ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE 2011 i

2 ÖNSÖZ KuruluĢunun 10. yılını dolduran Jeofizik Mühendisliği Bölümü, gerek ülkemiz gerekse bölgemiz açısından giderek artan önemde çalıģmalar sergilemektedir. Bölümden bugüne kadar mezun olan mühendislerin, ülke genelinde farklı sektörlerde hizmet vermeye baģladıklarını görmek, doğru yolda olunduğunun bir göstergesidir. Özellikle son yıllarda artan akademik baģarı düzeyinin, gelecek yılların bölüm adına, dolayısıyla fakültemiz adına olumlu katkılar sağlayacağı kuģkusuzdur. Diğer yandan bölümün geliģimine katkı sağlamakta olan genç araģtırıcıların varlığı da bölüme güç katmaktadır. Bu genç araģtırıcıların da bölümün öğretim üyesi kadrosuna katılmaları ile birlikte yakın gelecekte akademik açıdan daha güçlü bir bölüm haline geleceklerine dair bir kuģkum bulunmamaktadır. Sonraki on yıllarda da verimli, sorunları en aza inmiģ, eğitimöğretim ve akademik faaliyetlerde daha yüksek baģarı düzeyine ulaģmıģ bir bölüm görmek dileğiyle, Jeofizik Mühendisliği Bölümü nün 10. kuruluģ yılını kutlarım. Prof. Dr. Orhan TATAR Dekan ii

3 SUNUġ Ġnsanlığın baģlangıcından bu yana toplumların temel sorunu varlıklarını sürdürebilmektir. Günümüz teknolojisiyle koģut olarak düģünüldüğünde ise bilim, teknoloji ve sosyal olgu kavramlarının ancak uyumlu kullanımı ile düģünsel ve eylemsel varoluģ sağlanabilmektedir. Bu kitapçık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeģeren, 10. yaģını kutlayan bir bölümün, Jeofizik Mühendisliği Bölümü nün varoluģ serüvenini anlatmaktadır. KuruluĢtan günümüze gelinen seviye ancak mezuniyetlerinden sonra baģarılarıyla adından söz ettiren mühendisler, teknik altyapı olanakları, ulusal/uluslararası bilimsel araģtırmalar ve bunların ürünü yayınlar ile ölçülebilir. Yeni bir bin yılın baģında geleceğe yönelik büyük ümitlerle kurulan bölümümüz, hızla kuruluģ aģamalarını tamamlayarak, kalite artıģı arayıģı içerisinde geliģimini sürdürmektedir. Kalite önceliğimizdir anlayıģı ile sürdürülmekte olan eğitim-öğretim etkinliklerinin yanı sıra, bilimsel araģtırmaya dönük çalıģmalar da ivmeli bir Ģekilde devam etmektedir. Uluslararası iliģkiler bir üniversite için kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu düģünce ile AB-ERASMUS programı kapsamında Slovakya Comenius Üniversitesi ile öğrenci/öğretim elemanı hareketliliği ve Almanya Köln Üniversitesi ile de staj hareketliliği anlaģmaları yapılmıģtır. AnlaĢma sayılarının artırılması ve bağlantıların geliģtirilmesi için giriģimler sürdürülmektedir. Bireysel proje katılımlarıyla da uluslararası iģbirlikleri hızla geliģtirilmektedir. Geriye dönüp bakıldığında on yıla sığdırılması gereken teģekkür sayısı oldukça fazladır. Bölümün kurucusu Doç. Dr. M. Ali Kaya ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nin uzun yıllar dekanlığını yapmıģ olan Prof. Dr. S. Zeki Tutkun, yönetimde ve eğitim/öğretim aģamasında yıllarca emek veren Yrd. Doç. Tolga Bekler, tüm jeofizik ekipmanlarının kullanım hakkını bölümümüze devreden, hocamız Prof. Dr. Ahmet Ercan, ders, seminer vb etkinliklerle bölüme emeği geçen çok sayıda akademisyene sonsuz teģekkürler. Nice on yılların bugünkü coģkuyla kutlanması dileğiyle Doç. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ Bölüm BaĢkanı iii

4 ĠÇĠNDEKĠLER TARĠHÇE..1 AKADEMĠK YAPILANMA BÖLÜM ALTYAPI ve OLANAKLARI.6 MEZUNLARIMIZ...12 YAYINLAR...17 BĠLDĠRĠLER..22 LĠSANSÜSTÜ TEZLER..36 ARAġTIRMA PROJELERĠ VE RAPORLAR...37 BÖLÜM ĠSTATĠSTĠKLERĠ.46 ETKĠNLĠKLER...51 YURTDIġI ĠLĠġKLER.56 iv

5 TARĠHÇE A. ÖNCEKĠ BÖLÜM BAġKANLARI B. BÖLÜME HĠZMETĠ GEÇENLER C. DERS VEREREK BÖLÜME KATKIDA BULUNANLAR 1

6 Bölümün kuruluģu (YÖK Kararı) Yüksek Lisans eğitimi baģladı Lisans eğitimi baģladı Ġlk mezunlar verildi - Toplam mezun sayısı 63 lisans ve 9 Yüksek lisans A. ÖNCEKĠ BÖLÜM BAġKANLARI 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kaya ( ) Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler ( ) B. BÖLÜME HĠZMETĠ GEÇENLER 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kaya (Emekli) Yrd. Doç. Dr. Cemal Kaya (Cumhuriyet Üniversitesi) ArĢ. Gör. Korhan Köse (MTA) ArĢ. Gör. Uygar Ceyhan (BOTAġ) C. DERS VEREREK BÖLÜME KATKIDA BULUNANLAR 1 Prof. Dr. Mustafa Ergün Prof. Dr. Ġlyas Çağlar Prof. Dr. CoĢkun Sarı Prof. Dr. Mithat Fırat ÖZER Prof. Dr. Günay Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Turgay ĠĢseven Jeof. Yük. Müh. Ali Aygün Jeo. Müh. Cumhur Kabasakal 1 Ünvanlar görev yapılan döneme aittir 2

7 AKADEMĠK YAPILANMA A. Bölüm Yönetimi B. Anabilim Dalları C. Sorumluluk Dağılımı 3

8 A. Bölüm Yönetimi Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç (Bölüm BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (Bölüm BaĢkan Yrd.) Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli (Bölüm BaĢkan Yrd.) Ġsmail AltınbaĢ (Bölüm Sekreteri) B. Anabilim Dalları Yerfiziği Anabilim Dalı Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç (ABD BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut Öğr. Gör. Yunus L. Ekinci Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli (ABD BaĢkanı) Öğr. Gör. ġebnem Elbek Öğr. Gör. Ebru ġengül ArĢ. Gör. SavaĢ Gürçay (35. Madde ) Sismoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (ABD BaĢkanı) ArĢ. Gör. Alper Demirci ArĢ. Gör. Özlem Karagöz C.Sorumluluk Dağılımı Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli - Farabi bölüm sorumlusu, - Uygulamalı jeofizik laboratuarı: Elektrik-elektromanyetik aygıtları sorumlusu - Döner Sermaye iģleri yürütücüsü 4

9 Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler - Deprem istasyonu kurulumu, Deprem Ġzleme ve Veri ĠĢlem Lab (DEĠVĠL) sorumlusu - Deprem bilgilendirme ve toplumsal paylaģım - TMMOB JFMO Mesleki Denetim Görevliliği - Staj Komisyonu üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut - Bölüm kitaplığı - Literatür veri tabanı - Laboratuarlar destek cihazları sorumluluğu Öğr. Gör. ġebnem Elbek - Staj Komisyonu BaĢkanı - Bölüm ERASMUS sorumlusu - ECTS sorumlusu Öğr. Gör. Ebru ġengül - Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı: Elektrik Elektromanyetik aygıtlar bölüm üyesi, - Mühendislik-Mimarlık Fak. Basın ve Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu Öğr. Gör. Yunus Levent EKĠNCĠ - Jeofizik Mühendisliği Bölümü web sayfası sorumlusu - Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği Lab. görevlisi: Elektrik- Potansiyel alan cihazlarının bakım ve kontrolu. - Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Fen Kurulu üyesi. ArĢ. Gör. Özlem KARAGÖZ - Deprem Ġzleme ve Sismik Veri ĠĢlem Lab (DEĠVĠL) yardımcısı; alet bakım, kontrol, onarım ve korunması, web sayfası sorumlusu. - Jeofizik Mühendisliği Bölümü ders programları, sınav programları, akademik faaliyet raporlarının hazırlanması. ArĢ. Gör. Alper DEMĠRCĠ - Bölüm Sismik, Sismoloji ve Veri ĠĢlem Lab. görevlisi: Sismolojik cihazların bakım, kontrol, koruma ve listelenmesi. - Deprem izleme ve Sismik Veri ĠĢlem Laboratuarı (DEĠVĠL) görevli üyesi. 5

10 BÖLÜM ALT YAPISI VE OLANAKLARI A. Deprem Ġzleme ve Veri ĠĢlem Laboratuvarı (DEiVĠL) B. Sismoloji ve Sismik Veri ĠĢlem Laboratuvarı C. Uygulamalı Jeofizik (Elektrik-EM Yöntemler) Laboratuvarı D. Yer ve Yapı Jeofiziği AraĢtırma Laboratuvarı E. Bilgisayar Laboratuvarı F. Bölüm Kitaplığı 6

11 A. Deprem Ġzleme ve Veri ĠĢlem Laboratuvarı (DEiVĠL) 1 adet GURALP 6 TD 120 sn 3 BileĢen Sayısal Sismometre ve Kayıtçı Ünitesi 2 Adet REFTEK 130 Kayıt Ünitesi ve 2 adet 1 Hz 3 BileĢen Geospace Sismometre B. Sismoloji ve Sismik Veri ĠĢlem Laboratuvarı -Sismik Kayıtçılar 1-OYO Mc SEIS 170f 24 kanal sinyal biriktirmeli sismograf. -18 ve 40 Hz jeofonlar, - 10m aralıklı serim kablosu - SEISREFA yorumlama yazılımı, - S-dalgası üretici kalas, - Ağırlık düģürme caraskalı, - Sismik tüfek 2- Geometrics ES adet 12 Kanal Sismik Kayıtçı - Plotrefa 2-B sismik kırılma tomografisi yorumlama yazılımı - 12 adet 4.5 Hz DüĢey Jeofon - 36 adet 14 Hz DüĢey Jeofon - 26 adet 14 Hz Yatay Jeofon - 24 adet 40 Hz DüĢey Jeofon -2 adet Renkli 1 adet S/B Lazer Yazıcı (HP Türkiye nin bölümümüze hibesi) 2 Adet Linux Sunucu 1 Adet Sun ĠĢ Ġstasyonu (Geçici süreli) 2 Adet 46 LCD TV 7

12 5 Adet KiĢisel Bilgisayar (HP Türkiye nin bölümümüze hibesi) 3 adet Akıllı Terminal (HP Türkiye nin bölümümüze hibesi) - Mikrotremor ve patlatma kayıtçısı TitreĢimölçer -2 adet GeoSIG GBV-316, 3 boyutlu mikro titreģim hızı kayıtçısı. Değerlendirme yazılımlı dizüstü bilgisayar -GeoSIG GBV-316, 3 boyutlu ivme ölçer, Değerlendirme yazılımlı dizüstü bilgisayar -SINKO S-4 Peak titreģim kayıtçısı: Tek pozisyonda üç eksenli kayıt sistemi. Maden ya da inģaat sahalarında otomatik olarak kayıt tarihi, zamanı ve patlatma ile üretilen titreģimlerin parçacık hızı, kazık sürümü ve taģ ocaklarında ağır makine iģletimi iģlerinde kullanılır. C. Uygulamalı Jeofizik (Elektrik-EM Yöntemler) Laboratuvarı - Elektrik Özdirenç Aygıt ve Ekipmanları - IRIS Syscal R1, özdirenç ölçer - ARES Çoklu Elektrod özdirenç ölçer - Yerli Yapım (DSĠ) özdirenç ölçer - ABEM TERRAMETER SAS 30C Multimax system, yüksek çözünürlüklü özdirenç ölçer - Sığ Ölçümleme - BISON (11 Hz, 25 ma) özdirenç ölçer - MEGGER - Orta derinlik ölçümlemesi - ABEM (0.3 Hz) - Derin Ölçümleme-Elektronik (DC,P= 10 kva,i= 5 Amp) 8

13 - SuperStar jeneratör (8 KwA) - Honda Em 2500 jeneratör - Honda EX 650 jeneratör -GEORIP-IP (DC and AC, P= I kva, I= 2 Amp) -Yapay UçlaĢma (IP)- Imitated ZONGE- 2 frekans-ortam aygıtı. Spektral IP ölçümü yapar. - El yapımı (METZ) özdirenç aleti -GEORIP -Model 7504 R/T 10 Frekanslı P= 1 kva ( Hz) -BISON - Model 2350 R/T (0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 3.5 Hz). -BISON - Model 2390 R/T - Sayısal Doğal UçlaĢma (SP) (0.1 mv) - Elektromagnetik Slingram (EM): Parametrik ve geometrik derinlik ve profil ölçümleme. APEX (110, 220, 440, 880, 1760, 3520, 7K, 14 K, 28 K, 56 K Hz) Max-Min10 frekanslarında r= 12.5, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400 m. Arazi bilgisayarında yorumlama. 6 farklı döngüsel tasarımlar. -Yeraltı Radarı- MALA RAMAC/GPR 50, 100, MHz, ve 1GB antenli, Yığma özellikli, RADPRO iģletim yazılımı. - VLF-Elektromantetik- VLF ABEM WADI DüĢey ve yatay in-phase and quadrature bileģenler khz frekans aralığı. - Ġletkenlik ölçer - EM-38 Conductivitymeter, GEONICS. Yerin görünür iletkenliğini 1 milimho/m duyarlıkla ölçer. Ġletkenlik aralığı, 0-30, 100, 300, 1000 millimho/m, Alet duyarlığı tam skalada, ±2%, kendi içinde yerleģtirimiģ alıcı ve verici dipoller, bobinler arası mesafe 1m, iģletim frekansı 13.2 khz. - Kablo ve Boru Bulucu 9

14 - FISHER M-Scope TW-5. Ayrık verici-alıcı, çalıģma modları: etkileģimli yerleģtirme, etkileģimli izleme, doğrusal iletken bilinmediği durumda etkileģimli yerleģtirme, Boru hattının merkezinin tam yerini gösterme, bir borunun derinliğinin saptanması, caddelerde yeraltına iniģ deliğinin belirlenmesi, vanalar, golf delikleri ve yükseltilerinin belirlenmesi, diğer kabloların varlığı durumunda borunun belirlenmesi. D. Yer ve Yapı Jeofiziği AraĢtırma Laboratuvarı - Radyometri-Gamma IĢıması Spektrometresi URTEC UG , 100, 300, 1000 s gerçek zaman baz seçici. TC-S (Toplam miktar araģtırma) 80 KeV-3MeV, K40 Potasyum 1.38 MeV-1.54 MeV, T (Tl 208 ) Thallium mode 2.46 MeV-2.77 MeV, U+ mode 1.05MeV-1.19 MeV. - OYO3964B-ROBERTSON GEOLOGGING-3030 Mark-2KUYU LOGU EKĠPMANI- (Ana Birim, 650 m Orjinal Vinç ile Problar), RS-232C, GP-IB arayüzleri, dıģ bilgisayara kurulmuģ, vinç kapasitesi 600 m. Sondalar TümleĢik (SPR, 16 and 64 normal özdirenç, Doğal Gama, SP), Caliper (2 kol), Sonik, Isı farklılığı, Gamma-Gamma (yoğunluk), Elastometre - Zemin ve Kaya Ortam Yerinde Deneyler Schmidt Çekici - Mod Proctor - Kuyu içi Kanatlı Vane - Penetrometer, kuyu içi ve el Penetrometresi - Künzel SPT - Ultrasonic Test - Ultrason Deneyleri - PUNDIT Laboratuvarda kayaçların dayanım, esneklik, gözeneklilik gibi özelliklerinin belrilenmesi için sonik dalga hızı (Vp) saptanması. - DELGĠ EKĠPMANI Karotiyer Beton ya da kayalardan örnek almak için kullanılan taģınabilir karotiyer 10

15 E. BĠLGĠSAYAR LABORATUVARI - 6 adet Dizüstü KiĢisel Blgisayar (HP Türkiye tarafından bölümümüze hibe edilmiģtir) - 6 adet Masa üstü kiģisel bilgisayar F. Bölüm Kitaplığı Prof. Dr. Kazım Ergin e ait 90 adet Geophysical Prospecting dergisi (Prof. Dr. Ġlyas Çağlar tarafından hibe edilmiģtir) yanı sıra bölüm kitaplığında 500 civarında kaynak kitap olabilecek nitelikte yayın vardır. Ayrıca EĠE Bülteni, Deprem AraĢtırma Bülteni, Geophysics dergisi (Doç. Dr. M. Ali Kaya tarafından hibe edilmiģtir). 11

16 MEZUNLARIMIZ 12

17 MEZUNLAR LĠSTESĠ Sayı 1 Mezuniyet Yılı Öğrenci No Adı-Soyadı Erdal ÇĠNAR Ali Said YALÇIN ÇalıĢtığı yer ĠMC-S teknik Sondaj Ltd. ġti Karayolları denetçi Eray BENĠBOL Serbest Pelin PÜNDÜK Cemal DURGUT Sevgi GÜNEġ Lisansüstü Eğitim BENÜ Madencilik Tic. Ltd. ġti Erhan TOKCAN UB Zemin Aġ Özgür TOKUÇ MüĢerref GÜRSU Nilay BAġARIR Eren ÇAKMAK Alkım KUTSALCAN Fatih HANEDAR Cem AKSAKAL Serbest Mühendis B.Ü Kandilli RDAE Yüksek Lisans Diğer Ġlkay ELSÜRER Diğer Ersin ÇAKIR Onur Poyraz YEL Gözde KAVREM B.Ü Kandilli RDAE Yüksek Lisans 13

18 Yılmaz VAROL Simay AKGÜN Finansbank A.ġ Ġsmail BAġ Tuğba ANARAT Gökmen Ġsmail AYDIN Ferhat GÜR Sevgi AKSAKAL Mert ÖZBEN Serhat KUTLUK Hüseyin KARAIġIK Burcu ERSOY YaĢar KAHYA Dinçer Eser ÜSTÜN Hasan ġahlan Mustafa GENÇ Halil ÇETĠN Serbest Mühendis Lisansüstü Eğitim Bingöl Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü Mega Mühendislik Ltd. ġti. Fichtner gmbh & co. kg. Mega Mühendislik Ltd. ġti. Ġl Afet ve Acil Durum Md. Sinop GEOID Mühendislik Oya ZOP Diğer sektor Gülsera KOÇ Turkcell Beste KOÇAK Serbest Mühendis Erman MERĠÇ Diğer sektor 14

19 Mert ERAK Özlem USLU Çağrı YILDIRIM Erhan MENKÜ Resul BAYCUMAN Güngör Didem BEġKARDEġ Fatma Nurten ġġġman Ramazan YILDIZ Rıza BAYSAL Burcu BARIN Tuğrul KONUK Emin TAġTEKĠN Mustafa ESER Aysun EGÜZ Kamil YAVUZ Mert OSMAN AĞAOĞLU Onur TAġTĠMUR Kadir PINAROĞLU Semih OYBAK Rezzan PEKCAN Mehmet Birant Serbest Mühendis ĠTÜ Jeofizik Mühendisliği ArĢ. Gör. ODTÜ Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Jeo-sem Mühendislik 15

20 KONUK Eray CÜLCÜLOĞLU AyĢe EROL Ali KILIÇ Samet ġahġn Serbest Mühendis Yapı Kredi Bankası ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans 16

21 YAYINLAR A. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler B. Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 17

22 2011 A. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler AteĢ A, Büyüksaraç A, BektaĢ Ö, Geophysical Variations During the Total Solar Eclipse in 2006 in Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, doi: /yer , 19 (in press). Bekler T, Göktürkler G, Upper crustal P-wave velocity structure of Kii Peninsula, SWJapan by first-arrival traveltime inversion of the Kawachinagano-Kiwa refraction profile. Geophysical Journal International, doi: /j X x Bekler T, Ekinci Y.L, Demirci A, Erginal AE and Ertekin C, Characterization of a Landslide Using Seismic Refraction, Electrical Resistivity and Hydrometer Methods, Adatepe-Çanakkale, NW Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS (in press). Ulugergerli EU, Two dimensional combined inversion of short- and long-normal dc resistivity well log data. JOURNAL OF APPLĠED GEOPHYSĠCS, doi: /j.jappgeo Över S, Büyüksaraç A, BektaĢ Ö, Filazi A, Assessment of potential seismic hazard and site effect in Antakya (Hatay Province), SE Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 62: Mıhçı M, Büyüksaraç A, Aydemir A, Çelebi N, Indoor and outdoor Radon concentration measurements in Sivas, Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, 101 (11): Büyüksaraç A, Yalçın Erik N, Comment to Comparative petroleum systems analysis of the interior basins of Turkey: Implications for 18

23 petroleum potential [Mar. Pet. Geol. 26 (2009) ]. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 27: Erginal AE, Öztürk B, Ekinci YL and Demirci A, Investigation of the nature of slip surface using geochemical analyses and 2-D electrical resistivity tomography: a case study from Lapseki area, NW Turkey. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 58 (6): Akyol N, Karagöz Ö, Empirical Attenuation Relationships for Western Anatolia, Turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 18 (3): Balkaya Ç, Kaya MA, Göktürkler G, Delineation of shallow resistivity structure in the city of Burdur, SW Turkey by vertical electrical sounding measurements. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 57: UyanIk O, Ulugergerli EU, Quality control of compacted grounds using seismic velocities. NEAR SURFACE GEOPHYSICS, 6 (5): Bekler T, Gürbüz C, Insight into the Crustal Structure of the Eastern Marmara Region, NW Turkey. PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, 165 (2): Ulugergerli EU, Seyitoglu G, BaĢokur AT, Kaya C, Dikmen U and Candansayar ME, The geoelectrical structure of northwestern Anatolia, Turkey. PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, 164 (5): Ulugergerli EU, Uyanık O, Statistical correlations between seismic wave velocities and SPT blow counts and the relative density of soils. JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, 35 (2): Kaya MA, Özürlan G, ġengül E, Delineation of soil and groundwater contamination using geophysical methods at a waste disposal site in Canakkale, Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 135 (1-3):

24 B. Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler 2009 Fontes SL, de Lugao, PP, Meju MA, Pinto, VR, Flexor JM, Ulugergerli EU, La Terra EF, Gallardo LA and Rijo L, Marine magnetotelluric mapping of basement and salt bodies in the Santos Basin of Brazil. FIRST BREAK, 27: Ekinci YL, Demirci A and Ertekin C, Delineation of the Seawater- Freshwater Interface From the Coastal Alluvium of Kaleköy- Gökçeada, NW Turkey. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 8 (10): Ekinci YL and Demirci A, A Damped Least-Squares Inversion Program for the Interpretation of Schlumberger Sounding Curves. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 8 (22): Ekinci YL, 2D Focusing Inversion of Gravity Data With the Use of Parameter Variation As a Stopping Criterion. JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 11 (1): Kaya MA, Ekinci YL, Yiğit P, and Lightfoot CS, Magnetic Investigation at the Amorium Archaeological Site, Emirdağ, Afyon, Turkey. JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 10 (1):1-7. Ekinci YL and Kaya MA, 3D Resistivity Imaging of Buried Tombs at the Parion Necropolis (NW Turkey). JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 10 (2):

25 C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 2008 Ekinci YL, Manyetik Verilerin Ġki-Boyutlu Ters-Çözümü ve Parametre DeğiĢim Fonksiyonu. HACETTEPE YERBĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ, 29 (2): Ekinci YL ve Kaya MA, Manyetik Verilerde Sınır Analizi Yöntemi Kullanarak Gömülü Arkeolojik Yapı Sınırlarının Tanımlanması. HACETTEPE YERBĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ, 27 (2): D. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 2009 Elbek, ġ, Adli AraĢtırmalarda Yeni bir Pencere: Adli Jeofizik, TUBĠTAK BĠLĠM TEKNĠK DERGĠSĠ, (500) Elbek, ġ, Sismik Yöntemle Deniz Tabanı AraĢtırmaları, TUBĠTAK BĠLĠM TEKNĠK DERGĠSĠ,

26 BĠLDĠRĠLER A. ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER B. ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 22

27 A. ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 2011 TürkeĢ, M, Erginal, AE, Demirci, A and Ekinci, YL, Geophysical, Geomorphological and Climatological Analysis of the Ambaroba and Mazılık Landslides in the Çanakkale District, 5th International Atmospherical Science Symposium 2010 ġengül E, Ulugergerli EU, GöktaĢ H, Noise Elimination Study for a Single Station Magnetotelluric Data, Geophysical Research Abstract, Vol. 12, EGU 2010, Vienna. AteĢ A, Bilim F, Büyüksaraç A, BektaĢ Ö, Geothermal Energy Potential of Turkey: Inferred from the Aeromagnetic Data, Geophysical Research Abstract, Vol. 12, EGU 2010, Vienna. Büyüksaraç A, Pınar A and KoĢaroğlu S, Precursory Anomaly in VLF/LF Recordings Prior to the July 30th, 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU , Vienna. BeĢkardeĢ GD, Ulugergerli EU, Groundwater Pollution Modeling For a Waste Deposit in Çanakkale. PROCEEDINGS OF THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED GEOPHYSICS, Puket, Thailand. Ulugergerli EU, Fontes SL, Meju MA, Miquelutti LG, Nascimento DS, Coherency based estimation of the orientation of marine MT station. IAGA WG 1.2 ON ELECTROMAGNETIC INDUCTION IN THE EARTH 20th WORKSHOP, September 18-24, 2010, Giza, Egypt. Miquelutti LG, Nascimento DS, Ulugergerli EU, Fontes SL, Estimativas do tensor de impedância utilizando métodos de processamento robusto. IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOFÍSICA, Golden Tulip Hotel, Brasília, DF Brazil, November Ertekin C and Ulugergerli EU, Detection of Aquifer Boundaries by Geo-Electrical Survey In Hamzakoy (Gelibolu Peninsula- 23

28 Northwestern Turkey), European Geosciences Union General Assembly. Bekler T, Analysis of Earthquake Hazard and Perceptibility Study in Çanakkale, NW Turkey, EGU 2010, Vienna. Demirci A, Bekler T and Karagöz Ö, Characterization of site-effects in the urban area of Canakkale, Turkey, using ambient noise measurements, EGU 2010, Mayıs, Vienna. Ekinci YL, Demirci A, Erginal AE, Öztürk MZ, Avcıoğlu M, Ergen TÖ, Depositional characteristics and subsurface geometry of the Bozcaada coastal eolianite using ERI and geomorphological data. THE 2nd INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, Abstracts book, p. 89. Demirci A, Ekinci YL, Erginal AE, TürkeĢ M, Öztürk MZ, A Deepseated landslide in Ambaroba Village (Biga-Çanakkale, NW Turkey): Interpretation of geophysical, geochemical and geomorphological data. THE 2nd INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, Abstracts book, p. 75. Ekinci YL, Demirci A, Erginal AE and Öztürk B, Detection of cavities in carbonate-cemented fossil eolian sand dunes using DC electrical resistivity survey, Bozcaada Island, Turkey. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY, Geophysical Research Abstracts, v. 12, EGU Komut T, A Critical Review of Geodetic Studies on the Preparation of the Active Fault Map of Marmara and Surrounding Region, WEGENER 2010, 15th GENERAL ASSEMBLY OF WEGENER (September 14-17, 2010, Istanbul, Turkey). Komut T and Kaplan-YeĢilyurt S, Çanakkale'de Ortaya Çıkan Yüksek Deniz Sekileri ve Bunların Jeodinamik Anlamları. TÜRKĠYE 19. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ. Ekinci YL, Gravity Anomaly Separation Using Finite Element Method. 19th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom, paper no:59. 24

29 Ekinci YL, A Matlab-Based Interactive Data Processing and Interpretation Software Package For Gravity and Magnetic Anomalies: GMINTERP. 19th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom, paper no:60. Ekinci YL, A Comparison of Edge Detecting Algorithms in Magnetic Imaging. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY, Geophysical Research Abstracts, v. 12, EGU Ekinci, YL, Demirci, A, and Bekler, T, Shallow Geophysical Investigation for Mapping an Active Landslide: A Case Study From NW Turkey, European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, v. 12, EGU Karagöz Ö, AteĢ Ö, Compression of probabilistic Approaches using Different Attenuation Relationship for an Area in Aegean Region. ESC EUROPEAN SEISMOLOGICAL COMMISSION 32nd GENERAL ASSEMBLY, September, Montpellier-France, Abstracts, p: Özden S, Bekler T, Tutkun SZ, Kurçer, A, AteĢ O, Bekler FN and Kalafat D, Late Cenozoic stress field distribution in Biga Peninsula, NW Turkey, EGU 2009, Vienna, Austria Miquelutti LG, Nascimento DS, Ulugergerli EU, Fontes SL, Time Series Analysis of Magnetotelluric Data: Coherencies and Orientation, 11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, August 2009, Bahia Convention Center, Salvador, BA - Brazil. ġengül E, A Study of Noise Elimination in Magnetotelluric Method, INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Pinto VR, Fontes SL and Ulugergerli EU, Magnetotelluric signature and well log data interpretation of Santos Basin- Brazil; Proceedings of 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Salvador Brazil. 25

30 Pinto VR, Fontes SL and Ulugergerli EU, Electromagnetic imaging of Santos basin constrained by well log induction data. Proceedings of 79 TH SEG ANNUAL MEETING, HUSTON. Lima JPR, Ulugergerli EU, de Souza NPR, Lúcio JB and Lima YCP, Use of FDEM-GCM Method for Groundwater Prospecting in Crystalline; Proceedings of 11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Salvador Brazil. Ekinci YL, Image Enhancement of Gridded Gravity Data by Using Directional Derivatives Based Techniques. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES, Proceedings Book, p Ekinci YL, 3-D Gravity Inversion: A Comparison of Decomposition- Based and Gradient-Based Solvers, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES, Prooceedings Book, p Demirci A and Ekinci YL, Non-Linear Inversion of Residual Self- Potential Anomalies with Variable Shape Factor. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, p. 54. Yıldırım Ç and Ekinci YL, The Effects of the Remanent Magnetization on Reduction to the Pole Process. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, p. 60. KaraıĢık H and Ekinci YL, Parameter Estimation From Magnetic Profile Data By Using Horizontal Derivatives. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, p. 95. Konuk T and Ekinci YL, Three-Dimensional Inversion of Magnetic Anomalies: A Comparison of Individual and Hybrid Use of Exact and Approximate Equations. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELI 2009, Symposium e-book, p Karagöz Ö, Demirci A, Batı Marmara Bölgesi Zemin Büyütmeleri. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, s

31 2008 Ulugergerli EU, Borehole Modelling with Antisymmetry. 18th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara. Ulugergerli EU, Fontes SL, La terra EF, Miquelutti LG, Nascimento DS, Time Series Analysis of Marine Magnetotelluric Data Using Remote Reference, 18th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara Kocahan Ö, ġengül E, Özel ME, Uydu görüntülerinde Hough DönüĢümü ile krater bulma çalıģmaları. YÜZEYE YAKIN YAPILARIN BELĠRLENMESĠNDE JEOFĠZĠK VE UZAKTAN ALGILAMA SEMPOZYUMU, 73 76, 29 Nisan 2 Mayıs 2008, Ġzmir. ġengül E, Applications of Signal Classification by Using Back Propagation Artificial Neural Network, 18th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara. ġengül E, Classification in Magnetotelluric Time Series by Using Artificial Neural Network, 8th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara. Elbek ġ, The role and importance of Geophysical applications in Forensic Research, 1st INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS OF FORENSIC SCIENCE, October Demirci A, Ekinci YL, Bekler T, Erginal A.E and Öztürk B, Geophysical Characterization of a Landslide in Lapseki-Çanakkale by Seismic Refraction and Electrical Resistivity Methods. 18TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom 2B1, p

32 Ekinci YL and Sarı C, Depth Determination from Higher Derivatives Analysis of Magnetic Anomalies. 18TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom 2B16, p Pavlides S, Chatzipetros A, Drivaliari N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürcer A, AteĢ Ö, Özden S, Ulugergeli EU, Ekinci YL and Demirci A, Troy: The Homeric Landscape Revisited in the Light of Modern Morphotectonic and Palaeoseismological Research, Studying Modeling and Sense Making of Planet Earth. Pavlides S, Chatzipetros A, N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürçer A, Ulugergerli EU, Ekinci YL and Demirci A, Skepticism on the geomorphological and archaeoseismological evolution of Troy plain and fault, based on new field data. SYMPOSIUM OF THE ATLANTIS HYPOTHESIS: SEARCHING FOR A LOST LAND. Pavlides S, Chatzipetros A, Drivaliari N, Michailidou A, Shoras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürçer A, AteĢ Ö, Özden S, Ulugergerli EU, Ekinci YL and Demirci A, Troy: New Insights to the Homeric Landscape. THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE GEOLOGY OF THE TETHYS, p.15, South Valley University, Jan. 2008, Cairo, Egypt. Akol B, Bekler T, Çanakkale ve Yakın Çevresinin Deprem Tehlike Analizinin Olabilirlik YaklaĢımlarla Ġncelenmesi. TÜRKĠYE 18. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ, Ekim, MTA, Ankara Ekinci YL, 3D Resistivity Imaging in Archaeological Prospection: An Example From Ancient Site of Parion (Biga-Turkey), INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2007, Symposium e-book, p Ekinci YL, Demirci A and Ertekin C, Investigation of the Layered Seawater-Freshwater Interface: A Study From Gökçeada-Kaleköy, 28

33 Turkey, INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2007, Symposium E-book, p Ekinci YL, Kaya MA and Demirci A, Electrical Resitivity Tomography Investigation at The Ancient Site of Parion (Nortwest Turkey). 13th EUROPEAN MEETING OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS, NEAR SURFACE 2007, CD-Rom P40, p Demirci A, Kaya MA, Bekler T and Ekinci YL, Microtremor and Resistivity Studies for Evaluating Ground Conditions in Çanakkale, 13th EUROPEAN MEETING OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS, NEAR SURFACE 2007, CD-Rom P03, p Demirci A, Kaya MA, Bekler T, Çanakkale ġehir Merkezi Mikrobölgeleme ÇalıĢması Ön Sonuçları. TÜRKĠYE 17. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ, Ankara 2006 Köse K and Ekinci YL, De-noising of Random Noises From Magnetic Field Data With Statistical Filters. 17th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom 4L1, p Elbek ġ ve Özel E, Ġzmir (Gülbahçe) ve Sığacık Körfezlerinin Sığ Sismik Verilerle KarĢılaĢtırılması. TÜRKĠYE 17. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ, Ankara Kocahan Ö, Özmaya S, ġengül E, Özel ME, Preparation of the Meteorite/Impact Crater Data Base for Turkey, RECENT ADVANCES IN SPACE TECHNOLOGIES (RAST 2005), Ġstanbul Turkey. ġengül E, Kocahan Ö, Özmaya S, Özel ME, Demircan O, Chemical Analysis of Some Meteorite Claims in Turkey. RECENT ADVANCES ĠN SPACE TECHNOLOGĠES (RAST 2005), Ġstanbul Turkey. Kaya MA, Özurlan G, ġengül E, Delineation of groundwater contamination using geophysical methods at a waste disposal site on the Dardanelles (Çanakkale) Strait, Turkey. INTERNATIONAL 29

34 EARTH SCIENCES COLLOQUIUM ON THE AEGEAN REGIONS (IESCA 2005). Kaya MA, Özürlan G, ġengül E, Investigation of Underground Water and Soil Pollution Near Open Waste Disposal Site of Çanakkale Using Applied Geophysical Methods (Resistivity-VLF-SP-Seismic). THE 16th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, 7-10 December, Ankara, p Kaya MA, Ulugergerli EU, Karlık G, Kaya C, Ekinci YL, Akca, Ġ, Doğan, M., and Gündoğdu, Y., Archaeogeophysical Investigations In Ancient Assos Site (Ayvacık, Çanakkale) (DCR, VLF-EM and GEORADAR),16th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, Proceedings Book p B. ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 2010 ġengül, E. Tek Ġstayon Manyetotelürik Zaman Serisi Analizleri ve Gürültü Yok Etme ÇalıĢmaları, 3. Yer Elektrik ÇalıĢtayı, Mayıs Komut T, Ekinci YL, ġengül E, Sarıköy Fayı'nda Fay Morfolojisi ve Sığ Jeofizik AraĢtırmalar, ATAG-14, Bildiri Özleri Kitabı, s. 30. Demirci A, Ekinci YL, TürkeĢ M, Erginal AE, Öztürk, MZ ve Sungur A, Mazılık (Çanakkale) Heyelanının Jeofiziksel, Klimatolojik ve Jeomorfolojik Analizi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Tam Metin Bildiriler Kitabı, s Ekinci YL, Demirci A, Erginal AE, Öztürk MZ ve Avcıoğlu M, Doğru Akım Özdirenç Yönteminin Jeomorfolojik ÇalıĢmalarda Kullanımı: Çanakkale Yöresinden Örnek ÇalıĢmalar. ULUSAL COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Bildiri Özleri Kitabı, 30

35 Bekler T, Demirci A, Özden S, Gündoğdu E ve Kalafat D. Güncel Depremlerin Kaynak Parametreleri ile Simav Fayı ile Kütahya Fayı Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniği, AKTĠF TEKTONĠK ARAġTIRMA GRUBU Pavlides S, Tutkun SZ, Chatzipetros A, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Zervopoulou A, Dogan B, Özaksoy V, Kürçer A, Özden S, AteĢ Ö, Ulugergerli EU, Bekler T, Ekinci YL, Demirci A, ġengül E, Elbek S, Gündogdu E, Köse K, Hidden Earthquakes in the Gölcük - Kavaklı, Yenice-Gönen and Troy Faults, Palaeoseismological And Archaeoseismological Approach. ATAG-13, Bildiri Özleri Kitabı, s Özden S, Bekler T, Tutkun SZ, Kürçer A, AteĢ Ö, Bekler F, Kalafat D, Gündoğdu E, Bircan T, Çınar S, Çağlayan Ö, Gürgen M, ĠĢler H ve Yalçınöz A, Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği. AKTĠF TEKTONĠK ARAġTIRMA GRUBU ONĠKĠNCĠ ÇALIġTAYI, ATAG 12, Kasım, Düzce. Akgün S, Bekler T, Mikrotremor Yönteminin Zemin Problemlerindeki Uygulamaları Ve Çanakkale den Örnekler, Ulusal Teknik Eğitim, MÜHENDĠSLĠK VE EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ GENÇ ARAġTIRMACILAR SEMPOZYUMU, UMES222, Kocaeli Üniversitesi. Elbek ġ, Ekinci YL, Demirci A, Koç G, Tokcan E ve Benibol E, Jeofizik Yöntemlerin Adli AraĢtırmalarda Kullanımı: Elektrik Özdirenç Tomografi Uygulaması, Terzioğlu Kampusü, Çanakkale. YÜZEYE YAKIN YAPILARIN BELĠRLENMESĠNDE JEOFĠZĠK VE UZAKTAN ALGILAMA SEMPOZYUMU (GARS 2008), Tam Metin Bildiriler Kitabı, s Ekinci YL, Manyetik Verilerin 2B Ters Çözümü ve Parametre DeğiĢimi. YÜZEYE YAKIN YAPILARIN BELĠRLENMESĠNDE JEOFĠZĠK VE UZAKTAN 31

36 ALGILAMA SEMPOZYUMU (GARS 2008), Tam Metin Bildiriler Kitabı, s Ertekin C, Ekinci YL ve Demirci A, Jeofizik ve Jeolojik ÇalıĢmalarla Yeraltı Suyu AraĢtırması, Ġntepe-Çanakkale. SDÜ 15. YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ekinci YL, Manyetik Belirti Veren Kaynak Yapılara Ait Yatay Sınırlarının Belirlenmesi. SDÜ 15. YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ekinci YL, Ġki-Boyutlu Gravite Ters Çözümünde Odaklama Yöntemiyle Yeraltı Yoğunluk Dağılımının Belirlenmesi. SDÜ 15.YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ekinci YL, Matlab Tabanlı Üç-Boyutlu Görüntüleme Tekniklerinin Jeofizik Verilere Uygulanması. SDÜ 15. YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ertekin C, Ekinci YL ve Demirci A, Karst, KarstlaĢma ve Karstik BoĢluklarının Yüzey Ölçümleri ile Belirlenmesi. ULUSAL TEKNĠK EĞĠTĠM, MÜHENDĠSLĠK VE EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ GENÇ ARAġTIRMACILAR SEMPOZYUMU (UMES07), Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt II, s Elbek ġ ve Özel E, Ġzmir Sığacık Körfezi'nin Aktif Tektoniğinin Sığ Sismik Verilerle AraĢtırılması. AKTĠF TEKTONĠK ARAġTIRMA GRUBU (ATAG) 11. ÇALIġTAYI, 8-9 Kasım 2006 Kocahan, Ö., ġengül, E., Özel, M.E. Türkiye nin meteorit çarpma kraterleri envanteri çalıģmaları, XV Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos, 1 Eylül 2006,Ġstanbul. ġengül, E., Kocahan, Ö, Özel, M.E. Bazı göktaģı adaylarının kimyasal yöntemlerle sınıflandırılması, XV Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos, 1 Eylül 2006,Ġstanbul. 32

37 Ekinci YL ve ġengül E, Manyetik Yöntem ile Gömülü Zehirli Atık Tanklarının Belirlenmesi. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, ġengül E, Ekinci YL, Bekler T ve Kaya MA, Elektrik Özdirenç Tomografi Yönteminin Atık Alan Uygulamaları. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Ertekin C, Ekinci YL ve Çetiner ZS, Radyoaktif Atık Depolama Ortamlarının Jeokimyasal Modelleme ile Değerlendirilmesi. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Ekinci YL, Ertekin C ve ġengül E, Gama IĢını Spektrometrelerinin Yerbilimlerinde Kullanımı. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Kürçer A, Tutkun SZ, Pavlides S, Chatzipetros A, AteĢ Ö, Özden S, Ulugergerli E, Gündoğdu Y, Bekler T, Syrides G, Vouvalidis K, Valkaniotis S, Zervopoulou A, ġengül E, Ekinci YL, Köse K, Demirci A, ve Elbek ġ, Troia Fayı nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ġlk ÇalıĢmalar, KB Türkiye. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitabı, Kaya MA, Karlık G, Kaya C, Ekinci YL, Akca Ġ, Doğan M, Gündoğdu Y ve Ulugergerli E, Assos Antik Kentinde Arkeojeofizik Uygulamaları (DAÖ, VLF-EM). JEOARKEOLOJĠ VE ARKEOJEOFĠZĠK SEMPOZYUMU, Bildiri Özleri Kitabı, Kaya MA, ġeren A, Ekinci YL, Balkaya Ç ve Yiğit P, GeniĢ Ölçekli Arkeoloji Jeofiziği Uygulamaları: Amorium Antik Kenti Örneği. JEOARKEOLOJĠ VE ARKEOJEOFĠZĠK SEMPOZYUMU, Bildiri Özleri Kitabı, AvĢar E, Demirci A, Özdilek HG, Kaya MA ve Bekler T, Çevre ve Jeofizik Açısından Yeraltındaki Radyoaktif Radon Gazının Ġncelenmesi. RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU. 33

38 2004 ġengül, E., HüĢan, U. Çanakkale Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ÇAKAY. I. Ulusal Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, 4-6 Haziran 2004, Çanakkale, s Baba, A., Kaya, M.A., Tutkun, S.Z., Deniz, O., ġengül, E., Gürçay, S. Çanakkale Kenti Yeni YerleĢim Alanının YerleĢime Uygunluğunun Ġncelenmesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı.,s Kaya, M.A., ġeren, A., ġengül, E., Balkaya, Ç., Yiğit, P. Amorium Antik Kenti 2002 Yılı Arkeoloji Jeofiziği AraĢtırmaları, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Ekim Ġzmir, s. 86. Kaya, M.A., Baba, A., ġengül, E., Balkaya, Ç. Çanakkale Düzensiz Katı Atık Depolama Sahasının Çevre Kirliliğine Etkilerinin Jeofizik Yöntemlerle AraĢtırılması Kocaeli Deprem Sempozyumu, Mart 2003 Kaya, M.A. Özer, M.F., Tutkun, S.Z., Baba, A., Güven,T., Çetinol,T., ġengül, E., Deniz, O., Gürçay, S. Çanakkale Kenti YerleĢim alanında Jeofizik-Jeolojik Uygulamalar, Kocaeli Deprem Sempozyumu, Mart s

39 LĠSANSÜSTÜ TEZLER A. Yüksek Lisans Tezleri 35

40 A.Yüksek Lisans Tezleri 2009 Pelin TÜLÜ- Kuzeybatı Ege Bölgesi kabuk Yapısının Sismolojik Verilerle Ġncelenmesi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler Banu Akol- Kuzeybatı Ege bölgesi deprem risk analizi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler 2008 Korhan Köse- Sığ Sismikte P ve S Dalgalarının Yön Bağımlılığının Ġncelenmesi ve Yüzey Jeoloji ĠliĢkisi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler 2007 Alper Demirci-Çanakkale ġehir Merkezi Sismik Mikro bölgelendirmesi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya 2005 Yunus Levent Ekinci- Amorium Antik Kentinin Manyetik Yöntem Ġle AraĢtırılması. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya Ali Aygün- Çanakkale Kenti YerleĢim Alanının SıvılaĢma Potansiyeli, DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya Pınar Yiğit- Amorium Antik Kenti Arkeoloji Jeofiziği AraĢtırmaları. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya 36

41 2004 SavaĢ Gürçay- Çanakkale Kenti ve Civarında Özdirenç Yöntemiyle Yeraltısuyu Aramaları. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya Ebru ġengül- Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle AraĢtırılması. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya 37

42 ARAġTIRMA PROJELERĠ VE RAPORLAR A. ULUSLARARASI KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER B. ULUSAL KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER C. DÖNER SERMAYE PROJELERĠ 38

43 A. ULUSLARARASI KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER 2010 Destekleyen Kurum: Italian National Scientific Fund Proje Adı-No: International Network of Frontier Research on Earthquake Precursors (INFREP) Yürütücü: Prof. Dr. Pier F. Biagi (University of Bari-Ġtalia) AraĢtırıcılar: (Ġtalya) T. Maggipinto, F. Righetti, D. Loiacono, L. Schiavulli, T. Ligonzo, A. Ermini, (Romanya) I. A. Moldovan, A. S. Moldovan, (Türkiye)A. Büyüksaraç, (Portekiz) H.G. Silva, (Avusturya)M. Bezzeghoud, (Yunanistan)M. E. Contadakis Destek Miktarı: Euro (Türkiye ye ayrılmıģ olan miktar) Tarih: Devam Ediyor 2009 Destekleyen Kurum: European Commission Proje Adı-No: European Seas Observatory Network Yürütücü: Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) (France) AraĢtırıcılar:14 ülke araģtırma merkezinden katılımcılar, (Türkiye)Öğr. Gör. ġebnem Elbek Destek Miktarı: Tarih: Devam Ediyor 2006 Destekleyen Kurum: GSRT ve TÜBĠTAK Proje Adı-No: Troia Fayı'nın Paleosismolojisi Yürütücü: Prof. Dr. S. Z Tutkun (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 39

44 AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, ArĢ. Gör. Yunus Levent Ekinci Destek Miktarı: TL Tarih: 2011 B. ULUSAL KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER 2010 Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri Yürütücü: Prof. Dr. Süha Özden (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut, ArĢ. Gör. Alper Demirci Destek Miktarı: TL Tarih: Devam Ediyor Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları OluĢumu ve GeliĢimi Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması- (Proje No. 110M294). Yürütücü: Doç. Dr. Kazım Görgülü (Cumhuriyet Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, Yrd. Doç. Dr. Ercan Arpaz, Doç. Dr. Önder Uysal, Prof. Dr. Ahmet Demirci, Yrd. Doç. Dr. Y. Selim Durutürk, Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çaylak 40

45 Destek Miktarı: TL Tarih: Devam Ediyor Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Türkiye nin Derin Yer Yapısı ve Tektonik Özelliklerinin Gravite-Manyetik Veriler Kullanılarak AraĢtırılması Ve Sismik- Sismolojik Verileri Yardımıyla Yorumlanması, (Proje No. 107Y288). Yürütücü: Prof. Dr. Abdullah AteĢ (Ankara Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, Doç. Dr. Funda Bilim, Dr. Attila Aydemir, Yrd. Doç. Dr. Özcan BektaĢ Destek Miktarı: TL Tarih: Devam Ediyor Destekleyen Kurum: ÇOMÜ-BAP Proje Adı-No: Adatepe-Lapseki Heyelan Alanının Jeofizik Özelliklerinin Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemleri Ile Belirlenmesi Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: Yunus Levent Ekinci, Alper Demirci, Can Ertekin, Evren A. Erginal Destek Miktarı: 4,500 TL Destekleyen Kurum: ÇOMÜ-BAP Proje Adı-No: Çanakkale'de Pleyistosen Yükselmesinin BaĢlangıcı, 2010/3. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 41

46 AraĢtırıcılar: Sevinç Kaplan-YeĢilyurt, M O ġen Destek Miktarı: 7000 TL Tarih: Devam ediyor Destekleyen Kurum: TUJJB Proje Adı-No: Ġzmir Körfezi ve çevresi mikrodeprem etkinliğinin araģtırılması Yürütücü: Prof. Dr. Atilla Uluğ (Dokuz Eylül Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Prof. Dr. Erdeniz Özel, Doç. Dr. Muhammet Duman, Öğr. Gör. ġebnem Elbek Destek Miktarı: TL 2009 Destekleyen Kurum: ÇOMÜ BAP Proje Adı-No: Tek Ġstasyon Mikrotremor Ölçümleri Ġle Çanakkale Jeoteknik Zemin Sınıflaması Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: AraĢ.Gör.Alper Demirci, AraĢ.Gör.Özlem Karagöz Destek Miktarı: 3,800 TL 2007 Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi BAP Proje Adı-No: Gökçeada Yeni Bademli Höyüğünde Arkeojeofizik AraĢtırma, Çanakkale Yürütücü: Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ (Hacettepe Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Öğr.Gör.Ebru ġengül Destek Miktarı: Ayni 42

47 Destekleyen Kurum: ÇOMÜ BAP Proje Adı-No: MenekĢe Çatağında (Tekirdağ) Arkeojeofizik AraĢtırma Yürütücü: Doç. Dr. Aslı Erim (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Öğr.Gör. Ebru ġengül, Öğr.Gör. Yunus Levent Ekinci, AraĢ.Gör. Alper Demirci, Destek Miktarı: Ayni 2006 Destekleyen Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Adı-No: Parion Antik Kentinde Arkeojeofizik AraĢtırma, Biga, Çanakkale Yürütücü: Prof. Dr. Cevat BaĢaran (Atatürk Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya, ArĢ. Gör Yunus Levent Ekinci, Destek Miktarı: Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Türkiye nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri: Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleriyle Bulunması Yürütücü: Prof. Dr. M Emin Özel AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, Yrd.Doç.Dr. Özlem Kocahan Destek Miktarı: TL 43

48 Destekleyen Kurum: ÇOMÜ BAP Proje Adı-No: Güzelyalı Heyelan Etüdü, Çanakkale Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Alper BABA (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, ArĢ. Gör. Yunus Levent Ekinci Destek Miktarı: Ayni 2004 Destekleyen Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Adı-No: Assos Antik Kentinde Arkeojeofizik AraĢtırma, Ayvacık, Çanakkale Yürütücü: Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu (Maltepe Üni.) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya, Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, ArĢ. Gör. Yunus Levent Ekinci Destek Miktarı: Destekleyen Kurum: ÇOMÜ (BAP) Proje Adı-No: Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yer Altı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle AraĢtırılması Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, Yrd. Doç. Dr. Alper Baba, ArĢ. Gör. Ozan Deniz Destek Miktarı: TL 44

49 2002 Destekleyen Kurum: Jandarma Özel Eğitim Merkezi Proje Adı-No: Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Subay Gazinosu ve Bölük Hizmet Binası Zemin Etüt ÇalıĢması, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. A Kaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, ArĢ. Gör. SavaĢ Gürçay, Destek Miktarı: Ayni Destekleyen Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Adı-No: Amorium Antik Kentinde Arkeojeofizik AraĢtırma, Emirdağ, Afyon Yürütücü: Dr. Chris Lightfoot (New York Metropolitan Müzesi) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya, ArĢ. Gör. Ebru ġengül Destek Miktarı: - C. DÖNER SERMAYE PROJELERĠ 2010 Proje Sahibi: TÜBĠTAK 109K363 nolu Proje Proje Adı: Pers Satraplık Merkezi Daskyleion'da Anadolu Pers Kültürünün Yönetimsel ve Dinsel Yapılarının Çevreleriyle ĠliĢkilerinin AraĢtırılması Yürütücü: Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç AraĢtırıcılar: Öğr. Gör. Ebru ġengül Proje Bedeli: TL (4000 TL 2010 ve 8000 TL 2011 ödemeli) 45

50 2007 Proje Sahibi: Özel site yönetimi Proje Adı: Ġntepe Yeraltı Su Kaynaklarının Jeofizik ve Jeolojik Etüdü, Çanakkale AraĢtırıcılar: Öğr. Gör. Yunus L. Ekinci, ArĢ. Gör. Alper Demirci, ArĢ. Gör. Can Ertekin Proje Bedeli: 4.000TL Proje Sahibi: Özel Maden ġirketi Proje Adı: AĢağıokçular Metalik Maden Sahasının Jeofizik Etüdü, Çanakkale, (ÇOMÜ Döner Sermaye Projesi). AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Öğr. Gör. Ebru ġengül, Öğr. Gör. Yunus L. Ekinci, ArĢ. Gör. Alper Demirci, ArĢ. Gör. Can Ertekin Proje Bedeli: TL 2003 Destekleyen Kurum: Çanakkale Belediyesi Proje Adı-No: Çanakkale Karacaören YerleĢim Alanında Jeolojik- Jeofizik-Jeoteknik ve Hidrojeolojik AraĢtırma, Çanakkale Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. A Kaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, ArĢ. Gör. SavaĢ Gürçay, Destek Miktarı: TL 46

51 BÖLÜM ĠSTATĠSTĠKLERĠ A. Öğrenci Sayıları B. Yıllara Göre Taban Puanlar C. Eğitimde Hizmet Verebilirlik 47

52 A. Öğrenci Sayıları 2010/2011 ÖĞRETĠM YILI MEVCUT ÖĞRENCĠ ĠSTATĠSTĠĞĠ BÖLÜM Jeofizik Mühendisliği GENEL KAYITLI ÖĞRENCĠ SAYISI Hazırlık 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM GENEL K E K E K E K E K E K E K+E YABANCI UYRUKLU KAYITLI ÖĞRENCĠ SAYISI BÖLÜM Hazırlık 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM GENEL K E K E K E K E K E K E K+E Jeofizik Mühendisliği MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI BÖLÜM TC Yabancı Uyruklu TC Yabancı Uyruklu TOPLAM KIZ KIZ ERKEK ERKEK Jeofizik Mühendisliği

53 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları K E K E K E K E K E K E K E K E

54 B. Yıllara Göre Taban Puanlar C. Eğitimde Hizmet Verebilirlik Öğrenci sayısı/öğretim Üyesi: 49.5 Öğrenci sayısı/öğretim elemanı: 22 Öğrenci sayısı/araģtırma görevlisi: 99 50

55 51

Başta depremler olmak üzere doğal afetlerin ülkemiz açısından sürekli ve yakın bir tehdit

Başta depremler olmak üzere doğal afetlerin ülkemiz açısından sürekli ve yakın bir tehdit FOREWORD As it may be recalled, the earthquakes that occurred on August 17, 1999 in Kocaeli and November 12, 1999 in Düzce combined to represent the most devastating disaster experienced by Turkey in recent

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU 1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Peyami BATTAL Mart 2012 2 Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenci ve Personelimizin Anısına Hazırlayanlar: Prof. Dr.

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

GEBZE SINIRLARI DAHĠLĠNDE YER ALAN DEPONĠ ALANININ JEOLOJĠK, JEOFĠZĠK ve JEOTEKNĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRMASI

GEBZE SINIRLARI DAHĠLĠNDE YER ALAN DEPONĠ ALANININ JEOLOJĠK, JEOFĠZĠK ve JEOTEKNĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:1 (Mayıs-Haziran 2010) 1-22 GEBZE SINIRLARI DAHĠLĠNDE YER ALAN DEPONĠ ALANININ JEOLOJĠK, JEOFĠZĠK ve JEOTEKNĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRMASI Geological, Geophysical and Geotechnical

Detaylı

BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU

BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU belirti Mühendislik - Danışmanlık A.Ş. Ahududu Sokak 4/1 34660 Acıbadem - İstanbul www.belirti.com Tel: (216) 326 30 81 [3 hat] Faks: (216) 325 07 58 Belirti Mühendislik

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü Sevgili Öğrenciler, Son derece uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerek yükseköğretim aşamasına geldiniz. Bu noktada yapacağınız tercih, hayatınızın bundan sonraki kısmını doğrudan etkileme bakımından

Detaylı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 2013 ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mart 2014 B C İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 GİRİŞ 7 ODTÜ DE ARAŞTIRMA YÖNETİM SİSTEMİ: KURUMSAL DESTEK MEKANİZMALARI 7 ARAŞTIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara Aslında gözden kaçırılan en büyük kirlilik jeotermal akışkanın neden olduğu kirlilik ile birlikte tuzlanma riskidir. Gediz Havzası ndaki kuyu sularının B içerikleri değerlendirildiğinde; kuzeybatıdan güneydoğuya

Detaylı

TÜBĠTAK KAMAG 107G088

TÜBĠTAK KAMAG 107G088 1 Ġçme Suyu Dağıtım ġebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak GerçekleĢtirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi Projesi El Kitabı TÜBĠTAK KAMAG 107G088

Detaylı

Uluslararası Katılımlı IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 09-11 Ekim 2014 ELAZIĞ

Uluslararası Katılımlı IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 09-11 Ekim 2014 ELAZIĞ Uluslararası Katılımlı IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 09-11 Ekim 2014 ELAZIĞ With International Participation FOURTH NATIONAL SYMPOSIUM ON DAM SAFETY October 09-11, 2014 Elazig/TURKEY Editör/Edited

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI ġubat-2015 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Ankara Üniversitesi, 1980 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1973 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1970 Araştırma Konuları: Yer ve Çevre Bilimleri,

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal

Detaylı

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ e-bültenġ Yıl 2011 Sayı 5 DEKAN DAN MESAJ Merhabalar ġanlıurfa oldukça sıcak bir yaza daha merhaba dedi. Bu satırları yazarken dinlediğim haber spikeri ġanlıurfa

Detaylı

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

F BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

F BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ te si ül Fa k ik sl di en üh M BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 07 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 19 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 33 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 41

Detaylı

I Örgütlenme Yapısı. II Genel Bilgiler. IV Eğitim-Öğretim Faaliyetleri. III Yönetim Faaliyetleri. V Akademik Faaliyetler. VI Fiziki Yapı Ve Yatırımlar

I Örgütlenme Yapısı. II Genel Bilgiler. IV Eğitim-Öğretim Faaliyetleri. III Yönetim Faaliyetleri. V Akademik Faaliyetler. VI Fiziki Yapı Ve Yatırımlar 2/13 İçindekiler ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu I Örgütlenme Yapısı II Genel Bilgiler 2.1 Üniversitenin Kuruluş ve Gelişmesi... 2.2 Akademik Birimler... 2.3 Araştırma

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 YER RADARI (GPR) JEOFİZİK YÖNTEMİ VE KULLANILDIĞI ALANLAR Büşra Bihter DEMİRCİ* Bu makale ile yer radarı

Detaylı