KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI"

Transkript

1 KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda baz fiiller karfl l nda idarî yapt r mlar öngörülmekte, bu fiiller, idarî suçlar olarak tan mlanmaktad rlar. dari suçun karfl l olarak genellikle parasal nitelikte bir yapt r m öngörülmektedir. Bu ekonomik yapt r m idarî para cezas olup ceza hukukundaki adli para cezas de ildir 1. Gerek ceza hukukunda gerekse kabahatler kanununda öngörülen para cezalar belli bir miktar paran n kifliden al n p Hazineye verilmesi gibi görünse de; adlî nitelikteki para cezas ile idarî nitelikteki para cezas aras nda, karar veren merci, yapt r m n infaz, yapt r ma ba lanan kanunî neticeler bak m ndan önemli farkl l klar n da bulundu u unutulmamal d r 2. Kabahat türünden haks zl klar n yapt r m alt na al nmas yla, toplum düzeninin, genel ahlâk n, genel sa l n, çevrenin ve ekonomik düzenin korunmas n n amaçland düflünülmektedir. Bu nedenle Kanun da kabahatlere iliflkin genel ilkeler, bu haks zl klar karfl s nda uygulanabilecek idarî yapt r mlar n türleri ve sonuçlar ile idarî yapt r m kararlar n n yerine getirilmesine iliflkin esaslar düzenlenmifltir 3. (1) Bu konuda daha detayl bilgi için bkz.: Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar s Genel Gerekçesine (2) Örne in, idarî nitelikte bir yapt r m olarak para cezas na, ceza muhakemesi süreci sonucunda mahkeme taraf ndan hükmedilmez; bu ceza, idarî görev yapan bir kifli veya kurul taraf ndan verilir. Bu cezalar, adlî sicile kaydedilmez, ödenmedi i takdirde hapse dönüfltürülmez. darî nitelikteki para cezas, bir uyar (ikaz) fonksiyonu gördü ü gibi, kamu aç s ndan oluflmufl olan zarar n giderilmesi amac - na da hizmet edebilir. Bu nedenle, idarî para cezas n n mislî nitelikte olmas mümkündür (Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar s Genel Gerekçesinden). (3) Bkz.: Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar s Genel Gerekçesi m.1 Ayr ca, Tasar da, 765 say l Türk Ceza Kanununda yer almas na ra men, 5237 say l Kanunda suç olarak tan mlanmayan çeflitli haks zl klar, anlafl labilir ve hukuk tekni i bak m ndan uygulanabilir bir biçimde özel kabahatler olarak tan mlanm flt r. Ancak, belirtilmelidir ki, Tasar kapsam nda tan mlanan bu özel kabahatler, s n rlay c de ildir

2 50 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 Kanun un di er -ve belki de en önemli- özelli i de Kabahatler aç s ndan genel hükümler ihdas eden konumudur. Özel kanunlarda çeflitli eylemler karfl l nda idarî yapt r mlar öngörülürken; ço u zaman, bu yapt r mlar n yerine getirilmesi, bunlara ba lanan hukukî sonuçlar, zamanafl m, tekerrür, özellikle idarî para cezas türündeki yapt r m n yerine getirilmesi, bu suretle oluflan ekonomik gelirin kullan lma biçimi gibi hususlarda farkl ve detayl düzenlemelere yer verilmektedir 4. Sistematikten uzak bu düzenlemelerin önüne geçebilmek için, usul birili i ve hukuk güvenli ini temin etmek için; Kanunun 3. maddesi ile belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tan mlanan kabahatler hakk nda da uygulanmas sa lanm flt r 5. Bu makalemizde; 5326 say l Kabahatler Kanunu ndaki genel ilkelerden ve dolay s ile tüm kabahatler için geçerli olan soruflturma zamanafl m kavram üzerinde durmaya çal flaca z. Bilindi i üzere bu Kanunda iki tür zamanafl m süresi öngörülmüfltür. Bunlardan ilki bizim inceleyece imiz soruflturma zamanafl m, di er ise tahsil zamanafl m d r. Belirtmek gerekir ki Kabahat ifllendikten sonra, kanunda yaz l belirli bir süre içinde soruflturma yap l p, kabahatten dolay kifli hakk nda idari para cezas verilmez ise soruflturma zamanafl m, kabahatten dolay verilen ceza kanunda yaz l belirli bir süre içinde uygulanmaz ise yerine getirme (tahsil) zamanafl m söz konusu 6 olacakt r. Makalede öncelikle mevzuat ve tasar hakk nda bilgiler verilecek, ard ndan soruflturma zamanafl m kavram ve uygulanmas hakk nda bilgilere yer verilecektir. 1. Madde Metni ve Tasar 1.1.Madde Metni Kabahatler Kanununun (KK) 20. maddesi flöyledir: (1) Soruflturma zamanafl m n n dolmas halinde kabahatten dolay kifli hakk nda idari para cezas na karar verilemez. (2) Soruflturma zamanafl m süresi a) Yüzbin Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde befl, (4) Örne in Vergi Kabahatleri bu konuya örnek olabilir. Bu konu için bkz.: Yavaflla Baflaran Funda, Vergi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu, Dünya Gazetesi, (5) Bkz.: Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar s Genel Gerekçesi m.3. Ayr ca ayr nt l bilgi için bkz.: Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku, Ankara 2007 (Seçkin Yay nevi); Yalç n, smail, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara 2007 (Seçkin Yay nevi); Otac, Cengiz, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara 2006 (Turhan Kitabevi); Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku, Ankara 2007 (Seçkin Yay nevi); Ça layan, Ramazan, dari Yapt r mlar Hukuku, Ankara 2006 (Asil Yay nevi). (6) Çelik M.Lamih, Kabahatler Kanununa Göre Tahsil Zamanafl m, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Y l:2007, Say :8, s

3 Kabahatlerde Soruflturma Zamanafl m C. Alt parmak 51 b) Ellibin Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde dört, c) Ellibin Türk Liras ndan az idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde üç, y ld r. (3) Nispi idari para cezas n gerektiren kabahatlerde zamanafl m süresi sekiz y ld r. (4) Zamanafl m süresi, kabahate iliflkin tan mdaki fiilin ifllenmesiyle veya neticenin gerçekleflmesiyle ifllemeye bafllar. (5) Kabahati oluflturan fiilin ayn zamanda suç oluflturmas halinde suça iliflkin dava zamanafl m hükümleri uygulan r Tasar Metni ve Maddenin Geçirdi i De ifliklikler tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen Hükümet Tasar s nda maddenin ellibin Yeni Türk Liras ndan daha az olan kabahatler için zamanafl m n yirmibin Yeni Türk Liras ndan az ve daha fazla olmak üzere ikili bir ayr ma tabi tuttu u görülmekteydi. Hükümet Tasar s nda maddenin üçüncü f kras ndaki zamanafl m süresinin befl y l olarak belirtildi i anlafl lm flt r 7. Bu durum Adalet Komisyonunda de iflikli e u ram flt r. Bu süre befl y ldan sekiz y la ç kar lm flt r 8. Madde üzerindeki en son de ifliklik ise tarih 5560 say l Kanunun 33. maddesi ile yap lm flt r. Buna göre madde son fleklini alm flt r. Böylece zamanafl m na konu para ceza miktarlar için, yüzbin Türk Liras veya daha fazla, ellibin Türk Liras veya daha fazla, ellibin Türk Liras ndan az idarî para cezas n gerektiren kabahatler fleklinde üçlü bir ayr ma gidilmifltir. (7) Hükümet Tasar s 20. madde: (1) Soruflturma zamanafl m n n dolmas halinde, kabahatten dolay kifli hakk nda idarî para cezas na karar verilemez. (2) Soruflturma zamanafl m süresi; a) Yüzbin Yeni Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde befl, b) Ellibin Yeni Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde dört, c) Yirmibin Yeni Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde üç, d) Yirmibin Yeni Türk Liras na kadar idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde iki, y ld r. (3) Nispî idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde zamanafl m süresi befl y ld r. (4) Zamanafl m süresi, kabahate iliflkin tan mdaki fiilin ifllenmesiyle veya neticenin gerçekleflmesiyle ifllemeye bafllar. (5) Kabahati oluflturan fiilin ayn zamanda suç oluflturmas halinde, suça iliflkin dava zamanafl m hükümleri uygulan r. Maddenin gerekçesi ise flu flekildedir: Madde metninde, kabahat dolay s yla soruflturma zamanafl m süreleri ve sonuçlar na iliflkin düzenlemeler yap lm flt r. (8) Komisyon Raporunda geçen ifade aynen flöyledir. Soruflturma zamanafl m bafll kl 20 nci maddenin üçüncü f kras nda yap lan de ifliklikle, nispi para cezas n gerektiren kabahatlerde soruflturma zamanafl m süresi befl y ldan sekiz y la ç kar lm flt r. Bu durumu için bir gerekçe belirtilmemifltir.

4 52 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l Yapt r m Karar Verme Yetkisi Kabahat deyiminden; kanunun, karfl l nda idari yapt r m uygulanmas n öngördü ü haks zl k anlafl l r (KK m. 2 9 ). fllenen bir kabahatten dolay yapt r m karar verme yetkisi konusuna flöyle bir ay r ma gidilebilir dari Kurul, Makam ve En Üst Amirin Yetkisi Kabahat dolay s yla idari yapt r m karar vermeye ilgili kanunda aç kça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir (KK m. 22/1) Kanunda aç k hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluflunun en üst amiri bu konuda yetkilidir (KK m. 22/2) 11. Kabahatler Kanunuda düzenlenen kabahalerde, örne in m. 37, m. 36, m. m. 33 de, kollu a, zab taya, Belediye Encümeni, Mülki Amire bu yetkinin verildi i görülebilecektir. 2.2.Cumhuriyet Savc s n n Yetkisi Cumhuriyet savc s, kanunda aç kça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolay s yla idari yapt r m karar verebilir. (KK m. 23/1). Savc - n n bir suç nedeniyle bafllatt soruflturmada bir kabahatin ifllendi ini ö renmesi halinde durumu ilgili kamu kurum ve kurulufluna bildirebilece i gibi, kendisi de idari yapt r m karar verebilecektir (KK m. 23/2). Suç flüphesi ile bafllat lan soruflturma konusu fiilin kabahat oluflturdu- unun anlafl lmas halinde savc eyleme uyan idari yapt r m karar verebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu eylem için daha önce ilgili kamu kurum ve kuruluflu taraf ndan idari yapt r m karar verilmemifl olmal d r (KK m. 23/3). 2.3.Mahkemenin Yetkisi Kovuflturma konusu fiilin kabahat oluflturdu unun anlafl lmas halinde mahkeme taraf ndan idari yapt r m karar verilir. (KK m.24). (9) KK m. 2 nin gerekçesi flöyledir : Madde metninde, genel olarak kabahate iliflkin bir tan m yap lm flt r. Bu tan mlamada, suç gibi kabahatin de bir haks zl k oluflturdu u vurgulanm flt r. Esas itibar yla haks zl k oluflturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tan mlanmas nda, izlenen suç politikas etkili olmaktad r. Haks zl klar aras nda bu yönde yap lan tasnifte, hukuka ayk r olan fiilin ifade etti i haks zl k içeri i esas al nmaktad r. Esasen hukuka ayk r olan ve haks zl k ifade eden fiiller aras nda suç veya kabahat olarak bir ay r m yap lmas, bir nitelik fark oluflturmamaktad r. Söz konusu tasnif, haks zl klar aras ndaki nicelik fark na dayanmaktad r. (10) Kabahatler Kanununun 25. maddesine göre verilecek kararda; a) Hakk nda idari yapt r m karar verilen kiflinin kimlik ve adresi, b) dari yapt r m karar verilmesini gerektiren kabahat fiili, c) Bu fiilin ifllendi ini ispata yarayacak bütün deliller, d) Karar tarihi ve karar veren kamu görevlilerinin kimli i, aç k bir flekilde yaz lmal ve ayr ca kabahati oluflturan fiil, ifllendi i yer ve zaman gösterilerek aç klanmal d r. (11) KK m.22/3 ve 4 uyar nca ancak idari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluflunun görev alan na giren yerlerde ifllenen kabahatler dolay s yla idari yapt r m karar vermeye yetkilidir. Bunun yan nda 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununun yer bak m ndan yetki kurallar kabahatler aç s ndan da uygulanacakt r.

5 Kabahatlerde Soruflturma Zamanafl m C. Alt parmak Soruflturma Zamanafl m Kabahatler Kanunu nda belirtilen soruflturma kavram n n, Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki soruflturma kavram ile benzer olmad n ifade etmek gerekir. Kabahatler Kanunun sistemati i dikkatlice analiz edildi- inde, bu kavram n ifllenen kabahatle ilgili olarak ceza verilebilme süresini kastetti i aç kt r. Bu aç dan bir kabahatin ifllenmesinden itibaren idari kurul, makam, en üst amir, Cumhuriyet savc s veya mahkemece belirli bir süre içinde ceza verilmemifl ise, art k her hangi bir yapt r m uygulanamayacakt r. Bu hususta çeflitli kanunlarda benzer hükümler mevcuttur Soruflturma Zamanafl m Süresinin Bafllamas Kabahatler Kanunu nun 20. maddesinin 4. f kras na göre soruflturma zamanafl m süresi, kabahate iliflkin tan mdaki fiilin ifllenmesiyle veya neticenin gerçekleflmesiyle ifllemeye bafllar. Örne in; Kabahatler Kanunu nda düzenlenen dilencilik ve kumar kabahatlerinde fiilin ifllendi inden itibaren, sarhoflluk kabahatinin ifllenmesi halinde de sarhofl olarak baflkalar n n huzur ve sükûnunu bozacak flekilde davran fllarda bulunmas yani neticenin gerçekleflmesi ile zamanafl m süresi bafllayacakt r. 5. Soruflturma Zamanafl m Süreleri 5.1. Kabahatler Kanuna Göre Verilebilecek Cezalar Kabahatler için iki türlü yapt r m öngörülmüfltür. Bunlar idari para cezas ve idari tedbirlerdir. dari tedbirler ise ilgili kanunlarda belirtilenler ile beraber, mülkiyetin kamuya geçirilmesini ifade eder. dari para cezalar ise, maktu veya nispi olabilir. Zamanafl m süreleri öngörülen asli cezan n idari para cezas olmas ndan hareketle belirlenmifltir. Zira asli ceza yoksa di er cezalar n uygulanmas mümkün de ildir. Bu nedenle bir kabahat soruflturma zamana- (12) Baflta bu konuda Türk Ceza Kanununa de inmek gerekir. TCK da bafll ca iki zamanafl m öngörülmüfltür. Bunlar ceza ve dava zamanafl m d r (Bkz.: TCK m.66-69). Ceza zamanafl m verilen bir cezan n infaz edilebilme süresini ortaya koymakta iken, dava zaman afl m ise aç lan kamu davas n n bitirilme süresini ortaya koymaktad r. Bunun yan nda Devlet Memurlar Kanununda disiplin suçlar için zamanafl m süreleri öngörülmüfltür. Buna göre uyarma, k nama, ayl ktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmas cezalar nda bir ay içinde disiplin soruflturmas na, memurluktan ç karma cezas nda alt ay içinde disiplin kovuflturmas na, Bafllanmad takdirde disiplin cezas verme yetkisi zamanafl m na u rar. Disiplin cezas n gerektiren fiil ve hallerin ifllendi i tarihten itibaren nihayet iki y l içinde disiplin cezas verilmedi i takdirde ceza verme yetkisi zamanafl m na u rar (DMK m.127). Disiplin amirleri uyarma, k nama ve ayl ktan kesme cezalar n soruflturman n tamamland günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundad rlar. Kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas n gerektiren hallerde soruflturma dosyas, karar n bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyay ald tarihten itibaren 30 gün içinde soruflturma evrak na göre karar n bildirir. Memurluktan ç karma cezas için disiplin amirleri taraf ndan yapt r lan soruflturmaya ait dosya, memurun ba l bulundu u kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami alt ay içinde bu kurulca, karara ba lan r (DMK m.128).

6 54 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 fl m na u ram flsa, kifli hakk nda ne idari para cezas ne de idari tedbirler uygulanabilecektir Maktu ve Nispi Para Cezas Ayr m Maktu kelimesi sözlükte kesin olarak de eri biçilmifl, nispi kelimesi ise; birbirine göre (olan), önceki duruma göre anlamlar ile karfl l k bulur 13. Maktu para cezas fiile ba lanan cezan n tek bir miktar içerdi i durumlarda söz konusudur 14. Örne in; Mal veya hizmet satmak için baflkalar n rahats z eden kifli, elli Türk Liras idari para cezas ile cezaland r l r (KK m. 37/1). Baflkalar n n huzur ve sükûnunu bozacak flekilde gürültüye neden olan kifliye, elli Türk Liras idari para cezas verilir (KK m. 36/1) Sarhofl olarak baflkalar n n huzur ve sükûnunu bozacak flekilde davran fllarda bulunan kifliye, kolluk görevlileri taraf ndan elli Türk Liras idari para cezas verilir (KK m.35/1) Kumar oynayan kifliye, yüz Türk Liras idari para cezas verilir. Ayr ca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir (KK m.34/1). Evsel at k ve art klar, bunlar n toplanmas na veya depolanmas na özgü yerler d fl na atan kifliye, yirmi Türk Liras idari para cezas verilir (KK m.41). (13) Bkz.: (14) Öngörülen bu para cezalar otomatik olarak artt r lmaktad r. Biz Kanun metnine ba l kalarak örnekleri verdik. Ancak flunu belirtelim ki yukar da elli YTL olarak gösterilen cezan n, elli sekiz YTL oldu u, yirmi YTL olarak gösterilen cezan n yirmi iki YTL oldu u bilinmektedir. Ceza miktarlar n n Ocak 2008 de tekrar de iflikli e u rayarak artaca n belirmeliyiz. Konuya iliflkin olarak elimizdeki en güncel liste ise flöyledir: Emre ayk r davran fl 5326 s.k. 32. md. 117,00 117,00 (Belediye Encümeni) Dilencilik 5326 s.k. 33. md. 58,00 58,00 (Belediye Zab tas ) Gürültü 5326 s.k. 36/1. md. 58,00 58,00 (Belediye Zab tas ) 5326 s.k. 36/2. md. (Ticari fl l. Sahibine) 1.183, ,00 Rahats z etme 5326 s.k. 37. md. 58,00 58,00 (Belediye Zab tas ) flgal 5326 s.k. 38/1. md. 58,00 58,00 (Belediye Zab tas ) 5326 s.k. 38/2. md. 117,00 591,00 Çevreyi Kirletme 5326 s.k. 41/1. md. 22,00 22,00 (Belediye Zab tas ) 5326 s.k. 41/2. md. 591, , s.k. 41/3. md. 58,00 58, s.k. 41/4. md. 117, , s.k. 41/4. md. (Tüzel Kifli çin) 117, , s.k. 41/5. md. 58,00 58, s.k. 41/6. md. 295,00 295,00

7 Kabahatlerde Soruflturma Zamanafl m C. Alt parmak 55 Nispi para cezas nda ise Kanunun koydu u asgari ve azami limit aras nda bir cezaya hükmedilmesi gerekmektedir. Örne in; Yetkili makamlar n aç k ve yaz l izni olmaks z n meydan, cadde, sokak veya yayalar n gelip geçti i kald r mlar üzerine inflaat malzemesi y - an kifliye, belediye zab ta görevlileri taraf ndan yüz Türk Liras ndan beflyüz Türk Liras na kadar idari para cezas verilir (KK m.38/2) nflaat at k ve art klar n bunlar n toplanmas na veya depolanmas - na özgü yerler d fl na atan kifliye, yüz Türk Liras ndan üçbin Türk Liras na kadar idari para cezas verilir. nflaat faaliyetinin bir tüzel kifli ad - na yürütülmesi halinde bu tüzel kifli hakk nda verilecek idari para cezas n n üst s n r beflbin Türk Liras d r. Bu at k ve art klar n kald r lmas na iliflkin masraf da ayr ca kifliden tahsil edilir (KK m.41/4) Öngörülen Zamanafl m Süreleri Kanunun öngördü ü zamanafl m süreleri flöyledir: Yüzbin Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde befl y ld r Ellibin Türk Liras veya daha fazla idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde dört y ld r Ellibin Türk Liras ndan az idarî para cezas n gerektiren kabahatlerde üç y ld r. Cezan n nispi idari para cezas n gerektirdi i kabahatlerde zamanafl m süresi sekiz y ld r. Burada de inilmesi gereken baflka bir husus da Kabahatler Kanununun 20. maddesinin 5. f kras ndaki hükümdür. Buna göre kabahati oluflturan fiilin ayn zamanda suç oluflturmas halinde suça iliflkin dava zamanafl m hükümleri uygulanacakt r. 6. Zamanafl m n n Dolmas Neticesinde Verilecek Karar Burada cezay vermeye yetkili kifli ya da kurumun verece i karar soruflturma zamanafl m n n dolmas nedeniyle idari para cezas verilmesine yer olmad na fleklinde olacakt r. Burada kabahatin gerçekleflti i belirtilecek, kabahatin unsurlar ortaya konulduktan sonra kanunun öngördü ü süre içerisinde soruflturulma yap lmad da ifade edilmelidir. Yarg tay bir karar nda 2918 Say l Kanuna muhalefetten San k O. E. hakk nda yap lan duruflma sonunda: Hükümlülü üne dair B. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen tarihli hükmün Yarg tay ca incelenmesi san k taraf ndan süresinde istenilerek dava evrak Cumhuriyet Baflsavc l n n 2004/ say l ve tarihli yaz s ekinde daireye verilmekle dosyadaki ka tlar okunduktan sonra gere i görüflülüp düflünüldü: gün ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 5349 say l Türk Ceza Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanunda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun un 3. maddesi ile de iflik 5252 say l Türk Ceza Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama fiekli

8 56 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 Hakk nda Kanun un 7. maddesi uyar nca, san n eylemine uygulanabilecek müeyyide idari para cezas na dönüfltürüldü ü cihetle, hükmün BOZULMASINA, uygulanabilecek idari para cezas n n miktar na göre 5326 say l Kabahatler Kanunu nun 20/2-d maddesinde yaz l soruflturma zamanafl m n n dolmufl olmas karfl s nda an lan maddenin 1. f kras ve CMUK n n 322. maddesi uyar nca ilgili kifliye DAR PARA CEZASI VER LMES NE YER OLMADI INA günü oybirli- iyle karar verildi. fleklindedir. (Y7.CD E.2004/34549, K.2005/9971, KT ). Bir baflka karar da 2860 say l kanuna muhalefetten san klar, A ve B haklar nda yap lan duruflma sonunda; Mahkemenin görevsizli ine ve iadeye dair, Akçakale Sulh Ceza Mahkemesinden verilen tarihli hükmün Yarg - tayca incelenmesi san klar müdafii taraf ndan süresinde istenilerek dava evrak Cumhuriyet Baflsavc l n n n onama isteyen tarihli tebli namesiyle daireye verilmekle dosyadaki ka tlar okunduktan sonra Türk Milleti ad na gere i görüflülüp düflünüldü: Hüküm tarihi itibariyle görevsizlik karar yerinde ise de; hükümden sonra 31 Mart 2005 günlü mükerer Resmi Gazetede yay mlanarak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü e giren 5326 Kabahatlar kanununun 20/2-d maddesinde yaz l soruflturma zamanafl m n n dolmufl olmas karfl s nda,..hükmün BO- ZULMASINA, an lan maddenin 1. f kras uyar nca ilgili kiflilere DAR PARA CEZA- SI VER LMES NE YER OLMADI INA, günü oybirli iyle karar verildi (Y7.CD. E.2004/15526 K.2006/10259,KT ) fleklindedir. Kabahatler hukuku aç s ndan idari para cezas asli ceza oldu u için, soruflturma zamanafl m Kanun ile öngörülen di er cezalar n da verilmesini engelleyece ine yukar da 15 de inmifltik. Bu konuda Yarg tay n fikri de ayn yöndedir: 4915 say l Kanuna muhalefetten san k N. hakk nda yap lan duruflma sonunda; müsadereye ve iadeye dair... Sulh Ceza mahkemesinden verilen tarihli hükmün Yarg tay ca incelenmesi sonunda; 11 Temmuz 2003 gün ve say - l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 4915 say l Yasayla 3167 say l Yasada yap lan de iflikli e göre san n eylemine uygulanabilecek müeyyide idari para cezas na dönüfltürüldü ü ve idari para cezas n n miktar na göre müsadere davas n n da 5326 say l Kabahatler Kanununun 20/2-d maddesinde yaz l soruflturma zamanafl m na ba l olmas karfl s nda, hükmün BOZULMASINA, an lan maddenin 1. f kras uyar nca davan n zamanafl m nedeniyle DÜfiÜRÜLMES NE, dava konusu av tüfe inin geçerli belge ibraz halinde sahibine iade edilmek üzere zab taya TEVD NE, 6 adet dolu fifle in san a iadesine, günü oybirli i ile karar verildi. (Y7.CD. E.2005/1579 K.2006/1165 KT ). Ayn yönde bir di er kararda Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, baflvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüflüldü. Temyiz iste inin reddi nedenleri bulunmad ndan iflin esas na geçildi, Vicdan kan n n olufltu u duruflma sürecini yans tan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeri ine göre yap - lan incelemede; gün ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 4915 say l Kara Avc l kanununun 24. maddesi uyar nca 3167 say l yasan n 22. maddesinde yer alan hafif para cezas idari para cezas na dönüfl- (15) Bkz. Yukar da Bafll k 5.1.

9 Kabahatlerde Soruflturma Zamanafl m C. Alt parmak 57 türüldü ü ve idari para cezas n n miktar na göre müsadere davas n n da 5326 say l kabahatler kanununun 20/2-d maddesinde yaz l soruflturma zamanafl m na ba l olmas karfl s nda hükmün BOZULMASINA, zamanafl m nedeniyle kamu davas n n DÜfiÜRÜLMES NE, dava konusu av tüfe inin geçerli belge ibraz halinde sahibine iade edilmek üzere zab taya TEVD NE, günü oybirli iyle karar verildi (Y7.CD E. 2004/28720, K.2005/19789 KT )

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 7. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 7. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 7. CEZA DA RES E: 2006/1600 K: 2006/16537 T: 19.10.2006 BANKACILIK SUÇLARI DAVA ZAMANAfiIMI OFF SHORE HESAPLAR BANKANIN U RADI I ZARAR BANKA VASITA KILINARAK

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI

DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI DANIfiTAY KARARLARI DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI E: 2005/3237 K: 2006/3457 G:13.06.2006 YARGI MENSUPLARI HAKKINDAK YAKINMA ÜZER NE ADALET BAKANLI ININ SORUfiTURMA ZN VER LMEMES NE L fik N KARARI YARGI

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Disiplin Kurulu nun kuruluş,

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı