ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3903 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU YAZIYI DÝKKATLE OKUYUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3903 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU YAZIYI DÝKKATLE OKUYUN."

Transkript

1 Yeni Polis Genel Müdürümüz Ahmet Zaim ilk iþ olarak yeni toplantý ve gösteri yasasý istedi. Bir de 'Özel Güvenlik Yasasý'... Kýbrýs Türkünü terbiye etmek için daha çok cop ve daha çok biber gazý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3903 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALTIN YUMURTLAYAN KAFADAN ÇOK NE VAR BU ADADA sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Yattýðýmýz yerden aslan olmadýðýmýz anlaþýlýyor!.. Erdoðan Baybars BU YAZIYI DÝKKATLE OKUYUN Ülker Fahri YARI- BUÇUKLAR... Ali Osman Turizm ve U dönüþü Özgün Kutalmýþ ÝRSEN KÜÇÜK VE "MAFÝÞ GURBAN" Mehmet Levent Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý iþçilerin patronlar tarafýndan haklarýnýn çiðnenmesine çanak mý tutuyor? Bakanlýðýn, iþçilerin sosyal güvenlik yatýrýmlarýný yapmayan iþverene çalýþtýrma izni vermesi hayretle karþýlandý... Cratos'a Asil Nadir... Hapiste Fransýzcaya merak sardý Hapisanedeki boþ zamanýný Fransýzcasýný geliþtirerek geçirmeye karar veren Asil Nadir, eþi Nur Nadir'den Fransýzca roman ve dil bilgisi kitaplarý istedi örgüt Pazartesi günü Asil Nadir'e destek eylemi yapacak... Ýngiliz Yüksek Komiserliði ile Barýþ Gücü'ne mektup verilecek... 3 ve 6. sayfalarda Bakandan kýyak Bumerang Travel Club Ltd. (Cratos) sosyal güvenlik yatýrýmlarýna bakýlmaksýzýn 16 iþçiyi istihdam etmek için Çalýþma Dairesi Müdürlüðü'ne baþvurdu. Bakan Þerife Ünverdi Cratos'a istediði izni verdi... Bakanlýk tarafýndan Çalýþma Dairesi Müdürlüðü'ne gönderilen 9 Temmuz 2012 tarihli yazýda, "Bakanlýðýmýzca yapýlan deðerlendirmede Bumerang Travel Club Ltd. adlý iþyerinin sosyal güvenlik yatýrýmlarýna bakýlmaksýzýn ön izin verilmesi uygun görülmüþtür" denildi... Cratos'ta yeni istihdam edilen 16 kiþinin hiçbiri Kýbrýslý Türk deðil... Bakanlýðýn verdiði izin özellikle iþ çevrelerinde tepkiyle karþýlandý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Esad: Kanýn sorumlusu AKP Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, "Suriye'de akan kanda Türkiye'nin doðrudan sorumluluðu var" dedi. Muhaliflerin safýna geçenleri engellemeyeceklerini de söyleyen Esad, böylece devletin, yurdunu sevmeyenlerden temizleneceðini de iddia etti. Esad, Türkiye'nin Suriye içinde mülteciler için "güvenlikli bölge" oluþturulmasýný öngören teklifini "Bu konu pratik deðil. Suriye'ye karþý hasmane bir rol oynayan ülkeler için bile bu böyle" diye yorumladý. Esad, Türkiye ile kötüleþen iliþkilere deðinirken ise "Bazý Türk yetkililerin cehaleti yüzünden geriye mi gideceðiz? Türk halký kriz süresince bizim yanýmýzda" dedi. Piknik alaný... Bedi's alaný eski eser kaynýyor 72 parça eski eser ele geçirildi, 4 kiþi tutuklandý sayfada El çantasýnda 99 yasak hap Ercan'dan KKTC'ye giriþ yapan Pýnar Bozkuþ'un el çantasýnda ilaç ve eczacýlýk yasasýna aykýrý 99 hap bulundu sayfada Petrol tesisi BKP: Kalecik'e kurulmasýný engellemek için herþeyi yapacaðýz sayfada

2 Okuyucu diyor ki, Þener LEVENT HATAY'DA "SURÝYELÝLER YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ" KURULDU! Suriye'den Türkiye'ye göç eden 100 bine yakýn mülteci Hatay'ýn baþýna dert açtý. Parasýz kalan Suriyelilerin pek çoðu hýrsýzlýk, gasp, tecavüz gibi suçlar iþlemeye baþlayýnca Hataylýlar ayaklanýp durumu protesto etti. -Huzur ve güvenimiz kalmadý, dediler... Ayrýca bu Suriyelilerin kaçak çalýþtýrýlarak iþgücü piyasasýný allak bullak ettiði belirtilmektedir. Hataylýlarýn bu durumu protesto etmelerine içerleyen Suriyelilerin gücenerek; -3-5 kiþi yapmýþsa herkese mal etmek doðru deðildir, gibisinden serzeniþte bulundular. Alýnan son haberlere göre Hatay'daki Suriyeliler týpký bizdeki Hataylýlar gibi örgütlenerek 'Suriyeliler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði"ni kurmuþlar. Yakýnda Özsuriyeliler Derneði de kurulursa hiç þaþmayýn... MAÐUSA'DA ÝKÝ GÜNDE ÝKÝ EV AÇILDI Gazimaðusa'da son iki günde iki ev açýldý. Evlerden plazma televizyon ile ziynet eþyasý çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre, 28 Aðustos Salý'yý 29 Aðustos Çarþamba'ya baðlan gece Emre Kahraman'nýn evinden 1 plazma televizyon; önceki gün saatleri arasýnda ise Mustafa Bilgehan'ýn evinden muhtelif ziynet eþyasý çalýndý. Her iki olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. KKTC'YE ÝÞLEM YAPTIRMADAN GÝREN KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da Metehan sýnýr kapýsýndan iþlem yaptýrmadan KKTC'ye geçen kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün sýralarýnda N.A'nýn (K-28) Metehan giriþ kapsýsýnda kalabalýktan faydalanarak iþlem yaptýrmadan KKTC'ne giriþ yaptýðý tespit edilerek tutuklandý. ÝKAMETGAHINDA GÜNEYDEN ÝTHAL FÝÞEK BULUNAN KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki gün Y.E (E-51)'ye ait ikametgah'ta Polis tarafýndan Kýbrýs Rum Kesimi tarafýndan ithal edilmiþ 65 av tüfeði fiþeði ele geçirildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, ithali yasak olan fiþekler emare olarak alýnýrken, Y.E. tutuklandý. GAÜ 10 YENÝ BÖLÜM ÝÇÝN YÖK'DEN ONAY ALDI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 10 yeni bölüm için Türkiye'deki Yükseköðretim Kurulu'ndan (YÖK) onay aldý. GAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamada, akademik yýlýnda öðrenci kabul edeceði bölümlerden birçoðunun ülkede ilk olduðu belirtildi. ÖZPOLAT BULUNDU Polis'in 28 Aðustos'ta, Çatalköy'de ikametgahýndan ayrýlý geri dönmediði duyurulan 16 yaþýndaki Fethi Can Alexanduru Özpolat bulunduðu bildirildi. Polis'ten yapýlan açýklamada, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. Ercan da 99 adet yasak hap Ercan'dan KKTC'ye giriþ yapmak isteyen Pýnar Bozkuþ isimli þahsýn el çantasýnda 99 adet Suboxone marka yasak hap bulundu. Pýnar Bozkuþ tutuklandý tarihinde Ercan'dan KKTC'ye girerken zanlý üzerinde ve eþyalarýnda yapýlan aramada el çantasýnda ilaç ve eczacýlýk yasasýna aykýrý 99 adet hap tespit edilen zanlý dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Þerife Kâtip Kýr huzurunda mahkemeye çýkarýldý. Yargýç zanlýnýn 1 gün daha poliste tutuklu kalmasýna karar verdi. (Evrim Kamalý) TAÞLICA VE BAHÇELÝ KÖYÜNDE YANGIN Taþlýca ve Bahçeli köylerinde meydana gelen yangýnlarda 3 zeytin tamamen 3 hurma kýsmen toplam 6 aðaç ve 3 bin balya yandý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde Taþlýca'da tespit edilemeyen nedenle çýkan yangýnda Bayram Çelik'e ait 3 bin balya, 3 römork saman ve 1 zeytin aðacý tamamen yandý. Bahçeli köyünde ise "Sun Set Bay" isimli sitenin doðusunda Þenay Adalý'ya ait tarladan geçen elektrik tellerinin bir birine deðmesi sonucu çýkan kývýlcýmdan dolayý çýkan yangýnda 2 zeytin aðacý tamamen; 3 harnup aðacý kýsmen yandý. Her iki yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Çiziktir di Çiziktirdi Açý ALTIN YUMURTLAYAN KAFADAN ÇOK NE VAR BU ADADA... Bir yandan elindeki gazeteyi okuyor, bir yandan da kahvesini yudumluyordu. Kendi kendine güldüðünü farkedince sordum: -Seni güldüren ne? -Þu habere bak, dedi, güneyde eylem yapan hayvan üreticileri polis tarafýndan fiþlenmiþ diye kýyamet koptu... Polisin eylemi görüntülemesi yasal deðilmiþ... -E, gülünecek ne var bunda, dedim. -Kendi halimize gülüyorum, dedi. Biz burada fiþlenmeye alýþtýk, onlar ise alýþamadý galiba daha... Bizim eylemlerimizde polis kamerasýný gözümüzün içine sokar da kimsenin gýký çýkmaz... Gazetedeki telefonum dört gündür bozuk... Bazan hiç týk demiyor, bazan da savaþ alanýndaki sesler gibi sesler geliyor. Kimseye telefon edemiyorum, telefon edenin de sesini duymuyorum. Telefon Dairesi'ne bildirdik. Ýlgilenmediler... Bu telefon bela aslýnda... Dinleye dinleye istihbarat memurlarý mý bozdu acaba? Dinlenmekten mi yoruldu? Kayýt cihazlarýnda aþýrý bir yüklenme mi var? Bilemem... Bana telefon eden herkes dinleme postasýndaki albaylarý selamlar önce! Onlarýn da hatýrýný sorar!.. Kayýt altýna alýnan konuþmalarýmý polis karakolunda dinlettiler bana... Çok yazdým, çok anlattým bunu... Böyle olduðu halde gazetelerimizde bazýlarý sorar hala: -Telefonlarýmýz mý dinleniyor? Ya benim anlattýklarýma inanmadýlar, ya da bana yapýlmasýný gayet doðal karþýlýyorlar da kendilerinin de dinlenmesine akýl erdiremiyorlar... Bak Rum kardeþ... Polis bir kerecik seni fiþledi diye kýyameti koparýyorsun ya, dön ve bize bak bir de... Fiþlenmemiz, ya da telefonlarýmýzýn dinlenmesi de yetmedi onlara... Daha fazlasýný istiyorlar... Yeni Polis Genel Müdürümüz Ahmet Zaim, o koltuða oturur oturmaz dosyayý koydu baþbakanýmýzýn önüne... Yeni yasa istiyor... Toplantý... Gösteri... Ve yürüyüþ yasasý... Bir de 'Özel Güvenlik Yasasý'... Anlarsýnýz ya... Bu mandrada daha da sýký tutacaklar bu iþleri bundan sonra... Daha çok biber gazý... Daha çok cop... Türkiye'de biber gazýnýn saðlýða hiçbir zararý olmadýðý keþfedildikten sonra, ver Allah Allah... Ver gitsin... Biberin turþusunu seven katlanýr gazýna da... Bir haftadýr neyle uðraþýyorum bilir misiniz? Saçmalýklarla! Janna'nýn güneye geçiþine Rum kapýsýnda izin vermiyorlar yine... Janna Ukraynalý... Ve Kýbrýslý Hüseyin ile evli... Yirmi yýldan beri Kýbrýs'ta yaþýyor... Onbeþ yýldýr da gazetede bizimle birlikte çalýþýyor... Kapýlar açýldýðýnda serbestçe gidip gelebiliyordu güneye... Ama geçtiðimiz Nisan ayýnda birdenbire geçiþini yasakladýlar... Güç bela bu yasaðý kaldýrdýk... Yeniden geçiþini saðladýk. Derken bir hafta önce geri geldi bu yasak... Muhaceret Dairesi'nde birinin hiç iþi yok ve bu saçmalýklarla uðraþýyor yalnýz galiba... Kafasý altýn yumurtluyor. Neden yasak, diye sorduk... Ýzah ettiler... Üçüncü dünya vatandaþýymýþ ve Kýbrýs'a vizesiz giremezmiþ! Bunaldýk be bunaldýk! Yetti artýk... Ortalýk çetelerden geçilmiyor... Çalan çalana... Soyan soyana... Vurgun yapan yapana... Ve siz bunlarla uðraþacaðýnýza, bu saçmalýklarla mý uðraþýyorsunuz? Kýbrýs Cumhuriyeti'ni böyle mi kurtaracaksýnýz? Üçüncü dünya vatandaþýymýþ... Kýbrýslýlarla evli Türkiyeliler bu kapýlardan serbestçe geçer gider de, Ukraynalýlar neden geçemez ki? Ukrayna üçüncü dünya ülkesi de Türkiye birinci dünya ülkesi mi?

3 AFRÝKA dan mektup... BAKANLIK SÖMÜRÜYE ÇANAK MI TUTUYOR? Ülkemizdeki çalýþma þartlarý adamýna göre mi düzenlenir? Herkese eþit muamele yok mu? Doðrusu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin yazýsýný görünce bu sorular geldi aklýmýza... Yazý Çalýþma Dairesi Müdürlüðü'ne yazýlmýþ... Bir dilekçeyle ilgili... Dilekçe Cratos Otel'in... Ne istemiþ Cratos? 16 kiþinin istihdamý için ön izin... Ama bu iþçilerin Sosyal Güvenlik yatýrýmlarýndan muaf tutulmasý þartýyla... Çalýþma Dairesi Müdürü Bakan'ý bilgilendirmiþ bu konuda... Bakan da Cratos'un talebini uygun görmüþ... Ve izni vermiþ... "Sosyal Güvenlik yatýrýmlarýna bakýlmaksýzýn ön izin verilmesi uygun görülmüþtür" demiþ... * Bugünkü gazetemizin baþ sayfasýnda Bakan Ünverdi'nin yazýsýný da bulacaksýnýz. Elimizde istihdam edilen 16 kiþinin listesi de var... Hiçbiri Kýbrýslý Türk deðil... Ama bu pek þaþýrtýcý bir þey deðil zaten bizim için... Alýþtýk... Ýnþaat için malzeme dýþarýdan getirilir... Ýþçiler dýþarýdan... Otelin mefruþatý dýþarýdan... Ve istihdam da dýþarýdan... Bu ülkede beþ yýldýzlý casinolu otellere çekilen kýyak baþka kime çekildi ki? Arazi devletten... On yýl da vergiden muaf... * Bakanlýk Cratos'a yaptýðý kýyaðý kime yapar ki baþka? Bakýn mesela... Buradaki Türkmen kardeþlerimiz patronlarý tarafýndan inanýlmaz bir þekilde sömürülüyorlar... Hem sosyal yatýrýmlarý yapýlmýyor, hem maaþlarý doðru dürüst ödenmiyor, hem de her türlü hakarete uðruyorlar... Saðlýk Bakanlýðý ihalesini alan Koral Senova ile karþý karþýya geldik bir süre önce... Çalýþanlarýn þikayeti üzerine... Bakanlýða bildirdik... Þerife Haným'la görüþtük birkaç kez... Ama o da çok zorlandý... Türkmen iþçilerine maaþlarýný ödemeyen, Ssoyal Güvenlik yatýrýmlarýný yapmayan ve bir de üstünden küfreden patrona o da laf geçiremedi kolay kolay... Hakkýný alamadýðý için Senova'nýn yanýndan ayrýlmak zorunda kalan bir Türkmen iþçi baþka bir yerde iþ buldu... Ama eksik Sosyal Güvenlik yatýrýmlarý olduðu için orada iþe baþlayamadý hemen... Bakanlýk, -Onu da sen kendin öde, dedi ona... Keþke Cratos'a yapýlan bu kýyak gibi bir kýyak yapýlsaydý ona da... Sosyal Güvenlik yatýrýmlarýna bakýlmaksýzýn iþe alýnmasý saðlansaydý... Türkmen iþçinin hakkýydý da zaten bu... * Ülkemizdeki çalýþma düzeni ne yazýk yerine oturmadý bir türlü... Oturmasý da mümkün deðil... Doðru olan hiçbir þey yoksa, bir tek doðru olur mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Gamze BAYKUR - Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri tarafýndan alýnan bir bilgi üzerine Bedi's piknik alanýnda 72 parça eski eser ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak ise Hasan Güloðlu, Halil Erkan Bekiroðlu, Yavuz Türkmen ve Durmuþ Belgeli tutuklandý. "Kanunsuz eski eser tasarrufu" suçundan dolayý dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan her 4 zanlý poliste 1 gün süreyle tutuklu kalacak. Zanlýlar bugün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýlacak. Aðacýn altýnda bulundu Olayýn tahkikat memuru Özgür Biçenleroðlu, 29 Aðustos tarihinde alýnan bir bilgide Bedi's piknik alanýnda aðaç altýnda eski eser olduðunun öðrenildiðini belirtti. Biçenleroðlu, bahse konu yere gidilerek aðaç altýnda 3 karton kutu ve 1 plastik kasa içerisinde toplam 72 parça eski eser bulunduðunu açýkladý. Yürütülen tahkikat neticesinde GF 371 plakalý aracýn olay yerinden ayrýldýðýnýn öðrenildiðini belirten Biçenleroðlu, konu aracý Maðusa'da tespit ettiklerini ve araçta ise zanlý Hasan Güloðlu ile Halil Erkan Bekiroðlu'nu tespit ettiklerini açýkladý. Eski eserleri zanlý Durmuþ Belgeli býraktý Polis memuru Özgür Biçenleroðlu, yapýlan soruþturmada söz konusu 72 parça eski eseri baþka bir araçla Bedi's piknik alanýna gelen zanlý TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Piknik alanýnda 72 parça eski eser ele geçirildi Nadir için istinafta adil yargýlanma süreci istenecek Naimoðlularý: "Kýbrýs Türk halký bu eyleme mutlaka destek vermelidir. Hem Asil Nadir hem de Kýbrýs Türkünün geleceði için" Kabakçý: "Bu konu yalnýz Asil Nadir'in deðildir, bu konu esasýnda Kýbrýs Türkünün konusudur" Aralarýndan Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) da bulunan 11 örgüt, Ýngiltere'de 10 yýl hapse mahkûm edilen Kýbrýslý Türk iþ insaný Asil Nadir'in istinafýnda adil bir yargýlanmasý talebini duyurmak amacýyla 3 Eylül Pazartesi eylem yapacak. Eylemde, destek veren örgüt temsilcileri Ýngiliz Yüksek Komiserliði ile Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler (BM) Barýþ Gücü'ne Asil Nadir için adil bir yargýlama süreci isteklerini dile getiren mektup verecek. Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði'nde dün konuyla ilgili olarak düzenlenen ortak basýn toplantýsýna Patates Üreticileri Birliði, Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði, Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticileri Birliði, Güzelyurt-Lefke Narenciye Üreticileri Birliði, Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði, Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði, Ziraat Mühendisleri Odasý, Seracýlar Birliði, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði ve Gazimaðusa Yeni Taksiciler Birliði baþkanlarý katýldý. Ortak basýn toplantýsýnda Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Mustafa Naimoðlularý, düzenleyecekleri eyleme "Asil Nadir için Adalet Kýbrýs Türkü için Gelecek" adý altýnda yapýlacaðýný belirterek, "Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar Kýbrýs Türkünün varlýðýný ortaya koyabilirsek o kadar baþarýlý oluruz" dedi. Naimoðlularý, "Kýbrýs Türk halký bu eyleme mutlaka destek vermelidir. Hem Asil Nadir hem de Kýbrýs Türkünün geleceði için" dedi. Durmuþ Belgeli'nin býraktýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Biçenleroðlu, yine yapýlan soruþturmada söz konusu eski eserlerin daha önceden zanlý Yavuz Türkmen'in tasarrufuna geçtiðinin öðrenildiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Biçenleroðlu, her 4 zanlýnýn da poliste 1 gün süreyle tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkeme huzuruna çýkacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Hasan Güloðlu, Halil Erkan Bekiroðlu, Yavuz Türkmen ve Durmuþ Belgeli'nin tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 1 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. 11 örgüt Pazartesi Asil Nadir'e destek eylemi yapacak Üreticilerin sadece kendi çýkarlarý için deðil, toplumsal sorunlar için de sesini çýkaran kesimler olduðunu geçmiþte pek çok kez gösterdiðini ifade eden Naimoðlularý, eylem için 3 eylül Pazartesi günü saat 11.00'da Kuðulu Parkta toplanýlacaðýný ve buradan önce Ýngiliz Yüksek Komiserliði personeline daha sonra Ledra Palace giriþ kapýsýnda Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü personeline ilgili yerlere iletilmesi üzere mektup verileceðini söyledi. KABAKÇI Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði Baþkaný Ali Can Kabakçý ise "Bu konu yalnýz Asil Nadir'in deðildir. Bu konu esasýnda Kýbrýs Türkünün konusudur" dedi Tüm kesimlere eyleme destek çaðrý yapan Kabakçý, "Amacýmýz Asil Nadirin istinafýnda adil bir yargýlanma süreci almasýdýr" dedi.

4 Köstebekler korkar elbet sanatýn aydýnlýðýndan A KAY A L A ÝL DÝRÝF Onlara ýþýk deðil ancak karanlýk lâzým Tiyatroyla gelecek o güzel aydýnlýktan Onlar korksa da bize böyle aydýnlýk lâzým Kalay YETTÝ ARTIK BU "HAVASSU GARAYANNÝ" SÝYASETÝ 30 Aðustos Zafer Bayramý törenlerle kutlandý. Ýncir çekirdeðini doldurmayan demeçlerle doldu taþtý gazete sayfalarý yine. Yahu bir kere de þu "milli" bayramlarda akla uygun bir cümle kursanýz, güldürmeseniz milleti kendinize olmaz mý? Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde verilen Kurtuluþ Savaþý'nýn üstünden geçmiþ 90 sene. Daha dünmüþ gibi övünüp duruyorsunuz. Atatürk'ün kurduðu cumhuriyetin deðerleri yerle bir ediliyor, görmüyor musunuz? Siz ne Türkiye'deki tehlikenin farkýndasýnýz, ne de burada bizi bekleyen tehlikeyi görüyorsunuz. Yetti sizin bu "Havassu Garayanni" siyasetiniz Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ÝRSEN KÜÇÜK VE "MAFÝÞ GURBAN" YARIBUÇUKLAR... Aðustos ayýnýn sonuna geldik... Son günlerde, bilhassa Aðustos ayý içerisinde bol bol Ersin Tatar þov izledik... Fotoðrafçýya poz verirken takýndýðý tavýr... Üzgün, sevinçli profilleri... Dahasý bulunduðu yere deðil de olayýn olduðu zamana kadar inebildiðini gösteriyor bakýþlarýyla, mimikleriyle, yüz hatlarýyla... Geçen gün bir dostum aradý... Adýný yazmýyorum... Ersin Tatar'dan korktuðunu da sanmayýn... Dostumdan adýný yazmam için izin almadým da o yüzden... "Aç Afrika'nýn sekizinci sayfasýný", dedi... Açtým... "O resimleri gördün mü?" "Gördüm", dedim. Birincisinde Ersin Bey'in Konya'da Kurtuluþ Savaþ Anýtý ve Müzesi'ni ziyaret ettiði yansýtýlýyordu... "Bak birinci resme", dedi... Baktým... "O bakýþlara bak... Güya savaþta kumandanlardan biriydi de ne yapýlacaðýnýn, ne yapýlamayacaðýnýn kararsýzlýðý içindeydi gibi duruyor... "Doðru", dedim, "Ýfade mühim..." "Bir de aþaðýdaki ikinci resme bak allahýný seversen", dedi... "Bir düðüne katýlmýþ", dedim... "Zevkten dört köþe... Aðzý kulaklarýnda... Memleket battý tükendi... Mazbatadan dolayý binlerce dava var mahkemelerde... Hakimlerin önündeki dava dosyalarýnýn bitmesi kolay deðil... Hiçbir þey hukuka, insanlýða uygun olarak yürümüyor... Önümüzdeki aylarda binlerce iþyerinin kapanacaðýnýn sinyalleri var... Ersin Tatar, 'Ekonomi uçuyor' diyerek atýp tutuyor, ama uçan da kendisi oluyor..." Ersin Bey, Aðustos ayýnda leyleði havada gördü! Hiç uçaktan inmedi... Bir ara facebook'larda resimleri dolaþýyordu... Hacce gitmiþ meðer... Ama bildiðimiz "hacý" olmamýþ... Olsaydý kötü müydü? Tayyip ve AKP Ankara'da ayakta durduðu müddetçe o da bakan olarak kalacaktý... Düþünün, "Maliye Bakaný Hacý Ersin Tatar"... Kapýsýna veya masasýnýn üzerinde isminin yazýldýðý tabelaya "Hacý" sözünü mutlaka eklemeliydi... "Maliye Bakaný Hacý Ersin Tatar"... Hacý olmadý, ama derler ki umreye giden de yarý hacý olurmuþ... Kabe'nin etrafýnda yedi kere dolaþamayabilir... Taþ satýn alarak küçük, ortanca ve büyük þeytanlarý taþlayamayabilir, ama o kutsal yerlere insanýn ayaðýnýn basmasý bile adamý yarým hacý yapmaya yeter... Þimdi Tatar, bana göre yarým hacýdýr... "Hacý yarým" yani... KKTC'nin bakanlarý veya milletvekilleri Ankara'nýn "hýk" deyicilerinden baþkasý deðildirler. Geçenlerde ekonomiyle ilgili vali hazretleri birþeyler buyurdular... Hoop, Ersin Bey hemen üzerine atladý ve "Sayýn elçi"yi alkýþlayarak kopyayý çekti... Bunlar Ankara'nýn kendilerine sunduðu bakanlýk koltuðuna oturdular ama bakan olamadýlar... Hacce gittiler ama hacý olamadýlar... Yarým hacýlar, kukla bakanlar... Elini sallasan boþa gitmez... Mutlaka birine deðer... Yemeler, içmeler, gezmeler... Eh, iþbirlikçiliðin karþýlýðý olarak olsun bu kadar da... Karaoðlanoðlu'nda eroin (Evrim Kamalý) - Karaoðlanoðlu'nda 50 yaþýndaki Türker Bayoðlu isimli þahsýn evinde yapýlan aramada eroin bulundu. Tutuklanan zanlý dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Kýdemli Yargýç Talat Usar huzurunda görülen duruþmada savcý Egemen Metay ve zanlý da hazýr bulundu. Yargýç Usar zanlýnýn 1 gün tutuklu kalmasýna karar verdi. 2 gr eroin, 1 adet metal kaþýk, 1 paket limon tuzu, 4 þýrýnga ve 1 çakmak Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Þubesi'nin verdiði bilgiye göre 29 Aðustos 2012 tarihinde alýnan bir ihbar üzerine Türker Bayoðlu'nun Karaoðlanoðlu'ndaki evinde arama yapýldý. Zanlýnýn evinde yapýlan aramada yaklaþýk 2gr eroin olduðuna inanýlan madde, 1 adet metal kaþýk, 1 paket limon tuzu, 4 þýrýnga ve 1 adet çakmak bulundu. Uyuþturucu maddeyi Güney Kýbrýs'tan getirdiði saptanan zanlý Türker Bayoðlu "Uyuþturucu ithali" suçuyla baðlantýsý olduðu tespit edilerek tutuklandý. Kýdemli Yargýç Talat Usar Zanlý Bayoðlu'nun 1 gün tutuklu kalmasýna karar verdi. Temizlik yaparken 18 bin TL'yi de temizledi Gamze BAYKUR - Ýskele'de Fatma Sayýlý'nýn evinde temizlikçi olarak çalýþan GüldemBarbali evi temizlerken 18 bin TL'yi de çalmayý ihmal etmedi. "Müstahdem tarafýndan sirkat" ve "Ýkametgahtan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Barbali, poliste 1 gün süreyle tutuklu kalacak. Paranýn bir kýsmý tasarrufunda bulundu Olayýn tahkikat memuru Osman Gökalp, zanlý GüldemBarbali'nin 2012 yýlý Haziran ayý içerisinde Ýskele'de Fatma Sayýlý'nýn evinde temizlikçi olarak çalýþtýðý sýrada Sayýlý'ya ait 8 bin TL'yi, 21 Aðustos tarihinde ise yine ayni evde bulunan çelik kasa içerisinden 10 bin TL'yi sirkat ettiðini açýkladý. Gökalp, sirkat edilen paranýn bir kýsmýnýn zanlý Barbali'nin tasarrufunda bulunduðunu belirterek, geriye kalan paranýn ise arandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Gökalp, zanlý Barbali'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 1 gün süreyle tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý GüldemBarbali'nin poliste 1 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Zanlý bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak. Huylu huyundan vazgeçmez, derler. Ýrsen beyi de öyle kabul edip hoþgörün artýk. Baþý biraz sýkýþtý mý hemen kurtarýcý olarak bu huyuna sarýlýyor! Önce söz veriyor karþýsýndakilere... Sonra da bu sözü tutmayarak, "Sizi kandýrdým" dercesine vazgeçiyor verdiði sözden! Týpký hurmanýn tepesindeyken deve kurban etmeyi adayan, ancak ayaklarý yere bastýktan sonra "Mafiþ gurban" diyen arap gibi!.. Kalecik bölgesine akaryakýt tesisi kurulmasý konusunda, daha önce, "Bu konu hükümetin gündeminden düþtü" diyen Küçük, dün böyle bir açýklama yaptýðýný inkâr etti! "Projeden vazgeçildiðine dair bir açýklama yapmadým" dedi! Ve ardýndan da bombasýný patlattý! "Akaryakýt tesisi Kalecik'te kurulacak!" Ýnsaný ve çevreyi hiçe sayan böylesine rezil bir projenin o kadar rant yiyici hamhumcularý var ki... Bunu bilmek için allame-i cihan olmaya gerek yok. Binbir türlü mafyözlükle de harmanlanýnca, ortaya bir insan, çevre ve doða katliamý tablosu çýkýyor! Bu tabloyu gerçekleþtirmek için kurgulanan oyun ise, tablonun kendisinden daha iðrenç! Malûm, Ýskele bölgesi daha önce turizm bölgesi olarak ilân edilmiþti ve bu da ancak, bölgenin turizme yönelik yatýrýmlara açýk olacaðý anlamýna geliyordu. Ama petrol dolum tesisini ille de aklýna koymuþ olan hükümet, hangi sivri akýllýlarýn ürünü olduðu belli olan oyunu sahneye koydu. Ve daha önce turizm bölgesi olduðu açýklanan bölgeyi, "Kirli Sanayi ve Enerji Depolama Bölgesi" ilân etti! Ardýndan da, akaryakýt depolama tesislerinin bu bölgede kurulacaðýný açýkladý! Tesislerinin diyorum, çünkü YAGA Direktörü Derviþ Besimler, bunlarýn sayýsýnýn beþi bulacaðýný söylüyor! Anlayacaðýnýz, Ýskele bölgesinde turizm gözden çýkarýldý. Turizm "out", "Kirli Sanayi ve akaryakýt depolama tesisleri" "in"! Hiç kimse, her açýdan bir çevre felâketi anlamýna gelen böylesine tesislerin arasýnda turist aðýrlayacaðýný, turizm yapacaðýný anlatmaya kalkmasýn bize. Hiç kimse, kirli sanayi ve akaryakýt depolama tesislerinin, çevreye ve doðaya olumsuz etkilerinin olmayacaðýný, insan saðlýðý ve ekolojik dengeler açýsýndan herhangi bir risk oluþturmayacaðýný da anlatmaya kalkmasýn. Dünyada böylesi tesislerde meydana gelen kazalarýn çok sýcak ve canlý örnekleri vardýr önümüzde. Ve ne kadar güvenlik önlemi alýrsanýz alýn, çeþitli kaza risklerini yüzde yüz sýfýrlamanýn olanaðý yoktur. Bu uyarýlar, çeþitli zamanlarda uzman raporlarýyla da ortaya konmaktadýr. Ama kanýmca bütün bunlardan daha kesin olan birþey vardýr ki o da, KKTC'nin böyle bir yatýrýma hiç ihtiyacý olmadýðýdýr. Böylesi tesisler, sahiplerinin kasalarýný doldurabilir belki. Ama ülke ekonomisine diþe dokunur hiçbir yarar saðlamaz. Yaratacaklarý çevre felâketi ve riskleri de cabasý!

5 5 31 Aðustos 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "Çöp evde" yaþayanlara gülüyoruz da, "Çöp ülke"de yaþadýðýmýzý hiç fark edemiyoruz. Yattýðýmýz yerden aslan olmadýðýmýz anlaþýlýyor!.. MÝÞ-MIÞLAR * Ayný ailenin, ayný garajda bulunan 800 bin TL deðerinde 4 aracý kundaklanmýþ. - Yazýk Bütün yumurtalarýn ayný sepete konmayacaðýný bilmiyorlar mýydý? * KTAMS benzin zammýna tepki göstermiþ. - Deme yahu Ne yaptý yani? Ayaðýný yere mi vurdu, yumruðunu masaya mý? * Hükümetin, halkýn önünü açmak adýna istifa etmesi istenmiþ - Boþuna uðraþmayýn. Halkýn önü açýktýr... Ama ters duruyor ve bütün uyarýlara raðmen de yönünü deðiþmiyor. * Ýnsan tacirleri en aðýr þekilde cezalandýrýlmalýymýþ. - Süpersin ey halkým! Ama ne yazýk bir olay meydana çýkmadan koku almýyorsun, uyanmýyorsun, uyarmýyorsun. Kýsacasý bir iþe yaramýyorsun! * Çözüm için tek yol görüþmelermiþ. - Bence de... Sonuna kadar görüþsünler Birbirinin yüzüne bakmaktan utanacak hale gelene kadar görüþsünler. * Küçük'ün "Büyük UBP" projesi varmýþ. - Akýllý adam Gerçekleri gören ve bilen adam "Büyük KKTC" deyip de, alay konusu olacak deðil ya! * Çakýcý, Küçük'ün tek derdinin kurultay olduðunu söylemiþ. - Söylesin Hiç puan almaz bu açýklamadan Çünkü Küçük haklý. Boru deðil Adam olmak ya da olmamak kavgasý veriyor!.. * Ýnsan kaçakçýlýðý, Rumlarý zorda býrakmak için yapýlýyormuþ. * Hadi caným siz de çok sýký milliyetçisiniz bakarým da Rumlarýn baþýndan kime ne yahu, bunlar kendi ceplerini doldurmaya bakýyor sadece. Yaz zamaný grip olanlar, kýþ için sýrasýný kesmiþ olmaz Ona göre davranýn! Prof. Volkan, "Ben Cumhurbaþkaný olsam, yemin ettikten sonra yapacaðým ilk iþ, elime süpürge alýp, Dikilitaþ'tan baþlayarak temizlik kampanyasý yapmaktýr" diyor. Hocam güzel konuþtu. Anlamlý konuþtu. Doðru yolu gösterdi. Amma Bu ülkenin derhal Çok çok acil Ve koþulsuz olarak bir temizlik kampanyasýna ihtiyacý var. Yani Cumhurbaþkaný olmak Dikilitaþ'tan baþlamak þart deðil. Herkes, kendi kimliði ile oturduðu sokaktan temizliðe baþlasa, tamam! Olur bu iþ. Hani derler ya; "Herkes kendi kapýsýnýn önünü süpürse ülke buz gibi olur" diye, doðrudur. Olur. Temizlenir. Ama kapýsýnýn önünü temizleyecek "göd" kimde? Kusura bakmayýn bunu söylemek zorundaydým. Çünkü Sokaktan vazgeçtim, kendi evlerimizi bile temizlemiyor da, gündelikçi kadýn getiriyoruz artýk. Ya Durum aynen bu hocam! Yattýðýmýz yerden, aslan olmadýðýmýzý anlamadýnýz mý? Aslaný geçtim, kedi bile deðiliz artýk. Ve ne yazýk kendi çöpümüzde boðulup gideceðiz... SEKS GREVÝ SÖKMEZ BÝZDE FUHUÞTA PATLAMA YAÞANIR! Togo Batý Afrika ülkesi yýldan fazladýr ayný aile iktidarda Artýk canlarýna "tak" dedi. Deðiþtirmek istiyorlar. 19 sivil toplum örgütü... 7 muhalif siyasi parti Ve sayýsýz dernek Hepsi bir araya geldi ve "Togo'yu Kurtaralým" adlý bir koalisyon hareketi oluþturdu. (Platform diyecek kadar geliþmediler herhalde.) Dikkatinizi çekti deðil mi? 19 örgüt BÖYLE BÝR ANDI 7 siyasi parti Ve sayýsýz dernek Ne kadar da bize benziyorlarmýþ Bizim "Bu Memleket Bizim" platformu gibi biþey iþte! "Togo'yu Kurtaralým" koalisyonu, kadýnlara çaðrýda bulunarak eþleri ile yatmamalarýný ve seks grevine gitmelerini istedi. Ýlginç! Bizim hanýmlar, seks grevine deðil ama tencere tava eylemine gittiler. Haksýz da deðiller bence! Seks grevine gitseler, inanýn fuhuþ patlama yapacaktý bu topraklarda. O kadar yüzsüzüz iþte! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri BU YAZIYI DÝKKATLE OKUYUN GÜNLÜK Geçtiðimiz hafta açýklanan, "KKTC'ye Yapýlan Türkiye Cumhuriyeti Yardýmlarý 2011 Yýlý Faaliyet Raporu" sunuþ yazýsýnda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Sayýn H.Ý.Akça'nýn yazdýklarýný gazetelerde muhakkak okudunuz Anlaþýlan o ki; Sayýn Büyükelçi, 1878 yýlýnda Osmanlý Ýmparatorluðu, Kýbrýs'ý Büyük Britanya'ya kiraladýktan sonra, kralýn Kýbrýs'a atadýðý validen istediði "Kýbrýs halkýnýn karakter yapýsý" hakkýndaki raporda belirtildiði ve öyleyse onlarý çok kolay yönetirsin dediði, Kýbrýs halkýnýn büyük çoðunluðunun, 2012 yýlýnda da hala "nemelazýmcý, çýkarcý ve köle ruhlu" olduðunu o da saptamýþ olacak ki... Uygulanmakta olan "Ekonomik Program"ý savunurken, programýn genel kabul gördüðünü hatta "programýn baþarýsý gizli mahcubiyet yarattý" diyebilmektedir. Nasýl olmasa Ramazan ayý boyunca, UBP tarafýndan "kurultay" nedeniyle, her gece bir yerde düzenlenen "Ýftar Yemekleri"nde gözlemlemiþtir. Bir yanda Çocuðuna iþ, kýrsal kesim arsasý vb. talebiyle, örgüt yöneticileri peþinde koþan veya ithal izni, ihale, kredi ve teþvik primi, terfi vb. talebiyle Baþbakan peþinde koþan, vatandaþ, bürokrat, iþadamý vb. "çýkarcý" takýmý Diðer yanda Türkiye hükümeti ve elçilik mensuplarýna hoþ görünme peþinde, Cuma namazý için "cami"ye giden, oruç tutmadan "iftar" açan, çocuðu yaþýndaki parti ileri gelenlerinin elini öperek kendini güvenceye almaya çalýþan, "köle ruhlu" insancýklar Ve En önemlisi Etrafýnda bu rezillikler yaþanýrken, olup bitenden omuru bile olmayan, zararý henüz kendilerine dokunmadýðý için kýlý bile kýpýrdamayan "nemelazýmcý" takým Bu manzara karþýsýnda, daha baþka ne beklerdiniz? Oysa Gerçekler, hiç de söylenenlerle örtüþmüyor Bir ülkede ekonomi iyi yönetiliyorsa; Mahkeme kayýtlarýna göre, yýlýn ilk yarýsýnda alacak verecek davasý açýlabiliyor, yýl sonuna kadar açýlacak dava sayýsý adete çýkacaðý hesaplanabiliyor ve toplamda mahkemeler önünde adet dava oluþabiliyor? Karþýlýksýz çýkan çekler nedeniyle civarýnda kiþi "çek yasaðý"na girebiliyor? KKTC faaliyet gösteren 6568 þirketten sadece 3169'u hesap sunabiliyor ve bunlarýn 1469'u zarar ettiðini beyan edebiliyor? Özel iþletme olarak (esnaf) faaliyet gösteren kiþiden sadece 7941 kiþi hesap sunabiliyor? Üstelik; Ekonomik hayatýn döndüðü en büyük bölge olan Lefkoþa'da faaliyet gösteren; þirketten, sadece 568'i hesap sunuyor ve bunlarýn sadece %25'i kazanç beyan edebiliyor? özel iþletmeden (esnaf) sadece 3.188'i hesap sunuyor ve sadece 1.883'ü kazanç beyan edebiliyor? Ve Bu resmi rakamlara ilave olarak; Asil Nadir hapiste Fransýzca ya merak sardý Ýngiltere de sahibi olduðu Polly Peck International (PPI) þirketinden zimmetine 29 milyon sterlin (45 milyon dolar) geçirdiði gerekçesiyle 10 yýl hapse mahkum olan Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir (71) temyiz aþamasýný beklediði Belmarsh hapishanesinde Fransýzca ya merak sardý... SEFA KARAHASAN / Milliyet Milliyet in edindiði bilgilere göre, eþi Nur Nadir (28), Asil Nadir i hapishanede ziyaret etti. Morali oldukça yüksek gözüken Asil Nadir, eþine mahkeme kararýnýn temyizde deðiþeceðini düþündüðünü ve zor günlerin geride kalacaðýný söyledi. Asil Nadir in hapishanedeki boþ zamanýný da Fransýzcasýný geliþtirerek geçirmeye karar verdiði belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Nadir eþi Nur Nadir den Fransýzca kitaplar istedi. Nadir in özellikle Fransýzca roman ve dil bilgisi kitaplarý talep ettiði de gelen bilgiler arasýnda. Çiftçiler eyleme gidiyor Bu arada KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük, Asil Nadir in Ýngiltere de hapis cezasý almasýný doðru bulmadýklarýný belirterek, Hükümet olarak maddi ve manevi olarak Asil Bey in yanýndayýz dedi. Nadir e ait Kýbrýs Medya Grubu nu ziyaret eden Küçük, KKTC nin Londra Temsilciliði ne talimat verdiðini ve Asil Nadir le görüþülmesini istediðini kaydetti. Asil Nadir in yatýrým yaptýðý Güzelyurt bölgesinden üreticiler de Nadir in hapis cezasýný protesto etmeye hazýrlanýyor. Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði Genel Baþkaný Alican Kabakçý yaptýðý yazýlý açýklamada, Asil Nadir için kampanya çaðrýsý yaptý. Kabakçý, Mahkum edilmek istenen Asil Nadir in þahsýnda tüm Kýbrýs Türkleri dir dedi. Çiftçiler, hayvancýlar, narinciye ve patates üreticileri, sebze ve meyve üreticileri, turizmciler, lokantacýlar, taksiciler, esnaf ve zenaatkarlar vb. yanýnda; Ýthalatçý ve ihracatçý konumundaki büyük iþletmeler ve sendikalar; Bilumum ekonomik kurum ve kuruluþlar "ekonomik hayatýn" bugüne kadar hiç yaþanmamýþ kadar "kötü" olduðunu söyleyebiliyor? civarýnda iþyeri kapanýyor, binlerce boþ dükkan atýl duruyor? Ülkemizdeki durum, yukarýda yazýldýðý gibi olmasýna raðmen KKTC hükümeti Baþbakaný, Bakanlarý ve Türkiye Büyükelçisi ile Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakaný, baþarýyla uygulanmaktadýr dedikleri 3 yýllýk Ekonomik Program sonucu, ekonominin düzelmekte olduðunu söyleyebiliyorlar? Esas düþünmemiz gereken Kýbrýs üzerinde "oynanan oyun" nasýl bir oyundur ki; Kýbrýslý Türkler, bütün alanlarda topyekün yok oluþa doðru giderken Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakaný, Türkiye'nin Büyükelçisi ve onlarýn talimatlarý ve direktifleri doðrultusunda hareket eden KKTC hükümeti mensuplarý "pembe tablo"lar çizebilmektedirler. Bilmem farkýnda mýsýnýz? Ülkemizin, en küçüðünden en büyüðüne, tüm sektörleri, Türkiye sermayesi tarafýndan ele geçirilmek üzeredir. Lokomotif sektör dedikleri "Turizm" alanýnda, yerli iþletmeler iflasa sürüklenirken, Türkiye sermayesi, uçak þirketleri ile, otelleri ile, turizm þirketleri ile lokantalarý ile ve yan sektörleri ile turizmi ele geçirmiþtir. Teþvik adý altýnda, kendilerine her yýl milyonlarca lira ödenmektedir. Ýkinci büyük sektör olan "Eðitim" artýk, sadece üniversiteleri ile deðil, kolejleri, orta ve ilk okullarý, hatta kreþleri ile adamýzdadýr. Bankacýlýk ve sigortacýlýk, sürekli olarak açtýklarý þube ve acente aðý ile çok yakýnda tamamen onlarýn eline geçecektir. Yol inþaatý, elektrik üretimi, telefon, internet ve cep telefonu hizmetleri gibi iletiþim sektörü de artýk Türkiye sermayesinin elindedir. Hayvancýlýk, tarým, sebze ve meyve gibi ürünlerde, yerli üreticiler yüksek girdiler nedeniyle rekabet edemez konuma düþürülmüþ ve tamamen ithalata dönük bir yapýya doðru hýzla gidilmektedir. Artýk, sadece domates, patates ve soðan deðil, paketlenmiþ taze süt dahi ithal edilmesine izin vermektedirler. Sanayiden söz etmeye gerek dahi duymuyorum. Ýthaline izin verilen ucuz ve kalitesiz ürünler nedeniyle, yerli sanayi çoktan iflas ettirilmiþlerdir. Sakýn Bazýlarýnýn dediði gibi, beceriksiz yöneticiler ve yanlýþ ekonomik uygulamalar nedeniyle batýyoruz zannedip yanlýþa düþmeyesiniz Hele hele Muhalefet partilerinin, UBP hükümetine "beceriksiz" diye saldýrmalarýna hiç kanmayýnýz Son 8-10 yýldýr "Kalkýnma" ve "Yeniden Yapýlanma" diyerek, Türkiye hükümeti tarafýndan uygulamaya konan "Ekonomik Program"lar, Türkiyeli "sahipleri" ve Kýbrýslý "uygulayýcý"larý tarafýndan baþarý ile "yürütülmekte" ve "amaçlanan hedef"e adým adým yaklaþýlmaktadýr. Hedef Kýbrýs'ýn kuzey kesiminin "ekonomik" olarak tamamen kontrol altýna alýnmasýdýr. Zaten Çoktan "askeri" ve "siyasi" olarak kontrol altýna alýnmamýþ mýydý? Ya Kýbrýslý Türkler ne yapýyor? Ne yaptýklarýný, her gün televizyonlarda izlemiyor musunuz? DÝÞ FIRÇASI BÝLE ÖRGÜTSEL MALZEME SAYILDI 36'sý tutuklu 44 gazeteci, ilk kez 10 Eylül'de hakim karþýsýna çýkacak. Tutuklu gazeteciler neyle suçlanýyor? Çaðdaþ Kaplan "Benim yüreðim yandý, baþkasýnýnki yanmasýn" haberini yaptý, "Bir annenin öldürülen örgüt mensubu için duyduðu acýyý yazarak" propaganda yapmakla suçlanýyor. Zeynep Kuray hosteslerin tacize uðradýðýný haberleþtirdi, "Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokmakla" suçlanýyor. Mehmet Emin Yýldýrým'ýn evinde "bir diþ fýrçasý, bir adet diþ macunu, jilet ve týraþ býçaðý bulundurmak"la suçlanýyor, çünkü yüce yargý "Bu üç týraþ býçaðýnýn Kandil'e götürülmek üzere depolandýðýný" iddia ediyor. Oysa Van depremiyle ilgili gerçekleri, Pozantý Cezaevi'ndeki tecavüzleri, Roboski katliamýný hep bu hapiste tutulan gazetecilerden öðrenmiþtik. Evet artýk gazetecileri öldürmüyorlar ama AKP'nin ileri demokrasisinde onlarý hapse týkýyorlar. Bu dava sanmayýn ki sadece Türkiye'deki gazetecilerin davasýdýr. Bu dava bizim de davamýzdýr, üç maymunu oynayamayan bütün gazetecilerin davasýdýr ÖZEL GÜVENLÝK YASASI Yeni Polis Genel Müdürümüz Ahmet Zaim ilk iþ olarak yeni toplantý ve gösteri yasasý istedi. Bir de 'Özel Güvenlik Yasasý'... Kýbrýs Türkünü terbiye etmek için daha çok cop ve daha çok biber gazý! HATAYLILAR Hatay'ý 'Özgür Suriye Ordusu' ele geçirdi. Kýbrýs'taki Hataylýlar Hatay'ý kurtarmak için sandalla Hatay'a çýkmayacak mý? ESKÝ ESER Maðusa'daki piknik alanýnda 72 parça eski eser ele geçirilmiþ... Mangal yakmaya gidenler ateþi söndürmeyi unuttuklarý gibi, onlarý da orada unutmuþtur herhalde... 1 EYLÜL Yarýn 1 Eylül Dünya Barýþ Günü... Bizim mandrada da kutlanacak! Herkes genellikle barýþtan sonra kutlar barýþý, biz ise henüz barýþ olmadan! 54 YIL SONRA 11 üretici örgüt Pazartesi günü Asil Nadir'e destek eylemi yapacak. Ýngilize karþý 1958'de yaptýðýmýz son eylemden 54 yýl sonra... Týrnak... "Üveyik avýna iliþkin sosyal medyada büyük bir tepki var. Yaz sýcaðýnda su baþlarýnda hayvanlarýn su içerken katledilmesi vicdanlarý sýzlatýyor. Üreme mevsiminde, yuvada yavrularý olan kuþlarýn öldürülmesi de katliamýý bir baþka boyutunu gündeme taþýyor..." Mert ÖZDAÐ (Yenidüzen) "Karpaz Yarýmadasý, sýk sýk kaçaklarýn yakalanmasý veya kaçak insanlarý taþýyan küçük teknelerin alabora olarak içindeki insanlarýn ölmesiyle gündeme gelmektedir. Gazetelerin, televizyonlarýn bu haberlerinin arkasýndaki trajedi ve fýrsatçýlýk ise birkaç günde unutulup gitmektedir." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Akþam oldu mu 'hayalet þehre karanlýk çökercesine' çöküyor karanlýklar. Kuytularda, köþelerde saklanan sabýkalýlar çýkýyor ortaya. Teslim alýyorlar sokaklarý. Çektiler mi 'baliyi' ya da 'tineri' adaleti de onlar koyuyorlar, kurallarý da. En son ne zaman polis devriyesi gördüðümü hatýrlamam Lefkoþa sokaklarýnda." Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Devletiz diyebilseydik, ne taþlarý uðruna Beþparmaklarý oyardýk ne de memleketi 'zibillik' haline getirirdik!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Türkiye'de kendinden sonra gelen bütün liderlere büyük fark atan Mustafa Kemal Atatürk, ne yazýk kendi yurdunda en çok istismar edilen lider oldu... Irkçýlar ve faþistler yaptýklarýný onunla maskelemeye çalýþýrken, bazý ilerici kesimler de körü körüne cephe aldýlar ona... AKP'nin iktidara geliþinden sonra hissedilir bir Atatürk düþmanlýðý öne çýktý... Yaptýðý reformlarýn en önemlilerinden biri olan laiklik ayaklar altýna alýndý. Üniversitelerde, gençlik kahvelerinde ve festivallerde bile þarap içilmesi yasaklandý, plajlarda haremlik ve selamlýklar kuruldu... Ve neler neler daha... Bir vakitler Menemen'de Kubilay'ýn kafasýný kesenleri asan Mustafa Kemal'in ölümünden 70 yýl sonra imamlar Türkiye'ye hakim oldu...

7 31 Aðustos 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KALAN AÐAÇLARI DA SÖKTÜLER... (Ýstanbul)- Önceden de yazmýþtým Hatta belki de baþkalarý yazmadan "Su" getireceðiz diyerek çevremize zarar verecekler, demiþtim Tepelerimizi çukura, yeraltý sularýmýzý sýfýra, aðaçlarýmýzý kuruya çekecekler demiþtim Çoðu ki baþta bunlarýn baþýnda Ýrsen ve ekibi gelir.. Avuçlarý patlayacak kadar alkýþladýlar. Su gelecekmiþ. Hatta bunun adýný bile koydular Barýþ Hatýrladýðým kadarý ile savaþýn eþiðinden dönülmüþtü Suriye'ye baraj yapacaðýz diye kesilen dereler yüzünden Su ve kaynaklarý çok önemli ama yeþil de önemli, toprak da Erozyon için yýllarca savaþ verdi TC'nin çevreci kuruluþu TEMA Yaðmurla verimli topraðýmýz denize akýyor dediler Rüzgârla eriyoruz dediler Her sene bilmem kaç dönümlük arazi gidiyor dediler Kimin ne umurundaydý ki Türkiye'de Onlar bulunduklarý mahalleye bakarlar Mahalle kaymýyor Evler de yüz yýllardýr ayný noktada Hatta deniz kýyýlarýnda milim deðiþiklik olmuyor. O zaman göremedikleri deðiþimden onlara ne Sürüp gidiyor hala Çevrecilerle çevre düþmanlarý arasýndaki savaþ hep sürüyor Biz de öyle Ayný hastalýklar bulaþtý hepimize de Ýngiliz zamanýnda araziler ayrý tapuluydu, arazilerdeki aðaçlar da ayrý Sýk sýk kontroller yapýlýrdý Bir dal kýrýlsa sahibine hesap sorarlardý Çünkü toprak kurak Aðaç zor yetiþir, zor durur toprak Korumazsan yeþillik biter ülke yaþanamayacak duruma gelir "Su getireceðiz" dediler vurdular baltayý aðaçlara Kimse, "Bu aðaçlarýn yerine ne koyacaksýnýz?" diye sormadý Kimse kazarken akýp giden toprakla Kýbrýs azalacak da demedi Onlar camlarýnýn arkasýndan yola baktýlar Yol yerindeydi. Komþunun evi bir milim yerinden oynamamýþtý Hatta uzaktaki bir efgalitto aðacý bile yemyeþil duruyordu O zaman onlara ne görmedikleri erozyon için Onlar bakmadýlar, baþkalarý ufak ufak kýrpýp ufaltýrken Beþparmaklar'ý Uzaktan henüz fark edilemeyecek durumda çünkü yapýlan talan Þimdi bir tartýþma baþladý gazetelerde Adam devletin arazisine zeytin aðaçlarý ekmiþ Kaymakama göre yasal deðilmiþ bu ekiþ Kesilmesi doðal o yüzden Kestiler. Kaymakama ve diðer kendini yetkili sananlara göre daðlarýn eritilmesi de doðal Erittiler. Üstelik su tutan yeraltýnýn baraj diye kalbura çevrilip altýnýn betonla doldurulmasý da doðal Çeviriyorlar. Çünkü onlarýn anavatanlarý onlarý seviyor Onlara barýþ ismini koyduðu su getiriyor Ve biz Oturup bakýyoruz ki su gelecek, sulayacaðýz Oysaki su olsa ekilecek toprak olmasa su ne iþimize yarayacak? Su olsa sulayacak aðaçlarýmýzýn gövdeleri denizlerde yüzüyor olsa su ne iþimize yarayacak? Kimse sormuyor Ve bakýyorlar Ki su gelecek. Aðaçlarý sulayacaklar Aðaç yok oysa. Çünkü var olan aðaçlarý da söktüler. HÝZMET-SEN'DEN ASÝL NADÝR'E DESTEK Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hizmet Sendikasý (Hizmet-Sen), Asil Nadir'in Ýngiltere'de hapse mahkûm edilmekle Nadir þahsýnda Kýbrýs Türk halkýnýn cezalandýrýldýðýný ileri sürerek, kararý "adaletsizlik" olarak nitelendirdi. Hizmet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bahadýr Kurumanastýrlý konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk halkýnýn "adaletsizlik" karþýsýnda sesiz kalmayacaðýný belirtti. Kurumanastýrlý Rum Yönetimi Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin Kýbrýs Türkü ile alay eder gibi Asil Nadir'e verilen cezayý az ve komik bulduðu açýklamasýný eleþtirerek, "KKTC'de büyük yatýrýmlarla istihdam sahasý açan, ekonomisini güçlendiren, çalýþanlarýn refah düzeyini yükselten iþ adamý Asil Nadir, Hýristiyan Batý tarafýndan cezalandýrýlmýþtýr" dedi. Hýristiyan batýnýn, Asil Nadir'e yaptýðý baský ve saldýrýlarla KKTC'nin güçlenmesini,yeni istihdam sahalarý açýlmasýný ve refah düzeyinin yükselmesini engellemekte olduðunu belirten Kurumanastýrlý, Hizmet- Sen'in destek için yapýlacak her türlü eylem içinde yer alacaðýný kaydetti. MUHARÝP GAZÝLER'DEN NADÝR'ÝN HAPSE MAHKUM EDÝLMESÝNE KINAMA Muharip Gaziler Derneði, Asil Nadir'in Ýngiltere'de hapse mahkûm edilmesinin kabul edilemez olduðunu ifade ederek, kararý kýnadý. Dernek Genel Baþkaný Sümmani Salman yazýlý açýklamasýnda, yapýlaný, Asil Nadir'in þahsýnda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halký ve ekonomisini cezalandýrma olarak gördüklerine iþaret etti. Salman, "Bu vesile ile Ýngiliz Mahkemeleri'nin adil olmadýðýný, Rum Yönetimi'nin baskýlarýyla alýnmýþ bir karar olduðuna inanýyoruz" dedi. Devimci Komünist Birlik'in 1 Eylül mesajý "Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi ülke, Türkiye ve Yunanistan iþçi ve emekçilerinin birlikte mücadelesiyle mümkün " Devimci Komünist Birlik (DKB), Kýbrýs'ýn yeniden bileþtirmenin baþta ülke olmak üzere Türkiye ve Yunanistan'daki tüm iþçi, emekçi, demokrat ve devrimci kesimlerin birlikte mücadelesiyle mümkün olduðunu ileri sürdü. DKB yayýnladýðý 1 Eylül Barýþ Günü Mesaj mesajýnda, Kýbrýs'ýn bölünmesinin emperyalizmin istemi olduðuna iþaret edilerek, Kýbrýs'ta barýþ ve adanýn bütünleþmesinin tüm dünya iþçi ve emekçilerinin emperyalizme karþý mücadelesinden geçtiðine dikkat çekildi. DKB, 1 Eylül Barýþ Günü'nde bu duygularla "Emperyalizme Geçit Geçit Yok" diye haykýracaklarýný belirtti. Mücadele yeniden baþladý BKP: Kalecik'e dolum tesisi kurulmasýný engellemek için herþeyi yapacaðýz... Birleþik Kýbrýs Partisi, Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan daha önce iptal edildiði açýklanan sývý yakýt ve petrol dolum tesisinin Kalecik'e kurulacaðýnýn açýklandýðýný belirterek, sürekli yalan söyleyen ve halký aldatan bir hükümet anlayýþýyý ile karþý karþýya bulunulduðunu vurguladý. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, halkýn ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi karþýsýnda iptal edildiði açýklanan sývý yakýt ve petrol dolum tesisinin Kalecik'e yapýlacaðýnýn açýklanmasýnýn iþbirlikçi UBP hükümetinin yalana dayalý siyaset anlayýþýnýn son örneði oluðunu belirterek, "Halkta oluþan öfke ve tepki karþýsýnda her defasýnda yalan söyleyerek tepkinin dinmesini bekleyen ve daha sonra yapacaðýný yapan bir anlayýþla karþý karþýyayýz. Daha önce UBP Genel Baþkanlýðýna aday olmayacaðý, KIB-TEK'in özelleþtirilmeyeceði, DAÜ Koleji ve Kreþinin devredilmeyeceði konularýnda yalan konuþan Sn Baþbakan, iptal edildiðini açýkladýðý sývý yakýt ve petrol dolum tesisinin Kalecik'e yapýlacaðýný açýklayarak yalan dizisine bir yenisini ekledi" dedi. Ýþbrilikçi UBP hükümetinin sývý yakýt ve petrol dolum tesisi ile uluslararasý denizlerde ticaret yapýlacaðýný, istihdam ve ekonomik geliþme yaratýlacaðýný açýkladýðýný kaydeden Abdullah Korkmazhan, tesisin ne istihdam ne de ekonomik geliþme yaratacaðýný, uluslararasý hukuk ve ticaretin dýþýnda olan Kuzey Kýbrýs'ta kurulacak bu tesisle olsa olsa petrol kaçakçýlýðý yapýlabileceðini vurguladý. "Ýþbirlikçi UBP hükümeti tesisin yapýlmasýnda neden bu kadar ýsrar ediyor?" diye soran Korkmazhan, UBP hükümetinin tesisi kuracak sermaye kesimleri ile ne gibi bir angajman içerisinde olduðunun belli olmadýðýný kaydetti. Sývý yakýt ve petrol dolum tesisinin, bölge ve ülke için büyük felaketlere yol açabilecek "saatli bir bomba" olduðunu belirten Abdullah Korkmazhan, bu tesisin yabancý ve yerli sermayeye rant saðlamaktan, doða, çevre ve insan katliamýndan baþka getirisinin olmayacaðýný ifade etti. "Bu projenin gerçekleþmesi sonucunda bölgede Eko turizm aktiviteleri ve yatýrýmlarý ile halkýn balýkçýlýk, orman ve tarým gibi gelir kaynaklarý darbe yiyecek ve Karpaz yarýmadasý her an bir felaket ile karþý karþýya kalma tehlikesine mahkûm edilecektir" diyen Abdullah Korkmazhan, tesisin bir ihtiyaç deðil ülke için büyük bir tehlike olduðunu, yapýlmasýna karþý olduklarýný ve ülke genelindeki tüm sivil toplum örgütü ve duyarlý örgütlerle birlikte hareket ederek, tesisin yapýmýnýn engellenmesi için gereken herþeyi yapacaklarýný vurguladý. "BEACH FESTÝVALÝ" 1-2 EYLÜL'DE Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'in 3. Maðusa Gençlik Festivali kapsamýnda 1-2 Eylül tarihleri arasýnda "Beach Festivali" düzenleyeceði bildirildi. MAGEM'den yapýlan açýklamaya göre, Glapsides Plajý'nda düzenlenecek "Beach Festival"nde farklý müzik tarzlarý festival süresince saatleri arasýnda seslendirilecek. Gün boyu çeþitli animasyonlarýn ve oyunlar yapýlacak Festival kapsamýnda popüler Rock, House ve Trance gibi en popüler müzik türleri yanýnda Reggea, Hip- Hop, Drum in Bass, Progressive ve Techo gibi alternatif farklý müzik türleri katýlýmcýlarýn beðenisine sunulacak. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI TAÞKENT'TE ARSA DAÐITIMI... Gazetemize Taþkent'ten elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Taþkent'te Cuma günü verilecek olan Kýrsal Kesim Gençlik Arsalarýnda büyük bir düzenbazlýk ve sahtekarlýk gerçekleþtiriliyor. Cuma günü verilecek olan arsalar için çýkan listelere göre 21 kiþiye arýsa daðýtýlacaðý bildirildi, ama köyümüze gelen liste 16 kiþilik bir liste. Bu 16 kiþilik listede UBP hükümeti direkt olarak partililerine kýrsal kesim arsasý daðýtýyor. Taþkentte ev sahibi olan bir X þahsýn köyde yine bir evi var ve kiradadýr. Bu adam da arsa almaya hak kazanýyor. Bardonnnnnnn Gancelli... 1 evden 2 kiþiye bile arsa veriliyor. Onu da geçtik... Niþanlý ve evli þu anda ev yapan ve evleri bitmek üzere olan kiþilere bile kýrsal kesim arsasý verilmeye çalýþýlýyor. Ama evi Taþkent'te yapmýyorlar... X bey köyde eþinin köyüne yerleþeceði için oraya ev yapýyorlar. Amaç, alalým ileride satarýz, bunun gibi örnekleri daha önce verilen kýrsal kesim arsalarýnda çok bulabilirsiniz. TC kökenliler de vatandaþ yapýlarak kýsa bir süre sonra arsa alýyor, 3 ay sonra satýlýða çýkarýyorlar. Bir baþka örnek, köyde evleri olup da arsa alanlardýr... Bunlar nasýl alýyor? Evleri babalarýnýn veya eþlerinin üzerine koçanlý ise ve kendileri de UBP'li iseler almaya hak kazanýyor ve alýyorlar... Geçmiþte yapýlan bu uygulamalar sonucundfa þimdi hepsi de arsalarýný sattýlar. Bir araþtýma yaparsanýz son verilen arsalarýn %70'inin satýldýðýný bulabilirsiniz... Zaten bazýlarý köylü deðildi. Bolluða bakýn... Eski muhtar kendi döneminde 2 oðluna kýrsal kesim arsasý aldý, çok ihtiyacý var ya, aldýðý arsanýn yan tarafý dönüm kendinin arazisi. Bunun yanýnda arsa nitelikli birçok yeri var ki saymakla bitmez. Þimdi de küçük oðluna alýyor. Býraksýn da olmayan da alsýn. Taþkent UBP lokalinin iþletmecisinin oðluna da kýrsal kesim arsasý veriliyormuþ. Bu þahsýn, Taþkent'in giriþinde futbol sahasýnýn üst tarafýnda, 2 katlý evi var bitti sadece boyasý kaldý. Yuh artýk denmez de ne denir? Ýþin bir de gizli yaný var. 5 kiþi listeden saklanmýþ, kimliði gizleniyor nedense. Bu þahýslar ya köylü deðil, ya da evleri çifte çifte olduðu için, son dakika halký bir oldu bittiye getirmek için saklanýyorlar.. Yarýn bu 5 kiþiyi de göreceðiz ama... Köyde kýrsal kesim arsasý almaya hak kazanmýs ve almasý engellenen birçok genç vardýr. Nedense alamýyorlar. Sebebi de UBP'li olmadýklarý için, boyun eðmedikleri için, bir arsaya kendilerini satmadýklarý için alamýyorlar. Bizler satýlýk deðiliz sayýn bakan. Bizi satýn almaya ne senin gücün, ne de baþkasýnýn gücü yeter. Zamanýnda evi olana arsa verilmez dediler, tam tersi yapýyorlar. Evi olmayan arsasý olmayan alsýn. Bizler bunun taraftarýyýz. Evi olana da vereceklerse adil olarak herkese verilecek. Tüm gençliðe vermeleri gerekir aradan seçilmiþlere deðil." BÝZÝM DUVAR DELÝYE DEÐÝL SÝYASETÇÝYE HER GÜN BAYRAM Bizim Mandra Kendilerine "Özgür Suriye Ordusu" adýný veren, Amerika'nýn ve Türkiye'nin desteðindeki güçler, Suriye'de yaptýklarý katliamlarla ülkeyi kan gölüne çevirmeye devam etmektedirler. Önceki gün 245 kiþinin vahþice öldürülmesi, Suriye'deki katliamýn son halkasýný oluþtururken, Amerika, Esad'ý yok etmek için barbarlýðýn en aþýrýsýný yapmaktan çekinmeyeceðini de ortaya koyar. Sokaktaki adam "Ne yazýk AKP sayesinde Türkiye'nin elleri de Suriye'nin kanýna bulanmýþtýr" diyerek acý acý söylenir.

8 8 31 Aðustos 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Turizm ve U dönüþü Baþbakan Küçük her zaman ve her iþinde olduðu gibi petrol depolama tesisleri konusunda da U dönüþü yaparak "Büyükkonuk bölgesinde akaryakýt dolum tesisi kurulmasýndan, yapýlan tartýþmalardan sonra vazgeçilmesi demek, dolum tesislerinden vazgeçildi demek deðildir" dedi. Küçük ayrýca "Bakanlar kurulu olarak halkýn da çevrenin de rahatsýz olmayacaðý, enerji merkezi haline gelen Kalecik yöresinde bu tip yatýrýmlarýn devam edeceði kararý ürettiklerini" de söyledi. Bu arada Yaga Direktörü Besimler de açýklama yaparak "Turizm yatýrýmý da petrol yatýrýmý da ayni yerde olabilir (!) diyerek, Kalecik bölgesinde bir bölümün Bakanlar Kurulu kararýyla Kirli sanayi ve enerji depolama alaný ilân edilmesinden sonra bölgeye birden fazla petrol depolama istasyonlarýnýn kurulacaðýný" söyledi. Ýnsan en yetkili kiþi ile yatýrým çekmekten sorumlu bürokratýnýn söylediklerini okuyunca ne diyeceðini bilemiyor. 1974'den hemen sonra o günün þartlarýnda KKTC ihtiyacýnýn karþýlanmasý için petrol depolamak için Kalecik bölgesi uygun görülmüþtü. Daha sonra bir özel þirkete daha ayni bölgede KKTC'nin ihtiyacýna yönelik petrol depolama izni verildi. 1990'dan sonra Kalecik yöresi hýzla geliþerek bir turizm bölgesi olmaya baþladý. Bu arada kuþ uçuþu ile Kalecik'e 5 dakikalýk mesafede Bafra Bölgesinde de 15 bin yatak kapasiteli olacak turistik tesislerin yapýmýna baþlandý. Bir kýsmý biten ve hizmete açýlan tesislerin yanýnda diðerlerinin inþaatlarý hýzla devam ediyor. Gidenler bilir. Kalecik sahilinden Kaleburnu köyüne kadar olan sahil boyu beyaz ve sarý kumlarý ile Altýn Kum Sahilinden daha muhteþem ve ileride turizm yatýrýmý çekecek ve KKTC'nin rivierasý olabilecek potansiye sahiptir. Þimdi bu doða harikasý yerin hemen yanýna siz KKTC'nin deðil dünyanýn ihtiyacýna cevap verecek milyon ton kapasiteli dolum tesislerine izin vereceksiniz. Yetmezmiþ gibi o bölgeyi kirli sanayi bölgesi de ilân edeceksiniz. Ne için? Birkaç kuruþluk kira için ve bu iþten menfaatý olanlarýn menfaatlarýný korumak için. O zaman Kýbrýs Türkünün menfaatlarý ne olacaktýr? Yoksa talimatý verenlerin menfaatlarý yanýnda Kýbrýs Türkünün esamesi okunmuyor mu? O zaman Turizm bu ülkenin lokomotif sektörüdür demekten vazgeçiniz ve turizm yatýrýmlarýna verilen tüm teþvikleri kaldýrýnýz. O teþviklerle kirli sanayi ve petrol dolum tesisi kurulmasýný teþvik ediniz. Turizm fuarlarýna katýlmaktan da vaz geçiniz. O paralarla da petrol dolum tesisi kurulmasýný teþvik ediniz. Ediniz ki tez zamanda KKTC denen bu kurumsal yapý petrol depolarý ile bir saatlý bombaya dönüþsün. Dönüþsün ki belki tez zamanda patlar da hepimiz de kurtuluruz. RUSYA ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝNÝN KULLANILMASINA TEPKÝ GÖSTERDÝ Güney Kýbrýs'taki Ýngiliz Üslerinin Suriye'deki çatýþmalarda Esad karþýtý ayaklanma lehine bilgi toplanmasý için kullanýldýðý yönündeki haberlerin ardýndan Rusya'nýn olaya tepki gösterdiði bildirildi. Fileleftheros, manþetten verdiði haberde, Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn internet sitesinde dün yapýlan duyuruda, Suriye'deki silahlý çatýlmada yer alan taraflardan herhangi birine yapýlacak askeri, enformatik ve diðer türdeki yardýmlarýn, bölgedeki duruma olumsuz katký yapacaðýnýn vurgulandýðýný yazdý. Haber göre, Ýngiliz "Sunday Times" gazetesinde Kýbrýs'taki Ýngiliz Üslerinin kullanýmýna iliþkin çýkan haberlere atýfta bulunularak, Suriye'deki muhalefet güçlerine yardým yapýlmasýnýn bu güçlerin ulusal diyaloga katýlmayý reddetmelerine imkân verdiðini, bunun da BM Güvenlik Konseyi kararlarýna ve Kofi Annan barýþ planýna karþý olduðu ifade edildi. KONU RUM MECLÝS'ÝNE TAÞINIYOR Diðer yandan gazete, Ýngiliz üslerinin Suriye'de casusluk amacýyla kullanýlmasý konusunun Rum Meclis'inde de ele alýnacaðýný yazdý. Habere göre EDEK Milletvekili Yorgos Varnavas, konunun Rum halkýný yakýndan ilgilendirdiðini, bu yüzden Meclis'te görüþülmesi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti tarafýndan revize edilen Lefkoþa Ýmar Planý'nýn, esas olarak birilerine rant saðlamak amacýyla düzenlendiðini belirterek, planýn bu þekliyle Baþkent Lefkoþa'nýn saðlýklý geliþmesine hizmet edemeyeceðine dikkat çekti. Özyiðit, yýllar önce tüm Lefkoþa için bütünlüklü olarak hazýrlanan plana, Güney'de uyulur ve planlý geliþme yaþanýrken, Kuzey'de plansýzlýk ve yasa dýþýlýðýn egemen olduðunu vurguladý. Revize edilen Ýmar Planýný uzman ve teknik kiþilerle birlikte incelediklerini belirten Özyiðit, yapýlan deðiþikliklere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. "Ýlgili kurum ve kuruluþlar dýþlandý" Plan hazýrlanýrken, UBP Hükümeti tarafýndan Þehir Plancýlarý (ilgili daire dahil) ve meslek gruplarýnýn dýþlandýðýný belirten Özyiðit, planýn Baþbakanlýkta oluþturulan Danýþma Kurulu aracýlýðý ile Þehir Planlama Dairesine dikte ettirildiðini kaydetti. Bilimsellikten uzak olan planýn tamamen rant üzerine kurgulandýðýný belirten Özyiðit, "Lefkoþa'nýn göbeðinde boþ olan, hatta tarým yapýlan araziler dururken, imara açýlan alan geniþletildi. Yalnýzca Gönyeli-Yenikent bölgesinde imara açýlan alan Gönyeli'nin 1/4 büyüklüðündedir" dedi. Özyiðit, "Çaðdaþ kent yaþamýnýn gereklerinden olan okul, park, kaldýrým ve günlük alýþveriþ imkaný saðlayacak düzenlemelerin planda belirlenmesine raðmen, bunlarýn hayata nasýl geçirileceði belli deðildir ve bu ihtiyaçlar göz ardý edilmektedir. Örneðin, okul ihtiyacýný Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Ocaðý ihtiyacýný Saðlýk Bakanlýðý, yeþil alan gibi ihtiyaçlarý ise yerel yönetimler maalesef kaale almamaktadýr" dedi. "Birilerine rant mý " Þehit Arsalarýný, Gönyeli'nin batýsýnda Güzelyurt Anayoluna baðlayacak olan yolun güzergahýnýn birkaç kez deðiþtirildiðini, bu konu hakkýnda 'üst düzey nüfuslu kiþilere rant saðlanacaðý' yönünde çok ciddi iddialarýn ortaya atýldýðýný belirten Özyiðit, bu yol güzergahýnda kimlerin arazilerinin olduðunun kamuoyuna açýklanmasý gerektiðini kaydetti. Ýmar planlarýnda anayollar üzerinde ticaret tercih edilmezken, son dönemde tam tersine ticaretin bazý anayollar üzerine kurgulandýðýný belirten Cemal Özyiðit, ticaret alanlarýndaki inþaat taban alanýnýn %50'den %40'a düþürülmesinin yeterli etüt edilmediðini ve ne sonuçlar doðuracaðýnýn ise hesaplanmadýðýný vurguladý. Özyiðit, bu uygulamanýn ticari için Meclis Baþkanýna baþvuruda bulunduklarýný açýkladý. RUM GÝRÝÞÝMÝNÝN SONUCU KONUSUNDA KESÝN BÝLGÝ YOK Gazete haberinin devamýnda, üslerin Suriye'de casusluk amacýyla kullanýlmasý konusunda Rum Hükümeti'nin Ýngiltere nezdinde baþlattýðý giriþimin sonucu ve alýnan yanýt hakkýnda kesin bilgi olmadýðýný yazdý. Gazete, Ýngiltere'deki Rum Yüksek Komiseri Büyükelçi Alekos Zinon'un Ýngiliz Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn ardýndan Salý günü de Savunma Bakanlýðý'ný ziyaret ederek bilgi alma giriþiminde bulunduðunu belirtirken Ýngiltere'nin bu konudaki "yorum yok" þeklindeki tutumunu sürdürdüðü izleniminin olduðunu vurguladý. Politis gazetesi ise, Zinon'un ziyareti sonrasýnda hazýrladýðý raporun Rum Dýþiþleri Bakanlýðý ve Hükümeti'nin eline dün ulaþmýþ olmasýnýn beklendiðini, rapora iliþkin þu ana kadar bir açýklama yapýlmamasýnýn, Ýngiltere'nin Rum hükümetine "tatminkâr bir cevap vermediði" ihtimaline baðlandýðýný yazdý. Gazete, her halükarda Ýngiltere'nin üsleri casusluk için kullandýðýný kabul etmesinin mantýk dýþý olduðu yorumunda bulundu. Özyiðit: Revize edilen imar planý rant amaçlý alanlardaki sorunlarý çözmek yerine, sorunlarý daha da artýrýcý olabileceði uyarýsýnda bulundu. "Kaçak ve plansýz yapýlaþma teþvik edilecek" TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, revize edilen Ýmar Planý ile ayrýca izinsiz inþaatlarla, plana aykýrý yapýlanmalarýn yasal hale getirileceði, böylesi bir düzenlenmenin geleceðe yönelik olarak kaçak ve plansýz yapýlaþmayý teþvik edeceði uyarýsýnda bulundu. Yapý arsa oranlarýný artýrarak ekonomik ömrünü doldurmamýþ hatta, yapýlaþma açýsýndan çok yeni sayýlacak binalarýn tekrardan yýkýlýp yapýlmasýna sebep olacaðýný, bunun da ekonomik sýkýntý içinde olan ülke kaynaklarýnýn israfýna neden olacaðýný kaydeden Özyiðit, bunun yaný sýra kentin sürekli yapýlaþmadan dolayý bir þantiye görünümünde kalmasýna neden olacaðýný da belirtti. Kent merkez alanýnýn zaten kentin ihtiyacýnýn kat kat üzerinde olduðunu kaydeden Özyiðit, oluþmamýþ kent merkezinin çok daha uzun bir süre daha oluþmasýnýn mümkün olamayacaðýný belirtti. "Yapýlmasý gerekenler " Cemal Özyiðit, mevcut Lefkoþa Ýmar Planý'nýn, Lefkoþa Þehir Plancýlarý ve meslek gruplarýnýn da dahil olacaðý bir çalýþma ile yeniden revize edilmesi gerektiðini, ancak bu yapýlýrken de 'atý alanýn Üsküdar'ý geçmemesi' için de gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn önemine dikkat çekti. TÜRK VE RUM SÝYASÝ PARTÝLERÝ BÝR ARAYA GELÝYOR Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Maros Sefcovic, bugün Ledra Palace Otel'de düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte, bazý Kýbrýslý Türk-Rum siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileriyle bir araya gelecek. Ýki toplumlu etkinliðin, Güney Kýbrýs'taki Slovak Büyükelçiliði'nin iki toplumlu rutin toplantýlar kapsamýnda düzenleneceði belirtildi. Slovak Büyükelçiliðinden verilen bilgiye göre, Slovak Büyükelçiliði ile güney Kýbrýs'taki Avrupa Komisyonu Temsilciliðinin iþbirliði ile ara bölgedeki Ledra Palace Otelde yer yapýlacak etkinli saat 09.30'da baþlayacak. Ýki toplumlu etkinlik saat 11.30'da tamamlanacak. Açýklamada, toplantýnýn basýna kapalý olduðu ancak, toplantýnýn sonunda basýna açýklama olanaðý saðlanacaðý ifade edildi. Kalem Yalçýn Okut HANGÝSÝ DOÐRU?.. Asil Nadir'in Kýbrýs gazetesinde dün (28/8) hemen bütün köþeciler, Polly Peck Ýmparatorluðu'nun çöküþünü dönemin ABD Dýþiþleri Bakaný Ledsky'nin Sayýn Nadir'e "Gel seni Denktaþ'ýn yerine geçirelim de þu Kýbrýs meselesini çözelim" teklifini reddetmesiyle izah etmeye çalýþtýlar. Ayný günkü Volkan gazetesi ise, o teklifin Ýngiliz yetkililer tarafýndan yapýldýðýný ve Asil Nadir'in o teklifi getiren Ýngiliz yetkilileri ofisinden defolun diyerek siktirettiðini yazdý. Hangisi doðru?.. O teklifi Ledsky mi getirdiydi, yoksa Ýngiliz yetkililer mi?.. Gerçi Anglo-Amerikanlar yapýþýk ikizlerdirler ve ayný kaba iþemektedirler, ayný haltlarý birlikte yemektedirler ama yine de arada bir nüans vardýr. O teklifi kimler önermiþti Sayýn Nadir'e?.. Bu noktada sorulmasý gereken daha önemli soru þudur: ABD ve Ýngiltere gerçekten Kýbrýs'ta bir çözüm istiyorlar mýydý; ve halen de istiyorlar mý?.. Ýsteselerdi, kendi yaratýklarý olan ve sittin senedir süren bu gýna getirmiþ sorunu çözmezler miydi?.. Çözmek istedilerdi de kim engelledi?.. Denktaþ mý, yoksa Makarios mu?.. Yoksa Türkiye ya da Yunanistan mý?.. Denktaþ'ýn da, Makarios'un da, TC'nin de, Yunanistan'ýn da iki baþsömürgeci dünya devine karþý koyacak güçleri mi vardý?.. Zaten Türkiye de, Yunanistan da NATO üyesiydiler/dirler ve Genel Kurmay Baþkanlýklarý NATO Genel Kurmay Baþkanlýðý'na baðlýydý/dýr. Çok daha köklü bir sorun olan Ýrlanda sorununu çözen Ýngiltere Kýbrýs sorununu çözemez miydi?.. "Kenetlendik", "Tek yürek olduk" gibi manþetler atýlýyor. Hayvancýlar da büyük bir gösteri yapacaklarmýþ Asil Nadir'i desteklemek için. Yapsýnlar. Ama yapsalar ne yazar?.. Ýngiltere Mahkemesinin kararýný mý deðiþtirecekler?.. Ýngiliz "Adaleti"ni gelin siz Hintlilere sorun, gelin siz Kenyalýlara sorun, Filistinlilere sorun Ýngiliz sömürgeciliði kendi dokuma sanayisinden daha deðerli kumaþlar üreten Hintli dokuma ustalarýnýn iki bileklerini kestiriyordu Ýngiliz kumaþlarýna rekabet edemesinler diye Daha önce de yazmýþtým; bir gün Ýstanbul'a gidersem arþivlere girip o fotoðraflarý bulup yayýmlayacaðým. Keza, eskiden bir Ýngiliz sömürgesi olan þimdiki Kenya'da Mau Mau kabilesi ok ve mýzraklarla baðýmsýzlýk savaþý verirken ( , tam da EOKA yýllarý) üç yýlda 1000 (yazýyla, bin) idam gerçekleþtirmiþti Ýngiliz "Adaleti" Üç seneyi bin'e bölersek, her gün bir idam! "Ýsyan" dedikleri ayaklanmalarda da (yazýyla, on bin) Kenyalýyý katletmiþlerdi. Hemen yanýbaþýmýzdaki Filistinlilere 1948'den beri neler çektirdiklerini de hep birlikte izliyoruz; ya da izlemek, öðrenmek, karþý çýkmak istemiyoruz. (Ve halt ediyoruz!..) ABD'ye gelince Vaktiyle, Ýngiliz sömürgeciliðine karþý baþlattýklarý baðýmsýzlýk savaþýnda ne denli haklý ve ilerici idiyseler þimdilerde de o denli haksýz ve gericidirler. Deðiþen sermaye yapýsý, özü idi. Eskiden serbest rekabetçi olan sermaye artýk tekelci finans-kapitale dönüþtüydü. Ona paralel olarak Klasik Sömürgecilik de Yeni Sömürgeciliðe (Lenin Usta'nýn kulaklarý çýnlasýn; ve de Emperyalizm kitabýný okumayanlar mutlaka okusun, okuyanlar da bir daha okusun..) Yirminci yüzyýlýn baþýndan itibaren baþlayan militarist ve yayýlmacý/sömürgeci ABD politikalarýnýn bugünlerde vardýðý yüzkarasý vahþet politikalarý ortadadýr. Eskiden Vietnam, Karaibler ve Latin Amerikadaydý o vahþet politikalarý; dün Irak ve Afganistan'da, daha yakýnlarda da Libya'da, þimdi de Suriye'de (Sýra Türkiye'de mi?..) Kendisi de vaktiyle bir tekelci sermaye Baronu olan Asil Nadir ile yýllýk sömürgeci Ýngiliz sermaye Baronlarý "adalet" konusunda çarpýþýyorlar. Deðneðin iki ucu da boklu Hangi ucundan tutulabilir ki?..

9 9 31 Aðustos 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV 3 MÝLYON OYU OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ Terör örgütü diyoruz. Allah aþkýna arkasýnda üç milyon oy desteði olan bir terör örgütü olur mu söyleyin. Bu apaçýk bir Kürt isyanýnýn baþlangýcýdýr, provasýdýr. Siyaset bu sorunu Mine Kýrýkkanat'ýn diliyle çözemez. Bu sorun son olaylarý tek tek ele alarak çözülebilecek bir sorun olmaktan çýktý. Antep valisi çýkarýp olayýn failinin fotoðrafýný çýkarýp gösteriyor. Ya adamýn umurunda mý Allah aþkýna. Adam milletvekili ile yüzü açýk kucaklaþýyor. Sen o bombayý oraya koymadan önce yakalayacaksýn. Bomba patladýktan sonra resim göstermenin alemi yok. Terör örgütü diyoruz ama biri bana 3 milyon oyu açýklasýn! BDP'ye oy veren insanlarýn büyük kýsmýnýn PKK'ya sempatiyle bakýyorlar. Bu realiteyi görmeden ve bunu anlamadan bu sorunu çözemeyiz. Yavuz SEMERCÝ (Habertürk) TARÝH 30 TEMMUZ 2011 Erdoðan'dan orduya son darbe... 'Gördüðü lüzum üzerine' istifasýný Baþbakan Erdoðan'a sunan Genelkurmay Baþkaný Org. Iþýk Koþaner'in ardýndan kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarý da istifalarýný açýkladýlar... Gözden kaçmayanlar... "DENK" GELEN BÝR "TAÞ" ÝLE "DEMÝR" BÝR "EL" Rauf Denktaþ için yapýlacak olan anýt mezarla ilgili düzenlenen yarýþmanýn jüri üyeleri arasýnda Süleyman Demirel de var. Ne kadar isabetli bir seçim aslýnda. Tarihsel bir kardeþlik var ikisinin arasýnda. Biri "Denk" gelen bir "Taþ" Kafamýzý yardý durdu senelerce diðeri "Demir" bir "El" Türkiye'deki devrimcilerin kafasýna vurup durdu. Keþke depresyonda olmasaydý da 12 Eylül darbesinin faþist generali Kenan Evren'i de dahil etselerdi jüriye "Hatay'daki her türlü tasarruf CIA ajanlarýna aittir. Her taraf ajan kaynýyor" ABD Baþkaný Obama'nýn parmakla çaðýrdýðý Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, milletvekillerinin Hatay'daki "sivil" kamplara girebileceðini ama askeri kamplara girmesinde sakýncalar yaþanabileceðini söyledi. Konuþurken suratýna öyle bir ifade veriyor ki, Obama kendisini parmaðýyla çaðýrdýðýnda ceketinin düðmelerini ilikleyip koþturan o deðilmiþ hissi yaratýyor. Adeta "egemen" bir devletin bakaný. Kamplara giriþ konusuna kendisinin karar verebildiðini zannedersiniz dinlediðinde. Hafta sonu Hatay'daydýk. Lafý hiç dolandýrmadan söyleyeyim, Hatay'daki her türlü tasarruf CIA ajanlarýna aittir. Her taraf ajan kaynýyor. Kimin ne olduðu belli deðil. Ambulanslarla kamplara silah taþýnýyor. Libya'dan, Afganistan'dan, Çeçenistan'dan gelen kiralýk katiller ve ABD'nin Suriyeli iþbirlikçileri Hatay'ý esir almýþ vaziyette. Kimse kimseyi kandýrmasýn. Pis sakallý bir Suriyeli mollanýn konuþmasýný internet üzerinden hepimiz izledik. Alevilerin "Yahudilerden bile daha aþaðýlýk bir topluluk" olduðunu, hepsinin toptan DÝPNOT TC Adalet Bakanlýðý son 7 yýl içinde Aðýr Ceza Mahkemelerinde yargýlanan 8 bin 828 çocuktan 3 bin 777'sinin mahkum edildiðini duyurdu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC'yi eninde sonunda dünya tanýyacak. Dimdik ayakta durun, birbirinize sarýlýn ve Türkiye'ye, Türk milletine sarýlýn" Süleyman DEMÝREL VÝRGÜL... HERKESÝN BARIÞI KENDÝNE Kýbrýs'ýn birleþmesinden söz ederler, her birinin birleþme modeli kendine. Kimisi birleþik ister, kimisi bitiþik ister. Çözümden söz ederler, herkesin çözümü kendine. Baðýmsýz Kýbrýs diyenler de anlaþamazlar kendi içlerinde, askersiz Kýbrýs isteyenler de. Hiç olmazsa barýþ derken ortak bir cümle kursalar diyoruz ama o da yok. Kimisi onurlu barýþ ister, kimisi onursuz olsa da fark etmez, barýþ olsun yeter der. Herkesin barýþý kendine olursa, barýþ yüzü görür mü sanýyorsunuz memleket? KARIÞTIRMA HOCAEFENDÝ, BÝZ O DAÝREYÝ ALLAH'A HAVALE ETTÝK "Din Ýþleri Dairesi eskiden beri ihmal edilmiþ bir dairedir." Mehmet DERE (Din Görevlileri Sendikasý Baþkaný) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu katledilmesi gerektiðini söylüyordu aðzýndan tükürükler saçarak. Hatay'daki kamplarda kalan, hatta kendilerine þehir merkezinde ev açýlan kiralýk katiller, bu mollalarýn takipçileri. Sýnýrý geçiyorlar, zavallý bir adamý yakalayýp kafasýný kaldýrýma dayayarak boynunu kesiyorlar. Postanede çalýþan memurlarý postane binasýnýn tepesinden aþaðý atýyorlar. Savaþta insanlar öldürülebilir. Bu iyi bir þey deðildir ama savaþýn doðasýnda vardýr. Ama vahþet baþka bir þeydir. Hatay'da barýndýrýlan kiralýk katiller, vahþet üretiyor. Bu acýmasýz katillerin þimdilik sadece taciz ettikleri Hataylýlara yarýn neler yapabileceklerini varýn siz düþünün. Hatay nüfusunun önemli bir bölümü "Arap Alevi"dir. AKP iktidarý, Türkiye'deki herkesin (elbette Alevilerin de) ödediði vergileri, Alevilerin katledilmesi için fetva veren o pis sakallý mollanýn izinden giden katillere daðýtýyor, onlarý barýndýrýyor, onlar da canlarý istediðinde sýnýrý geçiyor ve kelle kesiyor!.. Fakat Suriye halký bu katil sürüsüne pabuç býrakmýyor. Esad'a karþý yükselen demokratik muhalefet, oynanan oyunu görerek, emperyalist bir müdahalenin oyuncaðý olmamak üzere geri çekildi. Teþhir olan katil sürüsü, arkalarýndaki Amerikan desteðine ve Türkiye'deki "Selefi" hamilerinin çabalarýna raðmen Suriye'de baþarý saðlayamayacak. Bu kiralýk katiller Hatay topraklarýnda kalacak ve oradaki halka saldýracaklar. Hatay'da herkes tedirgin. Her tarafta menþei belirsiz bombalar patlýyor. Bir provokasyon örgütü olan El Kaide hücrelerinin aktifleþtiði söyleniyor. ABD'nin kuklasý misali hareket eden AKP iktidarý ise þaftýný iyice daðýtmýþ. Herkesle savaþýyorlar. Villalara deðil ama her yoksul mahalleye gencecik cenazeler giriyor. Kürt halkýyla savaþýyorlar! Irak'ý kaþýyorlar! Ýran'a karþý Amerikan füzeleri dikiyorlar! Suriye'yle savaþ çýkarmak istiyorlar! Alevilere karþý mezhep çatýþmasýný kýþkýrtýyorlar! Amerikan ajanlarýyla, kiralýk katillerle iþ tutuyorlar! (Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in Yurt Gazetesi'nde yayýmlanan "Kiralýk katiller ve þuurunu yitirmiþ iktidar" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 31 Aðustos 2012 Cuma Maðusa Suriçi Panayýrý baþlýyor GÜNEYDEN... JENERATÖRLERÝN SÖKÜLMESÝNE BAÞLANIYOR Rum Elektrik Kurumu'nun(AÝK), geçtiðimiz yýl Mari'de meydana gelen patlamanýn ardýndan ortaya çýkan elektrik gereksinimi gidermek amacýyla kiraladýðý jeneratörlerin, yarýn akþam itibarýyla sökmeye baþlayacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, AÝK'in, jeneratörlere iliþkin sözleþmelerin yenilenmemesi kararýnýn ardýndan sökülmeye baþlanacaðýný anýmsattý. Ýlk etapta Dikelya ve Vasiliko santrallerine yerleþtirilen ve sözleþme süreleri yarýn akþam dolacak olan 165 megavat gücündeki jeneratörlerin sökülmesine baþlanacaðýný yazan gazete, Moni'ye yerleþtirilen 120 megavatlýk bir baþka jeneratörün ise on beþ gün sonra söküleceðini belirtti. RUM YÖNETÝMÝ ALEYHÝNDE AÝHM'DE DAVA AÇTI Larnaka'ya baðlý "Mari" (Tatlýsu) köyündeki "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde, 11 Temmuz 2011'de meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden Mihalis Ýraklius'un ailesinin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) Rum Yönetimi aleyhinde dava açtýðý bildirildi. Politis gazetesi, Ýraklius'un ailesinin, patlamayla ilgili etkin polis soruþturmasý yapýlmadýðý ve patlamadan sorumlu olan kiþilere, bu sorumluluklarýnýn yüklenmediði gerekçesiyle dava açtýðýný yazdý. Strange Union Grubu bugün Namýk Kemal Meydaný'nda POLÝS HIRSIZLIK OLAYINDAN TUTUKLANDI Güney Kýbrýs'ta bir polisin, Limasol'daki su deposu hýrsýzlýðý olayýna karýþtýðý gerekçesiyle tutuklandýðý bildirildi. Simerini gazetesi, 12 Temmuz'da meydana gelen hýrsýzlýk olayýyla ilgili sürdürülen soruþturma sonucunda, söz konusu polisin ikametgâhýnda çalýnan 3 su deposundan birinin bulunduðunu ve polisin önceki gün tutuklandýðýný yazdý. Haberde, polisin Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edildiði ve aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri verildiði kaydedildi. Maðusa Belediyesi'nin kentin tarihi ve kültürel mirasa sahip suriçinde bugün baþlayacak Maðusa Suriçi Panayýrý, açýlýþ gecesinde ülkemizin yabancý rock müziði gruplarýndan Strange Union Grubu'nu aðýrlayacak. Kýbrýs'ý Avrupa'ya taþýyacak grup olarak deðerlendirilen ülkemizin yabancý rock müzik gruplarýndan Strange Union Grubu, panayýrýn açýlýþ gecesinde saat 21:00'da Namýk Kemal Meydaný'nda olacak. Geleneksel olarak her yýl Suriçinin Canbulat Yolu'nda düzenlenen Maðusa Suriçi Panayýrý, bu yýl 31 Aðustos ile 9 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak. Çeþitli aktiviteler ve oyun araçlarýyla çocuklarýn eðlenceli oyunlar oynayacaðý panayýrda, Namýk Kemal Meydaný'nda yapýlacak 4 yerli grup konseriyle de gençler coþkulu saatler yaþayacak. Desdemona Parký çevresi ve Canbulat Yolu üzerinde yer alacak panayýr alanýnda kurulacak yiyecek-içecek standlarý ve oturma yerlerinde Gazimaðusalýlar serin yaz akþamlarýný keyifle geçirebilecek. Panayýr kapsamýnda 3 Eylül'de Emre Pehlivan, 5 Eylül'de Caravan Blue ve 6 Eylül'de Öldüren Þampanya gruplarý Meydaný'nda saat 21:00'da sahneye çýkacak. LUKAÝDÝS'TEN ANASTASÝADÝS'E YANIT Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yorgos Lukaidis, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dün yaptýðý, "Annan Planý'nýn ne olduðu gibi, ne de farklý bir þekilde yeniden masaya konmasýnýn mümkün olmadýðý" açýklamasýna yanýt verdi. Haravgi gazetesinin "Nikos Anastasiadis Sürekli Tezlerden Kaçýyor" baþlýklý haberine göre, Lukaidis, Anastasiadis'in Baþkan olabilmek için daha önceki tezlerini görmezden gelerek, vatandaþla dalga geçtiðini söyledi. Dimitris Hristofyas'ýn Annan Planý zemininde müzakere ettiðini iddia eden Anastasiadis'in, esasýnda o dönemde Annan Planý'ný desteklediðini, ancak þimdi tam tersi davrandýðýný ifade eden Lukaidis, Anastasiadis'in "gömlek deðiþtirir gibi tez deðiþtirdiðini" ve "siyasi bukalemun" gibi hareket ettiðini belirtti. FLURENCOS ÇÝN YATIRIMI HAKKINDA KONUÞTU BARIÞ ÞÖLENÝ 4 EYLÜL AKÞAMI NAMIK KEMAL MEYDANI'NDA Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG)'nin 1 Eylül Dünya Barýþ Günü etkinlikleri çerçevesinde ev sahipliði yaptýðý Barýþ Þöleni, 4 Aðustos Salý akþamý Maðusa Namýk Kemal Meydaný'nda yapýlacak. Kýbrýslý müzisyen Arda Gündüz'ün saat 20.00'deki konseriyle baþlayacak Þölen'e Türkiye'nin tanýnmýþ sanatçýlarýndan Zülfü Livaneli de katýlacak. Neþe Yaþýn'ýn kendi þiirlerine seslendireceði gecede, Kýbrýslý Türk þair Fikren Demirað'ýn þiirleri Erol Refikoðlu'nun sesiyle þiir sevenlerle buluþacak. CTP/BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan saat 21.30'da Zülfü Livaleni-Umut Albayrak sahneye çýkacak. Barýþ Þöleni'yle ilgili olarak CTP/BG'den yapýlan açýklamada, "Küçücük bir adadan dünyaya sesleneceðimiz ve savaþlarýn durmasý için hep bir aðýzdan þarkýlar söyleyeceðimiz þölende halkýmýzla el ele sizleri bekliyor olacaðýz" ifadesi kullanýldý. Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Efthimios Flurencos, Hükümet'in, eski Larnaka Havalimaný'na yönelik Çin yatýrýmý konusuna olumlu mercekle baktýklarýný söyledi. Simerini gazetesine göre Flurencos, Larnaka Belediye Baþkaný Andreas Luriciatis'i kabulünün ardýndan yaptýðý açýklamada, Çin yatýrýmý konusunun "açýk" kalmayý sürdürdüðünü bununla birlikte konuyu deðerlendirmekte olduklarýný ve deðerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Flurencos, Luriciatis'e, Çin yatýrýmý ile ilgili son geliþmeler ve Larnaka Limaný ile marinasýnýn geliþtirilmesi konusunda bilgi verdi.

11 31 Aðustos 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. RUSYA ÖLEN RUS VATANDAÞI KONUSUNDA ÞÝKÂYETÇÝ Rusya'nýn, 2001 yýlýnýn mart ayýnda, adaya geldikten 12 gün sonra dairesinde ölü bulunan Rus Oksana Randseva davasýnda, Rum Yönetimi'ne eleþtirilerde bulunmakta olduðu haber verildi. Rus kaynaklara dayanarak, Ruslarýn Oksana'nýn ölüm nedeninin belirlenmesi için yaptýklarý araþtýrmalarla Rum makamlarýnýn Oksana'nýn insan ticareti kurbaný olduðuna dair araþtýrma sonuçlarýnýn doðrulanmadýðý görüþünde olduklarýný yazan Alithia, Rusya tarafýndan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne konuyla ilgili bir bilgilendirme raporu yollandýðýný kaydetti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdiði raporda, Rusya'nýn Oksana'nýn ölüm nedeni hususunda, Rum makamlarý tarafýndan eksik araþtýrma yapýldýðý konusunda eleþtirilerde bulunduðunu yazan gazete, Ruslarýn raporda Oksana'nýn ölümünün insan ticareti çetelerinin bir eylemi olup olmadýðýnýn kesinleþmesi için, kendi araþtýrmalarýný da yaptýklarý belirttiklerini aktardý. Haberde, gönderilen rapora göre, Ruslarýn araþtýrmalarýnýn akabinde, Oksana'nýn insan ticareti çetelerinin kurbaný olduðuna dair bilgilerin doðrulanmadýðý yinelendi. Suriye krizinde yeni perde... Sosyalist Hollande savaþ çanlarý çalýyor Esad rejimine karþý Obama ve Cameron'un sert uyarýlarý ardýndan Fransa'nýn sosyalist cumhurbaþkaný François Hollande, Sarkozy'nin savaþ politikasýný sürdürerek Suriye'yi askeri operasyonla tehdit etti. Fransa, eski sömürge ülkesi Suriye'ye müdahaleye öncülük yapýp geleceðinde söz sahibi olmak isterken, kimi askeri uzmanlara göre operasyon hava saldýrýsýyla sýnýrlý olacak. Libya'da savaþa öncülük yaparak, Kaddafi rejimini kanlý bir þekilde deviren Fransa, savaþ sonrasý Libya'nýn içinde bulunduðu aðýr durumla ilgilenmezken, bu kez Suriye'de Türkiye ile birlikte savaþ çanlarý çalýyor. ASKERÝ OPERASYON SEÇENEÐÝ MASADA ABD Devlet Baþkaný Barack Obama ve Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'nun tehdidine benzer bir açýklama Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande'den geldi. Suriye'nin kimyasal silah kullanmasý halinde, bunun uluslararasý camianýn askeri müdahale yapmasý için meþru bir neden olacaðýný vurgulayan Hollande, operasyon sinyali verdi. Ülkesinin Esad rejiminin devrilmesi için Suriyeli Albay: 'Saldýrýlar Apaydýn kampýnda planlandý' Hatay'da Suriye'den kaçan üst düzey asker ve güvenlik görevlilerinin kaldýðý, ancak CHP milletvekillerinin bile girmesine izin verilmeyen Apaydýn Kampý'nda, Suriye'de yaþanan saldýrýlarýn planlandýðý iddia edildi. Kampa sahte kimlikle giren Rus Pravda gazetesi muhabirine konuþan Suriyeli Albay Malik El Kurdi, Suriye Ulusal Güvenlik binasýna düzenlenen ve üst düze 3 Suriyeli yöneticinin öldürüldüðü saldýrýnýn bu kampta planlandýðýný açýkladý. Rus Pravda gazetesi muhabiri Daria Aslamova, Suriye Ordusu'ndan kaçan askerlerden Albay Malik El-Kurdi ile konuþtu. Albay Kurdi, Suriye Ulusal Güvenlik binasýna düzenlenen ve üst düzey Suriye'de tampon bölge kurulmasýna iliþkin müttefikleriyle çalýþtýðýný söyleyen Hollande, Suriye krizinin Ortadoðu'nun güvenliðini tehdit ettiðini savundu. ABD ve Ýngiltere'nin ardýndan Fransa'nýn da Þam yönetimini askeri operasyonla tehdit etmesi Suriye krizinde önemli bir aþama olarak deðerlendiriliyor. ÞAM: ÞÝDDETÝN YÜZDE 60'INDAN TÜRKÝYE SORUMLU Ýngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoðu muhabiri Robert Fisk'e konuþan Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim, Suriye'deki krizin asýl sorumlusunun ABD olduðunu savunurken, þiddetin yüzde 60'nýn kaynaðýnýn ise, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan olduðunu söylüyor BÖLGESEL SAVAÞ TEHLÝKESÝ Suriye'ye yönelik olasý bir askeri müdahaleyle savaþýn tüm bölgeye yayýlacaðý yönünde ciddi endiþeler var. Özellikle Lübnan'da Sünni ve Alevi mahalleler arasýndaki çatýþmalar savaþýn sýnýrlarýn dýþýna çýktýðýný gösteriyor. Bu da beraberinde öngörülmez sonuçlarý doðurabilir. (ANF) 3 Suriye yöneticisinin öldürüldüðü saldýrýnýn bu kampta planlandýðýný açýkladý. Pravda Gazetesi'nin haberine göre, Rus gazeteci Apaydýn Kampý'na girerken Fatma kod adýný kullandý. Gazeteciye Hassan isimli muhalif bir gazeteci yardým etti. Rus Gazeteci, Suriye Ordusu'ndan kaçan askerilerin bu kampta Türkiye, Amerika ve Ýngiltere istihbaratýnýn yardýmýyla eylem yaptýklarýný þöyle aktardý: "Bu kampta Türk, Amerikan ve Ýngiliz istihbarat birimlerinden elde ettikleri bilgileri deðerlendirerek Suriye topraklarýnda yapýlacak operasyonlarý planlýyor. ABD'nin haberleþme araçlarý bu kampta bulunuyor. Kampa sadece Suriye ordusundan saf deðiþtiren askerler alýnýyor." (ANF) Bir Kýbrýslý Türk'ün AB Dönem Baþkanlýðý için istihdam edilmesi zor durumda býraktý Yakýn Doðu Ünivesrsitesi (YDÜ) mezunu bir Kýbrýslý Türk'ün, Rum Yönetimi'nin AB dönem baþkanlýðý çerçevesinde, Brüksel'deki daimi temsilciliðinde iþe alýnmasý Güney Kýbrýs'ta ciddi tartýþmalara yol açmaya devam ediyor.. Fileleftheros gazetesi "Diplomatik Sýnýfý Rezil Ettiler... Sahte Üniversiteler Aleyhinde Uluslararasý Kampanyalar Yapýlýrken, Dýþiþleri Bakanlýðý Bu Üniversitelerin Mezununu Çalýþtýrýyor" baþlýklarýyla geniþ yer ayýrdýðý haberinde, YDÜ diplomasýna sahip bir Kýbrýslý Türk'ü, AB dönem baþkanlýðý ihtiyaçlarý çerçevesinde çok hýzlý bir þekilde istihdam etmek için kendini yalancý çýkarmak zorunda kalan Dýþiþleri Bakanlýðýnýn, bu mesele yüzünden ciddi þekilde zor durumda kaldýðýný yazdý. Bunun, Dýþiþleri Bakanlýðý eski Genel Müdürü Nikos Emiliyu'nun Brüksel'deki Daimi Temsilci Kornilios Korniliu'ya, 24 Þubat 2012 tarihinde gönderdiði ve Kýbrýslý Türk'ün "Hükümet politikasý çerçevesinde iþe alýnmasý direktiflerini" içeren mektubun içeriðiyle teyit edildiðini kaydeden gazete, diplomatik sýnýf tarafýndan KKTC'deki üniversitelerin tanýnmasýnýn önlenmesi amacýyla uluslararasý anlamda mücadele verilirken, Brüksel'deki daimi temsilcilikte KKTC üniversitelerinden mezun bir Kýbrýslý Türk'ün çalýþtýrýlmakta olduðunu yineledi. Bu kararýn, Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu tarafýndan dün haklý gösterilmeye çalýþýldýðýný belirten gazete, Stefanu'nun, Kýbrýslý Türk'ün KKTC'deki bir üniversiteden mezun olduðunu gevelemesinin akabinde, iþe alýnmasýný ise siyasi sebeplere ve iþe alýnan Kýbrýslý Türk'ün "Türk iþgalinin" karþýsýnda olduðuna baðladýðýný iddia etti. Kýbrýslý Türk'ün birkaç aydýr Rum tarafýnýn Brüksel'deki daimi temsilciliðinde çalýþmakta olduðunu yineleyen gazete, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, Hükümet'in Kýbrýslý Türklerin de AB dönem baþkanlýðýna katýlýmlarý hususunda benimsediði politika temelinde, bu Kýbrýslý Türk'ü aylýk 4 bin Euro'yu aþan maaþla ve KKTC üniversitesinden mezun olduðunu göz ardý ederek iþe aldýðýný kaydetti. Turizm ve iþletmecilik diplomasýna sahip olan Kýbrýslý Türk'ün sahip olduðu bilgilerin ve meziyetlerin yeterli olmayabileceðinin göz önüne alýnmadýðý belirtilen haberde, bu kiþinin Rum tarafýnýn AB dönem baþkanlýðýnda nasýl Rum Merkez Bankasý tarafýndan, Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren "Kýbrýs Bankasý" ile "Laiki Bank"ýn devlet yardýmý istemesinin nedenlerini araþtýrýlmasý için görevlendirilen "Alvarez and Marshal"(A&M) þirketinin, muhtemelen cezai sorumluluk ve yükümlülükleri araþtýracaðý belirtildi. Politis gazetesi "Cezai Suçlar Ýçin De Araþtýrma" baþlýklý haberinde, Rum Merkez Bankasý kaynaklarýnýn Rum Habere Ajansý'na(KÝPE) yaptýðý açýklamalara dayanarak, A&M Þirketinin, gerek "Kýbrýs Bankasý" gerek " Laiki Bank'"ýn, hangi koþullar altýnda Yunan devlet tahvillerini satýn aldýðý, iki bankanýn yurt dýþýna açýlmasýyla denetleme biriminin sorumluluklarý konusunu araþtýracaðýný yazdý. A&M Þirketi tarafýndan yapýlacak araþtýrmanýn sonucunun, bankacýlýk sektörünün istikrarýnýn güçlenmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýna yönelik gidiþatýn belirlemesinin beklendiðini de yazan gazete, yararlý olabileceðinin, yanýtlanmasý gereken baþka bir soru olduðunu ekledi. Bu kiþinin, tarihleri arasýnda "Kýbrýs- Avrupa Enstitüsünde" çalýþtýðýný da anýmsatan gazete, Kýbrýslý Türk'ün, Kýbrýslý Rum olan eþinin Brüksel'de çalýþmasýndan ötürü Brüksel'e gittiðini kaydetti. STEFANU: "SEBEPLER SÝYASÝ" Konuyla ilgili açýklamasýnda, KKTC'deki üniversiteleri gerçekten tanýmadýklarýný ifade eden Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, iþ'e alýnan Kýbrýslý Türk'ün Ýngiltere'deki Surrey üniversitesinde lisansüstü diplomaya sahip olduðunu; özellikle bunun göz ardý edilemeyecek bir þey olduðunu ifade etti. Konunun hem teknokratik, hem de siyasi boyutu olduðuna dikti çeken Stefanu, son zamanlarda gerek elektrik konusu, gerek de Yeþil Hat Tüzüðü konusunda birçok tartýþmalar yapýlmakta olmasýndan dolayý, her þeyden önce siyasi anlamda ne istediklerine karar vermeleri gerektiðini söyledi. Hükümet'in tutumunun oldukça açýk olduðunu dile getiren Stefanu, bunu kýsaca, "Baþta AB olmak üzere yurt dýþýnda ve Kýbrýslý Türklere, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin herkese özen gösterdiði ve herkese yeri olduðunu çeþitli þekillerde göstermemiz gerekir" þeklinde açýkladý. KKTC'deki üniversiteleri tanýmadýklarýnýn bir gerçek olduðunu yineleyen Stefanu, ancak bu hususta, ayný kiþinin bir önceki Rum hükümeti tarafýndan da çalýþtýrýldýðý 2007 yýlýnda olduðu gibi, devreye siyaset unsurunun girdiðini anlattý. Stefanu, bütün prosedürlerin doðru bir þekilde ve bu durumda olduðu gibi, eþlerin ayný yerde veya ayný ülkede çalýþmasý durumunda, diplomatik hizmetlerde çalýþmakla ilgili yasalar temelinde yapýldýðýný sözlerine ekledi. Haravgi'nin "Kýbrýslý Türk'ün Ýþe Alýnmasý Siyasi" baþlýklý haberine göre ise Stefanu, Kýbrýslý Türk'ün Rum tarafýnýn Brüksel'deki Daimi Temsilciliðinde iþe alýnmasýnýn siyasi sebeplere dayanmakta olduðunu söyledi. Her þeyin, çeþitli prosedürler ve hükümetlerin ezelden beridir sahip olduðu politikalar temelinde gerçekleþtiðini dile getiren Stefanu, bu politikalarýn Kýbrýslý Türklerin iþe alýnmasý konusunda, özellikle sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýndan sonra birçok kez uygulandýðýný ifade etti. Stefanu, Kýbrýslý Türklere yönelik siyasi açýlýmlarla, "Kýbrýs'ýn" kazanmakta olduðunu sözlerine ekledi. BANKALAR KONUSUNDA CEZAÝ SORUMLULUKLAR araþtýrmanýn geçtiðimiz Cuma günü baþladýðýný belirtti. Gazete araþtýrmanýn tamamlanmasýndan önce cezai sorumluluklara iliþkin belirtilerin bulunmasý durumunda baþsavcýlýk ve polisin devreye gireceðini yazdý. "KIBRIS BANKASI" YÖNETÝM KURULU BAÞKANI ÝSTÝFA ETTÝ Politis gazetesi bir baþka haberinde "Kýbrýs Bankasý" Yönetim Kurulu Baþkaný Theodoros Aristodimos'un, bankadaki geliþmeler ve saðlýk nedenleriyle dün istifasýný sunduðunu yazdý. Gazete Aristodimos'un istifasýnýn Yönetim Kurulu tarafýndan bugün kabul edilmesinin beklendiðini yazdý. Gazete, "Kýbrýs Bankasý"nýn içerisinde olanlara ilgili bilgilerin, açýklamalarýn veya araþtýrmalarýn dýþarýya sýzdýrýlmasýnýn, banka ve ekonominin güvenirliliðini yaraladýðý, bu nedenle sýzdýrmalarla ilgili araþtýrma yapýlmasýna karar verildiðini belirtti.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Ve Ýnsan Aldandý Mustafa Sabri Beþer PARADOKS 240 sayfa Zeytini silkeledim Galburla evseledim Yarim gelecek diye Boþuna heveslendim 31 Aðustos 2012 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Çok konuþmak, insanýn gözden düþmesi için en kýsa ve en emin yoldur." La Bruyere Kar yaðýyor Ve belki bu akþam ýslak ayaklarýn üþüyordur Kar yaðýyor ve ben þimdi düþünürken seni þurama bir kurþun saplanabilir. ve artýk bir daha ne kar, ne rüzgâr, ne gece... Nazým Hikmet "Karanlýkta kar yaðýyor" adlý þiirinden TUFAD adaya buruk döndü TUFAD'a Gümüþhane'de Tayyip Erdoðan engeli (Mustafa ERKAN)- Gümüþhane KültürSanat Kulübü tarafýndan Gümüþhane'ye davet edilen TUFAD (Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði), 'Gümüþhane Uluslararasý 19. Pestil Kuþburnu Kültür Sanat Festivali'ne katýldý. Yoðun çalýþmalarýn ardýndan Ankara üzerinden Gümüþhane'ye varan TUFAD ekibi, birçok yabancý ekip ve yerel ekiplerin katýldýðý festival hayal kýrýklýðý oldu. Son anda Recep Tayyip Erdoðan Hükümeti tarafýndan Türkiye'de yaþanan olaylar gerekçe gösterilerek Festivalin yapýlamamasý Gümüþhane halký için de hayal kýrýklýðý oldu. Ayný hayal kýrýklýðý festival komitesi tarafýndan da yaþandý. 'Kültür Sanat'a karþý yapýlan bu karar herkes tarafýndan protesto edildi. Bütün gruplar birgün sonra Gümüþhane'den ayrýlýrken, TUFAD Festival süresi boyunca Gümüþhane Kültür-Sanat grubu tarafýndan misafir edildi. 19.'su organize edilen Festivale 20 dansçý, 6 müzisyen 2 eðitmen 3 yönetici ile katýlan TUFAD halk danslarý ekibi, TRT 1. Televizyonunun Gümüþhane'de Yaptýðý çekimlere dahil edilerek gösteri yapma olanaðý buldu. Karadeniz'in birçok yerinin gezdirildiði TUFAD ada'ya buruk döndü. 3. Gençlik Festivali'ndeki "Bir zamanlar Kýbrýs " etkinliði baþarýyla sergilendi Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'in düzenlediði 3. Gençlik Festivali kapsamýnda gerçekleþtirilen ve eski Kýbrýs düðünü canlandýrýlan "Bir zamanlar Kýbrýs " etkinliði baþarýyla sergilendi. Etkinlik, Gazimaðusa'daki Birleþmiþ Milletler Kampý önündeki kortej yürüyüþüyle baþladý. Namýk Kemal Meydaný'na Gelin alayý eþliðinde giren Gazimaðusa Belediyesi MAGEM Halk Danslarý Topluluðu gelini at üzerinde taþýrken, damadý omuzlarda sahneye çýkardý. Eski düðünlerin canlandýrýldýðý etkinlikte, düðün sürecinde yapýlanlar tek tek canlandýrýldý. Etkinlikte, Gazimaðusa Belediyesi MAGEM Halk Danslarý Topluluðu 4 farklý grupla gösteri yaptý. Gazimaðusa Belediyesi MAGEM Halk Danslarý topluluðunun 125 dansçýyla performans sergilediði etkinlikte, 8 kiþiden oluþan Gazimaðusa Belediyesi MAGEM Halk Danslarý Topluluðu müzik grubu aralýksýz 3 saat eserleri seslendirdi.

13 31 Aðustos 2012 Cuma 13 Kýbrýs'ta "Barýþ" Hâlâ Engelleniyor! "Otuz sekiz yýl önce yaþanan Mutlu Barýþ Harekâtlarý sonucunda, silahlarýn fiili anlamda susmasýyla Kýbrýs Türkleri ve Rumlarý kendi bölgelerinde barýþ içerisinde yaþamaya baþladýlar. Anavatanýmýzýn uluslararasý hukuka dayanarak yürüttüðü müdahale, bizi Rum'un zulmünden kurtarmýþ, anavatanýmýz ve orada yaþayan soydaþlarýmýza daha da yakýnlaþtýrmýþtýr. Bugün barýþ içerisinde yaþamamýzýn tek bir nedeni vardýr; o da anavatanýmýz Türkiye'nin Kýbrýs'ýn kuzeyinde varlýðýný sürdüren ordusudur". Bu ve buna benzer açýklamalar, Kýbrýs'ta "barýþ"ýn hâlâ gerçekleþtirilmediðine iliþkin geliþtirilen eleþtirilere karþýlýk dile getirilir. Hâlbuki bize göre "barýþ", savaþlar aracýlýðýyla var edilebilecek bir deðer deðildir. Az önceki pasajda da bahsedilen askeri harekâtlar, çatýþmalar süresince yaþanan acýlarýn en yüksek seviyeye çýkmasýna ve adanýn bölünmesine neden olmuþtur. Çatýþma kültürüne neden olan hususlarýn tartýþma konusu yapýlmamasý, "barýþ"ýn ne anlama geldiðini kavrayabilmemizin önündeki en önemli engeldir. Kýbrýs özelinde bir deðerlendirme yapýldýðýnda, Türk ve Yunan milliyetçiliklerinin adaya yansýmasý sonucunda iki toplum arasýnda yerleþmeye baþlayan militarist öðelerin, çatýþmalarýn yaþanmasýndaki temel sebepler olduðunu söylemek mümkün. Sözü edilen milliyetçilik akýmlarý sebebiyle doðallaþtýrýlan düþmanlýk iliþkisi, yaþanan çatýþmalarýn esas nedenine dair sorgulama yapabilmemize fýrsat tanýmaz. Özellikle ordu ve eðitim kurumlarý aracýlýðýyla yeniden üretilen ve erkek egemen yapýnýn temelini oluþturan bu öðeler, savaþýn yaþanmasýndaki temel nedenleri oluþturur. Bu sebeple "barýþ"ýn gerçekleþtirilmesi için fiili anlamda silahlarýn susmuþ olmasý yeterli deðildir. Ayrýca mevcut farklýlýklardan kaynaklanabilecek çatýþmalarý önleyecek diyalog kültürünün geliþtirilmesi, sorunlarýn çözümü esnasýnda þiddetin araç olarak kullanýlmamasý, okullarda kullanýlan ders kitaplarýnýn içeriðinin milliyetçi ve militarist yaklaþýmlardan temizlenmesi, öðrencileri adeta birer asker haline getirmeyi amaçlayan "bayrak töreni" ve milli günlerde düzenlenen resmî geçit uygulamalarýnýn sona erdirilmesi, zorunlu askerlik yerine vicdani ret hakkýnýn anayasal güvenceye kavuþturulmasý, her türlü çatýþmanýn kadýna yönelik þiddetin yaþanmasýndaki ana etmenlerden biri olduðunun farkýna varýlmasý ve tüm belirtilen hususlara yönelik çözüm önerileri geliþtirilmesi gerekir. Bu baðlamda, Feminist Atölye olarak 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde Ledra Palace'daki "Home for Cooperation" önünde saat 19:30'daki eyleme destek vereceðimizi duyuruyor ve "Barýþ" için mücadeleye katký koymak isteyen herkesi orada tek vücut olmaya çaðýrýyoruz. Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði! Yaþasýn Feminist Dayanýþma! Süleyman Gingi'nin resim sergisi Pazartesi... Sanatçý Süleyman Gingi'nin ilk kiþisel karma resim sergisi pazartesi açýlýyor. Sergi, Sanatçý Aþýk Mene tarafýndan Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Küçük Sergi Salonu'nda saat 19.00'da açýlacak. "Süleyman Gingi 21 Ýlk Kiþisel Karma Resim Sergisi" 7 Eylül'e kadar gezilebilecek. 140'DAN FAZLA KÝÞÝ KAYIP... ENDONEZYA AÇIKLARINDA MÜLTECÝ TEKNESÝ BATTI Avustralya'ya giden sýðýnmacýlarý taþýyan bir teknenin önceki gün Endonezya'nýn Cava adasý açýklarýnda batmasý sonucu 140'ý aþkýn kiþinin kaybolduðu bildirildi. Avustralya Ýçiþleri Bakaný Jason Clare, batan tekneden þimdiye kadar 6 kiþinin canlý olarak kurtarýldýðýný, kaybolan 140'ý aþkýn kiþiyi arama kurtarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi. Clare, kazazedelerin Cava adasýnýn 75 kilometre güneybatýsýnda kurtarma çalýþmalarýna katýlan Liberya bandýralý "APL Bahrain" adlý bir ticaret gemisi tarafýndan kurtarýldýðýný belirtti. APL Bahrain gemisinin kaptaný Manuel Nistorescu, Fairfax Media adlý basýn kuruluþunun internet sitesine yaptýðý açýklamada suda bazýlarý ölmüþ, daha fazla sayýda kiþi gördüðünü söyledi. Nistorecsu, arama çalýþmalarýna son vermek üzereyken, karanlýk sulardan gelen ýslýk ve baðýrma sesleri üzerine harekete geçerek kurtardýklarý 6 Afgan erkeðin yaklaþýk 24 saat Assange Ýsveç'i eleþtirdi "Ýsveç tarafsýzlýðýný tarihin karanlýklarýna gömdü" Quito, Wikileaks kurucusu Julian Assange, Ýsveç'in "tarafsýz olmadýðýný" ve ABD'ye gönderilebileceðini ileri sürdü. Ekvador'un Londra Büyükelçiliði'nde bulunan ve 19 Haziran'da bu ülkeden siyasi sýðýnma hakký alan Assange, Ekvador'un devlet televizyonu Gama'da yayýmlanan demecinde, "Ýsveç tarafsýzlýðýný tarihin karanlýklarýna gömdü" ifadesini kullandý. Assange, Ýsveç'in kendisini ABD'ye gönderebileceðini ve burada da idam cezasýyla karþý karþýya kalabileceðini vurguladý. Ýsveç'in 1970'li yýllardaki büyük sosyal ilerlemelerinden sonra üzücü biçimde deðiþtiðini savunan Assange, bu ülkenin Afganistan'daki güçlerinin suda kaldýklarýný kaydetti. Nistorescu batan gemide kadýnlar ve çocuklarýn da bulunduðunu söyledi. Avustralya Deniz Güvenliði kurumu sözcüsü Jo Meehan, Avustralya makamlarýnýn bir uydu telefonu aracýlýðýyla gemidekilerden biri tarafýndan yapýlan ve motorunda arýza çýkan gemide 150 yolcunun bulunduðuna iliþkin bir yardým çaðrýsý aldýðýný söyledi. Geminin, bu sýrada Cava adasýnýn 15 kilometre açýðýnda bulunduðunun belirlendiðini kaydeden Meehan, Endonezya'nýn 2 gemi ve bir helikopterle dün geç saatte baþlattýðý arama çalýþmalarýnda teknenin izine rastlanmadýðýný anlattý. Meehan, APL Bahrain'in dýþýnda 4 ticari gemi, Avustralya'ya ait bir uçakla sürdürülen arama ve kurtarma çalýþmalarýna bugün Endonezya hükümetine ait gemiler, Avustralya Deniz Kuvvetleri'nden bir devriye gemisi ile 2 Avustralya uçaðýnýn da katýldýðýný söyledi. ABD komutasý altýnda olmasýndan da üzüntü duyduðunu söyledi. Assange, parlamentosu Libya'ya uçak gönderilmesini onaylayan ilk ülke olan Ýsveç'in, kiþi baþýna göre dünyada en çok silah üreten ülke olduðunu ve ayný hesaplamada üretiminin Ýsrail'in iki katýný bulduðunu vurguladý. Ýki aydýr Ekvador'un Londra Büyükelçiliði'nde bulunan Assange'ýn durumu nedeniyle, Ýngiltere- Ekvador arasýnda diplomatik kriz yaþanýyor. Ýngiltere, iki kadýna tecavüz ettiði öne sürülen ve Ýsveç'e iadesi kararlaþtýrýlan Assange'ýn, büyükelçilikten ayrýlmasý halinde þartlý tahliye koþullarýný ihlal ettiði gerekçesiyle tutuklanacaðýný bildiriyor. Londra polisi büyükelçilik binasý önünde 24 saat nöbet tutuyor. Denktaþ için anýt mezar Süleyman Demirel yarýþmada jüri üyesi oldu Türkiye'nin 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaþkaný merhum Rauf Denktaþ için yapýlacak anýt mezar için düzenlenen uluslararasý yarýþmanýn danýþman jüri üyesi oldu. Ocak ayýnda hayatýný kaybeden Denktaþ için uluslararasý anýt mezar ve müze yarýþmasý açan KKTC Bakanlar Kurulu adýna KKTC Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, danýþman jüri üyeliðini kabul eden Süleyman Demirel'e konuyla ilgili yazýyý Ankara'da takdim etti. Saner'i kabulünde konuþan Demirel, KKTC Hükümeti ve halkýný böyle bir çalýþma yaptýklarý için kutladýktan sonra, "Böyle bir kahramana yakýþýr þekilde sahip çýktýnýz" dedi. Denktaþ'ýn çok yakýn bir dostu olduðunu hatýrlatan Demirel, kendisi için doðup büyüdüðü Isparta neyse Kýbrýs'ýn da ayný þey olduðunu söyledi. Demirel, "Kahraman Türk ordusunun 1974'teki harekatýyla elde edilen netice henüz siyasi bakýmdan bir sonuca varmýþ deðildir ama 30 seneye yakýn zamandýr zaten KKTC mevcut. Ben her zaman da sayýn Denktaþ'a söyledim. Þimdi dünya sizi bir yerde tanýr, bir yerde tanýmaz. Ama bunlarý boþ verin. Siz kendi topraklarýnýz içinde kendi halkýnýzý iyi idare etmeye bakýn" diye konuþtu. KKTC'de demokrasinin iþletildiðini kaydeden Demirel, "Þimdi burada en önemli mesele halkýn devletini kucaklamasý, devletin de halkýný kucaklamasýdýr. KKTC kalýcý bir devlettir. Adada barýþý devamlý hale getirmek için, iþbirliði için konfederasyon biçiminde veya baþka biçimlerde iþbirliði yapacak bir siyasi çözüm çýkarsa ona da kimse bir þey demez. Ama elde edilen haklardan geri dönülmesi mümkün deðildir" dedi. Demirel, KKTC'yi eninde sonunda dünyanýn tanýyacaðýný belirterek, "Dimdik ayakta durun, deðerlerinize sarýlýn, birbirinize sarýlýn ve Türkiye'ye, Türk milletine sarýlýn" þeklinde konuþtu. Demirel, Denktaþ için düzenlenen uluslararasý anýt mezar ve müze yarýþmasýyla ilgili çalýþmalara da imkaný nispetinde katýlacaðýný ve elinden geleni yapacaðýný söyledi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner de, yarýþma jürisinin tanýtýmýný 1 Aðustos'ta yaptýklarýný çünkü 1 Aðustos tarihinin Denktaþ tarafýndan kurulan Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn yýldönümü ve 1571'de Kýbrýs'ýn Osmanlý tarafýndan fethedildiði tarih olduðunu söyledi. Saner 1 Eylül'de de yarýþmanýn ilan edileceðini belirterek, yarýþmaya ilginin yüksek olacaðýný düþündüklerini, jüri üyelerinin çok özenle seçildiðini kaydetti.

14 31 Aðustos 2012 Cuma Aðustos Zafer Bayramý kutlandý 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü, Türkiye'yle birlikte Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyet (KKTC)'de de törenlerle kutlanýyor. Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde verilen Kurtuluþ Savaþý'nýn sonucunu belirleyen Dumlupýnar Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi'nde elde edilen zaferin 90. Yýldönümü nedeniyle dün baþkent ilçeler ve bazý beldelerde törenler düzenleniyor. Lefkoþa'da Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'ndaki resmi geçit töreni, Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle baþladý. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun, 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýbrahim Yýlmaz, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, bazý bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer katýldý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ'ýn tören birliklerinin denetlenmesi; halkýn bayramýnýn kutlanmasýndan sonra Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Piyade Kurmay Yüzbaþý Yücel Aci konuþma yaptý. Konuþmadan sonra tören geçiþi gerçekleþtirildi. YÜZBAÞI ACÝ KTBK Komutanlýðýna baðla Piyade Kurmay Yüzbaþý Yücel Aci konuþmasýnda, 30 Aðustos Zaferi'nin 19 Mayýs 1919'da Samsun'da doðan güneþin Türk dünyasýný aydýnlatan ýþýðý olduðunu söyledi. 30 Aðustos zaferinin Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde kenetlenen bir avuç Anadolulunun her türlü yokluða raðmen yarattýðý bir destan olduðunu kaydeden Aci, konuþmasýnda tarihi bilgi de verdi.

15 31 Aðustos 2012 Cuma 19 EL KAÝDE LÝDERÝ BÝN LADÝN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? BÝN LADÝN'ÝN NASIL ÖLDÜRÜLDÜÐÜNÜ ANLATAN KÝTAP YENÝ SORULARI GÜNDEME GETÝRÝYOR EL KAÝDE, KÝTABIN YAZARININ ÖLDÜRÜLMESÝ ÇAÐRISINDA BULUNDU Washington, Usame Bin Ladin'in öldürüldüðü operasyonda görev almýþ bir askerin yazdýðý kitabýn içeriðinin, daha önce yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamalarla çeliþtiði ve El Kaide liderinin, özel birlik tarafýndan öldürüldüðü sýrada gerçekten bir tehdit oluþturup oluþturmadýðý sorusunu gündeme getirdiði bildirildi. Dutton Yayýnevi tarafýndan gelecek hafta yayýmlanacak, "No Easy Day" adlý kitabý, "Mark Owen" takma adýyla yazan eski deniz komandosu Matt Bissonnette, Bin Ladin'in, evin en üst katýndaki yatak odasý kapýsýndan koridora bakarken kafasýndan vurulduðunu ileri sürdü. Zifiri karanlýkta merdivenlerden üst kata çýkarken iki el ateþ edildiðini yazan ancak kimin ateþ ettiðine deðinmeyen Bissonnette, en öndeki askerin koridorun sað tarafýndaki bir kapýdan kafasýný uzatan bir erkek gördüðünü ifade etti. Bissonnette, özel birliðin, bu kiþiyi, peþinden gittikleri yatak odasýnda kafasýnýn sað tarafýnda bir kurþun deliðiyle kan gölü içinde yatarken bulduðunu belirtti. Matt Bissonnette, kitabýnda Bin Ladin'in ölüm anýný þöyle aktardý: "Ýki kadýn, adamýn bedeninin üzerine kapanmýþ aðlýyordu. Öndeki asker, kadýnlarý odanýn bir köþesine doðru uzaklaþtýrdý. Sonra diðer askerlerle silahlarýný hala can çekiþen adama yönelttiler ve hareketsiz kalana dek birkaç kez ateþ ettiler. Adamýn Bin Ladin olduðundan emin olmak için yüzündeki kaný sildiler. Daha sonra oda aranýrken kapý aralýðýna saklanmýþ iki silah bulundu. Ancak silahlara dokunulmamýþtý." Yetkililer, 2011'de Pakistan'da düzenlenen operasyonun ardýndan yaptýklarý açýklamada, özel birliðin Bin Ladin'e yatak odasýna kaçtýktan sonra, tehdit oluþturduðu için ateþ ettiðini belirtmiþti. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Tommy Vietor, kitap ile resmi açýklama arasýndaki çeliþki hakkýnda herhangi bir yorum yapmadý ancak basýn organlarýna gönderdiði elektronik postada þunlarý yazdý: "Baþkan Barack Obama'nýn, adaletin saðlandýðý o gece söylediði gibi operasyonu düzenleyen askerlere profesyonellik, vatanseverlik ve ülkesine hizmet edenlerin eþsiz cesaretini sergiledikleri için teþekkür ediyoruz." Dutton Yayýnevi, 11 Eylül'de yayýmlanmasý planlanan, "No Easy Day" adlý kitabýn erken sipariþ olanaðý sunan Amazon.com ve Barnes & Noble.com gibi kitap satýþ sitelerinde þimdiden en çok satanlar listesine girmesinin ardýndan 4 Eylül'de piyasaya verileceðini belirtti. Bu arada, Associated Press'in bir kopyasýný ele geçirdiði kitap, operasyonun Bin Ladin'i yakalamak için mi yoksa öldürmek için mi düzenlendiði sorusunu da tekrar gündeme taþýyor. Bissonnette, kitabýnda operasyon öncesi verilen brifingte, yetkililerin askerlere bunun bir suikast operasyonu olmadýðýný söylediðini ve Bin Ladin'i tehdit oluþturmamasý durumunda gözaltýna almalarý talimatýný verdiklerini belirtti. Kitap, Bin Ladin'in cenazesinin nasýl taþýndýðýyla ilgili de ayrýntýlý bilgi veriyor. ABD yetkililerin, Bin Ladin'in cenazesine, Müslüman geleneklerine uygun biçimde denize atýlmadan önce gerekli saygýnýn gösterildiðini ifade etmesine karþýn kitapta, cenazenin, helikopter kabininin ortasýnda askerlerin ayaklarýnýn dibinde yatýrýldýðý, bir askerin de oturduðu belirtiliyor. ABD askerlerinin, bazen yer yokluðu yaþanan helikopterlerde öldürdükleri kiþinin üzerine oturmak zorunda kaldýklarý biliniyor. ABD Savunma Bakanlýðý (Pentagon) Sözcüsü George Little, dün yaptýðý açýklamada, bakanlýk yetkililerinin kitabýn bir kopyasýný incelediðini söylemiþti. Pentagon, ordudan geçen yýl emekli olan Bissonette'nin kitabýný askeri gizlilik anlaþmalarý gereði piyasaya sürülme öncesinde gözden geçirilmesi için yetkililerin bilgisine sunmadýðýný ifade etmiþti. Pentagon kurallarý gereði, emekli personel, eski çalýþan ya da aktif görevde olmayan yedek askerlerin, kamuoyuyla paylaþacaklarý bilgiler ulusal güvenlik gerekçesiyle kontrole tabii tutuluyor. Bissonette ise kitabýnda ulusal güvenliði tehlikeye sokabilecek hiçbir gizli ya da hassas bilgiye yer vermediðini ifade etti. Öte yandan, El Kaide örgütü, internet sitelerinde bir fotoðrafýný yayýmladýklarý kitabýn yazarýnýn öldürülmesi çaðrýsýnda bulundu. Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. ARANIYOR Marmara bölgesinde part-time ev iþlerine yardýmcý bayan aranýyor. Tel: BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: KÝRALIK DAÝRE Aileye ful eþyalý daire, Devpa yaný, sosyal konutlar 2.kat. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum AYZER EMLAK KÝRALIK Hamitköy'de 2+1 yeni full eþyalý daire K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý yeni daire Ortaköy'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 ve 2+1 eþyalý-eþyasýz daireler Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, garajlý, bahçeli villa Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire Gönyeli'de kat 140 metrekare özel yapým Türk malý daire Hamitköy'de anayola 200 m 8500 ayakkare köþe arsa / MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg KÝRALIK VEYA SATILIK Taþkent'te satýlýk veya kiralýk full eþyalý, þömineli, bahçeli, garajlý 2+2 ev Tel: ARANIYOR Maðusa da kafeteryada çalýþacak bayan elemana ihtiyaç vardýr. Tel:

16 Coþkun Baðcýl'da Bostancý Baðcýl eski futbolcusu Coþkun Ulusoy'u yeniden renklerine baðladý. Küçük Kaymaklý'nýn yeni sezonda kadrosunda düþünmediði Coþkun kendine yeni kulüp arýyordu ve eski takýmý Bostancý Baðcýl ile her konuda anlaþarak yuvaya geri döndü. UEFA Süper Kupasý sahibini buluyor Federasyonlar toplanýyor Milli Olimpiyat Komitesi'nin yapýsýndan þikayetçi olan birçok federasyon son gelinen durum ve atýlacak adýmlarý görüþmek üzere Salý günü biraraya geliyor Çok uzun bir süredir Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) ile ilgili sýkýntýlarý bulunan birçok federasyon problemleri çözebilmek amacýyla bir araya geliyor. MOK'la ilgili olarak daha önce 23 Þubat 2012 tarihinde basýn toplantýsý düzenleyen federasyonlar, MOK'un çalýþma þekli ve mevcut üye yapýsýndan þikayetçi olduklarýný duyurmuþlardý. Federasyonlar MOK'un halen yürürlükte olan tüzüðünün de deðiþmesi gerektiðini ve tek adam devrinin artýk sona ermesi gerektiðini de belirtmiþlerdi. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantý salonunda Salý günü saat 16.00'da yapýlacak olan toplantýya tüm federasyonlarýn davet edildiðinin bilgisi de verildi. Vücutta "Dünya Þampiyonluðu"na uzandýk n Dünya Vücut Geliþtirme ve Fitness Federasyonu, girdikleri her uluslararasý yarýþta ülkemizi baþarýyla temsil eden Tarýk Mustafa ve Þefik Þefik'e dünyada elit sporculara verilen PRO (profesyonel yarýþmacý statüsü) sertifikasý verdi... UEFA Þampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi... Açýlýþ M.United ile Galatasaray'ýn UEFA Þampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kuraya üçüncü torbadan katýlan Sarý-Kýrmýzýlý ekip Manchester United, Braga ve Cluj'un bulunduðu H Grubu'nda yer aldý. Cim-Bom ilk maçýný Manchester United ile oynayacak takýmýn katýldýðý kura çekiminde takýmlar 4'erli 8 grupta mücadele edecek. UEFA Þampiyonlar Ligi grup maçlarý Eylül tarihlerinde baþlayacak ve 4-5 Aralýk'ta oynanacak karþýlaþmalarla sona erecek. Üçüncü torbadan kuraya katýlan Galatasaray'ýn H Grubu'ndaki rakipleri birinci torbadan Manchester United, ikinci torbadan Braga ve dördüncü torbadan da Cluj oldu. Fikstür: 19 Eylül M.United - Galatasaray 2 Ekim Galatasaray - Braga 23 Kasým Galatasaray - Cluj 7 Kasým 2012 CFR Cluj - Galatasaray 20 Kasým 2012 Galatasaray - M.United 5 Aralýk 2012 SC Braga - Galatasaray ÝÞTE GRUPLAR: Toronto (Kanada)'da yapýlan Dünya Vücut Geliþtirme ve Fitness Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil eden KKTC Halter ve Vücut Geliþtirme Federasyonu'na baðlý 3 sporcumuz gurur veren yeni bir baþarýya daha imza attýlar. Dünyanýn 30 ülkesinden 400 dolayýnda yarýþmacýnýn yer aldýðý Toronto'daki dünya þampiyonasýnda Tarýk Mustafa (YDÜ Spor Kulübü) dünya Þampiyonu, Mustafa Behlül (YDÜ Spor Kulübü) ve Þefik Þefik (DAÜ Spor Kulübü) de kategorilerinde dünya ikinciliði elde ettiler. KKTC Sporuna ayni uluslararasý yarýþmada 1 altýn 2 gümüþ madalya kazandýrarak uzun yýllar sonra bir ilke imza atan Tarýk Mustafa, Fitness Muscle Model dalýnda altýn madalya alýrken, Mustafa Behlül, Vücut Geliþtirme Kg. da ve Þefik Þefik Fitness Muscle Model de gümüþ madalya alma baþarýsý ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Futbolda 38. UEFA Süper Kupa, Ýngiltere'nin Chelsea ile Ýspanya'nýn Atletico Madrid takýmlarý arasýndaki bugün yapýlacak maç sonucu sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nýn kulüpler bazýnda iki büyük kupasýný kazanan takýmlarý karþý karþýya getiren UEFA Süper Kupa maçý, Monako'da yapýlacak. UEFA Þampiyonlar Ligi þampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasýný müzesine götüren Atletico Madrid takýmlarý, þimdi de Süper Kupa'yý kazanmak için mücadele edecek. Monako'daki 2. Louis Stadý'nda 21.45'te baþlayacak karþýlaþmayý Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK gösterdiler. Tarýk, Þefik ve Mustafa ülkemizin adýný dünyaya duyururken KKTC bayraðýnýn podyumlarda dalgalanmasýný saðladýlar. Bu arada Dünya Vücut Geliþtirme ve Fitness Federasyonu, girdikleri her uluslar arasý yarýþta ülkemizi baþarýyla temsil eden Tarýk Mustafa ve Þefik Þefik'e dünyada elit sporculara verilen PRO (profesyonel yarýþmacý statüsü) sertifikasý verdi. Sertifikalarýný alan sporcularýmýz bundan sonraki þampiyonalarda üst seviyede sporcularla yarýþacaklar. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri A GRUBU 1-Porto 2-Dinamo Kiev 3-P. Saint Germain 4-Dinamo Zagreb E GRUBU 1-Chelsea 2-Shakhtar Donetsk 3-Juventus 4-Nordsjaelland B GRUBU 1-Arsenal 2-Schalke 04 3-Olympiakos 4-Montpellier F GRUBU 1-Bayern Munich 2-Valencia 3-Lille 4-Bate Borisov C GRUBU 1-AC Milan 2-Zenit 3-Anderlecht 4-Malaga G GRUBU 1-Barcelona 2-Benfica 3-Spartak Moskova 4-Celtic D GRUBU 1-Real Madrid 2-Manchester City 3-Ajax 4-B. Dortmund H GRUBU 1-M. United 2-Braga 3-Galatasaray 4-Cluj Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009

Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009 Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009 Yurt dýþýndan gelen bir yolcunun, 55 ekran LCD TV'den, 2,5 kilo kahveye, yelkenli sörf tamýndan, paraþüt gibi bir çok eþyayý vergi ödemeden

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4982 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4982 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 55 yýl önce 16 Aðustos 1960'ta kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'ni içimizde hatýrlayan yalnýz bir tek vatandaþýmýz oldu... Kamil Hür... Keþke tüm toplum olarak bu cumhuriyete sahip çýkabilseydik! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı