pecya Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler GİRİŞ somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 ).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler GİRİŞ somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 )."

Transkript

1 Psikiyatrik Hastal ıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Olaya ilişkin potansiyeller (O İP) beyin işlevlerinin nörofizyolojik bir ölçümüdür. Bili şsel işlevler birçok psikiyatrik rahatsızl ıkta bozulmaktad ır ve birçok araştırmacı bu değerlendirme için objektif bir metod bulmaya çal ışmaktadır. P300 OİP bozulmu ş bilişsel işlev çal ışmaları için gelecek vadeden bir yöntemdir. Anahtar kelimeler: Olaya ilişkin potansiyeller, P300 bileşeni, biliş Düşünen Adam; 2005, 18(4): ABSTRACT Event-Related Potentials in Psychiatric Patients Event-related potentials (ERPs) are a neurophysiologic measurement of brain function. Cognitive processes are also often impaired in many psychiatric disorders and many investigators have attempted to discover an objective method for their evaluation. P300 event-related potentials (ERPs) offer a promising method for the study of impaired cognitive processes. Key words: Event-related potentials, P300 component, cognition GİRİŞ Uyarılm ış potansiyel çal ışmalar ında, bir uyaran ile elde edilen çok küçük potansiyeller incelenebilir hale getirilir. Ard ışık uyaranlar ın yaratt ığı yan ıtlar ın ortalamas ı al ın ır ve sinyal gürültü oran ı artt ırılır, dalga formu art ı ve eksi dalgalar olarak kaydedilir ve yerinin bilgisayar incelemesinden geçirilmesiyle sonuçlar elde edilir. Uyar ılmış potansiyel çal ışmalar ında, latans (uyarandan sonra ortaya ç ıkış zaman ı) ve genlik (amplitüd) değerleri patolojiyi saptamak için kullan ı- lan ölçütlerdir. Genellikle görsel, i şitsel ya da somatosensoriyel uyaranlar kullan ılmaktad ır ( 1 ). Bilişsel işlevlerin iyi bir göstergesi olan olaya ili şkin potansiyeller, bili şsel i şlev s ıras ında beynin fizyolojisini incelemeye yarar ve zamansal i şlevi hakk ında bilgi verir y ıl ında Sutton ve arkada şlan tarafından tan ımlanan P300 bileşeninin karar verme, belirsizli ğin çözümü ve görevin yerine getirilmesi gibi olaylar sonucunda olu ştuğu bildirilmektedir (2). İşitsel olaya ba ğl ı potansiyeller ( İO İP), işitsel uyarana bir cevap olarak kortikal aktivitedeki Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi 12. Psikiyatri Klini ği, Uzm. Dr.*, İ. 0. İstanbul T ıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal ı, Doç. Dr.**, Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi 12. Psikiyatri Klini ği Şef Yard ımc ısı ***, 12. Psikiyatri Klinik Şefi **** 210

2 Karagöz, Işoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan yerel değişikliklerden meydana gelmektedir (3). OİP erken (<100 msn) ve geç (>100 msn) meydana gelen bile şenler olarak ikiye ayr ılmaktad ır (4,5): Erken bile şenlerin duyusal sinirler, beyin sap ı ve primer duyusal korteksten kaynaklanan aktiviteyi yans ıttığı, geç bile şenlerin ise bilgi işleme yönünü, dikkati, karar vermeyi ve yak ın belleği yansıttığı bildirilmiştir (6,7). Henüz farkl ı bile şenlerin ili şkili olduğu anatomik bölgeler net olarak bilinmemektedir. Uyar ıdan sonra, 10 msn'den (milisaniye) önce olu şan bile şenin beyin sap ı kaynakl ı olduğu, 30 msn, 50 msn, 60 msn ve 75 msn bile şenlerinin ise temporal lobun dorsomedial k ısmı tarafindan meydana getirildiği bildirilmiştir (5,8). N100 ise, subkortikal bölgelerden kaynaklanmaktad ır (9). P300 yan ıt ın ın olu şumunda prefrontal korteksin düzenleyici rolü olduğu ve karar vermedeki yetersizli ğin prefrontal bozukluklarla ili şkili olduğu bildirilmektedir (10,11) Erken beyin sap ı potansiyelleri uyar ıdan sonra ilk 10 msn'de olu şur ve kohleadaki i şitme çekirdeğinin nöronal aktivitesini ve beyin sap ındaki nöronal aktiviteyi yans ıtırlar. Hernandez-Pean ve arkada şların ın yapt ıkları hayvan çal ışmaların ı takiben, pek çok insan ara şt ırmas ı erken beyin sap ı potansiyellerindeki seçici dikkatin erken bulgular ını ke şfetmek üzere bu alana yönelmiştir, ancak bunun kopyalanmas ının mümkün olmadığı kan ıtlanm ışt ır. Uyarı sonras ı msn aras ında, orta-gecikmi ş aralıkta dikkat etkisinin olduğuna dair kan ıtlar ortaya ç ıkm ıştır; böylelikle dikkatin erken seçilmi ş modelleri için kan ıt sağlanm ıştır. Ancak, bu P20-50 etkisinin işitme korteksinde olu ştuğu bulunmu ştur. Erken ve orta gecikmeli bile şenler dü şük büyüklükte (genlik) olmalar ına rağmen, ard ından yüksek büyüklükte dalgalar tarafından takip edilirler ve bu takip eden dalgalar kutupla şma ve s ıralanmalar ına göre adland ırıl ırlar. P1, N1, P2 yap ısı uyar ı sonras ı 50 msn civar ında olu şan ilk büyük artı dalgad ır. P50 olarak bilinir. Uyar ı sonras ında, 100 msn civar ındaki büyük eksi dalga N100 ve 200 msn civar ındaki ikinci büyük art ı dalga P200'dür (12). P50: P1 ya da P50, kap ı ya da içeri ak ışı, duygusal bilginin akışının denetiminde ortaya ç ıkar. Şizofreninin de yer ald ığı birçok psikiyatrik hasta grubunda şartlanmal ı testlerde P50'nin büyüklüğünde artma gösterilmi ştir ki, bu da kap ı düzeneğindeki azalmay ı yans ıtır (12). N100: Uyarının başlamas ına özel olarak cevaben N1 bile şeni serebral sistem taraf ından üretilen gerçek bir cevap olarak dü şünülmü ştür. N1 'in birçok bile şenden yap ılandığı dü şünülmü ş ve her bile şenin beyinde farkl ı üreticilerinin olduğu bildirilmiştir. Kafatas ındaki dağılımı yönteme özeldir ve i şitme yönteminde N1 uyarılar kulağın kar şıs ında bulunan yar ımkürede daha büyüktür. P2 dalgas ı N1'i takip eder, fakat farkl ı nöronal üreticilere sahip olabilir. Farkl ı uyaran özelliklerine kar şı duyarl ıl ıkları karşılaşt ırıldığında N1 'e benzer oldu ğu görülmü ştür. Birçok endojen ERP bile şeni birçok bili şsel görevde i şlem görebilirler. Bu da bili şsel i şlemlerin zenginliğini temsil eder (12). N200: Uyarının başlamas ından sonra N2, ikinci büyük eksi tepe yapan bile şendir. Yak ın olarak P300 ile birliktedir ve özellikle de P3a ile birliktelik gösterir. Naatanen ve Picton N2'nin 8 alt bile şenini tan ımlayabilmi şlerdir. Ancak, en iyi bilinenleri MMN (Mismatch-Negativity) ve N2b`dır. MMN; N1 ve P2 bile şenleri ile çal ışan eksi bir bile şendir. MMN en iyi olarak kat ıl ıms ız durumlarda gözlemlenmektedir. Yani ki şilere etraftan gelen i şitsel uyaraniarin gözard ı edilmesi ve dikkat çekici ba şka bir görev verilmesi ile gözlemlenir. Burada oldu ğu gibi dikkatten bağıms ız otomatik bir i şlem olarak yol göstericidir ve uyaran de ğişikliğine duyarl ı serebral i ş- 211

3 Psikiyatri Hastalıklarda Elektrofızyolojik (P300) Yöntemler Karagöz, İşoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan lemlerle üretilebilmektedir. MMN'nin frontosantral da ğılımı vard ır ve temporal bölgelerde ortalardan daha büyüktür. Halen MMN'nin artmış dikkatle arap artmad ığı tartışılmaktad ır. N2 bölgesindeki di ğer bile şen N2b'dir. Farkl ıl ıklara karşı dikkatin olduğu durumlarda i şlem görür ve MMN üzerine biner. MMN'den daha uzun bir gecikme gösterir, 220 msn civanndad ır. Sentroparietal dağıl ım gösterir ve P3a ile birliktelik gösterir. Baz ılarınca N2'nin P300 dalgas ından karar verme süresinde daha iyi bir endeks olduğu ileri sürülmü ştür (12). P300: Psikiyatrik hastal ıkların ara şt ırılmas ında en çok kullan ılan ı ERP bile şenidir. Anormal P300 bulguları depresyon, demans, kronik alkolizm ve şizofreni gibi psikiyatrik rahats ızl ıklarda bildirilmi ştir ( 3 ). P300 art ı bir potansiyeldir, µv genlik ve yakla şık 300 msn latans değerlerine sahiptir. Olas ıl ıkla öğrenme süreçleriyle ilişkilidir ( 13). Bu potansiyel hedef olan veya hedef olmayan bir uyaranla ilgili karar vermenin bili şsel süreci sonunda olu şmaktad ır (14) P300 latans ı ödevle ili şkili uyaran ı tan ımak için geçen süreyi, P300 genlik ise dikkat, beklenti ve uyaran ın önemi ile ilişkili bilişsel i şlevleri yans ıtmaktad ır ( 15 ). Limbik sistemin özellikle de hipokampüs ve lokus sereleus'un P300 olu şumunda ve düzenlenmesinde görev ald ığına dair yayınlar bulunmaktad ır (16) Özet olarak, P300 latans ve genlik bili şsel performans yetene ğini yans ıt ır. N200 potansiyeli ile P300 potansiyeli aras ında kuvvetli bir ili şki vard ır. N200 latans ı hedef uyarana olan duyarl ı- lığı ve dikkatle olan ili şkisi nedeniyle P300'e benzemektedir di ğer bir deyi şle N200 latans ı, P300 latans ında olduğu gibi uyaran ı tan ımak için geçen süreyi tan ımlar (17). Olaya İlişkin Endojen Potansiyelleri Etkileyen Faktörler İlaçlar: Kolinerjik ajanlar ın P300 genlik ve latans ı üzerindeki etkileri ile ilgili yay ın bilgilerinde, kolinerjik ajanlar ın P300 genliğinde azalma meydana getirdikleri, antikolinerjik bir ilaç olan skopolaminden sonra latans art ışı meydana geldiği ve kolinerjik bir ajan olan fizostigmin ile de latansta k ısalma gözlendi ği bildirilmi ştir 0839)_ Noradrenerjik, dopaminerjik ve gabaerjik sistemin P300 üzerindeki etkileri birçok çal ışmada bildirilmi ştir (20,21). Klonidinin (alfa- 2 noradrenerjik agonist) maymunlarda P300 benzeri potansiyellerde azalma meydana getirdi ği ve dopaminerjik agonist olan metilfenidat ın dikkat eksikli ği hiperaktivite bozuklu ğunda P300 genliğinde büyüme yapt ığı bildirilmektedir (20,22). Ayrıca, bir benzodiazepin olan alprazolam ın normal bireylerde P300 genliğini azaltt ığı söylenmi ştir (23). Bununla birlikte, serotoninin P300 genlik ve latans ı üzerindeki modülasyonu ile ilgili elde edilebilir az say ıda çal ışma bulunmaktad ır. Prichard ve ark. serotonin antagonisti olan fenfluraminin P300 üzerinde anlaml ı bir etkisini bulamam ışt ır (24). Yine Meador ve ark. antiserotonerjik ajan olan metiserjit ile anlaml ı bir etki elde edememi ştir (25). Unrug ve ark. anksiyolitik ajan olan buspironun (5-HT1 a parsiyel agonist) P300 genliği üzerinde anlaml ı bir etkisi olmad ı- ğın ı bildirmi ştir (26). Bununla birlikte Ito ve ark. demansl ı hastalarda P300 genli ği ile serotonin metaboliti 5-hidroksiindolasetik asitin (5-H İA- A) serebrospinal s ıv ı seviyeleri aras ında anlaml ı bir ili şki olduğunu bildirmi ştir (27). Ayr ıca Meador ve ark. kolinerjik ve serotonerjik sistemin P300 üzerinde aktif bir rol oynad ıkların ı bildirmi ştir (28). Benzer bir diğer yay ın ise serotoninin, özellikle de 5-HT1a aktivitesinin, P300 genliğinin nörobiyolojik modülasyonunda bir 212

4 Psikiyatri Hastalıklarda Elektrofzyolojik (P300) Yöntemler Karagöz, İşoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan rolü olduğunu destekler niteliktedir (29). Literatürdeki bu tutars ızl ık serotoninin P300 üzerindeki etkisinin doğrudan değil dolaylı olduğunu düşündürmektedir. Yaş : Brown ve ark. P300 latans ının yaşla birlikte artt ığın ı bildirmi ştir (30) Cinsiyet: Cinsiyetin latanslar üzerine etkisi olmadığı dü şünülmektedir, ancak kad ınlarda P300 genliğinin daha büyük olduğu bildirilmektedir (31) Intihar: Önceden gerçekle ştirilmiş intihar davran ışının P300 genliğini etkilediği bildirilmektedir (21,32) Anksiyete: Uyarılmış potansiyeller üzerinde anksiyetenin etkisini ara ştıran çal ışmalarda, anksiyetenin P300 genli ğinde azalma meydana getirdiği bildirilmiştir (33) Olaya İlişkin Potansiyellerin Klinik Kullan ım ı Pek çok nöropsikiyatrik hastal ıkta bili şsel fonksiyonlarda yetersizlik oldu ğu bildirilmi ş olup, P300 genlik ve latans de ğişiklikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Bilgi işleme ve dikkate ili şkin bozukluklara inceleyen bir çal ışmada, şizofrenlerde ilaç kullan ımından bağıms ız olarak P300 genli ğinde azalma ve latans ında uzama bulundu ğu ayrıca P300 genliğindeki azalman ın eksi belirtileri bask ın olan şizofren hastalarda belirgin oldu ğu bildirilmi ştir (34). Birçok çalışmada şizofrenlerde P300 genliğinde azalma olduğu ve topografik asimetriye rastland ığı bildirilmi ş olup, bir çali şmada döngüsel psikoz hastalar ında kontrollerle kar şı - laştırıldığında P300 topografisinde ve latans ında değişiklik olmadığı, ancak genli ğinde art ış olduğu tespit edilmi ştir (35). Şizofrenlerde P300 ya- nıtlar ın ın incelendi ği bir ileri inceleme çal ışmas ında şizofrenlerde P300 latans ında uzama ve genliğinde azalma oldu ğu, buna kar şın şizofreninin paranoid alt tipinde tam tersine P300 genliğinde artış görüldüğü bildirilmi ştir (36). Şizofreni ve duygudurum bozuklu ğu olan hastalarda yap ılan bir çalışmada, her iki grupta da N100 genliklerinde hedef olmayan uyaranlarda anlaml ı dü şü ş olduğu, ayr ıca N200 ve P300 latanslannda uzama oldu ğu bildirilmi ş olup, duygudurum bozuklu ğu olan grupta P200 ve N1001atans1arinda hedef uyaranlarda uzama tespit edildiği (37). Şizofrenler ile iki uçlu hastalar aras ında ön-arka topografik kar şılaştırman ın yani kanal baz ında değerlendirmenin yap ıldığı bir çalışmada, şizofren hastalar ın arka bölgelerde yani temporale daha yak ın, iki uçlu hastalar ın ise, ön bölgelerde yani frontal bölgelerde anlaml ı sonuçlar verdi ği bildirilmiştir (38,39) İlk atak psikotik hastalar ve bunlar ın birinci derece akrabalar ın ın incelendiği bir çal ışmada şizofreni, şizofreniform bozukluk ve duygudurum bozukluklarının erken evresinde anlaml ı bir potansiyel deği şikliğinin ve bili şsel eksikli ğin tespit edilemediği bildirilmi ştir (40). Şizofren hastaların ailelerinden kay ıt al ınarak yap ılan bir diğer çal ışmada P300 latans ında uzama ve genliğinde azalman ın görüldüğü ve P300'ün klinikte genetik bir i şaretleyici olabilece ği bildirilmi ştir. İki uçlu hastaların ailelerinde yap ılmış olan bir çalışmada, iki uçlu hastalar ın akrabalar ında sağ tarafın bask ın olduğu ve P300 uyarilmi ş potansiyel çal ışmalar ının iki uçlu hastalar için endofenotipik bir i şaretleyici olabilece ği bildirilmi ş- tir (41 ). Şizofren hastalarla depresyon hastalar ı- n ın karşılaştınldığı bir çal ışmada bu iki hastal ı- ğın değişik patofizyolojik temeller ta şıdığı ve bu hastalarda uyar ılmış potansiyel yan ıtların ın deği şik düzeneklerle meydana geldi ği bildirilmiştir (42) 213

5 Karagöz, Işoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan Obsesif kompulsif bozuklu ğu olan hastalar üzerinde yap ılan bir çal ışmada, bu hastalar ın bili ş- sel kay ıp gösterdikleri ve bu kay ıplardan en çok dikkat kontrolünün kayb ı, karardan emin olamama ve esnek davranamaman ın görüldü ğü bildirilmiştir (43) Beyin enfarktlar ında yap ılan bir incelemede P300 latans ının uzad ığı ve bu latans uzamas ın ın derecesinin inme sonras ı depresyonla ili şkili olduğu gösterilmi ştir (44) Panik bozukluğunda yap ılan bir ara şt ırmada P300 genlik değerlerinde azalma görüldü ğü bildirilmektedir (45) Konversiyon bozuklu ğunda yap ılan bir çal ışmada bay ılma belirtili, di ğer nörolojik belirtili ve kontrol denekleri olmak üzere üç grubun olaya bağlı i şitsel uyar ılmış potansiyellerinin şaşırtmal ı uyaran dizisi kullan ılarak elde edildiği, bu gruplardan bay ılma belirtili grubun P1, Ni, P2, N2, P3 latanslar ın ın kontrol grubuna göre uzam ış bulunduğu ve bilgi i şlemlemenin erken ve geç süreçlerinde yetersizlik gösterdikleri bildirilmi ştir. Di ğer nörolojik belirtili grubun Ni ve P2 latanslar ının kontrol grubuna göre uzam ış bulunduğu, P3Fz genli ğinin bu grupta anlaml ı olarak azalm ış bulunduğu ve endojen somatik belirtileri anlama ve uyaranlar ı filtrelemede yetersizlik gösterdikleri, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Durumsal-Sürekli Anksiyete Envanteri puanları ile olaya bağlı uyarılmış potansiyellerin latans ve genlikleri aras ında ili şki saptand ığı, konversiyon bozukluklar ının olu şumunda limbik sistem, paralimbik yap ılar, lokus seruleus ve frontal lob yap ıların ın önemli rol oynayabileceği bildirilmiştir (46) O İP ile son y ıllarda yap ılan ç ışmalardan baz ı- larına göz atacak olurs ; ergen s ınırda ki şilik bozukluğunun P300 ile ara ştırıldığı bir çal ışmada, ergen s ın ır ki şilik bozukluğu olan ergen k ızların P300 incelemelerinin kontrol grubuyla k ı- yaslandığında bozukluklar gösterdiği ve bu bozukluğun yaşa bağl ı olarak etkilenmedi ği bildirilmi ştir (47). Elektro şok tedavisinin O İP ile ili şkisini inceleyen bir çal ışmada, elektro şok tedavisi uygulanan şizofren, şizoaffektif bozukluk ve tekrarlay ıc ı depresyon hastalar ında tedavi sonras ı, parietal orta hat bölgelerinde N200 genli ğinde artış ve frontal orta hat bölgelerinde P300 latans ında uzama oldu ğu ve bu de ği şikliklerin uygulanan elektro şok say ıs ı ile orant ıl ı olduğu bildirilmi ştir (48). Çal ışmaların sonuçlar ı özetlenecek olursa, ileride yap ılacak olan çal ışmalarda nörofizyolojik (i şlevsel) ve nöroradyolojik (yap ısal) yöntemlerin uyarılmış potansiyeller ile birlikte kullan ılmas ı çe şitli psikiyatrik rahats ızlıkların olu şumunda etkili olan olaylar ın anla şılmas ın ı kolaylaşt ırabilir. KAYNAKLAR 1.Jeffrey LC: Nöropsikiyatri ve davran ış nörolojisi, Akdal G, Yener G (Çevirenler), Ankara: Çizgi T ıp Yay ınevi, 1-18, Yaltkaya K, Nuzumlal ı D: Klinik nörofizyoloji EEG- EMG derneği yayınları No: 2, İzmir: Ege Üniversitesi Bas ımevi, 1-35, Roth WT, Ford JM, Pfefferbaum A, Elberz TR: Metodological issues in event-related brain potensial and magnetic field studies. In Bloom FE, Kupfer DJ (eds), Psychopharmacology: The Fourt Generation of Progress. Raven Press, Ltd, New York , Sara G, Gordon E, Kraiuhin C, Howson A, Meares R: The P300 ERP component: an index of cognitive dysfunction in depression. J Affect Disord 31:29-38, Liegeois-Chauvel C, Musolino A, Badier JM, Marquis P, Chauvel P: Evoked potensials recorded from the auditory cortex in man: evaluation and topography of the middle latency components. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 92: , Allison T: Recording and interpreting event-related potensials. In: Donchin E (Ed), Cognitive Psychophysiology: Event-Related Potensials and the Study of Human Cognition. Laurence Erlbaum Associates, Hillsdale NJ,

6 Karagöz, Işoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan 7. Polich J, Kok A: Cognitive and biological determinants of P300: an integrative review. Biol Psychol 41: , Hackley SA: An evaluation of the automaticity of sensory processing using event-related potentials and brainstem reflexes. Psychophysiology 30: , Kaseda Y, Miyazato Y, Ogura C, Nakamoto H, Uema T, Yamamoto K, Ohta I: Correllation between event-related potentials and MR measurement in chronic alcoholic patients. Jpn J Psychiatry 48:23-32, Knight RT: Neural mechanism of ERPs, in event related brain potensials. Edited by Rohrbaugh JW, Parasuraman R, Johnson R. New York, Oxford Universty Press, 3-18, Stuss DT, Benson DF: Neuropsychological studies of the frontal lobes. Psychol Bull 95:3-28, Solowıj N: Cannabis and cognitive functioning, First ed. Cambridge: Cambridge Universty Press, , Donchin E: Event-related brain potensials: a tool in the study of human information processing. In: Begleiter H (Ed), Evoked Potensials and Behavior. Plenum Press, New York, Desmedt JE, Debecker J: Slow potential shifts and decision P350 interactions in tasks with random sequences of near threshold clicks and finger stimuli delivered at regular intervals. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 47: , Charles G, Hansenne M: Le potentiel lent P300. Interet Clinique dans trois pathologies mentales et neurobiologie: une revue. Encephale 18: , Clark CR, McFarlane AC, Weber DL, Battersby M: Enlarged frontal P300 to stimulus change in panic disprder. Biol Psychiatry 39: , Oken BS: Endogenous event-related potentials. Evoked potentials in clinical medicine, 2.nd edition, edited by Kh Chiappa Raven press, New York , Hammond EJ, Meador KJ, Aung-Din R, Wilder BK: Role of the cholinerjik system in the generation of human cognitive evoked potensials. Neurology 37: , Medaor KJ: Cholinergic, serotonerjik, and gabaerjik effect on the ERP. In: Karmos G, Molnar M, Csepe V, Czigler I, Desmedt JE, eds. Perspectives of event-related potensials research. Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl 44 Amsterdam: Elsevier 1515, Jonkman LM, Kemmer C, Vertaben MN, Koelega HS, Camfferman G, Van der Gaag RJ, et al: Effects of methylphenidate on event-related potensials and performance of attention-deficit hyperactivity disorder children in auditory and visual selective attention tasks. Biol Psychiatry 41: , Hansenne M, Pitchot W, Gonzalez-Moreno A, Papart P, Timsit-Berthier M, Ansseau M: Catecholaminergic function and P300 amplitud im major depressive disorder. (P300 and catecholamines). Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 96:194-96, Swick D, Pineda A, Foote SL: Effects of systematic clonidine on auditory event-related potensials in squired monkeys. Brain Res Bull 33:79-86, Semlitsch HV, Anderer P, Saletu B: Acute effects of the anxiolytics suriclone and alprazolam on cognitive processing utilizing topografic mapping of event-related brain potensials (P300 in healty subjects). Eur J Clin Pharrnacol 49: , Pritchard WS, Raz N, August GJ: No effects of chronic fenfluramin on the P300 component of the event-related potential. Int J Neurosci 35: , Meador KJ, Loring DW, Davis HC, Setli KD, Parel BR, Adams RJ: Cholinergic and serotonergiv effects on P300 potential and recent memory. J Clin Exp Neuropsychol 11: , Unrug A, VanLuijtelaar EL, Coles MG, Coenen AM: Event-related potentialss in a passive and active auditory condition: effects of diazepam and buspirone on slow wave positivity. Biol Psychol 46: , Ito J, Yamoa S, Fukuda H, Mimori Y, Nakamura S: The P300 event-related potensials in dementia of the Alzheimer type. Correlation between P300 and monoamine metabolites. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 77: , Meador KJ, Loring DW, Hendrix N, Nichols ME, Oberzan R, Moore EE: Synergistic anticholinergic and antiserotonergic effects in human. J Clin Exp Neuropsychol 17: , Hansenne M, Ansseau M: P300 event-related potential and serotonin-1a activity in depression. Eur Psychiatry 14: , Brown WS, Marsh JT, Larue A: Experimental electrophysiologyical aging: P300 Latency. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 55: , Goodin DS. Event-related endogenoeus potensials. Eletrodiagnosis in Clinical Neurology"de Aminoff MJ (ed), Churchill Livinstone, New York , Hansenne M, Pitchot W, Gonzalez-Moreno A, Gonzalez-Torrecilas J, Mirel J, Ansseau M: Psychophysiological correlates of suicidal behavior in depression. A preliminary study. Neuropsychobiology 30:1-3, Boudarene M, Timsit-Berthier M: Stress, anxiety and event-related potentials. Encephale 23: , Kahraman T. Nuzumlal ı D, Özkaynak S, Yaltkaya K, Büyükberber Ç, Erengin N: Şizofrenide P300: Klinik ve nörofizyolojik bir çal ışma. Türk Psikiyatri Dergisi 5:22-27, Strik WK, Fallgatter AJ, Stoeber G, Franzek E, Beckmann H: Specific P300 features in patients with cycloid psychosis. Acta Psychiatr Scand 95(1):67-72, Jan Jeon YW, Polich J: Meta-analysis of P300 and schizophrenia: patients, paradigm and practical implications. Psychophysiology 40: , Lebedava IS, Abramova LI, Bondar VV, Kaleda VG, Oleichik IV, Tsutsulkovskaia Mia: Auditory evoked potentials in patients with schizophrenia and affective disorders. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsokova 102:56-60, Strik WK, Ruchsow M, Abele S, Fallgatter AJ, Mueller TJ: Distinct neurophysiological mechanism for manic and cycloid psychoses: evidence from a P300 study on manic patients. Acta Psychiatr Scand 98: , Salisbury DF, Shenton ME, McCarley RW: P300 topography differs in schizophrenia and manic psychosis. Biol Psychiatry 45:98-106, Katsanis J, Iacono WG, Beiser M: Visual event-related potensials in first-episode psychotic patients and their relatives. Psychophysiology 33: , Pierson A, Jouvent R, Quintin P, Perez-Diaz F, Leboyer M: Information processing deficits in relatives of manic depressive patients. Psychol Med 30: ,

7 Karagöz, İşoğlu Alkaç, Ergin, Eradamlar, Alpkan 42. Wagner P, Roschke J, Fell J, Frank C: Differential pathophysiological mechanism of reduced P300 amplitude in schizophrenia and depression: a single trial analysis. Schizophr Res 25: , Kim MS, Kang SS, Youn T, Kang DH, Kim JJ, Kwon JS: Neuropsychological correlates of P300 abnormalities in patients with schizophrenia and obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 123: , Korpelainen JT, Kauhanen ML, Tolonen U, Brusin E, Mononen H, Hiltunen P, Sotaniemi KA, Suominen K, Myllyla VV: Auditory P300 event related potential in minor ischemic stroke. Acta Neurol Scand 101: , Gordeev SA, Riabokon IV, Fedotova AV, Tabeeva GR, Vein AM: Clinical and neurophysiological aspects of cognitive disturbances in patients with panic disorder. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsokova 103:50-53, Köse S, Tunca Z, Çakmur R, İdiman F, Fidaner C: Konversiyon bozukluklar ında olaya bağlı işitsel uyar ılmış potansiyeller (P300): Depresyon ve Anksiyete ile İli şkileri. Türk Psikiyatri Dergisi 9:1-11, Houstan RJ, Ceballos NA, Hesselbrock VM, Bauer LO: Borderline personality disorder features in adolescent girls: P300 evidence of altered brain maturation. Clin Neurophysiol 116: , Griskova I, Dapsys K, Andruskevicius S, Ruksenas 0: Does electroconvulsive therapy (ECT) affect cognitive components of auditory evoked P300. Acta Neurobiol Exp (Wars). 65:73-77,

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3).

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3). Şizofrenide Bili şsel İşlevlerde Bozulma Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET Bili şsel işlevlerde bozulma şizofreninin temel özelliklerinden biridir. Bu hastalar-da özellikle dikkat,

Detaylı

Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r. fiizofrenide Dil fllevleri ve N400

Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r. fiizofrenide Dil fllevleri ve N400 Araflt rmalar/researches N. Ku u, G. Akyüz, E. Bolay r fiizofrenide Dil fllevleri ve N400 Dr. Nesim Ku u 1, Dr. Gamze Akyüz 1, Dr. Ertu rul Bolay r 2 ÖZET: fi ZOFREN DE D L filevler VE N400 fiizofreninin

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377 doi:10.5455/cap.20130524 Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Nil Banu Bahadırlı,

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * ÖZET Yap ılan çalışmalar, cinsel işlev bozuklu ğu saptanan olguların üçte biri ile yarıs ı arasındaki bir bölümünde

Detaylı

UYKUDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ. Sibel KOCAASLAN, Adile ÖNİZ, Murat ÖZGÖREN

UYKUDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ. Sibel KOCAASLAN, Adile ÖNİZ, Murat ÖZGÖREN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11(3) : 49-56 Deneysel Araştırma UYKUDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ 1 1 1 Sibel KOCAASLAN, Adile ÖNİZ, Murat ÖZGÖREN ÖZET AMAÇ: Bu çalışmanın amacı uykunun farklı evrelerinde

Detaylı

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Araflt rmalar / Original Papers Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Serhat Ç tak 1, Ebru T. Çak c 2, Mehmet Çak c 3 ÖZET: Haloperidol

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Çocukluk Dönemi Başlangıçlı Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili

Çocukluk Dönemi Başlangıçlı Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 3. ÇIKTI Çocukluk Dönemi Başlangıçlı ObsesifKompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Profili BASKIDA Dr. Metehan IRAK 1, Dr. Martine F. FLAMENT 2 Özet / Abstract Bu gözden

Detaylı

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Ref. No: 21 Emre Sarg n 1, Hava Dönmez 1, Sibel Örsel 1, Tahir Kurtulufl Yoldafl 1 1 Ankara D flkap Y ld r m Beyaz

Detaylı

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):254 280 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki

fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki ARAfiTIRMA/RESEARCH fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki Mehmet Ersoy*, Baybars Veznedaro lu**, Bülent

Detaylı

TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION: A REVIEW

TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION: A REVIEW Hızlı Sayar ve ark. NPAKADEMİ. 2012; 1(2):43-48 Derleme / Review TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME Gökben HIZLI SAYAR, 1* Eylem ÖZTEN, 1 Nevzat TARHAN 2 1 Assist.Prof.Dr., 2 Prof.Dr.,

Detaylı

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

Bir asırdan daha uzun zaman önce ünlü Alman bilim. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews

Bir asırdan daha uzun zaman önce ünlü Alman bilim. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:321-330 DOI: 10.5350/DAJPN2011240408 Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews Kürşat Altınbaş

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi

Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Araştırmalar/Researches G. Karataş, L. Tamam, N. Özpoyraz Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Gonca Karataş 1, Lut Tamam 2, Nurgül Özpoyraz 3 ÖZET: Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi

Detaylı

İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk

İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):126-141 doi: 10.5455/cap.20130816032746 İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Obsessive-Compulsive Disorder with Poor Insight

Detaylı

Otizmde Yüz ve Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Recognition of Face and Emotional Facial Expressions in Autism

Otizmde Yüz ve Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Recognition of Face and Emotional Facial Expressions in Autism Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):15-29 doi:10.5455/cap.20130502 Otizmde Yüz ve Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Recognition of Face and Emotional Facial Expressions

Detaylı

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry TPD 18. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry TPD 18. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ Türk Psikiyatri Dergisi Turkish Journal of Psychiatry CİLT Volume 5 YAZ Summer 04 EK Supplement : ISSN 300 63 TPD 8. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI

Detaylı