salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor"

Transkript

1 CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn törene katýlmamasýna tepki gösterdi. SAYFA 5 TE Akýl Defteri 24 NÝSAN 2015 CUMA 40 KURUÞ Sanatseverlerle buluþacak Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun Akýl Defteri isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Jean-Claude Carrýere'nin yazdýðý ve Levent Ulukut'un yönettiði 2 Perdelik oyun 24 Nisan Cuma günü saat 20.00'da 25 Nisan Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinden izleyiciler ile buluþacak. SAYFA 3 TE 23 Nisan coþkusu salona sýðmadý Çocuklar gönüllerince eðlendi Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda çocuklarýn doyasýya eðlendiði farklý etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde çocuklar gönüllerince eðlendi. Dün baþlayan, bugün ve yarýn da devam edecek olan etkinliklerde çocuklara yönelik eðlenceli aktiviteler gerçekleþtiriliyor. SAYFA 7 DE Bayramý Çorum'da coþkuyla kutlandý. Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan kutlamalara vatandaþlarýn ilgisi yüksek oldu. SAYFA 5 TE Meclisimizin þan ve þerefi gelecek nesillerimize býrakacaðý bir emanettir Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþýnýn 95.yýl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. 95 yýl önce dualarla, kurbanlarla açýlan Meclisin milletin 20. yüzyýlda... SAYFA 4 TE Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor Osmancýk ilçesinde haftada bir gün otomobil pazarý açýlacaðý bildirildi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Osmancýk ilçesinin ikinci el otomobil sektöründe de bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. SAYFA 3 TE ÝYC, Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa yolcusu Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý 2014 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda hazýrlanan "81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor" projesi kapsamýnda Nisan 2015 tarihlerinde 81 genç Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa'da buluþacak. SAYFA 3 TE Faruk Özyýlmaz HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Yönetim Kurulu üyesi, Tek Yýldýz Gazetesi personellerinden Kubilay Kaan Yücel, ameliyat oldu. SAYFA 2 DE Av. Bekir Çetin Yaðmur Damlasý'ndan çocuklara oyuncak jesti Fen Lisesinde Kutlu Doðum Haftasý etkinliði 7 Baðcý'dan STK ziyaretleri 3 4 "Arþivlerimizde var olan belgeleri karþýlýklý açma yolunda saldýrýya geçmeliyiz" Mehmet Ferit Erkün DE TE TE Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði 23 Nisan Oyuncak Þenliði düzenledi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Hayýr Çarþýsýnda gerçekleþtirilen þenliðe MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi 2. sýra Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici... SAYFA 6 DA

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:06 05:42 12:45 16:30 19:37 21:04 Manisa) Mesir Bayramý Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattýnýn temeli atýldý (2007) Benden sonra, eshâbýmdan Ebû Bekir ve Ömer e tâbi olunuz! Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7232 2,7244 EUR 2,9336 2,9356 STERLiN 4,0962 4,0997 2,2702 2, JPY YENi Günün Þiiri ARKADAÞ Arkadaþ, iyi bir günü Sakla kötü günlere Ýyi dostu da öyle Güleç bir yüzü de sakla Sakla yiðitliði korkaklýðý sevgiyi Kini sakýn saklama Aðaç dik, sula çiçekleri Çocuklarý görünce gülsün gözlerinin içi Üç günlük dünya De, baðýþla herkesi Söz götüreni, söz getireni Kalleþi hayýný sakýn baðýþlama Arkadaþ, ezberle ya da yaz bir yana Otogarlarda, istasyonlarda Ayrýlýk sözlerini Hastanelerde, mapusanelerde Söylenen türküleri Ezberle ve sakýn unutma ALÝ PÜSKÜLLÜOÐLU HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Yönetim Kurulu üyesi, Tek Yýldýz Gazetesi personellerinden Kubilay Kaan Yücel, ameliyat oldu.çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde rahatsýzlýðý nedeniyle Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu tarafýndan baþarýlý bir operasyon geçiren Kubilay Kaan Yücel'i HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve HGYD Yönetim Kurulu üyesi Satýlmýþ Ýnaç ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi gören Kubilay Kaan Yücel dün taburcu edildi. Uslu'dan öðrencilere 'düðme' tavsiyesi Ýskilip Daniþmend Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan yaklaþýk 55 kiþilik heyet, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Daniþmend Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ali Candan ziyarette okul hakkýnda bilgiler vererek kabulünden dolayý Uslu'ya teþekkür etti. Uslu ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Salim Uslu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýskilip'in önemine dikkat çeken Uslu, ilçeye yapýlan hizmetler hakkýnda bilgiler de vererek, "Ýskilip tarihi kültürel birikimi olan bir Anadolu kentidir. Ýstanbul'dan daha eski Osmanlýdýr ve Selçukludur. Böyle bir kentin kültürüyle, mimari dokusuyla yaþatýlmasý lazým. Bu kapsamda çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Kamulaþtýrma süreci tamamlanan Doðalgazýn yapým ihalesini önümüzdeki günlerde Alca ve Osmancýk ilçemizdeki çalýþmalarýn da bitirilmesiyle yapýlmasýný bekliyoruz. Doðalgazýn gelmesiyle Ýlçemizde pansiyonculuk geliþmiþ olacak. Özellikle gençlerimizi de yakýndan ilgilendiren bir Kültür Merkezi yapacaðýz. Çalýþmalarýmýz baþladý. Eðitim - öðretimde de fiziki alt yapýmýzý günümüz þartlarýna uygun hale getirerek, gençlerimizin daha nezih ortamlarda yeterli eðitim donanýmlarýndan faydalanmasýný saðlýyoruz. 24. Dönemin baþýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde kurulan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðümüz gençlerimize spor dýþýnda farklý alanlarda imkanlar sunmaktadýr. Bu imkanlarý takip edin. Faydalanmak için giriþimlerde bulunun. Bizde ilimiz gençlerine gereken desteði saðlamaya devam edeceðiz" dedi. Uslu gençlere bazý öðütler de vererek, "Öncelikle düðmenizi doðru ilikleyerek baþlayýn çalýþmalarýnýza. Bilgiye önem verin. Bilgiye ulaþmak son derece önemlidir ama ulaþtýðýnýz bilgiyi kullanmak çok daha önemlidir. Nitelikli bir genç iþgücüne Türkiye'nin daha fazla ihtiyacý var" þeklinde kaydetti. Baþarýlý öðrencileri ödüllendirdiler Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum geneli Ýmam Hatip Ortaokullarý arasýnda yapýlan Arapça Þiir Okuma, Arapça Metin Canlandýrma ve Arapça Çocuk Þarkýlarý Seslendirme Yarýþmalarýnda 3 dalda Çorum birincisi olmuþtu. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencileri Okul Müdürü Kadir Þimþek tebrik ederek, çeþitli hediyeler verdi. Þimþek, ayrýca bu öðrencileri çalýþtýran öðretmenleri de tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Baðcý'dan STK ziyaretleri AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Týðlý, Cemil Öz ve Ayhan Anýz ile Deniz Feneri Derneði Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý,Çaðrý Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz, Derman Kültür ve Eðitim Derneði Mustafa Özütemiz ve Ensar Vakfý Baþkaný Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret ederek 7 Haziran Milletvekilliði genel seçimlerinde AK Partiye desteklerini istediler. Milletvekili Baðcý'nýn basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre STK'larýn baþkanlarý ise "Milletvekili Baðcý'nýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek 13 yýldýr baþarý ile hizmet eden hükümetin destekçisi ve duacýsý olduklarýný ayný davanýn ayný misyonun insanlarýyýz biz bu ziyaretleri kardeþliðin istiþaresi olarak görüyoruz. Milletin kurduðu bu partinin durmadan yoluna devam etmesi için, istikrar için, yenilikler için yeni bir Anayasa için hedeflerimiz amaçlarýmýz bir desteðimiz sonsuz dün hangi kararlýlýkta isek bugünde ayný kararlýlýktayýz" dediler. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn siyasetteki önemine deðinen Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise "Hem 7 Haziran seçimleri için destek almak hem de görüþ ve önerilerinizi almak için bu ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn öneminin farkýndayýz.ak Parti iktidarý Sivil Toplum Kuruluþlarýna çok önem vermektedir. Sivil Toplum kuruluþlarýnýn gücü ülkemize ve milletimize güç katmaktadýr.önümüzde 2023 hedefleri var. Bu hedeflere ulaþmamýz için kat edeceðimiz yolda en önemli unsurlardan birisi Sivil Toplum Kuruluþlarý olacaktýr.yapacaðýnýz çalýþma ve faaliyetlerde bize düþen katký ve desteklemelerimiz devam edecektir. Doðrunun yanýnda hep beraber birlik içerisinde bulunmanýz yanlýþa da yanlýþ diyebilmeniz son derece önemli. Kendi deðerlerimizi yeniden harekete geçirip yanlýþ yapanlara da tavýr ve mesafe koymak, iyilikten yana kötülüklere karþý olma ilkemiz gereðidir" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise Çorum da sosyal ve kültürel faaliyetlerle ses getiren sivil toplum kuruluþlarýnýn paralel yapýnýn, þer odaklarýnýn ittifaklarýna karþý göz boyamaya dur diyen bir tavýr sergileyeceklerine AK Parti'nin, hükümetin yanýnda ve destek olacaklarýna güveninin tam olduðunu ifade etti. ÝYC, Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa yolcusu Faruk Özyýlmaz Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý 2014 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda hazýrlanan "81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor" projesi kapsamýnda Nisan 2015 tarihlerinde 81 genç Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa'da buluþacak. Proje ile ilgili açýklama yapan Proje Koordinatörü Faruk Özyýlmaz "81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor" isimli proje hakkýnda bilgiler verdi. Özyýlmaz, "81 ilimizi temsilen 81 genç tarihiyle buluþuyor" isimli projemizi, öncelikle 2015 yýlý Çanakkale zaferinin 100.yýlý olmasý hasabiyle ve ilave olarak gençlerimizle, kurtuluþ savaþýnda verdikleri, milli mücadele ile taçlandýrýlan Gaziantep, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa ve Çanakkale illerimize kurtuluþ günlerinin hatýrlanmasý amacýyla ziyaret etmek suretiyle gençlerimize bir nebzede olsa,o günleri yaþatmayý ve gençler üzerinde þanlý tarihimizle ilgili farkýndalýðý arttýrmayý amaçladýk" dedi. Proje kapsamýnda ilk geziyi Gaziantep'te gerçekleþtirdiklerini dile getiren Faruk Özyýlmaz, "25-26 Nisan 2015 tarihlerinde ise Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa ziyaretini yine 81 gencimizle eðitimci tarihçi Bülent Öztürk'ün rehberliðinde gerçekleþtireceðiz. Ayrýca Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa gezisi öncesi eðitimci tarihçi Bülent Öztürk, katýlýmcý gençlere Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa direniþini, kurtuluþunu ve milli mücadele dönemini anlatarak gençlerimiz ön bilgi ile aydýnlatmýþ oldu" ifadelerini kullandý. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor Osmancýk ilçesinde haftada bir gün otomobil pazarý açýlacaðý bildirildi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Osmancýk ilçesinin ikinci el otomobil sektöründe de bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Her hafta Pazar günleri ilçede oto pazarý açýlacaðýný kaydeden Karataþ "Ýlçemizde ikinci el otomobil piyasasý oldukça hareketli. Bu nedenle otomobil sektöründe bir Pazar oluþmuþ durumda. Biz de bu pazarý daha da canlandýrmak ve sektörü geliþtirmek amacýyla Osmancýk Oto Pazarýnýn kurulmasý noktasýnda bir çalýþma yaptýk. Bu sektörde faaliyet gösteren oto galerici esnafýmýzýn da desteði ile oto pazarýnýn bu hafta açýlýþýný yapýyoruz. Ümit ediyorum Osmancýk, ikinci el otomobil piyasasýnda bir merkez haline gelecektir" dedi. Baþkan Karataþ oto pazarýnýn açýlýþ töreninin, 26 Nisan 2015 Pazar günü Saat 11.00'da gerçekleþtirileceðini belirterek, açýlýþa bütün vatandaþlarý davet etti. 28 Þubat maðduru öðretmenlerin bir sorunu daha çözüldü Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar sendika olarak, 28 Þubat maðduru eðitim çalýþanlarý için verdikleri mücadele neticesinde bir maðduriyetin daha giderilmesini saðladýklarýný kaydetti. Yaptýðý yazýlý açýklamada tarihinde yürürlüðe giren Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin geçici 1. maddesiyle, yeniden atanan 28 Þubat maðduru öðretmenlerin hizmet puaný maðduriyetinin giderildiðini dile getiren Tekin Çýnar, "Buna göre, 28 Þubat sürecinde disiplin cezasý sonucu öðretmenlikleri sona erip, 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarýnýn bütün sonuçlarýyla ortadan kaldýrýlmasýna baðlý olarak öðretmenliðe döndürülenler ile istifa sonucu görevinden ayrýlanlardan yeniden öðretmenliðe atananlara, görevlerinden ayrýldýklarý tarih ile öðretmenli- Tekin Çýnar ðe döndürüldükleri tarih arasýnda geçen sürelere hizmet puaný verilecek. Bakanlýk yetkilileriyle yaptýðýmýz görüþmelerde, 6353, 6495 ve 6552 sayýlý Torba kanunlarýn getirdiði imkânlar sonucu yeniden memuriyet kadrolarýna atananlarýn geçmiþte yaþadýklarý hukuka aykýrý iþlemler nedeniyle uðradýklarý hizmet puaný gibi hak kayýplarýnýn karþýlanmasýný dile getirmiþ, sorunun bir an önce çözüme kavuþturulmasýný istemiþtik. Çabalarýmýz neticesinde Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin geçici maddesiyle hizmet puaný sorunu çözülmüþ oldu. Ancak getirilen bu hüküm sadece yýllarý arasýnda memuriyetine son verilenler ile istifa edenleri kapsamaktadýr. Bu itibarla, zaman aralýðýyla sýnýrlý tutulmaksýzýn bütün maðdurlarý kapsayacak bir düzenleme yapýlmasý ve maðduriyetlerin giderilmesi noktasýndaki çabalarýmýz sürecektir" dedi. Akýl Defteri Sanatseverlerle buluþacak Ýzmir Devlet Tiyatrosu'nun Akýl Defteri isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Jean-Claude Carrýere'nin yazdýðý ve Levent Ulukut'un yönettiði 2 Perdelik oyun 24 Nisan Cuma günü saat 20.00'da 25 Nisan Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinden izleyiciler ile buluþacak. Oyunu konusu ise þöyle: "Hayat tesadüflerle doludur. Bazen tesadüf sonucu hiç görmediðiniz bir arkadaþýnýzý görürsünüz; bazen de hayatýnýzý baþtan aþaðýya deðiþtirecek bir kadýn gelir ve sizi bulur. Hiç tanýmadýðýnýz bir kadýna üç gün gibi kýsa bir sürede aþýk olabilir misiniz? Ýmkansýz demeyin Aþk bu Bir kedi kapýnýzdan içeri girdi ve yerleþti. Komik ve bir o kadar da þaþýrtýcý olaylar tiyatro sahnesinde izleyici ile buluþuyor. Aþk bu, sakýn dalga geçmeyin; her an kapýnýzdan içeri giriverir." Çetin'den Kandil Mesajý Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Regaip Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý.mesajýna, "Manevi hayatýmýzda çok büyük bir öneme sahip bulunan Üç Aylar'a bütün Ýslam alemi olarak tekrardan kavuþmuþ olmanýn saadeti ve huzurunu yaþýyoruz.ayet ve hadisler ile önemi pek çok kez vurgulanan bu aylar bütün Müslümanlar için rahmet, maðfiret kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý aylardýr" diyerek mesajýna baþlayan Bekir Çetin, "Bu mübarek aylarýn Ýslam aleminin içinde bulunduðu buhran ortamýndan kurtulmasýna, her geçen gün artan þiddet olaylarýnýn son bulmasýna ve bütün Ýslam aleminin tam bir huzur ortamýna kavuþmasýna vesile olmasýný niyaz ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle Ýslam aleminin mübarek 'Üç Aylarý'ný ve Regaip Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günlerin birliðimize ve beraberliðimize katký vermesini, Müslümanlarýn yaþadýðý bütün üzüntü verici hadiselerin sonlanmasý için bir dönüm noktasý olmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandý.

4 HABER 4 Meclisimizin þan ve þerefi gelecek nesillerimize býrakacaðý bir emanettir Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþýnýn 95.yýl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. 95 yýl önce dualarla, kurbanlarla açýlan Meclisin milletin 20. yüzyýlda gerçekleþtirdiði belki de en önemli eser olduðunu dile getiren Av. Bekir Çetin, "Zor þartlar altýnda milletimizin cihana meydana okuduðu o günlerde milletimizin egemenlik haklarýna sahip çýkmasýnda Meclisimizin rolü tartýþýlmazdýr. 23 Nisan 1920 tarihi Anadolu topraklarýnda Türk milletinin yeni bir baþlangýç yapmasýnýn, yeniden ayaða kalkýþýnýn, emperyalist güçlerin vatan topraklarýndan barýnamayacaðýnýn bir ilanýdýr. Büyük Türk milleti bu tarihte 1071'te Sultan Alparslan'dan aldýðý emaneti yere düþürmeyeceðini ve sonsuza kadar bu topraklarda hür olarak yaþayacaðýný ilan etmiþ, binlerce yýllýk haysiyetimize ve itibarýmýza leke sürdürmeyeceðini bir kez daha göstermiþtir" dedi. "Onlarca yýl süren savaþlarda ecdadýmýzýn adaletle hükmettiði topraklarýn bir bir kaybedildiði, Türk milletinin Anadolu coðrafyasýna sýkýþtýrýldýðý o günlerde, harap ve bitap duruma düþürülmüþ milletimiz o halde bile baðýmsýzlýðýna korumak adýna yeni bir milada, yeni bir baþlangýca imza atmýþtýr" diyen Çetin, "Atalarýmýzýn o zor þartlar altýnda kurduðu ve her türlü ortama raðmen lekeletmediði meclisimizin þan ve þerefi yine bizlerin gelecek nesillerimize býrakacaðý bir emanettir. Ayrýca Av. Bekir Çetin bu tarih dünyada çocuk bayramý olarak kutlanan tek tarih olarak atalarýmýzýn gelecek nesillere vermiþ olduðu önemin büyük bir ispatýdýr. Bütün bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýmýzý kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere bu vatan için topraða düþen bütün þehitlerimizi rahmet ve þükran ile anýyorum" þeklinde kaydetti. Merkez Eskice Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Ve Kültür Derneði Yýllarý Olaðan Genel Kurul Çaðrý Metnidir Derneðimizin Yýllarý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Aþaðýdaki Gün Ve Gündem Dahilinde Dernek Merkezimiz Olan Köyümüzdeki Camii Bahçesinde Derneðimize Tahsis Edilmiþ Olan Binada Pazar Günü Saat:14,00'de Yapýlacaktýr, Þayet Çoðunluk Saðlanamaz Ýse Bir Hafta Sonra Pazar Günü Yine Ayný Yer Ve Saatte Yapýlacaktýr. Ýlanen Duyurulur. Gündem Maddeleri : 1- Açýlýþ Ve Yoklama 2- Divan Heyetinin Teþekkülü Ve Divana Genel Kurul Evraklarýný Ýmzalama Yetkisinin Verilmesi. 3- Yönetim Ve Denetim Kurullarý Raporlarýnýn Okunmasý. 4- Okunan Yönetim Ve denetim Kurullarý Raporlarýnýn Ýbrasi Gelir Gider Durumlarýnýn Okunarak Ýbra Edilmesi Yýllarý Tahmini Bütçelerinin Oluþturulmasý. 7- Yeni Yönetim Ve Denetim Kurullarýnýn Seçilmesi. 8- Dilek Ve Temenniler. 9- Kapanýþ. Merkez Eskice Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Ve Kültür Derneði Yönetim Kurulu BÝR KAZA BÝR DERS - 5 "Milletvekili sayýsýnýn azaltýlmasý Av. Ahmet Ünal Merkez Parti Ýl Baþkaný Av. Ahmet Ünal, yaptýðý yazýlý açýklamada adýnýn baþýna 'adalet' ismini koyan partinin adaletsizliðin simgesi olmaya aday olduðunu iddia etti. " Ne adliyede, ne de diðer idari iþlerde adalet ve güven duygusu kalmadý. Hakim savcý alýmý, idareci seçimi liyakata, beceriye hakkaniyete göre deðil, biat sistemine göre yapýlmaya baþlandý" ifadelerini öne süren Ünal, "Bu iktidar döneminde ekonomi; üretime deðil, tüketime dayalý bir hale getirildi. Ticari hayat tüketim ekonomisi ile canlý tutulmaya çalýþýldý. Oysa üretmeden, üretim desteklenmeden ekonomi geliþemez. Bu iktidar döneminde ülkenin kaynaklarý satýldý. 62,5 milyar dolar elde edildi. Buna karþýlýk yapýlanlar ortada, dýþ borcumuz 3' e katlandý. Üretime yönelik istihdam alaný yaratýlmadý. Satýlan deðerlerimiz ise alýcýlarý tarafýndan birkaç katýna el deðiþtirdi. Yaptýðý yanlýþýn bedelini halk ödedi, suçlu ise hep faiz lobisi, dýþ mihraplar son olarak da paralelciler denilen bir grup gösterildi. Paralelin ayný doðrultuda iki çizgi olduðunu biliyoruz. Ayný yanlýþý yapan iki ortak menfaat çatýþmasý olunca birbirini suçlamaya baþladý. Oysa bu iki ortak, idarecileri birlikte atadý. Bunlardan birine biat etmesi yetiyordu. Sýnav sorularý çalýnýp, yandaþlara Çorum'a haksýzlýktýr" verildi. Birlikte yapýldý, gazeteler yazdý, bu iktidar savundu. Bu iktidar döneminde haksýz dinlemeler ile üretilmiþ deliller ile silahlý kuvvetler çökertildi. Yasal olmadýðý yazýldý, söylendi. Bu iktidar bu haksýz uygulamalarý yaptý ve savundu ne zaman isyan etti? Kendisi yasal olmayan þekilde dinlenip, foyalarý, defolarý ortaya çýkmaya baþlayýnca isyan etti. Yolsuzluklar ve haksýz elde edilen kazançlar, paralar ortaya çýktý. Ýþte o zaman ortaklarýna, devlete, cumhuriyete saldýrý ile suçladýlar. Bu yolsuzluklarýn araþtýrýlmasýný parmak sayýlarý ile ve milletvekillerine yaptýklarý baský ile önlediler. Adýmýzý ak diyorlar bu iktidar döneminde ak kelimesi dahi kirlendi, anlamýný yitirdi. Ak demekle ak olunmuyor. Þimdiki baþbakan eðitim sistemini düzelteceðiz diyor. 10 yýldýr yapbozdan ibaret bir sistemimiz var daha yýl sonu gelmiyor, sistem deðiþiyor. Ýdareci de, öðrenci de, veli de ne yapacaðýný bilmiyor. Çünkü iktidar ne yaptýðýný bilmiyor. Test çözmekten ve sýnava hazýrlanmaktan ibaret bir eðitim sistemimiz var. Gençlerimize sadece öðretiliyor, eðitim verilmiyor" dedi. "Mevcut güvenlik yasasý uygulanamýyor. Bu ülkenin güney doðusunda, orada devlet egemen deðil, Türk bayraðý ile sokakta gezemezsiniz. Polis asker sadece kendini korumaya çalýþýyor" diyen Ünal, "Böyle bir acizlik kabul edilebilir mi. Biz güneydoðuyu PKK ya teslim ettik. Güneydoðunun sýnýrýný da Ýsrail'e teslim etmek istiyordu. Mayýnlý bölgeyi yýlýk süre ile Ýsrail'e vermek istediler yine TSK engel oldu. Bunlarýn Ýsrail düþmanlýðý göstermelik. Bazý güçler Ortadoðu'da Müslüman Ülkeleri parçalamak istiyor. Ýsrail'in karþýsýnda güçlü bir devlet kalmasýn istiyor. Bu ülkelerin enerjisini sömürmek istiyor. Büyük orta doðu projesi denilen bu projenin destekçisi taþeronu oldu iktidar. Eþ baþkan diye de kandýrýyorlar. Irak'ýn Suriye'nin Libya'nýn parçalanmasýna destek vermek Türkiye'nin milli politikasý olamaz. ABD ye karþý olan Kaddafi' nin yýkýlmasýna destek veriyor. ABD'nin her istediðini yapan Suudi Kralýna saygý duruþunda bulunuyoruz. Dýþarýda taviz politikasý, içerde yandaþlara akçe ve mevkii daðýtma politikasý uygulanýyor. Merkez Parti olarak ülkemizin çocuklarýný, gelecek endiþesi olmadan, ahlaki deðerlere sahip, kendini ifade edebilen sorgulayan bireyler olarak eðitmek istiyoruz. Ýsteyenin din eðitimi aldýðý imam hatipli, imam hatipsiz ayýrýmýnýn olmadýðý, bir eðitim sistemi istiyoruz. Çocuklarýmýzýn yarýþ atý gibi çalýþmak yerine çocukluklarýný da yaþayabildiði, mutlu olduðu bir eðitim sistemi istiyoruz. Ýdarecilerin layýký ile seçildiði, biat kültürünün olmadýðý, ihalelerinin, devlet imkanlarýnýn, yandaþlara daðýtýlmadýðý bir düzen istiyoruz. Akça düzeni deðil Hakça bir düzen istiyoruz. Çorum devletten hak ettiði hizmeti almýyor, alamýyor. Çorum halký buna isyan etmeli ve gerçek temsilcilerini seçmelidir. Atamalar, tayinler, milleti, temsil etmiyor. Milletvekili adaylarýna bir bakýn, kaç tanesi son 10 yýlýný Çorum'da geçirmiþtir? Milletvekilliðini býrakýnca kaç tanesi Çorum'da yaþayacaktýr. Ýyi ve deðerli olabilirler ama yaþadýklarý bölgelerde aday olmalýlar. Çorum milletvekili sayýsý 6'dan 5'e sonra da 4'e düþürüldü. Ankara'nýn artýrýldý. Þimdi bakýyoruz. Ankara'dan adaylar geliyor. Bu durum Çorum'a Çorum insanýna haksýzlýktýr" ifadelerini kullandý. VÝNÇ DEVRÝLDÝ ''Ýstanbul'da bir inþaatýn temel güçlendirme çalýþmasýnda kullanýlan iþ makinasýnýn dýþarý taþýnmasý sýrasýnda yaþanan kazada, vinç operatörü hayatýný kaybetti. Görgü tanýðý "Ýnþaatýn temelinden iþ makinasýný çekerken vinç aðýrlýða dayanamadý. Bu sýrada 20 metreden temele düþtü. Vinç operatörü hayatýný kaybetti" dedi. Bir mahalle sakini de, "Sabahleyin inþaatta çalýþma yapmak için vinç geldi. Vinç daha çalýþmaya baþladýðý ilk hamlede devrilerek aþaðýya düþtü. Vincin ayaklarýndan biri tam oturmadýðý için dengesini saðlayamadý. Aðýrlýða da dayanamayýnca devrildi" diye konuþtu. (medya faresi ) Alýnacak ders: Kazalarýn yaþandýðý en çok alanlardan bir tanesi maalesef inþaat sektörüdür. Bazen iskeleden, bazen çatýdan, bazen de vinçten düþenler olur. Sonuç ta ya yaralanma ya ölüm ve eþittir gözyaþý. Bunun için özellikte bu sektörde en ufak bir güvenlik zafiyetinin olmamasý lazýmdýr. 'Hep böyle yapýyoruz, bu zamana kadar olmadý bundan sonra da bir þey olmaz' cümlesi yasaklanmalýdýr. Olmaz olmaz olacaðý tutuverir. Basýn dünyasý bu tür acý haberlerle doludur. Bu baðlamda; Vinç operatörlerinin gerçekten eðitimli olmasý, aldýðý eðitimi alanda eksiksiz uygulamasý, vincin ayaklarýnýn tam olarak oturmasý ve ilgisiz meraklý personel veya vatandaþlarýn çalýþma alanýndan uzak durmasý gerekmektedir. Diðer taraftan ''ders alýnmýþ baþarýsýzlýk baþarý demektir'' sýrrýnca dünden bugüne meydana gelen kazalarýn arþivi tutulmalý ve eðitimlerde kullanýlmalý ki, ayný tür kazalar tekerrür etmesin. KÖPEK KADINI PARÇALADI ''Kargý ilçemizin Halýlar köyünde sürü halinde gezen sokak köpekleri, yaþlý bir kadýnýn yüzünü parçalayarak öldürdü. Köyde yaþayan yaþlý kadýn yolda yürüdüðü sýrada sürü halinde dolaþan 8 köpeðin saldýrýsýna uðradý. Kendini korumak için yerden taþ alan yaþlý kadýn, köpeklerin ayný anda saldýrmasýyla dengesini kaybederek yere düþtü. Yere düþen kadýna vahþide saldýran köpekler yaþlý kadýnýn suratýný parçalayarak öldürdüler.'' ( sabah.com.tr) Alýnacak ders: Bazen þehrin merkezinde bazen de kýrsal alanlarda köpekler dehþet saçmaktadýr. Bunun için merkezde modern barýnaklarýn olmasý ve baþýboþ köpeklerin bulunmamasý önem arz etmektedir. Diðer taraftan Pitbull türü köpek besleyenlerin çarþý pazarda gezdirirken mutlaka aðýzlýklarýnýn takýlý olmasý ve kaldýklarý mekânlara ise 'dikkat köpek vardýr' uyarýlarýnýn güvenli mesafeden görülecek þekilde olmasý gerekmektedir. Kýrsal alanlarda ise yaþlýlarýmýzýn bað bahçelerine mümkünse yalnýz gitmemeleri, þayet mecbur kalýrlarsa ellerinde saðlam sopa olmasý kendilerini bir nebze koruyabilmesi için tavsiye edilir. TARIM ÝLACI ZEHÝRLEDÝ Ýlçede bahçe ilaçlamasý yapan vatandaþ zehirlendi. Vatandaþ bahçesini ilaçlarken, tarým ilacýndan zehirlenince Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.(2015-basýn) Alýnacak ders: Tarým ilaçlarý çiftçilikle uðraþan vatandaþlarýn haþýr neþir olduðu bir durumdur. Gerek ilaçlama yaparken gerekse evde muhafaza ederken çok dikkatli olunmasý ve kullanma talimatýna tam olarak uyulmasý gerekmektedir. Özellikle ev de çocuklar varsa bu noktada mutlaka uyarýlmalý, kapalý alanlarda muhafaza edilmeli. Ýlaçlama yaptýktan sonra da hijyene dikkat edilmelidir. Mesela ben çocukluðumdan hatýrlýyorum þimdiki gibi plastik bidonlar ucuz olmadýðýndan veya istedikleri zaman bulamadýklarýndan annemiz turþuluk salamurayý naylon gübre çuvallarýna kurardý. Þimdi düþününce saðlýk açýsýndan ne kadar tehlikeli olduðunu düþünüyorum. Ama o zaman herkes ayný tür iþlem yaptýðý için normal geliyordu. Bunun için köylerdeki imamlarýn- öðretmenlerin görevlerinden belki de en önemlisi halký bilinçlendirmek ve onlarýn maddi manevi zarar görmesini engellemeye çalýþmaktýr. Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný AK Parti Kadýn Kollarý'ndan Sevgi Evleri öðrencilerine jest AK Parti Ýl Kadýn Kollarý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne Baðlý Sevgi Evlerini ziyaret ettiler. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ve baþkan yardýmcýlarý ziyaret Sevgi Evleri ziyaretinde burada kalan çocuklara çeþitli hediyeler takdim ettiler. AK Partili kadýnlar daha sonra da Fatih Sultan Mehmet Ana Okulunun açtýðý kermesi ziyaret etti. "Arþivlerimizde var olan belgeleri karþýlýklý açma yolunda saldýrýya geçmeliyiz" TÜRKAV Ýl Baþkaný Mehmet Ferit Erkün 23 Nisan ve sözde Ermeni soykýrýmý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "23 Nisan 1920 tarihinde baþta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaþlarýnýn Cenab-ý Allah'ýn yardýmýyla ülkemizi karanlýktan çýkardýklarý, milletimizin ulusal egemenliðini kazandýðý tarihtir. 24 Nisan ise Ermenilerin kendi uydurduklarý sözde soykýrýmýnýn yýldönümüdür" diyerek açýlamasýna baþlayan Erkün, "Ýçiþleri eski Bakaný Efkan Ala "Ermeni olaylarý ile ilgili 'Biz tehcir yaptýk. Bu bir yerden bir yere bir topluluðu alýp götürmektir. Yine kendi topraklarýmýz içerisinde. O zaman baþka ülke deðildi oralar. Suriye'ye, Lübnan'a bizim yine topraklarýmýza" açýklamasý yaptý, ancak ne yazýk ki, bu ülkenin Baþbakaný Davutoðlu da 'Tehcir Ýnsanlýk suçudur' demiþti. Peþ peþe gelen bu iki açýklama kafalarý karýþtýrdý. Bir birlerinden habersiz yapýlan açýklamalar hükümetin ne halde olduðunu da ortaya koyuyor. Diðer taraftan CHP ve HDP vekilleri de Avrupa'da Ermenilerin sözde soykýrýmý anma töreninde utanmadan ayaða kalkýyor, saygý duruþunda bulunuyorlar. Hadi HDP' nin aslý belli, nesli belli. Her ne kadar iktidardaki parti onlarla çözüm adýný verdikleri çözülme sürecinde beraber hareket etseler de Ermeni Abdullah Öcalan'ýn kurduðu PKK'nýn siyasal uzantýsýdýr. Bunu herkes biliyor ve kabul ediyor. CHP Mehmet Ferit Erkün vekili ile Baþbakan nasýl oluyor da o duruþlarý sergileyebiliyor. Anlayabilmek mümkün deðildir ki o vekil, maalesef Atatürk'ün silah arkadaþý Ýsmet Ýnönü' nün torunu oluyor. Biz Türk'üz. Gururla ve iftiharla söylüyoruz. Türk olduðumuz için her zaman göðsümüz dik. Sizlerden beklentimiz, sizlerinde gururla Türk olduðunuzu söylemenizdir. Ve Türklüðün idraki içinde gerek Ermenilere, gerek Avrupalýlara ve gerekse ABD ve diðer dünya devletlerine karþý savunmada olmamalýyýz. Arþivlerimizde var olan belgeleri karþýlýklý açma yolunda saldýrýya geçmeliyiz. Bilinmelidir ki, en iyi savunma hücumdur. Biz, 72 düveli dize getirmiþ dedelerin torunlarýyýz. 3-5 Ermeni'ye ve onun arkasýndakilere pabuç býrakmayýz. Herkesten beklentimiz Türklük gurur ve þuuru, Ýslam ahlak ve fazileti içinde hareket etmeleridir. Bu vesile ile baþta Türk-Ýslam alemi olmak üzere Çorumlu hemþerilerimizin ve Türkav camiasýnýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný, Regaip kandilini ve üç aylarýný kutlar,hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandý.

5 HABER 5 Ýlk tören anýtta yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle dün ilk tören saat 10.00'da Atatürk Anýtý'nda düzenlendi. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdür Seyit Ali Büyük, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ, Milletvekili adaylarý, bazý kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðrenciler, öðretmenler ve vatandaþlar katýldý. Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþýnýn okunmasý ile bayraklar göndere çekilmesiyle baþladý. Daha sonra Atatürk Anýtýna çelenk sunma töreni ile devam etti. Ýlk olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün çelengi sunuldu. Yýlmaz MERT 23 Nisan coþkusu salona sýðmadý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým CHP'den Vali'ye tepki! Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn törene katýlmamasýna tepki gösterdi. Yýldýrým, "Vali AKP'nin Polis AKP'nin, poliste Valide halkýn polisi ve Valisi olmak zorundadýr. Halktan ve çocuklardan korkan bu hükümet sizin alkýþlarýnýzla 8 Haziran da gidecek. Hep birlikte 8 Haziran'dan sonra yaþana bilir bir Türkiye'de yaþayacaðýz. Hepine sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum geldiðiniz içinde teþekkür ediyorum" dedi. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým törene katýlmadýðý için Vali Ahmet Kara'yý eleþtirirken Atatürk Anýtý'nda siyasi içerikli bir konuþma yapmasý dikkatlerden kaçmadý. Yýlmaz MERT Bayramý Çorum'da coþkuyla kutlandý. Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan kutlamalara vatandaþlarýn ilgisi yüksek oldu. Kutlamalarý Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat ve Adem Saçan, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, daire müdürleri, askeri yetkililer ve vatandaþlar izledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aziz Usta günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Okul Müdürü Aziz Usta'nýn konuþmasýnýn ardýndan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla düzenlenen resim ve þiir yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Ödül törenin ardýndan Cumhuriyet Orta Okulu ve Bahçelievler Ýlkokulu öðrencileri þiirler, gösteriler, danslar, korolar, halk oyunlarý, step gösterileri, þarkýlarla izleyenlerin beðenisini topladýlar. Program balon daðýtýmýnýn ardýndan son buldu. Yýlmaz MERT Otizm farkýndalýðýna MHP'den destek Bireyin sosyal iletiþimini, dil geliþimini ve dýþ dünyayý algýlamasýný etkileyen nöro geliþimsel bir bozukluk olan Otizm Hastalýðý'na dikkat çekmek amacýyla Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Hürriyet Parký Önü'nde stant açtý. Milliyetçi Hareket Partisi'de hastalýkla ilgili farkýndalýðý artýrmak amacýyla standý ziyaret etti. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre etkinliðe MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi 2. sýra Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP 3.sýra Milletvekili adayý Sami Çam, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Hastalýklarýn önceden fark edilmesi ve toplumun bu gibi hastalýklara yakalanan bireylerin dýþlanmasý yerine onlar için neler yapýlabileceðini konusunda bilgilenmesi gerektiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Nisan ayý Dünya Otizm farkýndalýk ayý olarak ilan edilmiþtir. Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak '23 Nisan'da Otizme Bakýþ ' projesi ile toplumumuzu çocuklar ve otizm hakkýnda bilgilendirmek adýna bu faaliyeti yapmýþ bulunuyoruz. Destek vermek isteyen ve Otizm konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaþlarýmýzý standýmýzda bilgilendirdik" dedi. Standý ziyaret eden MHP Milletvekili adaylarý ve yönetim kurulu üyeleri ellerini boyayarak platforma izlerini býraktýlar. Milletvekili adayý Kurt'tan esnaf ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu ilçesinde esnaflarý ziyaret etti. Kurt, mahalle ve ev ziyaretlerinin ardýndan esnaf turlarýna da baþladý. Ýlçedeki esnaflarý ziyaret ederek bol kazanç dileklerinde bulunan Kurt, geziler sýrasýnda karþýlaþtýðý vatandaþlarla da sohbet ederek AK Parti'ye destek istedi.kurt'un basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 7 Haziran genel seçimlerini önemsediklerini dile getiren Kurt, "Esnafýmýz, alýnteri ve dürüstlükle kazancýný saðlýyor. Esnaflarýmýz ahilik kültürünü de yaþatmaya devam eden, þehrine ve geleneklerine sahip çýkan büyük bir dünyadýr. Ekonomimizin yapý taþlarýndan birisidir. Ekonomik istikrarýn devamý açýsýndan AK Parti'nin iktidarda kalmasý önemli. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Bu süreçte sýkmadýk el, çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný dile getiren Kurt, "AK Parti'yi her yerde anlatýyoruz. Anlatmaya da devam edeceðiz. Yeni Türkiye'nin inþaasý için AK Parti'nin bu seçimden daha güçlü çýkmasýnýn mücadelesini vereceðiz" diye konuþtu.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Uslu, Anýtkabir'de törene katýldý Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði 23 Nisan Oyuncak Þenliði düzenledi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Hayýr Çarþýsýnda gerçekleþtirilen þenliðe MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi 2. sýra Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP 3.sýra Milletvekili adayý Yaðmur Damlasý'ndan çocuklara oyuncak jesti Sami Çam, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili aday adayý Ahmet Anak, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru programda yaptýðý konuþmada, "Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak, demokratik sisteme kapý araladýðý ve Cumhuriyet tarihinin bu önemli dönüm noktasýný Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý olarak çocuklara armaðan ettiði gündür" dedi. Sözudoðru, "Atatürk bu davranýþýyla çocuklara olan sevgisinin derecesini ve geleceðimizin çocuklara deðer vererek þekillenebileceðin bizlere ve tüm dünyaya gösterdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramý dünya çocuklarýnýn sahip olduðu tek bayramdýr. Çocuk sevgisi insani bir ihtiyaçtýr. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dünya çocuklarý arasýnda sevgi ve dostluk Baðlarýnýn geliþtirilmesi ve tüm insanlarýn barýþ içinde yaþayacaklarý bir dünyanýn oluþmasýna katkýda bulunmak amacýný taþýr" þeklinde kaydetti. Ahmet Sözüdoðru'nun konuþmasýnýn ardýndan çocuklara oyuncaklarý hediye edildi. Bahadýr YÜCEL Ahmet Sözüdoðru Bayramý dolayýsýyla, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek baþkanlýðýndaki devlet erkaný, Anýtkabir'i ve Birinci Meclisi ziyaret etti. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, bazý bakanlar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, HDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ile bazý milletvekilleri Aslanlý Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Baþbakan Davutoðlu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek baþkanlýðýndaki devlet erkanýnýn Anýtkabir'i ziyaretinin ardýndan, Anýtkabir avlusunda bekleyen çocuklarýn yanýna gitti. Buradaki Tek ve Özkent Akbilek Ortaokulu öðrencilerinin bayramýný kutlayan Davutoðlu, "Egemenliði kimseye vermeyeceðiz. Devletimiz kuvvetli olacak. Dedelerimiz Meclis'i açtýðýnda Türkiye nasýldý, iþgal altýndaydý. Meclis'i açtýlar, 'Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir' dediler" diye konuþtu. Bayramý dolayýsýyla Ulus'taki Birinci Meclis'te de tören düzenlendi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, "1915'te Ermeni çetecilerin eline silahý tutuþturanlar, on binlerce vatan evladýnýn masum kanýný akýtýlmasýný teþvik ve tahrik edenler, her türlü desteði saðlayanlar ile günümüzde ülkemizi kana bulayan binlerce vatandaþýmýzýn kanýný akýtýp, yüreðimizi daðlayan teröristlere silah veren, eðiten, teþvik eden her türlü desteði veren ayný adrestir, ayný çevrelerdir" dedi. Çiçek ve beraberindekiler, daha sonra Birinci Meclis'in bahçesinde Ankara Kulübü seðmenlerinin gösterisini izledi ve onlarla fotoðraf çektirdi. Türk Eðitim Sen 23 Nisan'ý Elmalý'da kutladý Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Bayramý'ný Elmalý Köyü Ýlkokulunda kutladý. Programda sendika üyeleri öðrencilere çeþitli hediyeler takdim etti.türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza hediyeler takdim ettik. Ýnþallah bunu geleneksel hale getirerek milli bayram coþkusunu her yýl farklý bir okulumuzda kutlayacaðýz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþýnýn 95. yýldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný gururla kutluyoruz. Bu anlamlý tarih, Türk milleti için paha biçilemezdir. Milli egemenliðin ilan edildiði, Cumhuriyet'e doðru adým adým yaklaþýldýðý 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin, yeniden büyük medeniyet kurma yolundaki diriliþinin baþlangýcýdýr. Milli egemenlik; bir devlette gücün ya da hâkimiyetin sadece ve sadece millete ait olmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Ulu Önder Atatürk de "Bütün cihan bilmelidir ki artýk bu devletin ve bu milletin baþýnda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnýz bir kuvvet vardýr. O da millî egemenliktir. Yalnýz bir makam vardýr: O da milletin kalbi, vicdaný ve mevcudiyetidir" sözüyle milli egemenliðin önemini dile getirmiþtir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramý olmasý nedeniyle ayrý bir öneme sahiptir. Çocuklar bu ülkenin geleceði, umut tohumlarý, egemenliðin, demokrasinin, huzur ve barýþýn vizyon gücüdür. Bu vesileyle Bayramýmýzý kutluyor, Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaþlarýný ve tüm þehitlerimizi bir kez daha saygý, minnet ve rahmetle anýyoruz" dedi. MÝSÝAD'dan Regaip ve 23 Nisan kutlamasý Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Baþkaný Selahattin Ezer, Regaip Kandili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir açýklama yayýmladý.ezer, açýklamasýnda tüm Ýslam âleminin Regaip Kandilini kutlarken, çocuklarýnda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutladý. "Regaip, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesini barýndýran, Recep, Þaban ve Ramazan aylarýný içine alan mübarek üç aylara eriþmiþ olmanýn huzur ve mutluluðunu hep birlikte yaþýyoruz" diyen Ezer, bu aylarýn dayanýþma, yardýmlaþma, merhamet hislerinin üst noktaya ulaþtýðý, insanlýðýn erdemlerinin ve güzelliklerinin ortaya çýktýðý aylar olduðunu söyledi.ezer, "Rahmet kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý bu aylarý Rabbimize yaklaþmak için ibadet ve tövbeyle deðerlendirirken, birbirimizle yakýnlaþmak, kardeþliðimizi pekiþtirmek, aramýzdaki anlaþmazlýklarý kardeþlik potasý içinde eritmek için de bir fýrsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Ýslam aleminin üç aylarýný ve idrak edeceðimiz Regaip Kandilini tebrik eder, bu mübarek günlerin Ýslam aleminin ve milletimizin birlik, beraberliðine, barýþ ve huzuruna vesile olmasýný temenni ederim" dedi.çocuklarýn ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayan Ezer, "Bu güzel günde Toplumda hürriyetin, eþitliðin, adaletin, istikrarýn saðlanmasý ve korunmasý için aziz milletimizin de iradesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Egemenlik, kayýtsýz þartsýz milletindir" sözünü hayata geçirdiði 23 Nisan gününü, aydýnlýk yarýnlarýmýz olan çocuklarýmýza da armaðan etmiþtir. Millet egemenliðini ilelebet koruyarak emanete sahip çýkacak çocuklarýmýzý; öðrenen, araþtýran, sorgulayan ve her alanda kendini sürekli geliþtiren bireyler olarak yetiþtirmek en büyük sorumluluðumuzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açýlýþýnýn 95. yýlýný ve geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutlar, bayramýn bütün dünya çocuklarýna barýþ ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandý.

7 HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Çocuklar gönüllerince eðlendi Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda çocuklarýn doyasýya eðlendiði farklý etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde çocuklar gönüllerince eðlendi. Dün baþlayan, bugün ve yarýn da devam edecek olan etkinliklerde çocuklara yönelik eðlenceli aktiviteler gerçekleþtiriliyor. Belediye Gençlik Merkezlerinde, Kültürpark'ta ve Devlet Tiyatro Salonu'nda devam eden etkinliklere çocuklar ve aileleri yoðun ilgi gösterdi. Havanýn soðuk olmasýna raðmen Kültürpark'taki etkinliklere, Gençlik Merkezleri ve Devlet Tiyatro Salonu'ndaki gösterilere ilgi çok yoðun oldu. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre özellikle uzun balonlarý kullanarak görsel þölene dönüþtüren, balonlardan her türlü þekli yapabilen Balonlarýn Efendisi olarak anýlan Mehmet Mahmut Erdem, Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran yüzlerce çocuða keyifli bir gösteri sundu. Gösteri öncesi yaptýðý konuþmada kendisinin de Çorumlu olduðunu söyleyen Mehmet Mahmut Erdem, balon katlama sanatý hakkýnda kýsa bir bilgi verdi. Balondan yaptýðý figürleri salonda bulunan çocuklara hediye eden Erdem, gösterisinin sonunda çocuklar tarafýndan coþkuyla alkýþlandý. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, gösteri sonunda Mehmet Mahmut Erdem'e gösterisi nedeniyle teþekkür etti. Bayramý'nda Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri de hayli yoðun bir gün yaþadý. Çocuklarýn akýnýna uðrayan gençlik merkezlerinde çocuklara özel etkinlikler gerçekleþtirildi. Duvar boyama, halat çekme, Hacivat karagöz orta oyunu ve kendileri için düzenlenen birçok farklý etkinlikte gönüllerince eðlenen gençler kendilerine sunulan imkânlar nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. TÜGVA Ýl Temsilciliði Kandil lokumu daðýttý KÜLTÜRPARK'TA EÐLENCELER 25 NÝSAN'A KADAR DEVAM EDECEK Çorum Belediyesi tarafýndan 23 Nisan nedeniyle Kültür Park'ta kurulan "Eðlence Parký"ndaki eðlencelere çocuklar soðuk havaya raðmen yoðun ilgi gösterdi. 25 Nisan'a kadar açýk kalacak olan Eðlence Parký'na gelen çocuklara Çorum Belediyesi tarafýndan sürpriz hediyeler de veriliyor. Çocuklara patlamýþ mýsýr ve pamuk þeker ikramýnda da bulunuluyor. Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Zeki Gül, tüm çocuklarý Belediye tarafýndan düzenlenecek olan 23 Nisan etkinliklerine davet etti. Fen Lisesinde Kutlu Doðum Haftasý etkinliði Türkiye Gençlik Vakfý (TÜG- VA) Ýl Temsilciliði "Regaip Kandili" nedeniyle Bin adet lokum daðýttý.ügva Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan yaptýðý açýklamada, "Regaip Kandiliyle baþlayan mübarek üç aylarda PTT yanýnda açtýðýmýz standýmýz da koordinatör- Mehmet Evkuran Fen Lisesinde Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda "Hz.Peygamber" konulu konferans düzenlendi.okulun konferans salonunda yapýlan programa konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Evkuran katýldý.konferansa Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Ýbrahim Aþkýn, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ve Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ile okul idareci, öðretmen ve öðrencileri katýldý. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre okulda gerçekleþtirilen Siyer-i Nebi yarýþmasýnda dereceye giren birinci 11. sýnýf öðrencisi Muhammed Kaya, ikinci 9.sýnýf öðrencisi Ayþe Ergin, üçüncü olan 10.sýnýf öðrencisi Onur Yalçýn'a ödülleri de verildi. Program sonrasýnda Okul Müdürü Vekili Mustafa Yeþil tarafýndan Prof Dr. Mehmet Evkuran'a çiçek takdim edildi. Okul pansiyon öðrencilerine yönelik yapýlan ikinci programda ise sinevizyon gösterisi, Kur'an-ý Kerim tilaveti ve Gençlik Camii müezzini Osman Aksoy tarafýndan "Hz.Peygamber" konulu sunum yapýldý. Programda Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu kýz öðrencilerinin oluþturduðu koro konser verdi. Program sonrasýnda misafir öðrencilere ve pansiyon öðrencilerine ikramda bulunuldu. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin tarihi saatleri ve etkilenecek lük görevlisi ve TÜGVA gönüllüsü kardeþlerimizle, Çorumlu hemþehrilerimize bu mübarek günde Bin adet lokum daðýtýmý gerçekleþtirdik" dedi."öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle minikleri unutmadýk" diyen Batan, onlara da pamuk þeker ikramýnda bulunduklarýný söyledi. yeler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kargý Yaylasý, Gölet Köyü, Göletdere Köyü, Cihadiye Köyü ve Çetmi Köyleri."

8 YAÞAM 8 Ona Olmaz Genel fýkralarýölüm döþeðindeki kadýn kocasýna sormuþ: Bana söz ver ben öldükten sonra elbiselerimi evleneceðin kadýna giydirmeyeceksin. Kelime Avý Adam da : Saçmalama birincisi sen haftaya kalmaz iyileþirsin, ikincisi onun boyu seninkinden ufak elbiselerin ona olmaz, Günün Sudoku Bulmacasý Aþý Çalýþma Grubu Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de Ulusal Aþý Programýnda yer alan 13 aþý ile aþýlamanýn durdurulmasý halinde bu aþýlarla önlenebilen hastalýklara yakalanacak kiþi sayýsý yýllýk 3 milyon 19 bin 176 olarak hesaplandýðýný açýkladý. Aþý takviminde yer alan aþýlarýn yapýlmamasý halinde 14 bin 248 kiþinin hayatýný kaybedeceðini vurgulayan Ceyhan, "Oluþabilecek hastalýklarýn toplam maliyeti ise 23 milyar 38 milyon TL olarak hesaplanmaktadýr." dedi Nisan Avrupa Aþý Haftasý kapsamýnda, aþý Çalýþma Grubu Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve KLÝMÝK Derneði Eriþkin Baðýþýklama Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Esin Þenol Marriott Otel'de basýn toplantýsý düzenledi. Aþýlarý korumanýn yaný sýra tasarruf saðladýðýný, iþgücü kaybýný engelleyerek saðlýk harcamalarýný azalttýðýný belirten Aþý Çalýþma Grubu Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aþý ilaçtan farklýdýr. Hasta olmadan olasý riske karþý alýnan bir önlemdir. Dünyada her yýl 25 milyon kiþi aþýlar sayesinde hayata tutunuyor." açýklamasýnda bulundu. Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý (GBP) ile bugün Türkiye'de yýlda 14 binden fazla çocuðun 13 farklý hastalýktan kaybedilmesinin önüne geçildiðini kaydeden Ceyhan, "Etkin aþýlama uygulamalarý sonucunda, çiçek hastalýðý dünyada ortadan kalkmýþ ve aþýlama durdurulmuþtur. Çocuk felcine de 16 yýldýr Türkiye'de rastlanmamaktadýr." bilgisini aktardý. Aþýlarýn bebeklikten itibaren saðladýðý korumayla, hastalýklarý tedavi etmekten yüzlerce kat daha ucuz bir yöntem olma özelliði taþýdýðýný vurgulayan Ceyhan, sözlerine þöyle devam etti: "Ýlaçlar sadece uyguladýðýnýz kiþiyi iyileþtirebilirken ve bir kýsmý dirence neden olarak topluma zarar veriyorken aþýlama bazen aþýlamadýðýnýz kiþileri de bebeklikten itibaren koruyarak bütün toplum için önem taþýyor. Ayrýca bir kiþinin aþýlanmamasý sadece kendine deðil, o hastalýðýn toplumda varlýðýný devam ettirmesi nedeniyle tüm topluma zarar Aþýlama durursa 3 milyon Kiþi hastalanýr veriyor. Yaptýðýmýz maliyet yarar analizine göre aþý giderleri ile aþýsýz olmanýn neden olduðu gider farklýlýðý bir yýlda 20 milyar liradýr, yani kitlesel aþýlama ile bu miktar her yýl tasarruf edilmektedir." Türkiye'de Ulusal Aþý Programýnda yer alan 13 aþý ile aþýlamanýn durdurulmasý halinde bu aþýlarla önlenebilen hastalýklara yakalanacak kiþi sayýsýnýn yýllýk 3 milyon 19 bin 176 olarak hesaplandýðýný vurgulayan Ceyhan, oluþabilecek yýllýk ölüm sayýsýnýn 14 bin 296 ve oluþabilecek hastalýklarýn toplam maliyetinin ise 23 milyar 38 milyon 413 bin 420 TL olarak hesaplandýðýný anlattý.klýmýk Derneði Eriþkin Baðýþýklama Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Esin Þenol ise hastalýklarýn kökünün kazýnmasý için aþýlamanýn yalnýzca bebeklikte deðil, doðumdan ölüme kadar devam etmesi gerektiðini bildirdi. Aþýlamanýn iyi ve saðlýklý yaþam beklentisini karþýlamaya dönük en temel uygulama olduðunu hatýrlatan Þenol, "Çocukluk çaðý aþýlamalarýndaki baþarýya karþýn, eriþkinler grip ve zatürre gibi aþý ile önlenebilir hastalýklar nedeniyle hayatlarýný kaybetmekteler. Sadece zatürre dünyada yýlda bir milyon 600 bin kiþinin ölümüne neden oluyor. Grip için, yýldan yýla ve toplumdan topluma farklýlýklar her yýl fazladan ortalama 20 bin ila 40 bin arasý ölüme, 300 bin kadar fazladan hastaneye yatýþa yol açmaktadýr." açýklamasýnda bulundu.prof. Dr. Esin Þenol eriþkinlerin neden aþýlanmasý gerektiðini maddeler halinde þöyle sýraladý: "Çocukluk çaðýnda yapýlmýþ olmasý gereken (hepatit B, hepatit A, suçiçeði, kýzamýk vb.) aþýlar ya yapýlmamýþ ya da eksik yapýlmýþtýr ve tamamlanmasý gerekir. Yeni geliþtirilmiþ bir aþý söz konusudur (HPV aþýsý ya da zoster aþýsý vb.). Yaþla birlikte, çocukken yapýlmýþ aþýnýn koruyuculuk düzeyinde azalma ve bu hastalýða karþý duyarlýlýðýnda bir artýþ vardýr (tetanos ile birlikte uygulanan difteri ve boðmaca aþýsý gibi). Örneðin tetanos aþýsý yalnýzca ayaða çivi battýðýnda yapýlan bir aþý olmayýp her eriþkine 10 yýlda bir tekrarlanmalýdýr. Eriþkin mesleki, duyarlýlýk artýran bir hastalýk (kanser, diyabet vb.), seyahat gibi özel durumlar nedeniyle 'özel risk' grubu olmuþtur." (CÝHAN) Dizi 20:00 Göz alýcý aksiyonlarý, þaþýrtýcý akýl oyunlarý, komplo ve entrikalarý, dillere destan aþklarý, sert gerçeklerle harmanlanmýþ içi içe hikâyesiyle, aksiyon-macera türünde yeni bir çýðýr açacak. Saat : 20:00-23:00 (180 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon, Dram) Oyuncular : Burcu Kara, Ufuk Bayraktar, Mustafa Uðurlu, Ýlhan Þeþen, Baþak Sayan Yönetmen : Hakan Kurþun Dizi Milat 20:00 Asla Vazgeçmem Bülent Serttaþ ve Berrak Tüzünataç ýn konuk olacaklarý bu bölümde Güldür Güldür Show tiryakilerini yine keyif dolu saatler bekliyor.daha önce organlarý ile karþýlýklý konuþma imkaný bulan Mesut, bu sefer vücudunu ele geçiren aðrýnýn kaynaðýný öðrenmek için yeniden organlarýna baðlanacak. Kalp Þevket, Akciðer Fikri, Mide Ýbrahim, Karaciðer Ýsmail, Dalak Mehtap ve baðýrsak Mustafa, sahipleri Mesut'a nasýl davranacak? Mesut'un vücuduna giren virüs sahiden Bülent Serttaþ olabilir mi? 21:45 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sinema Ölümcül Deney 5 Umbrella isimli þirketin hedefi dünyayý yürüyen ölüler havuzu haline getirmektir. Bunun için mücadele etmektedirler ve tüm planlarý saat gibi iþlemektedir. Virüs her geçen gün yeni yerlere daðýlýp, etkisini onlarýn da istediði þekilde gösterir. Bu tehlike artýk son bulacak mýdýr? Yayýn Tarihi: 30 Ocak Cuma Oyuncular : Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, Aryana Engineer Yönetmen : Paul W.S. Anderson Ahmed Vefik Paþa Ahmet Vefik Paþa (d. 3 Temmuz 1823, Ýstanbul ö. 2 Nisan 1891, Ýstanbul). Osmanlý devlet adamý, diplomatý, çevirmen ve oyun yazarý. Türkçülük hareketinin öncülerinden. Ýki defa Maarif Nazýrlýðý (Eðitim Bakaný) yaptý; ilk Osmanlý Meclis-i Mebusan'ýnda Ýstanbul vekili olarak yer aldý ve baþkanlýðý üstlendi; 4 Þubat Nisan 1878 ve 1 Aralýk Aralýk 1882 tarihleri arasýnda iki defa Baþvekillik (Sadrazamlýk, Baþbakanlýk) görevine getirildi.ýlk Türkçe sözlüklerden birisi olan Lehçe-i Osmani nin yazarý olan Paþa, devlet adamlýðýnýn yaný sýra 16 dil bilen bir bilimadamýdýr[1]. Bursa valiliði sýrasýnda bu kentte bir tiyatro yaptýrmakla ün kazanmýþtýr. Kimi kaynaklara göre 3 Temmuz 1823 de Ýstanbul da doðdu (ancak doðum tarihi hakkýnda 1813 ten 1823 e kadar deðiþik kaynaklar gösterilir[2]).hariciye Nezareti memurlarýndan Ruhittin Efendi'nin oðludur. Dedesi Yahya Naci Efendi, Müslüman Osmanlý memurlara yabancý dil öðretmek için kurulan ve devletin yýkýlýþýna kadar varlýðýný sürdüren Tercüme Odasý nýn ilk müslüman çevirmenidir. Babasý da Fransýzca bilirdi ve çevirmenlik yapmýþ, Tercüme Odasý nda çalýþmýþ bir kiþiydi. Türk edebiyatýnýn büyük þairlerinden Abdülhak Hamid Tarhan ýn babasý Hayrullah Efendi ile de kardeþ çocuðu olan[3] Ahmet Vefik Paþa nýn yetiþtiði aile çevresi onu dil öðrenmeye, çevirmenlik yapmaya yöneltmiþtir.1831 yýlýnda Ýstanbul da baþladýðý eðitimini, babasýnýn görevi nedeniyle gittiði Paris te dönemin gözde okullarýndan Saint Louis Le Grand Lisesi nde tamamladý. Babasý, Paris e elçi olarak atanan Mustafa Reþit Paþa nýn tercümanlýðýný yapmaktaydý. Kendisi de Paris te bulunduðu süre içinde Fransýzca yý anadili gibi öðrendi. Fransýzca nýn yaný sýra Ýtalyanca, Yunanca ve Latince de öðrendi.1837 de yurda döndüðünde Tercüme Odasý nda memuriyet hayatýna baþladý da elçilik katibi göreviyle Londra ya gitti ve Ýngilizce öðrendi.ýki yýl sonra Sýrbistan da, Ýzmir de, Memleketeyn de (Sýrbistan, Ýzmir, Eflak ve Boðdan) geçici ve özel görevler aldý. FIRINDA GRATÝNE ÇÝLEK Malzemeler 250 gr. çilek 1 çay bardaðý portakal likörü 4 yumurta aký 1 su bardaðý toz þeker 2 adet portakal Krema için: 1,5 su bardaðý süt 1 çay bardaðý toz þeker 1 çay bardaðý un 1 adet yumurta Yemeðin Tarifi Gratine çileðin kremasýný hazýrlamak için, süt ve þekeri bir kaba koyup kaynatýn. Un ve yumurtayý bir kapta çýrpýn. Kaynamakta olan süte yavaþ yavaþ karýþtýrarak ilave edin. Muhallebi kývamýna gelinceye kadar piþirin. Soðumaya býrakýn. Yumurta akýný toz þekerle birlikte beyaz köpük haline gelinceye kadar çýrpýn. Yumurta akýný muhallebiye ilave edip hafifçe karýþtýrýn. Portakallarý ikiye bölüp içlerini boþaltýn. Çilekleri yýkayýp süzdükten sonra küçük doðrayýn, içi boþaltýlmýþ portakal kabuklarýna doldurun. Muhallebiyi krema sýkacaðýna doldurup, çileklerin üzerine sýkýn. Çilekli tatlýyý, üstten ýsýtýlmýþ fýrýnda üstü kýzarana kadar tutun. Ilýndýktan sonra servis vapýn. Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen 'kim o' de yeter ki: Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim... (Victor Hugo) 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Babil M.S. 21:45 Ölümcül Deney 5 23:30 The Walking Dead 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:45 Elif 20:45 Jumanji 22:30 Sahte Kabadayý 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Yerli Dizi 23:30 5N 1K Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Heredot Cevdet Saati 20:00 Milat 23:00 Sýra Sende En Ýyiler 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:20 Sihirli Dað 23:10 Davetsiz Misafir

9 Ýman edip salih amel iþleyenlerin kötülüklerini elbette örteceðiz. Onlarý iþlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandýracaðýz. Ankebût, 29/7 HABER Cumanýz Mübarek Olsun... DUA 9 Allahým! Bütün iþlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabýndan bizi koru. Ahmed b. Hanbel, el-müsned, 4/181 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI UZLET Ýnsanlarla beraber olmaktan kaçýnmak, bir kenara çekilip ayrý yaþama anlamýnda, bir tasavvuf terimi olan Uzlet, aralarýnda ince farklar olmakla beraber, "vahdet", "halvet" ve "inziva" terimleri de ayný manada kullanýlýr. "Ýhtilat" ve "hýltat" sözcükleri ise "uzlet"in zýttýdýrlar. [1] Uzlet, seyr-i sulûkte zirveye varmak için þart olan bir keyfiyettir. Ancak, ictimâî hayatýn îcâblarý aksamamasý için bunun herkese âid olan þekli, fiilî bir yalnýzlýk deðil, belki kalabalýklar içinde uzleti kalben gerçekleþtirebilmektir. Bunun manasý, kalbi dünyevî alâkalardan mümkün olduðunca tecrîd ederek Allâh'a yöneltebilmektir. Bununla birlikte bir kýsým ehlullâhýn bir köþeye çekilme þeklinde yaþadýklarý fiilî uzlet, böyle kimselerin azlýðý sebebiyle ictimâî hayâtýn aksamasýný sebebiyet vermez. Bu husûsî bir hâldir. Ancak umûmî ahvâl bakýmýndan seyr-i sülûk yolunda uzlet, bir köþeye çekilip her þeyden ve herkesten el etek çekmek deðil, bilakis kesrette vahdet, yâni kalabalýklar içinde Rabbiyle beraber olabilme hâlini yaþayabilmektir. Bu hayata mânen elvedâ diyerek dünyâdaki bütün baðlantýlardan fiilen sýyrýlýp kabir âleminde müsbet veya menfî bir uzlete bürünmeden evvel Rabbânî tecellîler içinde Rabb ile beraberliktir. Yâni ölmeden evvel irâdî olarak Hakk'la beraber olmaktýr. Ölüm ise, gayr-i irâdî bir uzlettir. Kiþinin uzlete çekilmesinden maksat, günahtan ve günaha sebep olacak þeylerden sakýnmaktýr. Ancak mutasavvýflar, "uzlete çekilene lâyýk olaný, insanlardan uzak kalmaktan maksadýnýn, onlarýn þerrinden uzak olmak deðil, kendi þerrinden insanlarýn selamette olmalarýna inanmasýdýr" derler. Uzlete çekilen kiþinin, þeytanýn kendisine vesvese vermemesi için, itikada ait bilgileri ve ibadetin makbul olmasý için de farzlarý edaya yarayan ilimleri bilmesi gerekir. Ýslâm bilginleri uzletin mi yoksa zýddý olan ihtilatýn mý daha üstün olduðuna farklý görüþler ileri sürmüþlerdir. Ýmam Þâfiî ve Ahmed b. Hanbel, ihtilatýn müstehap olduðunu söyleyenlerdendirler. Ýslâm'da asýl olan insanlardan uzaklaþmak deðil, onlarla kaynaþmaktýr. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisi þerifte þöyle buyurur: "Ýnsanlarýn ezasýna karýþan, onlarýn eza ve cefasýna katlanan mü'min, insanlarýn arasýna girmeyen ve onlarýn baskýlarýna katlanmayan mü'minden daha faziletlidir." [2] Zaten mutasavvýflarýn istediði uzlet, temelli insanlardan uzak kalmak deðil, nefsi terbiye edip tekrar insanlarý arasýna dönmektir. Kuþeyri, Risale'sinde esas uzletin insanlardan uzak olmak deðil, günahlardan ayrý olmak olduðuna iþaretle þöyle der: "Hakikatte uzlet, kötü huylardan ayrýlmaktýr. Uzletin tesiri vatandan ( yerinden) ayrýlmada deðil, köyü vasýflarý deðiþtirmede aranmalýdýr. Bunun içindir ki; "Arif kimdir?" sorusuna Kin ve bain (birlikte ve ayn olan) kimsedir", yani zahiren halkla beraber bulunduðu halde, sýrren onlardan ayrý olan kimsedir diye cevap vermiþlerdir" [3] Tasavvufî kaynaklarda halvet ve çileye ilk devirlerden itibaren yer verilmiþ, Gazzalî ve benzeri mutasavvýflar, uzlet ve halvetin fayda ve zararlarý konusunu büyük bir titizlikle tespite çalýþmýþlardýr. Gazzalî, halvet ve uzlet sayesinde dilin, dile ait afetlerden uzaklaþacaðýný; kalbin riya ve süm'a (baþkalarý duysun diye) gibi manevî hastalýklardan korunacaðýný, zühd ve kanaat alýþkanlýðý kazanacaðýný; kiþinin kötü kimselerle ülfet etmekten kurtulacaðýný; ibadet ve zikre ayrýlacak zaman artarak insanýn belli bir itmî'nana ereceðini; kin ve düþmanlýk duygularýnýn son bulacaðýný ve Allah (c.c)'a yakýnlýk vasatýnýn ortaya çýkacaðýný ifade etmektedir. [4][1] Uludað, Süleyman, Kuþeyrî Risalesi, 240.[2] Suyûtî, el- Câmiu's-Saðîr, II, 282.[3] Uludað, Süleyman, Kuþeyrî Risalesi, 240. [4] Ýmam Gazali, Ýhya-u Ulumi'd-Din. ESMAÜL HÜSNA EL-HABÝR "Her þeyden haberdar olan" anlamýna gelen "el-habir" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de 45 defa geçmektedir. "Ey iman edenler, Allah'dan sakýnýn. Herkes yarýna ne sakladýðýna bir baksýn. Allah'dan sakýnýn. Þüphesiz Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr" (Haþr 18) Yaptýklarýmýzý, yapamadýklarýmýzý, kazandýklarýmýzý, kaybettiklerimizi, dostlarýmýzý, düþmanlarýmýzý, topraðýn derinliklerinde çatlayan her daneyi ve çekirdeði, açan her çiçeði, yaðan her damlayý bilen, gören, iþiten ve haberdar olan Rabbe iman ediyoruz. Karanlýk gecede, kara taþýn üzerinde, kara karýncanýn hareketini gören, ayak sesini iþiten, karýncanýn içinden geçenlerden haberdar olan Allah'a iman eden kullarýndan bir kýsmý da dünyanýn neresinde dostlar var, düþmanlar var, dostlarýn maddi manevi gücü, düþmanlarýn gücü nedir? Kim nerede ne yapýyor, ne üretiyor, dünyanýn neresine, ne kadar yaðmur yaðar, nerede hangi tür çiçek açar? Haberdar olmalýdýr. "Yarattýklarýnýn þerrinden Allah'ýn tam kelimelerine sýðýnýrým" Amin Ýhtiyaçlar, insanýn sürekli olarak bir þeyler peþinde olmasýný, çalýþmasýný, kýsacasý, istemesini gerektiriyor. Ýstemek, hayatýn bütününü kuþatan bir süreçtir. Geçimi saðlamak için çalýþmak, istemektir; belirlenen herhangi bir amaca ulaþmak için sergilenen gayretler istemektir; saðlýðýn korunmasý için baþvurulan tedbirler istemektir; Yaratýcý'nýn hoþnutluðunu kazanmaya çalýþmak istemektir. Kýsacasý ulaþýlmak istenen býr sonucun ortaya çýkmasý için gerekli ortamýn oluþturulmasýna çalýþmak, o yöndeki isteðin eylem ile ifadesinden baþka bir þey deðildir. Bu, istemenin genel ve felsefî boyutudur. Gündelik hayatýmýzda istemek ise bir ihtiyacýn karþýlanmasý konusunda bir baþka kimseye yöneltilen talep akla gelir ve temelde bu, söze dayanan bir etkinlik olarak deðer bulur. Ýþte ayný anlayýþýn sonucu olarak, ''dua" deyince akla, söz kalýbý içinde, Allah'a yöneltilen istekler gelir. Dua hâlindeki kul, bütün zayýflýðý, acizliði ve ihtiyaçlarý içinde, Yaratýcý'nýn sonsuz kudretinin ve yüceliðinin bilincindedir. Bu yönüyle dua, isteyen ile kendisinden istenen arasýnda ve Kulluk-Rububiyet ölçüleri içinde kurulan en kýsa ve en saðlam yoldur. Bu yola giren kul, kul olmanýn gerektirdiði konumu almýþ, Rabb'in mutlak kudret ve hakimiyetini bilmiþ ve teslim olmuþ demektir. Bu bilinç ve duruþun göstergesi olmasý bakýmýndan duanýn anlamý büyüktür. Ýþte bundan dolayý "Allah için, duadan daha deðerli bir þey yoktur.'' (AhmedÝbnHanbel, Müsned, II, 362) AIlah'a yöneltilen sözlü istekleri ifade etmesi, duanýn yalnýzca söz kalýplarýna mahkûm bir talep biçimi olarak algýlanmasýný gerektirmez. Duayý asýl dua yapan, onu âdeta besleyen ve kabule karîn eden þey eylemdir, fiildir. Peygamber Efendimiz, her alanda olduðu gibi, dua konusunda da bize örnek olmuþtur. Bir þey istemeden önce, o isteðin gerçekleþmesi için, istenilen þeyin baðlý olduðu sebeplerin gözetilmesi gerektiðini bize yaþayarak öðretmiþtir. O yüce Peygamber'in, "AIlah'ým! Kuvvetimin azlýðýný, çaresizliðimi, insanlar katýnda deðersizliðimi Sana arzediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Sen, darda býrakýlanlarýn Rabbisin. Beni kime terk ediyorsun. Beni kabaca ve çirkin bir yüzle karþýlayacak olan uzak düþmana mý, yoksa iþimi eline verdiðin yakýn dosta mý? Eðer bana gazap etmediysen, (karþýlaþtýðým bütün güçlüklere) aldýrmýyorum. Yine de Senin bahþedeceðin afiyet benim için daha iyidiýr.'' (ÝbnülkayyýmeI Cevziyye, Zadü'l-Meâd, Müessesetü'r-Risale, 1996, 1. 96) diye Allah'a sýðýnýþý, dini teblið için gittiði ve pek çok eziyet ve hakaret gördüðü Taif'ten dönüþü sýrasýnda gerçekleþtirmiþti. Yine þu hadis söz ile eylem arasýnda bulunmasý gereken baðlantýyý dua düzeyinde çok güçlü bir þekilde ortaya koymaktadýr: ''Duasýnýn kabul edilmesini, sýkýntýsýnýn giderilmesini isteyen kimse, zorda kalan bir kimsenin sýkýntýsýný gidersin." (Ahmed Ýbn Hanbel, Müsned, II, 21) Kavli dua-fiili dua ayýrýmýnýn bu noktadaki inceliði ortaya koyma, kavratma ihtiyacýndan doðduðu açýktýr. Sözlü olarak Allah'a yöneltilen duanýn, kulun fiilinden kaynaklanmasý ve onunla beslenmesi esastýr. Dua söz kalýbýna döküleceði zaman uyulmasý gereken adab bile, duanýn fiille birleþmesinin sonuç saðlayýcýlýðýna iþaret etmektedir. Dua etmek için özel zamanlarýn deðerlendirilmesi, kalbin dünya meþgalelerinden olabildiðince arýndýrýlmasý, duadan önce istiaze getirilmesi, besmele çekilmesi, yine duadan önce ve sonra Hz.Peygamber'e salat ü selâm getirilmesi ve AIlah'ahamd edilmesi, kavlî duaya zemin hazýrlayan fiili etkinliklerdir. Bunlar, duanýn kabulü için FÝÝLÝ DUA, DUANIN ALT YAPISI baþvurulan kýsa vadeli güçlendiricilerdir. Fiili duanýn bütün bir hayata yayýlan esas yapýsý vardýr ki, onu kýsaca Müslümanca yaþama endiþesi, diye ifade etmek mümkündür. Allah'ýn emir ve yasaklarý konusunda duyarlý bir hayat anlayýþýnýn sahibi olmak, geniþ anlamý ile fiili duanýn en güzel ifadesidir. Allah'ýn ve kullarýn haklarýnýn gözetilemediði bir ortamda yapýlan dua kuru bir söz olmaktan öteye ne kadar geçebilir? Haram-helâl, emir-yasak alanlarý dikkate alýnmýyorsa, bu alanlarý belirleyen Allah'tan bir þeyler istemenin makul bir izahýný yapmak oldukça zor olmaz mý? Bakýnýz Allah'ýn Resulü (s.a.s.) ne buyuruyor: ''Üstü baþý daðýnýk, toz toprak içinde yollara düþen, ellerini göðe açýp ''Ya Rabbi! Ya Rabbi!'' diye yalvaran, buna karþýlýk; yediði, içtiði giydiði haram olan, haramla beslenen bir adamýn duasý nasýl kabul edilir.'' (Müslim, Zekât, 65) Helâl kazancýn duayý etkin kýlmasýndaki incelik, dua eylem iliþikisinde saklýdýr. Duanýn alt yapýsýný oluþturan eylem alaný, biri kalbî eylemlere, diðeri fizikî eylemlere ait olmak üzere ikili bir yapý sergiler. Kalbî eylem alaný, iþin gönül tarafýný oluþturur. Nitelikleri açýsýndan fizikî eylemler de sonuçta kalbin eseridir.?u halde dua-eylem iliþkisi söz konusu olduðunda eylem; bir bütün olarak, kalp ve gönül dünyasýnýn saðladýðý enerji ile bu enerjinin þekillendirdiði çalýþma, gayret ve sebepleri gözetme gibi yöneliþleri bir bütün olarak akla getirmelidir. Suya kanýp, tavýný almýþ bir topraðýn kolayca iþlenip ürüne dönüþmesi gibidir eylemlerimiz. Suya kanmýþ bir yürek çiçek açýp meyvaya durmaya teþnedir. Ham bir yüreðin beslediði eylemler, duayý kabul noktasýna getirmede ne derece etkili olabilir? Resulullah Efendimiz, ''Biliniz ki Allah, kalbi gafil, boþ iþlerle meþgul bir kiþinin duasýný kabul etmez'' (Tirmizî, Daavât, 65) hadisi ile bu konuya vurgu yapmaktadýr. Kur'an'da ve sünnette yer alan örnek dualar bir bütün olarak incelendiðinde, dua kavramýnýn temele de ve icraata yöneltme ve teþvik niteliðinde olduðu görülür. Buradaki icraat, yalnýz uzuvlarýn hareketine dayalý fiileri ifade etmiyor. Kalbin ve beynin faaliyetlerini kapsayan fikrî ve manevî icraat; kýsaca insaný kul yapan nitelikleri oluþturan tutum ve yöneliþler de icraatýn içinde yer alýyor. Fatiha sûresindeki ''Bizleri doðru yola, kendilerine nimet veriklerinin yoluna ilet'' duasýnýn, ''(Allah'ým!) Yalnýz Sana ibadet eder ve yalnýz Senden yardým dileriz'' ayetinden sonra yer almasýnýn hikmetlerinden biri de dua -fiil iliþkisini ortaya koymak olamaz mý? Hidayete erdirilmeyi dilemek için bunu ön þartý olan ibadet (kulluk) görevi yerine getirilmelidir. Hz.Peygamber (s.a.s): ''-Hangi dua kabul edilmeye daha yakýndýr?'' diye soran bir sahabiye: ''-Gecenin ikinci yarýsýnda yapýlan dua ile, farz namazlarýn ardýndan yapýlan dua'' (Tirmizî, Daavât, 79) diye cevap vermiþtir. Herkesin derin uykuda bulunduðu gece saatlerinde kalkmak kolay bir iþ midir? Ama, o iþ, Allah'a yönletilen istek cümlelerini duaya dönüþtüren bir iþtir. Allah'a kul olma bilincinin þekillendirdiði bütün ibadeter ve davranýþlar da aynýþekilde, sözü dua olmaya Iâyýk kýlan yapýiardýr. Medineli Müslümanlardan Ebû Ümâme adlý sahabiyi mescitte kederli bir þekilde otururken gören Resulullah ona: ''-Namaz vakti deðil, niçin mescitte oturuyorsun? diye sorunca sahabi: ''-Üzüntülerim ve borçlarým sebebiyle buradayým, ey Allah'ýn Resulü'' cevabýný verdi. Bunun üzerine Allah'ýn Resülü; ''-Söylediðin zaman, Allah'ýn: üzüntünü ve borçlarýný gidereceði bir söz, bir dua öðreteyim mi sana?'' diye sordu. Sahabi: ''-Evet, öðret ya Resulellah'' karþýlýðýný verdi. Hz. Peygamber'in o sahabiye öðrettiði ve sabah akþam okumasýný tavsiye ettiði þu duaya bakýnýz: ''-Allah'ým! Kederden ve hüzünden Sana sýðýnýrým, acizlikten ve tenbellikten Sana sýðýnýrým, korkaklýktan ve cimrilikten Sana sýðýnýrým, borç altýnda ezilmekten ve insanlarýn kahrýndan Sana sýðýnýrým.'' Sahabi diyor ki: ''-Resülullah'ýn öðrettiði duayý okudum; AIlah da üzüntümü ve borçlarýmý giderdi.'' (Ebu Dâvûd, Vitir, 32) Sahabinin okudum demesi, kendisine öðretilen sözleri kuru kuruya tekrar ettiðini mi, yoksa bu duayý okuyup, telkin edilen aktiviteyi de gerçekleþtirdiðini mi ifade ediyor dersiniz? Hadisin verdiði mesajý yorumlayarak þöyle ifade etmek mümkündür: ''-Ey EbûUmame! Üzüntülerin ve üzüntülerine sabep olan borçlarýnmescitte de olsa, oturmakla ortadan kalkmaz.?u anda sen; çalýþmaktan uzak, pasif ve teþebbüs cesaretinden yoksun bir hâl sergiliyorsun. Bu durumdan kurtulmanýn çaresi, -Allah'ýn yardýmýný isteyerek- harekete geçmen, kazanarak borçlarýný ödemenin yollarýný aramandýr. Mescitte oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter.''?öyle bir soru gündeme gelebilir: Acaba duayýfiiili dua yani arzulanan bir sonuca ulaþmak için giriþilen eylem þeklinde algýlayýp, sebeplere baþ vurmak, çalýþmak en güzel duadýr, sözlü duaya gerek yoktur, demek mümkün müdür? Söz; þekil verilip sýraya dizilmiþ sesler bütünüdür ve insanlar arasý iletiþimin temel aracýdýr. Allah ile kullar arasýnda iletiþim için söz kalýplarý sadece birer sembolik anlam taþýr. Zira O, kulun isteðini, hatta bir þey isteyip istemediðini bilmek için sözün aracýlýk etmesine muhtaç deðildir. Durum böyle iken, Yüce Allah kullarýna, dua etmelerini emretmekte (Mü'min, 14, 60) Kur'an-ý Kerim'de sayýsýz dua örnekleri yer almaktadýr. Yine, Hz. Peygamber'in her fýrsatta, her vesile ile dua ettiðini, müminlere de dua etmeleri yönünde tavsiyede bulunduðunu bilmekteyiz. Hadis kaynaklarýnýn özel bölümleri, Resulullah (s.a.s.)'ýn dua örnekleri ile doludur. Öyle ise kulun, isteklerini sözlü olarak Allah'a yöneltmesinin (sözlü duanýn) -fiil ve gayretin yanýnda, özel bir konumu ve fonksiyonu var demektir. Kavlî dua, giriþilecek iþin öncesinde, baþarýlý olmak için bir giriþ ve hazýrlýk niteliðinde yapýlabilir. Bu durumda yapýlacak kavlî dua, ruhî bir arýnma ve yöneliþ saðlar. Böylece, hayata baðlýlýðý zayýflatan; çalýþma azmini, baþarýyý saðlayacak psikolojik destek kaynaklarýný kurutan karamsarlýk, güvensizlik, bezginlik ve ümitsizlik hallerini yok eder. Kýsacasý, eylem öncesinde yapýlacak kavlî dua, fiilî duanýn gerçekleþmesi ve hedefine ulaþmasý yönünde ve bireysel plânda uygun bir zemin hazýrlanmýþ olur, Kavlî duanýn, giriþilen iþten sonra yapýlmasý durumunda ise, bütün gerekli sebeplere baþvurarak sergilenen emeðin ve çabanýn baþarýya ulaþmasý yolunda sonuç, mutlak kudretin takdir, irade ve yardýmýna havale edilmiþ olur. Þu halde iþi sadece söz kalýbý ölçeðinde býrakýp, sebepleri gözetmemek kadar, yalnýzca eylemle yetinip, sözlü olarak ilâhî yardýmý dilemekten uzak durmak da hatalý bir tutum olur. Burada titizlikle korunmasý gereken bir denge söz konusudur. Ne yazýk ki insanýn kolaycý tabiatýnýn bir sonucu olarak bu hassas denge çok kere eylemin aleyhine bozulmakta ve dua alt yapýdan mahrum kuru ve haksýz bir talebe dönüþmektedir. Dua mecmualarýnýn, en çok satýlan dinî kitaplar arasýnda yer almasý, toplum olarak yaþadýðýmýz bu kolaycýlýðýn bir göstergesidir. Doç. Dr. Halil Altuntaþ SAHABE HAYATI HZ. DIRAR ÝBNÝ EZVER (r.anh) Dýrar Ýbni Ezver radýyallahu anh Rumlara esir düþtü, türlü iþkencelere maruz kaldý. Kýlýç darbeleri arasýnda kan revan içinde baygýn olarak yere yýkýldý ama davasýndan zerre miktar taviz vermedi. Dýrar Ýbni Ezver radýyallahu anh korkusuz kahramanlardan... Cesaret ve secaatiyle meþhur bir yiðit kumandan... Ünlü atý Muhabber'in sýrtýnda çeþitli savaþlara katýlan ve arslanlar gibi düþmana hucum eden bir cengaver... Ayný zamanda her savaþ için þiirler söyleyen bir þair... O, Esedoðullarýnýn zenginlerindendi. Bine yakýn devesi ve bunlarý güden birkaç çobaný vardý. Babasý eðri boyunlu" anlamýna gelen Ezver lakabýyla tanýndýðý için o da Dýrar Ýbni Ezver diye þöhret buldu. Asýl adý Dýrar Ýbni Malik Ýbni Evs el-esedi'dir. Dýrar Ýbni Ezver 630 m. senesinde kabilesinden bir heyetle Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin huzurunda Lamiyye" kasidesini okudu. Bu kasidesinde o, içki, kumar, eðlence gibi zevkleri býraktýðýný, ailesini ve bütün servetini terkederek müþriklere karþý savaþmaya geldiðini ve bu alýþ-veriþte zararlý çýkmayacaðýný ümit ettiðini ifade etti. Sevgili Peygamberimiz de kasideyi dinledikten sonra ona: Karlý bir alýþveriþ yaptýn Ey Dýrar!" dedi. O da kelime-i þehadet getirerek islam'la þereflendi. Ne güzel teslimiyet ve ne kârlý alýþveriþ!... Dünya zevklerinden vazgeçip ebedi zevklere ermek... Gönlünü islam'ýn nuruyla aydýnlatýp o nurla dünyaya veda etmek... Allah'ým bizlere de böylesi teslimiyet ve kârlý alýþveriþ nasib et!.. O nura sahib olarak huzuruna kabul et!.. Amin. Sevgili Peygamberimiz Dýrar (r.a.)'daki bu samimi teslimiyeti görünce onu çeþitli kabilelere elçi olarak gönderdi. Kendi kabilesi Esedoðullarýnda çýkan Tuleyha Ýbni Huveylid diye birinin dinden dönerek peygamberlik iddiasýnda bulunmasý üzerine onu, Beni Esed yöneticilerini yakýndan gözetlemekle görevlendirdi. Dýrar bu yoneticilerin Tuleyha'nýn gücünden korktuklarýný gördü ve Tuleyha'ya karþý harekete geçerek kabiledeki müslümanlarý bir araya topladý. Fakat bu sýrada iki Cihan Güneþi (s.a.) efendimizin dar-ý bekaya irtihalleri haberi geldi. Bunun üzerine o, müslüman yöneticilerle birlikte Medine-i Münevvere'ye döndü. Dýrar (r.a.) çeþitli bölgelerin fethi sýrasýnda Halid Ýbni Velid (r.a.)'ýn emrindeki orduda yer aldý. Temimoðullarý üzerine gönderilen birliklerden birine kumandanlýk yaptý. Zekat toplanmasýna karþý çýkan Malik Ýbni Nuveyre ve adamlarýyla çarpýþtý. Hepsini esir alarak Halid Ýbni Velid (r.a.)'a teslim etti. O, Kadisiye, Hire, Yermük, Þam ve Halep'in fethinde bulundu. Yemame'de büyük kahramanlýklar gösterdi. Þam civarýnda devam eden muharebelerde 100 kiþilik keþif kolunda düþman kuvvetlerine yakalanarak esir düþtü. Fakat arkadaþlarýnýn þiddetli hücumlarýyla kýsa müddette kurtuldu. Ýkinci defa esir düþtü. Bu sefer baþýndan çok acýklý sahneler geçdi. Türlü iþkencelere maruz kaldý. Kýlýç darbeleri arasýnda kan revan içinde baygýn olarak yere yýkýldý ama davasýndan zerre miktar taviz vermedi. Onun esaret altýnda çektiði iþkence tüyler ürpertir. Gösterdiði yiðitlik de goðüs kabartýr. O Hirakl'in karþýsýnda eðilmedi. Daha gür imanla islam'ý savundu. Bu karþýlýklý konuþma þöyle gerçekleþti: Ýmparator Hirakl üst üste alýnan hezimetlerden dolayý çok üzgündü. Dýrar ve arkadaþlarýnýn esir alýndýðýný iþitince çok sevindi. Derhal getirilmesini emretti. Karþýsýna çýkarýlýnca: Arablarýn fýrka kumandaný Dýrar sen misin?" dedi. Dýrar (r.a.) da: Evet! Peygamber yolunda sizinle harbeden Dýrar benim!" dedi. Hirakl: Kendini askerlerinin yanýnda mý sanýyorsun da öyle sert konuþuyorsun." dedi. Dýrar: Her nerede olsam din düþmanlarýna karþý göðsümü gere gere cevab vermekten çekinmem. Sen beni korkar mý zannediyorsun?" dedi. Hirakl: Kime güveniyorsun? Burasýnýn askerlerimin merkezi olduðunu unutuyor musun?" dedi. Dýrar: Ýslamiyet, güneþ gibi adaletiyle her tarafý kaplamaða baþladý. Hala sen kendine teselli vermek istiyorsun!" diye cevap verdi. Hirakl: Bilmiþ ol ki, þu anda vucudunu paramparça yapmak benim için zor deðil!" dedi. Dýrar (r.a.) da: Huzuru Muhammed'i de bulunmuþ bir müslüman yetmiþ tane Hirakl olsa hiçe sayar, tehdidine aldýrmaz. Senin son yapacaðýn öldürmek deðil mi? Gideceðim yer huzur-u Rasulullah'týr. Ýslam için terk-i hayat etmek bize her þeyden lezzetlidir." diye karþýlýk verdi.

10 HABER 10 Cemil Çiçek'ten Uslu'ya ziyaret MEB Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði 17 Nisan 2015 Cuma Günü Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandýðýný belirten Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Baþkaný Nihat Örs,Yönetmelikte davalýk konularýn olduðunu söyledi. Nihat Örs konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yeni yönetmelikte dava konusu maddeler var. Bunun yanýnda belirsizlik ifade eden tanýmlamalara yer verilmiþ bir yönetmelik yeni maðduriyetler çýkarmaya müsaittir" dedi. Bir hukuki metni toptancý bir yaklaþýmla tümden iyi ya da kötü diye etiketlemeden objektif bir deðerlendirmeye tabi tutan Anadolu Eðitim Sendikasý Hukuk Sekreterliðinin titiz bir çalýþma örneði sergilediðinin altýný çizen Örs, ilerleyen süreçte dava konusu olacak maddeler üzerinde de çalýþmalarýn baþlayacaðýna dikkat çekti. Açýklamasýnda öðretmene rotasyon uygulamasýna da deðinen Örs, zorunlu rotasyonun getirisinden çok götürüsünün olacaðýný kaydetti. Bilimsel kýlýflarla öðretmeni yerinden etmenin izahýnýn zor olduðunu dile getiren Örs " Öðretmenlerin büyük bölümü çeþitli sebeplerle yer deðiþtiriyorken, okuluna ve çevresine adapte olmuþken, okullarýn kendine göre bir kurumsal yapýsý varken, baþarýlý bir kadroyu bir arada TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Meclis'in açýlýþýnýn 95. yýl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla, kutlamalarý kabul etti. Meclis Baþkaný Çiçek'in, TBMM Tören Salonu'nda yerini almasýnýn ardýndan, Ýstiklal Marþý okundu. Çiçek, daha sonra kutlamalarý kabul etti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Zühtü Arslan, Yargýtay Baþkaný Ýsmail Rüþtü Cirit, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ve bazý bakanlar, kuvvet komutanlarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkanlýk Divaný üyeleri, grup baþkanvekilleri ve milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, DSP Genel Baþkaný Masum Türker, Sayýþtay Baþkaný Recai Akyel, YSK Baþkaný Sadi Güven, Kamu Baþdenetçisi Nihat Ömeroðlu, bürokratlar ve bazý meslek örgütü temsilcileri, Çiçek'e tebriklerini sundu. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek kabullerin ardýndan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler. AES, MEB yeni atama yönetmeliðini yargýya taþýyor Nihat Örs Eczacý Odasý'ndan 23 Nisan açýklamasý Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "TBMM, milletin verdiði kurtuluþ mücadelesinin içinde doðmuþ ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluþ öyküsü olmuþtur" diyerek baþlayan Koca, "Böylece, egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir anlayýþýyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atýlmýþtýr. Özgürlüðün de, eþitliðin de adaletin de dayanaðý ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnýz kutlu olsun" dedi. tutuyorken sadece 'tebdili mekanda ferahlýk vardýr' diyerek bir de bilimsel soslarla süsleyerek öðretmeni zorunlu rotasyona sürüklemek eðitimin hangi hedefi ile baðdaþýr? Rotasyon ancak teþvik edici, özendirici ve istekli þekilde olursa bir anlam ifade eder. Ayrýca mülakatla öðretmen deðerlendirmesinin yapýlmasý da subjektif kararlarýn çýkmasýna hizmet edebileceðinden öðretmenleri baský altýna girecek, siyasi çekiþmelere,ayak oyunlarýna malzeme olma durumuna düþecektir. Sonuç olarak, bazý kritik maddeleri üst hukuk normlarýna havale edilmiþ, pek çok hükmü de belirsizlik içeren atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði, süreç içerisindeki uygulamalarýyla ve sonuçlarýyla daha net deðerlendirilebilir. Sendikamýz hak kaybý anlamýna gelecek, tehlike içeren maddelerin iptali için Danýþtay nezdinde dava hazýrlýðýndadýr" þeklinde kaydetti. FSM öðrencilerinden Belediyeye ziyaret Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri yerel yönetimler dersi kapsamýnda Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 4/E ve 4/Ý sýnýfý öðrencilerini büyük bir ilgiyle karþýlayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, misafirlerine belediye birimleri hakkýnda bilgiler verdi. Meclis salonu ve konferans salonunun da gezdirerek burada yapýlan iþlemler hakkýnda bilgi veren Zeki Gül, misafirlerine Milli Eðitim onaylý 100 temel eser, belediye kültür yayýnlarýndan ve çalýþmalarýnýn yer aldýðý kitapçýklardan "Esnafýmýzýn yanýnda olmaya çalýþtýk" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Týðlý, Cemil Öz ve Ayhan Anýz ile birlikte ÇE- SEOB'a ziyarette bulundu. Baðcý'yý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Marangozlar Odasý Baþkaný, Ömer Latif Akdað, Terziler Odasý Baþkaný Lütfü Barut, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Kalaycýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkan Vekili Fazlý Özdemir ve Kasaplar Odasý Baþkaný Recep Gür karþýladý. Ziyarette kýsa bir deðerlendirme yapan Baðcý, "Esnafýmýzýn sorunlarýný sýcaðý sýcaðýna gerek TBMM'de Fotoðraf tutkunlarý Ýskilip'i fotoðrafladý Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Kursiyerlerinin son fotoðraf çekim yerleri; Çorum'un otantik, doðal ilçelerinden biri olan Ýskilip oldu. Fotoðraf kursuna katýlan kursiyerlerin çoðunun katýlýmýyla gerçekleþen fotoðraf çekimleri kurs öðretmeni Altan Özeskici önderliðinde gerçekleþti. Fotoðraf çekmenin sadece deklanþöre basmaktan ibaret olmadýðý, fotoðrafýn bir sanat olduðu ve görsel estetik ve bakýþ açýsý temelinde, görsel sanat kurallarýnda gerçekleþen bir sanat etkinliði olduðu ilkesi ile yüzlerce fotoðraf karelere yansýtýldý. 7 saat süren fotoðraf çekimleri hem öðretici, yönlendirici hem de eðlenceli geçti. hediye etti.belediye Konferans salonunda Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkýnda sorulan sorularý cevapladý. Gençlerin meraklý sorularýný büyük bir samimiyetle cevaplayan Gül, gençlere duyarlýlýklarý için teþekkür ederek eðitim hayatlarýnda baþarýlar diledi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'ýn da yalnýz býrakmadýðý ziyarette öðrenciler, Zeki Gül'e çiçek takdim etti. Ziyaretin sonunda Gül ve Ercan gençlerle hatýra fotoðrafý çektirdi. Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçe görüþmelerinde, gerekse partimizde anlýk müdahalelerle çözmeye, esnafýmýzýn yanýnda olmaya çalýþtýk. Ülkemizin dinamosu zanaatla geliþti. Ekonomimizin temelinde küçük esnafýmýzýn çabasý var. Her zaman yanýnýzda olmaya, sorunlarýnýzý çözmeye devam edeceðiz" dedi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç Baðcý'nýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek, "Arife dualarýnýz biz esnaflar için çok önemliydi. Bizleri hiç bir zaman yalnýz býrakmadýnýz. Bizimle sürekli istiþare içinde oldunuz. Esnafýmýz sizi bir Milletvekili olmanýzýn ötesinde esnafýn sorunlarýný rahatça paylaþabileceði bir aðabeyi olarak görüyor. Her zaman esnafýmýzýn yanýnda olduðunuz için teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. "23 Nisan milli iradenin tescilidir" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Ýstanbul'dan gelen 90'ýn üzerindeki mebusa ilave olarak, 125 devlet memuru, 53 asker, 53 din adamý ve çeþitli sayýda tüccar, çiftçi ve hukukçudan oluþan Meclis, 23 Nisan 1920'de Hacý Bayram Camii'nde kýlýnan Cuma Namazýndan sonra dualarla açýlmýþtýr. Katýlýmcý ve demokratik yapýsýyla1921'de Türkiye'nin en demokratik anayasasýný yapmayý baþaran meclis; milli iradenin tecelligahý olan TBMM'ye egemenlik hakkýný verirken "Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir" ilkesini benimsemiþtir" dedi. "Baðýmsýzlýðýmýzýn, milli ve manevi deðerlerimizin tehlikeye düþürüldüðü bir tablodan; milletimizin destansý bir direniþle ayaða kalktýðý, kendi geleceðiyle ilgili kararlarý kendisinin alabileceðini ortaya koyduðu aydýnlýk bir tabloya geçiþin ifadesi olan TBMM'nin açýlýþý, ayný zamanda milletin birlik ve beraberliðinin tesisi, istiklalin ve istikbalin teminidir" diyen Saatcý,"Her türlü yokluðun ve yoksunluðun hâkim olduðu 1920'lerde milli iradeyi önceleyen ve önemseyen, milletimizin hassasiyetlerinin yaþatýlmasý ve geleceðe uzanmasý için çocuklara armaðan edilen 23 Nisan'ýn anlamýný bulmasý; 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Þubat ve 27 Nisanlarýn bir daha yaþanmamasýna baðlýdýr. Milli iradeyi hiçe sayan darbeci, komitacý geleneðin yaptýklarýnýn yanlarýna kar kalmamasýnýn yolu ise millet iradesine kast edenlerin hukukun karþýsýnda hesap vermelerinden ve millete ödettikleri bedeli kendilerinin de ödemelerinden geçmektedir" þeklinde kaydetti. Hak, hukuk ve adaletin askýya alýndýðý, her þeyin mubah sayýldýðý darbe dönemleri, oluþturduðu tahribatla tamiri mümkün olmayan sýkýntýlara kapý araladýðýný belirten Saatcý, "Yargýsýz infazlar, iþkenceler, faili meçhuller, insanlýk dýþý muameleler ve geçmiþte yaþanan trajediler devlet ve millet arasýnda güven bunalýmýna neden olmuþ ve derin faylar oluþturmuþtur. Temel hak ve hürriyetler noktasýnda yaþanan ihlaller, huzursuz ve mutsuz topluma davetiye çýkarmýþtýr. Ülkemizin her on yýlda bir ayný kaderi yaþamamasý, milletimizin yarýnlara umutla bakabilmesi, ekonomik ve sosyal açýdan millete aðýr faturalar ödeten, geleceðe karamsar bakmaya neden olan antidemokratik süreçlerin bir daha tekrarlanmamasý için herkese görev düþmektedir. En büyük görev ise þüphesiz TBMM'nindir. Yeni anayasayý yapacak, kurum ve kurullarý keyfilikten çýkarýp milletin hizmetine tahsis edecek olan TBMM, ülkemizde yýllardýr yaþanan huzursuzluklarýn bitirilebilmesinde de þüphesiz en önemli role sahiptir. Millet olarak milli birlik ve beraberliðimizin yeniden temini, kardeþliðimizin tesisi için baþta TBMM olmak üzere bütün milletimize görev düþtüðü önemli bir süreci yaþýyoruz. Millete ihanet edenlerin, tuzak kuranlarýn ve dün PKK ile sarmaþ dolaþ olanlarýn vatanperver kesildiði, darbecilere kucak açanlarýn provokasyona yöneldiði, etnik köken üzerinden siyaset yapanlarýn huzur ve barýþ için atýlan adýmlarý tökezletmeye çalýþtýðý þu günlerde TBMM'nin akil davranmaya huzurun ve barýþýn tesisi için milletimizin duyarlýlýðýna ihtiyaç vardýr. Ülkemizin kurtuluþunu hep birlikte baþaran, þehitleri Çanakkale'de sýrt sýrta yatan, TBMM'yi 23 Nisan 1920'de dualarla açan milletimiz; milli birlik ve kardeþliði yeniden tesis edecek, 23 Nisan coþkusunu hep birlikte yaþayacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle Memur-Sen olarak Meclis'in açýlýþýnýn 95. yýlýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor, baþta milletimiz olmak üzere tüm dünya çocuklarýnýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutluyoruz" ifadelerini kullandý.

11 2 AÐUS- 24 NÝSAN 2015 CUMA HABER 11 Maç'a 'Taþ'gibi hakem Pazar günü Çorum belediyespor'un istanbul deplasmanýnda karþýlaþacaðý Gazi Osmanpaþaspor maçýna Eskiþehir bölgesi hakemlerinden Oktay Taþ atandý. Pazar günü saat 15;30 da gazi osmanpa stadýnda oynanacak olan gazi osmanpaþaspor-çorum belediyerspor maçýnýný eskiþehir bölgesi hakemlerinden Oktay Taþ yönetecek. Taþ'ýn yardýmcýlýlarýný ise, Balýkesir bölgesinden Turhan Akbaþ, Eskiþehir bölgesinden Gürcan Dönmez yapacak. Karþýlaþmada 4. Hakem olarak Serdar Sözlevi yapacak.hakem Oktay Taþ, 27 Ocak 2013 de Çorumspor- Kemer Tekirova, 2 Ekim 2011 de Kazan Bld - Çorumspor, 2 Mart 2008 de Bulancakspor- Çorumspor maçlarýný yöneten sim olmuþtu. (Yasin Yücel) Belediyespor dün izin yaptý Çorum belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet dün izin yaptý. Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaklarý Gazi Osmanpaþaspor maçýnýn hazýrlýklarýna geçtiðimiz Salý günü start vermiþti. Ulukavak semt sahasý ve Mimar Sinan sentetik çim saha da yapýlan çalýþmalar sonunda teknik heyet, futbolculara dün izin verdi. Kýrmýzý siyahlýlar, bugün yapacaklarý çalýþma ile Gazi Osmanpaþa hazýrlýklarýný tamamlayarak, kafile bu gece Ýstanbula hareket edecek. (Yasin Yücel) Vali Kara'dan Ortaköy'de incelemeler Vali Ahmet Kara, Ýlçe ziyaretleri kapsamýnda Ortaköy Ýlçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýlk olarak Karahacip Köyüne uðrayan Vali Ahmet Kara, burada Muhtar Servet Atmaca ile görüþtü. Ziyarette Vali Ahmet Kara'ya Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve daire amirleri eþlik etti. Ortaköy Ýlçesinde ilk olarak Kaymakamlýk binasýný ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Kaymakam Kenan Aktaþ'tan ilçe hakkýnda bilgi aldý. Kaymakamlýk ziyaretinde ilçe birimlerini de ziyaret eden Ahmet Kara, burada görevli personellerle görüþerek kurum çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan 100. Yýl Ýlkokuluna geçen Kara burada okul bahçesi düzenleme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bilgi aldý. Okul incelemesinin ardýnda Ortaköy Belediyesine geçen Kara, burada Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ile görüþerek ilçede yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.belediye ziyaretinin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne yürüyerek geçen Kara yolda vatandaþ ve esnaflarla da bir süre sohbet etti. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Ýlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Kara Ýlçe Emniyet Müdürü Muhammet Ýnan ve Hastane Baþhekimi Musa Turan'dan bilgi alarak incelemelerde bulundu. Avrupalý öðrenciler Engelli Eðitim Merkezi'ne hayran kaldý Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin konuðu bu kez Avrupalý gençler oldu. Comenius Programý Okul Ortaklýklarý kapsamýnda,mehmetçik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliðinde Ýtalya, Slovenya, Finlandiya ve Almanya'dan Çorum'a gelen eðitimci ve öðretmenler Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre merkezi büyük bir dikkatle inceleyen yabancý konuklar, Mehmetçik Anadolu Lisesi Ýngilizce öðretmenlerinin rehberliðinde Engelli Eðitim Merkezi'nde verilen kurslar hakkýnda bilgi aldý.avrupalý gençler, daha sonra geleneksel el sanatýmýz olan ebru yaptý. Bu sanatýn çok ilginç olduðunu söyleyen gençler, yaptýklarý ebrularý ömür boyu saklayacaklarýný anlattý. Finlandiya'dan gelen bir öðrenci ise yaþadýðý kentte bulunan Engelli Eðitim Merkezi ile Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni karþýlaþtýrdý. Annesinin de engelli merkezinde çalýþtýðýný anlatan Finlandiyalý genç, Çorum'daki merkezin daha donanýmlý, güzel ve sanatsal olduðunu ifade etti. Ziyaret esnasýnda misafir öðrencilerden birisinin montunun cebi sökülünce Engelli Eðitim Merkezi dikiþ kursu öðrencileri yardýma koþtu.sökülen cebi hemen diken engelli gençlere Avrupalý misafirler teþekkür etti. Ziyarette gençleri yalnýz býrakmayan Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Ýsmail Madanise Comenius Programý ve "Güneþ Sürdürülebilirliði" etkinliði hakkýnda bilgi verdi.ýtalya, Slovenya, Finlandiya ve Almanya'dan gelen farklý kültürdeki 11 eðitimci ve 24 öðrenciye Çorum'u en güzel þekilde tanýtmaya çalýþtýklarýný ifade eden Madan, "Engelli gençlerimize yönelik yapýlan hizmetleri görmeleri, yapýlan geleneksel el sanatlarýmýzý öðrenmelerini amacýyla misafirlerimize engelli eðitim merkezini gezdirdik.bu tür projelerülkeler ve insanlar arasýnda dostluk, kardeþlik ve barýþ köprüleri kuruyor. Böyle projeler devam etmeli" diye konuþtu. "23 Nisan anlamýndan uzak bir þekilde kutlanýyor" Fatih Gök Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök TBMM'nin açýlýþýnýn 95'inci yýldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milli bayramlarýmýz, milletimizi birbirine kenetleyen, zor koþullarda kazandýðýmýz zaferlerimizle ile bir kez daha gurur duymamýzý saðlayan ve düþman iþgaline kurtuluþ darbesi vurarak, topraklarýmýzda kök salmaya çalýþan emperyalizmi sonsuza dek defeden Büyük Önder Atatürk, silah arkadaþlarý ve aziz þehitlerimizi rahmetle, saygýyla yad etmemize vesile olan en kutsal deðerlerimizdendir" dedi. "Biz, bu yýl Atamýzýn çocuklarýmýza armaðan ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda çocuklarýmýza kutlama mesajlarý göndermeyi çok isterdik. Ancak ne yazýk ki, ortada çocuklarýmýzýn coþkuyla kutlayacaðý bir bayram bile býrakmadýlar" ifadelerini kullanan Gök, "Son yýllarda yaþananlar çok dikkat çekicidir. Milli olan her þeye karþý adeta savaþ açýlmýþtýr. Aslýnda bu sürece nasýl gelindiðini anlamak zor deðildir. Adým adým hayata geçirilen uygulamalar bugün karþýmýza çözülmenin ta kendisi olarak çýkmaktadýr. Çözülmenin þifrelerini çok iyi çözenler, bu millete benliðini, deðerleri unutturmaktan geçtiðini anlayanlar, kollarýný sývayarak iþe milli bayramlardan baþlamýþlardýr. Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapýlacak Törenler Yönetmeliði kapsamýnda bu yýl 23 Nisan törenleri de 19 Mayýs törenlerinin akýbetine uðrayacaktýr. Atamýzýn çocuklara armaðan ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý aslýna uygun olmayan, 23 Nisan ruhunu yansýtmayan, 23 Nisan'ýn anlamýndan uzak bir þekilde kutlanacak, 23 Nisan'da halkýn ve öðrencilerin geniþ katýlýmýyla yapýlan görkemli törenler tarihe karýþacak, stadyum kutlamalarý yapýlmayacaktýr. Stadyum kutlamalarýný fazlalýk ve sýkýcý ayrýntý olarak deðerlendirenlerin bayram kutlamalarýný kenar danteli gibi gördüðü anlaþýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Gök açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bugün hür olarak aldýðýmýz her nefesi, topraklarýmýza özgürce her ayak basýþýmýzý Atatürk'e ve þehitlerimize borçlu olduðumuzu bilen milletimiz, yaðmacýlarla, bozguncularla, bölücüler ile pamuk helva olanlarý da affetmeyecektir. Zira bu millet ateþ nöbeti geçirenlerin ateþini söndürmesini gayet iyi bilir ve deðerlerimizi hercümerç etmeye kararlý olan odaklarýn oyununu en kýsa zamanda bozar. Bu vesileyle 95 yýl önce bu kutsal vataný ve meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava arkadaþlarýný, aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anýyor, baþta onurlu geleceðimiz olan çocuklarýmýz olmak üzere, bayramýn yüce milletimize ve çocuklarýmýza kutlu olmasýný diliyorum." Þahinbaþ Gayrimenkul açýldý Þahinbaþ Gayrimenkul Danýþmanlýk Alým Satým Çöplü Mahallesi Camikebir 3. Sokak No:7'de dualarla hizmete açýldý. Açýlýþa MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi 2. sýra Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP 3.sýra Milletvekili adayý Sami Çam, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Þahinbaþ Gayrimenkul Danýþmanlýk Alým Satým Sahibi Ahmet Þahinbaþ yaptýðý konuþmada, "Amacýmýz müþterilerimize en iyi hizmeti en iyi þekilde ulaþtýrmak. Emlak sektöründe danýþmanlýk yapacaðýmýz insanlar bizden memnun kalacaklardýr. Biz sadece mahallemize hizmet etmeyeceðiz. Tüm Çorum'a hizmet etmek için varýz. Çorum merkezin dýþýnda ilçelerine de þubemizi açarak daha çok insana ulaþmak ve en iyi hizmeti verme hedefi içerisindeyiz" dedi."çorum'un sektör konusunda ihtiyacýný dürüst esnaf politikamýzla taçlandýracaðýz" diyen Ahmet Þahinbaþ, "Çorum hizmetin en iyisine layýk bir þehirdir. Bizde bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapacaðýz. Allah'a þükürler olsun açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz bu kurum hayýrlara vesile olacak iþler içerisinde de yer alacaktýr" þeklinde konuþtu. Konuþmanýn ardýn kurban kesilerek dualarla açýlýþ gerçekleþtirildi. MHP Milletvekili adaylarý ve yönetim kurulu üyeleri hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. 3. Lig'de yýlýn 'en'leri seçildi! TFF 3. Lig tüm gruplarda yýlýn kulüp baþkanlarý ve teknik direktörlerinin belirlendiði anket sonuçlarýnda 3. Lig'de yýlýn altýn karmasý da seçildi. arka Futbol adlý internet haber sitesi, lig bitmeden yýlýn enlerini seçti. TFF 3. Lig tüm gruplarda yýlýn kulüp baþkanlarý ve teknik direktörlerinin belirlendiði anket sonuçlarýnda 3. Lig'de yýlýn altýn karmasý da seçildi. Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor'la ligin 14. haftasýnda anlaþan ve geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 8 maðlubiyet ve 2 beraberlik alan Teknik Direktör Bahattin Güneþ, 3. Lig 3. Grup'ta yýlýn teknik direktörü seçildi. Takýmýn en baþarýlý isimlerinden biri olan Erçin Ilgaz ise 3. ligdeki 3 grupta mücadele eden 54 takým arasýndan seçilen yýlýn altýn 11'inde yer buldu. Marka Futbol Ýnternet Sitesi tarafýndan þu isimler ödüle layýk görüldü: 3.Lig 1.Grup'ta Yýlýn Baþkaný - Darýca Gençlerbirliði Kulüp Baþkaný Halil Akbaþoðlu 3.Lig 1.Grup'ta Yýlýn Teknik Direktörü - Tuzlaspor Teknik Direktörü Zafer Yiðit 3.Lig 2.Grup'ta Yýlýn Baþkaný - Denizli Büyükþehir Belediyespor Rüþan Uzunoðlu 3.Lig 2.Grup'ta Yýlýn Teknik Direktörü - Eyüpspor Teknik Direktörü Hikmet Sevim 3.Lig 3.Grup'ta Yýlýn Baþkaný - Sakaryaspor Selahattin Aydýn 3.Lig 3.Grup'ta Yýlýn Teknik Direktörü - Bayburt Grup Özel Ýdare Teknik Direktörü Bahaddin Güneþ 3.Lig'de Yýlýn Altýn 11'i; 1- Lokman Atakol (Eyüpspor) 2- Ercin Ilgaz (Bayburt Grup Özel Ýdare) 3- Doða Ýþeri (BB Erzurumspor) 4- Özgür Kedikli (Sakaryaspor) 5- Cenk Sarýtaþ (Anadolu Üsküdar 1908) 6- Mehmet Tosun (Eyüpspor) 7- Cen Sarýtaþ (Anadu Üsküdar) 8- Nurullah Daðaþan (Yeni Diyarbakýrspor) 9- Yusuf Altay (Darýca Gençlerbirliði) 10- Ýsmail Düzgün (Silivrispor) 11- Fatih Þerfoðlu (Ankara Demirspor) Ödüle layýk görülen 27 isme 5 Mayýs 2015 Salý günü Ýstanbul'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle ödülleri verilecek. (Spor servisi) Çam'dan esnaf ziyaretleri MHP Milletvekili adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Sami Çam bu kapsamda esnaf ziyaretleri yaptý.çam beraberindekiler ile eski merkez ilçe baþkan yardýmcýsý Murat Bakay ve eski il baþkan yardýmcýsý Hakký Þenel'i ziyaret ettiler.

12 24 NÝSAN 2015 CUMA 3. lig 23 Aðustos'ta baþlayacak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Beykoz Riva'daki TFF Merkezi'nde yaptýðý toplantýda sezonu PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig sezon planlamalarýný açýklandý. Açýklanan planlamaya göre PTT 1. Lig'de birinci devre Aðustos 2015'te baþlayacak ve Aralýk'ta tamamlanacak. Ýkinci devre ise Ocak'ta baþlayýp Mayýs 2016'da sona erecek. Spor Toto 2. Lig'de birinci devre 6 Eylül 2015'te baþlayýp 20 Aralýk'ta sona erecek. Ýkinci devre ise 17 Ocak 2016'da baþlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek. Spor Toto 3. Lig'de ise birinci devre 23 Aðustos 2015'te baþlayacak ve 13 Aralýk'ta sona erecek. 10 Ocak 2016'da baþlayacak ikinci devre ise 30 Nisan'da sona erecek. (Yasin Yücel) Yönetim kesenin Fatih Özcan aðzýný açtý Çorum belediyespor mali baþkaný Fatih Özcan, Gazi Osmanpaþaspor maçý öncesi yaptýðý açýklamada Batman petrolspor, Gazi Osmanpaþaspor ve Darýca Gençlerbirliði maçlarýna paket prim sisitemi uyguladýklarýný açýkladý. Özcan konu ile ilgili olrak þunlarý ifade etti; batman petrolspor, gazi Osmanpaþaspor ve darýca gençlerbirliði ile oynayacaðýmýz peþe peþe 3 maça paket primi sistemi açýkladýk. Bu paket sisteminde alýnacak 9 puana 5 bin lira futbol takýmýna prim vaadinde bulunduk. Bu maçlardan Batman Çorum Belediyespor genel kaptaný Hamit Iþýk Pazar günü depalasmanda oynayacakalrý zorlu gazi osmanpaþaspor maçý ile ilgili olrak yaptýðý deðerlendirmede þunlarý ifade etti; Batman petrolspor galibiyeti ile takým içinde büyük bir moral ve sevinç havasý oluþtu. Pazar günü bu moral ve motivasyon ile gaziosmanpaþaspor karþýsýnda da iyi futbol oynayarak galip gelerek play off yolunda bir engelide atlamak istiyoruz. Batman Petrolspor Hamit Iþýk karþýsýnda oynadýðýmýz futbolu kalan maçlarýmýzda sahaya yansýtarak play off baraj maçlarýna kalmak en büyük arzumuz ve isteðimiz. Geride kalan petrolspor maçý galibiyet ile kapandý. Þimdi geride gazi osmanpaþaspor ve Darýca gençlerbirliði malarý var. Bu iki karþýlaþmadan Belediyespor'umuz sahadan 3,er puan le ayrýldýðý takdirde paket prim sistemi içinde açýkladýðýmýz (5) bin lira primi almaya hak kazancaklar. Belediyespor mutlaka play off baraj maçýna kalacaktýr.ben ve yönetim kurulumuz oyuncularýmýza ve teknik ekibimize sonuna kadar güveniyoruz; dedi. (Yasin Yücel) Hamit Iþýk: Kalan 3 maç bizim için final maçlarý Gazi Osmanpaþaspor, Darýca gençlerbirliði bizim açýmýzdan çok önemli maçlar Gazi Osmanpaþaspor ile deplasman, darýca gençlerbirliði ile evimizde oynayacaðýz. Bu iki karþýlaþmayý kayýpsýz geçtiðimiz takdirde play off un en büyük beþ takýmýndan biri olacaðýz. Darýca Gençlerbirliði maçýna Çorumlu futbol severleri stada davet ediyoruz. Taraftarýmýz karþsýnda son kez sahaya çýkacaðýz. Bu maç hem bimiz hemde taraftarýmýz için çok önemli bir maç olacak. Þimdiden taraftarlarýmýz maç için organize olmaya baþlasýnlar; dedi. (Yasin Yücel) Tuzla maçýna 10 bin taraftar bekleniyor Spor Toto 3. Lig'de bitime 3 hafta kala Play-Off'u garantileyen Zonguldak Kömürspor, Pazar günü 32'nci hafta maçýnda lider Tuzlaspor'u konuk edecek. Lacivert-Kýrmýzýlý renklere gönül veren taraftarlar, Karaelmas Kemal Köksal Stadý tribünlerini hýnca hýnç doldurmayý hedefliyor. Sosyal medya aracýlýðýyla birlik olan taraftarlar, "En az 10 bin taraftar" sloganýyla Lacivert-Kýrmýzýlý renklere gönül veren tüm herkesi maça davet etti. Kömürspor'un en büyük taraftar gruplarýndan Genç Zonguldaklýlar ve Ultras Elmas, hem 3'üncü sýradaki yerin, hem de prestijin korunmasý açýsýndan önemli sayýlan Tuzlaspor maçý öncesi birliktelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Tribün liderleri, sosyal paylaþým sitesinden verdikleri mesajlarla merkez ve ilçelerin yaný sýra gurbetteki taraftarlarý Pazar günü maça beklediklerini dile getiriyorlar. Baþarý için birlik, beraberlik þart 2. Lig yolunda ilk engel olan Play-Off'u garantilemesiyle birlikte rotayý Play-Off'a çeviren Zonguldak Kömürspor'un baþarýya ulaþmasý için birlik-beraberlik þart. Özellikle taraftarlarýn tribünde "tek yürek, tek yumruk" olmasý gerekiyor. Bu konuda taraftarýn da çok hassas olduðu gözleniyor. Pazar günü oynanacak maç öncesi verilen mesajlarýn bu yönde olmasý, Lacivert-Kýrmýzýlý yönetimi de memnun ediyor. Yönetim de 10 yýllýk 2. Lig özlemine son verilmesi için 12'nci adamýn tribünde birlik içinde olmasý gerektiðini savunuyor. Taraftar rekoru kýrmak istiyoruz GENÇ Zonguldaklýlar taraftar grubu adýna sosyal medya aracýlýðýyla açýklamada bulunan tribün liderlerinden Zeki Beybeyoðlu, bu sezon taraftar rekorunu kýrmak istediklerini söyledi. Karþýlaþmadan elde edilecek gelirin Play-Off'lar öncesi kulübe ekonomik açýdan büyük katký saðlayacaðýný ifade eden Beybeyoðlu, "Takýmýmýz bitime 3 hafta kala Play-Off'u garantiledi. Taraftar olarak yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularý baðrýmýza basmalýyýz. Tuzlaspor maçý tam zamaný. Gelin bu maçta bu sezonun taraftar rekorunu kýralým. Maça gelen herkes bilet alsýn. Alýnacak her bilet, kulübe büyük katký saðlayacak. Ayrýca tribünleri karnaval yerine çevirmeliyiz. Zonguldak Kömürspor taraftarýnýn büyüklüðünü tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterelim. Tuzla-spor yönetimi ilk yarýda bizi çok iyi aðýrladý. Ayný þekilde biz de onlarý çok iyi aðýrlamalýyýz. Sonuç ne olursa olsun, iki takýmý da alkýþlamalýyýz. Tribünde en ufak bir küfür, þiddet ve kötü görüntü olmasýn. Bu maç her açýdan çok önemli. Taraftar olarak biz de Play- Off'lar öncesi iyi bir sýnavdan geçeceðiz. Haydi Zonguldak. Gün birlik günüdür. Ýlçesi, beldesi, gurbetçisi tüm herkesi Pazar günü maça bekliyoruz" dedi. (Spor servisi) Çatalcaspor'dan hakeme tepki geldi Amatörlere saðlýk hizmeti geliyor Pazar günü Çatalca stadýnda oynanan Çatalcaspor - Zonguldakspor maçýný yöneten müsabakanýn hakemlerine Çatalcaspor'lu taraftarlar ve yöneticiler adeta ateþ püskürüyor. Müsabakada takýmlarýnýn üstün oynadýðý ve gole daha yakýn olduðu dakikalarda hakemlerin uydurma bir kýrmýzý kartla Erhan'ýn oyundan atýlmasýný saðladýðýný iddia eden taraftarlar ve yöneticiler, neden böyle bir þey yaþandýðýna bir anlam veremediklerini söylediler. iyi oynadýklarý dakikalarda bu durumun kendilerine el fireni olduðunu söyleyen yöneticiler, "Erhan'ýn neden atýldýðýný bizlere açýklasýnlar bizde suçunu bilelim. Ortada kasti bir faul yok, darp yok, küfür ve ya kötü bir söz yok. Neden böyle bir karar verilip Erhan oyundan atýldý halen anlamýþ deðiliz. Sezon baþýndan beri hakem hatalarýyla bir sürü puan kaybý yaþadýk. Biz ligin yeni ve mütevazý takýmýyýz diye yoksa üzerimize mi oynanýyor inanýn anlamýþ deðiliz. Bu tür hakem hatalarýnýn takýmýmýza büyük zararlar verdiðini herkesin görmesini istiyoruz. (Spor servisi) Türkiye Futbol Federasyonu ve Saðlýk Bakanlýðý, Amatör Futbol Müsabakalarý Saðlýk Protokolü ile ilgili görüþmelerini tamamladý. Saðlýk Bakanlýðý'nda (22 Nisan Çarþamba) yapýlan toplantýya TFF'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör Ýþler Kurulu Baþkaný Ali Düþmez ile Amatör Ýþlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan katýlýrken, Saðlýk Bakanlýðý'ný temsilen Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Osman Arýkan Nacar, Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Alaaddin Dilsil ve diðer bürokratlar katýldý. Görüþmeler sonunda hazýrlanacak protokol yakýn zamanda Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu'nun da katýlýmýyla imzalanarak süreç baþlatýlacak. Protokol çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý amatör futbol maçlarýnda görev alacak kiþilerin ilk yardým için kurs eðitimi verilmesi konusunda gerekli tüm desteði verecek. (Yasin Yücel)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Çorum'a yatýrým gelmez

Çorum'a yatýrým gelmez Çorum'da kaba ölüm hýzý yükseldi Ölüm sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 372 bin 686 iken bu sayý %4,7 artarak 2014 yýlýnda 390 bin 121 oldu. Ölenlerin %54,7'sini erkekler, %45,3'ünü kadýnlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı