TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇE TEKLİFLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇE TEKLİFLERİ

2

3 TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Dönemi Bütçe Teklifleri ile ilgili ayrýntýlara girmeden önce, 2011 Yýlý Kesin Hesabý ile 2012 yýlý bütçe uygulamalarý hakkýnda kýsa açýklamalarda bulunacaðým. TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI Türkiye Büyük Millet Meclisi 2011 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen baþlangýç ödeneði TL olup; buna 2010 mali yýlýndan devreden TL taahhüt artýðý ve TL özel ödenek tutarý ile yýl içerisinde kaydedilen TL özel ödenek eklenmiþtir. Buna karþýlýk bütçeden yýl içinde TL lik ödenek, yapýmý devam etmekte olan Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna; TL lik ödenek ise Dýþiþleri Bakanlýðýna aktarýlmýþtýr. Böylece 2011 yýlý sonunda Kurum toplam bütçe ödeneði TL olmuþtur yýlý TBMM toplam bütçe gideri TL (% 90,2) olmuþ, bunun TL si yýlý bütçe gideri, TL si de mahsup dönemi bütçe gideri olarak gerçekleþmiþtir. 1

4 Ýlgili kanun hükümlerine göre taahhüt artýðý miktarýný da içeren ve yýlý içinde kullanýlmayan TL lik ödenek iptal edilmiþtir. TABLO-1: 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı (TL) Toplam Ödenek Bütçe Gideri Harcama Oranı (%) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TOPLAM Tablo 1 de görüldüðü üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2011 yýlý bütçesinin ekonomik sýnýflandýrmasýna bakýldýðýnda: Personel Giderleri için TL ödenek ayrýlmýþ olup; bunun TL si (% 98) harcanmýþtýr. Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri için TL ödenek ayrýlmýþ olup, bunun TL si (% 93) harcanmýþtýr. Mal ve Hizmet Alým Giderleri için TL ödenek ayrýlmýþ olup, bunun TL si (% 78) harcanmýþtýr. Cari Transferler için TL ödenek ayrýlmýþ olup, bunun TL si (% 96) harcanmýþtýr. 2

5 Sermaye Giderleri için TL ödenek ayrýlmýþ olup, bunun TL si (% 60) harcanmýþtýr. Sermaye Transferleri için TL ödenek ayrýlmýþ olup, bunun TL si (% 93) harcanmýþtýr. Yýllar itibariyle; TBMM toplam bütçe ödeneðinin 2009 yýlýnda % 88 i, 2010 yýlýnda % 89 u, 2011 yýlýnda ise % 90 ý harcanmýþtýr. TBMM 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI 2012 Yýlý Bütçesi TL olarak kanunlaþmýþtýr yýlý 9 aylýk bütçe uygulama süreci içinde kaydedilen TL özel ödenek, TL taahhüt artýðý ve TL kurumlar arasý aktarmalar ile Kurum bütçesi Eylül ayý sonu itibariyle TL olmuþtur. TABLO-2: Tarihi Ýtibariyle Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödenekleri (TL) EKONOM K SINIFLANDIRMA KBÖ % 2012 YILI BÜTÇES REV ZE BÜTÇE PERSONEL G DERLER ,9 SOS. GÜV. KUR. DEV. PRM. G DERLER , ,9 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , ,9 CAR TRANSFERLER , ,3 SERMAYE G DERLER , ,4 SERMAYE TRANSFERLER 0 0, ,6 TOPLAM , ,0 % 3

6 GRAFİK-1: 2012 Yýlý Bütçesi KBÖ ye Göre Ekonomik Sýnýflandýrma Dağılımı (TL) Sermaye Giderleri; ; 20,7% Cari Transferler; ; 10,5% Pers.Giderleri % Mal ve Hiz.Giderleri; ; 11,9% Sos.Güv.Pir.Giderleri; ; 5,9% Tablo 2 ve Grafik 1 de görüldüðü üzere 2012 Yýlý KBÖ ekonomik sýnýflandýrmaya göre bütçenin; % 51 i Personel Giderlerinden, % 5,9 u Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderlerinden, % 11,9 u Mal ve Hizmet Alým Giderlerinden, % 10,5 i Cari Transferlerlerden, % 20,7 si ise Sermaye Giderlerinden, oluşmaktadır. 4

7 Bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre harcama dağılımı; TABLO-3: Tarihi Ýtibariyle Ödenek, Harcama, Kalan Ödenek ve Harcanma Oraný Tablosu (TL) EKONOM K SINIFLANDIRMA PERSONEL G DERLER SOS. GÜV. KUR. DEV. PRM. G D. MAL VE H ZMET ALIM G D. CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER REV ZE BÜTÇE YILI ORANI % KALAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK ORANI % , , , , , , , , , , , ,0 TOPLAM , ,4 GRAFİK-2: Tarihi Ýtibariyle Yapılan Harcama ve Kalan Ödenek Durumu (Bin TL) KALAN ÖDENEK ; 32,4 % ; 67,6% tarihi itibariyle bu ödeneklerden TL si harcanmýþtýr. Bu tutar mevcut kullanýlabilir bütçe ödeneðinin % 67,6 sýna tekabül etmektedir. 5

8 GRAFİK-3: Tarihi İtibariyle 2012 Yılı Ödenek ve Harcama Durumu (Milyon TL) 328,2 271,9 78,8 68,7 86,9 42,3 30,4 40,6 48,2 17,9 3,4 2,3 Per. Gid. Sos.G.Dv.P.G. Mal ve Hiz.Al. Cari Transferler ÖDENEK Ser. Gid. Sermaye Transferleri tarihi itibariyle ödeneklerin harcanma oranlarına bakıldığında; Personel Giderlerinin % 82,8, Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi Gid.% 71,9, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 51,5, Cari Transferlerin % 70,1, Sermaye Giderlerinin % 20,7, Sermaye Transferlerinin ise % 67,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. GRAFİK- 4: TBMM 2012 Yýlý Bütçesinin Tahmini Gerçekleþme Oraný (Milyon TL) 608,4 411,4 549, YILI ÖDENEK TAHM N Söz konusu verilere göre 2012 yýlý bütçesinin yýlsonu itibarý ile % 90 ýn üzerinde gerçekleþeceği tahmin edilmektedir. 6

9 TBMM DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ dönemi bütçe teklifleri; 2013 Yılı için TL 2014 Yılı için TL 2015 Yılı için TL olarak önerilmektedir. GRAFİK-5: Yılları Bütçe Rakamları (Milyon TL) ,2 773,0 686,0 708, %18, Grafik 5 te görüldüðü üzere 2013 yýlý Bütçe teklifi, 2012 yýlý KBÖ ye göre % 18,7 artmýþtýr. 7

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMASI İLE 2013 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 6253 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý Ýdari Teþkilatý Kanunu ile harcama birimi sayýsý 18 e çýkarýlmýþtýr Dönemi Bütçesi Maliye Bakanlýðýnca yayýmlanan analitik bütçe rehberi esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. TABLO-4: Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Harcama Birimleri Ödenek Teklifleri ve Aðýrlýk Oranları (TL) B R MLER 2012 KBÖ REV ZE BÜTÇE 2013 TEKL F N N 2012 YE GÖRE ARTI ORANI % ÖZEL KALEM MD , , , ,4 HUKUK H ZMETLER B K , , , ,7 DI L K LER VE PROTOKOL , , , ,3 BA KANLI I STRATEJ GEL T RME B K , , , ,9 KANUNLAR VE KARARLAR , , , ,7 BA KANLI I BÜTÇE BA KANLI I , , , ,7 TUTANAK H ZMETLER B K , , , ,6 NSAN KAYNAKLARI B K , , , ,2 LETME VE YAPIM B K , , , ,7 DESTEK H ZMETLER B K , , , M LLETVEK L H ZMETLER B K , , , ,2 KÜTÜPHANE VE AR V H ZMETLER , , , ,0 B K. B LG LEM B K , , , ,3 BASIN, YAYIN VE HALKLA L K LER , , , ,0 BA KANLI I ARA TIRMA H ZMETLER B K , , , ,5 DAR VE MAL LER B K , , , ,6 MÜZEC L K VE TANITIM B K , , , ,7 RESTORASYON VE TEKN K UYGULAMALAR , , , ,6 B K. T O P L A M , , , ,7 8

11 2013 yýlý bütçe teklifi harcama birimleri itibariyle 2012 yýlýna göre deðerlendirildiðinde; 10 harcama biriminde artýþ olmasýna karþýlýk; Özel Kalem Müdürlüðü, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý, Bütçe Baþkanlýðý, Tutanak Hizmetleri Baþkanlýðý, Kütüphane ve Arþiv Hizmetleri Baþkanlýðý, Ýdari ve Mali Ýþler Baþkanlýðý, Müzecilik ve Tanýtým Baþkanlýðý, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Baþkanlýðý ödenek tekliflerinde azalma olduðu görülmektedir. Harcama birimleri arasýndaki bütçe artýþ ve azalýþlarýnın nedeni, 6253 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý Ýdari Teþkilatý Kanunu ile idari teþkilat yapýsýnda harcama birimlerinin görev tanýmlarýnda meydana gelen deðiþikliklerdir. GRAFİK-6: Harcama Birimlerine Göre 2013 Yýlý Ödenek Daðýlýmý (TL) DAR VE MAL DESTEK H Z.B K. ; LER B K. ; ; 4,4% ; 7,9% D ER ; ; 6,7% NSAN KAYNAKLARI B K. ; ; 36,8% LETME VE YAPIM B K. ; ; 18,2% M LLETVEK L H Z.B K. ; ; 26,1% Grafik 6 da görüldüðü üzere Ýnsan Kaynaklarý Baþkanlýðý % 36,8, Milletvekili Hizmetleri Baþkanlýðý % 26,1, Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðý % 18,2, Ýdari ve Mali Ýþler Baþkanlýðý % 7,9 ve Destek Hizmetleri Baþkanlýðý % 4,4 oranlarý ile bütçede % 93,4 lük paya sahiptir. 9

12 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE TEKLİFLERİ dönemi bütçe tekliflerini oluþturan 5 ana gider kaleminin bütçe içindeki oranlarý aþaðýda gösterilmiþtir: TABLO-5: Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Ödenek Teklifleri Aðýrlýk Oranlarý (TL) EKONOM K SINIFLANDIRMA 2012 YILI KBÖ 2013 TEKL F 2014 TEKL F 2015 TEKL F PERSONEL G DERLER , , ,9 SGK DEVLET PR M G D , , , MAL VE H ZMET ALIM G D , , ,6 CAR TRANSFERLER , , ,5 SERMAYE G DERLER , , T O P L A M GRAFİK-7: Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre 2013 Yýlý Bütçe Teklifleri (Milyon TL) 395,4 146,9 107,5 77,6 45,7 PERSONEL G D. SGK DEV.PRM.G D. MAL H Z ALIM G D CAR TRANSFERLER SERMAYE G D. 10

13 Tablo 5 ve Grafik 7 de görüldüðü üzere 2013 yýlý bütçesinde; Personel Giderleri % 51,1, Sosyal Güv. Devlet Primi Giderleri % 5,9, Mal ve Hizmet Alım Giderleri. % 14, Cari Transferler % 10, Sermaye Giderleri ise % 19, paya sahiptir. TBMM bütçe ödeneklerinin % 57 si Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderlerine ayrýlmaktadýr. Kalan % 43 ü ise Mal ve Hizmet Alým Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderlerinden oluþmaktadýr. Tablo 6 da, ekonomik sınıflandırmaya göre; 2012 yılı başlangıç ödenekleri ile 2013 yılı bütçe teklifinin, bütçe içindeki payları karşılaştırılmıştır. EKONOM K SINIFLANDIRMA TABLO-6: Yýllarý Karşılaştırmalı Bütçe Teklifleri ve Artýþ Oranlarý (TL) 2012 YILI KBÖ 2012 YILI BÜTÇE Ç NDEK ORANI (%) 2013 YILI BÜTÇE TEKL F 2013 YILI 2013 YILI BÜTÇES N N BÜTÇE 2012 YILI Ç NDEK KBÖ YE ORANI GÖRE ARTI (%) ORANI (%) PERSONEL G DERLER ,1 19,1 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRM.G D , ,9 19,1 MAL ve H ZMET ALIM G D , ,7 CAR TRANSFERLER , ,1 SERMAYE , ,1 G DERLER TOPLAM ,7 11

14 Bu verilere göre; Personel Giderlerinin % 19,1, Sosyal Güv. Devlet Primi Giderlerinin % 19,1, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 38,7, Cari Transferlerin % 13,1, Sermaye Giderlerinin ise % 9,1, olmak üzere toplamda % 18,7 artýþla teklif edildiði görülmektedir. 12

15 PERSONEL GİDERLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderlerinin 2011 yýlýndan itibaren geliþim süreci incelendiðinde; 2012 yýlý kullanýlabilir bütçe ödeneklerinin 2011 yýlý gerçekleþmesine göre % 17,2 artmýþ olduðu görülmektedir. 30 Eylül 2012 itibariyle Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderlerinin harcamasýnýn % 82 olduðu, buna dayanýlarak 2012 yýlsonu gerçekleþmesinin de yaklaþýk olarak % 95 in üzerinde olacaðý düþünülmektedir. GRAFİK-8: Personel ile SGK Devlet Primi Giderleri Ödeneklerinin Yýllar Ýtibariyle Geliþim Durumu (Milyon TL) 441,1 316,0 370,5 302,4 365, KES N 2012 KBÖ TAHM N 2013 BÜTÇE TEKL F Grafik 8 de görüldüðü üzere, 2013 yýlý bütçe teklifi içinde Personel Giderleri, (Milletvekilleri dahil), Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri TL teklif ile tüm kurum bütçesi içinde yaklaþýk % 57 paya sahiptir yýlý Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri 2012 KBÖ ye göre %19,1 oranýnda artýþla teklif edilmiþtir. Bu artýþýn sebepleri; milletvekilleriyle çalýþan personelin sözleþmeli statüye geçmesi (danýþman, yardýmcý personel ve sekreter), personel maaþlarý ile milletvekili yolluk ve ödeneklerindeki artýþ ve 6270 sayýlý Kanunla milletvekillerinin SGK prim tutarlarýnýn TBMM bütçesinden karþýlanmasýdýr. 13

16 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL olarak teklif edilen Mal ve Hizmet Alým Giderleri, TL olan 2013 yýlý Kurum bütçe teklifi içinde % 14 lük bir paya sahiptir. GRAFİK-9: 2013 Yýlý Bütçe Teklifi Ýçinde Mal ve Hizmet Alým Giderleri (TL) MAL ve H ZMET ALIMLARI; ; 14 % D ER G DERLER; ; 86% Mal ve Hizmet Alým Giderleri; kýrtasiye, temizlik malzemesi alýmlarý, baský ve cilt giderleri, yayýn alýmlarý, su, elektrik, akaryakýt ve doðalgaz giderleri, yolluklar, haberleþme, temsil ve tanýtma giderleri, makine teçhizat alýmý, makine-taþýt-bina bakým ve onarýmlarý ile Milletvekili tedavi ve ilaç giderleri, taþýt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alýmlarý vb. tertiplerden oluþmaktadýr. Bu ihtiyaçlarýn belirlenmesinde tasarruf ilkelerine önem verilmiþ, zorunlu olmayan hiçbir gidere yer verilmemiþtir. Ýhtiyaçlar toplu olarak, ihale yöntemiyle temin edilmeye çalýþýlmýþ, bu itibarla kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli kullanýlmasýna azami gayret gösterilmiþtir. Mal ve Hizmet Alým Giderleri, 2013 yýlý bütçe teklifi 2012 yýlý KBÖ ye göre %38,7 lik bir artýþla TL olarak teklif edilmiþtir. 14

17 Bu artýþýn sebepleri; Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnýn faaliyete geçecek olmasý nedeniyle; elektrik, su ve doðalgaz, temizlik hizmeti alýmý, yemek sunumu hizmeti alýmý vb. giderlerdeki artýþ, yapýlacak binalarla ilgili belediye katýlým paylarý ile Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý Parlamenter Asamblesi (AGÝTPA) Genel Kurul Toplantýsýnýn TBMM ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olmasýdýr. GRAFİK-10: Yýllar Ýtibariyle Mal ve Hizmet Alým Giderleri Ödenekleri (Milyon TL) 107,5 56,3 77,5 40, KES N 2012 KBÖ TAHM N 2013 BÜTÇE TEKL F Mal ve Hizmet Alým Giderlerinin 2011 yýlýndan itibaren geliþim süreci incelendiðinde; 2012 yýlý ödeneklerinin 2011 yýlý harcamasýna göre yaklaþýk % 38 oranýnda arttýðý görülmekte ve 2012 yýlsonu gerçekleþmesinin yaklaþýk % 90 olacaðý tahmin edilmektedir. 15

18 CARİ TRANSFERLER Cari Transferler; memurlarýn öðle yemeðine yardým, dernek, birlik, kurum ve kuruluþlara yapýlan yardýmlar, uluslararasý kuruluþlara üyelik aidatlarý ile Yasama Organý Eski Üyelerinin tedavi giderleri ile temsil tazminatları kalemlerinden oluþmaktadýr. Cari Transferler, TL ile 2013 yýlý bütçe teklifi içinde yaklaþýk % 10 luk bir paya sahiptir. GRAFİK-11: 2013 Yýlý Tüm Bütçe Teklifi Ýçinde Cari Transfer Giderleri (TL) CAR TRANSFERLER; ; 10% D ER G DERLER; ; 90% 2013 yýlý bütçe teklifi içerisinde Cari Transferler tertibinin tamamýna yakýn kýsmýný; TL (% 90,2) ile 3671 sayýlý Kanun gereðince, Yasama Organý Eski Üyeleri ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarýnýn tedavi ve ilaç giderleri oluþturmaktadýr. Bu ödemelerin TL lik kýsmýný ise 4505 sayýlý Kanun gereðince Emekli Sandýðýndan emekli aylýðý alamayan Yasama Organý Eski Üyeleri ile dýþarýdan atanan Bakanlarýn kendilerine, dul ve yetimlerine ödenen temsil tazminatlarý oluþturmaktadýr. Cari Transferler tertibine 2012 yýlý KBÖ ye göre % 14 lük artýþ ile 2013 yýlýnda TL teklif edilmiþtir. 16

19 Bunun en önemli sebebi Türk Tabipler Birliði tarifesi ile yurtdýþý tedavi giderlerindeki artýþtýr. GRAFİK-12: Yýllar Ýtibariyle Cari Transfer Ödenekleri (Milyon TL) 68,6 48,2 64,5 77, KBÖ TAHM N 2013 TEKL F 68,6 Milyon TL olan 2012 yýlý KBÖ nün % 70,2 si harcanmýþtýr. Yýlsonu itibariyle 64,5 Milyon TL gerçekleþme ile yaklaþýk % 94 olacaðý tahmin edilmektedir. 17

20 SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderleri; mamul mal alýmlarý, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alýmlarý, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul mallarýn büyük onarým giderleri, gayrimenkul büyük onarým giderleri ve diðer sermaye giderleri kalemlerinden oluþmaktadýr. Sermaye Giderlerinden Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý yapýmýnýn Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yürütülmesi nedeniyle, 2011 yýlýnda TL, 2012 yýlýnda ise TL ödenek ilgili Bakanlýða aktarýlmýþtýr. GRAFİK Yýlý Bütçe Teklifi Ýçinde Sermaye Giderleri (TL) Sermaye Giderleri % Di er Giderler % Grafik 13 te görüldüðü üzere, 2013 yýlý için TL olarak teklif edilen Sermaye Giderleri, TL olan toplam kurum bütçe teklifi içinde %19 luk bir paya sahiptir. GRAFİK-14: Sermaye Giderleri Ödeneklerinin Yýllar Ýtibariyle Geliþimi (Milyon TL) 134,7 146,9 59,3 35, KBÖ ÖDENEK TEKL F 18

21 Grafik 14 te Sermaye Giderleri 2012 yýlý ödenek ve harcama durumu ile 2013 yýlý teklifi gösterilmiþtir yýlýnda Sermaye Giderlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gerçekleþtirilmesi planlanan yatýrýmlar için 2012 yýlý KBÖ ye göre % 9,1 lik artýþla TL ödenek teklifinde bulunulmuþtur. Bu teklif içerisinde en aðýrlýklý payý % 66 ile yapýmý devam eden Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý inþaatý, Personel Hizmet Binasý ve Katlý Otopark Projesi, Arþiv, Eðitim ve Kongre Merkezi Projesi, Yalova Termal Sosyal Tesisi Yapýmý Projesi ile muhtelif yapým iþlerine ait ödenekler oluþturmaktadýr. Sermaye Giderlerinin geriye kalan diðer % 34 lük bölümü ise; Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnýn tefriþ ve donaným giderleri, büyük bakým ve onarým giderleri, büro mefruþatý, makine, bilgisayar, iþyeri makine ve teçhizat, hizmet aracý alýmý ve diðer bakým onarým giderleri ile saray, köþk, kasýr ve müzelerin bakým, onarýmlarý ile ilgili proje giderlerinden oluþmaktadýr yýlýnda yapýlmasý planlanan baþlýca faaliyet ve projeler þunlardýr: Yapýmý devam eden Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý, Milletvekili Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý için mobilya alýmý, bilgisayar, yazýcý ile büro makineleri alýmý, IP telefon hibrit santral kurumu, Genel Kurul Salonu ses ve görüntü cihazlarýnýn yenilenmesi, Yalova Termal Sosyal Tesisi Yapým Projesi, Arþiv, Eðitim ve Kongre Merkezi Yapýmý Projesi, Personel Hizmet Binasý ve Katlý Otopark Yapýmý Projesi, Meclis TV kapasite artýrýmý ile Basýmevi makinelerinin yenilenmesi, Ana bina tadilatý, ile diðer muhtelif iþlerden oluþmaktadýr. 19

22 Sonuç olarak; Kurumumuz 2013 yýlý bütçe teklifi, 2012 yýlý için TL olan baþlangýç ödeneðine göre % 18,7 artýþ ile TL olarak sunulmuþtur. Sayýn Baþkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayýn Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2011 Mali Yýlý Kesin Hesabý, 2012 Yýlý Bütçe Uygulamasý ile Dönemi Bütçe Tasarýsýna iliþkin açýklamalarda bulundum Yılı için TL 2014 Yılı için TL 2015 Yılı için TL olarak hazýrlanan TBMM Dönemi Bütçesini bilgilerinize sunar, hayýrlý olmasýný dilerim. 20

23 21

24

25 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇE TEKLİFLERİ

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org MAHSUP DÖNEMİ VE AVANSLARIN MAHSUP DÖNEMİNE KALMASI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I. GİRİŞ 1050 sayılı Kanunun en önemli müesseselerinden birisi Mahsup Dönemi Müessesesi idi. Maliye teorisinde

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 SUNUŞ: Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirme

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı