Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz"

Transkript

1 Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden yurt dýþýnda... 5 DE 16 Aðustos'ta yaban domuzu ve çakal avý baþlýyor Orman ve Su Ýþleri Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada yaban hayatýn korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla yapýlan düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasa tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) dur. 3 TE 13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu: Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Azeri gençler Çorum'u tanýdý Azerbaycan'nýn baþarýlý gençleri Çorum'u gezdi. Bu yýl 6. sý düzenlenen Dostluk ve Kültür Gezisi kapsamýnda 54 Azeri genci, Türkiye turuna çýktý. Samsun'un ardýndan Çorum'un tarihi ve turistik mekânlarýný gezen gençler Çorum'a hayran kaldý.çorum Belediyesi'nin kendileri için düzenlediði öðle yemeðinde Belediye... 5 TE Akþemseddin Ýlkokulu'nun yenilenmesi gündemde Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için oyunu kullanmak üzere Osmancýk'a gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Þenyurt Mahallesi Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu sandýkta oyunu kullandýktan sonra partililerle birlikte seçim sandýklarý bulunan okullarý gezdi... 3 TE Çorum Ziraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Genel Sekreter Gökhan Güngör, Muhasip Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve Mecitözü Süt Birliði Baþkaný Metin Ayvaz bulundu. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Sayan yaptýðý "Yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsý yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý" konuþmada, "Çorum Ziraat Odalarý olarak sizlerin destekleri ile büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlarda bizlere desteðinizi hiç esirgemiyorsunuz. Hükümetimize ve sizlere çok teþekkür ediyor, Yeni Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu olmasýný dileriz" dedi.salim Uslu da yaptýðý deðerlendirmede, "Ýstenilen taleplerin adalet, akýl ve vicdana uygun olmasý kaydýyla Çorum'un km2 topraðýnýn her yerine hizmet için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk ve Koçhisar Barajlarýný tamamladýk. 3 TE Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda 12.Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.seçimlerin, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarý olduðunu ve millet geleceðini tayin ettiðini dile getiren... 4 DE KPSS birincileri ödüllerini aldý argý Akademi KPSS'de dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi.çorum Yargý Akademi öðrencileri temmuz ayýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nda P3, P10 ve P49-P37-P54 puan türlerinde Çorum ve Türkiye dereceleriyle Yargý Akademi'nin baþarýlarýna yenilerini eklediler. 4 DE Proje deðerlendirme toplantýsý yaptýlar Minikler sünnete hazýr 16 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklarýnýn kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlunun da katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini alan çocuklarýn sevinci gözlerinden okunuyordu. Pantolon, gömlek, yelek, asa, pelerin ve þapkadan oluþan sünnet kýyafetlerinin daðýtýmý Veli Paþa Konaðýnda gerçekleþtirildi. 5 DE Et üretimi ithalat lobilerinin söylemini boþa çýkardý Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri kapsamýnda "Avrupa ülkelerinde özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde... 5 DE Baþkan Çatma yol çalýþmalarýný inceledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýstanbul Baðlantýlý Ýskilip Tosya Karayolu þehir içi geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda devam eden aþýnma tabakasý sýcak asfalt çalýþmasýnda incelemelerde bulundu. 3 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,kýrmýzý et üretiminin ithalat lobilerinin söylemini boþa çýkardýðýný, kýrmýzý et, kanatlý eti, süt, yumurta üretiminde artýþýn devam ettiðini bildirerek, "Haziran ayýnda tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindieti üretimi yüzde 35,1, yumurta üretimi yüzde 1,8, sanayiye aktarýlan inek... 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Et üretimi ithalat lobilerinin YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 04:01 Güneþ : 05: söylemini boþa çýkardý Öðle : 12:52 Ortaokullara din derslerinin Ýkindi : 16:40 konulmasý (1956) - Akþam : 19:52 Berlin'de Utanç Duvarý'nýn Yatsý : 21:23 yapýlýþý (1961) Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,kýrmýzý et üretiminin ithalat lobilerinin söylemini Kim cennetliklerden olmayý isterse, sâlih kimselerle beraber olsun. Hâris el-muhâsibî "Rahmetullahi aleyh" boþa çýkardýðýný, kýrmýzý et, kanatlý eti, süt, yumurta üretiminde artýþýn devam ettiðini Günün Þiiri bildirerek, "Haziran ayýnda tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindieti üretimi yüzde 35,1, KURAKLIK GÜZ AYI yumurta üretimi yüzde 1,8, sanayiye aktarýlan inek sütü Bu senede kurak gitti havalar miktarý yüzde 10,8 arttý" dedi. Poyraz sert esiyor çýkmaz davarlar Bayraktar, bu yýlýn Nisan- Korkarým ki boþ kalacak tavalar Mayýs-Haziran döneminde Bu soðuklar dondurur mu insaný toplam kýrmýzý et üretiminin yüzde 2,6, sýðýr eti üretiminin ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Puslandý daðlar kar mý yaðacak Rýza Koçak yüzde 1,2, koyun eti üretiminin Bilmem sabahlayýn nasýl olacak yüzde 6,8, keçi eti üretiminin Kömürüm yok evde yanmýyor ocak Bünyemizde istihdam yüzde 48,2, manda eti üretiminin yüzde 346,4 artýþ göster- Bu soðuklar dondurur mu insaný edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. yüzde 346,4 artýþla 61 tondan 274 tona çýktýðýný diðini bildirdi. bildirdi. Ellerin evladý bakar babaya Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, KANATLI VE SÜTTE ÝHRACAT- Bizim oðlan odun koymaz sobaya yýlýnýn Haziran ayýnda, 2013 yýlýnýn Haziran MODLÝFE TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2013 yýlýnýn Ýlk akþamdan bürünüyor abaya ayýna göre, tavuk eti üretiminin yüzde 6,4 artýþla tamamýnda 406 milyon 352 bin 441 dolar Bu soðuklar dondurur mu insaný Tel: bin 345 tondan 165 bin 322 tona, hindi eti yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar kümes üretiminin yüzde 35,1 artýþla 3 bin 359 tondan 4 hayvanlarý etleri, sakatatlarý ve benzeri ürün, 285 Kar yaðmur yaðsa bundan iyidir Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 artýþla 1 milyar 326 milyon 64 bin adetten 1 milyar 349 milyon 899 bin adete, sanayiye aktarýlan 603 bin 223 dolar yumurta, 315 milyon 783 bin 2014 Ocak-Haziran döneminde ise 200 milyon Bu soðuklar eser eser burudur Bu soðuklar dondurur mu insaný bin 538 tona, yumurta üretiminin yüzde 1,8 milyon 776 bin 482 dolar süt ve süt ürünleri, Soðuktan kendini insan korudur inek sütü miktarýnýn da yüzde 10,8 artýþla dolar kümes hayvanlarý etleri, sakatatlarý ve Uygun Fiyatlarda bin 84 tondan 767 bin 95 tona çýktýðýný belirtti. benzeri ürün, 211 milyon 378 bin 232 dolar süt Bayraktar, Haziran ayý itibarýyla son bir yýllýk Þimdi bakmaz oldu kardaþ kardaþa ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðý bilgisini verdi. dönemde tavuk yumurtasý üretiminin 16 milyar Þu devirde gelse fakirlik baþa -"KIRMIZI ETTE ÝTHALATA KESÝNLÝKLE 913 milyon 435 bin adet, tavuk eti üretiminin 1 Ocak boþtur diye sarýlýn taþa KARÞIYIZ"- Bu soðuklar dondurur mu insaný milyon 813 bin 705 ton, hindi eti üretiminin 44 Kýrmýzý ette ithalata kesinlikle karþý olduklarýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Satýlýk Lüx Daireler bin 834 ton, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn da 8 milyon 341 bin 800 tona ulaþtýðýný "Nisan-Mayýs-Haziran döneminde sýðýr, Komþular bakmazlar düþen fakire vurguladý. koyun, keçi ve manda etinin hepsinde bir üretim Söz dinlemez bizim komþu Þakire -KIRMIZI ET ÜRETÝMÝ- artýþý var. Üretim sýkýntýsý olduðunu ileri sürüp Hacet vermez varamazsýn Bekire Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' Bayraktar, bu yýlýn Nisan-Mayýs-Haziran kýrmýzý et ithal edilmesi gerektiðini savunan var. Bu soðuklar dondurur mu insaný döneminde toplam et üretiminin 2013 yýlýnýn 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Hangi gerekçeyle ithalat isteniyor anlamak ayný dönemine göre, yüzde 2,6 artýþla, 212 bin mümkün deðil. Ýthalattan bahsedenler, bu üretim rakamlarýný görünce ne diyecekler? Bu üre- Nede olsa kýþýn sonu bahardýr (KOÇAK DERKÝ) bu soðuklar ne haldýr Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 885 bin tondan 218 bin 432 tona, sýðýr eti üretiminin yüzde 1,2 artýþla 187 in 587 tondan 189 tim rakamlarý ithalat lobilerine ithaf olunur. Güneþ duvar soðuklarý daðýtýr 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar bin 848 tona, koyun eti üretiminin yüzde 6,8 ile satýlýktýr. Türkiye'nin kýrmýzý ette ithalat yapmasýna gerek Bu soðuklar dondurur mu adamý. artýþla 21 bin 959 tondan 23 bin 451 tona, keçi yok. Üretim artýyor. Üretim artmaya da devam eti üretiminin yüzde 48,2 artýþla 3 bin 278 tondan 4 bin 859 tona, manda eti üretiminin ise lerden vazgeçilmesi gerekir." Haber Servisi edecek. Üretimi baltalayýcý ithalat gibi söylem- HAVA DURUMU Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,163 2,164 EUR 2,889 2,891 STERLiN 3,632 3,634 JPY YENi 2,117 2,118 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ TEL: LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI ELÝF ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 16 Aðustos'ta yaban domuzu ve çakal avý baþlýyor Orman ve Su Ýþleri Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada yaban hayatýn korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla yapýlan düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasa tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) dur. Kanun, av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçlamaktadýr" dedi. Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmanýn, Bakanlýðýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak hedefi olmasý gerektiðini kaydeden Temel, "Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için karar almaktadýr. 20 Mayýs 2014 tarihinde toplanan MAK Av Döneminde avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 13 sayýlý kararý almýþtýr. Karara göre; Av Döneminde ülke genelinde avlanma 16 Aðustos 2014 tarihinde yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaktýr. Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de yapýlabilecektir. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplam 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeði-tepeli patkaelmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu (bek ve yürüyüþ avýnda avcý baþýna) 2', tilki 2 adet olarak belirlenmiþtir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; Namlu hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 27 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný türüne göre 50 Türk Lirasý ile 60 bin Türk Lirasý arasýnda deðiþen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner sermaye hesaplarýna yatýrmalarý, Merkez Av Komisyonun 28 Mayýs 2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 13 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve usullerine uymalarý zorunludur" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Çorum Ziraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Genel Sekreter Gökhan Güngör, Muhasip Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve Mecitözü Süt Birliði Baþkaný Metin Ayvaz bulundu.çorum Ziraat Odasý Baþkaný Sayan yaptýðý konuþmada, "Çorum Ziraat Odalarý olarak sizlerin destekleri ile büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlarda bizlere desteðinizi hiç esirgemiyorsunuz. Hükümetimize ve sizlere çok teþekkür ediyor, Yeni Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu olmasýný dileriz" dedi. Salim Uslu da yaptýðý deðerlendirmede, "Ýstenilen taleplerin adalet, akýl ve vicdana uygun olmasý kaydýyla Çorum'un km2 topraðýnýn her yerine hizmet için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk ve Koçhisar Barajlarýný tamamladýk. En büyük sulama projelerimiz olan Koçhisar ve Dutludere sulamalarýmýz baþladý ve devam ediyor. Baraj büyüklüðünde birçok göletin yapýmý devam ediyor. Hedefimiz Çorum'da sulanabilir bütün arazilerin sulu tarýma geçirilerek ürün çeþitliliði ve verimliliðini en üst seviyeye yükseltmek. Devam eden baraj ve göletlerimizin sulamalarýnýn tamamlanmasýyla Çorum sulu tarýmda tarih yazacaktýr" þeklinde kaydetti. Baþkan Çatma yol çalýþmalarýný inceledi Akþemseddin Ýlkokulu'nun yenilenmesi gündemde Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için oyunu kullanmak üzere Osmancýk'a gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Þenyurt Mahallesi Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu sandýkta oyunu kullandýktan sonra partililerle birlikte seçim sandýklarý bulunan okullarý gezdi. Programý çerçevesinde Akþemseddin ilkokulunu da ziyaret eden Baðcý, burada seçim bina sorumlusu olarak görev yapan Okul Müdürü Lütfü Gökgöz ile birlikte okulun birimlerini gezerek bilgiler aldý. Baðcý, burada yaptýðý açýklamada "Yeþitçatma mahallesinin son yýllarda toplu konut bölgesi olarak dikkat çektiði ve bu baðlamda mahallede yer alan yeni 4 konut sitesi ile birlikte nüfus yoðunluðu yaþandýðý bir gerçektir. Dolayýsý ile oldukça eski olan Akþemseddin Ýlkokulunun binalarý ihtiyaca cevap vermemektedir. Geçtiðimiz yýl yapýlan giriþimlerle anasýnýfý yenilenmiþ ve donatýmý da gerçekleþtirilmiþtir. Anasýnýfý baþta olmak üzere baþarýlarý ile gündemde olan bu okulumuzun yenilenme zamaný gelmiþtir. Konuyu Ýl Milli Eðitim Müdürümüz ile görüþtükten ve gerekli imar incelemeleri yapýldýktan sonra kat çýkýlmasý ya da yeni bina yapýlmasý þeklinde ki rapor neticesinde yapýlacak iþ ve iþlemler gündeme alýnacaktýr" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýstanbul Baðlantýlý Ýskilip Tosya Karayolu þehir içi geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda devam eden aþýnma tabakasý sýcak asfalt çalýþmasýnda incelemelerde bulundu. Asfalt çalýþmasý devam ederken Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý ekiplerde yol boyunda bulunan aðaçlarýn budama ve bakým iþlerini gerçekleþtiriyorlar. Baþkan Çatma karayollarýndaki incelemelerinin ardýndan yapýmýna geçtiðimiz hafta baþlanan Þeyhyavsi Camisinde devam eden Restorasyon uygulamalarýnda gelinen aþama hakkýnda detaylý bilgiler aldý. Haber Servisi Atýf-Der'den Baþkan Çatma'ya ziyaret Yeni kurulan Atýf-Der yönetim kurulu üyeleri Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Derneðin faaliyetleri hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý bilgilendiren yöneticiler ziyaret sonrasý yaptýklarý ortak açýklamada, "Belediye Baþkanýmýz ile derneðin kuruluþu, faaliyetleri, tasarýlarý, plan ve projelerimiz hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduk. Baþkanýmýzýn da fikir ve görüþlerini aldýk. Kendileri üzerlerine düþen her türlü desteði göstereceklerini ifade ettiler" þeklinde kaydettiler. Makamdaki ziyaretin ardýndan sohbete þehir parkýnda devam eden Atýf-Der yönetim kurulu üyeleri Baþkan Çatma'nýn kendilerine ve çalýþmalarýna gösterdiði ilgiye teþekkür ettiler. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 "Yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsý yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda 12.Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarý olduðunu ve millet geleceðini tayin ettiðini dile getiren Ahmet Saatçi, yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsýnýn yeni anayasa ile taçlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. "Bu balkon konuþmalarýnýn hayata geçmesi için hangi adýmlarýn atýlmasý gerekir sorusunda yasama-yürütme-yargý, kuvvetler ayrýlýðý, icracý baþbakan, onay makamý cumhurbaþkanlýðý gibi konular vardý" diyen Saatçi, "Bunlarýn bir kýsmýnýn hayata geçmediðini gördük. Ama bu sefer istiyor ve bekliyoruz ki balkon konuþmasý 77 milyonun konuþmasýna dönüþsün. Balkon konuþmasýnda Türkiyelilik olarak Erdoðan'ýn önemle üzerinde durduðu o kavramlar hayata geçsin. Memur-Sen halkýn seçtiði ilk Cumhurbaþkaný olan Erdoðan neleri yaparsa balkon konuþmasý anlamlý hale gelir sorusuna cevap olsun diye 5-6 madde hazýrladýk. Biz öteden beri milletin ve devletin demokratikleþmesini önemsedik referandumuyla istikameti millet olan bir sisteme geçmiþtik, dün millet kendi baþkanýný seçerek milletin demokratikleþmesini tamamlamýþ oldu. Burada milletin beklentisi yeni anayasayla bu milletin taleplerini taçlandýrmak olmalýdýr. Biraz daha açacak olursak; yeni anayasa, çözüm süreci, eþit yurttaþlýk, ileri demokrasi ile Köþk seçimleri taçlandýrýlmalýdýr. Seçim sonucunda eski Türkiye özlemi içinde olanlar dün bir kez daha yenilmiþtir" dedi. Yapýlan demokratik seçimin yeni Türkiye açýsýndan bir milat olduðu, seçimi, milletin iradesinin önünde engel kalmamasý açýsýndan bir zafer olarak görmek gerektiðini belirten Saatçi, "Cumhurbaþkanýný doðrudan halkýn seçmesini, seçimin birinci turda bitmesi, seçim sürecinde konuþulanlarýn millet tarafýndan onaylanmýþ olmasý, demokratik Türkiye adýna dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü adýna, yeniden büyük Türkiye adýna gurur duyulacak, iftihar edilecek bir tablonun ortaya çýkmýþtýr. "Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a ve milletimize hayýrlý olsun. Ýleri demokrasinin teorik olarak cümlelerini kuruyorduk, ama iþ sandýða gelince ya millete güvenmeyen ya da milletin yetkisini birilerinin istediði gibi kullanabileceði ara unsurlar oluyordu. Milletvekillerini halk seçiyordu, ama halkýn seçtiði milletvekilleri cumhurbaþkanýný seçerken millete raðmen icraatlar yapabiliyordu. Þimdi millet doðrudan duruma el koydu, geleceðini tayin etti. Seçimler, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarýdýr. Millet geleceðini tayin etti. Dünkü bu milletin zaferlerinden birisi eski Türkiye özlemi duyanlarýn çatý aday arayýþýyla millete raðmen küresel ve ulusal aktörlerin, Gezi olaylarý, 17 Aralýk gibi Türkiye'nin altýný oymak isteyenlerin dün vesayet teneffüsü bitmiþtir, bu kesin bir zaferdir" þeklinde kaydetti. "Sadece Türkiye deðil dünya mazlumlarý da kazandý" diyen Saatçi, "Biz hiç kimsenin can emniyetinin zedelenmediði yeni bir dünya istiyoruz. Karizmatik ve güçlü bir liderin Türkiye cumhurbaþkaný olmasý dünya mazlumlarýnda büyük mutluluk meydana getirdi. Doðu Türkistan, Gazze, Arakan ve Osmanlýnýn ayak bastýðý bütün coðrafyalarda büyük mutluluk var. Elbette burada iç sorunlarýný çözmüþ, milletin birinci turda seçtiði güçlü bir Cumhurbaþkanlýðý yapýsý ve dominant, karizmatik bir liderin buraya gelmiþ olmasý dünya mazlumlarýnýn bayramýna döndü. Türkiye'den daha çok dünya mazlumlarýnýn yaþadýðý ülkelerde bayram var. Doðu Türkistan, Gazze, Bosna Hersek, Türkmeneli, Orta Afrika, Arakan, dünyanýn neresinde olursa olsun artýk Osmanlý'nýn mirasçýsý Osmanlý'nýn mirasçýsý derken neyi kastediyorum? Savaþta bile kadýnlara, çocuklara, yaþlýlara dokunmayan bir milletin mirasçýsý yeni Türkiye elbette dünya mazlumlarýnýn da tek ümidi olacak. Bu zafer milletimize ve dünya mazlumlarýna hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Alaca Engelliler Derneði'nden yardým Þimdiye kadar 150'ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan Alaca Engelliler Derneði bunlara bir yenisini daha ekledi. Dernek Ömerbey Köyünde oturan Sadýk Faký adlý engelliye manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek Baþkaný Ahmet Görür, sandalyeyi gönderen Belçika'da yaþayan hayýrsever Mithat Þahin'e teþekkür etti. Ahmet Görür, "Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR KPSS birincileri ödüllerini aldý YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden aldýðým ehliyetimi, 19 UN 100 plakalý aracýmýn ruhsatýný ve SRC belgemi kaybettim.hükümsüzdür. Ýbrahim oðlu 1959 doðumlu Recep Çiftçi Kaymakamlardan Kaya'ya tebrik 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri sonrasýnda göreve gelen Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya il protokol üyeleri ve vatandaþlardan ziyaretler devam ediyor. Son olarak Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya'yý Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ve onun ardýnda da Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan ziyaret ederek, kendisine yeni görevinden dolayý baþarý dilediler. Uðurludað Kaymakamý Gümüþçüoðlu ve Laçin Kaymakamý Erhan'ý makamýnda konuk eden Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, her iki ziyarette de ilçelerin ve ilçelere baðlý köylerin sorunlarý hakkýnda bilgi alýrken, ziyaretlerinden dolayý Ýlçe Kaymakamlarýna teþekkürlerini iletti. Haber Servisi Yargý Akademi KPSS'de dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi.çorum Yargý Akademi öðrencileri temmuz ayýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nda P3, P10 ve P49-P37-P54 puan türlerinde Çorum ve Türkiye dereceleriyle Yargý Akademi'nin baþarýlarýna yenilerini eklediler. Mustafa Yýlmaz, Ýstatistik alanýnda Türkiye 1.si KPSS P3 puan türünde Çorum 1.'si ve Türkiye 24.'sü olurken, Yavuz Elmas Çorum 2.'si ve Türkiye 86'sý kendi alanýnda Türkiye 4.sü, Mustafa Emin Söylemez de Çorum 3.'sü ve Türkiye 91.'si kendi alanýnda Türkiye 11.si oldu. KPSS P10 puan türünde de Ýlker Yaþar Çorum 1.'si ve Türkiye 158.'si Elektronik Öðr. Alanýnda Türkiye 3.sü, Murat Kürþad Derviþoðlu Çorum 2.'si ve Türkiye 170.'si Sýnýf Öðr. Alanýnda Türkiye 387.si, KPSS A (P49-P37-P54) puan türünde de Mehmet Oðuztav Çorum 1.'si oldu. Platin Eðitim Kurumlarý Kurcusu Haydar Etli ve Yargý Akademi eðitmenleri tarafýndan KPSS sýnavýnda dereceye giren öðrencilere hediyeleri verildi. Alanýnda Türkiye ve Çorum 1.si Mustafa Yýlmaz, "KPSS'ye hazýrlanýrken bizlere her daim destek veren ve her anýmýzda yanýmýzda olan baþta ailelerimiz olmak üzere öðretmenlerimize, yöneticilerimize teþekkürü bir borç biliriz. Bu baþarýyý saðlamamýzda iyi bir rehberlik ve eðitim veren Yargý Akademi'nin önemli bir yeri var. Bizim baþarýya giden yolda ilk tercihimiz Yargý Akademi oldu ve bu kararýmýzýn da iyi bir tercih olduðunu sýnav döneminde gördük. Bugün burada olmaktan dolayý da ayrýca mutluyuz" dedi. Haber Servisi

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı