SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ"

Transkript

1 SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 Eswar Prasad 3 1. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüü, ODÜ, 06531, Ankara 2. Mühendislik Direktörlüğü, SGSM, ASELSAN A.Ş., Akyurt, 06011, Ankara 3. Sensor echnology Liited, P. O. Box 97 Steward Road, Collingwood, Ontario, Canada L9Y3Z4 ÖZE Bu çalışada akıllı yapılarla aktif titreşi kontrolü için uygun bir yaklaşı olan sonlu eleanlar yöntei sunuluştur. Akıllı kiriş olarak odellenen yapı, bir ucu tutturuluş öteki ucu serbest alüinyu kirişten ve bunun her iki yüzeyine sietrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yaalardan oluşturuluştur. Çalışada, ANSYS (v.5.6) prograı kullanılarak akıllı yapıların sonlu eleanlar odelinin elde edilesi ve bu odelin deneysel verilerin kullanılası ile iyileştirilesi açıklanıştır. ABSRAC his work presents a finite eleent based odelling technique suitable for the active vibration control of sart structures. A sart bea consists of an aluinu bea odelled in cantilevered configuration with surface bonded piezoelectric actuators. By using ANSYS (v.5.6) software, the study first gives the finite eleent odelling of the sart bea. hen by using experiental data, explains the ethod of the tuning the syste odel of the sart bea. Ι. GİRİŞ Piezoelektrik alzeelerdeki son gelişeler birçok araştıracıyı akıllı yapılar uygulaaları üzerinde çalışaya yönlendirektedir. Akıllı yapılar dışarıdan uygulanan bir tahriği algılayabilen ve buna aktif deneti ekanizaları yardııyla üdahale edebilen yapılar olarak tanılanaktadırlar. Bu yapılar, pasif yapı yüzeyine yaygın olarak yapıştırılan ya da içine göülen birçok aktif parça ve işleci ağlarından oluşaktadır. Bu yapılarda, algılayıcı ve uyarıcılar yapının aktif parçalarını oluşturaktadırlar. Piezoelektrik eleanlar voltaj uygulandığında boyutlarının değişesiyle yapıştırıldıkları yapıda zorlaa oluşturaktadırlar (direkt piezoelektrik etki). Bu tip eleanlar, uzaa uygulandığında da gerili üretektedirler (ters piezoelektrik etki). Piezoelektrik dönüştürücülerin akıllı teknolojiler alanındaki en etkin kullanıı, bu dönüştürücülerin yapının alt ve üst yüzeyine aynı noktada yerleşik olarak uygulanasıdır. Piezoelektrik alzeelerin gerek yapıların şekillerinin değiştirilesinde, gerekse titreşi düzeylerinin sönülenesindeki etkinliğini gösteren çeşitli çalışalar bulunaktadır [1,2]. Sonlu eleanlar tekniğinin akıllı kirişlerin odellenesindeki uygulaası kaynak [3] te gösteriliştir. Çalışada akıllı kiriş olarak odellenen yapı ANSYS (v.5.6) yazılıı kullanılarak odelleniş ve akıllı kirişin duru zaan gösterii belirleniştir. Bu çalışada elde edilen akıllı kiriş odelinin, H denetçisi tasarıında kullanılası ve denetçinin akıllı kirişin ilk iki frekansındaki yapısal titreşilerinden dolayı oluşan enerjinin sönülenesindeki etkinliği daha önce gösteriliştir [4]. Bu çalışada, akıllı yapıların aktif titreşi kontrolünde kullanılacak odelinin sonlu eleanlar tekniğiyle odellenesi ve deneysel verilerin yardııyla elde edilen odelin hassasiyetinin iyileştirilesi gösterilektedir. ΙΙ. EORİK MODELLEME Aktif/pasif entegre yapılarda karşılaşılan teralyapısal-elektriksel etkileşi problelerinin analizinde ANSYS (v.5.6) sonlu eleanlar yazılı paketinin etkinliği kaynak [2,3] de gösteriliştir. Bu yazılı, akıllı kirişlerdeki sönüü odal analize dahil edip sönülü frekansları ve bu frekanslardaki biçi şekillerini bulaasa da, sönüsüz frekansları ve biçi şekillerini belirleyebilektedir. Bunlara ek olarak yazılı, yapının uzaysal gösteriini belirleyen kütle atrisi, direngenlik atrisi, piezoelektrik uyarıdan ötürü yapıda oluşan piezoelektrik uyarı

2 kuvvetlerin belirlenesinde de etkin olarak kullanılabilektedir. ΙΙΙ. AKILLI KİRİŞİN SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE MODELLENMESİ Çalışanın bu bölüünde akıllı kirişin sonlu eleanlar odeli oluşturuluştur. eorik odellee ve hesaplaalarda ANSYS (v.5.6) sonlu eleanlar paketi kullanılıştır. Üç boyutlu teral-yapısal-elektriksel etkileşi analizi esnasında piezoelektrik alzee odellenesinde kullanılabilen tek elean SOLID5 adı verilen prizatik eleandır. Bu elean tipi her düğü noktasında üç adet yerdeğiştire hareket serbestliğine sahiptir. Bu elean tipi ile uyulu olduğu belirlenen isotropik yapısal elean tipi ise yine bir prizatik elean olan SOLID45 tir. Modellee esnasında piezoelektrik yaaların yapıya sıkıca yapıştırıldığı varsayılıştır. Çalışada odellenen akıllı kiriş, bir ucu tutturuluş öteki ucu serbest alüinyu kirişten ve bunun her iki yüzeyine sietrik olarak yapıştırılan 8 yaadan oluşturuluştur. Akıllı kirişte kullanılan piezoelektrik uyarıcıların yapı üzerindeki etkisi ve uyarıcıların kiriş üzerindeki yerleşiinin etkileri kaynak [3] te gösteriliştir. Bu çalışada, ( ) boyutlarındaki alüinyu kirişin x=0 kenarı boyunca tutturulduğu ve ( ) boyutlarında 8 adet BM500 tipinde piezoelektrik (PZ) yaalardan oluşan uyarıcıların kirişin her iki yüzeyine dörder adet olarak sıkıca yapıştırıldığı varsayılıştır. Çalışada kullanılan piezoelektrik uyarıcıların anisotropik aterial, piezoelektrik ve dielektrik özellikleri [5] te veriliştir. Çalışada kullanılan akıllı kirişin sonlu eleanlar odeli Şekil 1 de gösterilektedir. Figure 1.Çalışada geliştirilen akıllı kirişin sonlu eleanlar odeli 1.a. Üstten görünüş 1.b.Yandan görünüş ΙV. DURUM UZAY GÖSERİM FORMÜLASYONU Yapısal analiz tekniklerinde siste dinaiği, hareket serbestliklerini tanılayan ikinci dereceden differansiyel denkle setleri ile odellenirken; denetçi tasarıında kullanılan duru uzay gösteriinde (state-space representation), sistein durularını (state) belirleyen birinci dereceden denkle setleri yaygın olarak kullanılaktadır. Siste odeli belirleesinde nodal (düğü) veya odal koordinat sisteleri kullanılaktadır. Nodal koordinat sistelerinde belirli düğü noktalarında tanılanan yerdeğiştire ve hız koordinatları bu koordinat sisteini oluşturaktadır. Modal koordinat sistelerinde ise, siste yapısal frekanslarındaki yerdeğiştire ve hız koordinatlarıyla tanılanaktadır. Modal koordinatlar içeren odelleelerin deneysel çalışalar ile olan uyuu literatürde gösteriliştir [6,7]. Nodal koordinat sisteleri ise sonlu eleanlar odelleesinin etkin olduğu durularda yüksek hassasiyette sonuçlar sunabilektedir [7]. Siste odellee tekniklerinin hepsi sadece kontrol sistelerinin tasarlanasına yöneldiklerinden, tasarı sadece yapının duru uzay yada buna eşdeğer olan sistein sıfırlarını (zeros) ve kutuplarını (poles) veren transfer fonksiyonunun belirleesini yeterli sayaktadır. Denetçi tasarıında kullanılacak olan odel, problein verilişine bağlı olarak analitik odellee teknikleri, sonlu eleanlar etodu veya syste tanılaa teknikleri kullanılarak bulunabilektedir [8,9]. Akıllı kirişlerin aktif titreşi kontrolünde kullanılacak olan siste odelinin nodal koordinatlar kullanılarak belirlenesi kaynak [4] te gösteriliştir. Ancak, nodal koordinat tabanlı syste odellee tekniğinin yapıdaki sönü iktarının belirlenesi aşaasındaki zorluğu bilinektedir. Bu zorluğun teelinde, odelleede sönüün kütle ve direngenlik atrisleriyle orantılı olası şartını öngören Rayleigh sönü odellinin kullanılasıdır.[6,7]. Bu teknikte α kütle sönü katsayısını verirken β direngenlik sönü katsayısını belirleektedir [6]. Sönü odelleesindeki bu zorluk, akıllı kirişin her yapısal titreşi frekansında farklı bir sönü oranı belirlenesine ikan sağlayan odal koordinat sistei tabanlı tekniğin uygulanasıyla giderilektedir [6,8]. Bu teknik, deneysel verilerden hesaplanan sönü koşullarının uyarlanabilesini kolaylaştıraktadır. Bu çalışada, sonlu eleanlar yöntei ile deneysel verilerin birlikte kullanılabilesi aacıyla akıllı kirişin siste odeli odal koordinat sistei kullanılarak elde ediliştir. Piezoelektrik zorlaa altındaki akıllı kirişlerin hareket denklei aşağıda verildiği gibidir [4].

3 [ M ]{ q& } + [ C]{ q& } + [ K]{ q} = { P} & (1) Bu gösteride, sonlu eleanlar odelindeki düğü sayısı n ile seçilecek olan hareket serbestliği sayısı ise ile sigelendiğinde M, C ve K sırasıyla ve n sayılarının çarpıı olan r sayısının boyutuyla sınırlandırılıştır. Sonlu eleanlar yöntei kullanılarak bulunacak olan r r boyutlu bu atrisler sırasıyla kütle, sönü ve direngenlik atrislerini gösterektedir. Ayrıca, { P } biri voltaj-kuvvet transforasyon vektörünü, { q } genelleştiriliş yerdeğiştire vektörünü, { q& } genelleştiriliş hız vektörünü ve {& q& } genelleştiriliş ive vektörünü tanılaaktadır. Denkle (1) de verilen özdeğer probleinin çözüüyle elde edilen özdeğerlerin ve özvektörlerin frekans ilgi aralığında kalanlarının sayısı s ile sigelendiğinde (s r) çözü sadece frekans ilgi aralığında kalan yapısal frekansları kapsayacak şekilde yapılabilektedir [6-8]. Denkle (1) de gösterilen sistei oluşturan kütle, sönü ve direngenlik atrisleri sistein özvektörlerin oluşturduğu r s boyutundaki odal atrisin (ψ) kullanııyla diagonalize edilebilektedir [6,7]. Bu atrisin özellikleri denkle (2) de gösterilektedir. D M = I K = Λ = 2 C = diag(2ω ζ Λ = diag( ω j ), (j = 1Ls) j j ) (2) Bu forülasyonda I biri atrisi gösterirken, Λ sistein özdeğerleriden oluşan s s diagonal bir atrisi tanılaaktadır. Forülasyondaki ζ j ise yapının j inci titreşi frekansındaki sönü oranını verektedir. Yeni bir değişken olarak seçilen q, q = q olacak şekilde tanılanası ve denkle(1) in ψ ile soldan çarpılası ile denkle (1), denkle (3) forunda yazılabilektedir. M& q + Cq& + Kq = P (3) Akıllı kirişin hareket denkleini veren denkle (1) in uygulanası ikinci dereceden differansiyal denkle tanılaasını gerektirektedir. Elde edilecek olan denklein foru, denkle (4) de gösterildiği gibi yerdeğiştire ve hız vektörlerinin duru değişkeni olarak seçilesiyle değişekte ve denkle (1) birinci dereceden, duru uzay forunda sietrik parçalı atris forunda gösterilebilektedir. Bu duru denkle (5) te gösterilektedir. q x = q & (4) 0 I. 0 2 x = Λ D P (5) Bu duruda çıktı vektörü, y = C q + C q& (6) oq ov olarak yazılabilir [7]. Burada C oq ve C ov sırasıyla yerdeğiştire ve hız çıktı atrislerini verektedir Denkleler (5,6) nın denkle (7) de genel forülasyonu verilen duru zaan gösterii ile karşılaştırılası denetici tasarıında kullanılacak forun bulunasını sağlar. x& = [ A]{ x} + [ B][ u] [ C]{ x} y = Bu forülasyonda; 0 I A = 2, D Λ C = q & q { } 0 B = (7) (8) olarak yazıldığında, uyarıcı sayısı j, algılayıcı sayısı i ve uygulanan sistein girdisi de u gösterildiğinde denkle (8) de gösterilen odelde A 2s 2s siste atrisini ve B 2s j girdi atrislerini verektedir. Bu forülasyonda u j 1 piezoelektrik uyarıcılara uygulan gerili değer vektörünü verektedir. Forülasyonda, C ise i 2s olarak sistein çıktı atrisini verektedir. Modelleenin son aşaasını transfer fonksiyonunun bulunası oluşturaktadır. Denkle (7) forundaki bir sistein transfer fonksiyonu G(s), ilk koşulların sıfır olduğu durular için denkle (9) da veriliştir. G ixj o ix2s 1 (s) = C (si A) B (9) 2sxj Elde edilen teorik transfer fonksiyonu odelin deneysel verilerle karşılaştırılası aşaasında kullanılıştır. V. DENEY DÜZENEĞİ Sonlu eleanlar yöntei ile odellenen akıllı kiriş odelinin hassasiyetinin iyileştirilesi için kiriş odeli üretilip açık döngü titreşi testleri yapılıştır. Bu süreçte, incelenen sistei oluşturan eleanların üretii ve testleri Sensor echnology Liited, Kanada da yapılıştır. Modelde yapının tutturuluş kenarına yakın olacak şekilde sietrik olarak her iki yüzeyine yerleştiriliş 8 adet ( ) ebatında BM500 tipinde uyarıcı kullanılırken, titreşi sinyallerinin ölçüünde, yine tutturuluş kenara yakın olacak şekilde kirişin her iki yüzeyine sietrik olarak yapıştırılan 2 adet OMEGA SG-7/350LY13 tipinde uzaa ölçer (strain gage) yarı Wheatstone

4 köprüsü konfigürasyonunda bağlanak suretiyle kullanılıştır. Çalışada kullanılan akıllı kiriş Şekil 2 de gösteriliştir. Çalışada, akıllı kirişin frekans cevabı, piezoelektrik uyarı sinyali ile akıllı kirişin bu sinyale zaan aralığındaki cevabı kullanılarak bulunuştur. Bu aşaada yazılı prograı Matlab (v.6.1) kullanılıştır. Akıllı kirişin frekans cevabı Şekil 5 te gösteriliştir. Şekil 2. Çalışada kullanılan akıllı kiriş VI. ÖLÇÜLEN İREŞİM SİNYALLERİNİN İŞLENMESİ Akıllı kirişin analizinde kullanılan teorik odellee tekniğinin etkinliğinin araştırılası ve hassasiyetinin iyileştirilesi için akıllı kirişin açık döngü testleri yapılıştır. Bu aaçla, frekans ilgi aralığı olan (0-130Hz) arasında frekansı değişen 10V pp genliğinde (chirp) uyarı sinyali yaratılış ve bu sinyal uyarıcılara ulaşadan bir güç afisi kullanılarak 165V genliğine yükseltiliştir. Uyarılan akıllı kirişin cevabı 4096 örnek/s örneklee sıklığında 120s boyunca kayıt ediliştir. Uyarı sinyalinin 10 saniyelik bölüü ve akıllı kirişin zaan aralığındaki cevabı Şekiller 3-4 te gösteriliştir. Şekil 5. Akıllı kirişin frekans cevabı Akıllı kirişin belirlenen deneysel transfer fonksiyonu sonlu eleanlar odelinde kullanılacak olan sönü oranının bulunasında kullanılıştır. Elde edilen sonuçlar öncelikle ANSYS (v.5.6) prograı kullanılarak bulunan sönüsüz frekanslarla karşılaştırılış ve sonuçlar ablo1 de gösteriliştir. ablo 1. Akıllı kirişin yapısal frekans değerlerinin karşılaştırılası Frekans(Hz) eorik Deneysel Deneysel ζ r f e-2 f e-2 f e-3 Şekil 3. Çalışada kullanılan piezoelektrik uyarı sinyali Çalışada, deneysel olarak belirlenen sönü oranları kullanılarak sistein sönü atrisi belirleniştir. Elde edilen sonuçlar ve kaynak [4] te gösterilen nodal koordinat tabanlı siste odellee tekniği kullanılarak elde edilen odelin uygulanası ile bulunan sonuçların karşılaştırılası yapılarak seçilen sönü odellerinin etkinliği inceleniş ve Şekil 6 da gösteriliştir. Nodal koordinat tabanlı odellee tekniğinde kullanılan sönü odelinde, sabit sönü katsayısı kullanıı sönüün yüksek frekanslarda artasına yol açarken, odal koordinat tabanlı siste odelinde her yapısal frekansta tanılanabilen sönü oranı akıllı kirişin hassasiyetinin iyileştirilesinde, deneysel verilerle birlikte kolaylıkla kullanılabilektedir. Şekil 4. Akıllı kirişin cevabı uyarıya zaan aralığındaki

5 VII. SONUÇLAR Çalışada, akıllı kirişlerin aktif titreşi kontrolünde kullanılacak olan siste odelinin belirlenesinde sonlu eleanlar odellee tekniğinin etkinliği araştırılıştır. Bu süreçte nodal ve odal koordinat sistei tabanlı odellee teknikleri karşılaştırılıştır. Deneysel verilerin odal koordinat tabanlı siste odellee tekniği ile birlikte kullanıasının odelin hassasiyetinin iyileştirilesi için daha etkin olduğu gösteriliştir. Şekil 6. Nodal (β=1 10-4, α=0) ve odal (ζ 1 = ζ 2 = ζ 3 = ) koordinat tabanlı syste odellerinin karşılaştırılası, (±200 piezoelektrik uyarıa kirişin uç orta noktasının cevabı) Akıllı yapıların analizinde kullanılan ANSYS (v.5.6) yazılıı sadece Rayleigh daping odelinin kullanılasına olanak tanıaktadır. Ancak bu sınırlaa, çalışada gösterilen odal koordinat sistei tabanlı siste odellee tekniğinin uygulanası ile ortadan kalkaktadır. Bu duruda yazılı kütle, direngenlik atrislerinin ve yapının girdi ve çıktı vektörlerinin hesaplanasında kullanılırken, sönü deneysel verilere uygun olacak şekilde seçilen odal sönü oranları kullanılarak belirlenelidir. Çalışada kullanılan akıllı kirişin deneysel frekans cevabı, teorik frekans cevabı (Rayleigh daping odel, kütle sönü katsayısı α=2 10-4, direngenlik sönü katsayısı, β= ) ve çalışada önerilen yönte ile hassasiyeti iyileştirilen teorik odelin frekans cevabı Şekil 7 de sunuluştur. Piezoelektrik alzeelerin gerili uyarıına histeri tipindeki bir lineer olayan cevap oluşturduğu bilinektedir [10]. Çalışada kullanılan BM500 tipindeki uyarıcılar da bu etkiyi gösterektedir. Histerik etki akıllı kirişlerin cevabında genliğe bağlı faz kayalarına yol açaktadır. Bu etki Şekil 7 de de gözlelenebilektedir. VIII. REFERANSLAR [1] E. F. Crawley, J. Louis, Use of Piezoelectric Actuators as Eleents of Intelligent Structures, AIAA Journal, October [2] S. E. Prasad, J.B. Wallace, B. E. Petit, H. Wang C. K. Jen. Kalaycıoğlu, M. Giray Developent of Coposite Structures for Static Shape Control, SPIE, Far East and Pacific Ri Syposiu on Sart Materials, Structures and MEMS.(Banglor, India ) [3]. Çalışkan, Y. Yaan ve V. Nalbantoğlu Akıllı Yapıların Sonlu Eleanlar ekniği Kullanılarak Modellenesi UMS2001, Selçuk Üniversitesi Konya, bildiri kitabı sayfa [4] Y. Yaan,. Çalışkan, V. Nalbantoğlu, D. Waechter, E. Prasad, Active Vibration Control of a Sart Bea, Canada-US CanSart Workshop Sart Materials and Structures, Oct. 2002, Montreal Quebec Canada p [5] Sensor echnology Liited Product Data Sheets, Collingwood, Ontario, Canada [6] D.J. Ewins, Modal esting: heory and Practice,John Wiley and Sons inc.,1994 [7] J. M. M. Silva, M. M. Maia heoretical and Experiental Modal Analysis,Research Studies Press Ltd.,1998 [8] J. Dosch, J. Inann, Modeling and Control for Vibration Suppression of a Flexible Active Structure, Journal of Guidance, Control and Dynaics, Vol8, April 1995 [9] V. Nalbantoğlu, Ph.D. hesis, University of Minnesota, 1998, Robust Control and Syste Identification for flexible structures [10] H. Hu R. B. Mrad, Preisach Modeling of Hysteresis in a Piezoelectric Actuator, 2 nd Canada-US CanSart Workshop Sart Materials and Structures, Montreal Quebec Canada Şekil 7. Sonlu eleanlar odelinin hassasiyetinin iyileştirilesi (±165V piezoelektrik uyarıa kiriş üzerindeki uzaa ölçerlerin frekans cevabı)

AKILLI BİR PLAKANIN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

AKILLI BİR PLAKANIN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ AKILLI BİR PLAKANIN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Fatma Demet Ülker 1 Ömer Faruk Kırcalı 1 Yavuz Yaman 1 dulker@ae.metu.edu.tr fkircali@stm.com.tr yyaman@metu.edu.tr Volkan Nalbantoğlu

Detaylı

AKILLI YAPILAR YARDIMIYLA AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ. Tarkan Çalışkan Havacılık Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara

AKILLI YAPILAR YARDIMIYLA AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ. Tarkan Çalışkan Havacılık Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara 10. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Selçuk Üniversitesi, Konya, Eylül 2001 AKILLI YAPILAR YARDIMIYLA AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ Tarkan Çalışkan Havacılık Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara Volkan Nalbantoğlu

Detaylı

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, 4-6 Eylül MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Hira Karagülle Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROLÜNDE ALGILAYICI VE UYARICI OLARAK KULLANILMASI

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROLÜNDE ALGILAYICI VE UYARICI OLARAK KULLANILMASI 14. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU, UMTS29 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, 2-4 Temmuz 29 PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROLÜNDE ALGILAYICI VE UYARICI OLARAK

Detaylı

(SPATIAL SYSTEM IDENTIFICATION OF A SMART BEAM)

(SPATIAL SYSTEM IDENTIFICATION OF A SMART BEAM) Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu -4 Mayıs 006, NEVŞEHİR AKILLI BİR KİRİŞİN UZAMSAL SİSTEM MODELİNİN ELDE EDİLMESİ (SPATIAL SYSTEM IDENTIFICATION OF A SMART BEAM) Ömer Faruk KIRCALI, e-posta: fkircali@stm.com.tr

Detaylı

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları Uluslararası Katılımlı 7. Makina Teorisi Sempozyumu, Izmir, -7 Haziran 5 Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları E.

Detaylı

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 1-17 Haziran 15 Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları

Detaylı

AKILLI BİR PLAKANIN TİTREŞİMLERİNİN SÖNÜMLENMESİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞAN PİEZOELEKTRİK YAMALARIN ETKİSİ

AKILLI BİR PLAKANIN TİTREŞİMLERİNİN SÖNÜMLENMESİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞAN PİEZOELEKTRİK YAMALARIN ETKİSİ AKILLI BİR PLAKANIN TİTREŞİMLERİNİN SÖNÜMLENMESİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞAN PİEZOELEKTRİK YAMALARIN ETKİSİ Fatma Demet Ülker Prof. Dr. Yavuz Yaman Dr. Volkan Nalbantoğlu Havacılık ve Uzay Havacılık ve Uzay Havacılık

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROLÜNDE UZAMSAL ve NOKTASAL DENETÇİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROLÜNDE UZAMSAL ve NOKTASAL DENETÇİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI I. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI UHUK-6-34 1-3 Eylül 6, ODTÜ, Ankara AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROLÜNDE UZAMSAL ve NOKTASAL DENETÇİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer Faruk KIRCALI ODTÜ/STM A.Ş., ANKARA

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Bağ Grafik Yöntemi ile Modellenmesi ve Model Teyidi

Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Bağ Grafik Yöntemi ile Modellenmesi ve Model Teyidi Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Bağ Grafik Yöntei ile Modellenesi ve Model Teyidi Vasfi Ere Öürlü, Ahet Sağırlı 2, Ertan Hasköy 3, M. Nurullah Turgut 4, İbrahi Yıldız 5,4 Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

PİEZOELEKTRİK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI İÇEREN ESNEK BİR KİRİŞİN AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜNÜN SİMÜLASYONU

PİEZOELEKTRİK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI İÇEREN ESNEK BİR KİRİŞİN AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜNÜN SİMÜLASYONU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 9-11 Haziran 25 PİEZOELEKTRİK KUMANDA ELEMANI VE ALGILAYICI İÇEREN ESNEK BİR KİRİŞİN AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜNÜN SİMÜLASYONU Levent MALGACA*, Hira KARAGÜLLE* *Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları Ahmet Levent AVŞAR 1 Meteksan Savunma, Ankara Melin

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine MAKALE TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Zafer Güler * BMC San. ve Tic. A.Ş. Pınarbaşı, İzir zafer-guler@hotail.co

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter Geoetrik Düzelte ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geoetric Correction and Gabor Filter Muhaet Balcılar, A. Coşkun Sönez Bilgisayar Mühendisliği Bölüü Yıldız

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Volkan Nalbantoğlu. E-posta:

Volkan Nalbantoğlu. E-posta: Volkan Nalbantoğlu E-posta: volkann@tr.net EĞİTİM BİLGİLERİ 1994 1998 Minnesota Üniversitesi, ABD Doktora Derecesi: Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Robust Control and System Identification for Flexible

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 37-314, 4 Vol: 7 No: 4 pp. 37-314, 4 Kardan Kaplinlerindeki Eksenel Kayar Mafsaldaki Sürtüne Kuvvetinin Şasi ve Güç Aktara Sistelerinde Oluşturduğu

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

Hava Yapıları Üzerinden Farklı Tip Piezoelektrik Malzemeler Kullanılarak Enerji Hasatı Çalışmaları

Hava Yapıları Üzerinden Farklı Tip Piezoelektrik Malzemeler Kullanılarak Enerji Hasatı Çalışmaları Hava Yapıları Üzerinden Farklı Tip Piezoelektrik Malzemeler Kullanılarak Enerji Hasatı Çalışmaları Ahmet Levent AVŞAR ve Melin ŞAHİN 2 ABSTRACT: Energy harvesting studies are widely conducted with piezoelectric

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III FEN VE MÜHENDİSİKTE MATEMATİK METOTAR 0. KİTAP DİFERANSİYE DENKEMER III DD III 8 İÇİNDEKİER I. SO() ve KÜRESE HARMONİKER A) SO Spektruu B) Diferansiyel Operatör Tesilleri C) Uzay Tersinesi D) Küresel Haronikler

Detaylı

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

DENEY 7. Frekans Modülasyonu DENEY 7 Frekans Modülasyonu Frekans Modülasyonu Frekans ve az odülasyonları açı (t) odülasyonu teknikleri olarak adlandırılırlar. Frekans odülasyonunda, taşıyıcı sinyalin rekansı odüle eden sinyal ile

Detaylı

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması Uluslararası Katılılı 7. Maina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 Bir Kütle-Yay Sisteinde Belirli Bir Doğal Freansı Değiştiresizin ers Yapısal Değişili Yapılası M. Hüseyinoğlu * O. Çaar Fırat University

Detaylı

ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAZILIM

ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAZILIM ELEKRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN BİLGİSAYAR DESEKLİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAZILIM Murat FİDAN Hasbi İSMAİLOĞLU 2,2 Elektrik Mühendisliği Bölüü, Yüksek Gerili Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi, Kocaeli

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ

PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAMUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : 173-178 PORLA

Detaylı

Ferroelektrik Mems Jiroskopun Sonlu Elemanlar Analizi İle Modellenmesi Ve Simulasyonu

Ferroelektrik Mems Jiroskopun Sonlu Elemanlar Analizi İle Modellenmesi Ve Simulasyonu KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),2012 15 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(1),2012 Ferroelektrik Mems Jiroskopun Sonlu Elemanlar Analizi İle Modellenmesi Ve Simulasyonu Zafer ÖZER 1*, Faruk

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o.

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o. YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER P k P k q k/,5,5 9 f 9 9 L8 ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi İnşaat ühendisliği ölüü YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi ühendislik

Detaylı

Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E.

Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E. Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E. Tolga İNSUYU Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

SMART STRUCTURES APPLICATIONS

SMART STRUCTURES APPLICATIONS RESEARCH STUDIES on SMART STRUCTURES APPLICATIONS in the Department of Aerospace Engineering MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY ANKARA TURKEY As of 22 June 2011 1/26 Structures Laboratory Infrastructure

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

HARAKETLİ YÜK PROBLEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

HARAKETLİ YÜK PROBLEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Kıral, Malgaca ve Akdağ, UMTS27, C:1,351-36 HARAKETLİ YÜK PROBLEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Zeki KIRAL*, Levent MALGACA*, Murat AKDAĞ* (*) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

KARA/DENİZ/HAVA-UZAY PLATFORMLARINDAKİ KARMAŞIK SINIR KOŞULLU YAPILAR İÇİN AKTİF TİTREŞİM KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE ENİYİLEŞTİRİLMESİ

KARA/DENİZ/HAVA-UZAY PLATFORMLARINDAKİ KARMAŞIK SINIR KOŞULLU YAPILAR İÇİN AKTİF TİTREŞİM KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE ENİYİLEŞTİRİLMESİ KARA/DENİZ/HAVA-UZAY PLATFORMLARINDAKİ KARMAŞIK SINIR KOŞULLU YAPILAR İÇİN AKTİF TİTREŞİM KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE ENİYİLEŞTİRİLMESİ Uğur Arıdoğan (a), Serkan Külah (b), Utku Boz (c), İpek Başdoğan

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI PW: PWM çıkışı ( 0 = Y0 1 = Y2 2 = Y4 3 = Y6 ) OP: çıkış polaritesi ; 0 = Noral 1 = Ters RS: Çözünürlük; 0 = 1/100 (1%) 1 = 1/1000 (0.1%) Pn: Çıkış frekansının

Detaylı

KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ

KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ I. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 21-23 Eylül 2006, ODTÜ, Ankara KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ Melin ŞAHĐN * Orta Doğu

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 01 (2017) p.1-13 HU J. of Eng. 01 (2017) p.1-13 Lojistik Dağıtı Ağ Problelerinde Analitik

Detaylı

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ 9. Ululararaı Makina Taarı ve İalat Kongrei 3 5 Eylül 000, ODTÜ, Ankara, Türkiye PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Meut ŞENGİRGİN, Uludağ Üniveritei

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Koitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ CUMALI [SEFERIHISAR/İZMIR] JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞMALAR Petek SINDIRGI 1, Ere TİMUR 1 1 Dokuz

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü

BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic) Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü BBM 23 Zaanuyulu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölüü Ders hakkında" Aykut Erde aykut@cs.hacettepe.edu.tr Oda: Tel: 297 75 / 46 Ofis Saati: Carşaba

Detaylı

Şekil 5: Doğru akım motoru modeli

Şekil 5: Doğru akım motoru modeli 3. SĐSTEMĐN MODELLENMESĐ Sisein odellenesi esnasında sisee asaak gerili girişleri uygulanış ve sisein hız cevaına ilişkin grafikler paralel por yazılıı ile çizdiriliş ve incelenişir. Moorun eylesiziğini

Detaylı

G( q ) yer çekimi matrisi;

G( q ) yer çekimi matrisi; RPR (DÖNEL PRİZATİK DÖNEL) EKLE YAPISINA SAHİP BİR ROBOTUN DİNAİK DENKLELERİNİN VEKTÖR-ATRİS FORDA TÜRETİLESİ Aytaç ALTAN Osmancık Ömer Derindere eslek Yüksekokulu Hitit Üniversitesi aytacaltan@hitit.edu.tr

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU

ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU ISBN 978-605-84220-2-5 ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU Prof. Dr. M. Keal ÖZGÖREN Makina Teorisi Derneği Yayınları Ders Notları Serisi No: 2 ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU 3-6 Şubat

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Alemdar BAYRAKTAR 1,Temel TÜRKER 1 alemdar@ktu.edu.tr, temelturker@hotmail.com Öz: Bu çalışmada, tek açıklıklı

Detaylı

DİNAMİK YÜKLÜ TEMELLERİN TASARIMI VE SİMETRİDEN SAPMALARIN ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ataç AŞILIOĞLU. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

DİNAMİK YÜKLÜ TEMELLERİN TASARIMI VE SİMETRİDEN SAPMALARIN ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ataç AŞILIOĞLU. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİNAMİK YÜKLÜ TEMELLERİN TASARIMI VE SİMETRİDEN SAPMALARIN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ataç AŞILIOĞLU Anabili Dalı : İnşaat Mühendisliği Prograı : Yapı

Detaylı

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi Orta ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenesi Uğur Bekçibaşı 1, Kubilay Taşdelen 2 1 Süleyan Deirel Üniversitesi, ElektronikHaberleşe Mühendisliği Bölüü, Isparta 2 Süleyan Deirel Üniversitesi,

Detaylı

ESKİŞEHİR DE KAR YÜKÜNDEN HASAR GÖREN UZAY KAFES SİSTEMLER

ESKİŞEHİR DE KAR YÜKÜNDEN HASAR GÖREN UZAY KAFES SİSTEMLER 4. OTURUM ESKİŞEHİR DE KAR YÜKÜNDEN HASAR GÖREN UZAY KAFES SİSTEMLER Mizan DOĞAN, Eşref ÜNLÜOĞLU, Hasan GÖNEN Eskişehir Osangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüü, Eskişehir Uygulaa alanı giderek

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 5 FM MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 5 FM MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 36 Haberleşe I ENEY 5 FM MOÜLASYONU 5. Aaçlar. Varaktor diyotun çalışası ve karakteristiğinin inelenesi. 2. Frekans Modülasyonunda, gerili

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

HM-CFRP ile güçlendirilmiş çelik I kirişlerin eğilme davranışlarının YSA analizi ile incelenmesi

HM-CFRP ile güçlendirilmiş çelik I kirişlerin eğilme davranışlarının YSA analizi ile incelenmesi SAÜ Fen Bil Der 20. Cilt, 2. Sayı, s. 359-370, 2016 HM-C ile güçlendiriliş çelik I kirişlerin eğile davranışlarının YSA analizi ile incelenesi Elif Ağcakoca 1, Zehra Şule Garip 2,Muharre Aktaş 3 ÖZ 03.07.2015

Detaylı

HAREKETLİ YÜKE MARUZ KÖPRÜ KİRİŞİNİN DİNAMİK HAREKETİNİN SÖNÜMLENMESİNDE FARKLI TÜR SÖNÜMLEYİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

HAREKETLİ YÜKE MARUZ KÖPRÜ KİRİŞİNİN DİNAMİK HAREKETİNİN SÖNÜMLENMESİNDE FARKLI TÜR SÖNÜMLEYİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI HAREKETLİ YÜKE MARUZ KÖPRÜ KİRİŞİNİN DİNAMİK HAREKETİNİN SÖNÜMLENMESİNDE FARKLI TÜR SÖNÜMLEYİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI B.Gültekin SINIR*, M. Erkan TURAN * ve Nagihan BAFRALI * *Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Noralleştirilesi Konu tesilinde oentu özduruları, u p (x) ile belirlenir ve ile verilir. Ancak, boşlukta noralleştirilecek bir olasılık yoğunluğu gibi yorulanaaz zira (

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () 5- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Mermer Kesme Disklerinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Zorlanmış Titreşim Analizi

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMEYLE KAPLI ALÜMİNYUM KİRİŞİN STATİK VE BURKULMA ANALİZİ STATICS AND BUCKLING ANALYSIS OF ALUMINUM BEAMS WITH COMPOSITE COATS

KOMPOZİT MALZEMEYLE KAPLI ALÜMİNYUM KİRİŞİN STATİK VE BURKULMA ANALİZİ STATICS AND BUCKLING ANALYSIS OF ALUMINUM BEAMS WITH COMPOSITE COATS ÖHÜ Müh. Bili. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Öer Halisdeir Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 729-736 Oer Halisdeir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ

LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ 327 LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ Zeki KIRAL Murat AKDAĞ Levent MALGACA Hira KARAGÜLLE ÖZET Robotlar, farklı konumlarda farklı direngenliğe ve farklı

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI Nurettin Çetinkaya Abdullah Ürkez 2 İset Erken 3,2 Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüü - Konya

Detaylı

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ Ankastre Kirişlerde Gerinim Ölçümleri 1/6 DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ 1. AMAÇ Ankastre olarak mesnetlenmiş bir kiriş üzerine yapıştırılan gerinim ölçerlerle (strain gauge) kiriş üzerinde

Detaylı

ALTERNATĐF SÖNÜMLEMELĐ KANAL YAPILARI VE HABERLEŞME SĐSTEMLERĐNDE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ

ALTERNATĐF SÖNÜMLEMELĐ KANAL YAPILARI VE HABERLEŞME SĐSTEMLERĐNDE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ YILDIZ EKNĐK ÜNĐVERĐEĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENĐÜÜ ALERNAĐF ÖNÜMLEMELĐ KANAL YAPILARI VE HABERLEŞME ĐEMLERĐNDE EKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ ologon KARAAEV FBE Elektronik ve Haberleşe Mühendisliği Anabili Dalında Haberleşe

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi Rüzgar Enerisi İçin Sayısal Denetili Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenesi Erkan DEMİRCİ İrfan ŞENLİK Ali Ekber ÖZDEMİR 3 Güven ÖNBİLGİN 4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sasun M.Y.O. Elektrik Prograı,

Detaylı

BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ

BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ Muhittin Nami ALTUĞ (a), Melin ŞAHİN (b) (a) TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., 06980, Ankara, mnaltug@tai.com.tr (b) Y. Doç. Dr. ODTÜ, Havacılık

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL MAK669 LINEER ROBUS KONROL s.seli@gyte.ed.tr 7..4 Dr değişeni geri beslee(state feedba) ontrol Dr değişeni geri besleeli ontrolde tü dr değişenlerinin elde edilebilir oldğ varsayılatadır. B ontrolün pratite

Detaylı