CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler

2 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 bu sayýda 14 Kapak konusu Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler 20 Cargill çözümleri Soya proteini ürünleri 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel Her zamankinden daha fazla! - Her yerde Enerji Verimliliði - Krizde alternatif stratejiler 06 Dünyadan - Cargill Çin e ödül - Denizlerde keþif yolculuðu 08 Ýçimizden biri Nedim Elcheik: 13 yýldýr ayný heyecanla 14 Kapak konusu Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill çözümleri Soya proteini ürünleri Güncel Vazgeçmek yok! Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu 24 Güncel 08 Nedim Elcheik: 13 yýldýr ayný heyecanla 26 Prof. Dr. Ö. Utku Çopur Üniversite-sanayi iþbirliði önemli Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Vazgeçmek yok! 26 Sohbet 32 Ýlkeler Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversite-sanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý CargillHaberler - Ýçindekiler 1

3 Her zamankinden daha fazla! Geçtiðimiz yýlýn Ekim ayýnda Minnesota/ABD de gerçekleþtirdiðimiz Liderlik Forumu 2008 Toplantýsý nýn geniþ bir özetini bu sayýmýza taþýdýk. Liderlik Forumu toplantýlarý 2 yýlda bir gerçekleþtiriliyor ve bu toplantýlarda dünya üzerindeki tüm Cargill Ýþ Üniteleri nin üst düzey yöneticileri bir araya geliyor Ekiminde düzenlenen Forumda Cargill CEO su Greg Page; yöneticilere özetle þunu söylüyor: Global ekonomideki yavaþlama, uzun süre dünyaya hakim olacak bir ekonomik durum deðil Bugünkü zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar kendisini göstermeye baþlayacaktýr mevcut geliþmeleri yakýndan takip etmekteyiz Sanayicimize birlikte düþünmeyi ve geleceðin baþarýsýný birlikte inþa etmeyi öneriyoruz. Bunun için tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de Birlikte çalýþ > Üret > Baþar ilkesiyle hareket ediyor ve müþterilerimizle ortak baþarý için birlikte çalýþýyoruz. Evet, ülkemizin önünde de dünya ekonomisindeki geliþmeler doðrultusunda zorluklar ve fýrsatlar var. CEO Page in söylediklerini uyarlarsak; Bugünkü zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar kendisini göstermeye baþlayacak. Cargill Türkiye den Toplantýda ortaya çýkan büyük resim: Mevcut global ekonomide Cargill tarihi fýrsatlar ve zorluklarla karþý karþýya kalýyor, iþbirliði ve iletiþim her zamankinden daha önemli duruma geldi. O zaman, her þeyden önce ülkemize, birbirimize ve kendimize daha fazla güvenerek ayný hedefe odaklanmalýyýz. Bu, zorluklarýn üstesinden gelebilmek için en öncelikli ve etkili çözüm yoludur. Dünyanýn her tarafýnda öðretmenler, insan topluluðunun en fedakar ve muhterem unsurlarýdýr. Mustafa Kemal Atatürk Daha fazla iþ birliði ve iletiþim! Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu da Ocak ayýnda ulusal basýnýn temsilcileriyle bir araya geldiðimiz yeni yýl toplantýsýnda dünya ve ülkemiz ekonomisindeki geliþmeleri deðerlendirdiði konuþmasýnda bu konuya vurgu yapýyor: Cargill Türkiye olarak Bugünlerde iþbirliðine, iletiþime ve geleceðe dair ortak hedeflere odaklanmaya ihtiyacýmýz var. Hem de her zamankinden daha fazla! Sevgiyle kalýn! CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Her yerde Enerji Verimliliði Coca Cola Türkiye nin güçlü tedarikçisi Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi, Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi tarafýndan 2008 yýlýnda düzenlenen (Sanayide Enerji Verimliliði) SEN-VER 9 Proje Yarýþmasý nda Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde Enerji Verimliliði En Yüksek Endüstriyel Tesis seçildi. Yarýþmada Cargill Gýda Türkiye ile birlikte dereceye giren diðer iþletmelere ödülleri, 15 Ocak 2009 tarihinde 1.Ulusal Enerji Verimliliði Forumu etkinliði çerçevesinde düzenlenen törende, TBMM Enerji ve Sanayi Komisyonu Baþkaný Soner Aksoy tarafýndan verildi. Enerji Verimli Endüstriyel Tesis seçilen Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi; ödülün verildiði Ocak tarihlerinin 27. Enerji Verimliliði Haftasý olmasý nedeniyle, baþarýsýný Orhangazililerle paylaþmak amacýyla, ilki fabrikada ikincisi ise Cargill Ýlköðretim Okulu nda olmak üzere Enerji Verimliliði baþlýklý iki eðitim semineri düzenledi. Enerji Verimliliði konusunun önemini daha geniþ çevrelere aktarabilmek için düzenlenen eðitim seminerleri, 12 Ocak tarihinde ÝTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlamasý ve Yönetimi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sermin Onaygil ve ekibi tarafýndan verildi. Fabrikadaki etkinliðe katýlan tüm çalýþanlara Tasarruf Seferberliði çaðrýsý yapýldý ve enerji tasarrufu konusunda; Benim de çorbada tuzum olsun diyen çalýþanlara, Bu kampanyaya katýlýn ve küçük de olsa bir fikir de siz verin! dendi. ÝTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlamasý ve Yönetimi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sermin Onaygil Cargill Ýlköðretim Okulu nda düzenlenen ikinci eðitim seminerine ise Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ve çeþitli okullarýn okul müdürlerinin yaný sýra yaklaþýk 90 öðretmen katýldý. Buradaki seminerde yine Prof. Dr. Sermin Onaygil tarafýndan enerjinin etkin kullanýlmasý, israfýn önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasý için enerji kaynaklarýnýn ve enerjinin kullanýmýnda verimliliðin artýrýlmasý konularýnda çok deðerli bilgiler verildi. Günün anýsýna öðretmenlere sembolik olarak tasarruflu ampul daðýtýldý. Uzun ömürlü ve güçlü þirketlerin ortak özelliði, marka deðerlerini arttýrmak ve deðer yaratan farklýlýklarýný korumak için düzenli þekilde yaptýklarý planlý çalýþmalardýr. Diðer bir deyiþle bu güçlü þirketler, tarihi serüvenleri içerisinde hiçbir zaman markalarýný kaderin eline býrakmamýþlardýr. Ýþte bunun en güzel örneðini geçtiðimiz Ocak ayý içerisinde iki güçlü þirket verdi; Coca Cola Türkiye ve Cargill Gýda Türkiye! Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Tesisleri; Coca- Cola þirketinin Tedarikçi Kýlavuz Ýlkeleri (TKÝ) doðrultusunda dünya çapýnda tedarikçilerine uyguladýðý denetimden hatasýz bir þekilde baþarýyla çýktý. Coca-Cola Türkiye adýna baðýmsýz bir denetçi firma tarafýndan yapýlan incelemeler sonucunda Orhangazi Tesisleri; Coca-Cola nýn Tedarikçi Kýlavuz Ýlkeleri nin uygulanmasý açýsýndan yeþil rengi aldý. Denetimler sonucunda, Cargill Gýda Türkiye ye hizmet veren yüklenicilerin de ayný konularda uygunluðu teyit edilmiþ oldu. Coca-Cola þirketinin uyguladýðý TKÝ denetimleri iki bölümden oluþtu. Birinci bölümde sosyal güvenlik, yerel iþ hukuku mevzuatýna ve Coca Cola TKÝ'ye Cargill Gýda Türkiye ve onun yüklenicileri tarafýndan uyulup uyulmadýðýnýn kontrolü yapýldý. Ýkinci bölümde ise iþ güvenliði ve tesisin çevresel etkilerinin gerek yönetmeliklere gerekse Coca Cola prensiplerine uyup uymadýðý kontrol edildi. Burada yerel mevzuata uygunluðun ötesinde TKÝ ye de uygun olunmasý gerekiyor. Orhangazi Tesisleri nin 14 0cak 2009 tarihinde girdiði denetimler sonrasýnda Coca Cola þirketine gönderilmek üzere baðýmsýz denetçi firma tarafýndan bir rapor hazýrlandý. Raporda, tesislerde hiçbir hatalý veya eksik uygulamanýn bulunmadýðý belirtildi. TKÝ sonucunda Cargill Gýda Türkiye, Coca-Cola Türkiye nin güçlü tedarikçisi konumunu saðlamlaþtýrmýþ oldu. Aktüel Krizde alternatif stratejiler Duyuru Orhangazi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ORSÝAD) 2009 yýlýnýn ilk etkinliðini 23 Ocak ta Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi nde düzenledi yýlýnda kurulan ve bugün 22 üyesi bulunan ORSÝAD, belirli aralýklarla üyeleri arasýnda çeþitli etkinlikler düzenliyor. Bu yýlýn ilk etkinliði kapsamýnda düzenlenen Krizde Alternatif Stratejiler konferansýnýn konuþmacýsý ORSÝAD ýn geçmiþ yýllarda düzenlediði birçok etkinliðe de konuk olan Dünya Gazetesi yazarý Dr. Rüþtü Bozkurt oldu. Bozkurt, konferans vesilesiyle ilk defa geldiði Orhangazi Mýsýr Ýþleme tesislerini de gezme fýrsatý buldu. Bozkurt, ekonomik krizin doðru algýlanmasý gerektiðini belirttiði konuþmasýnda krizle ilgili öngörülerini ORSÝAD üyeleriyle paylaþtý. Bozkurt, krizin etkilerinin en aza indirgenmesi için en önemli unsurun yabancý sermaye akýþýnýn hýzlanmasý olduðunu açýkladý. Bozkurt a göre Türkiye nin bu krizden en az etkilenmesi için kýsa sürede 50 milyar dolar dýþ kaynaða ihtiyacý var. Bunun için IMF yardýmýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan Bozkurt, dýþ parasal kaynaðýn bulunamamasý durumunda para piyasalarýnda yaþanacak sýkýntýnýn bankalarý da etkisine alacaðýný söyledi. Deðerli iþ ortaðýmýz, Cargill Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri olarak; sizlerle iletiþimimizi güçlendirmek, görüþ, öneri ve þikayetlerinizi paylaþabileceðiniz bir platform oluþturmak, iþleyiþimizi daha etkin ve verimli hale getirmek, sizlerle yeni iþ geliþtirme imkanlarýný araþtýrmak amacýyla, yeni bir e-posta adresi oluþturduðumuzu duyurmak isteriz. Ýlgili mail adresimiz olup, bu mail adresine yapacaðýnýz tüm paylaþýmlarýnýz deðerlendirilerek size geri dönüþ yapýlacaktýr. Süregelen iþbirliðimizi geliþtirmek adýna, Cargill ailesi ve sektör ile ilgili deðerli fikir ve önerilerinizi bekliyoruz. Saygýlarýmýzla, Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.S. Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri (GOSCE) 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

5 Dünyadan Fildiþi Kýyýsý nda çiftçi eðitimi Çikolata Atölye Çalýþmasý Cargill Çin e ödül Gana da kakao fabrikasý Cargill, Fildiþi Kýyýsý nda kakao üreticiliðinin 10. yýlýný kutlamak üzere, kýrsal kalkýnma ulusal ajansý ANADER ile iþbirliði içinde 95 kakao çiftçiliði okulu açacak ve ülkedeki 11 kakao kooperatifine destek saðlayacak. Kasým ayýnda Cargill Kakao ve Çikolata Bölümü üç günlük bir atölye çalýþmasý gerçekleþtirdi. Çalýþmada yalnýzca pratik þekerleme yapma yöntemleri deðil, ayný zamanda baþarýlý bir iþe baþlamakla ilgili temel bilgiler verildi ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Kurumsal Mükemmellik Ödülü için dünya genelinde ABD elçiliklerince 61 aday belirlendi. 11 finalist arasýnda yer alan Cargill Çin e, 6 Kasým da Washington da gerçekleþtirilen ödül töreninde Kasým ayýnda, Gana Cumhuriyeti Baþkaný John Kufuor ve Cargill CEO su Greg Page, Gana, Tema da 100 milyon dolar deðerinde bir kakao iþleme fabrikasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Fabrikada yýlda ton yerel olarak 2003 ten beri çiftçi eðitimi faaliyetleri gerçekleþtiren Cargill böylece Fildiþi Kýyýsý ndaki çiftçiye eðitim olanaðý saðlayacak. ANADER ile yapýlan bu ortaklýkta daha verimli ve yüksek kaliteli kakao üretimi için kooperatif yöneticileri ve çiftçilere eðitim verilmesi, kakao çiftçiliðindeki en iyi uygulamalarýn gösterilmesi amaçlanýyor. Cargill, ayný zamanda Fildiþi Kýyýsý nda sürdürülebilir kakao çiftçiliði ve çiftçilerin tarýmsal, çevresel ve sosyal açýdan en iyi uygulamalarý kullanmalarýný saðlamak amacýyla geliþtirilen bir sürdürülebilirlik programýnýn kurucu üyesi. Cargill Kakao ve Çikolata Bölümü Pazarlama Müdürü Courtney LeDrew; Amacýmýz yeni þekerleme ve çikolata üreticilerinin hayallerini gerçekleþtirmede daha etkili ve daha baþarýlý olmasýný saðlamak dedi. Çalýþmaya katýlanlardan Mark Skinner deneyimlerini þöyle özetledi: Bu atölye çalýþmasý olaðanüstüydü! Çok iyi organize edilmiþ bu eðitim için teþekkürler. Pensilvanya, ABD uluslararasý kurumsal sorumluluk baþarýlarý nedeniyle birincilik ödülü verildi. Cargill, ödüle aday olarak gösterilen, aralarýnda Google Brezilya, Starbucks Guatemala, Esso Angola gibi önemli firmalarýn bulunduðu 60 kuruluþ arasýndan birinciliðe layýk görüldü. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Cargill Hayvan Beslenmesi Bölümü nün iki milyondan fazla Çinli çiftçinin ücretsiz olarak yararlanmasýný saðladýðý çiftçi eðitim programýný özellikle takdirle karþýladý. Çiftçi eðitim programýna ek olarak Cargill Çin, gýda güvenliði konusunda da eðitim faaliyetleri gerçekleþtiriyor. Cargill, Çin in Sichuan Eyaleti ndeki depremin ardýndan 1 milyon dolardan fazla üretilen kakao çekirdeðinden, kakao likörü, yaðý ve tozu üretilerek dünya genelindeki müþterilerine sunulacak. Greg Page, fabrikanýn 200 kiþiye tam zamanlý istihdam ve eðitim saðlayacaðýný belirtti. Page; Fabrika dýþýnda da yüzlerce kiþiye iþ olanaðý yaratarak Gana nýn büyüyen ekonomisine destek olacaðýz dedi. Tema daki bu fabrikada, Cargill in dünya genelindeki müþterilerine kendi özel ürünlerini geliþtirme imkaný verecek çok geniþ çeþitlilikte renk ve tatta kakao tozu üretimi gerçekleþtirilecek. Gana, Batý Afrika Fildiþi Kýyýsý baðýþta bulundu. Cargill, Kýrsal Eðitim Programý kapsamýnda Çin deki 40 ýn üzerinde okulu yeniden inþa ettirdi. Washington, ABD Denizlerde keþif yolculuðu Okyanuslar dünyanýn keþfedilmemiþ en geniþ alanlarý olarak gizemlerini korumaya devam ediyorlar. Cargill Okyanus Taþýmacýlýðý Þirketi, dünya okyanuslarýndaki en önemli 100 eko-bölge denizini içine alacak 10 yýllýk bir keþif yolculuðuna destek saðlayacak. Bir Ýsveç kuruluþu olan Antinea Foundation tarafýndan organize edilen bu keþif yolculuðunun dolarlýk kýsmý Cargill tarafýndan finanse ediliyor. Okyanuslarda ve denizlerde yapýlacak keþif yolculuðunda kirlilik, yanlýþ avlanma, küresel ýsýnma ve denizleri tehdit eden diðer sorunlar üzerinde araþtýrma ve çalýþmalar yapýlacak. Cargill Okyanus Taþýmacýlýðý Þirketi tarafýndan saðlanan maddi destekle keþif yolculuðunun ilk iki yýlýndaki harcamalar karþýlanacak. Cargill projede en büyük sponsor olarak yer alýyor. ABD 6 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 7

6 Cargill Ýtalya Gosce Genel Müdürü Nedim Elcheik 13 yýldýr ayný heyecanla Finikeli ruhuna Türkiye deki iþ tecrübesini ekleyen Nedim Elcheik, bugün Cargill Ýtalya Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ünitesi nin (GOSCE) Genel Müdür koltuðunda oturuyor. Hayatýnýn yarýsýný Lübnan da geçiren Nedim Elcheik kendisini Hem Türk hem Lübnan kökenliyim diye tanýtýyor. Beyrut Amerikan Üniversitesi Gýda Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü nden mezun olduðu dönemde Lübnan, iç savaþýn zorlu günlerini yaþýyor Bu nedenle Elcheik geleceðini Türkiye de aramaya karar veriyor ve 1988 yýlýnda Türkiye ye taþýnýyor. Ýþ hayatýna tanýnmýþ bir pazarlama firmasýnda baþlýyor, ancak içinde hep bir dýþ ticaretçi olma arzusu yatýyor. Elcheik bu durumu; Herhalde bu arzumun arkasýnda Lübnan kökenlerim yatýyor. Zira Lübnanlýlar, daha doðrusu Finikeliler, orta Akdeniz bölgesinde ticaretin öncüleriydiler sözleriyle açýklýyor. Askerlik dönüþünde yeni iþ arayýþýna giriyor ve tam da o sýralarda bir ÝK firmasý Cargill Türkiye ile tanýþmasýna vesile oluyor yýlýnda, Cargill Türkiye nin ticaret bölümünde çalýþmaya baþlayan Elcheik o günleri, ilk günkü heyecanýyla anlatýyor: Üniversite eðitimim sonrasýnda, Cargill de çalýþmaya baþladýðým güne kadar tarým ürünleri alanýna girmedim. Ancak Türkiye nin çeþitli bölgelerinde þurup tankerleri görüyordum ve üzerlerindeki damla þeklindeki logo her zaman dikkatimi çekiyordu. Cargill Türkiye deki ilk mülakatým sýrasýnda eski binanýn giriþinde ayný logoyu gördüm ve kýsa sürede o logonun ne anlama geldiðini öðrendim. Evet, o günden bu yana Cargill logosunun etrafýnda oluþan etkin yapýya ben de en iyi þekilde hizmet etmeye çalýþmaktayým ve 13 yýldýr ayný heyecanla devam ediyorum. görevimi daha iyi yürütmemde büyük önem taþýyor, zira Cargill Türkiye de edindiðim tecrübeleri Ýtalya da birebir uygulama þansým oldu. Ancak Ýtalya daki tedarik zincirimiz kapsam olarak biraz farklý. Çünkü burada gemi tahliyesinin yaný sýra nehir taþýmacýlýðý da yapmaktayýz. Gemi tahliyesini Venedik körfezi açýklarýnda ve karadan 1,5 mil uzaklýkta açýk deniz ortamýnda yapmaktayýz. Kullandýðýmýz tahliye aracý tam anlamýyla yenilikçilik ürünü ve Cargill de tek örnek olan yüksek tahliye kapasiteli yüzer platform üzerinde kurulmuþ bir vinçtir. Söz konusu platform Romano P adýnda 100 metre uzunluðunda ve ambarlarýnda depolama kapasitesi olan büyük bir mavnadan ibaret. Mavnanýn üzerinde konumlandýrýlmýþ vinç ise yaklaþýk 45 metre uzunlukta ve cape size (70 bin ton) gemileri tahliye edebilecek kapasitede bir vinç. Gemilerin taþýdýðý tarýmsal hammadde Romano P ile 11 adet küçük mavnaya tahliye ediliyor. Venedik körfezindeki akýntý, rüzgâr ve dalga yüksekliðine tahliye esnasýnda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu Kullandýðýmýz tahliye aracý Romano P tam anlamýyla yenilikçilik ürünü ve Cargill de tek örnek olan yüksek tahliye kapasiteli yüzer platform üzerinde kurulmuþ bir vinçtir. Ýçimizden biri Nedim Elcheik Ýtalya da GOSCE nin baþýndasýnýz ve Rota Limaný na benzer bir faaliyeti orada yürütüyorsunuz. Bize çalýþmalarýnýzdan söz eder misiniz? Türkiye de çalýþtýðým süre içinde Rota Limaný ve diðer tedarik zincirindeki çalýþmalarým bugünkü 8 CargillHaberler - Nedim Elcheik CargillHaberler - Nedim Elcheik 9

7 Gemilerin taþýdýðý tarýmsal hammadde Romano P ile 11 adet küçük mavnaya tahliye ediliyor. Mavnanýn üzerinde konumlandýrýlmýþ vinç yaklaþýk 45 metre uzunlukta ve cape size gemileri tahliye edebilecek kapasitede bir vinç. Ýçimizden biri Kýsaca Cargill Ýtalya Cargill, 1962 yýlýndan bu yana Ýtalya da faaliyet gösteriyor. Çalýþan sayýsý 750. Bugün Cargill Ýtalya; Milano, Castelmassa, S.Maria di Mugnano, San Felice sul Panaro, Sospiro, Spessa Po, Termoli, Padova, Chioggia ve Vigonza da olmak üzere 10 ayrý lokasyonda faaliyetlerini yürütüyor. Cargill Ýtalya, hububat ve yaðlý tohum ticareti ve risk yönetimi, yem üretimi, yem üretiminde danýþmanlýk hizmetleri, niþasta ve tatlandýrýcý üretimi, özel gýda katký maddeleri üretimi (tat verici ve kývam saðlayýcýlar), lojistik hizmetler, kakao ve çikolata ürünleri, uzak doðu menþeli nebati yaðlar ve meyve suyu sektöründe faaliyet gösteriyor. faktörlerin aþýrýlýðý Romano P nin dengesini etkiliyor ve tahliyeyi zorlaþtýrýyor. Mavnalarý doldurduktan sonra kendi römorklarýmýzla bu mavnalarý Po nehri kanalýný (kanalýn adý Canale Fissaro Tartaro Bianco) kullanarak Ýtalya nýn iç bölgelerinde ve yem fabrikalarýnýn çoðunlukta olduðu Po vadisine sevk ediyoruz. Filomuzda 5 adet muhtelif boyutlarda römork bulunmakta. Ýtalya iç bölgelerinde kurulu ana iki üssümüz var. Bunlar Po nehri kanalý üzerinde bulunan Rovigo ve Mantova nehir limanlarý. Müþterilerimiz nakliye ve diðer lojistik avantajlar nedeniyle mallarýný bu limanlardan teslim almayý tercih ediyorlar. Her iki nehir limanýnda oldukça etkin depolama kapasitemiz var ve bu durum tedarik zincirini tamamlayýcý bir unsur. Bütün bu operasyon 10 kaptan ve 40 tayfa olmak üzere toplam 50 kiþilik bir ekip tarafýndan yürütülüyor. Ticaretini yaptýðýnýz ürünler, ticaret hacmi ve kullaným alanlarý hakkýnda bilgi alabilir miyiz? 2008 yýlý hedeflerinizi tutturabildiniz mi? 1995 yýlýna kadar Cargill in Ýtalya daki Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ünitesi, mýsýr ve buðday ticaretine odaklanmýþtý. Cargill in yem hammadde ticareti sektöründe daha aktif olma arzusu ve Pagnan Commerciale nin satýn alýnmasý özellikle söz konusu sektördeki ticaret hacmini arttýrdý. Bugün Gosce Ýtalya nýn yaklaþýk 2 milyon tonluk bir ticaret hacmi var ve Türkiye de olduðu gibi tatlandýrýcý, un ve yem sanayilerine etkin hizmet veriyoruz. Yem ham madde sektöründeki satýþlarýmýzýn yarýsýný entegre et üretim tesislerine, diðer yarýsýný ise ticari amaçlý yem ve/veya kendi yemini üreten (Ýngilizce adlarýyla home mixers ) firmalara yapýyoruz. Tatlandýrýcý sektörüne gelince, ana tedarik faaliyetini Rovigo þehri Castelmassa kasabasýnda bulunan kendi mýsýr iþleme tesisimizde gerçekleþtiriyoruz. Hammadde ticaretimizin yaný sýra lojistik alandaki faaliyetimizi de göz önünde bulundurduðunuzda, müþterilerimize tedarik zincirindeki tüm halkalarý içeren bir hizmet sunmaktayýz. Bu hizmetler Cargill i Ýtalya da önemli bir yerde konumlandýrýyor i deðerlendirdiðimizde bizim için iyi bir yýl olduðunu söyleyebilirim. Tarýmsal hammadde fiyat volatilitesindeki etkin risk yönetimimiz ve müþteri odaklýlýðýmýz, 2008 yýlýndaki baþarýmýzýn esas temelleridir. Gosce Ýtalya hedeflerinin yaný sýra baðlý olduðumuz iþ ünitesi ve iþ platformu da hedeflerini tutturdu. Bunu vurgulamamýn nedenine gelince; her ne kadar Ýtalya nýn performansýndan sorumlu olsam da baðlý olduðumuz Gosce Avrupa Ýþ Platformu, diðer adýyla Cargill Tarýmsal Tedarik Zinciri nin de (CASC) hedeflerine ulaþmasý bir o kadar önemlidir yýlý kolay gözükmemekte. Dünya daki konjonktür belli ve talebin genelinde yavaþlama var. Dünya ekonomisinin tekrar yazýldýðý bir dönemde, Cargill gibi çeþitli alanlarda ve ülkelerde faaliyet gösteren bir firmanýn karþýsýna yeni ve ilginç iþ fýrsatlarý mutlaka çýkacaktýr. Cargill Ýtalya ile Cargill Türkiye yi karþýlaþtýrdýðýnýzda farklýlýklar görüyor musunuz? Ýtalya da Padova þehrine Ekim 2005 de yerleþtiðimde bir kaç ay evvel satýn alýnan Pagnan Commerciale ve 17 kiþilik eski Pagnan dan Cargill e geçen bir ekip vardý. Pagnan Commerciale de yalnýzca iki Cargill çalýþaný vardý ve bunlardan biri ben diðeri bir Ýspanyol kontrolör idi. Cargill Ýtalya hammadde ticaretinin yaný sýra lojistik alandaki faaliyetleri ile müþterilerine tedarik zincirindeki tüm halkalarý içeren bir hizmet sunuyor. Herþeye sýfýrdan baþladýk. Hedefim Türkiye deki sistemlerden de esinlenerek Cargill modelini kurmak ve eski Pagnan ekibini en hýzlý þekilde Cargill e entegre etmekti. Bu süreç kolay olmadý tabii. Özellikle insan kaynaðý ile ilgili konularda; çünkü kültürel farklýlýklar vardý. Ancak zaman içerisinde bu farklýlýklarý giderebildik. Ayrýca, Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri nin Ýtalya da iki ofisi vardý. Bu ofisler Milano ve Padova þehirlerindeydi. Stratejik nedenlerden dolayý iki ofisi tek çatý altýnda Padova da birleþtirdik. Þu anda Padova da Cargill in çalýþma koþullarýný ve iþ prensiplerini tamamen benimsemiþ 32 kiþilik bir ekibimiz bulunuyor. Ýtalya denince aklýmýza pizza ve makarna geliyor. Peki, hayvancýlýk ve gýda sektörleri ne durumda? Ýtalya nýn GSMH sý 1.76 trilyon dolar olup kiþi baþýna milli gelir 30 bin dolar. Kiþi baþýna milli gelirin yüksek olmasý, Ýtalyanlarý yüksek proteinli ürünlere yöneltmiþ. Toplam kiþi baþý 76 kg et tüketimi de bunu gösteriyor. Ancak toplam et tüketimi fazla olsa da undan elde edilen ürünlerin tüketimi de bir o kadar yüksek. Yaklaþýk 8 milyon ton un üretiminin %35 i ekmek, %35 i makarna ve %7 si pizza üretiminde kullanýlýyor. Rakamlardan da anlayacaðýnýz gibi Ýtalyanlar ekmek kadar makarna üretiyorlar. Ýtalyanlarýn makarnada dünya çapýnda marka olmasýnýn ardýnda üretimlerinin neredeyse yarýsýný ihraç etmeleri yatýyor. Hayvancýlýk ve yem sektörüne gelince ilginçtir ki sektörün %80 e yakýný kuzey Ýtalya da konumlanmýþ. Yem fabrikalarýnýn ve entegre tesislerin çoðu Po Vadisi nde yer alýyor. Yem üretimi 20 milyon tonu aþan Ýtalya da bu rakamýn yarýsý kendi yemini üreten (home mixer - fed on farm) üreticiler tarafýndan, geriye kalan kýsmýysa sanayi bazlý yem üretimi olarak gerçekleþtiriliyor. Toplam yem üretiminin %20 si beyaz et sektörü tarafýndan kullanýlýyor. Akdeniz insanlarý olarak Türkler ve Ýtalyanlar birbirlerine benzetilir. Ýtalya da yaþýyorsunuz, hakikaten böyle bir benzerlik gözlemlediniz mi? Evet, bu yakýnlýk orta ve güney Ýtalya da daha belirgin. Hatta Ýtalyan mesai arkadaþlarýma latife olarak Roma dahil ülkenin güneyinin Türkiye sa den günümüze yatýrým ve geliþim 2001 Yem sektöründe Purina ve Sidamin markalarýyla tanýmýþ Agribrands satýn alýndý Niþasta ve niþasta yan ürünleri sektöründe Cerestar satýn alýndý Un sektöründe GMI-Grandi Molini Italiani nin %10 luk hissesi satýn alýndý Yem sektöründe Agridea yem markasý ASA Srl Gruppop Pizzolo satýn alýndý Yem sektöründe Mangimi Emmetre Srl yem markasýný satýn alýndý Yem hammadde ticareti yapan Pagnan Commerciale satýn alýndý Degussa nýn Italya daki gýda katký ürünleri üretim tesisi satýn alýndý Cargill Venedik körfezinde vinç ve muhtelif tahmil / tahliye ekipmanlarý konusunda yatýrýma baþladý. 10 CargillHaberler - Nedim Elcheik CargillHaberler - Nedim Elcheik 11

8 Yurt dýþý görevler Cargill gibi uluslararasý bir firmada farklý konumlandýrýlýyor ve çalýþanýn kariyer profiline pozitif yansýyor. yýlmasý gerektiðini her zaman söylerim. Ancak yaþadýðým kuzeydoðu Ýtalya yani Veneto bölgesinde bu yakýnlýk daha az, çünkü Veneto halký Avusturya kültürü etkisinin altýnda kalmýþ. Hatta bazý kesimlerinde Ýtalyancadan çok Almanca konuþmayý tercih ediyorlar. Yöneticiliðini yaptýðým Cargill Ýtalya, 1995 yýlýnda yem sektörüne yönelik ham madde ticaret bölümü Pagnan Commerciale yi ayný alanda faaliyet gösteren bir aileden satýn aldý. Satýn alma esnasýnda bir kýsmý bugün de Cargill de çalýþmaya devam eden eski Pagnan Commerciale yöneticileri, þirketin Cargill e geçiþ sürecini yumuþak bir þekilde gerçekleþtirebilecek ve Ýtalyanlara yakýn sosyo kültürel ortamdan gelen bir Akdenizli yönetici tarafýndan idare edilmesini, Cargill üst yöneticilerinden istediler. Söz konusu yöneticilerle ve diðer eski Pagnan çalýþanlarýyla bu geçiþ günlerini ne zaman ansak, Türk-Lübnan kökenli bir Akdenizliyi Pagnan Commerciale nin baþýna getirmenin, Cargill in verdiði en iyi karar olduðunu her zaman dile getirirler. Bu tabii Cargill in faaliyet gösterdiði ülkelerdeki kültürel yapýyý ne kadar önemsediðini gösteriyor ve ayrýca bu durum bana da büyük bir mutluluk veriyor. Yaþadýðýnýz þehir Padova, gondollarýyla ünlü Venedik e çok yakýn. Ýþlerinizden fýrsat bulup geziyor musunuz? konu ilk baþlarda iletiþim açýsýndan zorluk çekmemize neden olsa da zamanla bizlerde Ýtalyancayý öðrenerek bu sorunun üstesinden gelebildik. Venedik ise adeta büyüleyici bir þehir ve Padova ya sadece 30 dakika uzaklýkta. Ýlk gittiðimizde þaþkýnlýkla; adý vaporetto veya vaporino (bizdeki vapur) olan su otobüslerinin olduðunu öðrendik. Venedik kadar büyüleyici baþka bir þehir de meþhur arenasý ve Romeo ve Juliet in ikametgâhý olan Verona. Ancak þunu da söylemek isterim; Ýtalya nýn tarihi zenginlikleri o kadar çok ki, her þehir adeta bir müze. Yurtdýþýnda çalýþan bir yönetici olarak Türk çalýþanlara ne gibi önerileriniz olacak? Cargill, çalýþanlarýna hem bulunduðu lokasyonda hem de yurt dýþýnda iþ olanaklarý tanýyor. Burada her çalýþanýn kendi niteliklerini göz önünde bulundurarak nasýl bir kariyer yapmak istediðini iyi bir þekilde belirlemesi gerekiyor. Kariyer belirlemesinde çalýþanýn rapor ettiði yönetici ve insan kaynaklarý yardýmcý olacaktýr. Ýþte bu süreç çok önemli ve her birey kariyer geliþtirme planýný etkin bir þekilde yapmasý gerekiyor. Çalýþanýn yurt dýþýnda bir görev istemesi durumunda benim tavsiyem, ilk önce çalýþanýn kendi ailesinin desteðini almasýdýr. Yurt dýþý görevler Cargill gibi uluslararasý bir firmada farklý konumlandýrýlýyor ve çalýþanýn kariyer profiline pozitif yansýyor. Bu iþin bir yönü. Diðer yönüyse Cargill, bir çalýþanýný tam anlamýyla deðerlendirebilmek için onun performansýný farklý ülkelerde ölçmek ister. Farklý ülkelerde baþarý sergilemek zamaný gelince bu ölçümler çalýþanýn basamak atlamasýnda mutlaka etkisini gösterir. Ýtalyan mesai arkadaþlarýma latife olarak Roma dahil ülkenin güneyinin Türkiye sayýlmasý gerektiðini her zaman söylerim. Ancak yaþadýðým kuzeydoðu Ýtalya yani Veneto bölgesinde bu yakýnlýk daha az. Ýçimizden biri Nedim Elcheik Padova yaklaþýk nüfuslu bir þehir ve büyük bir kýsmý üniversite öðrencilerinden oluþuyor. Çünkü Padova da týp ve hukuk bölümleriyle ün kazanmýþ olan Avrupa nýn en eski üniversitesi bulunuyor. Bizler için Padova nýn en büyük avantajý, küçük bir þehir olmasý. Ben iþ yerime arabayla 10 dakikada gidebiliyorum ve bu büyük bir kolaylýk. Padova ayný zamanda sularla ve park alanlarýyla çevrili, bu durum bizim gibi çocuklu bir aile için avantaj. Tek dezavantaj ise Padova insanýnýn yabancý dil konuþmamasý. Her ne kadar bu Ayrýca, yurt dýþý görevine gidecek ve yönetici pozisyonunda olan potansiyel adaylarýn kendilerinden görevi devralacak yönetici adayýný iyi seçmeleri gerekir. Ben GOSCE bölümünde baþladým. Çesitli görevler üstlendikten sonra sýrayla ticaret müdürlüðü ve genel müdürlük görevlerini yürüttüm. Hedefim, her zaman benden sonra gelecek kiþiyi en iyi þekilde yetiþtirmek olmuþtur. Bunun içindir ki Ýtalya da iþ fýrsatý çýkýnca görevimi devralacak yönetici adayým belliydi ve devir-teslim sürecinde herhangi bir sýkýntý yaþanmadýðý gibi, gözüm de arkada kalmadý. Venedik kadar büyüleyici baþka bir þehir de meþhur arenasý ve Romeo ve Juliet in ikametgâhý olan Verona. 12 CargillHaberler - Nedim Elcheik CargillHaberler - Nedim Elcheik 13

9 Cargill Texturizing Solutions (Cargill Kývam Verici Çözümler) Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! Global gýda ve içecek endüstrisinde dünyanýn önde gelen kývam verici hammadde tedarikçilerinden biri olan Cargill Kývam Verici Çözümler Tüm dünyada deðiþen müþteri talepleri kývam vericiler pazarýnýn büyümesini saðlýyor. Bu durum, önemli fýrsatlar yaratýrken bir yandan da zaten karmaþýk olan gýda üretimini daha da karmaþýk hale getiriyor. Ýþ Ünitesi, bir gýda üreticisinin karþýlaþabileceði sorunlarýn üstesinden gelecek donanýma sahip. Cargill Kývam Verici Çözümler Türkiye - Ýran Satýþ Yöneticisi Toygun Atlan; Türkiye de yerleþik bir teknik ekibin olmasýnýn kendileri için önemli bir avantaj olduðunu belirtiyor. Cargill müþterilerine doðal kývam verici bileþenler sunuyor. Bunlar; hidrokolloidler (aljinatlar, ksantan, karagenanlar, guar, keçiboynuzu gamý ve pektinler), emülgatörler, lesitinler, kültürler, enzimler, niþastalar, soya proteinleri ve fonksiyonel sistemlerdir. Cargill müþterileri için en doðru çözümü bulmak amacýyla bu özel çeþitliliði kullanýyor. Ürün geliþtirme uzmanlarý; tatlandýrýcýlar, kakao ve çikolata çeþitleri, özellikli saðlýk bileþenleri, sývý ve katý yaðlar gibi bileþenler ve hammaddelerle Cargill in ürün portföyünü sürekli geniþletiyorlar. Cargill zengin çeþitlilikte ürün sunmanýn yaný sýra, global ve yerel hizmetler de veriyor. Dünya genelindeki tesisleri, AR- GE merkezleri, satýþ bürolarý, Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi ndeki uzmanlarý ile diðer pazarlarý ve global geliþmeleri takip ediyor ve kullanýyor. Yerel hizmetlerden hiçbir þekilde ödün vermiyor. Üretim hatlarýnda gerçekleþtirilen AR-GE çalýþmalarý ve ayrýntýlý gýda kategorizasyon yönetimiyle Cargill in portföyü modern ve en geliþmiþ teknolojilerle geliþtiriliyor. Müþterilerle yakýn iliþkiler sayesinde karþýlýklý görüþ, bilgi, deneyim paylaþýmý gerçekleþtiriliyor. Dünyanýn farklý yerlerindeki Uygulama Merkezlerindeki üreticilerin koþullarýnýn aynýsýnýn oluþturulduðu pilot tesislerde gýda uzmanlarýna kaliteli ürünler geliþtirme olanaðý tanýnýyor. Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Birimi Yöneticisi Ralph Apel; Cargill birimlerinin güçlerini birleþtirerek ve müþterilerimize yönelik pazarlarý çok geniþ bir perspektifle inceleyerek kategori çözümleri geliþtiriyoruz. Örneðin paralin çikolata üretimini ele alalým: Þekerleme üreticileri Cargill in engin çikolata yapma uzmanlýðýndan yararlanabiliyorlar. Global pazar bilgi ve deneyimimiz ve ürün uzmanlýðýmýz tüm dünyadaki müþterilerimizin çikolata konusunda özel damak tadý ve yapý tercihlerini tatmin etmemizi saðlýyor. diyor. Cargill Kývam Verici Çözümler Türkiye-Iran Satýþ Yöneticisi Toygun ATLAN da Cargill kývam vericiler grubunun en önemli farklýlýðýnýn rakiplerine kýyasla çok daha geniþ bir ürün gamýna sahip olmasý ve eksiksiz tüm uygulamalardaki teknik uzmanlýðý olduðunu söylüyor. Atlan; Türkiye de yerleþik bir teknik ekibimizin olmasý da bizim için en önemli avantajlardan biri... diyor. Bugünün operasyonel kaygýlarýný ele almanýn ötesinde ileriye yönelik düþünüldüðünde þu sorunun cevabý önem kazanýyor. Bundan 5 yýl sonra nerede olmak istiyorsunuz? Cargill Kývam Verici Çözümler sesli düþünmeyi ve birlikte cevap bulmayý öneriyor. Ürün geliþtirme uzmanlarý; tatlandýrýcýlar, kakao ve çikolata çeþnileri, saðlýk bileþenleri, sývý ve katý yaðlar gibi bileþenler ve hammaddelerle Cargill in ürün portföyünü sürekli geniþletiyorlar. Kapak konusu 14 CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! 15

10 Cargill Texturizing Solutions Ürün Yelpazesi Niþastalar Soya Proteinleri Lesitinler Kültürler Hidrokolloitler * Fonksiyonel Sistemler Süt ürünleri Dondurma Fýrýncýlýk ürünleri Et Hazýr yemekler Ýçecekler Meyveler Þekerlemeler Yemler Eczacýlýk ürünleri Kiþisel bakým Endüstriyel ürünler Ev bakýmý (*) Aljinatlar, Ksantan, karagenanlar, guar, keçiboynuzu gamý ve pektinler Kapak konusu Ekonomik olarak en baþarýlý olan ve dolayýsýyla krize karþý direnen ürünler; unlu mamullere ve et ürünlerine uygun maliyet getiren soya proteinleri; hazýr gýdalarda kullanýlan maltodekstrin ve ürünlerin yapýlarýný deðiþtiren kültürler. Cargill in uygulama uzmanlarý meyve ve süt ürünlerinden sos ve salamuralara, içecekler, þekerleme ve unlu mamullerden iþlenmiþ gýdalara kadar geniþ bir uygulama yelpazesinde de soya ürünleri kullanýmýna iliþkin rehberlik saðlýyorlar. Stratejik büyümenin tarihçesi Cargill ilk önce 1970 lerin baþýnda Cargill Soya Proteini Çözümleri bölümünde soya ile kývam vericiler üzerine uzmanlýðýný geliþtirmeye baþladý larýn baþýnda Avrupa Gýda endüstrisindeki ISO (1992) ve HACCP (1994) sertifikasý alan ilk firmalar arasýnda yer aldý te Cargill, dünya genelindeki 16 fabrikasýyla niþasta üreticiliðinde Avrupa pazar liderliðini elde etti. Yine 2003 te, Çinli Shandong Huanghelong Group ile imzaladýðý iþ ortaklýðýyla mýsýr þekeri kullanýlarak biyofermentasyon yoluyla elde edilen ksantan gam sektörüne girerek Zibo Cargill Huanghelong Bioengineering (ZCHB) ksantan gam üretim tesisini kurdu da ise bu tesisin tamamýný satýn aldý da Degussa Food Ingredients firmasýný satýn almak suretiyle Cargill Kývam Verici Çözümler e dâhil etti. Böylelikle Cargill ürün portföyüne hidrokoloidler, kültürler, lesitinler ve fonksiyonel sistemleri eklemiþ oldu. Bu birleþmeler sayesinde Cargill, müþterilerine saðlayacaðý yenilik, katma deðer ve ürün geliþtirme olanaklarýný daha çok arttýrmasýnýn yanýsýra teknik açýdan sunduðu mükemmel ve donanýmlý ürün portföyünü de geniþletti. Degussa nýn satýn alýnmasý, hâlihazýrda sahip olduðu çok geniþ çeþitlilikteki bileþenler ve gýda katkýlarý teknik bilgi birikimine ilave olarak Cargill e özel uygulamalar için karýþýmlar yapabilme ve ürün formulizasyonu geliþtirme üzerine özel bir uzmanlýk getirdi. Fonksiyonel sistemler üzerine olan bu uzmanlýk çok fonksiyonlu stabilizörlerin niþastalar ve çeþitli hidrokoloid türleriyle birleþtirildiði uygulamalarda (örneðin muhtelif þekerleme, yumuþak þeker uygulamalarý) yenilikçi fikirlerin uygulanmasýna ve hatta heyecan veren yepyeni kývamlarýn yaratýlmasýna olanak saðladý. Dünya çapýnda faaliyet Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi, stratejik büyüme ve entegrasyon planýnýn sonucu olarak þu anda tüm dünya pazarlarýnda uzman firma olarak varlýk göste- riyor. Amerika, Asya ve Pasifik, Avrupa, Baðýmsýz Devletler Topluluðu ülkeleri, Ortadoðu ve Afrika da kurduðu uygulama ve pilot fabrika ve tesislere eriþim saðlýyor. 29 ülkedeki çalýþanýyla Cargill, özel portföyündeki gýda katkýlarýyla her müþterisinin kendine özgü ihtiyaçlarýný karþýlýyor. En önemlisi, Cargill yönetiminde olan fabrikalarda, tüm ARGE ve uygulama merkezlerinde yüksek standarttaki Kalite Kontrol sistemleri uygulanýyor. Cargill Kývam Verici Çözümler her zaman müþterilerine yüksek kalite standardýný garanti ediyor. En üstün yöntemler ve araçlar kullanýlarak kullanýcý ihtiyaçlarýný karþýlayan ve yürürlükteki mevzuata uygun ticari ürünler üretiliyor. Ýyi eðitimli ve deneyimli çalýþanlar tarafýndan titizlikle seçilen ve tümü izlenebilir olan hammaddeler, yarý mamuller ve en son ürünler her aþamada sýký üretim kontrollerinden geçiriliyor. Cargill kullandýðý etkili teknolojiler gibi, tüm süreçlerin her aþamasýnda çok saðlam ve güvenilir bir kalite güvence sistemi uyguluyor. Örneðin Mart 2008 de Cargill, Kalite Denetleme Genel Ýdaresi ile Çin Resmi Kalite Kuruluþu (AQSIQ) ile ortaklaþa bir uluslararasý gýda güvenliði yönetimi eðitim programý geliþtirdi. Cargill, Çin de gýda kalitesi teknolojilerinin kullanýldýðý ve SatiaxaneTM CX ticari adý altýndaki ksantan gam üretiminde yüksek kalite standarlarýnýn kullanýldýðý ilk uluslararasý firma oldu. Þu anda da hem Avrupa hem Asya da ksantan gam fabrikasý bulunan tek firma olarak Cargill tüm dünyadaki müþterilerine pazarýn taleplerini karþýlayan, üretim maliyetleri düþürülmüþ ve Cargill in uluslararasý kalite ve güvenlik standartlarýnda hizmet veriyor. Tüketici ve kategori yaklaþýmý Cargill, müþterilerine sürekli ve istikrarlý katma deðerli ürünler sunmaya devam ediyor. Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi, gýda bilimi, AR- GE ve uygulama uzmanlýklarýyla gýda geliþtirme konusunda çok önemli bir rol oynuyor. Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Ticaret Direktörü Alex Leneau þunlarý söylüyor: Ürün portföyümüzü geniþletirken iþimizi market kategorilerine odaklanarak yapýyor ve böylece yeni tekstür çözümleri geliþtirirken müþterilerimizin istek ve beklentilerini de dikkate alýyoruz. Müþteri Havuzu adýný verdiðimiz yapý, deðiþimi ivmelendiren bir hale geldi. Derinlemesine kategori bilgimiz ve müþterileri tanýmamýz sayesinde çok daha hýzlý þekilde ve rahatlýkla pazara sunulabilecek tekstür çözümlerine ulaþabiliyoruz. Kavramlarý uygulamaya geçirmek Cargill, kapsamlý pazar araþtýrmalarýna ek olarak dünya genelinde müþterileri için benzersiz kaynaklar olan Ürün ve Süreç Geliþtirme Merkezleri ve üretim tesisleri ve Uygulama Merkezlerine sahip. Araþtýrma ve Pazar trendleri arasýnda köprü görevi yapan Uygulama Merkezleri, Cargill in yýllarýn deneyimine dayalý iþbirliði ve ortaklýk felsefesinin bir sonucu. Giderek artan global müþteri talepleriyle, yeni ürün geliþtirme oraný ve sürekli yükselen maliyetler Uygulama Merkezlerini tüke- 16 CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! 17

11 Kapak konusu Cargill Kývam Verici Ýþ Ünitesi, hammadde ve enerji fiyatlarýndaki artýþ nedeniyle müþterileri için çok önemli hale gelen katma deðeri yüksek en iyi çözümleri arýyor. ticiler için çok cazip hale getiriyor. Üreticiler Uygulama Merkezlerinde kendileri gerekli yatýrýmý yapmak zorunda kalmadan ürün testleri yapabiliyorlar. Böylece yalnýzca marka ve ürün geliþtirmeye odaklanarak hýzla deðiþen tüketici taleplerine ayak uydurabiliyorlar. Cargill in müþterileriyle ayný dili konuþmasýný saðlamak için Uygulama Merkezleri tüm teknik zorluklar aþýlarak kurulan çeþitli laboratuar ve pilot tesisler her türlü profesyonel araç gereçlerle donatýlarak çalýþmalarýn endüstrinin sahip olduðu koþullarda gerçekleþtirilmesini saðlýyor. Bu eþsiz tesislerde, gýda ve içecek ürünlerinin yapýsal ve reolojik analizinde teknolojinin en son olanaklarý, online patent araþtýrma hizmeti, sürekli geniþletilen network veritabanlarý ve Cargill in özel ürün ve uygulama geliþtirme uzmanlýðý sunuluyor. Cargill Kývam Verici Çözümler uzmanlarý, yeni ürün ve sistemleri geliþtirirken ve verdikleri her türlü destekte müþterilerle büyük bir gizlilik içinde çalýþýyorlar. Uzmanlar müþterilere kavramdan uygulamaya ve son ürüne ulaþmaya kadar tam kapsamlý bir hiz- met sunuyorlar. Örneðin Mart 2008 de Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi Benelux ekibi, Cargill in uzun yýllardýr en önemli müþterilerinden olan büyük bir yerel süt ve süt ürünleri firmasýndan bir proje aldý. Müþteri; nihai tüketiciye enteresan gelecek 3 farklý lezzeti ayný ambalajda bir arada içeren yaðý azaltýlmýþ ve kolay kullanýmlý özel bir krema çalýþýlmasýný istiyor ve böylesi bir ürüne uygun olabilecek kývam verici karýþýmýný arýyordu. Ayrýca bu yeni ürün büyük süpermarketlere daðýtýlacaktý ve bu Cargill için büyük potansiyelli bir iþti. Ýlk günden itibaren ekibimiz müþterinin teknik ekibi ile yakýn temas halinde çalýþarak farklý fonksiyonel karýþým örnekleri hazýrladýlar ve ürünün geliþtirilme aþamalarýnda teknik destek saðladýlar. Her aþamanýn sonunda sonuçlar deðerlendirilerek son ürünün en iyi hale getirilmesi için uðraþ verildi. Sonuç olarak, süt ürünlerinin raf ömrünü uzatmak, yapýsýný geliþtirmek, yað içeriðini azaltmak gibi daha pek çok yararý olan Lygomme ACL 900 adlý fonksiyonel sistemimiz seçildi. Müþterimiz sonuçtan son derece memnun kaldý ve yeni ürün Ekim 2008 den itibaren Carrefour, Delhaize, Colruyt & Albert Heijn gibi büyük süpermarketlerde satýþa sunuldu. Elde edilen baþarý Cargill ekip çalýþmasýnýn ve müþterinin teknik ekibiyle en baþtan itibaren kurulan yakýn ve güvenilir iþbirliðinin bir sonucuydu. Geleceðe bakýþ Cargill Kývam Verici Çözümler hammadde ve enerji fiyatlarýndaki artan fiyatlar nedeniyle müþterileri için çok önemli hale gelen katma deðeri yüksek en iyi çözümleri arýyor. Cargill bunu yalnýzca pazarý deðil, müþteri ihtiyaçlarýný, üretim ve teknik açýdan gereklilikleri de dikkate alan müþteriye özel çözümleriyle gerçekleþtiriyor de Cargill standart ve özel lesitinler için, müþterilerin kendilerine gereken doðru lesitini belirleyebilecekleri yeni bir derecelendirme/sýnýflandýrma sistemi oluþturdu. Global Lesitin Ürün Yöneticisi Hanns-Georg Bueschelberger þunlarý söylüyor: Bazý uygulamalarda, son derece ayrýntýlý kalite güvence þartlarý gerekli olmaktadýr. Cargill in Lesitin Sýnýflandýrma Sistemi gýda üreticilerine ihtiyaçlarýný tam olarak saptama ve sonuca en hýzlý þekilde düþük maliyetle ulaþma imkâný veriyor. Krize direnen ürünler Geçtiðimiz yýl Cargill Kývam Verici Çözümler Ortadoðu ve Afrika Satýþ Müdürlüðü ne atanan Denis Palacýoðlu; Cargill gibi bir firma yalnýzca gýda katkýlarý ve hammaddeler tedarik etmiyor, ayný zamanda üreticilere çözümler sunuyor. Uluslararasý bir firma olarak pazar eðilimlerini ve deðiþiklerini önceden tahmin edebiliyoruz diyor. Palacýoðlu 2009 yýlýnýn zor bir yýl olacaðýný, ancak Cargill in bu ekonomik gerileme sýrasýnda saðlam bir pazar oluþturmaya devam edeceðini belirterek þunlarý söylüyor: Ekonomik olarak en baþarýlý olan ve dolayýsýyla krize karþý direnen ürünler; unlu mamullere ve et ürünlerine uygun maliyet getiren soya proteinleri; hazýr gýdalarda kullanýlan maltodekstrin ve ürünlerin yapýlarýný deðiþtiren kültürler. Temel kategorilerimiz çorbalar, soslar ve çeþniler, toz ürünler (evde hazýrlanan), süt ürünleri ve unlu mamuller diyebiliriz; makarna dahil yeme alýþkanlýklarýnýn yeniden temel ürünlere doðru yöneldiðini görüyoruz. Artan hammadde fiyatlarý iþimizi doðrudan etkiliyor ve temel hammaddelerimiz için dünyadaki geliþmeleri günlük olarak yakýndan takip ediyoruz. Eylül-Aralýk 2008 döneminde dünya genelinde, tahýllar (mýsýr, buðday) ve tohumlar (soya fasulyesi) gibi bazý tarým ürünlerinin fiyatlarýnda bir düþüþ gözlemledik ve bu durumu ürünlerimizin fiyatlarýna yansýttýk. Ýstikrarsýzlýk hâlâ devam ediyor ve bu durum 2009 da olacak deðiþikliklere Cargill in uygulama merkezlerinde, gýda ve içecek ürünlerinin yapýsal ve reolojik analizinde teknolojinin en son olanaklarý, online patent araþtýrma hizmeti, sürekli geniþletilen network veritabanlarý ve Cargill in özel ürün ve uygulama geliþtirme uzmanlýðý sunuluyor. baðlý. Örneðin Ocak ayý baþýndan itibaren soya pazarýnda fiyatlarýn yükselme eðiliminde olduðunu gördük. Ancak gýda endüstrisi krize adapte olacak ve üreticilerin destekçisi olarak bizim rolümüz endüstrinin nasýl ve nerede geliþeceðini tahmin etmek ve buna uygun stratejiler geliþtirmek olacak. Ortadoðu ve Türkiye çok güçlü iki Pazar. Bu nedenle Ortadoðu pazarýnda Cargill Gýda Türkiye ile çok sýký iþbirliðine giren iki yeni ofis açtýk: Ocak 2008 de Dubai de ve Ocak 2009 da Cezayir de. Ayrýca Kývam Verici Çözümler ekibimiz Cargill in Ýstanbul ofisindeki Gýda Katkýlarý Platformuyla çok sýký iþbirliði içinde çalýþýyor. Son yýllardaki geliþmeler bölgedeki nüfus yoðunluðu ve buna baðlý olarak iþ fýrsatlarýndaki artýþýn göstergesidir. Bu da daha fazla uluslararasý ve ulusal gýda üreticisinin, yerel ve bölgesel pazar ihtiyaçlarýný karþýlamak için üretim kapasitelerini ve hizmetlerini geliþtirip geniþletmelerini saðlýyor. Bu durum ayný zamanda bölgenin uzun vadede güçlü ve esnek bir görünüm sergilediðini de gösteriyor. 18 CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler! 19

12 Yeni fikirlere açýk olun Soya proteini ürünleri 20. yüzyýlýn baþýndan günümüze soya proteini tüketimi önemli oranda artýþ gösterdi. Çünkü soya proteini ürünleri, bitkisel proteinlerin hayvansal proteinler karþýsýnda saðladýðý belli ekonomik avantajlardan daha fazlasýný sunuyor. Doðunun Kemiksiz Eti soya, binlerce yýl sonra bugün, 400 den fazla endüstriyel ürünün yapýmýnda kullanýlýyor. Soya katkýlarý teknolojisinde son yýllarda yaþanan geliþmeler, özellikle besinlerde emülsifikasyon, su baðlama, yað baðlama, kývam kontrolü ve tekstür iyileþtirme gibi birçok fonksiyonu gerçekleþtirebilen ürünlerin üretilmesi ile sonuçlandý. Soya proteini ürünlerinin kullanýmý; günümüzün modern tüketicisi tarafýndan benimsenmesi, fonksiyonel performansý, ürün bulunabilirliði ve maliyet düþüklüðünden dolayý dünya gelinde artýþ gösterdi. Soya proteininden elde edilen ürünlere geçmeden önce, soya fasulyesinin vücudumuzun ihtiyaç duyduðu protein bakýmýndan en zengin gýda maddesi olduðunu bilmek gerekiyor. Ýþte laboratuvar deneyleriyle tespit edilmiþ birkaç veri; sadece 453 g soya ununda 31 yumurtanýn veya 6 büyük þiþe sütün ihtiva ettiði miktar kadar protein var. Yine Amerika da yapýlan birbirinden baðýmsýz 30 u aþkýn araþtýrmanýn ortak sonucu; düzenli bir biçimde günde gr. kadar soya proteini tüketmenin, toplam kolesterol düzeyini %9, kötü kolesterol denen LDL yi ise %13 oranýnda gerilettiðini gösteriyor. Cargill uzmanlarý uzun araþtýrmalarýn sonunda, saðlýða yararlarýný artýrmak için soya proteini eklenmiþ ekmekler, fýrýnda piþirilmiþ ürünler, etler ve baþka gýdalardan oluþan bir ürün grubu geliþtirdi. Cargill in soya unlarý, yapý iyileþtirmesi, protein zenginleþtirmesi, kývam artýrma, yaðýn etkili kullanýmý, jelleþtirme gibi iþlemlerde esneklik ve fonksiyonellik sunarken tutarlý sonuçlarýn elde edilmesini saðlýyor. Böylece farklý kombinasyonlar kullanarak özel tatlar, fonksiyonel gýdalar ve beslenme profilleri oluþturulabiliyor. Bir asrý aþkýn bir süredir, insan beslenmesi alanýna getirdiði yenilikçi yaklaþýmlarýyla Cargill, yýllardýr oluþturduðu geniþ ürün portföyüyle bir Kimlik Koruma (Identity-Preservation) tedarik zinciri programý kullanarak, geleneksel kaynaklardan elde ettiði (GDO olmayan) soya unu ve tekstüre soya ürünlerini sunuyor. Daha saðlýklý ürünler için! Saðlýklý soya ürünlerinden oluþan portföyünü, gýda sanayine 5 markasý ile sunan Cargill in tam yaðlý soya unu markasý ProFull, kuru olarak içerdiði %40 protein ile %20 soya lipidleri ile doymamýþ yað asitleri (linoleik ve linolenik), lesitin, E vitamini ve steroller açýsýndan oldukça zengin bir ürün. Cargill üç çeþit tam yaðlý soya unu üreterek Avrupa pazarlarýna sunuyor: enzim-aktif, fýrýnlanmýþ (toasted), tam yaðlý iri taneli un. Enzim-aktif soya unu, ekmeði yumuþatan ve beyazlatan yüksek lipoksijenaz aktivitesine sahip. Bu ürün Cargill tarafýndan un ve ekmek geliþtiren üreticiler için özel olarak üretiliyor. Tam yaðlý soya unu ise özel bir fýrýnlama iþlemiyle üretiliyor. Bu fonksiyonel protein ürünü ce- Soya fasülyesi bileþimi %15 Çözünmez karbonhidrat (Diyet lifi) %14 Nem, Kül, diðerleri %16 Çözünür karbonhidrat (Sukroz, Stachyose, Rafinoz, diðerleri) %17 Yað (%0,5 Lesitin) %38 Protein Cargill çözümleri Soya, 400 den fazla endüstriyel ürünün yapýmýnda kullanýlýyor. Prolía soya unuyla yapýlan makarnalar az yaðlý ve kolesterolsüz olmasýnýn yaný sýra besin deðerlerinde artýþ oluyor. Düzenli biçimde günde gr. kadar soya proteini tüketimi, toplam kolesterol düzeyini %9 oranýnda geriletiyor. 20 CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun! CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun! 21

13 Yeni fikirlere açýk olun Soya proteini ürünleri Unlu Mamüller Gevrekler ve cipsler Muffin ve Donatlar Bisküviler ve Kurabiyeler Ekmekler ve Soya ekmekleri Pastalar Gözleme ve krepler Bisküviler Ýçindekiler Kontrol %50 yumurta yerine Tam yumurta (sývý) 5,8 2,9 Profull adlý soya unu 0 0,7 Buðday unu 42,3 42,3 Kabartma tozu 0,5 0,5 Pudra þekeri 25,6 25,6 Tuz 0,3 0,3 Margarin 25,6 25,6 Ýlave su 0 2,2 Ürün markalarý Soya Türü Marka Adý Tam yaðlý soya unu ve iri taneli soya unu Profull Yaðý alýnmýþ soya unu Prolia Teksturize soya unu Prosanté Çeþnili teksturize soya unu Prosanté Plus Gýda dýþý ürünler Provasoy Cargill çözümleri Tortilla Enerji barlarý Çerezler / Atýþtý Ekmek ve un iyileþtiriciler Sütlü mamuller Soya sütü Ýmitasyon Peynir Soya esaslý yoðurt ve tatlýlar Gýda-dýþý uygulamalar Fermantasyon Yapýþtýrýcýlar Hayvanlar için özel yemler (Kedi köpek mamalarý dahil) Hazýr Yemekler Makarnalar Dondurulmuþ hazýr yemekler Çorbalar ve Soslar Hazýr yiyecekler Sulu hamurlar Ýþlenmiþ et, vejetaryen gýda ve deniz mahsulleri Kýyma Tavuk köftesi Sosisler Et yerine geçen ürünler Et hacmini arttýran maddeler Ýþlenmiþ et Ýþlenmiþ kümes hayvanlarý Konserve kümes hayvanlarý Deniz mahsulü ürünleri Araþtýrma sonuçlarý, Prolía soya ununun, piþirme sýrasýnda daha fazla su emerek ve tutarak özel ekmeklerde ve beyaz ekmeklerde verimi yükselttiðini gösteriyor. vize benzeyen hoþ bir tada, krem rengine ve çok yüksek bir fonksiyonelliðe sahip. Yaðlarýn emülsiyonunu saðlayan ve onlarý oksidasyondan koruyan yüksek lesitin ve E vitamini içeriðiyle, sürülebilir çikolatalarda ve yað temelli dolgu maddelerinde mükemmel bir homojenleþtirici ve stabilizör iþlevi görüyor. Yüksek su içeriði ve yað baðlama ve kaplama özellikleri, acýlýðý alýnmýþ soya ununu kekler, bisküviler, pastalar için mükemmel bir bileþen haline getiriyor. Yine bu ürünlerde yumurtanýn yerine kullanýlarak raf ömürlerini uzatýyor. ProFull un fýrýnlanmýþ olan iri taneli soya unu çeþidi, altýn sarýsý rengi ve cevize benzeyen tadý ile tahýllý barlar, ekmekler ve cevizli dolgular için mükemmel bir ceviz alternatif teþkil ediyor. Cargill in diðer markasý Prolía yaðý alýnmýþ soya ürünlerinden oluþuyor. Yüksek kaliteli soya fasulyelerinden üretilen Prolía, un, gevrek ve iri taneli un gibi çeþitli soya ürünleriyle birlikte iþleniyor. Prolía soya unu, çeþitli fonksiyonel gýdalar üretmek için çok amaçlý olarak kullanýlabiliyor. Çünkü yaðý alýnmýþ soya unlarý gýdalarý protein açýsýndan zenginleþtiriyor (%54 protein). Yaðý alýnmýþ soya unu, ayný zamanda fýrýncýlýk sektöründe daha iyi bir ekmek yapýsý elde etmeyi saðlayarak, hamuru daha esnek hale getiriyor ve yapýmýný kolaylaþtýrýyor. Suyun emilmesini ve tutulmasýný artýrarak yumurtanýn yerine kullanýlýyor ve fýrýncýlýk ürünlerinin raf ömrünü büyük ölçüde uzatýyor. Araþtýrma sonuçlarý Prolía nýn kendi aðýrlýðýnýn 3 katýndan fazla su tutabildiðini gösteriyor. Sonuçlar Prolía soya ununun, piþirme sýrasýnda daha fazla su emerek ve tutarak özel ekmeklerde ve beyaz ekmeklerde verimi yükselttiðini gösteriyor. Ayrýca diðer protein bileþenlerinden maliyet açýsýndan da daha uygun olmasýyla dikkat çekiyor. Hamburger ekmeklerinde düþük maliyetli bileþenler çok önemli bir faktördür ama düþük kalite müþteri kaybettirebilir. Prolía soya unu ile karýþtýrýlan unlu mamul bileþenleri toplam bileþen maliyetini düþürürken verimi yükseltiyor ve nemin tutulmasýný saðlayarak hamburger ekmeklerinin kalitesini ve tadýný artýrýyor. Prolía soya unuyla yapýlan makarnalar az yaðlý ve kolesterolsüz olmasýnýn yaný sýra, makarna çeþitleri ve þehriye çorbasý Prolía soya unuyla zenginleþtirilerek besleyici deðerleri artýrýlabiliyor. Atýþtýrmalýklarda soya ve buðday unu karýþýmýyla hoþ bir tada sahip hafif krakerler yapýlabiliyor. En hýzlý büyüyen fýrýncýlýk ürünleri kategorilerinden biri olan atýþtýrmalýk krakerler, soya proteininin kullanýlabileceði en ideal gýdalar olarak ön plana çýkýyor. Kek reçetelerinde yumurta azaltýlmasý Beton Kek Referans (g) Yumurtasý azaltýlmýþ reçete (g) Un C*Gel Kabartma Tozu 7 7 Emülgatör Þeker Pastörize Likit Yumurta Prolia Su 0 44 Margarin Toplam Prosanté Tekstüre Soya Unu teksturize bitkisel proteinin kanýtlanmýþ yararlarýyla tam bir protein kaynaðý. Soya ununun ekstruder ile iþlenmesiyle elde ediliyor. Tekstüre soya unu, kuru olarak %50 nin üzerinde protein ve %1 ya da daha az yað içeriyor. Prosanté Tekstüre Soya Unu büyük çoðunlukta vejetaryen gýdalarda ve köfte, ravioli, vejeteryan lazanya, sosis gibi hazýr gýdalarda kullanýlýyor. Tahýllara ve þekerleme ürünlerine gevreklik verirken, protein düzeylerini de yükseltiyor. Yüksek Yað Ýçerikli Kek Referans (g) Yumurtasý azaltýlmýþ reçete (g) Un C*Gel Kabartma Tozu Emülgatör Þeker Pastörize Likit Yumurta Prolia Su 0 45 Margarin Toplam Prosanté XCL Tekstüre Soya Proteini küp þeklinde doðranmýþ parçalar ya da ufalanmýþ þekilde, çeþitli renk ve büyüklüklerde olup ýlýk suyu çok hýzlý çektiði için çeþitli tariflerde etin yerine kullanýlabiliyor. Ýþlemlere çok iyi yanýt verdiði, donma-erime dengesini koruduðu için hazýr yemek olarak tekrar ýsýtýldýðýnda özelliklerini kaybetmiyor. Prosanté XCL Tekstüre Soya Proteini, sýðýr eti, kümes hayvanlarý eti, ton balýðý yerine kullanýlabilecek tam bir protein kaynaðý olmasýnýn yanýnda etin doðal lif yapýsýna, dokusuna ve çiðnenme özelliðine sahip olmasýyla da dikkat çekiyor. 22 CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun! CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun! 23

14 Liderlik Forumu 2008* Vazgeçmek yok! Güncel Ýki yýlda bir yapýlan ve geçtiðimiz yýl ekim ayýnda gerçekleþtirilen global yöneticiler toplantýsý eski bir Çin sözünü akýllara getirdi Ettiðini bulasýn. Cargill tüm zamanlarýn rekor ilk çeyreðini elde ettiðinde global menkul kýymetler borsasý çökmüþ durumdaydý. 270 katýlýmcýnýn tamamý toplantýya Cargill in iddialý 2015 büyüme hedeflerinden Ýyimserlik için 5 neden vazgeçip geçmeyeceðini merak ederek katýlmýþlardý. Zorluklar bizi kendimizi incelemeye, zayýf yönlerimizi bulmaya ve kendi sorunlarýmýzý saptayýp çözmeye zorlar. Saðlýklý bir zihnin zorluklara verdiði reaksiyon yeni fikirler ve yetenekler geliþtirmeyi harekete geçirmek olur. Zor zamanlarda, her þeyin yolunda gittiði zamanlardan daha derin düþünürüz. Þimdi yeni bir yýla, daha ileriye bakarak baþlayalým. Düþünelim. Plan yapalým. Harekete geçelim. Ve ileriye bakalým. Yanýt CEO Greg Page in açýlýþ konuþmasýnda geldi: Bu firma tüm arzularýný gerçekleþtirme kapasitesine sahiptir stratejik niyetlerimizle ilgili beklentilerimiz ayný þekilde devam ediyor. Hep beraber, geri dönüp baktýðýmýzda bunun firmanýn tarihindeki belirleyici bir an olduðunu göreceðiz. Greg Page, Cargill in efsanevi CEO su John MacMillan ýn Büyük Buhran sýrasýndaki öðütlerinden alýntýlar yapmaya devam ediyor. Düþün, planla, harekete geç ve ileriye bak. John un sözleri ne yapmamýz gerektiðini tam olarak anlatýyor. Global ekonomik geliþme yavaþlamasýnýn bir son olduðunu düþünmek yanlýþ olur. Bu durum uzun süre dünyaya hâkim olacak bir ekonomik durum deðil. Davranýþlarýmýzýn bu inancý yansýtmasý gerek. Ayný zamanda dünyanýn likiditesi deðiþti Page þöyle devam ediyor: Ekonomik kriz firmanýn sermaye harcamalarýný ve giderleri kýsýtlamaya odaklanmasýný bir zorunluluk haline getirdi. Ama ayný zamanda da Cargill büyüme için fýrsatlar aramaya devam ediyor. Bu ekonomik zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar hemen kendilerini göstermeye baþlayacaktýr. Cargill in stratejileri asla geleceðe yönelik tahminlerde bulunmuyor, baþarý için yapýlmasý gerekenleri öngörüyor. Sonuç olarak büyük devinim firmanýn kendi içinde gerçekleþiyor. Geleceðe inanmalýyýz ve tarafsýz olmalýyýz. Ýletiþim þart Ýki günlük toplantýda zor zamanlarda daha iyi iletiþim ihtiyacý gündeme geldi. Baþkan Yardýmcýsý Dave Larson Liderler için kalite ve çalýþanlarla iletiþimin kalitesini arttýrma zamanýdýr dedi. Cargill Stratejik Amaç SI 2015 ve Ýþ Mükemmelliði ile ilgili bir tartýþmada Kurumsal Liderlik Takým üyelerinden Poul Conway ve John Geisler de iletiþim konusunun önemini dile getirdiler. SI 2015 stratejisini sürekli güçlendirmeliyiz ve insanlarýn çalýþmalarýnýn büyük resme nasýl uyacaðýný açýkça anlatmalýyýz. Organizasyonun her kademesindeki liderler de dâhil olmak üzere hepimizin Cargill i nasýl daha ileri götürebileceðimizi tartýþmalýyýz. Mükemmel iletiþim ihtiyacý, çalýþanlarla biri 2007, diðeri 2008 de yapýlan iki anketten elde edilen verilerce de destekleniyor. Genel olarak çalýþanlar aþaðýdakiler konusunda hemfikirler: SI 2015 Cargill in baþarýlý olmasýna yardýmcý olacak. Liderler bu stratejiye baðlý kalmalý. Büyük resme nasýl uygun olacaðýmý anladým. Doðrudan baðlý olduðum müdürüm yakýn iletiþim kuruyor. SI 2010 ile SI 2015 arasýndaki en büyük farklardan biri SI 2015 in iþbirliði ve baðlantý ya yaptýðý vurgudur. Mevcut global ekonomide Cargill tarihi fýrsatlar ve zorluklarla karþý karþýya kalýyor ve iþbirliði ve baðlantý her zamankinden daha önemli hale gelmiþ durumda. Ýþ Mükemmelliði ve Cargill Stratejik Amaç 2015 in temel hedefleri: Müþteri Odaklýlýk; Seçilen ortak olacaðýz. Yenilikçilik; Müþterimize rakiplerimizden daha iyi fikirler sunacaðýz. Yetenek Yönetimi; En iyi insanlarý seçecek, geliþtirecek ve elde tutacaðýz. Ýþbirliði; Cargill þirketler grubundaki çok sayýda baðlantýmýzdan yararlanacaðýz. Sorumluluk; Birbirimizi hayal kýrýklýðýna uðratmayacaðýz ve söylediðimizi yapacaðýz. Büyüklüðün tohumlarý Mevcut global ekonomide Cargill tarihi fýrsatlar ve zorluklarla karþý karþýya kalýyor ve iþbirliði ve baðlantý her zamankinden daha önemli hale gelmiþ durumda. Ýki günlük toplantý süresince yöneticilerin çoðunluðu Cargill in kýsa sürede nasýl bu noktaya geldiðine iþaret etti. Larson önemli bir müþterinin bir Cargill markasýyla ilgili 2003 te yapýlan ankette þunlarý söylediðini belirtti: Cargill den 100 kiþi ile tanýþtým ve bunlardan beþ tanesi gerçekten müþteri odaklýydý de ayný müþteri þunlarý söyledi: Gözlerimle görmeseydim, Cargill in bu büyük dönüþümüne asla inanamazdým. Kristal top Liderlik Forumu ndaki Baþkan Ödülleri törenine katýlan 270 yönetici ve 80 çalýþandan bir anketi yanýtlamalarý istendi. Bu anketten gelecek tahminlerine iliþkin aþaðýdaki sonuçlar elde edildi: %82 si Cargill in büyüme için Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin in BRIC adý verilen ekonomilerine odaklanmasý gerektiði görüþünde. (Yalnýzca %2 lik bir oran ABD ve Avrupa ekonomilerine odaklanýlmasý gerektiðini düþünüyor.) %30 u su ve iklimi Cargill i etkileyecek büyük potansiyele sahip güçler olarak görürken, %21 yeni geliþen ekonomileri, %20 de enerjiyi görüyor. %62 si müþterilerinin su kaynaklarýna baðýmlý olduðunu, katýlýmcýlarýn yarýsýndan fazlasý da suyun 2015 te ticari bir meta olacaðýný düþünüyor. 1. Cargill baþarýlý bir kadroya sahip. Ýnsan bilgi ve deneyiminin hazinesi Cargill i her zamankinden daha büyük yapýyor. Çalýþan baðlýlýðý en üst düzeyde. 2. Cargill son 10 yýlýn en güçlü bilançosuna sahip ve kazançlý yatýrýmlar yapmaya devam ediyor. 3. Cargill tesisleri en üst düzeyde güvenilir gýda, enerji verimliliði, çevre duyarlýlýðý, iþyeri güvenliði ve üretkenlik saðlýyor. 4. Cargill in marka deðeri artmaya devam ediyor. Yenilik ve yaratýcýlýk konusunda büyümeye devam ediyor. 5. Cargill temel bir ihtiyaca yanýt veren bir iþ yapýyor. Dünyadaki insanlarýn beslenme ihtiyacý her zaman devam edecek. JOHN H. MACMILLAN, SR.,1931 * CargillNews, January-February CargillHaberler - Vazgeçmek yok! CargillHaberler - Vazgeçmek yok! 25

15 Uludað Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ö. Utku Çopur Sohbet Üniversite-sanayi iþbirliði önemli Sanayisi ile bütünleþmemiþ bir üniversite veya üniversitesiyle bütünleþmemiþ bir sanayi düþünmek mümkün deðil Avrupa ve Amerika da eðitim ve öðretim faaliyetlerinin yaný sýra üniversitelerin sanayiye yaptýðý projeler de tercih edilmelerinde önemli bir paya sahip Prof. Dr. O. Utku Çopur Gölleri, ýrmaklarý, daðlarý, þifalý termal sularý, büyük ve verimli ovalarý ve özellikle zengin bitki örtüsü ile doða harikasý bir þehir olan Bursa, 2000'nin üzerinde korunmasý gereken kültürel, tarihi ve anýtsal yapýyý da baðrýnda barýndýrýyor. Tüm bu saydýðýmýz özelliklerinin yanýna sanayisini, üniversitesini ve ülke ekonomisine olan büyük katkýsýný da eklemek gerekiyor. Osmanlý nýn ilk parasýnýn basýldýðý (1327), ilk medresesinin (1335) ve Bedesten inin (bugünkü adýyla Kapalýçarþý) açýldýðý günlerden bugüne Bursa; çok eskilere dayanan tarihi öyküsünün yanýna eðitim, sanayi ve ekonomiyi ekleyebilmiþ nadir kentlerimizden biri ayný zamanda. Biz de bir eðitim kurumundayýz ve deðerli bir akademisyene konuk oluyoruz. Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ömer Utku Çopur ile sohbetimizde; bu üç özelliði geçmiþinden bugüne baðrýnda barýndýran bu harika kentin ilk aklýmýza getirdiði soruyla baþlýyoruz. Üniversite-sanayi-devlet iþbirliði ne durumda?. Maalesef arzu edilen seviyede deðil! diye cevaplýyor; ancak üniversitesiyle bütünleþememiþ bir sanayi düþünemediðini de ekliyor. Bölüm Baþkanlýðýnýn yaný sýra üniversite içerisinde bazý idari görevleri de üstlenmiþ olan Prof. Dr. Çopur; yaklaþýk 25 yýldýr Uludað Üniversitesi nde görev yapýyor. Bölüm olarak birçok araþtýrmaya imza attýklarýný; sadece 2008 yýlýnda; yeni ürün ve teknolojiler geliþtirmek, bunlarý öðrencilere öðretmek için kefir, þarap, meyve suyu, domates suyu, salça, domates konservesi, salamura ürünler ve tarhana gibi gýdalarýn üretimlerini kendi pilot iþletmelerinde öðrencileri ile birlikte gerçekleþtirdiklerini belirtiyor. Halen devam eden araþtýrma ve projeleri de mevcut. Üstelik sanayi-üniversite iþbirliðinin güzel örnekleri olarak özel sektörle bir arada yürütülen projeler bunlar. Sayýn Hocam, üniversite-özel sektör-devlet iþbirliði ne durumda? Ülkemizde üniversite-sanayi iþbirliði maalesef arzu edilen derecede deðil. Her iki sürecin de kendilerine göre haklý nedenleri olabilir. Ancak; sanayisi ile bütünleþmemiþ bir üniversite veya üniversitesiyle bütünleþmemiþ bir sanayi düþünmek mümkün deðildir. Avrupa ve Amerika da üniversitelerin baþarýlarý, eðitim-öðretim faaliyetleri ve yayýn sayýlarýnýn nitelik ve niceliði ile derecelendiriliyor, ayrýca sanayiye yaptýðý projeler, üniversitelerin tercih edilmesinde önemli bir paya sahip oluyor. Birçok öðretim üyesinin yönettiði fonun kaynaðý sanayiye yaptýðý projelerden saðlanýyor. Eskiden öðretim üyesi projesini sanayi kurumlarýnýn kullanýmýna sunarak iþlevlik kazandýrmaktaydý. Ancak günümüzde bu ters yönde iþliyor. Sanayici projesini öðretim üyesine sunarak bu süreçte lider olmasýný veya projede görev almasýný istiyor. Hangi yaklaþým olursa olsun, ülkemiz için bir kazaným olacaðýný, Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý nýn yaný sýra üniversite içerisinde bazý idari görevleri de üstlenmiþ olan Prof. Dr. Çopur; yaklaþýk 25 yýldýr Uludað oluyor. Üniversitesi nde görev yapýyor. 26 CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli 27

16 Gýda Mühendisliði Bölümü bir ilki gerçekleþtirerek, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldý. Ayrýca akreditasyon çalýþmalarýnýn dokümantasyon aþamasýný tamamlayarak, ABET Sohbet tarafýndan akredite olmaya hazýr konuma geldi. iþin doðrusunun da bu olduðunu ve tüm süreçlerin bilimsel veriler ýþýðý altýnda yönetilmesi gerektiðini düþünmekteyim yýlýndan bu yana Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý ný yürütüyorsunuz. Gýda sektörü açýsýndan baktýðýnýzda, gýda mühendisliði bölümlerinde verilen eðitimi ve Ar-Ge çalýþmalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yeni ürün ve teknolojiler geliþtirmek, bunlarý öðrencilere öðretmek için kefir, þarap, meyve suyu, domates suyu, salça, domates konservesi, salamura ürünler ve tarhana gibi gýdalarýn üretimleri, bölümün kendi pilot iþletmelerinde gerçekleþtiriliyor. Günümüzde geliþen teknoloji ve farklýlaþan yaþam koþullarýna baðlý olarak oluþan yeni stratejiler, üretim, tüketim ve yönetim süreçlerindeki yetkilileri oluþan talepleri karþýlamaya yöneltti. Özellikle son yýllarda tüketicilerin giderek bilinçlenmesinin yaptýrýmý olarak gýda sektöründe önemli derecede geliþmeler oldu. Bu konsepte cevap verebilme ve yetiþmiþ insan kaynaðýný hazýrlama görevi üniversitelere düþtüðü için, oluþan bu talebe yanýt vermede üniversitelerimiz üzerine düþeni yapmaya baþladýlar. Özellikle kredili sistemle eðitim veren müfredat programlarýnda iþveren danýþma kurullarýnýn devreye girmesi geri bildirimlerin alýnarak, ders programlarýndaki revizyonlarýn yapýlmasýný saðlýyor. Örneðin bölümümüz ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak yüksek öðretim sisteminde bölüm bazýnda bir ilki gerçekleþtirdi. Ayrýca akreditasyon çalýþmalarýnýn dokümantasyon aþamasýný tamamlayarak, ABET tarafýndan akredite olmaya hazýr konuma geldi. Bu kapsamda Amerikan Cornell Üniversitesi nin ders programýný ülkemiz ve bölgemiz þartlarýný da dikkate alarak uygulamaya baþladýk. Üreticilerin büyük çoðunluðu KOBÝ. Teknolojinin geliþimine ayak uydurabilmeleri için KOBÝ lere önerileriniz olacak mý? Kayýt dýþý sorunu; öncelikle kayýt dýþý üretimlerin kayýtlý yasal konuma getirilerek, yönetilebilir bir yapýya dönüþtürülmesiyle çözümlenebilir. maktadýr. Bu iþletmelerde; kalite problemi baþta olmak üzere, teknoloji seçimi ve iþletme büyüklüðü, sermaye ve finansman yetersizliði, çeþit yetersizliði, pazarlama problemleri ve teknik eleman yetersizliði gibi temel problemler yaþanýyor. Belirttiðim sorunlar içerisinde tüketici saðlýðýný doðrudan ilgilendirmesi nedeniyle gýda güvenliðinin önemli bir yeri var. Bu sürecin çözümüne yönelik faaliyet arayýþlarý içerisine girildiðinde de iþletmenin büyük ya da küçük olmasýnýn önemli olmadýðýný görüyoruz. Diðer bir ifadeyle; iþletmenin küçük olmasý kalite problemlerini çözememiþ olmasýný gerektirmez, aksine bu süreç küçük iþletmelerde daha iyi yönetilebilir. Büyüme ya sayýsal artýþla ya da fark yaratarak olmaktadýr. Öyleyse küçük iþletmeler sayýsal olarak büyüme yerine, farklý ürün ve hizmetler sunarak nitel olarak büyümeyi ve ticari alanda yer tutmayý tercih etmelidir. Sorunu bu þekilde ele aldýðýmýz- Konuyu kendi uzmanlýk kolum açýsýndan deðerlendirecek olursam; ülkemiz gýda sanayinin %85 i küçük aile iþletmeleri ve mandýralardan oluþda KOBÝ lerin öncelikle mantalitelerini ve bakýþ açýlarýný deðiþtirmeleri gerektiði kanýsýndayým. Beslenme kaynaklý hastalýklarýn azaltýlmasý konusunda gýda sanayine, yaný sýra tüketiciye ve devlete düþen sorumluluklar nelerdir? Denetleme görevinin devletten beklenmesi, uygulamada baþarýlý olmasý mümkün olmayacak bir yaklaþýmdýr. Çünkü Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Envanter verilerine göre ülkemizde civarýnda gýda iþletmesinin kayýtlý olduðu, yaklaþýk bir bu kadar daha kayýt dýþý iþletme bulunduðu gerçeðinden hareket edersek; kontrol iþleminin güçlüðü ortaya çýkmaktadýr. Bu durumda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve her bir ihbarý deðerlendirecek güçlü ve tarafsýz bir organizasyonun yapýlandýrýlmasý gerekiyor. Bugünlerde Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan Alo Gýda Güvenlik Hattý devreye alýnarak bu sorun giderilmeye çalýþýlmaktadýr. Diðer bir ifadeyle devlet bu kontrol hizmetlerinde rutinden çýkartýlýp, denetleyen yerine doðrulayan yaklaþýmda rol almalýdýr. Son yýllarda gýdalarýn besin deðerini arttýrmaya yönelik çalýþmalar hýz kazandý. Gün geçtikçe fonksiyonel gýda alanýna yatýrým yapan sanayici sayýmýz da artýyor. Siz bu geliþmeyi nasýl deðerlendiriyorsunuz? Tüketicilerin bilinçlenmesi beraberinde yeni konseptleri doðurdu. Beslenme alýþkanlýklarýmýzda meydana gelen deðiþim, üreticileri de bu konuya yöneltmeye baþladý. Günümüzde özelikle gençler daha az gýda tüketerek daha faydalý beslenmeyi amaçlýyorlar. Bu yaklaþým da fonksiyonel gýda pazarýný doðurdu. Konuyla ilgili yapýlan çalýþmalarýn sayýsý, mevcut talebe cevap vermek açýsýndan giderek artýyor ve araþtýrma konularý fonksiyonel baþlýðý altýnda toplanýyor. Küçük iþletmeler sayýsal olarak büyüme yerine, farklý ürün ve hizmetler sunarak nitel olarak büyümeyi ve ticari alanda yer tutmayý tercih etmelidir. KOBÝ ler öncelikle bakýþ açýlarýný deðiþtirmelidir. Prof. Dr. O. Utku Çopur 28 CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli 29

17 Özellikle son yýllarda tüketicilerin giderek bilinçlenmesinin yaptýrýmý olarak gýda sektöründe önemli derecede geliþmeler oldu. Bu konsepte cevap verebilmede ve yetiþmiþ insan kaynaðýný hazýrlama görevinde üniversitelerimiz üzerine düþeni yapmaya baþladýlar. Son yýllarda içecek sektöründe, reçel-marmelat, helva, lokum vb. ürünlerde, sýkça niþasta bazlý þekerler kullanýlýyor. Prof. Dr. Çopur; bu nedenle niþasta bazlý þeker sanayinin dünyada olduðu üzere, ülkemizde de gittikçe geliþeceðini ve pazar payýný arttýracaðýný düþünüyor. Sohbet Cargill, istihdam yaratmasý, tarýmsal girdileri kullanarak ülke ekonomisine katký saðlamasý ile bölgemize deðer katmaktadýr. Prof. Dr. O. Utku Çopur Gýda sektörünün en önemli sorunu kayýt dýþý üretim. Bu durum tüketici saðlýðýný da tehlikeye sokuyor. Gýda güvenliði ve toplum saðlýðý açýsýndan bugün yaþanan sorun tam olarak nedir? Kayýt dýþý sorunu; öncelikle kayýt dýþý üretimlerin kayýtlý yasal konuma getirilerek, yönetilebilir bir yapýya dönüþtürülmesiyle çözümlenebilir. Denetleme iþinin sadece devlete býrakýlmasýný sorunun çözümü için mümkün görmüyorum. Çünkü denetleme iþini yapacak kadar teknik elemanýn devlette istihdam edilmesi, farklý bir sorunu beraberinde getirecektir. Bu da, uygulamada geçerli olmayan bir yaklaþým olacaktýr. Devletin ilgili birimleri tarafýndan yetkilendirilmiþ fahri müfettiþlik yaklaþýmýyla denetlemelerin yapýlmasý çözüm yollarýndan biri olabilir. Gýda güvenliði açýsýndan yaþanan en önemli sorun, uygulamada cezai yaptýrýmlarýn yetersiz oluþu veya caydýrýcý olmayýþýdýr. Oysa Avrupa ve Amerika da konuyla ilgili yaþanmýþ olan sorunlarýn cezasýný firma veya yetkili kiþiler çok aðýr ödemekte ve ciddi itibar kaybý yaþanmaktadýr. Hakkýnda en çok spekülatif haber çýkan sektör, gýda sektörü olsa gerek. Özellikle de gýda katký maddeleri konusu. Bir bilim adamý olarak bu konuda bizi aydýnlatýr mýsýnýz? Gerçekten de ülkemizde birçok kiþi veya kurum, gýda konusunda sorumluluk duymadan yorum yapýyor. Sorumluluk duyan yaklaþýmlarýn bir kýsmý da, medyatik ve reklam amaçlý yapýlýyor. Tarým Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü; Renklendiriciler ve Tatlandýrýcýlar Dýþýndaki Gýda Katký Maddeleri Tebliði nde gýda katký maddesini, Tek baþýna gýda olarak tüketilmeyen veya gýdanýn karakteristik bileþeni olarak kullanýlmayan, tek baþýna besleyici deðeri olan veya olmayan, teknolojik bir amaç doðrultusunda üretim, iþleme, hazýrlama, ambalajlama, taþýma veya depolama aþamalarýnda gýdaya ilave edilmesi sonucu kendisi ya da yan ürünleri, doðrudan ya da dolaylý olarak o gýdanýn bileþeni olan maddeler þeklinde tanýmlýyor. Gýda katký maddelerinin gýda endüstrisinde kullanýmý, geliþen teknolojile- rin getirdiði deðiþik üretim tekniklerinden ve buna baðlý olarak tüketici beðenisinin çeþitlilik kazanmasýndan doðmuþtur. Böylece günümüzde uygulanan üretim teknikleri sayesinde gýda sektöründe verim artýþýnýn saðlanmasý, kayýplarýn minimize edilmesi, ürün kalitesinin arttýrýlmasý ve standardizasyonu, ürünlerin dayanma sürelerinin arttýrýlmasý ve deðiþik formüllü yeni gýdalarýn üretimi gibi uygulamalarda gýda katký maddeleri kullanýlabilmektedir. Ancak burada tüketici saðlýðý açýsýndan oluþabilecek kimyasal tehlike; yasa ve yönetmeliklerde belirtilen katký maddelerinin, kayýt dýþý üretimlerde yine belirtilen oranlarda kullanýlmayýþýdýr. Sorunun üreticiler ve tüketiciler açýsýndan bilinçlendirme faaliyetlerinin yönetilmesiyle aþýlabileceði düþüncesindeyim. Tüm dünyada piyasalarýn giderek daha rekabetçi olduðu, bir o kadar da daraldýðý bir döneme giriliyor. Bu noktadan hareketle Niþasta Bazlý Þeker sanayimizin durumunu nasýl görüyorsunuz? Halkýmýzýn beslenmesinde þeker ve þekerli ürünler önemli rol oynuyor. Günlük diyetimizde sabah kahvaltýlarýndan baþlayarak, günü tamamlayana kadar farklý çeþitteki birçok gýda ile birlikte niþasta bazlý þeker tüketmekteyiz. Bu nedenle gerek tüketim gerekse üretim maliyetlerini optimize etmede sakkaroz yerine ikame edilebilecek niþasta bazlý þekerlerin önemi giderek artmaktadýr. Son yýllarda içecek sektöründe, reçel-marmelat, helva, lokum vb. ürünlerde, sýkça niþasta bazlý þekerler kullanýlýyor. Bu nedenle niþasta bazlý þeker sanayinin dünyada olduðu üzere, ülkemizde de gittikçe geliþeceðini ve pazar payýný arttýracaðýný düþünmekteyim. Geleneksel gýdalarýmýzýn endüstriyel hale getirilmesi ve dünyada tanýnmasý için neler yapýlmalý? Her þeyden önce geleneksel gýdalarý üreten iþletmelerin altyapý olanaklarýnýn iyileþtirilmesi, üretimin standardize edilmesi ve ustalýk boyutundan çýkartýlýp sanayi ölçeðine taþýnmasý gerekiyor. Büyük önem taþýyan bir diðer konu da; söz konusu ürünlerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin uluslararasý kodekslere dahil ettirilmesi gerektiðidir. Cargill küresel anlamda insanlarýn saðlýklý beslenmesi için sürekli Ar-Ge çalýþmalarý yürüten bir þirket. Bu yönüyle baktýðýnýzda Cargill hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz? Ýþletmelerde sürekli iyileþtirme faaliyetlerinin baþýnda Ar-Ge çalýþmalarý önem taþýyor. Ar-Ge faaliyetlerini yürüten veya bu mantalitede olan iþletmeler hakkýnda olumsuz bir þey söylemek mümkün deðildir. Cargill in yürüttüðü bu faaliyetiyle ve kurum kültüründen gelen yaklaþýmýyla süreçlerini olmasý gerektiði gibi yürüttüðüne inancým tamdýr. Ancak; topluma karþý kendisini yeterince anlatamamasýndan kaynaklanan sorunlarla karþýlaþtýðýný bilmekteyim. Oysa istihdam yaratmasý, tarýmsal girdileri kullanarak ülke ekonomisine katký saðlamasý ile bölgemize deðer katmaktadýr. 30 CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli 31

18 Cargill Türkiye Öðretmen Odalarý Projesi Öðretmenlerin takdirini kazandý Bugünlerde Cargill Türkiye Tarakçýoðlu duygularýný; Bizi bu teþekkürlerden daha fazla mutlu edecek baþka bir Yönetim Kurulu Baþkaný Murat þey düþünemiyorum sözleriyle ifade ediyor. Eðitim alanýnda bugüne kadar gerçekleþtirdikleri Tarakçýoðlu nun mutlululuðu projelerle Orhangazi ye verdikleri desteðin, hep gözlerinden okunuyor. Onu bu bir yanýyla eksik kaldýðý duygusunu içinde taþýdýklarýný söylüyor. Kurumsal sosyal sorumluluk derece mutlu eden þey ise çalýþmalarýmýz çerçevesinde, yarýyýl tatili sonrasý Orhangazili öðretmenlerden öðretmenlerimiz için hazýrladýðýmýz sürpriz Öðretmen Odalarý Projesi ile bu boþluðu doldurmaya çalýþtýk gelen teþekkür mesajlarý. diyor. Baþtan sona yenilenen odalarda, öðretmenlerin rahat etmesi için her türlü konfor düþünüldü. Yenilenen odalarýndan ne kadar memnun kaldýklarý öðretmenlerin yüzlerinden belli oluyordu. Orhangazi nin kalkýnmasýyla yakýndan ilgilenen Cargill, daha önce de bir ilköðretim okulu ile tam donanýmlý bir saðlýk ocaðý yaptýrmýþ ve buralarý her yýl günün gereklerine göre güçlendirmiþti. Yeni projeleri ile ilgili Cargill Türkiye Yöresel Ýliþkiler Komitesi Baþkaný Cenan Celebci; Odalarý teknoloji ile donatarak öðretmenlerimizin rahat edebilecekleri konforlu mekânlar sunmayý amaçladýk. Baþtan sona yenilenen öðretmen odalarýnda her türlü konforu en ince ayrýntýsýna kadar düþündük. diyor. Odalarda LCD TV, bilgisayar, kablosuz internet, uydu anteni, oturma grubu, kütüphane, toplantý masasý, sürekli çay ve kahve temin eden servis masasý ve daha pek çok ayrýntý bulunuyor. Proje kapsamýnda Orhangazi ilçe merkezinde bulunan Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi ile birlikte Gürleler Öcal Giray, Ahmet Yesevi, Kurtuluþ, Tuna ve 75. Yýl Ýlköðretim Okulu olmak üzere toplam 6 okulun öðretmen odalarý yenilendi. 17 Þubat ta ilk olarak Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi nde düzenlenen açýlýþ töreninde, Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu; eðitime verilen desteðin ayrý bir anlamý olduðundan bahsederek Cargill in eðitim alanýnda hayata geçirdiði kurumsal sosyal sorumluluk projeleri Orhangazi için iyi fýrsattýr. Bu konuda Cargill Gýda Türkiye, Orhangazili diðer firmalarýmýz için de güzel bir örnek teþkil ediyor. sözleriyle duygularýný açýkladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn, Okul Müdürü Þemsi Kýlýç ve öðretmenlerin de katýldýðý törende Tarakçýoðlu; ilçenin sosyal ihtiyaçlarýný kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde karþýlamaya çalýþtýklarýný belirtti. Tarakçýoðlu; Cargill Türkiye bundan sonra da ilçemizin eðitim ve diðer sosyal projelerinde yer alacaktýr dedi. Törende hazýr bulunan Cargill Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç da öðretmenlerin memnuniyetlerinin gözlerinden okunduðunu gözlemlediðini söyledi. O gün Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Þemsi Kýlýç, Cargill Türkiye ye destekleri nedeniyle teþekkürlerini ifade eden çiçekleri Tarakçýoðlu na takdim ederken öðretmenler de daha rahat bir öðretmenler odasýnda zaman geçirmelerinin, yoðun günlük tempolarýna ne kadar olumlu yansýyacaðý hakkýnda konuþuyorlardý. Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi ile birlikte öðretmen odalarý yenilenen 6 okul ayný gün ziyaret edildi ve buralarda da öðretmenler benzer düþünceleri paylaþýyorlardý. Ertesi gün ise yerel bir gazetenin haberinde þunlar yazýyordu: Orhangazi ilçesinde 6 okulun öðretmenler odasýný yenileyen Cargill, öðretmenlerin takdirini kazandý. Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ve Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi nde yenilenen öðretmenler odasýnýn açýlýþýný birlikte yaptýlar. Açýlýþ sonrasýnda eðitime katkýlarý nedeniyle verilen hizmet plaketini, Cargill Türkiye adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu aldý. 32 CargillHaberler - Öðretmenlerin takdirini kazandý Orhangazi ilçe merkezinde bulunan Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi ile birlikte Gürleler Öcal Giray, Ahmet Yesevi, Kurtuluþ, Tuna ve 75. Yýl Ýlköðretim Okulu olmak üzere toplam 6 okulun öðretmen odalarý yenilendi. Ýlkeler

19 -

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 11 Putzmeister BSF 56-5 RZ TRDI Dört akslý kamyon üzerinde, yatayda ve dikeyde En büyük mobil beton pompasý Ýçindekiler 1 Baþyazý - Beton pompasý standartlarý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı