Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *"

Transkript

1 Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye de kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasındaki ilişkileri ele alaktadır. Değişkenler arası ilişkiler, döneinde Türkiye nin illeri için panel veri nedensellik analizleri ile irdeleniştir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye de ialat sanayinde yeni kurulan fira sayısından kau yatırılarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Ayrıca, yapılan analizler değişkenler arası nedensel ilişkilerin illerin sosyo-ekonoik gelişişlik derecelerine göre farklılaştığını ortaya koyuştur. Bu bulgular ışığında, devletin özellikle yeni sanayileşekte olan ve Anadolu Kaplanları olarak isilendirilen illerin yer aldığı ikinci ve üçüncü derece gelişiş illerde kau yatırılarını artırıcı politikaları devreye sokasının yararlı olabileceği düşünülektedir. Anahtar Kelieler: Kau yatırıları, yeni fira oluşuu, yerel ekonoik kalkına, panel veri nedensellik. The Causal Relationship between Public Investents and ew Fir Foration: Dynaic Panel Data Analyses on Turkey s Provinces Abstract: This study investigates the relationships between public investents and new fir foration in Turkey. The causal relations between variables were analyzed with panel data analysis on provinces of Turkey for the period. According to epirical findings, there is a unidirectional causality fro the nuber of newly established firs in the anufacturing industry to public investents in Turkey. However, this analysis has displayed that the causal relationships between variables differentiated by socio-econoic developent degree of provinces. It is believed in the light of these findings that it ay be helpful if Turkish governent enforces policies to increase public investents especially in newly industrializing 2nd and 3rd level developed provinces known as Anatolian Tigers. Key Words: Public investent, new fir foration, local econoic developent, panel data causality * Bu çalışa, -2 Eki 200 tarihinde Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkına-Girişicilik Sepozyuu nda sunulan bildirinin genişletiliş ve gözden geçiriliş halidir. ** Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, ĐĐBF, Đktisat Bölüü, 6080, Trabzon/Türkiye. *** Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, ĐĐBF, Đktisat Bölüü, 6080, Trabzon/Türkiye. **** Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, ĐĐBF, Đktisat Bölüü, 6080, Trabzon/Türkiye. Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 2, Haziran 203, s

2 46 Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 2 GĐRĐŞ Dengeli bölgesel kalkına ve bölgelerarası gelir farlılıklarının azaltılası, tü dünyada hüküetlerin (devletin) en öneli aaçlarından biridir. Bu süreçte kau yatırıları, bölgeler arasında eydana gelen eşitsizliklerin azaltılasında yoğun bir şekilde kullanılabilektedir. Kau yatırıları denildiğinde üreti yatırıları da dahil, devletin yapış olduğu her türlü yatırılar anlaşılaktadır. Bu bağlada, kau yatırıları bölgesel politikaların uygulanasında en öncelikli araçlardandır. Ancak son yıllarda tü dünyada etkisini gösteren ticari ve finansal küreselleşeyle birlikte ülkeler, daha liberal ekonoi politikalarına yönelişlerdir. Niteki, izlenen liberal politikalarla birlikte ekonoideki kau rolünün azalası, devletin doğrudan üreti yatırılarını da azaltış ve bu süreçte altyapı yatırıları daha çok öne kazanıştır. Başta altyapı olak üzere yapılan kau yatırıları, yatırı kararı aşaasında firaların yer seçilerini öneli derecede etkileekte; yeni firaların belirli bir bölgede toplanasına veya doğrudan yabancı yatırıların belirli bölgelere veya sektörlere yönlenesine yol açabilektedir. Böylece firalar belirli bir bölgede veya sektörde yığılakta ve bu yığıladan öneli ekonoik kazançlar elde etektedirler. Bu bağlada, kau harcaaları yeni fira oluşuuna neden olabileceği gibi, yeni fira oluşuu da daha fazla altyapı yatırılarını zorunlu hale getirerek, bölgeye daha fazla kau yatırıı yapılasına olanak sağlaaktadır. Çalışanın aacı, kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasındaki ilişkileri, Türkiye örneğinde ele alaktır. Çalışada, Türkiye ekonoisindeki yaşanan yapısal dönüşülere paralel olarak devlet yatırılarının yeni fira oluşuu üzerindeki etkileri, sosyo-ekonoik gelişişlik düzeyine göre sınıflandırılan illeri dikkate alan panel nedensellik testleriyle inceleniştir. Böylece, kau yatırıları ile farklı gelişişlik düzeyindeki illerdeki yeni fira oluşuu arasındaki ilişkiler belirleneye çalışılıştır. Dolayısıyla bu çalışanın sonuçları; illerin gelişişlik seviyesine göre kau yatırılarının yönetii, dağıtıı ve planlaası açısından ayrıca öne arz etektedir. Bu aaç doğrultusunda çalışa beş bölü olarak oluşturuluştur. Çalışanın giriş bölüünü takip eden ikinci bölüde, konu ile ilgili teorik ve apirik literatür incelenerek, kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasındaki ilişkiler ortaya konuluştur. Üçüncü bölüde, araştıranın etodolojisine yer veriliş ve dördüncü bölüde araştıra kapsaında elde edilen bulgular tartışılıştır. Çalışanın son bölüünde ise genel bir değerlendire yapılış ve Türkiye için politika önerilerinde bulunuluştur.

3 Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri 47 KAMU YATIRIM HARCAMALARI VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI Kalkına ekonoisinde altyapı yatırılarının öneine dair çeşitli yaklaşılar bulunakla birlikte Guild (2000), kalkınada altyapının rolünü iki genel teoriye dayandıraktadır: (i) Solow (956) un geliştirdiği Neoklasik ekonoik teoriye göre, kalkına hanehalkı ve firaların daha etkin işgücü, seraye ve doğal kaynak kullanalarıyla başlaakta ve altyapı, fiziksel verililiği ve beşeri serayeyi artıraktadır. Ayrıca altyapı doğrudan bir girdi niteliğinde ise, o zaan daha yüksek altyapı yatırıları bölgesel üretii de olulu etkileyebilektedir. (ii) Richardson ve Townroe (986) tarafından küülatif nedensellik teorisi olarak sınıflandırılan ikinci yaklaşıa göre bölgesel büyüe, doğal kaynaklar gibi bölgede evcut olan bir faktörün itici gücüyle başlaakta ve ilk yüksek getirilere bağlı olarak yatırıcılar, daha fazla yatırı yapaya yönelektedirler. Böylece yığıla ekonoileri oluşakta ve bölgesel avantajlar ortaya çıkaktadır. Bu çerçevede altyapı yatırıları daha iyi kau ikanları sağlayarak, bölgesel kalkınayı teşvik edebilektedir. Ayrıca kau yatırıları, özel sektör yatırıları için taalayıcı bir rol üstlenerek kapasite kısıtlarını ortadan kaldırabilektedir. Dolayısıyla kau yatırılarından kaynaklanan bu etkiler, firaları kau yatırılarının yapıldığı alanlara çekerek, özel sektörün seraye büyüe oranını artıraktadır. Özellikle içsel büyüe teorileri eşliğinde 980 li yıllardan sonra devletin ekonoik hayattaki rolüne ilişkin öneli değişeler yaşanış ve piyasa ekanizasının işleyişini bozayan kau politikaları dünya genelinde kabul göreye başlaıştır. Bu bağlada örneğin Barro (990, 99) tarafından geliştirilen kau politikası odeli, kau yatırı harcaalarının verililik kanalıyla özel sektör yatırılarını uyarıcı etkide bulunduğunu ortaya koyaktadır. Öte yandan ekonoik büyüe için; Roer (990) ve Aghion ve Howitt (992) araştıra ve geliştire faaliyetlerine ve Lucas (988) beşeri serayenin öneine işaret etektedir. Bu bağlada hüküetler eğiti, sağlık, teknoloji ve altyapı politikalarıyla özel sektör yatırılarını teşvik eden ve ekonoik büyüeyi uyaran ekanizaları harekete geçirebilektedirler. Diğer taraftan, özel seraye yatırılardaki artışlar ise bir yandan firalar tarafından girdi olarak kullanılan kausal serayeye olan ihtiyacı artırırken, diğer taraftan çarpan ekanizasını devreye sokarak bireylerin kausal al taleplerini de artırabilektedir. Đçsel büyüe teorileri devletin ekonoiye üdahale etesini Dolayısıyla kau yatırı harcaalarının öneli bir parçası olan kau altyapısının he ara alı he de nihai al niteliğinde olası, kau yatırılarıyla özel yatırılar arasında teorik olarak iki yönlü bir nedensellik ilişkisini ortaya çıkaraktadır. Daha açık bir ifadeyle bir bölgede artan kau serayesi, o bölgedeki topla üretii uyararak, he özel seraye yatırılarının he de üreti

4 48 Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 2 için gerekli işgücü talebinin artasına yol açabilektedir. Diğer taraftan, özel seraye yatırılarının artası ise istihda edilen topla işgücü iktarını ve dolayısıyla topla ücret ödeelerini artıracaktır. Çarpan ekanizası da dikkate alındığında özel seraye yatırılarının uyardığı gelir artışları ise bu bölgedeki he özel he de kausal allara olan talebi artıracaktır (Eberts - Fogarty, 987: 8). Ancak artan kau yatırı harcaaları, bütçe dengesini bozucu etkilere sebebiyet vererek devletin finansan ihtiyacını artırabilir. Hüküetlerin bütçe dengesini koruyabilek için uygulayabileceği politikalardan birsi de iç borçlanaya gitektir. Bu duru, piyasa faiz oranlarının yükselesine yol açarak özel sektör yatırılarının azalasına sebebiyet verebilektedir. Kau harcaalarındaki artışın özel sektör yatırılarını azaltıcı etkisi, literatürde dışlaa etkisi (crowding out) olarak adlandırılaktadır. Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu: Teori ve Literatür Yeni fira oluşuu ve bu bağlada fira yığılaları konusu ise literatürde yerli ve yabancı firaların kuruluş yeri tercihleri kapsaında ele alınaktadır. Bu nedenle yer seçiinde etkili olan faktörlerin belirlenesi, konunun açıklanasında öneli bir aşaa teşkil etektedir. Neoklasik yer seçii teorisine göre, firalar rasyonel olarak en karlı oldukları alanlarda üreti yapaktadırlar. Bu nedenle pazar büyüklüğü ile ulaşı ve işgücü aliyetleri, yer seçiini etkileyen en öneli etkenler olarak değerlendirilektedirler (Bostan vd., 200: 82). Ayrıca, Crozet vd. (2004), özel sektörün yer seçiini etkileyen unsurları talep, faktör aliyetleri, belirli bir bölgedeki yerli ve yabancı fira sayısı ve kausal politikalar olarak sıralaaktadır. Konuyu yabancı yatırılar açısından ele alan Basile (2002) ise, yer seçii kararlarını talep seviyesi, var olan yabancı fira sayısı ve biri işçi aliyetlerinin yanı sıra kau altyapısının varlığına bağlaaktadır. Cieslik (2004) de yabancı yatırıların çekilesinde her türlü ulaşı altyapısının öneine vurgu yapaktadır. Benzer şekilde McCann ve Shefer (2004), firalarının bulundukları bölgelerdeki altyapı yatırılarından büyük ölçüde bedava yararlanalarının, onların verililiklerini de pozitif yönde etkilediğini ifade etektedir. Ayrıca yapılan kausal altyapı yatırıları, bireylere doğrudan fayda sağladığı gibi yarattığı dışsallıklar sayesinde doğrudan kullanıcı olayanlara da fayda sağlaakta ve böylece bölgesel talep artakta ve bunun sonucunda yerel üreti, istihda ve gelirde olulu gelişeler ortaya çıkaktadır. Niteki, karayolu (ulaşı), güvenlik ve eğiti başta olak üzere kau harcaalarının ekonoik faaliyetler üzerindeki etkileri incelendiğinde, ulaşı ile ilgili yapılan 5 çalışanın 0 unda pozitif, 8 inde ise pozitif ve anlalı; eğitile ilgili 9 çalışanın 2 sinde pozitif, 6 sında pozitif ve anlalı; güvenlikle ilgili 9 çalışanın 5 inde

5 Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri 49 pozitif, 4 ünde ise pozitif ve anlalı ilişkiler bulunduğu tespit ediliştir (Fisher, 997: 54). Sonuç olarak, Eberts ve Fogarty (987: 2) e göre kau yatırıları ile özel sektör yatırıları arasındaki ilişkiyi açıklayan dört duru söz konusudur: Özel yatırılar, kau yatırılarını etkileyebilir. Bu duruda kau seraye oluşuu, özel yatırılarının ihtiyaçlarına pasif bir şekilde cevap verektedir. Özel yatırılar arttıkça işgücü talebi ve aaş ödeeleri artakta ve yerel ekonoi gelişektedir. Bu duruda daha yüksek gelirli bireyler (oy verenler), kau yatırılarını da içeren daha fazla iktarda kau hizeti talep edeceklerdir. Kau yatırıları, özel yatırıları etkileyebilir. Yani kau yatırıları özel yatırıların uyarıcısı duruundadır. Böylece kau yatırıları daha yüksek yerel fira kârlarına yol açakta ve bölgeye ilave yatırıların çekilesini sağlaaktadır. Đlişki çift yönlü olabilir. Bu duruda ya belli bir zaan döneinden geleceğe bir beslee etkisi ya da tü zaan dönei boyunca güçlü bir geri beslee etkisi evcuttur. Kau ve özel seraye yatırıları arasında istatistiksel bir ilişki olayabilir. Bu duruda ya odel yanlış tanılanıştır, ya özel ve kau sektöründeki yatırıa yönelik kararlar birbirinden taaen bağısızdır ya da politika aracı olarak kullanılan kau yatırıları etkinsizdir. Kau yatırıları ile yeni fira oluşuları, fira yığılaları veya özel sektörün yer seçii kararları arasındaki ilişkilere yönelik teorik açıklaaları test eden apirik çalışalar son yıllarda artaya başlaıştır. Bu çerçevede yapılan literatür taraasından elde edilen bulgular, Tablo de özet bir şekilde veriliştir. Tablo de sunulan çalışaların bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, evrensel nitelikte olaakla birlikte, kau yatırılarının genellikle bölgelerin çekiciliğini artırdığı, yerli ve yabancı firaların yer seçii kararlarını öneli derecede etkilediği, yeni fira oluşularını uyardığı, firaların belirli alanlarda toplanasına yol açtığı ve böylece yığıla ekonoilerinin oluşasına yardıcı olduğu söylenebilir.

6 50 Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 2 Tablo : Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki Đlişkiyi Sınayan Apirik Çalışalarla Đlgili Literatür Özeti Çalışa Davidson vd. (994) De Mello (2002) Basile (2002) Deichann vd.(2003) Gaygısız ve Köksal (2003) Cieslik (2004) Gabe ve Bell (2004) Holl (2004) Bekes ve Murakozy (2005) Martinez- Lopez (2006) Goodspeed vd. (2006) Berköz ve Türk (2007) Uygulaa Alanı ve Dönei Đsveç Brezilya Đtalya Türkiye 995 Türkiye Polonya Maine Portekiz Macaristan Đspanya ülke Türkiye Yönte Çalışanın Aacı Bulgular Regresyon Analizi Panel Veri Analizi Tesadüfi Etkili Negatif Binoial Model Durusal Logit Model Panel Veri Analizi Poisson ve Negatif Binoial Regresyon Poisson ve Negatif Binoial Regresyon Sabit Etkili Binoial Model Poisson ve Negatif Binoial Regresyon Panel Veri Analizi Panel Veri Analizi Regresyon Analizi Veri Seti ve Ekonoetrik Yönte Kişi başına düşen kau harcaalarının yeni fira () oluşu oranı üzerine etkisi Kentleşe, sağlık ve taşıa hizetlerinin çıktı () büyüesine etkisi DYY nin yer seçiini etkileyen unsurların belirlenesinde kausal () altyapının rolü Kau yatırılarının çok uluslu şirketlerin yer () seçiine etkisi Kau yatırılarının fira doğu oranına etkisi () Kau altyapısının bölgeler arasında yabancı yatırıların yer seçiine etkisi () Yerel ali politikaların firaların yer seçiine etkisi () Karayolu yatırılarının, yeni firaların ortaya çıkası etkisini Yerel kalkınanın ve yerel politikaların firaların yer seçii ve verililiği üzerindeki etkisi Bölgeleri arasında kau yatırılarının özel seraye birikileri üzerine etkisi Kau harcaaları (altyapı yatırıları ve tüketi) ve verginin, yabancı yatırılar üzerindeki etkisi Altyapı yatırılarının DYY nin bölge, il ve sektör düzeyinde belirlenesine etkisi () () () Düşük vergi () Alt yapı yat. () Kau tüketi harcaaları (-) Bu çalışada kau yatırı harcaaları ile yeni fira oluşuu arasındaki ilişkiler, Türkiye nin illeri üzerinde ele alınıştır. Çalışada döne- ()

7 Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri 5 i verileri kullanılarak tü iller ile birlikte sosyo ekonoik gelişişlik düzeyine göre 5 farklı alt grup için dinaik panel veri nedensellik analizlerine yer veriliştir. Çalışada kau yatırı harcaalarına (KYH) ait veriler Devlet Planlaa Teşkilatı (DPT) ndan, yeni fira oluşuunu (YFO) tesilen ialat sanayinde yeni kurulan şirket ve kooperatif sayıları ise Türkiye Đstatistik Kuruu (TÜĐK) ndan alınıştır. Çalışanın yöntei Holtz-Eakin vd. (988) tarafından geliştirilen dinaik panel veri nedensellik sınaasıdır. Bu yöntee göre iki değişken arasındaki nedensellik ilişkileri aşağıdaki denkle vasıtasıyla belirlenir: Y = α α Y δ X ψ f u it 0t lt lt i it Eşitlik () de i, den N ye kadar yatay-kesit birilerini; t ise den T ye kadar zaan boyutunu ifade etektedir. Bu eşitlikteki f i, yatay-kesit birilere özgü zaan-değişez etkileri gösterektedir. Eşitlik () deki yatay-kesit birilere ait sabit etkileri (f i ) ortadan kaldırak için eşitliğin farkı alınıştır. Böylece dinaik bir yapı kazandırılış olan Eşitlik (2) aşağıda sunuluştur: Eşitlik (2) de Y it-l, u it ile ilişkili olası nedeniyle odelde araç değişkenlerin kullanılasına ihtiyaç duyulaktadır. Böylece araç değişkenleri içeren Eşitlik (2), Arellano ve Bond (99) takip edilerek Generalized Method of Moent (GMM) ile tahin ediliştir. GMM ile tahin edilen bağısız değişkene ait katsayılara uygulanan Wald testi, bağısız değişkenin bağılı değişken üzerindeki nedensellik ilişkisini verektedir. Diğer taraftan, GMM yönteinin tahininde kullanılan araç değişkenlerin geçerliliğine ise Sargan sınaası ile karar veriliştir. Sargan sınaasında H 0 hipotezi Araç değişkenler hata terileri ile ilişkili değildir şeklinde kurulaktadır (Liang - Liang, 2009: 52). Ekonoetrik Bulgular Y = α Y δ X u it l l it Türkiye nin illerinde kau yatırıları harcaaları ile yeni fira oluşuu arasındaki nedensellik ilişkileri Eşitlik (2) nin tahininden elde edilen katsayılara uyarlanan Wald testi ile belirleneye çalışılıştır. Dolayısıyla Eşitlik (2) öncelikle kau yatırı harcaalarının yeni fira oluşuu üzerindeki etkiler için tahin ediliş ve daha sonra bu tahinler yeni fira oluşuunun kau yatırı harcaaları üzerindeki etkileri için de gerçekleştiriliştir. Söz konusu tahinler gerçekleştirilirken, değişkenlerin logaritaları alınış (LYFO ve () (2) DPT, Kalkına Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükünde Kararnae ile 20 yılında Kalkına Bakanlığına dönüştürülüştür.

8 52 Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 2 LKYH) ve çift logaritik kalıptaki bu regresyon eşitlikleri bütün iller ve 5 farklı sosyo-ekonoik gelişişlik düzeyindeki iller için ayrı ayrı yapılıştır. Đllerin sosyo-ekonoik gelişişlik düzeyine göre sınıflandırasında ise Dinçer vd. (2003) nun çalışaları dikkate alınıştır. Tahini gerçekleştirilen eşitlikler ve tahin sonuçlarından hareketle hesaplanan Wald istatistiği, Sargan sınaası ve nedensellik test sonuçları Tablo 2 de sunuluştur. Tablo 2 de bütün illeri dikkate alan tahin sonuçlarından elde edilen Wald istatistiğine göre; ialat sanayinde yeni açılan şirket ve kooperatiflerden kau yatırı harcaalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi evcuttur. Elde edilen bu sonuç, Türkiye nin illerinde yapılacak özel sektör yatırılarının çarpan ekanizasıyla yaratacağı gelir artışlarının daha fazla kau yatırı harcaası talebine yol açacağı anlaına gelektedir. Bununla birlikte kau yatırı harcaalarından yeni fira oluşuuna doğru ise istatistiki açıdan anlalı olaakla birlikte anlalılığa çok yakın bir ilişkinin varlığı da dikkatleri çekektedir. Sonuç olarak, Türkiye nin bütün illerini dikkate alan nedensellik sonuçlarına göre yeni fira oluşuları, daha fazla kau yatırı harcaalarının yapılasına neden olurken, kau yatırı harcaalarındaki artışlar ise yeni fira oluşuuna zayıf da olsa yol açabilektedir. Tablo 2. Dinaik Panel edensellik Sonuçlar Đl Grupları Denkleler Wald Test (Olasılık) Sargan Test Olasılık Sonuç Bütün Đller. Derece Gelişiş Đller LYFO= αl LYFO l LKYH (0.03) LKYH = α l LKYH l LYFO (0.000) LYFO= α l LYFO l LKYH.209 (0.546) LKYH = α l LKYH l LYFO.476 (0.478) 0.7 Nedensellik Yok Nedensellik Var Nedensellik Yok Nedensellik Yok

9 Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri Derece Gelişiş Đller 3. Derece Gelişiş Đller LYFO= α l LYFO l LKYH 9.5 (0.000) LKYH = α l LKYH l LYFO 6.32 (0.043) LYFO= α l LYFO l LKYH (0.048) LKYH = α l LKYH l LYFO 6.78 (0.000) Nedensellik Var 0.47 Nedensellik Var Nedensellik Var Nedensellik Var 4. Derece Gelişiş Đller LYFO= α l LYFO l LKYH.422 (0.49) LKYH = α l LKYH l LYFO (0.968) Nedensellik Yok Nedensellik Yok 5. Derece Gelişiş Đller LYFO= α l LYFO l LKYH.047 (0.593) LKYH = α l LKYH l LYFO (0.28) Nedensellik Yok Nedensellik Yok ot: GMM yönteine dayalı yapılan bütün tahinlerde LYFO it-j ve LKYH it-j j=2...4 araç değişkenler olarak kullanılıştır. Gecike uzunluğu bütün tahinler de 2 olarak alınıştır. Diğer taraftan kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasındaki nedensellik ilişkisinin farklı sosyo-ekonoik düzeydeki iller açısından tespiti için tahinler, 5 farklı alt grup için de gerçekleştiriliştir. Yapılan tahinlerden elde edilen bulgulara göre birinci, dördüncü ve beşinci derece gelişiş iller için değişkenler arasında herhangi bir anlalı nedensellik ilişkisi bulunaazken, ikinci ve üçüncü derece gelişiş illerde ise kau yatırı harcaaları ile yeni fira oluşuu arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit ediliştir. Dolayısıyla elde edilen bu sonuçlar, Türkiye de kau yatırıları ile yeni fira oluşuu

10 54 Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 2 arasındaki nedensel ilişkilerin illerin sosyo-ekonoik gelişişlik düzeylerine göre farklılaştığını ortaya koyaktadır. SO UÇ Son yıllarda tü dünyada çok taraflı serbestleşe ekseninde yaşanan gelişeler, devletin ekonoik hayattaki rolünü öneli ölçüde değiştiriştir. Ülkelerin liberal çıkarılara uygun politikalara giderek daha fazla öne veresi, devletin ekonoik yapıya üdahalesini gün geçtikçe azaltakta ve dönüştürektedir. Bu çerçevede hüküetler, piyasa ekanizasını bozucu davranışlardan ükün olduğunca kaçınırken, yatırıcılar için uygun iklii yaratacak uygulaalara yönelişlerdir. Özellikle devletin altyapı gibi özel sektörü destekleyen kau yatırılarına yönelesi, içsel büyüe teorilerinin de üzerinde durduğu öneli bir olgudur. Kau yatırılarının bu talayıcılık özelliğinin yanında, özel sektör yatırılarının da daha fazla kau yatırıı ihtiyacını uyaracağı bir yapı söz konusudur. Dolayısıyla teorik ve uygulaalı literatürde kau yatırı harcaalarıyla özel sektör yatırıları arasında karşılıklı bir etkileşi olası beklenektedir. 980 sonrası dönede Türkiye ekonoisinde devletin ekonoik hayattaki ağırlığı dünyadaki gelişelere paralel olarak azalış ve devlet üdahalesi aleyhine yaşanan bu dönüşüler kendini bölgesel politikalarda da hissettiriştir. Aynı zaanda Dünya Ticaret Örgütü odaklı çok taraflı serbestleşe süreci ve Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, Türkiye deki bölgesel politikaların değişiine ve dönüşüüne yol açan öneli unsurlardır. Örneğin, Türkiye bölgesel gelişişlik seviyesini artırak ve aynı zaanda bölgesel gelişişlik farklılıklarını da azaltak için özel sektör odaklı kalkına ajanslarını 2 faaliyete geçiriş ve halen geçirektedir. Bu çalışada, Türkiye nin tü illeri ve beş farklı gelişişlik derecesine sahip alt grup illeri için kau yatırıları ve yeni fira oluşuu arasındaki ilişkiler, dinaik panel nedensellik sınaası ile test ediliştir. Elde edilen bulgulara göre tü iller için yeni fira oluşuundan kau yatırı harcaalarına doğru tek yönlü nedensellik saptanıştır. Öte yandan kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arası ilişkilerin, illerin sosyo-ekonoik gelişişlik derecelerine göre farklılaştığı dikkati çekektedir. Niteki, ikinci ve üçüncü derece gelişiş iller 2 Türkiye de 5449 sayılı Kanunun tarihinde Resi Gazetede yayılanası ile Kalkına Ajanslarının yasal altyapısı oluşturuluştur. Bahsi geçen kanunun. addesinde kanun aaç ve kapsaı kau kesii, özel kesi ve sivil toplu kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirek, kaynakların yerinde ve etkin kullanıını sağlaak ve yerel potansiyeli harekete geçirek suretiyle, ulusal kalkına plânı ve progralarda öngörülen ilke ve politikalarla uyulu olarak bölgesel gelişeyi hızlandırak, sürdürülebilirliğini sağlaak, bölgeler arası ve bölge içi gelişişlik farklarını azaltak üzere oluşturulacak kalkına ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenleektir şeklinde ifade edilektedir. Kalkına ajanslarının dünya ve Türkiye deki gelişii ile Türkiye deki uygulaaları hakkında ayrıntılı bilgi için Berber - Celepçi (2005), Taer (2008) ve Arslan (200) un çalışalarına bakılabilir.

11 Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri 55 için değişkenler arası çift yönlü nedensel ilişkiler bulunuşken, birinci, dördüncü ve beşinci derece gelişiş iller için bu iki değişken arasında istatiksel olarak anlalı nedensellik ilişkisi saptanaaıştır. Türkiye nin en gelişiş 5 ilinin yer aldığı birinci derece gelişiş iller ile en az gelişiş illerinin yer aldığı dördüncü ve beşinci derece illerde kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasında istatistiksel olarak anlalı olayan ilişkilerin bulunası şaşırtıcı değildir. Bölgeler arasındaki derin gelişişlik farklılıklarının geçişi dikkate alındığında, he coğrafi he de ekonoik anlada dezavantajlı konuda bulunan dördüncü ve beşinci derece gelişiş illerde kau yatırılarının tek başına sanayileşeyi uyarabilecek yeni fira oluşuuna ve yığıla ekonoilerine yol açası ükün görüneektedir. Aynı şekilde bu yörelerdeki sanayi tesislerinin sayısı ve ölçek büyüklüklerinin varlığı da kau yatırı harcaalarını uyaracak sonuçlara neden olaayacak kadar sınırlıdır. Diğer taraftan, birinci derece illerde değişkenler arasında anlalı ilişkilerin yakalanaaası, bu bölgede yer alan illerde yığıla ekonoilerinin doya noktasına ulaştığına işaret edecek şekilde negatif dışsallıklara yorulanabilir. Đstanbul, Ankara, Bursa, Đzir ve Kocaeli nden oluşan birinci derece iller he fira he de insan göçüne yoğun bir şekilde aruz kalan ve artan sanayileşe ile beraber çevre kirliliği, trafik yoğunluğu ve gürültü kirliliği gibi negatif dışsallıkların yoğun bir şekilde hissedildiği kentler haline geliştir. Kaldı ki bu alanlar, Türkiye nin en gelişiş yerleri olası nedeniyle yoğun bir şekilde kau yatırılarından payını alış yerleşi yerleridir. Dolayısıyla birinci derece gelişiş iller, he sanayileşe he de kau yatırıları açısından doygunluğa ulaşış alanlar olarak, bu iki değişken arasında anlalı ilişkilerin elde edileediği kentlerdir. Çalışada değişkenler arası anlalı nedensellik ilişkileri, sadece yeni sanayileşen kentler olarak değerlendirilen ve sıklıkla da Anadolu Kaplanları olarak isilendirilen illerin yer aldığı ikinci ve üçüncü derece illerde yakalanabiliştir. Çalışanın bulgularına göre ikinci ve üçüncü derece gelişiş illerde kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasında istatistiksel açıdan anlalı ve iki yönlü nedensellik ilişkileri evcuttur. Dolayısıyla bu alt gruplarda kau yatırılarındaki artışlar yeni fira oluşuuna neden olurken, yeni kurulan fira sayısındaki artışlar ise geri beslee etkisiyle daha fazla kau yatırılarını uyaraktadır. Öte yandan değişkenler arası anlalı nedensellik ilişkilerinin kuvveti, bu iki alt grup için farklılık gösterektedir. Örneğin ikinci derece illerdeki iki yönlü nedensellik ilişkisinde kau yatırılarından yeni fira oluşuuna doğru ilişkinin anlalılık derecesi daha yüksek iken, üçüncü derece illerde ise yeni fira oluşuundan kau yatırılarına doğru ilişkinin anlalılık derecesi daha kuvvetlidir. Daha açık bir ifadeyle ikinci derece gelişiş illerde yapılacak kau yatırıları üçüncü derece gelişiş illere göre daha fazla yeni fira oluşuuna yol açarken, üçüncü derece gelişiş illerde faaliyete geçen firalar,

12 56 Ae Đdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 2 ikinci derece illere göre daha fazla kau yatırıına gereksini duyaktadırlar. Çalışada elde edilen istatistiki açıdan anlalı bulguya rağen bu bölgelerde yerleşik fira yöneticileri zaan zaan devlet üdahalelerinden şikayet edebilektedirler. Firaların bu şikayetleri, büyük ölçüde vergiler ve kau tüketi harcaaları gibi piyasa ekanizasının işleyişine etki eden kau üdahalelerine yönelik olabilir. Oysa bu çalışanın bulguları, kau yatırı harcaası niteliğindeki kau üdahalelerinin yeni fira oluşuuna ve özel sektör yatırı artışlarına sebebiyet verdiğini ortaya koyaktadır. Bu bulgu, Barro (990, 99) ile örtüşektedir. Ancak illerin sosyo-ekonoik gelişişlik sınıflandırası için çalışada referans alınan Dinçer vd. (2003) e Kalkına Bakanlığı tarafından herhangi bir güncellee yapılaıştır. Dolayısıyla çalışada elde edilen bulgular ihtiyatla değerlendirilelidir. Sonuç olarak, kau yatırıları ile yeni fira oluşuu arasındaki anlalı nedensel ilişkiler orta derece gelişiş illerde söz konusu iken, en az gelişiş ve en fazla gelişiş illerde ise anlalı nedensel ilişkiler söz konusu değildir. Dolayısıyla günüüz dünya ekonoisindeki küresel koşullar ve devletin ekonoik alandaki yerine ve rolüne ilişkin değişen anlayış dikkate alındığında, Türkiye de kau yatırılarının dağıtılasında sanayileşekte olan ikinci ve üçüncü derece illere öncelik verilesi öne arz etektedir. Ayrıca, birinci derece gelişiş illerdeki aşırı fira ve insan yoğunluğunun neden olduğu negatif dışsallıkları azaltıcı (çevre aliyetlerinin firalara yüklenesi veya vergi vb. tedbirlerin artırılası) politikalar hayata geçirilebilir. Bunların yanı sıra, en az gelişiş iller olan ve büyük ölçüde ülkenin Doğu ve Güneydoğu sunda yer alan illerde sanayileşeyi sağlaak için devletin kau yatırı harcaalarına ek olarak başka tedbirlerde de işlerlik kazandırası gerekektedir. Niteki,6 Nisan 202 tarihinde yürürlüğe konulan yeni teşvik sisteinin bu aaca hizet edebileceği düşünülektedir. Başlıca aaçları arasında bölgesel gelişişlik farklarının azaltılası olan yeni teşvik sisteinin eski sisteden teel farkı, dört bölgeli bir bölgesel teşvik haritası yerine altı bölgeli bir teşvik haritasının kullanılası ve il bazlı bir bölgesel teşvik sisteinin uygulanasıdır. Böylece illerin gelişişlik düzeyleri ve uygulanacak teşvikler açısından daha hassas ve dengeli bir sınıflandıra yapa ikanı ortaya çıkaktadır. Ayrıca yeni teşvik sisteinde tü bölgeler için stratejik yatırıların teşvik kapsaına alınası ile ülkenin ithalata olan bağılılığın azaltılası ve yüksek kata değerli ileri teknoloji ürünlerin üretilesi hedeflenektedir. Bu kapsada 6. bölgede yer alan iller için diğer bölgelerdeki illere kıyasla bazı teşvik uygulaalarında öneli avantajlar sağlanaktadır. Benzer şekilde özellikle az gelişiş bölgelerde teşviklerin yatırı döneini kapsaası ve 203 yılı sonuna kadar yapılacak yatırılara daha fazla oranda teşvik verilesi, bu bölgelere yatırıların daha kısa süre içinde yapılasını cazip hale getirektedir. Dolayısıyla son döne uygulaaya geçirilen bu teşvik tedbirlerinin bir yandan yatırıcılar için uygun yatı-

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BELİRLEYİCİLERİ: NIC ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BELİRLEYİCİLERİ: NIC ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ 116 MALĐYE FĐNANS YAZILARI TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BELİRLEYİCİLERİ: NIC ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ İsmet Göçer * Öz Teknolojik gelişme, ülkelerin ekonomik büyümesini

Detaylı

TÜRKİYE DE SEKTÖREL YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ İLE İSTİHDAM ANALİZİ: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006)

TÜRKİYE DE SEKTÖREL YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ İLE İSTİHDAM ANALİZİ: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006) TÜRKİYE DE SEKTÖREL YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ İLE İSTİHDAM ANALİZİ: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006) Yusuf AKAN * İbrahim ARSLAN ** ABSTRACT With the issue of interregional development

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 1 2 ÖZET

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Yrd. Doç.Dr. Oktay ÖKSÜZLER Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme

Detaylı

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 63-85 TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ Sanlı ATEŞ 1* Özet Bu çalışmada 1981-2007 dönemi

Detaylı

2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA

2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA Journal of Yasar University 2013 30(8) 5064-5085 2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF THE 2011 UNIVERSIADE WINTER GAMES ON THE ECONOMY OF

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Yrd. Doç. Dr. Aykut LENGER Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü, İzmir aykut.lenger@ege.edu.tr ÖZET. Bu çalışma,

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRK 2 ÖZET Hisse senedi fiyatını etkileyen

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2009, ss. 151 176 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp.

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2009, ss. 151 176 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2009, ss. 151 176 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp. 151-176 151 BELİRLENMİŞ KATKI ESASLI EMEKLİLİK PLANLARINDA FİNANSAL EĞİTİMİN

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 63-75. KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Nihat IŞIK * Mehmet ALAGÖZ ** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Ücretler, İşsizlik Ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi

Ücretler, İşsizlik Ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi Ücretler, İşsizlik Ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi Ahmet Yılmaz ATA * ÖZET: Suç olgusunu belirleyen faktörler çerçevesinde üzerinde durulması gereken en önemli konu başlıklarından bir tanesi,

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ Doç. Dr. Seyfettin ARTAN * Yrd. Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU** ArĢ. Gör. Burak SEYHAN*** ÖZ Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve dışa açıklığın

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MEDĠKAL TURĠZM KÜMESĠNĠN GELĠġĠMĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 1

MEDĠKAL TURĠZM KÜMESĠNĠN GELĠġĠMĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 1 MEDĠKAL TURĠZM KÜMESĠNĠN GELĠġĠMĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 1 Yrd. Doç. Dr. Pelin ARSEZEN-OTAMIġ Prof. Dr. Nedim YÜZBAġIOĞLU ÖZ Bu çalışmanın amacı Antalya Turizm Kümesi nde 2006 yılından itibaren hızlı bir gelişme

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı