Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa"

Transkript

1 Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür bir belge verilmiş oldu. Ön onayın aşının kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini ve hassas koşullara uyma yetisinin uygun olduğunu gösterdiği ve bu kararın, Pan American Health Organization (PA- HO), UNICEF gibi BM kuruluşlarının çok miktarda aşı al masını ve büyük aşılama programlarında kullanmasını sağlayacağı açıklandı. GSK Biologicals ın başkanı Jean Stphenne, DSÖ nün ön onayının dünyadaki milyonlarca çocuk için iyi bir haber olduğunu belirterek GSK nın, gelişmekte olan ülkelerde hastalıkla mücadele etmek için eskiden verilmiş bir sözü vardır. Uygulamada geri kalmamak için, yoksul ülkelerde kamu kesimi için daha düşük fiyat belirlemeye çalışıyoruz diye konuştu. PAHO dan Aşılama Bölümü Teknik Başdanışmanı Dr.Jon Andrus ise bu kararın halk sağlığı açısından birinci sırada önceliği olan rotavirüs aşılamasının önemini gösterdiğini dile getirerek kararın PAHO ve diğer uluslararası kuruluşların zaman geçirmeksizin, kaynakları yetersiz ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin lehine rotavirüs aşısı almasını sağlayacağını ve böylece aşıların en çok gereksinim duyan çocuklara uygulanabileceğini vurguladı. Albert V. Sabin Aşı Enstitüsü nün Başkanı ve yöneticisi Dr.Ciro de Quadros ise söyle konuştu: DSÖ nün kararı özellikle, yıllık ölüm vakasının %90 ının rotavirüs enfeksiyonuna bağlı olduğu gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haberdir. Yaygın aşılama milyonlarca çocuğun korunmasını sağlayabilir. Ön onay, Pan-American Health Organization (PAHO), UNICEF gibi BM kuruluşlarının çok miktarda aşı almasını ve 2015 yılında dünyadaki çocukların %80 inin rotavirüse karşı aşılanması hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. DSÖ ön onayı, en acil olarak gereksinim duyulan bölgelere yeni aşıların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan yerleşik bir mekanizmadır. GSK, bu kuruluşlara büyük aşılama programlarında kullanılmak üzere rotavirüs aşısı sağlayabilen tek şirket olacaktır. DSÖ nün onayı, GAVI kurulunun, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmak üzere rotavirüs aşısını finanse etme kararını tamamlamaktadır. Aşı günümüzde 90 ülkede onaylanmış durumda ve yaklaşık 50 ülkede çocuklar halen aşıdan yararlanıyor. Brezilya, Meksika, Panama ve Venezüella da ulusal aşılama programlarının bir parçası. Belçika ve Lüksemburg 2006 da aşı için geri ödeme yapmaya da karar verdi. Yaşlanma Ayrıcalığı Haktır Yaşlanan dünyadaki her yaşlı bireyin toplum içinde aktif olma ve aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olması gerektiği açıklandı. Geriatri Derneği nin 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nede niy le yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde dünyada 629 mil yon olan 60 ve üstü yaşlı nüfusun, 2050 de 2 milyara ula şacağının tahmin edildiği vurgulandı. Türkiye de ise 2030 lu yıllarda nüfusun yaklaşık 15 ininin yaşlı olacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) yaşlanmanın toplumlar için bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiğinin belirtilen açıklamada beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğum hızının azalması ile dünya nüfusunun bir önceki elli yıla göre daha hızlı yaşlanması; tıp bilim ve teknoloji üçgenindeki gelişmelerin ve doğum oranlarındaki azalmanın, toplumların yaşlanmasında temel taşı oluşturduğu ifade edildi. Bazı ülkelerin yaşlanma ayrıcalığına erişemediği de vurgulanırken, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşam süresinin 40 lı yaşların altında olduğu açıklanırken, dünyanın bir yandan yaşlı nüfusa ilişkin hazırlıkları tamamlaması, diğer yandan da yaşlanma ayrıcalığının yaşanabilirliğini herkes için eşit hale getirebilmesi istendi. Yaşlı nüfus açısından, sağlık güvencesine kavuşabilmenin, sağlık hizmetlerine ulaşabilmenin, yataklı ve temel koruyucu sağlık hizmetlerinin tatmin edici bir düzeye ulaşmasının, sağlıklı yaşlanma konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasının, yaşlıların ya- 70 ACTUAL MEDICINE AĞUSTOS 2007

2 şam kalitesini arttıracağı ve yaşam süresini uzatacağı savunuldu. Yaşlı nüfusa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ise; kazalardan korunma, görmenin ve işitmenin korunması, bağışıklama ve aşılama, kanser araştırmaları, anemi, nörolojik ve psikiyatrik işlevler, beslenme, ayak bakımı, sigara sorunu ve egzersiz şeklinde sıralandı. Kırım Kongo ya Karşı İstanbullular Bilinçlendiriliyor Yaz aylarının korkulu hastalıklarından biri haline gelen Kırım Kongo Ka na - ma lı Ateşi hastalığına karşı İs tan bul halkını bilinçlendirme çalışmaları başladı. Bu amaç doğrultusunda İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul İl Genel Mec - li si Çevre ve Sağlık Ko mis yonu, hastalıkla ilgili bilgilerin bu lunduğu broşür hazırlattı. Hastalık ko nusunda uzman doktorlar tarafından hazırlanan broşürler başta mesire alanları olmak üzere, has tane, okul ve belediyelerde de dağıtılıyor. Sağlığınız için 5 dakika başlığı al tın - da Kene ve Kırım-Kongo Ka na ma lı Ateşi Hastalığından Korunma Yol ları isimli broşürde; Kırım Kongo Has ta lı - ğı nedir?, Kırım-Kongo Nasıl Bu laşır, Nasıl Önlenir?, Keneler Na sıl Yaşar?, Isır mış Kene Nasıl Çıkartılır? ve Ke - neden Nasıl Ko ru nurum? gibi konular yer alıyor. Broşürden ilk etapta 250 bin adet basıldı. İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sek re te ri Sabri Kaya, İl Özel İdaresi nin sağ lık yatırımlarının sadece yeni hastane yapmak ya da tıbbi malzeme almakla sı nır - lı olmadığını belirterek sağ lık alanında halkı aydınlatacak çalışmalara da destek verdiklerini söyledi. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Has talığı yla ilgili olarak kamuoyunda çok yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yer aldığını da vurgulayan Kaya, Bu na karşılık İstan bul lu lar ı bu hastalığı karşı doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla bu çalışmaya destek verdik. Ayrıca Büyükşehir Be - lediyesi yle belirleyeceğimiz alanlarda ilaçlama çalışmaları yapacağız dedi. Halkın Hükümetten Beklentisi Sağlıkta Eşitlik Sağlığa Erişim Derneği (SERDE) nin seçimlerden önce yaptığı Ulusal Hasta Memnuniyeti Araştırması nın sonuçları açık landı. Sonuçlar, Türk halkının yeni hükümetten en büyük beklentisinin Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik olduğunu or taya koydu. Türkiye yi temsil eden 12 ilde yüzde 65 i kentsel, yüzde 35 i kırsal alanda 608 kişiyle görüşülerek yürütülen araştırma vatandaşın yeni hükümetten beklentilerine ışık tuttu. Araş tır ma sonuçlarına göre sağlık sistemini başarılı bulan vatandaşların sayısı, geçen yıldan bu yana, yüzde 38 den yüzde 44 e yükseldi. Vatandaşların yarısından çoğu (yüzde 53) ise ilaçlarını çok büyük zorluklar yaşamadan edinebildiklerini ifade etmekteler ve yüzde 62 gibi önemli bir grup yeni genel sağlık sigortası sisteminin hizmetlere erişimi ko- AĞUSTOS 2007 ACTUAL MEDICINE 71

3 nusunda olumlu bir etki yarattığına inanıyor. Vatandaşların çoğunluğu, hakları konusunda daha yüksek bilince sahip olduklarını ve bu hakların önemli olduğuna inandıklarını ifade ediyor. Vatandaşların yarıdan fazlası ise en iyi tedaviye ulaşabilme, tedavi hakkında bilgilenme, tedaviye kısa sürede başlanması ve kendi seçtiği doktor tara - fın dan tedavi edilmesi konularında mevcut sistemi başarılı buldukları doğrultusunda görüş bildirdi. Ne var ki halkın yüzde 57 si hükümetin sağlık alanına yeterli fon ayır ma dı - ğına inanırken, yüzde 59 u ise başta hastanedeki uzun bekleme süreleri, doktor yetersizliği, doktorların hastalarla yeterince ilgilenmemesi ve tedaviye erişim konusundaki bürok - ratik engel ler olmak üzere, ciddi problemlerin devam ettiğine inanıyor. Yeni hükümetten beklentiler dikkate alındığında her üç 3 vatandaştan 2 si, tedavi kalitesinin iyileşeceği inancını taşıyor. Bu oran 2006 yılı çalışmalarına göre bir miktar artış göstermekte. Hastaların en önemli sorun olarak gördüğü hastanelerde bekleme sürelerinin kısaltılması için vatandaşların yüzde 69 u gibi büyük bir bölümü, özel hastanelere ve kliniklere erişebilmeyi ve mevcut hastanelerinin kapa - sitelerinin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmasını istiyor. En önemli ikinci sorun olarak görülen doktorların ilgisizliği sorununa çözüm olarak doktor sayısının ve doktorların hastalarına ayırdıkları zamanın artırılmasını talep eden vatandaşların oranı ise, yüzde 94. Bürokrasi yi sorun olarak görenlerin yüzde 84 ü, kayıt, sevk ve benzeri işlemlerin azal tılması gerektiğine inanıyor. Vatandaşların yüzde 72 si sağlık alanında kesinti ya pıl ma - sı na karşı çıkıyor, kansere ve kalp hastalıklarına öncelikli olarak kaynak ayrılması gerektiğini düşünüyor. Bu duyarlılık diyabet, bulaşıcı hastalıklar ve çocuk hastalıkları konusunda da görülüyor. Ne var ki alınan bütün önlemlere rağmen, hastaların yaklaşık üçte biri, hala ilaçlarını alırken sorun yaşadıklarını bildiriyor. Dahası yüzde 71 i Amerika veya Av ru pa da piyasaya çıkan yeni ilaçların Türkiye de de aynı za man da veya en geç 6 ay içinde piyasada olması gerektiğini ifa de ediyor. SERDE Genel Sekreteri Dr. Abdurrahman Arıman Anket so nuçları, Hükümetin sağlık sigortasını daha çok kişiyi kapsayacak şekilde genişletme ve olanaklara erişimi kolaylaştırma konusunda gelişme sağladığını yansıtmaktadır, ancak dok tor yetersizliği, uzun kuyruklar ve kısa muayene süreleri va tandaşların memnuniyetsizliğine neden oluyor diye konuştu. Eczacıbaşı İlaç da İşlem Tamam Eczacıbaşı İlaç Sanayi nin bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya daki ortaklık paylarının yüzde 75 inin, eşdeğer ilaç alanında Avrupa nın önde gelen kuruluşlarından Zentiva N.V ye devri tamamlandı. Eczacıbaşı-Zentiva dan yapılan açıklamada, iki kuruluştaki yüzde 75 hisse için ödenen 460 milyon avronun, Zentiva N.V. tarafından geçtiğimiz günlerde alınan 550 milyon avro tutarındaki kredi ile finanse edildiği belirtildi. Açıklamada, hisse devir işlemlerinin tamamlanmasıyla dünyanın en hızlı ve dinamik pazarı olan Türkiye ilaç pazarında lider kuruluşlardan biri konumuna gelen Zentiva nın, kalan yüzde 25 hisseyi gelecek iki yılın sonunda satın alma hakkına sahip olduğu da ifade edildi. Ayrıca, yeni şirketin Tür ki ye de faaliyetlerine Eczacıbaşı-Zentiva adı altında devam edeceği vurgulandı. Zentiva Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Jiri Michal de yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük stratejik işbirliği anlaşmasının tamamlanmasının, Orta ve Doğu Avrupa ilaç pazarında lider konuma gelme hedeflerinde atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Zen ti - va nın son beş yıldır organik büyümeyi, seçkin satın almalarla birleştirerek tutarlı ve kârlı bir büyüme politikası izlediğine değinen Michal, 2003 senesinde, Slovakya nın lider ilaç firmalarından biri olan Slovakofarma yı ve 2005 senesinde de Ro man ya nın lider eşdeğer ilaç firmalarından biri olan Sicomed i satın aldıklarını hatırlattı. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı Özgün Kimya nın çoğunluk hisselerinin satın alınmasıyla birlikte, Türkiye nin Zentiva nın dördüncü ana pazarı olacağına dikkat çeken Michal, şu açıklamayı yaptı: Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri nin güçlü ürün yelpazesini pazarlayarak ve Zentiva nın yeni ve modern eşdeğer ilaç portföyünü Türkiye ile tanıştı- 72 ACTUAL MEDICINE AĞUSTOS 2007

4 rarak, yakında Türkiye de lider konuma geleceğimize inancım tam. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya nın yönetim ekibi ve tüm çalışanlarına Zentiva ya Hoşgeldiniz demek istiyorum. Hep birlikte çalışarak, şirketimizin hisse değerini artırmak ve daha çok sayıda Türk hastaya modern eşdeğer ilaçlar sunmak konusundaki ortak hedeflerimize kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. Eczacıbaşı-Zentiva işbirliği sürecini hiçbir çalışanı kaybetmeden tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı İlaç Grubu Başkanı Sedat Birol ise Ec za - cı başı nın mükemmel üretim tesisinde üretilecek ürünlerin, Zentiva nın etkinlik gösterdiği diğer ülkelerde de yaygın bir şekilde pazara sunulacak olması; daha çok üretim, daha verimli çalışma anlamına gelmektedir. Uluslararası pazarlara olan ilgimizin artmasının doğal sonucu olarak, teknik üstünlüğümüze dayalı rekabet avantajına, global pazarlara açılmış olmanın getireceği ölçek artışı da eklenmiş olmaktadır dedi. Yapılan hisse devri sonrasında, Eczacıbaşı Holding Yö ne - tim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı Zentiva N.V. nin yönetim kurulunda yer alacak. Eczacıbaşı Topluluğu İcra Ku - ru lu Baş ka nı Dr. Erdal Karamercan ve İlaç Grubu Başkanı Se dat Bi rol un ise Eczacıbaşı-Zentiva yönetim kurulu üyelikleri devam edecek. Mustafa Nevzat a ISO Belgesi İlaç sektörünün öncü kuruluşlarından Mustafa Nevzat ın Yenibosna da bulunan üretim tesisleri, İngiliz Yönetim Sis - tem leri Kuruluşu nun BSI ın Haziran ayında tamamladığı de netimleri sonrasında ISO Çevre Yönetim Sis tem - le ri belgesi almaya hak kazandı. Üretim tesislerinin bir süre önce Amerikan Gıda ve İlaç Ku rumu nun denetiminden geçtiğini, bunun sonucunda ABD ye ürün ihraç etmeye başladıklarını hatırlatan Mus ta - fa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Genel Müdürü M. Levent Se - lam oğlu şunları söyledi: 1984 yılında kurulan Yenibosna te sislerimizde, 84 yıllık köklü geçmişimize dayanan bir kalite anlayışı benimsiyoruz. Kalite alanında bugüne kadarki çalışmalarımızla, dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde faaliyet göstermemizi sağlayan bir altyapı oluşturmayı başardık. Bir süre önce, Amerikan Gıda ve İlaç Ku ru mu nun (Food and Drug Administration- FDA) onayını alarak ABD ye ürün ihraç etmeye başladık. Aldığımız ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgesi ile kalite alanındaki başarımızı pekiştirdik. Bugüne kadar Türk ilaç endüstrisinden pek çok ilki gerçekleştiren ve modern ilaç sektörünün gelişimine katkıda bulunan Mustafa Nevzat olarak, kalite alanında da öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Avandia FDA Danışma Kurulu Toplantısı nda Olumlu Görüş Aldı Prof. Nissen ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve 23 Mayıs 2007 de New England Journal of Medicine adlı dergide çıkan bir makalede Avandia(rosiglitazon) nun kardiyovasküler yan etki riskini artırdığı ileri sürülmüştü. Bu çalışmanın yarattığı tartışmalar Amerikan Gıda ve İlaç Dai - resi (FDA) nin konuyu gündemine almasına neden oldu. Rosiglitazonun kardiyovasküler emniyet profilini değerlendirmek üzere ilgili danışma kurulları 30 Temmuz 2007 tarihinde toplantıya çağırıldı. GSK, rosiglitazon ile yapılmış in üzerinde hastayı kapsayan 116 klinik çalışmadan alınan verileri FDA in ilgi - li birimlerine sunmuş, ayrıca 1.3 milyondan fazla diyabetli hastada, diyabet ilaçlarının gerçek yaşamdaki kullanımını yansıtan üç epidemiyolojik çalışmanın sonuçlarını da toplantı öncesinde FDA ye iletmişti. 30 Temmuz da Philadelphia da toplanan FDA Endok ri - nolo jik ve Metabolik İlaçlar Danışma Kurulu ile FDA İlaç Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışma Kurulu, rosiglitazonun emniyet profilini tartışmaya açtı ve yapılan oylama sonucunda 22 ye 1 gibi bir çoğunlukla ilacın diyabet tedavisinde kullanılmaya devam edilmesine karar verildi. GlaxoSmithKline ın Medikal Bölüm Başkanı Dr. Ronald Kral, FDA nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Bu toplantı sayesinde bilim adamları ilk defa ro- AĞUSTOS 2007 ACTUAL MEDICINE 73

5 siglitazon ile ilgili tüm bilimsel verileri inceleme fırsatı bulmuştur. Diyabet hastalığının hastalar üzerindeki yıkıcı etkilerini göz önünde bulunduran Danışma Kurulu üyeleri bu karar ile diyabet tedavisinde birden çok tedavi seçeneği olmasının önemini kabul etmiştir. Diyabet, hastalara ağır bedeller ödeten ilerleyici bir hastalıktır ve rosiglitazonun bu hastalar için ilave bir tedavi seçeneği olarak kalması önemlidir diye konuştu. Novartis Türkiye İlaç İhracatında da Lider Türkiye toplam ihracatının 3 te 1 ini gerçekleştirerek 28 mil yar dolarlık ihracat rakamına ulaşan İstanbul Maden ve Me taller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) nin üyeleri arasında dü zenlediği İhracat Yıldızları Ödülleri törenle verildi. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen in de katıldığı ödül töreninde Eczacılık Ürünleri İhracatı kategorisinde Novartis üçüncülük ödülünü kazandı. Aynı kategoride birincilik ödülünü ise Novartis in jenerik ilaç firması olan Sandoz aldı. Novartis Türkiye, 2006 yılında başta İsviçre, Almanya, Ma caristan, Avusturya, Tayland, İngiltere olmak üzere 25 mil yon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Novartis in jenerik ilaç firması Sandoz ise 2006 yılında 61 milyon dolarlık ihracat yaptı. Novartis ve Sandoz un birlikte gerçekleştir - di ği 86 milyon dolarlık ihracat, 326,2 milyon dolar olarak ger çekleşen 2006 yılı Eczacılık Ürünleri alt sektörü ihracat toplamının yaklaşık % 25 ini oluşturuyor. İMMİB in üyeleri arasında düzenlediği İhracat Yıldızları Ödülleri, bu yıl Maden, Demir/Demirdışı, Kimya, Elektrik, Mücevher ve Demir-Çelik olmak üzere toplam 6 birlikten 30 kategoride 90 başarılı ihracatçı şirkete verildi. Pfizer Türkiye nin Çevre ve İş Güvenliğine Verdiği Önem Belgelendi Pfizer Türkiye, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği performans ile ISO (Çevre Yönetim Sis te - mi) ve OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis temi) sertifikaları almaya hak kazandı. Belgeler, Mart 2007 de Bureau Veritas firması denetçileri tarafından Or ta - köy fabrikası ve İkitelli deposunda yapılan denetimler sonucunda verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pfizer Türkiye Genel Mü dürü Melih Memecan, Doğrudan insan sağlığını etkileyen bir sektörde faaliyet gösterdiğimiz için gerek üretim gerekse satış ve pazarlama faaliyetlerinde etik değerlere uyma, dürüstlük, insana, topluma ve çevreye saygı kriterlerini zaten her zaman gözönünde tutuyoruz. Ancak ISO ve OHSAS belgeleri ile bu taahhütlerimizi daha da kalıcı hale getirdik dedi. Pfizer Türkiye son yıllarda üretim tesislerinde kalıcı adımlar atarak; bir dizi sistemi hayata geçirdi. Bu sistemler, sürekli olarak iyileştiriliyor; konularına göre Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İSKİ, Pfizer Genel Merkezi ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından sürekli denetleniyor. sanofi-aventis ACP-AB Temsilcileri ile İlaçlara Erişim Programını Paylaştı G8 Zirvesi nden birkaç hafta sonra; Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri (ACP)-AB Birleşik Parlamenter Meclisi nin 60 üyesi sanofi-aventis ile biraraya gelerek firmanın İlaçlara Erişim isimli Programı ile ilgili bilgi aldı. Sanofi- aventis Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Heinz-Werner Meier in açılışını yaptığı çalıştayda başta sıtma tedavisinde kullanılmak üzere yoksul ülkeler için özel olarak geliştirilmiş, yeni kombine bir tedavi projesinin yanı sıra uyku Hastalığına (sleeping sickness) karşı yürütülen mücadele programı ile ilgili örnekler de sunuldu. Çalıştayda firmanın sıtma ve uyku hastalığının yanı sıra, Leishmaniasis (Şark Çıbanı veya Kalaazar), Buruli Ülseri ve 74 ACTUAL MEDICINE AĞUSTOS 2007

6 Chagas Hastalığı na karşı genişletilmiş bir program için 20 milyon Euro kaynak ayırdığı da belirtildi. Sanofi-aventis İlaçlara Erişim Programı ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Çalıştayı nın Dr. Robert Sebbag ise, dünya nüfusunun yüzde sekseninin sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişemediğini belirterek Bu durum kabul edilemez. İşlerin bu halde olmasının kuşkusuz pek çok nedeni var ancak sağlık hizmetleri alanında sanofi-aventis gibi önemli bir oyuncunun bu konuda harekete geçmesi şarttı. Sağlık politikalarını tek başına ilaçlar belirleyemez ancak iyi kalitede ilaçlar olmaksızın da, sağlık hizmeti politikaları yürütülemez dedi. Sıtmaya Karşı Mücadele Ortaklığı nın Emtia Hizmetleri Kıdemli Danışmanı Dr. Jan Van Erps ise iyi kalitede ilaçlara erişimin önündeki en büyük engelin ilaçların maliyeti olduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin pek çok organizasyonel ve lojistik zorluklarla da yüz yüze geldiğini belirten Dr. Erps şunları söyledi: Biz, ilaç şirketlerinin bu gibi ülkelerde ilaçlara erişimin iyileştirilmesi için patent haklarından vazgeçmeleri veya hayat kurtaran ilaçları maliyet fiyatına ya da kamu sağlığı merkezlerine ücretsiz olarak temin etmeleri şeklindeki bu tip inisiyatiflerini sevinçle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. İlaç şirketlerinin küresel sağlık ortaklıklarına giderek artan katılımları ile sağlık sistemlerini güçlendirmelerini takdir ediyoruz. Toplantıda ayrıca, Sanofi-aventis in aşılarla ilgili bölümü olan sanofi pasteur ünde, çok sayıda başka ortakla birlikte, onlarca yıldır en yoksul ülkelerin aşılara erişimine ve bu aşıların uygun şekilde kullanımının sağlanmasına odaklanan programları olduğu da belirtildi. Sanofi-pasteur Inter na ti o - nal ın Başkanı Jacques Cholat, DSÖ ve UNICEF gibi uluslararası sağlık örgütlerine 2006 yılında 490 milyon doz aşı tedarik ettiklerini söyledi. Yağlı Saçlara Özel Priorin Şampuan Eczanelerde Saç dökülmesi tedavisini destekleyici olarak geçtiğimiz nisan ayında tüm eczanelerde satışa sunulan Priorin Şampuan ın yağlı saçlara özel formu da tüketiciyle buluştu. Etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanarak 3 yıl önce pazara sunulan doğal özlü Priorin Kapsül den sonra geçtiğimiz nisan ayında saç dökülmesi tedavisini güçlendirmek amacıyla Normal/kuru saçlara özel formu ile raflardaki yerini alan Priorin Şampuan ın şimdi de Yağlı saçlara özel formu tüm eczanelerde satışa sunuldu. Saç sağlığına önem veren her yaş grubundaki kadınlar ve erkekler tarafından kullanılabilen ürünün yeni formu 200 mililitrelik ambalajlarda tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Kalıtsal kellik dışında kalan tüm saç dökülmesi tedavilerini güçlendirmek amacıyla bir saç dökülmesi tedavisi ürünüyle beraber önerilen Priorin Şampuan günlük kullanım için de uygun. Priorin Şampuan doğal bitki özleri ve vitaminlerle zenginleştirilmiş içeriğiyle; saç dökülmesi tedavisini destekleyici özelliğinin yanısıra, saç yapısını güçlendirip, saçın uzamasını hızlandırıyor, saça parlaklık ve canlılık veriyor. 3M Biotrace International Plc yi Satın Aldı 3M, endüstriyel mikrobiyoloji pazarının öncü ve lider kuruluşu Biotrace International Plc yi satın aldı. Satınalma ile birlikte 3M, gıda üreticilerine 3M Mikrobiyoloji ürün grubunu tamamlayan daha geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet verecek. Endüstriyel mikrobiyoloji sürekli büyüyen önemli bir sektör olarak göze çarpıyor. Tüketici sağlığının her geçen gün daha da önem kazandığı gıda sektörü de gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını artırıyor. Tüm bu gelişmeleri yıllardır yakından takip eden 3M, Biotrace International Plc yi endüst - riyel mikrobiyoloji ürünlerini genişletmek için satın aldı. 3M Medikal Ürünler Başkan Yardımcısı Chuck Kummeth, Biotrace International ın, 3M in temel gıda işleme güvenliği işini tamamladığını belirterek Bu da diğer sağlık ürünleri pazarlarına geçmemizi sağlıyor. 3M ve Biotrace birlikte gıda işlemcilerinin daha sağlıklı ve güvenli besinler sunmalarını sağlayacak diye konuştu. AĞUSTOS 2007 ACTUAL MEDICINE 75

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek Sürdürülebilirliği İçselleștirmek KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 YK Başkanı Mesajı 6 Genel Müdür Mesajı 12 Rapor Hakkında 14 KURUMSAL PROFİL 15 Bilim İlaç Hakkında 16 Çalışma Alanımız 24

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 1 2 İçindekiler Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 5 Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları 6 Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 8 Doğuş Otomotiv İcra Kurulu 9 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015. Otomotiv Sektörü ve İnsanlar

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015. Otomotiv Sektörü ve İnsanlar TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015 Yetkin İnsan Kaynağı Üstün Rekabet Gücü FİRMA TANITIM

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK-31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI YÖNETİM

Detaylı

lenen toplantıya başkanlar düzeyinde katılım bekleniyor.

lenen toplantıya başkanlar düzeyinde katılım bekleniyor. B aşbakan ın Ankara ya çağırdığı iş dünyası örgütleri arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri

İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri İçindekiler 01 Misyon, Vizyon, Değerler 02 Kısaca OYAK 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 08 Genel Müdür den Mesaj 10 Üst Yönetim 11 Yılında

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Koç Topluluğu Yayını Haziran 2013 Sayı 402 BizdenHaberler AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Afrika nın gelişen ekonomisi dünya devlerinin odak noktası oluyor. Olimpiyatlar İ NSANLA yapılır 87 yıldır sanayide

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı