ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN"

Transkript

1 ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005

2 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET Giri Artvin li Ticaret Sektörünün Mevcut Durumu Ticaret Sektörünün Gayri Safi Yurt çi Has)la Aç)s)ndan ncelenmesi Ticaret Sektörü Bünyesinde Faaliyet Gösteren yeri Say)s) Ticaret Sektöründe stihdam Durumu Ticaret ve Sanayi Odalar) Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) Esnaf ve Sanatkar Odalar) Birli6i irket ve Kooperatifler Artvin linde D) Ticaretin Genel Durumu Artvin li Ticaret Sektörünün Darbo6azlar) Stratejiler ve Çözüm Önerileri BANKACILIK SEKTÖRÜ Giri Artvin linde Bankac)l)k Sektörünün Mevcut Durumu Banka Mevduat)ndaki Gelimeler Banka Kredilerindeki Gelimeler Kredi/Mevduat Oran)ndaki Gelimeler Artvin linde Bankac)l)k Sektörünün Sorunlar) ve Çözüm Önerileri MAL YAPI Giri Artvin li Mali Yap)s)n)n Genel Durumu Kamu Harcamalar)...29 i

3 3.2.2 Kamu Yat)r)m Harcamalar) Özel Sektör Yat)r)m Tevikleri Kamu Gelirleri Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsilat) Artvin li Mali Yap)s)n)n Sorunlar) ve Çözüm Önerileri KAYNAKLAR...37 ii

4 TABLO LSTES Sayfa no Tablo 1. Karadeniz Bölgesi llerinde Sabit Fiyatlarla Ticaret Sektörü Gayri Safi Yurt çi Has)las)n)n 2000 Y)l)ndaki Da6)l)m) (1987 = 100)...3 Tablo ve 2000 Y)llar) çin Sabit Fiyatlarla Ticaret Sektörü GSYH n)n Kar)lat)r)lmas) (1987 = 100)...4 Tablo 3. Sabit Fiyatlarla GSYH ya Göre Artvin linde Ticaret Sektörünün Geliimi (1987 = 100)...4 Tablo 4. Artvin linde Ticaret Sektörü ve Di6er Sektörlerde Faaliyet Gösteren yerlerinin Say)sal De6iimi...5 Tablo 5. Artvin li Ticaret Sektöründe stihdam Durumu...6 Tablo 6. Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na Kay)tl) Olan yeri Say)lar) (2003 Y)l) Sonu tibariyle)...7 Tablo 7. Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na 2002 ve 2003 Y)l)nda Kay)t Yapt)ran Ticari yerleri...7 Tablo 8. Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) nda 2002 ve 2003 Y)l)nda Terkin Yapt)ran Ticari yerleri...8 Tablo 9. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na Kay)tl) Olan 7irket Say)lar) (2003 Y)l) Sonu tibariyle)...8 Tablo 10. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na 2002 ve 2003 Y)l)nda Kay)t Yapt)ran Ticari yerleri...9 Tablo 11. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na 2002 ve 2003 Y)l)nda Terkin Yapt)ran Ticari yerleri...9 Tablo 12. Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) na 2003 Y)l)nda Kay)t Yapt)ran yeri Say)lar)...10 Tablo 13. Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) na 2002 ve 2003 Y)l)nda Terkin Yapt)ran Ticari yerleri...10 Tablo 14. Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na Kay)tl) Olan 7irket Say)lar) (2003 Y)l) Sonu tibariyle)...11 Tablo 15. Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na 2002 ve 2003 Y)l)nda Kay)t Yapt)ran Ticari yerleri...11 Tablo 16. Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na 2002 ve 2003 Y)l)nda Terkin Yapt)ran Ticari yerleri...12 Tablo 17. Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar) Birli6i - Odalara Kay)tl) Üye Listesi (2004*)...13 Tablo 18. Artvin lindeki Faal 7irketlerin Say)sal Da6)l)m)...13 iii

5 Tablo 19. lçelere Göre Kooperatif Türü ve Say)lar)n)n Da6)l)m)...14 Tablo 20. Hopa ve Sarp Gümrük Müdürlüklerinden Gerçekleen D) Ticaret...15 Tablo 21. Sarp S)n)r Kap)s) Gelen ve Giden Yolcu Say)s)...16 Tablo 22. Sarp S)n)r Kap)s) ve Hopa Liman) Araç ve Gemi Trafi6i...17 Tablo 23. Türk Bankac)l)k Sisteminde Banka ve Bankalar)n 7ube Say)lar), Tablo 24. Artvin linde Banka ve 7ube Say)lar) (2004)...21 Tablo 25. Artvin linde Faaliyet Gösteren Bankalar)n lçelere Da6)l)m) (2004)...21 Tablo 26. Artvin li Banka ve 7ube Say)lar)n)n Dönemsel De6iimi ( )...22 Tablo 27. Artvin li ve DKB llerinde Mevduat Türlerinin 2003 Y)l) tibariyle Miktar ve Oran Olarak Da6)l)m)...23 Tablo 28 Artvin ve DKB llerinde Mevduat)n Türk Liras) ve Yabanc) Para Cinsinden Da6)l)m) (Milyon ABD Dolar))...23 Tablo 29. Y)llar tibariyle 7ube Ba)na Düen Ortalama Mevduat (Milyon ABD Dolar)) ve Oransal De6iimi (%)...24 Tablo 30. Artvin linde Kii Ba)na Düen Banka Mevduat) ve DKB lleri ile Kar)lat)r)lmas) (Dolar)...24 Tablo 31. Artvin linde Kredilerin Sektörlere Göre Miktar veoransal Olarak Da6)l)m) (Cari Fiyatlarla)...25 Tablo 32. Artvin linde Kredilerin Da6)l)m) (Milyon ABD Dolar)) ve De6iimi (%)...25 Tablo 33. Artvin linde Kii Ba)na Düen Banka Kredileri ve DKB lleri ile Kar)lat)r)lmas) (Dolar)...26 Tablo 34. Artvin li Kredi/Mevduat Oranlar) (%)...26 Tablo 35. Artvin li Genel ve Katma Bütçe Giderleri (Milyar TL) ve Oransal Da6)l)m) (%)...29 Tablo 36. Artvin li Konsolide Giderleri (Milyar TL) ve Oransal Da6)l)m) (%)...30 Tablo 37. Artvin linde Kamu Yat)r)m Harcamalar) vesektörlere Göre Da6)l)m) (Cari Fiyatlarla)...30 Tablo 38. Artvin li 2004 Y)l) Kamu Yat)r)mlar)n)n Sektörlere ve Projelere Göre Da6)l)m) (Milyar TL)...31 Tablo 39. Artvin line Verilen Yat)r)m Tevik Belgelerinin DKB vetürkiye le Kar)lat)r)lmas)...32 Tablo 40. Artvin li Konsolide Bütçe Gelirlerinin Tahsilat) (Cari fiyatlarla- Milyar TL)...33 Tablo 41. Artvin li Konsolide Bütçe Gelir vegider Kar)lat)rmas) (Cari Fiyatlarla-Milyar TL)...34 iv

6 Tablo 42. Artvin linde Vergi Gelirlerinin Tahakkuk vetahsilat) (Cari Fiyatlarla- Milyar TL)...34 Tablo 43. Artvin li Vergi Mükellefi Say)lar) (2003)...35 v

7 1. TCARET 1.1 Giri& Kâr amac)yla mal veya öteki de6erli eylerin al)m-sat)m faaliyetlerinden oluan ticaret, genellikle tar)m ve sanayi gibi üretime dönük faaliyetlerden farkl) bir i kolu özelli6indedir. Ticaret, mevcut de6erlerin (mal, k)ymetli evrak vs. gibi) el de6itirmesi ilkesine dayanmakta ve ticaretten elde edilen kazançlar da öteki faaliyetler gibi Gayri Safi Milli Has)lan)n (GSMH n)n) bir bölümünü oluturmaktad)r (Seyido6lu, 1992). Öte yandan, ticaret sektörü, sadece üretim sektörü taraf)ndan üretilen mallar ile hizmet sektörü taraf)ndan üretilen hizmetlerin tüketicilere arz edildi6i bir sektör de6il, ayn) zamanda oluturdu6u katma de6er ve sermaye birikimi yoluyla yeni yat)r)mlar için de kaynak oluturan bir sektördür. Bu sebeple gelimi bir ticaret sektörü ile oluturulan katma de6er, sanayilemenin de yürütücü gücü olmaktad)r (Ate ve Ayy)ld)z, 2002). Ticaret, ihtiyaçlar)n kar)lanmas) amac)yla üreticilerle tüketiciler aras)nda bir köprü görevi görmesi, istihdam alan) oluturmas), ticari faaliyetler sonucu elde edilen katma de6erin yeni yat)r)mlara yönlendirilmesine imkân sa6lamas), di6er sektörlerle olan yak)n ilikisi vb. özellikleri nedeniyle, il, bölge ya da ülke ekonomilerinin geliimini do6rudan etkileyen bir sektör konumundad)r. Ülkemizde, DE taraf)ndan ticaret sektörünün temelini oluturan ticari faaliyetler, maddi mal ve maddelerin sadece al) ve sat)lar)na dayanan ve kâr amac)yla yap)lan ilemler olarak tan)mlanmakta (DE, 2002) ve bu tan)ma hizmet a6)rl)kl) ticari faaliyetler dahil edilmemektedir. Bununla birlikte, Ülkemizde DE nin çal)malar)nda ticaret sektörü iç ticaret kapsam)nda; toptan ve perakende ticareti ile otel-lokanta hizmetleri olmak üzere iki alt sektör eklinde ele al)nmaktad)r. Artvin l Gelime Plan) çal)malar)na altl)k oluturmak amac)yla ele al)nan ve Artvin ilinde ticaret sektörünün mevcut durumunu, yaanan sorunlar) ve bu sorunlara ilikin çözüm önerileri ile sektörün gelecek 20 y)ll)k periyottaki gelime stratejilerini konu edinen bu çal)mada ticaret sektörü, toptan ve perakende ticareti ile otel-lokanta hizmetlerinden oluan iç ticaret faaliyetleri ve Sarp S)n)r Kap)s) ve Hopa Liman) arac)l)6)yla gerçekletirilen d) ticaret faaliyetleri olmak üzere iki ayr) bölümde ele al)nm)t)r. Çal)mada yararlan)lan veriler Devlet statistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Tekilat) çal)malar)n)n yan) s)ra, Artvin linde kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkar Odalar) Birli6i ile Ticaret ve Sanayi Odalar) ndan temin edilmitir. Ayr)ca, DOKAP ve DAP gibi bölgesel planlardan, Artvin line yönelik haz)rlanan ve ticaret sektörünü de için alan yay)nlardan ve internet ortam)ndan elde edilen bilgilerden de istifade edilmitir. 1.2 Artvin li Ticaret Sektörünün Mevcut Durumu Üretilen ürün ve mamullerin nihai tüketicinin hizmetine sunulmas)n) sa6layan da6)t)c) bir hizmet sektörü olmas) nedeniyle ticaret sektörü, ayn) zamanda di6er üretici sektörlerin performans)n) art)ran önemli bir sektördür (DAP-III, 2000). 1

8 Artvin ili ticaret sektörü, küçük esnaf veya iletmelerden meydana gelen, bata çay olmak üzere meyve sebze a6)rl)kl) tar)msal ürünler, bal)k ve süt gibi hayvansal ürünler, g)da maddeleri, giyim, ev araç ve gereçleri, bak)r ve pirit cevheri, inaat malzemeleri ile di6er tüketim mallar)n)n al)m ve sat)mlar)n)n yap)ld)6) nispeten içe dönük bir yap) arz etmektedir. lde ihtiyaç duyulan sanayi ürünleri ve kimyasal ürünler genelde il d))ndan sa6lanmaktad)r. Ticarete konu olan mallar dikkate al)nd)6)nda, tar)m ürünleri d))nda il s)n)rlar) içerisinde üretilmi hemen hemen herhangi bir ürün olmad)6) söylenebilir. Nitekim, ilde sanayi sektörünün gelimemi olmas) sebebiyle, madencilik sektörü d))nda üretilen sanayi ürünlerine rastlanmamaktad)r (Ate ve Ayy)ld)z, 2002; 7imek, 2004)). Öte yandan, Ülkemizden baka ülkelere yap)lan ihracat ya da baka ülkelerden Ülkemize yap)lan ithalat söz konusu oldu6unda, bir di6er ticaret ekli olan d) ticaret faaliyetleri ortaya ç)kmaktad)r. Ülkemizde d) ticaret ilemleri yani ithalat ve ihracat faaliyetleri genellikle kara, deniz ya da hava yolu s)n)r kap)lar) bulunan iller arac)l)6)yla gerçekletirilmektedir. Artvin li, bir önceki paragrafta k)saca özetlenen iç ticaret faaliyetlerinin yan) s)ra, kara ve deniz s)n)r kap)lar) sayesinde d) ticaret faaliyetlerinin de gerçekletirildi6i s)n)r illerinden biri olma özelli6ine sahiptir. Bir baka ifadeyle, Artvin li ticaret sektöründe üzerinde durulmas) gereken bir di6er konuyu d) ticaret faaliyetleri tekil etmektedir. Özellikle, 1988 y)l)nda Sarp S)n)r Kap)s) n)n aç)lmas) ve Sovyetler birli6inin da6)lmas) sonucunda Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin ba6)ms)zl)klar)na kavumalar)yla birlikte, Do6u Karadeniz Bölgesi ve Artvin li için yeni bir dönem balam)t)r. Bu yeni dönemde, Do6u Karadeniz Bölgesi 1917 öncesinin hinterland) (Acarya, Abhazya ve Gürcistan) ile tekrar bütünlemitir. Ancak, söz konusu hinterlantta siyasi ve iktisadi istikrar tam anlam)yla tesis edilemedi6i için, yeni dönemin iktisadi ibirli6i imkânlar) ve kazançlar) da sürekli olamamaktad)r (Bocuto6lu, 2003). lin co6rafi konumundan kaynaklanan ula)m imkânlar) ve Karadeniz Bölgesi içerisindeki konumu yan)nda, do6al kaymak potansiyelinin de s)n)rl) olmas) gibi sebeplerle s)n)rl) bir ticaret potansiyeline sahip olan Artvin in en önemli avantaj) Gürcistan ile komu olmas)d)r. 7eker, un, çikolata, kakao, yumurta ve bitkisel ya6lar gibi g)da maddeleri ile temizlik malzemeleri ve haberleme cihazlar) gibi de6iik ürünleri Ülkemizden temin eden Gürcistan a yap)lan ihracattan al)nan pay, Artvin ilindeki ticari hayata biraz da olsa canl)l)k kazand)rmaktad)r. Artvin ticari hayat)na canl)l)k kazand)ran bir baka uygulama ise, s)n)r ticareti ve özel fatura kapsam)nda yap)lan d) ticarettir. Söz konusu s)n)r ticareti ve özel fatura kapsam)nda yap)lan ticaret, daha ziyade petrol ürünleri kapsam)nda yürümekteyse de ithalata nazaran düük oranlarda da olsa ihracat da yap)lmaktad)r (Ate ve Ayy)ld)z, 2002). Özetle, Artvin ilinde ticaret sektörü, tar)m sektörü ihmal edildi6inde daha çok il s)n)rlar) d))ndan sa6lanan ara ya da nihai mallar)n el de6itirmesi ve k)smen de ildeki tar)m ve hizmet sektörü kapsam)nda yürütülmekte olan ticari faaliyetlere dayanmaktad)r. Yine, Sarp S)n)r Kap)s) ve Hopa Liman) na ba6l) olarak yürütülmekte olan d) ticaret faaliyetleri de ticaret sektörü kapsam)nda üzerinde durulmas) gereken bir di6er konu olmaktad)r. Artvin ili ticaret sektörüne ilikin detayl) bilgiler aa6)da alt bal)klar halinde sunulmaktad)r. 2

9 1.2.1 Ticaret Sektörünün Gayri Safi Yurt çi Has4la Aç4s4ndan ncelenmesi Sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurt çi Has)la (GSYH) de6eri içerisinde, 2000 y)l) itibariyle Artvin ili ticaret sektörünün pay); Karadeniz Bölgesi illeri ve Türkiye ile kar)lat)rmal) olarak Tablo 1 de verilmektedir y)l)nda, Artvin ili toplam GSYH s) içinde; toptan ve perakende ticareti (% 12,8) ile otel, lokanta hizmetleri (% 6,5) alt sektörlerinden oluan ticaret sektörünün pay) % 19,4 olarak gerçeklemitir. Bir baka ifadeyle, ilgili y)lda il toplam GSYH s)n)n yakla)k olarak 1/5 i ticaret sektörü faaliyetleri sonucu olumutur. Ayn) y)l, il GSYH s) içindeki paylar)na bak)ld)6)nda; ticaret sektörünün tar)m sektörü ile birlikte (% 19,4), ulat)rma ve haberleme (% 25,8) ile sanayi sektörünün (% 20,6) ard)ndan üçüncü s)rada yer ald)6) görülmektedir (DE, 2002). Karadeniz Bölgesi illeri aras)nda toptan ve perakende ticaretinde GSYH de6erlerinin büyüklü6üne göre bir s)ralama yap)ld)6)nda; Bayburt, Gümühane, Bart)n, Sinop, Kastamonu ve Düzce illerini Milyon TL GSYH de6eri ile geride b)rakan Artvin ilinin 18 il aras)nda 12. s)rada, otel lokanta hizmetleri alt sektöründe ise; Rize, Trabzon ve Samsun illerinin ard)ndan Milyon TL GSYH de6eri ile 4. s)rada yer ald)6) görülmektedir. Benzer s)ralama, ticaret sektörünün geneli için yap)ld)6)nda, Bayburt, Gümühane, Bart)n ve Sinop illerinin önünde Milyon TL GSYH de6eri ile Artvin ili 14. s)ray) almaktad)r. Öte yandan, ticaret sektöründe il ba)na düen ortalama GSYH n)n; Karadeniz Bölgesinde Milyon TL oldu6u göz önünde bulundurulursa, Artvin ilinin ticaret GSYH s) ( Milyon TL) bölge ortalamas)n)n yakla)k olarak yar)s)na (% 49) kar)l)k gelmektedir (Tablo 1). Tablo 1. Karadeniz Bölgesi llerinde Sabit Fiyatlarla Ticaret Sektörü Gayri Safi Yurt çi Has4las4n4n 2000 Y4l4ndaki Da:4l4m4 (1987 = 100) ller Ticaret Sektörü Toptan ve Perakende Otel, Lokanta Hizm. Ticaret Sektörü Toplam) Sektör Sektör De6er De6er De6er Sektör Gelime Pay) Pay) ( TL) ( TL) ( TL) Pay) (%) H)z) (%) (%) (%) l/bölge (%)* l/türkiye (%)** Amasya , , ,2 21, Artvin , , ,4 14, Bart)n , , ,8 13, Bayburt , , ,6 9, Bolu , , ,5-21, Çorum , , ,9 14, Düzce , , , Giresun , , ,5 12, Gümühane , , ,1 10, Karabük , , ,2 8, Kastamonu , , ,9 12, Ordu , , ,2 8, Rize , , ,0 13, Samsun , , ,7 9, Sinop , , ,00 6, Tokat , , ,00 9, Trabzon , , ,1 14, Zonguldak , , ,2 11, Karadeniz , , ,9 10, Türkiye , , ,4 12, * l Ticaret GSYH n)n Karadeniz Bölgesi Ticaret GSYH s) içindeki pay). ** l Ticaret GSYH n)n Türkiye Ticaret GSYH s) içindeki pay). Kaynak: DE, llere Göre Gayri Safi Yurtiçi Has)la 2000, DE Yay)n No: 2582, ISSN , ISBN , Ankara. 3

10 Artvin ili ticaret sektöründe; GSYH n)n gelime h)z) (bir önceki y)la göre) % 14,4 ile hem Karadeniz Bölgesi (% 10,9) ve hem de Türkiye (% 12) ortalamas)n)n üzerinde gerçeklemitir. Ayr)ca, Artvin ili ticaret sektörü, Karadeniz Bölgesi ticaret sektörü GSYH s) içinde % 2,7 ve Türkiye ticaret sektörü GSYH s) içinde ise % 0,2 lik bir paya sahiptir (Tablo 1). Artvin ili ticaret sektörü 2000 y)l) itibariyle GSYH aç)s)ndan gerek bölge ve gerekse Türkiye ile kar)lat)rmal) olarak yukar)da irdelenmitir. Ancak, burada özellikle üzerinde durulmas) gereken bir di6er husus da ticaret sektörünün ilin GSYH s) içindeki a6)rl)6)n)n belirli bir periyottaki de6iimidir. Söz konusu de6iimi irdelemek aç)s)ndan, toplam GSYH içinde ticaret sektörü GSYH n)n 1996 ve 2000 y)llar)ndaki paylar) Tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2. Y)l 1996 ve 2000 Y4llar4 çin Sabit Fiyatlarla Ticaret Sektörü GSYH n4n Kar&4la&t4r4lmas4 (1987 = 100) Türkiye Karadeniz Bölgesi Artvin De6er Pay Gelime De6er Pay Gelime De6er Pay (Milyon TL) (%) H)z) (%) (Milyon TL) (%) H)z) (%) (Milyon TL) (%) Gelime H)z) (%) ,4 8, ,6 14, ,6 6, ,4 12, ,9 11, ,4 14,4 Kaynak: 1-DE, llere Göre Gayri Safi Yurtiçi Has)la 2000, DE Yay)n No: 2582, ISSN , ISBN , Ankara. 2- DE, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Artvin, DE Yay)n No: 2129, Ankara. Tablo 2 den görülece6i üzere, 1996 ve 2000 y)llar)nda Türkiye ve Karadeniz Bölgesi nde ticaret sektörünün sabit fiyatlarla GSYH içindeki pay) çok büyük bir de6iiklik göstermeyip, çok cüzi bir art) gösterirken, Artvin ilinde söz konusu pay % 12,6 dan % 19,4 e kadar yükselmitir. Bu durum, ticaret sektörünün il ekonomisindeki artan öneminin de bir iareti olarak de6erlendirilebilir. Zira, söz konusu dönemde sabit fiyatlarla ilin toplam GSYH s) 1996 y)l)nda Milyon TL iken, 2000 y)l)nda Milyon TL ye gerilemi, bir baka ifadeyle, GSYH da yakla)k olarak % 27 lik bir azal) gerçeklemitir (DE, 1998; DE, 2002). Buna kar)l)k, ayn) dönemde ticaret sektörü GSYH s) ise Milyon TL den Milyon TL ye ulam) yani % 12 lik bir art)a konu olmutur (Tablo 2). Ticaret sektörü GSYH n)n Artvin li GSYH s) içinde uzun dönemdeki geliimi Tablo 3 te daha bariz bir ekilde görülmektedir. Tablo 3. Sabit Fiyatlarla GSYH ya Göre Artvin linde Ticaret Sektörünün Geli&imi (1987 = 100) Y)l Otel ve Lokanta Hizmetleri Toptan ve Perakende Ticaret (%) (%) Toplam Ticaret (%) ,1 7,5 9, ,1 7,4 9, ,9 7,4 11, ,5 12,8 19,3 Kaynak: BOCUTOQLU, E., Artvin Ekonomisinde sanayi ve Ticaret Sektörlerinin Yeri ve Gelece6i Üzerine Baz) Düünceler, Artvin linin Ekonomik Kalk)nmas) Semineri, Ekim 2003, Vizyon Sinemas) salonu, Artvin, ktisadi Arat)rmalar Vakf) Yay)n No: 2003/166, stanbul. Artvin ilinde ticaret sektörünün (toplam ticaret) sabit fiyatlarla GSYH içindeki pay) Sarp S)n)r Kap)s) s)n)n aç)l))ndan bir y)l önceyi temsil eden 1987 y)l)nda % 9,6 dan, 4

11 2000 y)l)nda % 19,3 e yükselmitir. Ticaret sektöründeki bu göreceli art))n temelinde, toptan ve perakende ticaret alt sektöründeki büyüme (1987 de % 7,5 ten 2000 y)l)nda % 12,8 e) ile otel ve lokanta sektörlerindeki büyüme (1987 de % 2,1 den 2000 y)l)nda % 6,5 e) büyüme yatmaktad)r. Ticaret sektörünün gelimesinde Sarp S)n)r Kap)s) n)n aç)lmas)yla ortaya ç)kan toptan ve perakende ticaret faaliyetleri ile turizm faaliyetlerinin stratejik bir role sahip oldu6u söylenebilir (Bocuto6lu, 2003). Yukar)da özetlenmeye çal))lan tüm bu bulgular), son y)llarda Artvin ili ekonomisinde, ticaret sektörü aç)s)ndan yaanan geliimin ve sektörün artan öneminin bir göstergesi olarak de6erlendirmek mümkündür. Dolay)s)yla, ticaret sektörü Artvin ekonomisinde özellikle l geliiminin planlanmas) sürecinde gelecek vaat eden bir sektör olarak ele al)nmak durumundad)r Ticaret Sektörü Bünyesinde Faaliyet Gösteren &yeri Say4s4 Artvin ilinde ticaret sektörü bünyesinde faaliyet gösteren i yeri say)lar), il düzeyinde di6er sektörlerle birlikte ayr)nt)l) analize imkân veren 1985 ve 1992 y)l) rakamlar)na göre Tablo 4 te özetlenmitir. Tablo 4. Artvin linde Ticaret Sektörü ve Di:er Sektörlerde Faaliyet Gösteren &yerlerinin Say4sal De:i&imi Türkiye Artvin Sektör Say) % Say) % Say) % Say) % Toptan Ticaret Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Otaller Ticaret Sektörü Top Sanayi naat ve Bay)nd)rl)k leri Ulat)rma, Haberleme ve Depolama Mali Kurumlar, sigorta ve Emlak leri Toplumsal Hizm., Sosyal ve Kiisel Hizm Toplam Kaynak: 7imek, M., Uygun Yat)r)m Alanlar) Arat)rmas)-ARTVN, Türkiye Kalk)nma Bankas) Arat)rma Müdürlü6ü, Nisan 2004, Ankara. Buna göre, alt sektörler ba6lam)nda de6imekle birlikte genel olarak ticaret sektöründeki i yeri say)s); 1985 ten 1992 y)l)na gelinceye kadar % 18 lik art)la ye ulam)t)r. Ayn) dönemde, Türkiye genelinde ticaret sektöründe faaliyet gösteren iyeri say)s)ndaki art) ise % 25 dolay)ndad)r. Söz konusu dönemde, Artvin lindeki iyeri say)s), Türkiye geneline oranla daha düük oranda artm)t)r. Bir baka ifadeyle, sektördeki geliim Türkiye genelinden daha yava olmutur. Burada dikkati çeken bir di6er özellik ise, ticaret sektöründeki iyeri say)s)n)n, hem 1985 ve hem de 1992 y)l)nda Artvin ilindeki toplam iyeri say)s)n)n % 68 ini oluturmas)d)r. Bu noktada, sektörler itibariyle ay)r)m yap)lmam) olmakla birlikte, 2002 y)l)nda ildeki toplam iyeri say)s)n)n oldu6u dikkate al)n)r (DE, 2003) ve ticaret sektörünün de yine yakla)k % 68 oran)nda bir paya sahip olaca6) düünülürse, Artvin ilinde 2002 y)l)nda ticaret sektöründeki iyeri say)s) yakla)k olarak tahmin edilebilir. Nitekim, 2000 y)l) Genel Nüfus Say)m) sonuçlar)na göre Artvin ilinde faal nüfusun % 4,8 i toptan ve perakende ticaret ile lokanta ve otellerde istihdam edilmekte olup, bunlar)n toplam) da kiiye kar)l)k gelmektedir (DE, 2001). 5

12 Öte yandan, Türkiye genelinde 1992 y)l)nda olan toplam iyeri say)s) yakla)k % 77 oran)nda art)la, 2002 y)l) itibariyle e ulam)t)r. Buna kar)l)k, ayn) dönemde Artvin lindeki iyeri say)s) den yakla)k % 117 oran)nda art)la e uylam)t)r (DE, 2003). Dolay)s)yla sadece ticaret sektöründe faaliyet gösteren iyerlerini kapsamasa bile, tüm iyeri say)s)nda Türkiye ortalamas)ndan daha yüksek oranda görülen bu art), ayn) zamanda l genelinde ticaret sektörünün Türkiye den daha h)zl) bir ekilde geliti6i eklinde yorumlanabilir Ticaret Sektöründe stihdam Durumu Artvin ilinde 1990 ve 2000 y)l) nüfus say)m) sonuçlar)na göre ticaret sektörü ve alt sektörlerinde istihdam edilen igücü say)s) ve oranlar) Tablo 5 te verilmitir. Tablo 5. Artvin li Ticaret Sektöründe stihdam Durumu Ticaret Sektörü stihdam) (A) lin Top. stihdam Y)l Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller TOPLAM stihdam) çindeki Say) % Say) % Say) % Say) (B) Pay *(%) , , , , , , , ,8 * Artvin ilinin toplam istihdam) içinde ticaret sektörünün pay)n) ifade etmekte olup, (A/B)*100 eklinde hesaplanm)t)r. Kaynaklar: 1) DE, 1992, 1990 GENEL NÜFUS SAYIMI Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (ARTVN), DE Yay)n No: 1552, Ankara. 2) DE, 2001, 2000 GENEL NÜFUS SAYIMI Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (ARTVN), DE Yay)n No: 2498, Ankara. Tablo 5 ten görülece6i üzere, periyodunda Artvin ili ekonomisinin toplam istihdam) % 26,7 lik bir düü göstermesine kar)l)k, ticaret sektöründeki istihdam tersine % 29,5 oran)nda artm)t)r. Buna ba6l) olarak da ticaret sektörünün ilin toplam istihdam) içindeki oran) % 2,7 den % 4,8 e ç)km)t)r. Alt sektörler itibariyle bak)ld)6)nda ise, nispi olarak gerileme göstermesine ra6men, perakende ticaretin istihdamda ilk s)ray) ald)6), buna kar)l)k toptan ticaret ve lokanta ve otellerde istihdam edilenlerin oranlar)nda art) oldu6u görülmektedir Ticaret ve Sanayi Odalar4 Artvin ilinde ticaret ve sanayi odalar), ticaret sektörünün örgütlenmesinde önde gelen kurumlardan biri olup, 2004 y)l) itibariyle il genelinde toplam dört adet ticaret ve sanayi odas) faaliyet göstermektedir. Bunlar; Artvin, Arhavi, Borçka ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odalar)d)r. Ardanuç, 7avat ve Yusufeli ilçeleri Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na ba6l)d)r y)l) itibariyle Artvin (737 üye), Arhavi (550 üye), Borçka (650 üye) ve Hopa (470 üye) Ticaret ve Sanayi Odalar)na kay)tl) toplam üye bulunmaktad)r (Artvin Valili6i, 2003). l genelinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalar)na ilikin mevcut durumu ortaya koymaya yönelik ayr)nt)l) bilgiler aa6)da sunulmutur *. * Ticaret ve Sanayi Odalar) na ilikin en güncel veriler, çal)ma sürecinde her bir odaya gönderilen ve çal)mada yer alan tablolara esas tekil eden matbu formlarla temin edilmeye çal))lm), ancak baz) odalar için istenilen verilere yine de ula)lamad)6) gibi metin içerisinde de görülece6i üzere kimi verilerde de tutars)zl)klar ortaya ç)km)t)r. Dolay)s)yla, tüm çabalara ra6men istenilen kalite ve do6rulukta veri sa6lamak mümkün olamam)t)r. 6

13 Artvin Ticaret ve Sanayi Odas4 Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na 2003 y)l) itibariyle toplam 751 iyeri kay)tl) olup, bunlardan 399 adedi (% 53) ah)s, 352 adedi (% 47) ise tüzel kiili6e haizdir. Meslek gruplar)na da6)l)m)na bak)ld)6)nda; imalat sanayi, ta)ma ileri ve mali kurulular kapsam)ndaki i yerlerinin % 34,1 lik oranla ilk s)rada yer ald)6), onu % 30,2 lik oranla mühendislik-müteahhitlik alan)nda faaliyet gösterenlerin izledi6i görülmektedir (Tablo 6). Tablo 6. Artvin Ticaret ve Sanayi Odas4 na Kay4tl4 Olan &yeri Say4lar4 (2003 Y4l4 Sonu tibariyle) Meslek Grubu 7ah)s Tüzel Toplam Say) % G)da Maddeleri toptan ticareti ,6 Mobilya, döeme, ev eyas) perakende ticareti ,2 Kereste ve yap) malzeme toptan ticareti ,9 Bina yap)m onar)m (Mühendislik-Müteahhitlik) ,2 malat sanayi ta)ma ileri mali kurulu ,1 Toplam ,0 Kaynak: ATSO, Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 6-A/ 377 say)l) yaz)), ARTVN. 7irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)ran irket say)lar) Tablo 7 de verilmitir. Buna göre, 2002 y)l)nda toplam 33 irket Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)rm) olup, bunlardan 18 i ah)s, 14 ü limited irket ve bir tanesi de kooperatiftir y)l)nda ise toplam 25 irket Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)rm) olup, bunlar)n da 16 s) ah)s, 5 i limited irket, 3 ü kooperatif ve bir tanesi ise anonim irkettir. Tablo 7. Artvin Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2002 ve 2003 Y4l4nda Kay4t Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu 7ah)s A.7. Ltd Koop Topl. 7ah)s A.7. Ltd Koop Topl. G)da Mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim. sanayi Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top. par. tic Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi Toplam Kaynak: ATSO, Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 6-A/ 377 say)l) yaz)), ARTVN. Benzer ekilde, irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) nda terkin ilemi yapt)ran (kayd) silinen) irket say)lar) Tablo 8 de verilmitir y)l) içinde toplam 42 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlardan 27 tanesi ah)s, 9 tanesi kooperatif, 5 tanesi anonim irket ve bir tanesi ise limited irkettir y)l) içinde toplam 33 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlardan 22 tanesi ah)s, 6 tanesi kooperatif, ikier tanesi limited irket ve anonim irket ve bir tanesi ise kollektif irkettir. 7

14 Tablo 8. Artvin Ticaret ve Sanayi Odas4 nda 2002 ve 2003 Y4l4nda Terkin Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu ah)s A.7. Ltd. Koop Topl. 7ah)s Koll. A.7. Ltd. Koop Topl. G)da Mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim. sanayi Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top. par. tic Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi Toplam Kaynak: ATSO, Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 6-A/ 377 say)l) yaz)), ARTVN. Özetle, 2002 ve 2003 y)llar)nda kay)t ve terkin yapt)ran iletme say)lar) aç)s)ndan bir kar)lat)rma yap)ld)6)nda; her iki y)lda da Artvin Ticaret ve Sanayi Odas) nda terkin ilemi yapt)ran irket say)s)n)n, kay)t yapt)ran irket say)s)n)n üzerinde oldu6u görülmektedir Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas y)l) itibariyle Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na 145 i ah)s (% 47), 166 s) tüzel (% 53) kiili6e haiz olmak üzere toplam 311 iyeri kay)tl)d)r. Meslek gruplar)na göre incelendi6inde; ilk s)ray) eczane, kuyumcu, k)rtasiyeci ve muhtelif ticaret ile u6raanlar (% 26,4) al)rken, onu çimento, tu6la, demir, boya, cam ve di6er inaat malzemeleri toptan perakende ticareti ile u6raanlar izlemektedir (Tablo 9). Tablo 9. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas4 na Kay4tl4 Olan Dirket Say4lar4 (2003 Y4l4 Sonu tibariyle) Meslek Grubu 7ah)s Tüzel Toplam Say) % G)da Maddeleri toptan ve parekende ticareti ,9 Giyim Eyas), mobilya, döeme, ev eyas) v.b ,3 Eczane,kuyumcu, k)rtasiyeci ve muh. ticaret ,4 Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, toplum hizm ve kiisel hizmetler ,2 Bay)nd)rl)k ve Yap)m ileri ,0 Çimento, tu6la, demir, boya, cam ve di6. in. mlz. top. par. tic ,1 Ta)t araç ve aletleri tic. Akaryak)t sat) yerleri 1-1 0,3 Ta)ma ve depolama ,9 Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri 6-6 1,9 Toplam ,0 Kaynak: ARTSO, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 434 say)l) yaz)), Artvin. 7irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)ran irket say)lar) Tablo 10 da verilmitir. Buna göre, 2002 y)l)nda toplam 10 irket Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)rm) olup, bunlardan 7 si ah)s, 2 si limited irket ve bir tanesi de kooperatiftir y)l)nda ise toplam 21 irket Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)rm) olup, bunlar)n da 14 ü ah)s, 6 s) limited irket ve bir tanesi kooperatiftir. 8

15 Tablo 10. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2002 ve 2003 Y4l4nda Kay4t Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu 7ah)s A.7. Ltd Koop Toplam 7ah)s A.7. Ltd Koop Toplam G)da Mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim. sanayi Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top. par. tic Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi - Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi - Toplam Kaynak: ARTSO, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 434 say)l) yaz)), Artvin. 7irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) nda terkin ilemi yapt)ran (kayd) silinen) irket say)lar) ise Tablo 11 de verilmitir y)l) içinde toplam 32 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlar)n tamam) ah)s irketi niteli6indedir y)l) içinde ise toplam 6 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlardan da 5 tanesi ah)s, 1 tanesi ise kooperatiftir. Tablo 11. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2002 ve 2003 Y4l4nda Terkin Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu 7ah)s A.7. Ltd. Koop Toplam 7ah)s A.7. Ltd. Koop. Toplam G)da mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm. G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim sanayi Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top par. tic. Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi Toplam Kaynak: ARTSO, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 434 say)l) yaz)), Artvin. Özetle, 2002 ve 2003 y)llar)nda Arhavi Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t ve terkin yapt)ran iletme say)lar) aç)s)ndan bir kar)lat)rma yap)ld)6)nda; 2002 y)l)nda terkin ilemi yapt)ran irket say)s), 2003 y)l)nda ise kay)t yapt)ran irket say)s)n)n daha fazla oldu6u görülmektedir. 9

16 Borçka Ticaret ve Sanayi Odas4 * Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) na 2003 y)l)nda toplam 18 iyeri kay)t yapt)rm) olup, bunlardan 7 tanesi (% 39) ah)s, 11 tanesi (% 61) tüzel kiili6e haizdir. lgili y)lda g)da maddeleri toptan ve perakende ticareti ile lokanta, otel, toplum hizmetleri ve kiisel hizmetlerin yan) s)ra bay)nd)rl)k ve yap)m ileri alan)ndaki meslek gruplar) öne ç)kmaktad)r (Tablo 12). Tablo 12. Borçka Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2003 Y4l4nda Kay4t Yapt4ran &yeri Say4lar4 Meslek Grubu 7ah)s Tüzel Toplam Say) % G)da Maddeleri toptan ve parekende ticareti ,2 Giyim Eyas), mobilya, döeme, ev eyas) v.b ,1 Eczane,kuyumcu, k)rtasiyeci ve muh. Ticaret Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, toplum hizm ve kiisel hizmetler ,2 Bay)nd)rl)k ve Yap)m ileri ,2 Çimento, tu6la, demir, boya, cam ve di6. in. mlz. top. par. tic ,1 Ta)t araç ve aletleri tic. Akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama 1-1 5,6 Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri ,6 Toplam ,0 Kaynak: BOTSO, Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 404 say)l) yaz)), ARTVN. Tablo 13. Borçka Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2002 ve 2003 Y4l4nda Terkin Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu ah)s A.7. Ltd. Koop. Toplam 7ah)s A.7. Ltd. Koop Toplam G)da Mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim. San Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top. par. tic Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi Toplam Kaynak: BOTSO, Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 404 say)l) yaz)), ARTVN. 7irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) nda terkin ilemi yapt)ran (kayd) silinen) irket say)lar) Tablo 13 de verilmitir y)l) içinde toplam 11 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlar)n bunlardan 5 i ah)s, 4 ü limited ve 2 tanesi kooperatiftir y)l) içinde toplam 20 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlardan 10 u limited, 9 u ah)s ve bir tanesi kooperatiftir. * Borçka Ticaret ve sanayi Odas) ndan toplam iyeri say)s) (2003 y)l) sonu itibariyle) ve 2003 y)l)nda irket tipi ve meslek gruplar)na göre kay)t yapt)ran irket say)s) bilgileri elde edilemedi6inden söz konusu biligilere yer verilememitir. Sadece 2003 y)l)nda kay)t yapt)ran ve terkin yapt)ran i yeri bilgileri verilmitir. 10

17 Özetle, 2003 y)l)nda Borçka Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t ve terkin yapt)ran iletme say)lar) aç)s)ndan bir kar)lat)rma yap)ld)6)nda, terkin yat)ran irket say)s)n)n kay)t yapt)ranlardan fazla oldu6u görülmektedir Hopa Ticaret ve Sanayi Odas y)l) itibariyle Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na 160 ) ah)s (% 32), 335 i tüzel irket (% 68) niteli6inde olmak üzere toplam 495 iyeri kay)tl)d)r. Meslek gruplar)na göre incelendi6inde; ilk s)ray) tüm iyerlerinin yakla)k yar)s)n) (% 50,5) oluturan eczane, kuyumcu, k)rtasiyeci ve muhtelif ticaret ile u6raanlar al)rken, g)da maddeleri toptan ve perakende ticareti ile u6raan iyerleri ikinci s)rada yer almaktad)r (Tablo 14). Tablo 14. Hopa Ticaret ve Sanayi Odas4 na Kay4tl4 Olan Dirket Say4lar4 (2003 Y4l4 Sonu tibariyle) Meslek Grubu 7ah)s Tüzel Toplam Say) % G)da Maddeleri toptan ve perakende ticareti ,7 Giyim Eyas), mobilya, döeme, ev eyas) v.b ,1 Eczane,kuyumcu, k)rtasiyeci ve muh. ticaret ,5 Mali Kurulular ve sigortalar ,0 Lokanta, Otel, toplum hizm ve kiisel hizmetler ,5 Bay)nd)rl)k ve Yap)m ileri ,0 Çimento, tu6la, demir, boya, cam ve di6. in. mlz. top. par. tic ,0 Ta)t araç ve aletleri tic. Akaryak)t sat) yerleri ,1 Ta)ma ve depolama ,1 Kereste, sunta v.b. orman ürünü sat) yerleri ,1 Toplam ,0 Kaynak: HOTSO, Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 328 say)l) yaz)), ARTVN. Tablo 15. Hopa Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2002 ve 2003 Y4l4nda Kay4t Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu ah)s A.7. Ltd. Koop. Toplam 7ah)s A.7. Ltd. Koop. Toplam G)da Mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim. sanayi Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top. par. tic Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi Toplam Kaynak: HOTSO, Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 328 say)l) yaz)), ARTVN. 7irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)ran irket say)lar) Tablo 15 de verilmitir. Buna göre, 2002 y)l)nda toplam 26 irket Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)rm) olup, bunlardan 19 u limited irket, 6 s) ah)s ve biri de kooperatiftir y)l)nda ise toplam 11

18 21 irket Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) na kay)t yapt)rm) olup, bunlardan da 11 i ah)s, 9 u limited irket ve bir tanesi de kooperatiftir. 7irket tipleri ve meslek gruplar)na göre, 2002 ve 2003 y)l) içinde Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) nda terkin ilemi yapt)ran (kayd) silinen) irket say)lar) Tablo 16 da verilmitir y)l) içinde toplam 21 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlardan 12 si ah)s, 5 i limited irket ve ikier tanesi de anonim irket ve kooperatif niteli6indedir y)l) içinde ise yine toplam 21 iyeri terkin ilemi yapt)rm) olup, bunlardan 11 i ah)s, 7 si limited irket ve birer tanesi de kollektif irket, anonim irket ve kooperatif niteli6indedir. Tablo 16. Hopa Ticaret ve Sanayi Odas4 na 2002 ve 2003 Y4l4nda Terkin Yapt4ran Ticari &yerleri Meslek Grubu Koop 7ah)s A.7. Ltd. Koop. Topl. 7ah)s Koll. A.7. Ltd.. Topl. G)da Mad top. ve per. tic Giyim Eyas), döeme, ev eyas) v.b Eczane, kuyumcu, muh. tic Mali Kurulular ve sigortalar Lokanta, Otel, top. hizm ve kiisel hizm G)da, deri, ka6)t, bas)m, ve di6. kim. sanayi Bay)nd)rl)k ve yap)m ileri Çimento, tu6la, ve di6. in. mlz. top. par. tic Ta)t araç-alet ve tic, akaryak)t sat) yerleri Ta)ma ve depolama Kereste, sunta v.b. Orman ürünü sat) yerleri Orman ürünleri ve mobilya sanayi Metal eya, ayg)tlar) ula)m arac) sanayi Toplam Kaynak: HOTSO, Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) Kay)tlar) (Hopa Ticaret ve Sanayi Odas) taraf)ndan Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen tarih ve 328 say)l) yaz)), ARTVN. Özetle, 2002 ve 2003 y)llar)nda Hopa Ticaret ve sanayi Odas) na kay)t ve terkin yapt)ran iletme say)lar) aç)s)ndan bir kar)lat)rma yap)ld)6)nda; 2002 y)l)nda kay)t ilemi yapt)ran irket say)s)n)n terkin ilemi yapt)ranlardan fazla, 2003 y)l)nda ise kay)t ve terkin yapt)ran irket say)s)n)n eit oldu6u görülmektedir Esnaf ve Sanatkar Odalar4 Birli:i Artvin Esnaf ve Sanatkar Odalar) Birli6i ne ba6l) toplam 18 oda bulunmakta olup, Tablo 17 de bu odalara kay)tl) üye say)lar) ve odalar) terk eden üye say)lar) görülmektedir. Buna göre Artvin Esnaf ve Sanatkar Odalar) Birli6i ne ba6l) toplam kay)tl) üye bulunmaktad)r. Söz konusu kay)tl) üyelerden u faal üye iken, terk eden üyelerin say)s) i bulmaktad)r. Üyeli6i çeitli nedenlerle b)rakanlar)n oran) 2004 y)l) ilk yar)s) itibariyle toplam üye say)s)n)n yakla)k % 45 ine kar)l)k gelmektedir. 12

19 Tablo 17. Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar4 Birli:i - Odalara Kay4tl4 Üye Listesi (2004*) S)ra no Meslek Odalar) Üye say)s) Faal üyeler Terk edenler 1 Artvin Giyim Ey. ve Sant. Odas) Artvin 7of. ve Otomb. Odas) Artvin Sanatkarlar Odas) Artvin Bak. Seb. ve Esnaf Odas) Borçka Esn. Sant. Odas) Borçka 7of. ve Otomb. Odas) Murgul Esn. Sant. Odas) Murgul 7of. ve Otomb. Odas) Hopa Esn. Sant. Odas) Hopa 7of. ve Otomb. Odas) Arhavi Esn. Sant. Odas) Arhavi 7of. ve Otomb. Odas) Ardanuç Esn. Sant. Odas) Ardanuç 7of. ve Otomb. Odas) avat Esn. Sant. Odas) avat 7of. ve Otomb. Odas) Yusufeli Esn. Sant. Odas) Yusufeli 7of. ve Otomb. Odas) Toplam * tarihi itibariyle. Kaynak : AESOB, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar) Birli6i Kay)tlar) (Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar) Birli6i taraf)ndan 94 say) ve tarihinde Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne Oda bilgileri hakk)nda gönderilen yaz)), ARTVN Dirket ve Kooperatifler Artvin linde 2003 y)l) itibariyle 86 adet anonim ve 626 adet limited irket mevcut olup, komandit irket bulunmamaktad)r. Söz konusu y)lda ildeki irketleme oran) ise % 30 seviyesindedir. Mevcut 86 anonim irketten 56 s) ve 626 limited irketten de 572 si faaliyetini sürdürmekte olup (Artvin Valili6i, 2003; 7imek, 2004), söz konusu faal irketlerin ilçeler itibariyle da6)l)m) Tablo 18 de sunulmaktad)r. Tablo 18. Artvin lindeki Faal Dirketlerin Say4sal Da:4l4m4 lçe Faal 7irket Say) Oran (%) Artvin Arhavi Hopa Di6erleri Toplam Kaynak: 7imek, M., Uygun Yat)r)m Alanlar) Arat)rmas)-ARTVN, Türkiye Kalk)nma Bankas) Arat)rma Müdürlü6ü, Nisan 2004, Ankara. Tablo 19 da 2003 y)l) sonu itibariyle Artvin ilinde kurulmu olan kooperatifler ilçelere ve türlerine göre s)n)fland)r)lm)t)r. Görüldü6ü üzere, Artvin linde konut yap) kooperatifi, motorlu ta)y)c)lar kooperatifi, tüketim kooperatifi, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi ve küçük sanayi sitesi yap) kooperatifi olmak üzere 6 farkl) kooperatif türü ve toplam 187 adet kooperatif kurulmutur. Ancak, söz konusu kooperatiflerden sadece 93 adedi faal konumdad)r. Kalanlar)n 8 tanesi tüzel kiilik kazanmayan, 72 tanesi terkin edilen ve 14 tanesi ise tasfiyede olan kooperatif niteli6indedir. l genelinde toplam kooperatif üyesi 13

20 mevcut olup, üye say)s) aç)s)ndan ilk s)ray) konut yap) kooperatifi al)rken (4 826), ikinci s)rada esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi ( 4 710) yer almaktad)r. Tablo 19. lçelere Göre Kooperatif Türü ve Say4lar4n4n Da:4l4m4 lçeler Kooperatif Türü Konut Yap) K. Motorlu Ta. K. Tüketim K. Esn. ve San. K. Kef. K. Küçük S.S. Yap. K. Toplam Artvin Ardanuç Arhavi Borçka Hopa Murgul avat Yusufeli Toplam Koop. Say)s) Üye Say)s) Kaynak: STM, Sanayi ve Ticaret l Müdürlü6ü taraf)ndan; tarih ve B.14.4.LM /1480 say) ile Artvin Valili6i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü6ü ne gönderilen l Brifingi Tablolar) konulu resmi yaz), ARTVN. STM, Sanayi ve Ticaret l Müdürlü6ü Brifingi, Artvin Valili6i, Artvin. 1.3 Artvin linde D4& Ticaretin Genel Durumu 1980 y)l)ndan beri, d) ticaretin Türkiye ekonomisi aç)s)ndan önemi sürekli olarak artmaktad)r. Uygulanmas)na 1983 de balanan d)a yönelik liberal ekonomi politikalar), (Artvin linin de içinde bulundu6u) DOKAP bölgesi üzerinde fazlaca etkili olmam)t)r. Bunun yerine eski Sovyetler Birli6i ülkeleri ile yap)lan ticaretin k)sa bir süre önce gelimeye balamas), DOKAP bölgesi ekonomisinde daha önemli bir etki yaratm)t)r. Rusya ile politik ilikilerin düzelmeye balamas) ve iki ülkenin d) ticaretinde gözlenen liberalleme d) ticareti olumlu etkilemitir. Türkiye ayn) zamanda Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle d) ticaretin tevik edilmesine daha fazla önem vermeye balam)t)r. Tüm bu giriimler, d) ticaretin gelimesi ve farkl) ticari faaliyetlerin ortaya ç)kmas) sonucunu do6urmutur. Yeni ticaret ekilleri, al))ld)k ticaret rejimine göre yap)lan ticari faaliyetler kadar önemli bir yer tutmaya balam)t)r. Böylece, üç yeni ticari faaliyet türü; s)n)r ticareti, bavul ticareti ve serbest bölgelerde yap)lan ticaret olarak ortaya ç)km)t)r (DOKAP-III, 2000). Ülke ekonomisi ve özellikle DOKAP bölgesinde d) ticaret konusunda yaanan tüm bu gelimeleri içine alan süreçte, Ülkemizin Kuzeydo6u sunda bir s)n)r ehri olan Artvin hem etkileyen ve hem de etkilenen il konumunda olmutur. Zira, Ülkemizin Sovyetler Birli6inin da6)lmas)ndan sonraya ortaya ç)kan Ba6)ms)z Devletler Toplu6u ülkeleriyle gerçekletirece6i ithalat ve ihracat uygulamalar)nda, Artvin li co6rafi ve stratejik aç)dan önemli bir yere sahiptir. Nitekim, Artvin, Sarp S)n)r Kap)s) ve Hopa Liman) üzerinden gerçekletirilen ithalat ve ihracat ilemleri ile ülkemizin önemli s)n)r kap)lar)n) s)n)rlar) içinde bar)nd)rmaktad)r tarihli resmi gazetede yay)nlanan 88/13286 Say)l) Bakanlar Kurulu Karar) ile Sarp S)n)r Kap)s) mesai saatlerinde hizmet vermek üzere yolcu giri ç)k))na aç)lm)t)r. Ancak, daha sonra SSCB nin da6)lmas)yla birlikte s)n)r kap)s)nda yo6unluk artt)6)ndan, tarihinden itibaren 24 saat yolcu giri ç)k)) hizmeti verilmeye balanm)t)r. Sarp S)n)r Kap)s) n)n aç)lmas)ndan sonra, s)n)r ili olarak Artvin in, bata Gürcistan olmak üzere yak)n Ba6)ms)z Devletler Toplulu6u (BDT) ülkeleriyle sosyal ve 14

21 ekonomik ilikileri önemli bir geliim seyri izlemitir (Artvin Valili6i, 2003; SKMA, 2004). lde, Babakanl)k Gümrük Müstearl)6) Hopa Gümrükleri Bamüdürlü6ü ne ba6l), olarak faaliyetlerini yürüten Hopa ve Sarp Gümrük Müdürlükleri mevcuttur. Bunlardan, Hopa Gümrük Müdürlü6ü deniz s)n)r kap)s) ve Sarp Gümrük Müdürlü6ü ise kara s)n)r kap)s) olarak faaliyette bulunmaktad)r. lde d) ticarete konu bal)ca ürünler aras)nda; kömür, kereste, mobilya, tekstil ürünleri, hurda metal, deri, g)da ürünleri ve inaat malzemeleri yer almaktad)r. Her ilde oldu6u gibi, Artvin linde de normal d ticaret rejimi kapsam nda gerçekletirilen ithalat ve ihracat yan)nda, bir s)n)r ili olmas) nedeniyle s n r ticareti ile özel fatura kapsam nda da (61 say)l) tebli6i) ithalat ve ihracat gerçekletirilmektedir. Normal d) ticaret rejimi dahilinde gerçekletirilen ithalat ve ihracat kapsam)nda a6)rl)kla g)da maddeleri ihraç edilirken, deri, kereste vb. ürünler ithal edilmektedir. S)n)r ticareti kapsam)nda ihracat yok denecek kadar az gerçekletirilirken, ithal edilen ürünlerin tamam)n) petrol ürünleri oluturmaktad)r (Ate ve Ayy)ld)z, 2002). Öte yandan, normal d) ticaret rejimi kapsam)nda ihracat (gümrükleme) Sarp S)n)r Kap)s) nda yap)lmamaktad)r. Bunun yerine, di6er gümrüklerde ihraç gümrüklemesi yap)lan mallar)n Sarp S)n)r Kap)s) ndan transit geçii yap)lmaktad)r (SKMA, 2004). Dolay)s)yla, ihracat rejimi kapsam)nda Sarp S)n)r Kap)s) ndan yap)lan ihracat büyük ölçüde transit nitelik arz etmektedir. Bu nedenle, Artvin ili ekonomisinde ticaret sektörünün analizinde, d) ticaret rakamlar)na ilikin yap)lacak de6erlendirmelerde temkinli davranmak gerekmektedir. Tablo 20 de Hopa ve Sarp Gümrük Müdürlüklerinden d) ticaret kapsam)nda gerçekletirilen ithalat ve ihracata ilikin de6erler y)llar itibariyle sunulmaktad)r. Tablo 20. Hopa ve Sarp Gümrük Müdürlüklerinden Gerçekle&en D4& Ticaret Y)l Hopa Gümrük Müdürlü6ü Sarp Gümrük Müdürlü6ü D) Ticaret Hacmi hracat/thalat (%) thalat ($) hracat ($) thalat ($) hracat ** ($) thalat ($) hracat ($) Toplam Artvin Türkiye ,2 54, ,3 58, ,8 65, ,6 51, ,3 75, ,0 69, ,4 68,1 2004* ,9 62,9 * Bu sat)rdaki tüm de6erler, 2004 y)l)na ait ilk alt) ayl)k de6erleri göstermektedir. ** 3065 say)l) KDV Kanunun 11/1-b maddesi gere6i 61 seri nolu KDV Genel Tebli6ine istinaden özel fatura ile yap)lan ticaret. Kaynaklar: 1) HGMB, Hopa Gümrük ve Muhafaza Bamüdürlü6ü Brifingi, Artvin. 2) DE, Devlet statistik Enstitüsü Bakanl)6) 2004 Haziran Ay) Geçici D) Ticaret statistikleri ( ), D) Ticaret statistikleri Haber Bültenleri ( adresinden tarihinde elde edilmitir). Görüldü6ü üzere, y)llar) aras)nda Artvin li d) ticaret faaliyetleri kapsam)nda gerçekletirilen toplam ithalat ve ihracat de6erleri dikkate al)nd)6)nda, tüm y)llarda ihracat)n ithalat) kar)lama oran)n)n % 100 ün üzerinde oldu6u, bir baka ifadeyle tüm y)llarda yap)lan toplam ihracat)n toplam ithalat de6erinden daha fazla oldu6u anla)lmaktad)r. Söz konusu oran % ile 1999 y)l)nda en yüksek, % 102,6 ile 2000 y)l)nda en düük düzeyde gerçeklemitir. Ayn) periyotta Türkiye genelinde 15

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI Özlem Karahan Uysal 1 Erdoan Oktay 1 ÖZET Tarm alannda Türkiye AB etkileimi ve olas gelimeler, ileri saysal aratrma tekniklerinin kullanld etki analizi

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK)

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇO"LU Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr.Habip ERO"LU ARTVN 2005 II Raporun hazrlanmasna katk salayanlar

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 31.03.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 31.03.2015 -Aktif Toplamı Finansal Kiralama

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU

ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇOLU l Salk Müdür Yrd. Cemil YAVUZ l Salk statistik *ube Müd. Numan DUMAN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa No Kapak 1 çindekiler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 30.06.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; 23.148.695 30.06.2015

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 31.12.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 31.12.2015 Aktif Toplamı Finansman Şirketleri;

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 30.09.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; 25.493.150; 27,2%

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 30.09.2016 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 30.09.2016 Aktif Toplamı Finansman Şirketleri;

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı