Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden"

Transkript

1 TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin İPEK; Haritacıların tanıtımı ve harita ve kadastro hizmetlerinin 75 yılda aldığı yolu ve gelinen noktayı kapsayan konuşmasını yapmıştır. Harita, yer yüzünün belirli özelliklerini ölçen ve gösteren bir bilgi sistemidir. Harita hizmetlerinin altyapısını oluşturmaktadır. Kadastro, toplulaştırma, imar uygulaması, kentleşme ve yerleşim sorunlarının çözümü, çevre düzenlemeleri, turizm ve kıyıların düzenlenmesi, enerji, sulama, toplu konut gibi pek çok konu harita hizmetlerinin kapsamı alanına girmektedir. Ülkemizde üretilen harita türlerini belirttikten sonra, Türkiye'de şimdiye kadar km 2 harita üretildiğini, 1925 yılında başlanan kadastro çalışmalarının günümüzde ancak % 68 tamamlandığını, bu miktarın büyük bölümünün grafik olduğunu, bu nedenle kadastronun yenilenmeye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden yasal olmayan gelişmeler neticesinde kamu arazilerinin işgal edildiği, ormanla r ı m izin tahrip edildiği ve kıyılarımızın yağmalandığını, Devletin bu duruma seyirci kaldığını, daha kötüsü taşınmazların elden çıkarılmasını "DEĞERLENDİRME" saydığından bu duruma çok kolay zeminler hazırladığı, mirasyedi mantığı ile doğal kaynaklarımızın mafyaya peşkeş çektirdiğini belirtmiştir. Bilgisayar ve Bilgi İletişim Teknolojisinde yaşanan gelişmeler özünde bilgi sistemi olan mesleğimi daha önemli kıldığını, ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) oluşturulmasında yaşanan sorunların aşılması gerektiği, veri yapıları ve standartlarının belirlenmesi gerektiği, Ulusal bazda GIS kurulması ile ilgili yetkili ve sorumlu olacak kurumun belirlenmesi, Türkiye ulusal CBS görev ve konumunun tanımlanmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. 20

2 ICUMHÜRİYETİ^İZİM İS. YILI ANISINA) MİDEMİ KANUNUN* TBMM'YE VERİLĞN SUNUŞ METNİ Cumhuriyetimizin en kapsamlı ve en geniş ilk kanunu olan Türk Kanunu Medenisi yılında yürürlüğe girmiştir, ihtiyaç duyuldukça çok az maddesi değiştirilen kanun halen yürürlüktedir. 75 yıl evvel çağdaş Türkiye'yi düşünerek Cumhuriyetimizi kuranların hangi gerekçelerle yola çıktıklarını göstermek açısından Türk Medeni Kanununun kabulü için TBMM'ne sunulan gerekçeli sunuş metni ilginçtir. Bu vesile ile Cumhuriyetimizi kuranları bir defa daha minnet ve şükran duygularımlasaygılarımla anıyorum. Kazım KÜÇÜKEKMEKÇt Harita Müh. ADANA Kanun metni, Başbakanlık makamından Büyük Millet Meclisine aşağıdaki yazı ile sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Adet Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Adalet bakanlığınca düzenlenen ve gönderilen, Bakanlar Kurulunun Yüce Meclise sunulması istenen Türk Medeni Kanunu Metni takdim olunmuştur. Metnin acele kararı ile görüşülmesine neticenin bildirilmesine müsaade buyurulmasını rica ederim. Başvekil İSMET GEREKÇELİ SÜNÜŞ METNİ Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükte olan Medeni Kanunu yoktur. Yalnız Konuların küçük bir kısmına hitap edebilen Mecelle vardır ve 1851 maddedir. Denilebilir ki: Bu kanunun mevcut ihtiyaca cevap verebilen ancak 300 maddesidir. Geri kalan maddeleri memleketimizin ihtiyacına cevap vermekten uzak ilkel bir takım kaideleri içerdiğinden uygulanamamaktadır. Mecellenin kaideleri ve içeriği dindir. Halbuki, insan yaşamı her gün hatta her an yeni gelişmelerle karşı karşıyadır. Bu gelişmelerin ilerleyişini, hiçbir zaman bir nokta etrafında tespit etmek ve durdurmak mümkün değildir. Kanunlarını dine dayandıran devletler kısa bir zaman sonra memleketin ve milletin ihtiyaçlarına cevap veremezler. Çünkü dinler durağan hükümler ifade ederler. Hayat yü- 21 rür, ihtiyaçlar süratle değişir, din kanunları mutlaka ilerleyen hayatın içinde şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir kıymet bir mana ifade edemezler. Değişmemek, dinler için bir zorunluluktur. Bu itibarla dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması medeni yüzyılımızın en önemli farkıdır. Esaslarını dinlerden alan kanunlar, tatbik edilmekte oldukları toplumları, dinlerin vahiy edildikleri devirlere bağlarlar ve gelişmelerini engelleyici kaideler içerirler. Türk milletinin geleceğini, mevcut yüzyıl içerisinde ortaçağın karanlığına götürebilecek dinin durağan kurallarına bağlı mevcut yasalaça bağlamak mümkün değildir. Milli, sosyal hayatın düzenlenmesi olan ve yalnız onun için yararlı olabilecek yürürlükteki bir Medeni Kanundan Türkiye Cumhuriyetinin mahrum kalması, ne mevcut çağdaş yüzyılımızla ne de devrimimizin ruhuyla bağdaşması mümkün değildir. Mevcut yüzyılımızın devletleriniilkel toplumlardan ayıran en önemli özellik halklarının geleceğini, tatbik edilebilen ve devamlı olabilecek kanunlara bağlamış olmalarıdır. Geçmiş yüzyıllarda kanunlar düzenli değildi. Hakim örf ve adetlere göre hüküm verirdi. Mecellenin mevcut 300 maddesi ayrı tutulursa Medeni kanun ile Türkiye Cumhuriyeti hakimleri derme çatma fıkıh kitaplarından din esaslarını içeren kurallara göre karar verme aşamasından kurtulmuş olacaklardır. Bundan evvel memleketin herhangi bir yerinde aynı mesele için verilen karar ile başka bir yerde verilen karar birbirlerinden farklı ve çelişkili idi. Netice itibariyle Türkiye halkı adaletin tatbikinde devamlı haksızlığa ve karışıklığa maruz kalmaktadır. Halkın geleceği kesin ve geçerli bir adalet esasına değil, tesadüfe ve şansa bağlı birbirleriyle çelişkili ortaçağ fıkıh kurallarına bağlı bulunmaktadır. Cumhuriyet Türk adaletini bu keşmekeşten, yokluktan ve ilkellikten kurtarılması

3 için yeni bir Medeni kanunun yürürlüğe konması zorunlu hale gelmiştir. Bu maksatla hazırlanan Türk Medeni Kanunu, mevcut medeni kanunlar arasında en yeni, en mükemmel ve halkçı olan İsviçre Medeni Kanunundan alınmıştır. Bu görevi, Adliye Bakanlığına verilen emirler doğrultusunda, memleketimizin en güzide hukukçularından oluşan özel bir komisyon yerine getirmiştir. Mevcut yüzyılımızın medeni milletlerine mensub ailelerin ihtiyaçları arasında fazla bir fark yok tur. Sosyal ve Ekonomik ilişkiler insanlığın büyük ve çağdaş kitlesini bir aile haline getirmiş ve getir meye devam etmektedir, ilkeleri yabancı bir ülke den alınan Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girdikten sonra içeriği açısından memleketimizin ihtiyacına uymayan yada eksik yönleri düşünül memektedir. Bilhassa İsviçre Devletinin, çeşitli ta rih ve geleneğe bağlı Alman, Fransız, italyan ırkla rından meydana geldiği malumunuzdur. Bu.kadar kültür itibariyle birbirinden farklı halkaların oluş turduğu bir ülkede uygulanabilme esnekliği göste ren bu kanunun, Türkiye Cumhuriyeti gibi yüzde doksan itibariyle değişik bir ırkı barındıran bir dev lette de uygulanabilirliği uygun görülmüştür. Buna karşılık gelişmiş bir ülkenin Kanunun Türkiye Cumhuriletine tatbik edilemeyeceği görüşü uygun görülmemiştir. Bu görüş, Türk Milletinin çağdaş yeteneğinin olmadığını ifade eden bir görüştür. Halbuki gerçekler ve tarih bu görüşün tamamen tersinedir. Türk yenileşme tarihi şahit tutularak denebilirki: Türk milleti mevcut yüzyılın akıl ve ze ka ile meydana getirilen hiçbir mantıklı yeniliğe uzak kalmamıştır. Bütün bu yenileşme tarihimiz içerisinde, halkımızın menfaatine olan yeniliklere yalnız, menfaatleri zarara uğrayan kişiler uğraşan durumunda kalmış ve halkı din adına karanlık emelleri için kışkırtmışlardır, unutmamak lazımdır ki, Türk halkının kararı: çağdaş medeniyeti kayıt sız şartsız tüm prensipleriyle kabul etmektedir. Bunun en açık ve canlı delili devrimimizin kendisi dir. Çağdaş medeniyetin Türk halkına uymayan yönleri görülüyorsa bu Türk halkının yeteneğinin eksikliğinden değil onu gereksiz şekilde ortaçağ zihniyetiyle kuşatan dini teşkilatlardır. Nitekim, medeni çağımızda Mecelle kuralları nın uygulanabilmesi mümkün değildir. Adalet Ba kanlığı en yeni ve en mükemmel olan İsviçre Me deni Kanununu halkımızın şimdiye kadar esir kal- mış zeka ve yeteneklerini kullanabilecek ve onların bu özelliklerini tatmin edebilecek bu eseri çağdaş görmektedir. Bu kanunda halkımızın duyguları ile çelişen hiç bir nokta görülmemektedir. Çağdaş medeniyeti benimsemek kararıyla yü rüyen Türk halkı, çağdaş medeniyetin gereklerine ne pahasına olursa olsun ayak uydurmak zorunda dır. Yaşamak kararında olan bir halk için bu şart tır. Sunulan bu kanun bu gerekliliğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Örf, Adet ve görenekle re mutlaka bağlı kalmak iddiası, insanlığı ilkel ko numundan bir adım daha ileri götüremeyecek teh likeli bir görüştür. Gelişmekte olan hiç bir halk böyle bir görüş etrafında kalmamış, çağdaş gele ceği için kendini bağlayan örf ve adetlerini yık makta tereddüt etmemiştir. Gerçekler karşısında, atalardan kalma düşüncelere kayıtsız şartsız bağlı kalma akıl ve zeka işi değildir. O yüzden devrimler en etkili araç olarak kullanılmıştır. Alman Medeni Kanunu yokken, geçerli Alman hukukunda merkezde 1500 sene evvel yapılmış Roma hukuku, doğu ve batı da Prusya hukuku diğer bazı yörelerde Fransız hukuku geçerli idi. Bunlara yöresel olarak bazı metinler ekleniyordu. Almanya halkının %33'ü Roma, %43'ü Prusya, %7'si Saksonya, %17'si Fransız hukukuna bağlı idi. Alman Medeni kanunundan evvel, Alman hukuk dilleri Latin, Fransızca, Yunanca ve yöresel Alman dilleri idi. Bavyera'da yalnız nikah kıyılması için 70 ile 80 arası değişik kural vardı. Hakim için, bu metinlerin hepsinden bilgisi olması imkanı yoktu. Alman Medeni Kanunundan evvel herhangi bir kimsenin bir olay karşısında hangi kanundan yargılanabileceğini bilmesi mümkün değildi. Almanya hukukçuları bu binbir çeşit ve asırlardır; geçerliliğini yitirmiş bu huhuk sisteminden Medeni kanun ile memleketlerini bir hamlede kurtardılar ve Almanya için bir tek medeni kanun yaptılar. Kanun 3 Temmuz 1896 da yayınlandı ve Mil let Meclisinde toptan kabul edildi. Örf ve adetçilere göre Alman Medeni Kanunu metni bir çok nok tada olumsuz bulundu. Ancak incelendiklerinde kendileri dahi bir tek maddeyi değiştirmeye gerek görmediler. Fransız Medeni Kanunu bir devrimin ürünüdür. O da eski örf ve adetleri çiğneyerek yeni kurallar koydu. Sınıf ve Mülkiyet ayrıcalıklarının kaldırıl ması, aile hukukunun kilisenin elinden alınması bu 22

4 kanunun önemli yeniliklerindendir. Medeni kanundan evvel Fransa yöresel ve birbirinden çok farklı örflerle idare ediliyordu: güneyde Roma'dan kalma kurallar, kuzeyde Cermen kaideleri vardı. Fazla olarak medeni ilişkilerde her yörenin kendine görekuralları vardı. Fransız devriminin ürünü olan medenî kanun eskileri silerek yerine yeni kural ve kaideler getirdi. Fransız Medeni Kanunun en güçlü düşmanı Kilise olmuştu. Çünkü bu kanun aile hukukundaki Katolik kilisenin egemenliğini kaldırıyordu. İsviçre Medeni Kanunundan evvel Kantonlarının sayısı kadar kanun vardı, isviçre Medeni Kanunu çeşitli örf ve adetleri içeren bu kanunların hepsini yürürlükten kaldırarak yerlerine tek bir kanun getirdi. Bu üç büyük hareket bütün yaşamı ölü ananelere bağlamak isteyenlerin yenilgisi oldu. Bu örnekleri vermekteki kasıt, halkların çağdaşlık ve geleceği için kendi örf ve adetlerine birden nasıl son verdikleridir. Yaşamın gerçeklerine uymayan örf ve adetlerde ısrar etmek halkların geleceği için felaket olur. Bu saydığımız kanunların özü, din ve devlet işlerinin mutlak suretle ayrılmasıdır. İsviçre, Almanya, Fransa siyasi, milli birlik ve bağımsızlıklarını, ekonomik sosyal gelişmelerini bu kanunlarla garanti altına almışlardır. Bu yaşamsal zorunluluklar karşısında eski örflerin, mahalli kuralların, dini alışkanlıkların ön plana geçmesi bu ülkelerin hiçbirinde istenmemiş ve düşünülmemiştir. Şüphe yoktur ki kanunların gayesi; örf ve adetlerin veya vicdanlarda kalması gereken dini kuralları ortadan kaldırmak değil; siyasi, sosyal, ekonomik ve milli birliğin ne pahasına olursa olsun sağlanmasıdır. Mevcut medeni ülkelerin en büyük özelliği din ile dünyayı ayrı görmektir. Bunun aksi, devletin kabul ettiği din esaslarını kabul etmeyenlerin vicdanlarına müdahale etmek olur. Bunu mevcut çağdaş devlet anlayışı kabul edemez. Din mevcut devlet anlayışında vicdanlarda kaldıkça korunmuş ve saygındır. Dinin kural halinde kanunlara girmesi tarih boyunca, güçlüklerin mütegalibenin keyif arzu ve menfaatlerine hizmet etmiştir. Dini dünyadan ayıran çağdaş devlet anlayışı; insanlığı tarihin bu kanlı belasından ve dine hakiki ve gerçek yeri olan vicdanı tashih etmiştir. Özellikle çeşitli dinlere mensup halk kesimlerinden teşekkül etmiş devletlerde dine dayalı tek bir kanunun uygulanması mümkün değildir. Aksi taktirde o dinlere dayalı çeşitli kanunlar uygulanması gerekir. Bu durum, çağdaş devlet anlayışında siyasi, sosyal, milli birlik açısından mümkün değildir. Hatırlatmak gerekir ki, devlet yalnız kendi halkı ile değil dış devletlerle de ilişki içindedir. Bu takdirde onlar içinde kapitülasyonlar örneğinde olduğu gibi özel kanunlar çıkarmak gerekebilir. Bu yüzden Lozan antlaşmasında kapitülasyonların kaldırılması için yabancıların bizi zorladıkları en büyük gerekçe bir kapitülasyon kanunun varlığıdır. Bundan başka Fatih Sultan Mehmet döneminden son zamanlara kadar gayrimüslimler için uygulanan ayrıcalıklı kurallar aynı konferansta din ağırlıklı olarak gündeme getirilmiştir. Halbuki yeni Türk Medeni Kanunun hazırlanışı sırasında ülkemizde mevcut azınlıklar, Lozan anlaşmasının kendilerine kabul ettiği haklardan vazgeçtiklerini Adalet Bakanlığına bildirmiştir. Yenileşme tarihimizde önemli olan bir olayı burada anlatmak isteriz. Ali Paşa, Fransız Medeni Kanunun, Türkiye için aynen kabul edilmesini Sultan Aziz'e teklif etmiş, fakat Cevdet Paşa'nın girişimleriyle bu olay gerçekleşmemiş yerine Mecelle getirilmiştir. Esasen tüm düşüncesi kendi menfaatleri olan Saltanat idarisinden halkın yararına olabilecek bir girişim yapması beklenemezdi. Çağdaş yüzyılımızın halklarına tanıdığı çağdaş hukuku talep eden Türk halkı kendi eliyle doğruyu bulmuş bulunuyor. Bu kanun metninin anlamlarından birisi budur. Türk milletinin temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine kabulü için sunulan Türk Medeni Kanunu metni yürürlüğe girdiği gün milletimizin on üç yüzyıl içinde bulunduğu geri kalmışlıktan ve talihsizliğinden kurtulmuş, eski medeniyetin kapılarını kapayarak hayat ve gelecek vaadeden çağdaş medeniyetin içine girmiş bulunacaktır. Adliye Bakanlığı bu kanunu hazırlamakla devrim ve tarih önünde görevini yapmış ve Türk milletinin gerçek menfaatlerini ifade etmiş olmakta şüphe etmemektedir. Adalet Bakanı Mahmut ESAT 23

5 Çalışmaları devam eden Türkiye Demokrasi Kurultayının birinci aşaması olan Yerel Yönetimler Demokrasi Kurultayları devam etmektedir. 5 Aralık 1998 tarihinde Ankara, İçel, Konya oe samsun Bölgeleri Yerel kurultaylarını tamamlamışlardır. 5 Aralık 1998 tarihinde DSİ Konferans salonunda gerçekleştirilen Ankara Demokrasi kurultayı Sonuç Bildirgesi'ni yayınlıyoruz. Susurluk'ta meydana gelen kazayla başlayıp, hükümetler düşüren, kasetlerle devam eden süreç; her türlü olayda ırkçı şoven ve dini duygulan körükleyerek ülkede bir iç çatışma ortamını yaratmaya çalışmaktadır. Artık yeter! Artık demokrasi için birlikteyiz diyen demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odalarının Ankara birimleri 5 Aralık 1998 tarihinde gerçekleştirdikleri Ankara Demokrasi Kurultayı'nda aşağıdaki saptamaları yapmış ve kararlan almıştır Eylül hukukunun ürünü olan 1982 Anayasası yürürlülükten kaldırılarak; çağdaş, çoğulcu, laik, katılımcı, emekten yana temel hak ve özgürlükleri gözeten yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. 2. Seçim sistemi, "temsilde adalet" ilkesi çerçe vesinde seçimlere katılan tüm partilerin aldıkları oy oranında temsil edilecekleri şekilde yeniden düzen lemeli, tüm yerel ve genel barajlar kaldırılmalı; se çimlere katılan tüm partilere eşit mali kaynaklar, eşit propaganda koşulları tanınmalıdır. Partilere se çimlerde işbirliği, ve ittifaklar yapma olanağı tanın malı, siyasi yasaklarla hiç kimsenin seçilme hakkı engellenmemelidir. Yurtdışında yaşayan yurttaşla rımıza seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmalıdır. Mevcut seçim yasasında bu doğrultuda gerekli de ğişiklikler ivedi olarak yapılmalıdır. 3. Mevcut Siyasi Partiler Yasası yeniden düzenle nerek; a) Partilerde yönetici diktası ortadan kaldırılmalı, parti içi demokrasi içselleştirilmeli, parti üyelerinin parti politikalarının belirlenmesinde söz ve karar sahibi olmaları sağlanmalıdır. b) Partilerin seçimlerde adaylarını ön seçimlerle belirlemesi zorunlu kılınmalı, ön seçimlerde delege seçimi yerine doğrudan temsil esas alınmalıdır. c) Partilerin emekçi sınıf ve katmanları temsil edebilmelerinin önündeki tüm sınırlamalar kaldırıl malıdır. d) Partilerin etkinliklerini sürdürebilmeleri güven- ce altına alınmalıdır. e) Partilerin ekonomik kaynakları ve harcama ları saydamlaştırılmalıdır. f) Partilerin DKÖ ve sendikalarla organik ilişki lere girmesi serbestleştirilmelidir. g) Kadınların toplum yaşamına ve siyasete ak tif olarak katılımını teşvik edecek değişiklikler ive dilikle yapılmalıdır. Aksi halde seçimlerin sonucunda yeni oluşacak parlamento sorunları çözmek bir yana daha da ağırlaştıracaktır. 4. Yerel Yönetimler boyutunda; a) TBMM Genel Kurulu'nda geçirilmesi düşünü len, kısa ve bilinen adıyla Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı: Yerel Yönetim alanlarında küreselleşme nin yerelleşme bakışının emrettiği yap-işlet-devret, özelleştirme gibi talancı uygulamaları gerçek leştirmek için, İl Özel İdareleri'nin vesayet yetkile ri ile donatan; kamu personelini "sözleşmeli" sta tüsünde istihdama yönelterek, üzerinde baskı un suru oluşturmaya çalışan; Valinin yetkilerini artı rarak demokratik yönetim anlayışından uzaklaştı ran; sadece "Yasa Tasarısı" değil, iktidara geniş yetkiler veren "Yetki Yasası Tasarısı" olması ne deniyle, Anayasa'ya aykırı hükümleri taşıyan bir içeriktedir. Bu nedenle, Yasa geri çekilmelidir. b) Avrupa Kentsel Şartı, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı vb. belgeleri kabul eden ülkemiz yerel yönetimlerinde meclisler, o kenti oluşturan ların DKÖ'leri ile birlikte yönetilmelidir. Böylelik le, Belediye Başkanları'nın Meclis üzerindeki ve sayet yetkileri, Meclis'in partizan tutumları, demokfatik ve çoğulcu bir yapılanmayla denetlene bilecektir. 5. Devletin ekonomik ve sosyal işlevlerinden soyutlanarak toplumun sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve haberleşme gibi en temel gereksinimle rinin karşılanmasının tekellere ve vahşi piyasa ko şullarına terkedilerek; sendikasızlaştırma, yoksul laştırma, işsizlik ve daha yoğun bir sömürüye yol 24

6 açacak olan ve hali hazırda peşkeş, talan ve yağma şeklinde sürdürülen ÖZELLEŞTİRME uygulamalarını özünden reddediyoruz ve: a) Özelleştirmelerin derhal durdurulmasını, b) Özelleştirme idaresi Başkanlığının lağvedile rek bu kuruluşa aktarılan kaynakların KiT'lere, ya tırımlara ve sosyal harcamalara aktarılmasının sağlanmasını, c) Özelleştirilen işletmelerin ivedilikle kamu mül kiyetine geçirilmesini, d) Yargının özelleştirmeleri iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmasını; e) KiT'lerin hükümetlerin yönetiminden ve siyasi arpalık konumundan çıkartılarak; çalışanların öz yönetim hakkına sahip olacağı yapılanmalar hali ne getirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıl masını, f) KiT'lerin bilinçli olarak zarar ettirilmesi doğrul tusundaki politikalardan vazgeçilmesini, bu kuru luşların verimli hale getirilmesi için gerekli ekono mik ve teknolojik desteğin verilmesini, talep ediyo ruz. 6. a) Çağdaş bir vergi "reformu yapılarak az kaza nandan az, çok kazanandan çok vergi almayan; ancak asgari geçim miktarını vergiden muaf tut mayan, b) Bütçenin %38'ini faiz ödemelerine ayırarak bütçeyi rant kesimine pompalayan, c) Kamu çalışanları sayısındaki artışlara rağmen geçmiş bütçe döneminde %35.6 olan personel gi derlerini bu dönemki %25.6'lara indirerek zaten ekonomik güçlükler içerisinde yaşayan kamu çalı şanlarını sefalete mahkum eden, d) Yatırımlara %5.9 gibi gülünç paylar ayırarak üretimden, istihdamdan, kalkınmadan, teknoloji den vazgeçen ve bu konularda dışa bağımlılığı esas alan, e) Eğitime %9, sağlığa %2.8 gibi ayırdığı son de rece düşük rakamlarla sosyal devlet ilkesinden vazgeçen, f) Askeri ve polisiye harcamalara, yatırımlara ayrılan payın iki katı ayrılarak halk için bütçeden hızla uzaklaşan anlayışları tamamen reddediyoruz. Çalışan kesimler, bu bütçe tasarısına izin verme mekte kararlıdırlar. Rant ekonomisinden vazgeçi lerek ülke kaynakları üretim ekonomisine yönlen- dirilmeli; insandan ve emekten yana, ekolojiyi gözeten, bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldıran, ülke kaynaklarının kullanılmasında verimliliği esas alan bir sanayi politikası hayata geçirilmelidir. Örneğin; kara yoluna dayalı, yanlış ve çarpık ulaşım sistemi yerine demiryollarına ağırlık veren, ülkemiz gerçeklerine uygun ulaşım sistemi tercih edilmelidir ve 2822 sayılı yasalar yürürlükten kal dırılarak tüm ücretli çalışanlar için ortak bir sendi ka, TİS ve grev yasasının İLO ve evrensel çalışma normlarına göre düzenlerekek bir an önce çıkartıl malıdır. 8. Gelir dağılımındaki adaletsizliklere son veril meli, herkese çalışma hakkı sağlanmalı, haftalık çalışma saatleri Avrupa normları esas alınarak azaltılmalıdır. 9. Parasız eğitim ve sağlık hizmeti hakkının do ğuştan kazanılmış en temel bireysel ve toplumsal bir hak olarak tüm yurttaşlara tanınmalıdır. 10. Emeklilik yaşındaki sınırlamalar kaldırılarak, emeklilerin yaşamlarını insanca sürdürebilcekleri bir ücret politikası hayata geçirilmelidir. 11. Yaşama hakkı, düşünce ve düşünceyi ifade hakkı, örgütlenme hakkı ve adil yargılanma hakkı. güvence altına alınarak, sistematik olarak devam eden işkence uygulamalarına son verilmeli, faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların sorumluları yakalanarak yargı önüne çıkarılmalıdır. 12. Kürt sorunu tarihsel bir sorun olarak algılan malı ve yok sayılmamalı, çözüm ülke sınırları içeri sinde aranmalıdır. Bu sorunun ülke gündeminde kalmaya devam ettiği; yani adil, demokratik, kalıcı bir barış ortamı kurulamadığı sürece; ülkenin demokratikleştirilmesinde yol alınamayacağı, ekono mik sorunların daha da ağırlaşarak süreceği, işsiz lik ve yoksulluğun artacağı, milyonlarca insanımı zın umutsuz, mutsuz ve geleceğe güvensiz bir or tamda yaşamaya devam edeceği açıktır. Kürt soru nunun siyasi çözümü, ekonomik ve sosyal haklar la desteklenmelidir. Olağanüstü Hal, Koruculuk Sistemi, İller İdaresi Yasası ve Merkezi Kriz Yönet meliği kaldırılmalı, Özel Tim lağvedilmeli, göç nedeniyleköyünü ve yöresini terk etmek zorunda bı rakılan insanların maddi kayıpları tanzim edilerek can ve mal güvenlikleri sağlanarak yerlerine geri dönüş koşulları oluşturulmalı, sorunun çözümü için özgür tartışma ortamları yaratılmalıdır. 25

7 13. Dinsel gericiliğin, irticanın İslam'ın siyasallaştınlmasının asıl sorumlusunun 12 Eylül hukuku ve onun uzantısı olan Türk-islam Sentezi politika larıdır; ülkemiz militarizm ve onun kurumlan ile değil, en geniş toplumsal kesimlerin doğrudan ka tılımı ile demokrasiye kavuşacaktır. TMY'nin kaldı rılması ve DGM'lerin kapatılması demokratikleşme yönünde önemli bir adım oluşturacaktır. 14. Öğrenci gençliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğine yönelik saldırılar engellenmeli, bilgiyi toplumsallaştırmanın ve özgür bilim üretiminin önündeki en büyük engel olan YÖK kaldırılmalı, bilim insanlarının akademik unvanlarını bile elle rinden alan yetkileri taşıyan son disiplin yönetme liği derhal geri çekilmeli, harçlar kaldırılmalı, de mokratik, üretken üniversite anlayışını kurumsallaştıracak düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 15. ülkemizde demokrasinin gerçekleşebilmesinin ve yerleşebilmesinin evrensel kabul görmüş tü ketici haklan, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, özürlü haklan gibi haklar konusunda Tür kiye'nin imza atmış olduğu evrensel sözleşmeler ve yapılmış olan yasal düzenlemelerin ivedilikle gereğinin yerine getirilmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkün olabileceğini; aksi halde kâğıt üzerin de kalan hakların demokrasiye hiçbir katkısı olma yacağı görüşündeyiz. Bu nedenle, konuyla ilgili gerekli yasal, kurumsal, teknik ve mali düzenle meler yapılarak acilen uygulamaya koyulmalıdır. 16. Halkın, tüketicilerin, kadınların, çocukların yanlış yönlendirilmemesi ve toplumun yozlaştırılmaması açısından medya, basın ahlak ve ilkeleri ile "basın, halkın gözü, kulağı, sesidir" anlayışı doğrultusunda sorumluluğunu yerine getirmelidir. 17. Kadın emeğinin ve bedeninin sömürülmesi engellenmeli, kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve tecavüze karşı durulmalı, yaşamın her ala nında kadınların söz ve karar sahibi olma imkânla rı genişletilmelidir. 5 Aralık 1998 tarihinde biraraya gelen bizler; emekten, özgürlükten, barıştan yana olan güçlerin, yukarıda özetle sunulan konularda güç ve eylem birliğinin sağlanmasının tarihi bir görev olduğu gerçeğinden hareketle, bu görevin yerine getirilmesi için çaba göstereceğiz. Özelleştirilmelerin, baskıların, bütün kaynakların yağmalanmasının ancak ortak bir direnmeyle püskürtüleceğine vur- gu yapan Kurultayımız; örgütlerimizin sahip olduğu biriklerin, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu toplumsal sorunları çözmeye yetecek güçte olduğunu ilan eder. Parlamento ve hükümetler toplumun sorunlarına çözüm aranan yapılar olmaktan uzaklaşmıştır. Mevcut seçim sistemi ve siyasal partilerin antidemokratik yapısıyla toplumun gereksinimlerini karşılamaya olanak vermediğinden hareketle, siyasi yaşamın demokratikleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor ve bu sağlanmadığı sürece seçim sürecinin bizler tarafından çok ciddi değerlendirmeye tabi tutulacağını bildiriyoruz. Bizler yukarıda sıraladığımız görüşler ve ortak talepler etrafında sürekli bir eylem çizgisinde güçlerimizi birleştirdiğimiz bu platformu genişleterek ortak bir direniş hattı oluşturacağımızı ve bu taleplere programlarında yer vermeyen; mevcut Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasa larını savunan, bunların değişmesi için hiç bir somut çaba içinde bulunmayan, özelleştirmeleri savunan, iş güvencesi ve işsizlik sigortasına karşı olan, sendikal alandaki taleplerimizi göz ardı eden ve sahte sendika yasasına evte diyen, vergide adaleti sağlamaya çalışmayan, bütçede sağlığa, eğitime, sosyal güvenliğe, ya tırımlara yer vermeyen, işkenceye, kayıplara, çetelere ses çıkarmayan, siyanürlü altın, nükleer santral gibi alanlarda halkın sesine ve iradesine kulak tıkayan, 8 öğrenim hakkı ve özgürlüğü için, YÖK'ün kaldırılması için hiçbir şey yapmamış olan, irticaya, ırkçılığa tavır almayan Kürt sorununda adil, kalıcı, demokratik çö zümlere yer vermeyen siyasi partilere oy vermeye ceğimiz gibi, bu doğrultudaki gelişmeleri ciddi biçimde değerlendireceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. DİSK, KESK, TMMOB, ASMMM ODASI, TTB, TEB, HALKEVLERİ, TGS, ÇGD, ÇHD, İHD, PSAKD, TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, TUNCELİLİLER DERNEĞI.ÖĞRENCİ VELİLERİ DERNEĞİ ANKARA ÜYELERİ 26

8 A. Hayati KILIÇKAYA* A-GİRİŞ Meslek, arapça bir sözcük olup, "sülük" sözcüğünden türetilmiştir. Sülük edilen yer, geçim için tutulan yol anlamındadır. Sülük sözcüğünün kökü de arapça "silk" kelimesinden türetilmiştir. Silk; sıra, yol, tutulan iş, uğraş anlamındadır. (1) Türkçe karşılığı, silk: uğraş, sülük: uğraş yeri, meslek: uğraşın genel adıdır. "Silk" ve "sülük" sözcükleri Türkçe'de kullanılmaz iken, meslek sözcüğü resmi ve günlük yaşamda sık kullanılmakta olup, dilimize yerleşmiştir. Meslek; toplumsal yapıda, belli bir sanatı yaparak hizmet üreten ve bu üretimi ile geçimini sağlayan insanların yaptıkları işin genel adıdır. Kişiler bunu kamu hizmetleri şeklinde yapabildikleri gibi serbest olarakta yapabilmektedirler. Bunlar, bir eğitime bağlı olarak kazanılan lisanslı meslek grupları olabildiği gibi, çekirdekten yetişme denilen çıraklık, kalfalık, ustalık şeklinde tecrübe ile elde edilen beceri sonucu yapılan meslek grupları şeklinde de olabilmektedir. Bu ikinci grup meslek grupları için örgün eğitim fazlaca yaygın olmamakla birlikte, bu meslekleri yapanlara lisansları meslek grubunun bağlı olduğu Odalar tarafından verilebilmektedir. B- MESLEK ODALARININ KURULUŞLARI 1982 tarihli Anayasa'nın 135 nci maddesinde, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amaç ve kuruluşlarını belirlemiştir. Anayasa'ya göre belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak meslek kuru- luşlarının amacıdır. Meslek kuruluşlarının kanunla kurulacağı ve kuruluş organlarının kendi üyelerince kanunda gösterilen usul ile yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilmesi öngörülmüştür. Her meslek grubu için ayrıca kanun çıkarılmıştır. * Avukatlık Kanunu, (1136 sayılı Kanun) * Türk Tabipler Birliği Kanunu, (6023 sayılı Ka nun) * Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, (3224 sayılı Kanun) "* Türk Eczacılar Birliği Kanunu, (6643 sayılı Kanun) * Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun, (6197 sayılı Kanun) * Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Kanunu, (6235 sayılı Kanun) * Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteri ner Hekimler Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve. Göreceği işlere Dair Kanun, (6343 sayılı Kanun) * Ziraat Odaları ve Birliği Kanunu, (7472 sayılı Kanun) * Noterlik Kanunu, (1512 sayılı Kanun) * Ticaret ve Sanayi Odaları - Ticaret Odaları, Sa nayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsala rı ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu, (5580 sayılı Ka nun) * Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Ma li Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 sayılı Kanun) C- MESLEK KURULUŞLARININ DEMOKRASİDEKİ YERİ Görüleceği üzere, her biri örgün eğitim sonucu lisanslı veya mesleğin inceliklerini küçük yaşlardan beri öğrenerek belge alan meslek mensuplarını bir arada örgütleyen, meslek amaçlan konusunda aynı çalışma disiplini ile standart hizmet vermelerini sağlayan, denetleyen, çeşitli meslek grubunda bulunan, milyonlarca kişiyi içeren fevkalade iyi bir örgütlenme yaratan bu oluşum ülke yönetiminde de etkinli- 27

9 ğini gösterebilmelidir. Demokrasinin temel öğesi halktır, seçmendir. Seçmenin iradesini tesbite yarayan yöntem ise seçimdir. Halkın siyasetini dolaylı olarak egemen kılacak organlar ise siyasi partilerdir. Seçme hakkı tanınan vatandaşların, diğer özellikleri açısından gruplaşmaları incelediğinde, Anayasa ve Kanunlar uyarınca örgütlenmelerine izin verilmiş birçok küme karşımıza çıkmaktadır. Seçmenleri iş özelliklerine göre ayrıma tabi tutup, gruplandırır isek, - Köylüler, - Memurlar, - İşçiler, - Esnaf, - Serbest Meslek Mensupları, - Öğrenciler, - Ve Diğerleri. gibi temel gruplandirmalarla karşılaşırız. Anayasamız, siyasi partilerin oluşumunu gösteren 68 nci maddesinde, bir kısım kamu görevlilerine getirdiği yasak dışında, vatandaşlara siyasi parti kurma, usulüne göre girme ve ayrılma hakkı vermiştir. Bu genel oluşumun biraz daha ayrıntılı düzenlenmesi, zaten örgütlü olan belli meslek gruplarının siyasal yaşamda temsilinin sağlanabilmesi halinde, mevcut siyasi düzendeki anlamsız kişisel bloklaşma ve açmazlar aşılabilecektir. Örneğin, siyasi partilerde delege ve delegenin aday seçimi ile milletvekili adaylarını tesbit ederken meslek odalarınca seçimle gösterilmiş adaylara da kontenjan ayırsalar, her partinin içerisinde meslek odalarını temsilen yetersayıda üye bulunsa, o meslek gruplarının hak ve menfaatlerinin korunmasında o üyelerin zorunlu sorumlulukları olacağı gibi, meclis faaliyetlerinde de o meslek odası üyesini denetleme ve yönlendirme yoluyla siyasete, karar alma işlerine katılma olanağı elde etmiş olacaktır. Meslek Odaları bugün siyasi yaşamda yasama ve yürütme organlarını temsil eden makam ve kişiler huzurunda, sorunlarını ileten, çözülmesini bekleyen ricacı ve temenni eden konumundadır. Meslek odalarının Genel Kurullarınca seçilen ve gösterilen adaylar siyasi partilerin milletvekili listelerinde meslek odaları kontenjanı içerisinde yer alabilmelidir. Bu zorunlu hale getirilmelidir. Bu meslek odalarının ülke yönetiminde, siyasetinde etkinliğinin ve itibarının artması sonucunu doğuracaktır. Öte yandan, meslek odaları siyasi partiler gibi, üyesi başına belirlenen bir meblağ üzerinden, Hazine yardımı alabilmesine imkan sağlayacak düzenleme Anayasa'nın 135 nci maddesinde yapılabilmelidir. Zira meslek odaları üyelerinin aidatları ile veya kanunlarına göre hizmetleri dolayısıyla aldıkları ücret paylan ile faaliyetlerini güçlükle yürütebilmektedir. Hazine yardımı yapılması halinde, Anayasal kuruluş olarak, meslek odaları hem kendi bünyelerinde etkili olabilecek hem de ülke siyasetinde açmazlann çözümlenebilmesi için bir çıkış yolu olacaklardır. D- SONUÇ ülkemizin bütünlüğünün, Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması, geliştirilmesi ve halkın gündelik yaşam sorunlarına siyaseten meşru nizam içerisinde çözüm bulunması için, bilinçsiz temsilci seçimi yerine, bilinçli halkın gerçekten güvendiği insanları seçebildiği, bununda meslek grup ve kuruluşları aracılığı ile yapıldığı bir oluşuma İmkan verebilmelidir. Demokrasi ve Cumhuriyet; gerçekten yönetim ve siyaset için, halk için önemli vazgeçilmez kavramlardır. Gerek yerel yönetim meclislerinde, gerekse merkezi yönetim meclislerinde, meslek kuruluşlarının seçtiği ve aday gösterdiği temsilcilerine, hem siyasi parti organlarında ve hem de milletvekili aday listelerinde kontenjan tanınması kanaatimce siyasette pek çok anlayışın değişmesine neden olacaktır. Meslek kuruluşları, kendilerini oluşturan üyeleri ile bu ülkenin temelidirler. Seçmen kitlelerinin çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Meslek gruplarının toplam seçmen sayısına oranla oluşturduğu büyüklük esas alınarak, yerel veya merkezi parlamentoda aynı oranla temsilinin sağlanabilmesi yönetimde istikrarı getirecektir. Bu oluşum sağlanabilir ise ülkemizin demokrasisine güç katacaktır kanısındayım. (1) Osmanlıca-Türkçe Ans.Lügat F.Develioğlu * TKGM Teftiş Kurulu Başkanı 28

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

13. BASIN AÇIKLAMALARI

13. BASIN AÇIKLAMALARI 13. BASIN AÇIKLAMALARI 24. Çalışma Dönemi nde ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren konularda; kamuoyunu bilgilendirmek, görüşlerimizi paylaşmak ve karar vericileri uyarmak amacıyla basın açıklamaları

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 EMEK PLATFORMU Yıldırım Koç Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 1 Giriş Emek Platformu, büyük ölçüde kendiliğinden ortaya çıkan Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu deneyiminin ardından, daha

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı