Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir."

Transkript

1 Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi aslî gayeyi gözetir Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. 1

2 Mahalli İdareler, karar organları halk tarafından seçilerek oluşturulan, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler üreten yerinden yönetim ilkelerine göre faaliyet gösteren ve katılımcı demokrasiyi güçlendiren kurumlardır. Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme, teknolojik gelişmeler ve bu değişimlerin getirdiği sosyal dönüşümler kamu hizmetlerinin halka en yakın zeminde ve etkin bir biçimde verilmesinin ve merkezi idare tarafından yürütülen yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin kaynaklarıyla beraber mahalli idarelere devredilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede son yıllarda gerçekleştirilen kamu yönetiminde yeniden yapılanma sürecinde yürürlüğe giren hukuksal düzenlemeler sonucunda mahalli idarelerimizin görev, yetki ve kaynak yönünden güçlenmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı saydamlık ilkesi ve hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler kapsamında mahalli idarelerin faaliyetlerini bütçe ve kaynak kullanımına yönelik bilgilerinin kamuoyu ile paylaşımı sağlanmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile de, mahalli idarelerin bir birimi olan İl Özel İdarelerine faaliyet raporlarını hazırlama ve kamuoyuna açıklama görevi verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan 2011 yılı Aydın İl Özel İdaresi faaliyet raporu, İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, İnsan Kaynakları ve fiziki altyapısı, Bilişim Sistemi, Temel Politikaları ve öncelikler, 2011 yılı içinde gerçekleştirilen yatırım hizmetlerini ve mali bilgileri içermektedir yılı Aydın İl Özel İdaresi faaliyet raporunun, açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi modern yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde olumlu katkı sağlaması temennisi ile, raporda belirtilen hizmetleri gerçekleştiren İl Genel Meclisi Üyelerine ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür ederim. Kerem AL Aydın Valisi 2

3 Aydın İl Özel İdaresi nin üstün gayret ve başarılarla gerçekleştirdiğine inandığımız 2011 yılı çalışmalarını içeren Faaliyet Raporu bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuştur yılında, Stratejik Planımızda öngörülen hedef ve projelere ulaşılmasına yönelik önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. İl Genel Meclisimiz başta olmak üzere, Kurumumuzun tüm karar ve icra organları ile paydaş kurumlarımızın birlikte çalışarak ulaştığı başarı, gelecek dönemin de ışığı olacaktır. İlimizin hizmet ve yatırım bazında beklentilerinin ve bu anlamda kurumumuza düşen görevlerin bilincindeyiz. Mevcut bütçe olanaklarının, insan ve makine-techizat kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak hizmete dönüştürülmesi, her zaman temel yaklaşımımız olmuştur. Eğitim, sağlık, tarım ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere, Kurumumuzun öz kaynakları ile doğrudan gerçekleştirilen projeler ile birlikte, dış paydaş kurumlara sağlanan ödenek destekleri ile hayata geçirilerek halkımızın istifadesine sunulan tüm hizmet ve yatırımların, Aydın İli nin markalaşması, yaşam standardı ve kalkınmışlık düzeyi olarak hak ettiği noktaya ulaşmasına yönelik gayret ve çalışmalarımızın, artarak devam edeceğine olan inancımızı belirtir, Saygılar sunarım. Halil İbrahim AKTEMUR Genel Sekreter 3

4 İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 10. maddesinde belirlenmiştir. İllerin yerel karar organlarıdır. İdari ve mali özerkliğe sahip halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Karar organı seçilmiş İl Genel Meclisidir. İl Genel Meclisi üyeleri İlin bir ucundan diğer ucuna kadar hizmet vermek ve çalışmak zorundadır. Yaptıkları hizmet ve yatırımları gerçekleştirirken imkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda görev yaptıkları olmuştur. Halkımızca bilinmektedir. Aydın İl Genel Meclisi aldığı kararlarla yatırımları zamanında yapılmasını gerçekleştirerek 2011 yılı Aydın İl Özel İdaresi bütçesinin 100 hedefine ulaşmasını sağlamıştır. Bu hedefin gerçekleşmesinde katkıları, özverili çalışmalar yapan İl Genel Meclisi üyelerine, Daire Müdürlerine ve Özel İdare çalışanlarımıza, İşçi kardeşlerimize teşekkürlerimi saygılarımla sunarım. Aydın İl Genel Meclisi olarak tek hedef yılları Aydın İli Stratejik Planın gerçekleşmesidir. Hayri GÜLEÇ İl Genel Meclisi Başkanı 4

5 İÇİNDEKİLER Misyon ve Vizyon 02 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 03 İdareye İlişkin Bilgiler 03 Örgüt Yapısı 08 Teşkilat Şeması 10 Genel Sekreterlik Bilgisayar ve Donanım Listesi 11 Müdürlüklerin Görev ve Sorumlulukları 12 Performans Bilgileri 30 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 34 Müdürlüklerin E-imza Kullanma Oranları 36 İdarenin Fiziksel Yapısı yılı Yatırım Programları 42 İnsan Kaynakları-Memur Kadroları 76 Faaliyet ve Proje Bilgileri 77 İdarenin Amaç ve Hedefleri 139 Faaliyetlere İlişkin Mali Bilgiler 139 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 145 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 146 EKLER: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Birim Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 5

6 II-- GENEL BİİLGİİLER A-- Missyyoonn vvee Vizzyyoonn MİİSSYON Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında hizmet çakışmalarını en aza indirecek bir anlayışla hareket edip öncelikli alanları belirlemek, bütçenin önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak demokrasiyi güçlendirecek şekilde kaliteli, verimli ve etkili bir şekildehalkın yararına sunmaktır. VİİZYON:: Sosyo-ekonomik ve kültürel yapısıyla farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Aydın ı coğrafi ve tarımsal kaynaklarını en iyi şekilde kullanan bölgesinde bu alanda önder bir il seviyesine ulaşmak. Bu vizyonu üstlenen Aydın İl Özel İdaresi (AİÖİ) güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Dinamik, İnsan Odaklı, Öngörülü, İhtiyaçlara duyarlı, Bir kuruluş olmayı amaçlamıştır. Bu yolda AİÖİ; Katılımcılık ve aktif hemşerilik: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik: Yurttaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar. 6

7 İl ÖZEL İDAREMİZİN OLUŞUMU 04/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanununun 35 ve 36. maddesi gereğince İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulunun 03/04/2006 tarih ve 2006/10265 sayılı kararı ile belirlenmek suretiyle 22/04/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bahse konu Kanunun İl Özel İdaresi Teşkilatı başlıklı gerek 35. maddesi uyarınca, Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde ve gerekse 36. maddesi uyarınca yeniden hazırlanan ve 10/06/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde İl Genel Meclisimizce değişik tarihlerde İki (2) adet Genel Sekreter Yardımcılığı, Bir (1) adet Hukuk Müşavirliği, On beş (15) adet Birim Müdürlüğü, On altı (16) adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü ihdası yapılmış ve bu kadrolara Valilik Makamınca atamalar yapılmıştır. Bu nedenle; Müdürlüklerimizin görev alanına giren hizmetlere ilişkin olarak hizmetlerimizin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla İdaremizce oluşturulan yetki, görev ve sorumluluklarımız aşağıya çıkartılmıştır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde ele alınan İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte İl Özel İdarelerinin görevleri önemli oranda artırılmıştır. Bu kapsamda, 3360 sayılı yasada yer almayıp 5302 sayılı yasayla getirilen yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir: 1. İl çevre düzeni planı 2. Yoksullara mikro kredi verilmesi 3. Orman köylerinin desteklenmesi 4. Ağaçlandırma 5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak 6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek 7. AİÖİ' nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek, 8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, AİÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, 9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Fiziki Yapı Aydın İl Özel İdaresi merkez teşkilatı ana hizmet binası ve ek hizmet Binalarında faaliyetlerini, görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. AİOİ ana hizmet binası Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı adresinde olup, ayrıca Fatih Mah. İzmir Karayolu Üzeri No.55 AYDIN adresinde ek hizmet binası bulunmaktadır. 7

8 AİOİ Ana Hizmet Binasında Yer Alan Birimler: Valilik Makamı, Meclis Başkanlığı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İsler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Yazı İsleri Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü. AİOİ Ek Hizmet Binalarında Yer Alan Birimler: Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve İsletme Müdürlüğü. AYDIN İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER Müdürlüğümüzce I(A) Gurubu Maden Ruhsatları, Jeotermal Kaynak Ruhsatları ve İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarının iş ve işlemlerinin yanı sıra İdaremizin Ortağı olduğu Birlik; Şirket ve Organize Sanayi Bölgelerinin iş ve işlemleri yürütülmektedir. AYTER AYDIN TERMAL VE JEOTERMAL SİSTEMLERİ A.Ş. Kuruluş Tarihi 1986 Kuruluş Sermayesi TL Önceki Sermayesi TL Şimdiki Sermayesi ,00- TL Sermaye Borcu - Ortak Sayısı - İstihdam Durumu ( Memur ) Sözleşmeli Muhasebeci, Sözleşmeli Avukat Özel İdare Hissesi 99 ÇİNE YEM BESİCİLİK VE SÜT SAN.TİC.A.Ş. Kuruluş Tarihi 1992 Kuruluş Sermayesi Şimdiki Sermayesi ,00.-TL Ödenmiş Sermayesi ,00.-TL Ortak Sayısı 6 İstihdam Durumu - Özel İdare Hissesi 45 JANTSA JANT SAN. VE TİC. A.Ş. Kuruluş Tarihi 1977 Kuruluş Sermayesi TL Ödenmiş Sermayesi TL. Şimdiki Sermayesi TL Sermaye Borcu - Ortak Sayısı 539 İstihdam Durumu 485 personel Özel İdare Hissesi 1.89 EGE ET MAMÜLLERİ YEM VE YAĞ SAN.TİC..A.Ş. Kuruluş Tarihi 1981 Kuruluş Sermayesi TL Ödenmiş Sermayesi TL Şimdiki Sermayesi ,00.-TL Sermaye Borcu - Ortak Sayısı 1163 İstihdam Durumu 21 personel Özel İdare Hissesi

9 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ NİN ÜYESİ OLDUĞU BİRLİKLER 1-VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Ankara Birliğin Kuruluş Tarihi 1984 Birliğin Kurucuları 81 İl Özel İdaresi Birliğe Katılım Payı İl Özel İdaresi bütçesinin 1 i Birliğin Amacı İçişleri Bakanlığının ve İl Özel İdarelerinin personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin çalışmalarındaki yeni bilgileri aktarmak, eğitim ve dinlenmelerini sağlamak üzere eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, sağlık hizmetleri, personelin kız ve erkek çocuklarının büyük kentlerdeki öğrenimlerini sağlıklı yürütebilmeleri için yurt vb. yapmak ve işletmek Birlik Meclis Başkanı Birlik tüzüğü gereğince doğal olarak Ankara Valisi Birlik Encümen Birlik tüzüğü gereğince doğal olarak Ankara Valisinin başkanlığında ve Birlik Meclisince Meclis Üyeleri arasından seçilen 5 üye 2-AFET ACİL YARDIM VE KURTARMA BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Aydın Birliğin Kuruluş Tarihi Birliğin Kurucuları Aydın İl Özel İdare Müdürlüğü ve Aydın İli Belediyeleri Birliğe Katılım Payı İl Özel İdare Müdürlüğü katılım payı 02 (Binde İki) (Kesin hesapları esas alınarak, gelirlerinin toplamı üzerinden) Birliğin Amacı İl Özel İdaresi ile Aydın İline bağlı Belediyelerin Afet Kanunu, Sivil Savunma Kanunu, bunlara ilişkin Yönetmelik ile kriz yönergeleri çerçevesinde sorumlu oldukları görevleri yerine getirmelerinde maddi kaynak sağlamakla görevlidir. Bu yasaların verdiği görevleri yapar, afet yönetiminde İl ve İlçelere verilen görevlerin halkın katılımını da sağlayarak yerine getirmesini amaçlar. 3-BÜYÜK MENDERES HAVZASI ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Uşak Birliğin Kuruluş Tarihi Birliğin Kurucuları Aydın, Denizli ve Uşak İllerinde bulunan Mahalli İdareler Birliğe Katılım Payı İl Özel İdaresinin kesinleşmiş en son bütçe gelirinin 0,2 (Binde iki) Birliğin Amacı Büyük Menderes Nehri ve kollarında oluşan kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri almak,büyük Menderes Havzası nda bütünleştirilmiş Su kalitesi yönetimini kurmak, Havzadaki doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak ekolojik dengeyi korumak, erozyonu önleyici çalışmalar yapmak, havzadaki büyük hayati öneme sahip suyun en 9

10 ekonomik şekilde kullanımını sağlamak,büyük Menderes Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ulusal ve uluslar arası alanda ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. 4-AYDIN İLİ ÇEVRE HİZMETLER BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Aydın Birliğin Kuruluş Tarihi Birliğin Kurucuları Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Belediyesi, İncirliova Belediyesi, Germencik Belediyesi, Acarlar Belediyesi, Ortaklar Belediyesi, Çeştepe Belediyesi, Tepecik Belediyesi Ovaeğmir Belediyesi, Köşk Belediyesi ve Umurlu Belediyesi Birliğe Katılım Payı Birliğe üye yerel yönetimlerin kesinleşmiş en son bütçe gelirinin 0,1 (Binde Bir) Birliğin Amacı Birliği oluşturan Mahalli İdarelerin Mücavir alanları içerisinde yaşayan canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunması iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, su toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, katı atıklarla ilgili gerekli önlemlerin alınması, evsel katı atıkların toplanması taşınması ve bertarafı, ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanılması, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile çevre ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak 5-NAZİLLİ VE ÇEVRESİ KATI ATIK BERTARAF ÇEVRE HİZMET BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Nazilli Birliğin Kuruluş Tarihi Birliğin Kurucuları Aydın İl Özel İdaresi, Nazilli Belediyesi, Sultanhisar Belediyesi, Yenipazar Belediyesi, Bozdoğan Belediyesi, Kuyucak Belediyesi, Karacasu Belediyesi, Buharkent Belediyesi Atça Belediyesi, Aslanlı Belediyesi, İsabeyli Belediyesi, Pirlibey Belediyesi, Salavatlı Belediyesi, Yazıkent Belediyesi, Ataeymir Belediyesi, Geyre Belediyesi, Yenice Belediyesi, Başaran Belediyesi, Pamukören Belediyesi ve Kurtuluş Belediyesi Birliğe Katılım Payı Birliğe üye yerel yönetimlerin kesinleşmiş en son bütçe gelirinin 0,05 (Onbinde Beş) Birliğin Amacı - 10

11 6-AYDIN TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Aydın Birliğin Kuruluş Tarihi Birliğin Kurucuları Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Belediyesi, Doğanköy,Yılmazköy,İmamköy,Pınardere,Kener ve Kalfaköy Köyleri Birliğe Katılım Payı Birliğe üye yerel yönetimlerin kesinleşmiş en son bütçe gelirinin 0,1 (Binde Bir) Birliğin Amacı Turizm Merkezinin sahip olduğu alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesinin sağlamaktır. 7-DİDİM TURİZİM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ Birliğin Merkezi Didim Birliğin Kuruluş Tarihi Birliğin Kurucuları Aydın İl Özel İdaresi, Didim Belediyesi, Akbük Belediyesi,Denizköy ve Yalıköy Köyleri. Birliğe Katılım Payı Birliğe üye yerel yönetimlerin kesinleşmiş en son bütçe gelirinin 0,1 (Binde Bir) Birliğin Amacı Didim İlçesi Turizm merkezinin sahip olduğu alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üye mahalli idareler kendi görev ve hizmetlerinden bu alan içinde birliğe devreder. İL ÖZEL İDARESİ NİN KATILIMDA BULUNDUĞU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ OSB nin bulunduğu yer Merkez / Umurlu Beldesi Kuruluş Tarihi 1979 AYDIN UMURLU OSB İl Özel İdaresinin Organizeye Katılış Tarihi / Sayılı ENC. Kararı. İl Özel İdaresinin Organizeye Katılım Payı 13 İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller 2.570,00.-TL OSB nin bulunduğu yer Söke İlçesi Kuruluş Tarihi 1995 İl Özel İdaresinin / Organizeye Katılış Tarihi 79 Sayılı ENC. Kararları SÖKE OSB İl Özel İdaresinin 40 Organizeye Katılım Payı İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller 100,00.-TL (Katılım Payı Avansı) OSB nin bulunduğu yer Merkez Kuruluş Tarihi 1996 İl Özel İdaresinin / AYDIN OSB Organizeye Katılış Tarihi 859 Sayılı ENC. Kararları İl Özel İdaresinin Organizeye Katılım Payı 6.66 İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller 100,00.-TL (Katılım Payı) 11

12 NAZİLLİ OSB ORTAKLAR OSB ÇİNE OSB BUHARKENT OSB OSB nin bulunduğu yer Nazilli İlçesi Kuruluş Tarihi 1996 İl Özel İdaresinin Organizeye Katılış Tarihi / Sayılı ENC. Kararları İl Özel İdaresinin Organizeye Katılım Payı 33 İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller ,00.-TL (Katılım Payı) OSB nin bulunduğu yer Germencik İlçesi Ortaklar Beldesi Kuruluş Tarihi 1997 İl Özel İdaresinin / Organizeye Katılış Tarihi 826 Sayılı ENC. Kararları İl Özel İdaresinin Organizeye Katılım Payı 13 İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller - OSB nin bulunduğu yer Çine Kuruluş Tarihi 1999 İl Özel İdaresinin / Organizeye Katılış Tarihi 825 Sayılı ENC. Kararları İl Özel İdaresinin Organizeye Katılım Payı 20 İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller - OSB nin bulunduğu yer Buharkent Kuruluş Tarihi 2001 İl Özel İdaresinin sayılı İl Organizeye Katılış Tarihi Encümen Kararı İl Özel İdaresinin Organizeye Katılım Payı 30 İl Özel İdaresinin Ödediği Bedeller - 2- Örgüt Yapısı RKEKİLI a.ana Hizmet Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü b. Yardımcı Birimler Hukuk Birimi 12

13 3- TAŞRA Söke İlçe Özel İdare Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü Buharkent İlçe Özel İdare Müdürlüğü İncirliova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Didim İlçe Özel İdare Müdürlüğü Karacasu İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kuşadası İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bozdoğan İlçe Özel İdare Müdürlüğü Sultanhisar İlçe Özel İdare Müdürlüğü Köşk İlçe Özel İdare Müdürlüğü Çine İlçe Özel İdare Müdürlüğü Germencik İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kuyucak İlçe Özel İdare Müdürlüğü Koçarlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü Nazilli İlçe Özel İdare Müdürlüğü Yenipazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü 13

14 14

15 GENEL SEKRETER GENEL(İDARİ) SEKRETER YARD. GENEL(TEKNİK) SEKRETER YARD. VALİ MAKAMI VALİ KONAĞI MALİ HİZMETLER MD. İNSAN KAYNAK. VE EĞT.MD. DESTEK HİZMETLERİ MD. RUHSAT DENETİM MD. İMAR,KENTSEL İYİLEŞTİRME MD. YOL VE ULAŞIM SU VE KANAL TARIMSAL HİZMETLER MD. PLAN,PROJE VE İNŞAAT MD. İŞLETME MD. KÜLTÜR VE SOS. İŞLER MD. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MD. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS SALONU MECLİS BAŞKANLIĞI MECLİS ODALARI HUKUK İLÇELER GENEL TOPLAM AYDIN İLİ ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ BİLGİSAYAR VE DONANIMLARINA AİT LİSTE BİLGİSAYAR MONİTÖR DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR YAZICI RENKLİ YAZICI K.GÜÇ KAYNAĞI ANA MAKİNA TARAYICI HUP (SWİCH) ADSL MODEM SES SİTEMİ FAX PROJEKTÖR FOTOKOPİ GENEL TOPLAM

16 2011 YILI MÜDÜRLÜKLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI : İNSAN KAYNAKLARI Kanuni Dayanağı : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat. Kendisine Bağlı Alt Birimler : -Personel Hizmetleri, -Memur İşçi Disiplin Hizmetleri. -Basın Yayın Halkla İlişkiler, -AR-GE. Görev Tanımı: İl Özel İdaresi nin insan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi koordine edilmesi ve denetlenmesi, insan kaynağından daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde hizmet politikasının belirlenmesi, bu hizmetlerin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması, ortaya çıkacak aksaklıkların giderilmesi hususlarında gerekli çalışma ve araştırmaların yapılması veya yaptırılması, insan kaynaklarının kısa ve uzun vadeli olarak planlanması, İl Özel İdare hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, Memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, Personel hukukuna ilişkin yeniliklerin ve mevzuat değişikliklerinin takip edilerek uygulanmasının sağlanması, Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistiki bilgilerinin düzenlenmesi, Norm Kadro ilke ve standartlarının uygulaması yapmak, Atama ve nakil ile ilgili işlerin yürütülmesi, Personel derece ve kademe terfilerinin yapılması, Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması, Personelin yıllık izin, mazeret izni ve istirahat raporlarının Onay a bağlanması ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi, İdaremiz memur ve işçilerinin ilgili yasalar kapsamında Disiplin Soruşturmalarının yapılması, Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, Geçici işçi iş ve işlemleri ile ilgili olarak vize işlemlerini yürütülmesi, Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi, Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesinin sağlanması, Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi. 16

17 GENEL SEKRETERLİİK 1.1.İdare hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Kararlarına, İl Özel İdaresinin Amaç ve Politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmek. 1.2.Bu amaçla İl Özel İdaresi birim personeline gereken emirleri vermek ve bunların uygulanmasını sağlamak. 1.3.İş ve işlemleri takip etmek ve yürütülmesini gözetmek. 1.4.Vali tarafından verilen görevleri yürütmek. HUKUK MÜŞAVİİRLİİĞİİ:: Hukuk Müşavirliği, doğrudan Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ne bağlıdır. Hukuk Müşaviri Avukat, görevlerini; avukatlar da dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar. Bu görevler 5302s. İl Özel İdaresi Kanunu,1136s. Avukatlık Kanunu ve 657s. Devlet Memuru Kanunu hükümleri gereği yerine getirilmektedir. Bu görevler; a- Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak; b- İdare tarafından ve ya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak; bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak; c- Genel Sekreterlik tarafından yetkilendirilmesi durumunda davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, temyiz, karar düzeltme ve itirazdan vazgeçmek; d- Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak müşavirliğe intikal ettirilen raporlar hakkında Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği talimatı doğrultusunda kanun yollarına başvurmak; e- Genel Sekreterliğe gelen ve Müşavirliği ilgilendiren her türlü tebligatı almak; bunların cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak; f- Sayın Vali ve Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yürütmek. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz kapsamında bulunan; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ne bağlı birimler ve dış birimlerle olan yazışmalar düzenlenerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği nin muhasebe iş ve işlemleri tanzim edilmiş, gerekli istatistik ve bilgileri ilgili yerlere bildirilmiştir. Evrak Havalesi yapılmış; Gönderme Emri, Teslimat, Menkul Kıymetler Alındısı ve Mahsup Alındısı Kesilmiş Simetri Programında evrak girişi ve kontrolü işlemleri yapılmıştır. 17

18 Kendisine Bağlı Alt Birimler : -Encümen-Genel Meclis Hizmetleri, Görev Tanımı: Encümen Başkanı nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması, Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi, Encümende görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi, Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi, Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânının hazır bulundurulması, Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar Defterine kaydedilmesi ve üyelere imzalattırılması, Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması, Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi, İl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, Meclis in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılması, Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasının sağlanması, Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip edilmesi, Komisyonlarda düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasının sağlanması, Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesinin sağlanması, Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına imzalatılması, Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibi, Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasının sağlanması, Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasının sağlanması, Meclis Üyelerinin toplantı imza defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasının sağlanması, Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılması, Komisyonların diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine etmek, Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak, İhtiyaç duyulması halinde Komisyona yardımcı olmak üzere teknik eleman, bilirkişi temini için gerekli çalışmaları yapmak, Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi. 18

19 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon İşletme Müdürlüğünün misyonu Aydın İl Özel İdaresinin kamu hizmetlerinin sunulmasında, yatırım programlarının geçekleştirilmesinde personel, makina ve araç parkının etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır. Müdürlüğümüzün vizyonu teknik ve teknolojik gelişmelerin takipçisi olarak, araç, makina parkını geliştirmek, bakım ve onarım maliyetini azaltmak ve sürekli çalışır halde bulundurmaktır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İşletme Müdürlüğü, makina parkında kayıtlı iş makinaları ve taşıtlardan ve bunları kullanan şoför ve operatörlerden sorumludur. İş makinaları ve taşıtların verimli, etkin kullanılmasını sağlamak Müdürlüğümüz görevlerindendir. İş makinaları ve taşıtların teknik ve kurallara uygun olarak çalıştırılması için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve personelin çalışma koşullarının mevzuat ve teknik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere Müdürlüğümüz yetkili ve görevlidir. PLAN PROJE YATIIRIIM VE İİNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU İŞLEMLERİ : > Köy Muhtarlarının içme suyu ihtiyacını belirtir dilekçenin kabulü. > Öncelikle köyün mevcut içme suyu durumunun tespiti. > Eğer susuz ve yetersiz ise; yeraltı ve yerüstü kaynak araştırılır. > Öncelikle yerüstü kaynak tespitinin yapılması, mümkün değil ise, yeraltı kaynak tespiti yapılır. > Tespit edilen kaynak yer üstü ise; memba tahsis çalışması yapılması. > Kaynak, orman içinde ise orman izin irtifak işlemleri yapılması. > Kaynağın ön etüdünün yapılması, devamında kaynağın köye ulaştırılmasında gerekecek proje çalışmasının yapılması. > Yapılacak proje çalışmasında; Köye içme suyu deposu yapılması ve köy içinin şebeke sisteminde alması planlanır. > Kaynak yeraltı ise öncelikle HJE etüdü hazırlanır. > HJE etüdüne takiben sondaj kuyusu açılır. > Açılan kuyunun köye kazandırılması için proje çalışması yapılır. TOPRAK VE SU TAHLİLİ İSLERİ : > Toprak ve su tahlili. Laboratuarımızda içme ve sulama suyu ile gübre tavsiyesinde bulunmak amacıyla toprak analizi yapılmaktadır. > Su analizi olarak köy içme ve tarımsal sulama projelerinde kullanılmak üzere ayrıca da çiftçi ve tüzel kişilere de sondaj ruhsatı alımı için ücret karşılığında sulama suyu analizi yapılmaktadır. > Toprak analizi de çiftçimize gübre tavsiyesi uygulamak amacı ile ücretsiz olarak yapılmaktadır. > Ayrıca tarım reformunun Aydın Bölge Müdürlüğünün ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 19

20 > Yapmakta olduğu toplulaştırma çalışmalarına ait toprak örnekleri, daha önceki yıllarda yapılan protokole bağlı kalınarak tahlil edilmektedir. Ancak 2007 yılı sonunda ana binaya taşınmak zorunda kaldığımızdan ve burada laboratuar kurulacak uygun yer bulamadığımızdan dolayı 2008 yılından bu yana toprak tahlili yapılmamaktadır. Yıllık ortalama 2500 adet toprak ve 750 adet su analizi yapılmıştır. PLANLAMA : İlimiz Hizmet alanı içerisinde bulunan Köy ve Mahallelerimizin alt yapılarını güçlendirmek amacıyla Envanter verilerini sağlamak, aylık izleme faaliyet raporlarını tanzim ve kontrol etmek, İl Koordinasyon Kurulu dönem gerçekleşme raporlarını hazırlamak, çalışmalarımızla ilgili bilgiler için Brifing hazırlamak yatırımcı Müdürlüklerimizce yıllık çalışmalarının veri akışını sağlamak. Köy ve Mahalle alt yapılarına ilişkin Köy yolu Envanter verileri, İçme suyu Envanter verileri, Tarımsal Hizmetler Envanter verileri ile İmar ve Kentsel Hizmetleri Envanter verileri yapmak ve takibini sağlamak. MESUYU MEMBA TAHSİS İŞLEMLERİ : Arazide debi ölçümü ve koordinat alma. 1/ lik harita paftaları hazırlamak. Debi tespit tutanağı hazırlamak. Kimyasal ve Bakteriyolojik analiz yaptırtmak. 1. Membaların orman arazisinden çıkıp çıkmadığını Orman İşletme Müdürlüğüne yazı yazıp cevap almak. 2. Kadastro Müdürlüğüne yazı yazılması (Membaların tapula araziden çıkıp çıkmadığını öğrenmek için.) 3. Köye tutanak ve ilan asılması. 4. Tahsis için İl Genel Meclisine yazı yazılması. İçme suyu tahsisi için yapılması gereken işlemlerdir. İÇMESUYU VE YOL PROJELERİ İÇİN ORMAN İÇLERİNİN AÇILMASI : Öncelikle Ormanlık alanda kalan İçme suyu ve Yol projelerinin koordinatları alınıp, alan hesapları yapılır orman tahdit haritası ile çakıştırılır. Orman İdaresinin istemiş olduğu belgelere göre izin irtifak hakkı dosyası tanzim edilerek ilgili Orman İdaresine gönderilir. İzin irtifak talebi uygun görülmesine müteakip, taahhüt senetleri ve saha teslim tesellüm tutanakları Valilik Makamına imzalatılarak Orman idaresine gönderilir. ADRES KAYIT SİSTEMİ : Aydın merkez köyleri ve 16 İlçe köy yerlerinin alanları ile ilgili olarak ulusal adres veri tabanı üzerinde yapılan; tespit edilen adres bilgilerinin güncelliğinin sağlanması ve yanan yıkılan binaların ulusal adres veri tabanında işlenmesi. YOL İSLERİ : 1. Yol aplikasyonları, içme suyu ölçme işleri, Kamu yararı görülen yerler için yol ile ilgili İmar kamulaştırma işleri. 2. Köy yolları kenarına yapılacak tesislerin vaziyet planını kontrol ve tesisi yapımı için öz izin ve izin verme işleri. 3. Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Dairesinde haritacılık işlemlerinin yürütülmesi. 20

21 4. Tesviye yol veya onarıma girecek yollar için öncelikle etüt edilir. Yol ağımızda ise yani köy-mahalle bağlantılı yollar ise etüt edilerek yolun genişliği, eğimin standartlara uygun olabilmesi için özel mülkiyete haiz arazilerden şahıs taahhütnamesi alınır. Taahhütnameler imzalandıktan sonra iş programı teklif edilir. 5. Yol ağına girmesi talep edilen yerler uygunsa, gerekli ise, konu İl Genel Meclisine yazılarak, ilgili yerlerin köy yol ağına alınmasına İl Genel Meclisi karar vermektedir. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ : Müdürlüğümüze ait taşınır veya taşınmaz malların (Mülga) Köy Hizmetleri döneminde Ambarlarda olmasından dolayı devir teslim işlemleri tamamlandıktan sonra sayım ve döküm cetvelleri hazırlanacaktır. HİDROJEOLOJİK ETÜTLER (HJE) : Köy ve bağlı ünitelerin İçme suyu, kullanma suyu ihtiyaçlarının temini için öncelikle HJE yapılır. Arazide yapılan HJE lerde yeterli ve içilebilir nitelikte yerüstü suyu (memba) bulunmaması durumunda, yeraltı suyu imkânları araştırılır yapılan HJE lerde yeterli ve içilebilir nitelikte su alınabilmesi için sondaj kuyu lokasyonları tespit edilir. Bu etütlerde aynı zamanda tesisin ENH ve terfi hattı çözümde ekonomik ve işletilebilir olması hususları dikkate alınır. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ > Projesi mevcut köy yollarının mastır planı doğrultusunda program tekliflerinin hazırlanması. > Köy yolları ağımızda yer alan yolların greyderli ve malzemeli bakımı. > Köy yolları ağımızda yer alan yolların yapım ve onarımı. > Köy yolları ağımızda yer alan yapım ve onarımı tamamlanan yolların stabilize kaplanması. > Köy yolları ağımızda yer alan yollar üzerindeki sanat yapıları ve köprülerin yapımı. > Köy yolları ağımızda yer alan köy yollarının asfalt kaplama yapım işleri ile bakım ve onarımda kullanılacak üst temel ve mıcır malzemelerinin ocaklardan temin işleri. > Asfalt kaplamada kullanılacak bitümlerin satın alınması, depolanması ve nakliye işleri. > Asfalt kaplama yapılacak yollarda çalışacak sıkıştırma ekiplerini oluşturmak ve işin yapımını takip etmek. > Asfalt dökümü için gerekli ekip ve ekipmanları oluşturmak ve asfalt döküm işinin yapımını sağlamak. > Tüm asfalt kaplamalı yolların her yıl periyodik olarak rotmix malzeme ile bakımları. > Muhtelif köy yolarında kullanılacak olan büzlerin imal edilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere döşenmesi. > Asfalt küçük onarım (yama) ' da kullanılacak rotmix malzemesinin plent makinesi ile üretimi. > İhtiyaç duyulduğunda konkasörde mıcır ve temel malzeme üretimi. > Yağışlar sonucu kar, heyelan, göçük vb. nedenlerle kapanan köy yollarının ulaşıma açık olmasını sağlamak. > Ödenek dahilinde Trafik ve İsim levhalarının temini ve gerekli görülen yerlere dikilmesi. > Köy yolarında gerekli görülen yerlere parke taşı ile kaplama yapılması. > Köy yolları ve köydes program teklifleri ile aylık takipler, köy yolları genel envanter çalışmaları, Özel İdare icraat programları üç aylık koordinasyon toplantısı raporlarının hazırlanması. 21

22 > Sanat yapıları işlerinde kullanılacak olan demir, çimento ve diğer malzemelerin satın alınması için gerekli keşiflerin hazırlanarak ihaleye çıkarılması. > Köy yollarında çalışan iş makineleri ve ekiplerinin günlük olarak iş mahallindeki çalışmalarının kontrolü. Makam tarafından verilecek benzer görevleri yönetmeliklere, talimatlara uygun olarak yerine getirmek. TARIIMSAL HİİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ * Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi (Drenaj Çalışmaları), * Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak, * Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine bağlı arazi toplulaştırması için: etüt, plan, program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tasdikini yapmak, uygulama işlerini yapmak yaptırmak, * Toplulaştırma sonucunda verilen yeni parselleri maliklerin adına tescil ettirmek, ifraz işlerine konu olmasını önlemek için tapu siciline şerh vermek ve uygulamada gerekli, görüldüğü zaruri hallerde kamulaştırma yapmak, * Sulama suyu ihtiyacı 500 Lt ye kadar olan yeraltı ve yerüstü sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tesisi ile ilgili etüt, planlama, proje ve programları yapmak, yaptırmak ve uygulamasını sağlamak, * Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak, * Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici akarsulara ait yatak ıslahı, kıyı koruma tesisleri, sel kapanları ve gerekli tesisleri yapmak, yaptırmak, * Tarım arazilerinin sulanmasını temin etmek amacıyla gölet, havuz ve depolayıcı diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, * Kırsal yerleşim ünitelerinin içme, kullanma suyu ve hayvan içme suyu temini amacıyla gölet, havuz, yeraltı bendi ve diğer su depolama ve su temini tesislerini yapmak ve yaptırmak, * Toprak erozyonunu önleyici, giderici, azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı şekiller, teraslamalar, toprak aşımını önleyici her türlü tesisler ile kendi yapmış olduğu tesislerin havzalarının ağaçlandırma çalışmalarını yapmak, yaptırmak, * Yukarıda sayılan tesisleri ait tüm etüt, plan ve projeler araştırma ve bunlara ait programlar yapmak, yaptırmak ve uygulamasını sağlamak, * İl Özel İdaresinin görev alanına giren konularda kontrollü Tarımsal Kredi Özel Fonu için teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, tasdik etmek, uygulamalarında yardım edilmesini ve kontrolünü sağlamak, *Tarımsal sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslah çalışmalarıyla ilgili tesisleri işletmek üzere çiftçilerin birlikler, kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak, *İhale iş ve işlemlerini yürütmek, *Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi. *Tarımsal Sulama amaçlı enerji nakil hatlarının yapılması ve yaptırılması. 22

23 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Personel Sayısı : 17 Personellerimizin 15' i memur kadrosunda çalışmaktadır 16 Ünüversite mezunu olup, görev ve ünvanları 2 Adet Şehir Plancısı 2 Adet İnşaat Mühendisi 1 Adet Harita Mühendisi 1 Adet Ziraat Mühendisi 1 Adet Jeoloji Mühendisi 1 Adet Makine Mühendisi 3 Adet İnşaat Teknikeri 2 Adet Harita Teknikeri 2 Adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Personellerimizin 2'si işçi kadrosunda çalışmaktadır 1 Adet Üniversite Mezunu Sürbeyan (İnşaat Teknikeri) 1 Adet Lise Mezunu Makine Yağcısı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI - BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 - Halihazır harita işlemleri Şahıslar tarafından yapılacak tesislere ilişkin İl Özel İdaresine başvuru yapıldıktan sonra tesisin yapılmasına ait planlama izin yazısının alınmasından sonra serbest harita mühendislerince yapılan 1/1000 lik ölçekli halihazır haritaların kontrolü ve onayı için başvuru yapılıyor. Büro arazi kontrollerinden sonra 3194 sayılı imar kanunu 7-a maddesi gereğince haritalar onaylanır. 2- İfraz ve Tevhit işlemleri Şahıslara ilişkin taşınmazların ifraz tevhit işlemleri serbest mühendislerince hazırlanıp dilekçe ekinde 4 adet fenni dosyayla müracaat ediliyor. Dosyaların tetkikinde uygun olanlar İl Encümenince karar alınmak üzere gönderiliyor. 3- Yapılaşma İzinlerinin Verilmesi İstenilen belgeler : Dilekçe, Kimlik fotokopisi,aplikasyon krokisi veya çapı, tapu fotokopisi,yerleşim yeri adres kaydı alındıktan sonra en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılır. 4- Yapı Ruhsatı İl sınırları içerisinde belediye ve mücavir alan sınırı dışında kalan yerlerde imar durumu verilmesi yapı ruhsatı verilmesi için istenilen belgeler: İmar durumu için; dilekçe, tapu,kadastro çapı (koordinatlı), gerekli kurum görüşleri istenir. Yapı ruhsatı için istenilen belgeler: dilekçe,tapu,kadastro çapı,imar durumu,aplikasyon krokisi,mimari,betonarme,elektrik,zemin etüdü projeleri.müteahhit varsa belgeleri,yapı denetim ve fenni mesul belgeleri. 5- Zemin Etüdü İl genelinde mücavir alan sınırlarında kalan yerlerde yaptırılmak istenilen konut,fabrika,işyeri,tarımsal işlemler,kooperatif gibi yerler için dilekçe ile başvurulur, dilekçeye istinaden mahallinde yapılan inceleme sonucunda yapılacak zemin etüdünün cinsi ve yapılacak uygulama ile ilgili karar verilir. Zemin etüdünün yapılması ve raporun hazırlanması aşamasında kontrollük yapılar ve gerekli uyarılar ve düzeltmeler gerçekleştirilir. Hazırlanmış rapor onaylanarak işleme alınır. 23

24 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI - BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) istinat duvarı Köyiçi yüzey suları tahliye kanalları Meydan düzenlemesi Park bahçe düzenlenmesi v.b. inşaatların Yardım başvuruları içingerekli belgelerin hazırlanması Keşif özeti (yaklaşık maliyet) hazırlama Yapılan inşaatların yerinde incelenmesi ve çıkan ödeneğe göre hakediş hazırlanması ve teknik kontrolün yapılması İl sınırları içinde mülkiyeti idareye ait gayrimenküllerin bakım,onarım,tamirat,inşaatlarının I.Keşiflerinin hazırlanması teknik kontrollüğünün yapılması ve ödemeye esas hak ediş raporlarının hazırlanması. 7- Kültür ve Tabiat Varlıkları Fonu Hizmetleri: Belediyelerin görev alanında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla emlak vergilerinin 10 u oranında alınan bedelin toplandığı fonun ilgili yönetmelik uyarınca kullandırılması işinin takip ve sekreteryası.belediyelerin Müdürlüğümüze sundukları dosyalara istinaden. 8- Talep edilen arazi kullanımın, 1/ ölçekli çevre düzeni ve/ve ya 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında belirtilen arazi kullanımına uygun olması Başvuru dilekçesi ekinde; 1-Tapu ve tapu yerine geçebilecek yönetmelikte belirtili belgeler, 2-Koordinatlı kadastro çapı 3-Tapu kayıt bilgisi belgeleri ile müracaat edilir (Plan Hazırlama)Müdürlüğümüzce yerinde incelendikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile görüş sorulur. Kurum görüşlerinin tamamlanmasından sonra planlama kriterlerinin ve yapılması gereken uygulamaların belirtildiği öz izin yazısı hazırlanır. Talep sahibi tarafından planlanacak alanın hali hazır haritası yaptırılır. Hazırlanan halihazır harita İl Özel İdarede onaylanır. Talep sahibi tarafından planlanacak olan alanın jeolojik etüt çalışması yaptırılır. Hazırlanan jeolojik etüt raporu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nce onaylanır. Talep sahibi tarafından imar planı teklifi hazırlatılır. (İl Genel Meclisine havale) İmar planı teklifi Ön İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelemesi yapılır. Varsa düzeltmeler ilgilisine bildirilir. Düzeltilen planlar için kurul raporu hazırlanarak İl Genel Meclisine sunulmak üzere Valilik tarafından havalesi yapılır. (Onay ve sonrası) İl Genel Meclisinde uygun bulunarak onaylanan planlar için alınan meclis kararları Müdürlüğe geldikten sonra pafta üzerlerine Valilik Onayı işlemleri hazırlanır. Valilik onayından sonra planlar 1 ay süre için askıya çıkartılır. Askı süresi tamamlanınca plan paftalarının İller Bankası ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderimi yapılır. Çevre Düzeni Planları Özel kanunlarla planlama ve onay yetkisi İl Özel İdare dışında olan diğer kurumlarca (Bakanlıklarca) hazırlanmış ve onaylanmış 1/25000 ve farklı ölçeklerdeki çevre düzeni planları ilgili yönetmeliğe göre gerekiyorsa askıya asılır ve diğer kurumlara bilgi amaçlı dağıtımı yapılır. İdaremizce yapılacak çevre düzeni planları için ihale teknik şartnamesi, yapım kontrol, kuruluşlarla yazışmalar, planlama süreci içinde müellif ve kurum arasında irtibatın sağlanması ve onaya ait iş ve işlemler planlama birimi tarafından yürütülür. 24

25 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI - BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 10- Vatandaşın ödemesi gereken harçlar. Tevhit ve İfrazlarda, Yapılaşma İzinlerinde,İmar durumlarında hesaplanan miktar kadar Muhasebe Müdürlüğünün belirlediği bankalara yatırılmaktadır. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM / KURULUŞUN TARİHÇESİ İl Özel İdare Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü daha önce 2003 yılında İçişleri Bakanlığı Onayı İle kurulmuştur. Köy Hizmetleri nin kaldırılarak İl Özel İdaresine bağlanması ve yeni oluşum sürecinde İçişleri Bakanlığı Norm kadro esasları dahilinde yeni oluşan Müdürlükler içinde yer almamış ve gün ve 313 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile yeniden oluşturularak Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulmuştur. HİZMETİN KONUSU Bilgi işlem Müdürlüğünce yapılan hizmetler aşağıya çıkartılmıştır. 1-TAHAKKUK ESASLI ANALİTİK BÜTÇE VEMUHASEBE İŞLEMLERİ : -Muhasebe işlemleri İnternet üzerinden İçişleri Bakanlığı nda bulunan ana merkez üzerinden yapılmaktadır. Sistemin çalışması için ağ sistemlerinin kontrolü, arızaların onarımı ve ayrıca muhasebe işlerini yürütmekte olan personelin Akıllı Kart (Token) cihazı sertifika ve şifre işlemleri, 2-E-İÇİŞLERİ PROJESİ (Yerel Yönetim Modülü) : -İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin tüm birimleri ile birlikte 2008 yılından itibaren İçişleri Bakanlığının yürüttüğü e-içişleri projesi kapsamında evrak modülü kullanılmaya başlamıştır. -İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Şube Müdürlüklerindeki personelin ve İlçe Özel İdarelerinin yetkilendirilmeleri, -Personele bu proje ile ilgili olarak eğitim verilmesi, sistemin yeni olması nedeniyle oluşan aksaklıkların giderilmesi, -Önümüzdeki günlerde evrak modülünün tamamen çalışır hale geldikten sonra e-içişleri projesinin diğer modüllerinin eğitimlerini vermek ve e-içişleri sistemini çalışır hale getirmek, -E-İçişleri projesi daha da gelişerek yerel yönetim projesi adı altında İl Özel idaresinin 5302 sayılı yasa ile ve diğer kanunların verdiği yetkilere dayanılarak görevlerine göre modüller açılmakta ve hizmete gimektedir.( Örneğin : Bütçe-Evrak-Ruhsat-Meclis,Encümen gibi.) 3-BİMER(Başbakanlık iletişim Merkezi) : Aydın Halkının İnternet üzerinden, İl Özel İdaresi ile olan müracaatlarının anında Başbakanlık İşletim Merkezince takip edildiğinden buraya düşen müracaatların anında cevap verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden devamlı takip gerektiren bir internet sayfası olup gelen müracaatların değerlendirilmesi, 25

26 4-BİLGİ EDİNME : 4982 sayılı yasa gereğince, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin müracaatların takip edilmesi ve cevaplarının verilmesi, 5-TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ MODÜLÜ E-içişleri projesi kapsamında TMY modülünün işlemesi ile ilgili işlemler 6-WEB SAYFASI : Web adresli sitemiz bulunmaktadır.web sayfamızda tüm Meclis Kararları,Tutanakları,Gündem,Encümen kararları personel tanıtımları,il Özel İdaresi Bütçesi ve faaliyet raporlarının yayınlanması,ihale ve günlük duyuruların yapılması ve Aydın ilinin Tanıtımı yapılmaktadır.web sayfamız tarihleri arasında son bir yıl içinde kişi izlemiş (günlük ortalama 412 kişi ) ve yapılan duyuruların uzak illerden ve ülkelerden izlendiği görülmüştür. Web sayfasında yayınlanan ilan ve duyuruların da yapılmaktadır. Web sayfası yapılan tüm değişikliklerin yapılması,verilerin girilmesi, 6-İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ: 16 İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin Bilgisayarlarının tüm bakım-onarım-arızaların ve yazılım yüklemelerinin yapılması, Tahakkuk esaslı Analitik Muhasebe programı ve e-içişleri projesi kapsamında (Yerel YönetimEvrak TMY modülleri) sorunlarını çözmek, 7-MERKEZ BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI : Aydın İli Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı tüm birimlerde Bilgisayar ve Donanımı (Yazıcı-Tarayıcı-Güç Kaynağı gibi)bulunmaktadır.birim Müdürlüklerinin personel durumuna göre ihtiyaçların belirlenmesi ve ihtiyaçların temin edilmesi, Kullanılan Bilgisayar ve Donanımlarının arıza onarımları,bakımları programsal olarak yazılım yüklemeleri, Bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak Hizmet içi eğitim verilmesi, 8-NETWORK (AĞ BAĞLANTILARI) İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde 10 adet,valilik Makamında 6 adet toplam 16 adet ADSL modem hattı bulunmaktadır.adsl modem cihazları ile Kurumumuzun internet bağlantı hizmeti sağlanmaktadır.16 adet ADSL internet bedelininin ödenmesi, Kurumumuzdaki tüm bilgisayarlar kablo bağlantıları ile internete bağlıdır.ağ sisteminde oluşan arızaların giderilmesi,sistemin çalışır duruma getirilmesi, 9-SOSYAL GÜVENLİK KURUM BAĞLANTILARI: Emekli Sandığı şifre alma işlemleri,kps işlemleri 26

27 10-DİĞER İŞLEMLER : Meclis salonunun ses düzeni arızalarının yapılması,meclis salonundaki Bilgisayar ve Görüntüleme cihazının çalıştırılması ve hazır tutulması, Güvenlik Kameralarının bağlı olduğu bilgisayarın bakım ve onarımının yapılması, Gerektiğinde kurum harici yerde Bilgisayar ve donanımlarının kurulması,çalıştırılması (Örnek : TUİK Adrese dayalı Nüfus tespiti) Valilik Makamı ve Konakta bulunan Bilgisayar ve Donanımlarının Bakım ve onarımlarının yapılması, Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerinin yazışma işlemleri,harcamaların yapılması. A- İDARİ VE MALİ İŞLER: DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği nin Tüketim ve Demirbaş ihtiyaçlarının karşılanması (Temizlik Malzemeleri, Kırtasiye Malzemeleri, Elektrik Malzemeleri, vb. ) 2- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Vali Konağının Tüketim ve Demirbaş ihtiyaçlarını karşılarken 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22/ B, 22/D ve Devlet Malzeme Ofisinden alımının sağlanması, 3- Hizmet Binalarında mevcut olan Asansör, Klima, Jeneratör Fotokopi makinesi ve Telefon Santralinin Yıllık Sözleşmelerinin yapılarak Bakım ve Onarımlarının yapılması, 4- Vali Konağında bulunan Klima, Jeneratör ve Telefon Santralinin bakım ve onarımlarının sağlanması, 5- Müdürlüğümüz ve Hizmet Binalarındaki elektrik, Su ve Telefon ödemelerinin yapılması, 6- Hizmet Binalarımızda Isınma amaçlı kullanılan kalorifer Yakıtı ve kömür İhalelerinin yapılması, 7- Hizmet Binalarımız ve Vali Konağında bulunan Yangın Tüplerinin dolumlarının belirlenen sürelerde yapılması, 8- Güvenlik Kameralarının İhale İşlemlerinin yapılması, 9- Acil olan yapılması gereken işlerde avans çekilmesi ve takibinin yapılması, 10- Müdürlüğümüze bağlı araçların görevlendirmelerinin tanzim edilerek diğer Müdürlükler tarafından kullanılmasının sağlanması, 11- Dış göreve giden şoför ve diğer elemanların Yurt içi Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi, 12- Destek Hizmetleri Bütçesinin hazırlanması ve yıllık takibinin sağlanması (ödenek talebi, ödenek aktarımları vb.) 13- Müdürlüğümüze ait Memur ve İşçilerin İzin ve hasta sevk işlemlerinin yapılması, 14- Genel Sekreterlik Makamıyla ilgili yazışmalar, Onaylar, Demirbaş ve tüketim alımları, Yurt içi Geçici Görev Yollukları ve ihtiyaç duyulan diğer iş ve işlemler, 15- Genel Sekreterlik Makamının bütçesinin hazırlanması ve takibi, 16- Genel Sekreterlik Bütçesine ilave olan Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden yapılan harcamalarla ilgili ödeme evraklarını hazırlamak. 27

28 B-AYNİYAT 1- Ayniyat depomuzda bulunan malzemelerin giriş, çıkış ve sayımların yapılması, 2- Çıkış yapılan malzemelerin listeler halinde 3 Aylık dönemlerde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi, 3-Depomuzda mevcut bulunan demirbaşların giriş, çıkış, zimmet ve sayım işlemlerinin yürütülmesi, 4-Yıllık Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelleri ( Hesaplara ait), Sayım ve Döküm Cetvelleri ve Sayım Tutanağının yılsonunda bildirilmesi, 5-Resmi Bayram ve Özel Günlerde Hizmet Binamıza Bayrakların asılması, Ç-VALİ KONAĞI 1- Vali Konağının ihtiyaçlarının karşılanması, a) Temizlik malzemeleri ve temizlik işlerinin yürütülmesi, b) Bahçe malzemeleri ve araç gereçlerinin alınması, c) Demirbaş alımı ve bakım onarımları, d) Elektrik, Su Faturalarının ödenmesi, D-SİVİL SAVUNMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ *Aydın İl sınırları içindeki tüm doğal afetlerde kimyasal madde zararlarında Acil Afet ve Durum Müdürlüğüyle koordineli olarak birlikte hareket etmek. *Ülke Savunmasında dış güçlerden savunmak ve korunmak için Askeri birliklere personel, malzeme ve araç vb. ihtiyaçları karşılamak. *İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hizmet binaları ve malzeme depolarının (Serçe köy, Neşetiye şantiyesi) Müdürlüğümüze bağlı 22 Bina ve Mal Bakıcısı kadrolu personel ve 1 Sivil Savunma Amiri ile 24 saat 3 vardiya halinde koruma ve güvenlik sağlamaktadır. -Aydın İli Acil Afet ve Durum Müdürlüğü Kriz Merkezinin bütçesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine eklenmiş olup harcamaları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. -Yangınlara Karşı Koruma Planı, Sabotajlara Karşı Korunma Planı, İl Özel İdaresi Sivil Savunma Planı, 24 Saatlik Çalışma Planı, Ege Ordusunun her yıl istediği ve Brifingde görüşülen araç gereç ve personellerin güncellenmesi, SU VE KANAL HİZMETLERİ 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORLARI -Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden gelen projelerin keşiflerini, susuz köylerin puanlamasına göre program tekliflerini ve ayrıca köylerin, işin aciliyetine göre limit içmesuyu keşiflerini hazırlamak, 28

29 -Limit işlerde kullanılacak fitings, boru, çimento ve diğer malzemelerin satın alınması için keşiflerin hazırlanması ve ihalelerinin yapılması ve gerekli olan işlemlerin yapılması, -İçmesuyu program teklifleri, aylık takipler,ambar mevcutları, içmesuyu genel envanter çalışmaları,içmesuyu İl Özel idaresi envanterleri, icraat programları, üç aylık kooordinasyon toplantısı raporlarını Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanması, -Memba çalışmaları için gerekli olan makine ve ekipmanların temini için ilgili makamlarla koordineyi sağlamak. - İtilaflı içmesuyu inşaatlarını ilgili makamlarla koordinasyon kurup itilafların kaldırılması için gerekli çalışmaları yapıp ilgililerin bilgilendirilmesi, - Sondaj lokasyonunun ulaşım durumunu incelemek ve gerekirse uluşımı sağlamak içir gerekli işlemler yapmak. Sondörlere yer teslimi yapmak, delme işlemini ve numulerin sağlıklı alınıp alınmadığını kontrol altında tutmak. - Borulanacak kuyuların teçhiz planını yapmak ve teçhiz esnasında kuyu başında bulunmak. Teçhizi yapılan kuyuların yıkama ve çakıllama işlemleri, kuyuda yapılan inkişaf(kuyu Temizliği)işleminin tam olarak yapılmasını kontrol etmek, - Pompa tecrübe işlemini kontrol etmek ve gereği halinde su numunesini almak. - Köy içmesuyu tesislerinin ENH projesini ve kontrol hizmetlerini yapmak. - Köylerin içmesuyu tesislerine ait terfi binalarında bulunan motopompların montaj ve demontaj işlerin yapmak.motopomplara ait pano ve elektrik arızalarının tesbiti onarılması, - İçmesuyu motopomplarının yenilenmesi için gerekli incelemenin yapılıp motopompun yenilenmesi iç keşif özetinin hazırlanması. - İl Özel İdaresine ait tüm hizmet binalarındaki elektrik ve sıhhi tesisat arızalarının tesbiti ve tamiratı. - Açılmış olan sondaj kuyularında debi tesbiti için pompa tecrübesini yapmak. -Kanalizasyonla ilgili daha önce hazırlanmış projelerin uygulanmasının sağlanması, -Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan projelerin kesifiendirilerek uygulaması, Köylere ait teknik yardımların keşiflendirilerek uygulamaya geçilmesi ve gerekli denetimin yapılması, - Çevreyi tehdit eden katı ve sıvı atık sorunlarının Çevre İl Müdürlüğü ile temasa geçilerek çözümlenin* köy atık tesislerinin denetlenmesi, - Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi. 29

30 İÇMESULARI : 1-İNŞAAT İŞLERİ: > Plan Proje Yat.ve İnş. Müdürlüğünden gelen projelerin keşiflerini, susuz köylerin puanlamasına göre program tekliflerini ve ayrıca köylerin, işin aciliyetine göre limit içme suyu keşiflerini hazırlamak, > Limit işlerde kullanılacak fitings, boru, çimento ve diğer malzemelerin satın alınması için keşiflerinin hazırlanması ve ihalelerinin yapılması için gerekli olan işlemlerin yapılması. > Memba çalışmaları için gerekli olan makine ve ekipmanların temini için ilgili makamlarla koordine etmek. > İtilaflı içme suyu inşaatlarını ilgili makamlarla koordinasyon kurup itilafların kaldırılması için gerekli çalışmaları yapıp ilgililerin bilgilendirilmesi. SONDAJ - MOTOPOMP VE ELEKTRİFİKASYON HİZMETLERİ: 1-SONDAJ: > Sondaj lokasyonun ulaşım durumunu incelemek ve gerekirse ulaşımı sağlamak için gerekli işlemleri yapmak > Sondaj çalışması başlamadan önce sondörlere yer teslimi yapmak, > Sondaj çalışması esnasında delme işlemini ve numunelerin sağlıklı alınıp alınmadığını kontrol altında tutmak. > Borulanacak kuyuların techiz planını yapmak ve techiz esnasında kuyu başında bulunmak, > Teçhizi yapılan kuyuların yıkama ve çakıllama işlemlerini kontrol etmek, > Kuyuda yapılan inkişaf (Kuyu Temizliği ) işleminin tam olarak yapılmasını kontrol etmek. > Pompa tecrübe işlemini kontrol etmek ve gereği halinde su numunesini almak. 2-MOTOPOMP VE ELEKTRİKFİKASYON:.Köy içme suyu tesislerinin ENH projesi ve kontrol hizmetlerini yapmak. Köylerin içme suyu tesislerine ait terfi binalarında bulunan motopompların montaj ve demontaj işleri. Terfi binalarında bulunan motopomplara ait pano ve elektrik arızalarının tespiti, onarılması. İçme suyu motopomplarının yenilenmesi için gerekli incelemenin yapılıp motopompun yenilenmesi için keşif özetinin hazırlanması. 30

31 İl Özel İdaresine ait tüm hizmet binalarındaki elektrik ve sıhhi tesisat arızalarının tespiti ve tamiratı. Açılmış olan sondaj kuyularında debi tespiti için pompa tecrübesinin yapılması. C-KANALİZASYON HİZMETLERİ: > Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün rezervinde bulunan (Daha önce hazırlanmış projelerin) projelerin uygulanmasının sağlanması. > Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan projelerin keşiflendirilerek uygulamasını yapmak. > Köylere ait teknik yardımların keşiflendirilerek uygulamaya geçirilmesi ve gerekli denetimin yapılması. Çevreyi tehdit eden katı ve sıvı atık sorunlarının Çevre İl Müdürlüğü ile temasa geçilerek çözümlenmesi köy atık tesislerinin denetlenmesi. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yasal Dayanaklar: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Mali Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer Mali mevzuat. Kendisine Bağlı Alt Birimler : -Bütçe Hizmetleri -Gelir Gider Hizmetleri -İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri -İcra ve Tahsilat Hizmetleri Görev tanımı: İl Özel İdaresinin Bütçe,Gelir,Gider,Stratejik Plan, Bakanlıklarca gönderilen projeye bağlı yardımlar ile, Genel sekreterliğe bağlı 16 İlçe ve Merkez 12 Müdürlük birimi ile bütçemizde ödenekleri bulunan diğer kurumların bütçeleri, harcamaları, ödeneklerinin takibi, İl Encümeni ve İl Genel Meclisine götürülen ek bütçeleme ve ödenek aktarma İşlerinin takibi ile Mali Kontrol yetkisi çerçevesinde evrak kayıt ve kontrollerini yaparak, 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun ön gördüğü görev ve sorumlulukları yerine getirmek. * Merkez ve İlçelere bağlı köylere ait yardım taleplerini kabul ederek dosyalamak, Köylere Yardım Yönetmeliği doğrultusunda müracaat edilen talep dosyalarının kontrolünü yaparak *Encümene tekliflerini yapmak, Encümence verilen yardımların ilgili köy muhtarlığına hakkediş karşılık ödemelerini sağlamak, * Vali Yardımcılarının, Encümen üyelerinin, Meclis üyelerinin ve Muhtarların her ay aylık maaş bordrolarını düzenleyerek tahakkuk evrakını düzenleyerek ödenmesini sağlamak, 31

32 * Genel Sekreterliğimize bağlı birimler ile Genel Bütçeden ödenek alan ve kurumumuzdan harcama yapan Müdürlüklerin, hazırlamış olduğu harcama belgelerinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu hükümleri doğrultusunda kontrol etmek, * İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak, * Mevzuatı uyarınca, hizmet gereksinimleri doğrultusunda ödeneğin ilgili harcama birimlerine göndermek ve takip etmek, * Bütçe kayıtlarını tutmak, verileri toplayarak bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, * İlgili mevzuat gereği İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, * Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını dikkate alarak İdarenin faaliyet raporlarını hazırlamak, * İcra Takip iş ve işlemlerinin yapılması Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kanuni dayanak; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Yönetmelikler ve ilgili mevzuat. Kendisine Bağlı Alt Birimler : -Sosyal Tesisler(Yemekhane, çay ocağı, Didim II. Eğitim Dinlenme Tesisleri) -Kültür-Sanat, Sosyal ve Turizm hizmetleri -Spor Hizmetleri Görev tanımı: -Yemekhane, yemek ve çay ocağı ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, - Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması, -Meslek edinme kursları, -Sportif faaliyetler, -Web sitesine konulacak olan bilgilerin hazırlanması ve siteye konulmak üzere Bilgi İşlem müdürlüğüne sevk edilmesi, -Sivil Toplum faaliyetleri, -İl özel İdaresi dergisinin çıkartılması, -İlimizde Turizmin geliştirilmesi için Kamu ve Sivil Toplum Örgütleri ile koordineli çalışmalar yapma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması hususunda ilgili kurumlarla projeler üretmek, -Huzur evleri, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları ile ortak proje üretme sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, 32

33 -Kültürel değerlerin tanıtımını yapılmasına katkı sağlamak, -Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde turizmle ilgili yatırımları desteklemek, -İlimizde turizm hareketlerinin gelişmesini teminen diğer mahalli idareler ve Kamu kuruluşları ile iş birliği içerisinde ortak projeler geliştirmek, - Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları ve huzurevleri açılmasını desteklemek, - Yoksullara mikro kredi verilmesinin organize edilmesi, - Muhtaç asker ailelerine yapılacak nakdi yardım ile iş ve işlemler, - Sosyal Hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak, - Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için proje geliştirmek, sivil toplum kuruluşları veya diğer Kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere destek vermek, - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi. - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Alt Birimleri ve Görev Tanımları yukarıda belirtilmiştir. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Ruhsatları, I (a) Gurubu Maden Ruhsatları ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının iş ve işlemlerinin yan ısıra Aydın İl Özel İdaresi nin üyesi Olduğu Mahalli İdareler Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve İdaremizin ortağı olduğu Şirketlerin İş ve İşlemleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 5302 sayılı Kanunun 36.maddesine istinaden, yeniden hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik ekindeki 1 sayılı kadro ihdas cetvelinin (1 adet 1.dereceli Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü nün oluşturulması) İl Genel Meclisinin; tarih ve 510 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Müdürlüğün kuruluşu yıl sonu olması sebebi ile, 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporuna esas olacak herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. 33

34 MAHKEME PERFORMANS BİLGİLERİ : 2011 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DOSYALARI Açılan Dava Karar Lehe / Aleyhe Derdest Dosya Sayısı Derdest dosyaların konusal dağılımı İdare Mah / 17* kaynak suyu, 18 jeotermal 17 ecrimisil 6 para cezası 6 personel 6 Tam yargı 10 ruhsat 3 imar Asliye Hk / Hazine tapu iptal - tescil davası 10 el atma 9 alacak 3 kamulaştırma 4 g.menkul tescil davası Sulh Hk /1 6 2 tapu iptal 1 kira tespit 1 alacak 1 müdahalenin men i 1 izaleyi şuyu İcra Mah /5 1 1 taahhüdü ihlal İş Mah **16/ yıllık izin ala 3 fazla mesai 2 alacak 1 işe iade 1 işkolu tespiti Ceza Mah / para cezası 1 imar kirliliği 1 mühür bozma TOPLAM / 46* 275 (Dava kazanma oranı: 68) * İdari Yargı da kaynak suyu tahakkukları hakkında seri dosya olarak 139 iptal kararı vardır. Kararlar, Danıştay da temyizdedir. ** yargı yılında, İşçi servis ücreti alacağı hakkında açılan 452 dosyada verilen kabul kararlarının, Hukuk Müşavirliğince temyizi neticesi, Kararlar Yargıtay ca Bozulduğundan İdaremiz temyiz, harç, masraflarla birlikte 5 ila 7 milyon TL. kadar bir meblağı ödeme külfetinden kurtarılmıştır. Kaynak suyu ve İşçi servis ücreti alacakları seri davalar olduğundan, sayısal anlamda listeye dahil edilmemiştir. Yargılama giderleri olarak Hukuk Müşavirliği, 2011 yılında ,-TL. masraf yapmış olup masraflar kazanılan dosyalarda geri alınmaktadır yılında icra dosyalarından, ,-TL. asıl alacak tahsilatı tespit edilmiştir. 34

35 2011 yılı açılan İcra Dosyası: 25, TAHSİLAT: 28 (+10 adet kısmi Tahsilat) DERDEST:175 (12 adedi yapılandırmadan yararlanmıştır). Derdest 164 adet dönemsel kira alacağı, 3 adet tahliye dosyası, 8 adet yargılama gideri- vekalet ücreti dosyası mevcuttur. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz kapsamında bulunan; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ne bağlı birimler ve dış birimlerle olan yazışmalar düzenlenerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği nin muhasebe iş ve işlemleri tanzim edilmiş, gerekli istatistik ve bilgileri ilgili yerlere bildirilmiştir. Evrak Havalesi yapılmış; Gönderme Emri, Teslimat, Menkul Kıymetler Alındısı ve Mahsup Alındısı Kesilmiş Simetri Programında evrak girişi ve kontrolü işlemleri yapılmıştır. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İL GENEL MECLİSİ TOPLANTI VE İŞLEMLERİ İl Genel Meclisi 2011yılında 11 toplantı 69 birleşim yapmış olup 625 karar almıştır. Valilik Makamınca 07/03/2011 tarih ve 140, 07/03/2011 tarih ve 143, 01/08/2011 tarih ve 319, 08/09/2011 tarih ve 381, 30/11/2011 tarih ve 542 sayılı kararlar İl Genel Meclisinde yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. İL ENCÜMENİ TOPLANTI SAYILARI İl Encümeni tarihleri arasında 616 adet karar almıştır YILINDA YAPILAN CARİ HARCAMA ,00 TL. Ayrılan 2011 Bütçe ödeneğinden 7.278,07 TL. cari harcama yapılmıştır. 35

36 ÖrgütYapısı AMBAR HİZMETLERİ İKMAL MÜHENDİSLİĞİ -SATIN ALMA BİRİMİ -DEMİRBAŞ ve TÜK MALZ. AMBARI -YEDEK PARÇA AMBARI -AKARYAKIT AMBARI -KAÇAK AKARYAKIT MUHAFAZA BİRİMİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRÜ ATÖLYE HİZMETLERİ ATÖLYE MÜHENDİSLİĞİ -ATÖLYE FORMENİ -AĞIR ŞASE -HAFİF ŞASE -MOTORHANE -KAYNAK-KAPORTA -OTO ELEKTRİK -TORNAHANE -LASTİK İŞLERİ -MARANGOZHANE İŞLETME VE ARAZİ KONTROL İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ -SAHA AMİRLİĞİ -SEYYAR YAĞLAMA -YAĞLAMA YIKAMA Bilgi ve teknolojik kaynaklar İşletme Müdürlüğümüzde bilginin edinilmesi ve işlenmesinde bilgisayar ve internet kullanılmakta, ambar ve taşınır işlemleri bilgisayar ile internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. İş ve işlemlerin yürütülmesi ve kontrolü ve takibi için bilgisayarlar kullanılmakla beraber yazılım takviyesiyle geliştirme araştırmaları da yapılmaktadır. Araç takip sistemi kurulmuş olup çevrim içi olarak araç ve iş makinalarının takibi yapılmaktadır. İnsan kaynakları Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 5 teknik ve 130 işçi personel görev yapmaktadır. Sunulan Hizmetler Sipariş Emrine (Arıza Formu) göre atölyede tamir ve bakım yapılması gereken araç ve makinalarına iş emri açmak, açılan iş emirlerine uygun olarak bakım ve onarımlarını yapmak, üç aylık ve yıllık atölye maliyet raporlarını düzenlemek, Taşıt ve iş makinalarının bakım onarımları için ihtiyaç olan yedek parça, lâstik, yürüyüş takımı, her türlü malzeme, alet, makina ve araçların teknik özelliklerini, miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak, gerektiğinde satın alma işlemlerini yürütmek, Atölye imkânları ile gerçekleştirilemeyen bazı iş ve işçilikleri piyasada yaptırmak, Garanti kapsamındaki araç ve iş makinalarının garanti şartlarına göre, yetkili servislerince periyodik bakım ve onarımları ile arıza yapmaları halinde, arızalarının giderilmesini sağlamak, Makina parkı ihtiyaçları ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, Bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere atölye ihtiyacı olan tüketim malzemeleri ile alet avadanlıkların satın alınması, Araç ve iş makinalarının ihtiyacı olan akaryakıt, madeni yağ, antifriz gibi ürünlerin satın alınması için teklifte bulunulması ve ihaleye çıkılması işlemlerini yürütmek, İşletme Müdürlüğü kayıtlarında olan, lâstik tekerlekli iş makinaları dâhil tüm araçlar için zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini mevzuata uygun olarak sürelerinde yaptırmak, 36

37 237 sayılı Taşıt Kanununa göre tüm araçların fennî muayene ve egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması, Teşkilatımızdaki mevcut iş makinası ve araçlarda vuku bulan kazaların, kaza ve hasar tespit raporlarının düzenlenmesi, Genel Sekreterlik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ek Hizmet Binası, İşletme müdürlüğü atölyeleri ve ambarlarında ihtiyaç olan kalorifer yakıtı ve kömürün satın alınması, Kayıtlı demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve değerlendirilmesini sağlamak, Müdürlüğümüz demirbaşına kayıtlı taşınırların, kaybolma, çalınma ve fire gibi nedenlerle yok olması, yıpranması, kırılması ya da bozulması gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kayıttan düşme, teklif ve onay tutanaklarını düzenlemek, İş makinası ve ekipmanlarının yatırım proje uygulamalarından sonra boş zamanlarında atıl kalmasını önlemek amacıyla diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarına hizmet verecek şekilde, bedeli karşılığında kira sözleşmesinin yapılması ve takibi, Makina parkına satın alma ya da hibe yolu ile eklenen makina ve ekipmanların sicil kartlarının düzenlenmesi ile trafik tescil işlemlerini yapmak, Makine kontrol kartı ile makinaların nerede çalıştığı, kaç km./saat çalıştığını, ne kadar akaryakıt ve madenî yağ sarf ettiğini, lâstik tekerlekli araçlarda, lastiklerin ne zaman verildiğini takip etmek, İş ve işçi güvenliği konusunda tespit edilen kuralların uygulanmasını, bununla ilgili olarak cihaz ve makinaların bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmasını ve belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, konuyla ilgili tedbirleri almak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek-3. maddesince düzenlenen Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği kaçak akaryakıtla mücadele kapsamında emniyet birimlerince el konulan ürünleri teslim almak, depolamak ve tasfiye işlemlerini yapmak yılında Satın Alınan Makineler Müdürlüğümüz ödenek durumuna göre ihtiyaç olan aracı idare tarafından verilen 1 adet 16 ton kullanma kapasiteli araç üstü vinç ve 1 adet 3 ton kaldırma kapasiteli forklift satın alınması işi 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2-AMAÇ VE HEDEFLER İdarenin amaç ve hedefleri İşletme Müdürlüğümüz gerçekleştirdiği, makina parkının etkin ve verimli çalışmasını sağlamak görevini, teknik ve teknolojik gelişmeler ve Müdürlüğümüz imkânları nispetinde geliştirmeyi, teknik yeterliliğini ve iş yapabilme kabiliyetini sürekli öğrenme ile artırmayı amaçlamaktadır. Temel Politikalar ve Öncelikler Müdürlüğümüz mali ve personel imkânlarını verimli kullanmak amacıyla ekonomik ömrünü dolduran iş makinaları ve taşıtların peyderpey kayıttan düşürülmesi ve yetişmiş teknik personel (şoför ve operatör) takviye edilmek şartıyla, teknolojik olarak daha az iş gücü ile çalışan iş makinaları satın alarak makine parkını yenileyip, geliştirmeyi hedeflemektedir. 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleşme durumu ayrıca tablo olarak değerlendirilmiştir. 37

38 İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce, Müteahhit Giderleri kapsamında aşağıda isimleri belirtilen işler yapılmış olup, son durumları tablo halinde gösterilmiştir Yılında Kurumumuzca Gerçekleştirilen Yatırımlar İŞİN ADI HARCANAN ÖDENEK (TL.) GERÇEKLEŞME () AÇIKLAMA Atça II. Kısım Sul. Kanalı Sınai İmalatı , İş Bitti Bozdoğan- Osmaniye A.T. Ve T.İ.G.H , İş Bitti MP1-MP2, ŞP2-3. Ks A.T ve T.İ.G.H , İş Bitti Aydın Ovası Stabilize III. kısım , İş Bitti Dereköy Fidan Alımı 4.500, İş Bitti Bozdoğan Amasya Kanal Kazısı , İş Bitti Buharkent K.H.G.B. (Muratdağı) , İş Bitti Karpuzlu Ektİrli Kocasu Göleti , İş Bitti Karpuzlu Ektirli Göleti Malzeme Alımı 1.749, İş Bitti Karacasu - Tepecik Göleti 7.000, İş Bitti Merkez - Eğrikavak Tahkimat Kazısı 7.000, İş Bitti Dereköy-Ahatlar Boru Alımı 4.561, İş Bitti Ektirli Kocasu Göl. Bentosıeld alımı , İş Bitti Muhtelif İlçe ve Köylerde Kauçuk Conta Alımı 383, İş Bitti Nazilli S li Göleti , İş Bitti Buharkent Feslek Sulama Tesisi , İş Bitti Köşk Baklaköy Kanal Kazılması 7.451, İş Bitti Söke Çavdar Enjeksiyon Yapımı , İş Bitti Bozdoğan Çamlıdere Sulama Sondajı , İş Bitti Germencik Bozköy Sulama Tesisi , İş Bitti Savcılı-Baklaköy Boru Alımı , İş Bitti Germencik Çarıklar Jeomembran Alımı , İş Bitti Kuyucak Kayran Betonarme Bent İnşaatı , İş Bitti Köşk Kıran Sulama Tesisi , İş Bitti Germencik Turanlar Boru Alımı , İş Bitti Karacasu Dereköy Sulama Tesisi , İş Bitti Boğaziçi Kızıldere Boru Alımı , İş Bitti Karacasu Işıklar Gölet Tadilatı , İş Bitti Germencik Çarıklar Sulama Göleti , İş Bitti Bozdoğan Güre Sulama Tesisi , İş Bitti Köşk Başçayır P.V.C Boru Alımı , İş Bitti İŞİN ADI HARCANAN ÖDENEK (TL.) GERÇEKLEŞME () AÇIKLAMA Söke Sazlıköy Sulama Tesisi , İş Bitti 38

39 Bozdoğan Asma Göleti , İş Bitti Didim Balat A.G. O.G ,21 90 Geçici Kabul Aşamasında Karpuzlu Yahşiler Göleti , İş Bitti Germencik Ömerbeyli E.N.H ,68 90 Geçici Kabul Aşamasında Muhtelif İlçe ve Köylerde Zemin Sondajı Yapımı , İş Bitti Yolüstü,Bozköy,Örencik Boru Alımı , İş Bitti Kuyucak Pamucak Sulama Tesisi , İş Bitti Köşk Baklaköy Bent İnşaatı , İş Bitti Atça Tahliye Kanalı Kazılması 8.850, İş Bitti Köşk- Baklaköy Boru Alımı 8.112, İş Bitti Bozdoğan Dutağaç Sulama Tesisi , İş Bitti Palamutçuk Kab.Kont.Sis , İş Bitti Karpuzlu-Yahşiler Dolusavak Yapımı , İş Bitti Bozdoğan - Çamlıdere Sulama Tesisi , İş Bitti Karacasu Dereköy Kaya Patlatma) 3.835, İş Bitti Karpuzlu-Yahşiler Gölet Temizliği , İş Bitti Bozdoğan Asma P.V.C. Boru 8.141, İş Bitti Muhtelif İlçe ve Köylerde Tel Çit Yapımı , İş Bitti Çine Kavşit Jeomembran Hazırlık Kazısı , İş Bitti Nazilli Y.Yakacık Gölet Temizliği , İş Bitti Kuyucak Yaylalı Jeomembran Kazısı , İş Bitti Karacasu Dereköy Kaya Temizliği 3.540, İş Bitti Çine Kavşit Jeomembran Alımı , İş Bitti Germencik Bozköy Bent Kapağı Alımı 8.326, İş Bitti Germencik Bozköy Korige Boru Alımı 2.605, İş Bitti Kuyucak Yaylalı Tel Çit Yapımı 9.864, İş Bitti Çine Kavşit Tel Çit Yapımı , İş Bitti Merkez Dereköy AG+OG , İş Bitti Germencik Gümüşköy Kanal Kazılması 6.500, İş Bitti Yenipazar Karaçakal- Kuyucak Çobanisa Sulama , İş Bitti Atça Yol Geçitleri Büz Alımı 259, İş Bitti Kuyucak Pamukören Arapderesi Orman İzni Alımı , İş Bitti Kuyucak Arapderesi ÇED Raporu Düzenlenmesi 6.490, İş Bitti Kuyucak Arapderesi Orman İzin Bedeli , İş Bitti Koçarlı Bağarcık Göleti Proje Yapımı , İş Bitti Çine MadrAn Gürlen Göleti ÇED Raporu , Düzenlenmesi İş Bitti Köşk Sarıçam Sulama Tesisi , İş Bitti Koçarlı Gözkayası Göleti ,48 30 İş Devam Ediyor Bozdoğan Seki Göleti ,00 70 İş Devam Ediyor Karacasu Ataeymir sulama Tesisi ,50 45 İş Devam Ediyor Dilek Yarımadası PVC Sistemleri Kurulumu 9.664,20 1 İş Devam Ediyor İŞİN ADI HARCANAN ÖDENEK (TL.) GERÇEKLEŞME () AÇIKLAMA Kuyucak Pamukören Arapderesi Göleti ,21 20 İş Devam Ediyor 39

40 Germencik Gümüşköy E.N.H. 0 5 İş Devam Ediyor Kuyucak Çamdibi Sulama Tesisi 0 5 İş Devam Ediyor Söke Ovası E.N.H 0 0 Sözleşme Aşamasında TOPLAM ,38 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YAPILMIŞ OLAN İŞLER İmar Durumu İçin Müracaat Edenlerin Toplam Sayısı:169 Alınan İnşaat Ruhsat Sayısı :226 Yapı Kullanma İzin Belgesi : 121 İmar Planına ait tekliflerin İncelenmiş ve değerlendirilmesi sonucu : 5 Adet Onaylandı Zemin Etüt Raporu : 92 adet onaylandı Tevhit İşlemleri: 41 İfraz Uygulamaları : 163 Merkez ve İlçelerde bulunan köylere yapılan işler ve ödenek miktarı : Düğün salonu, istinat duvarı, meydan düzenleme, Mezarlık duvarı, Kahve bakım onarım, dere ıslahı, yağmur ve yüzey suları tahliye kanalı inşaatı Toplam ödenek miktarı ,30- TL normal aktarılan, ,00 Encümence verilen ödenek olup, Bu işler için hakediş raporları düzenlenerek Muhtarlarına Köy yardımları yapılmıştır. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payı fonu sekreteryalığının yapılması Terör ve Terörle Mücadeleden doğan zarar ve tesbit komisyonunun sekreteryalığının yapılması BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MÜDÜRLÜKLERİN E-İMZA KULLANMA ORANI Şube Gelen Evrak Giden Evrak Aydın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi Bilgi İşlem Arıza-Takip Bimer Şube Gelen Evrak Giden Evrak Giden Evrak e- İmza Giden Evrak e- İmza Giden Evrak e- İmza Oranı Giden Evrak Toplam paraf 100, , , , , Giden Evrak e- İmza Oranı Giden Evrak Toplam paraf Giden Evrak e-imzalı paraf Giden Evrak e-imzalı paraf Giden Evrak e-imzalı Paraf Oranı 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Giden Evrak e-imzalı Paraf Oranı 40

41 E-İçişleri , ,00 Yazılım Donanım Hizmetleri , ,00 Destek Hizmetler Müdürlüğü , ,00 Ayniyat , ,00 Eğitim Tesisleri , ,00 İdari ve Mali İşler , ,00 Sivil Savunma Güvenlik Hizmetleri , ,00 Valilik Makam Konak Hizmetleri , ,00 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü , ,13 Emlak ve Kiralama Hizmetleri , ,00 Encümen Müdürlüğü , ,00 Encümen Genel Meclis Hizmetleri , ,00 İl Encümen Hizmetleri , ,00 İl Genel Meclis Hizmetleri , ,00 Personel Hizmetleri , ,00 Genel Sekreterlik , ,00 Genel Sekreter Yardımcı ( İdari ) , ,00 Genel Sekreter Yardımcı ( Teknik ) , ,00 Hukuk , ,00 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü , ,00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü , ,93 Harita Uygulamaları Hizmetleri , ,00 İnşaat İskan Hizmetleri , ,00 Kaçak Yapı Denetim Hizmetleri , ,00 Şube Gelen Evrak Giden Evrak Giden Evrak e- İmza Giden Evrak e- İmza Oranı Giden Evrak Toplam paraf Giden Evrak e-imzalı paraf Giden Evrak e-imzalı Paraf Oranı Kültür Tabiat Varlıkları Fonu Hizmetleri

42 100,00 100,00 Planlama Hizmetleri Zemin Etüdü Hizmetleri , ,00 Yapı Ruhsatı ve Yapılaşma İzin Hizmetleri , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , ,57 Ar-Ge , ,00 Basın Yayın Halkla İlişkiler , ,00 Memur-İşçi Disiplin Hizmetleri , ,00 Personel Hizmetleri , ,00 İşletme Müdürlüğü , ,67 Ambar Hizmetleri , ,00 Atölye Hizmetleri , ,00 İşletme ve Arazi Kontrol Hizmetleri , ,00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , ,00 Kültür, Sanat, Sosyal ve Turizm Hizmetleri , ,00 Sağlık Hizmetleri , ,00 Sosyal Tesisler ( Çadır- Yemek - Çayocağı - Tük. Koop ) , ,00 Spor Hizmetleri , ,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,36 Bütçe Hizmetleri , ,00 Gelir-Gider Hizmetleri , ,00 İcra ve Tahsilat Hizmetleri Müdürlüğü , ,00 İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri , ,00 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü , ,32 Envanter Planlama Hizmetleri , ,00 Etüt Proje - Memba Tahsis İzin İrtifak İşleri , ,00 Şube Gelen Evrak Giden Evrak Giden Evrak e- İmza Giden Evrak e- İmza Oranı Giden Evrak Toplam paraf Giden Evrak e-imzalı paraf Giden Evrak e-imzalı Paraf Oranı 42

43 Laboratuvar Analız Uavt Güncelleme ( Ulusal Ad. Veri Tab. ) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşletmeler Birlikler Hizmetleri İşyeri Gsm Hizmetleri Jeotermal Ruhsat Hizmetleri Kontrol Memurları Maden Ruhsat Hizmetleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Elektrifikasyon Sondaj Hizmetleri İçme Suyu Hizmetleri Kanalizasyon Hizmetleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İhale Hizmetleri Sulama Tarım Hizmetleri Tabii Afetler Toplulaştırma Hizmetleri Toprak Muhafaza Gölet Hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü Gelen-Giden Evrak Arşiv Hizmetleri Muhasebe Hizmetleri Yazı İşleri Hizmetleri Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şube Gelen Evrak Giden Evrak Giden Evrak e- İmza 100, ,00 100, ,00 100, ,56 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,67 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,47 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,46 Giden Evrak e- İmza Oranı Giden Evrak Toplam paraf Giden Evrak e-imzalı paraf Giden Evrak e-imzalı Paraf Oranı Asfalt Hizmetler

44 100,00 100,00 Bakım Onarım Hizmetleri , ,00 Şantiye Arazi Hizmetleri , ,00 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ , ,88 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet binalarımızın, Gayrimenkullerimizin ihtiyaçları karşılanmıştır. Bunun dışında yatırımımız bulunmamaktadır. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel yapı Müdürlüğümüz idari bina, atölye ve ambarlardan oluşmaktadır. Müdürlüğümüzün işletmekle veya bakım onarımını yapmakla yükümlü olduğu iş makinaları ve taşıtlar: Makina parkımızda kayıtlı 11 adet Dozer, 16 adet Greyder, 7 adet Yükleyici, 3 adet Kanal Kazıcı, 5 adet Ekskavatör, 6 adet Silindir, 5 adet Asfalt Distribütörü vb. olmak üzere Toplam 76 adet muhtelif İŞ MAKİNASI, 30 adet Damperli Kamyon, 9 adet Damperli Üst Yapılı Kamyon, 4 Adet Sabit Kasalı Kamyon ve 3 adet Su ve 2 adet Akaryakıt tankeri, Seyyar Kompresör, Kaynak Makinası vb. olmak üzere Toplam 51 Adet KAMYON, İşletme Müdürlüğü kayıtlarında olup arazi kontrol hizmetlerinde kullanılan 24 Adet; Aydın Valiliği, İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin kayıtlarında olup Makam Oluru ile İşletme Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılan 51 Adet olmak üzere Toplam 75 adet BİNEK ARAÇ, İşletme Müdürlüğü bakım onarım kapsamında olan 1 Adet 60 Ton Kapasiteli Asfalt Plenti YILI ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARI : 2010 Yılı İller bankası Köy Kalkınma Payından ihalesi yapılan ve 2011 yılı devam eden işler programında bulunan 6 adet iş TL. tutarı ile tamamlanmıştır Yılı içmesuyu inşaat programında TL ödenek ile15 adet iş öngörülmüş, TL harcama ile 13 adet iş gerçekleştirilmiştir Yılı Askeri işler programında TL ile 3 adet içmesuyu inşaatı tamamlanmıştır Yılı Köy içmesuyu tesislerinin bakım ve onarımı için TL ile 3 adet iş tamamlanmıştır. Köy içmesuyu tesislerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere muhtelif çap ve atüde PVC / HDPE boru, fitinks malzeme ve su tankerleri alımı için TL harcanmıştır. Merkez köyleri ve bağlısı, 16 ilçe'ye ait köy ve mahallelerinin içmesuyunda kullanılmak üzere TL tutarında klor alımı yapılmıştır yılı ihtiyaç duyulan limit içmesuyu inşaatları için TL tutarında 35 adet iş gerçekleştirilmiştir. İçmesuyu sondaj kuyu temizliği ve komprasör çalışması için 20 adet iş programa alınmış 33 sondaj kuyusu temizlenmiş olup, tutarı TL'dir. 44

45 Sondaj kuyuları pompa tecrübe işleri için 19 adet iş ile TL tutarında ödenek harcanmıştır. Motopomp arıza, montaj ve demontaj için 47 üniteye hizmet verilerek TL tutarında uygulama yapılmıştır yılı ek ödenek için tahsis edilen TL ödenekten ile 12 adet sondaj kuyusu,14 adet içmesuyu inşaatı ve 5 adet Kanalizasyon işi yapılması planlanmış olup; 7 adet sondaj ihalesi yapılmış, 5 adet sondaj işi ihale aşamasındadır.6 adet içmesuyu inşaatı ihalesi yapılmış, 8 adet içmesuyu inşaatı ihale aşamasındadır. 1 adet kanalizasyon işi tamamlanmış, 4 adet kanalizasyon işi ihale aşamasındadır. Ayrıca Nazilli-Karahallı köyü ( Börtlen) mahallesi susuz iken suluya geçmiş, diğer 14 köy için tesis geliştirilmesi yapılmıştır. 45

46 FİZİKSEL PARASAL SU VE KANAL HİZMETLERİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI İŞİN ADI PROGRA M SAYISI UYGULANACAK PROJENİN TOPLAM KEŞİF 2011 YILI ÖDENEĞİ PROGRAM SAYISI UYGULANAN PROJENİN GERÇEKLEŞTİR ME ORANI HARCAMA İller Bankası Köy Kalkınma Payından 2011 özel İdare İçmesuyu İnş Yılı Askeriye işleri 2011 Yılı Muhtelif Köy İçmesuyu tesislerinin bakım ve Onarımı Muhtelif çap ve atüde fitings malzeme ve Su Tankerleri alımı Klor alımı 2011 Yılı Limit İçmesuyu İnş. İçmesuyu Kuyu temizliği komprasör çalışması İçmesuyu Kuyu pompa tecrübe işleri İçmesuyu Motopomp arıza montaj ve demontaj işleri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

47 ÜNİTE ADEDİ FİZİKSEL PARASAL Ek Ödenek ,00 GENEL TOPLAM , , , , , ,99 99, YILI YATIRIM PROĞRAMI VE UYGULAMALARI TARİHİ İTİBARİYLE SEKTÖR : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜGÜ ( BİN TL ) 2011 YILI İÇMESUYU İNŞAAT PROGRAMLARI PROGRAM UYGULAMA GERÇEKLEŞM E DURUMU BAŞLAMA BİTİŞ ÜNİTE AÇIKLAMALA S.NO İLÇESİ İŞİN ADI TARİHİ TARİHİ ADEDİ ÖDENEĞİ HARCAMA R 1 BUHARKENT KIZILDERE 2011 / , , Bitti 2 ÇİNE SAĞLIK 2011 / , , Bitti 3 GERMENCİK DAMPINAR 2011 / , , Bitti 4 İNCİRLİOVA EĞREK GRUBU 2011 / , , Devam Ediyor 5 KARPUZLU ABAK , , Bitti MUTAFLAR 6 KOÇARLI ŞAHİNCİLER 2011 / , , Bitti 47

48 ÜNİTE ADEDİ FİZİKSEL PARASAL 7 KÖŞK ILIDAĞ- GÜNDOĞAN GRB / , , Bitti 8 KÖŞK CUMAYANI , , Bitti 9 NAZİLLİ KARAHALLI- BÖRTLEN MAH. 10 SÖKE ÇALIŞLI- ŞAHİNTEPESİ 2011 / , , Bitti 2011 / PROGRAM UYGULAMA GERÇEKLEŞM E DURUMU BAŞLAMA BİTİŞ ÜNİTE AÇIKLAMALA S.NO İLÇESİ İŞİN ADI TARİHİ TARİHİ ADEDİ ÖDENEĞİ HARCAMA R 11 SÖKE KARACAHAYIT 2011 / Bitti 12 SULTANHİSAR YAĞDERE 2011 / , , Devam Ediyor 13 KÖŞK GÖKKİRİŞ , Bitti TOPLAM : , , YILI KANALİZASYON İŞLERİ 14 KARACASU ÇAMKÖY 2011 / , , Bitti 15 BOZDOGAN HAYDERE 2011 / , , Bitti SAYFA TOPLAMI : , ,92 KHGB'NE AKTARILAN EK ÖDENEK 48

49 1 KOÇARLI 2 KÖŞK ÇULHALAR (Arıtma inşaatı) AHATLAR (İçmesuyu inşaatı) , ,00 1 Devam Ediyor , , BOZDOĞAN KIZILTEPE (Sondaj) , , KÖŞK BAŞÇAYIR (İçmesuyu Memba-İsale) KHGB'NE AKTARILAN EK ÖDENEK , ,00 1 İş Durduruldu (Çalışılamaz Zaman) BİTTİ (Kuyu Sususz) İş Durduruldu (Çalışılamaz Zaman) 5 KÖŞK KARATEPE(İçmesuyu Şebeke ilavesi) 7.000, , Bitti 6 BOZDOĞAN GÜRE (Sondaj) , , BİTTİ (İçilir) 7 BOZDOĞAN TÜTÜNCÜLER (Sondaj) , ,00 1 BİTTİ (Kuyu Sususz) 8 BUHARKENT (Muhtelif Köylerin Depo İkmal-Onarımları) ,00 İhalesi yapılmadı 9 İNCİRLİOVA İKİZDERE (içmesuyu 75 ³ depo) , ,00 1 Devam Ediyor 10 KOÇARLI BAĞCILAR (Sondaj) , ,00 1 Devam Ediyor 11 ÇİNE SÖĞÜTCÜK (Sondaj) , ,00 1 Devam Ediyor 12 KARACASU BAHÇEKÖY ((İçmesuyu inşaatı) , ,00 1 Devam Ediyor 13 NAZİLLİ EYCELLİ (Sondaj) , ,00 1 Devam Ediyor 14 NAZİLLİ KOCAKESİK-KÜNEPE MAH.(Sondaj Geliştrme) , ,00 1 Devam Ediyor 15 KÖŞK 16 ÇİNE OVAKÖY-VEZİROĞLU MAH. (Mah.Şebeke ilavesi) ÇALTI (İçmesuyu terfi Hattı yenileme) 5.000, ,00 1 Bitti ,00 1 İhalesi yapılmadı 49

50 17 SULTANHİSAR MALGAÇMUSTAFA (İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma) , BOZDOĞAN KIZILCAKÖY (Sondaj) , BOZDOĞAN TÜTÜNCÜLER (50m³ Depo İkmal-Onarım) , ÇİNE TOPÇAM İçmesuyu İnşaatı) ,00 1 KHGB'NE AKTARILAN EK ÖDENEK 21 KARACASU YEŞİLKÖY (Sondaj) , KOÇARLI AKMESCİT (İçmesuyu Depo İnşaatı) 23 KUYUCAK TAŞOLUK (Depo İkmal- Onarım) , BUHARKENT GÜNDOĞAN (Sondaj) ,00 1 İhalesi yapılmadı İhalesi yapılmadı İhalesi yapılmadı İhalesi yapılmadı İhalesi yapılmadı , ,81 1 Devam Ediyor 25 BOZDOĞAN ZİYARETLİ (Sondaj) , NAZİLLİ ESENKÖY(Mevcut sondaj içilemez çıkyığı için yeni sondaj açılması) TOPLAM : , , YILI KANALİZASYON İŞLERİ İhalesi yapılmadı İhalesi yapılmadı , ,00 1 Devam Ediyor ÇAMKÖY (Kanalizasyon İhalesi 1 KARACASU ,00 1 Ek Parsel Bacaları) yapılmadı 2 BOZDOGAN HAYDERE 4.000, ,00 1 Bitti DENİZKÖY (1500 Kişilik İhalesi 3 DİDİM ,00 1 Fosseptik) yapılmadı 4 KUŞADASI YENİKÖY (Kanalizasyon Arıtma) ,00 1 İhalesi yapılmadı 50

51 5 GERMENCİK BALATÇIK (Kanalizasyon) , , ,00 SAYFA TOPLAMI : , ,75 İhalesi yapılmadı 2011 YILI ASKERİ İŞLER 1 KUŞADASI Dayıoğlu SGR İstasyon Komt.Lojmanları BİTTİ (İçmesuyu İnşaatı) 2 DİDİM Didim Deniz Kuvvetleri Cevapsız Yayın İstasyonu BİTTİ (Motopomp montajı) 3 SÖKE 51.PİYADE ALAYI (11.Mot.Tuk.K.Yrdc. Al.Küşat AKIN Kışlası) 2011 (İhale aşamasında) , ,86 1 İçmesuyu İnşaatı 2011 YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme 20 Adet) 1 KARPUZLU Çobanisa köyü ( 118 mt.) 2011/ İl Özel İdaresi 3.000, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 51

52 2 KOÇARLI Satılar Köyü ( 144 mt. ) 2011/ İl Özel İdaresi 3.000, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 3 KOÇARLI Haydarlı Köyü ( 28 mt. ) 2011/ İl Özel İdaresi 2.500, Sondaj kuyu temizliği 2011 YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme 20 Adet) 4 NAZİLLİ Akpınar Köyü ( 140 mt. ) 2011/ İl Özel İdaresi 3.000, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 5 SÖKE Çavdar Köyü ( 150 mt,) 2011/ İl Özel İdaresi 3.000, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 6 SULTANHİS AR Eskihisar 01 / 02 / / 02 / İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 52

53 7 İNCİRLİOVA Arzular 21 / 02 / / 02 / İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 8 KUYUCAK Çobanisa köyü 01 / 03 / / 03 / İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği 2011 YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme 20 Adet) 9 MERKEZ- DALAMA Kuloğulları 04 / 03 / / 03 / İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 10 KOÇARLI Boydere 15 / 03 / / 03 / İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği 11 KARACASU Ören 24 / 03 / / 03 / İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 12 BOZDOĞAN Karaahmetler 05 /04 / / 04 / İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği 53

54 13 YENİPAZAR Çavdar Köyü ( 150 mt,) 11 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 14 İNCİRLİOVA Sandıklı 14 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 2011 YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme 20 Adet) 15 ÇİNE Esentepe 20/ 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 16 NAZİLLİ Eycelli 25 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma ,00 54

55 2011 YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme 17 NAZİLLİ Eycelli 01/05/ /05/ İl Özel İdaresi 2.708, ÇİNE Ovacık 10/05/ /05/ İl Özel İdaresi 3.208, ÇİNE Evciler 12/05/ /05/ İl Özel İdaresi 2.708, YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme Sondaj kuyu temizliği Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma Sondaj kuyu temizliği 20 KARACASU Tekeliler Grb. Köyleri 16/05/ /05/ İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 21 NAZİLLİ Eycelli 25/05/ /05/ İl Özel İdaresi 3.208, KÖÇARLI Esentepe 26/05/ /05/ İl Özel İdaresi 2.708, BOZDOĞAN Kızıltepe 30/05/ /05/ İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma Sondaj kuyu temizliği Sondaj kuyu temizliği 55

56 24 BOZDOĞAN Kızıltepe 01/06/ /06/ İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 25 KOÇARLI Esentepe 15/06/ /06/ İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj Kuyu Temizliği 26 ÇİNE Ünlüce 23/06/ /06/ İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 2011 YILI SONDAJ KUYU İNKİŞAFI (Kompresörle Kuyu Temizleme/ Geliştirme 27 ÇİNE Söğütçük 28/06/ /06/ İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 28 KOÇARLI Esentepe (Yayla Mah.) 01/07/ /07/ İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj Kuyu Temizliği 29 KOÇARLI Tütüncüler 05/07/ /07/ İl Özel İdaresi 3.208, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma 56

57 30 KOÇARLI Çallı 13/07/ /07/ İl Özel İdaresi 3.208, MERKEZ Dereköy 19/07/ /07/ İl Özel İdaresi 2.708, KARACASU Ataköy 20/07/ /07/ İl Özel İdaresi 3.208, BOZDOĞAN Çamlıdere 28/07/ /07/ İl Özel İdaresi 2.708, Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma Sondaj Kuyu Temizliği Sondaj kuyu temizliği ve pompa sökme takma Sondaj Kuyu Temizliği 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( İNŞAAT) Kanal kazısı 111 İl Özel 1 ÇİNE Kabataş 2011/ /2011 İdaresi , ve Boru ferşi tamamlandı. 2 MERKEZ Serçekö y 2011/ / İl Özel İdaresi 500, İçmesuyu terfi ve şebeke hatı onarımı 3 KARPUZLU Ovapınar 2011 / / KÖŞK Çiftlik 07/03/ / İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi , Köyiçi Şebeke yapıldı 2.487, Köy içi şebeke ilavesi 57

58 5 KUŞADASI Yaylaköy 07/03/ / İl Özel İdaresi 3.851, Terfi hattı güzargah değişikliği 6 KARPUZLU 7 MERKEZ 8 KARPUZLU Ovapınar ı(dalipalt ı Mah.) Umurlu- Emirdoğ an Ovapınar ı II.Kısım (Arap kırı) 15/03/ / /03/ / /03/ / İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi 3.936, Mahalle içi şebeke 1.410, Köy içi isale hattı onarım 5.232, YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( İNŞAAT) Mahalle içi şebeke tamamlandı 9 NAZİLLİ Kozdere 22/03/ / İl Özel İdaresi , İsale hattı ve 150 M³ B.A.G.Depo 10 NAZİLLİ Dallıca 22/03/ / İl Özel İdaresi 6.742, Köy içi şebeke ilavesi tamamlandı 11 BOZDOĞA N Konaklı 18 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 6.309, Köy içi şebeke ilavesi 12 ÇİNE Yörükler 12 / 04 / /04/ İl Özel İdaresi , Depo İkmal Onarım 58

59 13 İNCİRLİOV A Hacıalio bası 18 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi , Köy içi şebeke ilavesi 14 KARACASU Esençay 25 / 04 / /05/ İl Özel İdaresi , Şebeke güzergah değişikliği 15 KOÇARLI Bağarcık 18 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 500, Depo vana değişimi 16 NAZİLLİ Dallıca 12 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 6.742, Köy içi şebeke ilavesi 17 KOÇARLI Boydere 18 / 04 / /05/ İl Özel İdaresi , Köy içi şebeke 18 BOZDOĞA N Güre 03/04/ /10/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi(bitti) 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( İNŞAAT) 19 GERMENCİ K Çamköy 05/10/ /10/ İl Özel İdaresi 3.888, İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 20 İNCİRLİOV A Yazıdere 10/10/ /10/ İl Özel İdaresi 3.753, İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 21 İNCİRLİOV A Osmanb ükü 05/10/ /10/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 59

60 22 KARACASU Dikmen 03/10/ /10/ İl Özel İdaresi 2.472, İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 23 KOÇARLI Akmescit 19/10/ /10/ İl Özel İdaresi 3.052, İçmesuyu tesis geliştirme (Bitti) 24 KÖŞK Karatepe 18/10/ /11/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi(bittir) 25 KÖŞK Ovaköy( Veziroğl u Mah.) 22/10/ /11/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi(bittir) 26 NAZİLLİ Yellice 14/10/ /11/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi(bitti) 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( İNŞAAT) 27 NAZİLLİ Sinekçile r 19/10/ /10/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis geliştirme (Bitti) 28 SÖKE Burunkö y 17/10/ /11/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis geliştirme (Bitti) 60

61 29 SÖKE Doğanbe y 26/10/ /11/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis geliştirme (Bitti) 30 MERKEZ Sıralılar 01/11/ /11/ İl Özel İdaresi 6.518, İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 31 KÖŞK Karatepe 15/11/ /11/ İl Özel İdaresi 4.444, İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 32 ÇİNE Kırsakall ar- Baharyur du 11/11/ /12/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 33 KOÇARLI Karadut 25/11/ /11/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 34 GERMENCİ K Uzunku m 10/11/ /12/ İl Özel İdaresi , İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( İNŞAAT) 35 GERMENCİ K Gümüşy eni 01/12/ /12/ İl Özel İdaresi 3.756, İçmesuyu tesis yapım işi (Bitti) TOPLAM : , YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 61

62 1 MERKEZ Dalama-Yeniköy 2011/ / İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2 MERKEZ Kızılcaköy 2011/ / İl Özel İdaresi 500, Motopomp sökme işlemi ve Klorlama cihazı montajı 3 MERKEZ Kırıklar 2011/ / İl Özel İdaresi 500, 'lik Çekvalf değişimi 4 ÇİNE Kirazderesi 01-02/02/ / İl Özel İdaresi 950, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 5 MERKEZ Dalama-Yeniköy 15-18/02/ / İl Özel İdaresi 950, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 6 NAZİLLİ Kardeşköy / İl Özel İdaresi 800, Klorlama Cihazı Değişimi 62

63 7 MERKEZ Serçeköy /03/ / İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 8 ÇİNE Soğukoluk / İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp kontrol 9 NAZİLLİ Derebaşı 28-30/03/ / İl Özel İdaresi 1.460, Dalgıç Motopomp montajı + Kolon Borusu verilmesi 10 MERKEZ İmamköy 06 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 500, Vana değişimi 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 11 KOÇARLI Karaağaç 08 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 1.256, Motopomp montajı+kolon borusu verilmesi(63 mt.) 12 KOÇARLI Sapalan 20 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 500, Motopomp Elektrik arızası 63

64 13 ÇİNE Ovacık 22 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 1.580, Motopomp montajı+kolon borusu verilmesi(90 mt.) 14 MERKEZ Kuloğullar 25 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 1.616, Motopomp montajı+kolon borusu verilmesi(93 mt.) 15 YENİPAZAR Çavdar 04/05/ /05/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 16 ÇİNE Ünlüce 05/05/ /05/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 17 NAZİLLİ Bayındır 30/05/ /05/ İl Özel İdaresi 1.250, Klorlama Değişimi 18 GERMENCİK Selattin 03/06/ /06/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 64

65 19 KARPUZLU Gölcük 16/06/ /06/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 20 MERKEZ İmamköy 21/06/ /06/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 21 MERKEZ Kızıcaköy 29/06/ /06/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 22 BOZDOĞAN Kızıltepe 04/07/ /07/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 23 MERKEZ Yeniköy 05/07/ /07/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 65

66 24 KOÇARLI Çulhalar 06/07/ /07/ İl Özel İdaresi 2.867, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 25 MERKEZ Jan.Jet.Helikopter Üstü 07/07/ /07/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 26 MERKEZ Baltaköy 11/07/ /07/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 27 ÇİNE Evciler 12/07/ /07/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 28 KOÇARLI Esentepe 20/07/ /07/ İl Özel İdaresi 2.867, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 66

67 29 KOÇARLI Çakmar İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 30 NAZİLLİ Derebaşı İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 31 KÖŞK Karatepe İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 32 MERKEZ Jan.Jet.Helikopter üstü /07/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 33 NAZİLLİ Akpınar İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 67

68 34 SÖKE Bayırdamı İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 35 SÖKE Nalbantlar 05/09/ /09/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 36 DİDİM Polis Akademisi 08/09/ /09/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 37 MERKEZ Baltaköy İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 38 KOÇARLI Çakmar 03/10/ /10/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 68

69 39 SÖKE Nalbantlar 05/10/ /10/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp pano elektrik arızası 40 KÖŞK Çiftlik 14/10/ /10/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 41 MERKEZ Karahayıt 19/10/ /10/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 42 KARACASU Ektirli 01/11/ /11/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 43 KOÇARLI Şahinciler 04/11/ /11/ İl Özel İdaresi 650, Vana değişimi 2011 YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER( MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA) 44 NAZİLLİ Ovacık 14/11/ /11/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 69

70 45 BOZDOĞAN Olukbaşı 24/11/ /11/ İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı 46 MERKEZ Karahayıt /12/ İl Özel İdaresi 750, Klorlama cihazı takılması 47 KÖŞK Karatepe 04/12/ /12/2011 İl Özel İdaresi 500, Dalgıç Motopomp arıza demontaj/montajı TOPLAM : , YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER(KUYU TECRÜBE / MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA / İNŞAAT) 1 KOÇARLI Haydarlı 2011/ / İl Özel İdaresi 3.125, Pompa Tecrübesi 2 KOÇARLI Kızılkaya 2011/ / İl Özel İdaresi 3.125, Pompa Tecrübesi 70

71 3 NAZİLLİ Yk.Örencik köyü 2011/ / İl Özel İdaresi 3.125, Pompa Tecrübesi 4 BOZDOĞAN Kavaklı 02/03/ /03/ İl Özel İdaresi 2.867, Pompa Tecrübesi 5 ÇİNE Hallaçlar 01/04/ /04/ İl Özel İdaresi 2.867, Motopomp Tecrübesi 6 KARPUZLU Umcular 01 / 04 / / 04 / İl Özel İdaresi 2.687, Pompa tecrübesi 7 NAZİLLİ Eycelli 06/05/ /05/ İl Özel İdaresi 2.867, Pompa tecrübesi 8 NAZİLLİ Kocakesik İl Özel İdaresi 2.867, KOÇARLI Şahinciler 12/09/ /09/ İl Özel İdaresi 2.867, KOÇARLI Haydarlı İl Özel İdaresi 2.867, KOÇARLI Güdüşlü 27/09/ /09/ İl Özel İdaresi 2.867, YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ( LİMİT ) İŞLER(KUYU TECRÜBE / MOTOPOMP MONTAJI VE ARIZA / İNŞAAT) 12 NAZİLLİ Mescitli 17/10/ /10/ İl Özel İdaresi 2.867, KOÇARLI Güdüşlü 27/10/ /10/ İl Özel İdaresi 2.867, Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi 71

72 14 ÇİNE Yağcılar 21/11/ /11/ İl Özel İdaresi 2.867, ÇİNE Çaltı 28/11/ /11/ İl Özel İdaresi 2.867, NAZİLLİ Gedik 06/12/ /12/ İl Özel İdaresi 2.867, NAZİLLİ Mescitli 08/12/ /12/ İl Özel İdaresi 2.867, NAZİLLİ As.Örencik 13/12/ /12/ İl Özel İdaresi 2.867, KARPUZLU Ektirli 20/12/ /12/ İl Özel İdaresi 2.867, TOPLAM : ,00 Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi Kuyu Pompa Tecrübesi 72

73 S.No BRM. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI SANAT YAPILARI (BÜZ) İlçesi İŞİN ADI UYGULAMA ÖDENEK (YTL.) HARCAMA Ø60 Ø80 Ø60 Ø80 (TL.) 1 Merkez Umurlu-Ortakayacık Adet , ,60 2 Merkez Balıkköy " ,30 690,30 3 Merkez Dağeğmir " ,18 566,40 980,58 4 Merkez Kenker " 9 621,27 621,27 5 Merkez Paşayaylası-Zeytinköy " , , ,82 6 Merkez Gözpınar " 8 453,12 453,12 7 Bozdoğan Tütüncüler " , ,08 8 Bozdoğan Alhisar-Alyürek " ,45 679, ,13 9 Bozdoğan Yeşilçam " ,39 339, ,23 10 Bozdoğan Alhisar " , ,54 11 Bozdoğan Örmepınar " ,15 283,20 628,35 12 Bozdoğan Güney " , , ,91 13 Bozdoğan Yenice " , , ,41 14 Bozdoğan Yenice " , ,08 15 Bozdoğan Başalan " ,60 934,60 16 Çine Elderesi (Hacıköseler yolu) " 4 276,12 276,12 17 Çine Kırkışık " 6 560,76 560,76 18 Germencik Çarıklar " , , ,62 19 Germencik Bozköy-Çamköy " , , ,23 20 Germencik Bozköy " , , ,42 21 Germencik Abdurrahmanlar " ,18 373,84 788,02 22 İncirliova İsafakılar " 7 483,21 483,21 23 İncirliova Palamut " 4 276,12 276,12 24 İncirliova Karabağ " 4 373,84 373,84 25 Karacasu Hacıhıdırlar " 5 467,30 467,30 26 Karpuzlu Ovapınarı " ,39 897,39 27 Koçarlı Çeşme " 8 552,24 552,24 28 Koçarlı Çulhalar " ,08 467, ,38 29 Koçarlı Boğaziçi " ,30 690,30 30 Koçarlı Çallı " ,69 560, ,45 31 Koçarlı Mersinbelen " , ,45 32 Koçarlı Bağcılar " ,18 373,84 788,02 33 Koçarlı Çulhalar-Mersinbelen " , ,28 34 Koçarlı Timinciler-Satılar " 5 467,30 467,30 35 Koçarlı Esentepe " , ,96 36 Koçarlı Kızılkaya " 3 280,38 280,38 37 Köşk Gökkiriş " ,36 828,36 38 Köşk Ketenyeri " 3 207,09 207,09 39 Köşk Akçaköy " 8 552,24 552,24 40 Kuşadası Güzelçamlı-Dipburun " , ,96 41 Nazilli Karahallı-Yatalan mah. " ,33 759,33 42 Nazilli Aşayakacık (osm.çukuru) " , ,98 43 Nazilli Derebaşı-İzmir İl hd. " , ,52 44 Yenipazar Hacıköseler-Elderesi " ,63 93, ,09 45 Yenipazar Çavdar-Davutlar mah. " , , ,98 Toplam : , , ,69 73

74 S.No BRM YILI SANAT YAPILARI (BÜZ) İlçesi İŞİN ADI UYGULAMA ÖDENEK (YTL.) HARCAMA Ø60 Ø80 Ø60 Ø80 (TL.) 1 Merkez Alanlı Adet , , ,33 2 Merkez Gölcük " ,60 849,60 3 Merkez Dalama-Alanlı " , ,80 4 Merkez Dalama-Kuloğulları " ,35 5 Merkez Umurlu-Aşağıkayacık " , ,03 6 Bozdoğan Güney " , ,20 7 Bozdoğan Dutağaç-Kızılcaköy " , ,03 8 Bozdoğan Olukbaşı " 7 507,01 507,01 9 Bozdoğan Dutağaç " ,01 623, ,05 10 Bozdoğan Koyuncular " , ,03 11 Bozdoğan Çamlıdere " 7 396,48 396,48 12 Çine Soğukoluk-Yağlık mah. " , ,48 13 Çine Kirazderesi " 6 434,58 434,58 14 Çine Bahçearası " , , ,00 15 Germencik Çarıklar " ,68 679,68 16 İncirliova Karabağlar " ,68 679,68 17 Karpuzlu Akçaabat " 5 362,15 362,15 18 Karpuzlu Çobanisa " ,59 226, ,15 19 Karpuzlu Tekeler " ,24 906,24 20 Koçarlı Çeşme " 7 507,01 507,01 21 Koçarlı Güdüşlü " , , ,10 22 Koçarlı Kızılkaya " ,96 792,96 23 Koçarlı Cincin " 6 339,84 339,84 24 Koçarlı Timinciler " , ,52 25 Köşk Akçaköy (köyiçi) " ,30 724,30 26 Kuyucak Horsunlu-İğdecik " ,72 283,20 572,92 27 Nazilli Samaili " , ,18 28 Söke Kisir " 6 434,58 434,58 29 Söke Karacahayıt " 3 169,92 169,92 30 Söke Akçakaya " , ,36 31 Yenipazar Paşaköy " ,16 869,16 32 Yenipazar Karaçakallar " ,30 724,30 Toplam : , , ,91 GENEL TOLAM : , , ,60 74

75 U L A Ş I M S E K T Ö R Ü PROJE SAYISI PROJE SAYISI DÖNEMİ : 2011 TL. UYGULANACAK PROJENİN UYGULANAN PROJENİN İŞİN TÜRÜ MİKTARI TOPLAM KEŞİF BEDELİ GEÇEN YIL HARCAMA 2011 YILI ÖDENEĞİ İLERİKİ YIL ÖDENEĞİ YAPILACAK İŞ KARŞILIĞI MİKTARI HARCAMA TESVİYE 3 4,0 Km , ,64 4,0 Km ,64 BETON PARKE TAŞI 9 5,7 Km , ,00 5,7 Km ,00 ONARIM 30 83,3 Km , ,87 79,3 Km ,03 STABİLİZE KAPLAMA I.KAT ASFALT KAP. II.KAT ASFALT KAP. KÜÇÜK ONARIM (YAMA) GREYDERLİ BAKIM 20 75,7 Km , ,87 75,7 Km , ,7 Km , ,12 82,7 Km , ,7 Km , ,46 113,7 Km , ,1 Km , , ,1 Km , ,7 Km , , ,7 Km ,50 75

76 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMALARI ( 31 / 12 / 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ) SEKTÖRÜ KÖY YOLLARI TL. TL. S. İLÇESİ İŞİN ADI KKN. BAŞ.BİT. PRG. EK T.PRG. UYG. PROG. TOPLAM PRG. AÇIKLAMA No. TARİHİ (Km.) (Km.) (Km.) (Km.) ÖDENEĞİ HARC. TESVİYE 1 Çine Mutaflar-Saltık-Akçakavak ,0 1,0 1, , ,16 Bitti 2 Karacasu Ataköy - Çınar - Yaylaarası ,0 1,0 1, , ,16 Bitti 3 Karpuzlu Cumalar - Şenköy - Karabelen ,0 2,0 2, , ,32 Bitti TESVİYE TOPLAM : 4,0 0,0 4,0 4, , ,64 PARKE TAŞI 1 Merkez Orta Kayacık-Yukarı Kayacık ,0 2 Köşk Dy.İlt. Beyköy ,4 3 Köşk Gökkiriş ,4 4 Çine Dy.İlt. Kuruköy-Yeniköy ,2 5 Çine Dy.İlt. Karanfiller ,2 6 Karpuzlu Koğuk-Işıklar ,5 7 Çine Bahçearası-Koçarlı İlçe Hd. (Orhaniye) ,0 8 Germencik Selatin-İzmir İl Hd ,6 9 Söke Çavdar ,4 1,8 1, , ,00 Bitti 1,9 1, , ,00 Bitti 2,0 2, , ,00 Bitti PARKE TOPLAM : 5,7 0,0 5,7 5, , ,00 DEVAM EDEN ONARIM 1 Karpuzlu Umcular-Koçarlı İlçe Hd. (Dereköy) ,0 1,0 1, , ,71 Bitti 2 Köşk Baklaköy-Sarıçam-İzmir İl Hd. (Çatma Mezarlığı) ,0 3,0 3, , ,13 Bitti 3 Kuyucak İly.İlt. Nazilli İlçe Hd. (Pirlibey) (İyileştirme) ,6 4,6 0, , ,83 D. Ediyor 4 Nazilli 24 KKN.Ky.İlt. Osmançukuru ,0 2,0 2, , ,42 Bitti ONARIM 1 Merkez Zeytinköy-Çatıkyol-Paşayaylası-Karaköy-Yılmazköy İlt.Dy ,0 2,0 2, , ,42 Bitti 2 Merkez 32 KKN.Ky.İlt.Kuloğulları (İyileştirme) ,8 3,8 3, , ,90 Bitti 3 Merkez Alanlı-Çavdar ,2 3,2 3, , ,07 Bitti 4 Bozdoğan İly.İlt.Konaklı-Yk.Alimanlar-Kızıltepe-Güneyyaka-Kemer ,0 1,0 1, , ,71 Bitti 5 Bozdoğan 38 KKN.Ky.İlt. Yaka-Alhisar-Alyürek-Memişler ,9 1,9 1, , ,45 Bitti 76

77 6 Çine Soğukoluk-Yağlık Mah ,6 1,6 1, , ,54 Bitti 7 Çine Dy.İlt.Aktaşlar ,2 1,2 1, , ,65 Bitti 8 Çine Bahçearası-Koçarlı İlçe Hd. (Orhaniye) ,2 3,2 3, , ,07 Bitti 9 Çine Tatarmemişler Köyiçi yolu ,2 1,2 1, , ,65 Bitti 10 Germencik 08 KKN.Ky.İlt.Çarıklar ,0 5,0 5, , ,55 Bitti 11 Germencik Selatin İzmir İl Hududu ,6 0,6 0, , ,83 Bitti 12 Germencik 01 KKN.Ky.İlt.Bozköy ,6 3,6 3, , ,96 Bitti 13 İncirliova İncirliova-Karabağ ,4 0,4 0, , ,88 Bitti 14 Karacasu Ataköy-Işıklar ,9 3,9 3, , ,87 Bitti 15 Karacasu 19 KKN.Ky.ilt. Narğedik-Çardak ,3 1,3 1, , ,62 Bitti 16 Koçarlı Karacaören-Yk.Mahalle-Karaağaç ,9 1,9 1, , ,45 Bitti 17 Koçarlı Bağarcık Muğla İl Hududu (Sakarkaya) ,9 5,9 5, , ,29 Bitti 18 Koçarlı Orhaniye-Çine İlçe Hududu (Bahçearası) ,0 3,0 3, , ,13 Bitti 19 Köşk Cumayanı - Caferler Sultanhisar ilçe Hd ,0 2,0 2, , ,42 Bitti 20 Köşk Köşk-Yavuzköy ,3 2,3 2, , ,33 Bitti 21 Köşk Dy.İlt.Merkez ilçe Hd.(Dalama) ,3 3,3 3, , ,04 Bitti 22 Kuşadası Dy.İlt. Kirazlı-İzmir İl Hd. (Gökçealan) ,4 0,4 0, , ,88 Bitti 23 Nazilli Hisarcık-Kızıldere bağlantı yolu ,0 3,0 3, , ,13 Bitti 24 Söke Dy.İlt. Sarıkemer-Karakaya-Söğütözü-Çavdar ,0 3,0 3, , ,13 Bitti 25 Söke 21 KKN Ky.İlt. Gölönü-Kışlağı ,0 10,0 10, , ,10 Bitti 26 Söke Özbaşı (İyileştirme) ,0 4,0 4, , ,84 Bitti ONARIM TOPLAM : 62,7 20,6 83,3 79, , ,03 ( 31 / 12 / 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ) SEKTÖRÜ KÖY YOLLARI TL. TL. S. İLÇESİ İŞİN ADI KKN. BAŞ.BİT. PRG. EK PRG. T.PRG. UYG. PROG. TOPLAM No. TARİHİ (Km.) (Km.) (Km.) (Km.) ÖDENEĞİ HARC. STABİLİZE KAPLAMA 1 Merkez Dy.İlt.Aş.Kayacık-Ortaköy-Cuma-Aş.Çay ,2 2,2 2, Bitti 2 Merkez Alanlı-Çavdar ,2 3,2 3, Bitti 3 Merkez 32 KKN.Ky.İlt.Kuloğulları ,5 3,5 3, Bitti 4 Bozdoğan 53 KKN.Ky.İlt.Viranaltı ,8 3,8 3, Bitti 5 Bozdoğan Başalan-Ericek ,0 3,0 3, Bitti 6 Bozdoğan Karaahmetler-Asma-Sarıalan Mah ,0 2,0 2, Bitti AÇIKLAMA 77

78 7 Bozdoğan Hışımlar-Değirmendere Mah ,0 2,0 2, Bitti 8 Bozdoğan Örentaht-Gölbelen Mah ,7 1,7 1, Bitti 9 Buharkent Feslek Regülatör yolu ,8 0,8 0, Bitti 10 Çine 21 KKN.Ky.İlt. Develi ,2 6,2 6, Bitti 11 Çine Dy.İlt.-Ovacık-Alabayır-Topçam Dedeler Mah.Yolu ,1 4,1 4, Bitti 12 Çine Bahçearası-Koçarlı İlçe Hd. (Orhaniye) ,2 3,2 3, Bitti 13 Karacasu Yaykın-Tepecik ,8 5,8 5, Bitti 14 Karpuzlu Koğuk-Işıklar ,1 4,1 4, Bitti 15 Koçarlı Orhaniye-Çine İlçe Hududu (Bahçearası) ,0 3,0 3, Bitti 16 Köşk Dy.İlt.Merkez ilçe Hd.(Dalama) ,3 3,3 3, Bitti 17 Kuşadası Dipburun Karakol yolu (Askeri amaçlı yol) ,4 2,4 2, Bitti 18 Kuyucak Dy.İlt.Horsunlu-İğdecik ,0 3,0 3, Bitti 19 Nazilli 59 KKN.Ky.İlt. Kozalaklı-01 KKN.Ky.İlt ,6 7,6 7, Bitti 20 Sultanhisar Güvendik-Malgaçmustafa-İzmir İl Hd ,8 10,8 10, Bitti STABİLİZE TOPLAM : 57,0 18,7 75,7 75, , ,87 I. KAT ASFLAT KAPLAMA 1 Merkez Dy.İlt.Aş.Kayacık-Ortaköy-Cuma-Aş.Çay ,2 0,3 2,5 2, , ,06 Bitti 2 Merkez Alanlı-Çavdar ,2 3,2 3, , ,08 Bitti 3 Merkez Tepeköy ,5 1,5 1, , ,04 Bitti 4 Merkez Merkez-Dalama Belediyesi yolu ( Protokollü ) ,9 0,9 0, , ,02 Bitti 5 Bozdoğan 11 KKN.Ky.İlt. Işıklar-Amasya ,1 2,1 2, , ,05 Bitti 6 Bozdoğan Başalan-Ericek ,9 1,9 1, , ,05 Bitti 7 Bozdoğan 53 KKN.Ky.İlt.Viranaltı ,8 1,9 5,7 5, , ,15 Bitti 8 Bozdoğan Dutağaç-Kızılcaköy ,7 0,4 4,1 4, , ,11 Bitti 9 Bozdoğan Yaka ,6 0,6 0, , ,02 Bitti 10 Bozdoğan Haydere-Kocakır Mah ,0 1,0 1, , ,03 Bitti 11 Buharkent Feslek Regülatör yolu ,8 0,8 0, , ,02 Bitti 12 Buharkent Dy.İlt.Regülatör yolu ,9 0,9 0, , ,02 Bitti 13 Çine 14 KKN.Ky.İlt. Develi ,5 1,9 11,4 11, , ,29 Bitti 14 Çine Taşoluk - Kirazderesi ,3 3,3 3, , ,08 Bitti 15 Çine Yolboyu Ege Et yolu ,0 1,0 1, , ,03 Bitti 16 Çine Elderesi-Yenipazar İlçe Hd. (Hacıköseler) ,9 1,0 3,9 3, , ,10 Bitti 17 Çine Dy.İlt.Ovacık-Alabayır-Topçam Dedeler Mah.Yolu ,1 4,1 4, , ,11 Bitti 78

79 18 Çine Bahçearası-Koçarlı İlçe Hd. (Orhaniye) ,0 0,5 2,5 2, , ,06 Bitti 19 Çine Taşoluk-Bayramlı-Ören ,9 0,9 0, , ,02 Bitti 20 Karpuzlu Karpuzlu-Koğuk-Işıklar ,1 4,1 4, , ,11 Bitti 21 Koçarlı Orhaniye-Çine İlçe Hd. (Bahçearası) ,0 3,0 3, , ,08 Bitti 22 Kuşadası Dipburun Karakol yolu (Askeri amaçlı yol) ,4 2,4 2, , ,06 Bitti 23 Kuyucak Dy.İlt. Horsunlu-İğdecik ,0 3,0 3, , ,08 Bitti 24 Nazilli 59 KKN.Ky.İlt. Kozalaklı-01 KKN.Ky.İlt ,6 7,6 7, , ,19 Bitti 25 Sultanhisar Güvendik-Malğaçmustafa-İzmir İl Hd ,8 8,8 8, , ,23 Bitti 26 Yenipazar Hacıköseler-Çine İlçe Hd. (Elderesi) ,5 0,5 0, , ,01 Bitti 27 Muhtelif Köyyollarında yapılan Sanat Yapıları Üzeri 1,0 1,0 1, , ,03 Bitti I.KAT ASF. TOPLAM : 72,0 10,7 82,7 82, , ,12 SEKTÖRÜ KÖY YOLLARI TL. TL. S. İLÇESİ İŞİN ADI KKN. BAŞ.BİT. PRG. EK PRG. T.PRG. UYG. PROG. TOPLAM No. TARİHİ (Km.) (Km.) (Km.) (Km.) ÖDENEĞİ HARC. II. KAT ASFLAT KAPLAMA 1 Merkez İly.İlt.Köşk ilçe Hd.(Ast.Asf.Kaplama) ,2 2,2 2, , ,06 Bitti 2 Merkez 32 KKN.Ky.İlt.Kuloğullar ( Ast.Asf.Kaplama ) ,8 3,8 3, , ,10 Bitti 3 Merkez Dy.İlt.Aş.Kayacık-Ortaköy-Cuma-Yk.Kayacık Dy.İlt ,5 0,5 0, , ,28 Bitti 4 Bozdoğan İly.İlt. Kılavuzlar ,8 2,8 2, , ,74 Bitti 5 Bozdoğan Osmaniye ,9 1,9 1, , ,65 Bitti 6 Bozdoğan 38.KKN.Ky.İlt. Haydere ,5 1,5 1, , ,83 Bitti 7 Bozdoğan Bozdoğan İly.İlt. Alamut ( Ast.Asf.Kapl.) ,7 1,7 1, , ,04 Bitti 8 Buharkent Dy.İlt. Savcıllı-Yk.Savcıllı ,3 0,6 2,9 2, , ,20 Bitti 9 Germencik Dy.İlt.Hıdırbeyli - Çamköy ( Ast.Asf.Kaplama ) ,8 3,8 3, , ,10 Bitti 10 İncirliova Dy.İlt.Eğrek-İsafakılar ,0 0,6 3,6 3, , ,38 Bitti 11 Karacasu 19 KKN.Ky.İlt. Yolüstü-Yolaltı-Yaykın (Ast.Asf.Kapl.) ,7 0,7 0, , ,02 Bitti 12 Karacasu 19 KKN.Ky.İlt.Bingeç-Yaykın ,5 8,5 8, , ,68 Bitti 13 Karacasu Yolüstü köyiçi (Ast.Asf.Kapl.) ,6 0,6 0, , ,02 Bitti 14 Karpuzlu Hatipkışlası ,7 0,7 0, , ,19 Bitti 15 Karpuzlu Ovapınar-Arapkır Mah. (Ast.Asf.Kapl.) ,3 1,3 2,6 2, , ,07 Bitti 16 Koçarlı İly.İlt. Halilbeyli-Çulhalar-Mersinbeleni-Gaffarlar-Karpuzlu Hd. (Ast.Asf.Kapl) ,2 9,2 9, , ,24 Bitti 17 Koçarlı İly.İlt. Çakırbeyli ,0 2,0 2, , ,10 Bitti 18 Koçarlı İly.İlt. Orhaniye ,2 4,2 4, , ,11 Bitti 19 Koçarlı 03 KKN.Ky.İlt.Hacıhamzalar ,0 3,0 3, , ,65 Bitti AÇIKLAMA 79

80 20 Koçarlı 03 KKN.Ky.İlt.Boğaziçi ,5 1,5 1, , ,83 Bitti 21 Koçarlı 07 KKN.Ky.İlt.Çallı ,0 2,0 2, , ,10 Bitti 22 Köşk Dy.İlt.Merkez ilçe Hd.(Dalama)(Ast.Asf.Kaplama) ,1 4,1 4, , ,11 Bitti 23 Köşk 36 KKN. Ky.İlt.Karatepe-Yk.Karatepe ,4 1,4 12,8 12, , ,24 Bitti 24 Kuyucak 22 KKN.Ky.İlt.Bucak-Karşı ,6 6,6 6, , ,03 Bitti 25 Kuyucak Dy.İlt. Yamalak (Ast.Asf.Kapl.) ,5 1,5 1, , ,04 Bitti 26 Nazilli 01 KKN.Ky.İlt.Hasköy-Kavacık-S li-Kaşıkçılar-İzmir İl Hd ,2 1,1 9,3 9, , ,32 Bitti 27 Nazilli 37 KKN Ky.İlt.Kızılca-Uzunçam ,3 3,3 3, , ,02 Bitti 28 Nazilli 48 KKN.Ky.İlt. Uzunçam ,8 1,8 1, , ,19 Bitti 29 Nazilli İly.İlt.Toygar (Ast.Asf.Kaplama) ,5 3,5 3, , ,09 Bitti 30 Nazilli İly.İlt.Hamidiye (Ast.Asf.Kaplama) ,5 1,5 1, , ,04 Bitti 31 Sultanhisar Güvendik-Malgaç Mustafa İzmir İl Hd.(Ast.Asf.Kaplama) ,0 5,0 5, , ,13 Bitti 32 Sultanhisar Atça-Abide-Donduran ,6 4,6 4, , ,93 Bitti II.KAT ASF. TOPLAM : 87,6 26,1 113,7 113, , ,46 NAZİLLİ-DEREAĞZI-SEMAİLLİ ÇİNE-TOPÇAM-DEDELER KÖŞK-DALAMA 80

81 İDARİ KADEMELER SINIFI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINIFLARINA GÖRE ( MERKEZ ve İLÇELER) MEMUR KADROLARI U N V A N L A R ADET G.İ.H. GENEL SEKRETER 1 G.İ.H. GENEL SEKRETER YRD. 2 İL MÜDÜR YRD.(1 Jeoloji Müh.)(şahsa 1 G.İ.H. bağlı kadro) G.İ.H. MÜDÜR( 7 ASİL+2 VEKALET) 9 T.H. MÜDÜR(7 VEKALET) 7 (1 Zir.Mh.2 Jeo.Mh.1.Jeofi.Mh.1Şehir Pln.1 Mak.Mh.1 İnş.Müd.) G.İ.H. İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ 15 D G.İ.H. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1 E T O P L A M 36 AVUKATLIK HİZ.SINIFI AVUKAT 1 V T O P L A M 1 T MİMAR - L E M MÜHENDİS 1 K Ü HARİTA MÜHENDİSİ 3 E N H İNŞAAT MÜHENDİSİ 8 İ E JEOLOJİ YÜK.MÜHENDİSİ 1 T K N JEOLOJİ MÜHENDİSİ 4 D JEOFİZİK MÜHENDİSİ - H İ KİMYA MÜHENDİSİ 1 İ S MAKİNA MÜHENDİSİ 5 M Z L ZİRAAT YÜK.MÜHENDİSİ 7 M E ZİRAAT MÜHENDİSİ 7 E E R ELEKTRİK MÜHENDİSİ 1 T T O P L A M 38 M. T İNŞAAT TEKNİKERİ 3 U S E K TEKNİKER (MOTOR) 1 TEKNİKER (HARİTA VE I 2 K E KADASTRO) N N R ELEKTRİK TEKNİKERİ R I İ T O P L A M 6 F TEKNİS- TEKNİSYEN L I YEN T O P L A M 0 SAĞLIK TABİP 1 A HİZMET. SINIFI T O P L A M 1 R MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI - KONTROL MEMURU 3 I G.İ.H. ŞEF 8 VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞL.(12 Kişi İlçeler'de) 35 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 SINIFI MEMUR (6' i İlçeler' de) 20 81

82 U N V A N L A R ADET TAHSİLDAR 1 ŞOFÖR 1 AMBAR MEMURU (İlçe' de) 1 T O P L A M 70 HİZMETLİ (2 Kişi İlçeler'de) 7 Y. H. DAĞITICI 3 SINIFI T O P L A M 10 MEMUR TOPLAMI 162 SÖZLEŞMELİ AVUKAT-TEKNİKER-TEKNİSYEN-5 MÜHENDİS 8 DAİMİ İŞÇİ S/S TOPLAMI(19 Kişi İlçelerde) 310 GEÇİCİ İŞÇİ( 2 Kişi Merkezde 2 Kişi İlçeler' de) 4 GENEL TOPLAM 484 NOT : 1 İşçimiz İzmir 2 nolu Sendika Şube Başkanı olduğundan listeye dahil edilmemiştir. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1- Sosyal Tesisler ile ilgili iş ve işlemler. - Yemekhanelerimizde işyeri güvenliğine yönelik ( Gaz Kaçağı Önlemi) sistemi kuruldu. - Merkez Bina Çay ocağında tamir ve tadilat işlemleri yapıldı. - Didim II. Eğitim Dinlenme Tesislerine ait rutin bakım, onarım işlemleri ve sezon ile ilgili işlemler ile birlikte Güvenlik Kamerası Sistemi kurulmuştur. 2- Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. 3- Basın ve Halkla ilişkiler çalışmaları olarak 32 adet haber Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olup, Haber Ajansları ile 120 Adet haber paylaşılmıştır. 4- Mikro Kredi (55.000,00) TL ile ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir. 5- Özürlüler için Ulaşılabilirlik Projesi çerçevesinde engellilere yönelik WC düzenlemesi yapılmıştır. 6- Dernek, Birlik, Vakıf, Kurum vb. benzeri teşekküllere yardım ödeneği olarak Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ( ,00 TL), Menderes Spor Kulübü (6.000,00 TL) ve Engelliler Spor Kulübüne (7.500,00 TL) maddi katkı sağlanmıştır. 7- Müdürlüğümüz bünyesinde Kütüphane oluşturularak personelin hizmetine sunulmuştur. 8- Harcama alt birimlerimiz olan kurum ve kuruluşların ilgili iş ve işlemleri yerine getirilmiştir. 9- Aydın Okur, Aydın Yazar Projesi ve benzeri projelerde paydaş olarak temsil görevi yerine getirilmiştir. 10- İl Genel Meclisi bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve Engelliler İhtisas Komisyonu nun oluşturulması teklif ve temin edilmiştir. 11- İdarecinin Sesi dergisi aboneliği ile Kurtuluş Dergisi nin satın alınma işlemi ayrıca mevzuat ile ilgili eserlerin temin edilmesi gerçekleştirilmiştir. 82

83 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 5686 sayılı JEOTERMAL KAYNAKLAR ve DOĞLAL MİNERALLİ SULAR KANUNUNA GÖRE VERİLMİŞ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLARI (ara= Jeotermal kaynak arama ruhsatı. Süresi veriliş tarihinden itibaren 3 yıldır. ( Güncel Tarihi : ) No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 1 Söke Karaatlı MİS Enerji Ürt. A.Ş.(1 yıl Uzatıldı) 0000/ Fahrettin CEVHER JMO E Söke Akçakaya MİS Enerji Ürt. A.Ş. 0000/ İHALESİ ALINDI 3 Germencik Arzular Yedaş Yenilenebilir Doğal Enerji A.Ş. ( 1 Yıl Uzatıldı ) 2008/ Ahmet GÜNER JMO E Germencik Turanlar Teyaş Termal Enerji Yatırımları A.Ş.(1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ Ahmet GÜNER JMO E Germencik Turanlar Hüseyin ERİKOĞLU (1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ Mehmet Efe YILMAZ JMO E Kuyucak Horsunlu Hüseyin ERİKOĞLU (1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ Mehmet Efe YILMAZ JMO E Köşk Umurlu Değirmenci Elek. 2008/ İHALESİ ALINDI 8 Nazilli Direcik Nazilli Termal Enerji İnş. Turz. Otel Ser. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. (1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ Cuma KALKAN JMO 2010/2 01/09/2010 E Kuyucak Başaran Santral Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş.( 1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ Merih ÖZMUTAF JMO E Söke - Gediz Jeotermal Proje Petrol Mad. Ener. elk. Ürt. Müh. ve İnş. A.Ş.(1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ Raci AŞIK JMO E Germencik Turanlar Selahattin YAYMAN (1 Yıl Uzatıldı.) 2008/

84 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No 12 Kuyucak Yamalak 13 Merkez Çiftlikköy Nazilli Termal Enerji İnş. Turz. Otel Ser. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. (1 Yıl Uzatıldı.) Santral Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş. (1 Yıl Uzatıldı.) 2008/ /70 Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu Cuma KALKAN JMO 2010/2 01/09/2010 E Merih ÖZMUTAF JMO E ALAN ha Kuyucak Yamalak SDS Enerji A.Ş. 2008/ Merkez Karahayıt 16 Kuşadası Davutlar Santral Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş.( 1 Yıl Uzatıldı.) Göze Jeotermal Mad.Enrj.Tar.İnş.San.Tic.Ltd. 2008/ Merih ÖZMUTAF JMO E 2009/ Emre SOYONAR JMO E Germencik Çamköy Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Kuyucak Aksaz-Bucak Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Söke Güllübahçe Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Söke Güllübahçe Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Kuşadası Merkez Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Kuşadası Merkez Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Söke Merkez-Yamaç Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E

85 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 24 Söke Argavalı Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Söke Argavalı Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Söke Sazlıköy Ecolog Enternasyonel Servis ve Hizmet Çözümleri Tic.Ltd. Şti. 2009/ Serdar ÖZBAY JMO E Söke Yaman Gediz Jeotermal Proje Petrol Mad. Ener. elk. Ürt. Müh. ve İnş. A.Ş. 2009/ Sertaç AKAR JMO E Germencik - SDS Enerji A.Ş. 2009/ Sultanhisar Develikuyu Küçük Menderes Enj. Pet. Jeo. Mad. Elek. Ürt. Müh.ve İnş. A.Ş. 2009/ İHALESİ ALINDI 30 Sultanhisar Malgaç - Mustafa Küçük Menderes Enj. Pet. Jeo. Mad. Elek. Ürt. Müh.ve İnş. A.Ş. 2009/ İHALESİ ALINDI 31 Nazilli Pınarbaşı 32 Kuyucak Eskiyöre 33 Nazilli Guz Mevkii Küçük Menderes Enj. Pet. Jeo. Mad. Elek. Ürt. Müh.ve İnş. A.Ş.(1 Yıl Uzatıldı.) Küçük Menderes Enj. Pet. Jeo. Mad. Elek. Ürt. Müh.ve İnş. A.Ş.(1 Yıl Uzatıldı.) Küçük Menderes Enj. Pet. Jeo. Mad. Elek. Ürt. Müh.ve İnş. A.Ş.(1 Yıl Uzatıldı.) 2009/ / / Cem EREN JMO E Cem EREN JMO E Bahadır İPEK JMO E Karacasu Düdenbaşı Meteor Jeotermal Enerji Ürt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009/ Sezer SEVİNÇ JMO E Bozdoğan Koyuncular Meteor Jeotermal Enerji Ürt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009/ Sezer SEVİNÇ JMO E

86 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 36 Bozdoğan Yazıkent Meteor Jeotermal Enerji Ürt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009/ Sezer SEVİNÇ JMO E Karacasu Ataeymir- Kocadağ Meteor Jeotermal Enerji Ürt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009/ Sezer SEVİNÇ JMO E Bozdoğan Amasya Meteor Jeotermal Enerji Ürt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009/ Sezer SEVİNÇ JMO E Karacasu Yeşilyurt-Geyre Meteor Jeotermal Enerji Ürt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009/ Sezer SEVİNÇ JMO E Söke Sazlıköy Kemer Ziraat ve Ticaret A.Ş. 2009/ JMO Merkez Çiftlikköy Eyre Enerji Ürt. Yatırım Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. 2009/ JMO Köşk Baklaköy Akanay Jeotermal Enerji Mad. İşletme İnş.Turz. ve tic. Ltd.Şti. 2009/ Mustafa Fatih ŞEKERLER JMO İncirliova Eğrek-Arzular- Karabağ MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E İncirliova Kızılca-İkizdere MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E 45 Kuyucak Demirciler-köyü MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E Köşk- İlyasdere- Cumadere Güzelköyü MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E Merkez İmamköy MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E

87 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 48 Bozdoğan Demircilerköyü MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E Çine Çatıkkahraman MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E Merkez Danışmen- Gürpınar MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E Sultanhisar- İsabeylı- Dallıca - MİS Enerji Ürt. A.Ş. 2009/ Abdullah SELVİ JMO E Kuşadası Davutlar Aydın İl Özel İdaresi(1 Yıl Uzatıldı.) 2009/ Ebru ÇETİN JMO Kurum Personeli Köşk Eğridere MTA 2009/ E Köşk Gündoğan MTA 2009/ E Koçarlı İhtisas Enerji Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş. 2009/ Deniz GÖKGÖZ JMO E Söke İhtisas Enerji Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş. Karizma Enerji Gaz Pet. Mad. Mermer İnş. Taah Nak. San. ve Tic A.Ş.ye ruhsatı devr etmiştir. 2009/ Ahmet Yasin TUNA JMO E Karacasu İhtisas Enerji Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş. 2009/ Deniz GÖKGÖZ JMO E Kuşadası- Germencik İhtisas Enerji Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş. 2009/ Deniz GÖKGÖZ JMO E Kuşadası Aldaş Altınada Kuşadası Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Mad.Tic.ve San.A.Ş. 2009/ Ahmet Yasin TUNA JMO E

88 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No 60 Koçarlı 61 Köşk Hamamköy İhtisas Enerji Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş. Karizma Enerji Gaz Pet. Mad. Mermer İnş. Taah Nak. San. ve Tic A.Ş.ye ruhsatı devr etmiştir. İhtisas Enerji Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş. Karizma Enerji Gaz Pet. Mad. Mermer İnş. Taah Nak. San. ve Tic A.Ş.ye ruhsatı devr etmiştir. Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) 2009/ Ahmet Yasin TUNA JMO E 2009/ Ahmet Yasin TUNA JMO E Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha Merkez Çulhalar Hdr Elek. Jeotermal Enerji Mad. Tur. Tar. San. Tic. A.Ş. 2009/ Erhan ERDEM JMO E Merkez Bademli Hdr Elek. Jeotermal Enerji Mad. Tur. Tar. San. Tic. A.Ş. 2009/ Erhan ERDEM JMO E Kuyucak Pamukören Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2009/ Kemal AKPINAR JMO E Aydın Köşk Karateke Nazilli Termal Enerji İnş. Turz. Otel Ser. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. (ihale ile 2886 S.K. 31. maddesine göre 21/07/2010 tarihinde onandı). 2009/ Cuma KALKAN JMO 2010/ E Koçarlı Halilbeyli Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2009/ Kemal AKPINAR JMO E Söke Sarıkemer SORMET ENTEGRE ENERJİ 2009/ Murat ÖZTÜRK JMO E 68 Söke Sarıkemer SORMET ENTEGRE ENERJİ 2009/ E Söke Balat-Akköy İhtisas Jeotermal Enerji.Elek.Ürt.Dağ.Petr. ve Madencilik A.Ş. 2009/ Ali Ozan ÖZ JMO E Çine Ovaköyü Enerjia Metal Mad. San. Tic. A.Ş. 2009/ Gökay ELBİR JMO E 71 Çine Kargı Enerjia Metal Mad. San. Tic. A.Ş. 2009/ Gökay ELBİR JMO E

89 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 72 Didim Akbük Nuh Acar İnş. Enerji ve Tic. San. Ltd. Şti. 2009/ Osman ŞEN JMO E Koçarlı - Nuh Acar İnş. Enerji ve Tic. San. Ltd. Şti. 2009/ Osman ŞEN JMO E Söke - Nuh Acar İnş. Enerji ve Tic. San. Ltd. Şti. 2009/ Osman ŞEN JMO E 4050,08 75 Germencik- Ortaklar Gümüşköy Aydın İl Özel İdaresi 2010/ Recep COŞKUN JMO Kurum Personeli Buharkent - SDS Enerji A.Ş. 2010/ Haluk TOPDEMİR JMO E 77 Kuşadası - SDS Enerji A.Ş. 2010/ Haluk TOPDEMİR JMO E 78 Söke - SDS Enerji A.Ş. 2010/ Haluk TOPDEMİR JMO E 79 Germencik Bozköy/Çamköy SDS Enerji A.Ş. 2010/ Haluk TOPDEMİR JMO E Germencik Meşeli-Eğrek- Arzular SDS Enerji A.Ş. 2010/ Süreyya ŞEN JMO E Söke - Nuh Acar İnş. Enerji ve Tic. San. Ltd. Şti. 2010/ Osman ŞEN JMO E Merkez Horozköy/ Dağeymiri Karizma Enerji Gaz. Pet. Mad. Mer. İnş. A.Ş. 2010/ Ertan GÖLLÜ JMO E Karacasu Karizma Enerji Gaz. Pet. Mad. Mer. İnş. A.Ş. 2010/ Ertan GÖLLÜ JMO E

90 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No 84 Kuşadası 85 Nazilli Aldaş Altınada Kuşadası Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Mad.Tic.ve San.A.Ş. Karizma Enerji Gaz. Pet. Mad. Mer. İnş. A.Ş. Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no 2010/ JMO Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) 2010/ Ertan GÖLLÜ JMO E Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha Nazilli Karizma Enerji Gaz. Pet. Mad. Mer. İnş. A.Ş. 2010/ Ertan GÖLLÜ JMO E Germencik Perihan İNAN 2010/ OCAK AYI İTİBARİ İLE SAHA TERK EDİLDİ HAZİRAN AYI İHALESİ YAPILAVAK Didim Aydın İl Özel İdaresi 2010/ Ebru ÇETİN JMO Kurum Personeli Söke Aydın İl Özel İdaresi 2010/ Ebru ÇETİN JMO Kurum Personeli Didim Gayzer Yerbilimleri Ar. İnş. Tur. San. ve Tic. LTD.ŞTİ. 2010/ Servet YILMAZER JMO E Kuşadası Şükrü Barış KOCAGÖZ 2010/ Müge OSKAY ULUTAŞ JMO 151/ E 92 Söke Caferli Ertan ŞENER 2010/ Edishun MUHİKANCI JMO E İncirliova Köprüova Santral Ener. Ür. San. ve Tic. A.Ş. 2010/ Merih ÖZMUTAF JMO E 94 Karacasu Dereköy Yakut En. Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. 2010/ Kadir ÇIBUK JMO E 95 Bozdoğan Kılavuzlar Yakut En. Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. 2010/ Numan TUNA JMO E

91 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 96 Karasu Yenice-Başaran Yakut En. Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. 2010/ Kadir ÇIBUK JMO E Karacasu Karacaören- Hacıhıdırlar SS Yatırım ve Yenilenebilir En. San.Tic. Ltd.Şti. 2010/ Zeynel Abidin GÖK JMO E Aydın Söke Özbaşı İbrahim ÖZKAĞNICI İnş. Tur. Nak. Enerji ve Mad. Tic. Ltd. Şti. 2010/ E Aydın Söke Batıköy İbrahim ÖZKAĞNICI İnş. Tur. Nak. Enerji ve Mad. Tic. Ltd. Şti. 2010/ E Aydın Germencik İbrahim ÖZKAĞNICI İnş. Tur. Nak. Enerji ve Mad. Tic. Ltd. Şti. 2010/ E Aydın Söke Sarıkemer İbrahim ÖZKAĞNICI İnş. Tur. Nak. Enerji ve Mad. Tic. Ltd. Şti. 2010/ E Bozdoğan Kılavuzlar Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi 2011/ Yenipazar Donduran Prosinerji Enerji Maden Turizm İnşaat Tarım ve Sanayi A.Ş. 2011/ İhsan GÖKALP JMO İncirliova Yazıdere Prosinerji Enerji Maden Turizm İnşaat Tarım ve Sanayi A.Ş. 2011/ İhsan GÖKALP JMO İncirliova Halilbeyli Prosinerji Enerji Maden Turizm İnşaat Tarım ve Sanayi A.Ş. 2011/ İhsan GÖKALP JMO Merkez Baltaköy Prosinerji Enerji Maden Turizm İnşaat Tarım ve Sanayi A.Ş. 2011/ İhsan GÖKALP JMO İncirliova Osmanbükü BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. 2011/ Ozan ATALAY JMO

92 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 108 Söke Sercin Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Ergün YILDIZTEKİN JMO Merkez Dereköy Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Kocarlı Çakmar Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Kuşadası Kirazlı Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Kuşadası Kirazlı Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Söke Batıköy Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Söke Akköy Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Yenipazar Direcik Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Kuşadası Caferli Işık Jeotermal Kaynaklar Madencilik Turizm Tarım Sanayi ve Tic.İthalat ve İhracat Ltd.Şt. 2011/ Yenipazar Çavdar - Eğridere Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Kuyucak Genevic İnova Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş. 2011/ Kuyucak Çobanisa İnova Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş. 2011/

93 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 120 Didim _ Didim Jeotermal Maden San. Ve Tic.Ltd.Şti. 2011/ Mustafa Fatih ŞEKERLER JMO Bozdoğan _ Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Germencik Ortaklar / Selatin Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Germencik Dampınar Aydın İl Özel İdaresi 2011/ İncirliova Eğrek Aydın İl Özel İdaresi 2011/ İncirliova İkizdere Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Merkez Karaköy Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Bozdoğan Hısımlar Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Bozdoğan Altıntaş Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Çine _ Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Çine Topçam Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Çine Alabayır Aydın İl Özel İdaresi 2011/

94 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 132 Çine Kırsakallar Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Çine Akçaova Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Çine Seferler Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Çine Soğukoluk Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karpuzlu Koğuk Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karpuzlu Tekeler Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karpuzlu Yağşılar Umcular Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Koçarlı Kızılcabölük Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Koçarlı Bağarcık Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Söke Karakaya Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Bozdoğan Dümen Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Bozdoğan Örtülü Aydın İl Özel İdaresi 2011/

95 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 144 Bozdoğan Güneykaya Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Bozdoğan Akyaka Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karacasu Nargedik Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karacasu Gürle Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karacasu Ören Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karacasu Ataeymir Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Karacasu _ Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Nazilli Kahvederesi Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Nazilli Karahallı Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Nazilli Aksu Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Köşk Sarıçam Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Köşk Başçayır Aydın İl Özel İdaresi 2011/

96 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 156 Merkez Umurlu Eğrikavak Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Merkez Yukarıkayacık Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Nazilli Sinekçiler Çobanlar Ahmet BAKIRCIOĞLU 2011/ Kuşadası _ Ali Kaan AKIN 2011/ Müge OSKAY ULUTAŞ JMO Nazilli Sinekçiler Nazilli Belediye Başkanlığı 2011/ Bozdoğan Yeniköy Papazlık Ediz ÖZEN 2011/ Söke Burunköy Hateks Enerji Üretimi İnşaat Gıda A.Ş 2011/ Müge OSKAY ULUTAŞ JMO Söke Hateks Enerji Üretimi İnşaat Gıda A.Ş 2011/ Müge OSKAY ULUTAŞ JMO Didim Didim Jeotermal Maden San. Ve Tic.Ltd.Şti. 2011/ Mustafa Fatih ŞEKERLER JMO Didim Yusuf MUTLU 2011/ Karpuzlu 167 İncirliova Hatipkışla- Çamköy Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Dereağzı Karabağ Aydın İl Özel İdaresi 2011/

97 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 168 Karacasu Esençay Donanım İçecek Gıda Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 2011/ Didim Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Bozdoğan Güneyköyü Ahmet BAKIRCIOĞLU 2011/ Kuşadası Davutlar Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Germencik Selahattin YAYMAN 2011/ Kuyucak Selahattin YAYMAN 2011/ Buharkent İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Merkez İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Merkez İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Kuyucak İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Sultanhisar İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Nazilli Gedik İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/

98 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 180 Kuyucak Horsunlu Ortakçı İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Nazilli Gedik İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Kuyucak 183 Kuyucak Horsunlu Ortakçı İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ Horsunlu Ortakçı İmer Enerji Üretim A.Ş. 2011/ incirliova Arzular Enera Altyapı Madencilik ve Enerji Yatırımları Geliştirme ve İşletme Hiz.A.Ş. 2011/ Burcu KURU JMO Sultanhisar Yenipazar Çulhan Özel Jeotermal Enerji Elektrik Ürt.Ltd.Şti. 2011/ İncirliova Karabağ Özel Jeotermal Enerji Elektrik Ürt.Ltd.Şti. 2011/ Merkez Umurlu Gölhisar Özel Jeotermal Enerji Elektrik Ürt.Ltd.Şti. 2011/ Germencik Yeniköy Özel Jeotermal Enerji Elektrik Ürt.Ltd.Şti. 2011/ İncirliova Horozköy Özel Jeotermal Enerji Elektrik Ürt.Ltd.Şti. 2011/ Koçarlı Çatal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 2011/ Koçarlı Mehmet Hanifi TİRYAKİ 2011/

99 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 192 Söke Sazlıköy Mehmet Hanifi TİRYAKİ 2011/ İncirliova Merkez-Güney Köyü Sedat ERİKOĞLU 2011/ Söke Yuvaca Bilgin Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürün.DeğerlendirmeTic.San.Ltd.Şti. 2011/ OCAK İTİBARİ İLE SAHA TERK EDİLDİ. 30 HAZİRAN DA İHALESİ YAPILACAK Germencik Üzümlü Gediz Jeotermal Proje Petrol Mad. Ener. elk. Ürt. Müh. ve İnş. A.Ş. (1 Yıl Uzatıldı) 2011/ Sertaç AKAR JMO Germencik Gümüşköy Jeotermal Enerji Üretim A.Ş.(1 Yıl Uzatıldı.) 2011/ Sertaç AKAR JMO Germencik Ortaklar Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Nazilli Kızıldere Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Sultanhisar Demirhan Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Nazilli Ketenova Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Kuyucak Belenova Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Köşk Başçayır Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Nazilli Hasköy Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Buharkent Feslek Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Kuyucak Sarıcaova Aydın İl Özel İdaresi 2012/

100 No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat bitim tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu(M.O. Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. 206 Nazilli Samailli Aydın İl Özel İdaresi 2012/ Kuyucak Kurtuluş Aydın İl Özel İdaresi 2012/ yılında süresi bitecekler AYDIN İL ÖZEL İDARESİNE AİT RUHSATLAR (Güncel Tarihi : ) 2013 yılında süresi bitecekler ARAMA RUHSATI 19 ADET 2014 yılında süresi bitecekler DOĞAL MİNERALLİ SU 38 ADET 2015 yılında süresi bitecekler İŞLETME RUHSATI 7 ADET AYDIN İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 5686 sayılı JEOTERMAL KAYNAKLAR ve DOĞLAL MİNERALLİ SULAR KANUNUNA GÖRE VERİLMİŞ JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME RUHSATLARI (Güncel Tarihi : ) Sıra No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No 1 2 Kuşadası Kuşadası 3 Köşk- Sultanhisar 4 5 Germencik Germencik 6 Merkez- Köşk Davutlar Davutlar- Köyaltı Salavatlı Bozköy/Çamur Bozköy/Çamur Umurlu Ruhsat Bitiş Tarihi Davutlar Belediyesi 1998/ Mustafa Örsan ÖZTÜRK Davutlar Dilek Kuyusu Sultan Hanım Ter. Kap. Tur. Ltd. 2000/626-1 Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu (M.O.Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu ALAN ha. JMO E Özlem BAYAM JMO E Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. J M.Nadir SANCICI JMO E Maren Maraş Elek. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. J-552/A Mehmet ŞİŞMAN JMO E Maren Maraş Elek. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. J-552/B Mehmet ŞİŞMAN JMO E Karkey Karadeniz Elek. Ürt. A.Ş. J-641/A Tahir ÖNGÜR JMO E

101 Sıra No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No 7 Merkez- Köşk 8 Merkez- Köşk 9 Merkez- Köşk Sultanhisar Germencik Umurlu Umurlu Umurlu Atça Ömerbeyli Germencik - Germencik Germencik Germencik Germencik Ortaklar- Gümüşköy Ortaklar- Gümüşköy Gümüşköy Alangüllü Sultanhisar - Pamukören - Nazilli Nazilli Nazilli Gedik Gedik Gedik Ruhsat Bitiş Tarihi Teknik Sorumlu odası sicil no Teknik Sorumlu (M.O.Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu Karkey Karadeniz Elek. Ürt. A.Ş. J-641/B Tahir ÖNGÜR JMO E Karkey Karadeniz Elek. Ürt. A.Ş. J-641/C Tahir ÖNGÜR JMO E Karkey Karadeniz Elek. Ürt. A.Ş. J-641/D Tahir ÖNGÜR JMO E Alres Enerji Ürt. A.Ş. J /14 ALAN ha Dr.Ömür GÜRKAN MadenMO E Gürmat Elek. Ürt. A.Ş. J Abdullah GÜLGÖR PetrolMO E Ortaklar Gümüşköy Termal Turizm İnş. Ltd.şti. 2008/ Namık ERTUĞRUL JMO E Gazanfer Harzadın 2009/ Aydın Murat MakineMO E 1.47 HARZADIN Tülay Harzadın 2009/ Aydın Murat MakineMO E 3.21 HARZADIN Gümüşköy Jeotermal Enj.Ürt.A.Ş. 2006/ Bahadır İPEK JMO Aydın İl Özel İdaresi 2003/ Çelikler Taah. İnş. Ve San. A.Ş. İHALE)Çelik. Jeoter.Elekt.KİR. Çelikler Taah. İnş. Ve San. A.Ş. İHALE)Çelik. Jeoter.Elekt.KİR. Kiper Elektrik Üretim A.Ş. Kiper Elektrik Üretim A.Ş. Kiper Elektrik Üretim A.Ş. (MTA (MTA J Çetin KARAHAN JMO J Çetin KARAHAN JMO J-452/A Mehmet ŞİŞMAN J-452/B Mehmet ŞİŞMAN J-452/C Mehmet ŞİŞMAN Söke Sazlıköy BM.Müh.ve İnş.A.Ş. 2008/ Bahadır İPEK Kuşadası Davutlar Davutlar Belediyesi J Mustafa Örsan ÖZTÜRK JMO JMO JMO JMO JMO

102 Sıra No İlçe Belde/Köy Ruhsat sahibi Rusat No Ruhsat Bitiş Tarihi Merkez Yılmazköy Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş. J Mehmet ŞİŞMAN Buharkent Limgaz Elektrik Üretim Mad.San.ve Tic.A.Ş. Bozdoğan Aydın İl Özel İdaresi 2011/ Kuyucak Kuyucak Germencik Merkez Merkez Germencik Sultanhisar Horsunlu- Ortakçı Horsunlu- Ortakçı Gümüşköy Çiftlik Çiftlik Aydın İl Özel İdaresi(MTA'dan İhale ile alınmıştır. Aydın İl Özel İdaresi(MTA'dan İhale ile alınmıştır. Aydın İl Özel İdaresi(MTA'dan İhale ile alınmıştır. Aydın İl Özel İdaresi(MTA'dan İhale ile alınmıştır. Aydın İl Özel İdaresi(MTA'dan İhale ile alınmıştır. Burc Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. J-559/E Ertan KARA J-443/A J-443/B J J-894/A J-894/B J-553/B Ahmet CEVATEMRE Malgaçemir- Malgaçmus-tafa Sultanhisar Belediye Başkanlığı J Uğur ULUTAŞ Merkez Kalfaköy Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş. J Doğan ERTUĞRUL İşl=Jeotermal kaynak İşletme Ruhsatı. İşletme ruhsatı süresi veriliş tarihinden itibaren 30 (otuz) yıldır. GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş MWe Teknik Sorumlu odası sicil no JMO JMO JMO JMO JMO Teknik Sorumlu (M.O.Vize tarihi) Yıllık Faaliyet Raporu _ _ ALAN ha MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Dora 1: 8,0 MW'e Dora 2: 9,5 MW'e Dora 3: 34 MW'e 102

103 2011 YILINDA VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI LİSTESİ 1.Sınıf GSM 2.Sınıf GSM 3.Sınıf GSM Hayvancılık İşl. TOPLAM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MADEN LİSTESİ 1.Sınıf GSM 2.Sınıf GSM 3.Sınıf GSM TOPLAM GENEL TOPLAM 183 HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ SIRA NO HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ SAHİBİ BULUNDUĞU İLÇE- KÖY- MAHALLE-MEVKİ RUHSAT SAHİBİ TELEFONU RUHSAT SAHİBİNİN ADRESİ RUHSAT NO RUHSAT SÜRESİ KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SÖKE- AKÇAKONAK KÖYÜ 09/ KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ-ÇİFTLİK KÖYÜ 09/2005/ D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. BOZDOĞAN- KOYUNCULAR KÖYÜ R: /

104 SIRA NO HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ SAHİBİ BULUNDUĞU İLÇE- KÖY- MAHALLE-MEVKİ RUHSAT SAHİBİ TELEFONU RUHSAT SAHİBİNİN ADRESİ RUHSAT NO RUHSAT SÜRESİ D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. BOZDOĞAN- KOYUNCULAR KÖYÜ R: / D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU- YENİCE BELDESİ R: / TARIM REFORMU AYDIN BÖLGE MD. DİDİM- AKYENİKÖY R: / D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU- YENİCE BELDESİ R: / NAZİLLİ BELEDİYESİ NAZİLLİ-SAİLER R: / D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU- YENİCE BELDESİ R: / TARIM REFORMU AYDIN BÖLGE MD. YENİ PAZAR- DONDURAN R: / D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU - ATAKÖY GÖLETİ R: / NAZİLLİ İLÇESİ KÖY. HİZ. GÖTÜRME BİR. NAZİLLİ - YALINKUYU KÖYÜ R: / TARIM REFORMU AYDIN BÖLGE MD. KÖŞK - BAKLAKÖY R: / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KUYUCAK BELENOVA R:9-211/

105 SIRA NO HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ SAHİBİ BULUNDUĞU İLÇE- KÖY- MAHALLE-MEVKİ RUHSAT SAHİBİ TELEFONU RUHSAT SAHİBİNİN ADRESİ RUHSAT NO RUHSAT SÜRESİ D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU/YENİCE R /2 D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU/YENİCE R /3 D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU/YENİCE R /4 D.S.İ. 21 BÖLGE MÜD. 211 ŞUBE MÜD. KARACASU/YENİCE R /

106 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 5302 sayılı Kanunun 36.maddesine istinaden, yeniden hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik ekindeki 1 sayılı kadro ihdas cetvelinin (1 adet 1.dereceli Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü nün oluşturulması) İl Genel Meclisinin; tarih ve 510 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Müdürlüğün kuruluşu yıl sonu olması sebebi ile, 2010 Mali Yılı Faaliyet Raporuna esas olacak herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Köy Yardımları: 2010 mali yılı bütçesinden merkez ilçe ve diğer 16 ilçe köylerine dağıtılan köy yardımları ile K.H.G.B yapılan yardımlar aşağıya çıkarılmış olup, merkez ve ilçe köylere ait ayrıntılı yardım listeleri sunulmuştur. SIRA NO İLÇESİ KÖY SAYISI 2011 YILI BÜTÇESİNE KONULAN VE İL GENELMECLİ SİNCE İLÇELERE AKTARILAN KÖYLERE HAZİNE YARDIM MİKTARI İL ENCÜMENİNC E KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR YEDEK ÖDENEK TERTİBİNDEN KÖY MUHTARLARINA ÖDENMEK ÜZERE İLÇE KÖYLERE HAZİNE YARDIMI TOPLAM YARDIM HARCANAN KALAN YARDIM 1 MERKEZ , , , , , ,71 2 BOZDOĞAN , , , , , ,84 3 BUHARKENT , , , , , ,27 4 ÇİNE , , , , , ,93 5 DİDİM , , , , , ,33 6 GERMENCİK , , , , , ,43 106

107 SIRA NO İLÇESİ KÖY SAYISI 2011 YILI BÜTÇESİNE KONULAN VE İL GENELMECLİ SİNCE İLÇELERE AKTARILAN KÖYLERE HAZİNE YARDIM MİKTARI İL ENCÜMENİNC E KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR YEDEK ÖDENEK TERTİBİNDEN KÖY MUHTARLARINA ÖDENMEK ÜZERE İLÇE KÖYLERE HAZİNE YARDIMI TOPLAM YARDIM HARCANAN KALAN YARDIM 7 İNCİRLİOVA , ,00 0, , , ,21 8 KARACASU , , , , , ,06 9 KARPUZLU , , , , , ,74 10 KOÇARLI , , , , , ,56 11 KÖŞK , , , , , ,51 12 KUŞADASI , ,00 0, , , ,64 13 KUYUCAK , ,00 0, , ,00 83,11 14 NAZİLLİ , , , , , ,84 15 SÖKE , , , , , ,99 16 SULTANHİSAR , ,00 0, , , ,29 17 YENİPAZAR , , , , , ,36 TOPLAM , , ,82 107

108 AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelebilmesi için tedbirler alınması ve bu nedenle, stratejik plan döneminde koruyucu önleyici hizmetlere öncelik verilerek, kurum bakımı altındaki bireyleri kendi aileleri/yakınları yanında destekleme çalışmaları artırılarak, müracaat odaklı hizmet terkedilerek, alan taramalı uygulamalara geçilmiştir. Sosyal Hizmetlerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımızın hizmet politikası doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarımız olarak hizmetlerimiz çocuk, genç, yaşlı, özürlü, kadın ve aileye yönelik olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda Özel İdare Bütçe desteği ile Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetini yürüten 2 adet Çocuk Evi bulunmaktadır. Çocuk Evleri; 2828 sayılı yasa kapsamında 0-18 yaşlar arasında korunmaya muhtaç çocukların kaldığı ev birimleri olarak tanımlanmıştır. Çocuk Evlerinin işleyişi Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yayınlanan Yönetmelikte belirlenmiştir. Çocuk Evleri Hizmet modeli koruma altında bulunan çocuklarımızın toplum içinde toplumun değerleriyle birlikte, kendisine güvenen, komşuluk ilişkilerini geliştirebilen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, beden, ruh ve duygusal gelişimleri sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için ev ortamına en yakın mekanlardır yılından itibaren ilimiz şehir merkezinde Özel İdare desteğiyle açılan ve halen hizmet vermeye devam eden çocuk evlerimizin giderleri için (Personel Giderleri, Giyim Kuşam Giderleri, Yiyecek İçecek Giderleri, Kira, Yakıt, Büro Kırtasiye Alımları ve İaşe ve İbate Giderleri) 2011 yılı giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenekler amaç ve hedefleri doğrultusunda yıl içinde kullanılmıştır. Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı kuruluşların ihtiyaç ve hizmetlerinde kullanılmak üzere genel bütçeden gönderilerek yıl içerisinde harcanmak üzere Özel İdare Bütçesine aktarılan ödenekler (kuruluşlarımızın tadilat, tefrişat, dayanıklı mal ve malzeme alımları, etüt ve proje çalışmalrında) harcanmıştır. Bu bağlamda; Sultanhisar İlçemizde açılması planlanan 80 kapasiteli Huzurevinin mimari projeleri yapılmış olup, 2012 yılı yatırım programına alınmıştır. Akbük Huzurevimizin 2011 yılında bakım onarımı için ,61 TL ödenek kullanılmış olup, Mayıs 2012 tarihinde hizmet vermeye başlayacaktır. Söke Huzurevimizin eski hizmet binasının onarımı için ,88 TL ödenek harcanmıştır. Aydın Huzurevimizin hizmet binası, dış cephe boyası, bahçe duvarı ve ıslak zeminlerin bakım ve onarımı için ,82 TL ödenek harcanmıştır. Kuyucak İlçesi Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin iç zemin PVC kaplaması ve bina etrafı tretuar kaplamaları için ,98 TL ödenek harcanmıştır. Yetiştirme Yurdumuzun WC ve banyoları ıslak zemin onarımları için ,61 Tl ödenek harcanmıştır. Nazilli İlçemizde TOKİ tarafından yapılan Toplum Merkezinin Müdürlüğümüze teslimi yapılmadığından, ,00 TL ödenek harcanmamıştır. Kadın Konukevi hizmet binasının teslimi yapılmadığı için ,00 TL ödenek harcanmamıştır. Yıl içerisinde harcanamayan ödenekler bir sonraki yıla devir ettirilerek yılı içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. 108

109 İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 1-Koçarlı, Köşk, Yenipazar İlçeleri ile Nazilli İlçesine Bağlı İsabeyli Beldesindeki Futbol Sahalarının Sentetik Çim Yapılması: Söz konusu 4 adet sentetik saha yapımı için KDV hariç ,00 TL.sı harcanmış olup, futbol sahaları hizmete açılmıştır. Koçarlı İlçesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası : Köşk İlçesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası : Yenipazar İlçesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası: 109

110 Nazilli İlçesine Bağlı İsabeyli Beldesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası: 2-Koçarlı İlçesi Vali Şenol Engin Spor Salonu 1986 yılında hizmete açılan spor salonunun ahşap olan zemini KDV hariç ,00 TL.sı harcanarak, 12 mm. kalınlığında ithal kauçuk (sentetik) yapılmıştır. 3- Spor Malzemeleri Alımı : ,00 Muhtelif Spor Malzemeleri satın alınarak, amatör spor kulüplerine dağıtılmıştır. 4- Aydın Adnan Menderes Stadyumuna Ses Yayın Cihazı ve Elektronik Turnike Sistemi Alımı : ,00 5- Köşk İlçesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Çevre Tel Örgü İhatası Yapımı : ,00 110

111 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 5902 Sayılı Kanunu hükümlerince Aydın Valiliği bünyesinde kurulan ve hizmet veren bir Müdürlük olup, söz konusu kanunda belirtilmiş iş ve işlemler yapılmakta, her türlü Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ile Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler ve tamimler takip edilmektedir. Halen Müdürlüğümüze bağlı faal halde 5 şube Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Bu Şubeler : 1- Planlama ve Etüt İşleri Şube Müdürlüğü : Yazışma Kodu (09.01) 2- Müdahale ve İyileştirme Şube Müdürlüğü : Yazışma Kodu (09.02) 3- Sivil Savunma Şube Müdürlüğü : Yazışma Kodu (09.03) 4- Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü : Yazışma Kodu (09.04) 5- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü : Yazışma Kodu (09.05) 2011 yılı bütçemizin fasıllarından harcama kalemlerimiz de azami tasarruf edilmiş olup, zorunlu ödemelerimiz yapılmıştır. GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON Misyon 1.1- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev alanına giren iş ve işlemlerin İlimizde yürütülmesinin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak Müdürlüğümüz personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak. 1.4.Muhtemel bir kriz anında yerel kaynakları etkin ve seri şekilde kullanmak Valilik Makamınca verilen diğer görevleri yapmak. Vizyon Belirlenen bu iş ve işlemleri, Müdürlüğümüzün ve çağın gereklerine uygun, süratli, güvenli ve adalet içinde uygulamak olarak özetleyebiliriz. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Birimin Kuruluş Mevzuatı 5902 Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri İle Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İl afet ve acil durum müdürlükleri MADDE 18 (1) İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur. (2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır: a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek. 111

112 b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek. ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek. ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak. (3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır. (4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. (5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Toplam Kapalı Alan (m 2 ) m2 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar YOK 112

113 Yemekhaneler Spor Tesisleri Kantin sayısı: adet Kantin alanı: m 2 YOK Yemekhane alanı: m 2 Yemekhane kapasitesi: kişi YOK Kapalı spor tesisleri alanı: m 2 Açık spor tesisleri alanı: m 2 Kreş YOK Kreş kapalı alanı: m 2 Kreş açık alanı: m 2 Öğrenci Kulüpleri YOK Öğrenci kulüpleri sayısı: adet Öğrenci kulüpleri alanı: m 2 Toplantı Konferans Salonları Kapasite (Kişi) Üzeri Toplantı Salonu Sayısı 1 Konferans Salonu Sayısı Toplam 1 Hizmet Alanları Sayı Toplam Alan (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası m 2 26 Diğer Toplam m 2 26 Ambar Alanları YOK Ambar Sayısı: adet Ambar Alanı: m 2 Garaj Alanları : VAR Arşiv Sayısı: 1 adet Arşiv Alanı: 50 m 113

114 Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) AYDIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Recep COŞKUN Müdür Planlama ve Etüt İşleri Şubesi Gazi BAŞTÜRK Şube Müdür V. Müdahale ve İyileştirme Şubesi Hasan YILDIZ Şube Müdür V. Sivil Savunma Şubesi İrfan ARAL Şube Müdürü Yönetim Hizmetleri Şubesi Şerafettin DEMİRCAN Şube Müdürü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şubesi Aydan DENİZ Şube Müdürü Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Cinsi Taşınır Kodu 2 Sayı Toplam Kayıt Tutarı (TL) İdari Amaçlı Masaüstü bilgisayar ,07 Taşınabilir bilgisayar ,35 Diğer Bilgisayar ,00 Projeksiyon ,84 Yazıcılar ,35 Haberleşme Cihazları ,03 Episkop Fotokopi makinesi ,00 Faks ,61 Fotoğraf makinesi ,10 Kameralar ,99 Televizyonlar Tarayıcılar ,00 Diğer NOT: 2011 yıl sonu itibariyle Müdürlüğümüzde mevcut cihazlar. 114

115 İnsan Kaynakları Personel Sayıları Kadro Unvanı DOLU BOŞ MEVCUT İl Müdürü 1-1 Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi 2-2 Harita Mühendisi Tabip Sosyal Çalışmacı Mimar 1-1 Şehir Plancısı 1-1 Eğitim Uzmanı Şef VHKİ 4-4 Tekniker Çözümleyici Şoför Santral Memuru Muhasebeci Ambar Memuru 1-1 Satın Alma Memuru 1-1 Hizmetli 1-1 Teknisyen Endüstri Mühendisi 1-1 Enformasyon Memuru Sağlık Memuru Arama Kurtarma Teknisyeni TOPLAM İdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Dolu Boş Genel İdari Hizm. Sağlık Hizm. Teknik Hizm. Başka Birimde Görevlendirilen 3 Birimde Görevlendirilen 4 Toplam Eğitim Öğretim Hizm Avukatlık Hizm Din Hizm Yardımcı Hizm Toplam * Bir adet kadro norm kadroda bulunmamaktadır (Saklı Kadro) 115

116 İdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Derecesi Hizmet Sınıfı İlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam İdari Personelin Hizmet Süresi Hizmet Sınıfı Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler 1 Toplam NOT: 1 adet saklı kadro teknik hizmetler sınıfında gösterilmiştir. Sunulan Hizmetler İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmetler 116

117 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Diğer Hususlar AMAÇ ve HEDEFLER HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ ve HEDEFLERİ ÖNCELİKLİ AMAÇ ve HEDEFLER TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER DİĞER HUSUSLAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları GELEN ÖDENEK HARCANAN KALAN TL. TL. 01 Personel Giderleri , , ,33 İlave Edilen ,33 0,00 Maaş ödemeleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Hazine Yardımı olarak gönderilmekte olup Kurumumuzca maaş kalemlerine bütçeleştirme işlemi yapılarak İl Özel İdaresine aktarılarak ödemeler gerçekleştirilmektedir. 02- Kırtasiye Alımları , ,38 41,62 03-Büro Malzemelesi Alımları 2.000,00 820, ,42 04-Su Alımları * 4.000, , , ,35 05-Temizlik Malzemeleri Alımları 5.000, ,21 21,79 06-Elektrik Alımları , , ,90 07-Giyecek Alımları* , , , ,72 08-Diğer Özel Malzeme Alımları * 5.000, , ,00 111,00 09-Yurtiçi Geçici Gör.Yolluğu , , ,91 10-İşletme Ruhsatı Ödeme vb. Gid ,00 553,10 946,90 11-Müteahitlik Hizmetleri , ,11 957,89 12-Posta ve Telfraf Giderleri 1.000, ,00 0,00 13-Telefon Abonelik Kullanım Gid , , , ,46 14-ilgiye Abonelik Giderleri (TTNET) 1.200, ,00 181,00 15-Uydu Haberleşme Giderleri 2.000, ,45 937,55 16-İlan Gideri 17-Sigorta Giderleri 18-Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımları** 2.000, , ,00 984,64 15, , , ,89 117

118 GELEN ÖDENEK HARCANAN KALAN TL. TL. 19-Büro ve İşyeri Mak. Ve Tec.Alım , , ,86 99,14 20-Makine Tec. Ve Bakım Onarım Gid , ,43 8,57 21-Taşıt Bakım ve Onarım Gid.** 5.000, , , ,55 22-Büro Mak.Alımları , ,00 0,00 23-Diğer Mak.Tec.Alımları* , , , ,95 TOPLAM , , ,97 *Diğer Makine Teçhizat Alımları kalemine İl Encümeninin tarih ve 120 Sayılı Karar ile ,00.- TL. ödenek tahsisi yapıldı * Diğer Özel Malzeme Alımları harcama kalemine İl Encümeninin tarih ve 120 Sayılı Kararı ile ,00.- Ödeneke tahsisi * Giyecek Alımları harcama kalemine İl Encümeninin tarih ve 120 Sayılı Kararı ile 6.000,00.- TL. ödenek tahsisi * Su Alımları harcama kalekine İl Encümeninin tarih ve 450 sayılı Kararı ile 5.000,00 TL. ödenek aktarıldı. ** Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemine ; Büro Makinaları Alımları Kaleminden ,00.-TL. para aktarıldı. ** Taşıt Bakım ve Odnarım Giderleri Harcama Kalemine Büro Makinaları Alımları harcama kaleminden 2.000,00.- TL. ödenek aktarıldı. III.A.2. Mali Denetim Sonuçları III.A.3.Diğer Hususlar PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Sağlık Faaliyetleri Döner Sermaye Faaliyetleri Diğer Hususlar 118

119 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler Şubeler ve görevleri netleştirilmiştir. Personel hizmet-içi eğitim kursları ve seminerleri düzenlenmiştir. Zayıflıklar İnternet ulaşımları rahat değildir, kapasitenin artırılması gerekmektedir. Ayrıca elektrik trafosunun güçlendirilmesi gerekmektedir. Fiziki mekân (büro) miktarı arttırılarak çalışan memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNE KONULAN ÖDENEK DURUMU , , , , , , , , ,00 0,00 Aydın Karpuzlu İlçesi Sağlık Aydın Karpuzlu İlçesi Tekeler Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Aydın Karacasu İlçesi ve Aydın Söke İlçesi Toplum Sağlığı Aydın Köşk İlçesi Toplum Sağlığı Seri , , , , , ,00 BAKANLIKTAN GÖNDERİLEN İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER 119

120 , , , , , , , ,00 0,00 Aydın Köşk İlçesi Aile Sağlığı Aydın Buharkent İlçesi Aydın Bozdoğan İlçesi Aydın Köşk İlçesi Eğrikavak,İn Aydın Çine İlçesi Karahayıt, Aydın Söke İlçesi Toplum Aydın Söke İlçesi Devlet Hastanesi Didim Devlet Hastanesi Seri , , , , , , , ,00 AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BİTEN YATIRIMLARIMIZ 120

121 Merkez İmamköy Sağlık Evi ve Lojmanı Yapımına tarihinde başlanılan ,42 TL Proje Tutarlı Merkez İmamköy Sağlık Evi Adlı Proje; KDV Dahil ,72 TL ile ihale edilmiş ve ödemesi yapılmıştır tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. DİDİM 3-4 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(ASM)+TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM) + EĞİTİM SALONU YAPIM İŞİ İlimiz Didim İlçesi 3-4 Hekimlik ASM+TSM+Eğitim salonu yapım işi ihalesi tarihinde yapılmıştır ,00 TL ihale bedeli ile tarihinde Yusuf Kayalp / KAYALP MÜHENDİSLİK ile sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır.fiziki gerçekleşmesi 12 olup,nakdi Gerçekleşmesi 10 civarında olup, ,17 TL ödeme yapılmıştır.inşaat devam etmektedir. 121

122 AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PLANLANAN YATIRIMLARIMIZ - AYDIN MERKEZ 600 YATAKLI KAMPÜS HASTANESİ : 2010 Yılı Yatırım Programındaki Proje İlimiz Şevketiye Köyü sınırları içindeki Bakanlığımıza tahsisli m2 lik alanda yapılacak olup, uygulamalı zemin etüt raporu ve imar planları hazırlanmaktadır. uygulamalı zemin etüt raporu ve İmar Planları bittiğinde TOKİ Tarafından ihale edilecektir. -KUŞADASI 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ : Bakanlığımız Yatırım Programındaki Proje Mevcut Hastanenin ,64 m2 lik arsası üzerine yapılacak olup, Proje çalışmaları devam etmektedir - KUŞADASI 3-4 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(ASM) TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ : Bakanlığımız Yatırım Programındaki Kuşadası 3-4 Hekimlik ASM+TSM+Eğitim salonu yapımı projesi, mevcut binanın yerine yeni bina yapılacaktır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 122

123 2011 YILI İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan,dengeli,çevreye uyumlu sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek,yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek amaçlarımızdır. Kent-kır ve sosyo ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan,çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütmektir. Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlenmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler ve şirketler,üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir. B-Temel Politikalar ve Öncelikler : İl Müdürlüğümüzün politikaları ve öncelikleri arasında, tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi. Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak,kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirler alarak,kırsal kesimin gelir seviyesinin yükseltilmesi. Gıda güvenliği ve gıda güvenirliliğinin sağlanması.tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi. Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması.üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi. Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi,yer alır. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak 2011 Yılı Faaliyetlerimiz stratejik plan çerçevesinde yapılmış olup, cari harcamalar ile yatırım harcamalarında gerçekleşen projeler için ,17-TL ödenek kullanılmıştır. İl Müdürlüğümüze 2011 yılı içinde projelerimizi gerçekleştirmek için ,00 TL ödenek aktarılmış, uygulamalardan sonra kalan ödenek TL dir. Yapılan faaliyetlerin gerçekleşme durumları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 1. Seralarda Bambus Arısı Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi : Seracılık, ilimizde uzun yıllardır yapılmakta olmasına rağmen gerek işçiliğin yoğun ve zahmetli olması ve gerekse üretimde kullanılan girdilerin pahalı olması, serada sebze yetiştiriciliğinin maliyetini artıran unsurlardır.ayrıca, özellikle serada domates, biber, patlıcan vb. sebzelerin yetiştiriciliğinde,meyve tutumunu (dölleme) temin etmek amacı ile 123

124 kimyasal maddelerle ( hormon vs.) yapılan uygulamalar yoğun işgücü gerektirmekte olup, tekniğine uygun olarak uygulanmadığından sebzelerde şekil bozuklukları ve birikim gibi olumsuzluklar meydana getirmektedir.ayrıca maliyeti artırmaktadır. Bütün bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak,daha sağlıklı,kaliteli,güvenli ve bol üretimi temin etmek amacıyla ilimiz merkeze bağlı seracılık yapılan köylerimizde ve ilçelerimizde seralarda bambus arısı kullanılmasını teşvik etmek ve bu alışkanlığı çiftçilerimize kazandırmak amaçlanmaktadır.bambus arılarının seralarda kullanılması, kimyevi ilaçların kullanımının da ortadan kaldıracağı veya en aza indireceğinden dolayı,sağlıklı üretim açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla İl Özel İdaresi kaynaklarından ayrılan 6.000,00 TL ödenek ile 60 Kovan alınarak Merkez ve İlçelerde seracılık yapan çiftçilerimize dağıtılmıştır.bunu için 4.800,00- TL harcama yapılmış olup artan ödenek 1.200,00-TL dir. 2.İlan Giderleri : Yapılan ihalelerde ilan giderleri olarak kullanılmak üzere ,00 TL ödenek ayrılmış olup; İhale ilanlarına 7.902,06- TL ödenek harcanmıştır. Bunun sonucunda kalan ödenek 2.097,94 TL dir. 3.Saanen Keçiciliğini Geliştirme Projesi : Bu proje ile ilimizde süt keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mevcut kıl keçisi sürülerinin süt verim yönünden iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ,00 TL ayrılan ödenekten; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/ a maddesi gereğince İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinden 51 adet saanen teke alınarak ,07 TL harcama yapılmıştır.saanen Keçiciliğini Geliştirme Projesinde kalan ödenek 704,93 TL dir. 4.Organik Tarımı Geliştirme Projesi: Organik tarım üretiminde bulunan çiftçilere gerekli destekler sağlanarak,yaygınlaştırıcı ve özendirici tedbirler almak olan amaçlarımız için Organik Tarımı Geliştirme Projesine 2010 yılı için ,00 TL ödenek konmuştur. Bunun için başta İkizdere Baraj Havzası olmak üzere 8 adet Köy Grubu adına 535 üretici ile 1 adet zeytinyağı fabrikasının kontrol ve sertifika ücreti için 2010 yılı için ,25 TL ile 2011 yılı içerisinde ise ,25 TL olmak üzere toplam ,50 TL harcama yapılmıştır yılı içerisinde ise Organik Tarımı Geliştirme Projesine ,00 TL ödenek konmuştur. Bu amaçla Karpuzlu ilçesinde 19 Köy Muhtarlığı ile Ziraat Odası adına 643 üretici için ,49 TL kontrol ve sertifikasyon ücreti ödenmiştir. Kalan ödenek ise ,51 TL dir. 5.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ile Mücadele Projesi : Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirleri alarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek,sağlıklı üretimin artması hedeflerimiz içerisindedir. Kenelerin sebep olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı zoonoz karakterli (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır. Hastalık insanlara enfekte kenelerin yapışması,viremik hayvanların kan ve dokuları ile temasta bulaşmaktadır.hastalıkla mücadelede bulaşmada aracı konumundaki keneler ile mücadele önem arz etmektedir.bilindiği gibi keneler çevremizdeki tüm evcil hayvanların (köpek,kedi,keçi,koyun,sığır v.s.) konakçı olarak kullanmaktadır. 124

125 Bu neden ile, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere ,00 TL ödenek ayrılmıştı. İki kere açık ihale usulü yapılan Ektoparaziter ilaç alımı için litre ilaca ,44 TL harcama yapılmıştır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ile Mücadele Projesi kalan ödenek ise 4.822,56 TL dir. 6.Çiftlik Hayvanlarında Kuduz Aşılaması : Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması stratejik plan hedeflerin içerisinde,hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele çalışması gerçekleşmiştir. İlimizde kontrol altında bulunmayan tilki,çakal gibi yaban hayvanları kuduz hastalığına sebebiyet vermektedir.büyük ve küçükbaş hayvanlarda hastalıkla mücadelede koruyucu olarak kuduz aşısı yapılmaktadır.bu amaçla hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek ayrılmış olup, ihtiyaç duyulan doz ithal kuduz aşısı için ,00 TL harcama yapılmış olup,artan ödenek 6.368,00 TL dir. 7.Yerli Arıcılığın Korunması Amacıyla Oğul Arı Dağıtımı ve Geliştirilmesi : Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetlerinin desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi ve arıcılık yapılan köylerde kovan basına alınan bal veriminin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla İl Özel İdaresi kaynaklarından ,00 TL ödenekten, 810 adet Oğul Arı alınarak çiftçilerimize dağıtılmıştır. Bunu için 9.653,58 TL harcama yapılmış olup artan ödenek 2.346,42 TL dir. 8.Portatif Tip Çabuk Sonuç Veren Nem Ölçer Cihaz Alımı : Projenin amacı ; Biçerdöver Kontrollerinde hasat esnasında tahılların nemini ölçmek, hasada uygun olmayan tahılların erken hasat edilmesini engellemektir. Bu amaçla İl Özel İdaresi kaynaklarından ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 14 adet tahıl nem ölçer cihazı alınmıştır. Portatif Tip Çabuk Sonuç Veren Nem Ölçer Cihaz Alımı için 8.590,40 TL harcama yapılmış olup artan ödenek 1.409,60 TL dir. 9. Tarım İlaçlarında Kullanılacak Suyun PH sının belirlenmesi : Çiftçilerimiz zaman zaman kimyasal mücadele uygulamalarından etkisizlikten şikayet etmekte ve başarıyı artırmak için ilaç dozu artırımına gitmektedirler. Dolayısı ile uygulama hem maliyeti artırmakta hem de çevreye daha fazla kimyasal madde atılmasına neden olmaktadır. İlaçlar genelde kaynak ve kuyu suyu ile hazırlanmaktadır.ilaçlama için kullanılan bu suların Ph ölçümleri yapılarak ilaçlamanın başarısı artırılabilir. Bu amaçla ayrılan ,00 TL ödenekten; 42 adet PH metre alımı için ,88 TL harcanmış olup 231,12 TL ödenek artmıştır. 10. Zeytin Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi : Projenin amacı ; Zeytin ağacının en önemli zararlısı durumundaki Zeytin Sineği zararlısı ile mücadele etmek, Biyoteknik mücadele sayesinde çevrenin ve Doğal düşmanların 125

126 korunması ve Zeytin sineğine karşı kullanılan kimyasalların kullanımını azaltmak üründeki kalıntı riskinin azalmasını sağlamaktır. Bu amaçla, Zeytin Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi çalışmalarında kullanılmak üzere ayrılan ,00 TL ödenek ile adet tuzak alınmıştır. Biyoteknik tuzaklar için ,00 TL harcama yapılmıştır. Zeytin Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesinde kalan ödenek ise 160,00 TL dir. 11-Aydın İli Arazi Ve Toprak Varlığının Belirlenerek Niteliklerine Göre Sınıflandırılması İle Detaylı Temel Toprak Etüt Ve Potansiyel Arazi Kullanımı Haritalarının Hazırlanması Projesi 1.000,00 TL ödenek konduğu için yapılamamıştır. 12. İncirde Ekşilik Böceği ve Sirke Sineğinin Önlenmesi Amacıyla Plastik Tuzak Kullandırmaya Teşvik Projesi: 1.000,00 TL ödenek konduğu için yapılamamıştır. 13. Yerli Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi: İl Müdürlüğümüzün bu konuda bir projesi olmamıştır. Yapılan Hizmetler: İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1-Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ikmal inşaatı, İhale Tarihi: 12/05/2011 Yaklaşık Maliyet: ,17-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 02/07/2010 Geçici Kabul Tarihi 23/08/ Geri Gönderme Merkezi İnşaatı. İhale Tarihi: 14/05/2011 Yaklaşık Maliyet: ,84-TL İhale Bedeli ,11-TL İşe Başlama Tarihi 29/06/2010 Geçici Kabul Tarihi 03/06/ Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasına Kalorifer sistemi kurulması. İhale Tarihi: 28/02/2011 Yaklaşık Maliyet: ,58-TL 126

127 İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 22/04/2011 Geçici Kabul Tarihi 05/07/ Kapalı Devre kamera sistemi kurulması, Kapalı devre sistemi kurulan birimlerimiz. Emniyet Müdürlüğümüz (A) hizmet binası Emniyet Müdürlüğümüz (B) hizmet binası Emniyet Müdürlüğümüz (D) hizmet binası Şehit Yetkin Polis Merkezi Amirliği Ovaeymir Polis Merkezi Amirliği İhale Tarihi: 27/09/2011 Yaklaşık Maliyet: ,13-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 31/10/2011 Geçici Kabul Tarihi 02/12/ Müdürlüğümüze ait.6 blok 80 daireli Polis Lojmanları (A) bloğun çatı tamir bakımı pencere doğramalarının değiştirilmesi, İhale Tarihi: 04/10/2011 Yaklaşık Maliyet: ,06-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 25/10/2011 Geçici Kabul Tarihi 29/11/ Emniyet Müdürlüğü (A) hizmet binası sağ asansörün İhale Tarihi: 01/02/2011 Yaklaşık Maliyet: ,36-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 08/03/2011 Geçici Kabul Tarihi 21/04/ Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası çevresine drenaj yapılması İhale Tarihi: 05/11/2010 Yaklaşık Maliyet: ,61-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 16/12/2010 Geçici Kabul Tarihi 28/02/

128 Devam Eden İşler: 1- Emniyet Müdürlüğü (B) hizmet binası genel onarımları işi İhale Tarihi: 24/10/2011 Yaklaşık Maliyet: ,64-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi 23/12/2011 Geçici Kabul Tarihi Yapım işi devam ediyor 2- Çine İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait Polis Lojmanlarının genel onarımları işi İhale Tarihi: 12/12/2011 Yaklaşık Maliyet: ,94-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi Sözleşme yapılması aşamasında 3- Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğine ait Polis Lojmanlarının genel onarımları işi İhale Tarihi: 14/12/2011 Yaklaşık Maliyet: ,96-TL İhale Bedeli ,00-TL İşe Başlama Tarihi Sözleşme yapılması aşamasında İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASINDA SARFEDİLEN İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 2010 yılında çeşitli harcama kalemlerinden sarf edilemeyen ve 2011 yılına devreden nakit ödeneğimiz ,00-TL olup, 2011 yılı İl Özel idare Bütçesinden ilköğretim hissesi olarak ,00.-TL, ilköğretim yatırımları için Bakanlığımız Genel Bütçesinden ,00-TL, anaokulu inşaatları için ,00.-TL ve, Ortaöğretim Büyük Onarım Gideri için , Erkek Teknik Büyük Onarımı için ,00TL, Kız Teknik Büyük Onarımı için ,00 TL, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Büyük Onarımı için ,00, Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünden Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden ,00 gelir oluşturulmuştur. Bakanlığımız Genel Bütçesinden ilköğretim ilk tesis okul eşyası için TL, elektrik giderleri için ,00 TL,su giderleri için ,00 TL ve yakacak gideri için ,00.-YTL si İl Özel İdare Bütçesinden Su Gideri İçin ,00 Elektrik Gideri için ,00 Yakacak için ,00.-TL Kamulaştırma için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir 128

129 AYDIN İLİ MERKEZ AYDIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İLKÖĞRETİM OKUL ONARIMLARI DR. FEVZİ MÜRÜVVET İLKÖĞRETİM OKULU DR. FEVZİ MÜRÜVVET İLKÖĞRETİM OKULU İLK HALİ SON DURUM HACI CELAL OTO İLKÖĞRETİM OKULU HACI CELAL OTO İLKÖĞRETİM OKULU İLK HALİ SON DURUM 129

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı