Mutluluklarý salonu doldurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mutluluklarý salonu doldurdu"

Transkript

1 Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý. Milli Ýttifak ýn Çorum Milletvekili Adaylarý nýn tanýtýldýðý programda konuþan SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Hakký Ýsmail Hakký Akkiraz Akkiraz, iktidara yüklenip Dindar nesil yetiþtireceðiz dediler, dini dar nesil yetiþtiriyorlar eleþtirisinde bulundu. * HABERÝ 8 DE Milletvekili Baðcý, 7 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti ye destek istedi. Baðcý STK lardan destek istedi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda STK larý ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE Erdoðan ý zor ikna etmiþ ÇORUM 24 NÝSAN 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý. Fiyatý : 40 Kuruþ Erol Olçak Recep Tayyip Erdoðan Elif Çakýr ýn sunduðu ÜLKE TV de yayýnlanan Söz Bitmeden programýnýn konuðu olan hemþehrimiz Erol Olçak AK Parti nin çok konuþulan þarkýsý Dombra nýn hikâyesini ilk kez anlattý. * HABERÝ 3 DE NÝCE BAYRAMLARA Mutluluklarý salonu doldurdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Minik öðrencilerin sahne aldýðý kutlamalarda, çocuklarýn tertemiz yüreklerinden akan mutluluk ve heyecan salonu doldurdu. YEDAÞ ekipleri arýzayý tamir etmeye çalýþtý. Trafo patladý, þehir karardý * HABERÝ 7 DE Osmancýk çarþý merkezinin enerjisini saðlayan tarfo patladý, ilçe bir süre karanlýkta kaldý. Hiçbir mazeret baþarýnýn yerini alamaz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði nin düzenlediði Üniversite ve Kent konulu konferansa konuþmacý olarak katýldý. Prof. Dr. Reha Metin Alkan * HABERÝ 2 DE Salim Koçak vefat etti Çorum un tanýnmýþ þahsiyetlerinden Selma Koçak ýn eþi, Kemal ve Evþen Koçak ýn babasý Muhasebeci Mali Müþavir Salim Koçak (68) vefat etti. Merhumun cenazesi yarýn (cumartesi günü) öðle namazýna müteakip Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýnsalim Koçak dan Ulu Mezar da topraða verilecek. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. * SAYFA 6 DA * HABERÝ 4 DE Halkoyunlarý gösterisi alkýþ topladý. Ortaköy ü ziyaret eden Vali Ahmet Kara: Bu yollar Çorum a yakýþmýyor Çorum Valisi Ahmet Kara Ortaköy ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Þikâyetlere konu olan Ortaköy yolundaki virajlarý yakýndan gören Vali Ahmet Kara, Bu yollar Çorum a yakýþmýyor eleþtirisini dile getirdi. * HABERÝ 9 DA Otomobil park halindeki araca çarptý Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobillere çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. * HABERÝ 4 DE Ortaköy ilçesini ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Bu yollar Çorum a yakýþmýyor eleþtirisinde bulun- Otizme dikkat çektiler Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý, Otizm hastalýðýna dikkat çekmek amacýyla Hürriyet Parký önünde stant açtý. Milliyetçi Hareket Partisi de hastalýkla ilgili farkýndalýðý artýrmak amacýyla standý ziyaret etti. * HABERÝ 2 DE Osmancýk ta yaþanan kazada 4 kiþi yaralandý. Soba gazýndan zehirlendiler Çorum un Sungurlu ilçesinde sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan etkilenen 4 kiþi ölümden son anda kurtuldu. * HABERÝ 4 DE Çiftçiye don uyarýsý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarým ürünlerinde dona dikkat çekti. Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Otizm hastalýðýna dikkat çekti. * HABERÝ 4 DE

2 2 CUMA 24 NÝSAN 2015 Hiçbir mazaret baþarýnýn yerini alamaz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. zeret baþarýnýn yerini alamaz dedi. Dr. Reha Metin Alkan, Gül Gençlik, Alkan, toplumun en önemli kurumeðitim, Kültür ve Dayanýþma Dernelarýndan olan üniversiteye, þehrin ði nin düzenlediði Üniversite ve her anlamda kalkýnmasýnda büyük Kent konulu konferansa konuþmacý görevler düþtüðünü ifade etti. olarak katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn 4 yýl Üniversitenin bu bilinçten hagibi kýsa bir süre içerisinde üniversireketle toplum yararýna çalýþmalartede çok baþarýlý çalýþmalar gerçekda bulunan STK larý, en önemli leþtirdiðine dikkat çeken Gül-Der paydaþlarýndan biri olarak gördüðübaþkaný Yakut Bozdoðan, þehre saðnü belirten Alkan, kurumun toplum ladýðý kazanýmlardan dolayý Rektör e tarafýndan sahiplenmesinden duyteþekkür etti. Ýslam a hizmet etme çaduðu memnuniyeti dile getirdi. basýnda olan Gül-Der in de tevhit ve Üniversitenin yaptýðý gayretli çalýþrektör Alkan, Üniversite ve Kent konulu konferansta konuþtu. adaleti kaim kýlmak amacýyla çalýþmamalarla ve almýþ olduðu desteklerle lar yaptýðýný belirten Bozdoðan, Rektör Alkan ýn STK larla yapmýþ olduðu iþdaha da güçlü bir þekilde bulunduðu coðrafyaya fayda saðladýðýný belirtenalbirliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþarýlar diledi. kan, baþarýlarýn tesadüf olmadýðýna dikkat çekerek Allah (CC) çalýþan her kese hakký oranýnda veriyor dedi. Büyük global düþünmenin önemine dikkat Görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede gerçekleþtirilen çalýþçekerek tarihimizde bunu baþaran medreseler ve ilim insanlarý olduðunu bemalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulunarak gelecekte hedeflenen ve lirten Rektör, Ýlimin üretildiði dil bilim dili oluyor. Ýlim Çin de de olsa gidigiriþimde bulunulan projeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alniz alýnýz kültüründen gelen bizler, üzerimize düþen görevi en iyi þekilde yekan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþimle birlikte þehirrine getirmeliyiz. Ali Kuþçu, Farabi, Gazali, Ýbn-i Haldun, Ýbn-i Sina gibi ilim insanlarýmýz. dedi. le bütünleþtiðine dikkat çekerek, birlikte oluþturulan bu sinerji sonrasýnda üniversitenin nitel ve nicel olarak her geçen gün büyüdüðünü ve bu büyümenin Yeni Türkiye nin de çalýþan, gayret eden, fedakârlýk eden özetle içinde bulunduðu toplumla hem hal olan bir üniversite arzu ettiðini, üniversitenin bu artarak devam edeceðini söyledi. Üniversitenin mazeret üretmeksizin, doðru bilinçten hareketle içinde bulunduðu topluma en üst faydayý saðlama gayreolduðuna inandýðý yolda, evrensel ölçüleri göz önünde tutarak bulunduðu toptinde olduðunu belirten Alkan, kapýlarýnýn tüm paydaþlara sonuna kadar açýk luma her anlamda fayda saðlamayý amaçladýðýný aktaran Rektör, Hiçbir maolduðunu kaydetti. Hitit, Denizli de tanýtýldý Hitit Üniversitesi Denizli de tanýtým yaptý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Bir dünya üniversitesi olma yolunda emin ve hýzlý adýmlarla yürüyen kurumun, tanýtým etkinliklerine Denizli yle devam ettiði bildirildi. Yükseköðretim Günleri tanýtým etkinlikleri kapsamýnda yapýlan fuarda, üniversiteyi temsilen Fen-Edebiyat Fakültesi nden Yrd. Doç. Dr. Ayþegül Þarbak, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi nden Satý Altýntaþ görev aldý. Marka Þehir Dünya Üniversitesi sloganýyla yapýlan tanýtýmda, öðrenci ve rehber öðretmenlere yönelik düzenlenen materyaller büyük ilgi ve yanký uyandýrdý. Öðrenci, rehber öðretmen ve velilerin yoðun ilgisi olan fuarda, üniversitenin istihdam odaklý bölümleri, programlarý, öðrencilerine sunduðu imkânlar, kulüp faaliyetleri, yurt dýþý öðrenci hareketliliði hakkýnda tanýtýcý bilgiler verilerek Hitit te e öðrenci olmak anlatýldý. Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Otizm hastalýðýna dikkat çekti. Otizme dikkat çektiler Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý, Otizm hastalýðýna dikkat çekmek amacýyla Hürriyet Parký önünde stant açtý. Milliyetçi Hareket Partisi de hastalýkla ilgili farkýndalýðý artýrmak amacýyla standý ziyaret etti. Ziyarette MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi 2. Sýra Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP 3. Sýra Milletvekili Adayý Sami Çam, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, hastalýklarýn önceden fark edilmesi ve toplumun bu gibi hastalýklara yakalanan bireylerin dýþlanmasý yerine onlar için neler yapýlabileceðini konusunda bilgilenmesi gerektiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Imal, "Nisan ayý Dünya Otizm Farkýndalýk Ayý olarak ilan edilmiþtir. Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak 23 Nisan da Otizme Bakýþ projesi ile toplumumuzu çocuklar ve Otizm hakkýnda bilgilendirmek adýna bu faaliyeti yapmýþ bulunuyoruz. Destek vermek isteyen ve Otizm konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaþlarýmýzý standýmýzda bilgilendirdik" açýklamalarýnda bulundu. Standý ziyaret eden MHP Milletvekili adaylarý ve yönetim kurulu üyeleri ellerini boyayarak platforma izlerini býraktý. MHP den iki ayrý mesaj MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Üç Aylar'a kavuþmanýn saadet ve huzurunu yaþadýklarýný bildirdi. Çetin, mesajýnda "Manevi hayatýmýzda çok büyük bir öneme sahip bulunan Üç Aylar'a bütün Ýslam alemi olarak tekrardan kavuþmuþ olmanýn sa- adeti ve huzurunu yaþýyoruz. Bu mübarek aylarýn Ýslam aleminin içinde bulunduðu buhran ortamýndan kurtulmasýna, her geçen gün artan þiddet olaylarýnýn son bulmasýna ve bütün Ýslam aleminin tam bir huzur ortamýna kavuþmasýna vesile olmasýný niyaz ediyo- Hitit Üniversitesi Denizli de tanýtým yaptý. rum. dedi. Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle de bir açýklama yaptý. Çetin, açýklamasýnda, Bugün millet olarak devletimizi yönetecek olan irademizi yansýttýðýmýz Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 95. Kuruluþ yýl dönümünü kutluyoruz.23 Nisan 1920 tarihi Anadolu topraklarýnda Türk milletinin yeni bir baþlangýç yapmasýnýn, yeniden ayaða kalkýþýnýn, emperyalist güçlerin vatan topraklarýndan barýnamayacaðýnýn bir ilanýdýr. dedi. Üç hilal bayrak Þahinbaþ Gayrimenkul dualarla açýldý asma kampanyasý Av. Bekir Çetin HÜRÞÝT BOZKURT Þahinbaþ Emlak Gayrimenkul Danýþmanlýk Alým-Satým Ofisi, dualarla açýldý. Þahinbaþ Gayrýmenkul Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak Numara 7'de hizmete girdi. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: (Ç.HAK:2502) Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilâtlarý bayrak asma kampanyasý baþlattý. Partiden yapýlan açýklamada, "Bugünden baþlamak üzere 6 Haziran'a kadar tüm ülküdaþlarýmýzý evlerine üç hilal bayrak asmaya davet ediyoruz. Bayrak almak isteyenler parti binamýzdan temin edebilirler." Ýfadelerine yer verildi. Þahinbaþ Emlak Gayrimenkul Danýþmanlýk Alým-Satým Ofisi, dualarla açýldý. Ahmet Þahinbaþ'ýn sahibi olduðu Þahinbaþ Gayrimenkul, Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak Numara 7'de hizmete girdi. Açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Aybüke Topçubaþý ve Sami Çam, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, esnaf ve çok sayýda davetli katýldý. Þahinbaþ Gayrimenkul'ün sahibi Ahmet Þahinbaþ, sadece Çorum merkez deðil ilçe ve köylere de hizmet vereceklerini söyledi. Ýþyeri önünde yapýlan duanýn ardýndan kurban kesildi. Açýlýþ kurdelesinin kesiminden sonra davetlilere ikramda bulunuldu. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði çocuklarý sevindirdi Yaðmur Damlasý çocuklarý sevindirdi MUSTAFA BURAK YALÇIN Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði çocuklarý sevindirdi Yaðmur Damlasý Derneði'nin geleneksel hale getirdiði 23 Nisan Oyuncak Þenliði'nin ikincisi gerçekleþtirildi. Hayýr Çarþýsý'nda düzenlenen etkinliðe Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP 25.dönem Milletvekili Adaylarý Av. Aybüke Topçubaþý ve Sami Çam, Türk eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ile çok sayýda çocuk ve veli katýldý. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, yaptýðý açýþ konuþmasýnda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dünya çocuklarýnýn sahip olduðu tek bayramdýr. Çocuklarý sevmek ve sevindirmek bizim için milli bir þuur olduðu kadar manevi bir görevdir. ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnýn ve bu akþam idrak edeceðimiz Regaip kandilimizin ülkemize ve Ýslam alemine hayýrlar getirmesini diliyorum." Dedi. Oyuncak þenliðinde çocuklara hediyelerini MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Aybüke Topçubaþý ve Sami Çam verdi. Etkinlikte tüm çocuklara balon daðýtýldý. Etkinlik sonunda çocuklara balon daðýtýldý.

3 Baðcý STK lardan destek istedi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sivil Toplum Kuruluþlarýndan Deniz Feneri Derneði Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, Çaðrý Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz, Derman Kültür ve Eðitim Derneði Mustafa Özütemiz ve Ensar Vakfý Baþkaný H. Ýbrahim Aþgýn ý ziyaret ederek 7 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti ye destek istedi. Ziyaretlere AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, parti yöneticileri Þeyda Önen, Adnan Týðlý, Cemil Öz ve Ayhan Anýz da katýldý. Yapýlan açýklamaya göre STK temsilcileri, Milletvekili Baðcý nýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, 13 yýldýr baþarý ile hizmet eden hükümetin destekçisi ve duacýsýyýz. Ayný davanýn ayný misyonun insanlarýyýz. Biz bu ziyaretleri kardeþliðin istiþaresi olarak görüyoruz. Milletin kurduðu bu partinin durmadan yoluna devam etmesi için, istikrar için, yenilikler için yeni bir Anayasa için hedeflerimiz amaçlarýmýz bir desteðimiz sonsuz dün hangi kararlýlýkta isek bugünde ayný kararlýlýktayýz. dediler. STK larýn siyasetteki önemine deðinen Baðcý ise Hem 07 Haziran Gençlere öðüt Uslu sergi açýlýþýna katýldý TBMM'de Türkiye Foto Muhabirleri Derneði'nin (TFMD) katkýlarýyla 'Fotoðraflarla Parlamentonun 95 Yýlý' adý altýnda, farklý yasama dönemlerinde çekilmiþ 95 fotoðrafýn yer aldýðý sergi TBMM Þeref Salonu'nda açýldý. TFMD Baþkaný Rýza Özel ise, sergi hakkýnda bilgi vererek sergiye verdiði ANKARA ÝSTANBUL - MERSÝN - ADANA -ANTALYA - ÝZMÝR - BURSA - RÝZE - GAZÝANTEP- MALATYA HOPA - BATUM - TÝFLÝS - BAKÜ - KUTAÝSÝ SEFERLERÝMÝZ BAÞLAMIÞTIR. Telefonlarýmýz: Milletvekili Baðcý, 7 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti ye destek istedi. Ýskilip Daniþmend Anadolu Lisesi öðrencileri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ýskilip Daniþmend Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan yaklaþýk 55 kiþilik heyet, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Daniþmend Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ali Candan, ziyarette okul hakkýnda bilgiler vererek kabulünden dolayý Uslu'ya teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Uslu ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, gençlere bazý tavsiyelerde bulundu.. Fotoðraf sergisi TBMM Þeref Salonu'nda açýldý. destekten dolayý TBMM Baþkaný Çiçek'e teþekkür etti. Açýlýþýn ardýndan eski Meclis Baþkanlarýndan Ferruh Bozbeyli, Cahit Karakaþ ve Ýsmet Sezgin Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. CUMA 24 NÝSAN YENÝ TERMÝNALÝN YENÝ YÜZÜ MEDÝNE TURÝZM 2015 model araçlarýyla her sabah da Yozgat - Kayseri - Malatya güzergahýnda TOPÇAM ve MÝS AMASYA TURÝZM bilet satýþ giþesi Yeni Terminal de seferlerine baþlamýþtýr. ACENTELÝÐÝNÝ YAPTIÐIMIZ FÝRMALAR * TOPÇAM * MÝS AMASYA * ESADAÞ * SÜHA seçimleri için destek almak hem de görüþ ve önerilerinizi almak için bu ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz. STK larýn öneminin farkýndayýz. AK Parti iktidarý Sivil Toplum Kuruluþlarýna çok önem vermekte. Sivil Toplum kuruluþlarýnýn gücü ülkemize ve milletimize güç katmakta. Önümüzde 2023 hedefleri var. Bu hedeflere ulaþmamýz için kat edeceðimiz yolda en önemli unsurlardan birisi STK lar olacaktýr. Yapacaðýnýz çalýþma ve faaliyetlerde bize düþen katký ve desteklemelerimiz devam edecektir Doðrunun yanýnda hep beraber birlik içerisinde bulunmanýz yanlýþa da yanlýþ diyebilmeniz son derece önemli. Kendi deðerlerimizi yeniden harekete geçirip yanlýþ yapanlara da tavýr ve mesafe koymak, iyilikten yana kötülüklere karþý olma ilkemiz gereðidir. diye konuþtu. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, Çorum da sosyal ve kültürel faaliyetlerle ses getiren STK larýn, paralel yapýnýn þer odaklarýnýn ittifaklarýna karþý göz boyamaya dur diyen bir tavýr sergileyeceklerine, AK Parti nin, hükümetin yanýnda ve destek olacaklarýna güveninin tam olduðunu söyledi. Erdoðan ý zor ikna etmiþ Elif Çakýr ýn sunduðu ÜLKE TV de yayýnlanan Söz Bitmeden programýnýn konuðu olan hemþehrimiz Erol Olçak AK Parti nin çok konuþulan þarkýsý Dombra nýn hikâyesini ilk kez anlattý. Erol Olçak, 2014 yerel seçimlerinde kullanýlan Dombra þarkýsýnýn nasýl hazýrlandýðýný, Recep Tayyip Erdoðan ýn þarkýyý ilk dinlediðinde söylediklerini de anlattý. Erdoðan ýn ilk önce Dombra nýn kullanýlmasýna sýcak bakmadýðýný söyleyen Olçak yaþadýklarýný þöyle anlattý: Dombra þarkýsý enteresan bir hikâye. Aslýnda yerel seçimlerde Aralýk olmadan önce bambaþka bir kampanya hazýrlamýþtýk. Bu kampanyayý da Sayýn Genel Baþkanýmýz Erdoðan a sunmuþ idik. Bambaþka bir kampanyaydý Aralýk olunca biz bütün hazýrladýðýmýz kampanyayý çöpe attýk. Ve yepyeni bir kampanya dizayn ettik. O zamanki tehditler, siyasi konjonktür, direk Sayýn Erdoðan ý ve ailesini hedef almasý, yasadýþý ahlaksýz komplodan sonra bambaþka bir kampanya yaptýk. Kampanyamýzýn matematiði þöyleydi. Kahramanýmýz Erdoðan dý. Sayýn Erdoðan ý mobilize edecek onu motive edecek bir kampanya zaten o kitleleri motive edecekti. Dombra yý bir arkadaþýmla birlikte hazýrladýk. ÝLK KEZ O ZAMAN ÇALINACAKTI Sayýn Erdoðan Afrika dan dönerken havaalanýnda çalmak istedik. Sayýn Erdoðan la daha önce bu þarkýyý paylaþmamýþtým. Fakat teknik bir arýza çýktý ve o þarkýyý çalamadým. ERDOÐAN'I ÇOK ZOR ÝKNA ETTÝK Uður Iþýlak Bey e rica ettik þarký sözlerinde düzeltme yaptý ve okudu. Sonra 17 Aralýk kampanyasýný Sayýn Erdoðan a ve heyete sundum. Kampanyayý sunduktan sonra, seçim kampanyasýna iliþkin bir þarkýmýz var dinletebilir miyim? dedim ve dinlettim bu þarkýyý. Çok büyük bir etki oluþturdu. Sonra Sayýn Erdoðan beni yanýna çaðýrdý. Özel olarak kulaðýma bu þarkýnýn çok kiþisel olduðunu isminin çok geçtiðini ve bu þarkýyý kullanmanýn doðru olmayacaðýný söyledi. Hatta biraz itikadi problemlerden de bahsetti. Ve bu þarkýyý kullanmak için acele etmeyelim ben iki gün düþünmeliyim dedi. Ben de ona þöyle dedim: Sayýn Baþbakaným bu þarkýnýn sizle bir ilgisi yok. Bu þarký sizi sevenler, sevgilerini ve Aralýk a iliþkin kendilerini ifade etmek istiyorlar. Bu onlarýn ifadesi. Sizi nasýl seveceklerini ya da size muhabbetlerini ancak bu þarkýyla gösterebilirler. O sizin þahsýnýza yazýlmýþ bir þarký deðil, sizi sevenlerin size sevgilerini göstermeleri için yazýlmýþ ya da söylenmiþ sözlerdir. Ýki buçuk gün sonra beni aradý, þarkýyý partideki heyetine dinletti. Onlarýn görüþlerini aldý. Ve çok kolay kullanmadý, zor ikna ettik yani. (Haber7) Erol Olçak * MEDÝNE TURÝZM * KONTUR * KANBEROÐLU * META TUR * NÝKSARKALE * SAHÝL SEYAHAT Recep Tayyip Erdoðan * LÜKS KARADENÝZ * YENÝ ADANA * ARTVÝN SES * LÜKS ARTVÝN * ÇORUM KARGI SEYAHAT AK Parti Çorum milletvekili adaylarý, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan açýlan standý ziyaret etti. Hürriyet meydanýnda açýlan standý ziyaret eden AK Parti çorum milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Yeni Terminal Giþe No: 43 Giþelerimizden alýnacak tüm otobüs biletlerinde %20-25 indirim yapýlmaktadýr. Ücretsiz þehiriçi servisimiz mevcuttur. AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarýný hýz kesmeden devam ediyor. Kurt, esnaf turunda AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarýný hýz kesmeden devam ediyor. AK Parti nin aday tanýtým toplantýsýnýn ardýndan verdiði seçim startý ile sahaya inen milletvekili adayý Kurt, Sungurlu ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu. TOKÝ konutlarýnda seçmenlerle bir araya gelen Kurt a kadýnlar büyük ilgi gösterdi. AK Parti iktidarý ile birlikte Türkiye nin makas deðiþtirdiðini dile getiren Kurt, kurulan tuzaklar ve engellere raðmen Türkiye nin 2023 hedeflerine AK Partiyle ulaþacaðýný söyledi. 7 Haziran ýn yeni hedeflerin, yeni ufuklarýn baþlayacaðý tarih olduðunu dile getiren Kurt, AK Parti iktidarýndan önce ülkede ekonomi dibe vurmuþtu. Millet bize inandý ve tek baþýna iktidar yaptý. Bir taraftan ülke ekonomisini düzlüðe çýkartýrken, diðer taraftan milletin bize teslim ettiði emanete sahip çýktýk. Bugünlere kolay gelmedik. AK Parti ve Türkiye üzerinde birçok kez oyun oynandý. Millet iradesini yok sayanlar kurduklarý oyunlarla hem geliþen Türkiye nin önünü kesmeye hem de millet iradesini tahakküm altýna almaya çalýþtýlar. Milletten aldýðýmýz güçle tuzaklarýn hepsinin üstünden geldik dedi. AK Parti nin genel seçimlerde en güzel sonucu almasý için gerekli gayreti göstereceklerini vurgulayan Kurt, köy köy, mahalle mahalle ezeterek halkla buluþacaklarýný ve AK Parti nin icraatlarýný anlatacaklarýný sözlerine ekledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu ilçesinde esnaflarý ziyaret etti. Hýz kesmeden yoðun bir seçim çalýþmasý yürüten Kurt, mahalle ve ev ziyaretlerinin ardýndan esnaf turlarýna baþladý. Ýlçedeki esnaflarý ziyaret ederek bol kazanç dileklerinde bulunan Kurt, geziler sýrasýnda karþýlaþtýðý vatandaþlarla da sohbet ederek AK Parti ye destek istedi. 7 Haziran genel seçimlerini önemsediklerini dile getiren Kurt, Esnafýmýz, alýnteri ve dürüstlükle kazancýný saðlýyor. Esnaflarýmýz ahilik kültürünü de yaþatmaya devam eden, þehrine ve geleneklerine sahip çýkan büyük bir dünyadýr. Ekonomimizin yapý taþlarýndan birisidir. Ekonomik istikrarýn devamý açýsýndan AK Parti nin iktidarda kalmasý önemli. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz dedi. Bu süreçte sýkmadýk el, çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný dile getiren Kurt, AK Parti yi her yerde anlatýyoruz. Anlatmaya da devam edeceðiz. Yeni Türkiye nin inþaasý için AK Parti nin bu seçimden daha güçlü çýkmasýnýn mücadelesini vereceðiz diye konuþt(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adaylarý standý ziyaret etti. Kutlu Doðum standýna ziyaret Bekiroðlu stantta yer alan fotoðraf sergisini gezdi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, insanlýðýn huzur içinde yaþayabileceði bir dünya için temel insani deðerleri ortaya koyan yüce peygamberin doðumunun tüm insanlýk için karanlýktan bir kurtuluþ ýþýðý olduðunu söyledi.

4 4 CUMA 24 NÝSAN 2015 FSM den Belediye ziyareti Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri yerel yönetimler dersi kapsamýnda Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, 4/E ve 4/Ý sýnýfý öðrencilerini büyük bir ilgiyle karþýlayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, misafirlerine belediye birimleri Candan ýn dil kursu ziyareti Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Kent Konseyi tarafýndan mülteciler için açýlan Türkçe dil kursunu ziyaret etti. hakkýnda bilgiler verdi. Meclis salonu ve konferans salonunun da gezdirerek burada yapýlan iþlemler hakkýnda bilgi veren Zeki Gül, misafirlerine Milli Eðitim onaylý 100 temel eser, belediye kültür yayýnlarýndan ve çalýþmalarýnýn yer aldýðý kitapçýklardan hediye etti. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, mülteciler tarafýndan büyük bir ilgiyle karþýlanan Candan, Arapça öðretmeni Mýsýrlý Hüda Abdulkadir'den kursiyerler hakkýnda bilgi aldý. Yabancý öðrenciler merkezi beðendi Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin konuðu bu kez Avrupalý gençler oldu. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Comenius Programý Okul Ortaklýklarý kapsamýnda Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliðinde Ýtalya, Slovenya, Finlandiya ve Almanya'dan Çorum'a gelen eðitimci ve öðretmenler Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi büyük bir dikkatle inceleyen yabancý konuklar, Mehmetçik Anadolu Lisesi Ýngilizce öðretmenlerinin rehberliðinde Engelli Eðitim Merkezi'nde verilen kurslar hakkýnda bilgi aldý.avrupalý gençler, daha sonra geleneksel el sanatýmýz olan ebru yaptý. Bu sanatýn çok ilginç olduðunu söyleyen gençler, yaptýklarý ebrularý ömür boyu saklayacaklarýný anlattý. Gezici tarým iþçileri için çözüm istedi Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, mevsimlik gezici - geçici tarým iþçilerinin sorunlarýnýn çözülmesini istedi. Tarým aracýlýðý sisteminin kurallara uygun biçimde yürütülmesinin, sorunlarýn çözümünde önemli kolaylýklar saðlayacaðýný belirten Gül, mevsimlik geçici iþçilerin en önemli sorunlarýndan birinin barýnma; çocuklarýnýn en önemli sorununun ise eðitim olduðunu vurguladý. Gül, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Kendilerine özgü bir Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri yerel yönetimler dersini Çorum Belediyesi nde iþledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, dil kursunu ziyaret etti. Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin konuðu bu kez Avrupalý gençler oldu. Necati Gül çalýþma yasasý olmayan mevsimlik tarým iþçileri çalýþmaya dayalý birçok evrensel haktan mahrumdurlar daha doðru bu konuda varsa bilgilerden de yoksundurlar. Özellikle mevsimlik gezici tarým iþçileri için sürekli bulunduklarý yaþam yerinin dýþýna çalýþma amacýyla gittiklerinde her þey sorundur. Bu sorunlar aralarýnda hiyerarþi yapýlamayacak kadar önem taþýyan sorunlardýr. Barýnma yeri, barýnma koþulu, altyapý hizmetlerinden yoksunluk; diðer yandan saðlýk, çalýþma koþullarý, ücret koþullarý, sosyal güvenceden yoksun olmak, çocuklarýn okulu yarýda býrakmalarý, trafik ve iþ kazalarý, kadýnlarýn ev içi ve ev dýþý rollerinin aðýrlýðý-zorluðu, sahipsizlik vb. tarým iþçileri için sorunlarýn ne kadar çok ve bir o kadar da aðýr olduðunu göstermektedir. Trafo patladý, þehir karardý Otomobil park halindeki araca çarptý Sahibi her yerde Efe yi arýyor ÖZGÜR ARZOÐLU 16 aylýk Efe isimli kangal kayýp. Çevre Yolu üzerinde Ilýca Baðlarý'ndaki bað evinde barýnan 16 aylýk Efe isimli kangal cinsi köpek, dün gece saatlerinde kayboldu. Görenlerin insaniyet namýna numaralý telefona haber vermeleri bekleniyor. Çorum un Sungurlu ilçesinde sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan etkilenen 4 kiþi ölümden son anda kurtuldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi no 46'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile fertleri akþam sobayý yakarak uykuya daldý. Gece saat civarýnda Hasan K., evin içerisindeki yoðun gazý fark ederek aile bireylerini evden dýþarý çýkardý. Olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk Servis ekiplerinin hastaneye kaldýrdýðý Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobillere çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, saat sýralarýnda þehir merkezi Vakýfbank önünde meydana geldi. Hasret G. yönetimindeki 19 SU 855 plakalý otomobil, önce park halindeki Rýza Keskin'e ait 36 EN 060 plakalý otomobile, daha sonrada diðer park halinde bulunan 06 FUL 72 ve 71 EK 940 plakalý otomobillere çarptý. Kazada otomobil sürücüsü Hasret G. ve park halindeki otomobilde bulunan Rýza Keskin, Büþra Keskin ve Serpil Keskin yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Soba gazýndan zehirlendiler Fatma Y., Ülker Y., Nilgün Y. ve Hasan K., Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Gazdan etkilenen 4 kiþinin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) ÝYC gençliði yola çýkýyor Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesince Gençlik ve Spor Bakanlýðý 2014 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda hazýrlanan '81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor' projesi ile Nisan 2015 tarihlerinde 81 genci Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa ile buluþturuyor. Proje Koordinatörü Faruk Özyýlmaz, yaptýðý açýklamada, þu bilgileri verdi: Projemizi, öncelikle 2015 yýlý Çanakkele Zaferi'nin 100.Yýlý olmasý hasabiyle ve ilave olarak gençlerimizle, kurtuluþ savaþýnda verdikleri, milli mücadele ile taçlandýrýlan Gaziantep, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa ve Çanakkele illerimize kurtuluþ Osmancýk çarþý merkezinin enerjisini saðlayan tarfo patladý, ilçe bir süre karanlýkta kaldý. Edinilen bilgilere göre, trafoda patlama dün gece saat sýralarýnda meydana geldi. Patlamanýn etkisi ile trafoda yangýn çýktý. Yangýn nedeniyle kent merkezinin tamamýnda yaklaþýk iki saat elektrikler kesilirken, YEDAÞ ekipleri arýzaya müdahale etti. Trafo patlamasý sonucu ana enerji arterlerinin büyük bir kýsmý zarar görürken, ilçeye enerji verildi. Trafoda onarým çalýþmalarýnýn sürdüðünü be- YEDAÞ ekipleri arýzayý tamir etmeye çalýþtý. lirtti. ýsýnmaya çalýþýmasýnýn Yetkililer havalarýn soðumasý nedeniyle ev ve hatlarda aþýrý yüklenmeye neden olabileceðini ifade iþyerlerinde klimalarla ettiler. (Osmancýk) Osmancýk ta yaþanan kazada 4 kiþi yaralandý. Efe yi görenlerin insaniyet namýna numaralý telefona haber vermeleri bekleniyor. Faruk Özyýlmaz günlerinin hatýrlanmasý amacýyla ziyaret etmek suretiyle gençlerimize bir nebze de olsa, o günleri yaþatmayý ve gençler üzerinde þanlý tarihimizle ilgili farkýndalýðý arttýrmayý amaçladýk. Proje kapsamýnda geçtiðimiz aralýk ayýnda ilk gezimizi Gaziantep iline gerçekleþtirmiþtik, Nisan 2015 tarihlerinde ise Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa ziyaretini yine 81 gencimizle eðitimci tarihçi Bülent Öztürk'ün rehberliðinde gerçekleþtireceðiz. Ayrýca Kahramanmaraþ ve Þanlýurfa gezisi öncesi eðitimci tarihçi Bülent Öztürk, katýlýmcý gençlere milli mücadele dönemini anlatarak aydýnlatacak." Hayrettin Karaman Bid atlar sünnetleri yok eder Bid'at, sahih dinde bulunmadýðý halde sonradan uydurulan ve dine sokulan inançlar, ibadetler ve dînî denilen kurallardýr. Hurafeler ve bid'atlar, avâmýn (din bilgisi ve ilgisi zayýf olan kimselerin) din ile iliþkilerini ve baðlarýný korur, onlarý kaldýrýrsanýz avam, saf dini de yaþayamaz hale gelir, bu sebeple hurafeler ve bid'atlarla mücadele etmemek gerekir diyenler de vardýr. Ama bu görüþe katýlmamýz mümkün deðildir. Evet avama yönelik din eðitiminde ve avamýn din hayatýný ýslah etmede hikmete (en uygun söylem ve yönteme) riayet etmek gerekir, bu sebeple bazý bid'atlarla mücadele ertelenebilir, önem sýrasýna göre ýslah yoluna gidilebilir, ama býrakalým insanlar hurafe ve bid'atlarýyla yaþasýnlar demek doðru deðildir; çünkü bunun sonu; sünnetlerin, sahih dinin yerini, hurafelerin ve bid'atlarýn almasý olur. Bid'atlarýn sünnetleri yok edip onlarýn yerini aldýðýna dair üç örnek üzerinde duracaðým: 1. Peygamberimiz (s.a.) ölüyü gömdükten sonra cemaatin bir süre kabir baþýndan ayrýlmayýp istiðfarda bulunmalarýný (kendilerinin ve ölünün baðýþlanmasý için Allah'a yalvarmalarýný) istemiþ ve bunu uygulamýþtýr. Bugün çok yaygýn olarak uygulanan telkin ise uydurmadýr ve bid'attýr. Sünnete uygun telkin, son nefeslerini vermekte olduðu anlaþýlan hastanýn baþýnda bulunanlarýn ara sýra, hastanýn iþitebileceði bir sesle Lâ Ýlâhe Ýllallah Muhammed Resulullah veya Eþhedü En Lâ Ýlahe Ýllallah ve Eþhedü Enne Muhammeden Abduhû ve Resûlüh demeleridir. Ne yazýk ki, bu iki sünnet terk edilmiþ ve bunlarýn yerini, ölüyü gömdükten sonra imamýn, kabir baþýnda yaptýðý uydurma telkin almýþtýr. Kur'an-ý Kerîm'in bir mezarlýk ve ölü kitabý haline getirilmiþ olmasý da bu noktada hatýrlanmasý gereken öldürücü bir bid'attýr. 2. Kandil adý verilen bereketli gecelere ait belli sayýda ve vakitte kýlýnacak bir namaz ibadeti yoktur. Peygamberimiz'in devamlý okuduðu ve tavsiye ettiði belli dualar da yok denecek kadar azdýr. Ama hem kandil gecelerinde hem de yýlýn diðer gün ve gecelerinde devamlý yapýlacak namaz, oruç, yoksullara yardým, tevbe ve istiðfar gibi sünnet ibadetler vardýr. Bundan sonraki birkaç yazýda bu nafile namaz ve oruçlar hakkýnda özet bilgiler vereceðim. Ne yazýk ki, sünnet olan bu nafile namaz ve oruçlar ihmal edilmekte, bunlarýn yerine yýlýn birkaç gecesinde uydurma namazlara yer verilmektedir. 3. Hac ve umre ibadetlerinde tavafta her bir þavta (yedi turun her birine) ve sa'yde dört gidiþ üç dönüþün her birine ait sünnet olan zikir ve dua yoktur. Bazý zevat bu hareketleri yaparken bazý dualarý okumuþ, bazý zikirleri yapmýþ olabilirler, ama bunlar sünnet olmaz. Tavafýn ve sa'yin baþlangýcýnda bir okuma, iki köþe arasýnda da bir dua vardýr o kadar. Yaygýn uygulamada ise gruplarýn baþýnda bulunan bir kiþi ya ezberinden veya elindeki kitaptan sünnette yeri olmayan dualarý yüksek sesle okumakta, ona uyanlar da bunlarý okumazlarsa ibadetleri eksik kalacak inanç ve duygusu içinde duyduklarýný, manasýný anlamadan ve telaffuzunu da yapamadan tekrarlamak için bütün dikkat ve gayretini sarf etmektedirler. Bu bid'atýn zararý da tavafýn ve sa'yin her bir mümine ait düþünce, duygu, haz ve maneviyatý yok etmesidir. Ýnsanlar kendi hallerine býrakýlsa, ne yaptýklarýnýn farkýnda olmaya çalýþsalar, bu arada bildikleri kadar Kur'an okusalar, zikir yapsalar, dua etseler ve bunlarý yaparken de bütün dikkatlerini yaptýklarý ibadete ve onun yöneldiði Yüce Zat'a verseler asýl o zaman sünnet yerini bulacaktýr. Üç aylara girdik, bu aylarda kandil gecelerini de yaþayacaðýz. Yýlýn bütününe ait nafile ibadetleri býrakýp birkaç gecede iþi halletme kabilinden sünnette yeri olmayan þeyleri yapmayalým, ömrümüzün her gün ve gecesini sünnete uygun olarak yaþadýðýmýz takdirde bu gecelerde de tarif edilemez ilâhî lütuflara nail olacaðýmýza inanalým, Güzel Örnek (s.a.) ne yapmýþ ve neyi yapýn demiþ ise onu yapalým. Peki bütün yýlda ne yapmýþ, neyi yapýn demiþ? Ýþte gelecek yazýlarda namaz ve oruç olarak bu sorulara verilmiþ cevaplarý özetleyeceðim. Çiftçiye don uyarýsý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüðü nün bugünden baþlamak üzere 25 Nisan tarihine kadar gece ve sabah saatlerinde bazý illerde hafif ve orta kuvvetli don riski uyarýsý yaptýðýný bildirerek, Ýç Ege, Ýç Anadolu, Göller Bölgesi, Marmara nýn güneydoðusu, Doðu Anadolu nun kuzeyi ile Batý Karadeniz Bölgesi nin iç kesimlerinde hafif, bu bölgelerin yüksek kesimlerinde orta kuvvette don bekleniyor. Bazý yerlerde kuvvetli ve çok kuvvetli don riski var dedi. Bayraktar, çiftçilerin don riskine karþý tedbirli olmasý, ürünlerini korumak için modern tarým tekniklerini uygulamasý gerektiðine dikkati çekti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Nisan ayýyla birlikte meyve türlerinin çoðunluðunda çiçeklenmenin baþladýðýný, bugünlerde oluþacak don riskinin özellikle meyve çiçeklerine zarar verebileceðini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan açýklanan verilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren bazý bölgelerde orta kuvvette don beklendiðini vurguladý.(ýha)

5 CUMA 24 NÝSAN 2015 Osmancýk OSB de teklif süreci Osmancýk Organize tahsis edilen alanda bulusanayi Bölgesi Nisan ayý nan þahýs mülkiyetlerinin olaðan yönetim kurulu topkamulaþtýrýlmasý için Bilim lantýsý, Osmancýk BelediyeSanayi ve Teknoloji Bakansi ev sahipliðinde gerçeklýðý'ndan 'kamu yararý' karaleþtirildi. rý alýnmasý gerektiðini hatýrlatarak, "Konu ile ilgili dayapýlan açýklamaya ha önce Bakanlýða yaptýðýgöre, Osmancýk OSB Yömýz baþvuru deðerlendirilenetim Kurulu Baþkaný Çerek, Bilim, Sanayi ve Tektin Baþaranhýncal baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen top- Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayý olaðan yönetim kurulu toplantýsý yapýldý. noloji Bakaný Sayýn Fikri Iþýk tarafýndan onaylanmýþlantýda, gündem maddeleri týr." dedi. görüþülerek karara baðlandý. Toplantýda, Osmancýk OSB nin parselizasyon, uygulama imar planý ve altyapý projeleri ile ilgili çeþitli firmabaþaranhýncal, Osmancýk OSB'nin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Balardan alýnan proje teklifleri deðerlendirildi. kanlýðý'nýn yatýrým programýna alýnmasýnýn ardýndan kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný sözlerine ekledi. Baþaranhýncal, toplantýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, OSB için Çorum sanayisine övgü Osmancýk ta haftada bir gün otomobil pazarý açýlacak. Osmancýk a Oto Pazarý Osmancýk ilçesinde haftada bir gün otomobil pazarý açýlacaðý bildirildi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk ilçesinin ikinci el otomobil sektöründe de bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Her hafta Pazar günleri ilçede oto pazarý açýlacaðýný kaydeden Karataþ "Ýlçemizde ikinci el otomobil piyasasý oldukça hareketli. Bu nedenle otomobil sektöründe bir Pazar oluþmuþ durumda. Biz de bu pazarý daha da canlandýrmak Hafta boyunca etkili olan soðuk hava yerini sýcaða býrakýyor. Meteoroloji Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre, hava sýcaklýðý bugünden itibaren yükseliyor. Cumartesi günü 17 olarak tahmin edilen sýcaklýk, pazar günü 19, pazartesi günü 18, salý günü ise 20 dereceyi bulacak. Pazar ve pazartesi günleri sýcakla birlikte yaðmur da var. Osmancýk ta eygamber Efendimizin Sakal-ý Þerif'ini ziyarete sunuldu. Salavatlarla sakal-ý þerifi gördüler Osmancýk Ravzanur Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði, Kutlu Doðum Haftasý ve mübarek üç aylar baþlamasý sebebiyle Peygamber Efendimizin YEMEK & KEBAP SALONU DÖNER Et Döner Servis 9 Et Döner Dürüm + Ayvan Tavuk Döner Servis Tavuk Döner Dürüm + Ayran Et Ekmek Arasý + Ayran Tavuk Ekmek Arasý + Ayran IZGARA ÇEÞÝTLERÝ AYRICA AÝLE SALONUMUZ VARDIR (Ç.HAK:805) SALONUMUZDA MULTÝNET VE SET KARTIMIZ MEVCUTTUR Azap Ahmet Sokak No: 19 /A Daniþmend Gazi ÝHO'ya alkýþ yetin çocuklarýyýz. Amacýmýz bu muhabbeti bilgiye, marifete, tanýmaya, Daniþmend Gazi tanýþmaya, bilmeye, anýmam Hatip Ortaokulu, lamaya dönüþtürmektir. Kutlu Doðum Haftasý neböyle olduðu içindir ki deniyle etkinlik düzenlebizi biz yapan deðerleridi. mizi yeniden inþa eden Buhara Kültür Merbir konuyla huzurunuzkezi'nde gerçekleþtirilen dayýz. Ýslam dünyasý ve etkinliðe Milli Eðitim bütün insanlýk rahmetin Müdür Yardýmcýsý Kadir kaynaðý ile buluþsun. Söngüt, Ensar Vakfý BaþKutlu doðumumuz mükaný Halil Ýbrahim Aþgýn, barek olsun." dedi. Orhan Demir bazý okul müdürleri, veliler Daniþmend Gazi ve çok sayýda davetli katýldý. ÝHO öðrencileri Þura Türkmen, Ayþe Kutlu Doðum Haftasý programý Þura Ýgeç, Ayþe Kindar, Edanur Çýtak Daniþmend Gazi ÝHO öðrencisi ve Elif Kadriye Çoban, peygamberiömer Faruk Bodur'un Kuran-ý Kerim mizin hadislerini slayt eþliðinde okutilaveti ile baþladý. dular. Öðrenci Þevval Aydan Yýldýz 'Faran Daðlarý' þiiri ile davetlileri Daniþmend Gazi Ortaokulu mest etti. Müdürü Orhan Demir, yaptýðý açýþ konuþmasýnda ''Biz muhabbet ile Sahabelerin hayatýndan kesitlemuhammed'i birleþtirmiþ, muhabbet rin sunulduðu etkinlik, sema gösteriile Muhammed'i asla birbirinden si ile son buldu. ayýrmayan bir kültürün, bir medeni- Etkinlik yoðun bir katýlýmla Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlendi. LEZZET pýnarý 7 ve sektörü geliþtirmek amacýyla Osmancýk Oto Pazarýnýn kurulmasý noktasýnda bir çalýþma yaptýk. Bu sektörde faaliyet gösteren oto galerici esnafýmýzýn da desteði ile oto pazarýnýn bu hafta açýlýþýný yapýyoruz. Ümit ediyorum Osmancýk, ikinci el otomobil piyasasýnda bir merkez haline gelecektir" dedi. Baþkan Karataþ oto pazarýnýn açýlýþ töreninin, 26 Nisan 2015 Pazar günü saat 11.00'da gerçekleþtirileceðini belirterek, açýlýþa bütün vatandaþlarý davet etti. Tavuk Izgara Servis Tavuk Þiþ Servis Tavuk Kanat Servis Tavuk Pirzola Servis Izgara Köfte Servis Adana Kebap Servis Urfa Kebap Servis Beyti Kebap Servis ALO PAKET Düðün - Niþan - Mevlüt gibi özel günlerinizde hizmet vermekten kývanç duyarýz. Sakal-ý Þerif'ini ziyarete sundu. Osmancýk Ravzanur Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði sorumlusu Halis Çataklý Hocaefendi tarafýndan camiyi dolduran vatandaþlara Sakal-ý Þerif takdim edildi. Hz. Peygamber Efendimiz in de anlatýldýðý sohbet programýna, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Ýlçe Vaizi Ali Mustafa Yýldýrým ve çok sayýda vatandaþ katýldý. (Osmancýk) Hyundai, New Thinking, New Possibilities (Yeni Yaklaþýmlar, Yeni Olanaklar) felsefesine dayanarak aralarýnda on binlerce kilometre mesafe olan bir ailenin iletiþim kurmasýna aracý oldu ve yeni bir dünya rekoruna imza attý. Hyundai, Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'nda görev yapan bir astronota, kýzýnýn el yazýsýyla yazdýðý özel mesajý ulaþtýrmak için sýradýþý bir yöntem kullandý. 11 Hyundai Genesis'in lastikleriyle yazdýðý devasa mesaj, Guinness Rekorlar Kitabý'na girdi. Uzaya Mesaj isimli bu proje, babasý bir astronot olan 13 yaþýndaki Texaslý Stephanie isimli bir kýz çocuðuna odaklý. Hyundai, babasý uzayda olan Stephanie nin kiþisel mesajýný iletmek için mesajý uzaydan okunabilecek büyüklükte yazmanýn bir yöntemini buldu. Uðurludað da giriþimcilik eðitimi Uðurludað Kaymakamlýðý ile Çorum KOSGEP Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol gereði Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi verilecek Nisan tarihleri arasýnda verilecek eðitim kursuna 57 kiþi müracaat etti. Kursa katýlan 21 kiþinin seçimine Çorum KOSGEP ten gelen uzman tarafýndan yapýlan mülakat sonucunda karar verildi. Hyundai, Uzay a mesaj gönderdi Kursiyerlere Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi veriliyor. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS LASTÝKLERDE KAMPANYA *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý (Ç.HAK:3243) Bugünden sonra hava ýsýnýyor SULU YEMEK Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle etkinlik düzenledi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için uzun zamandýr çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Seydiler Belediye Baþkaný Mehmet Þahin, bu kapsamda Ankara ya giderek kaynak arayýþýnda bulundu. Seydiler KayMehmet Þahin makamý Rýzvan Eroðlu ile birlikte Ankara ya giden Seydiler Belediye Baþkaný Mehmet Þahin, bazý bakanlýklarý ziyaret ederek, Seydiler OSB de kamulaþtýrýlmasý gereken 159 bin metrekarelik alan için 1 milyon 200 bin TL lik kaynak arayacak. Seydiler OSB de þuanda üretim yapan 8 firmanýn olduðunu ve 27 firmanýn da yatýrým yapmayý taahhüt ettiðini belirten Mehmet Þahin, 10 firmanýn da yapýlan görüþmeler sonucu yatýrýmýný geri çektiðini söyledi. Seydiler OSB de þuanda 159 bin metrekarelik alaný 1 milyon 200 bin TL ye kamulaþtýrýlacaðýný ifade eden Seydiler Belediye Baþkaný Þahin, bu kapsamda Ankara ya giderek kaynak arayýþýnda bulunduklarýný söyledi. Þahin, Daha düne kadar OSB si olmayan Kastamonu dan baþka bir Ýl görmediðini vurgulayan Þahin, Çorum un sanayisi aldý baþýný gidiyor. Biz, Kastamonu olarak niçin buralarda kaldýk diyerek onun muhasebesini yapmamýz lazým. dedi.(ýha) Bol Alternatifli tablot ve seçmeli yemek 5 Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( )

6 6 CUMA 24 NÝSAN 2015 MEDENÝYET Gümrük kapýsýndan bir Ýngiliz, bir Fransýz, bir Türk geçmek için bekliyorlarmýþ. Gümrük görevlileri valizlerini kontrol etmeye baþlamýþ. Önce Ýngiliz'in valizine bakmýþlar. Ýçinden 7 adet don çýkmýþ. "Niye 7 tane?" diye Ýngiliz'e sormuþlar. O da "Haftanýn yedi gün var. Hepsi için bir tane. Pazartesi, Salý, Çarþamba..." demiþ. "Vay be! Helal olsun medeniyete, temizliðe bak adamlardaki." Sýra Fransýz'ýn valizine gelmiþ. açmýþlar bakmýþlar 8 tane don. "7'yi anladýk da niye 8?" diye sormuþlar. Fransýz "Pazartesi, Salý, Çarþamba... Hergün için bir tane, bir tane de ne olur ne olmaz diye yedek aldým" demiþ. "Vay be! Adamlardaki temizliðe medeniyete bak!" demiþ görevliler. Sýra Temel'e gelince açmýþlar bakmýþlar tam 12 adet don. "Vay be! Ne varsa bizim insanýmýzda var. Þu medeniyete, þu temizliðe bak!" Sormuþlar "Neden 12 adet?" Bizimki cevap vermiþ "Ocak, Þubat, Mart,..."

7 NÝCE BAYRAMLARA CUMA 24 NÝSAN Mutluluklarý salonu doldurdu EROL TAÞKAN Halkoyunlarý gösterisi alkýþ topladý. 23 Nisan coþkusu görülmeye deðerdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Minik öðrencilerin sahne aldýðý kutlamalarda, çocuklarýn tertemiz yüreklerinden akan mutluluk ve heyecan salonu doldurdu. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Garnizon Komutaný J.Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda protokol üyesinin katýldýðý kutlamalara vatandaþýn da ilgisi yoðun oldu. Açýlýþ seramonisi ile birlikte saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, þiir ve resim yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere protokol üyele- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý coþkuyla kutlandý. ri tarafýndan ödülleri teslim edildi. Türkiye'nin dört bir yöresinin halkoyunlarýný sahneye taþýyan minik öðrenciler, baþarýlý ve içten sunumlarý ile aileleri baþta olmak üzere tüm izleyicileri gururlandýrdý. Saat 10,30'da baþla- yýp 11,50'de sona eren kutlamalar Bahçelievler Ýlkokulu tarafýndan baþarýyla gerçekleþtirildi. Minikler Baþkan'ýn makamýnda MURAT ÇETÝN Öðrencilerin gösterileri beðeniyle izlendi. Minikler Baþkan'ýn makamýnda Büyük Düvenci Ýlkokulu öðrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn'ý makamýnda ziyaret etti. Büyük Düvenci Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinin de hazýr bulunduðu ziyarete teþekkür eden Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Elif Beyza Altun, Rüveyda Duran, Ali Boyraz, Hulusi Duran ve Talha Çýtak isimli öðrencilere hediyeler verdi. Umut Radyo dan 23 Nisan a özel Kutlamalar Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþtirildi. Umut Radyo'da yayýnlanan '23 Nisan Özel' programý ilgiyle dinlendi. Umut Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda ulusal egemenliðin önemi, Atatürk sevgisi, kurtuluþ savaþý ve çocuk konularýný anlatan þiir ve öyküler okunup hep birlikte þarkýlar söylendi. Belli dönemlerde Umut Radyo'da yayýnlanan '23 Nisan Özel' programý ilgiyle dinlendi. yayýnlanan 'Umut Çocuk Kulübü' programýný hazýrlayýp sunan Umut Çýnar, dün Ziya Gökalp Ýlkokulu 4- C sýnýfýndan arkadaþlarýný konuk etti. Mustafa Arda Kaya, Deniz Pala, Can Çelik, Gülce Nehir Samut, Yaðmur Doðan ve Melisa Atak'ýn katýldýðý program dinleyiciler tarafýndan beðeni ile dinlendi. Özel Pýnar dan özel etkinlik Etkinlikler Bahçelievler Ýlkokulu tarafýndan baþarýyla gerçekleþtirildi. Vali Ahmet Kara, organizasyondaü emeði geçenlere teþekkür etti. Özel Pýnar Koleji öðrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi'ni ziyaret etti. Engelsiz Yaþam Merkezi sakinleri için eðlence düzenleyen Pýnar Koleji öðrencileri, müzik öðretmeni eþliðinde sahneye çýkarak çeþitli parçalar çalýp seslendirdiler. Müziðin ritmine ayak uyduran yaþam merkezi üyeleri ise doyasýya eðlendiler. Yapýlan etkinlik sonunda öðrenciler hatýra fotoðrafý çektirirken, etkinliði düzenleyen Pýnar Koleji öðretmenleri ise Yaþam Merkezi Müdürü Nalan Duran'a etkinliðin düzenlenmesindeki destekleri için teþekkür ettiler. Özel Pýnar Koleji öðrencileri Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi'ni ziyaret etti.

8 8 CUMA 24 NÝSAN 2015 Milli Ýttifak milletvekili adaylarýný tanýttý Ülkeyi felakete sürüklüyorlar RECEP MEBET AK Partili kardeþlerimizi seviyoruz. Sevdiðimiz için bunlarý anlatýyoruz diyen Saadet Partisi (SP) Çorum MilletveBölükbaþ, iktidar partisi baþta olmak kili Aday Tanýtým Programý önceki gün üzere diðer partilere oy veren tüm yapýldý. seçmenleri Milli Ýttifak a destek vermeye SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail davet etti. Hakký Akkiraz ýn da katýldýðý programda AKKÝRAZ: ÜLKEYÝ FELAKETE Milli Ýttifak ýn Çorum Milletvekili AdaySÜRÜKLÜYORLAR larý Ahmet Bölükbaþ, Yusuf Yýldýz, Mehmet Baloðlu ve Osman Tavlý SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail partililerle buluþtu. Hakký Akkiraz, iktidar partisinin ülkeyi felakete sürüklediðini söyledi. Afra Düðün Salonu nda düzenlenen programa SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Partisinin Çorum da düzenlediði Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, aday tanýtým toplantýsýnda konuþan Ýsmail Ýsmail Hakký Akkiraz Hakký Akkiraz, BBP nin de içinde yer BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan aldýðý Milli Ýttifak ýn milli bir iktidar için Cýdýk, Erbakan Vakfý Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, kurulduðunu kaydetti. teþkilat yöneticileri ve çok sayýda partili katýldý. Türkiye nin zor ve sýkýntýlý bir dönemden Sunuculuðunu Þemsettin Yer in üstlendiði geçtiðini ifade eden Akkiraz, Manevi tahribat, programýstiklâl Marþý nýn okunmasý ve Hafýz Cihad ekonomik dar boðaz ve dýþ politikadaki uçurum ülkeyi Özcan ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. felakete sürüklüyor dedi. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve BBP Merkez Ýlçe Hükûmetin eðitim politikasýný yorumlayan SP Baþkaný Aziz Döngel in açýþ konuþmalarýnýn ardýndan Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz, Dindar nesil sýrasýyla kürsüye davet edilen Milletvekili Adaylarý yetiþtireceðiz dediler, dini dar nesil yetiþtiriyorlar Osman Tavlý, Mehmet Baloðlu, Yusuf Yýldýz ve Ahmet eleþtirisinde bulundu. Akkiraz, açýklamalarýný þöyle Bölükbaþ da partililere hitaben birer selamlama konuþsürdürdü: masý yaptýlar. Dünyada imtihan oluyoruz. Bu imtihanda MÝLLÝ ÝTTÝFAK, MÝLLETÝN ÝKTÝDARI insanýn temel vazifesi Cenab-ý Hakk ýn rýzasýný OLACAK kazanmaktýr. O nedenle siyaseti oy almak için deðil, Allah ýn rýzasýný kazanmak için yapýyoruz. Toplantýda ilk olarak kürsüye gelen SP Ýl Baþkaný Osmanlý dan sonra bu memlekette inþaa edilen yapý, Faruk Cýdýk, Milli Ýttifak, mevcut iktidarý seçimde milletin arzu ettiði yapý deðildir. Bu millet sandýða gömecek dedi. Çanakkale de, Ýstiklâl Savaþý nda bu yapý için þehit Koalisyon Türkiye için felaket olur diyen iktidar olmadý. AB ülkelerinin geçmiþte vatanýmýzda silahla mensuplarý seçimi þimdiden kaybetti diyen Faruk yapamadýðýný bu iktidar onlarý memnun etmek için Cýdýk, Üç Aylar ýn genel seçimin vatana ve millete yerine getiriyor. Davamýz sevgi ve þefkat davasý, kin hayýrlar getirmesi temennisinde bulundu. ve nefret davasý deðil. Bu millet bölünmüþlüðün Milli Ýttifak ýn kamuoyunda büyük yanký zararýný çok çekti. BBP Genel Baþkaný Mustafa uyandýrdýðýný anlatan BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Destici ve SP Genel Baþkanýmýz Mustafa Kamalak a Döngel ise Büyük Birlik için Saadet diyoruz. Adil bir ortaya koyduklarý birlik ve beraberlikten dolayý düzen ve nizam-ý âlem için iktidara talibiz. Bunun için müteþekkiriz. Zira savunduðumuz Ýslâm Birliði ile Saadet Partisi ne verilecek her bir oy, Büyük Birlik Nizam-ý Âlem ayný þey. Milli Ýttifak la birlikte Partisi ni de Meclis e taþýyacak diye konuþtu. Çorum da da kaynaþma oldu. Milli Ýttifak, milli iktidar için oluþtu. Bu ittifakýn çatýsý Saadet Partisi. ADAYLARDAN ORTAK MESAJ: HEDEF ÝKTÝDAR Eleþtirilerimiz kiþilere deðil yapýlanlara yönelik. AKP iktidarý döneminde bu ülkede ciddi manevi Milletvekili adaylarýndan Osman Tavlý, tahribat yaþandý. O nedenle bunlarýn Gezi den Bugünkü yöneticiler halkýn ve Hakk ýn rýzasýný meziden þikayet etmeye haklarý yok. Dindar nesil almaktan uzak diyerek toplumsal kutuplaþmanýn had yetiþtireceðiz dediler, dini dar nesil yetiþtirdiler. Bu safhaya ulaþtýðýný söyledi. yaptýklarýnýzýn hesabýný Allah a nasýl vereceksiniz? Bu Siyasetin genleriyle oynandýðýný ileri süren Tavlý, vebalin altýndan nasýl kalkacaksýnýz? Seçmen Milli Kýsýr tartýþma ve sun i gündemlerle kaybedecek Ýttifak a oy verip Saadet isteyecek ya da diðerlerine oy vaktimiz yok. Karamsar tabloya son vermek için Milli verip belasýný isteyecek. Bunlar helali harama Ýttifak ý oluþturduk. Kendi istikbalimiz deðil, ülkenin karýþtýrdýlar. Bu iktidar döneminde hiç olmadýðý kadar istikbali gayesiyle yola çýktýk dedi. müslüman kaný akýtýldý. Ýþbirlikçi dýþ politika Adaylardan Mehmet Baloðlu, propaganda nedeniyle müslümanlar bunca sýkýntýya maruz kalýyor. sürecini Üç Aylar la birlikte baþlattýklarýna dikkat Bizler bu müsriflere doðrularý anlatýp hak yola davet çekerek 8 Haziran 2015 tarihinin özlemle beklenen bir ederek en büyük iyiliði yapacaðýz. Aklýmýzý zafer günü olacaðýný kaydetti. inancýmýzýn emrine verelim. Ýnsanlardan deðil, Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Allah tan korkalým. Tiyatroyu kurmuþlar, bu Erbakan ile BBP Lideri Muhsin Yazýcýoðlu nu memlekette sadece 4 parti mi var? Milli Ýttifak ý neden rahmetle anan Baloðlu, Ýnsanýmýz layýk olduðu görmezden geliyorlar. Bu iktidar örtülü bir þekilde yönetilmiyor. O nedenle milletimizin Milli Komünizmi Türkiye ye dayatýyor. Ýktidara Ýttifak a ihtiyacý var dedi. geldiðimizde israfý önleyecek, düzeni adil hale getireceðiz. Þeffaf yönetimi hakim kýlacaðýz. Asgari Halkýn teveccühü ile SP ve BBP ittifakýnýn ücreti açlýk sýnýrýnýn üzerine taþýyýp lira üzerine Meclis e taþýnacaðýný anlatan Yusuf Yýldýz da, çýkaracaðýz. Memura yüzde 50 zam yapacaðýz. Biz Seçmenimizin vereceði her bir oyu layýkýyla temsil boþ vaatte bulunmayýz, geçmiþte yaptýk yine edeceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn þeklinde yapacaðýz. Faize aktarýlan parayý denk bütçe ile konuþtu. millete aktaracaðýz. Yüksek teknoloji sanayi Konuþmasýnda iktidar partisi ve icraatlarýný hedef hamlesiyle iþsiz kalmayacak. Sömürüye ve alan Ahmet Bölükbaþ ise, Ýslâm Birliði yerine Avrupa iþbirlikçiliðe dur diyeceðiz. Besmelesiz eðitimi, Birliði diyenlerden bu memlekete hayýr gelmez dedi. besmeleli hale getireceðiz. Ýnsan emeðini koruyacaðýz. Ýslâm dünyasýnýn en önemli problemlerinin faiz Ümitsiz olmayacaðýz. Gerçekleri öðreteceðiz, millet belasý ve Batý hayranlýðý olduðunu vurgulayan aslýna dönecek. Bölükbaþ, Refahyol hükûmetinin Baþbakaný merhum Tanýtým programý, SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Necmettin Erbakan ýn ekonomik alanda Akkiraz ýn adaylarla birlikte toplu halde partilileri sehayata geçirdiði uygulamalarý anlatarak örnekler verdi. lamlamasýyla sona erdi. Saadet Partisi çocuklarý sevindirdi YÜKSEL BASAR Saadet Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara pamuk þeker daðýttý. Pamuk þeker ikramýna SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ile Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ ve partililer katýldý. Gazi Caddesi üzerinde gerçekleþtirilen pamuk þeker daðýtýmýna çocuklar yoðun ilgi gösterdi. Tezgah önünde uzun kuyruk oluþtu. Saadet Partisi önünde düzenlenen etkinliðe katýlan çocuklara pamuk þeker daðýtýldý. Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý. Statik Mühendislik ten hediyeli kampanya RECEP MEBET Ýnþaat Mühendisi Gökhan Sabur un sahibi olduðu Statik Mühendislik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý na özel bir kampanya düzenledi. 30 Nisan 2015 tarihine kadar devam edecek kampanya hakkýnda bilgi veren Gökhan Sabur, Statik Mühendislik konut projelerinden daire alan herkese bisiklet hediye ediyoruz dedi. Çorum da inþaat sektörüne getirdikleri kalite ve standart anlayýþý ile Gökhan Sabur, hediye kampanyasý hakkýnda bilgi verdi. bugüne kadar çok sayýda aileyi konut sahibi yaptýklarýný hatýrlatan Sabur, Alanýnda uzman bir kadro ile prestijli yapýlarý þehrimize kazandýrýyoruz diye konuþtu. Sabur, konut projeleri ve hediye kampanyasý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi Yýlmaz Atlamaz Ýþ Merkezi nde hizmet veren Statik Mühendislik e davet etti. Statik Mühendislik, 23 Nisan Çocuk Bayramý na özel bir kampanya düzenledi. Hz. Ebubekir Camii Derneði ne yeni baþkan RECEP MEBET Çorum Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Geçtiðimiz günlerde dernek bürosunda yapýlan genel kurulda mevcut Baþkan Aslan Yýldýrým aday olmadý. Hýdýr Arýcý nýn da aday olduðu genel kurulda Kurucu Baþkan Ali Sarýtaþ, Hz. Ebubekir Camii nin yeni baþkaný oldu. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan seçim sonucunda Ali Sarýtaþ baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu Bekir Cihan, Hüseyin Tür, Sami Erdoðan ve Hamdi Þimþek ten oluþtu. Genel kurul sonrasý tebrikleri kabul eden Sarýtaþ, Ali Sarýtaþ Bugüne kadar Hz. Ebubekir Camii yapýmýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný diliyoruz dedi. Hz. Ebubekir Camii, hayýrseverleri bekliyor.

9 CUMA 24 NÝSAN Ortaköy ü ziyaret eden Vali Ahmet Kara: Bu yollar Çorum a yakýþmýyor DENÝZ URAL di. Çorum Valisi Ahmet Kara Ortaköy ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret turuna Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik ile bazý daire amirleri de katýldý. Program dahilinde ilk olarak Karahacip Köyü ne uðrayan Vali Ahmet Kara, Muhtar Servet Atmaca ile görüþtü. Sulamada kullandýklarý pompalarýn bozulduðunu anlatan Servet Atmaca, yaþadýklarý problemi dile getirerek Vali den çözüm için destek istedi. Ortaköy e ilk kez geldiðini ve ilçe yolundaki virajlarý yakýndan görmek istediðini anlatan Kara, Ortaköy, Uðurludað, Osmancýk, Çankýrý yollarý Çorum'a yakýþan yollar deðil. Bazý yollar hala ihale safhasýnda. Hukuken çözüm bulursak, yerel yönetim kaynaklarý ile bu yollarýn iyileþtirilmesine yardým edeceðiz dedi. Ziyarette ilçe yöneticilerine de seslenen Vali Kara, Yaþlýlarý ve engellileri ihmal etmeyiniz. Sadece elinizden gelenin fazlasýný yaptýðýnýzda mutlu olursunuz. Þapinuva çok önemli bir yer önce yol yapýlacak, daha sonra turist sayýsýna göre buradan çýkan tarihi eserler için müze yapýlabilir diye konuþtu. BU YOLLAR ÇORUM A YAKIÞMIYOR Þikâyetlere konu olan Ortaköy yolundaki virajlarý gören Vali Ahmet Kara, Bu yollar Çorum a yakýþmýyor eleþtirisinde bulundu. Ýlçe ziyaretinde konuyla ilgili olarak basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Ahmet Kara, yollarýn iyileþtirilmesi hususunda çalýþma baþlattýklarýný söyle- Vali Ahmet Kara, Ortaköy deki çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. ORTAKÖY DE ZÝYARET TURU Ýlçe Hükûmet Konaðý ný ziyaret eden Vali Kara, Kaymakam Kenan Aktaþ tan ilçe hakkýnda brifing aldý. Kaymakamlýk ziyaretinde idari birimleri de ziyaret eden Kara, görevli personellerle görüþerek kurum çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan 100. Yýl Ýlkokuluna geçen Valimiz Sayýn Ahmet Kara burada okul bahçesi düzenleme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bilgi aldý. Okul incelemesinin sonrasýnda Ortaköy Belediyesi ne geçen Kara, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir le görüþerek ilçede yürütülen çalýþmalar hakkýnda yapýlan sunumu izledi. Belediye ziyaretinin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne yürüyerek geçen Vali Kara yol boyunca vatandaþ ve esnaflarla selamlaþarak sohbet etti. Ortaköy Devlet Hastanesi ni de ziyaret eden Kara Ýlçe Emniyet Müdürü Muhammet Ýnan ve Hastane Baþhekimi Musa Turan dan bilgi alarak incelemelerde bulundu. Ýlçe ziyaretleri kapsamýnda geldiði Ortaköy de gördüðü sýcak ilgiden duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Kara, tekrar geleceði sözünü vererek Çorum a döndü. Liderler Çanakkale ye geliyor Çanakkale Kara Savaþlarý'nýn 100. yýl dönümü dolayýsýyla bugün yapýlacak anma törenlerine, 21 i aþkýn ülkenin lideri katýlacak. Yarýn da devam edecek anma törenlerinde, devlet baþkaný, parlamento baþkaný, cumhurbaþkaný yardýmcýsý, baþbakan, bakan, büyükelçi düzeyinde birçok ülkeden temsilci olacak. Sel Sokak ta düzenlenen etkinliðe çocuklar ve yetiþkinler büyük ilgi gösterdi. Ahlatcý çocuklarý unutmadý RECEP MEBET Ahlatcý Kuyumculuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý na özel bir etkinlik düzenledi. Sel Sokak ta düzenlenen etkinliðe çocuklar ve yetiþkinler büyük ilgi gösterdi. Çizgi film karakterleri, palyaço, tahta bacak gösterilerinin yer aldýðý etkinliðe katýlan çocuklar müzik eþliðinde doyasýya eðlendiler. Çeþitli yarýþmalarýn da yer aldýðý Elif Aslan etkinlikte konuþan Ahlatcý Kuyumculuk Halkla Ýliþkiler Müdürü Elif Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutluyor, tüm Çorum halkýnýn Regaib Kandili ni tebrik ediyoruz dedi. Günün anlam ve öneminden bahseden Elif Aslan, geleneksel hale getirdikleri etkinlikte çocuklarýn bayram coþkusunu paylaþmaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade etti. Renkli görüntülerin yaþandýðý etkinliðe katýlan çocuklara çeþitli Ortaköy ilçesini ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Bu yollar Çorum a yakýþmýyor eleþtirisinde bulundu. Belediye den bayram eðlencesi RECEP MEBET Çorum Belediyesi düzenlediði Çocuk Þenliði ile çocuklarýn gönlünü fethetti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Çorum Belediyesi, çocuklara doyasýya eðlence fýrsatý sundu. KÜLTÜRPARK TA 3 GÜN EÐLENCE VAR Balonlarýn Efendisi, ilginç gösterisiyle Çorumlu çocuklarla buluþtu. Kültürpark, Devlet Tiyatro Salonu ve Gençlik Merkezleri nde gerçekleþen etkinliklere çocuklarýn yaný sýra çok sayýda anne-baba da katýldý. Kültürpark ta düzenlenen etkinliklerde animasyon gösterileri, yarýþmalar, hediyeler, þiþme oyun gruplaçorum Belediyesi düzenlediði Çocuk Þenliði ile çocuklarýn gönlünü fethetti. rý ve müzikli eðlenceler yer aldý. ginç eserler oluþturan Erdem, salonu dolduran çocuklara doyumsuz bir eðlence sundu. Bugün ve yarýn da devam edecek etkinlik hakkýnda bilgi veren organizatör Mustafa Yolaç ve Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Çaðatay Çiftçi, Çorum Belediyesi çocuk þenliðine Mustafa Ercan, gösteri sonunda balon katlama satüm çocuklarý davet etti. natý ustasý Erdem e teþekkür etti. BALONLARIN EFENDÝSÝ NDEN MUHTEÞEM GÖSTERÝ Balonlarýn Efendisi olarak anýlan Mehmet Mahmut Erdem dün Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen programda Çorumlu çocuklarla buluþtu. Çorum Belediyesi nin düzenlediði Çocuk Þenliði nde sahne alan Mehmet Mahmut Erdem, kendisinin de Çorumlu olduðunu belirterek Alaca ya baðlý bir köyde halen akrabalarýnýn yaþadýðýný anlattý. Uzun balonlara þekil vererek birbirinden il- GENÇLÝK MERKEZLERÝ NDE EÐLENCE Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle doldu taþtý. Çocuklarýn akýnýna uðrayan Merkezlerde bayrama özel etkinlikler düzenlendi. Duvar boyama, halat çekme, Hacivat-Karagöz, orta oyunu ve kendileri için düzenlenen birçok farklý etkinlikte gönüllerince eðlenen çocuklar ve gençler, organizasyondan dolayý Çorum Belediyesi ne ve Baþkan Muzaffer Külcü ye teþekkür ettiler. Kiler den 23 Nisan sürprizi RECEP MEBET Kiler Yazýçarþý Maðazasý dün 19 Mayýs Ýlkokulu bahçesinde Çocuk Þenliði düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle düzenlenen þenliðe Maðaza Müdürü Ertan Çoban, Müdür Yardýmcýsý Recep Oyacý, maðaza çalýþanlarýndan Tuncay Yavuz, Ebru Bal, Gülenay Gamsýz ve Mustafa Aksungur ile çok sayýda öðrenci katýldý. Öðretmen ve öðrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdiði etkinlik hakkýnda bilgi veren Ertan Çoban, gele- neksel hale getirdikleri Çocuk Þenliði nin bu yýl 3. sünü düzenlediklerini söyledi. Oyuncaktan dondurmaya, meyve suyundan ayrana, çikolatadan bisküviye pek çok ikramýn yer aldýðý etkinlikte Regaib Kandili ni de unutmadýklarýný anlatan Çoban, öðrencilere ve velilere kandil simidi de daðýttýklarýný kaydetti. 23 Nisan hediyelerinin maðazalarýnda da sürdüðünü vurgulayan Çoban, düzenledikleri Çocuk Þenliði ne katkýda bulunan tedarikçi firmalara teþekkür etti. Ceritoðlu, çocuklara çeþitli hediyeler vererek 23 Nisan Bayramlarý ný ve doðum günlerini tebrik etti. Kander ve AK Parti den EROL TAÞKAN Kiler Yazýçarþý Maðazasý dün 19 Mayýs Ýlkokulu bahçesinde Çocuk Þenliði düzenledi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý ve Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Kander) tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle, ortaklaþa organize edilen doðum günü partisinde, lösemi hastasý çocuklar gönüllerince eðlendi. AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un da ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdiði doðum günü partisi Labarna Kafe de düzenlendi. Kander Baþkaný Hülya Karabýyýk, 23 Nisan Bayramý nda kanserle mücadele eden çocuklarýn unutulmamasýnýn kendilerini ve ailelerini son derece mutlu ettiðini ifade ederek, etkinliðin düzenlenmesine destek veren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na ve kendilerini yalnýz býrakmayan AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt a teþekkür etti. Çocuklar ve aileleri ile yakýndan ilgilenen Ceritoðlu, çocuklara çeþitli hediyeler vererek 23 Nisan Bayramlarý ný ve doðum günlerini tebrik etti.

10 10 CUMA 24 NÝSAN 2015 Coþkuyla kutlanacak bayram býrakmadýlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný bayram kutlamalarýný kenar danteli gibi gördüðü anlaþýlkutlayan Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, maktadýr. çocuklarýn coþkuyla kutlayabileceði bir bayramýn dahi Þu anda devlet töreniyle kutlanan tek bayram 29 býrakýlmadýðýný söyledi. Ekim Cumhuriyet Bayramý'dýr. 19 Mayýs ve 23 Nisan'ýn Gök, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi; stadyumlarda kutlanmasýný eften püften, üfürükten teyyare Biz, bu yýl Atamýzýn çocuklarýmýza armaðan ettiði 23 bahanelerle yasaklayanlar yakýn bir gelecekte 29 Ekim Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda çocuklacumhuriyet Bayramý'ný da bu milletin elinden alýrsa þaþýrrýmýza kutlama mesajlarý göndermeyi çok isterdik. Ancak mayacaðýz. Zaten Cumhuriyet Bayramý da milletimizin ne yazýk ki, ortada çocuklarýmýzýn coþkuyla kutlayacaðý elinden alýnýrsa, geriye milli mücadeleyi, baðýmsýzlýðýmýzý bir bayram bile býrakmadýlar. simgeleyen ne kalacaktýr? Son yýllarda yaþananlar çok dikkat çekicidir. Milli Milli bayramlarýmýz, Öðrenci Andý, hatta Ýstiklal olan her þeye karþý adeta savaþ açýlmýþtýr. Aslýnda bu sümarþýmýz bile bugün tartýþma konusu yapýlmaktadýr. Ana rece nasýl gelindiðini anlamak zor deðildir. Adým adým dilde eðitim talepleri bölücü güruh tarafýndan zamaný gelhayata geçirilen uygulamalar bugün karþýmýza çözülmediðinde buzdolabýndan çýkarýlýp ýsýtýlmaktadýr. Bebek katim. Fatih Gök nin ta kendisi olarak çýkmaktadýr. Çözülmenin þifrelerini li muhatap alýnarak yürütülen sözde çözüm sürecinin de has çok iyi çözenler, bu millete benliðini, deðerleri unutturmaktan geçtiðiincileri olan bu giriþimler, gelecek nesillere býrakacaðýmýz hiçbir þeyin ni anlayanlar, kollarýný sývayarak iþe milli bayramlardan baþlamýþlardýr. kalmayacaðýnýn ayak sesleridir. Hatýrlanacaðý üzere 2011 yýlýnda terör eylemleri nedeniyle 30 Her ne kadar çocuklarýmýzýn elinden 23 Nisan'ý, gençlerin elinden Aðustos Zafer Bayramý törenleri iptal edilmiþ, daha sonra Van depremi 19 Mayýs'ý almaya çalýþsalar da baþarýlý olamayacaklardýr. Türkiye'yi gerekçe gösterilerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý iptal çözülme, ayrýþma sürecine sürükleyenler okullarda Öðrenci Andýný kaledilmiþti. Son olarak da Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapýlacak Tödýrmaya çalýþsalar da, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü kalplerden sirenler Yönetmeliði deðiþtirilmiþ, yönetmelik deðiþikliði ile birlikte millemeyeceklerdir. Ýstiklal Marþý'ndan rahatsýzlýk duyan güruh, milletimili bayramlarýn stadyumlarda ve alanlarda kutlanmasý yasaklanmýþ, milzin birbirine sýkýca kenetlenmesine ve coþkuyla Ýstiklal Marþý'ný söyleli bayramlar alýþveriþ merkezlerinin duvarlarý arasýna hapsedilmiþti. Nimesine engel olamayacaktýr. tekim geçen yýl 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Bugün hür olarak aldýðýmýz her nefesi, topraklarýmýza özgürce her kutlamalarý Türk milletinin kahramanlýk mücadelesini yansýtmaktan ziayak basýþýmýzý Atatürk'e ve þehitlerimize borçlu olduðumuzu bilen yade, panayýr havasýnda yapýlmýþ, halkýn coþkuyla kutlamasýna imkân milletimiz, yaðmacýlarla, bozguncularla, bölücüler ile pamuk helva verilmemiþti. olanlarý da affetmeyecektir. Zira bu millet ateþ nöbeti geçirenlerin ateulusal ve Resmi Bayramlarda Yapýlacak Törenler Yönetmeliði þini söndürmesini gayet iyi bilir ve deðerlerimizi hercümerç etmeye kakapsamýnda bu yýl 23 Nisan törenleri de 19 Mayýs törenlerinin akýbetirarlý olan odaklarýn oyununu en kýsa zamanda bozar. ne uðrayacaktýr. Atamýzýn çocuklara armaðan ettiði 23 Nisan Ulusal Bu vesileyle 95 yýl önce bu kutsal vataný ve meclisi emanet eden Egemenlik ve Çocuk Bayramý aslýna uygun olmayan, 23 Nisan ruhumustafa Kemal Atatürk'ü, dava arkadaþlarýný, aziz þehitlerimizi ve ganu yansýtmayan, 23 Nisan'ýn anlamýndan uzak bir þekilde kutlanacak, zilerimizi rahmetle anýyor, baþta onurlu geleceðimiz olan çocuklarýmýz 23 Nisan'da halkýn ve öðrencilerin geniþ katýlýmýyla yapýlan görkemli olmak üzere, bayramýn yüce milletimize ve çocuklarýmýza kutlu olmatörenler tarihe karýþacak, stadyum kutlamalarý yapýlmayacaktýr. Stadsýný diliyorum. yum kutlamalarýný fazlalýk ve sýkýcý ayrýntý olarak deðerlendirenlerin 23 Nisan ve sözde Ermeni soykýrýmý TÜRKAV Ýl Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutlarken; 24 Nisan Ermeni soykýrýmýnýn yýldönümünü de eleþtirdi. Erkün, 23 Nisan ve sözde Ermeni soykýrýmý baþlýklý yazýsýnda þunlarý dile getirdi; Bilindiði gibi 23 Nisan 1920 tarihinde baþta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaþlarýnýn Cenab-ý Allah'ýn yardýmýyla ülkemizi karanlýktan çýkardýklarý, milletimizin ulusal egemenliðini kazandýðý tarihtir. 24 Nisan ise Ermeniler in kendi uydurduklarý sözde soykýrýmýnýn yýldönümüdür. Ýçiþleri eski Ba- kaný Efkan Ala, Ermeni olaylarý ile ilgili Biz tehcir yaptýk. Bu bir yerden bir yere bir topluluðu alýp götürmektir. Yine kendi topraklarýmýz içerisinde. O zaman baþka ülke deðildi oralar. Suriye'ye, Lübnan'a bizim yine topraklarýmýza açýklamasý yaptý, ancak ne yazýk ki, bu ülkenin Baþbakaný Davutoðlu da, Tehcir insanlýk suçudur demiþti. Peþ peþe gelen bu iki açýklama kafalarý karýþtýrdý. Birbirlerinden habersiz yapýlan açýklamalar hükümetin ne halde olduðunu da ortaya koyuyor. Diðer taraftan CHP ve HDP vekilleri de Avrupa'da Ermeniler in sözde soykýrýmý anma töreninde utanmadan ayaða kalkýyor, saygý duruþunda bu- lunuyorlar. Hadi HDP nin aslý belli, nesli belli. Her ne kadar iktidardaki parti onlarla çözüm adýný verdikleri çözülme sürecinde beraber hareket etseler de Ermeni Abdullah Öcalan'ýn kurduðu PKK'nýn siyasal uzantýsýdýr. Bunu herkes biliyor ve kabul ediyor. CHP vekili ile Baþbakan nasýl oluyor da o duruþlarý sergileyebiliyor. Anlayabilmek mümkün deðildir ki o vekil, maalesef Atatürk'ün silah arkadaþý Ýsmet Ýnönü nün torunu oluyor. Hanýmefendiler, beyefendiler biz Türk üz. Gururla ve iftiharla söylüyoruz. Türk olduðumuz için her zaman göðsümüz dik. Sizlerden beklentimiz, siz- lerin de gururla Türk olduðunuzu söylemenizdir. Ve Türklüðün idraki içinde gerek Ermeniler e, gerek Avrupalýlar a ve gerekse ABD ve diðer dünya devletlerine karþý savunmada olmamalýyýz. Arþivlerimizde var olan belgeleri karþýlýklý açma yolunda saldýrýya geçmeliyiz. Bilinmelidir ki, en iyi savunma hücumdur. Biz, 72 düveli dize getirmiþ dedelerin torunlarýyýz. 3-5 Ermeni ye ve onun arkasýndakilere pabuç býrakmayýz. Herkesten beklentimiz Türklük gurur ve þuuru, Ýslam ahlak ve fazileti içinde hareket etmeleridir. Bu vesile ile baþta Türk-Ýslam alemi olmak Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi 23 Nisan ý Elmalý Köyü Ýlkokulu nda kutladý. Sendikacýlar çocuklarýn sevincine ortak oldu Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný Elmalý Köyü Ýlkokulu'nda öðrencilerimizin coþkusuna ortak olarak kutladý. Sendikacýlar öðrencilere hediyeler verdi. Bu yýl bir ilki gerçekleþtirerek öðrencilerin coþkusuna ortak olduklarýný belirten Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, milli bayram coþkusunu geleneksel hale getirerek her yýl her yýl farklý bir okulda kutlama yapacak- Atama yönetmeliðine tepki Hürriyet Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasýna sendika yöneticileri katýldý. MUSTAFA BURAK YALÇIN Mehmet Ferit Erkün üzere Çorumlu hemþerilerimizin ve TÜRKAV camiasýnýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný, Regaip Kandili ni ve Üç Aylarý ný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederim. larýný söyledi. Aydýn, yaptýðý açýklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþýnýn 95. yýldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný gururla kutluyoruz. Bu anlamlý tarih, Türk milleti için paha biçilemezdir. Milli egemenliðin ilan edildiði, Cumhuriyet'e doðru adým adým yaklaþýldýðý 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin, yeniden büyük medeniyet kurma yolundaki diriliþinin baþlangýcýdýr." dedi. Eðitim-Sen Çorum Þubesi basýn açýklamasý yaptý. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasýna sendika yöneticileri katýldý. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Yeni Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'ne tepki gös- terdi. Öztürk, açýklamasýnda özetle, "Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), yüz binlerce öðretmeni yakýndan ilgilendiren 'Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði' ile ilgili sendikalardan görüþ ve öneriler istemiþ, fakat bugüne kadar yaptýðý gibi tamamen keyfi ve siyasi amaçlarla yapýlan düzenlemeler ile öðretmenlere eziyet etmeyi sürdürmüþtür." Dedi. Koca dan 23 Nisan mesajý Güzel Sanatlar da muhteþem çalýþma Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri, farklý çalýþmayla okullarýný güzelleþtirdi. Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri, farklý çalýþmayla okullarýný güzelleþtirdi. 12. sýnýf resim öðrencilerinden Sezer Akýncý ve Ramazan Öztürk, sýnýf arkadaþlarýnýn da yardýmýyla okul duvarlarýný Mevlana nýn 7 öðüdünü ve semazen resimleriyle do- Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutladý. Koca, yayýmladýðý mesajýnda; TBMM, milletin verdiði kurtuluþ mücadelesinin içinde doðmuþ ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluþ öyküsü olmuþtur. Böylece, egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir anlayýþýyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atýlmýþtýr. Özgürlüðün de, eþitliðin de adaletin de dayanaðý ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnýz kutlu olsun. dedi. TEGV Pir Baba'da kutladý Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý 23 Nisan etkinliði düzenledi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV), Eðitim-Sen ve Eðitim-Ýþ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný çocuklarla birlikte kutladý. Pir Baba Parký'nda düzenlenen etkinliðe öðrenciler, veliler ve sendi- kacýlar katýldý. 23 Nisan kutlama programý renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar arasýnda yarýþmalar düzenlendi, yaðlý boya resim yapýldý, halk oyunlarý gösterisi sunuldu. Havanýn yaðýþlý olmasý nedeniyle etkinlik kýsa sürdü. nattý. Öðrencilerin çalýþmalarýna destek veren Okul Müdürü Fuat Bal, farklý çalýþmalarýn da devam edeceðini belirterek, öðrencilere çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Süleyman Koca Havanýn yaðýþlý olmasý nedeniyle etkinlik kýsa sürdü.

11 PERÞEMBE 23 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:11 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN Benden sonra, ashâbýmdan Ebû Bekir ve Ömer e tâbi olunuz! (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI (Manisa) Mesir Bayramý - Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattýnýn temeli atýldý (2007) Sadakatin yollarý Ýnsanlýk dünyasý hep bu yollardan geçti. Sebatsýzlar hep bu yolun tali istikametine gitti. "Ýhlas, sebat ve sakat" yolunu seçenler ise Hak ve hakikati yolunu takip ettiler. Bunun ilk örneklerini Resülü Ekrem Aleyhisselatüvesselam'ýn hayatýnda gördük. Mekke'nin ileri gelenlerinin teklif ettikleri: "Seni baþýmýza getirelim, mallarýmýzdan verelim, en güzel kýzlarýmýz ile evlendirelim,bu davandan vazgeç" demiþlerdi. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net O (asm):" Bir elime ayý bir elime güneþi verseniz davamdan vazgeçmem " diyerek zor ve sadakat yolunu seçmiþti. Ýslam tarihinde bu kabil sadakat timsallerini okuduk. Þarkýn yalçýn daðlarýnýn arasýndan dünyaya teþrif eden Bediüzzaman hazretleri hayatý boyunca sadakat metanetin, ihlasýn timsali olmuþtur. Sultan Abdulhamid'in verdiði maaþa iltifat etmemiþ, Mustafa Kemalin cazip tekliflerine boyun eðmemiþ, Sultan Reþad'ýn cülus merasiminde önünde eðilmemiþ, mahkemelerde baþýndaki sarýðý dahi çýkarmamýþ, "Saçlarým adedince baþým olsa her gün biri kesilse hakikati Kur'aniye ye feda olan bu baþý zýndýkaya eðmem " demiþti. Hep talebelerine bunu tavsiye etti. "Dost, kardeþ, talebe, haslar, naþirler, sahipler, varisler, haslarýn haslarý" diyerek tabilerini katogorilendirdi. Herkes kendine orada yer buldu. Zübeyir Gündüzalp'i kendisine muhatap ilan etti.. "Zübeyir ben bu yazdýklarýmý inkar etsem sen ne yaparsýn?" diye sordu. O sadakat timsali insan þöyle cevap verdi: "Üstadým sana güle güle der, ben bu hakikatleri yalnýz da kalsam onu Dünyaya ilan ederim" der. Bediüzzaman hazretleri: "Tamam maþallah" diyerek talebesini tebrik etmiþti. "Abdulkadiri Geylani hazretleri gelse ya Said sen þu davandan biraz taviz ver, o zaman binlerce þakirtlerin olacak" dese, bu dava her ne kadar çile, iþkence ve tazyik ve hapiste olsa ben bu davamdan az bir taviz dahi vermeyeceðim" der. Þu günlerde bu imtihanlarý yaþýyoruz. Sýddik ve sabatlýlar ile taviz veren nicelerini hayret ile seyrediyoruz. "Onlar ne kadar az da olsa manen bir ordu kadar kuvvetli ve kýymetlidirler" iþaretinin kahraman tabilerinin varlýklarý ile iftihar ediyoruz. Ýþte, sadakatin yollarý böyle örüldü. Uhud daki kalan okçular ile daðýlan ve ganimete koþan okçu sahabiler bu davamýza en büyük misal oldu. Maddi deðil manevi hizmetler lazýmdýr. Sadakatin yolu budur,gerisi angarya. Sünnetin hayatýmýzdaki yeri ve önemi 1 Sünnet; Peygamberimiz (a.s) in söz, davranýþ, uygulama ve gi birine birisi hadis diye bir söz getirdiði zaman güvenilir, itimat uygun görüp tasvip ettiði þeylerdir. Sünnetullah ise; Allah'ýn sünneti, edilir, yalan söylememesi hususunda insanlarýn ittifak edebilecekleri VAHYÝN IÞIÐINDA kanunu, yol manasýna gelen sünnet "Allah'ýn" adýyla birlikte kullanýldýðýnda, Allah'ýn Kâinatý idare ederken koyduðu kurallar; Yüce memleketini, yaþadýðý asrý, doðum ve ölüm tarihlerine varýncaya iki tane þahit istemiþlerdir. Hatta Buhari'nin, hadis ravisinin nesebini, Allah'ýn yarattýklarý hakkýnda ki hüküm ve adaleti anlamýna gelir. kadar araþtýrdýðý rivayet edilir. Buhari bir hadis konusunda þahitliðine "O'nun katýnda her þey bir ölçüye göredir." (Ra'd 8). Kâinatta baþ vurmak üzere günlerce yol yürüyerek gittiði zatýn kaçan atýný meydana gelen ve gelecek olan bütün olaylar Allah'ýn koyduðu bir yakalayabilmek için avucunda bir þey varmýþ gibi atý kandýrarak takým kurallara, kanunlara göredir. Her þeyde bir sebep sonuç iliþkisi yakalamaya çalýþtýðýný görünce hiçbir þey sormadan geri döner. vardýr. Evrenin yaradýlýþýndan kýyamet kopuncaya kadar tabiat olaylarý Nedeni sorulduðunda ise 'At'ý kandýrmaya çalýþan bizi de kandýrmaya bu kanunlara baðlý olarak gerçekleþir. "Allah'ýn kanununda asla bir çalýþýr.' dediði rivayet edilir. Buhari nin hadis diye getirilen her bir söz deðiþme ve sapma bulamazsýnýz" (Fâtýr 43) için ayrý ayrý istiareye yattýðý da söylenmektedir. Buna raðmen uydurma hadis yok mudur? Olabilir. Bazý insanlarda þöyle bir hastalýk var. Müslümanlar Peygamberimizin söz, buyruk ve tavsiyelerini Bir hadis söylendiði zaman yok caným peygamberimiz öyle bir þey büyük bir dikkatle dinlemiþ ve onlarýn ýþýðýnda hareket ederek bir kýsmýný kendi saðlýðýnda, bir kýsmýný da daha sonra ilmi yollarla bir araya Veysel Uysal hadislere karþý bir þüphe uyandýrmakta büyük bir yanlýþ ve vebaldir. söylemez veya o uydurma bir hadistir gibi. Ýnsanlarýn zihinlerinde getirip, kayýt altýna alarak bir bilgi hazinesi oluþturmuþlardýr. hotmail.com Bilmiyorum demek bir ilim, araþtýrayým demekse bir erdemdir. Peygamberimizin kendi saðlýðýnda ilk önceleri kendi sözlerini Hadisin ne zaman niçin ve hangi olay üzerine söylendiðini de iyi irdelemek gerekir. Bir kimsenin bunu söyleyebilmesi için, Kur'an-î bil- (Hadislerin) Kur'an ayetleri ile karýþabilir düþüncesiyle yazdýrmadýðý rivayet edilir. Eskiden belli þiir hitabet savaþ kýssalarý ve nesep bilgilerinden oluþan kültürlerini þifahi yolla nakil etme geleneðine sahip olan o günkü giye hâkim olmasý ve bu hadis þu ayetle çeliþiyor demesi gerekir. Hiç kimsenin bu benim kafama yatmadý, böyle þey olmaz deme gibi bir lüksü yoktur. Hadis âlimlerinin referans kaynaklarý Kur aný Kerim olmuþ ve en çok dikkat ettikleri þey hadis- toplumun ezberleme yetenekleri çok geliþmiþti. Okuma yazma bilenlerin sayýsý ise oldukça azdý, onlarda Kur'an-ý Kerim'i yazmakla meþguldüler. Sade yaþayýþlarý lerin 'Kur'an-a entegre olup olmadýðýna.' (Kur'an-a uyup uymadýðýna) bakmýþlardýr. sebebiyle zihinleri berrak olan bu insanlarýn iþittikleri uzun bir þiiri veya hitabeyi hemen ezberleyebilecek kadar güçlü hafýzaya sahip bulunanlar vardý. Mevzu, uydurma hadis konusunu ilk defa batýlýlar ortaya atarak en sahih hadislerin bile belli bir zamanda ve belli maksatlarla uydurulduðunu öne sürmüþlerdir. Peygamberimizin bazý sözlerini 3'er defa tekrarlamasý ve kelimeleri yavaþ telaffuz etmesi sebebiyle sahabeler, söylenenleri kolayca öðrenebiliyorlardý. Maksat ise: Onlarýn bu tutumunun ardýnda yatan temel fikir, Ýslam'ýn ilahi vahye dayanmadýðý ön yargýsýný zihinlere yerleþtirerek, Müslümanlarýn kafalarýnda soru Peygamberimiz in meclisinde nöbetleþe sözlerini dinleyip bellemeye çalýþan iþaretleri oluþturmaktýr. G.H. A Juynboll'un belirttiðine göre hadislerin büyük bir kýsmýnýn uydurma olduðunu ilk defa Avusturyalý þarkiyatçý Aloys Sprenger iddia sahabelere, kendi sözlerini dinleyip öðrenmelerini emretmesi ve öðrendiklerini baþkalarýna teblið edenlere hayýr duada bulunmasý, onlarýn hadisleri bir ibadet aþkýyla öðrenip baþkalarýna nakil etmelerini saðlamýþtýr. Ayrýca bazý sahabelerde Mescidi etmiþtir. Daha buna benzer birçok örnekler vardýr. Günümüzde ve yakýn geçmiþte büyük ölçüde bunlarýn etkisinde kalan çoðu Mýsýrlý ve Hindistanlý bazý gruplar eldeki hadislerin saðlamlýðý ve Hz. Peygambere ait olduðu hususunda þüphe uyandýr- Nebi'nin bitiþiðindeki Ehli Suffe'de Resulullah tan hadis tahsil etmiþlerdir. Peygamberimizden izin alarak, duyduklarý hadisleri hem yazan hem de ezberleyen mýþlar, bunun sonucunda bir kýsým aþýrý görüþ sahipleri hadislere hiçbir þekilde güvenilmemesi ve tamamen Kur'an-la yetinilmesi gerektiðini ileri sürmüþlerdir. sahabelerin olduðu da bilinmektedir. 'Sâhife' adýyla anýlan belgeleri kaleme alan sahabeler arasýnda 1000 civarýnda hadis ihtiva eden 'Essahifetüs Sadýka' nýn sahibi Abdullah Ýbn Amr Baþta olmak üzere Sâ'd Bin Ubâde, Muaz Bin Cebel, Hz Ali, Kur an ile sünnet etle týrnak gibidir. Sünnet ilahi vahyin bir yaþam tarzý olarak Abdullah Ýbn Abbas, Enes Bin Malik bunlardandýr. hayatýmýza yansýmasýdýr. Biz namazýn farz olduðunu Kur an dan öðreniyoruz ama ne zaman nasýl kýlýnacaðýný, rükuda, secdede ne söylenip, nasýl uygulanýlacaðýný Peygamberimizin vefatýndan sonra hadislerin bir çok ravi tarafýndan Peygamberimizden öðreniyoruz. Peygamberimiz ise Cebrail (a.s)dan öðreniyordu. araþtýrýlarak kayýd altýna alýnmasýnýn nedenleri; 1. Hadisleri bilen sahabelerin vefatýyla hadislerin yok olmalarý. 2.si de bazý art niyetli olan veya olmayan kimselerin hadis uydurmalarý üzerine, Halife Ömer Bin Abdul Aziz, hem samimiyetsiz berlerden sonra (mahþer günü) Allah'a karþý bir bahaneleri olmasýn! diye. Allah izzet "Müjdeleyici ve uyarýcý olarak peygamberler gönderdik ki insanlarýn peygam- kiþilerin hadislere zarar vermesini önlemek ve hem de o güne kadar bir araya getirilmemiþ olan sahih hadisleri kaybolmaktan kurtarmak için yazdýrma iþini resmen sarýlanlara gelince, Allah onlarý kendinden bir rahmet ve lütuf (deryasý) içine daldýra- ve hikmet sahibidir." (Nisa 165) "Allah'a iman edip O'nun emirlerine sýmsýký baþlatmýþtýr. Ömrünü bu iþe adayanlarýn belli baþlýlarý ise, Zühri, Buhari, Müslim, cak ve onlarý cennete doðru (giden) bir yola götürecektir." (Nisa 175) Ebu Dâvud, Tirmizi, Nesâi, Ýbn Mace ve Ahmet ibn Hambel'dir. Bunlardan herhan- VÝNÇ DEVRÝLDÝ ''Ýstanbul'da bir inþaatýn temel güçlendirme çalýþmasýnda kullanýlan iþ makinasýnýn dýþarý taþýnmasý sýrasýnda yaþanan kazada, vinç operatörü hayatýný kaybetti. Görgü tanýðý "Ýnþaatýn temelinden iþ makinasýný çekerken vinç aðýrlýða dayanamadý. Bu sýrada 20 metreden temele düþtü. Vinç operatörü hayatýný kaybetti" dedi. Bir mahalle sakini de, "Sabahleyin inþaatta çalýþma yapmak için vinç geldi. Vinç daha çalýþmaya baþladýðý ilk hamlede devrilerek aþaðýya düþtü. Vincin ayaklarýndan biri tam oturmadýðý için dengesini saðlayamadý. Aðýrlýða da dayanamayýnca devrildi" diye konuþtu. (medya faresi ) Alýnacak ders: Kazalarýn yaþandýðý en çok alanlardan bir tanesi maalesef inþaat sektörüdür. Bazen iskeleden, bazen çatýdan, bazen de vinçten düþenler olur. Sonuç ta ya yaralanma ya ölüm ve eþittir gözyaþý. Bunun için özellikte bu sektörde en ufak bir güvenlik zafiyetinin olmamasý lazýmdýr. 'Hep böyle yapýyoruz, bu zamana kadar olmadý bundan sonra da bir þey olmaz' cümlesi yasaklanmalýdýr. Olmaz olmaz olacaðý tutuverir. Basýn dünyasý bu tür acý haberlerle doludur. Bu baðlamda; Vinç operatörlerinin gerçekten eðitimli olmasý, aldýðý eðitimi alanda eksiksiz uygulamasý, vincin ayaklarýnýn tam olarak oturmasý ve ilgisiz meraklý personel veya vatandaþlarýn çalýþma alanýndan uzak durmasý gerekmektedir. Diðer taraftan ''ders alýnmýþ baþarýsýzlýk baþarý demektir'' sýrrýnca dünden bugüne meydana gelen kazalarýn arþivi Bir kaza bir ders 5 tutulmalý ve eðitimlerde kullanýlmalý ki, ayný tür kazalar tekerrür etmesin. * KÖPEK KADINI PARÇALADI ''Kargý ilçemizin Halýlar köyünde sürü halinde gezen sokak köpekleri, yaþlý bir kadýnýn yüzünü parçalayarak öldürdü. Köyde yaþayan yaþlý kadýn yolda yürüdüðü sýrada sürü halinde Mahir ODABAÞI dolaþan 8 köpeðin saldýrýsýna Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný uðradý. Kendini korumak için yerden taþ alan yaþlý kadýn, köpeklerin ayný anda saldýrmasýyla dengesini kaybederek yere düþtü. Yere düþen kadýna vahþide saldýran köpekler yaþlý kadýnýn suratýný parçalayarak öldürdüler.'' ( sabah.com.tr) Alýnacak ders: Bazen þehrin merkezinde bazen de kýrsal alanlarda köpekler dehþet saçmaktadýr. Bunun için merkezde modern barýnaklarýn olmasý ve baþýboþ köpeklerin bulunmamasý önem arz etmektedir. Diðer taraftan Pitbull türü köpek besleyenlerin çarþý pazarda gezdirirken mutlaka aðýzlýklarýnýn takýlý olmasý ve kaldýklarý mekânlara ise 'dikkat köpek vardýr' uyarýlarýnýn güvenli mesafeden görülecek þekilde olmasý gerekmektedir. Kýrsal alanlarda ise yaþlýlarýmýzýn bað bahçelerine Kadir Yüktaþýr com mümkünse yalnýz gitmemeleri, þayet mecbur kalýrlarsa ellerinde saðlam sopa olmasý kendilerini bir nebze koruyabilmesi için tavsiye edilir. * TARIM ÝLACI ZEHÝRLEDÝ Ýlçede bahçe ilaçlamasý yapan vatandaþ zehirlendi. Vatandaþ bahçesini ilaçlarken, tarým ilacýndan zehirlenince Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.(2015-basýn) Alýnacak ders: Tarým ilaçlarý çiftçilikle uðraþan vatandaþlarýn haþýr neþir olduðu bir durumdur. Gerek ilaçlama yaparken gerekse evde muhafaza ederken çok dikkatli olunmasý ve kullanma talimatýna tam olarak uyulmasý gerekmektedir. Özellikle ev de çocuklar varsa bu noktada mutlaka uyarýlmalý, kapalý alanlarda muhafaza edilmeli. Ýlaçlama yaptýktan sonra da hijyene dikkat edilmelidir. Mesela ben çocukluðumdan hatýrlýyorum þimdiki gibi plastik bidonlar ucuz olmadýðýndan veya istedikleri zaman bulamadýklarýndan annemiz turþuluk salamurayý naylon gübre çuvallarýna kurardý. Þimdi düþününce saðlýk açýsýndan ne kadar tehlikeli olduðunu düþünüyorum. Ama o zaman herkes ayný tür iþlem yaptýðý için normal geliyordu. Bunun için köylerdeki imamlarýn- öðretmenlerin görevlerinden belki de en önemlisi halký bilinçlendirmek ve onlarýn maddi manevi zarar görmesini engellemeye çalýþmaktýr. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ (TEL: ) MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN (TEL: ) FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ALIÞ Gram 104,83 SATIÞ 104,87 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 24 NÝSAN 2015 Saatcý, Arsýz cuntacýlar Aile içi þiddetin çocuða etkileri Dodurga da Aile Ýçi Þiddet ve Çocuða Etkileri konusu ele alýndý. Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan, Dodurga Belediyesi katkýlarýyla Mustafa Kemal Ýlkokulu koor- Psikolojik Danýþman Serkan Kabalak a teþekkür plaketi verildi. dinesinde düzenlenen Aile Eðitimlerinin dördüncü oturumu; Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Serkan Kabalak ýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Programda, Aile Ýçi Þiddet ve Çocuða Etkileri konusu ele alýndý. Psikolojik Danýþman Serkan Kabalak, aile içi þiddetin, bir kiþinin eþine, çocuklarýna, anne babasýna, kardeþlerine veya yakýn akrabalarýna yönelik uyguladýðý her türlü saldýrgan davranýþ olduðunu, þiddet gören kiþinin kendisine olan saygýsýný ve çevresine olan güvenini azalttýðýný, korku duymayý yükselttiðini belirtti. Evkuran ÝHL de seminer verdi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, evin okula yakýnlaþmasý projesi kapsamýnda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde 'Medya ve internet baðýmlýlýðý' konulu seminer verdi. Prof. Dr. Mehmet Evkuran sosyal medyanýn ve internetin hayatýmýzýn bir parçasý haline geldiðini, gençleri bu realiteden uzak tutmanýn mümkün olmadýðýný, ancak teknolojinin zararlarýndan uzak tutarak faydalanmayý öðretmenin gerekliliðini belirtti Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, köylerde sorun dinledi. Kaymakam dan köy ziyareti Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Derekýþla ve Salman köylerini ziyaret ederek köyler hakkýnda muhtarlardan ve köylülerden bilgi aldý. Yapýlan ziyarette Kaymakam Beyazyýldýz, Derekýþla köyünde atýl durumda bulunan köy ilköðretim okulunun köy Aþk Kaþýntýsý Çorum da Star TV de sürekli dizi olarak yayýmlanan ve izleyicinin büyük beðenisini kazanan Deniz Yýldýzý nda Banu ve Melih karakterini canlandýran Begüm Topçu Turay ve Cantuð Turay, Çorumlu hemþerimiz yazar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel'in yazdýðý romantik ko- medi türündeki Aþk Kaþýntýsý adlý oyunu sergilemek üzere 7 Mayýs Perþembe günü saat de Çorum Devlet Tiyatrosu nda olacaklar. Sezon baþýndan beri ayný oyunla Türkiye de ayak basmadýk yer býrakmayan ve seyircinin büyük ilgisiyle karþýlaþan yýldýz oyuncular, oyunun yazarýnýn memleketinde sahnede olmaktan mutluluk duyacaklarýný belirttiler. Oyun davetiyeleri Devlet Tiyatrosu giþesinden temin edilebilecek. Þahin Örgel'in oyunuyla Çorumlu tiyatro severlerle buluþacak. TÜMSÝAD Çorum Þubesi MÝSÝAD ý ziyaret etti. TÜMSÝAD dan MÝSÝAD a ziyaret Tüm Sanayi ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri Memleketçi Ýþadamlarý ve Sanayicileri Derneði'ne (MÝSÝAD) nezaket ziyaretinde bulundu. TÜMSÝAD Baþkaný Kýlýç'ýn yaný sýra ziyarette yönetim kurulu üyeleri Fazlý Kapan ve Sedat Kumaþ ile birlikte genel sekreter Ýhsan Kadife de yer aldý. TÜMSÝAD tarafýndan yapýlan ziyarette MÝSÝAD Baþkaný Selahattin Ezer'in yaný sýra yönetim kurulu üyesi Nihat Polat ve Genç MÝSÝAD Baþkaný Cesur Karaca da hazýr bulundular. Ziyarette konuþan TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, kýsa süre önce kurulan MÝSÝAD Çorum Þubesi'nin Çorum'a hayýrlý olmasý dileðinde bulunurken, MÝSÝAD'ýn Çorum'a katkýlar sunacaðýna inandýðýný belirtti. Usulsüz görevlendirme iptal edilmeli Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün atamalarda usulsüzlük yaptýðýný iddia etti. Dün, sendika binasýnda konuya iliþkin basýn açýklamasý yapan Aydýn, Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu'na usulsüz olarak yapýlan müdür yardýmcýsý görevlendirmesinin, sendikalarýnýn giriþimleri sonucu iptal edildiðini fakat Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü'nün 2. büyük skandal atamaya Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi'nde imza atarak kamu zararýna neden olup, onay makamlarýný aldattýðýný savundu. Selim Aydýn Eðitim Bir Sen den iyi haber Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, 28 Þubat maðduru öðretmenlerin hizmet puaný maðduriyetinin giderilmesini saðladýklarýný bildirdi. Sendika olarak bir maðduriyetin daha giderilmesini saðladýklarýný belirten Çýnar, " tarihinde yürürlüðe giren Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin geçici 1. maddesiyle, yeniden atanan 28 Þubat maðduru öðretmenlerin hizmet puaný maðduritekin Çýnar yeti giderildi. dedi. Ebeler Haftasý ný kutladý konaðý olarak kullanýlmasý için yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Salman köyünü de ziyaret eden Kaymakam Beyazyýldýz, köy konaðýnda köylünün sýkýntý ve isteklerini dinledi.(ýha) Ünlü oyuncular Örgel in oyununda Star TV'de yayýmlanan Deniz Yýldýzý adlý dizinin baþ rol oyuncularý Cantuð Turay ve Begüm Topçu Turay Çorumlu yazar ve oyuncu Þahin Örgel'in oyunuyla Çorumlu tiyatro severlerle buluþacak. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Muhammed Mursi'nin 20 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýna sert tepki göstererek, "Mýsýr'da yapýlan demokratik seçimlerde halkýn yüzde elli ikisinin oyunu alarak cumhurbaþkaný seçilen ve Mýsýr'ýn seçim kazanmýþ tek meþru cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'nin 20 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýný kýnýyoruz."dedi. Mýsýr halkýnýn iradesine indirilen darbenin aslýnda tüm Müslümanlara yapýldýðýný belirten Saatcý,þöyle dedi: "Diðer Ýslam ülkelerindeki liderlerin asýlarak þehit edilmesi, hapse mahkûm edilmesi, dünyanýn küresel aktörlerinin Ýslam fobisinin 'kendine hak, Müslüman'a müstehak' ikiyüzlülüðünün göstergesidir. Uluslararasý kurumlar, demokrasi havarileri, insan haklarý savunucularý, bilumum hakperestler bu þaþýlýktan kurtulmalý, sözün erdem, ahlakýn muhkem kanunlarý gereðince üzerine düþeni yaparak bu yargýsýz infazlara karþý ortak bir eylem Ahmet Saatcý planý belirlemelidir. Ýsmail Yücel Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ebeler Haftasý ný kutladý. Dr. Yücel, yayýmladýðý kutlama mesajýnda; Ülkemizin her köþesinde büyük özveriyle görevlerini yerine getiren tüm ebelerimizin, Nisan Ebeler Haftasý ný kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. dedi. Sevgi Evleri ne ziyaret AK Parti Kadýn Kollarý yöneticileri Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. AK Parti Kadýn Kollarý yöneticileri Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melek Pehlivan, ile bazý parti yöneticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay- ramý öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne Baðlý Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek hediyeler verdi. Partili kadýnlar, Fatih Sultan Mehmet Anaokulu'nun kermesine katýldý. Saðlýk okuryazarlýðý eðitimi Saðlýk Okuryazarlýðý konulu kampanya baþlatýldý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Saðlýk Okuryazarlýðý konulu kampanya baþlattý. Kampanya ile halkýn saðlýk kültürüne sahip olmasý, kiþilerin kendi saðlýðý hakkýnda bilgi edinmesi, sorumluluk sahibi olmasý, saðlýklý kararlar almasý ve sonuç olarak hekimle halkýn ayný dili konuþarak, saðlýklý iletiþim kurmasý amaçlanýyor. Bu kapsamda Ýl Müdürlüðünce Nisan tarihlerinde Çorum Belediyesi Mimar Si- nan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Bahçelievler Kadýn Kültür Sanat ve Aile Eðitim Merkezinde, Saðlýk Okuryazarlýðý konusunda eðitimler gerçekleþtirildi. Çok sayýda kursiyerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen eðitimde; Saðlýk okuryazarlýðý nedir?, Saðlýkla ilgili genel terimler nelerdir?, Vücudumuzu tanýyalým, Saðlýkta normal veriler nelerdir?, Saðlýk kuruluþlarý ve saðlýk hizmetleri nelerdir? gibi konularda bilgiler verildi. Çözüm Süreci ve Eðitim Çorum Belediyesi Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü ve Yedi Halka Dergisi organizasyonunda Çözüm Süreci ve Eðitim konulu konferans düzenlenecek. Araþtýrmacý - Yazar Ufuk Coþkun'un konuþmacý olarak katýlacaðý konferans, bugün saat de Hitit Üniversitesi ÝÝBF Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ, konferansa tüm Çorum halkýný davet etti. Savaþ Hoþtaþ Otantik þehirde foto safari HEM Fotoðraf Kursiyerleri Ýskilip i fotoðrafladý. Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Kursiyerlerinin son fotoðraf çekim yerleri, Çorum'un otantik, doðal ilçelerinden biri olan Ýskilip oldu. Fotoðraf kursiyerlerinin çoðunun katýlýmýyla yapýlan fotoðraf çekimleri, kurs öðretmeni Altan Özeskici önderliðinde gerçekleþti. Kurs öðretmeni Altan Özeskici, fo- toðraf çekmenin sadece deklanþöre basmaktan ibaret olmadýðýný, fotoðrafýn bir sanat olduðunu, görsel, estetik ve bakýþ açýsý temelinde, görsel sanat kurallarýnda gerçekleþen bir sanat etkinliði olduðunu söyledi. Özeskici, 7 saat süren fotoðraf çekimleri hem öðretici, yönlendirici hem de eðlenceli geçerken yüzlerce fotoðraf karelere yansýtýldý. dedi.

13 Vali Kara 23 Nisan ý kutladý Vali Ahmet Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn 95. yýldönümü münasebetiyle kutlama mesajý yayýmladý. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açýlýþýnýn 95. yýldönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný ortak coþkuyla kutlarken ayný zamanda þanlý tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armaðan eden ecdadýmýzla bir kez daha övünüyoruz. diyen Vali Kara, mesajýnda þunlarý söyledi; Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir düsturunu esas alarak milletimizin kendi iradesiyle kurulan TBMM, 95 yýl önce olduðu gibi bugün de baðýmsýzlýðýmýzýn, devletimizin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliðimizin, demokrasimizin ve geleceðimizin teminatýdýr. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açýldýðý bu günü, milletin geleceði olarak gördüðü çocuklarýmýza armaðan etmiþtir. Bu bayramda hem egemenlik hem de çocuk vurgusu yapýlmasýyla; egemenlik kayýtsýz þartsýz millete, Cumhuriyetimizin geleceði de çocuklarýmýza tevdi edilmektedir. Meclisimizin açýldýðý günün çocuklarýmýza bayram olarak armaðan 23 Nisan milli iradenin tescili Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, egemenliðin kayýtsýz þartsýz milletin olduðunu bildirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle açýklama yapan Saatcý, "Ülkemizin kurtuluþunu hep birlikte baþaran, þehitleri Çanakkale'de sýrt sýrta yatan, TBMM'yi 23 Nisan 1920'de dualarla açan milletimiz; milli birlik ve kardeþliði yeniden tesis edecek, 23 Nisan coþkusunu hep birlikte yaþayacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle Memur-Sen olarak Meclis'in açýlýþýnýn 95. yýlýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor, baþta milletimiz olmak üzere tüm dünya çocuklarýnýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutluyoruz." dedi. Milletin tek yürek olduðu gün edilmesi, Atatürk ün ve milletimizin çocuklarýmýza duyduðu güvenin en somut göstergesidir. Hýzlý bir deðiþim ve dönüþüm sürecinden geçen dünyada ülkelerin en büyük zenginliði ve güç kaynaðý hiç kuþku yok ki yetiþmekte olan kuþaklardýr. Ülkemizin umudu ve geleceði olan çocuklara çaðdaþ yaþam olanaklarý sunmak ve bu yönde yetiþmelerini saðlamak bizlerin öncelikli görevidir. En büyük yatýrým, insana yapýlan yatýrýmdýr. düþüncesi ile son yýllarda çocuk haklarýný korumak ve çocuklarýmýzýn yaþam koþullarýný daha iyi hale getirmek için her türlü düzenleme yapýlmýþtýr. Bu düzenlemeler ile ulaþýlmak istenen hedef yarýnlarýmýzýn teminatý sevgili çocuklarýmýzýn ruhsal ve fiziksel olarak en iyi biçimde yetiþmelerimi saðlamaktýr. Unutmamalýyýz ki; çocuklarýmýzý ne kadar iyi eðitebilir, tehlike ve risklere karþý koruyabilirsek geleceðimizi de o kadar saðlam temeller üzerine kurma imkâný buluruz. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarýný rahmet anýyor, en deðerli varlýðýmýz çocuklarýmýzýn bayramýný kutluyor, tüm çocuklarýmýza saðlýk ve mutluluk diliyorum. Vali Ahmet Kara Mimar Sinan da renkli kutlama Miniklerin 23 Nisan eðlencesi Mimar Sinan Anaokulu öðretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle stajyer öðrencileri ile birlikte eðlence programý düzenledi. Okul öðrencilerine yönelik düzenlenen program, öðretmenlerin çocuklarla 23 Nisan'ýn anlam ve önemini tartýþmalarý ile baþladý. "23 Nisan nedir? 23 Nisan kimlerin bayramý? Bu bayramý çocuklara kim armaðan etmiþ?" gibi sorularla çocuklarýn dikkatini çeken öðretmenler, sohbetin ardýndan çocuklarla birlikte 23 Nisan þarkýsýný söylediler. Çocuklarýn da Mimar Sinan Ýlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý büyük bir coþkuyla kutlandý. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliði sýnýf öðretmenleri Kenan Sýrma, Erhan Ulusoy, Sevim Sýký ve Feride Tepençelik organize ederken, programa Okul Müdürü Ahmet Çek, öðretmenler, öðrenciler ile veliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Okul Müdürü Ahmet Çek, açýlýþ konuþmasý yaptý. Çek, yaptýðý konuþmada, tüm öðrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayarak, katýlýmcýlarý selamladý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý 4/G sýnýfý öðrencisi Þeydanur Koca yaptý. Konuþmalarýn ardýndan öðrencilerin hazýrladýðý gösteriler, danslar, Hacivat-Karagöz oyunu, Avni Akgül yönetimindeki öðrenci korosundan þarkýlar seslendirildi, þiirler okundu. Etkinlik balon patlatma yarýþmasýnýn ardýndan sona erdi. Mimar Sinan Anaokulu öðretmenleri 23 Nisan eðlencesi düzenledi. Ahmet Saatcý Mimar Sinan Ýlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý büyük bir coþkuyla kutlandý. 23 Nisan ile ilgili bildikleri þiirleri okuduklarý programda, Mesleki ve Teknik Lise den gelen stajyer öðrenciler dans ve palyaço gösterileri yaptýlar. Gösterilerle keyifli dakikalar yaþayan çocuklar arasýnda, sandalye kapmaca, balonlarla dans, çuval yarýþý, sýcak patates, balon patlatmaca, kaþýkla pinpon topu taþýma, balýk tutma, balon taþýma gibi oyunlar oynandý. Çocuklarýn büyük ilgiyle katýldýðý program sonunda çocuklara kek, süt, bayrak, taç, düdük ve balonlar daðýtýldý. Milli irade dimdik ayakta AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, "Milli irade 95 yýldýr dimdik ayaktadýr" dedi. Baðcý 21 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Milli direniþ ve iradenin en önemli temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi, baðýmsýzlýk gayesiyle yola çýkanlarýn, hürriyeti her þeyin üstünde tutanlarýn yazdýðý 95 yýldýr dimdik ayakta duran ve dünyanýn pek çok ülkesine ilham ve ders veren bir baþarý öyküsüdür. Cahit Baðcý Millet iradesine dikkat çekti AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 23 Nusan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn 95. Yýldönümünü kutladý. Bekiroðlu, yaptýðý açýklamada özetle þöyle dedi: "Bugün Türk milletinin iradesini temsil eden Rumi Bekiroðlu Birinci Büyük Millet Meclisinin açýlýþýnýn ve büyük bir lider Atatürk'ün Türk ve Dünya çocuklarýna armaðan ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnýn 95.yýl dönümünün coþku, gurur ve heyecanýný yaþarken milletimizin en deðerli varlýðý tüm çocuklarýmýzýn bayramýný kutluyorum. dedi. Çocuklara armaðan edilen tek bayram SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutladý. Yýldýrým, yayýmladýðý kutlama mesajýnda; Ulusal egemenliðimizin tescillendiði 23 Nisan günü, Atatürk tarafýndan milletimizin aydýnlýk geleceði ve omuzlarýnda demokrasiyi yükseltecek ne- Muzaffer Yýldýrým sil olarak görülen çocuklarýmýza bayram olarak armaðan edilmiþtir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armaðan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramý, çocuklara armaðan edilen tek bayram olmuþtur. dedi. Anadolu Eðitimciler Sendikasý (AES) Ýl Sekreteri Yüksel Say, 23 Nisan 1920'de milletin Gazi Mustafa Kemal'le birlikte tek yürek olarak attýðýný belirterek, milletin kendi iradesinin hâkim olacaðý meclisi ülkenin dört bir yanýndan gelerek dualarla açtýðýný hatýrlattý. Baðýmsýzlýk uðruna en önemli adýmlardan birinin atýldýðý bu günde her ülke sevdalýsýnýn taþýn altýna elini koyduðunu, ne etnik ne de mezhepsel farklýlýklarýn bir hedef uðrunda bir araya gelmeye engel olmadýðýný anlatan AES Ýl Sekreteri Yüksel Say, milli beraberliðin ayný bayrak altýnda yaþama iradesinin tezahürü olduðuna dikkat çekti. Yüksel Say CUMA 24 NÝSAN Vali Ahmet Kara, hafta sonu iade-i ziyaretlerdu bulundu. Vali den iade-i ziyaretler MUSTAFA BURAK YALÇIN Atatürkçü Düþünce Derneði, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý' nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. ADD merkezinde düzenlenen toplantýya ADD Þube Baþkaný Uður Demirer ve dernek üyesi gençler katýldý. ADD adýna basýn açýklamasýný derneðin en genç üyesi Cemre Berfin Taþkýran yaptý. Taþkýran yaptýðý açýklamada, Çöphüseyinoðlu ndan mesaj Vali Ahmet Kara, hafta sonu iade-i ziyaretlerdu bulundu. Vali Karda, Kaleli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu, Yüksel Un Fabrikasý, Hýdýrlýk Öðrenci Yurdu, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Emekliler Derneði ile Eðitim Gönüllüleri Vakfý ný ziyaret ederek yetkililerle görüþtü. ADD merkezinde düzenlenen toplantýya dernek üyesi gençler katýldý. ADD 23 Nisan'ý kutladý Basýn açýklamasýný derneðin en genç üyesi Cemre Berfin Taþkýran yaptý. '' Milli egemenlik kavramý en yalýn anlatýmý ile en yüksek yönetme erkinin millet tarafýndan kullanýlmasýdýr. Bir baþka söyleyiþle kral, hükümdar, padiþah egemenliðinin sonlandýrýlmasý demektir. Ulusal egemenlik anlayýþý devlet yaþamýmýza kazandýran, onu kamu hukukumuzun temek bir ilkesi haline getiren Atatürk olmuþtur. Baðýmsýzlýk savaþýmýzý baþarýya ulaþtýran Meclisin açýlýþ tarihi olan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý' olarak kutlanmaktadýr. Atatürk, ulusal egemenliðe dayalý Meclis'i kurarak demokrasi dolayýsýyla da cumhuriyet yolundaki ilk ve önemli adýmlardan birini atmýþtýr. 95. Yýlýnda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýmýz kutlu olsun.'' Dedi. Dünyanýn en güzel günü CHP Ýl Baþkaný genelinde resmiyetten arýndýrýlmýþ Gürsel Yýldýrým, 23 Nisan'o dünyanýn en güzel günü olarak ilan etti. bir bayram coþkusu yarat- mak hem de geleceðin þimdiki çocuklarda olduðu ince mesajýný Yýldýrým, yaptýðý verebilmek sanýrýz ki bu dün- açýklamada þöyle dedi: "Her 23 Nisan bu ülkede bir sevinç bir mutluluk günü olarak kutlanmaktadýr. Bu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduðumuz bir durumdur. Bu dünyada bu ülkede çocuk olarak yaþarken pozitif bir enerji ile insanýn dolu dolu Gürsel Yýldýrým yada sadece Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin baþarabileceði bir olay olarak insanlýk tarihine geçmiþtir. Her Türk vatandaþýnýn ne olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk ile her zaman gurur duymasý gerekmektedir. 23 Nisan'ýn Ulusal Egemenlik bayramý olarak da kutlanýlmasý ulusal baðýmsýzlýðýmýzý olduðu bu gün belkide dünyanýn en güzel günüdür. 23 Nisan'ýn bayram olarak kutlanýlmasýnýn ardýnda belki Meclis'in açýlýþý var gibi gözükebilir. Ancak genç Cumhuriyetin bu önemli günü bir çocuk bayramý olarak kutlamak sanýrým ki Atatürk gibi bir dahinin bir büyük insanýn alabileceði bir karar olabilirdi. Burada hem ülkenin o damarlarýmýzda yatan özgür ruhu tüm dünya ile paylaþmamýzý ayný zamanda da Türk misafirperverliðini tüm dünyaya tekrar tekrar kanýtlamamýz tanýtmamýz açýsýndan da bu bayram büyük önem taþýmaktadýr. her 23 Nisan'da tüm dünyadan gelen çocuklara sunmuþ olduðumuz misafirperverliðimiz sonucu son hýzla küreselleþen dünyaya da kendi kültürümüzü iyice tanýtýyoruz. CHP Belediye Meclis Grup Baþkaný Mimar Levent Çöphüseyinoðlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýldýðý 23 Nisan 1920 tarihinin ulusun saltanat yönetimini terk ederek halkýn kendi seçtiði temsilcileri aracýlýðý ile kendi kendini yönetmeye baþladýðý günün adý, Türk halkýnýn var olma veya yok olma savaþlarý içinde egemenliðini ilan ettiði tarih olduðunu bildirdi. Çöphüseyinoðlu, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Devletimizin yönetim sistemin de bu tarihle baþlayan büyük deðiþim, Türk ulusunun binlerce yýllýk tarihindeki en büyük devrimi simgeleyen 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilaný ile sonuçlanmýþtýr. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meclisin açýldýðý 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza, ayný zamanda çocuklara duyduðu güvenin ifadesi olarak çocuklarýmýza bayram armaðan etmiþtir.23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramý, dünyada çocuklara armaðan edilen tek bayram olma niteliðini taþýyor. Bu yönüyle de büyük önderimiz dünya ölçeðinde eþsiz liderliðini bir kez daha göstermiþtir. Bu anlamlý gün baðýmsýzlýða ulaþma yolunda milletimizin kendi azim ve kararlýlýðýna inanarak baþlattýðý var olma mücadelesin en önemli adýmýdýr. Demokrasinin çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin omuzlarýnda yükseleceðine inanan büyük önderimiz Türk milletinin aydýnlýk geleceði olarak gördüðü çocuklarý; saðlýklý, mutlu, özgür bireyler olarak yetiþmeleri ve hayatlarýný bu þekil de sürdürmeleri için büyük çaba, emek sarf etmiþtir. Levent Çöphüseyinoðlu

14 14 CUMA 24 NÝSAN 2015 Huzur ve müjde gecesi Vali Ahmet Kara Regaib Kandili nedeniyle mesaj yayýmlayan Vali Ahmet Kara, üç aylar nedeniyle bir mesaj yaýnladý. Kara, mesajýnda, Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiðimiz Mübarek Üç Aylara girmiþ bulunmaktayýz. Allah'ýn rahmetinin üzerimize manevi bir saðanak gibi yaðdýðý, lütuf ve kereminin bizleri kuþattýðý, Mübarek Üç Aylarýn manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandili'ni idrak etmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu mübarek gün ve geceleri fýrsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalý, kardeþlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliðimizi korumak için çaba harcamalýyýz. dedi. Bereket ve kazanç mevsimi Erbakan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, Üç Aylar'ýn rahmet ve maðfiret günleri olduðunu bildirdi. Aþýla, yaptýðý açýklamada, "Ahiret ticaretinin yapýldýðý kazançlý bir pazar durumunda olan üç aylar, yýlda ancak bir defa açýlýr ve üç ay boyunca devam eder. Ýstifade edebilenlerin çok þey kazan- dýðý bu pazarý kaçýranlar gelecek mevsimi beklemek zorundadýr.tabii ömürleri yeterse. Kimse yarýna çýkmaya garanti veremediði gibi gelecek mevsime yetiþmeyi de taahhüt edemez. Öyleyse yapýlacak iþ, bu mevsimi çok iyi deðerlendirmek, bunun için de onu elimize geçen son fýrsat olarak kabul etmek. Üç aylar fýrsat günleridir, çok bereketli bir kazanç mevsimidir. Böylesine bir koyup binler alabileceðimiz kazanç kuþaðýnda kaybetmemek için bu günleri iyi deðerlendirmeliyiz Hemþehrilerimizin ve tüm Ýslam aleminin Regaip Kandili ve Üç Aylar'ýný tebrik ediyor, hayýrlara vesile olmasýný ce- Mehmet Aþýla Genç MÝSÝAD ýn kandil mesajý Genç MÝSÝAD Þube Baþkaný Cesur Karaca, Üç Aylar'da ibadetlerin atýrýlmasý, günahlardan kaçýnýlmasýnýn tavsiye edildiðini bildirdi. Karaca, yaptýðý açýklamada, "Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise bu aylarda daha çok ibadet etmiþ ve bizlere, bu aylarda ibadetlerimizi arttýrmamýzý, günahlardan kaçýnmamýzý tavsiye etmiþtir. Bu aylar 12 ayýn içerisinde en mübarek aylardan olup dini hayata canlýlýk katmakta, imani deðerlerimizin, ahlaki deðerlerimizin artmasýný saðlamakta, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincini çoðaltmakta, insanlarýn hayýr ve iyilikte birbiriyle yarýþmasýný saðlamaktadýr. dedi. Laçin ÇPAL Efendimiz i andý Cesur Karaca Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi (ÇPAL) tarafýndan düzenlenen ve Laçin de bulunan diðer okullarýn katkýsýyla Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teþrifinin yýldönümü coþkulu bir þekilde kutlandý. Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi Edebiyat Öðretmeni Seher Çiftbaþ ýn sunuculuðunu üstlendiði programa protokol üyeleri, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Programda duygu yüklü anlar yaþandý. Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi nde Kutlu Doðum etkinliði düzenlendi. Alaca ÝHL ye 3 dalda il birincilik Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum geneli Ýmam Hatip Ortaokullarý arasýnda yapýlan Arapça Þiir Okuma, Arapça Metin Canlandýrma ve Arapça Çocuk Þarkýlarý Seslendirme Yarýþmalarýnda 3 dalda Çorum birincisi oldu. 17 Nisan 2015 tarihinde sonuçlanan Ýmam Ha- tip Ortaokullarý arasýnda yapýlan Arapça Yarýþmalarýnda Alaca Anadolu imam Hatip Lisesi ni; Arapça Þiir Okuma dalýnda Esra Nur Belmen, Arapça Metin Canlandýrma dalýnda Muhammet Emin Armutçu, Enes Talha Gül ve Mevlüt Gül, Arapça Çocuk Þarkýlarý Seslendirme dalýnda ise Ahmet Celil Bilici, Neþe Güneþ, Ayça Ýrem Canan, Esra Nur Kökdoðan ve Ýrem Gül Coþgun temsil etti. Okul Müdürü Kadir Þimþek, Çorum Ýmam Hatip Ortaokullarý arasýnda yapýlan Arapça yarýþmalarýnda üç dalda da Çorum birincisi olan öðrencileri tebrik ederek, çeþitli hediyeler verdi. Þimþek, öðrencileri çalýþtýran öðretmenleri de tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Semazenli kutlama Çorum Spor Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle etkinlik düzenledi. Çorum Spor Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle etkinlik düzenledi. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeni Ayþe Söngüt ve Erol Taþçý öncülüðünde düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýlahi ve Semazen gruplarý büyük beðeni ile izlendi. Okul idaresinden yapýlan açýklamada, Etkinliðimize destek veren baþta Okul Müdürümüz Murat Terlemez ve Müdür Yardýmcýmýz Hakan Kýlcý olmak üzere, Din Kültür ve Ahlak Ýmam Hatip Lisesi ilahi ve semazen grubu sahne aldý. Bilgisi öðretmeni Ayþe Söngüt ve Erol Taþçý ya, Bayat Köyü Cami Ýmam Hatibi Ahmet Çavuþ a ve Ýmam Hatip Lisesi ilahi grubu ve se- mazen grubuna teþekkür ederiz. denildi. Fen Lisesi nde Kutlu Doðum Fen Lisesi'nde Kutlu Doðum Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlandý. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, 'Peygamberimiz' konulu konferans verdi. Konferansa Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný H. Ýbrahim Aþgýn, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ve Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ile okul idareci, öðretmen ve öðrencileri katýldý. Okulda gerçekleþtirilen Siyer-i Nebi yarýþmasýnda birinci olan 11. Sýnýf öðrencisi Muhammed Kaya, ikinci olan 9.sýnýf öðrencisi Ayþe Ergin, üçüncü 10.sýnýf öðrencisi Onur Yalçýn'a ödülleri verildi. Program sonrasýnda Okul Müdürü Vekili Mustafa Yeþil tarafýndan Prof. Dr. Mehmet Evkuran'a çiçek takdim edildi. Okul pansiyon öðrencilerine yapýlan ikinci programda sinevizyon gösterisi, Kur'an tilaveti ve Gençlik Camii müezzini Osman Aksoy tarafýndan 'Peygamberimiz' konulu sunum ya- Fen Lisesi'nde Kutlu Doðum Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlandý. pýldý. Programa Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu kýz öðrenci- lerinin söylediði ilahilerle devam edildi. Misafir ve pansiyon öðren- cilere ikramda bulunuldu. Oðuzlar da Kutlu Doðum Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi idaresi öðrencilerini kutladý. Alaca ÝHL Bursa yý gezdi Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, öðrencilere tarih bilinci kazandýrmak ve Os- manlý Devleti nin ilk baþkenti Bursa'nýn tarihi ve turistik yerleri göstermek maksadýyla gezi düzenledi. Okul Müdürü Kadir Þimþek, Müdür Baþ- Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Bursa yý gezdi. yardýmcýsý Bülent Gündem, Müdür Yardýmcýlarý Suphi Hamarat, Ömer fatih Penpe, Selim Þýkbudak ve Kýz ÝHL Müdürü Seval Konar ile 48 öðrenci ve 6 idareci ile toplam 54 kiþilik kafile Nisan 2015 tarihlerinde 3 gün boyunca Bursa'nýn tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri iki gün boyunca Ýnegöl Ýlim Yayma Cemiyeti nde misafir edildi. Kutlu Doðum Haftasý, Oðuzlar ilçesinde etkinliklerle kutlandý. Kutlu Doðum Haftasý, Oðuzlar ilçesinde etkinliklerle kutlandý. Oðuzlar Ýlçe Kaymakamlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Ýlçe Müftülüðü ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü katkýlarýyla gerçekleþtirilen programda, kermesten tiyatroya, kan baðýþýndan ödül törenine birçok etkinlik yapýldý. Etkinlikler kap- samýnda; Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile öðrenciler arasý 40 Yaþýndasýn Þiir Yarýþmasý ve Nat-ý Þerif Okuma Yarýþmasý yapýlmýþ olup dereceye giren öðrencilere ödül ve- rildi Nisan tarihleri arasýnda Kur'an kurslarý yararýna Kutlu Doðum Kermesi düzenlendi. Ýlçe halký kermese yoðun ilgi gösterdi.

15 24 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmeti alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Çiçek satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Gölet ikmal inþaatý yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 GJ 0190 plakalý 2010 model Volvo marka siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Engin Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Yaðmurlama Sulama Tesisi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Jeotermal su isale hattý inþaatý yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Beton parke taþý döþeme iþi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Dik milli kýrýcý titreþimli elek ve ekipmanlarý satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Mimar Sinan Mah. 2. Cad. Abide Apt. No: 19/1 adresinde bulunan bodrum kattaki dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Kaynakçýlar Alýnacaktýr Dolgun ücret verilecektir. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur Piramit Makina (Ç.HAK:833) Devren Satýlýk Halý Yýkama ve Makinalarý Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi (Ç.HAK:828) (Ç.HAK:997) Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Kafe Bistroda çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Atatürk Lisesi ELEMAN ARANIYOR Yuvam Otel de çalýþtýrýlmak üzere Bayan Kat Görevlisi alýnacaktýr. Ýnönü Cad. No: 3 (Ç.HAK:957) Karþýsý Tel: Saat Kulesi Karþýsý Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Melas ve fuel-oil tanklarýnýn çevresine emniyet duvarý yapýlmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü % 20 toleranslý ton kireçtaþý alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KÝRALIK ARAÇLAR 2011 model Peugeot Boxser 15 m model Citroen Jumper 15 m3 (Ç.HAK:936) MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR Yurtben Yem Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS bilen muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Yurt Yapý (Ç.HAK:995) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yemek daðýtým elemaný ve bulaþýkçý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. CADI KAZANI CAFE YEMEK Ýnönü Cad. Kiðýlý Maðazasý üstü, Kubbeli Camii yaný (Ç.HAK:824) araçlar kiraya verilecektir. Mür. Tel: Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye (Ç.HAK:830) (Ç.HAK:806) (Ç.HAK:771) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:823) AÞÇI-AÞÇI YARDIMCILARI ALINACAKTIR Yeni tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Toplu yemek sektöründe deneyimli, * Ekip çalýþmasýna yatkýn, hijyen kurallarýna önem veren, * Aktif ve dinamik çalýþabilecek, * Gramaj ve menü bilgisine sahip, BAY Aþçý ve BAY-BAYAN Aþçý yardýmcýlarý alýnacaktýr. KARAKAÞLAR GRUP Çevreyolu üzeri Ýskilip kavþaðý No:184 ARÇELÝK-MERÝNOS PLAZA ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Tekin Karo da çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. (Ç.HAK:999) (Ç.HAK:996) No: 16 Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can Satýlýk Arsa Ata Caddesi nde toplamda 765 m2 olan iki adet arsada þahsýma ait olan 64 m2 ve 128 m2 olan arsa hissem satýlýktýr. Mür. Tel: CUMA 24 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ÝLANI ÇORUM DA BULUNAN ÞÝRKETLERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; BAY-BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR. * LKS 2, LKS GO. GO PLUS,TIGER VE BENZERÝ TÝCARÝ PROÐRAMLARA HAKÝM, ÖN MUHASEBEDE EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ, ERKEK ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,TAKIM ÇALIÞMASINA UYGUN, DÝKSÝYONU DÜZGÜN * OFÝS PROÐRAMLARINA (EXCEEL.WORLD) VE BÝLGÝSAYARA TAM ANLAMIYLA HAKÝM OLAN MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. AÞAÐIDAKÝ TELEFON NUMARALARIMIZDAN GELMEDEN ÖNCE LÜTFEN RANDEVU ALINIZ ADRES: YENÝYOL MAHALLESÝ (Ç.HAK:967) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay- Bayan Çevre Mühendisleri aranmaktadýr. Elit Çevre Danýþmanlýk ve Mühendislik San.ve Tic.Ltd.Þti. Ulukavak Mah.1.Çatalhavuz Sok.No:7/6 ÇORUM (Ç.HAK:816) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:380) SATILIK ARSA Küçük Sanayi Sitesinde Ada: 1434, Parsel: 8, 941 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:837) SEPETÇÝ SOK. 13/A ÇORUM Deðeri: TL KÝRALIK DAÝRE AKKENT TOKÝ de m2 Mür. Tel:

16 Kazanmak zorundayýz Genel Kaptan Hamit Iþýk son üç haftada aldýklarý dokuz puanla play-off yolunda ele geçirdikleri avantajý devam ettirmek için Gaziosmanpaþa maçýný kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Takým olarak iyi bir hava yakaladýklarýný belirten Iþýk Futbolcu kardeþlerimize güvenimiz tam Ýstanbul dan üç puanla dönerek GOP maçýný hakemi Eskiþehir den Oktay Taþ Oktay Taþ Çorum Belediyespor Yönetimi play-off hedefi için paket prim sistemi açýkladý. Buna göre kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcular Gaziosmanpaþa ve Darýca Gençlerbirliði maçlarýný kazanmalarý halinde beþer bin lira prim verileceðini açýkladý. Mali As Baþkan Fatih Özcan, Batman deplasmanýnda kazanýlan üç puanla play-off yolundaki umutlarýnýn arttýðýný belirterek Bizde bu hedefe ulaþmak için bu hafta sonu Gaziosmanpaþa ile deplasmanda ve gelecek hafta sonu sahamýzda Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý maçlarý kazanmalarý halinde futbolculara beþer bin lira prim vermeyi kararlaþtýrdýk. Yönetim olarak hedefe ulaþmak için üzerimize düþeni yapýyoruz ve yapmayada devam edeceðiz. Futbolcularýmýzada inancýmýz tam onlarda kalan üç haftada toplayacaklarý puanlarla play-off hedefine hep birlikte ulaþacaðýz dedi. Bekir Bolat Yunanistan ta yapýlacak olan Wushu Balkan Þampiyonasýnda milli takým antrenörü olarak görev yapacak Nisan tarihlerinde Yunanistan ýn baþkenti Atina da yapýlacak olan Balkan Wushu Þampiyonasý nda milli takým kafilesi dün Sakarya Serdivan Spor Salonu nda toplandý ve ardýndan da Yunanistan a hareket etti. Çorum Belediyespor un pazar günü Gaziosmanpaþa ile deplasmanda oynayacaðý maçý Eskiþehir bölgesi hakemlerinden Metin Taþ yönetecek. Oktaþ Taþ 27 Ocak 2013 de Çorumspor un sahasýnda oynadýðý ve 3-1 kaybettiði Kemer Tekirovaspor maçýnda görev yaptý. Bu maçta yardýmcý hakemler Balýkesir den Turhan Akbaþ ve Eskiþehir den Gürcan Dönmez. Maçýn dördüncü hakemide Balýkesir den Serdar Sözlevi. 6 puana beþ bin lira prim Çorum Belediyespor Yönetimi Batman galibiyetinin ardýndan Gaziosmanpaþa ve Darýca maçlarýnda alýnacak altý puana futbolculara beþer bin lira prim vereceðini açýkladý. Bekir Bolat Yunanistan da Bekir Bolat Amatörlerin saðlýk sorunlarýyla ilgili toplantýya katýlým hayli yüksek oldu Amatör lere Saðlýk protokolü Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan Amatör müsabakalarda saðlýk sorununa çözüm bulmuk için Saðlýk Bakanlýðý ile Futbol Federasyonu arasýndaki görüþmelerde protokol aþamasýna gelindi. Merve Taþ milli takým kampýnda Merve Taþ genç milli takýmýn Trabzon da yapýlan kampýna katýldý. Judo Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 20 Nisan da baþlayan ve 30 Nisan a kadar devam edecek olan Genç milli takým kampýna Türkiye genelinden 20 sporcu katýldý. Bayan milli takýmý Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Sporcu Kamp Eðitim Merkezinde çalýþmalarýný sürdürürken ayný tarihlerde erkek milli takýmý ise Ankara Eryaman Olimpiyat Hazýrlama merkezinde çalýþacak. Çorum Belediyespor sporcusu Merve Taþ genç milli takýmýn burada yapacaðý çalýþmalar sonunda Avrupa ve Dünya Þampiyonalarýnda milli takýmda yer almak için mücadele edecek. Amatör Müsabakalar Saðlýk Protokolünde son aþamaya gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Saðlýk Bakanlýðý, Amatör Futbol Müsabakalarý Saðlýk Protokolü ile ilgili görüþmelerini tamamladý. Saðlýk Bakanlýðý'nda yapýlan toplantýya TFF'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör Ýþler Kurulu Baþkaný Ali Düþmez ile Amatör Ýþlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan katýlýrken, Saðlýk Bakanlýðý'ný temsilen Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Osman Arýkan Nacar, Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Alaaddin Dilsil ve diðer bürokratlar katýldý. Görüþmeler sonunda hazýrlanacak protokol yakýn zamanda Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu'nun da katýlýmýyla imzalanarak süreç baþlatýlacak. Protokol çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý amatör futbol maçlarýnda görev alacak kiþilerin ilk yardým için kurs eðitimi verilmesi konusunda gerekli tüm desteði verecek. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, ligde son üç haftada aldýklarý galibiyetin verdiði moralle Gaziosmanpaþa deplasmanýndan da üç puanla dönerek play-off yolunda ele geçirdikleri avantajý devam ettirmek istediklerini söyledi. Takým olarak ligin ikinci yarýsýnda istedikleri sonuçlarý alamadýklarýný ve bunun sonucunda da þampiyonluk yarýþýndan erken koptuklarýný belirten Genel Kaptan Hamit Iþýk Þampiyonluk yarýþýndan koptuktan sonra ikinci ihtimal olan playoff umudumuzu devam ettirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Son üç maçta aldýðýmýz dokuz puanla bu hedefe ulaþmak için avantajý elimize geçirdik. Önümüzde üç tane zorlu final maçý bulunuyor. Bizim hedefimiz üç maçýda kazanarak rakiplerimizin ne yaptýðýný beklemeden play-off mücadelesine hazýrlanmak. Ligde yakaladýðýmýz bu çýkýþ tüm camiaya olduðu gibi takýmada büyük bir moral oldu. Batman deplasmanýnda alýnan üç puanýn verdiði moralle hafta boyu Teknik Heyetimiz takýmý Gaziosmanpaþa maçýna hazýrladý. Futbolcu kardeþlerim hafta boyuncu çok iyi hazýrlandýlar ve onlarýnda kazanmaktan baþka bir düþünceleri bulunmuyor. Çorum Belediyespor 2. lig hedefini sezon sonuna kadar kovalayacak ve bunu baþaracak güçtedir. Bizim inancýmýz tam Çorum da bu takýma inansýn ve güvensin dedi. U 13 de sýralama deðiþmedi Ýlk iki mücadelesi veren dört takýmdan üçü dünki maçlarýný kazanarak yollarýna devam ettiler. Çorum Belediyespor, Ýl Özel Ýdarespor u 2-0 yenerek gruplarda Çorum u temsil etmeyi garantiledi. Ýkinci takým Mimar Sinan veya Alaca Belediyespor olacak. Merve Taþ Ünilig Hentbol final grubun da Hitit in rakipleri belli oldu Çorum Belediyespor gruplara gitmeyi garantilemeyi dünki maçtan sonra böyle kutladý U 13 liginde sekizinci hafta maçlarý sonunda sýralama deðiþmedi. Dün Mimar Sinan ve 1 nolu sentetik çim sahalarda oynanan maçla sonunda lider Çorum Belediyespor ikinci Mimar Sinan Gençlikspor ve üçüncü Alaca Belediyespor takýmlarý üçer puanla haftayý kapattýlar ve ilk iki umutlarýný son maçlara taþýdýlar. Dün Mimar Sinan sahasýnda oynanan ilk maçta Çimentospor, 1907 Gençlikspor u 6-1 yendi. Ayný sahada oynanan ikinci maçta ise Alaca Belediyespor, Ulukavakspor önünde 9-2 lik skorla galip gelerek haftayý üç puanla kapatarak ilk iki umudunu son maça taþýdý. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan ilk maçta lig ikincisi Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor önünde zorlanmadan 5-0 lýk galibiyetle ayrýldý ve ikinci sýradaki yerini korudu. Gençlerbirliði ile HE Kültürspor maçýndan 2-1 lik skorla galip ayrýlan Gençlerbirliði ligdeki ilk galibiyetini aldý. Günün son maçýnda ise lider Çorum Belediyespor ile dördüncü sýradaki Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý karþýlaþtý. Ýlk yarýsý golsüz biten maçta rakibi ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 yenen Çorum Belediyespor gruplarda Çorum u temsil etmeyi garantiledi. Ligde son hafta maçlarý yarýn oynanacak ve ilk iki sýrayý alan takýmlar Çorum u gruplarda temsil etmeye hak kazanacak. Çorum Belediyespor: 2 - Ýl Özel Ýdarespor: 0 Ünilig bayanlar hentbol final grubunda Hitit Üniversitesi nin rakipleri belli oldu. 4-6 Mayýs tarihleri arasýnda Samsun Yaþar Doðu Spor Salonu nda oynanacak maçlarda Hitit Üniversitesi üç maç yapacak. Final Grubunda grup maçlarýnda birinci olan Hitit Üniversitesi ile birlikte Nevþehir Bektaþ i Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve 19 Mayýs Üniversitesi mücadele edecek. 3 Mayýs pazar günü yapýlacak teknik toplantýnýn ardýndan 4 Mayýs pazartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Pazartesi günü ilk maçta Nevþehir Bektaþ i Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ikinci maçta ise 19 Mayýs Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi karþýlaþacak. Hitit Üniversitesi bayan hentbol takýmý salý günü Nevþehir Bektaþ i Üniversitesi ise son gün ise Kastamonu Üniversitesi ile karþýlaþacak. Finali kazanan takým Ünilig þampiyonluðunu kazanacak. Samsun da yapýlacak Ünilig Hentbol final grubunda mücadele edecek Hitit Üniversitesi SAHA:1 Nolu Sentetik. HAKEM : Serhat Sarkandý. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Can, Ýbrahim, Emir, Birkan, Ahmet, Berkant, Mustafa, Yaþar, Hasan, Celal, Metin, Ýsmail, Uður, Yunus Murat, Faruk. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Umut, Ebrar, Nurullah, Hüseyin, Eray, Tunahan, Emir Dirican, Zekeriya, Bilge, Bilal, Kürþat, Kerem, Oðuzhan, Emir Deniz, Mehmet. GOLLER : 41. dak. Ahmet, 60. dak. Hasan (Çorum Belediyespor). Emrah Kuþ Dankolov da Güreþ milli takýmý Bulgaristan da düzenlenecek Dankolov&Nikola Petrov Güreþ turnuvasýnda mücadele edecek Nisan tarihleri arasýnda Bulgaristan ýn Sofya þehrinde organize idelecek olan turnuvada milli takýmda Emdah Kuþ da mindere çýkacak. 53. Uluslararasý Dankolov&Nikola Petrov Büyükler Güreþ Turnuvasý 12-28Haziran tarinleri arasýnda Azerbaycan da yapýlacak olan 1. Avrupa Oyunlarý öncesinde son hazýrlýk PERÞEMBE 23 NÝSAN 2015 Emrah Kuþ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ülkücüler külliye açtý

Ülkücüler külliye açtý Kurt tan ilk mesaj AK Parti Çorum Boðazkale Ýlçe Baþkanlýðý'nýn danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kadýn

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Tavuk çiftliklerine 2019 a kadar süre

Tavuk çiftliklerine 2019 a kadar süre Alerjik hastalýklara dikkat! Alerjik hastalýklarýn ciddi saðlýk sorunu haline geldiðini belirten Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Baþhekimi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı