İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ"

Transkript

1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmuştur. İzsu Genel Müdürlüğüne bağlı birimler ve görevleri aşağıda sıralanmıştır. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Kurulumuz, doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yapar. Kurulumuzun amacı; Genel Müdürlüğümüzün kamu hizmet ve faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, kurulu kararları, genelge hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlış noksanlık ve yolsuzlukların tespitiyle giderilmesi, faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi tedbirlerini araştırıp belirtmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmaktır yılı içerisinde Kurulumuza 28 adet inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiştir. Bu dosyalardan 4 adedine disiplin cezası uygulanmış, 12 adedi muameleden kaldırılmış, 2 adedi Disiplin Kuruluna, 6 adedinin incelenmesi yapılarak Valilik Makamına, Genel Müdürlüğe ve ilgili Daire Başkanlıklarına bilgi verilip yazı yazılmış, 4 adedinin de muamelesi devam etmektir. İdaremiz birimlerinin genel teftişinde; 2001 yılının teftiş programında olan Kanal İnşaat Şube Müdürlüğünün teftişi halen devam etmektedir. Su Dağıtım Kontrol Merkezi Şube Müdürlüğü ile Mekanik Atölye Şube Müdürlüğünün teftişi tamamlanmış olup, rapor aşamasındadır. Yeni İhale Kanunu ve Kamulaştırma Kanunundaki değişikliklerle ilgili Marmara Belediyeler Birliğinin hazırladığı seminere personelimiz gönderilmiştir. Makine Mühendisleri Odası tarafından Vinç Eğitimi ile isteyen personele bilgisayar eğitimi verilmiştir. Personelin sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek için her ay düzenli opera ve tiyatro biletleri dağıtılmıştır. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Genel Müdürlük Makamının emirleri ile İdaremiz menfaatlerini korumak için adli ve idari yargıda dava açmak, açılmış davalarda İdaremizi savunmak, süresinde tahsili mümkün olmayan su ve atıksu bedelleri ile diğer alacakları cebri icra yolu ile tahsil etmek, Genel Müdürlük Makamınca havale edilen konularda hukuki mütalaalar vermektir YILINDA AÇILAN DAVALAR 2002 yılında İdaremize karşı veya İdaremiz tarafından 635 adet dava açılmıştır. Bunlardan 154 tanesi adli yargıda 481 tanesi de idari yargıda açılmıştır YILINDA DERDEST OLAN DAVALAR 2002 yılında açılan veya önceki yıllardan devreden 1246 adet dava derdest durumdadır. Bunlardan 480 tanesi adli yargıda açılan davalar, 766 tanesi ise idari yargıda açılan davalardır. İCRA TAKİPLERİ

2 2002 yılı içinde icra takibi açılmak üzere Müşavirliğimize intikal ettirilen dosya sayısı 4160 adettir. Bunların 653 adedi geçmiş yıllar, 1808 adedi 2002 yılında açılan takiplerden olmak üzere toplam 2461 adedi infazla sonuçlanmış, 145 adet takip açılmadan ödenmiştir. Halen 2707 adet dosya takibi devam etmektedir yılında takip açılmak suretiyle tahsil edilen su ve atıksu ücreti toplamı TL dir. YAZIŞMALAR VE HUKUKİ MÜTALAALAR 2002 yılı içerisinde Müşavirliğimize gelen ve giden evrak sayısı 3566 adete ulaşmıştır. Müşavirliğimizce bunların işlemleri yerine getirilmiştir. Genel Müdürlük Makamının, Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda mütalaa alınmak üzere Müşavirliğimize 2002 yılı içinde 169 adet yazı intikal etmiş ve bunların cevapları verilmiştir. KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gerekli tesislerin etüt ve projelerinin yapılması, yaptırılması ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde arıtma tesislerine ulaştırılması için gerekli tesislerin kurulması, dere ıslahları işlerinin yerine getirilmesi için İhale Yönetmeliğimize uygun olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması, Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzaları Koruma Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmamış araç ve gereçleri satmak, Kuruluş amacına dönük çalışmaların yerine getirilmesi için her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek, Ayrıca, personel atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları ile ilgili konuların karara bağlanması ile ilgili iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi konuları ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler içerisinde gerekli kararların alınması, sonrasında bu kararların yazılması, kararların karar defterine raptedilmesi, saklanması ve uygulanması için ilgili birimlere ulaştırılması, Genel Kurul a gönderilecek konuların yazışmalarının yapılması, Genel Kurul ca alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması, Yönetmelik değişikliklerinin gazetede ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri Genel Müdür e bağlı olarak yürütmek ve Yönetim Kurulunun sekreterya görevini yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız bünyesinde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Bütçe Sevk ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Maliyet Muhasebe Müdürlüğü, Tahsilat Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, İdari Tabipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü mevcuttur. Mali İşler Daire Başkanlığı 2002 yılı içinde, bağlı Şube Müdürlükleri ile Genel Müdürlüğün gelir-gider, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebesini tutmuş, nakit durumu ile kıymetli evrakların kasa banka ve defterlerindeki hareketlerini takip edip, tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacaklarını ve tazminat ödemelerini yapmıştır. Yapmış olduğu bu ödemelerin ana ve tali defterlerde usul ve kaidelerine göre işlenmesi kontrol edilmiştir. İdaremizin işletme ve yatırım faaliyetlerinin devamı amacıyla işletmeci ve yatırımcı Daire Başkanlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, 2003 yılı bütçe programını hazırlamış, harcamaların bütçe fasıllarına uygun olarak yapılmasını takip ve temin etmiştir yılı Gider Bütçesi TL., Gelir Bütçesine denk bir şekilde TL. olarak kabul edilmiştir yıl sonu kesin mizan, bilanço ve kar-zarar tabloları

3 çıkartılmış, Genel Müdürlüğümüzün sabit kıymet ve ambar mevcutlarının envanter ve sayımlarını yapmıştır. Abonelere tahakkuk eden su, atıksu ve diğer fatura bedellerinin tahsilatı yapılmış, İdare personelinin ve emekli personelin İdare tabipliğinde muayenesi için gerekli düzenlemeleri sağlamış, İdarenin tüm temizlik, ısınma, lojman, giyim ihtiyaçlarının karşılanmasında bağlayıcı rol oynamıştır. İdare içi ve diğer birimlerden gelen evrakların zamanında bağlı birimlere ulaşması sağlanmıştır. MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün ana işlevi: Memur statüsüne tabi personelin, kadrolarının düzenlenmesi Atama, Nakil, Terfi, İstifa, Emeklilik, İzin, Ceza, Ödül, Aylıkların tahakkuku, Kesenek, İcra Kesintisi, İkramiye, Borçlanma, Sicil Raporları, Özlük dosyalarının düzenlenmesi, muhafazası, kısaca tüm özlük işlemlerinin Kanunlar çerçevesinde yürütümü ve takibidir yılı Gizli Sicil Raporları her sicil döneminde olduğu gibi değerlendirmeye alınmış ve yıllık dönemler halinde sicil notları ortalaması 90 puan ve üzerinde olanlar, durumları itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 37. ve 64. maddelerine istinaden Kademe İlerlemesi ve derece yükseltilmesinden yararlandırılmışlardır yılında Bakanlığa teklif edilen kadrolarımızın Bakanlar Kurulunca onaylanmasına müteakip mevcut kadrolarla uyumlaştırılması sağlanmış ve personelimizin terfileri temin edilmiştir. Ayrıca 2002 yılında ihtiyaç duyulan kadrolar hazırlanarak Bakanlığa teklif edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz birimlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla yeniden teşkilatlanmaya gidilmiş, gerekli değişiklikler yapılarak Organizasyon sağlanmıştır. Memurlarımızın Terfi tarihleri itibariyle her ay derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış, derecesel olarak Ek Göstergeleri tespit edilerek maaşlara yansıtılmıştır. Memurlarımızdan çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin 12/d fıkrasına göre intibakları yeniden düzenlenmiştir. Memuriyete girmeden önce Bağ-Kur veya S.S.K. tabi hizmeti bulunan personelimizin 2826 Sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmeleri yapılarak Emekli Sandığına bildirilmiştir. Memurlarımızın kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin İdare Dispanseri Resmi Sağlık Kuruluşlarına sevk işlemleri yapılmış Sağlık Karnesi talepleri değerlendirilmiştir İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları İzmir Sigorta Müdürlüğünde tescilleri bulunan 25 işyeri ile Manisa Sigorta Müdürlüğünde kayıtlı 2 iş yerimizde, işçi konumunda halen çalışmakta olan 467 kadrolu işçi ile çeşitli birimlerimizde İzelman Limitet Şirketi adına görev yapan 738 şirket personeli, İzbelcom Anonim Şirketi adına, Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 86 İzbelcom A.Ş. personeli ve 3308 sayılı Çıraklık Yasası uyarınca, İdaremizde çalıştırılan 64 stajyer öğrencilerin, her türlü Özlük işlemleri ile Puantaj ve Tahakkuk işlemlerinin yerine getirilmesinde, görevli ve sorumludur yılında yapılan işlemler Çeşitli birimlerimizde görev yapan kadrolu işçiler ile Şirket personellerinin, 2002 yılı nema ödemelerinin yapılması, Kadrolu işçilerin 2002 yılı özel gider indirim çalışmaları aşamasında, 2001 Yılında idaremizden ayrılan personel ile birlikte 490 personelin vergi iade zarflarının kontrolü, tahakkuku ve tamamlanan Özel Gider İndirim Bordroları sonrasında, ödeme çalışmalarında, aylık mahsup işlemlerinin yapılması, 2002 yılında, idaremizden ayrılan personelimizin, kıdem tazminat ödemeleri ile S.S.K.emeklilik işlemlerinin yapılması, İdaremizden ayrılan personellerin, Tasarruf Teşvik Kesinti ana paraları ile Nema ödemelerinin tamamının yapılması, Kadrolu işçilerin her ayın 19 unda yapılan Aylık Ücret ödemeleri, her ayın 5 inde yapılan Özel Avans ödemeleri, her ayın 25 inde yapılan İzin Avans ödemeleri ile Şubat ve Ağustos aylık ücretlerinin içinde yapılan Sözleşme İkramiye ödemeleri ile Şubat Mayıs Ağustos Aralık aylarında ödenmesi

4 gereken, Yasal İkramiye ve İkramiye farklarının, ödeme işlemlerinin yapılması, İzelman Limitet Şirketi ile İzbelcom A.Ş. nin 2002 yılı, ilk altı ve 2. altı aylık hizmet protokollerinin hazırlanması, İzelman Limitet Şirketi ile İzbelcom Anonim şirketlerine, ihale ile verilen, 2003 Yılı Hizmet İhale çalışmalarının tamamlanması, İzelman Limitet Şirketi adına, çeşitli birimlerde çalışan 738 şirket personelleri ile İzbelcom A.Ş. adına Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 86 şirket personelinin, 12 aylık puantaj çalışmaları ile hak ediş çalışmalarının yapılması, Çeşitli birimler arasında, Genel Müdürlüğümüzce nakilleri uygun görülen Kadrolu yada Şirket Personelinin, Nakil işlemlerinin yapılması, Disiplin Kurulu na intikal eden dosyaların karara bağlanarak, uygulama aşamasına getirilmesi, Sel ya da yangından zarar gören personellerin, Toplu İş sözleşme gereği, Doğal Afet yardımından yararlanmaları için, Zarar Tespit Komisyon çalışmalarının tamamlanması, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kurul çalışmalarının, 21 değişik Müdürlüğümüz için aylık düzeyde, eksiksiz bir şekilde tamamlanarak, alınan kararların uygulama aşamasına getirilmesi, Kadrolu ya da Şirket personelinin yıllık Kimlik Kartlarının, ESHOT Genel Müdürlüğü nden temin edilerek ilgili personellere dağıtılması, 3308 sayılı, stajyerler ve çıraklık eğitim yasası uyarınca çeşitli birimlerimizde çalışan 64 stajyer öğrencinin, her türlü özlük işlemlerinin yapılması, aylık ödemelerinin sağlanmasıdır. ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ Şube Müdürlüklerinin abonelerle ilgili olarak uygulamaların kararlarını üretir. Program Bütçe Koordinasyon Daire Başkanlığı (bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ile koordineli bir şekilde çalışarak şubelerin abonelere yönelik uygulamalarını belirler, istatistiki raporları hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Şubelerin abonelerle ilgili faaliyetlerini periyodik olarak denetler ve raporlarını kontrol eder. Abonelerle ilgili hizmetlerin daha iyi ve daha modern yöntemlerle yürütülmesi için dünyadaki gelişmeleri takip eder, incelemeleri yapar ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu konularda şubelerce yapılan uygulamaların sonuçlarını izler ve Genel Müdürlüğe rapor eder. Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili diğer görevleri yapar. ABONELİK İŞLEMLERİ YENİ ABONE 2002 Abone sayımız iken sonuna kadar yeni abone yapılarak e ulaşmıştır. HANE SAYISI 2002 hane sayımız iken sonunda adet artarak e ulaşmıştır. TAHAKKUK İŞLEMLERİ ŞEBEKE SUYU ( tarihleri arası) Basılan fatura sayısı : adet Tüketim m3 : m3 Tüketim karşılığı TL : TL. Toplam tahakkuk : TL. ATIKSU Basılan fatura sayısı : adet Tüketim m3 : m3 Toplam tahakkuk : TL.

5 KÖP : TL. olmak üzere Toplam : TL. tahakkuk ettirilmiştir. SAYAÇ OKUMA ( tarihleri arası) Yüklenici firmaya adet sayaç okutularak istihkak bedeli TL. tahakkuk ettirilmiştir. AÇMA-KESME İŞLEMLERİ Açma-Kesme işlemleri içeren (aparat takma, aparat açma, tapa takma, tapa açma, sayaç sökme, sayaç takma, sayaç değiştirme, ölçüler sayaç değiştirme, mm sayaç değiştirme, 500 mm sayaç değiştirme, 20 mm-40 mm sayaç değiştirme, 50 mm daha büyük sayaç değiştirme, ruhsattan iptal, ana prizadan iptal, kat tespiti, mavi boru, valf, parça değiştirme, mühürleme, 2. İhbar dağıtımı) olmak üzere tarihleri arası yüklenici firmaya adet işlem yaptırılarak TL. istihkak bedeli tahakkuk ettirilmiştir. AĞAÇ BEDELLERİ tarihleri arası TL. ağaç bedeli tahakkuk ettirilmiştir YILI HEDEFLERİ Yeni ABYS sisteminin devreye girmesiyle hiçbir işlem manuel olarak yapılmamakta, bütün işlemler sistem tarafından otomatik üretilen iş emirleri ile takip edilmekte ve işlemlerin sonuçları hızla doğru olarak alınmaktadır yılında 10 yıllık damga süresi dolmuş olan su sayaçları değiştirilerek sökülen sayaçlar ayara tabi tutulacaktır. Ayrıca abonelerin kaçaksu kullanımlarını önlemek amacıyla sayaç rekorlarına plastik kelepçe takılarak mühürlenmekte olup, mühürleme işlemlerine hız kazandırılıp kaçaksu kullanımlarının azaltılması hedeflenmiştir. ETÜD PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropolitan alan içinde şehrin muhtelif semtlerinde bulunan sokak, cadde, park, okul, ev, resmi bina, kooperatif ve sitelere ait vatandaşlardan, muhtarlıklardan ve resmi kurumlardan gelen içmesuyu talepleri incelenerek söz konusu yerlere su bağlanmasına ilişkin şebeke döşemeye yönelik etüt çalışmaları yapıldı sayılı kanunun 2.maddesiyle 3194 sayılı imar kanununa eklenen geçici 10.maddeye istinaden kullanma izni olmayan ruhsatsız yapılara, tarih 06/351 sayılı ve tarih 06/622 sayılı Yönetim Kurulu Kararları gereğince; KARŞIYAKA İLÇESİ Onur Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Yamanlar Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Güzeltepe Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Yalı Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Doğançay Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar GAZİEMİR İLÇESİ Aktepe Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Dokuz Eylül Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar BORNOVA İLÇESİ Altındağ Bölgesine ait muhtelif sokaklar Işıkkent Bölgesine ait muhtelif sokaklar Pınarbaşı Bölgesine ait muhtelif sokaklar Naldöken köyüne ait muhtelif sokaklar

6 Doğanlar mahallesine ait muhtelif sokaklar BUCA İLÇESİ Buca Bölgesine ait muhtelif sokaklar (İnönü, Yıldız, Yenigün, Kuruçeşme, Seyhan, Fırat Mahallerine bağlı muhtelif sokaklar) KONAK İLÇESİ Eskiizmir Semtine ait muhtelif sokaklar Bozyaka Semtine ait muhtelif sokaklar Uzundere Semtine ait muhtelif sokaklar Cennetçeşme Semtine ait muhtelif sokaklar Günaltay Semtine ait muhtelif sokaklar Limontepe Semtine ait muhtelif sokaklar KARABAĞLAR İLÇESİ Abdi İpekçi Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar İhsan Alyanak Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar Peker Mahallesine bağlı muhtelif sokaklar BALÇOVA - NARLIDERE - GÜZELBAHÇE İLÇELERİ İlçelere ait muhtelif sokaklardaki binalara su bağlanmasına ilişkin vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talepler incelenerek içmesuyu şebekelerinin döşenmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı ve ilgili birime gönderildi. Gaziemir Yeni Mezarlığa şehir şebeke hattından su verilebilmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı. Karabağlar İlçesi Aşık Veysel Mahallesi, Aydın Mahallesi ve Barış Mahallesine bağlı sokaklardaki içmesuyu şebekemizin yenilenmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı. Konak İlçesi Yenişehir Bölgesi Mersinli, Çınarlı, Boğaziçi ve Cengiz Topel Mahallelerine bağlı sokaklardaki içmesuyu şebekemizin yenilenmesine yönelik etüd ve planlama çalışmaları yapıldı. İmar plan tadilatı nedeniyle muhtelif sokaklarda bulunan şebekemizin deplase edilmesine yönelik etüd çalışmaları yapıldı yılı yatırım programı hazırlandı. Çiğli Turgut Özal Toplu Konut alanı içmesuyu temini için pompa istasyonu yeri imar tadilatı çalışmaları yapıldı. İzmir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon çalışmalarına yönelik raporlar hazırlandı. Devlet İstatistik Enstitüsünce (DİE) istenilen muhtelif anket ve istatistiki çalışmalar yapıldı. Selvilitepe Pompaj İstasyonuna ait ön etüd çalışması ve avan projesi tamamlandı, etüd raporu yazıldı. Su İşletme Daire Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda mevcut şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi için etüdler yapıldı. İçmesuyunda Karşıyaka Balatçık Teknik Amirliği Kanal İşletmede Çiğli Kanal Teknik kısımları için P1 Cumhuriyet Deposu içinde yeni yerleşim yeri tayin edildi. Etüdleri tamamlandı, avan projeleri hazırlandı ve ilgili birime gönderildi. Atatürk Organize Sanayi Bölgesine yeni hattan içmesuyu verildi. Kuzey Kaynakları Ø 1000 mm hat üzerinden alınan ve Ø 600 mm. Mavişehir hattından AOSB mevcut kendi Ø 500 lü hattına bağlantı etüdleri yapıldı. İZMİR KANALİZASYON PROJESİ BÜYÜK KANAL YATIRIMLARI Atıksu Arıtma Tesisi İzmir Büyük Kanal Projesi Atıksu Arıtma Tesisi Çiğli-Tuzla bölgsinde inşaa edilmiştir.

7 Tesis, 7m3/sn.ortalama kuru hava, 12 m3/sn. maksimum yağışlı hava debisine göre projelendirilmiştir. Arıtma Tesisi, ön arıtma yapıları, 12 adet ön çökeltme tankları, 6 adet bio-fosfor tankları, 12 adet havalandırma tankları, 12 adet son çökeltme tankları, arıtılmış su deşarj hattı, çamur tasfiye sistemi ve servis binalarından oluşmaktadır. Tesisin 2.5 m3/sn.lik atıksuyu arıtacak 1. etabı tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tesisin tamamı tarihinde çevre düzenlemesi dahil tamamlanmış olup, tarihinde de 2. etabı işletmeye alınmıştır. Halen ortalama 7 m3/sn. civarında atıksu iç körfezden uzaklaştırılarak arıtıldıktan sonra orta körfeze deşarj edilmektedir. Arıtma tesisi için toplam 60 milyon $ lık harcama yapılmış olup tamamlanmıştır. ÇİĞLİ BASINÇLI HAT Çiğli Pompa İstasyonu ile Arıtma Tesisi arası Basınçlı Hat, ø2400 mm çapında toplam 8500 metre uzunluğunda iki boru hattından oluşmaktadır. Çiğli Pompa İstasyonunda toplanan atıksuların arıtma tesisine aktarılması amacıyla yapılmıştır yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinden itibaren işletilmektedir. Hattın toplam maliyeti milyon $ dır. ÇİĞLİ POMPA İSTASYONU Çiğli pompa istasyonu, Karşıyaka pompa istasyonu, Cumhuriyet, Şemikler, Karşıyaka, Egekent ve Çiğli ana toplayıcılarından gelen atık suyun alınıp biyolojik arıtma tesisine gönderilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. İşletme debisi 28 m3/sn. dir yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinden itibaren işşletilmektedir. Toplam maliyeti 16 milyon $ dır. KUTU MENFEZ İNŞAAT İŞİ 3. Kısım ana kuşaklama kanalını Çiğli Pompa İstasyonuna bağlayan kutu menfez 4600 mm lik at nalı kesitte yaptırılmıştır. Toplam maliyeti 3.5 milyon $ dır. Yapım 1998 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. ANA KUŞAKLAMA KANALI 3. KISIM İNŞAATI Karşıyaka Pompa İstasyonu ile Çiğli kutu menfezini birbirine bağlaya yaklaşık 6 km. uzunluğunda ve 2x2200 mm.lik hattan oluşan ana kuşaklama kanalının yapımı İller Bankası tarafından başlatılmış ve İZSU tarafından tamamlanmıştır. Hattın toplam maliyeti yaklaşık 30 milyon $ olup, bu miktarın 2 milyon $ lık kısmı İZSU bütçesinden karşılanmıştır. Yapım 1998 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. BÜYÜKÇİĞLİ ve EGEKENT ANA TOPLAYICILARI Büyükçiğli Ana Toplayıcısı 400 mm ile 1600 mm arasında değişen çaplarda yaklaşık 10 km. uzunluğunda Egekent ana toplayıcısı ise 400 mm ile 1000 mm arasında değişen çaplarda yaklaşık 3.5 km. uzunluğundadır. Ayrıca sokak şebekesi olarak toplam çeşitli çaplarda 1.5 km. uzunluğunda yapım yapılmıştır. Yapım Haziran 2001 tarihinde, 10 aylık bir sürede tamamlanmıştır. Ana toplayıcılarının yapımı için toplam 3 milyon $ harcanmıştır. Büyük Çiğli ve Egekent Ana Toplayıcıları ile; Egekent, Büyük Çiğli, Küçük Çiğli, Balatçık, Yeni Mahalle, Evka-2, Evka-5 ve Sanayi bölgelerinden körfeze akmakta olan 0.8 m3/ sn. atıksu, arıtma tesisine iletilmektedir. KARŞIYAKA, ALAYBEY VE SOĞUKKUYU ANA TOPLAYICILARI Karşıyaka ana toplayıcısı Girne Bulvarı Aksoy kavşağından başlayarak ana toplayıcı kanala bağlanmakta, Alaybey ana toplayıcısı Cemal Gürsel Caddesi ile 1740 sokağın

8 kesiştiği yerden başlayarak Karışyaka Pompa İstasyonu öncesinde ana toplayıcı kana bağlanmakta, Soğukkuyu Ana Toplayıcısı 1850 ve 1857 nolu sokakların birleştiği yerden başlayıp, Alaybey Ana Toplayıcısına bağlanmaktadır. Karşıyaka Ana Toplayıcılarının toplam uzunluğu yaklaşık 8 km. dir. Toplam maliyeti 4.5 milyon $ dır. Hat 1999 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. ŞEMİKLER ANA TOPLAYICISI İzmir Kanalizasyon Projesi bileşenlerinden olan ve Karşıyaka nın Anadolu Caddesi ile deniz arasında kalan Şemikler bölgesi ve yakın çevresindeki tüm atıksuları toplayan Şemikler Ana toplayıcısının yapımına Şubat 2000 tarihinde başlanılmıştır. Toplam 3.5 km. uzunluğundaki bu ana toplayıcı hattı Aralık 2000 tarihinde tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır. Ana toplayıcı güzergahındaki tüm mevcut şebekelerin ana toplayıcıya bağlantısı yapılmış olup, yaklaşık 0.5 m3 /sn oranında atıksu, bu ana toplayıcı aracılığı ile arıtma tesisine iletilmektedir. KARŞIYAKA POMPA İSTASYONU İNŞAAT İŞİ Karşıyaka Pompa İstasyonunun İşletme debisi 20 m3/sn dir. Bayraklı Pompa İstasyonu ile Alaybey ve Soğukkuyu ana toplayıcılarından gelen atık suyun, Çiğli Pompa İstasyonuna gönderilmesini temin etmek amacıyla yapılmıştır tarihinde tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti 7 milyon $ dır. BAYRAKLI-KARŞIYAKA POMPA İSTASYONLARI ARASI TÜNEL Bayraklı Tüneli, Bayrklı ile Karşıyaka Pompa İstasyonları arasında yaklaşık 4400 mt. uzunluğunda ve 3600 mm. çapında atnalı kesitli olarak imal edilmiştir. Toplam maliyeti 18 milyon dolardır. Tünel, 1998 tarihinde tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. BAYRAKLI POMPA İSTASYONU İNŞAATI İŞİ Bayraklı Pompa İstasyonu, Konak istikametinden gelen atıksuları, Bayraklı tüneli vasıtasıyla Karşıyaka Pompa istasyonuna aktarmaktadır. İşletme debisi 20 m3/sn. dir. Tesis 1998 tarihinde tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti 7.5 milyon $ dır. BORNOVA ANA TOPLAYICILARI Bornova bölgesindeki tüm atıksuları toplayacak olan yaklaşık 8 km. uzunluğundaki Bornova, Çay, Siteler ve Bayraklı anatoplayıcıları tamamlanmıştır. Ana toplayıcılardan önce, Bornova ilçesindeki derelere atıksu akıtmakta olan mevcut kanalizasyon şebekesinin ana toplayıcılara entegrasyonu büyük oranda tamamlanmış ve atıksuların dere yatağından uzaklaştırılarak, arıtma tesisine iletilmesi sağlanmıştır. Tepekule bölgesinde yapılan ve 4.5 km. uzunluğunda olan Ergene Ana Toplayıcıları Temmuz 2000 de tamamlanmış, tüm sokak şebekelerinin entegrasyonu yapılmış ve böylece Laka Deresine deşarj edilen atıksuların yaklaşık %95 lik kısmının, dere yatağından uzaklaştırılarak, Ergene Ana Toplayıcıları aracılığı ile arıtma tesisine ileilmesi sağlanmıştır. Atıksu kanalı gibi çalışmakta olan Arap deresi Bornova ana toplayıcısına bağlanmış olup, bu dere ile iç körfeze taşınan atıksuların önemli bir bölümü Atıksu Arıtma Tesisine aktarılmaktadır. Bornova bölgesi ana toplayıcılarının toplam uzunluğu 12.5 km dir. Bornova ana toplayıcıları için toplam 7 milyon $ harcanmıştır. SANAYİ ANA TOPLAYICILARI

9 Bornova bölgesinde yerleşik sanayi tesislerinin atıksularını toplamak amacıyla yaptırılan Sanayi Ana Toplayıcılarının toplam uzunluğu 7914 metredir. Toplam maliyeti 3.5 milyon $ dır. Yapım 1998 yılında tamamlanmış olup, Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. ANA KUŞAKLAMA KANALI 4. KISIM İNŞAATI Basmane Meydanı ile Bayraklı Pompa İstasyonunu birbirine bağlayan 4. kısım ana kuşaklama kanalının toplam maliyeti 47 milyon $ dır. İş kapsamındaki 2x1400 mm çaplı 1114 metrelik ana toplayıcı ile 2x2200 mm çaplı 9200 metrelik ana toplayıcı inşaatı 1998 yılında tamamlanmış ve Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. GAZİ BULVARI BASINÇLI HAT Gümrük Pompa İstasyonu ile Basmane Meydanından başlayan ana kuşaklama kanalını birbirine bağlayan yaklaşık metre uzunluğundaki (1200 mm. lik) basınçlı hat inşaat işi, 2000 yılı sonunda, tamamen alın kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılarak yapılmış ve yapımın tamamı 45 günlük bir sürede tamamlanmıştır. Toplam maliyeti 1 milyon $ dır. Hat işletmeye alınmıştır. GÜMRÜK POMPA İSTASYONU Gümrük Pompa İstasyonu, Güneybatı ve Alsancak ana toplayıcılarından toplanacak olan atıksuyu ana kuşaklama kanalına oradan da arıtma tesisine iletecektir. Büyük Kanal Projesinin ana bileşenlerinden dördüncü büyük pompa istasyonu olan Gümrük Pompa İstasyonu İzmir Körfezinin güney sahilinde inşa edilmektedir. Gümrük Pompa istasyonu atıksuyu dört adet ve her biri 1.32 m3/sn. debilyi dikey santrifüj pompası (4x1.32=5.28 m3/sn. makximum toplam debi kapasitesi) ile Ø1200 mm. Gazi Bulvarı Basınçlı Hat boyunca yaklaşık 1120 m. pompalayacak, 2 adet Ø2200 mm lik 7.4 km. uzunluğundaki cazibeli hatta iletecektir. Bu atıksular diğer kısımlardan gelen atıksular ile birlikte 576 m. N3900 kutu menfez vasıtasıyla Bayraklı Pompa İstasyonuna ve oradan da sırası ile Karşıyaka, Çiğli Pompa İstasyonları ile arıtma tesisine iletilecektir. Yapım 2001 yılında tamamlanmış olup, işletmeye alınmıştır. Toplam maliyeti 7.5 milyon $ dır. GÜNEYBATI ANA TOPLAYICILARI Narlıdere den itibaren Gümrük Pompa İstasyonuna kadar tüm sahil bandı boyunca körfeze deşarj edilmekte olan tüm atıksuları toplayarak Gümrük Pompa İstasyonuna iletecek olan yaklaşık 17 km. uzunluğundaki Güneybatı Ana toplayıcılarının tamamı polietilen boru kullanılarak imal edilmektedir. Ana toplayıcı çapları 500 mm ile 1600 mm arasında değişmektedir. Bugüne kadar 14 km lik yüksek yoğunluklu polietilen boru döşenmiş ve tüm borular elektrofüzyon kaynağı yöntluklu polietilen boru döşenmiş ve tüm borular elektrofüzyon kaynağı yöntemiyle birleştirilmiştir. Böylece, tamamı yer altı suyunun içinde döşenen ana toplayıcı hattında tamamen sızdırmazlık sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 3 milyon $'lık yatırım yapılmıştır. Ana toplayıcı hattın tamamı tamamlanmıştır. Böylece Narlıdere'den itibaren Gümrük'e kadar tüm sahil boyunca denize akmakta olan tüm atıksular toplanarak arıtma tesisine iletilmektedir. Hattın imalatı Şubat 2002 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. ALSANCAK ANA TOPLAYICILARI Alsancak Bölgesinin tüm atıksularmı toplayarak Gümrük Pompa İstasyonuna iletecek olan ve tamamı polietilen boru kullanılarak yapılan Alsancak Ana toplayıcısı yaklaşık 4 km. uzunluğundadır. Ana toplayıcının boru çapları 500 mm ile 1200 mm arasında değişmektedir ve tüm borular elektrofüzyon kaynağı yöntemiyle birleştirilmiştir. Böylece, tamamı yer altı suyunun içinde döşenen ana toplayıcı hattında tamamen sızdırmazlık

10 sağlanmıştır. Alsancak Ana toplayıcısı tamamlanmıştır. Birinci Kordondan denize akmakta olan tüm atıksular ana toplayıcı aracılığı ile Gümrük Pompa İstasyonuna, oradan da arıtma tesisine iletilmektedir. Bu iş için 1.2 milyon $ harcanmıştır.hattın imalatı Mart 2002'de tamamlanmıştır. MELES ANA TOPLAYICISI 19.5 km. uzunluğundaki Meles Ana Toplayıcısı ile İzmir kentinde üretilen atıksuyun yaklaşık 1/3'lük kısmını oluşturan ve halen Meles Deresine deşarj edilmekte olan tüm atıksular toplanarak arıtma tesisine iletilecektir. Böylece hem Meles'den denize atıksu akışı tamamen önlenecek, hem de büyük oranda yoğun yerleşim alanlarının içinden geçen Meles Deresi açık kanal görevi görmekten kurtulacaktır. Alın kaynaklı ve elektrofüzyon kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılarak yapılmakta olan Meles Ana Toplayıcı İnşaatı Eylül 2002'de tamamlanmış olup hatta atıksu bağlantılarının yapımı devam etmekte ve dereye atıksu deşarjı kademeli olarak kesilmektedir. Yıl sonu itibariyle tümüyle tamamlanmış olacaktır. Ana toplayıcı işi kapsamındaki 400 mm. ile 1600 mm. arasında değişen çaplarda boruların tamamı dere taban kotunun altında döşenmektedir. Bu iş kapsamında 3.5 milyon $ harcanmıştır. GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA VE DENİZ DEŞARJI TESİSİ Güzelbahçe'nin kentsel yerleşim alanında oluşan atıksular 79 km şebeke ve 12,9 km uzunluğunda bir kollektör hattı, kendi arıtması olmasına rağmen, artık kapasitesi yetersiz kaldığı için arıtılamayan Narlıdere İstihkam Okulu'nün atıksuları ise 3,5 km uzunluğunda bir kollektör hattı ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmektedir. 0,25 m3/sn atıksu İleri Biyolojik Yöntemlerle arıtıldıktan sonra, 600 m uzunluğunda bir Deniz Deşarj Hattı ile 25 m kotunda denize deşarj edilmektedir. Tesis organik karbon ve azotun biyolojik, fosforun ise biyolojik ve kimyasal yöntemlerle arıtılmasını sağlayacak şekilde projelendirilmiş Haziran 2002 tarihinde işe başlanmış ve m2 bir alanda inşaa edilmiştir. Tesis Kaba Izgara, Terfi Merkezi, İnce Izgara, Havalandırmalı Kum Tutucu, Anaerobik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltim Havuzu, Deniz Deşarj Hattı ve Mekanik Çamur Susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis Hidrolik Kapasitesine sınırına ulaştığında % 25 katı madde içeren 18 ton arıtma çamuru oluşacaktır. Arıtma çamurları Uzundere Kompost Tesisi'ne taşınarak kompost olarak değerlendirilecektir. Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi 15 Ekim 2002 tarihinde resmi olarak açılarak hizmete girmiştir. Tesisin toplam maliyeti 3 milyon $' dır. Güneybatı Arıtma Tesisi benzer kapasite ve prosesteki tesislere göre çok daha küçük bir alana inşaa edilmiş olmasının yanı sıra 7 aylık inşaa süresi ile de en kısa sürede bitirilmiş tesistir. GÜZELBAHÇE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE ANA TOPLAYICI İNŞAATI Henüz kanalizasyon şebekesi olmayan tek ilçe konumundaki Güzelbahçe ilçesinin tüm atıksularmı toplayacak olan 65 Km. uzunluğunda kanalizasyon şebekeleri ile bu şebekeler ile taşınacak atıksuları yeni yapılacak Güzelbahçe Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşıyacak olan 13 Km. uzunluğunda Ana Toplayıcı Hattı yaptırılmaktadır. Ana Toplayıcı Hattının Projelendirilmesinde, ileride Yelki Köyünün Atıksuları-nm da bu hatta bağlanabileceği dikkate alınmıştır. 65 Km uzunluğundaki kanalizasyon şebekesinin yapımı tamamlanmıştır. Yeraltı suyunun olmadığı kesimlerde yaklaşık 45 kilometrelik şebeke beton borudan, yeraltı suyunun yüksek olduğu kesimlerdeki yaklaşık 20 kilometrelik şebeke ise yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılarak yapılmıştır. Tamamı yeraltı suyunun içinde döşeneceğinden alın kaynaklı ve elektrofüzyon kaynaklı yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılan ana toplayıcı hattının yapımı Eylül 2002 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu iş için 3.5 milyon $ harcanmıştır.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yapar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yapar. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen 3305 sayılı kanun ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün görevleri; 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemiz yetki

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon,

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon, BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ve İzmir Hafif Raylı Sistemi Projesi olmak üzere iki projenin

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı EKİM 2015 **1989 yerel seçimleri ile Buski Genel Müdürlüğümüzün 3 merkez ilçede sorumluluk

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İZMİR KENTİ KANALİZASYON TESİSİNİN İRDELENMESİ. Mehmet Zafer ZİHNİOĞLU İnşaat Mühendisi zaferzhn@gmail.com

İZMİR KENTİ KANALİZASYON TESİSİNİN İRDELENMESİ. Mehmet Zafer ZİHNİOĞLU İnşaat Mühendisi zaferzhn@gmail.com 589 İZMİR KENTİ KANALİZASYON TESİSİNİN İRDELENMESİ Mehmet Zafer ZİHNİOĞLU İnşaat Mühendisi zaferzhn@gmail.com GİRİŞ Dünyada sağlıklı çevrede yaşamanın öneminin kavranması ile çevre koruma bilincinin gelişmesinden

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI K - Q TSE - ISO - EN 9000 11.12.2014 BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ K - Q TSE - ISO - EN 9000 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SORUMLULUK ALANIMIZ 26

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı