pecya Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler GİRİŞ somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler GİRİŞ somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 )."

Transkript

1 Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Olaya ilişkin potansiyeller (O İP) beyin işlevlerinin nörofizyolojik bir ölçümüdür. Bili şsel işlevler birçok psikiyatrik rahatsızl ıkta bozulmaktad ır ve birçok araştırmacı bu değerlendirme için objektif bir metod bulmaya çal ışmaktadır. P300 OİP bozulmu ş bilişsel işlev çal ışmaları için gelecek vadeden bir yöntemdir. Anahtar kelimeler: Olaya ilişkin potansiyeller, P300 bileşeni, biliş Düşünen Adam; 2005, 18(4): ABSTRACT Event-Related Potentials in Psychiatric Patients Event-related potentials (ERPs) are a neurophysiologic measurement of brain function. Cognitive processes are also often impaired in many psychiatric disorders and many investigators have attempted to discover an objective method for their evaluation. P300 event-related potentials (ERPs) offer a promising method for the study of impaired cognitive processes. Key words: Event-related potentials, P300 component, cognition GİRİŞ Uyarılm ış potansiyel çal ışmalar ında, bir uyaran ile elde edilen çok küçük potansiyeller incelenebilir hale getirilir. Ard ışık uyaranlar ın yaratt ığı yan ıtlar ın ortalamas ı al ın ır ve sinyal gürültü oran ı artt ırılır, dalga formu art ı ve eksi dalgalar olarak kaydedilir ve yerinin bilgisayar incelemesinden geçirilmesiyle sonuçlar elde edilir. Uyar ılmış potansiyel çal ışmalar ında, latans (uyarandan sonra ortaya ç ıkış zaman ı) ve genlik (amplitüd) değerleri patolojiyi saptamak için kullan ı- lan ölçütlerdir. Genellikle görsel, i şitsel ya da somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 ). Bilişsel işlevlerin iyi bir göstergesi olan olaya ili şkin potansiyeller, bili şsel i şlev s ıras ında beynin fizyolojisini incelemeye yarar ve zamansal i şlevi hakk ında bilgi verir y ıl ında Sutton ve arkada şlan tarafından tan ımlanan P300 bileşeninin karar verme, belirsizli ğin çözümü ve görevin yerine getirilmesi gibi olaylar sonucunda olu ştuğu bildirilmektedir (2). İşitsel olaya ba ğl ı potansiyeller ( İO İP), işitsel uyarana bir cevap olarak kortikal aktivitedeki Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi 12. Psikiyatri Klini ği, Uzm. Dr.*, İ. 0. İstanbul T ıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal ı, Doç. Dr.**, Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi 12. Psikiyatri Klini ği Şef Yard ımc ısı ***, 12. Psikiyatri Klinik Şefi **** 210

2 Karagöz, Işoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan yerel değişikliklerden meydana gelmektedir (3). OİP erken (<100 msn) ve geç (>100 msn) meydana gelen bile şenler olarak ikiye ayr ılmaktad ır (4,5): Erken bile şenlerin duyusal sinirler, beyin sap ı ve primer duyusal korteksten kaynaklanan aktiviteyi yans ıttığı, geç bile şenlerin ise bilgi işleme yönünü, dikkati, karar vermeyi ve yak ın belleği yansıttığı bildirilmiştir (6,7). Henüz farkl ı bile şenlerin ili şkili olduğu anatomik bölgeler net olarak bilinmemektedir. Uyar ıdan sonra, 10 msn'den (milisaniye) önce olu şan bile şenin beyin sap ı kaynakl ı olduğu, 30 msn, 50 msn, 60 msn ve 75 msn bile şenlerinin ise temporal lobun dorsomedial k ısmı tarafindan meydana getirildiği bildirilmiştir (5,8). N100 ise, subkortikal bölgelerden kaynaklanmaktad ır (9). P300 yan ıt ın ın olu şumunda prefrontal korteksin düzenleyici rolü olduğu ve karar vermedeki yetersizli ğin prefrontal bozukluklarla ili şkili olduğu bildirilmektedir (10,11) Erken beyin sap ı potansiyelleri uyar ıdan sonra ilk 10 msn'de olu şur ve kohleadaki i şitme çekirdeğinin nöronal aktivitesini ve beyin sap ındaki nöronal aktiviteyi yans ıtırlar. Hernandez-Pean ve arkada şların ın yapt ıkları hayvan çal ışmaların ı takiben, pek çok insan ara şt ırmas ı erken beyin sap ı potansiyellerindeki seçici dikkatin erken bulgular ını ke şfetmek üzere bu alana yönelmiştir, ancak bunun kopyalanmas ının mümkün olmadığı kan ıtlanm ışt ır. Uyarı sonras ı msn aras ında, orta-gecikmi ş aralıkta dikkat etkisinin olduğuna dair kan ıtlar ortaya ç ıkm ıştır; böylelikle dikkatin erken seçilmi ş modelleri için kan ıt sağlanm ıştır. Ancak, bu P20-50 etkisinin işitme korteksinde olu ştuğu bulunmu ştur. Erken ve orta gecikmeli bile şenler dü şük büyüklükte (genlik) olmalar ına rağmen, ard ından yüksek büyüklükte dalgalar tarafından takip edilirler ve bu takip eden dalgalar kutupla şma ve s ıralanmalar ına göre adland ırıl ırlar. P1, N1, P2 yap ısı uyar ı sonras ı 50 msn civar ında olu şan ilk büyük artı dalgad ır. P50 olarak bilinir. Uyar ı sonras ında, 100 msn civar ındaki büyük eksi dalga N100 ve 200 msn civar ındaki ikinci büyük art ı dalga P200'dür (12). P50: P1 ya da P50, kap ı ya da içeri ak ışı, duygusal bilginin akışının denetiminde ortaya ç ıkar. Şizofreninin de yer ald ığı birçok psikiyatrik hasta grubunda şartlanmal ı testlerde P50'nin büyüklüğünde artma gösterilmi ştir ki, bu da kap ı düzeneğindeki azalmay ı yans ıtır (12). N100: Uyarının başlamas ına özel olarak cevaben N1 bile şeni serebral sistem taraf ından üretilen gerçek bir cevap olarak dü şünülmü ştür. N1 'in birçok bile şenden yap ılandığı dü şünülmü ş ve her bile şenin beyinde farkl ı üreticilerinin olduğu bildirilmiştir. Kafatas ındaki dağılımı yönteme özeldir ve i şitme yönteminde N1 uyarılar kulağın kar şıs ında bulunan yar ımkürede daha büyüktür. P2 dalgas ı N1'i takip eder, fakat farkl ı nöronal üreticilere sahip olabilir. Farkl ı uyaran özelliklerine kar şı duyarl ıl ıkları karşılaşt ırıldığında N1 'e benzer oldu ğu görülmü ştür. Birçok endojen ERP bile şeni birçok bili şsel görevde i şlem görebilirler. Bu da bili şsel i şlemlerin zenginliğini temsil eder (12). N200: Uyarının başlamas ından sonra N2, ikinci büyük eksi tepe yapan bile şendir. Yak ın olarak P300 ile birliktedir ve özellikle de P3a ile birliktelik gösterir. Naatanen ve Picton N2'nin 8 alt bile şenini tan ımlayabilmi şlerdir. Ancak, en iyi bilinenleri MMN (Mismatch-Negativity) ve N2b`dır. MMN; N1 ve P2 bile şenleri ile çal ışan eksi bir bile şendir. MMN en iyi olarak kat ıl ıms ız durumlarda gözlemlenmektedir. Yani ki şilere etraftan gelen i şitsel uyaraniarin gözard ı edilmesi ve dikkat çekici ba şka bir görev verilmesi ile gözlemlenir. Burada oldu ğu gibi dikkatten bağıms ız otomatik bir i şlem olarak yol göstericidir ve uyaran de ğişikliğine duyarl ı serebral i ş- 211

3 Psikiyatri Hastalıklarda Elektrofızyolojik (P300) Yöntemler Karagöz, İşoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan lemlerle üretilebilmektedir. MMN'nin frontosantral da ğılımı vard ır ve temporal bölgelerde ortalardan daha büyüktür. Halen MMN'nin artmış dikkatle arap artmad ığı tartışılmaktad ır. N2 bölgesindeki di ğer bile şen N2b'dir. Farkl ıl ıklara karşı dikkatin olduğu durumlarda i şlem görür ve MMN üzerine biner. MMN'den daha uzun bir gecikme gösterir, 220 msn civanndad ır. Sentroparietal dağıl ım gösterir ve P3a ile birliktelik gösterir. Baz ılarınca N2'nin P300 dalgas ından karar verme süresinde daha iyi bir endeks olduğu ileri sürülmü ştür (12). P300: Psikiyatrik hastal ıkların ara şt ırılmas ında en çok kullan ılan ı ERP bile şenidir. Anormal P300 bulguları depresyon, demans, kronik alkolizm ve şizofreni gibi psikiyatrik rahats ızl ıklarda bildirilmi ştir ( 3 ). P300 art ı bir potansiyeldir, µv genlik ve yakla şık 300 msn latans değerlerine sahiptir. Olas ıl ıkla öğrenme süreçleriyle ilişkilidir ( 13). Bu potansiyel hedef olan veya hedef olmayan bir uyaranla ilgili karar vermenin bili şsel süreci sonunda olu şmaktad ır (14) P300 latans ı ödevle ili şkili uyaran ı tan ımak için geçen süreyi, P300 genlik ise dikkat, beklenti ve uyaran ın önemi ile ilişkili bilişsel i şlevleri yans ıtmaktad ır ( 15 ). Limbik sistemin özellikle de hipokampüs ve lokus sereleus'un P300 olu şumunda ve düzenlenmesinde görev ald ığına dair yayınlar bulunmaktad ır (16) Özet olarak, P300 latans ve genlik bili şsel performans yetene ğini yans ıt ır. N200 potansiyeli ile P300 potansiyeli aras ında kuvvetli bir ili şki vard ır. N200 latans ı hedef uyarana olan duyarl ı- lığı ve dikkatle olan ili şkisi nedeniyle P300'e benzemektedir di ğer bir deyi şle N200 latans ı, P300 latans ında olduğu gibi uyaran ı tan ımak için geçen süreyi tan ımlar (17). Olaya İlişkin Endojen Potansiyelleri Etkileyen Faktörler İlaçlar: Kolinerjik ajanlar ın P300 genlik ve latans ı üzerindeki etkileri ile ilgili yay ın bilgilerinde, kolinerjik ajanlar ın P300 genliğinde azalma meydana getirdikleri, antikolinerjik bir ilaç olan skopolaminden sonra latans art ışı meydana geldiği ve kolinerjik bir ajan olan fizostigmin ile de latansta k ısalma gözlendi ği bildirilmi ştir 0839)_ Noradrenerjik, dopaminerjik ve gabaerjik sistemin P300 üzerindeki etkileri birçok çal ışmada bildirilmi ştir (20,21). Klonidinin (alfa- 2 noradrenerjik agonist) maymunlarda P300 benzeri potansiyellerde azalma meydana getirdi ği ve dopaminerjik agonist olan metilfenidat ın dikkat eksikli ği hiperaktivite bozuklu ğunda P300 genliğinde büyüme yapt ığı bildirilmektedir (20,22). Ayrıca, bir benzodiazepin olan alprazolam ın normal bireylerde P300 genliğini azaltt ığı söylenmi ştir (23). Bununla birlikte, serotoninin P300 genlik ve latans ı üzerindeki modülasyonu ile ilgili elde edilebilir az say ıda çal ışma bulunmaktad ır. Prichard ve ark. serotonin antagonisti olan fenfluraminin P300 üzerinde anlaml ı bir etkisini bulamam ışt ır (24). Yine Meador ve ark. antiserotonerjik ajan olan metiserjit ile anlaml ı bir etki elde edememi ştir (25). Unrug ve ark. anksiyolitik ajan olan buspironun (5-HT1 a parsiyel agonist) P300 genliği üzerinde anlaml ı bir etkisi olmad ı- ğın ı bildirmi ştir (26). Bununla birlikte Ito ve ark. demansl ı hastalarda P300 genli ği ile serotonin metaboliti 5-hidroksiindolasetik asitin (5-H İA- A) serebrospinal s ıv ı seviyeleri aras ında anlaml ı bir ili şki olduğunu bildirmi ştir (27). Ayr ıca Meador ve ark. kolinerjik ve serotonerjik sistemin P300 üzerinde aktif bir rol oynad ıkların ı bildirmi ştir (28). Benzer bir diğer yay ın ise serotoninin, özellikle de 5-HT1a aktivitesinin, P300 genliğinin nörobiyolojik modülasyonunda bir 212

4 Psikiyatri Hastalıklarda Elektrofzyolojik (P300) Yöntemler Karagöz, İşoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan rolü olduğunu destekler niteliktedir (29). Literatürdeki bu tutars ızl ık serotoninin P300 üzerindeki etkisinin doğrudan değil dolaylı olduğunu düşündürmektedir. Yaş : Brown ve ark. P300 latans ının yaşla birlikte artt ığın ı bildirmi ştir (30) Cinsiyet: Cinsiyetin latanslar üzerine etkisi olmadığı dü şünülmektedir, ancak kad ınlarda P300 genliğinin daha büyük olduğu bildirilmektedir (31) Intihar: Önceden gerçekle ştirilmiş intihar davran ışının P300 genliğini etkilediği bildirilmektedir (21,32) Anksiyete: Uyarılmış potansiyeller üzerinde anksiyetenin etkisini ara ştıran çal ışmalarda, anksiyetenin P300 genli ğinde azalma meydana getirdiği bildirilmiştir (33) Olaya İlişkin Potansiyellerin Klinik Kullan ım ı Pek çok nöropsikiyatrik hastal ıkta bili şsel fonksiyonlarda yetersizlik oldu ğu bildirilmi ş olup, P300 genlik ve latans de ğişiklikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Bilgi işleme ve dikkate ili şkin bozukluklara inceleyen bir çal ışmada, şizofrenlerde ilaç kullan ımından bağıms ız olarak P300 genli ğinde azalma ve latans ında uzama bulundu ğu ayrıca P300 genliğindeki azalman ın eksi belirtileri bask ın olan şizofren hastalarda belirgin oldu ğu bildirilmi ştir (34). Birçok çalışmada şizofrenlerde P300 genliğinde azalma olduğu ve topografik asimetriye rastland ığı bildirilmi ş olup, bir çali şmada döngüsel psikoz hastalar ında kontrollerle kar şı - laştırıldığında P300 topografisinde ve latans ında değişiklik olmadığı, ancak genli ğinde art ış olduğu tespit edilmi ştir (35). Şizofrenlerde P300 ya- nıtlar ın ın incelendi ği bir ileri inceleme çal ışmas ında şizofrenlerde P300 latans ında uzama ve genliğinde azalma oldu ğu, buna kar şın şizofreninin paranoid alt tipinde tam tersine P300 genliğinde artış görüldüğü bildirilmi ştir (36). Şizofreni ve duygudurum bozuklu ğu olan hastalarda yap ılan bir çalışmada, her iki grupta da N100 genliklerinde hedef olmayan uyaranlarda anlaml ı dü şü ş olduğu, ayr ıca N200 ve P300 latanslannda uzama oldu ğu bildirilmi ş olup, duygudurum bozuklu ğu olan grupta P200 ve N1001atans1arinda hedef uyaranlarda uzama tespit edildiği (37). Şizofrenler ile iki uçlu hastalar aras ında ön-arka topografik kar şılaştırman ın yani kanal baz ında değerlendirmenin yap ıldığı bir çalışmada, şizofren hastalar ın arka bölgelerde yani temporale daha yak ın, iki uçlu hastalar ın ise, ön bölgelerde yani frontal bölgelerde anlaml ı sonuçlar verdi ği bildirilmiştir (38,39) İlk atak psikotik hastalar ve bunlar ın birinci derece akrabalar ın ın incelendiği bir çal ışmada şizofreni, şizofreniform bozukluk ve duygudurum bozukluklarının erken evresinde anlaml ı bir potansiyel deği şikliğinin ve bili şsel eksikli ğin tespit edilemediği bildirilmi ştir (40). Şizofren hastaların ailelerinden kay ıt al ınarak yap ılan bir diğer çal ışmada P300 latans ında uzama ve genliğinde azalman ın görüldüğü ve P300'ün klinikte genetik bir i şaretleyici olabilece ği bildirilmi ştir. İki uçlu hastaların ailelerinde yap ılmış olan bir çalışmada, iki uçlu hastalar ın akrabalar ında sağ tarafın bask ın olduğu ve P300 uyarilmi ş potansiyel çal ışmalar ının iki uçlu hastalar için endofenotipik bir i şaretleyici olabilece ği bildirilmi ş- tir (41 ). Şizofren hastalarla depresyon hastalar ı- n ın karşılaştınldığı bir çal ışmada bu iki hastal ı- ğın değişik patofizyolojik temeller ta şıdığı ve bu hastalarda uyar ılmış potansiyel yan ıtların ın deği şik düzeneklerle meydana geldi ği bildirilmiştir (42) 213

5 Karagöz, Işoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan Obsesif kompulsif bozuklu ğu olan hastalar üzerinde yap ılan bir çal ışmada, bu hastalar ın bili ş- sel kay ıp gösterdikleri ve bu kay ıplardan en çok dikkat kontrolünün kayb ı, karardan emin olamama ve esnek davranamaman ın görüldü ğü bildirilmiştir (43) Beyin enfarktlar ında yap ılan bir incelemede P300 latans ının uzad ığı ve bu latans uzamas ın ın derecesinin inme sonras ı depresyonla ili şkili olduğu gösterilmi ştir (44) Panik bozukluğunda yap ılan bir ara şt ırmada P300 genlik değerlerinde azalma görüldü ğü bildirilmektedir (45) Konversiyon bozuklu ğunda yap ılan bir çal ışmada bay ılma belirtili, di ğer nörolojik belirtili ve kontrol denekleri olmak üzere üç grubun olaya bağlı i şitsel uyar ılmış potansiyellerinin şaşırtmal ı uyaran dizisi kullan ılarak elde edildiği, bu gruplardan bay ılma belirtili grubun P1, Ni, P2, N2, P3 latanslar ın ın kontrol grubuna göre uzam ış bulunduğu ve bilgi i şlemlemenin erken ve geç süreçlerinde yetersizlik gösterdikleri bildirilmi ştir. Di ğer nörolojik belirtili grubun Ni ve P2 latanslar ının kontrol grubuna göre uzam ış bulunduğu, P3Fz genli ğinin bu grupta anlaml ı olarak azalm ış bulunduğu ve endojen somatik belirtileri anlama ve uyaranlar ı filtrelemede yetersizlik gösterdikleri, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Durumsal-Sürekli Anksiyete Envanteri puanları ile olaya bağlı uyarılmış potansiyellerin latans ve genlikleri aras ında ili şki saptand ığı, konversiyon bozukluklar ının olu şumunda limbik sistem, paralimbik yap ılar, lokus seruleus ve frontal lob yap ıların ın önemli rol oynayabileceği bildirilmiştir (46) O İP ile son y ıllarda yap ılan ç ışmalardan baz ı- larına göz atacak olurs ; ergen s ınırda ki şilik bozukluğunun P300 ile ara ştırıldığı bir çal ışmada, ergen s ın ır ki şilik bozukluğu olan ergen k ızların P300 incelemelerinin kontrol grubuyla k ı- yaslandığında bozukluklar gösterdiği ve bu bozukluğun yaşa bağl ı olarak etkilenmedi ği bildirilmi ştir (47). Elektro şok tedavisinin O İP ile ili şkisini inceleyen bir çal ışmada, elektro şok tedavisi uygulanan şizofren, şizoaffektif bozukluk ve tekrarlay ıc ı depresyon hastalar ında tedavi sonras ı, parietal orta hat bölgelerinde N200 genli ğinde artış ve frontal orta hat bölgelerinde P300 latans ında uzama oldu ğu ve bu de ği şikliklerin uygulanan elektro şok say ıs ı ile orant ıl ı olduğu bildirilmi ştir (48). Çal ışmaların sonuçlar ı özetlenecek olursa, ileride yap ılacak olan çal ışmalarda nörofizyolojik (i şlevsel) ve nöroradyolojik (yap ısal) yöntemlerin uyarılmış potansiyeller ile birlikte kullan ılmas ı çe şitli psikiyatrik rahats ızlıkların olu şumunda etkili olan olaylar ın anla şılmas ın ı kolaylaşt ırabilir. KAYNAKLAR 1.Jeffrey LC: Nöropsikiyatri ve davran ış nörolojisi, Akdal G, Yener G (Çevirenler), Ankara: Çizgi T ıp Yay ınevi, 1-18, Yaltkaya K, Nuzumlal ı D: Klinik nörofizyoloji EEG- EMG derneği yayınları No: 2, İzmir: Ege Üniversitesi Bas ımevi, 1-35, Roth WT, Ford JM, Pfefferbaum A, Elberz TR: Metodological issues in event-related brain potensial and magnetic field studies. In Bloom FE, Kupfer DJ (eds), Psychopharmacology: The Fourt Generation of Progress. Raven Press, Ltd, New York , Sara G, Gordon E, Kraiuhin C, Howson A, Meares R: The P300 ERP component: an index of cognitive dysfunction in depression. J Affect Disord 31:29-38, Liegeois-Chauvel C, Musolino A, Badier JM, Marquis P, Chauvel P: Evoked potensials recorded from the auditory cortex in man: evaluation and topography of the middle latency components. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 92: , Allison T: Recording and interpreting event-related potensials. In: Donchin E (Ed), Cognitive Psychophysiology: Event-Related Potensials and the Study of Human Cognition. Laurence Erlbaum Associates, Hillsdale NJ,

6 Karagöz, Işoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan 7. Polich J, Kok A: Cognitive and biological determinants of P300: an integrative review. Biol Psychol 41: , Hackley SA: An evaluation of the automaticity of sensory processing using event-related potentials and brainstem reflexes. Psychophysiology 30: , Kaseda Y, Miyazato Y, Ogura C, Nakamoto H, Uema T, Yamamoto K, Ohta I: Correllation between event-related potentials and MR measurement in chronic alcoholic patients. Jpn J Psychiatry 48:23-32, Knight RT: Neural mechanism of ERPs, in event related brain potensials. Edited by Rohrbaugh JW, Parasuraman R, Johnson R. New York, Oxford Universty Press, 3-18, Stuss DT, Benson DF: Neuropsychological studies of the frontal lobes. Psychol Bull 95:3-28, Solowıj N: Cannabis and cognitive functioning, First ed. Cambridge: Cambridge Universty Press, , Donchin E: Event-related brain potensials: a tool in the study of human information processing. In: Begleiter H (Ed), Evoked Potensials and Behavior. Plenum Press, New York, Desmedt JE, Debecker J: Slow potential shifts and decision P350 interactions in tasks with random sequences of near threshold clicks and finger stimuli delivered at regular intervals. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 47: , Charles G, Hansenne M: Le potentiel lent P300. Interet Clinique dans trois pathologies mentales et neurobiologie: une revue. Encephale 18: , Clark CR, McFarlane AC, Weber DL, Battersby M: Enlarged frontal P300 to stimulus change in panic disprder. Biol Psychiatry 39: , Oken BS: Endogenous event-related potentials. Evoked potentials in clinical medicine, 2.nd edition, edited by Kh Chiappa Raven press, New York , Hammond EJ, Meador KJ, Aung-Din R, Wilder BK: Role of the cholinerjik system in the generation of human cognitive evoked potensials. Neurology 37: , Medaor KJ: Cholinergic, serotonerjik, and gabaerjik effect on the ERP. In: Karmos G, Molnar M, Csepe V, Czigler I, Desmedt JE, eds. Perspectives of event-related potensials research. Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl 44 Amsterdam: Elsevier 1515, Jonkman LM, Kemmer C, Vertaben MN, Koelega HS, Camfferman G, Van der Gaag RJ, et al: Effects of methylphenidate on event-related potensials and performance of attention-deficit hyperactivity disorder children in auditory and visual selective attention tasks. Biol Psychiatry 41: , Hansenne M, Pitchot W, Gonzalez-Moreno A, Papart P, Timsit-Berthier M, Ansseau M: Catecholaminergic function and P300 amplitud im major depressive disorder. (P300 and catecholamines). Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 96:194-96, Swick D, Pineda A, Foote SL: Effects of systematic clonidine on auditory event-related potensials in squired monkeys. Brain Res Bull 33:79-86, Semlitsch HV, Anderer P, Saletu B: Acute effects of the anxiolytics suriclone and alprazolam on cognitive processing utilizing topografic mapping of event-related brain potensials (P300 in healty subjects). Eur J Clin Pharrnacol 49: , Pritchard WS, Raz N, August GJ: No effects of chronic fenfluramin on the P300 component of the event-related potential. Int J Neurosci 35: , Meador KJ, Loring DW, Davis HC, Setli KD, Parel BR, Adams RJ: Cholinergic and serotonergiv effects on P300 potential and recent memory. J Clin Exp Neuropsychol 11: , Unrug A, VanLuijtelaar EL, Coles MG, Coenen AM: Event-related potentialss in a passive and active auditory condition: effects of diazepam and buspirone on slow wave positivity. Biol Psychol 46: , Ito J, Yamoa S, Fukuda H, Mimori Y, Nakamura S: The P300 event-related potensials in dementia of the Alzheimer type. Correlation between P300 and monoamine metabolites. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 77: , Meador KJ, Loring DW, Hendrix N, Nichols ME, Oberzan R, Moore EE: Synergistic anticholinergic and antiserotonergic effects in human. J Clin Exp Neuropsychol 17: , Hansenne M, Ansseau M: P300 event-related potential and serotonin-1a activity in depression. Eur Psychiatry 14: , Brown WS, Marsh JT, Larue A: Experimental electrophysiologyical aging: P300 Latency. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 55: , Goodin DS. Event-related endogenoeus potensials. Eletrodiagnosis in Clinical Neurology"de Aminoff MJ (ed), Churchill Livinstone, New York , Hansenne M, Pitchot W, Gonzalez-Moreno A, Gonzalez-Torrecilas J, Mirel J, Ansseau M: Psychophysiological correlates of suicidal behavior in depression. A preliminary study. Neuropsychobiology 30:1-3, Boudarene M, Timsit-Berthier M: Stress, anxiety and event-related potentials. Encephale 23: , Kahraman T. Nuzumlal ı D, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberber Ç, Erengin N: Şizofrenide P300: Klinik ve nörofizyolojik bir çal ışma. Türk Psikiyatri Dergisi 5:22-27, Strik WK, Fallgatter AJ, Stoeber G, Franzek E, Beckmann H: Specific P300 features in patients with cycloid psychosis. Acta Psychiatr Scand 95(1):67-72, Jan Jeon YW, Polich J: Meta-analysis of P300 and schizophrenia: patients, paradigm and practical implications. Psychophysiology 40: , Lebedava IS, Abramova LI, Bondar VV, Kaleda VG, Oleichik IV, Tsutsulkovskaia Mia: Auditory evoked potentials in patients with schizophrenia and affective disorders. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsokova 102:56-60, Strik WK, Ruchsow M, Abele S, Fallgatter AJ, Mueller TJ: Distinct neurophysiological mechanism for manic and cycloid psychoses: evidence from a P300 study on manic patients. Acta Psychiatr Scand 98: , Salisbury DF, Shenton ME, McCarley RW: P300 topography differs in schizophrenia and manic psychosis. Biol Psychiatry 45:98-106, Katsanis J, Iacono WG, Beiser M: Visual event-related potensials in first-episode psychotic patients and their relatives. Psychophysiology 33: , Pierson A, Jouvent R, Quintin P, Perez-Diaz F, Leboyer M: Information processing deficits in relatives of manic depressive patients. Psychol Med 30: ,

7 Karagöz, İşoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan 42. Wagner P, Roschke J, Fell J, Frank C: Differential pathophysiological mechanism of reduced P300 amplitude in schizophrenia and depression: a single trial analysis. Schizophr Res 25: , Kim MS, Kang SS, Youn T, Kang DH, Kim JJ, Kwon JS: Neuropsychological correlates of P300 abnormalities in patients with schizophrenia and obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 123: , Korpelainen JT, Kauhanen ML, Tolonen U, Brusin E, Mononen H, Hiltunen P, Sotaniemi KA, Suominen K, Myllyla VV: Auditory P300 event related potential in minor ischemic stroke. Acta Neurol Scand 101: , Gordeev SA, Riabokon IV, Fedotova AV, Tabeeva GR, Vein AM: Clinical and neurophysiological aspects of cognitive disturbances in patients with panic disorder. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsokova 103:50-53, Köse S, Tunca Z, Çakmur R, İdiman F, Fidaner C: Konversiyon bozukluklar ında olaya bağlı işitsel uyar ılmış potansiyeller (P300): Depresyon ve Anksiyete ile İli şkileri. Türk Psikiyatri Dergisi 9:1-11, Houstan RJ, Ceballos NA, Hesselbrock VM, Bauer LO: Borderline personality disorder features in adolescent girls: P300 evidence of altered brain maturation. Clin Neurophysiol 116: , Griskova I, Dapsys K, Andruskevicius S, Ruksenas 0: Does electroconvulsive therapy (ECT) affect cognitive components of auditory evoked P300. Acta Neurobiol Exp (Wars). 65:73-77,

pecya Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi

pecya Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Majör depresyon hastaları s ıkl ıkla

Detaylı

Majör Depresyonda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ÖZET. pecya ABSTRACT

Majör Depresyonda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ÖZET. pecya ABSTRACT Majör Depresyonda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN *** ÖZET Amaç: Bu çalışmada majör depresyon tanısı alm

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

BASKIDA. Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki

BASKIDA. Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki Türk Psikiyatri Dergisi 011;( ): Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki BASKIDA Dr. Mehmet IŞINTAŞ 1, Dr. Mehmet AK, Dr. Murat ERDEM 3, Dr. Oğuzhan

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Günümüzde geliþen teknolojinin bize sunduðu

Günümüzde geliþen teknolojinin bize sunduðu Þizofrenide Klinik Nörofizyoloji Doç. Dr. Taha KARAMAN* * Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ANTALYA Günümüzde geliþen teknolojinin bize sunduðu pozitron emisyon tomografi (PET),

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki 2

Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki 2 Türk Psikiyatri Dergisi 01;3(1):33-9 Majör Depresif Bozuklukta Olaya İlişkin Potansiyeller: Tedaviye Yanıt ile P300 Arasındaki İlişki Dr. Mehmet IŞINTAŞ 1, Dr. Mehmet AK, Dr. Murat ERDEM 3, Dr. Oğuzhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr.

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr. ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN ÖZGEÇMİŞ E-Posta: ozkana@hacettepe.edu.tr Telefon: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe Yerleşkesi Çankaya / ANKARA Eğitim Mezuniyet

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2001 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2001 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 25120892212 TOLGAY ERGENOĞLU 7/5/68 12:00 AM A55479 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir 21 Ekim Doç.Dr.. Hakan Kayır GATA T. Farmakoloji AD. Ankara

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir 21 Ekim Doç.Dr.. Hakan Kayır GATA T. Farmakoloji AD. Ankara Bazal ön uyaran aracılı inhibisyonun dürtüsellik ve fensiklidine yanıtlardaki rolü 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir 21 Ekim 11 Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.. Hakan Kayır GATA T. Farmakoloji AD. Ankara Şizofreni

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM ÇALIŞMA VE İŞ TECRÜBELERİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM ÇALIŞMA VE İŞ TECRÜBELERİ ÖZGEÇMİŞ İsim Soyisim : Mehmet Ergen Doğum yeri/tarihi : İstanbul/13.04.1977 Medeni durumu : Evli Telefon : 0 216 500 40 71 (ofis) E-posta : mehmet.ergen@acibadem.edu.tr Yabancı dil : İngilizce (İleri)

Detaylı

Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları. Dr. Emre Bora

Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları. Dr. Emre Bora Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları Dr. Emre Bora Duygudurum bozukluğu geniş bir kavram Bir uçta normal mutsuzluğun ve yaşam kaygısının medikalize edilmiş

Detaylı

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI Uzm. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi Şizofreni, etyolojisinde

Detaylı

Mental Stres ve Elektrofizyoloji. Prof. Dr. Sacit Karamürsel

Mental Stres ve Elektrofizyoloji. Prof. Dr. Sacit Karamürsel Mental Stres ve Elektrofizyoloji Prof. Dr. Sacit Karamürsel UnutulmuĢ Organ - Beyin Beyin: vücut ağırlığının -> %2 si Kardiak output un -> %15 ini alır Tüm vücutta kullanılan oksijenin -> %20 sini kullanır

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Deniz Ceylan, Berna Binnur Akdede, Emre Bora, Ceren Hıdıroğlu,

Detaylı

D KKAT EKS KL H PERAKT V TE BOZUKLU UNDA OLAYLA LG L fi TSEL POTANS YELLER ÇALIfiMALARININ GÖZDEN GEÇ R LMES

D KKAT EKS KL H PERAKT V TE BOZUKLU UNDA OLAYLA LG L fi TSEL POTANS YELLER ÇALIfiMALARININ GÖZDEN GEÇ R LMES D KKAT EKS KL H PERAKT V TE BOZUKLU UNDA OLAYLA LG L fi TSEL POTANS YELLER ÇALIfiMALARININ GÖZDEN GEÇ R LMES Özgür Yorb k*, M.Fatih Özda **, P nar K rm z gül*** ÖZET Amaç: Olayla ilgili potansiyeller (ERPs)

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: -

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: - AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka Konuşmacı: - Danışman: - Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları Prof. Dr. Berna Binnur Akdede Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD OLGU

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Uzman Psikolog T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Araştırma Merkezi

Uzman Psikolog T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Araştırma Merkezi Özgeçmiş İsim: Soyisim: Doğum Yeri: Derya Durusu Emek Savaş İzmir, Türkiye Doğum Tarihi: 19.05.1985 E-mail: derya.emek@deu.edu.tr Tarih Eğitim 1996-2003 60.Yıl Anadolu Lisesi, İzmir 2003-2004 American

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET.

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET. Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* Ayşe AVCI**, Halime ASLAN*** ÖZET Çalışmada Temmuz 1994-Aral ık 1994 tarihleri arasında Çukurova

Detaylı

Beyin Araştırmaları Tarihinde Bir Gezinti: Elektronörofizyoloji

Beyin Araştırmaları Tarihinde Bir Gezinti: Elektronörofizyoloji Beyin Araştırmaları Tarihinde Bir Gezinti: Elektronörofizyoloji Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Elektroensefalografinin Tarihçesi Beyindeki

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ

İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Tolgay Ergeno lu, 1 Dr. Fazilet Ertürk, 1 Figen Da, 1 Berrin Mara lıgil, 1 Mehmet Ali Sungur 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Dr. Mustafa Melih Çulha

Dr. Mustafa Melih Çulha Dr. Mustafa Melih Çulha ED li hastanın değerlendirilmesinde hem organik hem de psikojenik etkenlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın etyolojisini hızlı ve etkin bir şekilde ortaya

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

SOYUT VE TANIDIK GÖRSEL HEDEFLER BENZER NİTELİKTE P3 POTANSİYELİ OLUŞTURUR ABSTRACT AND FAMILIAR VISUAL TARGETS ELICIT SIMILAR P3 POTENTIALS

SOYUT VE TANIDIK GÖRSEL HEDEFLER BENZER NİTELİKTE P3 POTANSİYELİ OLUŞTURUR ABSTRACT AND FAMILIAR VISUAL TARGETS ELICIT SIMILAR P3 POTENTIALS İst Tıp Fak Derg 2012; 75:4 J Ist Faculty Med 2012; 75:4 www.iudergi.com ARAŞTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES SOYUT VE TANIDIK GÖRSEL HEDEFLER BENZER NİTELİKTE P3 POTANSİYELİ OLUŞTURUR ABSTRACT AND FAMILIAR

Detaylı

Demansı Olmayan Parkinson Hastalarında İşitsel Olaya Bağlı Potansiyel (P300) İle Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi

Demansı Olmayan Parkinson Hastalarında İşitsel Olaya Bağlı Potansiyel (P300) İle Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:132-137 DOI: 10.5350/DAJPN2014270205 Demansı Olmayan Parkinson Hastalarında İşitsel Olaya Bağlı Potansiyel (P300) İle Kognitif Fonksiyonların

Detaylı

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr.

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Şebnem Akan İletişim Bilgileri Adres :1675/2 sok. No:5/8 Korkmaz Apt. Karşıyaka/İzmir Telefon Mail :05059400718 :sebnemtunay@yahoo.com 2. Doğum Tarihi :01.03.1982 3. Unvanı : Psikolog

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği ne başvuru profili üzerine etkisi

Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği ne başvuru profili üzerine etkisi Berkem ve Bildik 29 Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği ne başvuru profili üzerine etkisi Meral Berkem, 1 Tezan Bildik 2 ÖZET Amaç: 1998 ve 1999 deprem sonrası aylarda

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Deneysel Araştırma/Experimental Research İnsanlarda yenilik N2 yanıtı hedef uyaranların zamansal sınıflamasını yansıtır* Novelty

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 Bilgiyi işlemede büyük rol oynar HİPOKAMPUS Hafıza, öğrenme, bilişsel haritalama ve dikkat ile yakından ilişkilendirilmiştir Bu bölgeye zarar gelmesi öğrenme ve hatırlamada

Detaylı

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3).

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3). Şizofrenide Bili şsel İşlevlerde Bozulma Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET Bili şsel işlevlerde bozulma şizofreninin temel özelliklerinden biridir. Bu hastalar-da özellikle dikkat,

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Bülent KAYAHAN *, Baybars VEZNEDARO ĞLU ** ÖZET

Bülent KAYAHAN *, Baybars VEZNEDARO ĞLU ** ÖZET Ülkemizde Kullan ılan Serotonin-Dopamin Antagonisti (SDA) Atipik Antipsikotik ilaçlar ın Şizofrenideki Bili şsel Bozukluklara Etkileri: Kısa Bir Gözden Geçirme Bülent KAYAHAN *, Baybars VEZNEDARO ĞLU **

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

Otistik Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Annelerinde Birinci Eksende Yer Alan Psikiyatrik Bozukluklar ın Araştırılması * ÖZET. pecya

Otistik Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Annelerinde Birinci Eksende Yer Alan Psikiyatrik Bozukluklar ın Araştırılması * ÖZET. pecya Otistik Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Annelerinde Birinci Eksende Yer Alan Psikiyatrik Bozukluklar ın Araştırılması * Türkay DEMİR **, Nahit Motavalh MUKADDES ***, Demet ERALP DEM İR **, Sumr BILGE ****

Detaylı

pecya Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Ba ğıntıs ının Araştır ılmas ı

pecya Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Ba ğıntıs ının Araştır ılmas ı Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik De ğerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Ba ğıntıs ının Araştır ılmas ı Mehmet ÇAKICI*, Serhat ÇITAK*, Ebru ÇAKICI*, İsmail KÜÇÜKAL İ**, Demet YANDIM**, Sahap

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Şizofreni Hastalarında İlk Atakta P300 Bulguları ile Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki

Şizofreni Hastalarında İlk Atakta P300 Bulguları ile Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:167-174 DOI: 10.5350/DAJPN2011240301 Şizofreni Hastalarında İlk Atakta P300 Bulguları ile Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki Araştırmalar

Detaylı

PINAR KURT. 2013 : Yrd. Doç., İstanbul Arel Üniversitesi, 2013-2013 : Dekan Yrd., İstanbul Arel Üniversitesi

PINAR KURT. 2013 : Yrd. Doç., İstanbul Arel Üniversitesi, 2013-2013 : Dekan Yrd., İstanbul Arel Üniversitesi KKİİŞŞİİSSEELL Yaş: 41 Medeni durum: Bekar PINAR KURT EEĞĞİİTTİİM Doktora. 2008-2012. Dokuz Eylül Üniversitesi/Saglik Bilimleri Enstitüsü Temel Sinirbilimler Anabilim Dalı (Dr) Tez Başlığı: Hafif kognitif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

SPORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR* The Hemispheric Differences of Auditory Evoked Potential in Sportsman

SPORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR* The Hemispheric Differences of Auditory Evoked Potential in Sportsman Sporcularda işitsel uyarılma potansiyellerindeki ARAŞTIRMA hemisferik farklılıklar (Research Report) SORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA OTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR* The Hemispheric Differences

Detaylı

Beyin salınımları ve bağlanırlık

Beyin salınımları ve bağlanırlık Beyin salınımları ve bağlanırlık FF seminerleri Tolga Esat Özkurt 09/11/12 İnsan beyni YeAşkinler için 1300-1400 gram (~ vücudun 50 de 1 i), enerjinin ise 1/5 ini tükeayor 100 milyar nöron Nöronlar: beynin

Detaylı

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı Rüstem AŞKIN*, Bilal ILISU**, Ali S. Ç İLLİ*, F. Betül ALTUĞ*, Nazmiye KAYA*, Rahim KUCUR* ÖZET Bu çalışmada, 30'si k ız, 17'si erkek olmak üzere toplam

Detaylı

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi Dr. Vahide Savcı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD 1 İçerik Giriş Nikotinik reseptörlerin yapısı Tedavi alanları

Detaylı

BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB

BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB TEMPORAL LOB Üst temporal gyrus Orta temporal gyrus Alt temporal gyrus Temporal loblar; duyusal girdilerin organize edilmesinde, işitsel algılamada, dil ve konuşma

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz?

Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz? Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz? Alp Üçok 1 1 Prof.Dr., Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Psikoz ve

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. NUMAN ERMUTLU Doğum Tarihi: 5 Mayıs 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans

Detaylı