Esendað) bir kuyuda kalýntýlarý bulunan kayýp þehit Ýsmail Ali, Lefkoþa mezarlýðýndaki þehitliðe askeri törenle defnedildi. Ýsmail Ali için düzenlenen cenaze törenine ailesi yanýnda, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, bazý Ulusal Birlik Partisi ve CTP-BG milletvekilleri ile askeri yetkililer de katýldý. GÜNEYDEN... DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZER VÝNCÝ "THÝALF" ÞUBAT'TA GELÝYOR Dünyanýn en büyük yüzer vinci "Thialf"ýn, Nobel Energy'nin yürüteceði petrol arama çalýþmalarý çerçevesinde þubat ayýnda Güney Kýbrýs sularýna gelmesi bekleniyor. Sözkonusu 7 bin 200 tonluk vinç, doðalgaz yataklarýnýn altýnda zengin petrol yataklarý bulunduðu varsayýmýndan hareketle doðalgaz arama faaliyetlerinin yürütüldüðü Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi'nin 12. parselinde yürütülecek petrol arama çalýþmalarýnda kullanýlacak. ANASTASÝADÝS HER ÝKÝ TURDA DA ÖNDE Güney Kýbrýs'ta yapýlan yeni bir ankette, DÝSÝ Baþkaný ve Rum baþkanlýk seçimleri adayý Nikos Anastasiadis yine birinci sýrada yer alýrken, halkýn ekonomiye iliþkin olumsuz görüþleri bir kez daha kaydedildi. Yapýlan ankette, katýlýmcýlarýn oy verme niyetlerinin sorgulandýðýný; birinci sýrayý Anastasiadis'in aldýðýný kaydeden gazete, bunu AKEL'in adayý Stavros Malas ve baðýmsýz aday Yorgos Lillikas ile diðer adayýn takip ettiðini belirtti. Bu alandaki anket sonuçlarýna daha ayrýntýlý bakýlacak olursa, "Önümüzdeki baþkanlýk seçimleri olsa kime oy verirdiniz?" sorusuna katýmcýlarýn yüzde 36.9'u Anastasiadis, yüzde 23.8'i Malas, yüzde 17'si Lillikas ve yüzde 1.2'si Andri Makaria Stilyanu yanýtýný verdi. AB'DEN GÜNEY KIBRIS'A SÜT YAPTIRIMI Güney Kýbrýs'ýn da aralarýnda bulunduðu AB üyesi altý ülkeye, dönemine ait süt kotasýný aþtýklarý gerekçesiyle AB tarafýndan yaptýrým uygulanacaðý belirtildi. Politis gazetesi, aralarýnda Güney Kýbrýs'ýn da bulunduðu altý ülkenin, kotayý, toplamda 283 ton aþtýðýný yazdý. BM'DEKÝ DAÝMÝ TEMSÝLCÝ EMÝLÝU OÐLUNUN KIZ ARKADAÞI ÝÇÝN BURS TALEBÝNDE BULUNDU Güney Kýbrýs'ýn BM'deki Daimi Temsilcisi Nikos Emiliu'nun, oðlunun, New York'ta özel bir kolejde okuyan kýz arkadaþý için burs talebinde bulunduðu ve bunun ret edildiði belirtildi. Politis gazetesi Emiliu'nun burs talebinin Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'na sunulduðunu ancak Bakanlýðýn, "bir istisna olarak olumlu deðerlendirilmesi gerektiði" notuyla birlikte bu konuyu Personel Dairesi'ne havale ettiði belirtti. Personel Dairesi Müdürünün ise Bakanlýða gönderdiði mektupta, ilgili koþullara uygun olmayan kiþilere yurt dýþý eðitimi için burs verilmesine kolaylýk saðlanmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getirdiðini yazan gazete, Emiliu'nun, Brüksel'de okuyan oðlunun, yasalar gereði zaten burs aldýðýna da dikkati çekti. RUM TAKSÝCÝLER DE ÞÝKÂYETÇÝ... Güney Kýbrýs genelinde taksi izinlerinin 1538'e ulaþmasýný eleþtiren Rum taksi sahipleri, önlem istedi. Alithia'ya göre taksi sahipleri, taksi sayýsýnýn ihtiyacýn üzerinde olduðunu ve kazançlarýnýn azaldýðýný belirterek, bazý izinlerin iptaline iliþkin istemlerini Meclis Ulaþtýrma Komitesi'ne ilettiler. KARGOYLA UYUÞTURUCU GÖNDERMEKTEN TUTUKLANDILAR Güney Kýbrýs'ta Macaristan uyruklu iki kiþi, kargo aracýlýðýyla yurt dýþýna uyuþturucu madde göndermek suçundan tutuklandýlar. Politis gazetesinin haberine göre, bir ihbarý deðerlendiren Rum polisi kargo þirketine ve söz konusu þahýslarýn evine düzenlediði baskýnda, uyuþturucu madde olduðuna inanýlan 600 gram beyaz toz, 315 gram hintkeneviri ve mavi renkte 375 adet hap ele geçirdi.

11 20 Ekim 2012 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Prof. Büþra Ersanlý: Biz rehineydik Almanya'nýn Essen kentinde devam eden Ruhr Kitap Fuarý'na katýlan Büþra Ersanlý ve Ragýp Zarakolu, Türkiye'deki geliþmelere iliþkin birer sunum yaptýlar. KCK davasýnda 9 ay cezaevinde tutulan Prof. Ersanlý ve yayýncý yazar Zarakolu, Türkiye'nin Kürt sorunu çözmek istemediðini, bunun için bu acýlarýn yaþandýðýný belirterek, "Her þeye raðmen barýþ dilini geliþtirmemiz lazým" çaðrýsýnda bulundular. "DEVLET BÝZÝ REHÝN OLARAK TUTTU" Fuarda "Türkiye'de Kürt Sorunu ve Ortadoðu" isimli bir seminer veren Prof. Büþra Ersanlý, konuþmasýna Türklerin yeterince Kürtleri anlamadýðýný söyleyerek, baþladý. Ersanlý, " Biz Kürt olmayanlar, Ortadoðu'nun en büyük sorunu olarak Filistin-Ýsrail sorununu görürdük. Kürtlerin yaþadýklarýnýn farkýnda deðildik" diye konuþtu. Türkiye'de Kürt muhalefetinin motor güç konumunda olduðunun altýný çizen Ersanlý, "Bu muhalefetin içinde yer aldýðým için tutuklandým ve silahlý örgüt yöneticisi olarak hakkýmda 15 yýl ceza isteniyor. Bana terörist muamelesi yapýyorlar. Çünkü devlet bu muhalefetten korkuyor. Hükümet korktuðu ve Oslo Alman vekiller Fazýl Say'a destek verdi, Egemen Baðýþ 'saçmaladý' 120 Alman vekil, Fazýl Say için Erdoðan'a mektup gönderdi! Ünlü besteci ve piyanist Fazýl Say hakkýnda "dini deðerleri alenen aþaðýladýðý" gerekçesiyle dava açýlmasý Alman parlementerlerin tepkisine neden oldu. Almanya Federal Parlementosu Milletvekili Sevim Daðdelen, 120 vekilin altýnda imzasý bulunan mektubu Baþbakan Tayyip Erdoðan'a gönderdi. Mektupta þöyle denildi: "Biz federal meclis milletvekilleri olarak Almanya'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazýl Say'a karþý devam eden davasýndan kaygý duymaktayýz. Say, 'twitter'a yazdýðý bir iletiden ötürü dini deðerleri alenen aþaðýladýðý iddiasýyla 1 buçuk yýla kadar hapis cezasý istemiyle yargýlanýyor. Twitter'a yazýlan bir ileti nedeniyle dava açýlmasýný ve yüksek ceza talebiyle yargýlanmasýný orantýsýz bir yaklaþým olarak deðerlendiriyoruz Almanya'da. Böyle bir dava sanatsal özgürlüðe bir darbe olduðu gibi Fazýl Say þahsýnda insanlýk kültürüne darbeye teþkil etmektir" görüþmelerini baþaramadýðý için bizi rehin olarak tuttu. Bizler rehineydik. Bugün binlerce Kürt politikacýsý, öðrencisi, gazetecisi bu muameleyle karþý karþýyadýr" dedi. "FÝLÝSTÝNLÝ ÇOCUKLAR SEVECEN, KÜRT ÇOCUKLARI TERÖRÝST" Ersanlý, "Suriye'de bir çýkmaz var ve bu ortamda Kürtler özgürlük mücadelesi veriyorlar. Irak'ta bir federal sistem var. Suriye'de benzer bir sistem yolunda. Ne Beþar Esad ne muhalefete destek veriyor. Türkiye'de ise sorun devam ediyor. Kürt çocuklarýný terörist, Filistin çocuklarýný sevecen görerek, bir yere varýlmaz." "AKP DEMOKRASÝSÝ" KCK davasýnýn maðdurlarýndan yayýncý Ragýp Zarakolu, Barýþ ve Demokrasi Partisi üzerindeki baskýlara da deðindi. Zarakolu, "Türkiye'de iki parti seçimlerde zaferle çýkmýþtýr. Biri AKP diðeri BDP. Her iki parti de hem iktidar hem muhalefettir. AKP bunu bildiði için BDP'ye baský uygulayarak intikam alýyor. AKP, bir yandan 12 Eylül'ü yargýlamaya çalýþýyor diðer yandan 12 Eylül yasasýyla ülkeyi yönetiyor. AKP'nin demokrasisi ve insan haklarý reformlarý budur" dedi.(anf) Sevim Daðdelen "Böyle aptalca davalarla mahkemeleri meþgul etmek akýl almayan bir durum" diye konuþtu. EGEMEN BAÐIÞ 'SAÇMALADI' Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ ise Fazýl Say'la ilgili "Yargý, onu 'saçmaladý' saysýn" dedi. Baðýþ bu açýklamasýyla "fikir açýklama özgürlüðü"nü 'saçmalýk' olarak gördüðünü itiraf etmiþ oldu. Baðýþ þöyle dedi: "Ben yargý mensubu olsaydým bunu, Fazýl Say'ýn 'saçmalama özgürlüðü' içerisinde deðerlendirirdim. Ancak, insanlarýn inançlarýyla dalga geçmek hiç kimsenin hakký olmamalýdýr. Keþke Fazýl Say, insanlarýn deðerlerine daha saygýlý olabilseydi ve Türkiye de böyle bir davayla da karþýlaþýp, bunu uluslararasý platformda anlatmak durumuna düþmeseydi." (T24/Yurt) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Rum yolcu uçaðý, Kantara üzerinden uçarak Larnaka'ya indi Rum Havayollarý Þirketi'ne ait A-319 tipi yolcu uçaðý Frankfurt-Larnaka seferini yaptýðý 10 Eylül Çarþamba günü öðleden sonra, kötü hava koþullarý nedeniyle Koruçam-Girne- Maðusa güzergâhýný izleyerek Larnaka'ya indiði haber verildi. Fileleftheros, "Kantara Üzerinden Larnaka'ya Uçuþ... Kötü Hava Þartlarý Yüzünden 'Özel Güzergâh'... Kýbrýs Havayollarý Uçaðý Ýhtiyaç Nedeniyle Girne ve Maðusa Üzerinden Uçtu" baþlýk ve spotlarýyla verdi haberde, yolcularýn, uçaðýn penceresinden Girne ve Gazi Maðusa'yý görme fýrsatý bulduklarýna iþaret etti. Larnaka'ya iniþ yapmak üzere Poli-Hirsofu'ya yaklaþan uçaðýn, sert hava koþullarý nedeniyle irtifa düþüremediði için Poli-Hirsofu'nun kuzeyine yönelerek Koruçam Burnu'na kadar ulaþtýðýný belirten gazete, bu noktada yoðun bulutlar arasýndaki bir açýklýðý kullanarak, Girne üzerinde alçalmaya baþladý. Ada'nýn kuzey sahillerini izleyerek Kaplýca üzerine vardýktan KIBRISLI TÜRK TARAFTARLARDAN AEL-FENERBAHÇE MAÇINA BÜYÜK ÝLGÝ AEL PAZARTESÝ GÜNÜ LÝMASOL'DA, KIBRISLI TÜRK GAZETECÝLERÝ DE DAVET EDECEÐÝ YEMEKLÝ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK STADA "KIÞKIRTICI SEMBOLLER" SOKULMAMASI ÝÇÝN GÝRÝÞLERDE SIKI DENETÝM FENER MAÇI ÝÇÝN KRÝZ MERKEZÝ OLUÞTURACAKLAR UEFA Europa Lig kapsamýnda 25 Ekim'de Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki GSP stadýnda oynanacak maç için KKTC'ye verilen bin 200 biletin KKTC'de gördüðü ilgi, Rum basýnýnda haber oldu. Politis "Bin 200 Kýbrýslý Türk Taraftar GSP'de Olacak... Fenerbahçe Heyetine 47 Türk Gazeteci Eþlik Edecek" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, edindiði bilgilere dayanarak, KKTC'deki Fenerbahçe Taraftar Derneði'ne dün verilen maç biletlerinin büyük ilgi gördüðü ve bugün itibarýyla biletlerin tükendiði açýklamasý yapýlmasýnýn beklendiðini yazdý. OTOBÜSLERE POLÝS EÞLÝK EDECEK Kýbrýslý Türk taraftarlarýnýn GSP stadýna, KKTC-Güney Kýbrýs kara sýnýr kapýlarýndan otobüslerle geçerek ulaþacaðýný belirten gazete, taraftarlarý taþýyacak otobüslere Rum polisinin refakat edeceðini, Kýbrýslý Türk taraftarlarýn stadýn Kuzey tribünlerine yerleþtirileceðini, stada kýþkýrtýcý herhangi bir sembol sokulmasýný engellemek için giriþleri öncesinde sýký denetimden geçirileceklerini yazdý. YEMEKLÝ BASIN TOPLANTISI Maç için Güney'e gidecek Fenerbahçe ekibine sadece 47 Türk gazetecinin eþlik edeceðine, taraftar gelmeyeceðine dikkat çekilen haberde, AEL'in Perþembe günkü Fenerbahçe maçý için önümüzdeki Pazartesi günü öðle saatlerinde Limasol'da yemekli bir basýn toplantýsý düzenleyeceði, basýn toplantýsýna Kýbrýslý Türk gazetecilerin de davet edileceði belirtildi. Gazete, Fenerbahçe-AEL maçýna Kýbrýslý Türk gazetecilerin ilgisinin de yoðun olduðunu belirterek ne AEL'in ne de GSP yetkililerinin, maçta görev yapacak Kýbrýslý Türk gazetecilere hangi yerleri ihdas edeceklerini henüz sonra Kantara, Ardahan, Topçuköy, Turnalar ve Boðaz istikametine yönelerek alçalmaya devam eden uçak, Gazi Maðusa üzerinden Greko Burnu'na doðru iniþ irtifasýna ulaþtý ve Larnaka Havaalaný'na sorunsuz iniþ yaptý. Gazete bunun, Rum uçaklarýnýn KKTC hava sahasýna ilk giriþi olmamakla birlikte KKTC'ye ilk kez bu kadar kuzeyden uçtuðuna dikkat çekerek, bu tür uçuþlarýn, adanýn batýsýndaki hava þartlarýnýn kötü olduðu ve pilotlarýn iniþine izin vermediði durumlarda gerçekleþtirildiðini yazdý. Rum Yönetimi'nin bu uçuþ için, uçuþ güvenliðini saðlamak maksadýyla Rum Hava Trafik Kontrol merkezi ile BM Barýþ Gücü'nün özel ofisi arasýndaki 'kýrmýzý telefon hattýný' kullandýðýna iþaret eden gazete, Ercan Havaalaný'na yapýlan iniþ ve kalkýþlar nedeniyle bu tür uçuþlarda ciddi güvenlik meseleleri yaþanmasýnýn kuvvetle muhtemel olduðunu vurguladý. açýklamadýklarýný, bu konunun da muhtemelen Pazartesi günkü basýn toplantýsýnda açýklanacaðýný haberine ekledi. Öte yandan Alithia "Polis Maça Hazýrlanýyor" baþlýklý haberinde ise, Rum güvenlik makamlarýnýn Fenerbahçe-AEL karþýlaþmasýnýn güvenliðini saðlamak için gerekli bütün önlemleri alacaðýný, Rum Polis Basýn Sözcüsü Andreas Angelidis'in, bu konuda önceki gün, biri Rum Polis Genel Müdürlüðü'nde biri de Lefkoþa Rum Polis Müdürlüðü'nde olmak üzere iki toplantý yapýldýðýný açýkladýðýný yazdý. FENER MAÇI ÝÇÝN KRÝZ MERKEZÝ OLUÞTURACAKLAR Maçý izlemek üzere Güney'e gidecek Kýbrýslý Türk taraftar sayýsýný bin 140 olarak veren gazeteye göre Andreas Angelidis; Kýbrýslý Türk taraftarlarý taþýyacak otobüslerin stada polis eskortunda götürüleceðini, stada giriþlerde sýký denetim uygulanacaðýný ve herhangi bir olay yaþanmasý halinde yapýlacaklarýn Kriz Merkezi tarafýndan kararlaþtýrýlacaðýný söyledi. Angelidis "Kýbrýslý Türk taraftarlarý, nasýl davranmalarý gerektiði ve ilgili yasanýn maddeleri konusunda bilgilendiren bir kiþiyle iletiþim halindeyiz. Stat giriþinde her iki takým taraftarlarýna sýký denetim yapýlacak, çýkýþlarý sýrasýnda da tedbir alýnacak" ifadesini kullandý. Fenerbahçe-AEL karþýlaþmasýnýn Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý yaptýðý bir zamanda gerçekleþiyor olmasý nedeniyle maçýn sorunsuz gerçekleþmesine büyük önem verdiklerini belirten Angelidis, "ortalýðý karýþtýrmaya yönelik her þeye karþý kararlýlýkla tedbir alýnacak. Yapýlanlara ilaveten toplantý yapýlmasý gerektiðine hükmedilirse yapýlacak ve kararlarýn nihai çerçevesi basýna açýklanacak" dedi. Memur maaþlarýnda yeni kesinti Troyka ile müzakerelere hazýrlanan Rum yönetiminin dün ani bir kararla, devlet ve KÝT çalýþanlarýnýn maaþlarýnda yeni kesintiler önermesi sendikalarýn sert tepkisine neden oldu. Simerini "Devlet Memuru Maaþlarýna Yeni Balta" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, ilk kesintilerin açýklanmasýnýn üzerinden daha iki gün geçmiþken, yeni kesinti kararýnýn açýklandýðýna vurgu yaptý. Gazete, yeni açýklamayla beraber, bin- bin 500 aralýðýndaki maaþlarda yüzde 6,5; bin 50-2 bin aralýðýndaki maaþlarda yüzde 8,5; 2 bin-3 bin aralýðýndaki maaþlarda yüzde 9,5; 3 bin-4 bin aralýðýndaki maaþlarda yüzde 11,5, 4 bin ve üzeri maaþlarda ise yüzde 12,5 oranýnda kesinti yapýlacak. Bütün kesinti ve vergilerle beraber maaþlarda toplam yüzde oranýnda azalma olacaðýna iþaret edilen haberde, sendika kaynaklarýnýn "kesintilerin nerede duracaðýný bilmiyoruz, izahat almak için Baþkan Hristofyas'ýn dönmesini bekliyoruz" görüþüne yer verildi. Gazete, edindiði bilgilere dayanak 2012 bütçe açýðýnýn daha önce hesaplandýðý gibi yüzde 4,5 deðil yüzde 6 olacaðýný, bu nedenle maaþ kesintilerinin gerekli görüldüðünü belirtti. Onay için Rum Meclisi'ne götürülecek kesintilerin Kasým maaþlarýna yansýtýlmasý bekleniyor. Habere göre Rum baþkan adaylarýndan baðýmsýz aday Yorgos Lillikas dün devlet memurlarýný "bu trajik duruma sürükleyen kurulu düzene karþý ayaklanmaya" çaðýrdý. DÝSÝ Basýn Sözcüsü Haris Georgiadis ise "Hristofyas hükümeti 13'üncü maaþtan daha fazla kesinti yaparken, 13'üncü maaþýn kurtarýlmasý bayraðý açýlamayacaðýný" söyledi.

12 12 20 Ekim 2012 Cumartesi Þovmen Mehmet Ali Erbil "Kýbrýslý karý" seçmiþ kendine... Aferin... Hem bullezi, hem de Kýbrýslýnýn ne demek olduðunu öðrenir böylelikle... Bizim Duvar Ulusal Dönmeler Partisi GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Herkes gider Mersin'e TMT Mücahitler Derneði gider tersine! MUHABBETLÝLER GEL SENÝ BÝR GUCAKLAYIM... -Hoþgeldin be caným... Ne ama!.. -Gaç Raziye gaç önümden da gaçýrýyorum nerdeysa!.. -Neyi gaçýrýyon yahu, nedir telâþýn? -Sorma!.. -U galiba irsal oldu adam!.. -!... -Biþey tokundu heralde sana... Ne yedin be caným öðlen? -Boþver, biþeyim yok. Bazan böyle rasgelir. Biþey tokunmazsa tuvaleti gelmez mi adamýn? Ýlle biþey tokunacak?! Sen nabdýn onu söyle... -Napayým? Biraz tarana çorbasý yabdým aha... Biraz da badadez gavýrdým yumurtaynan... -Ataydýn içine o taze soðancýglarýn yabraglarýný da... -Addým... -Yumurtalarý da gýraydýn içine bol... -Gýrdým! -Taranaya hellim da gavýrdýn ya... -Gavýrdým!.. Baþka bir emriniz Kemal efendi?! -Yok... Gel seni bir gucaglayým... -Nerden çýgdý bu þindi, bayram deðil seyran deðil... -Ýþde öylesiniz siz gadýnnar... Gucaklaþmak sanki da bayramda olur... Daha geçen gün yazardý gazedda... Günde ne bileyim kaç defa gucaklaþmak, ne bileyim kaç sene uzadýrmýþ ömrü... -U... Eyi yahu... Yörüyüp durup gucaklaþalým öyleysa... E kaç sene uzadýrmýþ be caným o belli deðil? -E kaç sene uzadýrsa o da kârdýr be Razi... Deðil ama? Ha sen isdersan gazýk çakasýn düngyaya o baþga mesele! -Yörü iþine... Merag eddim sadece... -Ne gadar çog gucaklaþma... O gadar çok yaþama! Asmaaltý konuþmalarý -Nasýl hisseden gendini? -Ne demek nasýl hisseden? -Yani Egemen abinin söylediglerinden sonra demek isdedim. -Haberim yok. Ne söyledi gene? -Her zaman söylediglerini yahu... Türkiye bütün imkân ve gaynaglarýynan arkamýzdaymýþ! -U... Demeg son zamannarda dadlý dadlý Haftanýn Gýdýgýdýsý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin belediye çalýþanlarýnýn sorunlarýyla ilgili olarak, hükümetin "iyi niyetle" çýkardýðý yasa gücünde kararname için söylediði "Bu bir milattýr" þeklindeki sözleri, milattan önceki ve milattan sonraki bütün kargalarý gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye layýk görülmüþtür. -...?! Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Leslie R. Alegre (URUGUAY) gaþýnmamýn sebebi budur. Ama sen asýl þovmen Mehmet Ali'nin söylediglerine bak... -Ma Talat'ýn? Neçin? Þovmenliðe mi baþladý o da? -E b aþladý baþlamasýna da, benim söylediðim o deðil. -Ya?.. -Mehmet Ali Erbil. -U... E ne dedi o "maguci"? -"Gumarda Kýbrýslý bir garý gazandým. Kýbrýslý bir garým var. Onu aldým haremime godum" demiþ! -Ma ciddi söylen? E da kimse çýgmadý aðzýnýn payýný versin? -Ne bileyim oðlum... Gadýn guruluþlarýndan da bir ses yok þimdilik... Yalnýz haberi veren gazedda "Büyük saygýsýzlýk" diye yazdý... -Çok doðru... Lâzým bin defa özür dilesin gadýnnarýmýzdan Mehmedali... Bir daha da bu memlekete giriþi yasaglansýn... Ayaðýnýn ucuynan bile basamasýn buralara... Gumarda Kýbrýslý bir garý gazanmýþ! Yediði naneye bak sen! TASLAK Aðýz dalaþlarý sýrasýnda kocasý, karýsýna çýkýþýr: -Erkeðin önemi þuradan belli ki, Tanrý bile onu kadýndan önce yaratmýþtýr. Karýsý hemen cevabý yapýþtýrýr: -Aklýna þaþayým. Bir sanat eseri yaratmak için, önce bir taslak yapmanýn âdet olduðunu bilmiyor musun? ISTIRAP Taziye ziyaretinde, kocasý ölen kadýna bir komþusu: -Kocanýzýn öldüðünü duydum, çok üzüldüm. Istýrabý uzun zamandan beri var mýydý? -Evet, evlendiðimizin ilk gününden beri ýstýrap çekiyordu. Fikrinin Fikri "KUMARDA KIBRISLI BÝR KARI KAZANDIM"! Mehmet Çakýcý, halkýn UBP'nin üzerinden silindir gibi geçeceðini söylemiþ. -Nerde o günler? Bu halkýn silindirlerinin %36 oranýnda süngerden yapýldýðýndan Çakýcý'nýn haberi yok mu?! Ýþsizlik, ekonomik kriz Lefke'de dükkânlarý kapatmýþ. -Kapattýysa kapattý! Açarken Tatar'a mý sordular?! Deðil ama?! Talat "Türkiye'nin her söylediðinin yapýlmasý iyi deðil" demiþ. -O zaman Talat gibi yapmak lâzým. Yani Türkiye otur derse oturmak, kalk derse kalkmak! Çakýcý "Halk UBP'ye acý bir ders verecek" demiþ. -Hangi halk?! Ersin Tatar, KKTC'de Rum malý alým satýmýnýn cezalandýrýlmasýna iliþkin yasa tasarýsý için "Sünnetçi korkusu" demiþ. -Yasa geçer, tutuklamalar baþlarsa, görürsünüz ne korkusu olduðunu! Bulutoðlularý belediyedeki sorunlar için "Hükümet de ben de bu iþin artýk bitmesini istiyoruz" demiþ. -Seni bilmem Cemal'ým... Ama hükümet için bu sorun beþ tambura dört ogga! Hüseyin Özgürgün "Baðýþ'ýn açýklamalarý Kýbrýs Türk tarafý ve Türkiye'nin adada bir anlaþma için ne kadar istekli olduðunu ortaya koydu" demiþ. -Zavallý... Hâlâ alfabenin A'sýnda... Bir türlü B'ye geçemedi! Ersan Saner, "Birisinin bana baský yapmasý söz konusu deðil. Küçük'ü desteklemek benim ve ailemin kararýdýr" demiþ. -Keþke baský söz konusu olsaydý be Hamza gardaþ! Baskýlara dayanamadý der, bir dereceye kadar anlardýk. Ama þimdi çok daha utanç verici bir duruma battýn! Þovmen Mehmet Ali Erbil "Kumarda Kýbrýslý bir karý kazandým. Kýbrýslý bir karým var. Onu aldým haremime koydum" demiþ. -Aferim Memedali... Sana saygýsýz diyenlere de aldýrma. Ben olsam, "Kýbrýslýlar eniþtelerinden özür dilemezlerse bir daha oralara gelmem" derdim! Egemen Baðýþ "Türkiye tüm imkânlarý ve kaynaklarýyla KKTC'nin arkasýndadýr" demiþ. -Hissediyoruz efendim. O kadar hissediyoruz ki zevkten gözlerimiz kayýyor! Ýkide bir "Ohh!" çekmemizden belli deðil mi?! Saðlýk Bakanlýðý'nýn YDÜ Hastanesi'ne 30 milyon TL, Türkiye'deki hastanelere ise 13 milyon TL borcu varmýþ. -Ýstikrardan efendim istikrardan. Ýrsen Küçük kazanýrsa bu borçlar daha da istikrarlý bir þekilde artýp üçe dörde katlanacak! Talat "Türkiye'nin her söylediðinin yapýlmasý iyi deðil" demiþ. Yani, Türkiye otur arap derse oturur, kalk arap deyince de kalkarsa tamam deðil mi?

13 13 20 Ekim 2012 Cumartesi UBP Zibilliði DULLUK VE YETÝMLÝK AYLIÐI ALANLARIN YOKLAMALARI BAÞLADI MARJÝN Ýsmail Özuçar Baraka Aktivisti Biliyorsunuz, geçtiðimiz yýllarda meþhur Digomo zibilliðinin üzeri kapatýlmýþ ve Taþkent yakýnlarýnda Güngör köyüne aktarýlmýþtý. Bu tarz birikmiþ zibillikler kolay kolay temizlenemez veya yok edilemezler. Ancak saklanabilirler. Þimdi aynen böyle bir dönemden geçiyor üstünde yaþadýðýmýz bu adanýn kuzeyi. Bir UBP zibilliði var gündemde. Bir kurultay zibilliði. Neler yok ki bu zibilliðin içinde. Þaibeli sýnavlar, keyfi atamalar, okulsuz, öðretmensiz çocuklar, apaçýk yalanlar, çöp içinde bir Lefkoþa ve daha neler neler. Ve henüz bitmiþ de deðil bu zibilin kokusu daha bunun Kurultay sonrasý da var. Çünkü bu aslýnda topraðýmýza boþaltýlan bir AKP zibilidir. Þaibeli bir sýnav demiþken Bu sýnav yýllardýr yapýlýyor ülkenin genelinde. Yýllardýr bu sýnavý Kamu Hizmeti Komisyonu yapýyor. Ve yýllardýr da Kamu Hizmeti Komisyonu'ndaki görevliler politikacýlar tarafýndan atanýyor. Sadece bu yýl mý þaibe çýkmýþ? Kim bilir belki de sadece bu yýl iktidardaki parti kendi içinde bu denli bir kurultay savaþý veriyor Ne ilgisi mi var? Çok ilgisi var Neyse Bu sýnav yýllardýr yapýlýyor ama Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri bu sýnava 2005'ten beridir giriyor. CTP'nin mirasý bu onlara. Ýlk kez bu tarihte çýkmýþtý AÖA Öðrencileri sokaða. (Yani öyle bazý gazetecilerin dediði gibi bugün çýkmadýlar sokaða). AÖA yýllardýr bünyesine sýnavla seçtiði ve mezun ettiðinde iþ sahibi yapacaðý öðrencileri alýyor. Bünyesindeyken birçok köy okuluna ya da merkeze staja gönderiyor bu öðrencileri ve en önemlisi ihtiyacý hesaplayýp eðitimde yaþanabilecek maðduriyetleri ortadan kaldýrýyordu. Önce CTP sýnav barikatýný koydu bu okulun mezunlarýna. Yine de 2005'ten beri bu barikata takýlan bir öðrencisi olmadý AÖA'nýn. Þu günde ise CTP hükümetinin koyduðu engeli geçebilen öðrencilere bir de UBP Kurultayý engeli çýkýyor. Bu kez engel masa baþý çalýþýlýp çözülebilecek cinsten bir engel de deðil. Sokakta kavgayla çözülebilecek cinsten bir engel bu. Peki bu engel ne? Bu yýl Baþbakanlýk, Ýlköðretimde tasarrufa gitmiþ ve 120 öðretmene ihtiyaç varken sadece 41 kiþilik münhal açmýþtý. Eðitimde tasarruf olmaz! Çocuklar, Kurultay hesaplarý uðruna öðretmensiz býrakýlamaz! Sadece öðretmensiz mi? Neredeyse dönemin ortasýna gelinirken halen tuvaletsiz okullar var. Tadilatý henüz bitmemiþ okullar da var. Tasarruf böyle mi yapýlýr? Bu sadece iþin kýlýfý Neyse Zaten yetersiz münhal açmasýna raðmen bir de üstüne sýnavda þaibe çýktýðý açýklandý. Bu da yetmezmiþ gibi "þaibeli" denilen sýnavýn hangi bölümünün þaibeli olup olmadýðý bile yargýdan ortaya çýkmamýþken bu sýnav yerine bir de Geçici Öðretmenlik sýnavý yapýyorlar UBP uçuyor! Tabiî ki AÖA Öðrencileri bu sýnavý kararlýlýkla reddetti örgütlü bir biçimde (içlerinde 3-5 çürük yumurta olmasýna raðmen). Bu sýnavýn olduðu gün de bir araya gelip haykýrdýlar "Kurultay Sýnavý Ýstemiyoruz" diye sýnavýn gerçekleþtiði binada. Yasa çok açýktýr. Baþsavcýlýðýn da bu konuda görüþü var zaten. Yargýda sonuçlanmadýðý sürece var olan sýnava göre atama yapýlmalýdýr. Soruþturma sonucunda sýnavý þaibeli olduðu ortaya çýkan biri varsa hakkýnda geriye dönük iþlem baþlatýlabilir. Neyse ki þimdilerde Kurultayda oy kaybý korkusu mudur nedir "þaibeli" sýnavda ilk 41 öðrenci kazandýklarý yerlere atandýlar. Ama kimse henüz sesini çýkarmamýþken öðretmenlikle ilgisi olmayan, öðretmenlik mesleði için niteliðe sahip olmayan kiþileri geçici öðretmen olarak atamýþtý bile "Eðitim" Bakanlýðý. Peki sorarým neye göre atamýþ bu kiþileri Bakanlýk? Hangi sýnav hangi tüzüðe göre? Usulsüzlük aldý baþýný gidiyor. Ýlk 41'e girememiþ ama Öðretmenlik Yeterlilik sýnavýnda 600 taban puanýný geçerek baþarýlý olan ve aranan niteliklere sahip 38 tane öðretmen adayý dururken niye Kurultay uðruna hem çocuklar hem de öðretmen adaylarý maðdur ediliyor? Aslýnda bu retolik bir soru. Cevabýný biliyoruz hepimiz. Önemli olan bu konuyla ilgili ne yapmamýz gerektiðidir. UBP Kurultayý uðruna bunca zibili biriktirmeyi göze alabilenlerle gün gelecek sokakta hesaplaþacaðýz! UBP KURULTAYI PARTÝ MECLÝSÝ ÝÇÝN 107 ADAY YARIÞACAK Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 19. Olaðan Kurultayý Pazar günü yapýlacak. Lefkoþa'da Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00'de baþlayacak kurultayda, Genel Baþkanlýk için halen UBP Genel Baþkanlýðý görevini sürdüren Baþbakan Ýrsen Küçük ile UBP Milletvekili Ahmet Kaþif yarýþacak. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de seçiminin yapýlacaðý kurultayda, bin 427 delege oy kullanacak. Merkez Denetçileri için iki aday olmasý nedeniyle seçime gidilmeyecek. UBP Merkez Denetçileri Ezcan Özsoy ve Mehmet Arif Tezcan olarak belirlendi. Parti Meclisi için, Lefkoþa'dan 28 aday içerisinden 16, Gazimaðusa'dan 31 aday içerisinden 13, Girne'den 21 aday içerisinden 9, Güzelyurt'tan 14 aday içerisinden 6 ve Ýskele'den 13 aday içerisinden 6 kiþi seçilecek. Yüksek Disiplin Kurulu'na da 7 aday arasýndan 5 kiþi delege oylarý ile belirlenecek. Kurultayda, Lefkoþa'dan 367,Gazimaðusa'dan 331, Girne'den 315, Güzelyurt'tan 218 ve Ýskele'den 196 delege oy kullanacak. KURALAR ÇEKÝLDÝ UBP Genel Sekreteri Fuat Namsoy'dan alýnan bilgiye göre, adaylýk baþvuru süreleri bugün saat itibarý ile sona erdi. Kurultay'da Genel Baþkanlýk için UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük ile UBP Milletvekili Ahmet Kaþif yarýþacak. Bugün yapýlan kura çekimi sonucu Kurultay'daki konuþma sýralarý ve oy pusulasýndaki sýralamanýn belirlendiðini belirten Fuat Namsoy, her ikisinde de ilk sýrayý Ýrsen Küçük, ikinci sýrayý da Ahmet Kaþif'in alacaðýný kaydetti. Namsoy, Parti Meclisi adaylarýnýn da bugün kura çekerek sýralamalarýný belirlediklerini ifade etti. Merkez Denetçileri için sadece iki adayýn baþvurmasý nedeniyle seçime gidilmeyeceðine de dikkat çeken Namsoy, baþvuru yapan Ezcan Özsoy ve Mehmet Arif Tezcan'ýn Merkez Denetçileri olarak belirlendiðini söyledi. KURULTAY UBP 19. Olaðan Kurultayý saat 11.00'de Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayacak. Baþkanlýk Divaný'nýn oluþturulmasýnýn ardýndan Genel Baþkan Ýrsen Küçük konuþma yapacak. Konuklarýn konuþmalarýndan sonra ise, Genel Baþkan adaylarý içerisinde yapýlan kura çekimine göre ilk olarak tekrar UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük ve ardýndan ise UBP milletvekili Ahmet Kaþif delegelere hitap edecek. Programa göre, mesajlarýn okunmasý, sunulan önerilere göre karar tasarýlarý komisyonlarýnýn oluþumu, parti Faaliyet Raporu'nun okunmasý, Mali Raporun sunulmasý ve ardýndan da raporlarýn görüþülerek aklanmasý yer alacak. Karar tasarýlarýnýn görüþülerek onaylanmasýndan sonra ise seçimlere geçilecek. Kurultay, dilek ve temennilerin ardýndan sona erecek. Dulluk ve yetimlik aylýðý alan sigortalýlarýn 2012 yýlýna iliþkin yoklama iþlemlerinin baþladýðý bildirildi. Sosyal Sigortalar Dairesi'nden yapýlan duyuruda, Sosyal Sigortalar Dairesi'nden dulluk ve yetimlik aylýðý alan sigortalýlarýn en geç 30 Aralýk tarihine kadar yoklama bildirgelerini daireye ve bölge amirliklerine bildirmeleri gerektiði kaydedildi. TÜK BUÐDAY SATIÞLARINA BAÞLIYOR Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), stoklarýnda bulunan 2012 ürünü yerli yumuþak ve sert buðday satýþlarýna baþlýyor. TÜK'ten yapýlan açýklamada, yem fabrikalarý ve veya un fabrikalarýnýn en geç 24 Ekim'e kadar TÜK Merkez Dairesi'ne müracaat etmeleri istendi. GÜZELYURT'TA EKÝNOKOK KONTROLÜ Güzelyurt'ta, Belediye ile Veteriner Dairesi iþbirliðinde ekinokok kontrolleri 5-22 Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, köpek besleyen vatandaþlarýn, ailelerinin ve genel toplum saðlýðý için köpeklerin muayene ettirilip ruhsat alýnmasýnýn zorunluluk olduðu bildirildi. Açýklamada, muayene ettirilmeyen köpekler için daha sonra gerçekleþtirilecek ruhsatlandýrmalarda ceza ücreti uygulanacaðý kaydedildi. Kontoller 5-19 Kasým tarihleri arasýnda Güzelyurt'un köylerinde, 20 Kasým tarihinden itibaren de Güzelyurt merkezde saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. DEFNE DERGÝSÝ ÖYKÜ YARIÞMASI 5'nci Defne Kültür Sanat Dergisi Öykü Yazma Yarýþmasý'na baþvurularýn tamamlandýðý; yarýþmaya bu yýl 16 eserin teslim edildiði bildirildi. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, özgün eserlerin yaratýlmasýný teþvik etmek, yazma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak, öykü yazýmýný özendirmek ve yeni eserleri toplum ile paylaþmak hedefiyle yapýlan yarýþmanýn deðerlendirme kurulunda Mehmet Kansu, Ali Nesim ve Orhan Kabataþ yer alýyor. Yarýþmada birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 750 TL para ödülü de verilecek. KEMAL DENÝZ ANILDI Kýbrýs Türk halký arasýnda "Deniz Bey" olarak bilenen merhum M. Kemal Deniz, 12'inci ölüm yýldönümünde mezarý baþýnda anýldý. Deniz ailesinin verdiði bilgiye göre, Sabahattin Topçu'nun Kuran'ý Kerim'den okuduðu dualar ve birlikte okunan Fatiha Süresi ile baþlayan törende, damadý olan Maliye Bakaný Ersin Tatar da hazýr bulunarak kýsa bir konuþma yaptý. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü'nün de Baþkaný Hüseyin Reis, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcularý tarafýndan temsil edildiði anma töreninde, ailesi yanýnda sevenler de hazýr bulundu. 16 yýl milletvekilliði yapan M. Kemal Deniz için, Yeni Þehir Þehitler Camii'nde öðle namazý öncesi mevlit de okutuldu.

14 14 20 Ekim 2012 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Kendi üzerinde dönerek hareket etmek. 2-Ýz, belirti, ipucu. Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun Müslüman olmayan uyruklarý. 3-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Bir cismi bir yöne doðru fýrlatmak. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 4-Hayatýn sonu, ölüm zamaný. Hayvan yuvasý. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 5-Bir suçluyu, baþkasýna yaptýðý kötülüðü ayný biçimde uygulayarak cezalandýrma. Eski dilde "Þarap". 6- Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Vurgusuz þart eki. 7-Müziðin gerektirdiði uyumlu hareketleri yapmak. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. 8-Bir nota. Perde ayaklýlardan, suda ve karada yaþayan, uçan, yabani veya evcil kuþ. Osmanlý döneminde mahkemelerin baþkanlarýna verilen ad. 9-Yüce. Büyüme, geliþme, çoðalma. 10-Bisikletin oturacak yeri. Zarara uðrama tehlikesi. 11-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse. Saç düzeltme aracý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/ 4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Besinleri aðýzdan mideye ulaþtýran kasla çevrili zarsý kanal (iki kelime). 2-Küçük çocuklarý korkutmak için uydurulmuþ hayali yaratýk. Ceket altýna giyilen kolsuz ve kýsa giysi. 3-Ters okunuþu "Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi". Halk yerinde "Sabah yeli". Bir emir. 4-Ýki þey arasýnda açýklýk oluþturmak, yarý açmak. Yabancý. 5-Kabul etmeme. Türlü ekinlerin taneleri ayrýldýktan sonra kalan saplarý ve daha çok bunlarýn harmanda parçalanmýþý. 6-Bir nota. Çok güçlü ýþýk pýrýltýlarý oluþturan, iletiþimde ve biyolojide yararlanýlan ýþýk kaynaðý. 7-Eksikliði duyulmak, isteklisi bulunmak. Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 8-Baþa "Ý" konursa "Etinden ve sütünden yararlanýlan büyükbaþ evcil hayvan" olur. Bir gýda maddesi. Can veya mal kaybýna veya zararýna sebep olan kötü olay. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Dünyaya en yakýn gezegen. Uzaklýk bildirir. Ýridyum'un kýsaltmasý. 10-Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. Dilenciye verilen para. 11-Korkusuz, iyi dövüþen, kendine özgü namus kurallarýnýn dýþýna çýkmayan kimse. Yaydan çýkan. TV'DE BU AKÞAM ARKA SOKAKLAR Kanal D Saat :16:30 Türü :Yerli Dizi Tekrar. Yapým : Erler FilmYapýmcý : Türker ÝnanoðluYönetmen : Orhan OðuzSenaryo : Ahmet Yurdakul - Ozan YurdakulMüzik : Gökhan KýrdarOyuncular : Zafer Ergin (Rýza Baba), Þevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Ýlker Ýnanoðlu (Engin), Gamze Özçelik (Zeynep), Uður Pektaþ (Murat), Alp Korkmaz (Ali), Figen Evren (Suat), Özlem Cin (Aylin), Sitare Bilge (Pýnar), Ýlker Yiðin (Yavuz), Alev Oraloðlu (Emel), Nevra Kutal (Fidan), Onur Bay (Tekin), Yüsra Geyik (Zeliha), Furkan Göksel (Metin), Özge Özbütün (Þule). BENÝ AFFET Star Saat :17:00 Türü :Yerli Dizi Beni Affet, yeni bölümleri ile hafta içi 17.00'de Star'da.Ana haber öncesi yayýnlanan ve tutkuyla baðlý bir izleyici kitlesi tarafýndan takip edilen "Beni Affet" dizisi artýk Star'da yayýnlanacak. Ankara'da çekilen dizinin oyuncularý Nusret Þenay; Ulviye Karaca; Mert Altýnýþýk; Gaye Turgut; Murat Danacý; Þeyma Korkmaz; Özgün Çoban gibi baþarýlý tiyatroculardan oluþuyor. Ýnternette dinlenme rekorlarý kýran dizinin müziklerini Þevval Sam seslendiriyor. DENÝZ YILDIZI FOX Saat :19:30 Türü :Yerli Dizi Sevilen dizi Deniz Yýldýzý haftaiçi hergün yeni bölümleriyle Fox Tv'de... Yapým: FocusYönetmenler: Gürsel ATEÞ, Gülsen ERÝÞDÝ, Altan YÜCEL Oyuncular Cantuð Turay-MelihBegüm Topçu - BanuSerhat Nalbantoðlu- Bahri Meltem Baytok- Ýkbal Baþak Akbay- Pelin Tuan Tunalý- Özgür Emre Ýðdemir- Ozan Artemis Karaman - MehveþNermin Uður - SabihaEmre Basalak - VolkanÇaðdaþ Serter - SunaÞerife Gizem Altunay - ElifÝlay Tiryaki - GizemAykut Ýðdeli - KaanOsman Yazýcýoðlu - SarpMelih Görgün - CanYýldýrým Þimþek - KazýmVolkan Murat Benli - CelalAhmet Erkut - TarýkBerke Ünal - EfePervin Balcý - ÞükranHandan Kýlýç - Handan ALEV ALEV ATV Saat :20:00 Türü :Yerli Dizi Yönetmen : Atilla CengizSenaryo : Mahinur ErgunOyuncular : Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral, Ýlker Ýnanoðlu, Rýza Akýn, Mihriban Er, Macit Sonkan, Güneþ Hayat, Kevork Türker, Pervin Ünalp, Tolga Coþkun, Simel Keçicioðlu, Gökhan Atalay, Ahu Çat, Ýpek Aslan, Pelin Yoru, Mark Lavitas, Yeþim Alýç, Buket Orhan. Muratý kaybetmek üzere olduðunu anlayan Ümran, bir siniri krizi geçirerek intihar teþebbüsünde bulunur. Ümranýn canýna kýymak istemesinin gerçek sebebini bilen Murat, alkolün de etkisiyle yaptýðý hatanýn sýkýntýsýný ve vicdan azabýný taþýmaktadýr. Yeðeni için çok endiþelenen Demir, Murata yaþamýnýn akýþýný deðiþtirecek bir teklifte bulunur. Alev ise evlilik hazýrlýklarýný tamamlamýþ, heyecan içinde Muratýn o gün dönmesini beklemektedir. Yapýmcý : Türker Ýnanoðlu DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ EYLÜL KURBANLARININ KÝMLÝÐÝ TESPÝT EDÝLDÝ New York'ta 11 Eylül saldýrýlarýnda hayatýný kaybeden bin 634. kiþinin de kimliði tespit edildi. New York Adli Týp kurumu, saldýrýlarda hayatýný kaybeden "isimsiz" kurbanýn, 52 yaþýnda Anne Laverty isimli bir kadýn olduðunu açýkladý. Adli týp kurumu, ölenlere ait 21 bin 817 kalýntý üzerinde çalýþarak bunlardan yüzde 61'inin kimlere ait olduðunu belirledi. AFGANÝSTAN'DA FUTBOL TAKIMININ OTOBÜSÜ DEVRÝLDÝ... 6 FUTBOLCU ÖLDÜ Afganistan'ýn kuzeyinde yer alan Cevizcan vilayetinde meydana gelen trafik kazasýnda Simurð futbol takýmý oyuncularýndan 6'sý hayatýný kaybetti. Cevizcan Vali Yardýmcýsý Fakirmuhammet Cevizcani yaptýðý açýklamada, Baþkent Kabil'de düzenlenecek futbol karþýlaþmasý için Cevizcan'ýn merkezi Þibirgan'dan Kabil'e giden Simurð Futbol takýmý oyuncularýnýn bulunduðu otobüs, Þibirgan Mezar-ý Þerif kavþaðýnda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, otobüste bulunan Simurð takýmý oyuncularýndan 6 sporcu hayatýný yitirdi, 5'i aðýr 36 kiþi de yaralandý. YAÞ ARTTIKÇA KADINLAR DAHA ÇOK HORLUYORMUÞ Türk Uyku Týbbý Derneði'nin 5 bin kiþi üzerinde yaptýðý araþtýrma, Türk kadýnýnýn 55 yaþýndan itibaren erkeklerden daha fazla horladýðý sonucunu ortaya çýkardý. Dernek üyesi ve Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Uyku Bozukluklarý Merkezi Sorumlusu Zeynep Zeren Uçar, AA muhabirine, 2011 yýlýnda Türk Uyku Týbbý Derneði'nce gerçekleþtirilen ve uluslararasý yayýný da yapýlacak olan ''Eriþkin Toplumda Ulusal Uyku Epidemiyolojisi Araþtýrmasý''nýn sonuçlarý hakkýnda bilgi verdi. ÝSTANBUL'DA 3,8 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Ýstanbul'da 3,8 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre, saat 11.17'de merkez üssü Büyükçekmece olan 3,8 büyüklüðünde deprem kaydedildi. DÜNYANIN EN UZUN ADAMI ''EV''LENEMEDÝ 2 metre 51 santimetre ile dünyanýn en uzun boylu adamý unvanýný koruyan Sultan Kösen'in en büyük hayali evlenip, rahatça hareket edebileceði boyuna uygun bir evde yaþamýný sürdürmek. Kösen, iþ adamý Ali Aðaoðlu'nun kendisine verdiði ev sözünü tutmasýný bekliyor. Mardin'in Derik ilçesine baðlý Dede köyünde yaþayan 5 çocuklu Kösen ailesinin ikinci oðlu olarak dünyaya gelen 30 yaþýndaki Sultan Kösen, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Guinness hakemlerince gerçekleþtirilen en son ölçümlerde, boyunun 4,5 santimetre uzayarak 2 metre 51 santimetreye, ellerinin de bir santimetre büyüyerek 28,5 santimetreye ulaþtýðýný hatýrlattý.

15 15 20 Ekim 2012 Cumartesi BAYRAMDA YAÐMUR VAR Bölgeyi pazartesiden itibaren etkisi altýna alacak yaðýþlý havanýn Kurban Bayramý dahil hafta boyunca etkili olmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, pazartesi gününden itibaren hafta boyunca hava yer yer saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu olacak. Mevsim normallerinin üzerinde 34 dereceye kadar çýkan hava sýcaklýðý da yaðýþlý havayla birlikte 3-4 derece düþüþle derece dolaylarýna inecek. Yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor. DP: Yeniden üreten güçlü Lefke için geliyoruz Demokrat Parti, önceki akþam Gemikonaðý'nda kahveler önünde "Yeniden Üreten Güçlü Lefke Ýçin Geliyoruz" sloganýyla açýk hava toplantýsý düzenledi. Yaklaþýk 2 saat süren toplantýya, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, DP Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, Genel Sekreter Bengü Þonya ilçe baþkanlarý ve bazý üst düzey yetkililer katýldý. DP'den yapýlan açýklamaya göre, toplantýda DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Demokrat Parti iktidarýnda nasýl bir Lefke olacaðýný Lefke'lilerle paylaþtý. Serdar Denktaþ, "Hayatýmýn en güzel iki yýlýný geçirdiðim Lefke ve yöresine güzelliði yaþatmak benim boynumun borcudur"dedi. Son 30 yýlda sürekli gerileyen Türk topraðý, Osmanlý yadigarý Lefke ve yöresinin DP iktidarýnda hasret kaldýðý ve hak ettiði eski ihtiþamlý dönemine kavuþmasý için bu bölgeye özel ilgi göstereceðini vurgulayan Denktaþ, "Atýlacak her adýmda bu bölgenin kendi insan ve tarýmsal kaynaklarýnýn ön planda tutulacaðý 'Yavaþ Þehir' konseptinde turistik ilgi merkezi haline dönüþtürülecek bir Lefke için partim ve ekibim adýna söz veriyorum" ifadelerini kullandý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "Bizim için, Yeþilýrmak, Bademliköy, Baðlýköy, Yedidalga, Gemikonaðý, Cengizköy, Çamlýköy, Gaziveren, Yeþilyurt, Doðancý, Taþpýnar ve Lefke unutulmuþ, devre dýþý býrakýlmýþ, kaderine terk edilmiþ bir bölge deðildir. Aksine Lefke ve yöresi, bir cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahip nadide bölgemizdir. Bavulla para Derviþ Eroðlu konuyu yargýya taþýyor Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün bir televizyon programýnda kendisiyle ilgili aktardýklarýna yanýt verdi ve eleþtirilerde bulundu. Derviþ Eroðlu, dün bir kabulü sýrasýnda yaptýðý açýklamada, "bugün bir gazetede bir kiþiye yaptýrýlan, þahsýyla ilgili açýklamalarýn gerçekleri yansýtmadýðýný, doðru olmadýðýný" kaydetti. "Kurultaya giderken sanki aday benmiþim gibi maksatlý bazý haberlerin çýkarýlmasý, 22 sene önceden bahseder durumlara gelinmesi yanlýþtýr" diye konuþan Eroðlu, bazý kiþilerin bunda siyasi bir fayda görecekleri düþüncesiyle bu gibi yolarla baþ vurmasýnýn kimseye bir fayda saðlamayacaðýný vurguladý. HALK GEREKLÝ KARARI VERECEK Eroðlu, KKTC çatýsý altýnda 36 sene siyasette bulunmuþ ve halka daima en iyiyi layýk görmüþ, siyasette örnek olmaya çalýþmýþ bir kiþi olarak, hakkýnda, bir kurultay öncesinde bu þekilde haberlerin çýkmasý karþýnda halkýn gerekli kararý vereceðini ve gerekli davranýþ biçimini sergileyeceðini de dile getirdi. Konuyu yargýya taþýmalarý için hukukçularýna Kýbrýs Lefkoþa da açýlacak olan Hastanemizde görevlendirilmek üzere aþaðýdaki branþlarda uzman hekimler alýnacaktýr. -DAHÝLÝYE -KADIN DOÐUM -GENEL CERRAHÝ -GÖZ -K.B.B -ÜROLOJÝ -NÖROLOJÝ -BEYÝN CERRAHÝ -ANESTEZÝ -PSÝKYATRÝ -PATOLOJÝ -ORTOPEDÝ -KARDÝYO VASKÜLER CERRAHÝ -FÝZÝK TEDAVÝ -PLASTÝK CERRAHÝ -MÝKROBÝYOLOJÝ -BÝYOKÝMYA -DÝÞ -CÝLDÝYE -RADYOLOJÝ -GÖÐÜS HASTALIKLARI -DÝYETÝSYEN -KARDÝYOLOJÝ -BAÞHEKÝM VE BAÞHEKÝM YARDIMCISI Kýbrýs Lefkoþa da açýlacak olan Hastanemizde görevlendirilmek üzere aþaðýdaki branþlarda elemanlar alýnacaktýr. -ÝÞLETME MÜDÜRÜ -BAÞHEMÞÝRE -MUHASEBE MÜDÜRÜ VE ELEMANLARI -BÝYOMEDÝKAL TEKNÝSYENÝ -BÝLGÝ ÝÞLEM TEKNÝSYENÝ -ELEKTRÝK TEKNÝSYENÝ -LABARATUAR TEKNÝSYENÝ -DOKTOR ASÝSTANLARI -HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE PAZARLAMA -DEPO GÖREVLÝSÝ -TELEFON OPERATÖRÜ -HASTA BAKICI -TIBBÝ SEKRETER -AÞÇI VE MUTFAK GÖREVLÝLERÝ -ÇAMAÞIRHANE ELEMANI -ANESTEZÝ TEKNÝSYENÝ -AMELÝYATHANE HEMÞÝRESÝ -YOÐUNBAKIM HEMÞÝRESÝ -KAT HEMÞÝRELERÝ -ACÝL TIBBÝ TEKNÝSYEN (ATT ) -EBE -FÝZYOTERAPÝST -RADYOLOJÝ TEKNÝSYENÝ -TEMÝZLÝK ELEMANI -YÖNETÝM ASÝSTANI -ÞOFÖR -SATIN ALMA ELEMANI -HOUSEKEEPER -ODÝYOMETRÝS Tel: Fax talimat verdiðini söyleyen Eroðlu, "En sonunda adli makamlar devreye girer sorunu çözer. Bizim hesap veremeyeceðimiz hiçbir þey yoktur. Bugüne kadar geçen siyasi yaþamýmýn gelmiþine geçmiþine bakarlarsa ve bir çok muhalefet ve çamur atma yaþanmýþsa, bir þey bulamadýklarýný da ben bilen bir kiþiyim, halkýmýz da bilir ve ben bundan mutluluk duyarým" diye konuþtu. Makamýný kendisi ve ailesi için kullanmayan ve kullanýlmamasý gerektiðini düþünen bir anlayýþ içerisinde siyaset yaptýðýný dile getiren Eroðlu, bugün de bu anlayýþýnýn deðiþmediðini söyledi. TOROS TATBÝKATI YAPILMAYACAK Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý tarafýndan yýllýk olarak ortaklaþa düzenlenen Toros Tatbikatý, geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da yapýlmayacak. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Osman Ertuð, þöyle dedi: "Konuya iliþkin olarak Anavatanýmýz ve Garantörümüz Türkiye makamlarýyla gerekli temas ve istiþareler yapýlmýþ olup tatbikatýn bu yýl da yapýlmamasýna karar verilmiþtir. Bu kararýmýz BM Genel Sekreteri'nin taraflar arasýnda güven yaratýlmasýna iliþkin çaðrýlarýyla da uyum içerisindedir." KÜÇÜK'E, DÜNYA YAÞLILIK DERNEÐÝ ÖDÜLÜ UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük, UBP Kurultayý dolayýsýyla Girne'de düzenlenen buluþma yemeðinde delegelerle bir araya geldi. Ýrsen Küçük'ün basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Accapulco Otel'de gerçekleþen delegeler buluþmasý UBP Parti Meclisi Üyesi Girne Koordinatörü Bülent Kaya'nýn konuþmasý ile baþladý Türkiye'den de konuklarýn katýldýðý buluþma yemeðinde, UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük'e "Onur Ödülü" de verildi. Ödül, Dünya Yaþlýlýk Derneði Baþkaný Umut Çýnar ve Düyader Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Saraçoðlu tarafýndan Küçük'e takdim edildi.

16 16 20 Ekim 2012 Cumartesi

17 20 Ekim 2012 Cumartesi 17

18 18 20 Ekim 2012 Cumartesi

19 19 20 Ekim 2012 Cumartesi ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:220/2012) Telefon Makbuzu Basýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5 (2) Maddesinin gereðince ilan Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görülen Ýsmail Hasan Emir Hüseyin bu mala yeniden koçan almak sattýðýna/baðýþladýðýna/ipoteke verdiðine dair G/yurt Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Takrir/Dilekçe No: D(ÖK) 434/12 ilgili mal/mallar üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle leyhine engelli olduðunu iddia edebilecek herhangi bir kiþi veya kiþilerin bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: 19/10/12 G/yurt Tapu Dairesi MALIN TARÝFÝ Kasaba/Mahalle Veya köy Gemikonaðý/ Soli. Kayýt No. ve tarihi A 193 Pafta/plan parsel 159 2/9/1950 Mevki veya sokak ismi Livadia Malýn cinsi D.E. A.K. Tarla ile incir aðacý Hisse: 1/3 Teklifler en geç 07 KASIM, 2012 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu ihale ile ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi ne yatýrýlacak 50.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Telekomünikasyon Dairesinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: Satýlýk ev DAÜ yaný full eþyalý klimalý, 3+1 daire Stg. Pazarlýk yapýlýr. TEL: Kiralýk ev SATILIK EVLER Marmara bölgesinde öðrenciye kiralýk eþyalý 3+1 daire Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde Türk malý 3+1 daire Stg. Tel: OTOBÜS TURU 27 Ekim Cumartesi (Bayramýn 3. günü) Çiçek bahçelerinde kahve molasýjumbo- Hala Sultan'da dua- Tuz Gölü'nde gezinti- Ayianapa'da yemek, alýþveriþ- kahve molasý Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KÝRALIK SHOWROOM Banka, oto galeri, mobilya, spor salonu ve her iþe uygun, çok geniþ sergileme imkaný veren, her tarafý camlý köþe dükkan. Maliye, Meclis, Merkez Bankasý ve TC Elçiliði kesiþim noktasýnda. Not: Lüzumu halinde dükkan 2'ye bölünüp 2 dükkan halinde kiralanabilir. Tel: Kelepir fiyatýna satýlýk konutlar SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr Maðusa Lemar yaný 2+1 eþyalý daire Barýþ Gücü kampý arkasý 3+1 eþyalý daire Tuzla Turan Kaynak Sitesi'nde 3+1 ikiz dupleks Gülseren'de 3+1 super lüks yeni daireler Ýskele Bahçeler bölgesinde deniz manzaralý lüks villalar Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Kumsal'da 3+2 full eþyalý lüks daire Yeniþehir'de 2+1 sýfýr eþyalý daire 850 TL K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý, klimalý daire Yeniþehir'de 3+1 yeni eþyalý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire SATILIK Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Satýlýk Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. Gönyeli'de 3+" 1. kat Türk malý yeni daire K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Hamitköy'de kat Türk malý sýfýr daire Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa

20 Fenerbahçe 6 eksikle Bursa'da Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasýnda, deplasmanda Bursaspor ile karþýlaþacak olan Fenerbahçe'de sakat oyuncularýn fazlalýðý Aykut Kocaman'ýn planlarýný bozuyor. Sarý Lacivertlilerde Raul Meireles, Joseph Yobo, Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Orhan Þam maç kadrosuna alýnmadý. Takýmlar puan avýnda Bir arazi de Antrenörler Derneði'ne (Necati Özsoy) Telsim Süper Ligi'nde heyecan 4. Hafta maçlarý ile devam edecek. Bugün Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda Küçük Kaymaklý ile Doðan Türk Birliði maçý oynanacak. Geçtiðimiz hafta Lefke'de puan kaybý yaþayan Küçük Kaymaklý bugün kendi sahasýnda taraftarýndan da alacaðý destek ile galibiyet arayacak. Lefkoþa'da bir diðer karþýlaþma Hamitköy ile Göçmenköy arasýnda. Ligin puansýz takýmý Göçmenköy'de geçen hafta alýnan maðlubiyetten sonra Teknik Direktör Osman Yýldýzev görevinden istifa etmiþti. Baþkan Ersan Karataþ bugün takýmýn baþýnda sahaya çýkacak. Lige çok iyi bir baþlangýç yapan Serdarlý sahasýnda Maðusa Türk Gücü'nü konuk edecek. 2 hafta üst üste aldýðý galibiyetler ile dikkat çeken Serdarlý baþarýlý teknik adam Ali Özçalýþkan yönetiminde bu maça da galibiyet için çýkacak. Ligin bir diðer puansýz takýmý Lapta kendi sahasýnda Lefke'yi konuk edecek. Son 2 haftada zorlu 90 dakikalar yapan Lefke, Yenicami galibiyetinden sonra Kaymaklý ile berabere kalmýþtý. Telsim Süper Lig'inde Pazar günü 3 karþýlaþma oynanacak. Lider Çetinkaya, Cihangir deplasmanýna gidecek. Sahasýnda kolay kolay puan vermeyen Cihangir bu maçta puan çýkartýrsa ligin zirvesinde yeniden sýralamayý da deðiþtirmiþ olacak. Girne 20 Temmuz Stadý'nda Türk Ocaðý Yenicami'yi konuk edecek. Geçtiðimiz hafta Gençlik Gücü karþýsýnda 3 puan alan Türk Ocaðý zirvede Çetinkaya ile liderliðe ortak durumda. Cezasý biten Teknik Direktör Mehmet Bolkan da bu maçta takýmla sahada olacak. Osman Emiroðlu yönetiminde geçen hafta Lapta'yý son saniyede bulduðu gol ile maðlup eden Yenicami yine zorlu bir 90 dakikaya çýkacak. Bostancý Yakup Özorun Stadý'nda ise Bostancý Baðcýl, Gençlik Gücü ile karþýlaþacak. Sakatlýðýndan dolayý 2 haftadýr forma giyemeyen golcü Ertaç bu maçta yeniden sahaya inecek. Haftanýn maçlarý ve hakemler Bugün Telsim Süper Ligi'nde Hamitköy-Göçmenköy (Serkan Durmaz) Lapta-Lefke (Kerem Eran) Serdarlý-Maðusa T.G. (Serkan Þimþek) Kaymaklý-Doðan T.B. (Mehmet Sezener) 1'inci Lig'de Y. Boðaziçi-Türkmenköy (Hakan Muhtaroðlu) Gönyeli-Yalova (Timur Ercan Bodi) Vadili-Gençler Birliði (Utku Hamamcýoðlu) 21 Ekim 2012, Pazar Telsim Süper Ligi'nde Cihangir-Çetinkaya (Mehmet Malek) Türk Ocaðý-Yenicami (Osman Özpaþa) B. Baðcýl-Gençlik Gücü (Fehim Dayý) 1'inci Lig'de Görneç-Binatlý (Serdar Bilgimer) Ozanköy-Tatlýsu (Ecvet Kanatlý) Esentepe-Düzkaya (Savaþ Tilki) Dumlupýnar-Mormenekþe (Olkan Özyanýk) Not: Genç takým karþýlaþmalarý 13:15'de; A Takým karþýlaþmalarý 15:30'da baþlayacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YENÝCAMÝ VE ÇETÝNKAYA YA ARAZÝ TAHSÝSÝ- Lefkoþa kulüplerinden Yenicami ve Çetinkaya ya tesis yapmalarý amacýyla arazi tahsis edildi. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu ndan yapýlan açýklamaya göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ne ait hazine malý araziler söz konusu iki kulübe verildi. Bakanlýk açýklamasýna göre, Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan da tahsis edileceðinin sözü verilen araziler, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu nda düzenlenen törenle Bakaný Ersin Tatar tarafýndan Yenicami ve Çetinkaya kulübü yöneticilerine tahsis edildi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Baþkentte Yenicami ve Çetinkaya Kulüplerinin spor tesisi ve saha yapýmý için devletten arazi talepleri yýllar sonra dün son buldu. Bu iki kulübün yanýsýra sürpriz bir derneðe de arazisi verildi. Ülkemizde birçok kulübün lokali ve sahasý olmamasýna raðmen ilginç bir þekilde Kýbrýs Türk Futbol Antrenörler Derneði'ne de arazi tahsisi yapýldý. Sadece birliktelik için bir dernek çatýsý altýnda biraraya gelen antrenörler Atatürk Stadý altýndaki en büyük yere sahip olmalarýna raðmen Yenicami ve Çetinkaya'nýn aldýklarý arazinin yanýnda da arazi talep edip bunu elde etmeyi baþarmýþtýr. Ülkede bir çok kurum, dernek, kulüp sporcu yetiþtirmek için devletten arazi talep etmeleri sonuçsuz kalýrken Antrenörler Derneði'nin mevcut bir lokali varýken bir de arazi almasý akýllarda soru iþaretleri yarattý. Enver Kaya: Hazýrlýk turnuvalarý önemli Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen ve sezon öncesi takýmlarýn güçlerini ve eksikliklerini görebilmeleri için önemli olan hazýrlýk turnuvalarýndan birisi olan Levent Soykut aný turnuvasý tamamlandý. Lefkoþa Atatürk Spor Salonunda yapýlan ve Erkeklerde Doðu Akdeniz Üniversitesi, Kadýnlarda ise Maðusa Gençlik Merkezi'nin þampiyon olduðu turnuva, lig maçlarý öncesi voleybol ekipleri için iyi bir hazýrlýk turnuvasý oldu. Süleyman Köseoðlu ve Levent Soykut aný turnuvalarý ile ilgili bilgiler veren Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, bu turnuvalarýn liglerde yer alacak ekiplerin eksikliklerini görebilmeleri açýsýndan olukça önemli olduðunu söyledi. Kaya, sezon öncesi olmasýna raðmen özellikle kadýnlar maçlarýnda ortaya konan performanslarýn oldukça iyi olduðunu söyledi. Enver Kaya, Levent Soykut aný turnuvasýnda hem erkekler, hem de kadýnlar maçlarýnda yer alan ekiplerin mücadeleleri, liglerin çok çekiþmeli geçeceðinin de iþaretini vermiþ olduðunu söyledi. Voleybol'da sezon öncesi son hazýrlýk turnuvasý 31 Ekim - 1 Kasým tarihlerinde Büyük Kadýnlar arasýnda yapýlacak olan 4. Metin Gardiyanoðlu aný turnuvasý olacak. Bu turnuvanýn ardýndan, Büyükler voleybol ligleri 14 Kasým'da oynanacak 4 karþýlaþma ile baþlayacak. Yýldýzlar ligi ise Kasým tarihlerinde oynanacak 5 karþýlaþma ile baþlayacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý?

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý? TC'nin Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, çaðlayanlar gibi çaðladý... Güney Kýbrýs ekonomisi iflas ederken KKTC ekonomisi 2.8 büyümüþ! Demek baþbakanýmýz Küçük, ama Zafer'imiz büyük! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 20 Mayýs 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3800 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) 3 MÝLYON STERLÝNG BÝR PÝYANO GETÝRÝN. Ali Osman.

TARÝH: 20 Mayýs 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3800 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) 3 MÝLYON STERLÝNG BÝR PÝYANO GETÝRÝN. Ali Osman. Maþallah! Yarým günde 150 kamyon çöp toplanmýþ ve yarýna kadar bitirilecekmiþ bu iþ... Ama tarihe geçecek olan bugünlerin anýsýna mutlaka bir çöp heykeli dikilmeli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mayýs

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı