şimdiki zamanõ, bu yeri ve zamanõ, antikite ile ilişkilendirerek kurgulayan sembolik-alegorik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "şimdiki zamanõ, bu yeri ve zamanõ, antikite ile ilişkilendirerek kurgulayan sembolik-alegorik"

Transkript

1 İngiltere: Stowe Gardens Bugün Stowe Landscape Gardens adõyla anõlan ulusal park, Buckinghamshire da olup, on sekizinci yüzyõlda mimarî teori ve pratiğin ayrõlmaz parçasõ olan bahçe dizaynõnõn en otantik örneklerindendir. Stowe adõnõ, vaktiyle burada bulunan köyden almõştõr. Her ne kadar aşağõda, bahçe ve parkõn bütün yapõlarõnõ görmeyeceksek de, gördüklerimiz, on sekizinci yüzyõlõn tasarõma, şimdiki zamanõ, bu yeri ve zamanõ, antikite ile ilişkilendirerek kurgulayan sembolik-alegorik yaklaşõmõnõ bir kere daha kanõtlayacaktõr. Aşağõda Paris bağlamõnda gördüğümüz, kent sahasõna yapõlan sembolik yatõrõmõn kentin ütopik bir antik belde olarak adlandõrõlõp şekillendirilmesinin şablonunu burada belki daha yalõn ve bir bakõma soyutlanmõş bir şekilde göreceğiz. Örneğin Paris in Champs Elysée si, Stowe da Elysian Gardens ile temsil edilir. Elysium Bahçelerine, William Congreve den Alexander Pope a on sekizinci yüzyõlõn en önemli yazarlarõnda anõlõp betimlenen bahçeye, dönemin önde gelen İngiliz mimarlarõnõn eli değmiştir: James Gibbs, William Kent, Sir John Vanbrugh, ve sonraki yüzyõlda Charles Bridgeman ile Lancelot Capability Brown. Styx, eski Yunancadan gelme olup, yeraltõnda, ölenlerin geçmek zorunda olduğu derenin adõydõ. Elysium un bir anlamõ, büyük ölüler, yüksek erdemliler için ayrõlan çayõrlardõ. Öteki anlamõnõ ise, cennet bahçesi, mutluluk bahçesi diye vermek mümkündür. Belirtmekte yarar var: Stowe Gardens'õn inşa edildiği dönemde İngiltere'de şiir alanõnda büyük moda "Mezarlõk Şiiri" diye adlandõrõlan, şairin mezarlõkta dolaşarak, mezar yazõtlarõnda verilen ipuçlarõndan orada yatanõ betimleyip andõğõ şiir türüydü. Stowe Gardens: The Elysian Fields: The Temple of British Worthies (Britanya Büyükleri Tapõnağõ) Styx deresinin karşõ kõyõsõndan Britanya Büyükleri Tapõnağõnõn görünüşü William Kent tarafõndan 1734 de yapõlan bu tapõnak, tam anlamõyla bir exedra dõr: açõk havada/dõşarõda oturulacak yer. Kent in anõtõnda, her kanatta sekiz adet olmak üzere on altõ büst yer alõr. Ortadaki niche de ise Mercurius un (Merküri) büstü yer alõr. Her büstün yukarõsõnda bir yazõt bulunur. Kent in eseri büyük ihtimalle Romadaki Villa Brenzone nin bahçesinde yer alan, Roma İmparatorlarõnõn büstlerinin nişler içinde daire halinde yerleştirildiği yapõya öykünüyordu. Antik Roma kültürüne gönderme bununla da sõnõrlõ değildir: Antik Roma da, yüksek insanî faaliyet alanlarõ ikiye ayrõlõrdõ: vita contemplativa (düşünceye adanmõş hayat) ve vita activa (eyleme 4

2 adanmõş hayat). Kent in yapõsõ da Britanya Büyüklerini aynõ şekilde ikiye böler: Sol kanatta, düşünce adamlarõ filozoflar, şairler ve bilim adamlarõ yer alõr; sağ kanatta ise kükümdar, devlet adamõ ve komutanlar vardõr. Yine Roma da, bu iki tür hayatõn birleşiminden en ideal devlet yönetim tarzõnõn doğacağõ düşünülürdü. Buna uygun olarak Kent, ortadaki niche e, iletişim tanrõsõ olan Mercurius u yerleştirmiştir. Aşağõda yer alan bust fotoğraflarõ, soldan sağa doğru tapõnakta yer aldõklarõ sõraya göre, önce düşünce insanlarõ gelmek üzere, konulmuştur. Inigo Jones örneğinde olduğu gibi, mimarlarõn vita contemplativa tarafõnda yer almalarõ dikkate değer bir özelliktir. Thomas Gresham, on altõncõ yüzyõlda yaşamõş bir finansçõydõ. Okul kurmanõn yanõ sõra, Kraliyet Borsa binasõnõn tasarõm ve imarõna ön ayak olmuştu: Alexander Pope Thomas Gresham Inigo Jones John Milton William Shakespeare John Locke Isaac Newton Francis Bacon Kral Alfred Prens Edward I. Elizabeth III. William 5

3 Walter Raleigh Francis Drake John Hampden John Barnard Stowe Gardens: The Elysian Fields: The Temple of Ancient Virtue (Antik Erdem Tapõnağõ) William Kent tarafõndan Britanya Büyükleri ile aynõ yõl yapõlan bu tapõnak, ötekiyle simetrik şekilde, Styx in öbür kõyõsõnda konumlandõrõlmõştõr. Tivoli deki Vesta Tapõnağõnõ takliden, peristyle rotunda şeklinde, başka bir deyişle kubbeli ve sütunlarla çevrili daire şeklinde yapõ tarzõnda yapõlmõştõr. Korint düzeninde olan vesta tapõnağõnõn aksine Ion düzenindedir. Antik Erdem Tapõnağõ, Elyseium Bahçelerinin odak noktasõydõ. Tapõnakta, dört niche de, Homeros, Sokrates, Lykurgus, and Epaminondas õn tam boy heykelleri yer almaktadõr. Bunlar sõrasõyla, antik Yunan õn en önde gelen şair, filozof, kanun koyucu ve komutanõydõ. Homeros ile Lykurgus birbirlerine bakarken, Sokrates, güney kapõsõndan, bu Tapõnağõn güneyinde duran Dostluk Anõtõna, Epaminondas ise Tapõnağõn kuzey batõ kapõsõndan dõşarõ, Grenville Sütununa doğru bakar. Heykellerin bakõş yönü de, Tapõnağõn genel konumu gibi, semboliktir. Her heykelin ve kapõnõn üzerinde yazõt bulunmaktadõr: Styx Deresinin karşõ kõyõsõndan Antik Erdem Tapõnağõnõn görünüşü 6

4 Homeros Sokrates Lykurgus Epaminondas Benton Seeley nin 1744 basõmõ Stowe Gardens rehberi, heykel ve kapõlarõn üzerindeki Latince kitabeleri ve İngilizce çevirilerini şöyle verir: Epaminondas Cujus a virtute, prudentia verecundia, Thebanorum respublica Libertatem simul & imperium, Disciplinam bellicam, civilem & domesticam Accepit; Eoque amisso, perdidit. [From whose Valour, Prudence, and Moderation, the Republick of Thebes received both Liberty and Empire; its military, civil, and domestick Discipline; and, with him, lost them.] Lycurgus Qui summo cum consilio inventis legibus, Omnemque contra corruptelam munitis optime, Pater patriae, Libertatem firmissimam, Et mores sanctissimos, Expulsa cum divitiis avaritia, luxuria, libidine, In multa secula Civibus suis instituit. [Who having invented Laws with the greatest Wisdom, and most excellently fenced them against all Corruption, as a Father of his Country, instituted for his Countrymen the firmest Liberty and the soundest Morality, which endured for many Ages, he having, together with Riches, banished Avarice, Luxury, and Lust.] 7

5 Socrates Qui corruptissima in civitate innocens, Bonorum hortator, unici cultor DEI, Ab inutili otio, & vanis disputationibus, Ad officia vitae, & societatis commoda, Philosophiam avocavit, Hominum sapientissimus. [Who being innocent in a most corrupt State, an Encourager of the Good, a Worshiper of one only God, as the wisest of Men reduced Philosophy from useless Indolence, and vain Disputations, to the Duties of Life, and the Advantages of Society.] Homerus Qui poetarum princeps, idem & maximus, Virtutis praeco, & immortalitatis largitor Divino carmine, Ad pulcre audendum, & patiendum fortiter, Omnibus notus gentibus, omnes incitat. [Who being the first of Poets, as he was the greatest, the Herald of Virtue, and Bestower of Immortality, known to all Nations, Incites all, in a Divine Poem, honourably to dare, and resolutely to suffer.] Over one door is the following: Charum esse civem, bene de republica mereri, laudari, coli, diligi, gloriosum est: metui vero, & in odio esse, invidiosum, detestabile, imbecillum, caducum. [To be dear to our Country, to deserve well of the State, to be praised, honoured, and beloved, is glorious; but to be dreaded and hated is Matter of ill Will, detestable, weak, ruinous.] Over the other door is the following: Justitiam cole & pietatem, quae cum sit magna in parentibus & propinquis, tum in patria maxima est. Ea vita via est in coelum, & in hunc coetum eorum, qui jam vixerunt. [Maintain Justice, and thy relative Duty; which, as it is great, when exercised toward our Parents and Kindred, so is greater toward our Country. That Life is the Way to Heaven, and to this Assembly of those who have already lived.] 8

6 Stowe Gardens: The Elysian Fields: The Doric Arch (Dorik Kemer) Stowe Bahçelerinin Elysian Fields adõ verilen bölümünün tasarõmõ 1739 da yapõldõ, 1740 da uygulamaya geçildi. Dorik Kemer Kemerin yanõnda dokuz Musayla birlikte Apollon u gösteren bir heykel grubu vardõ. Stowe Gardens: The Grecian Valley: The Temple of Concord and Victory (Uzlaşma ve Zafer Tapõnağõ) Yapõmõna 1747 de başlanan bu tapõnağõn adõ önceleri Yunan Tapõnağõ (Grecian Temple) iken, Yedi Yõl Savaşlarõndan sonra ( ) adõ, ülke içinde huzuru, dõşõnda ise askerî zaferi temsil etmek üzere, Temple of Concord and Victory olarak değiştirildi lõ yõllarõn başõnda ise, Stowe bahçelerinde yer alan bir köprünün frizi (frieze) sökülerek bu Tapõnağõn ana girişinin (portico) alõnlõğõna (pediment) takõldõ. Friz, Britannia ya dünyanõn dört köşesinden şükran ifadesi olarak hediyeler taşõnmasõnõ hikâye ediyordu ve aşağõdaki ilk fotoğrafta görülmektedir. Aynõ yõllarda, başka heykellerin yanõ sõra Tapõnağõn çatõsõna da bazõ heykeller eklendi: Ortada Zafer, etrafõnda ise Resim ve Heykel Sanatlarõ. Bunlar da aşağõdaki fotoğraflarda görülebilir: 9

7 Resim Zafer Heykel 10

Kişi Olmanın Değeri ve Değerlerin Kişi Olmadaki Yeri

Kişi Olmanın Değeri ve Değerlerin Kişi Olmadaki Yeri De erler E itimi Dergisi De erler E itimi Merkezi Cilt 12, No. 27, 123-134, Haziran 2014 Kişi Olmanın Değeri ve Değerlerin Kişi Olmadaki Yeri Nurten GÖKALP* 2 Özet- Felsefede kişi olmak deyimi kişiliğe

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

Strictly as per the compliance and regulations of:

Strictly as per the compliance and regulations of: Global Journal of HUMAN SOCIAL SCIENCE Arts, Humanities & Psychology Volume 13 Issue 2 Version 1.0 Year 2013 Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc.

Detaylı

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 13, JULY - SEPTEMBER 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 13 TEMMUZ / EYLÜL 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Çok Özel Röportaj TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

AMERİKAN EDEBİYATININ ANA HATLARI

AMERİKAN EDEBİYATININ ANA HATLARI AMERİKAN EDEBİYATININ ANA HATLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM :1776'YA KADAR ERKEN AMERİKAN VE KOLONİ DÖNEMİ KEŞİF GEZİLERİ EDEBİYATI NEW ENGLAND'DA SÖMÜRGE DÖNEMİ William Bradford (1590-1657) Anne Bradstreet

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education. Sayı 13/ Yıl 2015 Issue 13/ Year 2015 HAKEMLER / REVIWERS

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education. Sayı 13/ Yıl 2015 Issue 13/ Year 2015 HAKEMLER / REVIWERS Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education Sayı 13/ Yıl 2015 Issue 13/ Year 2015 Editörler / Editors Doç. Dr. Adnan KARADÜZ / Assoc. Prof. Dr. Adnan KARADÜZ Doç. Dr. Feryal

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN

MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİÇİMDE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİÇİMDE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN Mükemmel Tekamül etme yani

Detaylı

SÜREÇ DİN FELSEFESİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

SÜREÇ DİN FELSEFESİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI SÜREÇ DİN FELSEFESİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Kevser ÇELİK 0330206082 TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2010 İSTANBUL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýn No: 3266-2 Kültür

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Tarifi Zor Bay Whittemore: Erken Dönem, 1871 1916

Tarifi Zor Bay Whittemore: Erken Dönem, 1871 1916 Tarifi Zor Bay Whittemore: Erken Dönem, 1871 1916 Holger A. Klein Whittemore asla bir yerde değildir; biraz önce oradaydı, birazdan oraya gelecek; -den geliyor ve -e gidiyor; ama asla burada değildir.

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

11.Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Aziz Augustine

11.Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Aziz Augustine 11.Hafta Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Evet, geçen hafta Orta Çağ ın sosyo-ekonomik, siyasal ve hukuksal yapısına ilişkin bir sunum yapmıştık. Orada belirttiğimiz bir husus, İ.S. Beşinci Yüzyıl da Roma İmparatorluğu

Detaylı

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum.

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. O DE GAULLE İDİ ÖNSÖZ Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. (yani kitabõn yazarõ) ise, belki ülkemizde yeteri kadar tanõnmõyor olabilir. bir siyasetçi yazar.

Detaylı

Suçluların Geri Verilmesinde Vatandaşlığın Rolü ve Türk Vatandaşlığı K anununun 28 inci Maddesinin Geri Verme Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Suçluların Geri Verilmesinde Vatandaşlığın Rolü ve Türk Vatandaşlığı K anununun 28 inci Maddesinin Geri Verme Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi HAKEMLİ Suçluların Geri Verilmesinde Vatandaşlığın Rolü ve Türk Vatandaşlığı K anununun 28 inci Maddesinin Geri Verme Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Dr. Ahmet ULUTAŞ* * Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Detaylı

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com HEDEF TÜRKİYE 1 Profesör Dr. Oktay Sinanoğlu Sayõn Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu; dünyanõn en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayõ. 1953 yõlõnda Ankara da TED in Yenişehir Lisesini birincilikle

Detaylı

Salerno Tıp Okulu - Okka

Salerno Tıp Okulu - Okka DERLEME Genel Tıp Dergisi Salerno Tıp Okulu* Berrin Okka Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Konya Salerno Tıp Okulu, dokuzuncu yüzyılda antik dönem okullarının

Detaylı

Domain, As A Political Power, and The Effects on Caucasus Political Geography / Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri

Domain, As A Political Power, and The Effects on Caucasus Political Geography / Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri Domain, As A Political Power, and The Effects on Caucasus Political Geography / Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri Abstract MURAT ŞAHİN Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi,

Detaylı