TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI"

Transkript

1 TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI Canan KÜÇÜKAL * G R fi Tafl ma sözleflmesinin amac tafl nacak eflyan n, tafl y c ya teslim edildi i biçimiyle, gönderilene teslim edilmesidir. Tafl y c, eflyan n tafl nmas nda gerekli dikkat ve özeni göstermedi i takdirde, eflyay teslim almas ile teslimine dek geçen süredeki ziya ve hasardan sorumlu olur 1. Ticaret Kanunumuzda tafl y c n n mal ald andan gönderilene teslim edece i ana kadar sorumlulu u bulundu undan bahsedilmifl olup, belirli baz hallerin varl halinde, ispat kofluluyla tafl y c n n sorumluluktan kurtulabilece i belirtilmifltir. Bu yaz da tafl y c n n ziya ve hasardan dolay sorumluluktan kurtulma halleri aç klanmaya çal fl lacakt r. Bu konuda genel kural, hasar n tafl y c n n kusuru d fl nda bir nedenden ileri gelmifl olmas d r. Tafl y c n n kay p ve hasardan sorumlulu- u kusur sorumlulu u olup, kay p ve hasar n kendi kusurundan ileri gelmedi ini tafl y c ispat etmekle yükümlüdür. Almanya ve sviçre gibi yabanc hukuk sistemelerinde tafl y c n n kay p hasar ve gecikmeden do an sorumlulu u ayn ilkeler do rultusunda düzenlenmifl olmas na karfl n, hukukumuzda durum farkl ilkelere dayand r lm fl bunun sonucu olarak sorumluluktan kurtulma nedenleri ayr ayr düzenlenmifltir 2. I) KANUNUMUZDAK SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLER Genel kural hasar n tafl y c n n kusurundan do mayan herhangi bir nedenden ileri gelmesi kofluluna ba lanm flt r. Tafl ma hukukunda hasar tafl nan eflyada meydana gelen ve eflyan n de erinin azalmas sonucunu do uran her türlü maddi kötüleflmedir 3. (*) Beyo lu Adliyesi Hakimi (1) ER fi, Gönen, Aç klamal - çtihatl - Uygulamal Kara Tafl ma Hukuku s (2) ARKAN, Sabih, Karada Yap lan Eflya Tafl malar nda Tafl y c n n Sorumlulu u. Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü, Yay n no.140, s. 108.

2 1556 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Kanunumuzda mutlak kusur prensibi kabul edilmifltir. Tafl ma aktinin gereklerini kasten yerine getirmeyen, yahut gerekli özeni göstermeyerek ihmalen yerine getirmeyen tafl y c sorumludur 4. Sorumluluktan kurtulmak için tafl y c, tafl madan dolay meydana gelen kay p ve hasar n kendi kusurundan do mad n ispat etmelidir. Gönderen, eflyay tam ve ay ptan ari tafl yana teslim etti ini, fakat tafl ma eylemi sonucunda eflyan n gidece i yere ayn flekilde varmad n ispat edecektir. Gönderenin ayr ca meydana gelen zarar n tafl y c n n kusurundan ileri geldi ini ispat etmesine gerek yoktur 5. BK 96. maddesi hükmünün aksine TTK n n 781. maddesine göre zarara yol açan olay saptanam yorsa tafl y c sorumluluktan kurtulamaz. BK 96. maddesine göre borçlu yaln zca gerekli tüm tedbirleri ald n ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir 6. TTK 781. maddesi tafl y c n n kay p ve hasardan dolay sorumluluktan kurtulma koflullar n belirtmifltir. Bunlar; 1) Kay p ve hasar n tafl y c n n kusurundan do mayan bir sebepten meydana gelmesi, 2) Kay p ve hasar n eflyada önceden varolan eksik ve ay plardan yahut eflyan n mahiyetinden veya ambalaj n kötü yap lmas ndan ileri gelmesi, 3) Kay p ve hasar n gönderen veya gönderilenin fiili yahut verdi i emir ve talimat n tatbikinden do mas halleridir Ziya ve Hasar n Tafl y c n n Kusurundan Do mayan Bir Sebepten Meydana Gelmesi Tafl y c n n, kay p ve hasardan sorumlu olmamas hallerinden birincisi tafl y c n n, kay p ve hasar meydana getiren olay ve olay n meydana gelmesinde kusuru olmad n, ispat etmesi durumudur. Bu nedenle kay p ve hasar n meydana gelme sebebi aç klanam yorsa tafl y c sorumluluktan kurtulamaz. Tafl y c, tacir oldu undan TTK 20. maddesi gere ince basiretli bir tafl y c n n göstermesi gereken özeni göstermek zorundad r. Bunun yan s ra TTK 781. maddesine göre kay p ve hasara neden olan olay n do umunda herhangi bir kusurunun olmad n ispat etmelidir 8. Tafl y c n n TTK 782 ve 784. maddesi uyar nca yard mc lar n n ve ara tafl y c lar n kusurlar ndan da sorumlu olmas nedeniyle bu kiflile- (3) ARKAN, age., s. 51. (4) ZEYNELO LU, Ahmet, Uygulamal Tafl ma Hukuku, Olgaç matbaas, 1980, s.. (5) DO ANAY, smail, Türk Ticaret Kanunu fierhi, 2.cilt, s (6) ARKAN, Sabih, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bak m ndan Eflya Tafl mac l Sempozyumu, Ankara 1984, s (7) ATABEK, Reflat, Eflya Tafl ma Hukuku, Sulhi Garan Matbaas, stanbul (8) ER fi, age., s. 295.

3 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1557 rin de kusurlu olmad n ispatlamak zorundad r 9. Tafl y c n n kusuru varsa, tafl y c kay p ve hasar n eflyan n ay b ndan veya eflyan n niteli inden kaynakland n söyleyerek sorumluluktan kurtulamaz 10. 2) Ziya ve hasar n, eflyada önceden varolan eksik ve ay plardan yahut eflyan n mahiyetinden veya ambalaj n kötü yap lmas ndan ileri gelmesi Kay p ve hasar n gönderen ya da gönderilenin fiillerinden ileri gelmesi flekilleri; eflyan n ambalaj n n yetersiz olmas, yüklemenin gereken biçimde yap lmamas ve eflyan n özelliklerine iliflkin tam bilgi olarak s ralanabilir. Gönderen, eflyay tafl maya elveriflli bir flekilde tafl y c ya teslim etmelidir. TTK ambalaj n flekli, türü, zorunlulu u hakk nda bir hüküm getirmemifltir. Ancak eflyan n ambalaj n n gidece i yere ve yola dayan kl olmas gerekir 11. Gönderen, eflyay tafl madan do an ola an tehlikelere karfl koruyacak biçimde ambalajlamak zorundad r. Yolun bir k sm n n bozuk olmas nedeniyle veya ambalaj yetersizli inden dolay eflya akm fl, ezilmifl, bozulmuflsa tafl y c bundan sorumlu tutulamaz. Tafl ma esnas nda, eflya araçtan araca aktar lacaksa, gönderenin aktarmadan do abilecek tehlikeleri de gözeterek, eflyay buna göre ambalajlamas gerekir. TTK 772. maddesine göre Tafl y c kendisine teslim edilen eflyan n, ambalaj n d fl ndan anlafl labilen bir eksikli inin, ay b n n bulunup bulunmad n denetlemeli ve saptad ay plara iliflkin tafl ma senedine veya ilmühabere ihtirazi bir kay t koymal d r. Bu çekinceyi koymad takdirde, bunun teslim s ras nda varoldu unu ileri süremez. Zarar veya hasar k smi ise, tafl y c zarar n artmas n önleyici tedbirleri almad takdirde bundan sorumludur 12. TTK 772. maddesinde Tafl y c, tafl nacak eflyay tafl ma senedine veya ayr bir ka da, teslim ald zamandaki durumu hakk nda ihtiraz bir kay t koymadan kabul edecek olursa, d fl görünüflü itibar yla hiçbir kusuru olmad n kabul etmifl say l r. fiu kadarki; eflyay kay ts z kabul etmifl olsa bile d fl ndan anlafl lmas kabil olmayan noksanlar n vücudunu iddia ve ispat edebilir. Maddenin Yarg tay taraf ndan flu flekilde uyguland görülür 13. Arkan a göre Tafl y c yetersiz ambalaj nedeniyle eflyay teslim almaktan kaç narak sözleflmeyi BK 370. maddesi gere i sona erdirir. Ambalaj, tafl ma iflinin en önemli k sm n teflkil eder. Arac n cins ve nevi, mesafe, (9) ARKAN, age., s (10) ARKAN, age., s (11) ZEYNELO LU, age., s (12) ARKAN, age., s (13) Y.11.HD., 13/2/1987 gün ve E.1987/811,K.783. Bu konuya iliflkin genifl bilgi için bkz DO ANAY, age., s.2257.

4 1558 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 arac n flekil ve vasf, mal n cinsi, yükleme ve boflaltma flartlar na göre ambalaj n yap lma flekli belirlenmelidir. Tafl y c, müdebbir bir kimse gibi hareket etmemifl, ziya ve hasar bu tedbirsizlikten ileri gelmiflse sorumlu olur 14. Tafl y c gereken özeni göstermifl fakat eflyan n kötü ambalaj nedeniyle ziya ve kusur meydana gelmifl veya gönderilenin hilesiyle veya a r kusuruyla zarar meydana gelmiflse tafl y c bundan sorumlu olmaz, ancak tafl y c tafl ma esnas nda fark etti i ambalaj bozuklu unu masraf gönderene ait olmak üzere düzelterek zarar n artmas n önlemesi gerekir, yoksa BK. 98 ve 44. md. gere i müterafik kusurlu say l r 15. 3) Ziya ve hasar n gönderen veya gönderilenin fiili yahut verdi i emir ve talimat n tatbikinden do mas Gönderen veya gönderilenin eflyan n kay p ya da hasara u ramas na yol açan fiilleri eflyan n ambalaj n n yetersiz olmas, yüklemenin gereken biçimde yap lmamas, eflyan n özelliklerine iliflkin tafl yana tam bilgi verilmemesi halleridir. Arac n yol bozuklu u nedeniyle sert fren yapmas durumunda ambalaj yetersizse tafl y c ziya ve hasardan sorumlu tutulamaz. Tafl ma esnas nda eflya araçtan araca aktar lacaksa, gönderenin bunu göz önüne alarak ambalajlamay yapmas gerekir 16. Yarg tay n, tafl ma esnas nda bozulup, hasara u rayan kavunlar konusunda gönderenin bilgisi alt nda, yaz s ca nda, so utucu teflkilat olmayan bir kamyonla tafl nd ve olayda daval n n tafl may geciktirdi i ve hasar n bu sebeple olufltu unun da ileri sürülmedi i bu nedenle TTK n n 781/b.3 e göre daval tafl y c n n sorumlu olmayaca na iliflkin karar mevcuttur 17. Tafl tan n talimat na uyan tafl y c bu talimat sonucu do an zarardan sorumlu olmaz 1 8. Kay p ve hasar gönderen veya gönderilenin fiilinden veya onlar n tafl y c ya verdikleri emir ve talimat n yerine getirilmesinden do arsa, tafl y c tafl ma ücretinin tamam n hak eder, fakat tafl - y c n n bu talimatlara yanl fl oldu unu bile bile riayet etmemesi gerekir. Örne in; aç k bir yerde muhafaza edildi inde bozulacak eflyay gönderici emir verdi diye aç kta b rak p muhafaza etmeyen tafl y c yine sorumlu olur 1 9. Yarg tay bir karar nda, daval tafl y c n n ardiye olarak kulland yerde su kovas bulundurarak gerekli tertibat almas na ra men, daval n n bu depoyu daha emin yerler dururken her an yang n ç kmas muhtemel bir yerde (mesela bir kereste deposu, bir benzin istasyonu (14) DO ANAY, age. s (15) ZEYNELO LU, age., s (16) ARKAN, age., s (17) Do anay, AGE., s HD.19/1/1988 gün ve E.6629, K.88. (18) ER fi, age., s. 298; YHGK E. 1994/11-874/K.108. (19) DO ANAY, age. s.2285

5 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1559 gibi) kurmufl olmas n basiretli bir tacir gibi hareket etmedi ini belirterek, daval tafl y c, TTK n n 781. maddesindeki kurtulufl olana ndan y a r a r l a n d r m a m fl t r 2 0. TTK n n 781. maddesine dayanarak kay p veya hasar n gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdi i emir ve talimat n yerine getirilmesinden meydana geldi ini ispat eden tafl y c, bu sebeple meydana gelen hasardan mesul olmaz 21. Bunun için, ayr ca gönderen veya gönderilenin kusurlu davranm fl olmas gerekmez. YTD E.5727/K.7431 say l karar nda, daval tafl y c n n, gönderilen mal kabul etmedi ini, keyfiyeti davac gönderene bildirdi i ve onun talimat yla mal gönderilenin kap s na b rakt nda, gönderenin bu emri verdi ini ispat etmesi halinde sorumluluktan kurtulaca aksi halde sorumlu tutulaca na karar vermifltir 22. Gönderen veya gönderilenin fiili, olumlu yahut olumsuz bir davran fl fleklinde olabilir 23. Gönderenin yan lt c bilgilendirmesi veya aç klamalar nedeniyle meydana gelen zararlardan da tafl y c sorumlu tutulamaz 24. Gönderici ile gönderilen aras ndaki hususi anlaflman n flekli de tafl y c y ilgilendirmez. Tafl y c tafl ma akdinin gereklerine uymak zorundad r 25. Türk Ticaret Kanunu 781. maddesinde sorumluluktan kurtulma nedenleri aras nda eflyan n zarara u ramas riskini objektif olarak artt ran haller düzenlenmemifl ve sorumluluktan kurtulma nedenlerine göre ispat yükünde ay r m yap lmam flt r. Tafl y c sorumluluktan kurtulmak için 781/II deki sebeplerin varl n ispatlamak zorundad r 26. Kay p ve hasara karfl gönderenin adamlar nca mal n yüklendi i, bu nedenle yanl fl yüklemeden sorumlu olmad yönündeki tafl y c savunmalar uygulamada yerinde ve hakl bulunmam flt r, buna göre tafl y c yükleme s ras nda yüklemeye nezaret etmeli, yükleme tekni ine ayk r ve yetersiz biçimde yüklemeye müdahale edip, yükleme yapan kiflileri ikaz etmeli ve nihayetinde bu ikaza ra men bu flekilde yükleme yap ld n ispatlamal d r. TTK 781. maddesi ispat külfetini tamamen tafl y c ya yüklemifltir 27. (20) Yarg. TD gün ve E.1966/1669,K.851. DO ANAY, age., s (21) ATABEK, age., s.217. (22) ER fi age., s 300. (23) ARKAN, Sabih Karada Yap lan Eflya Tafl malar nda Tafl y c n n Sorumlulu u, AÜ Hukuk Fakültesi Ankara 1982 s.117. (24) ATABEK, age., s 218. (25) DO ANAY, age., s (26) ARKAN, age., s (27) DO ANAY, age. s.2282

6 1560 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 TTK da yüklemenin kim taraf ndan yap laca konusu düzenlenmedi- inden tafl ma sözleflmesi ile tafl mada yükleme ifli gönderen veya gönderilene b rak labilir. Bu durumda tafl y c, eflyan n yükleme ve boflalt lmas esnas ndaki kay p ve hasar ndan sorumlu tutulamaz. 28 Yükleme gönderene ait olsa bile, tafl y c yap lan yüklemeye nezaret ederek, yüklemenin yol koflullar na göre uygun yap l p yap lmad n denetlemekle yükümlüdür 29. Arac n teknik özelliklerini en iyi bilen tafl y c d r. Tafl y c gönderen taraf ndan yap lan yüklemeyi, arac n manevra kabiliyetini ve dengesini bozup bozmayaca n denetlemelidir. Bunu yapmazsa sorumlu olur fakat bu tafl y c aç s ndan bir yükümlülük de ildir, çünkü, gönderen eflyan n özelliklerini en iyi bilen kifli olup yüklemeyi bu özelliklere uygun yapmakla yükümlüdür 30. Kay p ve hasara araçtaki teknik bir ar za yol açm flsa, tafl y c, olay öncesi araca bak m yapt n, arac teknik denetimden geçirdi ini, istiap haddinden fazla yük yüklemedi ini ispatla sorumluluktan kurtulabilir 3 1. Nitekim Yarg tay 11. HD tarihli bir karar nda, arac n rotunun ç kmas nda araç sahibinin kendisine yüklenecek hiçbir kusurun bulunmad n ispatlamas gerekti ini söyler 3 2. Ayn dairenin tarihli E.1205/K.1016 say l karar da ayn do rultuda olup teknik ar za nedeniyle kusursuzlu un kabulü için, arac n belirli sürelerle her türlü bak m ve onar m n n düzenli yap lmas, buna karfl n ar zan n önlenememifl olmas gere inden söz eder. Ayn daire, yine, tarihli bir karar nda fren patlamas n n bak m eksikli ine dayanan teknik ar za olarak niteleyip, bu durumun tafl y c n n sorumlulu unu gerektirdi ini söylemifltir 3 3. TTK 782. maddesi yard mc lar n kusurundan sözeder. Tafl y c bu kiflilerin kusurlar ndan meydana gelen kay p ve hasardan kendi kusuru gibi sorumludur. Maddedeki bu kifliler genifl yorumlanmal d r. Tafl ma iflini yapan floför ve yard mc s ile idari ifllerde çal flan kifliler de bu kavrama girer. Eflyan n teslim edildi i kifli, tafl y c n n müstahdemi veya adam ise, bu kimsenin kusurundan tafl y c sorumlu olur 34. stihdam edilen floförün sorumlulu undan istihdam edenin kusursuz sorumlulu una iliflkin BK. 55. maddesi de il, haks z fiile iliflkin 41. maddesi hükmü uygulan r. Bu nedenle, zarar n floförün kusurundan ileri geldi i ile kapsam ve miktar n n ispat külfeti davac ya aittir 35. (28) ARKAN, age., s 121. (29) Y11HD E.5306/K.4833; ER fi age., s 343. (30) ARKAN, ags s 113. (31) bkz. Yarg tay 11. HD , E5068, K (32) ER fi age., s 303. (33) Y.19.HD E.3822/K.259; genifl bilgi için bkz. ER fi, age., s.387. (34) ER fi age., s (35) T.D. 11/12/1970 T. 3239/5045; ZEYNELO LU, age., s. 465.

7 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1561 I. T CARET KANUNU TASARINININ TAfiIYICINININ SORUMLULU U KONUSUNDAK YAKLAfiIMI A. TASARIDA TAfiIYICINININ SORUMLULU U HALLER Türk Ticaret Kanunu Tasar s (TTKT) Tafl ma Hukuku nu 4. kitab nda 850. maddeden itibaren alm flt r. Tasar da, Ticaret Kanunu hükümleri yabanc hukuklardaki düzenlemelere uygun hale getirilmeye çal fl lm fl, tafl y c n n ziya, hasar ve gecikmeden do an sorumlulu u ayn ilkeler do rultusunda düzenlenmifltir. Tasar da tafl y c n n sorumlulu u 875. maddesinde düzenlenmifl olup 876. maddesinde, ziya, hasar ve gecikme tafl y c n n en yüksek özeni göstermesine karfl n, kaç namayaca ve sonuçlar n önleyemeyece i sebeplerden meydana gelmiflse, tafl y c n n sorumluluktan kurtulaca n belirtmifltir. B. TASARIDA TAfiIYICINININ SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLER Türk Ticaret Kanunu Tasar s nda 4. kitap Tafl ma fllerini düzenlemifltir. Tasar n n 875. maddesi Tafl y c n n, eflyan n tafl nmak üzere teslim al nmas ndan teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eflyan n ziya ndan, hasar ndan veya teslimdeki gecikmeden do an zararlardan sorumlu oldu undan sözeder. Tasar n n 878. maddesi tafl y c n n sorumluluktan kurtulma hallerini saym flt r. Bunlar; a) Sözleflme veya teamüle uygun olarak üstü aç k bir arac n kullan lmas ; Bu maddenin 2. bendinde ziya ve hasar n bu nedene ba lanmas halinde zarar n bu hükme göre olufltu u varsay l r, 3. bentte ziya, hasar ve gecikme eflyan n tafl nmas na iliflkin gönderenin özel talimatlar na tafl y - c n n uymamas ndan ileri gelmiflse, tafl y c n n sorumluluktan kurtulamayaca n düzenlemifltir. b) Gönderen taraf ndan yap lan yetersiz ambalajlama; c) Eflyan n gönderen veya gönderilen taraf ndan iflleme tabi tutulmas, yüklenmesi veya boflalt lmas ; d) Eflyan n özellikle k r lma, paslanma, bozulma, kuruma, s zma, ola- an fire yoluyla kolayca zarar görmesine yol açan do al niteli i; 4. bende göre tafl y c sözleflme uyar nca eflyay, s cak, so uk, nem gibi d fl etkilere karfl koruma yükümlülü ünde ise ancak hal ve flartlara göre kendisine düflen tüm önlemleri alm fl ve özel talimatlara uygun davranm fl olmas savunmas na dayanabilir. e) Tafl nacak paketlerin gönderen taraf ndan yetersiz etiketlenmesi;

8 1562 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 f) Canl hayvan tafl mas ; 5. bende göre Tafl y c ancak hal ve flartlara göre kendisine düflen tüm önlemleri alm fl ve özel talimatlara uygun davranm fl olmas savunmas na dayanabilir. g) Gümrük Kanunu ve düzenlemelerde yer alan hükümler, tafl y c - n n sorumluluktan kurtulmas n hakl gösteren hallerdir. I. ULUSLARARASI EfiYA TAfiIMA KONVANS YONUNDA (CMR) TAfiIYICINININ SORUMLULU U KONUSU A. CMR DE TAfiIYICINININ SORUMLULU U KONUSU CMR 17. madde tafl mac n n sorumlulu undan bahsetmekte olup 2. f kras nda ise TTK 781. maddesine uyumlu olarak e er kay p hasar veya gecikme, tafl mac n n hatas ndan de il de istek sahibinin hatas veya ihmalinden veya istek sahibinin verdi i talimattan yüke has bir kusurdan yahut da tafl mac n n önlemesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiflse tafl mac sorumlu tutulamaz der. CMR nin 17. maddesi ile 29. maddeleri aras nda tafl y c n n sorumlulu u düzenlenmifltir. Tafl y c n n kay p ve hasara karfl sorumlulu u, gecikmeden do an sorumlulu u ile ayn sisteme ba lanm flken, TTK da kay p ve hasardan dolay kusur sorumlulu u, gecikmeden dolay ise kusursuz (objektif) sorumlulu u kabul edilmifltir 36. Demiryolu tafl mac l na iliflkin 1980 tarihli uluslararas demiryolu tafl malar na iliflkin konvansiyonun uluslararas eflya tafl ma sözleflmesine iliflkin yeknesak kurallar eki, 1980 CIM olarak adland r lm flt r. CMR. Hükümlerine benzeyen CIM in 36. maddesinin 2. f kras nda genel, 3 f kras nda özel sorumluluktan kurtulma koflullar say lm flt r. Genel nedenlere örnek olarak demiryolunun önleyemeyece i ve sonuçlar na engel olamayaca olay, hak sahibinin kusuru, hak sahibi taraf ndan verilen talimat, eflyan n kendi kusuru ve nükleer kaza durumlar s ralanabilir. Demiryolu, sorumluluktan kurtulma nedeni ile ziya ve hasar aras nda illiyet ba n tam olarak ortaya koymak zorundad r. Özel sebeplerin s raland 3. f krada, tafl man n aç k vagonla yap lmas, eflyan n ambalajs z veya yeterli olmayan bir ambalaj içinde tafl maya verilmesi, yükleme veya boflaltman n gönderen yahut gönderilence yap lm fl olmas, gönderen taraf ndan yap lan yüklemenin hatal olmas, gümrük formalitelerinin ve di er idari ifllemlerin gönderen veya gönderilence yap lmas, eflyan n niteli i, tafl nmas yasak ya da koflula ba l olan eflyan n tafl maya verilmifl olmas, tafl man n canl hayvan olmas ve refakatçi tayin edilmifl olmas durumlar nda zarar n refakatçi taraf ndan önlenmesi gerekti i halleri saym flt r. Bu tür durumlarda ziya ve hasar ile sorumluluktan kurtulma nedeni aras ndaki illiyet ba n n ispat edilmesine gerek yoktur 37. (36) GENÇTÜRK, Muharrem, Uluslararas Eflya Tafl ma Hukuku, s. 110 (37) ARKAN, Sabih, Demiryoluyla yap lan Uluslararas Eflya tafl malar Olgaç matbaas, Ankara 1987, s

9 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1563 Tafl y c n n kusursuzlu u mefhumu, mücbir sebebi kapsar. Deprem, sel, y ld r m düflmesi, f rt na, sis gibi do al afetler veya hükümetçe al nan ola anüstü iktisadi tedbirler mücbir sebep olabilir 38. HGK n n günlü ve 234/320 say l karar na göre de önceden kestirilemeyen ve insan gücü ile de önlenemeyen olaylar mücbir sebep say lm flt r 39. B. CMR YE GÖRE Z YA VE HASARDAN DO AN SORUMLULUKTAN KURTULMA SEBEPLER Türk hukukunda tafl y c n n, eflyay teslim almas yla sorumlulu u bafllar. CMR nin 17. maddesinin birinci f kras, tafl y c n n, eflyan n kendisine teslimi tarihi ile gönderilene teslim tarihi aras nda oluflan ziya ve hasardan sorumlu oldu unu ve sorumlulu un sözleflmenin yap ld tarihte bafllad n söyler 40. CMR ve CIM sisteminde sorumluluktan kurtulma sebepleri özel ve genel olarak ikiye ayr l r. Genel sebepler ziya ve hasar ve gecikme bak m ndan geçerli olup özel sebepler yaln zca z ya ve hasar sorumlulu u bak m ndan geçerlidir. Tafl y c genel sebeplere iliflkin kurtulufl sebebinin varl n n d fl nda, ziya ve hasar aras nda uygun illiyet sebebini ispat etmek zorundad r. 18. madde 1. bendi tafl y c n n kay p ve hasar n 17. maddenin 2. bendindeki sebeplerden do du unu kan tlamal d r. Buna karfl l k sorumluluktan kurtulma özel sebeplerinde bu sebeplerin ortaya konulmas d fl nda tafl y c uygun illiyet ba n n varl n ispat etmek zorunda de ildir. 4 1 CMR 17/1 e göre tafl y c eflyay tafl mak için teslim almas ndan teslim etti i ana kadar geçen süre içerisinde yükün ziya ve hasara u ramas ndan sorumludur. Mal n teslim edilmesinden bir süre sonra hasar meydana gelmifl ve meydana gelmesinde zarar do uran olay sorumlu olunan sürede gerçekleflmiflse, tafl y c yine ziya ve hasardan sorumludur CMR 17/II DE SORUMLULUKTAN GENEL KURTULMA SEBEPLER CMR m. 17/II sorumluluktan genel kurtulma sebeplerini sayar. Genel sebeplere iliflkin bu sebeplerin yan s ra tafl y c, ziya veya hasar aras nda illiyet ba n ispat etmek zorundad r. a. Talep sahibinin kusuru Talep sahibi gönderen veya gönderilendir 43. (38) DO ANAY, age., s (39) ZEYNELO LU age., s (40) ER fi, age., s. 18. (41) GENÇTÜRK, age., s (42) AYDIN, age., s35; CLARKE, age., s.57. (43) CLARKE, age. S.57; AYDIN age., s. 59.

10 1564 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Talep sahibi taraf ndan verilen talimatla eflya, ziya veya hasara u rarsa tafl y c bu sebeple oluflacak zararlardan sorumlu tutulamaz CMR 17/II gere i hak sahibinin kusuru ile meydana gelen ziya ve hasardan dolay tafl y c sorumlu olmayacakt r. b. Talep Sahibinin Talimat Gönderen taraf ndan tafl y c ya bilgi veya seçenek sunma amac yla yap lan beyanlar d fl nda talimat niteli indeki beyanlar tafl y c için sorumluluktan kurtulma sebebi olabilir. Bu talimatlar n CMR. 12. md. Kapsam nda özel esas ve flekil flartlar na uygun olmas gerekir. Tafl y - c n n hak sahibi taraf ndan verilen talimat n ziya ve hasara sebep oldu- unu ispat etmesi yeterlidir. Ayr ca talimat verenin kusurunun ispat gerekmez. Göndericinin talimat n n ziya ve hasara sebep olaca tafl y c taraf ndan bilinmesine ra men gönderici uyar lmam flsa, sorumluluk sebebinin talimat n yerine getirilmesi sonucu ortaya ç kt ileri sürülemez 44. c. Eflyan n kendi kusuru CMR 17/II ye göre ziya ve hasar n eflyan n kendi kusurundan do mas da tafl y c n n sorumluluktan kurtulma nedenlerindendir. 45 CMR de eflyan n kendi kusuru tan mlanmam fl CIM de içten bozulma, fire vb. fleklinde örneklerle aç klanm flt r. Ziya ve hasar n eflyan n içindeki kusurdan do mas gerekir. Örne in cam eflyan n hatal imal edilmesi sonucu tafl - ma esnas nda k r lmas ndan tafl y c sorumlu tutulamaz 46. Tafl y c n n gönderici taraf ndan yap lan yüklemeyi kontrol etme görevi vard r. Belçika dan Berlin e tafl nan karton yumurtan n tanesi tafl ma esnas nda k r l r. Yumurta kartonlar n n gere i gibi birbirine ba lanmamas nedeniyle üstteki kartonlar kayar ve arkaya sürüklenir, içindekiler de zarar görür. Tafl y c CMR 17/4(c) e dayan r. fiikayetçi olan gönderilen yükün gönderici taraf ndan yüklenmesine karfl n güvenli flekilde istiflenmesi tafl y c n n sorumlulu undad r, der. Tafl y c - n n gönderenin mal n vasf hakk ndaki bilgi verdi i konusu ve kamyon çal flanlar n n gönderici taraf ndan yap lan yüklemeye iliflkin tereddütler aç klanm fl de ildir. Mahkeme karar nda yükleme ve istifleme göndericinin sorumlulu undad r ve tafl y c zarardan sorumlu de ildir der. Yine talya Fransa aras Münih yoluyla cam tabaklar n tafl nmas nda, arac n ani sapmas sonucu zarar gördü ü, gönderici ve talep sahibi taraf ndan aralar na konan tahtalar n iyi s k flt r lmam fl oldu u iddias n n aksi ispatlanamam fl olup, mahkemece gönderici taraf ndan yüklemenin do ru bir biçimde yap lmamas nedeniyle zarar n do du u ve tafl y c n n (44) GENÇTÜRK, age., s.170 (45) CLARKE, age., s. 65. (46) GENÇTÜRK, age., s. 171

11 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1565 özel riskler grubundan CMR 17/4 (c) den yararlanaca yolunda karar mevcuttur 47. Eflyan n hatal üretimi tafl y c ya bildirilmiflse tafl y c eflyan n hatal paketlenmesi sebebiyle sorumluluktan kurtulabilir 48. d. Tafl y c n n kaç namayaca ve sonuçlar na engel olamayaca olay Bu mücbir sebepten daha ileri bir durum olup harici olaylar d fl nda iflletmeden kaynaklanan durumlar da olabilir. Tafl y c n n istenilen ücreti kabulüne ra men çal flanlar n greve gitmesi gibi 49. Tafl y c sorumluluktan kurtulmak için öncelikle böyle bir durumun gerçekleflti ini ispat etmeli, daha sonra kendisinin en üst düzeyde beklenen özeni gösterdi ini buna karfl n olay n meydana gelmesine engel olamad n ve sonuçlar ndan kaç namam fl oldu unu ispat etmelidir 50. Tafl y c n n sorumluluktan kurtulabilmesi için en üst düzeyde özen göstermesi gerekir 51. Clarke a göre en üst düzey özen ziya ve hasar n meydana gelme olas l, tafl y c n n almas beklenen önlemlerin günlük hayatta uygulanabilirli i, hukukili i ve tafl ma sektöründeki bilgilerin göz önünde bulundurulmas d r 52. H rs zl k, silahl soygun, yang n, kaç n lmaz bir durum say lmaz ama kundaklama sonucu ç kan yang nda farkl bir sonuca var labilir. 2. Sorumluluktan kurtulmaya iliflkin özel sebepler a. Tafl man n aç k araçla yap lmas CMR 17/IV (a) tafl man n üstü aç k tente ile örtülmemifl aç k araçla yap lmas ve göndericiyle aç kça bu konuda uzlafl lmas tafl y c için sorumluluktan kurtulma sebebidir 53. Eflyan n ambalajs z veya yetersiz ambalajla tafl nmaya verilmifl olm a s : CMR nin 10. maddesi ambalajlama iflleminin gönderene ait oldu unu düzenlemiflse de, tafl yan taraf ndan yap lmas na iliflkin anlaflma da geçerlidir. Böyle bir durumda tafl yan sorumluluktan kurtulmaz. Yükü kon- (47) CLARKE, age., s. 246, prg (48) CLARKE, age.., s.67. (49) CLARKE, age., s. 70 (50) GENÇTÜRK, age., s (51) ARKAN, age., s 44. (52) CLARKE, age., s. 75 (53) AYDIN, age., s 72.

12 1566 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 trol etmeyen tafl y c yine CMR md 17/IV (b) deki sorumluluktan kurtulma nedenine dayanabilir 54. Tafl y c mal teslim al rken kusurlu paketlemeyi fark ederse, ilk görevi tafl ma senedine, ihtirazi kay t koymakt r. Bu iki amaçl d r. Birincisi gönderici taraf ndan ileri sürülen bir itiraz önlemektir. kincisi, paketleme flartlar n kontrol için CMR. 8. madde 1. bendi taraf ndan tafl y c ya yüklenen görev yerine gelmifl olur. Böyle bir çekince koymayan tafl y c paketlemenin tümüyle kusurlu oldu unu ispatta zorluk çekecektir. Fransa da mahkemeler daha da ileri giderek bunun yanl fl anlafl lmas, hata olmas na ra men mal teslim al rken tafl y c tafl ma senedine çekince koymam flsa, tafl y c n n hatal paketleme sebebine dayanamayaca na karar vermifltir 55. b. Yükleme, istifleme veya boflaltman n gönderen veya gönderilence yap lm fl olmas Yükleme, istifleme ve boflaltman n gönderen veya gönderilence yap lmas halinde meydana gelen ziya ve hasarda tafl yan n sorumlu olmayaca da CMR de düzenlenen özel sebeplerden biridir. c. Eflyan n do al niteli inden do an ziya ve hasar sorumlulu undan kurtulma Eflyan n do al niteli i gere i k r lma paslanma çürüme s zma normal fire veya güve ve haflarattan dolay k smen veya tamamen ziyaa ve hasara u ramas mümkün olan eflyalar n tafl nmas, tafl y c y sorumluluktan kurtaran sebeplerden biridir 56. d. Canl hayvan nakli Tafl y c canl hayvan naklinde bu tafl ma nedeniyle ziya ve hasara sebep olmuflsa CMR Canl hayvan tafl mas n özel riskler aras nda sayd için tafl y c 18. madde hükmüne uygun olarak sorumluluktan kurtulabilir. Tafl y c durumun gerektirdi i bütün tedbirleri alm fl ve bütün talimatlar yerine getirmifl oldu unu kan tlamal d r 57. e. flaret veya numaralar n yetersiz veya hatal olmas CMR 17/4-e maddesi gere ince kay p ve hasar eflyan n üzerindeki numara veya iflaretlerin yetersiz ya da hatal olmas sebebinden do muflsa tafl y c sorumluluktan kurtulur. Tafl y c n n marka ve numaralar n sevk mektubuna uyup uymad n kontrol etmesi gerekir, bunlara uyma- (54) AYDIN, age., s 77. (55) CLARKE, age., s. 240, prg, 83c. (56) AYDIN, age., s. 86. (57) AKINCI, Ziya,Karayolu le Milletleraras Eflya Tafl mac l ve CMR,Seçkin yay nevi, Ankara, 1999, s.113.

13 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1567 d takdirde göndericiyi uyarmas gerekir. Aksi durumda genel hükümler çerçevesinde sorumlu olup karfl l kl kusur söz konusu olur 58. f. Eflyan n Ambalajs z veya Yetersiz Ambalajla Tafl maya Verilmifl Olmas Hatal ambalajlama nedeniyle meydana gelen zarardan gönderici tafl y c ya karfl sorumludur. Tafl y c ambalaj n yetersizli ini ispatlayacakt r. Yarg tay n bir karar nda vinçle kald r lan f ç lardaki mallar n sars nt nedeniyle dökülmesinde gönderenin f ç lar s zd rmayacak flekilde kapatmay p ambalaj hatas yapan göndericiyi kusurlu buldu u karar mevcuttur Tafl y c n n tafl ttaki ar zalar sorumluluktan kurtulma sebebi olarak ileri sürememesi CMR de tafl ma arac ndaki ar zalar bak m ndan saf kusursuz sorumluluk ilkesi benimsenmifltir. CMR.18/4 maddesine göre, eflyay d fl etkilerden koruyacak flekilde donat lan araçlarla yap lan tafl malarda tafl y c 17/4 maddesindeki kurtulufl sebebinden yararlanamaz. Tafl y c bu donan mlarda ar za olufltu unda, donan m n seçilmesi, bak m, kullan lmas vb. bak mlardan tedbirli bir tafl y c n n özen gösterdi ini ispat ederse, kurtulufl sebeplerinden yararlanabilir. Tafl y c arac kiralam flsa tafl ttaki kusurun kiralad kiflilerin fiil veya ihmalinden do du unu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Araçtaki ar za d fl kaynakl bir sebepten dolay meydana gelmiflse, tafl y c bunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir Zarar n paylaflt r lmas CMR 18. maddesi f kra 1: Kay p hasar ve gecikmenin madde 17 paragraf 2 de öngörülen nedenlerden birinden do du unu kan tlamak tafl mac ya aittir. 2. Tafl mac koflullar bak m ndan kay p veya hasar n madde 17 prg 4 de öngörülen özel risklerin bir veya daha fazlas na atfedilebildi ini belirledi inde, bunlar n bu nedenlerden ileri geldi i kabul edilir. Hak iddia eden kimse, kay p veya zarar n bu risklere k smen veya tamamen ba l olmad n kan tlamak hakk na sahiptir. 3. Ola anüstü bir eksiklik veya sand k yahutta paketlerde bir kaybolma oldu unda kay p veya hasar n m. 17, paragraf 4-a da belirtilen durumlardan ileri geldi i varsay m na dayanan hüküm uygulanmaz. (58) AKINCI, age., s. 113 (59) AKINCI, age., s HD , E.805, K Karar için bkz. Erifl.age., s (60) GENÇTÜRK, age., s. 173

14 1568 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l E er tafl ma mal d fl etkenlere karfl koruyacak flekilde donat lm fl tafl tlarla yap l yorsa, madde 17/4-d deki avantajdan yararlanmay isteyemez. Kendi üzerine düflen önlemleri ald ve özel talimata uydu unu kan tlarsa böyle bir istemde bulunabilir. 5. Tafl y c kendine düflen tüm önlemleri ald n ve verilen özel talimata uydu unu kan tlad kça madde 17 paragraf 4-f deki avantajdan yaralanmay isteyemez. CMR 22. maddesi 1. Gönderici tafl mac ya yük verdi inde kendisine tehlikenin gerçek özelliklerini bildirir ve gerekiyorsa al nacak önlemleri belirtir. E er bu bilgiler sevk mektubuna yaz lmam fl ise bu yükü tafl man n oluflturdu u tehlikenin gerçek içeri ini tafl mac n n bildi i baflka yollarla kan tlamak gönderici veya al c ya düfler. 2. Bu maddenin 1. paragraf nda belirtilen durumlarda tafl mac - n n tehlikeli oldu unu bilmedi i yük, tafl mac taraf ndan herhangi bir yerde veya zamanda boflalt labilir veya imha edilebilir veya tazminat talep etmeksizin zarars z hale getirilebilir. Bundan baflka gönderici bu çeflit yükün tafl nmak üzere tesliminden veya tafl nmas ndan do acak bütün zarar ve ziyandan sorumludur 61. SONUÇ Tafl y c n n ziya ve hasar durumunda kural olarak mutlak (kusur) sorumlulu u mevcut olup yasan n 781. maddesindeki durumlarda sorumluluktan kurtulmas mümkün olacakt r. TTK da tafl y c n n ziya ve hasardan sorumlulu u ile gecikmeden sorumlulu u farkl ilkelere göre düzenlenmifltir. Tafl y c n n gecikmeden do an sorumlulu u, kusursuz sorumluluktur. Uluslararas kara tafl mac l na iliflkin bizim de kabul etti imiz CMR de sorumluluktan kurtulma sebepleri genel ve özel sebepler fleklinde düzenlenmifl olup genel sebepler gecikmeye de uygulan rken, özel sebepler sadece ziya ve hasara iliflkindir. Tafl y c n n ziya ve hasar n CMR m. 17/II de say lan sebeplerden meydana geldi ini kan tlamas gerekir. 62 Hukukumuzda, sorumluluk eflyan n teslimi ile bafllar (TTK 768/1, 781/1). Ticaret Kanunu tasar s nda bu konudaki düzenlemeler, CMR ye uyumlu hale getirilmeye çal fl lm fl mevcut çeliflkiler k smen giderilmifltir. Yine CMR nin çevirisindeki hatalar nedeniyle, uygulamada CMR hükümleri yanl fl anlafl lm fl oldu undan bu konuda sa l kl bir çeviri yap lmas - na gereksinim vard r. (61) say l tarihli Resmi Gazetede yay nlanan CMR.(Eflyalar n Karayolundan Uluslar aras Nakliyat çin Mukavele Sözleflmesi çevirisi ) (62) ER fi, age., s. 18

15 Tafl y c n n Sorumluluktan Kurtulmas Canan Küçükali 1569 KAYNAKÇA AKINCI, Ziya, Karayolu ile Milletleraras Eflya Tafl mac l ve CMR, Seçkin yay nevi, Ankara ARKAN, Sabih, Demiryoluyla Yap lan Uluslararas Eflya Tafl malar, Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü Yay. No. 206, 1987.(Demiryolu) ARKAN, Sabih, Karada Yap lan Eflya Tafl malar nda Tafl y c n n Sorumlulu u, (Kara Tafl ma) Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü Yay. No. 140, ARKAN, Sabih, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bak m ndan Eflya Tafl mac l Sempozyumu, Ankara ATABEK, Reflat, Eflya Tafl ma Hukuku: Deniz Hukuku Hariç, Sulhi Garan Matbaas stanbul AYDIN, Alihan, CMR ye göre Tafl y c n n Ziya, Hasar ve Gecikmeden Do an Sorumlulu u,1. Bas, Beta, stanbul Kas m CLARKE, Malcolm A, Internat onal Carr age Of Goods By Road: CMR Fourth edition London Hong Kong DO ANAY, smail, Türk, Ticaret Kanunu fierhi I. Ve II. Cilt, 4. Bas Beta Bas m Yay m Da t m Afi.Haziran stanbul ER fi, Gönen, Aç klamal - çtihatl - Uygulamal Kara Tafl ma Hukuku, Birinci Bask, Seçkin Yay - nevi,ankara,1996 (Kara Tafl ma) GENÇTÜRK, Muharrem, Uluslararas Eflya Tafl ma Hukuku, Genel Kavramlar, Gecikmeden Do an Sorumluluk, Vedat Kitapç l k, stanbul-2006 Türk Ticaret Kanunu Tasar s w w w. b a s b a k a n- lik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/turk%20 T CARET/ticaret.doc ZEYNELO LU, Ahmet, Uygulamal Tafl ma Hukuku, Olgaç matbaas KISALTMALAR age. ags. BK. Bkz. CIM. CMR HD. TTK TTKT YHGK Ad geçen eser Ad geçen sempozyum Borçlar Kanunu bak n z Convention internationale concernant le transport des marchandi ses par chemins de fer Convention relative au contra de transport international de merc handises par route Hukuk Dairesi md. madde Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu Tasar Yarg tay Hukuk Genel Kurulu

16 1570 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine TAZM NATLARIN HUKUKSAL VE VERG SEL BOYUTU Ercan ALPTÜK Gelirler Baflkontrolörü I- G R fi T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine yönelik olarak zarar verenler ile ekonomik

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c -

Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c - CARRIER S RESPONSIBILITY IN SEALED CONTAINER TRANSPORT MÜHÜRLÜ KONTEYNER TAfiIMALARINDA TAfiIYANIN SORUMLULU U Av. / Lawyer MAHMUT KARAMAN Günümüzde eflya tafl ma ifllemlerinin büyük bir ço unlu u, multimodal

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S Neslihan ÇTEN NCE* I-G R fi Vergiyi do uran olay kavram, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun Vergiyi Do uran Olay bafll kl 19. maddesinde tan mlanm flt r. Buna

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1- Bir hizmet sözleşmesi, hangi

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı