Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara"

Transkript

1 Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlan "zihgir" adlý yüzük buðünlerde yoðun ilgi görüyor. ÇORUM Ok atýþý sýrasýnda baþ parmaðý koruyan "zihgir" adlý yüzüðün "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlmasýnýn ardýndan üreticiler, sipariþleri yetiþtirmekte zorlanýyor. * HABERÝ 3 DE 8 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Kargý Tulum Peyniri üniversitede tez konusu oldu. Kargý tulumu tez konusu oldu Çorum un Kargý ilçesine özgü koyun ve keçi sütünden üretilen doðal bir peynir türü olan Kargý Tulum Peyniri üniversitede tez konusu oldu. * HABERÝ 6 DA Vali Ahmet Kara Çorum denetleniyor Ýl Özel Ýdaresi iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki Sayýþtay Baþdenetçisi ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðü nü denetlemek üzere iki müfettiþ halen ilimizde denetimlerini sürdürüyor. * HABERÝ 12 DE Piyasaya can suyu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum da çiftçilere toplamda 8,4 Milyon TL tarýmsal destek ödemesinin dün itibariyle yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. Yüzme havuzunda klordan etkilenen çocuklar hastaneye kaldýrýldý. 12 çocuk havuzda zehirlendi Çorum'da bir yüzme havuzunda klor gazýndan etkilenen 12 çocuk, hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 7 DE Salim Uslu Millet þer güçlerin oyununu bozacak' AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, son günlerde artanterör olaylarýna dikkat çekerek, milletimizin zor günlerde oyunlarý bozacaðý mesajýný verdi. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 14 DE Rumi Bekiroðlu Üniversitelerin Bölgesel Geliþmeye Katkýsý Odaklý Deðerlendirme Toplantýsý"nýn ikincisi Ordu Üniversitesinde YÖK Baþkaný Rektörleri uyardý YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Ordu da düzenlenen düzenlenen ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn da katýldýðý rektörler toplantýsýnda, üniversitelerin misyonlarýný tekrar gözden geçirerek tek tipten uzak kurumsal farklýlýk ve çeþitliliðe yönelmesine ve bulunduklarý þehir ve bölgeler ile bütünleþmesinin önemine dikkat çekti. * HABERÝ 2 DE Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sona erdi. Özel Ýdare ye 6.8 milyon ek bütçe Özel Ýdare 2015 Mali Yýlý bütçesinin bazý ekonomik kodlarýnda kullanýlmak üzere talep edilen 6 milyon 830 bin TL lik ek ödenek dün Ýl Genel Meclisi nde görüþülerek onaylandý. * HABERÝ 8 DE MÜSÝAD ýn Çorum çýkarmasý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi büyük bir organizasyona imza atýyor. * HABERÝ 12 DE Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi büyük bir organizasyona imza Sosyal medyada yer alan paylaþýmlar üzerine soruþturma açýldý. Canlý bomba paylaþýmýna soruþturma Çorum da sosyal medya hesaplarýndan terör örgütü PKK üyelerinin kentte canlý bomba ile eylem yapacaðý yönünde gerçek dýþý paylaþýmda bulunan 1'i kadýn 2 kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýldý. * HABERÝ 7 DE Esnaf baþkaný kaza yaptý Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin kaza yaptý. * HABERÝ 7 DE Hattuþaþ-Amasya kültür gezisi * HABERÝ 3 DE Hacý Karatekin

2 2 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 YÖK Baþkaný Rektörleri uyardý YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Ordu da düzenlenen düzenlenen ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn da katýldýðý rektörler toplantýsýnda, üniversitelerin misyonlarýný tekrar gözden geçirerek tek tipten uzak kurumsal farklýlýk ve çeþitliliðe yönelmesine ve bulunduklarý þehir ve bölgeler ile bütünleþmesinin önemine dikkat çekti. Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan ilki Bingöl Üniversitesi nde düzenlenen ve ülkemizin 2023 hedefleri doðrultusunda bölgesel geliþmede üniversitelerin rolünün deðerlendirildiði Üniversitelerin Bölgesel Geliþmeye Katkýsý Odaklý Deðerlendirme Toplantýsý"nýn ikincisi Ordu Üniversitesinde gerçekleþtirildi. YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ toplantýya YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Abdullah Çavuþoðlu, Baþkan Danýþmaný Prof. Dr. Sezer Þener Komsuoðlu ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn yaný sýra Ordu, Adana Ahi Evran, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bozok, Bursa Teknik, Çankýrý Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Karamanoðlu Mehmet Bey, Kastamonu, Kýrklareli, Kilis 7 Aralýk, Mehmet Akif Ersoy, Namýk Kemal, Nevþehir Hacý Bektaþ Veli, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoðan, Sinop, Uþak, Yalova Üniversitesi rektörleri de katýldý. Ülkelerin geliþme ve kalkýnma odaklý stratejileri çerçevesinde ülkemizin 2023 yýlý hedeflerine ulaþýlmasýna yönelik olarak hazýrlanan "Bölgesel Geliþme Ulusal Stratejisi" kapsamýnda üniversitelerin ÇORUM ANA BAYÝÝ bulunduklarý bölgeye olan sosyal, ekonomik, kültürel, sportif ve bilimsel katkýlarýnýn deðerlendirildiði toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yaptý. Konuþmasýnda üniversitelerin misyonlarýný tekrar gözden geçirerek tek tipten uzak kurumsal farklýlýk ve çeþitliliðe yönelmesine ve bulunduklarý þehir ve bölgeler ile bütünleþmesinin önemine dikkat çeken baþkan Saraç, üniversiteler ile yapýlan toplantýlar sonrasý YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da katýldý. Kalkýnma Bakanlýðý ile iþ birliði halinde sistematik bir deðerlendirme sürecinin baþlatýlacaðýný ifade etti. Saraç, konuþmasýnda,"almýþ olduðumuz geri bildirimleri deðerlendirdiðimizde, genel olarak üniversitelerimiz bölgenin sorunlarýný iyi bir þekilde analiz edebiliyor ve bu sorunlara iliþkin deðiþik faaliyetleri bulunuyor. Ancak bu faaliyetlerin etki analizi konusunda sýnýrlý bir deðerlendirmeleri var ve bu kapsamda da geleceðe yönelik bu etkiyi arttýrmaya yönelik giriþimler geliþtirilmeli. Bununla ilgili olarak da üniversitelerimizin Yükseköðretim Kurulumuzdan beklentiler stratejik deðil, günlük ihtiyaç ve istekler dâhilinde. Bu deðerlendirmemiz bize bu konuda birlikte çok daha kapsamlý çalýþmamýzý gerektiðini gösteriyor. Bugün sizlerle yapacaðýmýz toplantý öncesinde de, bu beþ ana baþlýkta toplantýmýzý gerçekleþtireceðimizi sizlere daha önce bildirmiþtik ve bu kapsamda da bugün görüþüyor olacaðýz. Bu toplantýlarýmýzýn devamýnda Kalkýnma Bakanlýðýmýz ile de iþbirliði dâhilinde özellikle þehir ve bölge üniversitelerimize yönelik olarak bulunduðu þehrin ve bölgenin kalkýnmasý odaklý sistematik bir deðerlendirme ve rekabet süreci baþlatmak istiyoruz" dedi. Toplantýda 23 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Yükseköðretim Kalite Güvencesi Yönetmeliði ve bu yönetmelik kapsamýnda oluþturulacak Kalite Kurulunun bu sürece katkýsý da görüþüldü. Kur an yarýþmasý Sinop ta Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasý Sinop ta yapýlacak. Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasýnýn Sinop'ta gerçekleþtirileceði bildirildi. Sinop Ýl Müftüsü Mustafa Erkan, yaptýðý açýklamada, Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasý'nýn 09 Aðustos 2015 Pazar günü Sinop Alaaddin Cami'de yapýlacaðýný söyledi. Birbirinden güzel seslerin yarýþacaðý finallere tüm Sinop halkýnýn davetli olduðunu belirten Erkan, þunlarý aktardý: "Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Diyanet personelinin yeteneklerini geliþtirmeleri ve planlý çalýþma alýþkanlýðý kazanmalarý amacýyla Hafýzlýk, Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma ve Ezaný Güzel Okuma ile þiir, makale ve hutbe yazma yarýþmalarý düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2015 yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý'nda, görevlilere yönelik etkinlikler çerçevesinde ilimizde erkek din görevlileri arasýnda "Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma" yarýþmasý düzenlenecektir. Bölge yarýþmalarý sonucunda birincilerin katýlacaðý XII. Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasý 09 Aðustos 2015 Pazar günü Sinop Merkez Alaaddin Camisi'nde yapýlacak." Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasý'na Ýstanbul, Bilecik, Afyonkarahisar, Kahramanmaraþ, Bingöl, Artvin, Sivas, Bartýn, Batman ve Çorum illeri bölge birincilerinin katýlacaðý belirtildi.(a.a.) Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkez ve bazý ilçelerde enerji kesintileri yapacak. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn (9 Aðustos 2015) saatleri arasýnda Çorum ili merkez ilçesinde yapýlacak fiziki baðlantý çalýþmalarýndan dolayý Çorum Ankara yolu sol taraftaki süt fiberinden enerji alan özel tüketimli müþterilere ve Ema Otomotiv Kaðýtçýlýk, Karataþ Otomotiv Sanayi, Kuþcuoðlu Karöser, Mustafa Þamlý Toyoto Servisi, Çorum Belediyesi Asfalt Þantiyesi Kum Eleme, Çorum Belediye Asfalt Þantiye, Karayollarý 73. Þube Depo ya; 10 Aðustos Pazartesi günü saatleri arasýnda Mecitözü ilçesinde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý Mecitözü ilçesine baðlý Köseyüp Köseyüp Öz, Sülüklü, Figani, Figani Koloðlu Mahallesi, Boðazkaya, Kaleycik, Konaç, Daðsaray, Alancýk, Yedigöz ve Kayý Köylerine, Koseyüp Köyü Ýçme Suyu'na; 11 Aðustos Salý günü saatleri arasýnda Sungurlu ilçesinde yapýlacak bakým onarým Üniversitelerin Bölgesel Geliþmeye Katkýsý Odaklý Deðerlendirme Toplantýsý"nýn ikincisi Ordu Üniversitesinde gerçekleþtirildi. Sanayi üretimi arttý Haziran'da takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,5 ile beklentilerin üzerinde arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttý. Ekonomistlerin katýlýmýyla yaptýðý ankete göre Haziran'da takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yýllýk artýþ beklenti ortalamasý yüzde 3,1'di. Ekonomistler takvim etkisinden arýndýrýlmamýþ sanayi üretiminde ise yüzde 4 oranýnda yýllýk artýþ bekliyordu.(tüýk) Yeni evleneceklere ödenek Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, üçüncü dönem toplu sözleþme görüþmelerinde Memur-Sen'in 'Evlenme Yardýmý ödeneði' talebine iliþkin yaptýðý açýklamada, "Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 Bin 946 TL ödenecek." dedi. Nisan ayýnda kabul edilen torba yasa ile yürürlüðe giren Çeyiz Yardýmýnýn ardýndan kamu çalýþanlarý için ataða geçtiklerini belirten Saatcý, þöyle dedi: "Kamu çalýþanlarýna evlenme yardýmý ödeneðini Toplu Sözleþme masasýna taþýdýk. Aile Yardýmý, Doðum Yardýmý, Kreþ Merkez ve ilçelerde kesinti (Ç.HAK:2502) Haziran'da sanayi üretimi yüzde 5,5 ile beklentilerin üzerinde arttý. Yardýmý ödeneklerinin artýrýlmasýný teklif eden Memur- Sen'in önerileri arasýnda kendisi veya çocuklarý evlenecek memurlarý en çok heyecanlandýran talep ise Evlenme Yardýmý Ödeneði olmuþtur. Aile kurumunun oluþturulmasýnýn ilk adýmýna yönelik devlet desteði önemli. Hükümetin çeyiz yardýmý düzenlemesi ile evlenecek gençlere yönelik politikalarýný olumlu buluyor ve destekliyoruz. Hükümetin bu yaklaþýmý nedeniyle kamu çalýþanlarýnýn kendileri ve çocuklarý için sunduðumuz teklifi de kabul edeceðini düþünüyoruz. Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 Bin 946 TLödenecek. Ahmet Saatcý Çocuklarýnýn evlilikleri halinde memura ödenmesini istediðimiz miktar ise bu gün için 1,578 TLolan en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 2 katý tutarýnda olacak." çalýþmalarýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Yenidoðan Mahallesi, Küçük Polatlu Köyü, Kemalli Köyü, Derekýþla Köyü ve Mezrasý, Tatlý Köyü, Göller Köyü, Çukurlu Köyü, Kurbaðlý Köyü, Yarýmsöðüt ve Karacabey köylerine, Botaþ Pompa Ýstasyonu, Manastýr (2) Türkcell, Avea, Sungurlu Belediyesi Vericileri, Elif Daðhan Tarýmsal Sulama ya programlý olarak elektrik verilemeyecek.

3 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý Yüzükler Ertuðrul adlý dizinin ardýndan popüler hale geldi. Tarihi geçmiþi Göktürklere kadar uzanan zihgirin önceden kemik ve ahþaptan yapýldýðý belirtildi. Çorum'da faaliyet gösteren gümüþ imalatçýsý Ömer Düven, yeni tasarým yüzükler hakkýnda bilgi verdi. Kayý boyunu simgeleyen desenli yüzk. Ok atýþý sýrasýnda baþ parmaðý koruyan "zihgir" adlý yüzüðün "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlmasýnýn ardýndan üreticiler, sipariþleri yetiþtirmekte zorlanýyor. Oðuzlarýn Kayý boyunun lideri Ertuðrul Bey'in yaþadýðý dönemde de Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda da sýkça kullanýlan zihgir, "Diriliþ Ertuðrul" adlý dizinin ardýndan popüler hale geldi. Çorum'da faaliyet gösteren gümüþ imalatçýsý Ömer Düven, yaptýðý açýklamada, zihgir imalatýna 2 yýl önce okçuluk milli takýmýndan gelen sipariþ üzerine baþladýðýný belirterek, milli takýmýn, müsabakalar için gittiði yurtdýþý ziyaretlerinde hediye olarak verdiði zihgirleri ürettiðini söyledi. Tarihi geçmiþi Göktürklere kadar uzanan zihgirin önceden kemik ve ahþaptan yapýldýðýný dile getiren Düven, daha sonra gümüþten de üretildiðini anlattý. "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde, Ertuðrul Bey'i canlandýran oyuncunun parmaðýnda, kayý boyunu simgeleyen desenli FEST Travel, Hititler e baþkentlik etmiþ Unesco Dünya Mirasý Listesi nde yer alan Hattuþaþ tan Anadolu nun eski yerleþim alanlarýndan biri Amasya ya, Ankara ya dek uzanan bir kültür gezisi düzenleyecek. Kurban Bayramý tatilinde hýzlý trenle gerçekleþtirilecek Hattuþaþ-Amasya Kültür Gezisi programý kaçýrýlmamasý gereken bir deneyim "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlan "zihgir" adlý yüzük buðünlerde yoðun ilgi görüyor. yüzüðün gösterilmesiyle birçok sipariþ aldýðýný ifade eden Düven, "Diziden önce de yaklaþýk 2 yýldýr üretiyorduk ancak dizide gören istemeye ve sipariþ vermeye baþladý. Haddinden fazla talep var" dedi. Düven, 25 ile 45 yaþ arasý kiþilerden talep geldiðini kaydederek, "Talep artýnca çalýþma yoðunlaþtý. Normal þartlarda sipariþe göre üretiyorduk. Önceden olarak belirtilirken, FEST Travel tarafýndan þu açýklama yapýldý: Hattuþaþ (Boðazköy) þehri çok geniþ bir alana yayýlmýþ, sanat ve mimarlýk alanýnda önemli geliþmelere beþiklik etmiþtir. Yapýlan kazýlardan Hititlerin yaný sýra bölgede Hatti, Asur, Frig, Galat, Roma ve Bizans etkileri de olduðuna ulaþýlýyor. Bu düz zihgir yapýyorduk, þimdi desenli üretim gerçekleþtiriyor ve talebin fazla oluþu nedeniyle kalýplarla çalýþýyoruz" diye konuþtu. - "15 çeþit desenli zihgir üretiliyor" Düven, Selçuklu kartalý, Osmanlý tuðrasý, Osmanlý devlet armasý ve Kayý Boyu desenliler baþta olmak üzere 15 çeþit zihgir üretimi yaptýklarýný belirterek, alaný görmek oldukça etkileyici... Yakýnlarda bulunan Yazýlýkaya Tapýnak kalýntýlarý ve Çorum Müzesi de görülmeden dönülmemesi gereken yerler arasýnda. Hattuþaþ ýn "Zihgir, artýk bir aksesuar olarak kullanýlýyor. Ok atsýn, atmasýn, dizide gören almak ve kullanmak istiyor. Çoðu insan da kayý boyu desenliyi göstererek 'Ertuðrul Bey'in yüzüðünden istiyorum' diyor" ifadesini kullandý. Yurtdýþýndan da büyük talep olduðunu dile getiren Düven, "Almanya ve Amerika'dan sipariþler aldýk. Yurtdýþýnda yaþayan gurbetçi etkisi üzerinizdeyken Ýskilip e geçmek ve Ýskilip Kalesi ile Kaya Mezarlarý da görmek lazým. FEST Travel ýn gezi programýnda yolculuk burada sona ermiyor; Çorum dan vatandaþlarýmýz da geldiklerinde hediyelik olarak zihgiri tercih ediyor. Bir sipariþ veren en az 20 tane ister hale geldi. Önceden aylýk 15 ila 20 zihgir üretirken þimdi bin zihgir üretiyor ve ortalama 300 tane satýyoruz" dedi. Düven, zihgirlerin aðýrlýðýna ve desenine göre 60 ila 110 lira arasýnda satýþa sunulduðunu sözlerine ekledi.(a.a.) Hattuþaþ-Amasya kültür gezisi FEST Travel Hattuþa-Amasya kültür gezisi düzenleyecek. Amasya ya devam ediliyor. Amasya da Amasya Kalesi, Çakallar Tepesi, Bayezid Külliyesi, Burmalý Minaer, Gök Medrese, Saat Kulesi, Hazeranlar Konaðý ve Amasya Arkeoloji Müzesi geziliyor. Ankara yolu üzerinde Alacahöyük e de gidildikten sonra Yassýhöyük köyüne geçilerek Gordion Müzesi ve Gordion Tümülüsü görülüyor. Böyle yoðun bir kültür programý da elbette, kendine özgü koleksiyonlarý ile dünyanýn sayýlý müzeleri arasýnda yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyareti ile tamamlanýyor. ET ETCÝ den ALINIR Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr. (Ç.HAK:2207) Düðün, niþan, sünnet et alýmlarýnda özel indirim Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA ETÝ: DANA LOP : DANA KIYMA-KÖFTELÝK : DANA KIYMA-YEMEKLÝK : KUZU ETÝ: KUZU BUT : KUZU KOL : KUZU PÝRZOLA : KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : Düðün, niþan, sünnet yemekleri verilir. OÐLAK ETÝ: OÐLAK BUT : OÐLAK KOL : OÐLAK PÝRZOLA : OÐLAK GERDAN : OÐLAK KABURGA: Ailenizin Kasabý Etci ÖZKAYA OCAKBAÞI Saat Kulesi karþýsý ÇORUM Tel: Tüm ýzgara çeþitlerimiz Urfa usulüdür. Tüm ürünlerimiz kendi imalatýmýzdýr.

4 4 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Hayrettin Karaman Demokrasi, Demagograsi Türkiye Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Ayhan Yüksel, Maden Mühendisleri Odasý Çorum Ýl temsilciliðini ziyaret etti. Maden Mühendisleri Çorum da Türkiye Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Ayhan Yüksel, Maden Mühendisleri Odasý Çorum Ýl temsilciliðini ziyaret etti. Türkiye Maden Mühendisleri Odasý yönetim kurulu üyesi Necmi Ergin inde hazýr bulunduðu ziyarette Yüksel, oda il temsilcisi Mustafa Akyel ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan Yüksel ve Akyel, ildeki maden mühendisleri ile bir araya geldi. Toplantýda oda faaliyetleri ve yeni maden kanunu hakkýnda üyeler bilgilendirildi. Ýskilip te bazý maden iþletmeleri ziyaret edildi. Türkiye'de yeniden et fiyatlarý konuþulmaya baþlandý. Fiyatlardaki artýþ ile birlikte gündeme gelen ikinci konu ise 'et ithalatý' oluyor. Büyük üreticilere göre et ithalatý yapýlmadan fiyatlar düþmeyecek. Üreciler ise tersi görüþte. Üreticiler, bu yýl sonuna kadar 400 bin besilik dananýn Türkiye'ye getirilmiþ olacaðýna iþaret ederek "Ýthalat çözüm deðil. Önemli olan üretim. Ýthalata izin verilirse yüzlerce besici batar" diyor. Yýllýk 1,2 milyon ton etin tüketildiði Türkiye'de, birkaç ayda bir 'et kriz'i gündeme geliyor. Sektörün deðiþik alanlarýnda faaliyet gösteren temsilciler sorunun çözümü konusunda farklý görüþlere sahip. Kimi karkas et ithalatý yapýlmasý gerektiðine iþaret ederek, besiciler ise üretime aðýrlýk verilmesi gerektiðine vurgu yapýlor. Üreticiler son 10 ayda 180 bin besilik dananýn Türkiye'ye getirildiðini, bu sayýnýn yýl sonuna kadar 400 bini bulacaðýný aktardý. Besi yapýlan danalarýn 1-2 ay içinde kesime gönderileceðine vurgu yapan besiciler, fiyatlarýn da kilo baþýna 2 TL düþmesini beklediklerini aktardý. KIRMIZI ET 'MERKEZ'Ý KARA KARA DÜÞÜNDÜRÜYOR HER HAFTA GEMÝLERLE BE- SÝLÝK DANA GELÝYOR Türkiye nin önde gelen besicilerinden Adanalý Þahbazlar Hayvancýlýk A.Þ. nin sahibi Mehmet Þahbaz, piyasanýn bilinçli olarak manipüle edildiði görüþünde. Çiftliðinde 13 bin besilik dananýn bulunduðunu aktaran Þahbaz, Türkiye de et lobisinin etkin olduðunu savundu. Sorunun çözümünün karkas et ithalatý olmadýðýný aktaran Þahbaz Tek kurtuluþumuz üretim, üretim, üretim Bakanlýk doðru bir uygulama baþlattý geçtiðimiz yýlsonunda Besilik dana yetiþtiren üreticilere besilik dana ithalatý izni verdi. Bu uygulama kapsamýnda þimdiye kadar 180 bin besilik dana Türkiye ye geldi. 220 bin daha daha yýlbaþý kadar gelecek. Hemen her hafta Uruguay dan besilik dana yüklü gemiler geliyor. Hangi üretici ne kadar istiyorsa baþvuruda bulunuyor, istediði kadar hayvaný alýyor. 1 yaþýn altýnda olan bu danalarý alýp besliyor üretici. Þuan bizim çitliðimiz dahil çok sayýda üreticinin çiftliði hayvan dolu. Bu elimizdeki hayvanlar 1-2 ay içinde kesime gidecek. Ve dýþarýya vereceðimiz paralar ülke içinde kalacak. Tarým söktüre de besici de bundan yararlanacak þeklinde konuþtu. FÝYATLAR 1-2 AYA DÜÞER Mevcut besilik danalarýn kesime gönderilmesi ile birlikte fiyatlarda bir gevþeme olacaðýný aktaran Þahbaz Bu durum karkas ette 1 liralýk fiyat düþüþüne yol açar. Karkas etteki 1 liralýk düþüþ kasaptaki fiyatlara 2 TL olarak yansýmasý gerekir. Et lobisi yalan yanlýþ bilgilerle piyasayý karýþtýrýyor. Tabi bu kargaþada birileri de ciddi ölçüde haksýz kazanç elde ediyor. Et lobisi iþin kolayýný seçiyor; karkas et getirtmek isteyerek. Ancak buradaki üretici ne olacak. Her bir çiftlikte onlarca kiþi çalýþýyor. Eðer et ithalatýna izin verilirse hepimiz batarýz. Besilik dana ithalatýna da belki birkaç yýl sonra ihtiyaç kalmayabilir. Çünkü elimizdeki hayvan varlýðý bize yeter sayýya ulaþacaktýr. Ancak, üretimi býrakýp ithalata yönelmek içerdeki küçük üreticiyi de büyük üreticiyi de vurur. Bakýn bu sektör zor bir sektör. Bu sektöre küsen bir daha dönmüyor dedi. PÝYASA HEMEN TEPKÝ VERDÝ Toptan et ticareti yapan sektör kaynaklarýndan birine göre, karkas ette kilo fiyatýnýn 22 lirayý geçmemesi gerektiði görüþünde. Ayný kaynak, Et ve Süt Kurumu nun yaptýðý ihalelerin piyasada hemen etkisini gösterdiðine iþaret ederek Karkas ette liralar konuþulmaya baþlanmýþtý. Ancak ESK nýn yaptýðý son ihale sonrasý fiyatlar liralara geriledi. Kasapta satýlan kýymanýn kilosu 38, dana kuþbaþýnýn fiyatý lira arasýnda. Bu seviye oldukça yüksek Fiyat artýþýnýn gerisinde talebin artmýþ olmasý da etkili. Özellikle turizm sezonunda oteller önemli ölçüde et tüketimi söz konusu dedi. ETTE 23.5 LÝRAYA KADAR ÝT- HALAT YAPILACAK EN UYGUN FÝYAT KONYA DA Ayný kaynak, en pahalý etin Afyon ve Balýkesir de, en uygun fiyatýn ise Konya da olduðunu aktardý. Öte yandan yýllýk 1,2 milyon ton et tüketiminin olduðu Türkiye de ESK piyasanýn yüzde 3,5 seviyesinde Pazar payý bulunuyor. Kurumun et verdiði yerler arasýnda kýþlalar bulunuyor. Yurtdýþýnda getirtilen donmuþ etler ise kuruma baðlý maðazalarda satýlýyor. ÜRETÝCÝDE BESÝLÝK HAYVAN KALMADI Anadolu Ajansý na konuþan Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði (TÜKETBÝR) Baþkaný Bülent Tunç ise, dana etinin karkas kilogramýnýn 26 liraya kadar yükseldiðini belirterek, "Üreticinin elinde besilik hayvan kalmadý. Markette kýymanýn kilogramý 40, kuþbaþýnýn kilogramý ise liraya yükseldi. Lüks semtlerdeki kasaplarda ise etin kilogramý lirayý buluyor. Bu fiyatlar kýrmýzý et için bir rekordur" dedi. Hayvancýlýk Genel Müdürlüðünün yurtdýþýndan damýzlýk boða getirme projesi olduðunu ancak bunun da iki yýldýr hayata geçirilemediðini ifade eden Tunç, üreticinin elinde ahýra koyacak genç hayvan olmadýðýný, bu durumun da ette fiyat artýþýný beraberinde getirdiðini belirtti. "Üreticinin elinde besilik hayvan kalmadý diyen Tunç, Geçen yýl fiyatlarýn en çok yükseldiði haziran-temmuz döneminde kýrmýzý etin karkas kilogramý Toplantýnýn ardýndan Yüksel ve beraberindekiler Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren bir yer altý kömür iþletmesini ziyaret ederek madende çalýþan mühendislerle faaliyetler ve iþletme çalýþanlarýnýn sorunlarý ile ilgili karþýlýklý gröüþ alýþveriþinde bulundular. Ýþletme sahibi Hasan Yýlmaz, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Ayhan Yüksek ve yönetim kurulu üyesi Necmi Ergin'e teþekkür etti.(ýha) Et ithalatý çözüm deðil Her hafta gemilerle yapýlan ithalatýn yerelde hayvancýlýðý zor durumda býraktýðý belirtiliyor. Türkiye de Yýllýk 1,2 milyon ton et tüketiliyor. 19 lira civarýndayken aradan geçen bir yýllýk zaman içinde 7 lira gibi çok yüksek bir fark oluþtu. Bu üreticilerin de çok istemediði bir sonuç. Çünkü fiyatlarýn çok fazla yükselmesi veya düþmesi üreticileri ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin yýllýk yaklaþýk 1 milyon 200 bin ton kýrmýzý et ihtiyacý var. Yýllýk üretimimiz ise 900 bin ton civarýnda kalýyor. Yani ihtiyacý tam olarak karþýlayamýyoruz her yýl 300 bin ton civarýnda bir açýðýmýz oluþuyor." ET ÝTHALATI ÇÖZÜM DEÐÝL Türkiye Et ve Süt Kurumunun fiyat artýþlarýnýn önüne geçmek için et ithal etme kararý aldýðýný ve ihale yaptýðýný anýmsatan Tunç, et ithalatýnýn günübirlik çözüm olacaðýný, uzun vadede yine besicinin ve vatandaþlarýn kýrmýzý et konusunda sýkýntý yaþayacaðýný savundu. ET FÝYATLARI MECLÝS'E TA- ÞINDI CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesinde kýrmýzý et fiyatlarýnýn aþýrý yükselmesindeki sebepleri sordu. Tanrýkulu, soru önergesinde þu sorulara yanýt aradý: *Et ve Süt Kurumunun karkas et ithalatý, kýrmýzý et fiyat artýþýnýn durdurulmasýnda yeterli olacak mýdýr? Aldýðýnýz diðer tedbirler nelerdir? *Et ve Süt Kurumunun karkas et ithalatý, kýrmýzý et fiyatýný ne kadar düþürecektir? *Kýrmýzý et fiyatlarýnýn aþýrý yükselmesindeki sebepler nelerdir? *Türkiye nin kýrmýzý et açýðý kaç tondur? *Türkiye de 2015 yýlý aylar itibariyle hayvan varlýðý, et üretimi, et tüketimi miktarlarý ne kadardýr? *Kýrmýzý et fiyatlarý hangi þirketler tarafýndan manipüle edilmektedir? yýllarý itibariyle kýrmýzý et fiyatlarýný manipüle eden þirketlere hangi yaptýrýmlar uygulanmýþtýr? Ne kadar para cezasý kesilmiþtir? *Hayvan üreticisi kýrmýzý et satýþýndan kilo baþýna ne kadar kâr etmektedir? *Hayvan üreticisinin girdi maliyetleri etin kilosuna ne kadarlýk bir fiyat olarak yansýmaktadýr? Kaynak: (Hürriyet) Türkiye dahil bütün Ýslam ülkelerinde uygulanabilecek ve Ýslam'a da uygun olacak bir rejimden söz ediyorum. Bunun adý Ýslâmî demokrasi dir. Bu ismi kullananlar arasýnda Þeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de vardýr. Ancak modernite müminlerinden bazýlarýnýn düþünceme tahammül edemediklerini, benim için entelektüel derinlikten yoksun dediklerini görüyorum. Onlara göre Ýslam beþerî bir kurumdur, kutsallýðý yoktur, katý laikliði býrakýp liberal-laik demokrasinin yerleþmesi için Ýslam'ýn da kýsmen kullanýlmasý faydalý olur Bize göre ise Ýslam kullanýlmaz, yaþanýr ve bütünüyle uygulanýr. Peki demokrasi ile hiçbir alýþ-veriþi olamaz mý? Bunun cevabýný þöyle vermiþtim: Demokrasinin çeþitli tanýmlarýndan birinin veya tamamýnýn Ýslâm ile örtüþüp örtüþmediði veya Ýslâma uygun düþüp düþmediði konusunda farklý görüþler ileri sürülmüþ, kitap ve makaleler yazýlmýþ, hatta Doðu'da ve Batý'da tezler yapýlmýþtýr. Bu yazýnýn konusu, bu uygunluk veya uygunsuzluðun tespiti deðil, ülkemizde genelgeçer demokrasi tanýmlarýnýn uygulamaya uygun düþüp düþmediðidir. Bundan otuz kýrk yýl önce kitaplar ve makalelerde demokrasi ya doðrudan veya temsilcileri aracýlýðý ile halkýn kendi kendini yönetmesidir diye tarif edilirdi. Þimdilerde bu taným insan haklarýna riayet edilen, mümkün ise bireye kadar yönetime katýlma imkâný veren bir siyasî sistem olarak tarif edilmektedir. Dönüp uygulamaya baktýðýmýzda görülen manzara hiç de tanýmlara uymamaktadýr; çünkü perde arkasýnda bulunan ve yönetmek için seçilmedikleri halde yönetime hakim olan güçleri bir yana býraksak bile görünüþte iktidar partiler arasýnda el deðiþtirmekte, partilere de parti karar ve disiplini hakim bulunmaktadýr. Milletvekili adaylarý parti tarafýndan belirlenmekte, bu belirlemede halkýn irade ve menfaatinden ziyade partinin baþýnda bulunanlar ile bunlarýn maddi manevi güç aldýðý çevrelerin dedikleri olmaktadýr. Milletvekillerinin temsil, yönetime katýlma ve denetim fonksiyonlarý sýfýra yakýndýr. Milletvekili, arkasýnda binlerce insanýn bulunduðu müstakil bir temsil kiþiliði deðil, oy sayýsýný dolduran, verilen vazifeleri yapan bir birimdir. Meclis'in göze çarpan yerinde hakimiyetin millete ait olduðu yazýldýðý halde gerçekte hakimiyet, milyonlara nisbetle bir avuç teþkil eden seçilmemiþ/temsil yetkisi olmayan güçlerin elindedir. Onlar istemedikçe anayasa ve kanunlar deðiþtirilemez, haklar ve hürriyetler verilemez, alýnamaz, alýnmýþ kararlar uygulanamaz. Halkýn temsilcilerinin elini kolunu baðlayan, iradelerini dizginleyen bir görünmez el bir kâbus gibi üzerimize çökmüþ bulunuyor. Gerek halk ve gerekse onun temsilcileri bu eli kaldýrmaya, kýrmaya kadir olamýyor, bu þuurdan ve güçten mahrum bulunuyorlar. Bütün bunlar vakýaya, olup bitene uygun düþen tesbitler ise medyada boy gösterme imkanýný bulan bir kýsým üst düzey (!) yetkililerin, deðerli olmasalar bile önemli olan kiþilerin ikide bir çýkýp halk iradesinden, halkýn dediðinin olduðundan, halkýn yararýnýn her þeyin önünde bulunduðundan, kendilerinin halka hizmet için bu eziyetlere (!) katlandýklarýndan, adaletten, hakkaniyetten, hukuk devletinden... bahsetmeleri demagojidir; bunlar demagoglardýr ve demagoglarýn üst düzeyde bulunduklarý siyasî sistemin adý demokrasi deðil, demagograsidir. Uygulamadaki aksaklýklar bir yana býrakýlýrsa teorik olarak demokrasi insan haklarý temeline oturuyor, insan haklarý denilince öncelikle birey olarak insanýn haklarý kastediliyor ve zaruret bulunmadýkça bireyin haklarý, topluma, devlete, ideolojilere, inançlara... karþý korunuyor. Demokrasinin önemli eksikliklerinden biri ise, haklarýn, ödevlerle dengelenmesinde kendini gösteriyor; tarih boyunca yaþanan haksýzlýklara, baskýlara, gereksiz kýsýtlamalara karþý bir tepki söz konusu olduðundan haklarýn öne alýndýðý ve ödevlerin, haklara nispetle gölgede kaldýðý anlaþýlýyor. Burada ahlaki denetim ifadesinden, Ýslam din ve kültüründe önemli yeri olan el-emru bi'l-ma'rûf ve'n-nehyu ani'l-münker kavramýný ve uygulamasýný kastediyorum. Ma'rûfu emretmek, buyurmak, yaptýrmak, münkeri yasaklamak, yaptýrmamak, engellemek manasýna gelen bu ifadeyi anlayabilmek için ma'rûf ve münker kavramlarýný tanýmlamak gerekir. Marûf, meþrû kavramýný içine alýr ve onu aþar, burada meþruluk Müslümanlar tarafýndan benimsenmiþtir, hayat tarzý haline gelmiþtir ve ihlali toplumca tepki sebebi olur. Münker de ma'râfun zýttýdýr. Ýslam toplumunun inanç, ibadet, ahlak-âdâb alanýnda ortak deðeri oluþur; bu ortak deðerler korunur, bunlara yönelik saldýrýlar ve ihlaller karþýsýnda toplum tepki gösterir; el, dil ve gönül yoluyla ihlale karþý çýkar ve engellemeye çalýþýr. Bu tepki, eþyanýn tabiatý icabý böyle olduðu gibi, âyet ve hadislerle de emredilmiþtir, bu vazife, Ýslamî yönetimlerde bir kurumun doðmasýna sebep olmuþ ve buna hisbe, ihtisâb teþkilatý denmiþtir. Her önüne gelenin bilir bilmez ahlaki denetim vazifesini yapýyorum diye harekete geçmesi, kendine göre ihlal saydýðý davranýþlara tepki göstereceðim diye haksýz davranýþlarda bulunmasý, haklý olsa bile karþý tarafýn direnmesi sonucu çatýþmalarýn çýkmasý kaçýnýlmaz olduðu, bunun da anarþiye yol açacaðý, kamu düzenin bozacaðý ortada olduðu için zaman içinde, hisbenin (ahlaki denetimin) dil ve gönül ile olaný halka býrakýlmýþ, el ile olaný (yaptýrým uygulanarak icra edileni) devlete; yani özel manadaki ihtisab kurumuna býrakýlmýþtýr. Tipik bir örnek vermek gerekirse, Büyük Selçuklu hükümdarý Sultan Melikþah'ýn emriyle Vezir Nizamülmülk'ün yazdýðý Siyasetname isimli kitapta kaydedildiðine göre, sarhoþ olarak evine dönen büyük bir komutana ihtisab görevlisi rast gelmiþ, onu atýndan indirerek kýrbaçlamýþtýr (Çavdaroðlu terc. s.57-59; Benim Ýslam'ýn Iþýðýnda Günün Meseleleri isimli kitabýma da bakýlabilir). (Devamý var).

5 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 'Millet þer güçlerin oyununu bozacak' AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Belediyesi'nce her yýl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Þöleni'nde bu yýl 500 çocuðun sünnet ettirilmesi ve ülke gündeminde yer alan terör eylemlerini deðerlendirdi. Bekiroðlu, yaptýðý açýklamada, il belediyelerinde olduðu gibi diðer AK Partili ilçe belediyelerde de genel merkezin aldýðý karar gereði, ülke genelinde terör odaklarýnýn saldýrýlarý sonucu yaþanan olaylar nedeniyle eðlence vb. gibi etkinliklerin iptal edildiðini hatýrlatarak, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar fýrsat buldukça, hain ellerini Türkiye'nin üzerine uzatarak karýþtýrmaya çalýþýyorlar. Bir aydýr ülkede yaþananlarý görüyoruz. Sadece ülkemizde deðil, bölgede de yaþananlarý görüyoruz. Kendimize geldiðimizde birileri ortalýðý karýþtýrmaya çalýþýyor. Ruhunu Kandil'e teslim eden o siyasi partiye de millet gereken cevabý verecektir" dedi. 'MÝLLET OLARAK SORUNLARI AÞACAÐIZ' Çorum Belediyesi'nin düzenlediði sünnet etkinliðinde bir kýsým eðlence etkinliklerinin sadece çocuklar için dar kapsamda yapýldýðýný belirten Bekiroðlu, diðer yapýlan etkinliklerin iptal edildiðini, bunun sebebinin de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlarýn yüz yýllardýr bu emellerinden vazgeçmeyerek, her fýrsatta bu ülkeyi karýþtýrmak için hain ellerini uzatýp ülkede kaos ve kargaþa çýkartmak için fýrsat kollamalarý olduðunu kaydetti. Bekiroðlu, Milet olarak bu elleri aþacaklarýný ifade etti. 'ÇOCUKLAR GELECEÐÝMÝZ' Belediyenin düzenlediði sünnet etkinliði ile 500 çocuðun erkekliðe adým atmasýna katký saðladýðýný an- latan Bekiroðlu, "Katkýlarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Çocuklarýmýz ülkemiz geleceðinin teminatý olduðunun bilincinde olan partimiz her anlamda çocuklarýmýzýn yanýnda olmaya devam edecektir. Çocuklarýmýz iyi yetiþtirilirse, güzel bir eðitim alýrsa, ülkemizin geleceði, milletimizin geleceði emin ve güvenilir ellerde olacaktýr" dedi. 'MÝLLET OYUNLARI BOZACAK' Erkekliðe adým atan çocuklarýn aileleriyle birlikte refah seviyesi yüksek bir Türkiye içinde yaþamalarýna parti olarak katký saðlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bekiroðlu, "Yavrularýmýzýn gelecekleri için atýlan her önemli adýmda birileri ülkemizin geleceðinin refah seviyesini bozmak için uðraþsa da bizler bu oyunlarý bozarak çocuklarýmýzýn aydýnlýk yarýnlarýna halkýmýzýn desteðiyle ile ulaþacaðýmýzdan hiçbir þüphemiz yoktur. Çünkü gücünü milletten alan partimiz yine milletimizle bu oyunu bozacaktýr. Þer odaklarýna fýrsat vermeyecektir" dedi. 'TEK VÜCUT OLURUZ' Müslüman toplumlarýnýn muhtaç bir hayat yaþamasýný isteyen þer odaklarýnýn ülkemizin geleceðini karartmak için ellerinden geleni yaptýðýna dikkat çeken Bekiroðlu, "Bunun sebebi ülkemizin jeopolitik konumu Asya'yý Avrupa'ya baðlayan bir konumda olmasýdýr. Ne ülkemizde ne de Müslüman toplumlarýnda bu þer odaklarýnýn emellerine ulaþmasýna müsaade etmeyeceðiz. Bunu milletimizin desteði ile yapacaðýz, çünkü ülkemiz gerektiðinde tek vücut olmasýný bilen bir millettir" dedi. 'GÜÇLÜ BÝR LÝDER VAR' AK Parti olarak; halkýn yaþam kalitesini artýrmaya, çaðdaþ ve modern bir hayat sürmesi için çalýþan ve çalýþmaya da devam eden neferler olduklarýný belirten Bekiroðlu, þer odaklarýna devlet ve parti olarak asla müsaade etmeyeceklerini vurguladý. Bekiroðlu, "Bu oyunlarý bozacak bir Cumhurbaþkanýmýz ve Baþbakanýmýz, Genel Baþkanýmýz vardýr. Ülkemizin baþýnda halký için hizmet eden güçlü liderlerimiz vardýr ve bu oyunlar bozulacaktýr" ifadelerini kullandý. 'AYRIM YAPMAYAN TEÞKÝLATIZ' AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Belediyesi nin düzenlediði sünnet þölenine katýldý. Toplumun her kesimini kucaklayan, ayrým yapmadan hizmet eden, hizmet etmek için çalýþan teþkilatlar olduklarýný anlatan Bekiroðlu, "Yaþlýlarýmýz, gençlerimiz, engellilerimiz, ailelerimiz ve çocuklarýmýz için mutlu bir gelecek kurmanýn çabasý içindeyiz. Bunun içinde tüm gücümüzle çalýþacaðýz. Bu vesileyle sünnet olacak tüm çocuklarýmýza uzun ömürler diliyor, saðlýk, huzur, mutluluk ve refah içinde bir ömür sürmelerini temenni ediyor, sünnet þölenimizin Cenabý Allah'tan hayýrlara vesile olmasýný niyaz ediyorum" dedi. AK Parti Abdalata da Sünnet þöleninde 500 çocuk erkekliðe ilk adýmýný attý. AK Parti Teþkilatlarý, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Partiden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Genel Merkez Teskilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri Nurettin Karaca ve Mustafa Alagöz, Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca ile birlikte Abdalata köyü ziyaret edildi. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ziyaret sýrasýnda baþta köy muhtarý olmak üzere vatandaþlarla sohbet ederek, hem köylünün sorunlarýný dinledi hem de seçimler sonrasý yaþanan olaylarýn ülke kalkýnmasýnýn önünün kesilmesi için yapýldýðýný ifade ederek, partisinin politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. AK Parti Teþkilatlarý, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ziyaret sýrasýnda baþta köy muhtarý olmak üzere vatandaþlarla sohbet etti. 5 Ankastre House Maðazasý açýldý Dursun Müstet'in sahibi olduðu Ankastre House Maðazasý dualarla açýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bazý yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankastre House Maðazasýnýn açýlýþa katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Dursun Müstet'in sahibi olduðu Ankastre House Maðazasýnýn açýlýþýna katýlan Bekiroðlu na Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel eþlik etti. Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte maðazasýnýn açýlýþýný gerçekleþtiren Bekiroðlu, yeni açýlan iþyerinin hayýrlý uðurlu olmasýný dilerken, iþyeri sahibi Dursun Müstet'i de Çorum ekonomisine katký saðlamak amacýyla böyle bir iþyerini kente kazandýrdýðý için tebrik etti. Açýlýþa AK Parti yönetimi katýldý. Dursun Müstet, maðazada satýþý yapýlan ürünler hakkýnda bilgi verdi. Gençlerin destekçisiyiz AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, parti olarak iktidarda bulunduklarý 13 yýlý aþkýn süredir özellikle gençlerin önünü açacak uygulamalarý hayata geçirerek, daima gençlerin destekçisi olduklarýný söyledi. Partiden yapýlan basýn açýklamasýna göre, esnaf ziyaretleri kapsamýnda Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel'in oðlu Altýn Ajans Sahibi Mesut Yücel'i ziyaret eden Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, genç iþletmeci ile sohbet etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü ile birlikte Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Bekiroðlu, AK Parti'nin gençliðe önem veren bir parti olduðunu söyledi. AK Parti döneminde seçme ve seçilme yaþýnýn düþürüldüðünü ve artýk gençliðin TBMM'de daha genç olarak temsil edilebildiðini anlatan Bekiroðlu, bunun yaný sýra AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahu Yumlu'yu iþyerinde ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel ile birlikte Albayrak Caddesi nde faaliyet göste- ren Zerafet Eþarp sahibi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahu Yum- parti teþkilatlarýnda da gençlik kotasýnýn bulunduðunu hatýrlattý. Bekiroðlu, iþ aleminde de genç giriþimcilerin önünü açan bir takým düzenlemelerin hayata geçirildiðine vurgu yaparken, gençlerin ülkenin geleceði olduðunu, bu nedenle de gençlere çok güvendiðini kaydetti. Altýn Ajans sahibi Mesut Yücel'i tebrik eden ve hayýrlý iþler temennisinde bulunan Bekiroðlu'nun ziyareti genç iþletmeci tarafýndan da memnuniyetle karþýlandý. Yumlu ya iþyerinde ziyaret AK Parti yöneticileri Altýn Ajans Sahibi Mesut Yücel'i ziyaret etti. lu'ya ziyaret eden Bekiroðlu, Yumlu'dan iþyeri hakkýnda bilgi- ler alarak, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahu Yumlu'yu iþyerinde ziyaret etti

6 6 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Kargý tulumu tez konusu oldu tamlarda ve buzdolabýnda bulundurulmadan serin ortamda saklanarak tüketilen Kargý Tulum Peyniri Almanya da dünyanýn bir çok ülke ve þehrinden gelen peynirler arasýnda yapýlan yarýþmada üçüncü, Ýtalya da düzenlenen bir yarýþmada ise onuncu oldu. Çok farklý bir tada sahip olan bu peynir uzun ve zahmetli bir süreçten geçtikten sonra sofralara geliyor. Kargý Tulum Peyniri üniversitede tez konusu oldu. týldýktan sonra tuzlanýyor. Sonra bulunduðu torbadan büyük bir kaba boþaltýlan peynir iyice yoðruluyor. 1 ay kadar bekletilen peynir sonra tekrar yoðruluyor. Peynir hazýr kývama geldikten sonra koyun derisinden yapýlan bezlere basýlarak yemeye hazýr hale getiriliyor. Peynirin üretiliþinin bir hayli zahmetli olmasý nedeniyle piyasa da da zor bulunduðunu Çorum un Kargý ilçesine özgü koyun ve keçi sütünden üretilen doðal bir peynir türü olan Kargý Tulum Peyniri üniversitede tez konusu oldu. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gýda Mühendisliði bölümü öðrencileri Zekai Tarakçý, Yunus Emre Tuncay, Ömer Faruk Çelik tarafýndan üniversite bitirme tezi olarak Kargý Tulum Peyniri konu edildi. Ayný öðrenciler hazýrladýklarý çalýþmayý, Ýç Anadolu Bölgesi 2. Tarým ve Gýda Kongresi kuruluna da gönderildi. Kurul çalýþmayý inceleyerek kongrede yer almasýna karar verdi. Öðrenciler hazýrlayacaklarý tez için Kargý ilçesinde uzun yýllar Kargý Tulum Peyniri üretimi ve satýþýný yapan Mustafa Döðen ile irtibata geçti. Kargý Tulum Peyniri nin tanýtýlmasý için uzun yýllar uðraþ veren Döðen yurt dýþýnda yapýlan yarýþmalara da katýldý. Döðen in gönderdiði Kargý Tulum Peyniri en son, Almanya da gerçekleþtirilen dünya peynir yarýþmasýnda 3. ve Ýtalya da yapýlan bir baþka yarýþmada ise dünya peynirleri arasýnda ilk 10 arasýna girdi. Döðen elindeki tüm bilgileri öðrenciler ile paylaþarak tez çalýþmasýna katký sundu. Kargý Tulum Peyniri için yapýlan her türlü çalýþmaya her zaman destek vermeye hazýr olduðunu belirten Döðen, Arkadaþlarýmýz bana ulaþarak böyle bir tez ödevleri olduðunu ve benim yardým etmemi istediklerini söylediler. Kargý Tulum Peyniri ile ilgili daha önce yaptýrdýðým deney ve inceleme sonuçlarý da dahil elimdeki tüm bilgileri öðrenciler ile paylaþtým. Ben peynirin tanýtýlmasý için yurt içi ve yurt dýþýnda çok çaba harcadým onun için Kargý Tulum Peyniri ile ilgili yapýlan tüm çalýþmalara herzaman destek vermeye hazýrým dedi. PEYNÝRÝN ZAH- METLÝ BÝR ÜRETÝM SÜRECÝ VAR Yaz mevsiminde yaylalarda üretilen sonbahar mevsiminde ise pazarda satýþa sunulan Kargý tulum peyniri nin özelliði hayvanlardan saðýlan taze sütün sýcaklýðýný kaybetmeden süzülerek ve yaðý alýnmadan mayalanýp deðiþik iþlemlerden geçirilerek tulumlara basýlýp yapýlmasýdýr. Hayvanlardan saðýlan sütün mayalanmasýnýn belirli bir sürecin ardýndan bez torbaya basýlýyor. Bu iþlem yayladan göçlerin ineceði ekim ayý sonuna kadar devam ediyor. Yayladan inme zamaný olan Ekim ayý sonu yaklaþtýðýnda, peynirlerin pazarlanma- Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gýda Mühendisliði bölümü öðrencileri Kargý tulum peynirini araþtýrýyor. sý için konulacaðý tulumun hazýrlanmasýna OLMASINDAN GELÝ- Döðen, "Bu nedenle LEZZETÝ DOÐAL belirten üretici Mustafa baþlanýlýyor. Tulumlar YOR peynirlerimiz genelde koyun ve kuzu derilerinden yapýlýrken deriler Tulum peynirinin sipariþ usulü üretiliyor, lezzeti koyun ve keçilerin yaylalarda yediði otruz. Peynirimizin tek daha üretmeden satýyo- çeþitli iþlemlerden geçirilerek iyice temizleniyor ve küçük parçalar tan geliyor. Koyun ve eksikliði tanýnmamýþ olmasý. Bu nedenle Kargý keçiler her sabah güneþin doðuþuyla yaylada Tulum Peyniri nin taný- halinde kesilerek dikiliyor, Büyük bez torbalarda suyu akýtýlan peynir- otlatýlýyor. Akþam saatlerine kadar doðal otlarrýþma ve fuarlara katýlýtýlmasý için ilgili tüm yaler, beyaz bir çarþaf üzerine boþaltýlýr. Boþaltýlan la beslenen koyun ve yorum. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gý- keçiler akþam da saðýlýyor. Saðýlan sütler süzda Mühendisliði bölü- bu peynirler dikilip hazýrlanan tulumlara içinde hiç hava boþluðu kalgeçle süzüldükten sonra mü öðrencilerimizin son mayalanýyor. Mayaný yaptýðý bu çalýþmanýn da mayacak þekilde sýkýþtýrýlarak basýlýyor. Basýlan tutmasýyla birlikte bir Kargý Tulum Peyniri nin tanýtýlmasýna bi- kaba konulan tulum bu tulumlar özenli bir peyniri daha sonra süzgeç görevi gören torbalayacaðýna inanýyorum limsel olarak katký sað- þekilde pazarlara getirilerek satýþa sunuluyor. lara konuluyor. Burada dedi.(ýha) Yaðý alýnmayan sütten peynirin suyu iyice aký- yapýldýðý için sýcak or- Tulum peynirinin lezzeti koyun ve keçilerin yaylalarda yediði ottan geliyor. Kargý nýn tarihi yanlýþ biliniyor ve Gidiþ güzergahý olarak, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Çýnarçayýrý, Ýzmit, Ýznik, Pazarcýk, Bozöyük, Ýnönü, Eskiþehir, Bolvadin, Ýshaklý, Akþehir, Kariz, Konya, Pýnarbaþý, Firuz, Akçaþehir, Gölbaþý, Ereðli, Adana, Payaþ, Ýskenderun, Gölbaþý, Antakya, Halep, Haylan, Merc-i Dabýk, Telfar, Nizip, Birecik, Cüllab, Diyarbekir, Karaköprü, Göksu, Nüsaybin, Kabur, Karakuyu, Musul, Ýncesu, Altunköprü, Göktepe, Kerkük, Kifri, Telbeþan, Taþköprü ve 14 Kasým 1638 de Baðdat a ulaþýlmýþtýr ifadelerini kullandý. MÝHRÝ HATUN HASTALANARAK KARGI DA KALMA- DI Mihr-i Hatun Sul- Çorum un Kargý ilçesinde tarih öðretmeni Halil Dað, ilçenin tarihçesine iliþkilerin bazý bilgilerin yanlýþ olduðunu, bu yüzden Kargý nýn tarihçesinin yanlýþ bilindiðini savundu. Kargý Fen Lisesi Müdürü ve tarih öðretmeni Halil Dað ilçenin tarihi ile ilgili çalýþmalar yaptý. Çalýþmalarý süresince birçok kaynaðý incelediðini belirten Dað, devlet arþivlerinde Osmanlý dönemine ait kayýtlarý da inceleyerek, Kargý ilçesi ile ilgili birçok yanlýþ bilginin günümüze kadar aktarýldýðýný gördüðünü söyledi. Ýlçede bulunan türbeler içerisinde en meþhur olanýnýn Mihr-i Hatun türbesi olduðunu belirten Dað, Mihr-i tan ýn Hatun ile ilgili günümüze kadar aktarýlan bilgilerde çeliþkilere rastladýðýný belirterek, Ýlçe mezarlýðýnda Namaz Tepesi nde bulunan türbenin mezar taþý üzerinde Burada Devlet-i Aliyyenin Padiþahlarýndan IV. Sultan Murat Hanýn haremi Mihr-i Hatun Meftundur. Ruhuna Fatiha ifade yer almaktadýr. Türbenin hikayesi Dünden Bugüne -KARGI 2003 kitabýnda yer aldýðý þekliyle þöyledir. "Sultan Dördüncü Murat'ýn, Baðdat seferini yapmak üzere hanýmý Mihr-i Hatun Sultan ile birlikte yola çýkmýþtýr. Mihri Hatun un Amasya dolaylarýnda hastalanmasý nedeniyle Sultan, eþini Çorum'un Kargý ilçesinin halkýna emanet etmiþtir. Kargý halkýndan hastalýðý boyunca yakýn ilgi gören Mihr-i Hatun Sultan, ahde vefa olarak altýn terliklerinden birisini sattýrarak Kargý'ya bir adet hamam ile cami ve deðirmen yaptýrmýþtýr. Kargý'da hayatýný kaybeden Mihr-i Hatun Sultan, kagirden yapýlmýþ bir odaya defnedilir bilgilerine yer verilmiþ dedi. Taþ üzerindeki Hicri 1038 yýlýnýn Miladi 1628/1629 yýllarýna tekabül ettiði halde, taþ üzerindeki tarihin Miladi 1622 yýlý olarak yer aldýðýný, 1622 Miladi yýlýnýn ise Hicri 1032 yýlýna karþýlýk geldiðini anlatan Dað, Osmanlý tarihi kaynaklarýnýn tamamýnda, padiþahlarýn 17. ve Ýslam halifelerinin 82. olan IV. Murat Han, 27 Temmuz 1612 de Ýstanbul da doðmuþtur. Henüz on bir yaþýnda iken 10 Eylül 1623 te Osmanlý tahtýna çýkmýþtýr. Görüleceði üzere mezar taþý üzerindeki (M.1622) tarihinde IV. Murat, henüz 10 yaþýndadýr. Bu nedenle M yýlýnýn IV. Murat ýn haremi Mihr-i Hatun un ölümü ile ilgisi olmayacaktýr. Yine Osmanlý kaynaklarýna göre hükümdarýn Baðdat Seferi, 8 Mayýs 1638 de baþlamýþ hastalanarak Kargý da kalmadýðýný anlatan Dað, Günümüze kadar gelen bilgilere göre IV. Murat Han ýn, Baðdat seferini yapmak üzere hanýmý Mihr-i Hatun Sultan ile birlikte yola çýkmýþtýr. Mihr-i Hatun un Amasya dolaylarýnda hastalanmasý nedeniyle Sultan, eþini Çorum'un Kargý ilçesinin halkýna emanet etmiþtir. Kargý halkýndan hastalýðý boyunca yakýn ilgi gören Mihr-i Hatun Sultan, ahde vefa olarak altýn terliklerinden birisini sattýrarak Kargý'ya bir adet hamam ile cami ve deðirmen yaptýrmýþtýr. Kargý'da hayatýný kaybeden Mihr-i Hatun Sultan, kagirden yapýlmýþ bir odaya defnedilir denilmektedir ancak, Baðdat ýn fethi gerçekleþtikten sonra, Sultan 20 gün Baðdat da kalýp, 17 Ocak 1639 (12 Ramazan 1048) de Kazýmiyye, Diyarbekir, Þilbe, Zengiyan Köprüsü, Ergani Altý, Malatya, Sivas, Ilýca, Tokat, Lala Çayýrý, Ankara, Ýzmit ve 12 Haziran 1639 da Ýstanbul a ulaþýlmýþtýr. Gidiþ ve dönüþ güzergâhlarý, bulunduðumuz havalinin uzaðýndadýr. Dolayýsýyla rivayetteki olayýn anlatýldýðý þekliyle gerçekleþmesi de mümkün gözükmemektedir. IV. Murat ýn Baðdat seferinden önce yaptýðý Revan ve Tebriz Seferi, (H /M. 28 Mart- 27 Aralýk 1635) tarihleri arasýnda gerçekleþmiþtir. Sefer Rûznâmesi, Yunus Zeyrek (Ankara, Halil Dað 14 Ekim 1996) tarafýndan bugünkü Türkçeye çevrilmiþtir. Seferin gidiþ güzergahý Eskiþehir üzerinden olmuþtur. Dönüþ güzergahý ise Tokat, Amasya, Osmancýk, Hacýhamza ve Tosya menzillerini de içine alan bulunduðumuz bölgeden gerçekleþmiþtir. Ancak bu eserde Kargý ve Mihr-i Hatun la ilgili bir ibare bulunmamaktadýr. Kastamonu Vilayeti nin Tosya Kazasý na baðlý bir nahiye olduðu, H / M Tarihleri ne ait Sâlnâmeler de, þehir, kasaba ve nahiyelerin tarifi yapýlýrken, Kargý için þu ifadelere yer verilmiþtir. TÜRBEDEKÝ ÝKÝNCÝ MEZAR MÝH- RÝ HATUN UN KIZI- NA AÝT Bu dahi merkez vilayetin cihet-i þarkiyesinde ve 20 saat mesafede yüksek bir ceblik eteðinde ve meþhur Kýzýlýrmak kenarýnda vaki bir küçük kasaba olub, Kargý nahiyesinin müdir merkezi ve oldukça bað ve baðçesi bulunduðu ve civar kasabada Firdevs-i aþiyan sultan Murad Han hazretlerinin haremleri Mihr-i Hatun ve kerimeleri sultan hazretleri medfûn olduðu gibi kibâr-ý veliyyü l-lehden ve meþâyih-i kirâmdan Horâsanî Þeyh Muhyiddin Hasan ve Þeyh Hacý Yusuf Baba ve Þeyh Aydýn Baba nâm zâtlarýn merâkid-i þerîfleri mevcud idüði. Metindeki ifadelerden Sultan Murat ýn haremlerinden Mihr-i Hatun ve kýzýnýn mezarlarýnýn yer aldýðýndan bahsedilmektedir. Tahminim odur ki, türbeden bahseden ilk kayýt, atfedilen dönemden yaklaþýk, yýl sonraya ait bu sâlnâmelerdir. Sâlnâmede vurgulandýðý halde, IV. Murat ýn kýzýnýn mezarýndan bugün neden bahsedilmemektedir? Bütün bu bilgilere dayanarak, Mihr-i Hatun un Kargý da ölümünün gerçekleþmesi, büyük olasýlýkla IV. Murat ýn Revan ve Tebriz Seferi (H / M.28 Mart- 27 Aralýk 1635) dönüþüdür. Bu nedenle mezar taþý üzerine (H.1045 / M.1635) tarihleri yazýlmalýdýr. IV. Murat ýn kýzýnýn mezarý da, türbenin yanýn da olmalýdýr; bu mezarýn tespiti de yapýlmalýdýr diye konuþtu. Tarih öðretmeni Dað, ilçe tarihi ile ilgili bilinen birçok bilginin yanlýþ olduðunu, bunlarla ilgili araþtýrmalarýný da sürdürdüðünü belirterek, yetkililerden bu bilgilerin düzeltilmesini istedi. Dað, gelecek nesillerin yanlýþ bilgilendirildiðini bu nedenle yanlýþlýklarýn biran önce düzeltilmesi ve geleceðe bu þekilde aktarýlmasýnýn önemli olduðunu sözlerine ekledi.(ýha)

7 12 çocuk havuzda zehirlendi Atacan Kaynaroðlu vefat etti Öðretmen Mustafa Çalýkuþu nun kayýnpederi, emekli Cezaevi müdürü merhum Ahmet Turan Kaynaroðlu ile merhume Naciye Derincegöz ün oðlu emekli icra müdürü Atacan Kaynaroðlu(76)vefat etti. Atacan Kaynaroðlu nun cenazesi dün Cuma namazýna Atacan Kaynaroðlu müteakip Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. Hakimiyet, merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mecitözü nde kaza, 5 yaralý Mecitözü nden Çorum a gelen otomobil þarampole uçtu, 5 kiþi yaralandý. Elvançelebi mevkiinde yaþanan kazada, H.B. (52) yönetimindeki otomobil þarampole devrilirken, sürücü ile birlikte araçta bulunan A.B. (52), M.C. (75), D.B. (18), D.B. (24) isimli yolcular da yaralandý. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede yol güvenliðini saðlarken, 112 ekipleri de yaralýlarý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne taþýdý. Yaralýlar tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Köpek sahibini ýsýrdý Evinin bahçesinde çalýþan 83 yaþýndaki A.A., kendi köpeðinin saldýrýsýna uðradý. Çalýþýrken ne olduðunu anlayamadan köpeðin saldýrýsýna uðrayan yaþlý adam, kendisini savunmaya çalýþýrken elinden ýsýrýldý. Hastaneye kaldýrýlan A.A. gerekli tedavisinin ardýndan taburcu edilirken, görevliler köpekten aldýklarý kan numunesini de tahlile gönderdi. (Haber Merkezi) Özel Ýdare çaycýsý zehirlendi Özel Ýdare çay ocaðýnda çalýþan temizlik yaparken, çamaþýr suyu ve kireç sökücünün kimyasal etkisinden zehirlendi. Çay ocaðýný ve malzemelerini temizleyen A.T. (35), çamaþýr suyu ve kireç sökücü karýþýmýndan yayýlan gazdan zehirlenerek, hastaneye kaldýrýldý. Mesai arkadaþlarý tarafýndan zehirlendiði anlaþýlan A.T., arkadaþlarý tarafýndan hemen hastaneye yetiþtirildi. Yapýlan ilk müdahalenin ardýndan zehirlenme teþhisi konulan hastanýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirlendi. (Haber Merkezi) Otomobil þarampole devrildi Sungurlu-Kýzýlýrmak karayolunun 20. kilometresinde trafik kazasý meydana geldi. Ý.K. (51) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ý.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (26), H.K. (53) ve M.K.(10) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Her iki kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum'da bir yüzme havuzunda klor gazýndan etkilenen 12 çocuk, hastaneye kaldýrýldý. Buharaevler Mahallesi'nde, Kültür Merkezi'ndeki yüzme havuzuna, hava pompasýndaki arýza nedeniyle fazla klor verildi. Bu sýrada, yaz kursu kapsamýnda havuza gelen yaþlarý 9 ile 12 arasýndaki 12 çocuk, klor gazýndan etkilendi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan çocuklar, tedavi altýna alýndý. Çocuklarda, etkilendikleri gaz nedeniyle genizde kaþýntý ve yanma þikayeti tespit edildi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, çocuklarý hastanede ziyaret etti. Belediye Baþkan Gül, yaptýðý açýklamada, Çorum da sosyal medya hesaplarýndan terör örgütü PKK üyelerinin kentte canlý bomba ile eylem yapacaðý yönünde gerçek dýþý paylaþýmda bulunan 1'i kadýn 2 kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgilere göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan araþtýrmalar sonucu, sosyal medyada terör örgütü PKK mensuplarýnýn canlý bomba eylemi yapmak için Çorum'da olduðu yönünde gerçek dýþý paylaþýmda bulunulduðunu tespit etti. Polis ekipleri, paylaþýmlarýn B.G. ve M.Þ. adlý þahýslar tarafýndan yapýldýðýný belirledi. Haklarýnda soruþturma baþlatýlan þüpheliler, klor gazýndan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklarýn tedavi altýna alýndýðýný ve 4 Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda Emniyet Müdürlüðü ne götürülerek ifadelerine baþvuruldu. B.G. ve M.Þ, ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla çocuðun tedbir amaçlý yataklý serviste tedavisinin sürdüðünü kaydetti. Hastane yetkilileri de çocuklarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu bildirdi.(a.a.) Canlý bomba paylaþýmýna soruþturma BURAK YALÇIN Düvenci Beldesi'ne baðlý Kýþladeresi Mahallesi civarýnda çýkan anýz yangýný itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle söndürüldü. Ýhbar üzerine kýsa sürede olay yerine gelen Düvenci Beldesi'ne ait itfaiye aracý yangýna hemen müdahale etti. Yangýn diðer arazilere sýçramadanetkisiz hale getirildi. Sosyal medyada yer alan paylaþýmlar üzerine soruþyturma açýldý. serbest býrakýldý. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdakul, sosyal medyada gerçek dýþý paylaþýmda bulunan B.G. ve M.Þ. hakkýnda 'halk arasýnda korku ve paniðe neden olmak' suçundan soruþturma baþlatýldýðýný, þahýslarýn ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldýðýný söyledi. Yurdakul, soruþturmanýn sürdüðünü sözlerine ekledi.(ýha) Esnaf baþkaný kaza yaptý Hacý Karatekin Yüzme havuzunda klordan etkilenen çocuklar hastaneye kaldýrýldý. Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin kaza yaptý. Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin'in kullandýðý otomobil Hitit kavþaðýnda bariyerlere çarparak takla attý. Kazada yaralan Hacý Karatekin ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Karatekin, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin kaza yaptý. Düvenci de anýz yangýný Düvenci Beldesi'ne baðlý Kýþladeresi Mahallesi nde yangýn çýktý. Yangýn diðer arazilere sýçramadanetkisiz hale getirildi. CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS Mola verdikleri tesiste merdivenden düþtü Sungurlu da hizmet veren bir dinlenme tesisinde, 14 yaþýndaki çocuk merdivenden düþtü. Ailesi birlikte yolculuk yapan G.S. Ç. (14), mola verdikleri tesiste gezmek ve ihtiyaç gidermek için dolaþýrken merdivenden aþaðý yuvarlandý. Gözleri önünde merdivenden düþen çocuða yardým için koþturan diðer müþteriler, olaya ilk müdahaleyi yaparken, kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan G.S. Ç. nin tedavisi yapýlarak taburcu edildi. Endiþeli aile, çocuklarýnýn kazayý ucuz atlatmýþ olmasýyla rahat bir nefes aldý. (Haber Merkezi) Ýpten kayan býçak göðsüne saplandý Çaký býçaðý ile kalýn halatý kesmeye çalýþan 60 yaþýndaki adam, býçaðýn birden kaymasýyla göðsünden yaralandý. Kalýn halatý kesmek için var gücüyle býçaðý bastýran Y.Ü., halattan kayan býçaðý göðsüne sapladý. Mecitözü'nün Kýþlacýk Köyü'nde yaþanan talihsiz kazada yaralanan Y.Ü.'ye, Hitit Üniversitesi ve Eðitim Hastanesi Acil Servisi'nde müdahale edilerek, yarasýna dikiþ atýldý. (Haber Merkezi) Genç sürücünün durumu aðýr Kýrýkkale-Sungurlu yolunda otomobili ile tarlaya uçan talihsiz sürücü aðýr yaralandý. Önceki gün sabah 06,00'da yaþanan kazada, S.K. (22) isimli sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. aracýn kontrolünü yitiren sürücünün otomobili þarampole devrildi. Yoldan geçen diðer araçlarýn durarak yardým ettiði genç sürücü, hayati tehlike endiþesi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Kaygan yol kazaya neden oldu Çorum-Sungurlu Yolu nda meydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. Yolun yaðýþ nedeniyle kayganlaþmasýnýn sebep olduðu kazada, Ý.K. (50) yönetimindeki araç direksiyon hakimiyetinin kaybý ile yolda zikzaklar çizerek þarampole devrildi. Otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan A.K. (26), H.K. (53) ve M.K. (10) isimli yolcular da yaralandý. Yaralýlar sevk edildikleri Sungurlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Motosiklet traktörle çarpýþtý, 1 ölü Alaca-Zile yolunda meydana gelen kazada, 80 yaþýndaki motosiklet sürücüsü kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Önceki gün akþam saatlerinde yaþanan kazada, motosiklet sürücüsü K.Ç. (80), Karaçal mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, ayný yönde giden Y.K. (51)'nýn kullandýðý traktöre arkadan çarptý. Kazada aðýr yaralanan yaþlý adam, Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaþlý adam tüm çabalara raðmen kurtarýlamadý. (Haber Merkezi) Traktör otomobile çarptý Mecitözü'den köyüne gitmek için traktörü ile yola çýkan N.D. (53), yolda park halindeki otomobile arkadan çarptý. Park halindeki otomobilinin içinde bulunan 65 yaþýndaki otomobil sürücüsü R.K., çarpýþma nedeniyle yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi)

8 8 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Özel Ýdare ye 6.8 milyon TL lik ek bütçe RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sona erdi. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. ÖNERGE YAÐMURU Ýl Genel Meclisi nin dünkü oturumunda üç ayrý yazýlý önerge teklifi verildi. Türk zeka sporu mangala konulu önerge teklifi veren AK Partili Ýl Genel Meclisi Üyeleri Üzeyir Esenkaya ve Arif Çamiçi, 4 bin yýllýk oyunun Çorum da yaygýnlaþtýrýlmasý hususunun incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesini istediler. Çorum da unutulmaya yüz tutan oyunlarýn da incelenmesi gerektiðinin paylaþýldýðý önerge yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonu na havale edildi. AK Parti Bayat Ýl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Tuna ve Erdoðan Köroðlu, köylerde bulunan su depolarýnýn incelenmesi hususunda yazýlý önerge verdiler. Su depolarýnýn saðlýk açýsýndan durumu ile hasar Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Erhan Akar Abdullah Meteoðlu Mustafa Alagöz ve onarým ihtiyaçlarýnýn incelenmesinin talep edildiði önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Mustafa Alagöz tarafýndan verilen Aile Danýþma Merkezileri konulu yazýlý araþtýrma önergesi ise oybirliðiyle araþtýrýlmak üzere Aile ve Engelliler Komisyonu na havale edildi. KOMÝSYON RAPORLARI ELE ALINDI Ýskilip in Kuzköy Köyü Güney mevkiinde bulunan 5 bin 257 metrekare yüzölçüme sahip meyve bahçesi vasýflý taþýnmaza ait imar planý, yapýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak incelenmek üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. Ýskilip ilçesi Yerli Köyü, Sungurlu ilçesi Kula Köyü, Bayat ilçesi Toyhane, Köpüklü, Saðpazar, Aþaðý Emirhalil, Eskialibey Köyleri ve Uðurludað ilçesi Üçdam, Yarýmca ve Ambarcý Köyleri nin Kýzýlýrmak kenarýnda bulunan arazileri üzerinde Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu nca önlisans verilen Ülkün I-II Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için hazýrlanan imar planý ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan rapor, yapýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak kabul edildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn 2014 yýlý Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý kapsamýnda Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan Ýncesu ve Þapinuva Tarih Solar ile Aydýnlanýyor adlý projeye Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 75 bin TLeþ finansman saðlanmasý konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu nca hazýrlanan rapor da oylanarak kabul edildi. ÇORUM A EN ÇOK ALMAN TURÝST GELDÝ Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Türkiye ile diðer ülkeler arasýnda yapýlan anlaþma ve protokollerin Çorum turizmine yansýmasý konusunda açýklamalarda bulundu. Konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma raporunu Meclis üyelerinin bilgisine sunan Abdullah Meteoðlu, 2014 yýlý otel konaklama istatistiklerine göre Çorum a gelen yabancý sayýsýna göre ilk on ülke Almanya, Irak, Japonya, Ýtalya, Azerbaycan, Fransa, Ýran, Gürcistan, Rusya, Çin olarak sýralanýyor dedi. Son 4 yýlda idareci, öðretmen ve öðrencilerin yer aldýðý projeler dahilinde Çorum a 76 turist geldiðini anlatan Meteoðlu, 673 kiþinin ise Çorum dan yurt dýþýna gittiðini kaydetti. Çorum un tanýtýmýna yönelik faaliyetlerden de bahseden Meteoðlu, Yükseköðrenim alanýndaki deðiþim programlarýyla 2015 yýlýnda Çorum a toplam 95 yabancý öðrenci geldi diye konuþtu. 6.3 MÝLYONLUK EK BÜTÇEYE ONAY Ýl Özel Ýdaresi 2015 Mali Yýlý bütçesinin bazý ekonomik kodlarýna ayrýlan ödeneðin yapýlmasý planlanan yatýrýmlar için yeterli gelmeyeceði tespit edildi. Özel Ýdare nin 2015 yýlý banka ödemelerinin beklenenin üzerinde seyretmesi nedeniyle birim müdürlerinin talepleri doðrultusunda 6 milyon 830 bin TL lik ek ödenek tahsisi gündeme geldi. Ek bütçenin Encümen Müdürlüðü, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü, Mali Hizmetler Müdürlüðü, Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü, Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü nün giderlerinde kullanýlmasýnýn planlandýðý açýklandý. Ýl Genel Meclisi nde yapýlan görüþmelerin ardýndan söz konusu talepler doðrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan bir rapor hazýrlandý. Komisyon Baþkaný Mustafa Alagöz tarafýndan Meclis üyelerinin bilgisine sunulan ek bütçe raporu, yapýlan görüþmelerin ardýndan oybirliðiyle kabul edildi. Toplantýda ayrýca söz konusu ek bütçe, gider kalemlerine göre ad okunmak suretiyle tek tek oylanarak onaylandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 1 Eylül 2015 Salý günü saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sona erdi. Hayýrsever gurbetçiden Akþemseddin Camii ne ziyaret Sultan Varýþ vefat etti Ankara-Keçiören de ikamet eden Sultan (Satý) Varýþ, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitirdi. Gazeteci Nihat Karalar ýn annesi Nazik Halaç ýn halakýzý olan Sultan Varýþ, 2 Aðustos 2015 Pazar günü rahatsýzlanarak Ankara Gazi Hastanesi ne kaldýrýlmýþtý. Yapýlan muayenede beyin kanamasý geçirdiði tespit edilen Varýþ, yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýnmýþtý. 4 gün yoðun bakýmda tutulan Varýþ, yapýlan tüm Ahmet Uysal babasýný kaybetti Akþemseddin Camii, hayýrseverlerin katkýlarýyla tamamlandý. RECEP MEBET Hayýrsever gurbetçi Osman Kýlýç, Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen ziyarette hayýrsever iþadamý Ali Tuzcu da hazýr bulundu. Akþemseddin Camii minarelerinin yapýmýný tek baþýna karþýlayan Osman Kýlýç, Dernek Baþkaný Celal Alegöz ün evsahipliðinde caminin bölümlerini gezdi. Çorum un simgeleri arasýnda yerini alan Akþemseddin Camii nin yapýmýna katkýda bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Kýlýç, caminin yapýmýnda emeði geçenleri tebrik etti. HAYIRSEVERLERE TEÞEKKÜR Akþemseddin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin Çorum Belediyesi tarafýndan tamamlanarak ibadete açýldýðýný hatýrlattý. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemseddin Camii adýný alan mâbedin Çorum un yeni sembolleri arasýnda yerini aldýðýný belirten Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin katkýlarý ve Çorum Belediyesi nin desteði ile camimizin inþaasýný tamamladýk. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarý ve tefriþat iþleri yapýlarak ibadete sunuldu. Akþemseddin Camii ni yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Farabi Caddesi ndeki camimizin yanýnda bulunan dernek büromuza davet ediyoruz. Bugüne kadar Akþemseddin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere teþekkür ediyoruz. Akþemseddin Camii minarelerini yaptýran Osman Kýlýç (ortada), Dernek yönetimini ziyaret etti. týbbi müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Aslen Ýskilip Ýlçesi ne baðlý Þeyh Karaþar Köyü nden olan ve yýllar önce Ankara ya taþýnan Varýþ ýn cenazesi, Almanya da yaþayan kýzlarýnýn Türkiye ye gelmelerinin ardýndan Karþýyaka Mezarlýðý nda topraða verildi. Varýþ ýn cenazesi iki yýl önce bir iþ kazasý sonucu genç yaþta yaþamýný yitiren oðlu Can ýn kabri yanýna defnedildi. Varýþ, üçü kýz, beþ çocuk annesiydi. (Haber Merkezi) RECEP MEBET Çorum Ýl Genel Meclisi eski Baþkaný Ahmet Uysal ýn babasý Rýza Uysal (88) vefat etti. Kýrkdilim Köyü nden gelme, Köy Hizmetleri nden emekli, Mali Müþavir Ahmet Uysal ve Spor Þube Müdürü Kazým Uysal ýn babasý Rýza Uysal geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi geçtiðimiz Pazar günü öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Kýrkdilim Köyü mezarlýðýnda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Rýza Uysal a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 6 milyon 830 bin TL lik ek ödenek tahsisi yapýlan görüþmelerin ardýndan oy birliðiyle kabul edildi. Rýza Uysal

9 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Ýskilip e 2 bin tonluk su deposu Ýskilip te þehre su verecek depolarýn yapýmýna da baþlandý. Ýskilip'te içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý devam ederken eþ zamanlý olarak þehre su verecek depolarýn yapýmýna da baþlandý. Yapýlan açýklamaya göre, öncelikle Hacýpiri Mahallesi sýnýrlarý içinde SGK ve Türk Telekom binalarýnýn üst tarafýnda bulunan alanda 2 bin tonluk deponun yapýmý aralýksýz devam ediyor. Söz konusu deponun haricinde 800 ve 500 tonluk depolarýn yapýmýna da önümüzdeki günlerde baþlanýyor. Depo inþaatýnda inceleme ve denetlemelerde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma, depolarýn ve içme suyu altyapý yenileme inþaatýnýn ayný zamanda devam ettiðini, çalýþma tamamlandýðýnda hiçbir aksaklýk olmadan son derece temiz ve saðlýklý suyun musluklardan akacaðýný söyledi. Atatürk Orman Çiftliði ne mescid Baþkan Çatma, depo inþaatýnda inceleme ve denetlemelerde bul Ýskilip halkýnýn kullanýmýna açýlan, yapýlan düzenlemelerle piknik ve mesire alaný olarak yeni bir cazibe merkezi haline gelen mülkiyeti Ýskilip Belediyesine ait Atatürk Orman Çiftliðine Ýskiliplilerden gelen talep üzerine 50 kiþi kapasiteli mescid yapýlýyor. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, mescid inþaatý Belediyenin marangoz ustalarý tarafýndan mesire alanýnýn estetik görünümüne uygun olmasýna özel önem gösterilerek yapýlýyor. Atatürk Orman Çiftliði nde ve mescid inþaatýnda incelemelerde bulunan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, ilçe halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði Atatürk Orman Çiftliði Piknik ve Mesire alanýnda ihtiyacý hissedilen ve vatandaþlar tarafýndan talep edilen uygulamalarýn geciktirilmeden yapýldýðýný söyledi. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan tarla günü düzenlendi Çatak Projesi için tarla günü Ýskilip' te 2011 yýlýnda baþlanan Çatak Programý sonucunda meydana gelen deðiþiklikleri tanýtmak amacýyla Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan tarla günü düzenlendi. Düzenlenen tarla gününe Ýlçe Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Þube Müdürleri, Ýlçe Müdürü Ali Sülük, Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Ziraat Bankasý Þube Müdürü Ali Doðan Batur, Bayat ve Uðurludað Ýlçe Müdürleri ve Ziraat Odasý Baþkanlarý, G.T.H.B. Ýl Müdürlüðü'nden tarým danýþmaný Ziraat Mühendisleri ile çiftçiler katýldý. Düzenlenen tarla gününe ilçe yetkilileri katýldý. Çatak Projesi hakkýnda bilgi veren G.T.H.B. Ýlçe Müdürü Ali Sülük, topraðýn, suyun, havanýn korunmasý ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý ve uygulanmasý anlamýna gelen Çatak projesi sayesinde ilçede uygulanan birçok tarým tekniðinin yanýnda özellikle modern sulama sistemlerinin çiftçiye saðladýðý ko- laylýðý, vahþi sulamaya göre arazi ve bitkiye olumlu etkilerinin çiftçiler tarafýndan da görüldüðünü belirtti. Ayný þekilde Kontrollü ilaç kullanýmýyla halk ve bitki saðlýðýna olumsuz etkileri en aza düþürüldüðünü, organik tarým sayesinde vatandaþlarýmýzýn sofralarýna doðal ürün girmesinin saðlandýðýný söyledi Heyhat Çorum... Atatürk Orman Çiftliðine Ýskiliplilerden gelen talep üzerine 50 kiþi kapasiteli mescid yapýlýyor. Mescid belediyenin marangoz ustalarý tarafýndan inþa ediliyor. BAÞSAÐLIÐI Deðerli arkadaþým Mustafa Çalýkuþu nun kayýnpederi Atacan Kaynaroðlu nun vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. 9 Çatak projesinin 4. yýlýnda 64 köyde 603 çiftçiye ulaþýldý metre kare arazide çalýþma yapýldý. Çiftçilerimize destekleme olarak 863 bin 936 TL ödendi yýlýnda Çatak uygulama alanlarýnýn 15 bin dekara ulaþtýrýlmasý ve özellikle iyi tarým uygulamalarý ve Anýza Direkt Ekim konusunun teþvik edileceði belirtildi. Caddelerini, sokaklarýný ve hatta ba harcandý. Bunun en güzel örneði sokak aralarýný dahi arþýnladýðýmýz Kent Konseyi oldu. Kent Konseyi'nde emektar þehir. mecliste grubu bulunan partilerin il baþkanlarý zaman zaman yer alýyor ve ÇoSaat Kulesi nde yaptýðýmýz basýn rum için neler yapýlabilir hep birlikte açýklamalarý ve stadyuma doðru yapýtartýþýp -siyasi söylemlerden ve siyaselan destek yürüyüþleri... tin çatýþmacý dilinden uzak bir yaklaþým Bir gün bir eylem ve biz Ahmet ile - ortak kararlar alýyorlar. Konseyin le yine gözaltýna alýnýyoruz; hoþumuza dört temel meclisi (Gençlik, Kadýn, Çogidiyor. Yoldaþlarý okumak mý: asla... cuk ve Engelli meclisleri) var. Bu mecdava bildiðimiz yolda ben deðil biz lislerin de alt çalýþma gruplarý ile örneþuuru tezahür ediyordu. ðin; Çorum'da yaþayan mürteciler ve Fakülteye gitmek pek bize göre onlarýn ihtiyaçlarý/sorunlarý için oluþtudeðildi; gitmemiz gerektiðini çok sonrulan "Mürteciler ile ilgili çalýþma grusavaþ HOÞTAÞ ra anlamýþ olsak ta... bu" bu meseleler ile ilgileniyor. Bunun gibi bir çok güzel iþe imza atýyorlar. Ýlginç enstanteneler var bu þehirde; Çorumlu olmak gururlu olmak: ve Gelelim mezun olduðumuz üniversiteye... Hitit bizim Burcu'nun ve Ýbrahim'in "heri" jargonu... Üniversitesi... Siyaset okuyan çiçeði burnunda gençler için Çorum dýþýnda adýný söylediðimizde þaþkýn bir adeta bir mutfaktýr Çorum. Siyasetteki tüm çekiþmemerakla "Bu üniversite nerede, devlet mi yoksa özel leri, satrancýn nasýl oynandýðýný teoriden pratiðe görüniversite mi?" sorularýyla karþýlaþýyoruz. Gazi Ünimek bu þehirde gayet mümkün. versitesine baðlý olarak kurulmuþ ve sonradan ayrýlmýþ bir devlet üniversitesi. Rektörlüðünü þu an ikinci Bir de Halil Ýbrahim hocamýz var: bilinen/bilinkez atanan Prof.Dr.Reha Metin Alkan yapýyor. Bir diði sanýlan olgularý tersten okumayý öðreten adam. rektörden çok daha fazlasý desem abartmýþ olmam. Onun duruþunda her ne için olursa olsun "dik durçünkü hem akademik geliþimi ve ilerlemeyi saðlamak" var. Kendisinden birþey istendiðinde redettiðini mak için uðraþýrken hem de adeta yerel yönetimler görmedim. O sebeple kurucusu olduðu ve çalýþma habaþkaný gibi fiziki alanlarýn inþasý için mücadele ediyatýný devam ettirdiði dil okulu, baþkanlýðýný yaptýðý yor; bir çoðunu da gerçekleþtiriyor. Örneðin çok sayýensar Vakfý haline geldi; Halil Ýbrahim hoca bu dulý üniversitede olan Teknokent ve Hübtaum gibi iki rumdan þikayetçi deðil... Hoca tam olarak ifade etmek önemli projeyi hayata geçirmiþ hali hazýrda da ünivergerekirse "herkesin hocasý" yani insan temelli deðersitenin kampusü için çalýþmaktadýr. lendirme yaptýðý için onun literatüründe "ötekileþtirmek/ayýrmak/ayrýþtýrmak" yoktur. Bir kitap yazýlsa Akademik kadro bakýmýndan orjin olarak üst düyeridir ama kýsacasý tam olarak bir Müslüman þahsizey eðitim geçmiþleri olan isimlerle çalýþýlýyor. Bizim yetinde bulmanýz gereken herþey var... de derslerimize girip gerek gazeteciliðime gerekse diðer sosyal alanlarda yer almamýza vesile olan çok desivil toplum hayatý denince benim henüz baþka ðerli isimler var. Doç.Dr.Ahmet Özalp, Doç.Dr.Fatih bir il ve/veya ilçede görmediðim ciddi bir birlik ve beduman, Doç.Dr.Hakan Reyhan, Yrd.Doç.Dr.Metin raberlik var. Ülkenin gündeminde ne varsa bu rahleuçar bu isimlerden bazýlarý. Seminer dersi aldýðýmýz den illaki geçiyor. Çatýþtýrmak isteyenler, kan dökmek iki hocamýz Metin Uçar ve Hakan Reyhan yazýn haisteyenler ve tam tersi birleþtirmek isteyenler, barýþyatýnda profesyonel olmam için kilit isimler olmuþtur. kardeþlik inþa etmek isteyenler hem karþýsýnda hem Metin hoca olaylara/olgulara, hipotezlere ve daha bir yanýnda Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformuçok meseleye henüz eþine rastlamadýðým üst düzey nu bulur. Kim ne dilden anlýyorsa ona göre bir duruþ sosyolojik bakýþ açýsýyla yaklaþmamý saðlarken, Habelirlenir ve platforma üye olanlar tarafýndan hep birkan hocam da ilk akademik makalelerimi (Sultan likte bu karar uygulanýr. Ýstiþare ve müzakere mekall.abdülhamid'in Siyasi Hayatý - Siyasal Hayatta Ernizmasý çok geniþ olup, herkesin fikrini rahatlýkla dibakan) yazmamda danýþmanlýk yaparak "doðru bille getirdiði bir ortamý var. Her ay platforma üye olan gi"" mücadelemde ýþýk olmuþtur. Ýddia ediyorum isim bir derneðin ev sahipliðinde kahvaltýda buluþulur ve yapmýþ üniversitelerin kadrolarýnda yer alan isimler gündem maddeleri tartýþýlýr. Ýbrahimi bir duruþ ve HaHitit'teki gibi deðildir. Örneðin; Ahmet Özalp hocaya cerce bir yürüyüþün tezahürü vardýr. Tabi isim isim bu sosyal medyadan bir köþe yazýsý gönderip deðerlenhareketin içindeki davetçi insanlarý yazmak isterdim dirmesini isteseniz ki ben istedim, öðrencisinin hatrýama Seyfettin Zengin'in sekreteryasýnda aslýnda hepsi ný dile getirerek cevap verir/verdi. Yine ayný þekilde birer Seyfettin hocadýr. Sevinç hocamýz öðrencisini yolda görse ona sarýlýr Çorum bilindiði üzere Alevi-Sünni olaylarý ile halini hatrýný öðrencisinin adýyla hitap ederek sorar. ( fundamentalizm döneminden nasibini almýþtýr. Bugün Geçen gün Nuriye kardeþimle gittiðimizde bu söyleþehirde dokularýn hissedilir bir yaný yok; ta ki Gezi diklerim oldu) Kýsacasý Hoca-öðrenci iliþkisi iki iyi kalkýþmasýna kadar. Gezi olaylarý olduðunda Çorum'u dost kadar yakýndýr. Üniversite hakkýnda daha çok karýþtýrmak isteyenler bu söylemi kullanmak istediler. uzun yazýlýr ama sýkmayalým. Ancak 80 dönemini acý bir þekilde tecrübe eden yaþkardeþlik hukukumuzun öz kardeþ kadar geliþtiça kemale ermiþ kiþiler eylemlere katýlmadýlar. Genelði, beraber defterler dolacak kadar iþ yaptýðýmýz Esrade olduðu gibi Çorum'da da gençler kullanýldý. Bunu mýz, Beyzamýz, Kadirimiz ve daha nice güzel isimler yazmamýn sebebi Çorum'daki bu insanlarýn yaþananvar. Hepsine selam olsun... lardan ders çýkarmýþ olmasýdýr. Ýtidali her iki tarafýn da saðlamasýdýr. Herþey için teþekkürler ÇORUM... Kentte "ortak aklý" oluþturmak için çok ciddi çavesselam

10 10 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 AK Parti tüm hatalarýný düzeltip seçime gidiyor Hükümet kurulmasý için gerekli olan 45 günlük sürenin dolmasýna 16 gün kala, koalisyon umudu azaldý. AK Parti'de seçim hazýrlýðý baþladý. Bu kapsamda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kurmay ekibi de muhtemel bir erken seçime yönelik hazýrlýða baþladý. AK Parti kurmaylarý, CHP veya MHPile kurulacak bir koalisyon ya da azýnlýk hükümetiyle ülkenin 'uzun süre yönetilemeyeceðinin' ortaya çýktýðýný, gelinen noktada bir koalisyon ihtimalinin de zayýf olduðunu dile getiriyor. AK Parti'de Kasým'da yapýlacak bir erken seçimin 'Sonucu deðiþtirmeyeceðini' düþünenler de var. Ancak, bu teze karþýlýk, Erken seçimde yine bir koalisyon sonucu çýksa bile bu riske girilmeli ve Türkiye'de yeniden koalisyonlar döneminin baþlayýp baþlamadýðý bu seçimlerde test edilmeli görüþü dile getiriliyor. AK Parti'nin kurmay ekibi 7 Haziran'da oy kaybýna neden olan söylem ve politikalarýn deðiþtirilmesi için çalýþma baþlattý Bu tartýþmalar sürerken AK Parti'nin kurmay ekibi de 7 Haziran'da oy kaybýna neden olan söylem ve politikalarýn deðiþtirilmesi için çalýþma baþlattý. Öncelikle bu politika ve söylemlerin neler olduðu anketlerle belirlendi. Çýkan sonuçlara göre izlenecek strateji belirleniyor. Özellikle kritik oylarla milletvekilliði kaybedilen iller için özel çalýþma yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Aday listelerindeki 'Yanlýþ tercihlerin' düzeltilmesi ve milletin 'Sorun alaný' olarak gördüðü baþlýklarda adým atýlmasý AK Parti'nin seçim çalýþmalarýnýn ana baþlýklarýný oluþturacak. Kaynak : Türkiye Çulhalý için imzalar atýldý Çulhalý Köyü Taþkýn Koruma Ýþi Sözleþmesi imzalandý. Konuya iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu Çulhalý Köyü Taþkýn Koruma Ýþi nde imzalar atýldý. Devlet Su Ýþleri 5.Bölge Müdürlüðü tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Sungurlu Çulhalý Köyü Delikli ve Karamýnaltý Dereleri Taþkýn Koruma iþi sözleþmesi tarihinde yüklenici ile imzalanmýþtýr. Sözleþme bedeli TL olan iþin kapsamýnda; m çift taraflý kâgir taþkýn koruma duvarý ve 5 adet Plak köprü yapýlacaktýr. Çorum Ýlimize, Sungurlu Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun. dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kan ve Kök Hücre Baðýþý eðitimi Kýzýlay Kan Merkezinde görevli Dr. Yeþim Yýlmaz ve Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal tarafýndan Ýl Saðlýk Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna Kan Baðýþý ve Kök Hücre Baðýþý konulu eðitim verildi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda düzenlenen eðitimde, Kýzýlay Kan Merkezlerinde hastalarýn kan ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlandýðýnýn tarihçesinden bahseden Eðitimci Dr. Yeþim Yýlmaz, kan baðýþýnýn hiçbir karþýlýk beklemeden hayat kurtarmak amacý ile yapýlmasý gerektiðini, halen Türkiye nin kan ihtiyacýnýn kan baðýþý ile karþýlanamadýðýný, hayat kurtarmak adýna çok daha duyarlý olunmasý gerektiðini vurgulayarak günümüzde kan merkezlerindeki kan baðýþý ve alýnan kanlarýn hastalara nasýl ulaþtýrýldýðýný anlattý. Sonrasýnda Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, kan Kan Baðýþý ve Kök Hücre Baðýþý konulu eðitim verildi. Kýzýlay Kan Merkezinde görevlileri eðitime katýldý. baðýþçýsý olabilmek olan kiþilerden kan alma ðini, Saðlýk Bakanlýðý nýn için gerekli koþullarý ve adýmlarý sýraladý: iþlemin gerçekleþtiðini, rildiðini anlattý. ilgili laboratuva- rýna gönderilerek alýnan Kan baðýþýnda bulunmak Kan baðýþçýsý kan örneklerinde isteyen gönül- lü kiþilerin yaþ aralýðýnda saðlýklý bireyler olan kiþilerin belirli aralýklarla kan verebilecekleri vurgulandý. doku tiplemesi uyan baðýþçýnýn verilerinin, Saðlýk Bakanlýðý Ke- olmasý, HÝV, Hemik Ýliði Bankasý veri Eðitimin 2. bölümünde Dr. Yeþim Yýlpatit B ve Hepatit C gibi bulaþýcý hastalýklarý- alýndýðýný, sonuçlarý tabanýnda kayýt altýna maz, Kök Hücre Baðýþýnýn öneminden de nýn olmamasý, hemoglobin deðerlerinin yerýn onayý olduðu sürece uygun çýkan baðýþçýla- bahsederek baðýþýn nasýl yapýldýðýný ve kök terli olmasý koþuluyla kemik iliði naklinin Baðýþçý Bilgi Formunun doðru bilgiler ile lattý. gerçekleþtirildiðini an- hücre naklinin yapýlabilmesi için yaþ doldurulmasý ve doktor aralýðýnda tamamen Eðitimin soru-cevap muayenesinden sonra saðlýk durumu uygun saðlýklý bireylere tarama yapýlmasý gerekti- kýsmýndan sonra, eðitime katýlan perso- Bosna - Hersek Cumhuriyeti, Boþnaklarýn Baðýmsýzlýk Mücadelesi BOSNA- HERSEK CUMHURÝYETÝ- BOÞNAKLARIN BAÐIMSIZLIK MÜCADELESÝ mek amacýyla UNPROFOR Karargahý ný Saraybosna ya yerleþtirmesi. Uluslararasý Kýzýlhaç Örgütü verilerine göre arasýnda Bosna-Hersek'te kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Bu kayýplarýn kadarý Boþnak halkýna ait olup Bosnalýlar, dünyanýn gözü amacý bu bölgelerden Boþnak ve Hýrvatlarý uzaklaþtýrarak Sýrp devletini kurmaktý.) (Bosna'daki savaþ 1992 yýlýnýn ilkbaharýnda baþladý. Bosna'nýn kuzeyini hedef alan saldýrýlarýn önünde ve Avrupa'nýn göbeðinde sistematik bir soykýrýma tâbî tutulmuþtur. Sadece Srebrenitsa'da olanlar hakkýnda elle tutulur delillerin varlýðý söz konusu olsa da çok yakýn tarihte gerçekleþen soykýrýmý ay- Planý nýn Bosnalý Sýrplar tarafýndan reddedilmesi. Boþnaklar ve Hýrvatlar arasýnda çatýþmalarýn baþla : Bosna-Hersek in etnik temeller çerçevesinde kantonlara ayrýlmasýný öngören Vance-Owen dýnlatmaya yetmemektedir. masý. Avrupa Birliði nin giriþimlerinin baþarýlý olmamasý üzerine NATO uçaklarýnýn BM nin uçuþ yasaðýný uygulamaya koymasý. BM Güvenlik Konseyi nin Boþnaklar için 6 güvenlikli bölge ilan etmesi. Bu yýlki Srebrenitsa törenlerinden önce Temmuz ayý baþlarýnda Ýngiltere nin sunduðu ve Srebrenitsa da yaþananlarý soykýrým olarak niteleyen karar tasarýsý Rusya nýn vetosu nedeniyle Birleþmiþ 1994 : Hýrvatlar ve Boþnaklarýn, aralarýndaki çatýþmalarý sona erdiren anlaþmayý imzalamalarý. Milletler Güvenlik Konseyi nde kabul edilmedi. Sýrbistan ise devamlý olarak soykýrýmý reddetmektedir. NATO nun Bosnalý Sýrplara geri çekilmeleri hususunda ültimatomu. 50 uçaðýn katýlýmý ile NATO nun ( Tarihsel olaylarda Rusya nýn Sýrbistan ýn yanýnda yer almasý Sýrplarýn Slav ve Ortodoks olmasýndan kaynaklanmaktadýr.) (Bu hareketa Türk uçaklarý da katýldý.) Bosna Sýrp Yönetimi nin askeri havaalanlarýný bombalamasý. Bosna nýn uzun tarihini burada anlatmaya bu köþe yazým yetmez. Burada ilk önce Bosna nýn Osmanlý Ýmparatorluðu ile ilgili önemli gördüðüm olaylarýný ve tarihlerini sizlerle paylaþmayý istiyorum. NATO nun artan hava saldýrýlarý sonucu taraflarýn ateþkesi kabulü : Boþnak ve Hýrvat güçlerinin Sýrplarýn kontrolündeki Orta ve Doðu Bosna da ilerlemeleri yýlýnda kazanýlan Kosova Meydan Savaþý ile Osmanlý nýn Sýrbistan daki hakimiyeti gerçekleþti ve Osmanlý Ýmparatorluðu na 15. yüzyýlýn ortalarýnda Sýrbistan'ýn tamamý katýldý. Bosna, Fatih Sul- Prof.Dr. Ahmet 14 Aralýk ta ABD de Dayton Barýþ Antlaþmasý nýn imzalanmasý ve Bosna-Hersek Devletinin tan Mehmet tarafýndan fethedildi ve Rumeli Eyaletine baðlý bir sancak statüsüyle Osmanlý Ýmparatorluðu na 1463 yýlýnda katýldý. Hersek ise 1483 yýlýnda fethedildi : 93 Harbi ( Osmanlý- Samsunlu kurulmasý. BM Güvenlik Konseyi nin barýþ gücü faaliyetlerini NATO ya devretmesi. Dayton Barýþ Antlaþmasý nýn askeri yönlerini uygulamak amacýyla NATO liderliðinde kiþilik IFOR un (Implementation Force) ülkeye yerleþtirilmesi. (Türk askeri bu güç içinde yer aldý.) Rus Savaþý)'ný takiben yapýlan Berlin Antlaþmasý (1878)hükümleri uyarýnca Bosna Avusturya-Macaristan yönetimine býrakýldý : IFOR un yerini daha az personele sahip SFOR un (Stabilization Force, halen kiþi) Bu aydýnlatýcý bilgilerden sonra bazý önemli kilometre taþlarýný vererek 20. Yüzyýlda Bosna ve Yugoslavya'daki almasý. Dayton Barýþ Antlaþmasý nýn sivil yönlerini uygulamakla yükümlü Yüksek Temsilcilik Ofisi nin (OHR-Office of High Representative) faaliyete geçmesi. Bosna-Hersek in ilk üçlü Baþkanlýk Konseyi üyelerinin seçimle göreve tarihi geliþmeler üzerinde durmayý istiyorum. Ve bilhassa Tito nun Yugoslavya nýn oluþumundaki rolünü dikkatinize sunmayý istiyorum. gelmesi: Aliya Ýzzetbegoviç (Boþnak üye), Kreþimir Zubak (Hýrvat üye), Momçilo Krayiþnik (Sýrp üye) : Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu veliaht prensi Franz Ferdinand ve eþinin Sarajevo (Saraybosna) da (Daytob Antlaþmasý dönüþümlü baþkanlýk sistemi öngörüyordu.) Gavrilo Princip adlý bir Sýrp milliyetçisi tarafýndan öldürülmesi ve I. Dünya Savaþý nýn baþlamasý : Hollanda da faaliyet gösteren Eski Yugoslavya Uluslararasý Ceza Mahkemesi tarafýndan aranan sanýklardan, Slobodan Miloseviç in, Bosna-Hersek, Kosova ve Hýrvatistan daki suçlarla ilgili olarak yargýlanmak üzere, Mah : Bosna nýn I. Dünya Savaþý sonrasý kurulan Sýrp-Hýrvat-Sloven Krallýðý nýn bir parçasý olmasý : Kral Alexander ýn iktidarý ve ülke adýnýn Yugoslavya (Güney Slavlarýn Ülkesi) olarak deðiþtirilmesi. kemeye teslim edilmesi : Yugoslavya da çok partili demokrasiye geçme çabalarý, ancak baþarýlý olunamamasý. ( Lahey'deki mahkemede, eski Bosna Sýrp Devlet Baþkaný Bilyana Plavsiç, General Radislav Krstiç, Goran Jelisiç, Radovan Karadziç ve General Ratko Miladiç de yargýlandýlar. Halen kaçak olan sanýklar bulunmaktadýr.) 1941 : Bosna nýn Almanya tarafýndan ilan edilen "Hýrvatistan Baðýmsýz Devleti"nin yönetimi altýna girmesi. Almanya nýn kontrolü altýndaki Hýrvat milliyetçisi Ustaþalerin yönetimi ele geçirmesi. Partizan ve Çetniklerin (Sýrp milliyetçisi) Almanya ya ve Ustaþa yönetimine karþý direniþ baþlatmalarý yýlýnda parçalanma aþamasýna giren Yugoslavya'dan aþaðýda haritada görüldüðü gibi bugün 7 devlet oluþmuþtur. Bunlar; Slovenya, Hýrvatistan, Bosna-Hersek,Sýrbistan, Makedonya, Karadað ve Kosova'dýr : Josip Broz Tito nun yeni Yugoslavya yý kurmasý, II. Dünya Savaþý nýn sonu. BURAYA EKTE GÖNDERDÝÐÝM HARÝTA KONACAK. KIRMIZI ÝLE SINIRLARIN ÇÝZÝLDÝÐÝ HARÝTAKESÝLEREK ÇIKARILACAK. AD : Tito ve Stalin arasýndaki anlaþmazlýk neticesinde Yugoslavya nýn RÝYATÝK DENÝZÝNÝN MAVÝ OLARAK GÖRÜLDÜÐÜ HARÝTA BÜYÜ- Kominform dan ihraç edilmesi. TÜLEREK KONACAK 1974 : Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti nde (YSFC ) Müslümanlara etnik statü tanýnmasý. Dayton Barýþ Antlaþmasýný ve uygulanmasýný gelecek yazýmda ele alacaðým : Titonun ölümü Bodrum-Dörttepe 2 Aðustos 2015 (Tito nun ölümü ile Yugoslavya da huzursuzluk baþladý. Kendisinin yerine gelenler genelde Sýrp kökenli olduðu için yerini dolduramadý.) Kaynaklar: 1990 : Slobodan Miloþeviç in Yugoslavya (Sýrbistan) Cumhurbaþkanlýðý na seçilmesi. Milliyetçi Sýrp hareketlerinin ateþlenmesi. - https://tr.wikipedia.org/ - '' Srebnitsa'da acý ve gözyaþý 20'inci yýlýnda '', Hürriyet, : Slovenya ve Hýrvatistan ýn Yugoslavya dan ayrýlmasý, Belgrad tarafýndan kontrol edilen Yugoslav Ordusu nun bu ülkelere saldýrmasý. Birleþ- - Parantez içindeki açýklamalar konunun daha iyi anlaþýlmasý için tarafým- Açýklama: miþ Milletler in eski Yugoslavya ya silah ambargosu uygulamasý. dan yapýlmýþtýr : Referandum akabinde Bosna-Hersek in baðýmsýzlýk ilan etmesi, - Kominform,Stalin tarafýndan, Marshall planý'na karþýt olarak oluþturulan buna karþýlýk Bosnalý Sýrplarýn da Republika Srpska yý ilaný, ülke içi çatýþmalarýn baþlamasý. lavya, Fransa ve Ýtalya komünist partileri liderlerini bir araya getiren giriþim. ve SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugos- BM nin Hýrvatistan daki çatýþmalarýn Bosna-Hersek e yayýlmasýný önle-

11 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:26 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Farzlarý býrakýp, nâfile ibâdetleri yapmak, boþuna vakit geçirmektir. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Bitlis'in kurtuluþu (1918) - Revan'ýn fethi (1635) - Sultan IV. Mehmed Hân'ýn taht'a çýkmasý (1648) Dostlar Dostlarý aradýk, dostlarý sorduk.. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Hiçbir maddi talebimiz olmadan. Bir beklentimiz yok iken. Böyle dostlarýnýz varsa hayat ne güzel? Ya iþi düþünce sizi bulan, para talebi olduðu zaman size yalvaran, baþka zamanlar yüzünüzü bile görmek istemeyenler. Dostlar aradýk zor zamanlarýmýzda yanýmýz da olan, kederli kalplerimizi okþayan. Nezaket ve zerafet timsali insanlarý.. "Dostsuz zaman" demiþti Bediüzzaman.. Ülkenin en güzel misafirini kasaba kasaba dolaþtýranlar, ona dünyayý dar edenler þimdi acaba ne haldeler..? Bu hasletleri yitirmeyelim.. Allah için sevelim, Allah için sevilelim, Allah için görüþelim. O zaman bakýn her þey ne kadar güzelleþir? Sonra bu hallerimiz türkülerin yanýk sazýna ve sözüne takýlýr. Yanar- kavruluruz.. Veysel öyle demiþti: "bayram olur, seyran olur, Dostlar beni hatýrlasýn" Önce siz dost olursanýz, ondan sonra dostlar çoðalmaða baþlar. Bir hale halin de, dalga dalga çoðalýr. Dost aradýk. Hem de yana-döne bulduk, ama tez akþam oldu. Çok þükür bu hasletlerimiz Anadolu da hala kaybolmadý. Gelecekte ise nasýl bilemiyoruz. Mevlana Cami : "Dost istersen Allah yeter" demiþti.. O zaman her þey dost olmaya baþladý.. VEFAT EDENLER 1-Endüstri Meslek Lisesi' nden emekli Öðretmen Mustafa ARIK' ýn eþi, Fehmi, Sabri ve Rahmi ARIK' ýn annesi, Elvan TAÞKALDIRAN' ýn yeðeni, Mehmet Oktay ARIK' ýn yengesi; Remziye ARIK. 2-Ovakarapýnar Köyü' nden, Osman ve Mustafa KOÇAK' ýn aðabeyi, Abdullah KOÇAK' ýn babasý; Satýlmýþ KOÇAK. 3-Emekli Cezaevi Müdürü Merhum Ahmet Turan KAYNAROÐLU ve Naciye DERÝNCEÖZ' ün oðlu, Emekli Ýcra Müdürü; Atacan KAYNAROÐLU. 4-Gökköy' den gelme, Almanya' dan emekli Satý, Kemal, Hüseyin ve Halil AKKAN' ýn aðabeyi, Sultan ve Ethem ÇELÝK' in babasý; Ýbrahim AKKAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 11 -Koyunbaba Türbesi- Türbe harap bir halde. Her tarafý yýkýlmýþ. Dýþ kapýnýn kemerleri, duvarý duruyor. Üstündeki yazýyý hepimiz beraber okumaya uðraþtýk. Ayný sýcak, güneþ karþýsýnda beynimiz döndü. Gözlerimiz kamaþtý. yalnýz birinci beytin ikinci mýsraýnýn son kelimesi (c v r r n k) (cur-renk) diye okunuyor ise de bir mana çýkaramadýk. Öylece býraktýk. Müdür fotoðrafýný aldý. Otomobile kaçtý. Biz Feyzi ve Ýbrahim beylerle türbenin içine girdik. Baþka yazý aradýk, bulamadýk. Tahta bir tabut var. Ýçini açtýk. Bir þey yok. Koyun Baba rahmetullah -ý aleyh ruhuna fatiha okuyup hürmetkârane çekildik. Bu türbenin eski halini ve þimdiki halini düþündüm. Sonra Koyun Baba'nýn menakýbýnda Osmancýk'a nasýl geldiðini, nasýl yerleþtiðini, köprüyü yaptýrmakta ne meþakkatlere duçar olduðunu sonra vefatýnda türbesine verilen kýymeti ve yapýlan hürmet ve vakfiyelerinde ki zenginlik, gelen- giden yolculara iðzaz ve ikramý yiyecek ve içeceklerin bolluðu gözümün önünden bir sinema þeridi gibi geçti. Hüzünle çekildim, çýktým. Dýþ kapýnýn önündeki parmak izleri bulunan büyük taþý ziyaret ettim. Menakýbýnda bu taþý Kaleden attýðý ve bu taþýn düþtüðü yere benim kabrimi kazýnýz, dediði aklýma geldi. Parmak yeri olduðu ilk nazarda anlaþýlýyor. Hatta Feyzi Bey beþ parmaðýný sokup tutarak " þöyle tutmuþ mübarek" dedi. Otomobilin yanýna geldik. Yolun solunda birçok mezarlar var. O mezarlýkta tekkede yaþamýþ þeyhlerin mezarlarý olduðunu Müfettiþ Ýbrahim Bey söyledi. Otomobile bindik, testi almak için çömlekçinin yanýndan geçeceðiz. Yine geldiðimiz yoldan þehre girdik. Fotoðrafçýnýn önünde tekrar durduk. Feyzi Beyin aldýðý manzara fotoðraflarýn birisi çift olmuþ. Ýndi deðiþtirdi. Çarþýnýn içinden ve Köprünün yanýndan geçerek Koca Mehmet Paþa camii yanýndan geçtik. Geldiðimiz yoldan Mektebin yanýndan çömlekçiye uðradýk. Ýki büyük testi, iki de küçük sürahi için çömlekçi ile pazarlýk ettik. Seksen kuruþ istedi, altmýþ kuruþa aldýk. Þoför bir sürahi, Feyzi Bey de içi sýrlý bir maþrapa aldý. Bindik. Yine ayný geldiðimiz yollarý takip ederek geliyoruz. Lakin otomobilin su haznesi çok su kaynatmaya baþladý. Durduk, su takviyesi yapýldý. Yolda bir deðirmene rastladýk. Ýçeride taþ diþiyorlarmýþ. Su istedik, verdiler. Yürüdük. Epeyce yerler geçtik. Bir kuyu ve birkaç aðaçlý bir tarlada durduk. Aðacýn gölgesinde kuzular ve keçiler varmýþ. Otomobilin sesinden korkup daðýldýlar. Kuyunun baþýna üç ufacýk çocukla bir de on- oniki yaþlarýnda bir çocuk geldi. Daðýlan davarlarý yine aðacýn gölgesine topladýlar. Müdür Bey, çocuklara "Türkü biliyor musunuz?" diye sordu. Önce " bilmeyiz" dediler sonra birkaç mani okudular. Yazdým. Maniler bizim bildiðimiz maniler ise de bazý beyitleri deðiþiyor. Karþýya gün doðmuþ, kayalar arasýnda bir köy görünüyor. Ýbrahim Bey, orasý Kargý diyordu. Çocuklara sordular.. dediler. Bindik. Yürüttük. Biraz sonra daða týrmanmaya baþladýk. Laçin'e geldik. Köye uðrayalým, dediler. Harmanlara uðradýk. Köye girdik. Büyük bir bina önünde durduk. Müdürlük imiþ. Yani Hükumet Konaðý. Müdürü Kâzým Bey. Ýskilip Kaymakam Vekilliði ediyormuþ. Uzun ince bir adam geldi. Hoþ geldiniz, dedi. Müfettiþ Müdür inmediler. Feyzi Bey'le biz indik. Büyük testinin birisiyle sürahinin birisini doldurmaya pýnara götürüyordum. Zira köyün büyük pýnarý çok yakýn. Köylü kadýnlarý buðday yýkýyorlar. Bir kýz da bacaklarý çýplak pýnarýn ayaðýna giden deneleri topluyordu. Bize hoþ geldin, diyen zat, birisine seslendi. Elimden testiyi aldý, doldurup getirdi. Ben de bir su içeyim diye pýnara gittim. Her bir lüleden kolum kalýnlýðýnda su akýyor. Yedi Lüleli bir pýnar. Ayaðý bir deðirmen döndürür. Suyu hoþ, âb-ý zülal misali bayýldým. Dineldim, bakýyorum. Bir de baktým, buðday yýkayan kadýnlar oturmuþlar. Ve kýz da fistanýný indiriyor, bacaklarýný örtmüþ oturuyor. Bizi gitsin diye bekliyorlar. Feyzi Beye, haydi gidelim beyim, kadýnlara biz namahrem olduk. Köy delikanlýlarýndan hiç sakýnmýyorlardý ama bizden çekinip iþlerini terk ettiler, dedim. Oradan savuþup otomobile bindik. Yine daða sardýk. Zikzak oynamaya, þu tarafa bu tarafa sekelemeye baþladýk. Daðý çýkýncaya kadar adeta bize usanç geldi. Dönemeçler, zikzaklar otomobille böyle olursa evvel zamanda araba ve kaðný ile buradan geçenler ne yaparlardý Burayý yapan mühendis bir düþman gibi hareket etmiþ. Hem daðý mahvetmiþ, hem de hükümetin hazinesini mahvetmiþ. Ve buralarý taþ döþeyerek yapmýþ. Daha on sene de bitmez. Kýþýn da bu haliyle buradan hiçbir araba geçemez, diye söylendim. Þoför dedi ki: Biz gibi buraya içerleyen pek çok. Hatta Mebus Ýsmail Kemal Bey bu yol olmaz, diye Ankara'dan keþfe bir heyet getirdi. Gelen mühendisler de "ancak daðdan yol böyle iner, baþka çare yoktur" demiþler. Ýsmail Kemal Bey bunun üzerine ben bu yolu yapan mühendisi Nusret'e nezaret (rezalet) diyordum ya meðer Ankara'dan getirdiklerim de ayný kafada imiþler, demiþ. Güç hal daðý çýktýk. Cemal Bey parkýna geldik. Ýndik. Halýlarý, kilimleri eþyalarý açtýk. Semaveri yaktýk. Yemeði serdik. Karpuzu kestik. Tavuklarý, böreði meydana hazýr ettik. Oturduk yemeði yedik, çayý içmeye baþladýk. Feyzi Bey, ben buranýn sefasýný ve þu meclisi hiç unutmayacaðým. Hele þu çaya bakýnýz, lale renginde diye kadeh elinde fýr dolanýyordu. Herkes çok mutluydu. Kimi þarký söylüyor, kimi türkü Manzaranýn hayranlýðý yaþanýyordu. Fotoðraflar çekildi. Bir saat kadar burada kaldýk. Eþyalarýmýzý topladýk. Otomobilin yanýnda birleþtik. Hepimiz bir arada bir fotoðraf daha alýndý. Bindik, yürüdük. Bir saatte daðý indik, Kýrkdilim'i geçtik. Evliya Çelebi'nin Kýrkdilim'den kýþ günü geçtiðini Seyahatnamesinde anlattýðý gibi anlattýk. Sonra Enbiya Pýnarý geçtik. Köylülerin otomobili yýlma yorulma bilmeyerek, koþarak gelip sudan çýkarttýklarýný takdirle yâd ettik. Sarmaþa'ya indik. Burada da ben Hoca kýssalarý söylemeðe baþladým. Þehre girdik. Bizim evin önünde durduk. Ýndim. Testinin birisini aldým. Onlarý uðurlarken Feyzi Bey, þimdi gidip fýrka salonunda toplanan muallimlere konferans vereceðini söyledi. Mani olmazsa gelirim, dedim. Eve girdim. Arkadaþ (eþi) bugün evde yalnýz kalmýþ, hasta imiþ. Yemek de yememiþ. Ahmet birader ekmek getirdi. Karpuz kestiler. Baldýz Þefika'da baðdan geldi. Odaya çýktým. Elbisemi deðiþtim. Biraz yazý yazdým. Ve arkadaþý dinledim 3 Teþrin-i Evvel 938 Pazar - Laçin'e gezi- Bu gün erkenden kalktým. Sepete biraz kömür aldým. Kütüphaneye gittim. Kýrk kuruþluk ekmek, kýrk kuruþluk çörek, elli kuruþluk da zeytin, peynir, çay- þeker aldýk. Kadehleri, semaveri sepete yerleþtirdik. Noter Ýhsan ve Sadi Bey'ler geldiler. Fransýzca muallimi Halil Fehmi Bey de geldi. Çerkez Selahattin geldi. Büyük bir sepette o almýþ. Patlýcan, et, üzüm, patates filan almýþ. Onlarý da yerleþtirdik. Saat sekiz oldu. Nazmi Efendi gelmedi. Müdür Bey üç film istemiþ. Hasan Basri'den alýp verdik. Ve otomobilin þimdi oraya geleceðini söyledik. Bekledik hala Nazmi Efendi yok, gelmedi. Müdür Bey de kütüphaneye geldi. Sonra otomobil de geldi. Yarým saat daha bekledik. Mustafa Aða'yý ve Sadi Bey'in oðlu Nevzat'ý gönderdik. "Geliyorum" demiþ. Müdür Bey otomobile bindi. Herkes hazýr. Beyler beyi Nazmi Bey yok Müdür Bey "artýk gidelim" diyor. Nazmi gelmedi, caným sýkýldý. Mustafa Aðayý bir daha gönderdik. "On dakikaya gelirim" demiþ. "Herhalde dolapta yýkanýyor" dedi. Gülüþtük. Artýk yürüyecek sýrada "geliyor" dediler, geldi, bindi. Eþref Ertekin ( ) Saat hane dibindeki dükkândan sigara aldý. Bir de þiþe almýþlar. Müdüre göstermediler. Þoförlerin yanýna sakladýlar. Yürüdük. Cami-i kebirin orada Noter Ýhsan da bindi. Yola düþtük, gidiyoruz. Müdür Bey, Nazmi, Ýhsan Sadi ve çocuðu Nevzat, Selahattin ve benimle yedi kiþiyiz. Þuradan buradan laflýyoruz. Bayat'ýn önündeki çayýn köprüsü yýkýk. Dolandýk çaydan geçtik. Yakacýk özü deðirmenini geçtik. Yolda iki araba ve yaylýya rast geldik, geçtik. Madanoðlu çiftliði hizalarýna vardýk. Otomobil durdu. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Müdür Bey; "iþte þuraya 'Hamamlý Tepe' diyorlar, bir defa çýkýnýz da bakýnýz, kiremit kýrýklarý varsa toplayýnýz" dedi. Ýndik. Müdür Bey'le Nazmi Bey aþaðýda kaldýlar. Biz tepeye çýktýk. Kiremit kýrýklarý bulup topluyoruz. Tepenin en üstüne çýktýk. Ayaklarýmýzý yere vuruyoruz, adeta hamam kubbeleri üzerinde gibi gümlüyor, ses veriyor. Çok hayret ettik. Arkadaþlar: " Tepe alçý da bazý yerlerinde içte boþluklar olurmuþ, ondan inliyor, ses geliyor" dediler. Ama ben inanmadým. Aþaðý indik. Arkada kalan arabalar önümüze geçtiler. Biz de bindik yürüdük. Yine araba ve yaylýyý Sarmaþa'da arkamýzda býrakýp geçtik. Enbiya Pýnarý'na çýktýk. Eymir gölünü aþýp gelenler " yanýndan gidin" dediler. Ördek vuracaðým, diye Sadi indi. Birçok ördek havalandý ise de "çok uzak, suyun içinde kalýrlar" dedi. Vuramadý. Buralarda yolda silindir iþliyor. Taþ dökmüþler, yol yapýlýyor. Kýrkdilim'e vardýk. Mahmut Aða'nýn odanýn önünde durduk. Mahmut Aða'yý dýþarý çaðýrdýk. "Ýniniz bir kahve içiniz" dedi ise de inmedik. Burada çanak-çömlek çýkan bir tepe varmýþ, bize göster, dedik. Otomobile Mahmut Aða'yý da aldýk. Sakal kapana indik. Yolun sol tarafýnda bir sivri tepeye arkadaþlar týrmandýlar. Müdür Bey'le biz kaldýk. Nazmi Efendi de "buralarda otomobile binilmez, ben korkarým, yavaþ yavaþ inerim" diye yürüdü gitti. Müdür Bey'in fotoðraf makinesi bozulmuþ. Çok caný sýkýldý. Biraz da biz indik. Yukardan Ýhsan Bey'in sesi geliyor. "Ya hu buralara nasýl çýkmýþ da ev yapmýþlar. Pek çok kiremit var. Sýrlý parçalar da bulunuyor" diyordu. Biz de aþaðýda arkadaþlarý gözledik. Sadi ve oðlu, Selahattin geldiler. Ýhsan yok. Mahmut Aða da köyüne gitmiþ. "Ýhsan Bey!" diye seslendik. Kimse yok. Aþaðý dereden dolana dolana minare çýkar gibi gelen yolcularýn sesleri geliyor. Otomobil yavaþ yavaþ iniyor. Kemal: "Bin" dedi, bindim. Müdür ve Sadi Bey'ler epeyce ilerideler, yaya iniyorlar. Bir dönemece geldik, otomobil dönemedi. Uçuruma doðru yollandý. Kemal çabucak durdurdu. Hemen ben atladým. Kemal otomobili geri edecek manevra yapmak üzere motoru iþletiyor. Az daha önüne yürümeyince geri gitmiyor. Tekerlerin önüne büyük taþlar koydular. Büyük tehlike orayý geçtik. Yine bindim. Müdür Bey'in yanýna kadar indik. Onlar da bindiler. Nazmi ve Noter hiç görünmüyorlar. Derenin en aþaðý kýsmýna kadar inmiþlerdir, diyerek yürüdük. Nihayet su akan çay hizasýna indik. Noterle Nazmi bizi orada bekliyorlar, gördük. Nazmi Bey'e "buralarda korkulur mu, korkakmýþsýn?" diye takýlýyorduk. Þoför Kemal; "Önümüzde bir deðirmen var. Onun önünde kötü bir yer var, iþte orada korkulur" dedi. Bir köprü var orayý geçiyoruz. Köprünün üstüne çýktýk, döneceðiz. Ýlerisi çayýn uçurumu taþ duvar örmüþler, yarýsý uçmuþ. Otomobil dönemedi. Tekerin birisi köprünün yýkýk yerine girdi, durdu. Ben önceden otomobilin içinde vaziyeti anlayamamýþtým. Hemen hepimiz dýþarýya kendimizi attýk. Vaziyeti görünce dudaklarýmýz yarýldý. Korktuk. Otomobil az daha ileri varsa uçuruma yuvarlanmýþ idi. Yahut tekerleði köprünün altýndaki bir aðaç tutmasa da harka girse idi halimiz ne olacaktý. Hiç birimiz saðlam kurtulamazdýk, bir verdiðimiz karþý gelmiþ, diye çok güvendik. Çayýn karþý geçesinde birkaç köylü oturuyorlar. Mallarý da yayýlýyor. Köylüler kalkýp yanýmýza geldiler. Gözübüyük Kürtleri köyünden imiþler. Derenin üstünde köy var imiþ. Mezarlýklarý burada imiþ gösterdiler. "Ne ise yardým ediniz de, þu otomobili çýkartalým" dedik. Her birisi bir þey söylüyor. Kimisi "iþler yürüt" diyor, "duvar uçmaz, uçsa bile uçana kadar otomobil döner" diyorlar. Kimisi "geri çýkartalým da köprüden çaya insin çayýn içinden gidelim" diyenler var. Bir aðaç bulundu, boþluk kýsma takviye konuldu, teker çýkarýldý. Þükür harka düþmeden geçtik. Birbirimize geçmiþ olsun dedik. Köylülere yardýmlarýndan dolayý teþekkür ettik. Bindik az daha ileri vardýk. Sol tarafta kayalarda büyük maðaralar görülüyor. Ýnip onlarýn fotoðrafýný aldýlar. Kapýlýkaya'ya geliyoruz. Orada yol daralýyor. Bir tarafý kaya bir tarafý çay, bakalým orayý nasýl geçeceðiz, dediler. Korktuk. Bir de geldik dediler. Birçok yolcu geliyor, inelim demeye kalmadý. Yolu yapmýþlar. Kayadan yontup yolu geniþletmiþler. "Artýk korkmayýn" deyip Kemal sürdü geçtik. Ýleride geniþ yerde durduk. Minare boyu bir kaya üzerinde delik görünüyor. Ama altý yalçýn kaya. Çýkýlacak bir yer deðil. "Bunun arka tarafýnda yolu var" diye Selahattin öne düþtü. Arkadaþlar Sadi, Noter ve Nevzat gittiler. Biz de Nazmi Bey'le yavaþ yavaþ çýkýyoruz. Gittikçe yokuþluyor ve kiremit parçalarý topluyorlar. Arkadaþlar yükseklere çýktýlar. "Kayalardan yapýlmýþ merdivenler var" diye baðýrýyorlar. Müdür Bey aþaðýdan fotoðraf alýyordu. Biz de merdiven bulunan yere kadar zor-gucele çýktýk. Lakin kayalarla yarýn arasýna yapýlmýþ yoldan geçmeye gözüm kesmedi. Ben gitmedim. Baþým dönerse yuvarlanýrým, dedim. Öte taraftan Noter Ýhsan seslendi: "O kadar yeri geçemiyor musun? Burasý þayaný temaþa bir yer, çok geniþ. Ýstersen at oynat. Buraya gelmeden gidersen çok yazýk. Ne var geçilmeyecek" diye verdi gürültüyü. Yüzümü kayalara döndüm. Oturduðum yerden sürüne sürüne oraya da geçtim. Geniþ yere vardým. Ne bakayým daðdan bizim otomobilden büyük bir kayanýn önünü kesmiþler. Býçakla aðaç yonar gibi düzlemiþler. Ve yanlarýndan bir metre geniþlikte on metre yükseklikte kesmiþler. On metre kayayý oyarak kesmiþler. Sonra yine ayný geniþlik ve yükseklikte arkasýndan oymuþlar. Burada masallarda çok söylendiði sözler gibi diðer tarafý da oyulmuþ, dört tarafý bir evi zorla içine alýr gibi almýþ Ön tarafýnýn en yukarý kýsmý, saçak altý sütun baþlýklarý gibi nakýþ ve kabartmalarla süslü imiþ, yýkýlmýþ. Bazý yerleri belli duruyor. O kayanýn önünde üç metre yukarýsýnda bir adam sýðacak kadar bir delik var. Onun içinde dahi iþlemeler görülüyor. Lakin bir merdiven olmayýnca çýkamadýk. Tombuþ Nazmi Efendi kayalardan inemedi. "Gel bir þey yok kolay inersin. Ben þöyle durayým, sýrtýma bin de indireyim" dedim. Kabul etmedi. Bir de onun yanýna çýkýp öbür tarafa dolaþtýk. Yavaþ yavaþ indik. Topladýðýmýz kiremitleri Müdür Bey'e gösterdik. Kiremitleri ayrý torbalara koyduk. Bu vakte kadar yine geriden gelen araba ve yaylýlar önümüze geçtiler. Biz de binip, yürüdük. Derede çok bahçeler gördük. Kýrkdilim baðlarý dediler. Meþhur imiþ. Herkes, bütün köylüler, bað kesmeye gelmiþler. Cendereleri filan kurmuþlar. Üzümlerini orada kaynatýyorlar. (Sürecek) 3,0273 3,0282 2,7807 2,7815 ALIÞ Gram 98,01 SATIÞ 98,09 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Çorum denetleniyor Ýl Özel Ýdaresi iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki Sayýþtay Baþdenetçisi ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðü nü denetlemek üzere iki müfettiþ halen ilimizde denetimlerini sürdürüyor. Sayýþtay Baþdenetçileri ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Osmancýk Kaymakamý Demircioðlu na ziyaret Vali Ahmet Kara Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede görevine baþlayan yeni Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu'nu ziyaret etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede görevine baþlayan yeni Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Karataþ'ýn yaný sýra Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Belediye Meclis Üyesi Turgay Þanal ve Dursun Barýþmaz da hazýr bulundu. Kaymakam Demircioðlu'na görevinde baþarýlar dileyen Baþkan Karataþ, yeni görevinin ilçeye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Müfettiþleri hafta içinde Vali Ahmet Kara'yý da makamýnda ziyaret ettiler. Vali Kara, denetimin, uygulama hatalarýný gidermeyi ve her seviyedeki görevlilerin harcamalarda daha dikkatli olmalarýný saðladýðýný ifade ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kaymakam Demircioðlu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Karataþ'a teþekkür etti. Ziyarette Karataþ ve Demircioðlu bir süre ilçe hakkýnda görüþtü. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi büyük bir organizasyona imza atýyor. MÜSÝAD Baþkanlar Kurulu Çorum a geliyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi büyük bir organizasyona imza atýyor Aðustos tarihinde MÜSÝAD Baþkanlar Kurulu Toplantýsý Çorum da gerçekleþtirilecek. Toplantýya MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Genel Merkez yöneticileri ve 81 ilin þube baþkanlarý ile yöneticileri katýlacak. MÜSÝAD haftalýk olaðan yönetim kurulu toplantýsý yapýldý. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, MÜSÝAD kurucu baþkaný ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu toplantýda, önümüzdeki günlerde yapýlacak olan toplantý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. HEM den kayýt duyurusu Toplantýya yoðun katýlým beklediklerini belirten MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, Çorum da böyle bir organizasyonu yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu toplantý ayrýca þehrimizin tanýtýmý açýsýndan önemli bir organizasyon olacak. Toplantýda kendine has modeli ile sanayileþerek Türkiye ye model olan Çorum umuzu ve sanayimizi tanýtma fýrsatý bulacaðýz. Ayrýca yaþanan sorunlarýn, çözüm önerilerinin istiþare edilmesine imkân saðlayacak toplantý kapsamýnda, yeni iþbirliði modelleri, sorunlarýn çözümü noktasýnda ortak akýl ve ortak iradenin ortaya çýkmasýna fýrsat sunacak dedi. MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, genel merkez yöneticileri ve MÜSÝAD baþkanlarý Çorum daki sanayi kuruluþlarýný ziyaret edecek. Ýl Milli Eðitimi Müdürlüðü tarafýndan açýk öðretim, ortaokul, lise öðrencileri ve lise mezunlarýna yönelik destekleme ve yetiþtirme kurslarý için kayýtlar baþladý. Çorum Halk Eðitimi ve ASO Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Ortaokul ve lise öðrenimine devam eden öðrenciler öðrenim gördükleri kendi okullarýna baþvuru yapabilirler. Tüm açýk öðretim öðrencileri ve lise mezunlarý ise Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ne baþvurularýný yapabilirler. Baþvurular 20 Aðustos 2015 tarihine kadar devam edecektir. denildi. HEM in öðrencilere yönelik destekleme ve yetiþtirme kurslarý için kayýtlar baþladý. Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ ÞERÝFE BULUT UYSAL (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 - ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI ODABAÞ ECZANESÝ SELÝM ODABAÞ (TEL: ) BUHARA EVLER MH.DR.S.AHMET CD. NO:66/A ÖZEL HASTANE- DEN ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZERÝ BOZDOÐAN ECZANESÝ ARÝF BOZDOGAN (TEL: ) CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA PAZARI YANI CUMARTESÝ KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. VOLKAN ECZANESÝ VOLKAN TOKATLI (TEL: ) HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI PAZAR GÖKMEN ECZANESÝ HAMDÝ ERAY GÖKMEN (TEL: ) ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI Þehri anlamak lazým. Onu anlamak modern hayatýn içeriðini, üslubunu ve gidiþatýný anlamayý da ifade eder. Þehirde yaþam yoðun, hareketli, çoðulcu ve deðiþimi hýzlý. Kýsacasý orada hayat her haliyle dolu. Ýster olumlu açýdan bak, istersen olumsuz açýdan bak; hayat dopdolu. Hiç boþu yok. Sen gözlerini yumsan da, Kulaklarýný iyice týkasan da. O kendini sana gösterir ve duyurur. "Ýþte ben buradayým." Deyiverir. Kendini senin için sahneler adeta; meydaný, sokaðý, caddeyi, odayý sunumunun alaný haline dönüþtürüverir. Belki de bunda da var bir hikmet, bir hayýr demek düþer bize bazen. * Modern hayat yoðunlukla þehir ortamýnda piþiyor, kotarýlýyor zamanýmýzda artýk. Her faaliyetin odak noktasý þehir kaynaklý; üretimden pazarlamaya, tüketimden geri dönüþümlere, eðitim öðretimden konaklama biçimlerine deðin akla gelebilen tüm etkinlikler þehir baðlamlý yaþam biçiminin bir sonucu. Bu durumu kavramadan modern yaþamýn ruhunu, ortaya çýkan sorunlarýný, problemlere çözüm arayýþlarýný anlamak kolay deðil. Bu arada þu notu düþelim: Sanýrým Müslüman aleminin yaþadýðý terör-þiddet kaynaklý oluþumlarýn sebepleri arasýnda yaklaþýk yüz yýldýr süregelen þehirleþme pratiðinin saðlýklý yürütülememesinin etkisi vardýr. * Sýcak bir günün ikindi vakti, Çorum'un en kalabalýk noktalarýndan birindeyim. Bir arkadaþý bekliyorum. Güneþin yakýcý ýþýnlarýndan kendimi korumak için bir aðacýn gölgesine sýðýnmýþým. Gelip giden tanýþlarýn selamýný alýyorum bir yandan da. Arada, bir asýrdan daha fazla süredir Çorum'a zamanýn akýþýný bildiren saat kulesine bakmak amacýyla baþýmý uzatýyorum. Cadde kalabalýk. Saat kulesinin iki yanýndaki parklar da öyle. Caddeden trafiðin akýþý motorlu taþýtlarla insanýn, yine onlarla þehrin iliþkisinin anbean dolu haliyle yoðunluðunu bize anlatýyor. Bu taþýt çokluðu meselesi de tam manasýyla bir ekonomi tabii ki..bazý taþýtlarýn çýkardýðý duman çevrenin havasýný deðiþtiriyor. Arabalara bu dikkatle bakarken, elindeki çuvala atýk toplayan bir vatandaþ hemen önümdeki askýlý çöp kovasýnýn içinden yarým litrelik iki pet þiþe çýkarttý. Ýçlerinde biraz su vardý, özenle kapaklarýný açtý, az ilerdeki fidanýn dibine Þehirde eðilerek sularýný döktü. Sonra kapaklarýn kapatýp, çuvalýna attý. Fidanýn dallarýna þöyle bir göz gezdirdi, belki yemyeþilliðinden, belki dallarýnýn gür oluþundan duyduðu mutluluktan gülümsedi. Çuvalýný omuzuna atýp uzaklaþtý. O sýcakta, bir yudumluk suyu yaya kaldýrýmýna boþaltmayýp, fidanýn dibine dökmesi beni çok etkiledi. O orta yaþlý, yýpranmýþ ve yorgun kiþinin bu hassasiyeti beni derin derin düþündürdü. Peygamberimizin (sav) :" Kýyametin kopacaðýný bilseniz elinizdeki fidaný dikiniz." Hadis-i þerifini de hatýrladým. * Ýnsan hayatý üreterek doldurur. Kimi fabrikada çalýþýr, kimi inþaatta. Kimi tarlada üretir, kimi laboratuvarda. Kimi evinin iþini görür, kimi kütüphanede harcar emeðini. Yunus Emre Parký'nda kuþluk vakti yürüyüþ yaparken Çorumlu yazarlardan Mustafa Özçatalbaþ ile karþýlaþtým. Güler yüzlü, açýk sözlü, kalemi iþlek bir yazardýr Mustafa Bey. Çorumla ilgili iki eserini okuduðum Mustafa Bey, mizahi tonu güçlü olan bir bakýþ açýsýna ve üsluba sahip. Dili, hayatýn hýzla deðiþerek akan nabzýna çok uygun. Konuþtuk ayaküstü. Evin su iþleri için çarþýya inmekte olduðunu belirtti. Hal hatýrdan sonra, kaleminiz çalýþýyor mu diye sordum. Ýyi ki sormuþum. Konu edebi çalýþmalara kayýverdi. Eseri, iki-üç yýldýr uðraþtýðým eseri tamamladým nihayet, dedi. Etkileyici olmasý için sürekli düzeltmeler yaptýðýný belirtirken, heyecaný gözlerine ve sesine yansýyordu. Ýnsandaki bu üretme heyecaný çok önemli. Sanat toplum içindir anlayýþý gereði yeni eserinde de sosyal sorunlarý ele aldýðýndan söz eden Mustafa Bey, bulunduðumuz yerden evini gösterdi. Kapýmýzý çalarsan çay kahve içer, edebiyat konuþuruz dedi. Mustafa Bey ile vedalaþtýktan sonra içinde haftalardýr yürüyüþ yaptýðým parka bir kez daha baktým. Burasý þehir için bir yeþil ada gibi. Rahat rahat soluklanma mekaný. Parklar, þehir yaþamý için yeþillikten öte anlamlar taþýr. Ýþte insanlar onun içerisindeler: Dinlenenler, sohbet edenler, atletizm yarýþmasýna hazýrlanan gençler, hastaneden çýkýþta yakýnlarýyla sohbet edenler, oyuncak bölümünde oynayan çocuklarla onlarý avutanlar, egzersiz aletlerinde çalýþanlar, koþu pistinde koþanlar, park çalýþanlarýnýn temizlik ve sulama faaliyetleri.. Þehir binalarýn yaný sýra sokaktýr, caddedir, yoldur. Parkýn üç tarafý taþýt trafiðine açýk yol. Arabalar akýyor, insanlar da ikiþer, üçer, beþer parkta, kaldýrýmda hareket halindeler. Kuþlar aðaçlarýn dibinde, çimlerde karýnlarýný doyurma, susuzluklarýný giderme derdindeler. Parka adýný veren Yunus Emre geliyor aklýma. O gönül adamýnýn güzel þiirlerini bu serin yeþillikte okumayý istiyorum bir ara. Yunus Emre'nin þiiri her dönemin, her mekanýn ve her uygarlýðýn duyarlýlýðýný estetik düzeyde ifade edebilecek bir yeterliliðe sahiptir. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK

13 Osmancýk sahasýna inceleme CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Temsilciler Kurulu ve Amatör Ýþler Kurulu üyesi Þener Baykan ýn yaptýðý incelemede özellikle emniyet açýsýndan belirlenen eksiklerin 24 Aðustos a kadar giderilmesi istendi. Murat KARASU Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Osmancýkspor un maçlarýný oynayacaðý ilçe sahasý Federasyon tarafýndan denetimden geçti. Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Amatör Ýþler Kurul ve Temsilciler Kurul üyesi Þener Baykan ile birlikte dün Osmancýk ilçe sahasýnda incelemede bulundular. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile Osmancýkspor Baþkaný Kadir Delibaþ ve Yönetim Kurulu üyelerininde hazýr bulunduðu incelemede saha, tribün ve soyunma odalarýnda inceleme yapýldý. Yeni yapýlan soyunma odalarý bitme aþamasýna geldi ve sezona kadar yetiþecek. Federasyon temsilcileri sahanýn emniyet açýsýndan eksikleri olduðunu belirterek bunlarýn giderilmesini istediler. Tribün etrafýnýn, giriþ çýkýþlarýn olduðu bölümlerin tel örgü ile çevrilerek kapýlar konulmasý istendi. Konuk takým taraftarlarý için tribün yapýlmasý gibi taleplerde bulunan Federasyon yetkilileri inceleme sonucunu bir rapor halinde Federasyon a sunacaklar. Tesbit edilen bu eksikler Federasyon tarafýndan kulübe bildirilecek ve 24 Aðustos a kadar bu eksiklerin giderilmesi istenecek. Bu tarihte yapýlacak ikinci incelemede eksiklerin giderilmesi halinde BAL maçlarýnýn Osmancýkspor pazartesi baþlýyor Federasyon yetkilileri Osmancýk ilçe sahasýndaki eksikleri tesbit ederek yetkilileri bildirdiler BAL temsilcimiz Osmancýkspor yeni sezon için pazartesi günü toplanacak ve ilk çalýþmasýný yapacak. Baþkan Kadir Delibaþ, takýmý Lütfullah Demir in çalýþtýracaðýný ve yeni sezon hazýrlýklarýnýn bölümünü Ilgaz da yapacaðý kampta sürdüreceklerini söyledi. Murat KARASU Bu sezon BAL liginde mücadele edecek olan Osmancýk Spor Pazartesi günü toplanarak antrenmanlara baþlayacak. Geçtiðimiz hafta güçlü bir yönetim ile yeniden oluþan Osmancýk Spor yönetimi bu sezon BAL liginde kalýcý olmak için tüm fedakârlýklarý yapýyor. Baþkan Kadir Delibaþ Ankara ya giderek bürokratlarla bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kulübün onur üyesi Vahit Kýnalýtaþ ve bürokratlarýn da bulunduðu bir toplantý gerçekleþtiren Delibaþ, Osmancýkspo un geleceði ile ilgili konularý masaya yatýrdýklarýný belirtti. Pazartesi günü toplanacak olan takýmýn ihtiyaç duyduðu ve antrenmanlarda kullanacaðý gerekli malzemeleri temin ettiklerini dile getiren Delibaþ, artýk futbol için her þeyin hazýr ol- duðunu söyledi. Ankara da gerçekleþtirilen toplantýnýn verimli geçtiðinin altýný çizen Baþkan Kadir Delibaþ, Pazartesi günü toplanacak olan takýmýn baþýnda Osmancýk ýn öz evladý olan þampiyon tamýnýn ve kadronun baþýnda bulunan Lütfullah Demir hocanýn bulunacaðýný ve BAL liginde de Lütfullah Demir hocayla devam edeceklerini sözlerine ekledi. Osmancýkspor pazartesi günü sabah kahvaltýda toplanarak kahvaltý sonrasý yeni sezonun startýný verecek. Günde çift idman ile hazýrlýklarýna baþlayacak olan Osmancýkspor da teknik heyetin belirleyeceði bir tarihte takým Ilgaz da 10 günlük kampa girecek. Klasmanlarýn ilk testi yarýn Saha incelemesine katýlan Federasyon temsilcileri ve Osmancýkspor yöneticileri ýrmak kenarýnda toplu halde Futbol da yeni sezonun ilk seminer ve atletik testi yarýn Çarþamba da yapýlacak. Çorum dan beþ gözlemci ve on hakem yarýn sabah Çarþamba da seminere katýlacak öðleden sonra ise hakemler atletik teste girecekler. Atletik testte baþarýlý olanlar sezonda görev almaya hak kazanacaklar. Yüksel BASAR Gölcük-Orhangazi maçý yarýda kaldý! Ankara da toplanan Osmancýkspor Yönetim Kurulu yeni sezonla ilgili olarak bir dizi kararlar aldý Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Gölcükspor Ýhsaniye Stadý'nda dördüncü hazýrlýk maçýnda aðýrladýðý Orhangazispor'la dostça baþlayan karþýlaþma ilk yarý sonunda çýkan kavga nedeniyle karþýlaþma yarýda kaldý. Gölcükspor ile Orhangazispor Ýhsaniye Stadý'nda hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geldi. Oldukça sert bir mücadele þeklinde baþlayan hazýrlýk maçýnda iki takýmýn mücadelesinde maçýn ilk yarýsý 0-0 devam ederken, Yeldar kendisine faul yapan Orhangazispor'dan Metehan Andýç'a kafa atýnca saha içi bir anda karýþtý. Ýki takým oyuncularýnýn kavgasý sýrasýnda Ýhsaniye Stadý'nda maçý izlemeye gelen yönetici- ler ile taraftarlar sahaya girdi. YELDAR KAFA ATTI Ýki takým maçýn ilk dakikalarýnda kontrollü oyunu tercih ederken, karþýlýklý ataklar sonrasýnda oyun sertleþti. Hazýrlýk maçýnýn ilk yarýsý 0-0 devam ederken, ilk yarýnýn son dakikalarýnda Gölcüksporlu futbolcu sol kanattan geliþtirdiði atak sýrasýnda Yeldar kendisine faul yapan Orhangazispor'dan Metehan Andýç Özlü'ye kafa atýnca saha içi bir anda karýþtý. Ýki takýmýn oyuncularý bir birlerine saldýrýrken, Orhangazispor'dan Murat Tan bu kargaþada Gölcüksporlu futbolcu Muhammet Aran'a saldýrýnca iki takýmýn yöneticileri ve Gölcüksporlu taraftarlar saha içine indi. Kavga sýrasýnda darbe alan futbolculara kulüplerin saðlýk görevlileri ilk müdahaleyi yaptý. FUTBOLCUYU KOVALADILAR Ýhsaniye stadýnda iki takým futbolcularýnýn kavgasý sýrasýnda antrenörler kavgayý ayýrmaya çalýþýrken, Gölcüksporlu futbolcular Muhammet Aran'a saldýran Murat Tan'ý Ýhsaniye stadýnda kovalamaya baþladý. Çaresiz kalan Orhangazisporlu futbolcu takým arkadaþlarýnýn bulunduðu yedek kulübesine kaçtý. Tribünde bulunan herkes saha içine inerek olaylarý yatýþtýrmaya çalýþýrken, Gölcükspor ile Orhangazispor arasýnda oynanan hazýrlýk maçý yarýda kaldý. Emniyet tedbirinin alýnmadýðý karþýlaþmada kavgalar sonrasýnda Orhangazisporlu futbolcular bir süre saha içinde beklemek zorunda kalýrken, yaþanan olaylar nedeniyle saha içinde þaþkýnlýklarýný gizleyemediler. Maç sonrasýnda Gölcüksporlu yöneticiler Orhangazispor kafilesini kendi tesislerinde aðýrlayarak yaþanan bu talihsiz olaydan dolayý özür diledi ve Bursa'ya yolcu ettiler. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan Futbol Sezonunun ilk Atletik Testi ve Eðitim Semineri 09 Aðustos Pazar günü 12.Bölgeye baðlý illerin katýlýmý ile Samsun'da gerçekleþtirilecek. Merkez Hakem Kurulu Üyesi 12.Bölge Sorumlusu Hikmet Öksüzoðlu'nun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek Eðitim Semineri ve Atletik Testlerine Çorum, Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve Sinop Ýlleri hakem ve gözlemcileri katýlacaklar. Ýlk olarak Pazar günü saat 11:00'de Samsun Büyükþehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda yeni sezonun ilk eðitim semineri gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz yýl yapýlan sýnava katýlan Çorumlu klasmanlar toplu halde görülüyor Saat 16.00'da ise Hakemler Çarþamba Ýlçe Stadýnda 12. Bölge Sorumlusu Hikmet Öksüzoðlu ve Bölgesel Hakem Kurulu Üyeleri Ýlkay Aydýn ve Bilal Gemici gözetiminde Atletik Testlerde ter dökecekler. 6x40 metre ve 20x150 metre mesafe süreli ko- þularda baþarýlý olan hakemler yeni sezonda görev almaya baþlayacaklar. Ýlimizden Ulusal Gözlemciler Recai Kuzey ve Kahraman Ölçer, Bölgesel Gözlemciler Mustafa Alagöz, Mustafa Býçakcý ve Durmuþ Buyruk, Ulusal Hakem Celal Bayraklý, Ulusal Yardýmcý Hakemler Özcan Genel ve Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemler Mehmet Ali Cýrýl ve Mehmet Tuðluk, Bölgesel Yardýmcý Hakemler Yüksel Basar, Ahmet Ecevit, Burak Þahinkara, Emre Alagöz ve Furkan Alagöz katýlacaklar. Hakem Kurulu bir deðiþiklikle devam Recai Kuzey, Mustafa Alagöz ve Kahraman Ölçer Kurul daki görevlerine devam ettiler Mustafa Býçakçý Durmuþ Buyruk Recai Kuzey Baþkanlýðýndaki Ýl Hakem Kurulu nda Kahraman Ölçer, Mustafa Alagöz, Mustafa Býçakcý görevlerine devam ederken tek deðiþiklik Nizamettin Alagöz ün yerine Durmuþ Buyruk getirildi. Böylece Ýl Hakem Kurulunun tamýmý Ulusal ve Bölgesel gözlemcilerden oluþtu. Yüksel BASAR Futbol da yeni oluþturulan Merkez Hakem Komitesi Ýl Hakem Komitelerinin atamasýný sürdürüyor. Bu baðlamda Çorum Ýl Hakem Komitesi atamasý yapýldý. Yeni Komite bir deðiþiklikle göreve devam ediyor. Bu hafta baþýnda yapýlan atamaya göre Çorum Ýl Hakem Komitesi bir deðiþiklikle göreve devam ediyor. Ýl Hakem Komitesi Recai Kuzey baþkanlýðýnda oluþurken diðer kurul üyeleri ise Kahraman Ölçer, Mustafa Alagöz, Mustafa Býçakcý ve Durmuþ Buyruk yer aldý. Geçen dönemki kurulda Nizamettin Alagöz yerine Durmuþ Buyruk yeni kurul üyesi oldu. Hakem Komitesi nin diðer bir özelliði ise ikisi Ulusal üçü bölgesel gözlemci olan isimlerin görev almasý oldu.

14 14 CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Uslu dan çiftçiye müjde AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum da çiftçilere toplamda 8,4 Milyon TL tarýmsal destek ödemesinin dün itibariyle yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. Uslu, Tarýmsal destekleme ödemeleri kapsamýnda 2014 üretim sezonu Hububat- Eðitim Ýþ Çorum Þubesi Mali Sekreteri Özler Arýn, Rotasyon baskýsý altýnda emekli olmak veya yer deðiþtirme isteyen öðretmenlere yeni bir hak tanýnmalýdýr. dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, öðretmenlerin atama ve yer deðiþtirmelerine iliþkin doðru dürüst bir uygulama takvimi açýklayamayamadýðýný, açýkladýðý takvime de uymadýðýný, bu yaz tatilinde atama ve yer deðiþtirmelerle ilgili aldýðý karar ve uygulamalarla içinden çýkýlmaz bir kargaþaya yol açtýðýný ifade eden Arýn, konuya iliþkin þu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu açýklamayý yaptý; Bakanlýk, her ne kadar rotasyon uygulamasýnda geri adým atmýþ olsa da öncesinde yaptýðý il içi tayinlerle ve geciken rotasyon kararýyla yarattýðý sorunlarý ortada býrakarak bir kenara çekilmiþtir. Birçok öðretmen, rotasyon baskýsý altýnda ehven-i þer anlayýþýyla da olsa il içi yer deðiþtirme; bir kýsým öðretmen de rotasyon uygulamasýna maruz kalacaðý düþüncesiyle emekliliðini istemek zorunda býrakýlmýþtýr. Her iki talep ve uygulama da isteðe baðlý gibi görünse de gerçekte öðretmenlerin kendi özgür iradeleriyle yaptýklarý bir tercih olarak kabul edilemez. Bakanlýðýn adeta "ölümü gösterip sýtmaya razý etmek" olarak adlandýrýlabilecek bu uygulamalarý, öðretmenleri hiç de istemedikleri kararlar almaya zorlamýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, öncelikle norm kadro güncellemelerini yapmadan rotasyon uygulamasýnýn sonuçlarýný hesaplamadan il içi tayinleri yaparak yeni bir kargaþaya da zemin Baklagil fark ödemeleri tarihi itibariyle çiftçilere ödenmeye baþlandý. Çorum da çiftçiye TL ödeme gerçekleþtirilecek yýlýnda Çorum da çiftçilere yönelik tarým ve hayvancýlýk destekleme ödemelerinin toplam 90 Milyon TL ye ulaþmasýný bekliyoruz. dedi. Enerji kesintileri sürecek Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, kurulum montaj ve bakým onarým çalýþmalar nedeniyle programlý enerji kesintilerinin devam edeceðini bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý zaman ve bölgeler þöyle sýralandý: tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum Merkez ilçesine baðlý Hamdiköy Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Hamdiköy Köyü Sorsavuþ Mahallesine, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Sazdeðirmeni Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Sapaköy Köyüne; tarihinde 08:30-16:00 saatleri arasýnda Köprüalan, Celilkýrý köylerine ve Mutlu Tavukçuluk, Þimþekler Tavuk, Bayraktar tavuk, Tarým et gýda, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda, Fatih Tavukçuluk, Salbaþ Tavukçuluk, Derviþoðlu Tavukçuluk'a, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Elicek Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Küçük Gülücek Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Balýmsultan Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Büyük Gülecek Köyüne; tarihinde 08:30-16:00 saatleri arasýnda Hamdiköy ve Sapaköy kölerine, 10:00-14:00 saatleri arasýnda Kuyluþ Köyü, Fakýlar Köyü, Örükya Köyü, Kayabüðet Köyü Kuyumcusaray Köyü, Yenice Köyü, Sincan Köyü, Çetederesi Köyü, Karatepe Köyü, Çatalkaya Köyü ve Koçhisar köylerine, Alaca Belediyesi Ýçme Suyu Pompasý, Doðan Yapý, Güngörler Akaryakýt, Çal Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Baz Ýstasyonu'na, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Kalehisar Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Eski Karadona Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Narlýk Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Karadona Köyüne; tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasýnda Kýzýllý Köyü, Çal Köyü, Tutluca Köyü, Geven Köyü, Kuzkýþla Köyü, Kuzkýþla Çiftlik Mahallesi, Kpaklý Köyü ve Dereyazýcý köylerine, Alaca Belediyesi Ýçme Suyu Pompasý, Doðan Yapý, Güngörler Akaryakýt, Çal Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Baz Ýstasyonu'na, 08:30-16:00 saatleri arasýnda Kadýkýrý, Ahilyas, Çeþmeören, Bozboða, Abdalata, Kýlýçören ve Buðdüz köylerine, Çakýr Harfýyat, Bim Birleþik Maðazalar A.Þ. Kadýkýrý Yolu Üzeri, Kadýkýrý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören Ve Grup Köyler Ýçme Suyu'na, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Yeni Karadona Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Kiranlýk Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Deniz Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Gökdere Köyüne; tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Karabayýr Köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda Seyfe Köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Karabayýr Köyü Kösürelik Mahallesine, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Büðüroðlu Köyüne; tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Ertuðrul Köyüne, 10:00-12:00 ve saatleri arasýnda Misterovacýk Köyünün bir kýsmýna, 14:30-16:30 saatleri arasýnda Yeni Hayat Köyüne, 09:00-17:30 saatleri arasýnda Laçin ilçesine baðlý Çamlýca, Doðanlar, Çamlýpýnar, Karasoku, Sýtma, Yeþilpýnar, Ýkizce, Sarayözü, Tutkunlar, Küçük Lazlar ve Gökçekaya Köylerine, Çamlýca Belediyesi Ýçme -Suyu /Laçin, Çamlýca Ýlköðretim Okulu - Müdürlüðü/Laçin, Çamlýca Mesleki Teknik, Tutkunlar Petrol'e, programlý olarak elektrik verilemeyecek. Eðitim Ýþ, MEB, yanlýþ uygulamalardan dönmeli hazýrlamýþtýr. Baþýndan beri haksýz, hukuksuz ve yanlýþ uygulama ve kararlarýyla öðretmenleri maðdur eden Bakanlýkça, rotasyon öncesinde il içi yer deðiþtirme isteðinde bulunan öðretmenlere; hiçbir þarta baðlý olmaksýzýn bu taleplerinden vazgeçmek ve güncellenmiþ normlara göre yeniden il içi tayin isteðinde bulunmak konusunda yeni bir hak tanýmalýdýr. Ayrýca yine rotasyon baskýsý nedeniyle emekliliðini istemek durumunda kalan öðretmenlere de emeklilik onaylarýnýn iptali ile eski görev yerlerine dönmeleri hususunda yine herhangi bir þarta baðlý olmaksýzýn talepte bulunmak üzere makul bir süre verilmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerine, istifa etmiþ geçici bir hükümetin mensubu olduklarýný, yanlýþ karar ve uygulamalarýndan bir an önce vazgeçmeleri gerektiðini hatýrlatýrýz. Aksi halde Eðitim-Ýþ olarak Bakanlýðýn yanlýþ ve hukuk dýþý uygulamalarýna karþý her türlü yasal zeminde mücadele edeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Yoðun 'terör' saldýrýlarý nedeniyle bazý noktalarý "güvenlik bölgesi" ilan edilen þehir sayýsý sekiz oldu 8 þehir güvenlik bölgesi ilan edildi Yoðun 'terör' saldýrýlarý nedeniyle bazý noktalarý "güvenlik bölgesi" ilan edilen þehir sayýsý sekiz oldu PKK saldýrýlarýnýn artmasý üzeine þimdiye kadar "güvenlik bölgeleri" ilan edilen þehir sayýsý sekize yükseldi. Özel güvenlik bölgeleri, "2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu" uyarýnca oluþturuluyor. Terörle mücadele kapsamýnda yürütülen operasyonlar nedeniyle meskun mahal dýþýnda, can ve mal güvenliðinin korunmasý bakýmýndan girilmesinde sakýnca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiði süreyle sýnýrlý olmak üzere, Genelkurmay Baþkanlýðý veya Ýçiþleri Bakanlýðýnýn göstereceði lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararýyla ya da gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde vali kararýyla 15 gün ila 6 ay gibi sürelerle ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 10 AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Bekir Aksoy Ýlkokulu onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: güvenlik bölgesi ilan edilebiliyor. Özel güvenlik bölgesi, PKK'nýn yaptýðý terör ve yýldýrma eylemleri nedeniyle ilin sosyal ve ekonomik geliþmesinin olumsuz etkilendiði, bu eylemler neticesinde vatandaþlarýn, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarýný kullanmaktan mahrum kaldýklarý ve günlük hayatlarý etkilenen vatandaþlarýn büyük maðduriyet yaþadýklarý gerekçesiyle ilan ediliyor. Bu bölgeler, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, mevcut huzur ile güven ortamýnýn sürdürülmesi, devlet ile milletin her türlü terörist tehdit ve saldýrýdan korunmasý amacýyla belirleniyor. Kanunun, kamulaþtýrma yapýlabilmesine de olanak tanýdýðý güvenlik bölgelerine izinsiz girilemiyor, buna aykýrý hareket edenler hapis ve para cezalarýna çarptýrýlabiliyor.(dünya Bülteni) Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil lab-mikrobiyoloji (nefelometre)-antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: YÝTÝK Oðuzlar Mal Müdürlüðünden nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum arasý 1 cilt faturamý ve plakalý 2003 model Jeb Eskavatör kanal kazýcý yükleyici iþ makinasýna ait ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan KARABIYIK Cevizli Köyü Ömerler Mevkii No: 7 Oðuzlar/Çorum T.C.No: (Ç.HAK:2212) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Osman KARAKUÞ Halil oðlu 1971 Bayat Doðumlu (Ç.HAK:2210) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Miktat LALE Ýsmail oðlu 1951 Çorum Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:2209) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Okan TURAN Bayram oðlu 1988 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2208)

15 BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2101) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Montaj ve kurulum Personeli olarak görevlendirilmek üzere,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, tecrübeli,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2205) Bayan Eleman Aranýyor En az lise mezunu, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pars Temizlik (Ç.HAK:2184) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) (Ç.HAK:2197) Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. No: 26/A Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Bulaþýk iþinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýzmir Lokantasý (Ç.HAK:2201) FAX : Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý ÝLAN S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNÝN tarihinde iþyeri satýþ ihalesi yapýlacaktýr. Bilgi için müracaat: PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere,. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2204) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2187) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Bay - Bayan Garson Aranýyor Ýþyerimizde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2147) ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: SAHÝBÝNDEN LÜKS DAÝRE HÝTÝTPARK SÝTESÝNDE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT 4+1 DAÝRE Eleman Aranýyor Dizel pompa enjektör servisinde çalýþtýrýlmak üzere çýrak ve kalfalar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ece Uður Dizel Motorlu Araçlar (Ç.HAK:2199) (Ç.HAK:2169) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Adres: K.S.Sitesi 77. Sok. No: 5/A Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2189) Adaklýk, kurbanlýk, damýzlýk koyunlarýmýz TL den baþlayan fiyatlarla 7/24 hizmetinizde. Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ (Ç.HAK:2168) CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere; * Tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörleri * Makine Teknik Ressamlarý * Marangoz * Ekip çalýþmasýna uyumlu Elemanlar alýnacaktýr Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. BAÞER MAKÝNA Adres:Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:13 (Ç.HAK:2203) (Ç.HAK:2198) (Ç.HAK:2202) ÇORUM Tel: BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: AÞCI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2194) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2167) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ulukavak Mah. Buharaevler Mahallesinde ikamet eden vasýfsýz apartman bay temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. (Ç.HAK:2162) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2213) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Patalya da son çift antrenman Kampta son prova bugün Kýrýkhan ile Çorum Belediyespor kamptaki son hazýrlýk maçýnda bugün Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak Harun AKKAYA Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürdüðü Kýzýlcahamam daki son hazýrlýk maçýnda bugün Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak. 10 gündür Kýzýlcahamam Patalya Otel de yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor bundan önce oynadýðý hazýrlýk maçlarýnda Düzcespor a 10 yenilmiþ ardýndan Gölbaþspor u 3-1 yenerken son maçta ise Hatayspor önünden 1-0 galip Çorum Belediyespor sezon baþý kampýný sürdürdüðü Kýzýlcahamam Patalya Otel de son çift antrenmanýný dün yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah saat da yaptýðý ilk antrenman kuvvet ve dayanýklýlýk ile baþladý ardýndan da taktik çalýþma ile devam etti. Hatayspor maçý nedeniyle sabahki antrenmaný hafif tempoda tamamlandý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan günün ikinci çalýþmasý ise akþam saatlerinde yaptýrdý. Okul kayýtlarý nedeniyle izin alan Ýmam, Akýn ve Ýsmail in katýldýðý antrenman ýsýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas ile devam etti. Sayhan daha sonra Hatayspor maçýnda gördüðü eksikler üzerinde ve maç boyunca not aldýðý bu eksikleri gidermeye yönelik çalýþmalar yaptýrdý. Belediyespor da akþam çalýþmasýnýn temposu hayli yüksek oldu. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sabah çalýþacak akþam Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak ve yarýn sabah yapacaðý antrenmanla kampý tamamlayacak. ayrýlmýþtý. Kýrmýzý Siyahlý takým kamptaki son hazýrlýk maçýnda bugün saat da Patalya Otel in sahasýnda Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn bu maçta kafasýnda þekillenmeye baþlayan onbire biraz daha fazla süre vermesi bekleniyor. Çorum Belediyespor lig öncesi son hazýrlýk maçýný 15 veya 16 Aðustos ta yapmayý planlýyor. Bu maç için rakip takým arayýþlarýda devam ediyor. CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Ýlk yarý takvimi açýklandý Çanakkale maçý gece oynanacak Çorum Belediyespor ligde ilk yarýda 12 maçýný pazar, beþ maçý cumartesi iki maçý ise çarþamba günü oynayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dördüncü haftada 13 Eylül de Çanakka Dardanelspor ile deplasmanda oynayacaðý maç saat de baþlayacak. Halil ÖZTÜRK Gül den son transfer Emre ye hoþ geldin Çorum Belediyespor un son transferi Emre Yüksektepe ye Baþkan Zeki Gül hoþ geldiniz dedi. Perþembe günü oynanan Hatayspor maçýný izleyen Baþkan Gül kamp döneminde kadroya katýlan Emre Yüksektepe ye hayýrlý olsun dedi ve zorlu lig maratonunda baþarýlar dileði. Futbol Federasyonu 3. ligde ilk yarý maç takvimi açýklandý. Çorum Belediyespor ligde 12 maçýný pazar günü, beþ maçýný cumartesi günü iki maçýný ise çarþamba günü oynayacak. Federasyon un yaptýðý açýklamaya göre Çorum Belediyespor ilk kez bir lig maçýný gece oynanacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dördüncü haftada Çanakkala Dardanelspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn baþlama saati olarak açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor un ligin ilk yarýsýnda oynayacaðý maçlarýn tarih ve günleri ile baþlama saatleri þöyle: 23 Aðustos Pazar: Saat Çorum Belediyespor - Dersimspor. 30 Aðustos Pazar: Saat Manavgatspor - Çorum Belediyespor. 5 Eylül Cumartesi: Saat Çorum Belediyespor - Tavþanlý Linyit. 13 Eylül Pazar: Saat Çanakkale Dardanel- Çorum Belediyespor. 19 Eylül Cumartesi: Saat Çorum Belediye Sandýklýspor. 27 Eylül Pazar: Saat Çatalcaspor Çorum Belediyespor. 3 Ekim Cumartesi : Saat Çorum Belediyespor - Çine Madranspor. 7 Ekim Çarþamba: Saat Batman Petrol- Çorum Belediye. 11 Ekim Pazar: Saat Çorum Belediye - Bergama Belediye. 18 Ekim Pazar: Saat Van Belediyespor- Çorum Belediyespor. 24 Ekim Cumartesi: Saat Çorum Belediye- Kastamonuspor. 1 Kasým Pazar: Çorum Belediyespor (BAY) 8 Kasým Pazar: Saat Erzincan Refahiyespor- Çorum Belediyespor. 14 Kasým Cumartesi: Saat Çorum Belediyespor - Bayburtspor. 18 Kasým Çarþamba: Saat Gölcükspor - Çorum Belediyespor. 22 Kasým Pazar: Saat Çorum Belediye - Niðde Belediyespor. 29 Kasým Pazar: Saat Darýca Gençlerbirliði- Çorum Belediye. 6 Aralýk Pazar: Saat Çorum Belediyespor- Beylerbeyispor.13 Aralýk Pazar: Saat Körfez Ýskenderunspor-Çorum Belediyespor. Ertan Yýlmaz a koþu parkurunda veda yemeði 17 yýl görev yaptýðý Çorum dan Ankara ya tayin olan Atletizm antrenörü Ertan Yýlmaz a kulübü Ýl Özel Ýdarespor büyük emeði bulunan Bozbaðý köyü kros parkurunda veda yemeði düzenlendi. Yýlmaz son antrenmanýný yaptýrdý sporcularý ile yemek yedi ve kendisine teþekkür plaketi verildi. Halil ÖZTÜRK Ertan Yýlmaz a hizmetlerinden dolayý plaket verildi Kurt tan baþarý dileði Çorum Belediyespor un önceki gün oynadýðý hazýrlýk maçýný izleyen AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt maçýn devre arasýnda iki takým kulübelerine giderek teknik heyetlere ve maçýn hakemlerine baþarýlar diledi. Avrupa üçüncüsü güreþçiyi terminalde Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke karþýladý ve tebrik etti Maçýn ilk yarýsýný saha dýþýndan ikinci yarýsýný ise saha içinden Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte izleyen Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un gerek bu ziyareti gerekse iki takým teknik heyet ve futbolcularýna baþarý dilekleri büyük memnunlukla karþýlandý. Baþkan Gül, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Çetin i Teke karþýladý Sýrbistan da yapýlan Yýldýzlar Avrupa Serbest Güreþ Þampiyonasý na üçüncü olarak bronz madalya kazanan Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin i terminalde bir tek Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke karþýladý. Þampiyona dönüþü üç günlük izni bulunan Engin Çetin, terminalde görüþtüðü Ýl Temsilcisine teþekkür etti. Buruk olsada en azýndan karþýlaþama gelen birisi olmasý nedeniylede teselli bulan Çetin, yarýn Ankara da Dünya Þampiyonasý kampýna katýlmak üzere yeniden yollara düþecek. Çorum da Atletizm in geliþiminde büyük katký saðlayan ve kendi isteði ile Ankara ya tayin olan Beden Eðitimi Öðretmeni Ertan Yýlmaz a son vedayý Ýl Özel Ýdarespor kulübü yaptý. Kulüp bünyesinde baþlattýðý atletizm faaliyetlerinin yaný sýra onun isteði ve daireninde çabasý ile Çorum a kazandýrýlan Bozboða Köyü kros parkurunda düzenlenen veda yemeðine Ýl Özel Ýdarespor kulübü yöneticileri ve sporcularý katýldýlar.x Bozboða Köyü Parkurunda son kez sporcularýna antrenman yaptýran Ertan Yýlmaz ardýndan parkur kenarýndaki tribün altýnda kurulan masada veda yemeði düzenlendi. Yemek sonun- da düzenlenen törenle Ertan Yýlmaz a Ýl Özel Ýdarespor ve Çorum a yaptýðý hizmetlerden dolayý bir plaket ve belge verildi. Ýl Özel Ýdarespor Kulüp Yönetici Veli Singer, Ertan Yýlmaz ýn görev yaptýðý süre içinde bir çok sporcu yetiþtirdiðini ve bunun sonucunda da Çorum atletizmine önemli isimler kazandýrdýðýný söyledi. Bu yýl içinde atletizm branþýnda önemli baþarýlara imza atan sporculardan Rümeysa Arýcý nýn Gaziantep Þölenspor a yine 3000 metrede Türkiye ikincisi olan Mustafa Özseçer in ise Fenerbahçeye transferini saðladýðýný belirten Singer, Yýlmaz ýn Çorum dan ayrýlmasýný bir kayýp olarak gördüklerini belirtti. Singer, Ankara da Federasyon a yakýn olacaðý içinde Çorum a önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný belirterek kendisine bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar diledi. Ertan Yýlmaz ise Ýl Özel Ýdarespor kulübü ile önemli iþler yaptýklarýný gerek yapýlan bu kros parkununun gerekse atletizm alanrýndaki çalýþmalarýn Çorum için çok önemli olduðunu belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Üç gün izin Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Hatayspor ve Çorum Belediyespor teknik heyet ve futbolcularna baþarýlar diledi Çorum Belediyespor da yarýn sona erecek üçüncü etap çalýþmalarýnýn ardýndan futbolculara üç gün izin verilecek. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn sabah Kýzýlcahamam da son antrenmanýný yapacak ve ardýndan da üç günlük izne çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yarýn sabah yapýlacak antrenmanýn ardýndan 12 Aðustos çarþamba gününe kadar izin vereceklerini ayný gün akþam Çorum da toplanarak son etap çalýþmalarýna baþlayacaklarýný söyledi.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn Ak Partinin önceliði baþkanlýk sistemi k Parti Çorum Milletvekili Ahmet A Sami Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden çýkmasý ve daha pratik uygulanmasý gerektiðini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı