İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ"

Transkript

1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmuştur. İzsu Genel Müdürlüğüne bağlı birimler ve görevleri aşağıda sıralanmıştır. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Kurulumuz, doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yapar. Kurulumuzun amacı; Genel Müdürlüğümüzün kamu hizmet ve faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, kurulu kararları, genelge hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlış noksanlık ve yolsuzlukların tespitiyle giderilmesi, faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi tedbirlerini araştırıp belirtmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmaktır yılı içerisinde Kurulumuza 28 adet inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiştir. Bu dosyalardan 4 adedine disiplin cezası uygulanmış, 12 adedi muameleden kaldırılmış, 2 adedi Disiplin Kuruluna, 6 adedinin incelenmesi yapılarak Valilik Makamına, Genel Müdürlüğe ve ilgili Daire Başkanlıklarına bilgi verilip yazı yazılmış, 4 adedinin de muamelesi devam etmektir. İdaremiz birimlerinin genel teftişinde; 2001 yılının teftiş programında olan Kanal İnşaat Şube Müdürlüğünün teftişi halen devam etmektedir. Su Dağıtım Kontrol Merkezi Şube Müdürlüğü ile Mekanik Atölye Şube Müdürlüğünün teftişi tamamlanmış olup, rapor aşamasındadır. Yeni İhale Kanunu ve Kamulaştırma Kanunundaki değişikliklerle ilgili Marmara Belediyeler Birliğinin hazırladığı seminere personelimiz gönderilmiştir. Makine Mühendisleri Odası tarafından Vinç Eğitimi ile isteyen personele bilgisayar eğitimi verilmiştir. Personelin sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek için her ay düzenli opera ve tiyatro biletleri dağıtılmıştır. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Genel Müdürlük Makamının emirleri ile İdaremiz menfaatlerini korumak için adli ve idari yargıda dava açmak, açılmış davalarda İdaremizi savunmak, süresinde tahsili mümkün olmayan su ve atıksu bedelleri ile diğer alacakları cebri icra yolu ile tahsil etmek, Genel Müdürlük Makamınca havale edilen konularda hukuki mütalaalar vermektir YILINDA AÇILAN DAVALAR 2002 yılında İdaremize karşı veya İdaremiz tarafından 635 adet dava açılmıştır. Bunlardan 154 tanesi adli yargıda 481 tanesi de idari yargıda açılmıştır YILINDA DERDEST OLAN DAVALAR 2002 yılında açılan veya önceki yıllardan devreden 1246 adet dava derdest durumdadır. Bunlardan 480 tanesi adli yargıda açılan davalar, 766 tanesi ise idari yargıda açılan davalardır. İCRA TAKİPLERİ

2 2002 yılı içinde icra takibi açılmak üzere Müşavirliğimize intikal ettirilen dosya sayısı 4160 adettir. Bunların 653 adedi geçmiş yıllar, 1808 adedi 2002 yılında açılan takiplerden olmak üzere toplam 2461 adedi infazla sonuçlanmış, 145 adet takip açılmadan ödenmiştir. Halen 2707 adet dosya takibi devam etmektedir yılında takip açılmak suretiyle tahsil edilen su ve atıksu ücreti toplamı TL dir. YAZIŞMALAR VE HUKUKİ MÜTALAALAR 2002 yılı içerisinde Müşavirliğimize gelen ve giden evrak sayısı 3566 adete ulaşmıştır. Müşavirliğimizce bunların işlemleri yerine getirilmiştir. Genel Müdürlük Makamının, Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda mütalaa alınmak üzere Müşavirliğimize 2002 yılı içinde 169 adet yazı intikal etmiş ve bunların cevapları verilmiştir. KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gerekli tesislerin etüt ve projelerinin yapılması, yaptırılması ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde arıtma tesislerine ulaştırılması için gerekli tesislerin kurulması, dere ıslahları işlerinin yerine getirilmesi için İhale Yönetmeliğimize uygun olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması, Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzaları Koruma Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmamış araç ve gereçleri satmak, Kuruluş amacına dönük çalışmaların yerine getirilmesi için her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek, Ayrıca, personel atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları ile ilgili konuların karara bağlanması ile ilgili iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi konuları ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler içerisinde gerekli kararların alınması, sonrasında bu kararların yazılması, kararların karar defterine raptedilmesi, saklanması ve uygulanması için ilgili birimlere ulaştırılması, Genel Kurul a gönderilecek konuların yazışmalarının yapılması, Genel Kurul ca alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması, Yönetmelik değişikliklerinin gazetede ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri Genel Müdür e bağlı olarak yürütmek ve Yönetim Kurulunun sekreterya görevini yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız bünyesinde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Bütçe Sevk ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Maliyet Muhasebe Müdürlüğü, Tahsilat Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, İdari Tabipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü mevcuttur. Mali İşler Daire Başkanlığı 2002 yılı içinde, bağlı Şube Müdürlükleri ile Genel Müdürlüğün gelir-gider, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebesini tutmuş, nakit durumu ile kıymetli evrakların kasa banka ve defterlerindeki hareketlerini takip edip, tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacaklarını ve tazminat ödemelerini yapmıştır. Yapmış olduğu bu ödemelerin ana ve tali defterlerde usul ve kaidelerine göre işlenmesi kontrol edilmiştir. İdaremizin işletme ve yatırım faaliyetlerinin devamı amacıyla işletmeci ve yatırımcı Daire Başkanlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, 2003 yılı bütçe programını hazırlamış, harcamaların bütçe fasıllarına uygun olarak yapılmasını takip ve temin etmiştir yılı Gider Bütçesi TL., Gelir Bütçesine denk bir şekilde TL. olarak kabul edilmiştir yıl sonu kesin mizan, bilanço ve kar-zarar tabloları

3 çıkartılmış, Genel Müdürlüğümüzün sabit kıymet ve ambar mevcutlarının envanter ve sayımlarını yapmıştır. Abonelere tahakkuk eden su, atıksu ve diğer fatura bedellerinin tahsilatı yapılmış, İdare personelinin ve emekli personelin İdare tabipliğinde muayenesi için gerekli düzenlemeleri sağlamış, İdarenin tüm temizlik, ısınma, lojman, giyim ihtiyaçlarının karşılanmasında bağlayıcı rol oynamıştır. İdare içi ve diğer birimlerden gelen evrakların zamanında bağlı birimlere ulaşması sağlanmıştır. MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün ana işlevi: Memur statüsüne tabi personelin, kadrolarının düzenlenmesi Atama, Nakil, Terfi, İstifa, Emeklilik, İzin, Ceza, Ödül, Aylıkların tahakkuku, Kesenek, İcra Kesintisi, İkramiye, Borçlanma, Sicil Raporları, Özlük dosyalarının düzenlenmesi, muhafazası, kısaca tüm özlük işlemlerinin Kanunlar çerçevesinde yürütümü ve takibidir yılı Gizli Sicil Raporları her sicil döneminde olduğu gibi değerlendirmeye alınmış ve yıllık dönemler halinde sicil notları ortalaması 90 puan ve üzerinde olanlar, durumları itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 37. ve 64. maddelerine istinaden Kademe İlerlemesi ve derece yükseltilmesinden yararlandırılmışlardır yılında Bakanlığa teklif edilen kadrolarımızın Bakanlar Kurulunca onaylanmasına müteakip mevcut kadrolarla uyumlaştırılması sağlanmış ve personelimizin terfileri temin edilmiştir. Ayrıca 2002 yılında ihtiyaç duyulan kadrolar hazırlanarak Bakanlığa teklif edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz birimlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla yeniden teşkilatlanmaya gidilmiş, gerekli değişiklikler yapılarak Organizasyon sağlanmıştır. Memurlarımızın Terfi tarihleri itibariyle her ay derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış, derecesel olarak Ek Göstergeleri tespit edilerek maaşlara yansıtılmıştır. Memurlarımızdan çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin 12/d fıkrasına göre intibakları yeniden düzenlenmiştir. Memuriyete girmeden önce Bağ-Kur veya S.S.K. tabi hizmeti bulunan personelimizin 2826 Sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmeleri yapılarak Emekli Sandığına bildirilmiştir. Memurlarımızın kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin İdare Dispanseri Resmi Sağlık Kuruluşlarına sevk işlemleri yapılmış Sağlık Karnesi talepleri değerlendirilmiştir İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları İzmir Sigorta Müdürlüğünde tescilleri bulunan 25 işyeri ile Manisa Sigorta Müdürlüğünde kayıtlı 2 iş yerimizde, işçi konumunda halen çalışmakta olan 467 kadrolu işçi ile çeşitli birimlerimizde İzelman Limitet Şirketi adına görev yapan 738 şirket personeli, İzbelcom Anonim Şirketi adına, Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 86 İzbelcom A.Ş. personeli ve 3308 sayılı Çıraklık Yasası uyarınca, İdaremizde çalıştırılan 64 stajyer öğrencilerin, her türlü Özlük işlemleri ile Puantaj ve Tahakkuk işlemlerinin yerine getirilmesinde, görevli ve sorumludur yılında yapılan işlemler Çeşitli birimlerimizde görev yapan kadrolu işçiler ile Şirket personellerinin, 2002 yılı nema ödemelerinin yapılması, Kadrolu işçilerin 2002 yılı özel gider indirim çalışmaları aşamasında, 2001 Yılında idaremizden ayrılan personel ile birlikte 490 personelin vergi iade zarflarının kontrolü, tahakkuku ve tamamlanan Özel Gider İndirim Bordroları sonrasında, ödeme çalışmalarında, aylık mahsup işlemlerinin yapılması, 2002 yılında, idaremizden ayrılan personelimizin, kıdem tazminat ödemeleri ile S.S.K.emeklilik işlemlerinin yapılması, İdaremizden ayrılan personellerin, Tasarruf Teşvik Kesinti ana paraları ile Nema ödemelerinin tamamının yapılması, Kadrolu işçilerin her ayın 19 unda yapılan Aylık Ücret ödemeleri, her ayın 5 inde yapılan Özel Avans ödemeleri, her ayın 25 inde yapılan İzin Avans ödemeleri ile Şubat ve Ağustos aylık ücretlerinin içinde yapılan Sözleşme İkramiye ödemeleri ile Şubat Mayıs Ağustos Aralık aylarında ödenmesi

4 gereken, Yasal İkramiye ve İkramiye farklarının, ödeme işlemlerinin yapılması, İzelman Limitet Şirketi ile İzbelcom A.Ş. nin 2002 yılı, ilk altı ve 2. altı aylık hizmet protokollerinin hazırlanması, İzelman Limitet Şirketi ile İzbelcom Anonim şirketlerine, ihale ile verilen, 2003 Yılı Hizmet İhale çalışmalarının tamamlanması, İzelman Limitet Şirketi adına, çeşitli birimlerde çalışan 738 şirket personelleri ile İzbelcom A.Ş. adına Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 86 şirket personelinin, 12 aylık puantaj çalışmaları ile hak ediş çalışmalarının yapılması, Çeşitli birimler arasında, Genel Müdürlüğümüzce nakilleri uygun görülen Kadrolu yada Şirket Personelinin, Nakil işlemlerinin yapılması, Disiplin Kurulu na intikal eden dosyaların karara bağlanarak, uygulama aşamasına getirilmesi, Sel ya da yangından zarar gören personellerin, Toplu İş sözleşme gereği, Doğal Afet yardımından yararlanmaları için, Zarar Tespit Komisyon çalışmalarının tamamlanması, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kurul çalışmalarının, 21 değişik Müdürlüğümüz için aylık düzeyde, eksiksiz bir şekilde tamamlanarak, alınan kararların uygulama aşamasına getirilmesi, Kadrolu ya da Şirket personelinin yıllık Kimlik Kartlarının, ESHOT Genel Müdürlüğü nden temin edilerek ilgili personellere dağıtılması, 3308 sayılı, stajyerler ve çıraklık eğitim yasası uyarınca çeşitli birimlerimizde çalışan 64 stajyer öğrencinin, her türlü özlük işlemlerinin yapılması, aylık ödemelerinin sağlanmasıdır. ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ Şube Müdürlüklerinin abonelerle ilgili olarak uygulamaların kararlarını üretir. Program Bütçe Koordinasyon Daire Başkanlığı (bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ile koordineli bir şekilde çalışarak şubelerin abonelere yönelik uygulamalarını belirler, istatistiki raporları hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Şubelerin abonelerle ilgili faaliyetlerini periyodik olarak denetler ve raporlarını kontrol eder. Abonelerle ilgili hizmetlerin daha iyi ve daha modern yöntemlerle yürütülmesi için dünyadaki gelişmeleri takip eder, incelemeleri yapar ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu konularda şubelerce yapılan uygulamaların sonuçlarını izler ve Genel Müdürlüğe rapor eder. Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili diğer görevleri yapar. ABONELİK İŞLEMLERİ YENİ ABONE 2002 Abone sayımız iken sonuna kadar yeni abone yapılarak e ulaşmıştır. HANE SAYISI 2002 hane sayımız iken sonunda adet artarak e ulaşmıştır. TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞEBEKE SUYU ( tarihleri arası) Basılan fatura sayısı : adet Tüketim m3 : m3 Tüketim karşılığı TL : TL. Toplam tahakkuk : TL. ATIKSU Basılan fatura sayısı : adet Tüketim m3 : m3 Toplam tahakkuk : TL.

5 KÖP : TL. olmak üzere Toplam : TL. tahakkuk ettirilmiştir. SAYAÇ OKUMA ( tarihleri arası) Yüklenici firmaya adet sayaç okutularak istihkak bedeli TL. tahakkuk ettirilmiştir. AÇMA-KESME İŞLEMLERİ Açma-Kesme işlemleri içeren (aparat takma, aparat açma, tapa takma, tapa açma, sayaç sökme, sayaç takma, sayaç değiştirme, ölçüler sayaç değiştirme, mm sayaç değiştirme, 500 mm sayaç değiştirme, 20 mm-40 mm sayaç değiştirme, 50 mm daha büyük sayaç değiştirme, ruhsattan iptal, ana prizadan iptal, kat tespiti, mavi boru, valf, parça değiştirme, mühürleme, 2. İhbar dağıtımı) olmak üzere tarihleri arası yüklenici firmaya adet işlem yaptırılarak TL. istihkak bedeli tahakkuk ettirilmiştir. AĞAÇ BEDELLERİ tarihleri arası TL. ağaç bedeli tahakkuk ettirilmiştir YILI HEDEFLERİ Yeni ABYS sisteminin devreye girmesiyle hiçbir işlem manuel olarak yapılmamakta, bütün işlemler sistem tarafından otomatik üretilen iş emirleri ile takip edilmekte ve işlemlerin sonuçları hızla doğru olarak alınmaktadır yılında 10 yıllık damga süresi dolmuş olan su sayaçları değiştirilerek sökülen sayaçlar ayara tabi tutulacaktır. Ayrıca abonelerin kaçaksu kullanımlarını önlemek amacıyla sayaç rekorlarına plastik kelepçe takılarak mühürlenmekte olup, mühürleme işlemlerine hız kazandırılıp kaçaksu kullanımlarının azaltılması hedeflenmiştir. ETÜD PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropolitan alan içinde şehrin muhtelif semtlerinde bulunan sokak, cadde, park, okul, ev, resmi bina, kooperatif ve sitelere ait vatandaşlardan, muhtarlıklardan ve resmi kurumlardan gelen içmesuyu talepleri incelenerek söz konusu yerlere su bağlanmasına ilişkin şebeke döşemeye yönelik etüt çalışmaları yapıldı sayılı kanunun 2.maddesiyle 3194 sayılı imar kanununa eklenen geçici 10.maddeye istinaden kullanma izni olmayan ruhsatsız yapılara, tarih 06/351 sayılı ve tarih 06/622 sayılı Yönetim Kurulu Kararları gereğince; KARŞIYAKA İLÇESİ Onur Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Yamanlar Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Güzeltepe Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Yalı Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Doğançay Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar GAZİEMİR İLÇESİ Aktepe Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Dokuz Eylül Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar BORNOVA İLÇESİ Altındağ Bölgesine ait muhtelif sokaklar Işıkkent Bölgesine ait muhtelif sokaklar Pınarbaşı Bölgesine ait muhtelif sokaklar Naldöken köyüne ait muhtelif sokaklar

6 Doğanlar mahallesine ait muhtelif sokaklar BUCA İLÇESİ Buca Bölgesine ait muhtelif sokaklar (İnönü, Yıldız, Yenigün, Kuruçeşme, Seyhan, Fırat Mahallerine bağlı muhtelif sokaklar) KONAK İLÇESİ Eskiizmir Semtine ait muhtelif sokaklar Bozyaka Semtine ait muhtelif sokaklar Uzundere Semtine ait muhtelif sokaklar Cennetçeşme Semtine ait muhtelif sokaklar Günaltay Semtine ait muhtelif sokaklar Limontepe Semtine ait muhtelif sokaklar KARABAĞLAR İLÇESİ Abdi İpekçi Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar İhsan Alyanak Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Peker Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar BALÇOVA - NARLIDERE - GÜZELBAHÇE İLÇELERİ İlçelere ait muhtelif sokaklardaki binalara su bağlanmasına ilişkin vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talepler incelenerek içmesuyu şebekelerinin döşenmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı ve ilgili birime gönderildi. Gaziemir Yeni Mezarlığa şehir şebeke hattından su verilebilmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı. Karabağlar İlçesi Aşık Veysel Mahallesi, Aydın Mahallesi ve Barış Mahallesine bağlı sokaklardaki içmesuyu şebekemizin yenilenmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı. Konak İlçesi Yenişehir Bölgesi Mersinli, Çınarlı, Boğaziçi ve Cengiz Topel Mahallelerine bağlı sokaklardaki içmesuyu şebekemizin yenilenmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı. İmar plan tadilatı nedeniyle muhtelif sokaklarda bulunan şebekemizin deplase edilmesine yönelik etüd çalışmaları yapıldı yılı yatırım programı hazırlandı. Çiğli Turgut Özal Toplu Konut alanı içmesuyu temini için pompa istasyonu yeri imar tadilatı çalışmaları yapıldı. İzmir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon çalışmalarına yönelik raporlar hazırlandı. Devlet İstatistik Enstitüsünce (DİE) istenilen muhtelif anket ve istatistiki çalışmalar yapıldı. Selvilitepe Pompaj İstasyonuna ait ön etüd çalışması ve avan projesi tamamlandı, etüd raporu yazıldı. Su İşletme Daire Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda mevcut şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi için etüdler yapıldı. İçmesuyunda Karşıyaka Balatçık Teknik Amirliği Kanal İşletmede Çiğli Kanal Teknik kısımları için P1 Cumhuriyet Deposu içinde yeni yerleşim yeri tayin edildi. Etüdleri tamamlandı, avan projeleri hazırlandı ve ilgili birime gönderildi. Atatürk Organize Sanayi Bölgesine yeni hattan içmesuyu verildi. Kuzey Kaynakları Ø 1000 mm hat üzerinden alınan ve Ø 600 mm. Mavişehir hattından AOSB mevcut kendi Ø 500 lü hattına bağlantı etüdleri yapıldı. İZMİR KANALİZASYON PROJESİ BÜYÜK KANAL YATIRIMLARI Atıksu Arıtma Tesisi İzmir Büyük Kanal Projesi Atıksu Arıtma Tesisi Çiğli-Tuzla bölgsinde inşaa edilmiştir.

7 Tesis, 7m3/sn.ortalama kuru hava, 12 m3/sn. maksimum yağışlı hava debisine göre projelendirilmiştir. Arıtma Tesisi, ön arıtma yapıları, 12 adet ön çökeltme tankları, 6 adet bio-fosfor tankları, 12 adet havalandırma tankları, 12 adet son çökeltme tankları, arıtılmış su deşarj hattı, çamur tasfiye sistemi ve servis binalarından oluşmaktadır. Tesisin 2.5 m3/sn.lik atıksuyu arıtacak 1. etabı tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tesisin tamamı tarihinde çevre düzenlemesi dahil tamamlanmış olup, tarihinde de 2. etabı işletmeye alınmıştır. Halen ortalama 7 m3/sn. civarında atıksu iç körfezden uzaklaştırılarak arıtıldıktan sonra orta körfeze deşarj edilmektedir. Arıtma tesisi için toplam 60 milyon $ lık harcama yapılmış olup tamamlanmıştır. ÇİĞLİ BASINÇLI HAT Çiğli Pompa İstasyonu ile Arıtma Tesisi arası Basınçlı Hat, ø2400 mm çapında toplam 8500 metre uzunluğunda iki boru hattından oluşmaktadır. Çiğli Pompa İstasyonunda toplanan atıksuların arıtma tesisine aktarılması amacıyla yapılmıştır yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinden itibaren işletilmektedir. Hattın toplam maliyeti milyon $ dır. ÇİĞLİ POMPA İSTASYONU Çiğli pompa istasyonu, Karşıyaka pompa istasyonu, Cumhuriyet, Şemikler, Karşıyaka, Egekent ve Çiğli ana toplayıcılarından gelen atık suyun alınıp biyolojik arıtma tesisine gönderilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. İşletme debisi 28 m3/sn. dir yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinden itibaren işşletilmektedir. Toplam maliyeti 16 milyon $ dır. KUTU MENFEZ İNŞAAT İŞİ 3. Kısım ana kuşaklama kanalını Çiğli Pompa İstasyonuna bağlayan kutu menfez 4600 mm lik at nalı kesitte yaptırılmıştır. Toplam maliyeti 3.5 milyon $ dır. Yapım 1998 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. ANA KUŞAKLAMA KANALI 3. KISIM İNŞAATI Karşıyaka Pompa İstasyonu ile Çiğli kutu menfezini birbirine bağlaya yaklaşık 6 km. uzunluğunda ve 2x2200 mm.lik hattan oluşan ana kuşaklama kanalının yapımı İller Bankası tarafından başlatılmış ve İZSU tarafından tamamlanmıştır. Hattın toplam maliyeti yaklaşık 30 milyon $ olup, bu miktarın 2 milyon $ lık kısmı İZSU bütçesinden karşılanmıştır. Yapım 1998 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. BÜYÜKÇİĞLİ ve EGEKENT ANA TOPLAYICILARI Büyükçiğli Ana Toplayıcısı 400 mm ile 1600 mm arasında değişen çaplarda yaklaşık 10 km. uzunluğunda Egekent ana toplayıcısı ise 400 mm ile 1000 mm arasında değişen çaplarda yaklaşık 3.5 km. uzunluğundadır. Ayrıca sokak şebekesi olarak toplam çeşitli çaplarda 1.5 km. uzunluğunda yapım yapılmıştır. Yapım Haziran 2001 tarihinde, 10 aylık bir sürede tamamlanmıştır. Ana toplayıcılarının yapımı için toplam 3 milyon $ harcanmıştır. Büyük Çiğli ve Egekent Ana Toplayıcıları ile; Egekent, Büyük Çiğli, Küçük Çiğli, Balatçık, Yeni Mahalle, Evka-2, Evka-5 ve Sanayi bölgelerinden körfeze akmakta olan 0.8 m3/ sn. atıksu, arıtma tesisine iletilmektedir. KARŞIYAKA, ALAYBEY VE SOĞUKKUYU ANA TOPLAYICILARI Karşıyaka ana toplayıcısı Girne Bulvarı Aksoy kavşağından başlayarak ana toplayıcı kanala bağlanmakta, Alaybey ana toplayıcısı Cemal Gürsel Caddesi ile 1740 sokağın

8 kesiştiği yerden başlayarak Karışyaka Pompa İstasyonu öncesinde ana toplayıcı kana bağlanmakta, Soğukkuyu Ana Toplayıcısı 1850 ve 1857 nolu sokakların birleştiği yerden başlayıp, Alaybey Ana Toplayıcısına bağlanmaktadır. Karşıyaka Ana Toplayıcılarının toplam uzunluğu yaklaşık 8 km. dir. Toplam maliyeti 4.5 milyon $ dır. Hat 1999 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. ŞEMİKLER ANA TOPLAYICISI İzmir Kanalizasyon Projesi bileşenlerinden olan ve Karşıyaka nın Anadolu Caddesi ile deniz arasında kalan Şemikler bölgesi ve yakın çevresindeki tüm atıksuları toplayan Şemikler Ana toplayıcısının yapımına Şubat 2000 tarihinde başlanılmıştır. Toplam 3.5 km. uzunluğundaki bu ana toplayıcı hattı Aralık 2000 tarihinde tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır. Ana toplayıcı güzergahındaki tüm mevcut şebekelerin ana toplayıcıya bağlantısı yapılmış olup, yaklaşık 0.5 m3 /sn oranında atıksu, bu ana toplayıcı aracılığı ile arıtma tesisine iletilmektedir. KARŞIYAKA POMPA İSTASYONU İNŞAAT İŞİ Karşıyaka Pompa İstasyonunun İşletme debisi 20 m3/sn dir. Bayraklı Pompa İstasyonu ile Alaybey ve Soğukkuyu ana toplayıcılarından gelen atık suyun, Çiğli Pompa İstasyonuna gönderilmesini temin etmek amacıyla yapılmıştır tarihinde tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti 7 milyon $ dır. BAYRAKLI-KARŞIYAKA POMPA İSTASYONLARI ARASI TÜNEL Bayraklı Tüneli, Bayrklı ile Karşıyaka Pompa İstasyonları arasında yaklaşık 4400 mt. uzunluğunda ve 3600 mm. çapında atnalı kesitli olarak imal edilmiştir. Toplam maliyeti 18 milyon dolardır. Tünel, 1998 tarihinde tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. BAYRAKLI POMPA İSTASYONU İNŞAATI İŞİ Bayraklı Pompa İstasyonu, Konak istikametinden gelen atıksuları, Bayraklı tüneli vasıtasıyla Karşıyaka Pompa istasyonuna aktarmaktadır. İşletme debisi 20 m3/sn. dir. Tesis 1998 tarihinde tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti 7.5 milyon $ dır. BORNOVA ANA TOPLAYICILARI Bornova bölgesindeki tüm atıksuları toplayacak olan yaklaşık 8 km. uzunluğundaki Bornova, Çay, Siteler ve Bayraklı anatoplayıcıları tamamlanmıştır. Ana toplayıcılardan önce, Bornova ilçesindeki derelere atıksu akıtmakta olan mevcut kanalizasyon şebekesinin ana toplayıcılara entegrasyonu büyük oranda tamamlanmış ve atıksuların dere yatağından uzaklaştırılarak, arıtma tesisine iletilmesi sağlanmıştır. Tepekule bölgesinde yapılan ve 4.5 km. uzunluğunda olan Ergene Ana Toplayıcıları Temmuz 2000 de tamamlanmış, tüm sokak şebekelerinin entegrasyonu yapılmış ve böylece Laka Deresine deşarj edilen atıksuların yaklaşık %95 lik kısmının, dere yatağından uzaklaştırılarak, Ergene Ana Toplayıcıları aracılığı ile arıtma tesisine ileilmesi sağlanmıştır. Atıksu kanalı gibi çalışmakta olan Arap deresi Bornova ana toplayıcısına bağlanmış olup, bu dere ile iç körfeze taşınan atıksuların önemli bir bölümü Atıksu Arıtma Tesisine aktarılmaktadır. Bornova bölgesi ana toplayıcılarının toplam uzunluğu 12.5 km dir. Bornova ana toplayıcıları için toplam 7 milyon $ harcanmıştır. SANAYİ ANA TOPLAYICILARI

9 Bornova bölgesinde yerleşik sanayi tesislerinin atıksularını toplamak amacıyla yaptırılan Sanayi Ana Toplayıcılarının toplam uzunluğu 7914 metredir. Toplam maliyeti 3.5 milyon $ dır. Yapım 1998 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. ANA KUŞAKLAMA KANALI 4. KISIM İNŞAATI Basmane Meydanı ile Bayraklı Pompa İstasyonunu birbirine bağlayan 4. kısım ana kuşaklama kanalının toplam maliyeti 47 milyon $ dır. İş kapsamındaki 2x1400 mm çaplı 1114 metrelik ana toplayıcı ile 2x2200 mm çaplı 9200 metrelik ana toplayıcı inşaatı 1998 yılında tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. GAZİ BULVARI BASINÇLI HAT Gümrük Pompa İstasyonu ile Basmane Meydanından başlayan ana kuşaklama kanalını birbirine bağlayan yaklaşık metre uzunluğundaki (1200 mm. lik) basınçlı hat inşaat işi, 2000 yılı sonunda, tamamen alın kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılarak yapılmış ve yapımın tamamı 45 günlük bir sürede tamamlanmıştır. Toplam maliyeti 1 milyon $ dır. Hat işletmeye alınmıştır. GÜMRÜK POMPA İSTASYONU Gümrük Pompa İstasyonu, Güneybatı ve Alsancak ana toplayıcılarından toplanacak olan atıksuyu ana kuşaklama kanalına oradan da arıtma tesisine iletecektir. Büyük Kanal Projesinin ana bileşenlerinden dördüncü büyük pompa istasyonu olan Gümrük Pompa İstasyonu İzmir Körfezinin güney sahilinde inşa edilmektedir. Gümrük Pompa istasyonu atıksuyu dört adet ve her biri 1.32 m3/sn. debilyi dikey santrifüj pompası (4x1.32=5.28 m3/sn. makximum toplam debi kapasitesi) ile Ø1200 mm. Gazi Bulvarı Basınçlı Hat boyunca yaklaşık 1120 m. pompalayacak, 2 adet Ø2200 mm lik 7.4 km. uzunluğundaki cazibeli hatta iletecektir. Bu atıksular diğer kısımlardan gelen atıksular ile birlikte 576 m. N3900 kutu menfez vasıtasıyla Bayraklı Pompa İstasyonuna ve oradan da sırası ile Karşıyaka, Çiğli Pompa İstasyonları ile arıtma tesisine iletilecektir. Yapım 2001 yılında tamamlanmış olup, işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti 7.5 milyon $ dır. GÜNEYBATI ANA TOPLAYICILARI Narlıdere den itibaren Gümrük Pompa İstasyonuna kadar tüm sahil bandı boyunca körfeze deşarj edilmekte olan tüm atıksuları toplayarak Gümrük Pompa İstasyonuna iletecek olan yaklaşık 17 km. uzunluğundaki Güneybatı Ana toplayıcılarının tamamı polietilen boru kullanılarak imal edilmektedir. Ana toplayıcı çapları 500 mm ile 1600 mm arasında değişmektedir. Bugüne kadar 14 km lik yüksek yoğunluklu polietilen boru döşenmiş ve tüm borular elektrofüzyon kaynağı yöntluklu polietilen boru döşenmiş ve tüm borular elektrofüzyon kaynağı yöntemiyle birleştirilmiştir. Böylece, tamamı yer altı suyunun içinde döşenen ana toplayıcı hattında tamamen sızdırmazlık sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 3 milyon $'lık yatırım yapılmıştır. Ana toplayıcı hattın tamamı tamamlanmıştır. Böylece Narlıdere'den itibaren Gümrük'e kadar tüm sahil boyunca denize akmakta olan tüm atıksular toplanarak arıtma tesisine iletilmektedir. Hattın imalatı Şubat 2002 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. ALSANCAK ANA TOPLAYICILARI Alsancak Bölgesinin tüm atıksularmı toplayarak Gümrük Pompa İstasyonuna iletecek olan ve tamamı polietilen boru kullanılarak yapılan Alsancak Ana toplayıcısı yaklaşık 4 km. uzunluğundadır. Ana toplayıcının boru çapları 500 mm ile 1200 mm arasında değişmektedir ve tüm borular elektrofüzyon kaynağı yöntemiyle birleştirilmiştir. Böylece, tamamı yer altı suyunun içinde döşenen ana toplayıcı hattında tamamen sızdırmazlık

10 sağlanmıştır. Alsancak Ana toplayıcısı tamamlanmıştır. Birinci Kordondan denize akmakta olan tüm atıksular ana toplayıcı aracılığı ile Gümrük Pompa İstasyonuna, oradan da arıtma tesisine iletilmektedir. Bu iş için 1.2 milyon $ harcanmıştır.hattın imalatı Mart 2002'de tamamlanmıştır. MELES ANA TOPLAYICISI 19.5 km. uzunluğundaki Meles Ana Toplayıcısı ile İzmir kentinde üretilen atıksuyun yaklaşık 1/3'lük kısmını oluşturan ve halen Meles Deresine deşarj edilmekte olan tüm atıksular toplanarak arıtma tesisine iletilecektir. Böylece hem Meles'den denize atıksu akışı tamamen önlenecek, hem de büyük oranda yoğun yerleşim alanlarının içinden geçen Meles Deresi açık kanal görevi görmekten kurtulacaktır. Alın kaynaklı ve elektrofüzyon kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılarak yapılmakta olan Meles Ana Toplayıcı İnşaatı Eylül 2002'de tamamlanmış olup hatta atıksu bağlantılarının yapımı devam etmekte ve dereye atıksu deşarjı kademeli olarak kesilmektedir. Yıl sonu itibariyle tümüyle tamamlanmış olacaktır. Ana toplayıcı işi kapsamındaki 400 mm. ile 1600 mm. arasında değişen çaplarda boruların tamamı dere taban kotunun altında döşenmektedir. Bu iş kapsamında 3.5 milyon $ harcanmıştır. GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA VE DENİZ DEŞARJI TESİSİ Güzelbahçe'nin kentsel yerleşim alanında oluşan atıksular 79 km şebeke ve 12,9 km uzunluğunda bir kollektör hattı, kendi arıtması olmasına rağmen, artık kapasitesi yetersiz kaldığı için arıtılamayan Narlıdere İstihkam Okulu'nün atıksuları ise 3,5 km uzunluğunda bir kollektör hattı ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmektedir. 0,25 m3/sn atıksu İleri Biyolojik Yöntemlerle arıtıldıktan sonra, 600 m uzunluğunda bir Deniz Deşarj Hattı ile 25 m kotunda denize deşarj edilmektedir. Tesis organik karbon ve azotun biyolojik, fosforun ise biyolojik ve kimyasal yöntemlerle arıtılmasını sağlayacak şekilde projelendirilmiş Haziran 2002 tarihinde işe başlanmış ve m2 bir alanda inşaa edilmiştir. Tesis Kaba Izgara, Terfi Merkezi, İnce Izgara, Havalandırmalı Kum Tutucu, Anaerobik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltim Havuzu, Deniz Deşarj Hattı ve Mekanik Çamur Susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis Hidrolik Kapasitesine sınırına ulaştığında % 25 katı madde içeren 18 ton arıtma çamuru oluşacaktır. Arıtma çamurları Uzundere Kompost Tesisi'ne taşınarak kompost olarak değerlendirilecektir. Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi 15 Ekim 2002 tarihinde resmi olarak açılarak hizmete girmiştir. Tesisin toplam maliyeti 3 milyon $' dır. Güneybatı Arıtma Tesisi benzer kapasite ve prosesteki tesislere göre çok daha küçük bir alana inşaa edilmiş olmasının yanı sıra 7 aylık inşaa süresi ile de en kısa sürede bitirilmiş tesistir. GÜZELBAHÇE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE ANA TOPLAYICI İNŞAATI Henüz kanalizasyon şebekesi olmayan tek ilçe konumundaki Güzelbahçe ilçesinin tüm atıksularmı toplayacak olan 65 Km. uzunluğunda kanalizasyon şebekeleri ile bu şebekeler ile taşınacak atıksuları yeni yapılacak Güzelbahçe Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşıyacak olan 13 Km. uzunluğunda Ana Toplayıcı Hattı yaptırılmaktadır. Ana Toplayıcı Hattının Projelendirilmesinde, ileride Yelki Köyünün Atıksuları-nm da bu hatta bağlanabileceği dikkate alınmıştır. 65 Km uzunluğundaki kanalizasyon şebekesinin yapımı tamamlanmıştır. Yeraltı suyunun olmadığı kesimlerde yaklaşık 45 kilometrelik şebeke beton borudan, yeraltı suyunun yüksek olduğu kesimlerdeki yaklaşık 20 kilometrelik şebeke ise yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılarak yapılmıştır. Tamamı yeraltı suyunun içinde döşeneceğinden alın kaynaklı ve elektrofüzyon kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılan ana toplayıcı hattının yapımı Eylül 2002 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu iş için 3.5 milyon $ harcanmıştır.

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2014 "Mersinliler; Mersine sahip çıkınız... Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 13 ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! İR BELEDİYESİ DÜRLÜĞÜ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1 Gaziantep, Anadolu nun ilk yerleșim yerlerinden biri olması nedeniyle en eski kültür merkezlerinden

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı