ANT B OT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANT B OT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s ANT B OT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu Her antibiyoti in vücut s v lar nda ve dokularda oluflturdu u düzeyler ayn olmad gibi, bir antibiyoti in de iflik vücut s v lar nda ve dokularda oluflturdu u düzeyler de ayn de ildir. Bir organda veya dokuda sa lanabilen antibiyotik düzeyi genel olarak o organ veya dokunun kanlanma düzeyi ile iliflkilidir. Bu aç dan organ ve dokular üç bölümde toplamak olas d r. 1- Kanlanma düzeyi yüksek olanlar: Akci er, kalp kas, karaci er, dalak ve sindirim sisteminin di er organlar, 2- Orta derecede kanlananlar: Kas ve deri, 3- Az kanlananlar: Ba dokusu, k k rdak dokusu, kemik dokusunun baz bölümleri. Genel olarak enflamasyon alanlar nda biriken antibiyotik miktar, normal dokulara oranla daha fazlad r. Yürek kas, akci er ve karaci er dokular nda oluflan düzeyler, hemen hemen kan düzeyine eflittir. Ancak kandaki antibiyotik düzeyi ile, beyin dokusu, beyin omurilik s v s, prostat dokusu, corpus vitreum ve humor aqueous düzeyleri aras nda, antibiyotik cinsine göre de iflen önemli farklar vard r. Bu farklar antibiyoti in molekül büyüklü üne, iyonizasyonuna ve elektriksel yüküne ba l olabilece i gibi, dokunun özelliklerinin gerektirdi i kan-doku engelinden de ileri gelebilmektedir. Antibiyotikler, emilim yerinden enfeksiyon alan na serum proteinlerine, özellikle albumin fraksiyonuna ba l olarak tafl n rlar. 1 Ancak vücuttaki toplam antibiyoti in az bir bölümünü kan proteinlerine ba l olanlar oluflturmaktad r. Enfeksiyon alan nda etkinlik gösteren serbest antibiyotiktir. Albumin boyutlar nda bir proteine ba l antibiyotik molekülünün, bakteri duvar, sitoplazmik membran veya ribozomlar üzerindeki hedef noktalar na ulaflmas olanaks zd r. Buna karfl l k serum proteinlerine yüksek oranlarda ba lanma ve yavafl çözülme, antibiyotiklerin kanda daha uzun süreli ve daha az dalgalanmal düzeyler oluflturmalar n sa lamaktad r. Oysa proteinlere az ba lanan 63

2 AKTU LU, Y antibiyotikler, özellikle böbrekler arac l ile vücuttan h zl uzaklaflt r ld klar için, serumda yar lanma süreleri k sa, vücut s v lar nda ve dokularda oluflturduklar düzeyler düflüktür. Antibiyotik s n flar aras nda serum proteinlerine ba lanma oranlar bak - m ndan önemli farklar vard r. Ancak benzer farklar ayn s n f n bireyleri aras nda da bulunmaktad r. Örne in penisilinlerin serum proteinlerine ba lanma oranlar aminoglikozidlerden yüksektir. Penisilin s n f ndan amoxicillin in serum proteinlerine ba lanma oran %17 iken dicloxacililin in %97 dir. Bildirilen oranlar araflt r c lara göre de de iflmektedir. Serum proteinlerinin konsantrasyonu, ortam n ph, ortamda proteinlere ba lanan baflka maddelerin varl -, ba lanma oranlar n etkilemektedir. Örne in siroz nedeniyle hiposerinemik veya üremi nedeniyle asidozlu olan hastalar n serumlar nda proteine ba lanm fl antibiyotik düzeyi düflük, serbest antibiyotik düzeyi ise yüksek bulunmaktad r. Ortamda bulunan ve proteinlere afinitesi yüksek olan maddeler, penisilinlerin ba lanaca reseptör noktalar na kompetisyon yaparak ba lanmakta ve antibiyoti in proteine ba lanma oran n düflürmektedirler. Proteinlere çok ba lanan antibiyotiklerin, ters bir orant göstererek, dokularda ve fibrin p ht s içinde daha düflük konsantrasyonlar oluflturabildikleri gösterilmifltir. 2 Enflamasyon alanlar nda damar geçirgenli inin artmas, proteinlere ba l antibiyotiklerin de dokulara geçmesine olanak verebilir, böylece dokudaki total antibiyotik miktar artabilir. Ancak etkinlik gösterecek olan, serumdaki serbest antibiyotik düzeyine ba l olarak de iflen dokudaki serbest antibiyotiktir. Baz antibiyotiklerin, enflamasyonlu alanlarda, serumdakinden daha yüksek serbest ilaç konsantrasyonlar oluflturduklar da bilinmektedir. Proteinlere ba l antibiyotikler glomerülden filtre edilemezler, ancak tubulus hücrelerinden sekresyonlar h zla devam eder. Polimiksin veya poliyen grubu antibiyotikler dokulara s k ca ba land klar ve uzun zaman içinde yavafl yavafl sal nd klar için, enfeksiyon alanlar nda yeterli düzeyleri oluflturamayabilir ve umulan etkinli i gösteremeyebilirler. Polimisinler (B ve E) memeli dokular nda asit fosfolipidlere ba lanmakta; poliyenler (amphotericin A, B ve nystatin) ise RES taraf ndan tutulmaktad rlar. Penisilinler, sefalosporinler, tetrasiklinler ve kloramfenikol, karaci er hücrelerinde intraseüler ligandlara ba lan rlar. ortamda bulunan asit de erlikli proteinler, nükleik asit art klar, yüksek konsantrasyonlarda Ca, Mg gibi iki de- erlikli katyonlar, aminoglikozidlerin etkinliklerini azalt rlar. Barsak bofllu- unda bulunan kalsiyum, ma nezyum tuzlar ve demir, tetrasiklinlere ba lanarak suda erimeyen bileflikler oluflturur, ilac n emilimini önemli ölçülerde azalt rlar. 64

3 ANT B YOT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI Antibiyotiklerin organlardaki da l mlar ve buralarda oluflturduklar konsantrasyonlar, farkl l klar göstermektedir. Akci erlerde da l m: Akci er dokusunun arteryel kan dolafl m n n çok iyi olmas, birçok antibiyoti in mikroorganizmalar n ço unu inhibe edebilecek doku konsantrasyonlar n kolayl kla oluflturmalar n sa lamaktad r. 3 Antibiyotiklerin dozunun art r lmas, balgamdaki antibiyotik yo unlu unu orant l olmaks z n art rmaktad r. 4 Genel olarak parenteral dozun uygulan fl ndan 2 saat sonra balgamdaki antibiyotik düzeyi doruk noktas na oluflmaktad r. Penisilinlerin ve tetrasiklinlerin balgamdaki düzeyleri kan düzeylerine her zaman uygunluk göstermemektedir. Carbenicillin ve ticarcillin, ayn andaki serum düzeylerinin ancak %5 ini balgamda sa layabilemektedir. Sefalosporinler, damar içi uygulanan dozlar ndan 1 saat sonra bronfl sekresyonu için de yeterli konsantrasyonlar olufltururlar: Örne in cephalotin, serum düzeyinin %25 ine ulaflabilmektedir. Akci er dokusu ve bronfl epitelinde, serum düzeyine uygun konsantrasyonlar sa layabilen tetrasiklinler, balgama yeterli düzeylerde geçememektedirler. Aminoglikozid grubu antibiyotikler de balgamda yeterli konsantrasyonlar verememektedirler. Molekül boyutlar küçük, lipidlerdeki eriyebilirli i çok iyi olan chloramphenicol balgama en iyi geçen ve en yüksek konsantrasyona ulaflan antibiyotiktir Rifampicin in balgamda oluflturdu u konsantrasyonlar, tüberküloz basillerini inhibe etmek için yeterlidir. Böbreklerde da l m: Böbrek kan ak m n n düzeyi, hastan n hidratasyon durumu, ortamda antibiyotikle kompetisyon yapan maddelerin varl gibi etkenler, antibiyotiklerin böbrek dokusu ve idrarda oluflturduklar konsantrasyonlar etkilenmektedir. 5 Üriner enfeksiyonlar n sa alt m nda antibiyoti in serum düzeyinden çok, kortikal, medüller ve papiller böbrek dokular ile idrarda oluflan antibiyotik konsantrasyonlar n n önemi vard r. Serumda düflük düzeyler sa layabilen antibiyotik ve flimioterapötik maddelerin, böbrek dokusu ve idrar içinde, boflalt m yollar enfeksiyonlar n önlemek ve sa altmak için gerekli konsantrasyonlar oluflturabildikleri görülmektedir. 6 Örne in nitrofurantoinler ve nalidiksik asit, serumda mikroorganizmalar inhibe edebilecek düzeylere ulaflamad klar halde, idrarda çok yüksek konsantrasyonlar oluflturmakta ve üriner sistem enfeksiyonlar n sa altabilmektedirler. Penisilin ve sefalosporinin grubu antibiyotikler de idrarda serum düzeylerinin çok üstünde konsantrasyonlar oluflturmakta, örne in penisilinler 2-8 kata ulaflabilmektedirler. Aminoglikozid grubundaki antibiyotiklerin böbrek korteksine daha çok afiniteleri oldu u görülmektedir. Bu dokuda konsantre olan aminoglikozidler, 65

4 AKTU LU, Y prokosimal tubulus hücrelerinde lezyon yapabilirler. Tobramycin ve netilmicin, korteks dokusunda en düflük konsantrasyonlar oluflturan aminoglikozidlerdir. Böbrek fonksiyonlar bozuk hastalarda a zdan verilen ampicillin ve amoxicillin ile parenteral kullan lan sefalosporin ve penisilinlerin ço u, üriner enfeksiyonlar n sa alt m na yetenecek intrarenal ve üriner antibiyotik düzeylerini oluflturabilirler. Üçüncü kuflak sefalosporinler, örne in cefotaxime, moxalactam veya üriner sistem enfeksiyonlar n sa altabilecek böbrek ve idrar konsantrasyonlar na sistem enfeksiyonlar n sa altabilecek doku ve idrar konsantrasyonlar n oluflturamazlar. 9 Karaci erde da l m: Antibiyotiklerin bir ço u karaci erde daha az etkili veya etkisiz bilefliklere çevrilmektedir. Bu bilefliklerin antibiyoti e göre de- iflen bir bölümü idrar, bir bölümü de safra ile vücuttan uzaklaflt r lmaktad r. Antibiyotiklerin bir bölümü ise, aktif formda safra ile karaci erden at lmaktad r. Hepatik esterazlar taraf ndan deasetile formlar na çevrilen cephalothin, cephapirin gibi sefalosporinler; glukuronil transferaz taraf ndan glukuronid formuna çevrilen chloramphenicol, ana bilefliklere oranla daha az aktif olduklar için, karaci er ve safra yollar enfeksiyonlar n n sa alt m nda baflar s zd rlar. Nafcillin ve dicloxacillin d fl nda, penisilinlerin bafll ca at l fl yollar üriner sistemdir. Böbrek yetersizli i hallerinde carbenicillin ve ticarcillin in safra ile at m h zlanmaktad r. Karaci erde deasetil derivesine çevrilen rifampicin safra yollar nda ana bileflik kadar etkilidir. Üçüncü kuflak sefalosporinlerden cefotaxime safraya deasetil formunda at l r, ancak bu bileflik ana bilefli e yak n aktivite tafl maktad r. Bu gruptan cefoperazone un önemli bölümü, ceftriaxone un ise ço u safra yolu ile aktif formda at lmakta ve bu yollar n enfeksiyonlar için gerekli konsantrasyonlar kolayl kla oluflturmaktad r. 9 Erythromycin, lincomycin, clindamycin ve doxycycline karaci er dokusunda iyi yay lan ve safra yollar na geçen antibiyotiklerdir. Amphotericin ler karaci er dokusuna da ba lanabilmekte ve uzun sürede yavafl yavafl elimine olmaktad r. 10 Karaci er yetersizli i olgular nda karaci er yoluyla at l fl oran yüksek olan antibiyotiklerin serum ve doku düzeyleri yükselmekte, toksik belirtiler oluflabilmektedir. Merkezi sinir sisteminde da l m: Kan-likör ve kan-beyin dokusu engelleri, normal koflullarda ancak lipidlerde iyi eriyen, küçük moleküllü antibiyotiklerin liköre ve beyin dokusuna geçebilmelerine izin vermektedir. 11 Chloramphenicol bu özellikleri en çok tafl yan antibiyotiktir. Enflamasyon hallerinde penisilinlerin ve üçüncü kuflak sefalosporinlerin kan-likör engelini daha kolay aflt klar ve beyin dokusunda normallere oranla daha yüksek konsantras- 66

5 ANT B YOT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI yonlara ulaflt klar bilinmektedir. Oxacillin, nefcillin ve methicillin gibi stafilokok penisilinaz na dirençli penisilinler, ancak yüksek dozlarda kullan ld klar zaman likörde ve beyin dokusunda stafilokoklara karfl etkili düzeylere ulaflabilmektedirler. Cefotaxime, moxalactam ve ceftriaxone gibi üçüncü kuflak sefalosporinler, likör ve beyin dokusuna S. pneumoneae, N. meningitidis, H. nfluenzae ve E. coli sufllar n n ço unu inhibe edebilecek düzeylerde geçebilmekte fakat pseudomonas lar etkileyecek düzeylere genel olarak ulaflmaktad rlar. Tetrasiklinlerin beyin-omirilik s v s nda oluflturabildikleri düzeyler, serum konsantrasyonlar n n ancak %10 udur; Yaln z minocycline bu oran n üstüne ç kabilmektedir. Erythromycin ve vancomycin, ancak enflamasyon koflullar nda liköre geçebilmekte ve duyarl mikroorganizmalar inhibe edecek düzeylere ulaflabilmektedir. Aminoglikozidler, enflamasyon olsa bile beyin-omirilik s v s nda ve beyin dokusunda enfeksiyon etkenini inhibe edecek düzeylere ulaflamazlar. Bu nedenle merkez sinir sistemini tutan pseudomonas veya enterobacter enfeksiyonlar nda, sistemik sa alt ma ek olarak intratekal veya intraventriküler olarak ta uygulanmalar gerekir. Rifampicin, tüberküloz menenjiti olgular nda, likörde ve beyin dokusunda, mycobacterium sufllar n n ço unu inhibe edecek düzeyleri oluflturmaktad r. Amphotericin B nin beyinomurilik s v s nda sa lad düzeyler cryptococcus menejitlerini sa alt m için yeterli, Coccidiodes immitis için yetersizdir. 12 Polymyxin grubu antibiyotikler liköre ve beyin dokusuna hiç geçemezler; gerekti inde intratekal veya intraventriküler uygulanmal d rlar. Plesenta ve fötüste da l m: Do al ve yar sentetik penisilinler, linkosamidler, tetrasiklinler, makrolidler ve sefalosporinler anneye uyguland ktan k - sa bir süre sonra fötüs serumunda etkili düzeylerle ulaflmaktad rlar. Anne serumunda proteinlere yüksek oranlarda ba lanan antibiyotiklerin plasenta engelin daha güç aflt klar görülmektedir. Aminoglikozidler genel olarak plasenta engelini kolay aflarlar. Makrolidlerin (erythromycin) ve linkosamidlerin (clindamycin) amnios s v s nda h zla terapötik düzeylere ulaflt klar görülmektedir. Tetrasiklinlerin, chloramphenicol ve streptomycin in amnios s v ve fötüs dolafl m nda oluflturduklar düzeyler, daha da yüksektir (13). Perikard, plevra ve periton s v lar nda da l m: Penisilinler, sefalosporinler, makrolidler, linkosamidler, kloramfenikol ve rifampisin normal insanlarda bile vücut boflluklar ndaki s v lara yeterli düzeylerde geçmektedirler. Aminoglikozidlerin normal seröz zarlardan yavafl geçtikleri, ancak enflamasyon hallerinde geçifl h zlar n n artt ve s v lardaki aminoglikozid düzeylerinin yükseldi i saptanmaktad r. Bundan ötürü perikard, plevra ve peritonu tutan enfeksiyonlar n sa alt m s ras nda lokal olarak antibiyotik kullan m na 67

6 AKTU LU, Y gereksinim yoktur. Ancak periton dializi yap lan hastalarda, peritonit riskini azaltmak için dializ s v s na penisilin veya sefalosporinlerin kat lmas uygun görülmektedir. Bu amaçla aminoglikozidler kullan lacaksa, yan etkilerinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Eklem s v lar nda da l m: Eklem enfeksiyonlar nda kullan lan antibiyotiklerin ço u iltihapl eklemlere ve sinovyal s v lara yeterli miktarlarda geçmektedirler. Penisilin, sefalosporin, tetrasiklin ve linkosamid grubu antiibotikler ile chloramphenicol uyguland ktan 4-6 saat sonra, eklem s v lar nda serum düzeyine eflit veya onu geçen antibiyotik konsantrasyonlar elde edilmektedir. Enflamasyon hallerinde amioglikozidler de eklem s v lar nda yeterli düzeylere ulaflmaktad rlar. Bu nedenle septik artritlerin sa alt m nda eklem içi antibioitk kullan m gereksizdir. 14 Polymyxin grubu antibiyotikler sinovyal s - v lara geçemezler. Bu nedenle duyarl mikroorganizmalara karfl ancak eklem içi kullan labilirler. Kemik dokusunda da l m: Penisilin, sefalosporin, tetrasiklin ve linkosamid grubu antibiyotikler normal kemik dokusuna ve kemik ili ine yeterli düzeylerde geçmektirler. 14 Kemik ameliyatlar s ras nda hastaya uygulanan penisilinaza dirençli penisilinler veya sefalosporinler, kemik dokusu ve kemik ili inde dirençli stafilokok sufllar n n ço unu inhibe edecek konsantrasyonlar sa lamaktad rlar. Uygulaman n saat sürdürülmesi, antibiyoti in ameliyat alanlar nda geliflen hematom kitlesine inkorpore olmas n sa lamakta, böylece enfeksiyon riskini daha da azaltmaktad r. Üçüncü kuflak sefalosporinlerin kemik dokusu ve ili inde oluflturduklar konsantrasyonlar, enterobakterler ve H. influenzae sufllar n n ço unu inhibe etmek için yeterlidir. Tetrasiklinler kemik dokusuna ba lan rlar. Bu nedenle iskelet geliflmesi üzerinde geçici inhibitör etkileri oldu u ileri sürülmüfltür. Sefalosporinlerin üçüncü kuflak bireyleri, örne in ceftazidime ve aztreonam, kemik dokusu ve ilikte pseudomonas ve serratia enfeksiyonlar n sa altabilecek düzeyleri oluflturmaktad rlar. Rifampicin in kemik dokusu ve kemik ili inde oluflturdu u konsantrasyonlar, bu dokudaki tüberküloz enfeksiyonlar n sa altmaya yetecek düzeylerdedir. Paranazal sinüsler, kulak s v lar ve terde da l m: Do al ve semisentetik penisilinlerin orta kulak s v s nda oluflturduklar konsantrasyonlar, akut enfeksiyonlar oluflturan major etkenlerin hemen hemen tümünü inhibe edebilecek düzeylerdedir. 15 Akut enfeksiyonlarda cefaclor d fl ndaki sefalosporinlerin orta kulak s v s nda oluflturduklar düzeyler birçok mikroorganizman n inhibisyonu için yeterli, Haemophilus influenzae gibi baz gram-negatif mikro- 68

7 ANT B YOT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI organizmalar n inhibisyonu için yetersizdir. Akut otit olgular nda erythromycin de orta kulak s v s nda duyarl mikroorganizmalar inhibe edecek düzeylere ulaflmaktad r. Kronik otit olgular nda enfeksiyon alan nda geliflmifl olan sikatriksler, ortalama dozlarda kullan lan antibiyotiklerin orta kulak s v s nda yeterli konsantrasyonlara ulaflmalar n engelleyebilir ve daha yüksek dozlar n uygulanmas n gerektirebilirler. Paranazal sinüslerin akut enfeksiyonlar nda özellikle aminopenisilinler (ampicillin ve amoxicillin), tetrasiklinler (özellikle minocycline), erythromycin ve rifampicin, sinüslerin s v lar na yeterli oranlarda geçerler. Bu ilaçlar n göz yafl nda da yüksek konsantrasyonlar oluflturmalar, gözyafl yla y kanan farenks arka duvar nda mikroorganizmalar n bar nmalar n engelleyebilir veya buradaki kolonizasyonu ortadan kald rabilir. Örne in rifampicin bu yolla menengokok portörlü ünü önleyebilmektedir. Göz s v lar nda da l m: Gözün yap sal özelliklerinden kaynaklanan engeller, antibiyotiklerin göz s v lar na geçifllerini önemli ölçüde k s tlarlar. Genel olarak penisilinlerinin ve sefalosporinlerin humor aqueous içinde oluflturabildikleri konsantrasyonlar, serum konsantrasyonlar n n 1/40 kadard r. Bu düzeyler ise ancak çok duyarl streptokok ve pnömokok gibi mikroorganizmalar n inhibisyonu için yeterli olabilmektedir. 16 Penisilinaza dirençli penisilinler normal humor aqueous içine hiç giremedikleri halde enflamasyon varl nda ve yüksek dozlarda kullan lmak koflulu ile humor içinde duyarl mikroorganizmal r inhibe edecek düzeylere ulaflmaktad rlar. Kas veya damariçi verilen aminoglikozidlerin enflamasyon varl nda bile göz s v lar nda yeterli konsantrasyonlara ulaflamad klar görülmektedir. ancak tavflanlarda yap lan deneysel çal flmalar, konjonktiva alt na yap lacak aminoglikozid enjeksiyonlar n n, humor aqueous içinde pseudomonas enfeksiyonlar n sa altmaya yetecek düzeyler oluflturabildi ini göstermifltir. Amphotericin B de ancak subkonjonkticval verildi i zaman humor aqueous içine girebilmektedir. Oral veya parenteral uygulanan chloramohepicol göz s v lar nda ancak saptanabilen düzeyeler oluflturmakta, subkonjonktival enjeksiyonlar ise umulan düzeyleri sa lamamaktad r. 7 Denenen antibiyotiklerden hiçbirisi corpus vitreum içerisinde istenen düzeylere ulaflamam flt r. Ön veya arka kamara içine do rudan aminoglikozu enjeksiyonlar denenmektedir. Prostatta da l m: Antibiyotiklerin ço u normal prostat dokusunda yeterli düzeylere ulaflamamaktad r. 6 Özellikle proteine yüksek oranda ba lanan veya yüksek düzeylerde iyonize olabilen antibiyotikler, prostat dokusuna 69

8 AKTU LU, Y daha zor girmektedirler. Prostat n akut enflamasyonlar nda dokuya geçen antibiyotik miktar artmakta, konsantrasyon yükselmektedir. Erythromycin ve rifampicin, kronik prostatit olgular nda yüksek doku düzeylerine ulaflabilmektedir. Ancak, bu antibiyotikler kronik prostat enfeksiyonlar ndan sorumlu mikroorganizmalar n ço una karfl etkili de ildirler. 18 Minocyline ve doxycycline, enflamasyonlu prostat dokusuna çok iyi geçebilen uzun etkili tetrasiklinlerdir. 19 Enflamasyon olsun olmas n antibiyotiklerin prostat dokusunda oluflturduklar düzeyler, serum düzeylerini aflmamaktad r. Oysa trimethroprim prostat dokusunda serum düzeyinin 4-8 kat na ulaflabilmektedir. Deride da l m: Penisilin ve sefalosporinlerin deri dokusunda oluflturduklar antibiyotik konsantrasyonlar genel olarak düflük; tetrasiklin ve linkosamidlerinki ise yüksektir. Lipidlerde eriyebilirli i en yüksek olan minocycline en yüksek deri konsantrasyonuna ulaflan tetrasiklindir. Chloramphenicol de deri dokusunda yeterli düzeyleri sa lamaktad r. Bu özelliklerinden ötürü tetrasiklinler ve linkosamidler akne sa alt m nda daha baflar l olmaktad rlar. Hücre içine girifl: Antibiyotiklerin ço u hücrelerin içine giremez bu nedenle polimorf çekirdekli lökositler veya makrofajlar içine saklanm fl mikroorganizmalar etkileyemezler. Tetrasiklinler, rifampicin, chloramfenicol ve amphotericin B, hücre içine istenen düzeylerde girebilen antibiyotiklerdir. KAYNAKLAR 1. Craig WA, and Welling PC. Protein binding of antimicrobials. Clinical pharmacokinetics and therapeutic implications. Clin Pharmacol 2: 252, Barza M, Brusch J, Bergeron M, et al. Penetration of antibiotics into fibrin loci in vitro intermittent vs. continuous infusion and the effect of probenecid. J Infect Dis 129: 73, Neu HC. Optimal antibiotics therapy in broncopulmonary infection. Infection 8 (Suppl 1): 62, Pchnington JE. Penetration of antibiotics into respiratory secretions. Rev Infect Dis 3: 67, Wheltom A and Walker WG. Intrarenal antibiotic distribution in health and disease. Kidney Internatl 6: 131, Stamey T. Urinary infections. Baltimore, The Williams Wilkins Co 1982, S Whelton A, and Neu HC. The aminoglycosides, New York. Marcel Dekker, 1982 a, S Sachs J, Geer T, Noell P et al. Effect of renal function on urinary recovery of orally administered nitrofurantoin. N Engl J Med 278: 1032, Neu JC. The in vitro activity, human pharmacology and clinical effectivenass of new beta-lactam antibiotics. Ann Rev Pharmacol Toxicol 22: 1982 c. 10. Craig WA and Kunin CM. Significance of serum protein and tissue binding of antimicrobial agents. Ann Rev Med 27: 287, Norby R. A review of penetration of antibiotics into CFS and its clinical significance. Scand J nfect Dis 14 (Suppl): 296, Atkinson AJ and Bennett JE. Amphotericin B pharmacokinetics in humans. Antimicrob Agents Chemother 13: 271, Philipson A. Pharmacokinetics of antibiotics in pregnancy and labour. Pharmacokin 4: 297,

9 ANT B YOT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI 14. Pancoast SJ and Neu HC. Antibiotic levels in human bone and synovial fluid. Ortho Rev 9: 49, Neu HC. Clinical pharmacology of the antimicrobial agents for infections in the ear, nose and throat. Ann Otol Rhinol Laryngol 90: 2, Barza M. Treatment of bacterial infections of the eye. Remington JS and Swartz MN: Current Clinical topics in infectious disease. New York, Mc Graw Hill, 1980, S Mc Pherson SD, Jr Presley GD and Crowford JR. Aqueous humor assays of subconjonctival antibiotics. Am J Ophthalmol 66: 430, Fair WR, Crane DB, Schiller N, et al. A reapraisal of treatment in chronie basterial prostatitis. J Urol 121: 437, Garnes HA. Doxycycline Levels in serum and prostatic tissue in man. Urology 1: 205,

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 145-151 KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Ferhan Öz

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 Direnç Farmakodinami BAKTERİ Duyarlılık Spektrum KONAK Farmakokinetik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler.

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. Bu grupta; streptomisin, dihidrostreptomisin, neomisin, framisetin,

Detaylı

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI GENEL İLKELER Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 2004 1 HANGİSİNİ ÖĞRENSEM? RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Doç.Dr.Füsun CAN Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji KLİMİK 28 Mart 2015 Belek, ANTALYA Bad Bugs, No Drugs Bad Bugs, No drugs A disk diffusion test with

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

G R fi VE GENEL B LG LER

G R fi VE GENEL B LG LER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 11-25 G R fi VE GENEL B LG LER Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu Sözlüklere

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI

YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 135-140 YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Y ld z Perk Yenido

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Dirençli Pnömokok Menenjiti Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Sunum Planı Mikrobiyoloji Patogenez Tanı Olgu PDSP Epidemiyoloji Tedavi Seçenekleri ODERİN 2 S. pneumoniae Gram pozitif Fakültatif

Detaylı

HAZIRLAYANLAR Ömer ÇETİNKAYA Ali CAN MÜLHİM. Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

HAZIRLAYANLAR Ömer ÇETİNKAYA Ali CAN MÜLHİM. Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR 050559010 Ömer ÇETİNKAYA 050559023 Ali CAN MÜLHİM Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROTEİN SENTEZİNİ İNHİBE EDEN ANTİBİYOTİKLER Streptomyces (Başlıca antibiyotik

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):159-161 ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE (İN-VİTRO PARAMETRELERİN KLİNİĞE YANSIMALARI) İftihar KÖKSAL Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Antibiyotik Kontrol Ekibi Kıymet Çelebi Yrd.Doç.Dr.UĞUR Aydın Doç.Dr.Kamile Erciyas Sorumlu Hemşire Endodonti ABD/Kalite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. AD 1 1980 lerin başına kadar Gram (-) basiller ön planda

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma Bovilis ile benzersiz koruma Özel kombinasyon Çift adjuvan IRP teknolojisi Erken koruma Maternal antikor varl nda da etkinlik Güvenlik Önerilen afl lama program : Antikor titresi 1. afl lama Bovilis Rapel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir Amaç: Hastalıkları oluşmadan Önlemek!!!! PNÖMOKOK Streptococcus pneumoniae Gram pozitif diplokok Polisakarid kapsül

Detaylı

TEDAVİSİ GÜÇ İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ: PROSTATİTLER

TEDAVİSİ GÜÇ İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ: PROSTATİTLER ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):207-210 TEDAVİSİ GÜÇ İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ: PROSTATİTLER Mete ÇEK Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Targocid 200 mg i.m./i.v. Enjektabl flakon

Targocid 200 mg i.m./i.v. Enjektabl flakon Targocid 200 mg i.m./i.v. Enjektabl flakon Steril-Apirojen FORMÜLÜ Her flakon 200mg liyofilize teikoplanin ve 24mg sodyum klorür, her çözücü ampul 3ml distile su içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Teikoplanin,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE STRAINS ISOLATED FROM STERILE BODY SITES. Öznur AK*, Serdar ÖZER*, Nur A.

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE STRAINS ISOLATED FROM STERILE BODY SITES. Öznur AK*, Serdar ÖZER*, Nur A. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 179-184 179 STERİL BÖLGELERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ ANTIBIOTIC RESISTANCE IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE STRAINS

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 43-48 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çi dem KUZUCU**,

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması

Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması Türk Mikrobiyol Cem Derg (00) :-8 Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine ın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması Özden BÜYÜKBABA-BORAL(*), Nevriye GÖNÜLLÜ

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD bakteri antibiyotik hasta Yetersiz antibiyotik düzeyi = Direnç Gelişimi/Seçilimi Antimicrob Agents Chemother

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı