MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUATTAKİ GELİŞMELER"

Transkript

1 MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31

2 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB / GVK /3488 KONU : Evli 2 çocuklu ve sakatlık indiriminden faydalan ücretlinin asgari geçim indirimi uygulamasından ne şekilde yararlanacağı hk. İLGİ :../02/2008 tarih sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ye ait../02/2008 tarihli dilekçesinde, evli, 2 çocuk babası ve %60 özürlü olduğu belirtilerek asgari geçim indiriminden nasıl faydalanacağı hususu sorulmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun mülga 32. maddesi, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2. maddesiyle 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere Asgari geçim indirimi başlığı altında yeniden düzenlenmiş olup, madde hükmü; Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 32

3 İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. hükmü yer Konuyla ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3 no.lu bölümünde, asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde fazlasının dikkate alınmayacağı, 5 no.lu bölümünde ise, ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarının, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye her hangi bir iade yapılmayacağı a- çıklamalarına yer verilmiş, sakatlık indiriminden yararlanan ücretlilerde asgari geçim indirimin hesabı örnek verilerek (Örnek 4) açıklanmıştır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, aldığınız ücret üzerinden sakatlık indirimi tutarları öncelikli olarak mahsup edilmesi, bu mahsuptan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da, sizin özel durumunuza göre hesaplanacak yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12 sinin mahsup edilmesi gerekmektedir. Ancak, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak şekilde mahsup edilecek asgari geçim indirimi tutarının, aylık gelir vergisi tevkifatına tâbi gelir vergisi matrahınız üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarınızı aşamayacağı, aşması halinde ise asgari geçim indirimi farkının tarafınıza iadesinin veya diğer dönemlerde hesaplanan gelir vergisi tutarlarınızdan mahsubunun mümkün olamayacağı da tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 33

4 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Tarih : Sayı Konu : B.07.1.GİB /2750 : Genel müdürlük binası inşa edilmek üzere 1967 yılında alınan, üzerinde inşaat yapılmayan ve kiraya da verilmeyen arsanın satışından doğan kazanç dolayısıyla kurumlar vergisi istisnasından yararlanılmasının mümkün olup olmadığı. Maltepe/İSTANBUL İLGİ :../11/2007 tarihli ve kayıt numaralı dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizle, İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A- nonim Şirketi unvanlı Şirketinizin, Kollektif Şirketi.. ve Ortaklarının..01/1977 tarihinde tescil edilen kararına göre anılan Kollektif Şirketin nevi değişikliği tescil edilerek kurulduğu, söz konusu Kollektif Şirkete genel müdürlük binası inşa edilmek üzere 1967 yılında bir arsa satın alındığı, müteakiben 1969 yılında ihtiyacı karşılayan ve daha uygun koşullarla Bayrampaşa da bir bina satın alındığı, İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A- nonim Şirketi nin bugüne kadar hiç gayrimenkul inşaatı yapmadığı ve gayrimenkul alıp satmadığı, ana mevzuu olmasına rağmen inşaat malzemeleri ticareti de yapmadığı, fiilen ticarete başlanılmaması nedeniyle, geçen kırk (40) yıllık dönemde genel müdürlük binası olarak kullanılmak üzere satın alınan binanın kiralanmak suretiyle kira geliri elde edildiği, genel müdürlük binası inşa etmek üzere satın alınan, üzerinde bugüne kadar inşaat yapılmayan ve kiraya da verilmeyen arsanın satılmak istenildiği belirtilerek, bu satıştan elde edilen kazanç dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendiyle ihdas olunan istisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendiyle, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer a- lan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu, bu istisnanın, satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesinin şart olduğu, bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle 34

5 zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı, istisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı, aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hükmün uygulanacağı, bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihinin esas alınacağı, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen sürelerin de dikkate alınacağı, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hüküm altına alınmıştır. Resmi Gazete nin 03/04/2007 tarihli sayılı nüshasında yayımlanan 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nin İstisnanın uygulanmasına konu olacak iktisadi kıymetler başlıklı bölümünün, ayrımında; İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanunu nda Taşınmaz olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanunu nun 704 üncü maddesinde; Arazi, Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır. Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanunu nun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır. Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir. şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. Anılan Tebliğin Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması başlıklı ayrımında ise; menkul kıymet veya taşınmaz ticareti 35

6 ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu, istisna uygulamasının esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerli bulunduğu, ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmalarının mümkün olmadığı, satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olmasının da durumu değiştirmeyeceği, aynı durumun, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerli olduğu, ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabileceği; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancının ise istisnaya konu edilmeyeceği vurgulanmıştır. Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 3 üncü maddesinde hüküm altına alındığı şekilde; Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin gerekçesinde; söz konusu istisnanın amacının; kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesi olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla, istisnanın uygulanabilmesi için gerekli diğer şartların varlığından önce, bir taşınmazın satışından elde edilecek kazancın, satışı gerçekleştiren kurumun ekonomik faaliyetine bir etkinlik kazandırıp kazandırmayacağının ve kurumun mali bünyesini güçlendirip güçlendirmeyeceğinin tayini önem arz etmektedir. Ayrıca, yine madde bendinin gerekçesinde belirtildiği üzere, taşınmaz ticareti, aynı zamanda söz konusu taşınmazların kiralanmasını da kapsamaktadır. Faaliyet konusu, taşınmazların inşası ve kiraya verilmesi olan kurumların bu amaçla inşa ettikleri ve aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satılması neticesinde elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Şirketinizin fiilen ticarete başlamaması nedeniyle, 1969 yılında genel müdürlük binası olarak kullanılmak üzere satın alınan binanın geçen süreçte kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmesi, Şirketinizin taşınmaz ticareti ile uğraştığının bir göstergesi olup, anılan Tebliğin bölümündeki belirleme dikkate alındığında, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilmektedir. Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ve Tebliğ içeriğindeki açıklamalara ilaveten, madde gerekçesindeki belirlemelerin ve Şirketinizin taşınmaz ticareti ile uğraştığı yönündeki tespitimizin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; 1967 yılında alınan ve bugüne kadar üzerine inşaat yapılmayan ar- 36

7 sanın, taşınmaz ticaretiyle uğraşan Şirketinizin faaliyetinin yürütülmesine tahsis edilen bir taşınmaz olduğunun kabulü mümkün olmadığından, söz konusu arsanın satışından doğan kazanç dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendiyle ihdas olunan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması mümkün değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 37

8 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB /GVK-63/ /2835 KONU : Ücretlinin eşine ait bireysel emeklilik katkı payı ödemelerinin, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı. İLGİ : /01/2008 tarihli ve.sayılı yazınız.. ün.. Müdürlüğünüze göndermiş olduğu ve bir örneği ilgide kayıtlı yazınız ekinde Müdürlüğümüze iletilen e-postasında, çalıştığı şirketle net maaş üzerinden anlaştığı ve eşinin üç (3) yıldır bireysel emeklilik katkı payı ödediği belirtilerek, eşi için bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücretinin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmakta olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 61 inci maddesinde ücret ; İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir şeklinde tanımlanmış, müteakiben de; ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının, 4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilen ve 07/10/2001 tarihinde yürürlüğe giren 3 üncü bendi kapsamında; sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye de kâin ve merkezi Türkiye de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Yine aynı bent hükmüne göre; indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5 ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel 38

9 emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Diğer taraftan, 13/08/2003 tarihli GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1 sayılı ve 3 seri numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinin 3.1- Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi başlıklı ayrımındaki belirlemeler; Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının elde edilen ücretin % 10'una kadar olan kısmı indirim konusu yapılabilecektir. Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin ise elde edilen ücretin % 5'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar ücretin % 10'u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için % 5'lik sınır ayrıca aranacaktır. şeklindedir. Öte yandan, Resmi Gazete nin 09/08/2005 tarihli sayılı nüshasında yayımlanan 256 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nde, bireysel emeklilik sistemi için ödenen katkı paylarının gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ödemelerinin belgelendirilmesi, katkı paylarının indirim konusu yapılacağı dönem ve ilgili olduğu dönemde indirilemeyen katkı paylarının durumuna ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Anılan Tebliğin içeriğindeki açıklamalar dikkate alındığında;» Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, gelir vergisi matrahının tespitinde indiriminin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için, ödeme tutarı ile tarihinin; bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür. Ayrıca, bireysel emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin (fotokopisinin) işverene verilmesi halinde bireysel emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar esas alınarak da indirim uygulanabilecektir. Bu durumda ilk cümlede belirtilen belgelerden birinin ya da yapılan ödemelerin tutarı, dönemi ve tarihini gösteren bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenmiş bir yazı veya ekstrenin, indirimin uygulandığı ücretin ilgili olduğu yılı izleyen yılın ikinci ayı sonuna kadar işverene iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple işten ayrılma olması durumunda söz konusu belgeler işten ayrılmadan önce işverene iletilecektir. Ancak, işverence uygun görülmesi halinde, işten ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde de iletilebilecektir.» Bireysel emeklilik katkı payının ücretlinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir. 39

10 » Bireysel emeklilik katkı payının ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından indirilemeyecektir. Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri, Sirküde yer alan belirlemeler ile Tebliğ içeriğindeki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; 1) ün eşi için ödemiş olduğu bireysel emeklilik katkı paylarının, Gelir Vergisi Kanunu nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi gereğince adı geçenin ücretinin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; bireysel emeklilik katkı payı ödemelerinin ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmesi, aylık dönemler itibarıyla katkı payı ödeme belgesinin de katkı payının ait olduğu ay içinde işverenine ibraz edilmesi gerekmektedir. 2) Gelir Vergisi Kanunu nun 63 üncü maddesinde yapılmış olan düzenlemeye göre ödenmemiş bireysel katkı payları, bireysel emeklilik sözleşmesi bulunsa dahi indirim konusu yapılamayacağı gibi, geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan katkı payı ödemelerinin düzeltme yoluyla ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması da mümkün değildir. Ancak ödemenin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde, geçmiş döneme ilişkin katkı payı tutarı da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilecektir. 3) Bireysel emeklilik katkı payı ile ilgili olarak yapılacak indirim tutarının hesabında, ücretlinin brüt ücretinin esas alınması gerekmektedir. İndirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, bunların ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10 unu ve yıllık olarak da asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşamayacaktır. 4) Bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemesinde bulunulan eşin de ücret gelirinin veya yıllık beyanname ile beyanı gereken başkaca bir gelirinin bulunması halinde, eş adına ödenen katkı paylarının eşin kendi gelirlerinden indirilmesi gerektiğinden, eşi için bireysel emeklilik katkı payı ödemesinde bulunan ün ücretinin safi tutarının tespitinde söz konusu katkı paylarının indirim olarak dikkate alınması mümkün olmayacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim. 40

11 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : SAYI KONU : KDV.MUK.B.07.1.GİB : Gayrimenkul satın alınması, satılması ve kiralanması işleminin KDV ne tabi olup olmadığı... İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir. Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, Kanunun 5. maddesinde; (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:. d) Türkiye'de kurulu;.. 4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, hükmü yer almış konuya ilişkin olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları başlıklı bölümünde Türkiye de kurulu gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. açıklamaları yer almıştır. Öte yandan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nunda; Sermaye piyasası kurumları Madde 32 (Değişik: 29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun md. 22 i- le)bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek "Sermaye Piyasası Kurumları" aşağıda gösterilmiştir: a) Aracı Kurumlar, b) Yatırım Ortaklıkları, c) Yatırım Fonları, 41

12 d) Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar. Yatırım ortaklıklarının faaliyetlerinin kapsamı Madde 35 (Değişik: 29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun md. 25 ile) Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluşabileceği gibi, karma da olabilir. Bu ortaklıkların kuruluş izni alabilmeleri için 30'uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurmaları şarttır. Yatırım ortaklıklarının portföy işletmek dışında yapabilecekleri faaliyetler Kurulca düzenlenir. hükmü yer almış konuya ilişkin olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan VI Seri 11 Nolu tebliğinde; Dayanak Madde 3 Bu Tebliğ, Kanunun 32,35 ve 36. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Tebliğde geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. a) Gayrımenkul yatırım ortaklığı: Bu Tebliğ ile belirlenmiş usul ve e- saslar, dahilinde, gayrımenkullere, gayrımenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrımenkul projelerine, gayrımenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve bu Tebliğ de izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır. Kuruluş şartları Madde 6 Ortaklıklar, ani usulde kurulabilirler. Ayrıca Mevcut ortaklıklar esas sözleşmelerini Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirerek, gayrımenkul yatırım ortaklığına dönüşebilirler. Gayrımenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunun ya da faaliyet konusu farklı olan şirketlerin gayrımenkul yatırım ortaklığına dönüşümlerinin Kurul ca uygun görülebilmesi için; A - Ani usulde kurulacak ise, a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulması,. B - Dönüşecek ise, a) Kayıtlı sermaye sistemi içinde yer alması veya bu amaçla Kurul a başvurmuş olması, 42

13 b) Ortaklığın, çıkarılmış sermayesinin asgari %49 u oranındaki hisse senetlerini, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edeceğini Kurul a karşı taahhüt etmiş olması,.. açıklamaları yer almıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir. Ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklıkları; Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni bir anonim şirket olarak kurulan, Daha önce başka amaçla kurulmuş şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirerek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi suretiyle de oluşturulabilirler. Her iki şekilde de gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunun Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi gerekmektedir. Bu hüküm ve açıklamalara göre Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı iki ortak olarak 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında Türkiye de kurmuş olduğunuz şirketinizin aldığı iş hanından elde edeceği kiralarla, inşa edeceği gayrımenkullerin kiraya verilmesi veya satışından elde edeceği kazançların ticari kazanca ilişkin genel hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak şirketinizin daha sonra Sermaye Piyasası Kanunu na göre değişerek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi halinde gayrımenkul alım satım ve kiralamasından elde edeceği kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1.d maddesi kapsamında kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi olanaklı bulunmaktadır. Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1/1. maddesiyle Türkiye de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu, 1/3-f maddesinde Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu, 17/4-d maddesinde ise sadece iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, şirketinizce satın alınan gayrimenkullerin (...) bir iktisadi işletmenin aktifinde kayıtlı olmaması veya gayrimenkul sahibinin gayrimenkul alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi halinde söz konusu gayrimenkulün şirketinize teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, gayrimenkulün bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olması veya satıcının gayrimenkul alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi ya da söz konusu gayrimenkulü 43

14 müzayede mahallinde satışını yapanlardan almanız halinde ait olduğu o- randa katma değer vergisine tabi olacaktır. Yine, şirketiniz adına satın aldığınız gayrimenkullerin (...) kiraya verilesi işlemi Kanunun 1/1 maddesine göre ticari faaliyet kapsamında genel oranda (%18 oranında) katma değer vergisine tabi olacaktır. Diğer taraftan, şirketiniz aktifine kayıtlı olan gayrimenkulün satışının ait olduğu oranda katma değer vergisine tabi olacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 44

15 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB / /1700 KONU : Menkul malın teminat olarak gösterilmesi durumunda ihtiyati haczin kaldırılmayacağı.. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İLGİ : tarih ve 3792 sayılı yazınız. Daireniz mükelleflerinden.. Yayıncılık A.Ş hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız ile, adı geçen şirket hakkında Gelirler Kontrolörü. tarafından düzenlenen rapora istinaden ihtiyati haciz kararı alındığı, mükellef tarafından dairenize verilen dilekçe ile, kuruluşlarının ulusal yayın hakkına sahip 16 TV kanalı arasında yer aldığından bahisle lisans ve yayın izin hakları ile menkul mallarının ihtiyati haciz işlemine karşılık teminat olarak kabul edilmesini talep ettikleri belirtilerek söz konusu teminatların ihtiyati haciz işlemine karşılık teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulmaktadır. Bilindiği üzere 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun İhtiyati Haczin Kaldırılması başlıklı 16.maddesinde Borçlu 10 ncu maddenin 5 inci bendinde yazılı menkul mallar hariç olmak üzere, mezkur maddeye göre teminat gösterdiği takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır hükmü yer almaktadır. A Seri 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin II-İhtiyati Haciz başlıklı bölümünün 12.maddesinde 6183 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde, hakkında ihtiyati haciz uygulanan borçlu tarafından, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden (maddenin (5) numaralı bendinde sayılan menkul mallar hariç) birinin teminat olarak gösterilmesi halinde, uygulanan ihtiyati haczin tahsil dairesi tarafından kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, ihtiyati haciz borçlu tarafından Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci bendinde sayılan menkul mallar hariç aynı maddede sayılan teminatların verilmesi ve verilen teminatın tahsil dairesi tarafından kabul edilmesi halinde, ihtiyati haciz tatbik edilmiş mallar üzerinden kaldırılarak teminat olarak gösterilen mallara haciz tatbik edilecektir. denilmektedir. 45

16 Yukarıda bahsi geçen 6183 sayılı Kanunun 16.maddesinde ve A Seri 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtildiği üzere menkul malların ihtiyati haczin kaldırılmasında teminat olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak 6183 sayılı Kanunun 10.maddesinde sayılan menkul mallar hariç aynı maddede yer alan diğer teminatların gösterilmesi durumunda, söz konusu teminatların kabul edilip edilmeyeceği hususunun dairenizce değerlendirilmesi ve uygun görülmesi durumunda ihtiyati haczin kaldırılması gerekmektedir. Diğer taraftan, ilgide kayıtlı yazınızda, mükellef tarafından dairenize verilen dilekçe ile gösterilen teminatlara ait listenin ekte gönderildiği belirtilmekte olup, ancak yazınız ekinde sözkonusu dilekçe ve teminat listesine rastlanılmamıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 46

17 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB /GVK /3872 KONU : Serbest meslek faaliyetinde kullanılan ve amortisman uygulamasına konu edilmemiş olan aracın satışı halinde, alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL İLGİ : İstanbul Defterdarlığı nın /12/2007 tarihli ve sayılı yazıları ekinde alınan dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizle, Vergi Dairesi Müdürlüğü nün vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, serbest meslek faaliyetinizde kullandığınız ve üzerinden amortisman ayırmadığınız nakil vasıtasının satışının söz konusu olduğu belirtilerek, amortisman uygulamasına konu edilmeyen bu aracın alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın, serbest meslek kazancınızın tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 65 inci maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak belirlenmiş ve serbest meslek faaliyeti ; "sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır" şeklinde tanımlanmıştır. Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelere ise Gelir Vergisi Kanunu nun 67 ve 68 inci maddelerinde yer verilmiştir. Serbest meslek kazancının tespitini düzenleyen 67 nci maddede; serbest meslek kazancının, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hükme bağlanmış ve kazancın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan serbest meslek kazanç defterine istinaden tespit edileceği belirlenmiştir. Anılan 67 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince, amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 328 inci maddesine göre hesaplanan müspet farkın serbest meslek kazancına eklenmesi gerekmektedir. 47

18 Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler ise Gelir Vergisi Kanunu nun 68 inci maddesinde sayılmış olup, söz konusu maddenin 4 numaralı bendi gereğince, mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu nun inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil) serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu nevi giderlerin hasılattan indirilebilmesi için, mesleki faaliyette kullanılan taşıtların envantere dahil edilmesi şarttır. Diğer taraftan, 128 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nin VI- SERBEST MESLEK KAZANÇLARI başlıklı bölümünün c) Amortismana Tâbi İktisadi Kıymetlerin Satışı başlıklı ayrımında; mesleki faaliyette kullanılan amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin 01/01/1981 tarihinden itibaren elden çıkarılması halinde, Vergi Usul Kanunu nun 328 inci maddesine göre hesaplanacak kâr veya zararın, matrahın tespitinde dikkate a- lınması gerekmektedir. belirlemesinde bulunulmuştur. Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri, Tebliğdeki belirleme ile amortisman uygulamasının mükelleflerin kullanabileceği bir hak olduğu ve bu hakkın kullanılmamış olmasının, amortismana tâbi olan iktisadi kıymetin satışından elde edilen kârın kazanca ilave edilmesine engel teşkil etmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, envanterinize kayıtlı olan ve serbest meslek faaliyetinizde kullanılan, amortisman uygulamasına konu edilmediği ifade olunan aracın satışında, Vergi Usul Kanunu nun 328 inci maddesine göre hesaplanacak kâr veya zararın, serbest meslek kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 48

19 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB /GVK /3830 KONU : Eşi çalışmayan ve iki çocuğu bulunan ve bir çocuğu dolayısıyla sakatlık indiriminden faydalanan ücretlinin, asgari geçim indirimi uygulamasından ne şekilde yararlanacağı. Halkalı/İSTANBUL İLGİ :../02/2008 tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizle, memur olarak çalıştığınız ve bakmakla yükümlü bulunduğunuz iki çocuğunuz olduğu ancak çocuklarınızdan birinin ikinci derece özürlü raporu olduğu ve sakatlık indiriminden faydalandığınızı, eşinizin ise çalışmadığı belirtilerek, asgari geçim indirimi uygulamasından ne şekilde yararlanacağınız hususunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun mülga 32 nci maddesi, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 nci maddesiyle 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere Asgari geçim indirimi başlığı altında yeniden düzenlenmiş olup, madde hükmü; Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya 49

20 babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. şeklindedir. Gelir Vergisi Kanunu nun 32 nci maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı na vermiş olduğu yetki çerçevesinde Resmi Gazete nin 04/12/2007 tarihli sayılı nüshasında yayımlanan 265 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nde, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan Tebliğin 3. Uygulamanın Esasları başlıklı bölümünde; Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için % 50'si Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır. şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanması hususunda söz konusu Tebliğin 5 inci ayrımında yer alan açıklamalara göre; asgari geçim indirimi tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına Tebliğin "3. Uygulamanın Esasları" başlıklı bölümünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunacaktır. 50

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı