Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz"

Transkript

1 Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden yurt dýþýnda... 5 DE 16 Aðustos'ta yaban domuzu ve çakal avý baþlýyor Orman ve Su Ýþleri Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada yaban hayatýn korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla yapýlan düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasa tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) dur. 3 TE 13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu: Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Azeri gençler Çorum'u tanýdý Azerbaycan'nýn baþarýlý gençleri Çorum'u gezdi. Bu yýl 6. sý düzenlenen Dostluk ve Kültür Gezisi kapsamýnda 54 Azeri genci, Türkiye turuna çýktý. Samsun'un ardýndan Çorum'un tarihi ve turistik mekânlarýný gezen gençler Çorum'a hayran kaldý.çorum Belediyesi'nin kendileri için düzenlediði öðle yemeðinde Belediye... 5 TE Akþemseddin Ýlkokulu'nun yenilenmesi gündemde Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için oyunu kullanmak üzere Osmancýk'a gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Þenyurt Mahallesi Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu sandýkta oyunu kullandýktan sonra partililerle birlikte seçim sandýklarý bulunan okullarý gezdi... 3 TE Çorum Ziraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Genel Sekreter Gökhan Güngör, Muhasip Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve Mecitözü Süt Birliði Baþkaný Metin Ayvaz bulundu. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Sayan yaptýðý "Yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsý yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý" konuþmada, "Çorum Ziraat Odalarý olarak sizlerin destekleri ile büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlarda bizlere desteðinizi hiç esirgemiyorsunuz. Hükümetimize ve sizlere çok teþekkür ediyor, Yeni Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu olmasýný dileriz" dedi.salim Uslu da yaptýðý deðerlendirmede, "Ýstenilen taleplerin adalet, akýl ve vicdana uygun olmasý kaydýyla Çorum'un km2 topraðýnýn her yerine hizmet için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk ve Koçhisar Barajlarýný tamamladýk. 3 TE Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda 12.Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.seçimlerin, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarý olduðunu ve millet geleceðini tayin ettiðini dile getiren... 4 DE KPSS birincileri ödüllerini aldý argý Akademi KPSS'de dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi.çorum Yargý Akademi öðrencileri temmuz ayýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nda P3, P10 ve P49-P37-P54 puan türlerinde Çorum ve Türkiye dereceleriyle Yargý Akademi'nin baþarýlarýna yenilerini eklediler. 4 DE Proje deðerlendirme toplantýsý yaptýlar Minikler sünnete hazýr 16 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklarýnýn kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlunun da katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini alan çocuklarýn sevinci gözlerinden okunuyordu. Pantolon, gömlek, yelek, asa, pelerin ve þapkadan oluþan sünnet kýyafetlerinin daðýtýmý Veli Paþa Konaðýnda gerçekleþtirildi. 5 DE Et üretimi ithalat lobilerinin söylemini boþa çýkardý Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri kapsamýnda "Avrupa ülkelerinde özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde... 5 DE Baþkan Çatma yol çalýþmalarýný inceledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýstanbul Baðlantýlý Ýskilip Tosya Karayolu þehir içi geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda devam eden aþýnma tabakasý sýcak asfalt çalýþmasýnda incelemelerde bulundu. 3 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,kýrmýzý et üretiminin ithalat lobilerinin söylemini boþa çýkardýðýný, kýrmýzý et, kanatlý eti, süt, yumurta üretiminde artýþýn devam ettiðini bildirerek, "Haziran ayýnda tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindieti üretimi yüzde 35,1, yumurta üretimi yüzde 1,8, sanayiye aktarýlan inek... 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Et üretimi ithalat lobilerinin YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 04:01 Güneþ : 05: söylemini boþa çýkardý Öðle : 12:52 Ortaokullara din derslerinin Ýkindi : 16:40 konulmasý (1956) - Akþam : 19:52 Berlin'de Utanç Duvarý'nýn Yatsý : 21:23 yapýlýþý (1961) Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,kýrmýzý et üretiminin ithalat lobilerinin söylemini Kim cennetliklerden olmayý isterse, sâlih kimselerle beraber olsun. Hâris el-muhâsibî "Rahmetullahi aleyh" boþa çýkardýðýný, kýrmýzý et, kanatlý eti, süt, yumurta üretiminde artýþýn devam ettiðini Günün Þiiri bildirerek, "Haziran ayýnda tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindieti üretimi yüzde 35,1, KURAKLIK GÜZ AYI yumurta üretimi yüzde 1,8, sanayiye aktarýlan inek sütü Bu senede kurak gitti havalar miktarý yüzde 10,8 arttý" dedi. Poyraz sert esiyor çýkmaz davarlar Bayraktar, bu yýlýn Nisan- Korkarým ki boþ kalacak tavalar Mayýs-Haziran döneminde Bu soðuklar dondurur mu insaný toplam kýrmýzý et üretiminin yüzde 2,6, sýðýr eti üretiminin ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Puslandý daðlar kar mý yaðacak Rýza Koçak yüzde 1,2, koyun eti üretiminin Bilmem sabahlayýn nasýl olacak yüzde 6,8, keçi eti üretiminin Kömürüm yok evde yanmýyor ocak Bünyemizde istihdam yüzde 48,2, manda eti üretiminin yüzde 346,4 artýþ göster- Bu soðuklar dondurur mu insaný edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. yüzde 346,4 artýþla 61 tondan 274 tona çýktýðýný diðini bildirdi. bildirdi. Ellerin evladý bakar babaya Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, KANATLI VE SÜTTE ÝHRACAT- Bizim oðlan odun koymaz sobaya yýlýnýn Haziran ayýnda, 2013 yýlýnýn Haziran MODLÝFE TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2013 yýlýnýn Ýlk akþamdan bürünüyor abaya ayýna göre, tavuk eti üretiminin yüzde 6,4 artýþla tamamýnda 406 milyon 352 bin 441 dolar Bu soðuklar dondurur mu insaný Tel: bin 345 tondan 165 bin 322 tona, hindi eti yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar kümes üretiminin yüzde 35,1 artýþla 3 bin 359 tondan 4 hayvanlarý etleri, sakatatlarý ve benzeri ürün, 285 Kar yaðmur yaðsa bundan iyidir Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 artýþla 1 milyar 326 milyon 64 bin adetten 1 milyar 349 milyon 899 bin adete, sanayiye aktarýlan 603 bin 223 dolar yumurta, 315 milyon 783 bin 2014 Ocak-Haziran döneminde ise 200 milyon Bu soðuklar eser eser burudur Bu soðuklar dondurur mu insaný bin 538 tona, yumurta üretiminin yüzde 1,8 milyon 776 bin 482 dolar süt ve süt ürünleri, Soðuktan kendini insan korudur inek sütü miktarýnýn da yüzde 10,8 artýþla dolar kümes hayvanlarý etleri, sakatatlarý ve Uygun Fiyatlarda bin 84 tondan 767 bin 95 tona çýktýðýný belirtti. benzeri ürün, 211 milyon 378 bin 232 dolar süt Bayraktar, Haziran ayý itibarýyla son bir yýllýk Þimdi bakmaz oldu kardaþ kardaþa ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðý bilgisini verdi. dönemde tavuk yumurtasý üretiminin 16 milyar Þu devirde gelse fakirlik baþa -"KIRMIZI ETTE ÝTHALATA KESÝNLÝKLE 913 milyon 435 bin adet, tavuk eti üretiminin 1 Ocak boþtur diye sarýlýn taþa KARÞIYIZ"- Bu soðuklar dondurur mu insaný milyon 813 bin 705 ton, hindi eti üretiminin 44 Kýrmýzý ette ithalata kesinlikle karþý olduklarýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Satýlýk Lüx Daireler bin 834 ton, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn da 8 milyon 341 bin 800 tona ulaþtýðýný "Nisan-Mayýs-Haziran döneminde sýðýr, Komþular bakmazlar düþen fakire vurguladý. koyun, keçi ve manda etinin hepsinde bir üretim Söz dinlemez bizim komþu Þakire -KIRMIZI ET ÜRETÝMÝ- artýþý var. Üretim sýkýntýsý olduðunu ileri sürüp Hacet vermez varamazsýn Bekire Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' Bayraktar, bu yýlýn Nisan-Mayýs-Haziran kýrmýzý et ithal edilmesi gerektiðini savunan var. Bu soðuklar dondurur mu insaný döneminde toplam et üretiminin 2013 yýlýnýn 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Hangi gerekçeyle ithalat isteniyor anlamak ayný dönemine göre, yüzde 2,6 artýþla, 212 bin mümkün deðil. Ýthalattan bahsedenler, bu üretim rakamlarýný görünce ne diyecekler? Bu üre- Nede olsa kýþýn sonu bahardýr (KOÇAK DERKÝ) bu soðuklar ne haldýr Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 885 bin tondan 218 bin 432 tona, sýðýr eti üretiminin yüzde 1,2 artýþla 187 in 587 tondan 189 tim rakamlarý ithalat lobilerine ithaf olunur. Güneþ duvar soðuklarý daðýtýr 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar bin 848 tona, koyun eti üretiminin yüzde 6,8 ile satýlýktýr. Türkiye'nin kýrmýzý ette ithalat yapmasýna gerek Bu soðuklar dondurur mu adamý. artýþla 21 bin 959 tondan 23 bin 451 tona, keçi yok. Üretim artýyor. Üretim artmaya da devam eti üretiminin yüzde 48,2 artýþla 3 bin 278 tondan 4 bin 859 tona, manda eti üretiminin ise lerden vazgeçilmesi gerekir." Haber Servisi edecek. Üretimi baltalayýcý ithalat gibi söylem- HAVA DURUMU Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,163 2,164 EUR 2,889 2,891 STERLiN 3,632 3,634 JPY YENi 2,117 2,118 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ TEL: LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI ELÝF ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 16 Aðustos'ta yaban domuzu ve çakal avý baþlýyor Orman ve Su Ýþleri Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada yaban hayatýn korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla yapýlan düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasa tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) dur. Kanun, av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçlamaktadýr" dedi. Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmanýn, Bakanlýðýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak hedefi olmasý gerektiðini kaydeden Temel, "Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için karar almaktadýr. 20 Mayýs 2014 tarihinde toplanan MAK Av Döneminde avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 13 sayýlý kararý almýþtýr. Karara göre; Av Döneminde ülke genelinde avlanma 16 Aðustos 2014 tarihinde yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaktýr. Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de yapýlabilecektir. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplam 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeði-tepeli patkaelmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu (bek ve yürüyüþ avýnda avcý baþýna) 2', tilki 2 adet olarak belirlenmiþtir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; Namlu hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 27 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný türüne göre 50 Türk Lirasý ile 60 bin Türk Lirasý arasýnda deðiþen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner sermaye hesaplarýna yatýrmalarý, Merkez Av Komisyonun 28 Mayýs 2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 13 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve usullerine uymalarý zorunludur" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Çorum Ziraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Genel Sekreter Gökhan Güngör, Muhasip Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve Mecitözü Süt Birliði Baþkaný Metin Ayvaz bulundu.çorum Ziraat Odasý Baþkaný Sayan yaptýðý konuþmada, "Çorum Ziraat Odalarý olarak sizlerin destekleri ile büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlarda bizlere desteðinizi hiç esirgemiyorsunuz. Hükümetimize ve sizlere çok teþekkür ediyor, Yeni Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu olmasýný dileriz" dedi. Salim Uslu da yaptýðý deðerlendirmede, "Ýstenilen taleplerin adalet, akýl ve vicdana uygun olmasý kaydýyla Çorum'un km2 topraðýnýn her yerine hizmet için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk ve Koçhisar Barajlarýný tamamladýk. En büyük sulama projelerimiz olan Koçhisar ve Dutludere sulamalarýmýz baþladý ve devam ediyor. Baraj büyüklüðünde birçok göletin yapýmý devam ediyor. Hedefimiz Çorum'da sulanabilir bütün arazilerin sulu tarýma geçirilerek ürün çeþitliliði ve verimliliðini en üst seviyeye yükseltmek. Devam eden baraj ve göletlerimizin sulamalarýnýn tamamlanmasýyla Çorum sulu tarýmda tarih yazacaktýr" þeklinde kaydetti. Baþkan Çatma yol çalýþmalarýný inceledi Akþemseddin Ýlkokulu'nun yenilenmesi gündemde Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için oyunu kullanmak üzere Osmancýk'a gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Þenyurt Mahallesi Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu sandýkta oyunu kullandýktan sonra partililerle birlikte seçim sandýklarý bulunan okullarý gezdi. Programý çerçevesinde Akþemseddin ilkokulunu da ziyaret eden Baðcý, burada seçim bina sorumlusu olarak görev yapan Okul Müdürü Lütfü Gökgöz ile birlikte okulun birimlerini gezerek bilgiler aldý. Baðcý, burada yaptýðý açýklamada "Yeþitçatma mahallesinin son yýllarda toplu konut bölgesi olarak dikkat çektiði ve bu baðlamda mahallede yer alan yeni 4 konut sitesi ile birlikte nüfus yoðunluðu yaþandýðý bir gerçektir. Dolayýsý ile oldukça eski olan Akþemseddin Ýlkokulunun binalarý ihtiyaca cevap vermemektedir. Geçtiðimiz yýl yapýlan giriþimlerle anasýnýfý yenilenmiþ ve donatýmý da gerçekleþtirilmiþtir. Anasýnýfý baþta olmak üzere baþarýlarý ile gündemde olan bu okulumuzun yenilenme zamaný gelmiþtir. Konuyu Ýl Milli Eðitim Müdürümüz ile görüþtükten ve gerekli imar incelemeleri yapýldýktan sonra kat çýkýlmasý ya da yeni bina yapýlmasý þeklinde ki rapor neticesinde yapýlacak iþ ve iþlemler gündeme alýnacaktýr" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýstanbul Baðlantýlý Ýskilip Tosya Karayolu þehir içi geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda devam eden aþýnma tabakasý sýcak asfalt çalýþmasýnda incelemelerde bulundu. Asfalt çalýþmasý devam ederken Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý ekiplerde yol boyunda bulunan aðaçlarýn budama ve bakým iþlerini gerçekleþtiriyorlar. Baþkan Çatma karayollarýndaki incelemelerinin ardýndan yapýmýna geçtiðimiz hafta baþlanan Þeyhyavsi Camisinde devam eden Restorasyon uygulamalarýnda gelinen aþama hakkýnda detaylý bilgiler aldý. Haber Servisi Atýf-Der'den Baþkan Çatma'ya ziyaret Yeni kurulan Atýf-Der yönetim kurulu üyeleri Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Derneðin faaliyetleri hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý bilgilendiren yöneticiler ziyaret sonrasý yaptýklarý ortak açýklamada, "Belediye Baþkanýmýz ile derneðin kuruluþu, faaliyetleri, tasarýlarý, plan ve projelerimiz hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduk. Baþkanýmýzýn da fikir ve görüþlerini aldýk. Kendileri üzerlerine düþen her türlü desteði göstereceklerini ifade ettiler" þeklinde kaydettiler. Makamdaki ziyaretin ardýndan sohbete þehir parkýnda devam eden Atýf-Der yönetim kurulu üyeleri Baþkan Çatma'nýn kendilerine ve çalýþmalarýna gösterdiði ilgiye teþekkür ettiler. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 "Yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsý yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda 12.Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarý olduðunu ve millet geleceðini tayin ettiðini dile getiren Ahmet Saatçi, yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsýnýn yeni anayasa ile taçlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. "Bu balkon konuþmalarýnýn hayata geçmesi için hangi adýmlarýn atýlmasý gerekir sorusunda yasama-yürütme-yargý, kuvvetler ayrýlýðý, icracý baþbakan, onay makamý cumhurbaþkanlýðý gibi konular vardý" diyen Saatçi, "Bunlarýn bir kýsmýnýn hayata geçmediðini gördük. Ama bu sefer istiyor ve bekliyoruz ki balkon konuþmasý 77 milyonun konuþmasýna dönüþsün. Balkon konuþmasýnda Türkiyelilik olarak Erdoðan'ýn önemle üzerinde durduðu o kavramlar hayata geçsin. Memur-Sen halkýn seçtiði ilk Cumhurbaþkaný olan Erdoðan neleri yaparsa balkon konuþmasý anlamlý hale gelir sorusuna cevap olsun diye 5-6 madde hazýrladýk. Biz öteden beri milletin ve devletin demokratikleþmesini önemsedik referandumuyla istikameti millet olan bir sisteme geçmiþtik, dün millet kendi baþkanýný seçerek milletin demokratikleþmesini tamamlamýþ oldu. Burada milletin beklentisi yeni anayasayla bu milletin taleplerini taçlandýrmak olmalýdýr. Biraz daha açacak olursak; yeni anayasa, çözüm süreci, eþit yurttaþlýk, ileri demokrasi ile Köþk seçimleri taçlandýrýlmalýdýr. Seçim sonucunda eski Türkiye özlemi içinde olanlar dün bir kez daha yenilmiþtir" dedi. Yapýlan demokratik seçimin yeni Türkiye açýsýndan bir milat olduðu, seçimi, milletin iradesinin önünde engel kalmamasý açýsýndan bir zafer olarak görmek gerektiðini belirten Saatçi, "Cumhurbaþkanýný doðrudan halkýn seçmesini, seçimin birinci turda bitmesi, seçim sürecinde konuþulanlarýn millet tarafýndan onaylanmýþ olmasý, demokratik Türkiye adýna dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü adýna, yeniden büyük Türkiye adýna gurur duyulacak, iftihar edilecek bir tablonun ortaya çýkmýþtýr. "Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a ve milletimize hayýrlý olsun. Ýleri demokrasinin teorik olarak cümlelerini kuruyorduk, ama iþ sandýða gelince ya millete güvenmeyen ya da milletin yetkisini birilerinin istediði gibi kullanabileceði ara unsurlar oluyordu. Milletvekillerini halk seçiyordu, ama halkýn seçtiði milletvekilleri cumhurbaþkanýný seçerken millete raðmen icraatlar yapabiliyordu. Þimdi millet doðrudan duruma el koydu, geleceðini tayin etti. Seçimler, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarýdýr. Millet geleceðini tayin etti. Dünkü bu milletin zaferlerinden birisi eski Türkiye özlemi duyanlarýn çatý aday arayýþýyla millete raðmen küresel ve ulusal aktörlerin, Gezi olaylarý, 17 Aralýk gibi Türkiye'nin altýný oymak isteyenlerin dün vesayet teneffüsü bitmiþtir, bu kesin bir zaferdir" þeklinde kaydetti. "Sadece Türkiye deðil dünya mazlumlarý da kazandý" diyen Saatçi, "Biz hiç kimsenin can emniyetinin zedelenmediði yeni bir dünya istiyoruz. Karizmatik ve güçlü bir liderin Türkiye cumhurbaþkaný olmasý dünya mazlumlarýnda büyük mutluluk meydana getirdi. Doðu Türkistan, Gazze, Arakan ve Osmanlýnýn ayak bastýðý bütün coðrafyalarda büyük mutluluk var. Elbette burada iç sorunlarýný çözmüþ, milletin birinci turda seçtiði güçlü bir Cumhurbaþkanlýðý yapýsý ve dominant, karizmatik bir liderin buraya gelmiþ olmasý dünya mazlumlarýnýn bayramýna döndü. Türkiye'den daha çok dünya mazlumlarýnýn yaþadýðý ülkelerde bayram var. Doðu Türkistan, Gazze, Bosna Hersek, Türkmeneli, Orta Afrika, Arakan, dünyanýn neresinde olursa olsun artýk Osmanlý'nýn mirasçýsý Osmanlý'nýn mirasçýsý derken neyi kastediyorum? Savaþta bile kadýnlara, çocuklara, yaþlýlara dokunmayan bir milletin mirasçýsý yeni Türkiye elbette dünya mazlumlarýnýn da tek ümidi olacak. Bu zafer milletimize ve dünya mazlumlarýna hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Alaca Engelliler Derneði'nden yardým Þimdiye kadar 150'ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan Alaca Engelliler Derneði bunlara bir yenisini daha ekledi. Dernek Ömerbey Köyünde oturan Sadýk Faký adlý engelliye manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek Baþkaný Ahmet Görür, sandalyeyi gönderen Belçika'da yaþayan hayýrsever Mithat Þahin'e teþekkür etti. Ahmet Görür, "Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR KPSS birincileri ödüllerini aldý YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden aldýðým ehliyetimi, 19 UN 100 plakalý aracýmýn ruhsatýný ve SRC belgemi kaybettim.hükümsüzdür. Ýbrahim oðlu 1959 doðumlu Recep Çiftçi Kaymakamlardan Kaya'ya tebrik 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri sonrasýnda göreve gelen Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya il protokol üyeleri ve vatandaþlardan ziyaretler devam ediyor. Son olarak Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya'yý Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ve onun ardýnda da Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan ziyaret ederek, kendisine yeni görevinden dolayý baþarý dilediler. Uðurludað Kaymakamý Gümüþçüoðlu ve Laçin Kaymakamý Erhan'ý makamýnda konuk eden Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, her iki ziyarette de ilçelerin ve ilçelere baðlý köylerin sorunlarý hakkýnda bilgi alýrken, ziyaretlerinden dolayý Ýlçe Kaymakamlarýna teþekkürlerini iletti. Haber Servisi Yargý Akademi KPSS'de dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi.çorum Yargý Akademi öðrencileri temmuz ayýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nda P3, P10 ve P49-P37-P54 puan türlerinde Çorum ve Türkiye dereceleriyle Yargý Akademi'nin baþarýlarýna yenilerini eklediler. Mustafa Yýlmaz, Ýstatistik alanýnda Türkiye 1.si KPSS P3 puan türünde Çorum 1.'si ve Türkiye 24.'sü olurken, Yavuz Elmas Çorum 2.'si ve Türkiye 86'sý kendi alanýnda Türkiye 4.sü, Mustafa Emin Söylemez de Çorum 3.'sü ve Türkiye 91.'si kendi alanýnda Türkiye 11.si oldu. KPSS P10 puan türünde de Ýlker Yaþar Çorum 1.'si ve Türkiye 158.'si Elektronik Öðr. Alanýnda Türkiye 3.sü, Murat Kürþad Derviþoðlu Çorum 2.'si ve Türkiye 170.'si Sýnýf Öðr. Alanýnda Türkiye 387.si, KPSS A (P49-P37-P54) puan türünde de Mehmet Oðuztav Çorum 1.'si oldu. Platin Eðitim Kurumlarý Kurcusu Haydar Etli ve Yargý Akademi eðitmenleri tarafýndan KPSS sýnavýnda dereceye giren öðrencilere hediyeleri verildi. Alanýnda Türkiye ve Çorum 1.si Mustafa Yýlmaz, "KPSS'ye hazýrlanýrken bizlere her daim destek veren ve her anýmýzda yanýmýzda olan baþta ailelerimiz olmak üzere öðretmenlerimize, yöneticilerimize teþekkürü bir borç biliriz. Bu baþarýyý saðlamamýzda iyi bir rehberlik ve eðitim veren Yargý Akademi'nin önemli bir yeri var. Bizim baþarýya giden yolda ilk tercihimiz Yargý Akademi oldu ve bu kararýmýzýn da iyi bir tercih olduðunu sýnav döneminde gördük. Bugün burada olmaktan dolayý da ayrýca mutluyuz" dedi. Haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Proje deðerlendirme toplantýsý yaptýlar Minikler sünnete hazýr 16 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklarýnýn kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlunun da katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini alan çocuklarýn sevinci gözlerinden okunuyordu. Pantolon, gömlek, yelek, asa, pelerin ve þapkadan oluþan sünnet kýyafetlerinin daðýtýmý Veli Paþa Konaðýnda gerçekleþtirildi. Daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, her yýl düzenledikleri sünnet þöleninde bu güne kadar 2 bin 250 çocuðun sünnetini gerçekleþtirdiklerini söyledi. Yabacýoðlu, "Ýnþallah bu yýlda 500 çocuðumuzun sünnetini gerçekleþtireceðiz. Bu zamana kadar 400'e yakýn evladýmýz sünnet olmak için Belediyemize kaydýný yaptýrdý. Bu sayýnýn Cumartesi gününe kadar 500'ü bulacaðýný tahmin ediyoruz. Bizim geleneðimizde bu tür anlarýn özel bir yaný vardýr. Anne ve baba olmanýn hem dinimizde hem kültürümüzde ki karþýlýðýný düþündüðümüzde anne baba ve evlatlar arasýnda yaþanan bu mutlu anlarýn ne ifade ettiðini görebiliriz. Çocuðumuz olur, düðünümüz olur, torunumuz olur, askere gidenimiz olur. Bunlar bizim toplumumuzu bir araya getiren, dargýnlarý barýþtýran, hayattaki yükümüzü hafifleten önemli anlardýr. Eþimizle, dostumuzla, komþumuzla bu mutluðu paylaþýrýz. Bu paylaþýmý þehrimize yaymak, caddelerimizi sokaklarýmýzý bu paylaþýmdan doðacak bereketle süslemek bizim için çok büyük bir mutluluktur" dedi. Yabacýoðlu, "Belediye olarak her yýl yaptýðýmýz sünnet þölenini sadece bir eðlence olarak görmüyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarýmýzýn böyle mutlu bir günü yaþamasý için gereken ihtiyaçlar belediyemiz tarafýndan karþýlanýyor. Her alanda olduðu gibi hemþehrilerimize en güzel ve en kaliteli hizmeti sunmaya çalýþýyoruz. Bu þehrin birliðine beraberliðine yardýmcý olacak her türlü etkinliði en iyi þekilde yapmaya çalýþýyoruz. Geleneksel sünnet þölenini de bu etkinliklerin en önemlilerinden biri. Ailelerimizin ve çocuklarýnýn bu mutlu gününde onlarý sevindirmek, onlarýn yüzünde tebessüme neden olmak, Belediyecilik anlayýþýmýzýn nasýl olduðunu gösteriyor. Bunun yanýnda yapýlan hizmeti bir bütün olarak vermek, Belediyemizin vatandaþlarýna hizmet etme düþüncesini en iyi þekilde yansýtýyor. Cumartesi günü gerçekleþtireceðimiz Sünnet Þöleni'mizin hem ailelerimize, hem çocuklarýmýza, hem de Çorumlumuza hayýrlar getirmesini temenni ediyorum. Ýnþallah çocuklarýmýzýn ikinci mürüvvetlerini de görmek nasip olur. Katýlýmýnýz için teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri kapsamýnda "Avrupa ülkelerinde özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde ki yeniliklerin incelenmesi" adlý projenin deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi uzmanlarý ve proje yerel ortaklarý; Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðýndan oluþan eðitimci yararlanýcýlarý katýldý. Katýlýmcýlar Almanya- Ýspanya'da bulunduklarý iki haftalýk süre içersinde yurtdýþý ortaklarýnýn nezaretinde mesleki olarak inceleme ve araþtýrmalarda bulundular, çalýþmalara ve seminerlere katýldýlar. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda verdiði bilgide, "Proje konusuyla ilgili olarak her gün bir kurum veya kuruluþ olmak üzere, engellilerle ilgili eðitim ve çalýþmalar yapan okullara, sivil toplum kuruluþlarýna, ticari kuruluþlara ziyaretler gerçekleþtirmiþlerdir. Proje kapsamýnda kendilerini mesleki olarak geliþtirmenin yanýnda kültürel, pedagojik ve dilsel olarak da yenileme imkaný bulmuþlardýr, iki ülke arasýndaki eðitim farklýlýklarýný, özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde ki çalýþmalarý, uygulamalarý ve yenilikleri yerinde görmüþler, bu alanda yapýlan çalýþmalara dahil olmuþlar, gözlemlemiþler ve ülkemizle karþýlaþtýrma fýrsatý bulmuþlardýr. Karþýlýklý mesleki bilgi alýþveriþi saðlamýþlardýr. Ülkemizdeki özel eðitime muhtaç bireylerle ve engelli vatandaþlarýmýzla ilgili yapýlacak olan çalýþmalarda uygulanabilirliðini tartýþmýþlardýr. Özellikle bu baðlamda Müdürlüðümüzün koordinesinde gerçekleþtirilen projenin müdürlüðümüz personellerine katkýlarý, mesleki alanda farkýndalýk oluþturmasý, ziyaret edilen ülkelerdeki Özel Eðitim Hizmetlerinin ülkemizle karþýlaþtýrýlmasý açýsýndan önemli olduðu bundan sonra gerçekleþtirilmesi düþünülen projeler için büyük katký saðlayacaðý tartýþýlmýþtýr" dedi. RAM Müdürü Tahir Demir, projenin hazýrlanmasý ve uygulama basamaklarýnda emeði geçen proje ortaklarýna da teþekkür etti. Yasin YÜCEL Azeri gençler Çorum'u tanýdý Azerbaycan'nýn baþarýlý gençleri Çorum'u gezdi. Bu yýl 6. sý düzenlenen Dostluk ve Kültür Gezisi kapsamýnda 54 Azeri genci, Türkiye turuna çýktý. Samsun'un ardýndan Çorum'un tarihi ve turistik mekânlarýný gezen gençler Çorum'a hayran kaldý. Çorum Belediyesi'nin kendileri için düzenlediði öðle yemeðinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Alper Zahir ile Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile bir araya gelen gençler gördükleri ilgiden memnun kaldý. Yemekte bir konuþma yapan Turhan Candan, ünlü Azeri þair Bahtiyar Vahapzade'nin torunlarýný aðýrlamaktan dolayý memnun olduklarýný söyledi. "Ayrý coðrafyalarda yaþýyor olsak da damarlarýmýzda ayný kaný taþýyoruz" diyen Candan, Türkiye ile Azerbaycan'ýn iki devlet tek millet olduðuna dikkat çekti. "Belki bir gün bizler ya da çocuklarýmýz Azerbaycan'a gelir siz de bizi misafir edersiniz" þeklinde konuþan Candan bu kültür köprüsünün kurulmasýna vermiþ olduðu destekten dolayý Çorumlu olan Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk'a teþekkür etti. Yemekte duygu ve düþüncelerini dile getiren gençlerden Gülnaz Mehmedova, kendilerini yemekte aðýrlayan Çorum Belediyesine teþekkür etti. Balýkesir Üniversitesi'nde öðrenci olduðunu anlatan Mehmedova, böylesi bir geziye katýlabildiði için þanslý olduðunu söyledi. Elvan Ahmedova ise "Bizi Türkiye'de yalnýz býrakmayan, ilgi gösteren, dostça misafir eden herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz" diye konuþtu. Ýnci Restaurant'taki öðle yemeði hatýra fotoðrafý ile son bulurken, baþarýlý gençler Türkiye turuna Ankara, Afyon ve Çanakkale ile devam edecek. Haber Servisi Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden yurt dýþýnda 1 ya da 2 dönem eðitim almak üzere gitmek isteyen öðrenci sayýsý da her geçen gün artýyor. Üniversitenin deðiþik fakültelerinde eðitim gören öðrenciler yapýlan sýnavlarda baþarýlý olarak yurt dýþýnda anlaþmalý olan üniversitelerin bölümlerinde eylül ayýndan itibaren eðitim almak üzere belirlendi.öðrenciler gittikleri ülkelerde ve bölümlerde hem Türkiye'yi hem de üniversiteyi temsil edecekler. Dönem boyunca alýp baþarýlý olduklarý dersleri, kendi bölümlerindeki ders müfredatlarýna uygun olarak eleþtirilecek ve bu derslerden baþarýlý sayýlacaklar. Öðrenciler gittikleri ülkelerde genel olarak Ýngilizce konuþacak ve seçmiþ olduklarý derslere girerek sýnav ve ödev gibi sorumluluklarý yerine getirecekler. Bu aþamada sahip olduklarý Ýngilizce dil yeterliklerini desteklemek amacýyla ana dili Ýngilizce olan ve HÝTÝTSEM'de tam zamanlý olarak çalýþan ABD uyruklu Ýngilizce Öðretim elemanlarý ile de yoðun bir eðitim almaya baþladýlar. HÝTÝTSEM'de verilen eðitim özellikle Erasmus+ kapsamýnda yurtdýþýna gidecek öðrencilere yönelik olarak belirlenmiþ ve içeriði zenginleþtirildi. Dersler Joseph Anthony Wheeler, Stacy D. Taylor ve William J. Hagood tarafýndan veriliyor ve öðrencilerin ihtiyaç duyacaklarý tüm konularý kapsýyor. Eðitim, HÝTÝTSEM binasýnda Pazartesi, Salý, Perþembe ve Cumartesi günleri saatleri arasýnda toplam 1 ay ve 48 saat üzerinden öðrencilere ücretsiz olarak saðlanýyor. Farklý telaffuz aksanlarýna göre de içeriði zenginleþtirilen bu eðitim ile öðrencilerin baþarýsýna baþarý katmak hedefleniyor. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Baþbakanlýk, sýnavla sözleþmeli personel alacak Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, sýnavla 80 sözleþmeli personel alacak. Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, Cumhuriyet Arþivi Daire Baþkanlýðý "Ankara" ve Osmanlý Arþivi Daire Baþkanlýðý "Ýstanbul" da çalýþtýrýlmak üzere, sýnavla 80 sözleþmeli personel alacak. Sözleþmeli personel alýmýyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü sýnavla Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýlahiyat, Ýslami Ýlimler, Arap Dili ve Edebiyatý, Fars Dili ve Edebiyatý, Tarih Öðretmenliði, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmenliði, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði, Arapça Öðretmenliði, Türkçe Öðretmenliði bölümlerinden 40 kiþi, Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatlarý, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma ve Onarým, Cilt, Sanat Tarihi alanlarýndan 30 kiþi, Arþivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalýþmalarý bölümlerinden ise 10 kiþi alacak. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay, cumhurbaþkanlýðý seçimiyle yeni bir döneme girildiðini, bu yeni dönemde önceliðin ekonomik refah artýþý ve gelirin adil daðýlýmý olmasý gerektiðini belirtti.ekonomik refah artýþý ve gelirin adil daðýlýmý olmasý gerektiðini belirtti. Atalay yaptýðý yazýlý açýklamada, cumhurbaþkaný seçiminin büyük bir olgunluk içinde tüm yurtta barýþ içinde gerçekleþtiðini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk defa Cumhurbaþkaný halkýn oyuyla doðrudan seçilmiþ ve böylece yeni bir döneme girilmiþtir" dedi. Yapýlan seçimlerde Recep Tayyip Erdoðan'ýn ilk turda geçerli oyu saðlayarak 12. Cumhurbaþkaný olduðunu vurgulayan Atalay, "Cumhurbaþkanýný tebrik eder, yeni görevinde baþarýlar dilerim. Seçimde aday olan Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu ve Sayýn Selahattin Demirtaþ da sürdürdükleri seçim kampanyasýyla demokratik sürecin iþlemesine büyük katkýda bulunmuþlardýr" ifadelerini kullandý. Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle yeni bir döneme gir- Sýnava baþvurmak isteyen adaylar baþvurularýný Aðustos 2014 tarihleri arasýnda ve Ýnternet adreslerinden "Sözleþmeli Personel Baþvuru Formu"nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklar. Baþvuru formuna yüklenilecek vesikalýk fotoðraf, son 6 ay içinde çekilmiþ ve adayý kolaylýkla tanýtabilecek nitelikte olacak. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Baþvuru Formunun çýktýsýný alýp imzalayacaklar. Giriþ sýnavýna katýlmaya hak kazandýðý tespit edilen adaylarýn listesi 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren ve adreslerinde, Ankara'da Genel Müdürlük ve Ýstanbul'da Osmanlý Arþivi Daire Baþkanlýðý hizmet binasý giriþlerinde ilan edildikten sonra, sýnava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriþ sýnavýna katýlabilmek için, baþvuru formuna ilave olarak aþaðýdaki belgeleri 3-12 Eylül 2014 tarihleri arasýnda Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Gayret Mahallesi Yenimahalle/Ankara adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edecekler. Adaylarýn sözlü sýnava katýlabilmesi için yazýlý sýnavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almalarý gerekecek. Türk-Ýþ: Yeni dönemde öncelik ekonomik refah olmalý ildiðini bu yeni dönemde önceliðin, ekonomik refah artýþý ve gelirin adil daðýlýmý olmasý gerektiðini belirtti. Atalay, " Özellikle sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve her iþçinin özgür bir þekilde istediði sendikaya üye olabilmesi mümkün olmalýdýr. Taþeron çalýþtýrma biçimi ortadan kaldýrýlmalýdýr. TÜRK-ÝÞ, bu doðrultuda uygulanacak politikalara gerekli katkýyý vermeye ve toplumsal uzlaþýnýn saðlanmasý çabalarýna devam edecektir" dedi. Türkler yurtdýþýnda alýþ-veriþ için yabancý dil istiyor Dünyanýn en büyük online dil öðrenme aðý busuu'nun araþtýrmasý, kullanýcýlarýn yurtdýþý seyahatlerindeki yabancý dil alýþkanlýklarýný ortaya koydu. Busuu, 35 binden fazla kiþinin katýldýðý Seyahat Araþtýrmasý sonuçlarýný açýkladý. Araþtýrma, Türk kullanýcýlarýn yurtdýþýnda yabancý dili en çok alýþveriþ yapmak için faydalý bulduklarýný gösterdi. Türk kullanýcýlarýn yurtdýþýndaki en büyük sýkýntýsý ise sokaktaki insanlar onlarla konuþmak istediðinde sadece gülümsemek zorunda kalmak oldu. Busuu'nun dünyada yaptýðý araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 60'ýný erkekler, yüzde 40'ýný ise kadýnlar oluþturdu. Araþtýrmaya yanýt verenlerin yüzde 34'ü ise yaþ arasýndaki kullanýcýlar. Araþtýrma yabancý dil öðrenirken teknolojiyi en çok kullananlarýn ise Türk kullanýcýlar olduðunu gösterdi. Kullanýcýlarýn yüzde 41.4'ü seyahat etmeden önce bazý temel cümleleri öðrenmek için uygulama indirdiklerini söyledi. Alman kullanýcýlarýn yüzde 21'inin seyahatlerde Gezi Rehberi kullandýðýný görünce Türk kullanýcýlarýn ne kadar teknoloji meraklýsý olduklarý da ortaya çýkýyor. Busuu'nun araþtýrmasýndan çýkan Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý'nýn düzenlemiþ olduðu uzman yardýmcý sýnav sonuçlarý açýklandý. Sözlü sýnava katýlmaya hak kazanan adaylarýn, Aðustos 2014 tarihleri arasýnda baþvuru yapmalarý gerekecek. 13 Temmuz 2014 tarihinde yapýlan Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi uzman yardýmcýlýðý yazýlý sýnavýna giren adaylar için sýnav sonuçlarý ile sözlü sýnav tarih ve saatleri açýklandý. ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, sözlü sýnava katýlmaya hak kazananlarýn, ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent/Ankara adresinde hazýr bulunmalarý gerekecek. Sözlü sýnava katýlmaya hak kazanan adaylarýn, 18 Türkiye'ye özel ilginç sonuçlar ise þöyle sýralanýyor:"katýlýmcýlarýn yüzde 66'sýný yaþ arasý kullanýcýlar oluþturdu. Türkiye'deki kullanýcýlarýn yüzde 72.1'i "Eðer bir dil seçebilseydiniz seyahat ederken hangi dili konuþmak isterdiniz' sorusuna Ýngilizce yanýtýný verdi. "Yurtdýþýnda seyahat ettiðinizde en yararlý cümle hangisi?' sorusunun yanýtý ise yüzde 47.2 ile, "I would like to go to... (Þuraya gitmek istiyorum)' oldu. "Gezinin hangi alanýnda yerel dili konuþmanýn yararlý olduðunu düþünüyorsunuz?' sorusuna verilen en yüksek yanýt ise yüzde 40.4 ile "Maðazada alýþveriþ yaparken' oldu. Kullanýcýlar, "Tatilde yabancý dil konuþamadýðýnýz için baþýnýza gelen en sýkýntýlý durum neydi?' sorusuna yüzde 54.7 ile "Sokakta insanlarla konuþmak istediðimde sadece gülümsemek zorunda kalmak' yanýtý verildi. Türk kullanýcýlar, "Yerel dili konuþamadýðýnýz bir yerde olduðunuzda ne yaparsýnýz?' sorusuna ise yüzde 46.4 ile "Bir dil uygulamasý kullanýrým' diye yanýt veriyor. Brezilya ve Ýspanya da bu soruya yüzde 36 ve yüzde 35 ile ayný yanýtý veriyor. Türkiye'de klasik Ýngilizce sözlük kullananlarýn oraný ise yüzde 32.6'da kalýyor. ÖSYM uzman yardýmcý sýnav sonuçlarý açýklandý Aðustos Aðustos 2014 tarihleri arasýnda, kendi el yazýlarý ile yazýlmýþ özgeçmiþleri ile lisans diploma veya mezuniyet belgelerinin aslýný veya noter onaylý suretini þahsen veya posta yolu ile ÖSYM Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðýna ulaþtýrmalarý gerekecek. (Ýsteyen adaylar, lisans diploma veya mezuniyet belgelerinin aslýný ibraz ederek ÖSYM Baþkanlýðýna bir örneðini onaylatabilecekler, onaylý örneði ve özgeçmiþleri ile birlikte belirtilen tarihe kadar þahsen ÖSYM'ye teslim edebilecekler.

7 YILDIZ HABER 7 Whatsapp ücretli olacak mý? Facebook'un Whatsapp'ý almasýyla birlikte Whatsapp'ýn paralý olacaðýný ve atýlan mesaj baþýna ücret talep edeceði tekrar gündeme geldi. Whatsapp'ýn yönetiminin el deðiþtirmesiyle birlikte Facebook'un 19 milyar dolarlýk harcamasýnýn karþýlýðýný alabilmek için Whatsapp'ý ücretli hale getireceðini düþünenler bunu fýrsata çevirdi. Whatsapp'ta geliþigüzel kullanýcýlara gönderilen mesajda 'Whatsapp cumartesi sabahý ücretli olacak. En az 10 kiþiye bu mesajý gönderirsen logon mavi olacak ve ücretsiz kullanmaya devam edebilirsin. Whatsapp 0.01 euro / mesaj olacak." deniyor.ancak böyle bir þey söz konusu deðil. Whatsapp'ýn yeþil logosu siz mesajý kaç kiþiye gönderirseniz gönderin mavi olmayacaðý gibi, zaten Whatsapp'ýn mesaj baþýna ücret almasý þirketin gündeminde bile yok.whatsapp'ýn kullanýcýlardan yýllýk bir defaya mahsus ücret aldýðý doðru; ancak mesaj baþýna ücret alýmý söz konusu deðil. Bu nedenle bu tür mesajlara hiçbir þekilde itibar edilmemesi gerekiyor.geçen yýl da benzeri bir formatta birçok Whatsapp kullanýcýsýna mesaj geliyordu. Mesajda da yine Whatsapp'ýn ücretli olacaðý; ancak bu mesajý x kiþiyle paylaþtýðýnýzda logonuz mavi olacak ve uygulamanýn bu haliyle ücretsiz kullanýlabileceði dile getiriliyordu. Elbette bu bir tuzak mesajdý. Bu mesajlara inanan kiþilerin çokluðu nedeniyle mesajlar kýsa sürede yayýldý. Mesajlar sosyal medyada da o kadar yoðun konuþuldu ki Twitter'da en çok konuþulanlar listesine girdi Bankalarýn attýðý SMS'leri teyit edin Emniyet, Bakanlýktan gelen mesajlarýn bankalar aracýlýðýyla teyit etmesi için vatandaþý uyardý. Siber dolandýrýcýlýkla ilgili vatandaþlarý uyaran Emniyet Genel Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý, vatandaþlarýn bankalardan gelen SMS'lerin içeriðini üçüncü kiþilerle paylaþmalarýný, mesajlarý yine bankalara teyit edilmesi gerektiðini öðütledi. Bir vatandaþýn, "Sanal ortamda alýþveriþ yaparken, siber suçlara zemin hazýrlayan en sýk yapýlan hatalar neler?" sorusunu cevaplandýran Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý, cep telefonu ile arayarak kendilerini polis, savcý, bankacý ya da diðer kamu görevlisi olarak tanýtan þahýslara itibar edilmemesi gerektiðinin altýný çizdi. Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Sizlerden talep edilen kimlik ve kredi kartý bilgilerini ne suretle olursa olsun paylaþmamalýsýnýz. Bankalar tarafýndan gönderilen SMS' leri üçüncü þahýslar ile paylaþmamalý, gelen SMS içeriðini teyit etmek için bankalar ile görüþmelisiniz. Sizler, güvenlik güçleri tarafýndan sadece davet amacý ile aranmaktasýnýz, kredi kartý ve kimlik bilgilerinizin talep edilmediðini unutmayýnýz. Google ve benzeri arama motorlarýnda ilk sýralarda çýkan sitelerin güvenli olduðu kanaati yanlýþtýr. Dolandýrýcýlarýn ilk yaptýðý iþ arama motorlarýna kendi sitelerini tanýttýrmak ve belirledikleri kelimeler arandýðýnda ilk sýrada çýkmalarýný saðlamaktýr. Bunun için güvenli olduðunu bildiðiniz sitenin tam adresini adres çubuðuna yazarak baðlanmalýsýnýz. Ülkemizde faaliyet gösteren firmalara ait e-ticaret sitelerinde alýþveriþ iþlemleri standart olup iþlemlerde yalnýzca aþaðýdaki bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler dýþýndaki diðer bilgilerin istenmesinden þüphelenerek ihbar yapmalýsýnýz." Doðal SÝT alanlarýna HES yapýlamayacak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, özgün ekosistem yapýsýna sahip ve endemik türlerin üreme ve beslenme ve göç yollarýný içeren doðal alanlarda (SÝT) hidroelektrik santralý (HES) yapýmýna izin vermeyecek.resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre Ekolojik Temelli Bilimsel Araþtýrma Raporu sonucunda belirlenen 5 kriterden en az birini bünyesinde bulunduran doðal sit alanlarýnda HES yapýmýna izin verilmeyeceði belirtildi.çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 3 Temmuz2014 tarihinde Ankara'da HES projelerinin gerçekleþtirilmesine yönelik bölge komisyonlarýna gelen baþvurularýn deðerlendirildiði bir toplantý yaptý. Toplantýda alýnan Doðal Sit Alanlarýnda Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleþtirilmesine Yönelik Ýlke Kararý bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. Doðal sit alanlarýnda yapýlacak HES Projelerine iliþkin Bölge Komisyonlarýna gelen baþvurularýn deðerlendirilmesinde bilimsel temele dayalý karar alma bütünlüðünü saðlamak amacýyla Merkez Komisyonu Ýlke Kararý alýnmasýna ihtiyaç Sigara býrakana pipetli tavsiye Uzmanlar, sigarayý býrakan kiþilerin hýzla kilo almaktan yakýndýðýný belirtip, buna karþý pipetle soðuk su içmelerini önerdi. Nikotinin insan vücudunda doðal olarak üretilen dopamin, norepinefrin ve serotonin seviyelerini yükseltip, iþtahý baskýladýðýný kaydeden Uysal, þu öneride bulundu: "Kiþi sigarayý býraktýktan 48 saat sonra tat alma duyusu aktifleþiyor. Tat ve koku hislerinin normalleþmesiyle iþtahý açýlýyor. Bu da besin tüketiminde artýþ ve kilo almaya neden oluyor. Özellikle yüksek kalorili tatlý ve yaðlý besinlere eðilim güçleniyor. Ara ara pipetle soðuk su içmek, dopamin salgýlamasýný artýrdýðý için sigara býrakma sürecine olumlu katký saðlayabiliyor. duyulduðu belirtildi.doðal sit alanlarýnda Ekolojik Temelli Bilimsel Araþtýrma Raporu sonucunda belirlenen kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doðal sit alanlarýnda HES yapýmýna izin verilmeyeceði kaydedilen karar da, "Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeðinde olaðanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran. Özgün ekosistem yapýsýna sahip, doðal alanlarýn ekolojik bütünlüðünü saðlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barýndýran. Küresel ve ulusal ölçekte dar yayýlýmlý, kritik, nesli tehdit ve tehlike altýnda endemik tür veya türlerin; üreme ve beslenme alanlarýný ihtiva eden, hayati ihtiyaçlarýný temin edebileceði uygun yaþama þartlarýný saðlayan, göç ve yayýlma alanlarýný ve göç yollarýný ihtiva eden. Ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik barýnaklarý muhafaza eden, iklim deðiþikliklerine tampon saðlayan. Jeolojik ve jeomorfolojik açýdan istisnai özellikte olan kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doðal sit alanlarýnda HES yapýmýna izin verilmeyeceðine karar verildi." denildi.

8 YILDIZ YAÞAM 8 Borçlanan kiþi daha rahat yalan söylüyor! Paket mi Yapayým? Araç muayene istasyonunda iþlemin tamamlanmasý için tam 3.5 saat bekletilen adam, sinirden periþan olup eve dönerken oðlunun yaþ gününü hatýrlar, oyuncakçýnýn önünde durup içeri dalar. Oradan alelacele bir beyzbol sopasý satýn aldýktan sonra, kasadaki uzun sýra nihayet ona geldiðinde, kredi kartýný istemeden adamýn önüne fýrlatýr:- Kabalýðýmý baðýþlayýn tam 3.5 saat araç muayene istasyonunda periþan oldum da...kasiyer sordu: - Paket edeyim mi? Yoksa buradan direk oraya mý döneceksiniz? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Alýþveriþ ve tüketim çýlgýnlýðý birçok kiþiyi borç bataðýna sürüklüyor. Vatandaþýn ödeme imkâný bulunsa dahi alýþveriþlerde kredi kartýna taksit yapabiliriz teklifiyle, kýsa ya da uzun vadede borç altýna sokuluyor. Aþýrýya gitmenin sosyal ve iktisadî hayatýn dengesini altüst edeceðini söyleyen uzmanlar, Peygamberimiz in (sas) de zaruret dýþý borçlanmaya karþý tavýr aldýðýný vurguluyor. Borçlu vefat eden bir kiþinin cenaze namazýný kýldýrmayan Allah Resulü, Nefsimi elinde tutan Zât a kasem olsun, bir adam Allah yolunda öldürülse, sonra ihya edilse, tekrar öldürülse, sonra ihya edilse, tekrar öldürülse, üzerindeki borcu ödenmedikçe cennete giremez. buyuruyor. Türkiye de son verilere göre halkýn kredi borcu 127 kat arttý. Daha önce 4,3 milyar olan kredi kartý borçlarý, 77,7 milyara çýktý. Borcunu ödeyemeyen 2,5 milyon kiþi ise kara listeye girdi. Borçlanma ve borç vermeyle ilgili Kur an ve sünnette çok sayýda nass yer alýyor. Muaz bin Cebel (ra), Efendimiz den þu hadisi rivayet ediyor: Borç, dindarlýðýn bir lekesidir. Hadis-i þeriflerde Peygamber Efendimiz in (sas) zaruretin dýþýnda borçlanmaya karþý ciddi bir tavýr aldýðýný ve bu konuda ümmetini ikaz ettiðini kaydeden Ýslam hukukçusu Dr. Yüksel Çayýroðlu, Öyle ki Ebû Katâde nin rivayetine göre Resûl-i Ekrem, cenazesi getirilen bir adamýn borçlu olarak öldüðünü öðrendiðinde onun cenaze namazýný kýldýrmamýþ ve Arkadaþýnýzýn namazýný siz kýlýn. buyurmuþtur. Bunun üzerine Ebû Katâde (ra) ölen kiþinin borcunu üzerine almýþ, Efendimiz de ancak ondan sonra cenaze namazýný kýldýrmýþtýr. diyor. Allah Resûlü nün bir kimsenin ödenmek üzere bir þey býrakmadan borçlu olarak ölmesinin, onun için en büyük günahlardan birisi diye beyan ettiðini aktaran Çayýroðlu, Efendimiz in cehennemden, kabir azabýndan ve fitnelerden Allah a sýðýndýðý gibi, borçtan da O na sýðýndýðýna dikkat çekiyor. Çayýroðlu, Peygamber Efendimiz e, Borçtan ne kadar çok Allah a sýðýnýyorsun? denilmesi üzerine Kiþi borçlanýnca yalan söylemek mecburiyetinde kalýr, söz verir sözünde durmaz! diye buyurmuþtur ki bunlarýn her ikisi de münafýk sýfatýdýr. diyor. Borçlanmanýn Kur an ve sünnette çok önemli bir prensip olan istiðna ruhuna aykýrý olduðunu dile getiren Yüksel Çayýroðlu, Zira mümin her zaman veren el olmaya çalýþmalý, sürekli baþkalarýna yardým etme duygularýyla meþbu olmalý ve baþkalarýna yük olmaktan kaçýnmalýdýr. diye konuþuyor. Günümüzde yapýlan borçlanmalarýn bir ihtiyaçtan ziyade daha çok zengin olma, daha çok büyüme, lüks hayata kavuþma gibi saiklerle yapýldýðýný kaydeden Çayýroðlu, çok uzun vadelerle borçlanmalarýn da, tevehhüm-ü ebediyet ve tul-i emel duygularýndan kaynaklandýðýný ve bunun doðru olmadýðýný aktarýyor. Çayýroðlu, Üstelik yýllarca borçlu olan bu tür insanlarýn zekât, kurban ve sadaka-i fýtýr gibi malî ibadetlerini düzenli bir þekilde yerine getiremedikleri de bir gerçektir. þeklinde konuþuyor. KANAAT-ÝKTÝSAT DENGEESÝ KORUNAMIYOR! Sakarya Üniversitesi Ýktisat profesörü Ali Seyyar ise temel ihtiyaçlarýný rahatlýkla karþýlayabilecek gelir seviyesine sahip bir kiþinin, alýþveriþlerinde hiçbir zaman borçlanmayý düþünmemesi gerektiðini söylüyor. Ýhtiyat akçesi olan tasarruflarýn lüks sayýlabilecek alanlarda harcanmamasýný tavsiye eden Prof. Seyyar, Ýnsanýn ekonomik davranýþlarýndaki israf, bir ifrattýr yani lüzumsuz yere aþýrýya gitmek ve sosyal ve iktisadî hayatýn dengesini altüst etmektir. diyor. Birçok kiþinin reklamlarýn da etkisiyle piyasaya sürülen cazip nesnelere sahip olma arzularýný ertelemediðini ve bir an evvel bunlarý elde etmek istediðini kaydeden iktisat profesörü, Borçlanarak da olsa uzun süreli taksitli alýþveriþ imkânlarý bireysel arzularýmýza hemen cevap vermektedir. Burada önemli bir psikososyal hastalýðýmýz gün ýþýðýna çýkmaktadýr: Kanaat ve iktisat dengesini koruyamamak. ifadelerini kullanýyor. Sabrederek ve kanaat ederek hayatýný düzene koyan ve bu çerçevede alýþveriþ yapan bir kiþi, borçlanmak yerine tasarruf potansiyeline sahip olacaðý için, bunlarý iktisat ile deðerlendirmesini de bilir. diyen Prof. Seyyar, gelirinin üzerinde harcama yaparak borçlananlarýn sadece geçici olarak heveslerini tatmin ettiklerini belirtiyor. Peygamber Efendimiz in Ýktisat, geçimin yarýsýdýr. Güzel ahlâk da dinin yarýsýdýr. ifadelerini hatýrlatan Prof. Seyyar, iktisatýn bireysel ve toplumsal huzuru saðlayan ve ahlâkî olduðu kadar sosyal bir davranýþ kalýbý olduðunu kaydediyor. Borçlanmaya karþý ne yapýlabilir? Türkiye de yaklaþýk 57 milyon kredi kartý kullanýcýsý bulunduðunu ve 2 milyondan fazla borçlunun icralýk olduðunu aktaran Prof. Ali Seyyar þunlarý öneriyor: Baþta haklarýnda icra takibi baþlamýþ kredi kartý borçlusu kart hamilleri olmak üzere bütün kredi kartý sahiplerine gelir düzeyleri ile tüketim özgürlükleri arasýnda akýllý dengeyi saðlayan bir bilinçlendirme eðitimi verilmelidir. Para ve tüketim yönetimine dair bu eðitimi bizzat kredi kartý daðýtan bankalar ve bunlarý denetleyen baðýmsýz kuruluþlar vermelidir. Sinema 20:00 CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri Ethan Hunt, Prag'da gerçekleþtirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanýr ve kendini temize çýkarabilmek için kaçar. Tek þansý, gerçek köstebeði bulmak ve planlarý ortaya çýkarmaktýr. Bunun için Hunt ve güvendiði arkadaþlarýndan oluþan ekibi, CIA'nýn merkezindeki yüksek güvenlikle korunan bir bilgisayar sistemine girmek zorundadýr. Film, 1960'larýn ayný isimli çok popüler televizyon dizisinden uyarlanmýþ. 22:00 Dizi Görevimiz Tehlike Muhteþem Yüzyýl Hürrem, Gülnihal i köþeye sýkýþtýrýr. Sultan Süleyman la halvete girenin kim olduðunu bulmasýný ister. Gülnihal, Hürrem in tavýrlarýndan korkar ve halvete girenin kendisi olduðunu saklamaya devam eder. Sultan Süleyman, Rodos seferi hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Osmanlý ile yalnýz baþlarýna mücadele edemeyeceklerini fark eden Rodoslular, Avrupa ülkelerinden yardým isterler. Ama Sultan Süleyman bunun olacaðýný önceden düþünmüþ ve tedbirini almýþtýr. Bu arada Hürrem, Sultan Süleyman ýn hediye ettiði kürkü giyer. Haremde onunla gezerek sultanlýðýný ilan eder. 20:00 Sinema Mumya Dönüyor Yýl Mumya'nýn geri dönerek dehþet saçmasýnýn ardýndan on yýl geçmiþtir. Rick O'Connell, Evelyn ile evlenmiþtir. Fakat Imhotep'in mumyalanmýþ bedeni Londra'da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehþet saçmaya baþlar. Ýþin kötüsü, Imhotep'inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez... Ýki gizemli varlýðýn çarpýþmasýna sahne olan dünyanýn kaderi bir kez daha O'Connell'larýn elindedir. BEZELYELÝ ETLÝ BÖREK Barýþ Akarsu Ýlk, orta ve lise öðrenimini Amasra'da tamamladý. Lise öðrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye baþladý. Müziðe ilgisi küçük yaþlarda baþladý. Ýlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaþtýðýný söyler. Ama müzikle asýl tanýþmasý Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayý öðrendiði klavye, gitar ve mýzýka ile olmuþtur. Barýþ Akarsu, o dönemlerde dinlemeye baþladýðý 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçýlarýndan etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalýþtý. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptý. Daha sonra Karadeniz Ereðlisi'ne gelerek dört yýl boyunca çeþitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptý. Bu dönemde ATV kanalýnda yayýnlanan Akademi Türkiye yarýþmasýna katýldý ve 2004 Temmuz ayýnda yarýþmayý birinci olarak tamamladý. Yarýþmadan hemen sonra Ýstanbul'a yerleþti ve müzik çalýþmalarýna burada devam etti. Yarýþmanýn sonuçlanmasýndan ilk albümünü çýkarmasýna kadar geçen sürede Türkiye'nin deðiþik yerlerinde sayýsý 200'ü geçen konserler verdi.31 Aralýk 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapýmcýlýðý ile ilk albümü Islak Islaký piyasaya çýkardý. Bu albümden ayný yýl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarýna klip çekti. 3 Aðustos 2006'da ikinci albümü olan Düþmeden Bulutlarda Koþmam Gereki piyasaya çýkardý.10 yeni ve 1 coverden oluþan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlý iki eserde bulunmaktadýr. Ýkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarýna klip çekildi. Malzemeler 1 Paket Milföy Hamuru (10 luk pakette) 250 gr Kuzu Eti 2 Adet Orta Boy Soðan 2 Adet Orta Boy Domates 1 Su Bardaðý Haþlanmýþ Bezelye 1 Yumurtanýn Sarýsý 1 Demet Maydanoz 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1/2 Çay Bardaðý Sývý Yað Yemeðin Tarifi Tencereye margarini ve sývý yaðý alarak, kýzdýralým. Fýndýk iriliðinde doðranmýþ kuzu etlerini ilave edelim. Býraktýklarý suyu çekene dek kavuralým. Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) Soðanlarý ilave edip pembeleþtirelim. Kabuklarý soyulmuþ ve küp þeklinde doðranmýþ domatesleri de ilave ederek 5 dakika daha piþirelim.tuz, karabiber ve ince ince doðranmýþ maydanozu ekleyerek ateþten alalým. Milföy hamurlarýnýn ortasýna etli harçtan bir miktar koyalým. Zarf þeklinde kapatarak ters çevirelim. Üzerine milföy hamurundan kestiðimiz þeritlerle süsler yapalým. Hafifçe yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizelim. Önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceli fýrýnda börekleri 5 dakika piþirelim. Isýyý 170 dereceye indirerek üzerleri kýzarana dek piþirelim. 02:50 Pinokyo 05:50 Aþk Bir Hayal 08:40 Adanalý Karadayý Kýzlar ve Annleri Diðer Yarým 17:00 Alemin Kýralý 18:10 Hawaii Five 18:55 Ana Haber 20:00 Mumya Dönüyor Sinema 22:30 Hawaii Five 06:30 Cennet Mahallesi 07:30 Ayý Kardeþler 08:00 Pepee 10:00 Kezban 12:00 Ender Saraç Ýle Saðlýklý Günler 14:00 Dila Haným 16:30 Pis Yedili 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:00 Muhteþem Yüzyýl 08:00 Ýnadým Ýnat 08:00 Galip Derviþ 09:30 Sürtük 11:30Aliye 10:00 Küç.ük Aða 12:55Hazine 12:00 Çok Güzel 14:50 Hz. Yusuf Hareketler Bunlar 15:50 Benden Sevdalý mýsýn 14:00 Akasya Duraðý 17:50 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 16:30 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:45 Sakar Þakir 17:00 Arka Sokaklar 21:30 Haber Saati 20:00 Çarkýfelek 22:40 Harry Potter 21:45 Ah Polis Olsam Azkaban Tutsaðý 23:15 Canlý Canlý 07:00 Sabah Haber 08:15 Ýþimi Seviyorum 08:30 Böyle Bitmesin 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:25 Küçük Hanýmefendi 15:10 Aileler Yarýþýyor 16:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:00 Ana Haber Bülteni 20:05 Kýzýlelma 22:10 Görevimiz Tehlike 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 20:15 Þefkat Tepe 23:00 Tv Filmi

9 YILDIZ HABER 9 Koncuk: Ekonomik sýkýntýlar suni gündemlerle geri plana itiliyor Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Türkiye'deki ekonomik sýkýntýlarýn suni gündemlerle geri plana itilmeye çalýþýldýðýný belirterek, yaþanabilecek bir ekonomik krize karþý kamu çalýþanlarýnýn dikkatli olmasý gerektiðini belirtti. Koncuk yaptýðý açýklamada, Türk halkýnýn yýllardan beri yaþadýðý ancak "suni gündemlerle" üzeri örtülmeye çalýþýlan ekonomik sýkýntýlarýnýn gün geçtikçe daha büyük bir tehdit olarak karþýmýza çýkacaðýný belirterek, "Uygulanan seçim ekonomileri bu tehdidi daha da güçlü hale getirirken ekonomide pamuk ipliðine baðlý günlerden geçtiðimiz ortadadýr yýlýnda yetkili konfederasyon tarafýndan imza altýna alýnan Toplu Sözleþme, kamu görevlilerinin 2 yýlýný çalmýþ, baþarý olarak yansýtýlan 123 TL ise çoktan erimiþtir" dedi. -"MEMURLARIN 730 GÜNÜNÜ ÇALMIÞTIR"- Ekonomik gidiþatýn iyi olmadýðý uluslararasý kuruluþlarca da dile getirildiðini bildiren Koncuk, "Kamu çalýþanlarýnýn bundan sonraki süreçte kýrýlgan ekonomiyi göz önüne alarak, harcamalarýna dikkat etmesi gerektiði bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Elektrik, doðalgaz, yakýt, ulaþým, gýda ve barýnma gibi birçok temel ihtiyaç kalemlerinde artýþlar zirveye ulaþýrken, kamu görevlilerinin aldýðý ve tarihi baþarý olarak ifade edilen 123 TL çoktan tarih olmuþtur. Yýllardýr borç içinde yaþamaya mahkum edilmiþ kamu görevlilerine enflasyon farký ödemesini dahi çok gören anlayýþ sadece 2014 yýlýný deðil, 2015 yýlýný da heba etmiþ ve memurlarýn 730 gününü çalmýþtýr. Farklý kuruluþlarýn Türk ekonomisi üzerine yaptýðý analizler, Türkiye Kamu-Sen'in geçtiðimiz aylarda yaptýðý ve kamuoyunun dikkatine sunduðu birçok araþtýrma ve raporla birebir örtüþmektedir" ifadelerini kullandý. -"SIKINTIYA SOKABÝLECEK BORÇLANMALARDAN UZAK DURULMALI"- 12 yýldýr sýcak parayla beslenen ekonominin uygulanan yanlýþ politikalar ve seçim harcamalarýyla birlikte bir dibe vuruþa gittiðini savunan Koncuk, "Böyle bir ortamda borç içinde yaþamýný devam ettirmeye çalýþan kamu çalýþanlarý, muhtemel bir ekonomik krize hazýrlýklý olmalý ve kendilerini sýkýntýya sokabilecek borçlanmalardan uzak durmalýdýr" dedi. CHP yönetiminden muhaliflere cevap CHP'de muhalif milletvekilleri, Cumhurbaþkaný seçiminin ardýndan harekete geçerek Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu na istifa ve kurultayý toplama çaðrýsý yaptý. Parti yönetiminden ilk tepkiler Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan dan geldi.chp Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan ise "Parti tabaný kurultay istemiyor" ifadesini kullandý. Tezcan þunlarý ifade etti: "Ben onlara parti içi muhalif demiyorum, farklý düþünen arkadaþlar diyorum. Kurultay çaðrýsýný genel baþkan da yapabilir yakýn delege var ve yüzde 51'inin imzasý gerekiyor. Tüzük belli, biz bir kurultaya gerek olduðunu düþünmüyoruz. Tartýþma, parti içi deðil 2015 seçimleri olmalý. Her seçim sonrasý böyle tartýþma oluyor, farklý düþünen arkadaþlar olabilir Parti tabanýnýn böyle talebi varsa buna göre çalýþma yapýlabilir. Kurultay isteyen, yönetim deðiþikliði isteyen olabilir. Sayýn Genel Baþkanýmýz a güven tam. Ama sonuçtan memnuniyetsizlik yok." 'ÝHSANOÐLU DOÐRU BÝR ADAYDI' CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Toprak, CHP'deki kurultay tartýþmalarýna iliþkin, "Kurultay istemek en doðal haktýr. Bunun tüzükte kaideleri, kurallarý, imza sayýsý var. Delege eðer o sayýyý genel merkeze bildirirse biz de kurultayý toplarýz" dedi. CHP'nin tüzüðüne göre kurultayýn bir toplanma þeklinin olduðunu belirten Toprak, konuþmalarýnda þu ifadelere yer verdi: "Ben þunu istiyorum deyince biz kurultay toplamayýz. Kurultay delegenin kararý doðrultusunda toplanýr. Kurultay istemek en doðal haktýr. Doðrusu Kurultay'a gitme ihtiyacý yok, Ekmeleddin Ýhsanoðlu, çok doðru bir adaydý, Türkiye'nin yetiþtirdiði deðerli bir adaydý. Bu konuda tüm kamuoyu da bu noktada. Ama biz, karþýmýzda devletin gücüyle yarýþtýk. Manipülasyonlar vardý, halkýn yüzde 26'sý sandýða gitmedi. Onlarýn gitmeyiþi, bu sayýnýn böyle çýkmasý demek. Aslýnda baktýðýnýzda cumhurbaþkaný yüzde 51'le deðil, 38'le seçilmiþtir." Toprak, delegenin salt çoðunluðunun saðlanmasý durumunda kurultayýn düþünülebileceðini belirtti. 'GENEL BAÞKAN BAÞARISIZ DEÐÝL' CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise "Kurultay talep eden arkadaþlarýn seçimlerde bir yerde çalýþtýklarýný görmedim. Genel Baþkan baþarýsýz deðil" dedi. Genç, "Ben bu kurultay talep eden arkadaþlarýn seçimlerde bir yerde çalýþtýklarýný görmedim. O kadar rejimi tehlikeye sokan, yolsuzluklarý konu alan kanunlar geçerken TBMM çalýþmalarýna da katýlmadýlar. Genel Baþkan baþarýsýz deðil. Ben de gezdim. Bazý yerlerde MHP'li arkadaþlar çalýþmadýlar, oy da vermediler, gidip Tayyip'e oy verdiler. Yeterli sayýnýn bulunmasý durumunda kurultay elbette yapýlýr" dedi. Þikayetvar'ýn haberine göre: her sene tüm zorluklara raðmen oy kullanmaya giden engelli vatandaþlar Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri için sandýklara ulaþamaya çalýþýrken büyük zorluklar yaþadýlar. Seçim yerlerinde engelli olduklarý halde yüksek katlarda oy kullanacaðý belirtilen engelliler, etraftaki vatandaþlarýn yardýmýyla oy kullanabildiklerini, gelecek seçimlerde ayný maðduriyeti yaþamak istemediklerini aktardýlar.partilerin seçim kampanyalarý sýrasýnda tonlarca para harcadýðýný ancak engelli seçmenler için herhangi bir düzenleme yapýlmamasýndan þikayetçi olan vatandaþlar, yetkililere "duyarlý olalým" çaðrýsýnda bulundu.durumu gözler önüne seren þikayet: "Ben HAK-ÝÞ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in, kýdem tazminatý konusunda tüm konfederasyonlarý sorumlu tutan açýklamalarýný eleþtirerek "Çalýþma Bakaný, kýdem tazminatý konusunda 3 konfederasyonu ayný çuvala koyarak kendi aralarýnda bir uzlaþmaya varamamakla suçladý. Biz HAK-ÝÞ olarak, devlet güvencesinde bir kýdem tazminatý fonu kurulmasýný savunduk" dedi. Arslan, cumhurbaþkanlýðý seçimi ve gündemdeki konulara iliþkin Konfederasyonun Genel Merkezinde bir basýn toplantýsý düzenledi. Cumhurbaþkaný'nýn doðrudan halkýn oylarýyla huzur içerisinde seçilmiþ olmasýný önemli bir baþarý olarak deðerlendiren Arslan, "Seçim sonuçlarý çok kýsa süre içerisinde alýnmýþ ve gece yarýsýndan önce Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafýndan da teyit edilmiþtir. Seçimi kaybeden adaylarýn demokrasiye vurgu yapmasý sevindiricidir. Seçimlerin üzen yönü ise, yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzýn büyük bölümünün Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oylarýný kullanamamýþ olmasýdýr. Yurt dýþýndaki vatandaþlarýmýzýn seçime katýlým oranýnýn yüzde 1 seviyesinde kalmýþ olmasý kabul edilemez bir durumdur. YSK, bu alanda baþarýlý olamamýþtýr. Beklentimiz, 2015 yýlý Haziran'ýnda yapýlacak genel seçimlere kadar gerekli düzenlemeler yapýlýp, tedbirler alýnarak yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzýn oy kullanabilmelerinin önünün açýlmasýdýr" dedi. Arslan, Cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlým oranýnýn yüzde 74 civarýnda gerçekleþtiðini hatýrlatarak, "Ülkemizde önceki seçimlerde katýlým oraný yüzde 90 seviyesindeydi. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yüzde 15'lik kesimin neden sandýða gitmediði sorgulanmaktadýr. Ancak, Batý demokrasilerinde katýlým oranýnýn yüzde 50'nin altýna düþtüðü seçimler vardýr. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde adayý seçilemeyeceði için sandýðý boykot edenler olduðunu, memleketine gidenler olduðunu, mevsimlik iþçilerin oy kullanmadýðýný biliyoruz" diye konuþtu. -" ERDOÐAN, ULAÞILMASI ZOR BÝR BAÞARI KAYDETTÝ"- HAK-ÝÞ olarak, kimin Cumhurbaþkaný olacaðýna halkýn karar vermesi ve seçim yarýþýna tüm siyasi parti liderlerinin katýlmasý gerektiðini savunduðumuzu kaydeden Arslan, "Türkiye 2007 yýlýndan beri son 7 yýl içinde çok þeyleri baþardý. Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ülkedeki vesayet sisteminin ayaklarýndan biri daha ortadan kaldýrýldý. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý girdiði tüm seçimleri kazanmasýndan dolayý tebrik ediyoruz. Finali de yüzde 52 gibi büyük bir oy oranýyla ve ilk turda kazandý. Sayýn Erdoðan, ülkemiz seçim tarihinde ulaþýlmasý zor bir baþarý kaydetti. Sayýn Erdoðan'ýn balkon konuþmasýnýn içeriðini de olumlu ve anlamlý buluyoruz. Özellikle, "gözlerimizin içine bakarak gönül diliyle konuþmak', "toplumsal mutabakat' ve "yurttaþlýk' kavramlarý ile 2023 Vizyonunun altýný çizmiþ olmasýný anlamlý ve önemli buluyoruz. Çünkü 2023 Vizyonu ve hedefleri, Türk çalýþma hayatý, sendikalar ve emek dünyasý için önemlidir." Engelli vatandaþlar bu seçimde de düþünülmedi Çanakkale'nin Biga ilçesinde ikamet eden engelli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýyým. Bugün Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri için vatandaþlýk görevimi yerine getirip oy kullanmak için ailemle birlikte Hüseyin Onan Ýlkokulu'na gittik ve 1076 no'lu sandýkta oy kullandým. Ancak seçmen kayýtlarýnda engel durumum yazmasýna raðmen oy kullanacaðým sandýk 2. kattaydý ve çevredeki insanlarýn yardýmýyla zorlukla çýktým. Oysa geçtiðimiz yerel seçimlerde böyle bir hata yapýlmamýþtý. Bu konuda Ýlçe Seçim Kurulu yetkililerinin uyarýlmasýný, cezalandýrýlmasýný ve gelecek seçimlerde tekrarýnýn olmamasýný talep ediyorum." HAK-ÝÞ'ten "Kýdem Tazminatý" açýklamasý -"ERDOÐAN'IN YENÝ VE FARKLI BÝR CUMHUR- BAÞKANI PROFÝLÝ ÇÝZECEK"- HAK-ÝÞ olarak, anayasal yetkilerini kullanan bir cumhurbaþkaný profilini sakýncalý görmediðimizi vurgulayan Arslan, "Yüzde 52 ile seçilen bir cumhurbaþkanýnýn anayasal yetkilerini kullanmak istemesi doðaldýr. Halk, bunu bilerek sandýða gitti ve oyunu kullandý. Seçilmiþ cumhurbaþkanýnýn daha yetkili ve etkili olacaðý bellidir. Dolayýsýyla Sayýn Erdoðan'ýn yeni ve farklý bir cumhurbaþkaný profili çizeceði de görülecektir. Sayýn Erdoðan, anayasal yetkilerini kullanacaktýr. Buna herkes saygý göstermelidir. Bu vesileyle seçimin bütün aktörlerini, Sayýn Selahattin Demirtaþ ve Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu kutluyoruz. Bu seçim ve sonuçlarý, sadece ülkemiz için deðil, bölgemiz ve küremiz için de anlam ifade etmektedir. Sayýn Abdullah Gül'e de bundan sonraki çalýþmalarýnda ve hayatýnda baþarýlar diliyoruz" dedi. -"TORBA YASA, MECLÝS TATÝLE GÝRMEDEN ÇI- KARILMALIDIR"- Arslan, TBMM gündemindeki torba yasanýn, parlamento tatile girmeden önce geçmesini gerektiðini söyledi. Yaklaþýk 148 maddeden oluþan ve Parlamento'da 100. madde üzerinde görüþmeleri devam eden Torba Yasa'da yer alan iki yeni düzenlemeye dikkat çekti. Bunlardan ilkinin taþeron iþçilere toplu sözleþme yolunu açýlmasý, diðerinin ise iþçi sendikalarýnýn toplu sözleþme yetkisi açýsýndan önemli olan iþkolu barajýnýn yüzde 1 "e sabitlenmesi olduðunu ifade eden Arslan, "Torba Yasa'da taþeron iþçilere kadro verilmemesi önemli bir eksikliktir. Torba Yasa taþeron iþçilerle ilgili bütün sorunlarý çözmese bile, önemli bir aþamadýr. Ýþkolu barajýnýn yüzde 1'de sabitlenmesi konusunda, 3 iþçi konfederasyonu (HAK-ÝÞ, TÜRK-ÝÞ ve DÝSK), Sayýn Baþbakan'a giderek talepte bulunmuþtur. HAK-ÝÞ olarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi konfederasyonlara baðlý sendikalar açýsýndan iþkolu barajýnýn sýfýr olmasýný istedik; ancak, 3 konfederasyon iþkolu barajýnýn yüzde 1'e sabitlenmesinde mutabýk kaldý. Taþeron iþçilerin ücret düzeyleri, sosyal haklarý ve çalýþma koþullarý, ülkemize yakýþmamaktadýr. ifadelerini kullandý. -"DEVLET GÜVENCESÝNDE BÝR KIDEM TAZMÝ- NATI FONU KURULMASINI SAVUNDUK"- Arslan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in, kýdem tazminatý konusunda tüm konfederasyonlarý sorumlu tutan açýklamalarýný eleþtirerek bunun doðruyu yansýtmadýðýný söyledi. Arslan, "Sayýn Çalýþma Bakaný, kýdem tazminatý konusunda 3 konfederasyonu ayný çuvala koyarak kendi aralarýnda bir uzlaþmaya varamamakla suçladý. Biz HAK-ÝÞ olarak, devlet güvencesinde bir kýdem tazminatý fonu kurulmasýný savunageldik. Sayýn Bakanýn bizi diðerleriyle birlikte deðerlendirmesi üzücüdür. Bu konuda, HAK-ÝÞ'i ayrý deðerlendirmeliydi. Biliyoruz ki, özel sektör iþçilerinin yaklaþýk yüzde 95'i kýdem tazminatýný alamamaktadýr ve HAK-ÝÞ, kýdem tazminatýnýn kurulmasýný istemektedir. Diðer 2 konfederasyon farklý düþünebilir ve bu çalýþmanýn dýþýnda kalabilir" dedi.

10 YILDIZ HABER 10 Kamalak: Baþbakan olarak atacaðý her imza problem olur CHP'de istifa sesleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan seçim sonuçlarýný baþarýsýz olarak niteleyen CHP'li bir grup milletvekili TBMM'de düzenledikleri basýn toplantýsýyla parti yönetimini istifaya çaðýrdý ve kurultay çaðrýsý yaptý.cumhurbaþkaný seçiminin ardýndan seçim sonuçlarýný baþarýsýz olarak niteleyen CHP'li bir grup milletvekili Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Parti yönetimini istifaya çaðýran, kurultay isteyen CHP'li vekiller, "Sayýn Genel Baþkan ve ekibi, demokrasilerde yeri olmayan sadece seçmeni suçlamaktan vazgeçip, makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluðunu göstermelidir." ifadelerini kullandý.ýzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Birgül Ayman Güler, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Eskiþehir Milletvekili Süheyl Batum, Uþak Milletvekili Dilek Akagün Yýlmaz, Ýstanbul Milletvekili Nur Serter ve Mersin Milletvekili Ýsa Gök, TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, son seçimde CHP'nin yasamayý kuþatan, kamplaþtýran, baskýcý ve gerici anlayýþa direnmesi gerektiðini ifade etti. "Asla týpýþ týpýþ bir parti olmamalýydý." diyen Tarhan, sol düþünceden giderek uzaklaþan CHP'nin, cumhurbaþkaný seçiminde yanlýþ tercih yaptýðýný savundu. Türkiye'de ilk kez halkoyu ile gerçekleþen cumhurbaþkaný seçiminden, yönetimler aksini söylese de muhalefetin aðýr bir yenilgi ile çýktýðýný ifade eden Tarhan, "Recep Tayyip Erdoðan'ýn gezi ve ardýndan ortaya çýkan yolsuzluklar, yanlýþ dýþ politika tercihleri ile yýpranmýþ olduðu bir süreçte yapýlan aday tercihi ile ne yazýk ki cumhurbaþkanlýðý kendisine armaðan edilmiþtir. Recep Tayyip Erdoðan'ýn, devletin tüm gücünü ve sýnýrsýz para kaynaklarýný kullanarak elde ettiði sonuç, gerçek bir baþarý sayýlamaz, ancak tercih edilen adayýn özelliklerinin de sonuca doðrudan etkili olduðu kuþkusuzdur." dedi. "SÝYASET BOÞ- LUK KALDIRMAZ" "Bir baþka sorun sol þeridin boþ býrakýlmasýdýr. Siyaset boþluk kaldýrmaz." diyen Tarhan, þöyle devam etti: "Demirtaþ'ýn oy artýþýnýn da sorumlusu, solun evrensel ilkelerini, çoðulculuk, katýlýmcýlýk, eþitlik, adalet, dayanýþma, emeðin önceliði, kadýn haklarý ve ezilenlerle ilgili bir kelam etmeyi unutan muhafazakar elitizme teslim olan bu anlayýþtýr. Nasýl bir halkçýlýktýr bu söyleyin? CHP seçmeni incinmiþ ancak yine de mücadelesini baþarý umuduyla sürdürmüþtür. Suçlamak yerine sergilediði tavýrdan alýnacak mesajlar vardýr. Umarým bu mesaj iþe yarar ve bu kaybettiðimiz son seçim olur." diye konuþtu. "DELEGELERÝ PARTÝYE SAHÝP ÇIKMA- YA DAVET EDÝYORUZ" CHP'nin programýndan sürekli ödün verilerek sürdürülen bu muhalefet anlayýþýnda artýk sona gelindiðini savunan Tarhan, þöyle devam etti: "Risk alýndýðý ifade edilen cumhurbaþkaný seçimindeki sonucun baþarýsýzlýk olduðu görülmeli ve gereði yapýlmalýdýr. Tabanýn beklentisi budur. Sayýn Genel Baþkan ve ekibi, makamdan ayrýlma ve kurultaya gitme sorumluluðunu göstermelidir. Muhalefet olarak zayýf kaldýk ve güçlü direnç hatlarý oluþturmadýk. Bu döngü artýk kýrýlmalýdýr. Özellikle IÞÝD'in sýnýrlarýmýzý zorladýðý ve bunun sessizlikle izlendiði bugünlerde güçlü bir laik direncin varlýðý þarttýr. Biz, kanýmýza bulaþtýrýlmak istenen ve içimizdeki direniþ ruhunu yatýþtýracak hiçbir sakinleþtiriciyi kabul etmiyoruz. Ýdeolojimizin temel dayanaklarý üç ana kaynaktýr; devrimler ve altý ok, sosyal demokrasinin evrensel kurallarý, Anadolu ve Trakya'nýn tarihsel ve felsefi birikimi. Bunu asla unutmadan artýk bu son musibetten kazanma arzusunu söküp çýkartmalýyýz. Bu sonuç partimizin varlýk-yokluk sürecine girdiðini, önümüzdeki genel seçimlerden zaferle çýkmak bir yana ana muhalefet özelliðini dahi yitirme riski ile karþý karþýya kaldýðýný göstermektedir. Bu açýk ve yakýn tehlike karþýsýnda, gerçek sorumluluk sahibi kurultay delegelerimizi partimizin ve ülkemizin geleceðine sahip çýkmaya çaðýrýyoruz." Zeybekci, Twitter'dan Fitch'i eleþtirdi Kamalak, cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 'partime geri döneceðim' sözleri ile ilgili olarak ise "27 Aðustos'ta AK Parti'nin olaðanüstü kongre yapmýþ olmasý sayýn cumhurbaþkanýnýn baþbakanlýðýný önleyici bir etkisi olmaz. Çünkü bir kimsenin baþbakan olabilmesi için milletvekili olmasý lazým. Olsa, genel baþkanlýða aday olabilirdi. Buradan öte konuþmamýz doðru olmaz." dedi. Kamalak, cumhurbaþkaný seçimini deðerlendirmek için parti genel merkezinde basýn toplantýsý düzenledi. Kamalak konuþmasýna 12. cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ý tebrik ederek baþladý. Halkýn kendi cumhurbaþkanýný aday gösterememesinin kabul edilemez bir durum olduðunu vurgulayan Kamalak halkýn, milletvekillerinin dayatmýþ olduðu bir adaya oy verdiklerini dile getirdi. Cumhurbaþkaný seçiminde uygulamalarda bazý hatalarýnýn olduðunun altýný çizen Kamalak, bir partinin üyesi cumhurbaþkaný adayý olduðunda istifa ettiðini ama ayný partinin genel baþkanýnýn cumhurbaþkaný adayý olunca istifa etmediðini hatýrlattý. Kamalak, "Bir partinin üyesinin istifa etmesi mi daha önemli yoksa, genel baþkanýn istifa etmesi mi daha önemli?" diye sordu. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Baþbakanlýk görevi tartýþmalarýna da deðinen Kamalak, "Yeni cumhurbaþkanýmýzýn baþbakanlýk görevi seçildiðinin açýklandýðý an sona ermiþtir. Mazbata bir derece önemli ama o bildirici bir iþlemdir." dedi. Kamalak ayrýca, "Bu tartýþýlmalýdýr denilse bile ayýn 15'inde kesin sonuçlarýn açýklanmasý ile sayýn cumhurbaþkanýn, baþbakanlýk görevinin sona ermesinde tereddüt yoktur." ifadelerini kullandý. Yeni cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 'baþbakan' sýfatý ile göreve devam etmesi halinde yetki karmaþasý olacaðýný vurgulayan Kamalak, "Bu arada hali ile bir takým kararnameler imzalayacaktýr. Bir takým atama iþlemleri gerçekleþtirecektir. Anayasa bakýmýndan bu iþlem yetki itibarý ile sakat olur. Bir takým problemler ortaya çýkar." þeklinde konuþtu. "Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün AK Parti'deki pozisyonu ile ilgili bir tartýþma var. Abdullah Gül'ün baþbakan olma olasýlýðýnýn önünün kesildiði söyleniyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kamalak, "Bizim diðer partilerin iç iþlerine karýþmamýz doðru olmaz. 27 Aðustos'ta AK Parti'nin olaðanüstü kongre yapmýþ olmasý sayýn cumhurbaþkanýnýn baþbakanlýðýný önleyici bir etkilisi olmaz. Çünkü bir kimsenin baþbakan olabilmesi için milletvekili olmasý lazým. Olsa, genel baþkanlýða aday olabilirdi. Buradan öte konuþmamýz doðru olmaz." þeklinde cevap verdi. "Seçimlere son yýllarýn en düþük katýlýmý oldu bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Kamalak þu cevabý verdi: "Seçimlerin düþük olmasýnýn sebeplerinden biri halkýn kendisinin aday belirlememiþ olmasý rol oynamýþtýr, diye düþünüyorum. Siyasi partilerin aday belirleyememiþ olmasý seçimlerin düþük oyla sonuçlanmýþ olmasýna en önemli etki yapmýþtýr diye düþünüyorum." "Cumhurbaþkaný seçiminde hiçbir adayý desteklemeyeceðinizi söylemiþtiniz. Parti tabanýnýz buna sadýk kalmýþ mýdýr?" sorusuna ise Kamalak þu þekilde cevap verdi: "Biz genel merkez olarak teþkilatlarýmýz genel eðilimi almak sureti ile kamuoyu ile paylaþtýk sizler basýn mensubu olarak tabanýn sandýða gidip gitmediðini, kitmiþse kime oy verip vermediðini bize nispetle daha fazla araþtýrma imkânýna sahipsiniz. Dolayýsýyla sorunun cevabýný soran sorulandan daha iyi biliyor." Davutoðlu: Libya'da kaçýrýlan 3 Türk vatandaþý kurtarýldý Libya'da kaçýrýlan Türk vatandaþlarýndan sevindirici haber geldi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "24 Haziran'da kaçýrýlan Nazým Süpürgeci ve Emrah Bahçeci ile 21 Haziran'dan sonra kendisinden haber alýnamayan Necip Fazýl Coþkunsu serbest kaldý" dedi.dýþiþleri Bakan Ahmet Davutoðlu, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, "24 Haziran'da kaçýrýlan Nazým Süpürgeci ve Emrah Bahçeci ile 21 Haziran'dan sonra kendisinden haber alýnamayan Necip Fazýl Coþkunsu adlý üç vatandaþýmýz, Trablus Havalimaný yakýnlarýnda o tarihlerden bu yana alýkonulmuþlardý." dedi. Davutoðlu þunlarý kaydetti: "Kendileri Trablus'a 90 km mesafede Tarhuna kentinde dün serbest kaldý. Az önce Humus'ta Misruata Baþkonsolosumuz tarafýndan teslim alýndýlar. Her üç vatandaþýmýzla da Baþkonsolosumuzca alýnmalarý akabinde biraz önce konuþtum. Saðlýk durumlarý iyi. Aileleriyle de telefonla görüþtüler. Vatandaþlarýmýzý en kýsa sürede ülkemize getirerek ailelerine kavuþturmak için çalýþýyoruz. Vatandaþlarýmýza ve bu zor süreçte metanet gösteren ailelerine bir kez daha geçmiþ olsun diliyorum." Ehliyetlere yeni kriterler geliyor Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Türkiye'de siyasi riskin yüksek olduðunu beilrten Fitch'i Twitter'dan eleþtirdi. Zeybekci, cumhurbaþkanlýðý seçiminin ertesi sabahýnda siyasi risk uyarýsý yapan kredi derecelendirme kurumu Fitch'in deðerlendirmelerinin objektif kabul edilemeyeceðini söyledi. Fitch dün yaptýðý açýklamada, Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye'nin 12. Cumhurbaþkaný seçilmesinin ardýndan siyasi riskin hâlâ yüksek olduðunu ve bunun kredi notu için kýrýlganlýk olmayý sürdüreceðini söyleyerek, bu kýrýlganlýðýn hükümetin etkinliðini ve politikalarýn öngörülebilirliðini azaltýrsa kredi notunda negatif bir adým atýlmasýna yol açabileceðine dikkat çekmiþti. Zeybekci Twitter'da, "Tarihimizin en önemli, demokratik, net seçiminin sabahýnda siyasi risk uyarýsý yapan kurumu objektif deðerlendirme olarak almamýz mümkün deðil" diye yazdý. Zeybekci, Fitch ve benzerleri kurumlarýn 2008'deki kriz baþta olmak üzere hiçbir ekonomik geliþmeyi öngöremediðini belirterek, temerrüde düþen Yunanistan'ýn notunu hemen bu geliþme arifesinde artýrdýðýna dikkat çekti. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Avrupa Birliði mevzuatýna uygun olarak Sürücü Adaylarý ve Sürücülerde Aranacak Saðlýk Þartlarý ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin hazýrlandýðýný ve sürücü ve sürücü adayý bilgilerinin tutulduðu bir veri tabanýnýn oluþturulmasý ve sistemden alýnmasýnýn planlandýðýný söyledi.sürücü ADAYLARI ÝÇÝN DÜZENLENEN SAÐLIK RAPORLARININ ELEKTRONÝK ORTAMDA ALINMASI PLANLANIYOR- MHP Eskiþehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in soru önergesini yanýtlayan Saðlýk Bakaný, sürücü adaylarý için düzenlenen saðlýk raporlarýnýn elektronik ortamda alýnýp alýnmayacaðýna dair çeþitli tarihlerde toplantýlar yapýldýðýný henüz sonuca ulaþmadýðýný belirterek þöyle dedi: "Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü toplantý salonunda Emniyet Genel Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Dairesi ile Bakanlýðýmýz Saðlýk Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüðü, Genel Müdürlüðümüz, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu temsilcilerinin katýlýmýyla ASBÝS (Araç Tescil ve Sürücü Belgesi Ýþlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapýlmasý) proje kapsamýnda, sürücü adaylarý için düzenlenen saðlýk raporlarýnýn elektronik ortamda alýnýp alýnamayacaðýna dair çeþitli tarihlerde toplantý yapýlmýþ olup, henüz sonuca ulaþmamýþtýr." -VERÝ TABANI OLUÞTURULACAK- Saðlýk Bakaný, Avrupa Birliði mevzuatýna uygun olarak Sürücü Adaylarý ve Sürücülerde Aranacak Saðlýk Þartlarý ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin hazýrlandýðýný, yakýn bir tarihte yayýmlanmak üzere Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderileceðini söyledi. Saðlýk Bakaný, Yönetmelik deðiþikliðinde sürücü ve sürücü adayý bilgilerinin tutulduðu bir veri tabanýnýn oluþturulmasý ve sistemden alýnmasýnýn planlandýðýný belirterek, "Çalýþmalar devam ettiðinden buna yönelik herhangi bir süre öngörümüz bulunmamaktadýr" dedi.

11 YILDIZ SPOR 11 Tuzlaspor lige bomba gibi baþlayacak Rakiplere gözdaðý verdi Cahit Terzi, "Zýmba gibi bir takým olacaðýz" sözleriyle ilk hedefini ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, "Takým, zaman içinde hem hýzlý hem ayaða pas yapan bir ekip haline gelecek. Bununla birlikte futbolcular da, izleyenler de oynanan oyundan zevk alacak." dedi. Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Nevþehir'de takýmýn her geçen gün daha da iyiye gittiðini ve lig baþladýðýnda makina düzeninde futbol oynayan bir ekip haline geleceklerini söyledi. 7 yýl aradan sonra mücadele edeceði 3. Lig'de þampiyonluk hedefleyen Zonguldak Kömürspor'da, teknik patron Terzi, Lacivert- Kýrmýzýlý camiaya umut daðýttý. Eski ve yeni transfer edilen futbolculara güveni tam olan Cahit Terzi, zýmba gibi bir takým sözleriyle iddiasýný ortaya koyarken, "Buraya geldiðimiz günden bu yana çok sýký çalýþýyoruz. Hem hýzlý, hem de ayaða pas yapabilen bir ekip oluþturmak arzusundayýz. Bununla birlikte hem oyuncular oynadýklarý futboldan, hem de izleyenler izledikleri futboldan zevk alacak" dedi. "TAKIM OLMAK ÖNEMLÝ" Nevþehir kampýna geldikleri ilk günle þimdiki görüntü arasýnda çok büyük farklar olduðunu söyleyen Terzi, "Kampta ikinci haftaya girdik. Kamp sonunda çok daha farklý bir takým ortaya çýkacak. Her geçen gün futbolumuzun daha da üstüne koyuyoruz. Sistemimizi belirledik. Kadromuzda yavaþ yavaþ þekil alýyor. Oynayacaðýmýz hazýrlýk maçlarýyla takýmýn kalitesini artýrýyoruz. Bizim için takým olmak çok önemli" diye konuþtu. Kaynak:Þafak Yeni sezon hazýrlýk çalýþmalarýný Termal Kampý'nýn ardýndan kendi tesislerinde sürdüren Tuzlaspor'da Teknik Direktör Zafer Yiðit, kamp çalýþmalarý, transferler, hazýrlýk maçlarý ve yeni oyun sistemiyle ilgili önemli açýklamalarda bulundu. 2 AYRI KAMP PROGRAMI Spor Toto 3. Ligde sezon öncesi hazýrlýk çalýþmalarýný 1. Etap kamp programý dahilinde Yalova- Termal'de tamamlayan Mavi Beyazlýlar 14 günlük kampýn ardýndan Tuzla'ya döndü. Yalova -Termal'de yapýlan ilk etap kamp çalýþmasýnda kondisyon yüklemesi yapan Tuzlaspor, ikinci kamp dönemini ise daha çok taktik çalýþmalar ve hazýrlýk karþýlaþmalarýyla geçirecek. Termal Kampýnda takýmýn idman durumundan memnun kaldýðýný belirten Zafer Yiðit, yavaþ yavaþ takýmýn tempo kazandýðýný söyledi. Ýlk etap hazýrlýk kampýnda ciddi bir sakatlýk durumu yaþanmadýðýný da aktaran genç teknisyen, Bolu kampýna tam kadro gideceklerinin altýný çizdi. FORMA ASLANIN AÐZINDA Takýma yeni dahil dolan transferlerden de bahseden Yiðit, "Göreve gelmemizle birlikte takýmdaki eksik ve takviye gerektiren bölgeleri belirledik. Yönetimimizle birlikte bu noktalara gerekli takviyeleri yaptýk. Aramýza yeni katýlan bütün oyunculardan memnunum. Takýmda forma aslanýn aðzýnda. Çok çalýþan bu formayý giyer dedi. TAKIMDA ARKADAÞLIK ÜST SEVÝYEDE Yeni transferlerle birlikte takýma heyecan geldiðini bildiren Yiðit, takýmdaki arkadaþlýk seviyesinin de memnuniyet verdiðini belirtti. Genç bir takým olmalarýna raðmen takýmdaki sevgi ve saygýya dikkat çeken Genç Teknik Adam, amaçlarýnýn bu havayý daha da geliþtirmek olduðunu söyledi. Tuzlaspor'un geçen sezondan daha farklý bir diziliþle sahaya çýkacaðýný da paylaþan Yiðit, "Bu sezon daha agresif, kazanmaya kenetlenmiþ, gol atan ve yememeye çalýþan bir takým oluþturmaya çalýþýyoruz. Teknik heyet olarak kafamýzda belirlediðimiz alternatifli taktikler var. Sahaya daha çok 4-3-3, , diziliþleriyle çýkacaðýz. Bu durumu oyuncularýmýzla da paylaþtýk. Sezon öncesi transferlerimizi de bu doðrultuda yaptýk" dedi. ÝLK ON BÝRDE ÝSTÝKRARI SAÐLAYACAÐIZ Sahaya süreceði ilk on birin kafasýnda yavaþ yavaþ þekillendiðini ancak 2. Etap Kampýnda yapýlacak hazýrlýk maçlarýnýn ardýndan bunun daha çok netlik kazanacaðýný vurgulayan Yiðit, takýmýn iskeletini bozmayacaðýný ifade etti. Alternatifli bir kadro oluþturduklarýný belirten Genç Teknik Adam, her zaman iyi olana formayý vereceðini de sözlerine ekledi. HAZIRLIK MAÇLARI 2. KAMP DÖNEMÝNDE Yalova -Termal kampýnda daha çok kondisyon yüklemesi yapan Tuzlaspor, ikinci hazýrlýk dönemini ise daha çok hazýrlýk karþýlaþmalarýyla geçirecek. 4 veya 5 hazýrlýk maçý yapmayý düþündüklerini vurgulayan Yiðit, rakip takýmlarýn kim olacaðýnýn ise tam olarak belli olmadýðýný söyledi. Bu konuda gerekli çalýþmalarý sürdüklerinin altýný çizen Zafer Yiðit, Tuzlaspor'un hazýrlýk döneminin ardýndan lige bomba gibi gireceðini aktardý. Kulüp yönetiminin takýma olan ilgisinin de altýný çizen Yiðit, Baþkan Ahmet Çabuk ve Yönetimine de teþekkür etti. TUZLASPOR: 1 FENERBAHÇE U21 : 4 3.Lig 1. Grup'ta Belediyespor'un rakiplerinden Tuzlaspor sezon hazýrlýklarýný sürdürürken Fenerbahçe U21 takýmý ile yaptýðý hazýrlýk maçýnda rakibine 4-1 maðlup oldu. Kaynak: Tuzla Gündem SEBAT'IN GÖZÜ YÜKSEKTE Kýrmýzý-Beyazlýlar, alacaðý baþarýlý sonuçlarla zirveye oynamanýn planlarýný yapýyor. Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat yeni sezonda fýrtýna gibi esmek istiyor. Hedefini þampiyonluk olarak belirleyen ve kadrosunu kaliteli oyuncularla güçlendiren Kýrmýz-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu, "Eksiksiz ve taraftarlarýn beðeneceði bir takým yaratmaya çalýþýyoruz. 3. Lig'de þampiyon olacaðýmýza inandýðýmýz bir kadro kurduk. Baþarýlarla dolu bir sezonu geride býrakmayý ve Sebatspor'u 2. Lige taþýmaya planlýyoruz" diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Türkiye Kupasý'na katýlacak 32 BAL Takýmý'ndan biri deðiþti sezonu Türkiye Kupasý müsabakalarýna katýlacak olan Bölgesel Amatör Lig takýmlarý belli oldu. Bu yýl 53. kez düzenlenecek olan Türkiye Kupasý'na, sezonunda profesyonel liglerde takýmý bulunmayan 32 ilden amatör takým katýlacak sezonu Türkiye Kupasý müsabakalarýna katýlacak olan Bölgesel Amatör Lig takýmlarý belli oldu. Bu yýl 53. kez düzenlenecek olan Türkiye Kupasý'na, sezonunda profesyonel liglerde takýmý bulunmayan 32 ilden amatör takým katýlacak. 32 takýmýnýn katýlacaðý ön eleme müsabakalarýný kazanan 16 takým, bir üst tura yükselecek. Kýrþehirspor, Türkiye Kupasý'na katýlarak bu heyecaný Kýrþehir'i taþýrken, ön elemede þu takýmlar bulunuyor: Adýyaman Ýl Özel Ýdaresi, Aðrý Patnos Gençlik, Amasyaspor, Artvin Arhavispor, Bitlis Tatvan Gençlerbirliði, Bingölspor, Burdur Bucak Bld., Edirnespor, Hakkari Yüksekova Bld., Isparta Eðridir, Karspor, Kastamonuspor, Kýrþehirspor, Mardinspor, Muþ Hasköy, Nevþehirspor, Sinopspor, Tekirdaðspor, Dersimspor, Uþakspor, Karaman Bld., Kýrýkkalespor, Cizrespor, Bartýnspor, Ardahanspyor, Iðdýr Arasspor, Yalova Altýnova Bld., Kilis Bld., Osmaniyespor, Siirt Kurtalanspor, Yozgat Sorgun Bld., Düzce Beyköy Bld. Yalova'yý temsilen Armutluspor'un BAL'a katýlmama kararý almasý üzerine yerine Altýnova Belediyespor Türkiye Kupasý'nda yer alacak. SPOR SERVÝSÝ Darýca görücüye çýkýyor Yeni sezon hazýrlýklarýný Bolu'da sürdüren Darýca Gençlerbirliði bugün ilk hazýrlýk maçýný çýkacak. Rakip geçen sezon PTT 1.ligden 2.lige düþen Fethiyespor karþýlaþmanýn baþlama saati Son yýllarda transferlerdeki baþarýsýný sahaya yansýtamayan Darýca Gençlerbirliði bu sezon ezberleri bozmaya hazýrlanýyor. Kadrosunda önemli bir revizyon yapan sarý yeþilliler gidenleri gelen yýldýzlarla doldurarak kaðýt üzerinde izlenmesi keyif verecek bir takým yarattý. Bugün oynanacak hazýrlýk maçýnda alýnacak skordan daha önce takým ruhu ve coþkusunun ne durumda olduðu merak ediliyor. Sportif baþarý için kenetlenmenin önemini deðinen Teknik Direktör Özgür Vurur, önce bunu yakalamamýz gerektiðini biliyor ve buna göre çalýþýyoruz. Tek düþüncemiz Darýca Gençlerbirliði'ni þampiyon yapmak diye konuþtu.darica'nin KALESÝ AYDINLIK Darýca Gençlerbirliði'nin baþarýlý file bekçisi Ersin Aydýn, yeni sezona yine bomba gibi hazýrlanýyor. Geçen sezon ligde göstermiþ olduðu müthiþ performansla takýmýna önemli maçlar kazandýran Ersin, yeni sezon öncesi teknik heyetin en çok güvendiði isimlerin baþýnda geliyor. Transfer sezonunda adýndan sýkça söz ettiren Ersin, Süper Lig ekipleri Mersin Ýdman Yurdu ve Konyaspor olmak üzere bir çok takýmýn radarýna girmesine raðmen tercihini Darýca'dan yana kullanarak 1 yýllýk yeni sözleþme yenilemiþti. METÝN MERAL: ÝKÝ ÖNEMLÝ KALECÝYE SAHÝBÝZ Antrenmanlarda harika kurtarýþlar yapan, takým arkadaþlarýna sýk sýk uyarýlarda bulunan Ersin, takýmýn lider oyuncularýndan birisi olarak dikkat çekiyor. Darýca Gençlerbirliði'nde kaleci antrenörü Metin Meral, Ersin'in yaný sýra Kemal'in de performansýndan memnun olduklarýný dile getirerek, sarý yeþilli takýmýn böylesine önemli iki kaleciye sahip olduðu için çok þanslý olduðunu söyledi.24 yaþýndaki baþarýlý eldiven, sezonunda takýmýnýn en önemli kozlarýndan bir tanesi olacak. Kaynak:Gebze

12 Emre Aktaþ, imzaladý 13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA Batman Petrolspor golcüsüne imzayý attýrdý. Golcü Emre Aktaþ, Petrolspor'a iki yýllýk imzayý attý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez'in de katýldýðý imza töreninde Emre: "Atacaðým gollerle Batman taraftarýnýn sevgisini kazanacaðým. Batman taraftarýný bana övgüyle anlattýlar. Onlara layýk olacaðým" dedi. Ýþine geleni konuþuyor! Belediyespor Baþkaný bu kez Belediyespor için ne Zeki Gül'ün nede Muzaffer Külcü'nün takýmý dedi Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yine çeliþkili açýklamalara imza attý. Baþkan Gül'ün Belediyespor Baþkaný olduktan sonra spor adamý kimliði ile ters düþen siyasi aðýrlýklý açýklamalarý spor camiasýný þaþkýnlýða uðratmaya devam ediyor. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, 16 Haziran 2014 tarihinde yapýlan Belediyespor Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmasýnda 'Belediyespor'un esas sahibi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'dür' yönünde ayrýþtýrýcý, siyasi içerikli bir açýklama yaparken, geçtiðimiz gün yaptýðý basýn toplantýsýnda ise 'Çorumluyum diyerek herkes Belediyespor'a sahip çýkmak zorundadýr. Belediyespor ne benim, ne Muzaffer Külcü'nün ne bir baþkasýnýn takýmýdýr' diyerek samimiyetten uzak, amaçlarý doðrultusunda açýklamalar yapan bir isim profili çizdi.belediyespor Baþkaný olarak yaptýðý çeliþkili açýklamalarýna bir yenisini ekleyen Zeki Gül, Çorum spor camiasýnýn tepkisini çekmeye devam ediyor. Camia, gelinen noktada siyasi kimlikli taraflý ve çeliþkili açýklamalarý ile antipati toplayan baþkan Zeki Gül'ün Belediyespor baþkanlýðý yapmasýnýn kulübe zarar verdiði görüþünde. Adnan YALÇIN Ýncedal: Çok iyi çalýþtýk Yeni sezon hazýrlýklarý için gittiði Nevþehir'deki kamp çalýþmalarýný dün tamamlayan Çorum Belediyespor'un Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal kamp hazýrlýklarýný deðerlendirdi. Ýncedal " Öncelikle þunu belirtmek isterim. Kamp yerimiz ve çalýþma ortamýmýz çok güzeldi. Çok iyi çalýþmalar yaptýk. Takýmýmýzda yavaþ yavaþ istediðimiz seviyeye gelmeye baþladý. Tüm futbolcularýmýn çalýþmalarýndan antrenmanlardaki performanslarýndan memnunum. Kadro olarak tek eksikliðimiz santrafor mevkiinde yönetimimiz bu eksikliði gidermeye çalýþýyor. Bu bölgeye de yapýlacak takviye ile lige hazýr gireceðimizi düþünüyorum. Kamp hazýrlýklarýmýza denemek üzere katýlan Velican, Mustafa ve Necati'yi geri gönderdik. Þimdi ayýn 16'sýnda yapacaðýmýz antrenmanla lig hazýrlýklarýný evimizde devam ettireceðiz. 24 Aðustos'da ise sezon açýlýþýnda Tokatspor ile bir hazýrlýk maçý yapacaðýz. Bu maçýn ardýndan lige motive olarak ilk lig maçýmýza hazýrlanacaðýz. Ýnþaallah buradaki çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný lig maçlarýnda alacaðýz. Santrafor transferimizin gecikmesinin tek nedeni yaþ sýnýrýna takýlmayan genç bir oyuncu aramamýzdýr. Bu nedenle bu transferde azda olsa geciktik. Kontenjan oyuncu almak isteseydik bugüne kadar bu transferi çoktan gerçekleþtirirdik. " Dedi. Adnan YALÇIN Boþ lafý býrakýn iþinizi yapýn! Çorum Belediyespor yönetiminin transferdeki becerisizliði taraftarlarý çileden çýkarýyor. Belediyespor'a gönül veren ve takýmýný gelecek sezon 2. Lig'de görmek isteyen taraftarlar yönetimin kamp bitmesine raðmen henüz bir golcü transferi yapamamasýný beceriksizlik olarak nitelendiriyor.geçtiðimiz yýl Belediyespor'un en fazla gol atan oyuncusu Emir Gökçe'yi kadrosunda tutamayan Belediyespor yönetiminin basýna Gençlerbirliði takýmýndan oyuncu alýnacaðýný açýklamasýna raðmen ligin baþlamasýna 24 gün kala golcü oyuncu transferi yapamamasý kulüp yönetiminin boþ laf üretmekten baþka bir þey yapmadýðý þeklinde yorumlanýyor. Golcü transferinde ismi geçen futbolcularla henüz anlaþma yapamayan Belediyespor yönetiminin Gençlerbirliði'nden Atabey Çiçek'i ile anlaþma olmamasý halinde ise 2. Lig ekibi Pendikspor'dan Anýl Gir'in transferini gerçekleþtirmesi bekleniliyor. Adnan YALÇIN Çorum Belediyespor taraftarý onu bekliyor Türkiye'nin yeni Hakan Þükür adayý: Atabey Çiçek Çorum Belediyesporlu taraftarlarýn merakla transferini beklediði Gençlerbirliði patentli Atabey Çiçek geçtiðimiz yýl FourFourTwo dergisine verdiði demecinde kendisini böyle tanýtýyor. Ýþte Belediyesporlu taraftarlarýn yeni sezonda takýmlarýnda görmek istediði genç futbolcunun dergiyle yaptýðý röportajý: Gençlerbirliði alýþýlageleni yapýyor ve yeni bir genç yeteneðini Türk futboluna sunmaya hazýrlanýyor doðumlu 1,89'luk santrfor Atabey Çiçek, bu sezon 29 golle A2 Ligi'nde gol kralý oldu. Pek çoklarýna göre Hakan Þükür sonrasý Bursaspor'un Avrupa'nýn devlerine þimdiden girmiþ genç yýldýzý Enes Ünal ile birlikte futbolumuzun en önemli pivot santrfor adayý. Çiçek "Uzun boyum ve iyi zamanlamam sayesinde kafa toplarýnda etkiliyim. Boyuma raðmen aðýr ya da yavaþ olduðum söylenemez, hatta uzun mesafede hýzlýyýmdýr. Güçlü olduðumu söylerler" Atabey 35 kez genç milli takýmlarýn formasýný giydi, þu sýralar U-19 milli takýmýnýn kadrosunda. Mart ayýnda U-18'den direkt olarak kendisinden üç, dört yaþ büyük ve Süper Lig'in demirbaþlarý haline gelmiþ Cenk Tosun, Emre Çolak, Necip Uysal, Özgür Çek'lerin oynadýðý A2 Milli Takýmýna çaðýrýldý. Hatta bu kategoride Katar'a da gol atmayý baþardý. Henüz Süper Lig'de forma giymedi ama eski hocasý Fuat Çapa, "Atabey, yakýn bir gelecekte sadece Gençlerbirliði deðil, Türk futboluna damga vuracak bir yetenek" diyerek ondaki potansiyeli ortaya koyuyor. Atabey de bundan emin zaten. Üç, dört yýla kalmadan "Türkiye'nin 1 numaralý pivot santrforu" olma niyetinde. Özgüven tam olunca, daha da ötesine geçip, "Avrupa'nýn üst düzey takýmlarýnda da rahatlýkla oynarým" diyor. Fuat Çapa, Kayseri Erciyesspor'a gitmeyip Gençlerbirliði'nde kalsaydý önümüzdeki sezonun takým planlamasýnda üçüncü santrfor olarak onu düþünüyordu. FUTBOLA NASIL BAÞLADIN, HÝKAYENÝ ANLATIR MISIN? Futbola abimle apartman aralarýnda þut çekiþerek baþladým. O zamanlar Ýzmir'de oturuyorduk ve abim Göztepe'de oynuyordu, ben de sürekli onu izlemeye gidiyordum. Sonra Ankara'ya taþýndýk ve babam abimi Gençlerbirliði Futbol Okulu'na yazdýrdý. Ben de futbol oynamak istediðimi söyledim babama ve yedi yaþýnda Gençlerbirliði'nde baþladým. ABÝN NEREDE ÞÝMDÝ, DEVAM EDÝYOR MU FUTBOLA? Abim Mehmet Cansýn da profesyonel oldu, Hacettepespor'da oynuyor doðumlu ve stoper. OKUL DURUM NEDÝR? Liseyi bu sene bitirdim. Antrenmanlar çoðu zaman okul saatleriyle çakýþtý ve bu beni epey zorladý. Ama okuldaki hocalarým durumumu bildikleri için her zaman yardýmcý oldular. A TAKIMA ÇIKTIÐINDA ZORLUK YAÞADIN MI? A takýma geçen sezon baþýnda çýkmaya baþladým. Baþlarda her genç oyuncu gibi zorluk yaþadým. Çekingen davranýyordum, kendi oyunumu gösteremiyordum. Ama Hurþut Meriç, kaleci Ferhat Kaplan ve kaptan Cem Can gibi büyüklerin yardýmý ve öðütleriyle kendime geldim, güvenim arttý. FUTBOL ÖZELLÝKLERÝNÝ NASIL ANLATIRSIN? Uzun boyum ve iyi zamanlamam sayesinde kafa toplarýnda etkiliyim. Boyuma raðmen aðýr ya da yavaþ olduðum söylenemez, hatta uzun mesafede hýzlýyýmdýr. Güçlü olduðumu söylerler. Ýki ayaðýmý da iyi kullanýyorum. Bitirici gol vuruþlarým iyidir, bir de bende biraz "golcü þansý" denen þey vardýr. EKSÝKLERÝN NELER SANA GÖRE? Tempo ve özellikle oyunun her alanýnda enerjimi kullanmakta eksiðim var. Dayanýklýlýðým çok iyi olmadýðý için gücümü daha çok ceza sahasýna saklýyorum. Buna raðmen toplu oyunda olduðu kadar topsuz oyunda da kendimi geliþtirmeye çalýþýyorum. Çift yönlü oyunu daha iyi yapmaya gayret ediyorum. Babam stilimi Manchester United'ýn golcüsü Robin van Persie ve Chelsea'li Fernando Torres'e benzetir. A TAKIMA ARTIK ALIÞTIÐINI SÖYLEDÝN; YENÝ SEZONDA HEDEFÝN NE? Öncelikle önümüzdeki sezon kesinlikle Süper Lig'de oynamak istiyorum. Süre alýp kendimi geliþtirip tecrübe kazanmalýyým. Oynama devamlýlýðýna sahip bir futbolcu olmak hedefindeyim. Avrupa'da çok genç yaþta arkadaþlarým liglerde oynuyor. Ben de o gücü kendimde hissediyorum artýk, hazýrým ve güvenim tam. AVRUPA DEMÝÞKEN, ÜÇ BÜYÜKLER YA DA AVRUPA HEDE- FÝN VAR MI? Ýlk hedefim kendi kulübümde 11'in vazgeçilmez bir oyuncusu olmak. Daha sonra üç büyüklerden birinde oynamak ve A milli takým düzeyini yakalamak Uzun vadeli en büyük hedefim ise Premier Lig'de Manchester City'de oynamak. ÖNÜMÜZDEKÝ ÜÇ DÖRT SENE ÝÇÝNDE KENDÝNÝ NEREDE GÖRÜYORSUN? Türkiye'de pivot santrfor denince akla gelen ilk isim olarak görmeyi umuyorum. SEVÝYE OLARAK KENDÝ POTANSÝYELÝNÝ NASIL GÖRÜYOR- SUN? Avrupa'nýn üst düzey kulüplerinde rahatlýkla oynayabileceðimi düþünüyorum. TARZIN KÝME BENZETÝLÝYOR? Babam stilimi Manchester United'ýn golcüsü Robin van Persie ve Chelsea'li Fernando Torres'e benzetir. BEÐENDÝÐÝN VE ÖRNEK ALDIÐIN FORVETLER? Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Edin Dzeko, Mario Gomez ve Radamel Falcao ÇÝFT FORVET MÝ, TEK FORVET MÝ OYNAMAK DAHA RAHAT GELÝYOR? Tek forvet oynamak bana daha rahat geliyor, çünkü daha rahat hareket ediyorum ve koþu alanlarým kapanmýyor. "GOLCÜ BENCÝL OLUR" DÝYE SÖYLENÝR, SEN ONLARDAN MISIN? Bir golcü olarak bencil deðilim, daha çok takým oyuncusuyum. Asist de yaparým çok. Ayrýca gol atamayýnca da asla moralimi bozmuyorum. A2 MÝLLÝ TAKIMA ÇAÐIRILDIN, AMA U-20'DE YOKSUN. YA- ÞIN KÜÇÜK OLMASINA RAÐMEN ÇAÐIRILMAYI VE DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYI BEKLÝYOR MUYDUN? U-20 Dünya Kupasý'nda oynamayý çok isterdim ancak yaþým küçük ve benden büyükler çaðýrýldý milli takýma. Bundan sonraki turnuvalarda oynarým artýk diye düþünüyorum.

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, yasak sahada avlanarak Liça balığı avlayan kişiye para cezası uyguladı. Bodrum da yasak sahada halk arasında çıplak, akya, çatal

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOKÝ den þok açýklama

TOKÝ den þok açýklama Temmuz ayý ihracatýmýz düþtü Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Çorum un ihracatýnda bir önceki aya göre düþüþ yaþandý. * HABERÝ 14 DE Üreticiler, susuzluðun çeltik rekoltesinde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı