ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE 2011 i

2 ÖNSÖZ KuruluĢunun 10. yılını dolduran Jeofizik Mühendisliği Bölümü, gerek ülkemiz gerekse bölgemiz açısından giderek artan önemde çalıģmalar sergilemektedir. Bölümden bugüne kadar mezun olan mühendislerin, ülke genelinde farklı sektörlerde hizmet vermeye baģladıklarını görmek, doğru yolda olunduğunun bir göstergesidir. Özellikle son yıllarda artan akademik baģarı düzeyinin, gelecek yılların bölüm adına, dolayısıyla fakültemiz adına olumlu katkılar sağlayacağı kuģkusuzdur. Diğer yandan bölümün geliģimine katkı sağlamakta olan genç araģtırıcıların varlığı da bölüme güç katmaktadır. Bu genç araģtırıcıların da bölümün öğretim üyesi kadrosuna katılmaları ile birlikte yakın gelecekte akademik açıdan daha güçlü bir bölüm haline geleceklerine dair bir kuģkum bulunmamaktadır. Sonraki on yıllarda da verimli, sorunları en aza inmiģ, eğitimöğretim ve akademik faaliyetlerde daha yüksek baģarı düzeyine ulaģmıģ bir bölüm görmek dileğiyle, Jeofizik Mühendisliği Bölümü nün 10. kuruluģ yılını kutlarım. Prof. Dr. Orhan TATAR Dekan ii

3 SUNUġ Ġnsanlığın baģlangıcından bu yana toplumların temel sorunu varlıklarını sürdürebilmektir. Günümüz teknolojisiyle koģut olarak düģünüldüğünde ise bilim, teknoloji ve sosyal olgu kavramlarının ancak uyumlu kullanımı ile düģünsel ve eylemsel varoluģ sağlanabilmektedir. Bu kitapçık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeģeren, 10. yaģını kutlayan bir bölümün, Jeofizik Mühendisliği Bölümü nün varoluģ serüvenini anlatmaktadır. KuruluĢtan günümüze gelinen seviye ancak mezuniyetlerinden sonra baģarılarıyla adından söz ettiren mühendisler, teknik altyapı olanakları, ulusal/uluslararası bilimsel araģtırmalar ve bunların ürünü yayınlar ile ölçülebilir. Yeni bir bin yılın baģında geleceğe yönelik büyük ümitlerle kurulan bölümümüz, hızla kuruluģ aģamalarını tamamlayarak, kalite artıģı arayıģı içerisinde geliģimini sürdürmektedir. Kalite önceliğimizdir anlayıģı ile sürdürülmekte olan eğitim-öğretim etkinliklerinin yanı sıra, bilimsel araģtırmaya dönük çalıģmalar da ivmeli bir Ģekilde devam etmektedir. Uluslararası iliģkiler bir üniversite için kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu düģünce ile AB-ERASMUS programı kapsamında Slovakya Comenius Üniversitesi ile öğrenci/öğretim elemanı hareketliliği ve Almanya Köln Üniversitesi ile de staj hareketliliği anlaģmaları yapılmıģtır. AnlaĢma sayılarının artırılması ve bağlantıların geliģtirilmesi için giriģimler sürdürülmektedir. Bireysel proje katılımlarıyla da uluslararası iģbirlikleri hızla geliģtirilmektedir. Geriye dönüp bakıldığında on yıla sığdırılması gereken teģekkür sayısı oldukça fazladır. Bölümün kurucusu Doç. Dr. M. Ali Kaya ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nin uzun yıllar dekanlığını yapmıģ olan Prof. Dr. S. Zeki Tutkun, yönetimde ve eğitim/öğretim aģamasında yıllarca emek veren Yrd. Doç. Tolga Bekler, tüm jeofizik ekipmanlarının kullanım hakkını bölümümüze devreden, hocamız Prof. Dr. Ahmet Ercan, ders, seminer vb etkinliklerle bölüme emeği geçen çok sayıda akademisyene sonsuz teģekkürler. Nice on yılların bugünkü coģkuyla kutlanması dileğiyle Doç. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ Bölüm BaĢkanı iii

4 ĠÇĠNDEKĠLER TARĠHÇE..1 AKADEMĠK YAPILANMA BÖLÜM ALTYAPI ve OLANAKLARI.6 MEZUNLARIMIZ...12 YAYINLAR...17 BĠLDĠRĠLER..22 LĠSANSÜSTÜ TEZLER..36 ARAġTIRMA PROJELERĠ VE RAPORLAR...37 BÖLÜM ĠSTATĠSTĠKLERĠ.46 ETKĠNLĠKLER...51 YURTDIġI ĠLĠġKLER.56 iv

5 TARĠHÇE A. ÖNCEKĠ BÖLÜM BAġKANLARI B. BÖLÜME HĠZMETĠ GEÇENLER C. DERS VEREREK BÖLÜME KATKIDA BULUNANLAR 1

6 Bölümün kuruluģu (YÖK Kararı) Yüksek Lisans eğitimi baģladı Lisans eğitimi baģladı Ġlk mezunlar verildi - Toplam mezun sayısı 63 lisans ve 9 Yüksek lisans A. ÖNCEKĠ BÖLÜM BAġKANLARI 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kaya ( ) Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler ( ) B. BÖLÜME HĠZMETĠ GEÇENLER 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kaya (Emekli) Yrd. Doç. Dr. Cemal Kaya (Cumhuriyet Üniversitesi) ArĢ. Gör. Korhan Köse (MTA) ArĢ. Gör. Uygar Ceyhan (BOTAġ) C. DERS VEREREK BÖLÜME KATKIDA BULUNANLAR 1 Prof. Dr. Mustafa Ergün Prof. Dr. Ġlyas Çağlar Prof. Dr. CoĢkun Sarı Prof. Dr. Mithat Fırat ÖZER Prof. Dr. Günay Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Turgay ĠĢseven Jeof. Yük. Müh. Ali Aygün Jeo. Müh. Cumhur Kabasakal 1 Ünvanlar görev yapılan döneme aittir 2

7 AKADEMĠK YAPILANMA A. Bölüm Yönetimi B. Anabilim Dalları C. Sorumluluk Dağılımı 3

8 A. Bölüm Yönetimi Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç (Bölüm BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (Bölüm BaĢkan Yrd.) Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli (Bölüm BaĢkan Yrd.) Ġsmail AltınbaĢ (Bölüm Sekreteri) B. Anabilim Dalları Yerfiziği Anabilim Dalı Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç (ABD BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut Öğr. Gör. Yunus L. Ekinci Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli (ABD BaĢkanı) Öğr. Gör. ġebnem Elbek Öğr. Gör. Ebru ġengül ArĢ. Gör. SavaĢ Gürçay (35. Madde ) Sismoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (ABD BaĢkanı) ArĢ. Gör. Alper Demirci ArĢ. Gör. Özlem Karagöz C.Sorumluluk Dağılımı Yrd. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli - Farabi bölüm sorumlusu, - Uygulamalı jeofizik laboratuarı: Elektrik-elektromanyetik aygıtları sorumlusu - Döner Sermaye iģleri yürütücüsü 4

9 Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler - Deprem istasyonu kurulumu, Deprem Ġzleme ve Veri ĠĢlem Lab (DEĠVĠL) sorumlusu - Deprem bilgilendirme ve toplumsal paylaģım - TMMOB JFMO Mesleki Denetim Görevliliği - Staj Komisyonu üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut - Bölüm kitaplığı - Literatür veri tabanı - Laboratuarlar destek cihazları sorumluluğu Öğr. Gör. ġebnem Elbek - Staj Komisyonu BaĢkanı - Bölüm ERASMUS sorumlusu - ECTS sorumlusu Öğr. Gör. Ebru ġengül - Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı: Elektrik Elektromanyetik aygıtlar bölüm üyesi, - Mühendislik-Mimarlık Fak. Basın ve Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu Öğr. Gör. Yunus Levent EKĠNCĠ - Jeofizik Mühendisliği Bölümü web sayfası sorumlusu - Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği Lab. görevlisi: Elektrik- Potansiyel alan cihazlarının bakım ve kontrolu. - Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Fen Kurulu üyesi. ArĢ. Gör. Özlem KARAGÖZ - Deprem Ġzleme ve Sismik Veri ĠĢlem Lab (DEĠVĠL) yardımcısı; alet bakım, kontrol, onarım ve korunması, web sayfası sorumlusu. - Jeofizik Mühendisliği Bölümü ders programları, sınav programları, akademik faaliyet raporlarının hazırlanması. ArĢ. Gör. Alper DEMĠRCĠ - Bölüm Sismik, Sismoloji ve Veri ĠĢlem Lab. görevlisi: Sismolojik cihazların bakım, kontrol, koruma ve listelenmesi. - Deprem izleme ve Sismik Veri ĠĢlem Laboratuarı (DEĠVĠL) görevli üyesi. 5

10 BÖLÜM ALT YAPISI VE OLANAKLARI A. Deprem Ġzleme ve Veri ĠĢlem Laboratuvarı (DEiVĠL) B. Sismoloji ve Sismik Veri ĠĢlem Laboratuvarı C. Uygulamalı Jeofizik (Elektrik-EM Yöntemler) Laboratuvarı D. Yer ve Yapı Jeofiziği AraĢtırma Laboratuvarı E. Bilgisayar Laboratuvarı F. Bölüm Kitaplığı 6

11 A. Deprem Ġzleme ve Veri ĠĢlem Laboratuvarı (DEiVĠL) 1 adet GURALP 6 TD 120 sn 3 BileĢen Sayısal Sismometre ve Kayıtçı Ünitesi 2 Adet REFTEK 130 Kayıt Ünitesi ve 2 adet 1 Hz 3 BileĢen Geospace Sismometre B. Sismoloji ve Sismik Veri ĠĢlem Laboratuvarı -Sismik Kayıtçılar 1-OYO Mc SEIS 170f 24 kanal sinyal biriktirmeli sismograf. -18 ve 40 Hz jeofonlar, - 10m aralıklı serim kablosu - SEISREFA yorumlama yazılımı, - S-dalgası üretici kalas, - Ağırlık düģürme caraskalı, - Sismik tüfek 2- Geometrics ES adet 12 Kanal Sismik Kayıtçı - Plotrefa 2-B sismik kırılma tomografisi yorumlama yazılımı - 12 adet 4.5 Hz DüĢey Jeofon - 36 adet 14 Hz DüĢey Jeofon - 26 adet 14 Hz Yatay Jeofon - 24 adet 40 Hz DüĢey Jeofon -2 adet Renkli 1 adet S/B Lazer Yazıcı (HP Türkiye nin bölümümüze hibesi) 2 Adet Linux Sunucu 1 Adet Sun ĠĢ Ġstasyonu (Geçici süreli) 2 Adet 46 LCD TV 7

12 5 Adet KiĢisel Bilgisayar (HP Türkiye nin bölümümüze hibesi) 3 adet Akıllı Terminal (HP Türkiye nin bölümümüze hibesi) - Mikrotremor ve patlatma kayıtçısı TitreĢimölçer -2 adet GeoSIG GBV-316, 3 boyutlu mikro titreģim hızı kayıtçısı. Değerlendirme yazılımlı dizüstü bilgisayar -GeoSIG GBV-316, 3 boyutlu ivme ölçer, Değerlendirme yazılımlı dizüstü bilgisayar -SINKO S-4 Peak titreģim kayıtçısı: Tek pozisyonda üç eksenli kayıt sistemi. Maden ya da inģaat sahalarında otomatik olarak kayıt tarihi, zamanı ve patlatma ile üretilen titreģimlerin parçacık hızı, kazık sürümü ve taģ ocaklarında ağır makine iģletimi iģlerinde kullanılır. C. Uygulamalı Jeofizik (Elektrik-EM Yöntemler) Laboratuvarı - Elektrik Özdirenç Aygıt ve Ekipmanları - IRIS Syscal R1, özdirenç ölçer - ARES Çoklu Elektrod özdirenç ölçer - Yerli Yapım (DSĠ) özdirenç ölçer - ABEM TERRAMETER SAS 30C Multimax system, yüksek çözünürlüklü özdirenç ölçer - Sığ Ölçümleme - BISON (11 Hz, 25 ma) özdirenç ölçer - MEGGER - Orta derinlik ölçümlemesi - ABEM (0.3 Hz) - Derin Ölçümleme-Elektronik (DC,P= 10 kva,i= 5 Amp) 8

13 - SuperStar jeneratör (8 KwA) - Honda Em 2500 jeneratör - Honda EX 650 jeneratör -GEORIP-IP (DC and AC, P= I kva, I= 2 Amp) -Yapay UçlaĢma (IP)- Imitated ZONGE- 2 frekans-ortam aygıtı. Spektral IP ölçümü yapar. - El yapımı (METZ) özdirenç aleti -GEORIP -Model 7504 R/T 10 Frekanslı P= 1 kva ( Hz) -BISON - Model 2350 R/T (0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 3.5 Hz). -BISON - Model 2390 R/T - Sayısal Doğal UçlaĢma (SP) (0.1 mv) - Elektromagnetik Slingram (EM): Parametrik ve geometrik derinlik ve profil ölçümleme. APEX (110, 220, 440, 880, 1760, 3520, 7K, 14 K, 28 K, 56 K Hz) Max-Min10 frekanslarında r= 12.5, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400 m. Arazi bilgisayarında yorumlama. 6 farklı döngüsel tasarımlar. -Yeraltı Radarı- MALA RAMAC/GPR 50, 100, MHz, ve 1GB antenli, Yığma özellikli, RADPRO iģletim yazılımı. - VLF-Elektromantetik- VLF ABEM WADI DüĢey ve yatay in-phase and quadrature bileģenler khz frekans aralığı. - Ġletkenlik ölçer - EM-38 Conductivitymeter, GEONICS. Yerin görünür iletkenliğini 1 milimho/m duyarlıkla ölçer. Ġletkenlik aralığı, 0-30, 100, 300, 1000 millimho/m, Alet duyarlığı tam skalada, ±2%, kendi içinde yerleģtirimiģ alıcı ve verici dipoller, bobinler arası mesafe 1m, iģletim frekansı 13.2 khz. - Kablo ve Boru Bulucu 9

14 - FISHER M-Scope TW-5. Ayrık verici-alıcı, çalıģma modları: etkileģimli yerleģtirme, etkileģimli izleme, doğrusal iletken bilinmediği durumda etkileģimli yerleģtirme, Boru hattının merkezinin tam yerini gösterme, bir borunun derinliğinin saptanması, caddelerde yeraltına iniģ deliğinin belirlenmesi, vanalar, golf delikleri ve yükseltilerinin belirlenmesi, diğer kabloların varlığı durumunda borunun belirlenmesi. D. Yer ve Yapı Jeofiziği AraĢtırma Laboratuvarı - Radyometri-Gamma IĢıması Spektrometresi URTEC UG , 100, 300, 1000 s gerçek zaman baz seçici. TC-S (Toplam miktar araģtırma) 80 KeV-3MeV, K40 Potasyum 1.38 MeV-1.54 MeV, T (Tl 208 ) Thallium mode 2.46 MeV-2.77 MeV, U+ mode 1.05MeV-1.19 MeV. - OYO3964B-ROBERTSON GEOLOGGING-3030 Mark-2KUYU LOGU EKĠPMANI- (Ana Birim, 650 m Orjinal Vinç ile Problar), RS-232C, GP-IB arayüzleri, dıģ bilgisayara kurulmuģ, vinç kapasitesi 600 m. Sondalar TümleĢik (SPR, 16 and 64 normal özdirenç, Doğal Gama, SP), Caliper (2 kol), Sonik, Isı farklılığı, Gamma-Gamma (yoğunluk), Elastometre - Zemin ve Kaya Ortam Yerinde Deneyler Schmidt Çekici - Mod Proctor - Kuyu içi Kanatlı Vane - Penetrometer, kuyu içi ve el Penetrometresi - Künzel SPT - Ultrasonic Test - Ultrason Deneyleri - PUNDIT Laboratuvarda kayaçların dayanım, esneklik, gözeneklilik gibi özelliklerinin belrilenmesi için sonik dalga hızı (Vp) saptanması. - DELGĠ EKĠPMANI Karotiyer Beton ya da kayalardan örnek almak için kullanılan taģınabilir karotiyer 10

15 E. BĠLGĠSAYAR LABORATUVARI - 6 adet Dizüstü KiĢisel Blgisayar (HP Türkiye tarafından bölümümüze hibe edilmiģtir) - 6 adet Masa üstü kiģisel bilgisayar F. Bölüm Kitaplığı Prof. Dr. Kazım Ergin e ait 90 adet Geophysical Prospecting dergisi (Prof. Dr. Ġlyas Çağlar tarafından hibe edilmiģtir) yanı sıra bölüm kitaplığında 500 civarında kaynak kitap olabilecek nitelikte yayın vardır. Ayrıca EĠE Bülteni, Deprem AraĢtırma Bülteni, Geophysics dergisi (Doç. Dr. M. Ali Kaya tarafından hibe edilmiģtir). 11

16 MEZUNLARIMIZ 12

17 MEZUNLAR LĠSTESĠ Sayı 1 Mezuniyet Yılı Öğrenci No Adı-Soyadı Erdal ÇĠNAR Ali Said YALÇIN ÇalıĢtığı yer ĠMC-S teknik Sondaj Ltd. ġti Karayolları denetçi Eray BENĠBOL Serbest Pelin PÜNDÜK Cemal DURGUT Sevgi GÜNEġ Lisansüstü Eğitim BENÜ Madencilik Tic. Ltd. ġti Erhan TOKCAN UB Zemin Aġ Özgür TOKUÇ MüĢerref GÜRSU Nilay BAġARIR Eren ÇAKMAK Alkım KUTSALCAN Fatih HANEDAR Cem AKSAKAL Serbest Mühendis B.Ü Kandilli RDAE Yüksek Lisans Diğer Ġlkay ELSÜRER Diğer Ersin ÇAKIR Onur Poyraz YEL Gözde KAVREM B.Ü Kandilli RDAE Yüksek Lisans 13

18 Yılmaz VAROL Simay AKGÜN Finansbank A.ġ Ġsmail BAġ Tuğba ANARAT Gökmen Ġsmail AYDIN Ferhat GÜR Sevgi AKSAKAL Mert ÖZBEN Serhat KUTLUK Hüseyin KARAIġIK Burcu ERSOY YaĢar KAHYA Dinçer Eser ÜSTÜN Hasan ġahlan Mustafa GENÇ Halil ÇETĠN Serbest Mühendis Lisansüstü Eğitim Bingöl Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü Mega Mühendislik Ltd. ġti. Fichtner gmbh & co. kg. Mega Mühendislik Ltd. ġti. Ġl Afet ve Acil Durum Md. Sinop GEOID Mühendislik Oya ZOP Diğer sektor Gülsera KOÇ Turkcell Beste KOÇAK Serbest Mühendis Erman MERĠÇ Diğer sektor 14

19 Mert ERAK Özlem USLU Çağrı YILDIRIM Erhan MENKÜ Resul BAYCUMAN Güngör Didem BEġKARDEġ Fatma Nurten ġġġman Ramazan YILDIZ Rıza BAYSAL Burcu BARIN Tuğrul KONUK Emin TAġTEKĠN Mustafa ESER Aysun EGÜZ Kamil YAVUZ Mert OSMAN AĞAOĞLU Onur TAġTĠMUR Kadir PINAROĞLU Semih OYBAK Rezzan PEKCAN Mehmet Birant Serbest Mühendis ĠTÜ Jeofizik Mühendisliği ArĢ. Gör. ODTÜ Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Jeo-sem Mühendislik 15

20 KONUK Eray CÜLCÜLOĞLU AyĢe EROL Ali KILIÇ Samet ġahġn Serbest Mühendis Yapı Kredi Bankası ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans 16

21 YAYINLAR A. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler B. Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 17

22 2011 A. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler AteĢ A, Büyüksaraç A, BektaĢ Ö, Geophysical Variations During the Total Solar Eclipse in 2006 in Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, doi: /yer , 19 (in press). Bekler T, Göktürkler G, Upper crustal P-wave velocity structure of Kii Peninsula, SWJapan by first-arrival traveltime inversion of the Kawachinagano-Kiwa refraction profile. Geophysical Journal International, doi: /j X x Bekler T, Ekinci Y.L, Demirci A, Erginal AE and Ertekin C, Characterization of a Landslide Using Seismic Refraction, Electrical Resistivity and Hydrometer Methods, Adatepe-Çanakkale, NW Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS (in press). Ulugergerli EU, Two dimensional combined inversion of short- and long-normal dc resistivity well log data. JOURNAL OF APPLĠED GEOPHYSĠCS, doi: /j.jappgeo Över S, Büyüksaraç A, BektaĢ Ö, Filazi A, Assessment of potential seismic hazard and site effect in Antakya (Hatay Province), SE Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 62: Mıhçı M, Büyüksaraç A, Aydemir A, Çelebi N, Indoor and outdoor Radon concentration measurements in Sivas, Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, 101 (11): Büyüksaraç A, Yalçın Erik N, Comment to Comparative petroleum systems analysis of the interior basins of Turkey: Implications for 18

23 petroleum potential [Mar. Pet. Geol. 26 (2009) ]. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 27: Erginal AE, Öztürk B, Ekinci YL and Demirci A, Investigation of the nature of slip surface using geochemical analyses and 2-D electrical resistivity tomography: a case study from Lapseki area, NW Turkey. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 58 (6): Akyol N, Karagöz Ö, Empirical Attenuation Relationships for Western Anatolia, Turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 18 (3): Balkaya Ç, Kaya MA, Göktürkler G, Delineation of shallow resistivity structure in the city of Burdur, SW Turkey by vertical electrical sounding measurements. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 57: UyanIk O, Ulugergerli EU, Quality control of compacted grounds using seismic velocities. NEAR SURFACE GEOPHYSICS, 6 (5): Bekler T, Gürbüz C, Insight into the Crustal Structure of the Eastern Marmara Region, NW Turkey. PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, 165 (2): Ulugergerli EU, Seyitoglu G, BaĢokur AT, Kaya C, Dikmen U and Candansayar ME, The geoelectrical structure of northwestern Anatolia, Turkey. PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, 164 (5): Ulugergerli EU, Uyanık O, Statistical correlations between seismic wave velocities and SPT blow counts and the relative density of soils. JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, 35 (2): Kaya MA, Özürlan G, ġengül E, Delineation of soil and groundwater contamination using geophysical methods at a waste disposal site in Canakkale, Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 135 (1-3):

24 B. Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler 2009 Fontes SL, de Lugao, PP, Meju MA, Pinto, VR, Flexor JM, Ulugergerli EU, La Terra EF, Gallardo LA and Rijo L, Marine magnetotelluric mapping of basement and salt bodies in the Santos Basin of Brazil. FIRST BREAK, 27: Ekinci YL, Demirci A and Ertekin C, Delineation of the Seawater- Freshwater Interface From the Coastal Alluvium of Kaleköy- Gökçeada, NW Turkey. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 8 (10): Ekinci YL and Demirci A, A Damped Least-Squares Inversion Program for the Interpretation of Schlumberger Sounding Curves. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 8 (22): Ekinci YL, 2D Focusing Inversion of Gravity Data With the Use of Parameter Variation As a Stopping Criterion. JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 11 (1): Kaya MA, Ekinci YL, Yiğit P, and Lightfoot CS, Magnetic Investigation at the Amorium Archaeological Site, Emirdağ, Afyon, Turkey. JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 10 (1):1-7. Ekinci YL and Kaya MA, 3D Resistivity Imaging of Buried Tombs at the Parion Necropolis (NW Turkey). JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 10 (2):

25 C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 2008 Ekinci YL, Manyetik Verilerin Ġki-Boyutlu Ters-Çözümü ve Parametre DeğiĢim Fonksiyonu. HACETTEPE YERBĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ, 29 (2): Ekinci YL ve Kaya MA, Manyetik Verilerde Sınır Analizi Yöntemi Kullanarak Gömülü Arkeolojik Yapı Sınırlarının Tanımlanması. HACETTEPE YERBĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ, 27 (2): D. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 2009 Elbek, ġ, Adli AraĢtırmalarda Yeni bir Pencere: Adli Jeofizik, TUBĠTAK BĠLĠM TEKNĠK DERGĠSĠ, (500) Elbek, ġ, Sismik Yöntemle Deniz Tabanı AraĢtırmaları, TUBĠTAK BĠLĠM TEKNĠK DERGĠSĠ,

26 BĠLDĠRĠLER A. ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER B. ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 22

27 A. ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 2011 TürkeĢ, M, Erginal, AE, Demirci, A and Ekinci, YL, Geophysical, Geomorphological and Climatological Analysis of the Ambaroba and Mazılık Landslides in the Çanakkale District, 5th International Atmospherical Science Symposium 2010 ġengül E, Ulugergerli EU, GöktaĢ H, Noise Elimination Study for a Single Station Magnetotelluric Data, Geophysical Research Abstract, Vol. 12, EGU 2010, Vienna. AteĢ A, Bilim F, Büyüksaraç A, BektaĢ Ö, Geothermal Energy Potential of Turkey: Inferred from the Aeromagnetic Data, Geophysical Research Abstract, Vol. 12, EGU 2010, Vienna. Büyüksaraç A, Pınar A and KoĢaroğlu S, Precursory Anomaly in VLF/LF Recordings Prior to the July 30th, 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU , Vienna. BeĢkardeĢ GD, Ulugergerli EU, Groundwater Pollution Modeling For a Waste Deposit in Çanakkale. PROCEEDINGS OF THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED GEOPHYSICS, Puket, Thailand. Ulugergerli EU, Fontes SL, Meju MA, Miquelutti LG, Nascimento DS, Coherency based estimation of the orientation of marine MT station. IAGA WG 1.2 ON ELECTROMAGNETIC INDUCTION IN THE EARTH 20th WORKSHOP, September 18-24, 2010, Giza, Egypt. Miquelutti LG, Nascimento DS, Ulugergerli EU, Fontes SL, Estimativas do tensor de impedância utilizando métodos de processamento robusto. IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOFÍSICA, Golden Tulip Hotel, Brasília, DF Brazil, November Ertekin C and Ulugergerli EU, Detection of Aquifer Boundaries by Geo-Electrical Survey In Hamzakoy (Gelibolu Peninsula- 23

28 Northwestern Turkey), European Geosciences Union General Assembly. Bekler T, Analysis of Earthquake Hazard and Perceptibility Study in Çanakkale, NW Turkey, EGU 2010, Vienna. Demirci A, Bekler T and Karagöz Ö, Characterization of site-effects in the urban area of Canakkale, Turkey, using ambient noise measurements, EGU 2010, Mayıs, Vienna. Ekinci YL, Demirci A, Erginal AE, Öztürk MZ, Avcıoğlu M, Ergen TÖ, Depositional characteristics and subsurface geometry of the Bozcaada coastal eolianite using ERI and geomorphological data. THE 2nd INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, Abstracts book, p. 89. Demirci A, Ekinci YL, Erginal AE, TürkeĢ M, Öztürk MZ, A Deepseated landslide in Ambaroba Village (Biga-Çanakkale, NW Turkey): Interpretation of geophysical, geochemical and geomorphological data. THE 2nd INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, Abstracts book, p. 75. Ekinci YL, Demirci A, Erginal AE and Öztürk B, Detection of cavities in carbonate-cemented fossil eolian sand dunes using DC electrical resistivity survey, Bozcaada Island, Turkey. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY, Geophysical Research Abstracts, v. 12, EGU Komut T, A Critical Review of Geodetic Studies on the Preparation of the Active Fault Map of Marmara and Surrounding Region, WEGENER 2010, 15th GENERAL ASSEMBLY OF WEGENER (September 14-17, 2010, Istanbul, Turkey). Komut T and Kaplan-YeĢilyurt S, Çanakkale'de Ortaya Çıkan Yüksek Deniz Sekileri ve Bunların Jeodinamik Anlamları. TÜRKĠYE 19. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ. Ekinci YL, Gravity Anomaly Separation Using Finite Element Method. 19th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom, paper no:59. 24

29 Ekinci YL, A Matlab-Based Interactive Data Processing and Interpretation Software Package For Gravity and Magnetic Anomalies: GMINTERP. 19th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom, paper no:60. Ekinci YL, A Comparison of Edge Detecting Algorithms in Magnetic Imaging. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY, Geophysical Research Abstracts, v. 12, EGU Ekinci, YL, Demirci, A, and Bekler, T, Shallow Geophysical Investigation for Mapping an Active Landslide: A Case Study From NW Turkey, European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, v. 12, EGU Karagöz Ö, AteĢ Ö, Compression of probabilistic Approaches using Different Attenuation Relationship for an Area in Aegean Region. ESC EUROPEAN SEISMOLOGICAL COMMISSION 32nd GENERAL ASSEMBLY, September, Montpellier-France, Abstracts, p: Özden S, Bekler T, Tutkun SZ, Kurçer, A, AteĢ O, Bekler FN and Kalafat D, Late Cenozoic stress field distribution in Biga Peninsula, NW Turkey, EGU 2009, Vienna, Austria Miquelutti LG, Nascimento DS, Ulugergerli EU, Fontes SL, Time Series Analysis of Magnetotelluric Data: Coherencies and Orientation, 11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, August 2009, Bahia Convention Center, Salvador, BA - Brazil. ġengül E, A Study of Noise Elimination in Magnetotelluric Method, INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Pinto VR, Fontes SL and Ulugergerli EU, Magnetotelluric signature and well log data interpretation of Santos Basin- Brazil; Proceedings of 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Salvador Brazil. 25

30 Pinto VR, Fontes SL and Ulugergerli EU, Electromagnetic imaging of Santos basin constrained by well log induction data. Proceedings of 79 TH SEG ANNUAL MEETING, HUSTON. Lima JPR, Ulugergerli EU, de Souza NPR, Lúcio JB and Lima YCP, Use of FDEM-GCM Method for Groundwater Prospecting in Crystalline; Proceedings of 11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Salvador Brazil. Ekinci YL, Image Enhancement of Gridded Gravity Data by Using Directional Derivatives Based Techniques. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES, Proceedings Book, p Ekinci YL, 3-D Gravity Inversion: A Comparison of Decomposition- Based and Gradient-Based Solvers, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES, Prooceedings Book, p Demirci A and Ekinci YL, Non-Linear Inversion of Residual Self- Potential Anomalies with Variable Shape Factor. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, p. 54. Yıldırım Ç and Ekinci YL, The Effects of the Remanent Magnetization on Reduction to the Pole Process. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, p. 60. KaraıĢık H and Ekinci YL, Parameter Estimation From Magnetic Profile Data By Using Horizontal Derivatives. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, p. 95. Konuk T and Ekinci YL, Three-Dimensional Inversion of Magnetic Anomalies: A Comparison of Individual and Hybrid Use of Exact and Approximate Equations. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELI 2009, Symposium e-book, p Karagöz Ö, Demirci A, Batı Marmara Bölgesi Zemin Büyütmeleri. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2009, Symposium e-book, s

31 2008 Ulugergerli EU, Borehole Modelling with Antisymmetry. 18th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara. Ulugergerli EU, Fontes SL, La terra EF, Miquelutti LG, Nascimento DS, Time Series Analysis of Marine Magnetotelluric Data Using Remote Reference, 18th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara Kocahan Ö, ġengül E, Özel ME, Uydu görüntülerinde Hough DönüĢümü ile krater bulma çalıģmaları. YÜZEYE YAKIN YAPILARIN BELĠRLENMESĠNDE JEOFĠZĠK VE UZAKTAN ALGILAMA SEMPOZYUMU, 73 76, 29 Nisan 2 Mayıs 2008, Ġzmir. ġengül E, Applications of Signal Classification by Using Back Propagation Artificial Neural Network, 18th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara. ġengül E, Classification in Magnetotelluric Time Series by Using Artificial Neural Network, 8th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF THE CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS OF TURKEY, October 14-17, 2008, MTA, Ankara. Elbek ġ, The role and importance of Geophysical applications in Forensic Research, 1st INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS OF FORENSIC SCIENCE, October Demirci A, Ekinci YL, Bekler T, Erginal A.E and Öztürk B, Geophysical Characterization of a Landslide in Lapseki-Çanakkale by Seismic Refraction and Electrical Resistivity Methods. 18TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom 2B1, p

32 Ekinci YL and Sarı C, Depth Determination from Higher Derivatives Analysis of Magnetic Anomalies. 18TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom 2B16, p Pavlides S, Chatzipetros A, Drivaliari N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürcer A, AteĢ Ö, Özden S, Ulugergeli EU, Ekinci YL and Demirci A, Troy: The Homeric Landscape Revisited in the Light of Modern Morphotectonic and Palaeoseismological Research, Studying Modeling and Sense Making of Planet Earth. Pavlides S, Chatzipetros A, N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürçer A, Ulugergerli EU, Ekinci YL and Demirci A, Skepticism on the geomorphological and archaeoseismological evolution of Troy plain and fault, based on new field data. SYMPOSIUM OF THE ATLANTIS HYPOTHESIS: SEARCHING FOR A LOST LAND. Pavlides S, Chatzipetros A, Drivaliari N, Michailidou A, Shoras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürçer A, AteĢ Ö, Özden S, Ulugergerli EU, Ekinci YL and Demirci A, Troy: New Insights to the Homeric Landscape. THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE GEOLOGY OF THE TETHYS, p.15, South Valley University, Jan. 2008, Cairo, Egypt. Akol B, Bekler T, Çanakkale ve Yakın Çevresinin Deprem Tehlike Analizinin Olabilirlik YaklaĢımlarla Ġncelenmesi. TÜRKĠYE 18. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ, Ekim, MTA, Ankara Ekinci YL, 3D Resistivity Imaging in Archaeological Prospection: An Example From Ancient Site of Parion (Biga-Turkey), INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2007, Symposium e-book, p Ekinci YL, Demirci A and Ertekin C, Investigation of the Layered Seawater-Freshwater Interface: A Study From Gökçeada-Kaleköy, 28

33 Turkey, INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELĠ 2007, Symposium E-book, p Ekinci YL, Kaya MA and Demirci A, Electrical Resitivity Tomography Investigation at The Ancient Site of Parion (Nortwest Turkey). 13th EUROPEAN MEETING OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS, NEAR SURFACE 2007, CD-Rom P40, p Demirci A, Kaya MA, Bekler T and Ekinci YL, Microtremor and Resistivity Studies for Evaluating Ground Conditions in Çanakkale, 13th EUROPEAN MEETING OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS, NEAR SURFACE 2007, CD-Rom P03, p Demirci A, Kaya MA, Bekler T, Çanakkale ġehir Merkezi Mikrobölgeleme ÇalıĢması Ön Sonuçları. TÜRKĠYE 17. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ, Ankara 2006 Köse K and Ekinci YL, De-noising of Random Noises From Magnetic Field Data With Statistical Filters. 17th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, CD-Rom 4L1, p Elbek ġ ve Özel E, Ġzmir (Gülbahçe) ve Sığacık Körfezlerinin Sığ Sismik Verilerle KarĢılaĢtırılması. TÜRKĠYE 17. ULUSLARARASI JEOFĠZĠK KONGRE VE SERGĠSĠ, Ankara Kocahan Ö, Özmaya S, ġengül E, Özel ME, Preparation of the Meteorite/Impact Crater Data Base for Turkey, RECENT ADVANCES IN SPACE TECHNOLOGIES (RAST 2005), Ġstanbul Turkey. ġengül E, Kocahan Ö, Özmaya S, Özel ME, Demircan O, Chemical Analysis of Some Meteorite Claims in Turkey. RECENT ADVANCES ĠN SPACE TECHNOLOGĠES (RAST 2005), Ġstanbul Turkey. Kaya MA, Özurlan G, ġengül E, Delineation of groundwater contamination using geophysical methods at a waste disposal site on the Dardanelles (Çanakkale) Strait, Turkey. INTERNATIONAL 29

34 EARTH SCIENCES COLLOQUIUM ON THE AEGEAN REGIONS (IESCA 2005). Kaya MA, Özürlan G, ġengül E, Investigation of Underground Water and Soil Pollution Near Open Waste Disposal Site of Çanakkale Using Applied Geophysical Methods (Resistivity-VLF-SP-Seismic). THE 16th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, 7-10 December, Ankara, p Kaya MA, Ulugergerli EU, Karlık G, Kaya C, Ekinci YL, Akca, Ġ, Doğan, M., and Gündoğdu, Y., Archaeogeophysical Investigations In Ancient Assos Site (Ayvacık, Çanakkale) (DCR, VLF-EM and GEORADAR),16th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS AND EXHIBITION, Proceedings Book p B. ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GĠBĠ BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER 2010 ġengül, E. Tek Ġstayon Manyetotelürik Zaman Serisi Analizleri ve Gürültü Yok Etme ÇalıĢmaları, 3. Yer Elektrik ÇalıĢtayı, Mayıs Komut T, Ekinci YL, ġengül E, Sarıköy Fayı'nda Fay Morfolojisi ve Sığ Jeofizik AraĢtırmalar, ATAG-14, Bildiri Özleri Kitabı, s. 30. Demirci A, Ekinci YL, TürkeĢ M, Erginal AE, Öztürk, MZ ve Sungur A, Mazılık (Çanakkale) Heyelanının Jeofiziksel, Klimatolojik ve Jeomorfolojik Analizi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Tam Metin Bildiriler Kitabı, s Ekinci YL, Demirci A, Erginal AE, Öztürk MZ ve Avcıoğlu M, Doğru Akım Özdirenç Yönteminin Jeomorfolojik ÇalıĢmalarda Kullanımı: Çanakkale Yöresinden Örnek ÇalıĢmalar. ULUSAL COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Bildiri Özleri Kitabı, 30

35 Bekler T, Demirci A, Özden S, Gündoğdu E ve Kalafat D. Güncel Depremlerin Kaynak Parametreleri ile Simav Fayı ile Kütahya Fayı Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniği, AKTĠF TEKTONĠK ARAġTIRMA GRUBU Pavlides S, Tutkun SZ, Chatzipetros A, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Zervopoulou A, Dogan B, Özaksoy V, Kürçer A, Özden S, AteĢ Ö, Ulugergerli EU, Bekler T, Ekinci YL, Demirci A, ġengül E, Elbek S, Gündogdu E, Köse K, Hidden Earthquakes in the Gölcük - Kavaklı, Yenice-Gönen and Troy Faults, Palaeoseismological And Archaeoseismological Approach. ATAG-13, Bildiri Özleri Kitabı, s Özden S, Bekler T, Tutkun SZ, Kürçer A, AteĢ Ö, Bekler F, Kalafat D, Gündoğdu E, Bircan T, Çınar S, Çağlayan Ö, Gürgen M, ĠĢler H ve Yalçınöz A, Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği. AKTĠF TEKTONĠK ARAġTIRMA GRUBU ONĠKĠNCĠ ÇALIġTAYI, ATAG 12, Kasım, Düzce. Akgün S, Bekler T, Mikrotremor Yönteminin Zemin Problemlerindeki Uygulamaları Ve Çanakkale den Örnekler, Ulusal Teknik Eğitim, MÜHENDĠSLĠK VE EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ GENÇ ARAġTIRMACILAR SEMPOZYUMU, UMES222, Kocaeli Üniversitesi. Elbek ġ, Ekinci YL, Demirci A, Koç G, Tokcan E ve Benibol E, Jeofizik Yöntemlerin Adli AraĢtırmalarda Kullanımı: Elektrik Özdirenç Tomografi Uygulaması, Terzioğlu Kampusü, Çanakkale. YÜZEYE YAKIN YAPILARIN BELĠRLENMESĠNDE JEOFĠZĠK VE UZAKTAN ALGILAMA SEMPOZYUMU (GARS 2008), Tam Metin Bildiriler Kitabı, s Ekinci YL, Manyetik Verilerin 2B Ters Çözümü ve Parametre DeğiĢimi. YÜZEYE YAKIN YAPILARIN BELĠRLENMESĠNDE JEOFĠZĠK VE UZAKTAN 31

36 ALGILAMA SEMPOZYUMU (GARS 2008), Tam Metin Bildiriler Kitabı, s Ertekin C, Ekinci YL ve Demirci A, Jeofizik ve Jeolojik ÇalıĢmalarla Yeraltı Suyu AraĢtırması, Ġntepe-Çanakkale. SDÜ 15. YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ekinci YL, Manyetik Belirti Veren Kaynak Yapılara Ait Yatay Sınırlarının Belirlenmesi. SDÜ 15. YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ekinci YL, Ġki-Boyutlu Gravite Ters Çözümünde Odaklama Yöntemiyle Yeraltı Yoğunluk Dağılımının Belirlenmesi. SDÜ 15.YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ekinci YL, Matlab Tabanlı Üç-Boyutlu Görüntüleme Tekniklerinin Jeofizik Verilere Uygulanması. SDÜ 15. YIL MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s Ertekin C, Ekinci YL ve Demirci A, Karst, KarstlaĢma ve Karstik BoĢluklarının Yüzey Ölçümleri ile Belirlenmesi. ULUSAL TEKNĠK EĞĠTĠM, MÜHENDĠSLĠK VE EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ GENÇ ARAġTIRMACILAR SEMPOZYUMU (UMES07), Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt II, s Elbek ġ ve Özel E, Ġzmir Sığacık Körfezi'nin Aktif Tektoniğinin Sığ Sismik Verilerle AraĢtırılması. AKTĠF TEKTONĠK ARAġTIRMA GRUBU (ATAG) 11. ÇALIġTAYI, 8-9 Kasım 2006 Kocahan, Ö., ġengül, E., Özel, M.E. Türkiye nin meteorit çarpma kraterleri envanteri çalıģmaları, XV Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos, 1 Eylül 2006,Ġstanbul. ġengül, E., Kocahan, Ö, Özel, M.E. Bazı göktaģı adaylarının kimyasal yöntemlerle sınıflandırılması, XV Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos, 1 Eylül 2006,Ġstanbul. 32

37 Ekinci YL ve ġengül E, Manyetik Yöntem ile Gömülü Zehirli Atık Tanklarının Belirlenmesi. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, ġengül E, Ekinci YL, Bekler T ve Kaya MA, Elektrik Özdirenç Tomografi Yönteminin Atık Alan Uygulamaları. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Ertekin C, Ekinci YL ve Çetiner ZS, Radyoaktif Atık Depolama Ortamlarının Jeokimyasal Modelleme ile Değerlendirilmesi. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Ekinci YL, Ertekin C ve ġengül E, Gama IĢını Spektrometrelerinin Yerbilimlerinde Kullanımı. ÇOMÜ RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Kürçer A, Tutkun SZ, Pavlides S, Chatzipetros A, AteĢ Ö, Özden S, Ulugergerli E, Gündoğdu Y, Bekler T, Syrides G, Vouvalidis K, Valkaniotis S, Zervopoulou A, ġengül E, Ekinci YL, Köse K, Demirci A, ve Elbek ġ, Troia Fayı nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ġlk ÇalıĢmalar, KB Türkiye. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitabı, Kaya MA, Karlık G, Kaya C, Ekinci YL, Akca Ġ, Doğan M, Gündoğdu Y ve Ulugergerli E, Assos Antik Kentinde Arkeojeofizik Uygulamaları (DAÖ, VLF-EM). JEOARKEOLOJĠ VE ARKEOJEOFĠZĠK SEMPOZYUMU, Bildiri Özleri Kitabı, Kaya MA, ġeren A, Ekinci YL, Balkaya Ç ve Yiğit P, GeniĢ Ölçekli Arkeoloji Jeofiziği Uygulamaları: Amorium Antik Kenti Örneği. JEOARKEOLOJĠ VE ARKEOJEOFĠZĠK SEMPOZYUMU, Bildiri Özleri Kitabı, AvĢar E, Demirci A, Özdilek HG, Kaya MA ve Bekler T, Çevre ve Jeofizik Açısından Yeraltındaki Radyoaktif Radon Gazının Ġncelenmesi. RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU. 33

38 2004 ġengül, E., HüĢan, U. Çanakkale Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ÇAKAY. I. Ulusal Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, 4-6 Haziran 2004, Çanakkale, s Baba, A., Kaya, M.A., Tutkun, S.Z., Deniz, O., ġengül, E., Gürçay, S. Çanakkale Kenti Yeni YerleĢim Alanının YerleĢime Uygunluğunun Ġncelenmesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı.,s Kaya, M.A., ġeren, A., ġengül, E., Balkaya, Ç., Yiğit, P. Amorium Antik Kenti 2002 Yılı Arkeoloji Jeofiziği AraĢtırmaları, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Ekim Ġzmir, s. 86. Kaya, M.A., Baba, A., ġengül, E., Balkaya, Ç. Çanakkale Düzensiz Katı Atık Depolama Sahasının Çevre Kirliliğine Etkilerinin Jeofizik Yöntemlerle AraĢtırılması Kocaeli Deprem Sempozyumu, Mart 2003 Kaya, M.A. Özer, M.F., Tutkun, S.Z., Baba, A., Güven,T., Çetinol,T., ġengül, E., Deniz, O., Gürçay, S. Çanakkale Kenti YerleĢim alanında Jeofizik-Jeolojik Uygulamalar, Kocaeli Deprem Sempozyumu, Mart s

39 LĠSANSÜSTÜ TEZLER A. Yüksek Lisans Tezleri 35

40 A.Yüksek Lisans Tezleri 2009 Pelin TÜLÜ- Kuzeybatı Ege Bölgesi kabuk Yapısının Sismolojik Verilerle Ġncelenmesi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler Banu Akol- Kuzeybatı Ege bölgesi deprem risk analizi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler 2008 Korhan Köse- Sığ Sismikte P ve S Dalgalarının Yön Bağımlılığının Ġncelenmesi ve Yüzey Jeoloji ĠliĢkisi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler 2007 Alper Demirci-Çanakkale ġehir Merkezi Sismik Mikro bölgelendirmesi. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya 2005 Yunus Levent Ekinci- Amorium Antik Kentinin Manyetik Yöntem Ġle AraĢtırılması. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya Ali Aygün- Çanakkale Kenti YerleĢim Alanının SıvılaĢma Potansiyeli, DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya Pınar Yiğit- Amorium Antik Kenti Arkeoloji Jeofiziği AraĢtırmaları. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya 36

41 2004 SavaĢ Gürçay- Çanakkale Kenti ve Civarında Özdirenç Yöntemiyle Yeraltısuyu Aramaları. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya Ebru ġengül- Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle AraĢtırılması. DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya 37

42 ARAġTIRMA PROJELERĠ VE RAPORLAR A. ULUSLARARASI KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER B. ULUSAL KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER C. DÖNER SERMAYE PROJELERĠ 38

43 A. ULUSLARARASI KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER 2010 Destekleyen Kurum: Italian National Scientific Fund Proje Adı-No: International Network of Frontier Research on Earthquake Precursors (INFREP) Yürütücü: Prof. Dr. Pier F. Biagi (University of Bari-Ġtalia) AraĢtırıcılar: (Ġtalya) T. Maggipinto, F. Righetti, D. Loiacono, L. Schiavulli, T. Ligonzo, A. Ermini, (Romanya) I. A. Moldovan, A. S. Moldovan, (Türkiye)A. Büyüksaraç, (Portekiz) H.G. Silva, (Avusturya)M. Bezzeghoud, (Yunanistan)M. E. Contadakis Destek Miktarı: Euro (Türkiye ye ayrılmıģ olan miktar) Tarih: Devam Ediyor 2009 Destekleyen Kurum: European Commission Proje Adı-No: European Seas Observatory Network Yürütücü: Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) (France) AraĢtırıcılar:14 ülke araģtırma merkezinden katılımcılar, (Türkiye)Öğr. Gör. ġebnem Elbek Destek Miktarı: Tarih: Devam Ediyor 2006 Destekleyen Kurum: GSRT ve TÜBĠTAK Proje Adı-No: Troia Fayı'nın Paleosismolojisi Yürütücü: Prof. Dr. S. Z Tutkun (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 39

44 AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, ArĢ. Gör. Yunus Levent Ekinci Destek Miktarı: TL Tarih: 2011 B. ULUSAL KURULUġLARCA DESTEKLENEN PROJELER 2010 Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri Yürütücü: Prof. Dr. Süha Özden (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut, ArĢ. Gör. Alper Demirci Destek Miktarı: TL Tarih: Devam Ediyor Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları OluĢumu ve GeliĢimi Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması- (Proje No. 110M294). Yürütücü: Doç. Dr. Kazım Görgülü (Cumhuriyet Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, Yrd. Doç. Dr. Ercan Arpaz, Doç. Dr. Önder Uysal, Prof. Dr. Ahmet Demirci, Yrd. Doç. Dr. Y. Selim Durutürk, Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çaylak 40

45 Destek Miktarı: TL Tarih: Devam Ediyor Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Türkiye nin Derin Yer Yapısı ve Tektonik Özelliklerinin Gravite-Manyetik Veriler Kullanılarak AraĢtırılması Ve Sismik- Sismolojik Verileri Yardımıyla Yorumlanması, (Proje No. 107Y288). Yürütücü: Prof. Dr. Abdullah AteĢ (Ankara Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, Doç. Dr. Funda Bilim, Dr. Attila Aydemir, Yrd. Doç. Dr. Özcan BektaĢ Destek Miktarı: TL Tarih: Devam Ediyor Destekleyen Kurum: ÇOMÜ-BAP Proje Adı-No: Adatepe-Lapseki Heyelan Alanının Jeofizik Özelliklerinin Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemleri Ile Belirlenmesi Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: Yunus Levent Ekinci, Alper Demirci, Can Ertekin, Evren A. Erginal Destek Miktarı: 4,500 TL Destekleyen Kurum: ÇOMÜ-BAP Proje Adı-No: Çanakkale'de Pleyistosen Yükselmesinin BaĢlangıcı, 2010/3. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 41

46 AraĢtırıcılar: Sevinç Kaplan-YeĢilyurt, M O ġen Destek Miktarı: 7000 TL Tarih: Devam ediyor Destekleyen Kurum: TUJJB Proje Adı-No: Ġzmir Körfezi ve çevresi mikrodeprem etkinliğinin araģtırılması Yürütücü: Prof. Dr. Atilla Uluğ (Dokuz Eylül Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Prof. Dr. Erdeniz Özel, Doç. Dr. Muhammet Duman, Öğr. Gör. ġebnem Elbek Destek Miktarı: TL 2009 Destekleyen Kurum: ÇOMÜ BAP Proje Adı-No: Tek Ġstasyon Mikrotremor Ölçümleri Ġle Çanakkale Jeoteknik Zemin Sınıflaması Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: AraĢ.Gör.Alper Demirci, AraĢ.Gör.Özlem Karagöz Destek Miktarı: 3,800 TL 2007 Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi BAP Proje Adı-No: Gökçeada Yeni Bademli Höyüğünde Arkeojeofizik AraĢtırma, Çanakkale Yürütücü: Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ (Hacettepe Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Öğr.Gör.Ebru ġengül Destek Miktarı: Ayni 42

47 Destekleyen Kurum: ÇOMÜ BAP Proje Adı-No: MenekĢe Çatağında (Tekirdağ) Arkeojeofizik AraĢtırma Yürütücü: Doç. Dr. Aslı Erim (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Öğr.Gör. Ebru ġengül, Öğr.Gör. Yunus Levent Ekinci, AraĢ.Gör. Alper Demirci, Destek Miktarı: Ayni 2006 Destekleyen Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Adı-No: Parion Antik Kentinde Arkeojeofizik AraĢtırma, Biga, Çanakkale Yürütücü: Prof. Dr. Cevat BaĢaran (Atatürk Üniversitesi) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya, ArĢ. Gör Yunus Levent Ekinci, Destek Miktarı: Destekleyen Kurum: TÜBĠTAK Proje Adı-No: Türkiye nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri: Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleriyle Bulunması Yürütücü: Prof. Dr. M Emin Özel AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, Yrd.Doç.Dr. Özlem Kocahan Destek Miktarı: TL 43

48 Destekleyen Kurum: ÇOMÜ BAP Proje Adı-No: Güzelyalı Heyelan Etüdü, Çanakkale Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Alper BABA (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, ArĢ. Gör. Yunus Levent Ekinci Destek Miktarı: Ayni 2004 Destekleyen Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Adı-No: Assos Antik Kentinde Arkeojeofizik AraĢtırma, Ayvacık, Çanakkale Yürütücü: Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu (Maltepe Üni.) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya, Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, ArĢ. Gör. Yunus Levent Ekinci Destek Miktarı: Destekleyen Kurum: ÇOMÜ (BAP) Proje Adı-No: Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yer Altı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle AraĢtırılması Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, Yrd. Doç. Dr. Alper Baba, ArĢ. Gör. Ozan Deniz Destek Miktarı: TL 44

49 2002 Destekleyen Kurum: Jandarma Özel Eğitim Merkezi Proje Adı-No: Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Subay Gazinosu ve Bölük Hizmet Binası Zemin Etüt ÇalıĢması, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. A Kaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, ArĢ. Gör. SavaĢ Gürçay, Destek Miktarı: Ayni Destekleyen Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Adı-No: Amorium Antik Kentinde Arkeojeofizik AraĢtırma, Emirdağ, Afyon Yürütücü: Dr. Chris Lightfoot (New York Metropolitan Müzesi) AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya, ArĢ. Gör. Ebru ġengül Destek Miktarı: - C. DÖNER SERMAYE PROJELERĠ 2010 Proje Sahibi: TÜBĠTAK 109K363 nolu Proje Proje Adı: Pers Satraplık Merkezi Daskyleion'da Anadolu Pers Kültürünün Yönetimsel ve Dinsel Yapılarının Çevreleriyle ĠliĢkilerinin AraĢtırılması Yürütücü: Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç AraĢtırıcılar: Öğr. Gör. Ebru ġengül Proje Bedeli: TL (4000 TL 2010 ve 8000 TL 2011 ödemeli) 45

50 2007 Proje Sahibi: Özel site yönetimi Proje Adı: Ġntepe Yeraltı Su Kaynaklarının Jeofizik ve Jeolojik Etüdü, Çanakkale AraĢtırıcılar: Öğr. Gör. Yunus L. Ekinci, ArĢ. Gör. Alper Demirci, ArĢ. Gör. Can Ertekin Proje Bedeli: 4.000TL Proje Sahibi: Özel Maden ġirketi Proje Adı: AĢağıokçular Metalik Maden Sahasının Jeofizik Etüdü, Çanakkale, (ÇOMÜ Döner Sermaye Projesi). AraĢtırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Yrd. Doç. Dr. Emin Ulugergerli, Öğr. Gör. Ebru ġengül, Öğr. Gör. Yunus L. Ekinci, ArĢ. Gör. Alper Demirci, ArĢ. Gör. Can Ertekin Proje Bedeli: TL 2003 Destekleyen Kurum: Çanakkale Belediyesi Proje Adı-No: Çanakkale Karacaören YerleĢim Alanında Jeolojik- Jeofizik-Jeoteknik ve Hidrojeolojik AraĢtırma, Çanakkale Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. A Kaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) AraĢtırıcılar: ArĢ. Gör. Ebru ġengül, ArĢ. Gör. SavaĢ Gürçay, Destek Miktarı: TL 46

51 BÖLÜM ĠSTATĠSTĠKLERĠ A. Öğrenci Sayıları B. Yıllara Göre Taban Puanlar C. Eğitimde Hizmet Verebilirlik 47

52 A. Öğrenci Sayıları 2010/2011 ÖĞRETĠM YILI MEVCUT ÖĞRENCĠ ĠSTATĠSTĠĞĠ BÖLÜM Jeofizik Mühendisliği GENEL KAYITLI ÖĞRENCĠ SAYISI Hazırlık 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM GENEL K E K E K E K E K E K E K+E YABANCI UYRUKLU KAYITLI ÖĞRENCĠ SAYISI BÖLÜM Hazırlık 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM GENEL K E K E K E K E K E K E K+E Jeofizik Mühendisliği MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI BÖLÜM TC Yabancı Uyruklu TC Yabancı Uyruklu TOPLAM KIZ KIZ ERKEK ERKEK Jeofizik Mühendisliği

53 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları K E K E K E K E K E K E K E K E

54 B. Yıllara Göre Taban Puanlar C. Eğitimde Hizmet Verebilirlik Öğrenci sayısı/öğretim Üyesi: 49.5 Öğrenci sayısı/öğretim elemanı: 22 Öğrenci sayısı/araģtırma görevlisi: 99 50

55 51

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilmiş listelerde yer alan yayımlanmış yurt içi yayınlar*: a. Araştırma niteliğinde

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilmiş listelerde yer alan yayımlanmış yurt içi yayınlar*: a. Araştırma niteliğinde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilmiş listelerde yer alan yayımlanmış yurt içi yayınlar*: a. Araştırma niteliğinde ÖNCÜL,N., ALPASLAN,N Batman Ġli Gültepe Mahallesi Yeraltı Yapısının Sismik Ve Elektrik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak. :

ÖZGEÇMİŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak. : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Okan Su Doğum Tarihi : 22.06.1978 Doğum Yeri : Ankara Adres : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Telefon: 0 212 285 62 39 Fax: 0 212 285 62 01 E-mail : ozurlan@itu.edu.tr Web: www.geop.itu.edu.tr/~gulcin

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü. http://jeofizik.deu.edu.tr Jeofizik Mühendisliği - Fizik ve Matematik yasalarını kullanarak, - Özel bilimsel yöntemler ve ölçüm ekipmanları yardımıyla, yerküremizin ve gezegenlerin iç yapısını araştırır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 60 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 28 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 22 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tuğba ÖZTÜRK YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 65 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 30 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 24 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Yardımcısı Prof. Dr.Filiz ÖZÇELĠK Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent AKAY Fakülte Sekreteri Nezihe ER Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı

KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı : İbrahim ONUR Doğum Yılı ve Yeri : 09.02.1952, İZMİT Medeni Durumu : Evli, iki çocuklu Yabancı Dil : İngilizce Askerlik Durumu : Dört aylık kısa dönem (Erzincan, Temmuz 1981)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ DERECE ALAN ÜNIVERSITE ÖĞRENĠM DÖNEMĠ. Lisans FĠZĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 1995-1999

ÖZGEÇMĠġ DERECE ALAN ÜNIVERSITE ÖĞRENĠM DÖNEMĠ. Lisans FĠZĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 1995-1999 ÖZGEÇMĠġ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI DOĞUM TARĠHĠ ve YERĠ YABANCI DĠL YAZIġMA ADRESĠ : Yrd.Doç.Dr. Keziban USTA : 03. 10. 1979 KARACASU : Ġngilizce (75-ÜDS) : Akdeniz Üniversitesi Alanya Mühendislik Fakültesi

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZET. Fatih UÇAR. Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK Haziran 2014, 96 sayfa

ÖZET. Fatih UÇAR. Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK Haziran 2014, 96 sayfa ÖZET 2-BOYUTLU REZİSTİVİTE YÖNTEMİ KULLANILARAK KARSTİK AKTİVİTE BELİRLENMESİ Fatih UÇAR Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK Haziran 2014, 96 sayfa

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İç-Anadolu Bölgesinin Jeolojisinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi (Investigation of Cent

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İç-Anadolu Bölgesinin Jeolojisinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi (Investigation of Cent T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İÇ ANADOLU NUN JEOLOJİSİNİN, JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Abdullah Ateş 20010705050 Başlama Tarihi: 30/04/2001

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

HAKKIMIZDA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

HAKKIMIZDA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ HAKKIMIZDA 1997 yılında Antalya da kurulan firmamız yeraltı inceleme ve araştırmalarında, uzman mühendis kadrosuyla Jeofizik, Jeoloji ve Maden mühendisliğini ilgilendiren konularda hizmet vermektedir.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Uygulamalı Matematik Fırat Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Uygulamalı Matematik Fırat Üniversitesi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim Yapıştırılacaktır. 1. Adı Soyadı: Esra KARATAŞ AKGÜL 2. Doğum Tarihi: 16/10/1989 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program

Detaylı

Jeotermal Aramalarda Manyetotellürik Yöntem

Jeotermal Aramalarda Manyetotellürik Yöntem Jeotermal Aramalarda Manyetotellürik Yöntem Ahmet Tuğrul BAŞOKUR LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, B-Blok No: 11/B, Gölbaşı ANKARA ve Ankara

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

YÖNETĠM. Prof. Dr. Remzi VAROL Bölüm BaĢkanı. Komisyonu. Uluslararası ĠliĢkiler Komisyonu

YÖNETĠM. Prof. Dr. Remzi VAROL Bölüm BaĢkanı. Komisyonu. Uluslararası ĠliĢkiler Komisyonu YÖNETĠM Prof. Dr. Remzi VAROL Bölüm BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. ġevki Yılmaz GÜVEN Bölüm BaĢkan Yardımcısı 1-Ders ve Sınav Programı Komisyonu 2-Mezuniyet Komisyonu 3-Ġntibak Komisyonu 4-Bologna ve AKTS Komisyonu

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol Yavuz İletişim Bilgileri Adres : Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No : 102/3 Üsküdar-İstanbul Telefon Mail : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 20.03.1962

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. (Mart 2010) ÇalıĢtığı Kurum : Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı

ÖZGEÇMĠġ. (Mart 2010) ÇalıĢtığı Kurum : Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı ÖZGEÇMĠġ (Mart 2010) Ad ve Soyad : RIZA PEKTAŞ Doğum Yeri ve Yılı : Ankara, 1972 ÇalıĢtığı Kurum : Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı ÇalıĢma

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI Doğum Yılı: 1966 Yazışma Adresi : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ İNCİVEZ-ZONGULDAK 67100 /Türkiye Telefon : 372-2574010/1110 Faks : 372-2574023

Detaylı

ulubey.ceken@afad.gov.tr; ulubeyceken69@gmail.com

ulubey.ceken@afad.gov.tr; ulubeyceken69@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ulubey ÇEKEN Mesleği Jeofizik Mühendisi Doğum tarihi ve yeri 20/07/1969, Selim Medeni hali Evli Tel 0 312 285 53 05 Faks 0 312 287 93 70 E-Posta ulubey.ceken@afad.gov.tr; ulubeyceken69@gmail.com

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Kurt, Erkan Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Rize, 97 Uyruğu : T.C. Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Erkek Tel İş : () -0 Faks : Posta Adresi :

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2000-2001 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1. Eğitim ve Öğretim Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun

Detaylı

5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40)

5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40) 5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40) Poster Alanı P1 P2 Kilikya Havzası Messiniyen Evaporitlerinin Dağılımı Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR Sismik Yansıma Verilerinde Ön İşleme Süreci Üzerine:

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEġ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. Eğitim Bilgileri 1991-1997 Lisans Gazi Üniversitesi 1999-2002 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı