TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI"

Transkript

1 TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI Canan KÜÇÜKAL * G R fi Tafl ma sözleflmesinin amac tafl nacak eflyan n, tafl y c ya teslim edildi i biçimiyle, gönderilene teslim edilmesidir. Tafl y c, eflyan n tafl nmas nda gerekli dikkat ve özeni göstermedi i takdirde, eflyay teslim almas ile teslimine dek geçen süredeki ziya ve hasardan sorumlu olur 1. Ticaret Kanunumuzda tafl y c n n mal ald andan gönderilene teslim edece i ana kadar sorumlulu u bulundu undan bahsedilmifl olup, belirli baz hallerin varl halinde, ispat kofluluyla tafl y c n n sorumluluktan kurtulabilece i belirtilmifltir. Bu yaz da tafl y c n n ziya ve hasardan dolay sorumluluktan kurtulma halleri aç klanmaya çal fl lacakt r. Bu konuda genel kural, hasar n tafl y c n n kusuru d fl nda bir nedenden ileri gelmifl olmas d r. Tafl y c n n kay p ve hasardan sorumlulu- u kusur sorumlulu u olup, kay p ve hasar n kendi kusurundan ileri gelmedi ini tafl y c ispat etmekle yükümlüdür. Almanya ve sviçre gibi yabanc hukuk sistemelerinde tafl y c n n kay p hasar ve gecikmeden do an sorumlulu u ayn ilkeler do rultusunda düzenlenmifl olmas na karfl n, hukukumuzda durum farkl ilkelere dayand r lm fl bunun sonucu olarak sorumluluktan kurtulma nedenleri ayr ayr düzenlenmifltir 2. I) KANUNUMUZDAK SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLER Genel kural hasar n tafl y c n n kusurundan do mayan herhangi bir nedenden ileri gelmesi kofluluna ba lanm flt r. Tafl ma hukukunda hasar tafl nan eflyada meydana gelen ve eflyan n de erinin azalmas sonucunu do uran her türlü maddi kötüleflmedir 3. (*) Beyo lu Adliyesi Hakimi (1) ER fi, Gönen, Aç klamal - çtihatl - Uygulamal Kara Tafl ma Hukuku s (2) ARKAN, Sabih, Karada Yap lan Eflya Tafl malar nda Tafl y c n n Sorumlulu u. Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü, Yay n no.140, s. 108.

2 1556 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Kanunumuzda mutlak kusur prensibi kabul edilmifltir. Tafl ma aktinin gereklerini kasten yerine getirmeyen, yahut gerekli özeni göstermeyerek ihmalen yerine getirmeyen tafl y c sorumludur 4. Sorumluluktan kurtulmak için tafl y c, tafl madan dolay meydana gelen kay p ve hasar n kendi kusurundan do mad n ispat etmelidir. Gönderen, eflyay tam ve ay ptan ari tafl yana teslim etti ini, fakat tafl ma eylemi sonucunda eflyan n gidece i yere ayn flekilde varmad n ispat edecektir. Gönderenin ayr ca meydana gelen zarar n tafl y c n n kusurundan ileri geldi ini ispat etmesine gerek yoktur 5. BK 96. maddesi hükmünün aksine TTK n n 781. maddesine göre zarara yol açan olay saptanam yorsa tafl y c sorumluluktan kurtulamaz. BK 96. maddesine göre borçlu yaln zca gerekli tüm tedbirleri ald n ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir 6. TTK 781. maddesi tafl y c n n kay p ve hasardan dolay sorumluluktan kurtulma koflullar n belirtmifltir. Bunlar; 1) Kay p ve hasar n tafl y c n n kusurundan do mayan bir sebepten meydana gelmesi, 2) Kay p ve hasar n eflyada önceden varolan eksik ve ay plardan yahut eflyan n mahiyetinden veya ambalaj n kötü yap lmas ndan ileri gelmesi, 3) Kay p ve hasar n gönderen veya gönderilenin fiili yahut verdi i emir ve talimat n tatbikinden do mas halleridir Ziya ve Hasar n Tafl y c n n Kusurundan Do mayan Bir Sebepten Meydana Gelmesi Tafl y c n n, kay p ve hasardan sorumlu olmamas hallerinden birincisi tafl y c n n, kay p ve hasar meydana getiren olay ve olay n meydana gelmesinde kusuru olmad n, ispat etmesi durumudur. Bu nedenle kay p ve hasar n meydana gelme sebebi aç klanam yorsa tafl y c sorumluluktan kurtulamaz. Tafl y c, tacir oldu undan TTK 20. maddesi gere ince basiretli bir tafl y c n n göstermesi gereken özeni göstermek zorundad r. Bunun yan s ra TTK 781. maddesine göre kay p ve hasara neden olan olay n do umunda herhangi bir kusurunun olmad n ispat etmelidir 8. Tafl y c n n TTK 782 ve 784. maddesi uyar nca yard mc lar n n ve ara tafl y c lar n kusurlar ndan da sorumlu olmas nedeniyle bu kiflile- (3) ARKAN, age., s. 51. (4) ZEYNELO LU, Ahmet, Uygulamal Tafl ma Hukuku, Olgaç matbaas, 1980, s.. (5) DO ANAY, smail, Türk Ticaret Kanunu fierhi, 2.cilt, s (6) ARKAN, Sabih, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bak m ndan Eflya Tafl mac l Sempozyumu, Ankara 1984, s (7) ATABEK, Reflat, Eflya Tafl ma Hukuku, Sulhi Garan Matbaas, stanbul (8) ER fi, age., s. 295.

3 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1557 rin de kusurlu olmad n ispatlamak zorundad r 9. Tafl y c n n kusuru varsa, tafl y c kay p ve hasar n eflyan n ay b ndan veya eflyan n niteli inden kaynakland n söyleyerek sorumluluktan kurtulamaz 10. 2) Ziya ve hasar n, eflyada önceden varolan eksik ve ay plardan yahut eflyan n mahiyetinden veya ambalaj n kötü yap lmas ndan ileri gelmesi Kay p ve hasar n gönderen ya da gönderilenin fiillerinden ileri gelmesi flekilleri; eflyan n ambalaj n n yetersiz olmas, yüklemenin gereken biçimde yap lmamas ve eflyan n özelliklerine iliflkin tam bilgi olarak s ralanabilir. Gönderen, eflyay tafl maya elveriflli bir flekilde tafl y c ya teslim etmelidir. TTK ambalaj n flekli, türü, zorunlulu u hakk nda bir hüküm getirmemifltir. Ancak eflyan n ambalaj n n gidece i yere ve yola dayan kl olmas gerekir 11. Gönderen, eflyay tafl madan do an ola an tehlikelere karfl koruyacak biçimde ambalajlamak zorundad r. Yolun bir k sm n n bozuk olmas nedeniyle veya ambalaj yetersizli inden dolay eflya akm fl, ezilmifl, bozulmuflsa tafl y c bundan sorumlu tutulamaz. Tafl ma esnas nda, eflya araçtan araca aktar lacaksa, gönderenin aktarmadan do abilecek tehlikeleri de gözeterek, eflyay buna göre ambalajlamas gerekir. TTK 772. maddesine göre Tafl y c kendisine teslim edilen eflyan n, ambalaj n d fl ndan anlafl labilen bir eksikli inin, ay b n n bulunup bulunmad n denetlemeli ve saptad ay plara iliflkin tafl ma senedine veya ilmühabere ihtirazi bir kay t koymal d r. Bu çekinceyi koymad takdirde, bunun teslim s ras nda varoldu unu ileri süremez. Zarar veya hasar k smi ise, tafl y c zarar n artmas n önleyici tedbirleri almad takdirde bundan sorumludur 12. TTK 772. maddesinde Tafl y c, tafl nacak eflyay tafl ma senedine veya ayr bir ka da, teslim ald zamandaki durumu hakk nda ihtiraz bir kay t koymadan kabul edecek olursa, d fl görünüflü itibar yla hiçbir kusuru olmad n kabul etmifl say l r. fiu kadarki; eflyay kay ts z kabul etmifl olsa bile d fl ndan anlafl lmas kabil olmayan noksanlar n vücudunu iddia ve ispat edebilir. Maddenin Yarg tay taraf ndan flu flekilde uyguland görülür 13. Arkan a göre Tafl y c yetersiz ambalaj nedeniyle eflyay teslim almaktan kaç narak sözleflmeyi BK 370. maddesi gere i sona erdirir. Ambalaj, tafl ma iflinin en önemli k sm n teflkil eder. Arac n cins ve nevi, mesafe, (9) ARKAN, age., s (10) ARKAN, age., s (11) ZEYNELO LU, age., s (12) ARKAN, age., s (13) Y.11.HD., 13/2/1987 gün ve E.1987/811,K.783. Bu konuya iliflkin genifl bilgi için bkz DO ANAY, age., s.2257.

4 1558 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 arac n flekil ve vasf, mal n cinsi, yükleme ve boflaltma flartlar na göre ambalaj n yap lma flekli belirlenmelidir. Tafl y c, müdebbir bir kimse gibi hareket etmemifl, ziya ve hasar bu tedbirsizlikten ileri gelmiflse sorumlu olur 14. Tafl y c gereken özeni göstermifl fakat eflyan n kötü ambalaj nedeniyle ziya ve kusur meydana gelmifl veya gönderilenin hilesiyle veya a r kusuruyla zarar meydana gelmiflse tafl y c bundan sorumlu olmaz, ancak tafl y c tafl ma esnas nda fark etti i ambalaj bozuklu unu masraf gönderene ait olmak üzere düzelterek zarar n artmas n önlemesi gerekir, yoksa BK. 98 ve 44. md. gere i müterafik kusurlu say l r 15. 3) Ziya ve hasar n gönderen veya gönderilenin fiili yahut verdi i emir ve talimat n tatbikinden do mas Gönderen veya gönderilenin eflyan n kay p ya da hasara u ramas na yol açan fiilleri eflyan n ambalaj n n yetersiz olmas, yüklemenin gereken biçimde yap lmamas, eflyan n özelliklerine iliflkin tafl yana tam bilgi verilmemesi halleridir. Arac n yol bozuklu u nedeniyle sert fren yapmas durumunda ambalaj yetersizse tafl y c ziya ve hasardan sorumlu tutulamaz. Tafl ma esnas nda eflya araçtan araca aktar lacaksa, gönderenin bunu göz önüne alarak ambalajlamay yapmas gerekir 16. Yarg tay n, tafl ma esnas nda bozulup, hasara u rayan kavunlar konusunda gönderenin bilgisi alt nda, yaz s ca nda, so utucu teflkilat olmayan bir kamyonla tafl nd ve olayda daval n n tafl may geciktirdi i ve hasar n bu sebeple olufltu unun da ileri sürülmedi i bu nedenle TTK n n 781/b.3 e göre daval tafl y c n n sorumlu olmayaca na iliflkin karar mevcuttur 17. Tafl tan n talimat na uyan tafl y c bu talimat sonucu do an zarardan sorumlu olmaz 1 8. Kay p ve hasar gönderen veya gönderilenin fiilinden veya onlar n tafl y c ya verdikleri emir ve talimat n yerine getirilmesinden do arsa, tafl y c tafl ma ücretinin tamam n hak eder, fakat tafl - y c n n bu talimatlara yanl fl oldu unu bile bile riayet etmemesi gerekir. Örne in; aç k bir yerde muhafaza edildi inde bozulacak eflyay gönderici emir verdi diye aç kta b rak p muhafaza etmeyen tafl y c yine sorumlu olur 1 9. Yarg tay bir karar nda, daval tafl y c n n ardiye olarak kulland yerde su kovas bulundurarak gerekli tertibat almas na ra men, daval n n bu depoyu daha emin yerler dururken her an yang n ç kmas muhtemel bir yerde (mesela bir kereste deposu, bir benzin istasyonu (14) DO ANAY, age. s (15) ZEYNELO LU, age., s (16) ARKAN, age., s (17) Do anay, AGE., s HD.19/1/1988 gün ve E.6629, K.88. (18) ER fi, age., s. 298; YHGK E. 1994/11-874/K.108. (19) DO ANAY, age. s.2285

5 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1559 gibi) kurmufl olmas n basiretli bir tacir gibi hareket etmedi ini belirterek, daval tafl y c, TTK n n 781. maddesindeki kurtulufl olana ndan y a r a r l a n d r m a m fl t r 2 0. TTK n n 781. maddesine dayanarak kay p veya hasar n gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdi i emir ve talimat n yerine getirilmesinden meydana geldi ini ispat eden tafl y c, bu sebeple meydana gelen hasardan mesul olmaz 21. Bunun için, ayr ca gönderen veya gönderilenin kusurlu davranm fl olmas gerekmez. YTD E.5727/K.7431 say l karar nda, daval tafl y c n n, gönderilen mal kabul etmedi ini, keyfiyeti davac gönderene bildirdi i ve onun talimat yla mal gönderilenin kap s na b rakt nda, gönderenin bu emri verdi ini ispat etmesi halinde sorumluluktan kurtulaca aksi halde sorumlu tutulaca na karar vermifltir 22. Gönderen veya gönderilenin fiili, olumlu yahut olumsuz bir davran fl fleklinde olabilir 23. Gönderenin yan lt c bilgilendirmesi veya aç klamalar nedeniyle meydana gelen zararlardan da tafl y c sorumlu tutulamaz 24. Gönderici ile gönderilen aras ndaki hususi anlaflman n flekli de tafl y c y ilgilendirmez. Tafl y c tafl ma akdinin gereklerine uymak zorundad r 25. Türk Ticaret Kanunu 781. maddesinde sorumluluktan kurtulma nedenleri aras nda eflyan n zarara u ramas riskini objektif olarak artt ran haller düzenlenmemifl ve sorumluluktan kurtulma nedenlerine göre ispat yükünde ay r m yap lmam flt r. Tafl y c sorumluluktan kurtulmak için 781/II deki sebeplerin varl n ispatlamak zorundad r 26. Kay p ve hasara karfl gönderenin adamlar nca mal n yüklendi i, bu nedenle yanl fl yüklemeden sorumlu olmad yönündeki tafl y c savunmalar uygulamada yerinde ve hakl bulunmam flt r, buna göre tafl y c yükleme s ras nda yüklemeye nezaret etmeli, yükleme tekni ine ayk r ve yetersiz biçimde yüklemeye müdahale edip, yükleme yapan kiflileri ikaz etmeli ve nihayetinde bu ikaza ra men bu flekilde yükleme yap ld n ispatlamal d r. TTK 781. maddesi ispat külfetini tamamen tafl y c ya yüklemifltir 27. (20) Yarg. TD gün ve E.1966/1669,K.851. DO ANAY, age., s (21) ATABEK, age., s.217. (22) ER fi age., s 300. (23) ARKAN, Sabih Karada Yap lan Eflya Tafl malar nda Tafl y c n n Sorumlulu u, AÜ Hukuk Fakültesi Ankara 1982 s.117. (24) ATABEK, age., s 218. (25) DO ANAY, age., s (26) ARKAN, age., s (27) DO ANAY, age. s.2282

6 1560 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 TTK da yüklemenin kim taraf ndan yap laca konusu düzenlenmedi- inden tafl ma sözleflmesi ile tafl mada yükleme ifli gönderen veya gönderilene b rak labilir. Bu durumda tafl y c, eflyan n yükleme ve boflalt lmas esnas ndaki kay p ve hasar ndan sorumlu tutulamaz. 28 Yükleme gönderene ait olsa bile, tafl y c yap lan yüklemeye nezaret ederek, yüklemenin yol koflullar na göre uygun yap l p yap lmad n denetlemekle yükümlüdür 29. Arac n teknik özelliklerini en iyi bilen tafl y c d r. Tafl y c gönderen taraf ndan yap lan yüklemeyi, arac n manevra kabiliyetini ve dengesini bozup bozmayaca n denetlemelidir. Bunu yapmazsa sorumlu olur fakat bu tafl y c aç s ndan bir yükümlülük de ildir, çünkü, gönderen eflyan n özelliklerini en iyi bilen kifli olup yüklemeyi bu özelliklere uygun yapmakla yükümlüdür 30. Kay p ve hasara araçtaki teknik bir ar za yol açm flsa, tafl y c, olay öncesi araca bak m yapt n, arac teknik denetimden geçirdi ini, istiap haddinden fazla yük yüklemedi ini ispatla sorumluluktan kurtulabilir 3 1. Nitekim Yarg tay 11. HD tarihli bir karar nda, arac n rotunun ç kmas nda araç sahibinin kendisine yüklenecek hiçbir kusurun bulunmad n ispatlamas gerekti ini söyler 3 2. Ayn dairenin tarihli E.1205/K.1016 say l karar da ayn do rultuda olup teknik ar za nedeniyle kusursuzlu un kabulü için, arac n belirli sürelerle her türlü bak m ve onar m n n düzenli yap lmas, buna karfl n ar zan n önlenememifl olmas gere inden söz eder. Ayn daire, yine, tarihli bir karar nda fren patlamas n n bak m eksikli ine dayanan teknik ar za olarak niteleyip, bu durumun tafl y c n n sorumlulu unu gerektirdi ini söylemifltir 3 3. TTK 782. maddesi yard mc lar n kusurundan sözeder. Tafl y c bu kiflilerin kusurlar ndan meydana gelen kay p ve hasardan kendi kusuru gibi sorumludur. Maddedeki bu kifliler genifl yorumlanmal d r. Tafl ma iflini yapan floför ve yard mc s ile idari ifllerde çal flan kifliler de bu kavrama girer. Eflyan n teslim edildi i kifli, tafl y c n n müstahdemi veya adam ise, bu kimsenin kusurundan tafl y c sorumlu olur 34. stihdam edilen floförün sorumlulu undan istihdam edenin kusursuz sorumlulu una iliflkin BK. 55. maddesi de il, haks z fiile iliflkin 41. maddesi hükmü uygulan r. Bu nedenle, zarar n floförün kusurundan ileri geldi i ile kapsam ve miktar n n ispat külfeti davac ya aittir 35. (28) ARKAN, age., s 121. (29) Y11HD E.5306/K.4833; ER fi age., s 343. (30) ARKAN, ags s 113. (31) bkz. Yarg tay 11. HD , E5068, K (32) ER fi age., s 303. (33) Y.19.HD E.3822/K.259; genifl bilgi için bkz. ER fi, age., s.387. (34) ER fi age., s (35) T.D. 11/12/1970 T. 3239/5045; ZEYNELO LU, age., s. 465.

7 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1561 I. T CARET KANUNU TASARINININ TAfiIYICINININ SORUMLULU U KONUSUNDAK YAKLAfiIMI A. TASARIDA TAfiIYICINININ SORUMLULU U HALLER Türk Ticaret Kanunu Tasar s (TTKT) Tafl ma Hukuku nu 4. kitab nda 850. maddeden itibaren alm flt r. Tasar da, Ticaret Kanunu hükümleri yabanc hukuklardaki düzenlemelere uygun hale getirilmeye çal fl lm fl, tafl y c n n ziya, hasar ve gecikmeden do an sorumlulu u ayn ilkeler do rultusunda düzenlenmifltir. Tasar da tafl y c n n sorumlulu u 875. maddesinde düzenlenmifl olup 876. maddesinde, ziya, hasar ve gecikme tafl y c n n en yüksek özeni göstermesine karfl n, kaç namayaca ve sonuçlar n önleyemeyece i sebeplerden meydana gelmiflse, tafl y c n n sorumluluktan kurtulaca n belirtmifltir. B. TASARIDA TAfiIYICINININ SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLER Türk Ticaret Kanunu Tasar s nda 4. kitap Tafl ma fllerini düzenlemifltir. Tasar n n 875. maddesi Tafl y c n n, eflyan n tafl nmak üzere teslim al nmas ndan teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eflyan n ziya ndan, hasar ndan veya teslimdeki gecikmeden do an zararlardan sorumlu oldu undan sözeder. Tasar n n 878. maddesi tafl y c n n sorumluluktan kurtulma hallerini saym flt r. Bunlar; a) Sözleflme veya teamüle uygun olarak üstü aç k bir arac n kullan lmas ; Bu maddenin 2. bendinde ziya ve hasar n bu nedene ba lanmas halinde zarar n bu hükme göre olufltu u varsay l r, 3. bentte ziya, hasar ve gecikme eflyan n tafl nmas na iliflkin gönderenin özel talimatlar na tafl y - c n n uymamas ndan ileri gelmiflse, tafl y c n n sorumluluktan kurtulamayaca n düzenlemifltir. b) Gönderen taraf ndan yap lan yetersiz ambalajlama; c) Eflyan n gönderen veya gönderilen taraf ndan iflleme tabi tutulmas, yüklenmesi veya boflalt lmas ; d) Eflyan n özellikle k r lma, paslanma, bozulma, kuruma, s zma, ola- an fire yoluyla kolayca zarar görmesine yol açan do al niteli i; 4. bende göre tafl y c sözleflme uyar nca eflyay, s cak, so uk, nem gibi d fl etkilere karfl koruma yükümlülü ünde ise ancak hal ve flartlara göre kendisine düflen tüm önlemleri alm fl ve özel talimatlara uygun davranm fl olmas savunmas na dayanabilir. e) Tafl nacak paketlerin gönderen taraf ndan yetersiz etiketlenmesi;

8 1562 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 f) Canl hayvan tafl mas ; 5. bende göre Tafl y c ancak hal ve flartlara göre kendisine düflen tüm önlemleri alm fl ve özel talimatlara uygun davranm fl olmas savunmas na dayanabilir. g) Gümrük Kanunu ve düzenlemelerde yer alan hükümler, tafl y c - n n sorumluluktan kurtulmas n hakl gösteren hallerdir. I. ULUSLARARASI EfiYA TAfiIMA KONVANS YONUNDA (CMR) TAfiIYICINININ SORUMLULU U KONUSU A. CMR DE TAfiIYICINININ SORUMLULU U KONUSU CMR 17. madde tafl mac n n sorumlulu undan bahsetmekte olup 2. f kras nda ise TTK 781. maddesine uyumlu olarak e er kay p hasar veya gecikme, tafl mac n n hatas ndan de il de istek sahibinin hatas veya ihmalinden veya istek sahibinin verdi i talimattan yüke has bir kusurdan yahut da tafl mac n n önlemesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiflse tafl mac sorumlu tutulamaz der. CMR nin 17. maddesi ile 29. maddeleri aras nda tafl y c n n sorumlulu u düzenlenmifltir. Tafl y c n n kay p ve hasara karfl sorumlulu u, gecikmeden do an sorumlulu u ile ayn sisteme ba lanm flken, TTK da kay p ve hasardan dolay kusur sorumlulu u, gecikmeden dolay ise kusursuz (objektif) sorumlulu u kabul edilmifltir 36. Demiryolu tafl mac l na iliflkin 1980 tarihli uluslararas demiryolu tafl malar na iliflkin konvansiyonun uluslararas eflya tafl ma sözleflmesine iliflkin yeknesak kurallar eki, 1980 CIM olarak adland r lm flt r. CMR. Hükümlerine benzeyen CIM in 36. maddesinin 2. f kras nda genel, 3 f kras nda özel sorumluluktan kurtulma koflullar say lm flt r. Genel nedenlere örnek olarak demiryolunun önleyemeyece i ve sonuçlar na engel olamayaca olay, hak sahibinin kusuru, hak sahibi taraf ndan verilen talimat, eflyan n kendi kusuru ve nükleer kaza durumlar s ralanabilir. Demiryolu, sorumluluktan kurtulma nedeni ile ziya ve hasar aras nda illiyet ba n tam olarak ortaya koymak zorundad r. Özel sebeplerin s raland 3. f krada, tafl man n aç k vagonla yap lmas, eflyan n ambalajs z veya yeterli olmayan bir ambalaj içinde tafl maya verilmesi, yükleme veya boflaltman n gönderen yahut gönderilence yap lm fl olmas, gönderen taraf ndan yap lan yüklemenin hatal olmas, gümrük formalitelerinin ve di er idari ifllemlerin gönderen veya gönderilence yap lmas, eflyan n niteli i, tafl nmas yasak ya da koflula ba l olan eflyan n tafl maya verilmifl olmas, tafl man n canl hayvan olmas ve refakatçi tayin edilmifl olmas durumlar nda zarar n refakatçi taraf ndan önlenmesi gerekti i halleri saym flt r. Bu tür durumlarda ziya ve hasar ile sorumluluktan kurtulma nedeni aras ndaki illiyet ba n n ispat edilmesine gerek yoktur 37. (36) GENÇTÜRK, Muharrem, Uluslararas Eflya Tafl ma Hukuku, s. 110 (37) ARKAN, Sabih, Demiryoluyla yap lan Uluslararas Eflya tafl malar Olgaç matbaas, Ankara 1987, s

9 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1563 Tafl y c n n kusursuzlu u mefhumu, mücbir sebebi kapsar. Deprem, sel, y ld r m düflmesi, f rt na, sis gibi do al afetler veya hükümetçe al nan ola anüstü iktisadi tedbirler mücbir sebep olabilir 38. HGK n n günlü ve 234/320 say l karar na göre de önceden kestirilemeyen ve insan gücü ile de önlenemeyen olaylar mücbir sebep say lm flt r 39. B. CMR YE GÖRE Z YA VE HASARDAN DO AN SORUMLULUKTAN KURTULMA SEBEPLER Türk hukukunda tafl y c n n, eflyay teslim almas yla sorumlulu u bafllar. CMR nin 17. maddesinin birinci f kras, tafl y c n n, eflyan n kendisine teslimi tarihi ile gönderilene teslim tarihi aras nda oluflan ziya ve hasardan sorumlu oldu unu ve sorumlulu un sözleflmenin yap ld tarihte bafllad n söyler 40. CMR ve CIM sisteminde sorumluluktan kurtulma sebepleri özel ve genel olarak ikiye ayr l r. Genel sebepler ziya ve hasar ve gecikme bak m ndan geçerli olup özel sebepler yaln zca z ya ve hasar sorumlulu u bak m ndan geçerlidir. Tafl y c genel sebeplere iliflkin kurtulufl sebebinin varl n n d fl nda, ziya ve hasar aras nda uygun illiyet sebebini ispat etmek zorundad r. 18. madde 1. bendi tafl y c n n kay p ve hasar n 17. maddenin 2. bendindeki sebeplerden do du unu kan tlamal d r. Buna karfl l k sorumluluktan kurtulma özel sebeplerinde bu sebeplerin ortaya konulmas d fl nda tafl y c uygun illiyet ba n n varl n ispat etmek zorunda de ildir. 4 1 CMR 17/1 e göre tafl y c eflyay tafl mak için teslim almas ndan teslim etti i ana kadar geçen süre içerisinde yükün ziya ve hasara u ramas ndan sorumludur. Mal n teslim edilmesinden bir süre sonra hasar meydana gelmifl ve meydana gelmesinde zarar do uran olay sorumlu olunan sürede gerçekleflmiflse, tafl y c yine ziya ve hasardan sorumludur CMR 17/II DE SORUMLULUKTAN GENEL KURTULMA SEBEPLER CMR m. 17/II sorumluluktan genel kurtulma sebeplerini sayar. Genel sebeplere iliflkin bu sebeplerin yan s ra tafl y c, ziya veya hasar aras nda illiyet ba n ispat etmek zorundad r. a. Talep sahibinin kusuru Talep sahibi gönderen veya gönderilendir 43. (38) DO ANAY, age., s (39) ZEYNELO LU age., s (40) ER fi, age., s. 18. (41) GENÇTÜRK, age., s (42) AYDIN, age., s35; CLARKE, age., s.57. (43) CLARKE, age. S.57; AYDIN age., s. 59.

10 1564 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Talep sahibi taraf ndan verilen talimatla eflya, ziya veya hasara u rarsa tafl y c bu sebeple oluflacak zararlardan sorumlu tutulamaz CMR 17/II gere i hak sahibinin kusuru ile meydana gelen ziya ve hasardan dolay tafl y c sorumlu olmayacakt r. b. Talep Sahibinin Talimat Gönderen taraf ndan tafl y c ya bilgi veya seçenek sunma amac yla yap lan beyanlar d fl nda talimat niteli indeki beyanlar tafl y c için sorumluluktan kurtulma sebebi olabilir. Bu talimatlar n CMR. 12. md. Kapsam nda özel esas ve flekil flartlar na uygun olmas gerekir. Tafl y - c n n hak sahibi taraf ndan verilen talimat n ziya ve hasara sebep oldu- unu ispat etmesi yeterlidir. Ayr ca talimat verenin kusurunun ispat gerekmez. Göndericinin talimat n n ziya ve hasara sebep olaca tafl y c taraf ndan bilinmesine ra men gönderici uyar lmam flsa, sorumluluk sebebinin talimat n yerine getirilmesi sonucu ortaya ç kt ileri sürülemez 44. c. Eflyan n kendi kusuru CMR 17/II ye göre ziya ve hasar n eflyan n kendi kusurundan do mas da tafl y c n n sorumluluktan kurtulma nedenlerindendir. 45 CMR de eflyan n kendi kusuru tan mlanmam fl CIM de içten bozulma, fire vb. fleklinde örneklerle aç klanm flt r. Ziya ve hasar n eflyan n içindeki kusurdan do mas gerekir. Örne in cam eflyan n hatal imal edilmesi sonucu tafl - ma esnas nda k r lmas ndan tafl y c sorumlu tutulamaz 46. Tafl y c n n gönderici taraf ndan yap lan yüklemeyi kontrol etme görevi vard r. Belçika dan Berlin e tafl nan karton yumurtan n tanesi tafl ma esnas nda k r l r. Yumurta kartonlar n n gere i gibi birbirine ba lanmamas nedeniyle üstteki kartonlar kayar ve arkaya sürüklenir, içindekiler de zarar görür. Tafl y c CMR 17/4(c) e dayan r. fiikayetçi olan gönderilen yükün gönderici taraf ndan yüklenmesine karfl n güvenli flekilde istiflenmesi tafl y c n n sorumlulu undad r, der. Tafl y c - n n gönderenin mal n vasf hakk ndaki bilgi verdi i konusu ve kamyon çal flanlar n n gönderici taraf ndan yap lan yüklemeye iliflkin tereddütler aç klanm fl de ildir. Mahkeme karar nda yükleme ve istifleme göndericinin sorumlulu undad r ve tafl y c zarardan sorumlu de ildir der. Yine talya Fransa aras Münih yoluyla cam tabaklar n tafl nmas nda, arac n ani sapmas sonucu zarar gördü ü, gönderici ve talep sahibi taraf ndan aralar na konan tahtalar n iyi s k flt r lmam fl oldu u iddias n n aksi ispatlanamam fl olup, mahkemece gönderici taraf ndan yüklemenin do ru bir biçimde yap lmamas nedeniyle zarar n do du u ve tafl y c n n (44) GENÇTÜRK, age., s.170 (45) CLARKE, age., s. 65. (46) GENÇTÜRK, age., s. 171

11 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1565 özel riskler grubundan CMR 17/4 (c) den yararlanaca yolunda karar mevcuttur 47. Eflyan n hatal üretimi tafl y c ya bildirilmiflse tafl y c eflyan n hatal paketlenmesi sebebiyle sorumluluktan kurtulabilir 48. d. Tafl y c n n kaç namayaca ve sonuçlar na engel olamayaca olay Bu mücbir sebepten daha ileri bir durum olup harici olaylar d fl nda iflletmeden kaynaklanan durumlar da olabilir. Tafl y c n n istenilen ücreti kabulüne ra men çal flanlar n greve gitmesi gibi 49. Tafl y c sorumluluktan kurtulmak için öncelikle böyle bir durumun gerçekleflti ini ispat etmeli, daha sonra kendisinin en üst düzeyde beklenen özeni gösterdi ini buna karfl n olay n meydana gelmesine engel olamad n ve sonuçlar ndan kaç namam fl oldu unu ispat etmelidir 50. Tafl y c n n sorumluluktan kurtulabilmesi için en üst düzeyde özen göstermesi gerekir 51. Clarke a göre en üst düzey özen ziya ve hasar n meydana gelme olas l, tafl y c n n almas beklenen önlemlerin günlük hayatta uygulanabilirli i, hukukili i ve tafl ma sektöründeki bilgilerin göz önünde bulundurulmas d r 52. H rs zl k, silahl soygun, yang n, kaç n lmaz bir durum say lmaz ama kundaklama sonucu ç kan yang nda farkl bir sonuca var labilir. 2. Sorumluluktan kurtulmaya iliflkin özel sebepler a. Tafl man n aç k araçla yap lmas CMR 17/IV (a) tafl man n üstü aç k tente ile örtülmemifl aç k araçla yap lmas ve göndericiyle aç kça bu konuda uzlafl lmas tafl y c için sorumluluktan kurtulma sebebidir 53. Eflyan n ambalajs z veya yetersiz ambalajla tafl nmaya verilmifl olm a s : CMR nin 10. maddesi ambalajlama iflleminin gönderene ait oldu unu düzenlemiflse de, tafl yan taraf ndan yap lmas na iliflkin anlaflma da geçerlidir. Böyle bir durumda tafl yan sorumluluktan kurtulmaz. Yükü kon- (47) CLARKE, age., s. 246, prg (48) CLARKE, age.., s.67. (49) CLARKE, age., s. 70 (50) GENÇTÜRK, age., s (51) ARKAN, age., s 44. (52) CLARKE, age., s. 75 (53) AYDIN, age., s 72.

12 1566 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 trol etmeyen tafl y c yine CMR md 17/IV (b) deki sorumluluktan kurtulma nedenine dayanabilir 54. Tafl y c mal teslim al rken kusurlu paketlemeyi fark ederse, ilk görevi tafl ma senedine, ihtirazi kay t koymakt r. Bu iki amaçl d r. Birincisi gönderici taraf ndan ileri sürülen bir itiraz önlemektir. kincisi, paketleme flartlar n kontrol için CMR. 8. madde 1. bendi taraf ndan tafl y c ya yüklenen görev yerine gelmifl olur. Böyle bir çekince koymayan tafl y c paketlemenin tümüyle kusurlu oldu unu ispatta zorluk çekecektir. Fransa da mahkemeler daha da ileri giderek bunun yanl fl anlafl lmas, hata olmas na ra men mal teslim al rken tafl y c tafl ma senedine çekince koymam flsa, tafl y c n n hatal paketleme sebebine dayanamayaca na karar vermifltir 55. b. Yükleme, istifleme veya boflaltman n gönderen veya gönderilence yap lm fl olmas Yükleme, istifleme ve boflaltman n gönderen veya gönderilence yap lmas halinde meydana gelen ziya ve hasarda tafl yan n sorumlu olmayaca da CMR de düzenlenen özel sebeplerden biridir. c. Eflyan n do al niteli inden do an ziya ve hasar sorumlulu undan kurtulma Eflyan n do al niteli i gere i k r lma paslanma çürüme s zma normal fire veya güve ve haflarattan dolay k smen veya tamamen ziyaa ve hasara u ramas mümkün olan eflyalar n tafl nmas, tafl y c y sorumluluktan kurtaran sebeplerden biridir 56. d. Canl hayvan nakli Tafl y c canl hayvan naklinde bu tafl ma nedeniyle ziya ve hasara sebep olmuflsa CMR Canl hayvan tafl mas n özel riskler aras nda sayd için tafl y c 18. madde hükmüne uygun olarak sorumluluktan kurtulabilir. Tafl y c durumun gerektirdi i bütün tedbirleri alm fl ve bütün talimatlar yerine getirmifl oldu unu kan tlamal d r 57. e. flaret veya numaralar n yetersiz veya hatal olmas CMR 17/4-e maddesi gere ince kay p ve hasar eflyan n üzerindeki numara veya iflaretlerin yetersiz ya da hatal olmas sebebinden do muflsa tafl y c sorumluluktan kurtulur. Tafl y c n n marka ve numaralar n sevk mektubuna uyup uymad n kontrol etmesi gerekir, bunlara uyma- (54) AYDIN, age., s 77. (55) CLARKE, age., s. 240, prg, 83c. (56) AYDIN, age., s. 86. (57) AKINCI, Ziya,Karayolu le Milletleraras Eflya Tafl mac l ve CMR,Seçkin yay nevi, Ankara, 1999, s.113.

13 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1567 d takdirde göndericiyi uyarmas gerekir. Aksi durumda genel hükümler çerçevesinde sorumlu olup karfl l kl kusur söz konusu olur 58. f. Eflyan n Ambalajs z veya Yetersiz Ambalajla Tafl maya Verilmifl Olmas Hatal ambalajlama nedeniyle meydana gelen zarardan gönderici tafl y c ya karfl sorumludur. Tafl y c ambalaj n yetersizli ini ispatlayacakt r. Yarg tay n bir karar nda vinçle kald r lan f ç lardaki mallar n sars nt nedeniyle dökülmesinde gönderenin f ç lar s zd rmayacak flekilde kapatmay p ambalaj hatas yapan göndericiyi kusurlu buldu u karar mevcuttur Tafl y c n n tafl ttaki ar zalar sorumluluktan kurtulma sebebi olarak ileri sürememesi CMR de tafl ma arac ndaki ar zalar bak m ndan saf kusursuz sorumluluk ilkesi benimsenmifltir. CMR.18/4 maddesine göre, eflyay d fl etkilerden koruyacak flekilde donat lan araçlarla yap lan tafl malarda tafl y c 17/4 maddesindeki kurtulufl sebebinden yararlanamaz. Tafl y c bu donan mlarda ar za olufltu unda, donan m n seçilmesi, bak m, kullan lmas vb. bak mlardan tedbirli bir tafl y c n n özen gösterdi ini ispat ederse, kurtulufl sebeplerinden yararlanabilir. Tafl y c arac kiralam flsa tafl ttaki kusurun kiralad kiflilerin fiil veya ihmalinden do du unu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Araçtaki ar za d fl kaynakl bir sebepten dolay meydana gelmiflse, tafl y c bunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir Zarar n paylaflt r lmas CMR 18. maddesi f kra 1: Kay p hasar ve gecikmenin madde 17 paragraf 2 de öngörülen nedenlerden birinden do du unu kan tlamak tafl mac ya aittir. 2. Tafl mac koflullar bak m ndan kay p veya hasar n madde 17 prg 4 de öngörülen özel risklerin bir veya daha fazlas na atfedilebildi ini belirledi inde, bunlar n bu nedenlerden ileri geldi i kabul edilir. Hak iddia eden kimse, kay p veya zarar n bu risklere k smen veya tamamen ba l olmad n kan tlamak hakk na sahiptir. 3. Ola anüstü bir eksiklik veya sand k yahutta paketlerde bir kaybolma oldu unda kay p veya hasar n m. 17, paragraf 4-a da belirtilen durumlardan ileri geldi i varsay m na dayanan hüküm uygulanmaz. (58) AKINCI, age., s. 113 (59) AKINCI, age., s HD , E.805, K Karar için bkz. Erifl.age., s (60) GENÇTÜRK, age., s. 173

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi

Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Gamze Turan Baflara * ÖZET Borçlar Kanunu nda imkâns zl k, bafllang çtaki imkâns zl k ve sonraki imkâns zl k fleklinde ikili bir

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I Fatih B RTEK* Düflünmeden ö renmek faydas z, ö renmeden düflünmek ise tehlikelidir. Konfüçyüs G R fi Bir kamu hizmetinin

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI

ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI SERDAR ACAR Girifl Çatma, iki veya daha çok geminin birbiriyle çarp flmas d r. Dolay s yla, hukuken gemi say lmayan fleylere çarpma, çatma de ildir (1).

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı